Školní družina při ZŠ E Valenty školní rok 2014 / 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní družina při ZŠ E Valenty školní rok 2014 / 2015"

Transkript

1 Školní družina při ZŠ E Valenty školní rok 2014 / 2015 Provoz školní družiny: 6,30-7,45 11,40-17,00 7,30-9,30 plavání (druhý, třetí ročník) V letošním školním roce je zařazeno 180 dětí do 6 oddělení: 1. oddělení - Hana Šubčíková 1.A, 1.C 2. oddělení - Matěj Vybíhal 1.B, 1.C 3. oddělení - Marcela Rabčáková 2.A, 2.C 4. oddělení - Jitřenka Šemberová 2.B, 5.B 5. oddělení - Světlana Šomanová 3.A, 5.A 6. oddělení - Gustav Marák 3.B, 4.B Oddělení pracují v areálu školy, jedné třidy ŠD, malé herny. Nepřihlášení žáci (dojíždějící, fotbalové třídy) se zapojí během doby mezi dopoledním a odpoledním vyučováním nebo před vyučováním podle rozvrhu vyučovacích hodin. Poplatek pro školní rok činí 50 Kč, rodiče jsou písemně informováni o jeho výši a o možnosti osvobození od platby - odpovídá H. Šubčíková. Školní družina nabízí zájmovou činnost pro žáky prvního stupně, zapojit se mohou i žáci nepřihlášeni do ŠD. Těmto dětem jsou nabídnuty i akce příležitostné činnosti. Na počátku školního roku jsou žáci poučeni o provozu, bezpečnosti a společenských normách při pobytu v ŠD. O tomto je proveden zápis ve výchovně vzdělávacím přehledu. V případě úrazu jsou žáci opětovně poučeni. Všichni vychovatelé spolupracují s rodiči, učitelkami, trenéry- celoročně. Zájmová činnost P Bijásek 14,30-16 Šubčíková Ú Bijásek 14,30-16 Šubčíková, Šomanová S florbal Marák výtvarná Rapčáková dramatická Šemberová dramatická Šomanová Pá florbal Marák Mimo úvazek - kroužky P hudební Šubčíková Ú keramika Šubčíková Č keramika Rabčáková výtvarný Šemberová

2 Pravidelná a průběžná činnost Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T Hlavní cíle vycházejí z obecných cílů vzdělávací soustavy: Tematické okruhy vzdělávací oblasti - prevence nežádoucích návyků a závislostí - správnou motivaci využívat k naplnění volného času - prohlubovat zkušenosti s dostupným materiálem - kompenzovat jednostrannou zátěž - rozvíjet kamarádství, vést k toleranci - podněcovat k rozšíření slovní zásoby, vyjadřovacích schopností - učit vážit si své práce, výsledků - rozvíjet schopnost respektovat práci a úspěchy druhých - pěstovat základní pohybové dovednosti - vést k samostatnému myšlení - využívat her k řešení situací - vést k pochopení a ochraně přírody - péče o zdraví, pravidla bezpečného chování, obezřetnost 1. Místo kde žijeme - domov, město, obec, rodina, škola, kamarádi, pravidla chování, životní prostředí, svět, Evropa, stát, státní symboly, praktické poznávání 2. Lidé kolem nás - řád ŠD, školy, rodina, kamarádi, empatie, etika, pomoc, tolerance, pravidla, solidarita, protiprávní jednání, sexuální výchova, handicap, práva, povinnosti, protiprávní jednání, korupce, finanční gramotnost, vlastnictví, rizikové situace, kultura, umění 3. Lidé a čas -dodržování denního režimu, historie, využití volného času, orientace v čase, pozorování změn v přírodě, roční období, vývoj života, zvyky, oblékání, technika, stroje, odpočinek, povolání, budoucnost, památky, 4. Rozmanitost přírody-prohlubování znalostí o přírodě, roční období, ekologická výchova, živá a neživá příroda, vliv člověka na přírodu, práce s atlasy, mapou, hvězdárna, Země, vlastní prožitky, okolí školy, bydliště, přírodní vlivy, pohromy 5. Člověk a jeho zdraví hygienické návyky, sebeobsluha, stolování, vývoj člověka, ochrana zdraví, výživa, sportování, lidé a vztahy, lidské tělo, zdravý životní styl, prevence nežádoucích návyků, závislostí první pomoc, bezpečné chování, vzájemná pomoc, lidské hodnoty, ohrožení člověka a lidstva, stravovací návyky, zdravá výživa, účastník silničního provozu a bezpečnost, místo pro hraní Činnostní aktivity - četba, rozhovory, hry, soutěže, dramatizace, výtvarné a pracovní činnosti vycházky, besedy, exkurze, práce s časopisy, knihami, sportování hudební texty, spontánní činnosti, práce ve skupině

3 Pohádkové vzdělávání Umění a kultura, jazyk a jazyková komunikace Cíle - poznávat okolní i vnitřní svět prostřednictvím výtvarného ztvárnění jako nedílné součásti života a bohatství společnosti, prostřednictvím literárně dramatické výchovy seznamovat s výrazovými prostředky a s jazykem umění hudebního, výtvarného, literárního, dramatického, pečovat o správnou výslovnost, srozumitelnost, plynulost v kultivovaném projevu, poznávat zákonitost tvorby, seznamovat s díly Činnostní aktivity práce s literárním textem dle věku, výtvarné vyjádření, rozhovory, dramatizace, hry, loutky, zpěv, hudební nástroje, pracovní činnosti, námětové hry, vystoupení Výstupy - žák rozvíjí záliby, nadání, řídí volný čas - chápe četbu jako zdroj informací - umí se orientovat v textu - vyjadřuje se, diskutuje, reaguje, - rozšiřuje slovní zásobu - dodržuje stanovená pravidla, spolupracuje, utváří - přijímá a plní dané úkoly - pracuje samostatně nebo ve skupině - uplatňuje představivost a fantazii - uvědomuje si kulturní bohatství národa Průřezová témata prolínání v celém celku vzdělávacích oblastí Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Enviromentální výchova Multikulturní výchova Dopravní výchova Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí Obrana vlasti Korupce Rodinná a sexuální výchova

4 Myšlenková mapa zájmového vzdělávání 2014/ 2015 Měsíc Téma Pohádkové vzdělávání září Svět kolem mě Pohádka můj kamarád moje družina moje škola moje město moje země říjen Nastává podzim Hrajeme si na malíře podzim ve městě barvy podzimu podzim u nás doma sport na podzim listopad Foukej, foukej větříčku listové variace draci a dráčata změny v přírodě Básničky a pohádky prosinec Zimní tradice a zvyky - Zima v pohádce Čeká na nás pohádka - přijde Mikuláš - Dárky a dárečky leden V novém roce Pohádkové hraní - zimní malování - svět loutek - zimní olympiáda - Zdravá výživa únor Veselá Zeměkoule Dobrodružství v knize - děti a svět - Eskymácká škola - hry na sněhu březen Jaro je tady - probudíme přírodu - jarní proměny - země skřítků - písmohrátky Skřítkové a strašidla duben Den Země - Les - Hry bez hranic - se zvířátky do pohádky - týden bez úrazu Moje oblíbená pohádka

5 květen Hurá za pokladem - námořníci a piráti - jezdíme bezpečně - Nesmyslov - pohádkové klíče Pohádky a roční období červen Těšíme se na prázdniny Pohádky a svět - školní cirkus - zelená je tráva - co už umím - zvonek zvoní, škola končí Celoročně všichni : - do odpočinkových činností zařadit četbu, rozhovory - sledovat nabídky z projektu Zdravé město, dětského dopravního hřiště - prohlubovat spolupráci s rodiči, třídními učitelkami, trenéry - důsledně řešit problémové situace, provézt záznam do TK, KÚ - v oblasti vzdělávání- účast dle vlastního výběru - podílet se na organizaci soutěží a vystoupení pro veřejnost - účast na MS dle potřeb a provozu ŠD Příprava zotavovací akce na letní prázdniny- H. Šubčíková- organizace M. Rapčáková, M. Vybíhal program Spolupráce s předškolním zařízením MŠ Květná, Krále, Jistota Šubčíková, Šemberová Rapčáková, Šomanová

6 Příležitostné činnosti Září 100 let Hloučely výtvarná soutěž Šemberová, Rapčáková Drakiáda Marák, Vybíhal Říjen Úklid Hloučely pečeme brambory, špekáčky- všichni Listopad Tvořivé dílny spolupráce s rodiči Rapčáková, Šomanová Šubčíková,Šemberová Prosinec Čerti a čertice karnevalové odpoledne- všichni Hrajeme divadlo vystoupení pro Mš, rodiče- všichni Leden Bíle odpoledne zimní sportování s rodiči- všichni Únor Pějme píseň dokola soutěžní odpoledne Marák Březen Čteme dětem pohádkové dny s rodiči Šubčíková návštěva knihovny-všichni Duben Slet čarodějnic karneval, výtvarná soutěž Květen Závod s čísly branné odpoledne Červen Jdeme na výlet turistický den Zodpovídají všichni vychovatelé a podílejí se na organizaci, plnění ve spolupráci se staršími dětmi, školní samosprávou, rodiči. V Prostějově dne Hana Šubčíková, ved.vychovatelka

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ ŠKOLNÍ DRUŽINA BOLEVECKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, NÁM. ODBOJE 18, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ MOTTO: Pojď si s námi

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZŠ NÍŽKOV NÁZEV PROGRAMU: BAREVNÝ SVĚT PŘÁTELSTVÍ Přátelství podporování pozitivních vztahů, poznávání se, uvědomování si svých práv

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Osvobození 212 DYMOKURY ŠKOLNÍ DRUŽINA OBSAH 1 Identifikační údaje 3 2 Charakteristika školní družiny... 5 3 Formy vzdělávání...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu DRUŽINA PLNÁ POHODY ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN V., OVČÁRECKÁ 374 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název ŠVP pro školní družinu

Více

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy Olomouc, Stupkova 16, příspěvkové organizace Název školy: Základní škola Olomouc, Stupkova 16, příspěvková organizace Adresa školy: Stupkova 16,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ BRÁNA K VĚDĚNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ BRÁNA K VĚDĚNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j: 4/2012ZŠ Účinnost od: 3.9.2012 Schválil: Mgr. Lukáš Šimon, ředitel ZŠ a MŠ 1 OBSAH 1. Identifikační údaje.. 3 2. Charakteristika

Více

OBSAH. Identifikační údaje 1. Charakteristika ŠD 1. Provoz a režim práce ŠD.. 2. ŠVP,cíle vzdělávacího programu 3. Délka vzdělávacího programu.

OBSAH. Identifikační údaje 1. Charakteristika ŠD 1. Provoz a režim práce ŠD.. 2. ŠVP,cíle vzdělávacího programu 3. Délka vzdělávacího programu. OBSAH Identifikační údaje 1 Charakteristika ŠD 1 Provoz a režim práce ŠD.. 2 ŠVP,cíle vzdělávacího programu 3 Délka vzdělávacího programu. 3 Formy vzdělávacího programu 4 Obsah a časový plán vzdělávacího

Více

Školní družina výchovně vzdělávací program

Školní družina výchovně vzdělávací program Školní družina výchovně vzdělávací program Motto Ať je léto nebo zima, v družině je vždycky prima. Zahoď nudu za hlavu, pojď si spravit náladu. Odpočívat, sportovat, tvořit nebo jen si hrát, buď také náš

Více

Speciální základní škola Augustina Bartoše

Speciální základní škola Augustina Bartoše Speciální základní škola Augustina Bartoše Školní vzdělávací program pro školní družinu Září Škola začíná, poznáváme se Říjen Barevný podzim Listopad Svět kolem nás Prosinec Kouzlo adventu a Vánoc Leden

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, ŽERNOSECKÁ 3. Školní vzdělávací program Školní družiny

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, ŽERNOSECKÁ 3. Školní vzdělávací program Školní družiny ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, ŽERNOSECKÁ 3 Školní vzdělávací program Školní družiny Č. j.: OSD/06/2013 1 Obsah 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školní družiny... 4 3 Cíle vzdělávání... 4 4 Metody

Více

Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun

Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun MOTTO : 1 1.Identifikační údaje Zařízení: Zřizovatel : Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun OÚ Vysoký Újezd Ředitelka školy : Mgr. Olga Reiterová Vychovatelka ŠD : Libuše Schindlerová

Více

Aktualizace ŠVP školní družiny. Hrou a zábavou najdu 10 sluníček

Aktualizace ŠVP školní družiny. Hrou a zábavou najdu 10 sluníček Základní škola Havířov - Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Aktualizace ŠVP školní družiny Hrou a zábavou najdu 10 sluníček Tento dokument upravuje některé body původního ŠVP školní družiny ze dne 3.září

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 škola pro život se zaměřením na výuky jazyků a výpočetní techniky Základní škola a Mateřská škola Blažkova 9, Brno 1. Identifikační údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Zpracoval: PhDr. Michal Stibor Pracoviště školy: Smiřických 2, 250 83 Škvorec Peněžní ústav školy:

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1. Identifikační údaje: Název : Základní škola Prostějov, ul.dr.horáka 24, Prostějov Adresa : ul. Dr.Horáka 24, Prostějov 796 01 IČO : 47922516 IZO : 118900439

Více

Základní a mateřská škola Heřmánek. Školní vzdělávací program pro školní družinu HEŘMÁNEK

Základní a mateřská škola Heřmánek. Školní vzdělávací program pro školní družinu HEŘMÁNEK Základní a mateřská škola Heřmánek Školní vzdělávací program pro školní družinu HEŘMÁNEK 1 1. Identifikační údaje Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Zástupce ředitelky školy pověření řízením školní

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ,,BAREVNÁ MOZAIKA

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ,,BAREVNÁ MOZAIKA Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání,,barevná MOZAIKA vychází ze zákona č. 561/2004 a vyhlášky č. 74/2005 Sb.a ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání na ZŠ Šťáhlavy,,OKNO

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní školy Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY (2. verze)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY (2. verze) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY (2. verze) ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, BOSONOŽSKÁ 9, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY... 4 2.1. Materiální podmínky...

Více

OTEVŘENÁ ŠKOLA. Vzdělávací program zájmového vzdělávání. Školní družina. ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Poličná 276, okres Vsetín, příspěvková organizace

OTEVŘENÁ ŠKOLA. Vzdělávací program zájmového vzdělávání. Školní družina. ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Poličná 276, okres Vsetín, příspěvková organizace Vzdělávací program zájmového vzdělávání Školní družina OTEVŘENÁ ŠKOLA Otevřená škola - jazyky - počítače - ekologie Motto: Svět je otevřená kniha pro toho, kdo v ní umí číst. ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní školy, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace č.j. 2013/406 1 OSNOVA 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika 2.1. Podmínky přijetí

Více

Část II Školní vzdělávací program ŠD

Část II Školní vzdělávací program ŠD Část II Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Velké Opatovice, okres Blansko, platnost ŠVP od 1.9.2013 strana 1 Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA ŠVP... 3 1.1. Funkce a pojetí činností ve školní družině...

Více

Kouzelný domeček NUDA TA NÁS NEBAVÍ, DRUŽINA NÁS ZABAVÍ!

Kouzelný domeček NUDA TA NÁS NEBAVÍ, DRUŽINA NÁS ZABAVÍ! Kouzelný domeček Už tu máme znenadání domek krásný k pohledání. Děti pojďte na chviličku, hrát si s tužkou na honičku. Kdo má papír, barvy rád ať jde s námi malovat. Koho barvy nebaví, jinak se tu zabaví.

Více

Školní vzdělávací program. Krok za krokem školním rokem. Školní družina při ZŠ a MŠ Chomutic, okres Jičín

Školní vzdělávací program. Krok za krokem školním rokem. Školní družina při ZŠ a MŠ Chomutic, okres Jičín Školní vzdělávací program Krok za krokem školním rokem Školní družina při ZŠ a MŠ Chomutic, okres Jičín Platnost od 1. 9. 2013 Aktualizace: 15. 4. 2015 Obsah 1. Charakteristika ŠD 2. Cíle ŠD 3. Podmínky

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu K A M A R Á D I. Motto: Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje. Platí od 1.9.

Školní vzdělávací program pro školní družinu K A M A R Á D I. Motto: Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje. Platí od 1.9. Školní vzdělávací program pro školní družinu K A M A R Á D I Motto: Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje Platí od 1.9.2007 Zpracovala: Koordinátor ŠVP: Romana Janásková Mgr.Jana Pazderková

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družiny

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družiny Základní škole Ostrava Výškovice, Srbská, příspěvková organizace Příloha ke školnímu vzdělávacímu programu základní školy s ekologickým zaměřením Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu navazuje na ŠVP pro základní vzdělávání, který má název Šance pro všechny Název: Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9,

Více

Základní škola Lešná, okres Vsetín

Základní škola Lešná, okres Vsetín Základní škola Lešná, okres Vsetín 2007 v platném znění od 8. listopadu 2012 1 Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v ŠD a ŠK Název školy Základní škola Lešná, okres Vsetín Adresa školy Ředitel

Více

Školní vzdělávací program. Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky

Školní vzdělávací program. Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky Školní vzdělávací program Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika ŠD... 4 3. Charakteristika ŠVP školní družiny... 4 4. Předpokládané výstupy konkrétních

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny s platností od 1. září 2007 Ve Chvalkovicích dne 31. srpna 2007 Obsah Charakteristika

Více