Základní škola Vsetín, Trávníky /2009. Mgr. Radana Vařejková, metodik prevence Mgr. Libor Slováček, ředitel školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Vsetín, Trávníky 1217 2008/2009. Mgr. Radana Vařejková, metodik prevence Mgr. Libor Slováček, ředitel školy"

Transkript

1 Základní škola Vsetín, Trávníky /2009 Mgr. Radana Vařejková, metodik prevence Mgr. Libor Slováček, ředitel školy

2 ANALÝZA SITUACE Základní škola Vsetín, Trávníky 1217 je městská škola a ve školním roce 2008/2009 ji navštěvovalo 529 žáků. Žáci byli rozděleni do 24 tříd a vyučovalo je celkem 37 pedagogů. Výuka se řídila v a ročníku školním vzdělávacím programem (ŠVP) Vstupte s námi do světa moudrosti a zábavy a v a ročníku vzdělávacím programem Základní škola v ročníku pak se zaměřením na rozšířenou výuku hudební a výtvarné výchovy. Od je škola zařazena také do sítě škol s rozšířenou výukou tělesné výchovy pro kmenový sport plavání. Od roku 1991 je naše škola zapojena do mezinárodního hnutí Na vlastních nohou. Od školního roku 2005/2006 spolupracujeme se spřátelenou školou z polské Bytomi. Na konci minulého školního roku bylo uděleno 25 NTU, 6 DTU, 13 DŘŠ, žádná dvojka a 2 trojky z chování. V průběhu školního roku bylo zaznamenáno 605 neomluvených hodin (z nichž většina padá na vrub jedné žákyni), neřešili jsme žádný problém spojený s užíváním návykových látek, kromě kouření. Ve škole bylo evidováno celkem 50 žáků s diagnostikovanou specifickou poruchou učení nebo ADHD. Tématům souvisejícím s prevencí byl věnován čas a prostor především v těchto předmětech: I. stupeň - prvouka -přírodověda - český jazyk - tělesná a výtvarná výchova II. stupeň - občanská a rodinná výchova - chemie - přírodopis - český jazyk - tělesná a výtvarná výchova Preventivní témata však nezůstávají stranou ani mimo vyučování, jsou součástí celé řady akcí - výletů, pobytových programů, exkurzí, besed, filmových představení apod. Nadstandardní preventivní akce jsou financovány především prostřednictvím projektů (např. projekt Spolu nebo v rámci Programu na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže). Prostorové zázemí a technické vybavení školy plně vyhovuje nárokům jednotlivých preventivních aktivit. Ve škole je též k dispozici pravidelně aktualizovaná nabídka programů institucí působících v oblasti prevence.

3 HODNOCENÍ MPP Hodnotit lze pouze konkrétně stanovené cíle a aktivity, nejlépe bezprostředně po jejich realizaci. Jako nástroj hodnocení lze použít anket, dotazníků, rozhovorů, pozorování apod. HLAVNÍ AKTIVITY: A témata prevence byla obsažena v rámci výuky, používány byly alternativní metody výuky (zážitkové metody, skupinová práce, modelové situace apod.). B Tématům prevence byl věnován dostatečný prostor i na nástěnkách v 1. patře, vývěskách ve sborovně, či tabuli ve vestibulu školy. C Obzvlášť na začátku školního roku jsme podpořili zájem žáků o volnočasové aktivity, zpřístupněna byla nabídka volnočasových aktivit v Alcedu, Sokolovně, středisku Archa apod., mapovali jsme mimoškolní činnost dětí. D PEER-PROGRAM Byli přijati noví členové do týmu peerů, skupina dobře spolupracovala se peery-středoškoláky E ŠKOLNÍ PARLAMENT Na začátku roku jsme zvolili nový školní parlament a po celý školní rok podporovali jeho činnost F SPOLUPRÁCE S RODIČI Informovali jsme rodiče o preventivní strategii školy (Minimální preventivní program, Školní program proti šikanování) prostřednictvím třídních schůzek, seznámili rodiče s postupem školy v případě krizové situace s krizovým plánem školy. Nabídli možnost konzultací se školním metodikem prevence. Rodiče byli informováni o možnosti účasti na preventivních aktivitách (např. projekt SPOLU ). G PROJEKT SPOLU Jedná se o dvoudenní výjezdový pobyt deváťáků, prvňáků a jejich rodičů, v průběhu roku navazuje řada dalších společných aktivit. Projekt je financován z grantu městského úřadu. H SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI INSTITUCEMI (PPP, Alcedo, Azylový dům, MěÚ, Policie, Zdravotní ústav apod.) Využívali jsme nabídky besed, exkurzí, výukových programů atd. I MAPOVÁNÍ SITUACE A ŘEŠENÍ VÝSKYTU SOC.-PATOL. JEVŮ Všichni pracovníci školy spolupracují, především třídních učitelé, dle

4 metodických pokynů. J VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI PREVENCE Dle aktuální nabídky a finančních možností. K Tvorba krizového plánu a postupu školy při výskytu rizikových forem chování dětí a mládeže, vyladění sankčního řádu

5 VYHODNOCENÍ MPP 2008/2009 Všeobecná preventivní strategie ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 začíná u nejmladších žáků a vždy by měla odpovídat věku. Zahrnuje podstatnou část žáků, přináší sociální dovednosti potřebné pro život, využívá pozitivní modely, je soustavná a dlouhodobá. V případě potřeby je prevence cílená a selektivní. Témata prevence ve vzdělávacím procesu Na prvním stupni ZŠ jsou zahrnuta především ve vyučovacím předmětu prvouka, přírodověda, dále pak v českém jazyce a výchovách. Preventivní strategie na prvním stupni je zaměřena především na výchovu ke zdravému životnímu stylu, na oblast rodinné výchovy, mezilidských vztahů a základy etické a právní výchovy. Žáci druhého stupně se pak s tématy prevence setkávají nějakým způsobem téměř ve všech předmětech, jmenovitě v občanské a rodinné výchově, literatuře, chemii, přírodopisu atd. Dochází k prohlubování témat a obohacení o další oblasti jako je sexuální výchova, sociálně-patologické jevy, ekologie, občanství, rozvoj osobnosti a další. Ve výuce jsou používány rozmanité formy a metody, nejen frontální vyučování či výklad. Témata si žáci osvojují pomocí her, řízeného rozhovoru, testů, exkurzí a besed, vlastní kreativity, brainstormingu, videoprojekce, hraní rolí atd. V rámci výuky je pro školu prioritní plnit učební osnovy. Zároveň je však zabezpečováno plnění úkolů spojených s prevencí. Je zajištěna mezipředmětová koordinace v průběhu celého školního roku a také spolupráce s dalšími subjekty participujícími na realizaci preventivního programu školy. Často preferovaný důraz na zdravý životní styl při působení na žáky školy bývá nezřídka negován absencí spolupráce ze strany rodičů. Proto škola věnuje pozornost spolupráci s rodiči žáků. Informuje je o preventivní strategii a usiluje o jejich zainteresovanost na preventivním působení na dítě. Cílená prevence Je určena žákům se zvýšeným rizikem. Jde především o péči věnovanou žákům s poruchami učení, hyperaktivním dětem s poruchami pozornosti či žákům s poruchami chování. Pozornost patří i žákům selhávajícím v učení či naopak žákům nadprůměrně nadaným. Další skupinou vyžadující péči jsou děti ze sociálně slabých nebo problémových rodin. Cílená prevence vyžaduje především efektivní spolupráci třídních učitelů, výchovného poradce, metodika prevence a vedení školy. V tomto školním roce byl realizován projekt Spolu zaměřený na skupinu žáků prvních tříd, devátých tříd a rodičů.

6 Volnočasové aktivity a) pravidelné: zájmové útvary: florbal I (28 žáků), florbal II (18), orientální tanec (12) nepovinné předměty: výtvarná výchova I (19), výtvarná výchova II (18), sborový zpěv (28), hra na hudební nástroj ( =71), zájmová tělesná výchova chlapci (30), dívky (30) zájmové kroužky při školní družině: divadelní kroužek ( =45), dovedné ruce (16+16=32), angličtina ( =49), hra na kytaru (7), volné plavání (24), sportovní hry (19), Filmáček (17). b) akce školní družiny Kromě pravidelných a plánovaných akcí ŠD v průběhu roku nabídla dětem řadu dalších přitažlivých aktivit jako sportovní a jiné soutěže, pro děti byl zorganizován karneval a dětský den. Divadelní kroužek při ŠD připravil pro děti prvního stupně a rodiče představení. Na závěr školního roku se uskutečnil proběhl dvoudenní turistický pobyt na Hájence v Semetíně (žáci ročníku) a turistické odpoledne spojené s opékáním špekáčků (žáci 1. ročníku). c) akce školního klubu ŠK navštěvovalo 50 přihlášených žáků od 4. do 9. ročníku. Ve volném čase mohli žáci provozovat tyto aktivity: florbal, stolní tenis, šprtec, šipky, šachy, stolní fotbal, stolní hry, kulečník, počítače-internet, petanque, volné plavání, automodelářský kroužek. Nejoblíbenější činností, které se žáci věnují, je šprtec stolní hokej, ve kterém dosahují výborných výsledků. Náš klub pořádal celou řadu turnajů (na podzim, vánoční, jarní), kterých se zúčastnily i ostatní vsetínské ŠK. Mimo školních turnajů se naši žáci zúčastnili i turnajů pořádaných Sdružením mládeže pro stolní hokej a stolní kopanou z Brna, kde taktéž dosáhli velmi pěkných výsledků. Velký zájem byl rovněž o florbal, a to jak mezi mladšími, tak i mezi staršími žáky. I v tomto sportovním odvětví pořádal náš ŠK několik turnajů pro žáky ostatních vsetínských ŠK. Spousta žáků se věnovalo i stolnímu tenisu, ve kterém se taktéž zúčastnili několika turnajů. Ze stolních her byl největší zájem o šachy a kulečník. I v tomto odvětví jsme uspořádali několik turnajů (podzimní, vánoční, jarní). Žáci se pod hlavičkou ŠK zúčastnili několika turnajů v rámci Šachové Grand Prix. Obsadili jsme několik turnajů (Val. Meziříčí, Vsetín, Karolinka). Žáci se zúčastnili i bowlingového turnaje či turnaje v kuželkách. Oblíbeným kroužkem je automodelářský, kde se žáci zúčastňují řady závodů. Pro žáky se konaly také závody ve střelbě ze vzduchovky (mikulkášský, májový). Své místo v rámci ŠK má i volné plavání, jež mají žáci možnost navštěvovat každý čtvrtek (bazén i tobogán).

7 ŠK pořádal nebo se zúčastnil celé řady jednorázových aktivit jako např. Valašské záření, Vánoce na dědině, vánoční besídka a jarmark, školní karneval, návštěva Westernového městečka atd. Školní aktivity První stupeň září: říjen: listopad: prosinec: leden: únor: březen: návštěva programů na Valašském záření divadelní představení Pověsti české setkání s Adolfem Dudkem v MVK Vsetín zahájení projektu Spolu dopravní výchova podpora a propagace volnočasových a mimoškolních aktivit muzikál Povídejme si, děti kaštany pro lesní zvěř divadelní představení Princ Bajaja dopravní výchova - soutěž oslavy 55. výročí založení školy (vernisáž, DOD, slavnostní akademie) hudební program Hodina zpěvu /J. Uhlíř/ projekt Spolu návštěva bazénu videoprojekce: Amazonka v rytmu samby výroba předmětů na vánoční jarmark Přišel k nám Mikuláš vánoční koncert Na vlastních nohou vánoční besídky pro rodiče vánoční jarmark a besídka Vánoce v Alcedu týden otevřených dveří pro MŠ recitační soutěž třídní kolo filmové představení Kung-Fu panda lyžařský výcvik pro žáky 1. ročníku recitační soutěž školní kolo dětský karneval pasování na čtenáře knihovny divadelní představení Bob a Bobek taneční soutěž a přehlídka Tančírna Matematický klokan výstava na zámku

8 duben: květen: červen: průběžně: dobročinný koncert žáků ZUŠ Den Země VV soutěž Jak plyne čas výstava na Staré radnici školní výlety tříd exkurze výstava na MěÚ dopravní výchova dětský den školní výlety tříd Kouzlo tance taneční vystoupení ZUŠ projekt Spolu sportovně zábavné dopoledne návštěva MŠ Jasenka turistický den projekt Výtvarné dílny s Cuberlim Pět minut v Africe besídka s rodiči filmové představení Cesta na Měsíc cvičná evakuace školy peer-program divadelní představení kroužku ŠD veřejná vystoupení pěveckého sboru Trávníček výzdoba školních prostor účast v soutěžích hnutí Na vlastních nohou návštěvy knihovny nástěnky schránka důvěry II. stupeň září: říjen: listopad: podpora a propagace volnočasových a mimoškolních aktivit účast na Valašském záření zahájení projektu Spolu zahájení pravidelných schůzek peer-programu volby do školního parlamentu a zahájení jeho činnosti výchovný koncert Písničky divadel a kabaretů oslavy 55. výročí založení školy (vernisáž, DOD, volejbal. trojutkání, slavnostní akademie) výroba předmětů na vánoční jarmark veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí projekt Spolu návštěva bazénu divadelní představení Don Quijote de la Ancha

9 prosinec: leden: únor: březen: duben: květen: červen: průběžně: Mikuláš vánoční koncert Na vlastních nohou vánoční jarmark a besídka dějepisná exkurze - Slavkov filmové představení Hrob Dračího císaře výukové programy Alceda beseda Bojovníci proti totalitě dny otevřených dveří na SŠ recitační soutěž školní kolo taneční soutěž a přehlídka Tančírna beseda Prevence kouření recitační soutěž okrskové kolo Matematický klokan lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníku divadelní představení ve Zlíně besedy k volbě povolání na ÚP Vsetín Den Země koncert žáků ZUŠ VV soutěž Jak plyne čas exkurze: vodní nádrž Stanovnice proškolení peerů interaktivní program Hrou proti AIDS školní výlety tříd Setkání se Stonožkou v Kutné Hoře dějepisná exkurze Mikulčice, Strážnice divadelní představení Kytice dějepisná exkurze Osvětim beseda Sex, AIDS a vztahy školní výlety tříd projektový den Jak žili naši předkové projekt Spolu sportovně zábavné dopoledne dějepisná exkurze Modrá u Velehradu turistický den projekt Výtvarné dílny s Cuberlim filmové představení Marley a já cvičná evakuace školy akademie deváťáků činnost Školního parlamentu práce redakční rady školního časopisu činnost školního peer-programu humanitární aktivity v rámci hnutí Na vlastních nohou nástěnky, videotéka, literatura účast v soutěžích

10 součástí estetické výchovy jsou taktéž prohlídky výstav na zámku, MěÚ a Staré radnici Spolupráce s rodiči Na oficiální úrovni funguje Rodičovské sdružení a jeho členové se scházejí čtvrtletně s vedením školy a řeší problémy spojené s chodem školy. Přibližně dvakrát ročně se koná zasedání Školské rady, kde mají své zástupce jak rodiče, tak i pedagogové a zřizovatel. Rodiče jsou zváni k návštěvě školy pravidelně na třídní schůzky, či dny otevřených dveří. Samozřejmě mohou školu navštívit v případě potřeby kdykoli, dohodnout si schůzku s třídním učitelem, výchovným poradcem, preventistou či vedením školy. Rodiče jsou zváni na různé akce pořádané školou jako jsou besídky, představení, vánoční jarmark, karneval, soutěž Superstar, Tančírna, akademie deváťáků a další. Jsou nápomocni například při tvorbě výrobků na jarmark nebo při humanitárních sbírkách v rámci hnutí Na vlastních nohou. V neformálním duchu jsou každé pololetí pořádány sportovně společenská utkání mezi rodiči a učiteli (bowling, volejbal). Čerstvé informace mohou rodiče vyhledávat na aktuálních webových stránkách školy. Na začátku školního roku jsou rodiče na třídních schůzkách vždy seznámeni se školním řádem, sankčním řádem a preventivní strategií školy. Výukové a výchovné problémy jsou řešeny ve spolupráci s rodiči, kteří mohou též využívat ve škole poradenskou činnost. Rodiče jsou seznamováni se situací ve škole, s výsledky dotazníků a výzkumů, jsou jim poskytovány osvětové brožury a letáky, případně kontakty na další instituce. Rodiče prvňáčků byli v tomto školním roce přímo účastni v třetím ročníku projektu Spolu. Absolvovali se svými dětmi a zároveň žáky devátého ročníku seznamovací program, kde měli příležitost poznat lépe své dítě i jeho nové spolužáky a jejich rodiče. Seznámit se blíže s třídní učitelkou. Diskutovat s deváťáky o výchově. Besedovat s kurátorem pro mládež a ředitelem Azylového domu a Linky důvěry atd. Hodnocení efektivity MPP - vzrostl počet organizovaných akcí - vzrostl počet zapojených žáků - úspěšnost žáků v přijímacím řízení na SŠ je nadále vysoká - úspěšná umístění v soutěžích (vědomostních i sportovních) Anketní otázky týkající se školy byly i náplní školního časopisu. Podobnou funkci indikátoru školního klimatu plnili i členové Školního parlamentu, kteří se pravidelně scházeli s vedením školy a měli možnost diskutovat a připomínkovat, případně se i podílet na zlepšování kvality života školy.

11 V jedné ze tříd na vyšším stupni bylo zaznamenáno chování označované jako šikana. Třídní učitelka ve spolupráci s metodičkou prevence a vedením školy se snažili problém vyřešit. Práce s žáky v tomto směru bude ještě pokračovat v novém školním roce. V sedmých třídách proběhl retest projekut EUDAPna podzim i na jaře formou dotazníků. Zároveň lze konstatovat, že byly splněny všechny specifické cíle MPP. Vzdělávání pedagogických pracovníků Většinu akcí DVPP nabídla vzdělávací agentura KPS, NIDV, SOŠ Otrokovice, případně Alcedo Vsetín. Na DVPP škola vyčleňuje nemalé prostředky z ONIV. Vzdělávací akce jsou vybírány na základě potřeb školy a také jednotlivých vyučujících.. Výchovný poradce i preventista se pravidelně zúčastňovali aktivů a schůzek. Významnou roli při získávání informací sehrává samostudium. Subjekty participující na realizaci MPP Tradičně nejintenzivnější spolupráce je s PPP Vsetín, která organizuje metodickou podporu pro VP a ŠMP, diagnostikuje SVPU, doporučuje odklady PŠD atd. Zároveň je zapojena do realizace některých projektů a akcí (např. projekt Spolu ). Úzká spolupráce probíhá i s Azylovým domem pro ženy a Linkou důvěry ( Spolu, exkurze, besedy, atd.) Nápomocný nejen finančně byl v tomto školním roce také MěÚ Vsetín. V oblasti volby povolání probíhá spolupráce s ÚP Vsetín. Policie ČR se na školu obrací převážně při řešení přestupků spáchaných žáky mimo školu, nabízí však i přednáškovou činnost. Při neomluvené absenci škola navazuje spolupráci s dětskými lékaři a OSPOD MěÚ Vsetín. Další organizace, které byly škole nápomocny při realizaci MPP jsou Alcedo, KHS Vsetín, Diakonie a další. Můžeme však zmínit i spolupracující jednotlivce, např. zpěvačku Jarmilu Šulákovou. Závěr Prevence je kontinuální proces. Jednorázové aktivity nic neřeší. Nečekejme okamžité výsledky. Neexistuje žádný nejlepší postup, ale pouze kombinace různých přístupů, na kterých by se měla podílet hlavně rodina, ale stejně tak i škola a celá společnost. Pokud budou preventivní aktivity prováděny důsledně a vytrvale, určitě se vyplatí.

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2007 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 za školní rok 2006/2007 1) Základní údaje o škole zpracována dle 7, odst.

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 1) Základní údaje o škole za školní rok 2009/2010 zpracována dle 7, odst.

Více

Základní škola Vsetín, Trávníky 1217. Matouše Václavka 1217, 755 01 Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola Vsetín, Trávníky 1217. Matouše Václavka 1217, 755 01 Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Vsetín, Trávníky 1217 Matouše Václavka 1217, 755 01 Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Plán pro školní rok 2005/2006 Školní metodik prevence: Ředitel školy: Mgr. Táňa Nersesjan Mgr. Libor

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Školní metodik prevence: Ředitel školy: Mgr. Radana Vařejková Mgr. Libor Slováček Vsetín 2011 1) ÚVOD Minimální preventivní program je konkrétní

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

OBSAH. II. Přehled oborů vzdělávání 10

OBSAH. II. Přehled oborů vzdělávání 10 OBSAH I. Úvod 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2010/2011 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 Za školní rok 2009/2010 V Šenově 30..záříí 2010 Mgr.. Naděžda Pavlliisková řediitellka ZŠ - 1 - Ossnovaa 1 Charakteristika školy... 4 1.1 Obecná

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Základní škola Huslenky, okres Vsetín. Výroční zpráva. o činnosti školy 2010/ 2011. Zpracovala: Mgr. Vladislava Bednářová

Základní škola Huslenky, okres Vsetín. Výroční zpráva. o činnosti školy 2010/ 2011. Zpracovala: Mgr. Vladislava Bednářová Výroční zpráva o činnosti školy 2010/ 2011 Zpracovala: Mgr. Vladislava Bednářová 1 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo: Základní škola Huslenky, okres Vsetín příspěvková organizace Zřizovatel,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email:

Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email: Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email: zsostrnves@uhedu.cz Výroční zpráva 2010/2011 V Ostrožské

Více

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny I. Úvod OBSAH 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2012/2013 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny I. Úvod OBSAH 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2013/2014 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

Základní škola Starý Jičín

Základní škola Starý Jičín Základní škola Starý Jičín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Starý Jičín, příspěvková organizace Sídlo školy: Starý Jičín 126

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2009 2010

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2009 2010 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2009 2010 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Obsah 1 Základní údaje o škole 3 2 Charakteristika

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

O B S A H Obsah: Část 1. Základní údaje 2. Obory vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4.

O B S A H Obsah: Část 1. Základní údaje  2. Obory vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 Strana:1/16 O B S A H Obsah: Část Strana 1. Základní údaje 3 1.1. Základní údaje

Více

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov. Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov. Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní 140, PSČ 683 52; telefon 544 223 131, 544 223 073 ; e-mail skola@zskrenovice.cz Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2012/2013

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

Základní škola Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace. Minimální preventivní program 2013/2014

Základní škola Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace. Minimální preventivní program 2013/2014 Základní škola Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace Minimální preventivní program 2013/2014 Úvod Nárůst různých sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek v populaci mládeže a

Více

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2013/2014 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 17. 9. 2014

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany Výroční zpráva Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany za školní rok 2009/2010 1. Správní obvod Městská část Praha 12, Písková 830/25, 143 12 Praha 4 Modřany 2. Přesný

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, KARLA IV. 1024/19 příspěvková organizace tel: 475 531 139 www.zskarlaiv.cz E-mail : zsul.karlaiv@seznam.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014 Vypracovala:

Více