Domácnosti a sociální dávky v letech (analýza statistik rodinných účtů) Robert Jahoda, Pavel Kofroň

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domácnosti a sociální dávky v letech 2000-2003 (analýza statistik rodinných účtů) Robert Jahoda, Pavel Kofroň"

Transkript

1 Domácnosti a sociální dávky v letech (analýza statistik rodinných účtů) Robert Jahoda, Pavel Kofroň VÚPSV Praha výzkumné centrum Brno 2005

2 Obsah 1. Přístup k analýze Cíle studie Data 3 2. Vývoj základních parametrů ekonomiky ČR v letech Vývoj pracovních příjmů domácností Vývoj sociálních příjmů domácností Vývoj výdajů domácností (makropohled) Domácnosti celkem: decilové skupiny (podle výše čistých peněžních příjmů na osobu) Složení domácností podle decilových skupin Příjmy domácností celkem podle decilových skupin Vývoj sociálních příjmů domácností Cílenost sociálních dávek Odvody na sociální pojištění a daně v relaci se sociálními dávkami Závěry Dodatek: Srovnání některých dat z mikrocenzu (2002) s daty ze Statistiky rodinných účtů (2002) Domácnosti zaměstnanců: decilové skupiny (podle výše čistých peněžních příjmů na osobu) Cíl analýzy Složení domácností podle decilových skupin Příjmy domácností zaměstnanců podle decilových skupin Vývoj sociálních příjmů domácností Vývoj jednotlivých sociálních dávek Analýza modelů Závěry Příjmy a vydání podle typů domácností Úvod Příjmy průměrných domácností Sociální příjmy Vydání domácností Závěry Závěry studie 53 Literatura 56 2

3 1. Přístup k analýze 1.1 Cíle studie Studie navazuje na výzkumné zprávy Domácnosti a sociální dávky v letech (analýza statistik rodinných účtů), VÚPSV Brno 2002 a Domácnosti a sociální dávky v letech , VÚPSV Brno Hlavním cílem je prezentovat, k jakým změnám došlo v oblasti příjmů, resp. sociálních dávek v období let a jejich srovnání s předchozím obdobím mezi roky 1996 a Dále, jak tyto změny ovlivnily příjmovou situaci domácností. Sledované období je zajímavé z několika hledisek. Na jedné straně se jedná o období nepřerušovaného ekonomického růstu a rychlého růstu reálné mzdy (ve srovnání s předcházejícím obdobím ). Na druhé straně se toto období vyznačovalo setrvalou nezaměstnaností na úrovni 7 až 9 %. Z ekonomického pohledu se tak jednalo o údobí, ve kterém by mohlo dojít k relativnímu poklesu významu příjmově testovaných sociálních dávek. Na druhou stranu ale právě rychle rostoucí sociální dávky byly jednou z příčin zhoršování stavu veřejných financí, které v roce 2003 vyústily v přijetí koncepce Reformy veřejných rozpočtů. Její dopad (na straně příjmové i výdajové) již ovšem převážně spadá do následného období ( ). Analýza je zpracována podle následujících hledisek: - hledisko časové, období let 2000 až 2003, srovnání s předchozím obdobím 1996 až 2000, - typ domácnosti, prvním typem jsou domácnosti celkem ( průměrná domácnost ), domácnosti zaměstnanců, domácnosti zaměstnanců s nezaopatřenými dětmi a domácnosti s minimálními příjmy a nezaopatřenými dětmi, popř. doplněné o domácnosti úplné a neúplné u některých typů domácností; průměrná domácnost je konstrukt, který nevyjadřuje skutečný typ domácnosti, - výše příjmu (decilové rozložení), - hledisko podle jednotlivých typů sociálních dávek. Příjmová analýza je provedena podle statistiky rodinných účtů ČSÚ; Většina příjmů domácností je uvedena jako průměry na osobu a rok. Použití přepočtu na spotřební jednotku by neumožnilo porovnání trendů s vývojem v letech Mimo těchto statistik byly pro účely analýzy použity i soubory dat z ČSÚ, které jsou určeny ke konečnému zpracování SRÚ. Tato data byla použita k vytvoření určitých příjmových charakteristik domácností, které nejsou součástí publikace SRÚ, jedná se hlavně o příjmy podle decilového rozložení pro domácnosti zaměstnanců a zaměstnanců s nezaopatřenými dětmi; počty příjemců (domácností) sociálních dávek. Analýza je doplněna o kapitolu, která popisuje pomocí makro i mikroekonomických ukazatelů ekonomicko - sociální vývoj v České republice mezi roky 2000 až Pro zpracování analýzy byla také použita publikace MPSV: Vývoj vybraných ukazatelů životní úrovně v České republice v letech , Praha Využita byla také data z Mikrocenzu 1996 a 2002, která podávají podrobnější informace o vývoji příjmů domácností. Metodické poznámky, které se týkají analýzy, jsou uvedeny u jednotlivých částí zprávy. 1.2 Data Statistika rodinných účtů je v roce 2003 založena na sledování domácností zaměstnanců, 300 domácností zemědělců, 450 domácností samostatně činných osob a 500 3

4 domácností důchodců. Za tyto domácnosti ČSÚ zahrnuje do zpracování poměrnou část, která odpovídá počtu měsíců jejich zpravodajské činnosti v daném roce. Aby se odstranila disproporce v zastoupení jednotlivých sociálních skupin v základním zpravodajském souboru, jsou údaje za příslušné soubory převáženy podle sociální struktury domácností zjištěné při mikrocenzu Dle ČSÚ jsou rozdíly mezi složením domácností podle SRÚ a podle mikrocenzu 2002 nepatrné. Podle SRÚ 2003 má průměrná zpravodajská domácnost 2,46 členů (v roce ,47 členů), kdežto průměrná hospodařící domácnost v ČR má podle mikrocenzu ,50 členů. Tento rozdíl je pak zdůvodněn menším zastoupením vícečlenných, respektive vícegeneračních domácností - z důvodů vyšší náročnosti vedení zápisů. Obdobně lze charakterizovat i kvótní výběr domácností za rok 2000, pro který bylo použito výsledků mikrocenzu Podle něj má průměrná hospodařící domácnost 2,66 členů, kdežto podle SRÚ za rok 2000 to bylo pouze 2,48 členů. Kromě souboru základního se používá ještě tzv. doplňkový soubor, který je určený pro sledování příjmů a vydání rodin s dětmi a s minimálními příjmy. V základním souboru jsou tyto domácnosti zastoupeny úměrně jejich skutečnému podílu na celkovém počtu domácností v příslušné sociální skupině, takže jejich četnost je pro samostatné zpracování nedostatečná. V roce 2003 tvořilo doplňkový soubor 400 rodin s dětmi. T a b u l k a 1.1 Domácnosti podle sociálních skupin, SRÚ 2002 a MC 2002 domácnosti zaměstnanci samostatně činní důchodci celkem úhrnem celkem celkem podíl v %: SRÚ ,0 55,7 13,6 21,6 MC ,0 49,8 12,8 27,5 SRÚ 2002 MC 2002 SRÚ 2002 MC 2002 SRÚ 2002 MC 2002 SRÚ 2002 MC 2002 průměrný počet na domácnost: členů 2,47 2,50 2,78 2,82 3,14 3,10 1,47 1,72 ekonomicky aktivních 1,15 1,11 1,57 1,66 1,72 1,72 0,00 0,14 nezaopatřených dětí 0,71 0,61 0,95 0,80 1,15 1,00 0,00 0,08 nepracujících důchodců 0,47 0,56 0,08 0,17 0,07 0,15 1,47 1,42 čistý peněžní příjem na osobu sociální příjmy index čistého peněžního příjmu SRÚ 2002/MC ,2 99,2 88,5 104,4 4

5 2. Vývoj základních parametrů ekonomiky ČR v letech Cílem této kapitoly je stručně zhodnotit vývoj ekonomicko-sociálního prostředí ČR v letech 2001 až Pozornost bude věnována vývoji pracovních a sociálních příjmů za celou ČR. V dalších kapitolách potom bude posouzeno, jestli tomuto makropohledu odpovídají i obdobné hodnoty ze statistik rodinných účtů. 2.1 Vývoj pracovních příjmů domácností Po překonaném ekonomickém poklesu z let ekonomika zrychlila svůj růst, ten v letech osciloval mezi 2-3 % s tendencí k dalšímu vzrůstu nad 4 % v roce 2004 a dalších letech (MFČR, 2005a). Výrazný růst ekonomiky se projevil i na stagnaci, mírném snížení míry nezaměstnanosti a na růstu průměrné mzdy. Oproti předcházejícímu období došlo k razantnímu snížení míry inflace, v roce 2003 dokonce cenová hladina stagnovala. Důsledkem toho bylo, že v období rostly reálné pracovní příjmy výrazně rychlejším tempem, než v předcházejícím období Mzdy ovšem nerostly ve všech příjmových skupinách stejným tempem zaměstnanci s nižšími příjmy zaznamenali nižší mzdový růst než zaměstnanci s vyššími příjmy. Decilový poměr se zvýšil z hodnoty 2,90 (2000) na hodnotu 3,00 (2003). T a b u l k a 2.1 Vývoj základních ekonomických ukazatelů inflace průměrná mzda růst reálného nezaměstnanost HDP nominálně reálně decilový nominálně meziročně meziročně poměr ,8 % 4,2 % 3,9 % , ,5 % - 0,7 % 4,8 % ,9 % 1,3 % 2, ,7 % - 1,1 % 6,5 % ,2 % - 1,3 % 2, ,1 % 1,2 % 8,7 % ,4 % 6,2 % 2, ,9 % 3,9 % 8,8 % ,4 % 2,4 % 2, ,7 % 2,6 % 7,1 % ,7 % 3,8 % 2, ,8 % 1,5 % 7,3 % ,3 % 5,4 % 2, ,1 % 3,2 % 7,8 % ,6 % 6,5 % 3,00 Zdroj: ČSÚ (2005a), ČSÚ (2004a) Jako určitá protiváha k rychle rostoucí průměrné mzdě působil daňový systém. Základní odečitatelné položky (na poplatníka a na dítě) u daně z příjmů fyzických osob byly valorizovány v roce 2001 a zůstaly na stejné výši i pro roky 2002 a Stejné nastavení zůstalo i u sazeb daně a daňových pásem. Růst výnosu daně z příjmu fyzických osob v těchto letech mírně převýšil nominální růst průměrné mzdy (MFČR, 2005a), růst čistého pracovního příjmu proto mírně zaostával za růstem hrubých pracovních příjmů. T a b u l k a 2.2 Vývoj základních charakteristik daně z příjmů fyzických osob základní OP OP na dítě hodnota 1. pásma daně hodnota 2. pásma daně základní OP jako % roční průměrné mzdy hodnota 1. OP na dítě pásma daně hodnota 1. pásma daně ,4% 13,2% 62,4% 124,9% ,4% 13,2% 61,9% 123,0% ,0% 12,4% 57,7% 114,7% ,7% 11,6% 54,1% 107,6% Zdroj: zákon 586/92 Sb. a ČSÚ (2005a) 5

6 2.2 Vývoj sociálních příjmů domácností Vývoj nákladů veřejných rozpočtů na sociální příjmy v letech ukazují tabulky 2.3 a 2.4. T a b u l k a 2.3 Některé neinvestiční transfery obyvatelstvu z veřejných rozpočtů [mil. Kč] A. státní rozpočet Sociální dávky celkem důchody nemocenská státní sociální podpora pas. politika zaměstnanosti (PPZ) B. rozpočty ÚSC+OÚ dávky sociální péče Pozn.: Pro časovou srovnatelnost údajů byly v roce 2001 dávky sociální péče vyplacené okresními úřady ve výši 1504 mil. Kč přesunuty z položky státní rozpočet do položky rozpočty ÚSC+OÚ. Obdobně v roce 2002 ve výši 1660 mil. Kč. Tyto změny plynou z prováděné reformy územní veřejné správy. Zdroj: SZÚ ( ) Z tabulek plyne, že výdaje na sociální dávky rostly v těchto letech výrazně rychleji, než byl růst cenové hladiny. Sociální dávky se reálně zvyšovaly, i když ekonomika v tomto období rostla, nezaměstnanost byla stabilizována a růst průměrné mzdy byl mnohem rychlejší než inflace nebo růst HDP. Růst sociálních příjmů byl v období o něco málo rychlejší než růst HDP. Za této příznivé ekonomické situace by se dalo spíše očekávat, že objem sociálních příjmů domácností (alespoň těch, které jsou příjmově testované) bude stagnovat, resp. se bude snižovat jejich podíl na HDP. T a b u l k a 2.4 Srovnání vývoje sociálních příjmů s vývojem ekonomiky roční nominální růst nominální růst reálný růst soc. dávky ze SR 7,1 % 6,9 % 4,0 % 19,1 % 11,7 % důchody 7,6 % 6,2 % 5,7 % 20,9 % 13,3 % nemocenská 8,7 % 10,2 % 5,2 % 26,1 % 18,2 % státní sociální podpora 0,3 % 5,6 % -4,3 % 1,3 % -5,0 % PPZ -7,9 % 18,7 % 11,9 % 22,3 % 14,7 % dávky sociální péče 3,3 % 13,6 % 6,9 % 25,5 % 17,6 % INFLACE 4,7 % 1,8 % 0,1 % 6,7 % 0,0 % HDP 7,7 % 4,3 % 5,8 % 18,9 % 7,5 % PRŮMĚRNÁ MZDA 8,7 % 7,3 % 6,6 % 24,3 % 16,5 % Zdroj: SZÚ ( ), ČSÚ (2005a) a vlastní výpočty Z tabulek dále plyne, že největší vliv na rychlý růst sociálních dávek měly na straně státního rozpočtu důchody. Výdaje na ně rostly výrazně rychlejším tempem, než byla inflace, navíc jejich podíl na sociálních dávkách je dominantní (téměř 75 % všech sociálních dávek ze státního rozpočtu). Ještě rychlejším tempem ovšem rostla nemocenská, která v roce 2003 představovala druhý největší výdaj ze státního rozpočtu na sociální dávky. Objem dávek 6

7 státní sociální podpory ve sledovaných letech stagnoval, reálně dokonce došlo k jejich snížení. Na straně územně samosprávných celků (plus okresních úřadů) byl zaznamenán podstatný nárůst dávek sociální péče. V následujícím textu se stručně zaměříme na jednotlivé druhy sociálních dávek a budeme stručně analyzovat důvody jejich růstu Důchodové pojištění Základním právním předpisem, který upravuje nároky z důchodového pojištění, je zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Na jeho základě se poskytují následující důchody: starobní (včetně předčasného starobního důchodu ), invalidní (plný invalidní a částečný invalidní) a pozůstalostní (vdovský, vdovecký a sirotčí). Důchodové pojištění je financováno z vybraného sociálního pojistného. Největší částky jdou na výplatu starobních důchodů (cca 73 % výdajů) a invalidních důchodů (cca 18 % výdajů). Vliv na výdaje důchodového pojištění má počet důchodců a průměrná výše důchodu. Tabulka 2.5 udává vývoj počtu vyplácených důchodů a průměrnou měsíční výši důchodu v prosinci daného roku. T a b u l k a 2.5 Počet vyplácených důchodů a průměrná měsíční výše [Kč] v prosinci daného roku starobní invalidní pozůstalostní celkem /2000 počet důchodů MPSV (2004) ,004 počet důchodců ČSSZ ,003 průměrná výše ,186 počet důchodů MPSV (2004) ,049 počet důchodců ČSSZ ,048 průměrná výše ,107 počet důchodů MPSV (2004) ,995 počet důchodců ČSSZ ,995 průměrná výše ,08 počet důchodů MPSV (2004) ,009 počet důchodců ČSSZ ,009 průměrná výše ,12 Zdroj: MPSV (2004: 24, 30), vlastní úprava Počet vyplácených důchodů v letech i přes stále rostoucí naději dožití stagnuje. To je dáno zákonnou úpravou posouvání věkové hranice odchodu do důchodu na 63 let pro muže i bezdětné ženy. Této věkové hranice má být dosaženo po roce 2016 u mužů a 2019 u bezdětných žen. V důsledku posouvání této hranice počet vyplácených starobních důchodů stagnuje, zatímco počet invalidních důchodů se mírně zvyšuje. Na průměrný důchod má vliv prováděná indexace současných důchodů a výše nově přiznávaných důchodů. Sledovaný růst průměrné výše vyplácených starobních důchodů je dále ovlivněn tzv. generační směnou. Průměrná výše vyplácených důchodů by rostla i kdyby důchody nebyly valorizovány, protože zanikají důchody starších důchodců, které jsou nižší než důchody nově přiznávané (MPSV, 2004: 31). 7

8 2.2.2 Nemocenské pojištění Základním zákonem upravujícím okruh pojištěných a nároky pojištěnců je zákon o nemocenském pojištění č. 54/1956 Sb. Nemocenské pojištění je pro zaměstnance a příslušníky ozbrojených sil a sborů povinné, pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) je od roku 1994 dobrovolné. Systém nemocenského pojištění je financován ze sociálního pojistného. Ze systému nemocenského pojištění jsou poskytovány následující dávky: nemocenské, podpora při ošetřování člena rodiny, peněžitá pomoc v mateřství, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. Příjmy a výdaje na nemocenské pojištění shrnuje tabulka 2.6. Objem výdajů se jednorázově zvýšil po 1. říjnu 1999, a to v důsledku změn ve výpočtu dávek. K tomuto datu došlo k zavedení systému dvou pásem redukčních hranic. Ty jsou každoročně aktualizovány. Jejich valorizace má za následek růst výdajů. Změny ve výpočtu dávek se plně projevily až v roce 2000, kdy výdaje vzrostly o 41,1 % oproti roku 1999 a systém se dostal z vysokých přebytků do mírných deficitů. Objem výdajů jako % HDP do roku 1999 klesal, od roku 2000 se pohybuje kolem 1,3 % HDP. T a b u l k a 2.6 Příjmy a výdaje na nemocenské pojištění [mil. Kč] rok PŘÍJMY VÝDAJE VÝDAJE peněžitá vyrovnávací SALDO jako % nemocenské POČR pomoc v CELKEM příspěvek HDP mateřství ,27 % ,28 % ,35 % ,34 % Zdroj: MPSV (2005), ČSÚ (2005a), vlastní výpočty Největší podíl výdajů na dávky nemocenského pojištění připadá na nemocenské, jehož podíl se stabilně pohybuje kolem cca 86 % celkových výdajů. Podíl výdajů na peněžitou pomoc v mateřství (PPM) se mírně zvýšil z 9 % (1996) na 11 % (2003), adekvátně tomu poklesl podíl výdajů na ošetřování člena rodiny (POČR) z 5 % (1996) na 3 % (2003). Objem výdajů na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství představuje zbytek. Výdaje na nemocenské jsou ovlivňovány vývojem nemocnosti a výší dávek. K nárůstu nemocnosti došlo v roce 2000 po úpravě výpočtu dávek. Celkovou nemocnost ovlivnil jednak nárůst délky trvání nemoci a zejména pak nárůst počtu případů (viz tabulka 2.7). T a b u l k a 2.7 Základní ukazatele pracovní neschopnosti průměrné procento PN [%] 6,05 6,25 5,82 5,95 6,4 6,75 6,77 6,81 průměrná délka trvání 1 případu PN [dny] 25,8 26,3 26,8 26, ,6 30,8 30,5 počet případů PN na 100 pojištěnců 85,8 86,7 79,2 83,3 84,4 86,2 80,4 81,7 Zdroj: MPSV (2005) a ČSÚ (2005c) 8

9 T a b u l k a 2.8 Modelový výpočet nemocenského redukční hranice nejvyšší denní průměrná denní platnost redukčních hranic vyměřovací první druhá dávka mzda nemocenská základ podíl před % % % % % % Zdroj: MPSV (2004) Výše nemocenského závisí na dosahovaném výdělku a na stanovení redukčních hranic vyměřovacího základu pro výpočet nemocenského. Do výše první redukční hranice se mzda započítává plně, do výše druhé redukční hranice jen ze 60 % a nad tuto hranici se k ní již nepřihlíží. Nemocenské se poskytuje ve výši 69 % z takto stanoveného základu s tím, že za první tři dny se nemocenské poskytuje ve snížené míře 50 % vyměřovacího základu (od 2004 další snížení až na 25 % vyměřovacího základu). Modelový výpočet nemocenského ukazuje tabulka 2.8. Důsledkem působení redukčních hranic je, že s rostoucí mzdou klesá podíl dávky na mzdě, tzn. že v systému nemocenského pojištění existuje poměrně značná solidarita vysokopříjmových pojištěnců s nízko-příjmovými skupinami těchto osob. Tato solidarita pak dále zpětně ovlivňuje nemocnost u jednotlivých příjmových skupin (viz graf 2.1). G r a f 2.1 Základní ukazatele pracovní neschopnosti podle výše mzdy v roce 2003 Zdroj: MPSV (2005) Životní minimum Velký význam v systému dávek státní sociální podpory a dávek sociální péče má životní minimum jako kritérium pro posouzení příjmové nedostatečnosti pro potřeby sociální ochrany občana nebo rodiny. V roce 2001 došlo ke zvýšení částek životního minima s účinností od Platné částky ŽM se zvýšily diferencovaně tak, aby byla zachována jejich reálná hodnota od poslední úpravy k V průměru se celkové životní minimum 9

10 rodin s dětmi zvýšilo o 7,6 % (SZÚ, 2001). Ve sledovaném období již k další úpravě částek ŽM dále nedošlo. Uvedené skutečnosti ukazuje tabulka 2.9 a T a b u l k a 2.9 Vývoj částek životního minima [Kč] účinnost od dítě podle věku na domácnost podle počtu členů dospělý do 6 6 až až až a 4 5 a více Zdroj: Nařízení vlády č. 56/2000 Sb. a č. 333/2001 Sb., kterým se zvyšují částky životního minima T a b u l k a 2.10 Růst jednotlivých částek životního minima účinnost od dítě podle věku na domácnost podle počtu členů dospělý do 6 6 až až až a 4 5 a více ,6 % 2,9 % 2,9 % 2,7 % 2,8 % 21,5 % 21,2 % 21,3 % 21,1 % ,6 % 6,2 % 5,7 % 6,1 % 5,9 % 12,7 % 12,6 % 12,5 % 12,5 % Zdroj: tabulka Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory jsou poskytovány na základě zákona č. 117/95 Sb. Dávky jsou zacíleny hlavně na krytí nákladů spojených s výchovou dětí, ale zákon poskytuje dávku i při některých dalších sociálních situacích. Dávky státní sociální podpory v letech 2000 až 2003 můžeme rozlišit na: dávky poskytované v závislosti na výši příjmu; nárok a výše dávky záleží na velikosti rozhodného příjmu za sledované období; mezi příjmově testované dávky můžeme zařadit: přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlení a příspěvek na dopravu, ostatní dávky; nárok na tyto dávky má osoba, u které nastanou skutečnosti definované v zákoně; dávky nejsou příjmově testované; jedná se o rodičovský příspěvek, zaopatřovací příspěvek, dávky pěstounské péče, porodné a pohřebné. Jak už ukázala tabulka č. 2.4, v případě SSP se jedná o jediný typ dávek, jehož objem ve sledovaném období stagnoval, reálně došlo dokonce k poklesu objemu vyplacených dávek. V důsledku toho se jeho podíl na HDP mezi lety 2000 a 2003 snížil o 0,22 procentního bodu (viz tabulka 2.11). 10

11 T a b u l k a 2.11 Vývoj dávek Státní sociální podpory [mil. Kč a % HDP] dávky v mil Kč dávky jako % HDP přídavky na dítě ,59 % 0,55 % 0,55 % 0,49 % sociální příplatek ,29 % 0,26 % 0,26 % 0,23 % příspěvek na bydlení ,12 % 0,12 % 0,13 % 0,11 % příspěvek na dopravu ,05 % 0,05 % 0,05 % 0,05 % rodičovský příspěvek ,36 % 0,33 % 0,33 % 0,31 % zaopatřovací příspěvek ,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % dávky pěstounské péče ,02 % 0,02 % 0,02 % 0,02 % porodné ,03 % 0,03 % 0,03 % 0,03 % pohřebné ,03 % 0,02 % 0,02 % 0,02 % DÁVKY SSP CELKEM ,48 % 1,38 % 1,40 % 1,26 % Zdroj: SZÚ ( ) Pokud vezmeme v úvahu příjmově testované dávky SSP, pak relativní pokles zaznamenaly přídavky na dítě a sociální příplatek. Důvodem tohoto poklesu je poměrně rychlý růst průměrné mzdy ve sledovaném období. Naopak příspěvek na bydlení si i přes rychlý růst příjmů zachoval svou relativní výši, k čemuž přispěla rychlejší valorizace částek životního minima na domácnost na konci roku V případě příjmově netestovaného rodičovského příspěvku došlo k mírnému poklesu jeho relativní váhy na HDP. Nominálně došlo k mírnému zvýšení, což může být dáno do souvislosti s mírně rostoucím počtem živě narozených v roce 1999 a v roce 2003 (ČSÚ, 2005d) Dávky sociální péče Systém dávek sociální péče reaguje na individuální situace občanů vázané na věk, zdravotní stav či jiné vážné důvody. Rozhodování o jednotlivých dávkách je svěřeno obcím s rozšířenou působností a pověřeným obecním úřadům v rámci výkonu státní správy v přenesené působnosti. Peněžní prostředky na jejich výplatu jsou poskytovány ze státního rozpočtu. Dávky sociální péče se poskytují podle zákona č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení a vyhlášky MPSV č. 182/1991 Sb. Podle tabulky 2.4 se spolu s nemocenskou jedná v období o nejrychleji rostoucí sociální dávku, jejíž růst je mnohem rychlejší než inflace v daném období. Svůj vliv na tuto skutečnost má fakt, že dávka je cílena na osoby s žádnými nebo nahodilými pracovními příjmy, kterých se netýká rychlý růst průměrné mzdy. Enormní nárůst dávek sociální péče v roce 2002 byl způsoben valorizací ŽM z konce roku To vede k rozšíření okruhu osob pobírajících tyto dávky a ke zvýšení průměrné výše dávek. Na zvýšení výdajů na tyto dávky v roce 2002 měla mimořádný vliv výplata dávek sociální péče v souvislosti s povodněmi - celkem cca 400 mil. Kč (SZÚ, 2002). Dle ministerstva financí ČR má na zvyšování výdajů vliv i přístup žadatelů o dávky, kteří preferují pobírání sociálních dávek před hledáním zaměstnání (SZÚ, 2003) Dávky v nezaměstnanosti Ve sledovaném období došlo k mírnému poklesu míry nezaměstnanosti. Výdaje na pasivní politiku zaměstnanosti však rostou (viz tabulka 2.4), roste také průměrná výše dávky v nezaměstnanosti, nominálně mezi roky (19,5 %). Protože současně roste počet dlouhodobě nezaměstnaných (hlavně do roku 2001), klesá podíl nezaměstnaných, kteří na tuto dávku mají nárok. Zatímco ještě v roce 1998 pobíralo dávku téměř 50 % nezaměstnaných, v roce 2003 to bylo již jenom 35 %, v letech 2000 až 2003 však nebyl 11

12 pokles tak výrazný (1 %). Jak dále ukázala tabulka 2.3, objemově patří dávky na politiku zaměstnanosti ve státním rozpočtu mezi nejmenší. T a b u l k a 2.12 Vývoj některých ukazatelů pasivní politiky zaměstnanosti státu počet nezaměstnaných (v tis.) 201,5 248,3 335,7 454,1 454,5 418,3 374,1 399,1 míra nezaměstnanosti (%) 3,9 4,8 6,5 8,7 8,8 8,1 7,3 7,8 podíl nezaměstnaných déle než 1 rok (%) podíl nezaměstnaných s nárokem na podporu (%) 50,1 51,4 49,2 42,4 35,9 36,6 37,4 34,9 průměrná výše dávky (Kč) Zdroj: ČSÚ (2005e) a SZÚ Vývoj výdajů domácností (makropohled) Životní úroveň domácností měřená nominálními příjmy a spotřebitelskými výdaji se ve sledovaném období vyvíjela v souladu s růstem HDP. Nominální objem výdajů domácností se v poměru k HDP pohyboval každoročně přibližně na poloviční úrovni (v roce ,2%). Reálně se spotřebitelské výdaje domácností zvýšily v roce 2003 ve srovnání s rokem 1996 zhruba o jednu čtvrtinu, to znamenalo předstih před růstem HDP, který se zvýšil o jednu šestinu. Mezi nejvýznamnější položky výdajů domácností patří výdaje na nájemné, bydlení, vodu, elektřinu a plyn, které tvoří 23,5 % (2003) celkových výdajů, v běžných cenách tyto výdaje představují 301,6 mld. Kč. Ve srovnání s rokem 1996 byl tento objem větší o necelých 90 % a převýšil růst HDP a celkové individuální spotřeby. T a b u l k a 2.13 Disponibilní důchod a hrubé úspory domácností (v mld. Kč) běžné příjmy 1 346, , , , , , , ,8 běžné výdaje 404,6 445,2 466,9 486,1 520,8 555,4 601,9 648,9 disponibilní důchod 941, , , , , , , ,9 individuální spotřeba 847,2 932,8 998, , , , , ,4 hrubé úspory 103,2 136,4 130,3 119,8 105,8 100,8 132,9 117,5 Zdroj: ČSÚ 2004 T a b u l k a 2.14 Výdaje domácností na konečnou spotřebu - běžné ceny (v mil. Kč) CELKEM potraviny, nealkoholické nápoje alkoholické nápoje, tabák odívání a obuv nájemné bydlení, voda, energie, paliva bytové vybavení, zařízení domácností zdraví doprava pošty a telekomunikace rekreace, kultura a sport vzdělání stravovací, ubytovací služby ostatní zboží a služby Zdroj: ČSÚ

13 T a b u l k a 2.15 Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) v období (předcházející rok = 100) úhrn 108,8 108,6 110,7 102,1 103,9 104,7 101,9 100,1 potraviny a nealkoholické nápoje 107,9 104,4 104,4 94,5 101,0 105,1 98,0 97,8 alkoholické nápoje, tabák 109,9 106,4 109,5 104,6 104,2 103,3 101,9 100,9 odívání a obuv 110,4 108,8 106,3 100,1 98,1 98,4 97,4 95,1 bydlení, voda, energie, paliva 112,2 119,0 130,5 109,1 108,5 109,9 106,1 101,9 bytové vybavení, zařízení domácnosti, opravy 104,2 105,4 106,0 102,0 100,5 100,2 99,8 98,5 zdraví 112,5 118,8 114,0 104,0 102,8 103,2 104,7 104,0 doprava 112,4 108,1 104,7 103,6 111,0 100,3 98,1 100,1 pošty a telekomunikace 114,7 114,9 110,9 115,3 107,0 104,9 103,3 98,0 rekreace a kultura 106,7 106,7 106,9 102,2 102,5 105,1 102,1 99,6 vzdělávání 113,5 110,1 114,6 108,0 104,4 102,8 103,6 103,0 stravování a ubytování 106,3 106,6 111,8 103,0 102,6 102,9 103,4 101,8 ostatní zboží a služby 105,0 106,3 107,9 102,4 102,2 104,6 104,0 102,9 Zdroj: ČSÚ 2005 Vývoj hrubých a čistých peněžních vydání domácností podle statistiky rodinných účtů je poněkud odlišný ve srovnání se sektorovými účty. Na jednoho člena domácnosti rostly pomaleji hrubá peněžní vydání než hrubé peněžní příjmy, stejná situace platí i pro čistá peněžní vydání, resp. čisté peněžní příjmy. Úroveň peněžních vydání (příjmů) domácností je v členění podle jednotlivých typů domácností značně diferencována a míra diferenciace se ve sledovaném období zvýšila. V roce 2003 připadla na jednoho člena domácnosti úhrnná částka Kč hrubých peněžních vydání, ve srovnání s rokem 1996 to bylo více o 49 %. Celková částka čistých peněžních vydání se ve stejném období zvýšila o 51 %. Největší nárůst z čistých peněžních vydání měly výdaje na bydlení, které se značně zvyšovaly, především do roku 1998, od dalšího roku se jejich růst začal zpomalovat. V roce 2002 přesáhl podíl výdajů na bydlení jednu pětinu čistých peněžních vydání a v roce 2003 převýšil objem výdajů na potraviny. Ve sledovaném období došlo ke zvýšení diferenciace těchto výdajů podle sociálních skupin, který však neodpovídá růstu celkových příjmových rozdílů. 13

Domácnosti a sociální dávky v letech 2000 až 2005 (analýza dostupných dat) Robert Jahoda Pavel Kofroň

Domácnosti a sociální dávky v letech 2000 až 2005 (analýza dostupných dat) Robert Jahoda Pavel Kofroň Domácnosti a sociální dávky v letech 2000 až 2005 (analýza dostupných dat) Robert Jahoda Pavel Kofroň VÚPSV,v.v.i. Praha výzkumné centrum Brno 2007 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i.

Více

Problematika využití dostupných dat pro sledování sociální situace domácností

Problematika využití dostupných dat pro sledování sociální situace domácností Problematika využití dostupných dat pro sledování sociální situace domácností Ing. Pavel Kofroň 1 Ing. Robert Jahoda, Ph.D. Úvod Sociální transfery k domácnostem patří mezi největší výdajové položky českých

Více

NCSS Národní centrum sociálních studií, o.p.s. Praha

NCSS Národní centrum sociálních studií, o.p.s. Praha NCSS Národní centrum sociálních studií, o.p.s. Praha FINANČNÍ SITUACE RODIN S DĚTMI V ČESKÉ REPUBLICE HR154/06 ŘEŠITEL ING. VÁCLAV MARTINOVSKÝ, CSc. I. Analýza statistických údajů charakterizujících finanční

Více

NCSS Národní centrum sociálních studií, o.p.s. Praha

NCSS Národní centrum sociálních studií, o.p.s. Praha NCSS Národní centrum sociálních studií, o.p.s. Praha FINANČNÍ SITUACE RODIN S DĚTMI V ČESKÉ REPUBLICE HR154/06 ŘEŠITEL ING. VÁCLAV MARTINOVSKÝ, CSc. I. Analýza statistických údajů charakterizujících finanční

Více

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2013 a predikce na další období. (textová část)

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2013 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v 1. pololetí 2013 a predikce na další období (textová část) Obsah strana A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace domácností v 1. pololetí

Více

Analýza úprav daňového a dávkového systému v letech 2003 až 2009 z hlediska jejich adresnosti a pobídkovosti. Robert Jahoda

Analýza úprav daňového a dávkového systému v letech 2003 až 2009 z hlediska jejich adresnosti a pobídkovosti. Robert Jahoda Analýza úprav daňového a dávkového systému v letech 2003 až 2009 z hlediska jejich adresnosti a pobídkovosti Robert Jahoda VÚPSV Praha výzkumné centrum Brno 2006 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních

Více

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část)

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1.- 3. čtvrtletí 2012 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 5 1. 1 Základní charakteristika...

Více

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2014 a predikce na další období. (textová část)

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2014 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v 1. pololetí 2014 a predikce na další období (textová část) Obsah strana A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace domácností v 1. pololetí

Více

Zpráva o základních tendencích vývoje příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1.- 3. čtvrtletí 2010. (textová část)

Zpráva o základních tendencích vývoje příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1.- 3. čtvrtletí 2010. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích vývoje příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1.- 3. čtvrtletí 2010 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 5 1. 1 Základní

Více

Trendy v příjmech, vydáních a spotřebě domácností s nízkými příjmy a dětmi podle statistiky rodinných účtů v letech 2006-2009.

Trendy v příjmech, vydáních a spotřebě domácností s nízkými příjmy a dětmi podle statistiky rodinných účtů v letech 2006-2009. Trendy v příjmech, vydáních a spotřebě domácností s nízkými příjmy a dětmi podle statistiky rodinných účtů v letech 2006-2009 Pavel Kofroň VÚPSV, v.v.i. Praha 2010 Publikace byla schválena ediční vědeckou

Více

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část)

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. čtvrtletí 2014 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 4 1. 1 Základní charakteristika...

Více

Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění. MPSV odbor sociálního pojištění

Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění. MPSV odbor sociálního pojištění Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění 2008 MPSV odbor sociálního pojištění OBSAH ÚVOD... 1 ČÁST A... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍM POJIŠTĚNÍ... 2 A.1. Stručná charakteristika... 2 A.1.1.

Více

Analýza vývoje nemocenského pojištění. MPSV odbor sociálního pojištění

Analýza vývoje nemocenského pojištění. MPSV odbor sociálního pojištění Analýza vývoje nemocenského pojištění 2013 MPSV odbor sociálního pojištění 1 Úvod MPSV již od roku 2002 pravidelně, v zásadě ve dvouletých intervalech, informuje odbornou i laickou veřejnost prostřednictvím

Více

ZEMĚDĚLSKÉ DOMÁCNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE

ZEMĚDĚLSKÉ DOMÁCNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha Ing. Emil Divila, DrSc., doc. Tomáš Doucha, CSc. ZEMĚDĚLSKÉ DOMÁCNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE - Typologie a příjmové postavení (Výzkumná studie) Praha 2005 Text neprošel

Více

Sdružení subjektů ANALÝZA VÝVOJE HMOTNÉ PODPORY RODIN FORMOU NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK

Sdružení subjektů ANALÝZA VÝVOJE HMOTNÉ PODPORY RODIN FORMOU NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK Sdružení subjektů Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. se sídlem Palackého 375/4, 128 01 Praha 2 a Národní centrum sociálních studií, o.p.s. se sídlem Na Moráni 4, 120 00 Praha 2 ANALÝZA VÝVOJE

Více

ALCHYMIE NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK

ALCHYMIE NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK ALCHYMIE NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK Vzor citace: PRŮŠA, L., VÍŠEK, P., JAHODA, R. Alchymie nepojistných sociálních dávek. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 280 s. KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ

Více

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy v letech 1993 až 2012

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy v letech 1993 až 2012 Český statistický úřad Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy v letech 1993 až 2012 Červen 2013 Úvod České domácnosti zaznamenaly v posledních dvou dekádách několik období, která změnila způsob

Více

Srovnávací analýza českého daňového systému s důrazem na trh práce

Srovnávací analýza českého daňového systému s důrazem na trh práce Srovnávací analýza českého daňového systému s důrazem na trh práce Robert Jahoda VÚPSV Praha výzkumné centrum Brno prosinec 2003 Obsah: Úvod... 3 1. Práce zabývající se českým daňovým systémem... 6 2.

Více

SOCIÁLNÍ TRANSFERY V ČESKÉ REPUBLICE

SOCIÁLNÍ TRANSFERY V ČESKÉ REPUBLICE SOCIÁLNÍ TRANSFERY V ČESKÉ REPUBLICE IVANA TURKOVÁ Abstrakt Sociální dávky a problematika jejich efektivního uplatnění patří mezi velmi často diskutovaná témata, podporovaná různými návrhy, vedoucími ke

Více

III. Výdaje státního rozpočtu

III. Výdaje státního rozpočtu III. Výdaje státního rozpočtu 1. Hlavní tendence ve vývoji výdajů státního rozpočtu Zákon č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011, ze dne 15. prosince 2010 stanovil výdaje v celkové

Více

Analýza nákladů veřejných rozpočtů na středního nezaměstnaného

Analýza nákladů veřejných rozpočtů na středního nezaměstnaného Analýza nákladů veřejných rozpočtů na středního nezaměstnaného 2011 Vypracoval: Ing. Jan Čadil, Ph.D. (Unicorn College) Studie byla zpracována pro Novou ekonomiku, o.p.s. v rámci projektu Tematická síť

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ŘEŠENÍ PROJEKTU SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA NEÚPLNÝCH RODIN S NEZLETILÝMI DĚTMI V ČESKÉ REPUBLICE HR135/05

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ŘEŠENÍ PROJEKTU SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA NEÚPLNÝCH RODIN S NEZLETILÝMI DĚTMI V ČESKÉ REPUBLICE HR135/05 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ŘEŠENÍ PROJEKTU SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA NEÚPLNÝCH RODIN S NEZLETILÝMI DĚTMI V ČESKÉ REPUBLICE HR135/05 PROSINEC 2005 Národní centrum sociálních studií, o.p.s., U Kavalírky 250/6, BOX

Více

Popis varianty parametrická optimalizace důchodového systému

Popis varianty parametrická optimalizace důchodového systému Popis varianty parametrická optimalizace důchodového systému Upozornění pro čtenáře: Tyto propočty jsou posledním, třetím kolem výpočtů Výkonného týmu. Získané poznatky budou využity v Závěrečné zprávě

Více

VÝVOJ HMOTNÉ PODPORY RODIN FORMOU NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK

VÝVOJ HMOTNÉ PODPORY RODIN FORMOU NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK VÝVOJ HMOTNÉ PODPORY RODIN FORMOU NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK Ladislav Průša Abstrakt Cílem předloženého příspěvku je analyzovat vývoj hmotné podpory rodin formou nepojistných sociálních dávek. Dávky

Více

Změny v oblasti pomoci v hmotné nouzi a jejich dopady (příjemci a dávky, aplikace nových institutů) Robert Jahoda Pavel Kofroň Ivana Šimíková

Změny v oblasti pomoci v hmotné nouzi a jejich dopady (příjemci a dávky, aplikace nových institutů) Robert Jahoda Pavel Kofroň Ivana Šimíková Změny v oblasti pomoci v hmotné nouzi a jejich dopady (příjemci a dávky, aplikace nových institutů) Robert Jahoda Pavel Kofroň Ivana Šimíková VÚPSV, v.v.i. Praha 2008 Publikace byla schválena ediční radou

Více

DŮCHODOVÁ POLITIKA V ČESKÉ REPUBLICE

DŮCHODOVÁ POLITIKA V ČESKÉ REPUBLICE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ ÚSTAV EKONOMIE DŮCHODOVÁ POLITIKA V ČESKÉ REPUBLICE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE AUTOR PRÁCE: Markéta Halíková VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. Jan Černohorský, Ph.D 2006 1 UNIVERSITY

Více

Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2004

Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2004 Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2004 O b s a h Strana I. Ekonomický vývoj České republiky v 1. pololetí 2004 1 1. Vývoj v posledním období 1 2. Ekonomický výkon 8 3. Cenový

Více

I. Ekonomický vývoj. 1. Základní tendence makroekonomického vývoje 1

I. Ekonomický vývoj. 1. Základní tendence makroekonomického vývoje 1 I. Ekonomický vývoj 1. Základní tendence makroekonomického vývoje 1 Domácí ekonomika vystoupila ve 2. čtvrtletí 2013 z recese, ve které se nacházela od 4. čtvrtletí 2011. I nadále byla v 1. pololetí 2013

Více

ČESKÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM A DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

ČESKÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM A DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Studijní obor: Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku ČESKÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM A DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ BAKALÁŘSKÁ

Více

Podpora rodin s dětmi a vliv peněžních transferů na formu rodinného soužití. Sylva Höhne

Podpora rodin s dětmi a vliv peněžních transferů na formu rodinného soužití. Sylva Höhne Podpora rodin s dětmi a vliv peněžních transferů na formu rodinného soužití Sylva Höhne VÚPSV, v.v.i. Praha 2008 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo

Více