Vyhodnocení. minimálního preventivního programu. Mgr. Libor Slováček, ředitel školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhodnocení. minimálního preventivního programu. Mgr. Libor Slováček, ředitel školy"

Transkript

1 1 Vyhodnocení minimálního preventivního programu ZŠ Vsetín, Trávníky /2006 Ve Vsetíně, Mgr. Taťána Nersesjan, metodik prevence Mgr. Libor Slováček, ředitel školy

2 2 I.Úvod V současné době se pojmy prevence, profylaxe, delikvence dětí a mládeže, zneužívání návykových látek, projevy rasismu, vandalismu, šikany a jiné skloňují ve všech pádech. Minimální preventivní program patří mezi základní nástroje v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Minimální preventivní programy a aktivity realizované ve školách je nutné neustále zkvalitňovat a zefektivňovat. Proto je při tvorbě Minimálních preventivních programů dbáno na následující aspekty: definovat východiska, zohlednit formy, metody a zásady, jasně a srozumitelně definovat cíle MPP, autoevaluovat naplnění minimálních preventivních programů. Všeobecná preventivní strategie ZŠ Vsetín, Trávníky začíná u nejmladších žáků a vždy by měla odpovídat věku. Zahrnuje podstatnou část žáků, přináší sociální dovednosti potřebné pro život, využívá pozitivní modely, je soustavná a dlouhodobá. V případě potřeby je prevence cílená a selektivní. II. Témata prevence ve vzdělávacím procesu Na prvním stupni ZŠ jsou zahrnuta především ve vyučovacím předmětu prvouka, přírodověda, dále pak v českém jazyce a výchovách. Preventivní strategie na prvním stupni je zaměřena především na výchovu ke zdravému životnímu stylu, na oblast rodinné výchovy, mezilidských vztahů a základy etické a právní výchovy. Žáci druhého stupně se pak s tématy prevence setkávají nějakým způsobem téměř ve všech předmětech, jmenovitě v občanské a rodinné výchově, literatuře, chemii, přírodopisu atd. Dochází k prohlubování témat a obohacení o další oblasti jako je sexuální výchova, sociálně-patologické jevy, ekologie, občanství, rozvoj osobnosti a další. Ve výuce jsou používány rozmanité formy a metody, nejen frontální vyučování či výklad. Témata si žáci osvojují pomocí her, řízeného rozhovoru, testů, exkurzí a besed, vlastní kreativity, brainstormingu, videoprojekce, hraní rolí atd. V rámci výuky je pro školu prioritní plnit učební osnovy. Zároveň je však zabezpečováno plnění úkolů spojených s prevencí. Je zajištěna mezipředmětová koordinace v průběhu celého školního roku a také spolupráce s dalšími subjekty participujícími na realizaci preventivního programu školy. Často preferovaný důraz na zdravý životní styl při působení na žáky školy bývá nezřídka negován absencí spolupráce ze strany rodičů. Proto škola věnuje pozornost spolupráci s rodiči žáků. Informuje je o preventivní strategii a usiluje o jejich zainteresovanost na preventivním působení na dítě.

3 3 III. Cílená prevence Je určena žákům se zvýšeným rizikem. Jde především o péči věnovanou žákům s poruchami učení (25 dětí zařazeno do AND, 105 žáků vyžaduje individuální přístup ve výuce), hyperaktivním dětem s poruchami pozornosti či žákům s poruchami chování. Pozornost patří i žákům selhávajícím v učení či naopak žákům nadprůměrně nadaným. Další skupinou vyžadující péči jsou děti ze sociálně slabých nebo problémových rodin. Cílená prevence vyžaduje především efektivní spolupráci třídních učitelů, výchovného poradce, metodika prevence a vedení školy. Pro příští školní rok je připravena realizace projektu Spolu zaměřeného na skupinu žáků prvních tříd, devátých tříd a rodičů. IV. Volnočasové aktivity a) pravidelné: zájmové útvary: florbal, Valášek, zájmová tělesná výchova chlapci, dívky nepovinné předměty: výtvarná výchova I. stupeň, II. stupeň, sborový zpěv, hra na hudební nástroj zájmové kroužky při školní družině: divadelní kroužek, dovedné ruce, angličtina, kytara, plavání. (105 dětí) Zdravotní tělesná výchova Školní klub b) akce školní družiny Kromě pravidelných a plánovaných akcí ŠD v průběhu roku nabídla dětem řadu dalších přitažlivých aktivit jako sportovní a jiné soutěže, pro děti byl zorganizován karneval a Den dětí. Divadelní kroužek při ŠD připravil pro děti prvního stupně a rodiče představení. Děti z družiny navštívily MŠ Trávníky. Přibyly další atrakce ve výbavě hracích míst na školním hřišti.

4 4 c) akce školního klubu říjen: listopad: prosinec: leden: únor: březen: duben: květen: červen: šachové turnaje ( Z Vsetín, Karolinka- okresní kolo) šprtcový turnaj mezi školními kluby turnaj ve stolním tenise stolní tenis ( okr. kolo Loučka) pěvecká soutěž Vsetínský kanárek turnaj v kuželkách vánoční turnaj ve šprtci mikulášská střelecká soutěž šachový turnaj šprtcový turnaj mezi kluby vánoční besídka bowling mezi kluby karneval turnaj v bowlingu turnaj ve stolním tenise mezi kluby turnaj ve šprtci šachový turnaj (Karolinka) turnaje ve šprtci regionální semifinále ligy škol ve šprtci ozdravný pobyt v Řecku V. Školní aktivity První stupeň září: návštěva programů na Valašském záření besedy v knihovně podpora a propagace volnočasových a mimoškolních aktivit

5 5 říjen: listopad: prosinec: leden: únor: březen: divadlo Pajdulák je Michal divadlo v Karolínce Labutí princezna (balet) výroba předmětů na vánoční jarmark Mikuláš koncert country kapely Gympleři vánoční koncert vánoční jarmark návštěva knihovny filmové představení pantomima Škola hrou karneval návštěva knihovny lyžařský výcvik pro prvňáčky koncert Gramofónie ZUŠ- žákovský koncert duben: květen: červen: divadlo ve Zlíně Den Země koncert taneční soutěž Tančírna výchovný koncert J. Uhlíře 2. ročník pěvecké soutěže Superstar výstava na MěÚ dopravní soutěž filmové představení peer-program ZUŠ - balet dětský den průběžně: veřejná vystoupení pěveckého sboru Trávníček a Valášku přípravné akce projektu Spolu výzdoba školních prostor účast v soutěžích hnutí Na vlastních nohou nástěnky schránka důvěry mezinárodní akce Noc s Andersenem

6 6 druhý stupeň září: říjen: listopad: prosinec: leden: únor: březen: duben: květen: červen: průběžně: podpora a propagace volnočasových a mimoškolních aktivit exkurze v Alcedu zahájení přípravy projektu Spolu účast na Valašském záření zahájení pravidelných schůzek peer-programu volby do školního parlamentu audiovizuální přednáška vystoupení pěv. sboru Trávníček před MěÚ a na akci slabozrakých výchovný koncert Den stolních her výroba předmětů na vánoční jarmark veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí divadelní představení ve Zlíně Mikuláš vánoční koncert vánoční jarmark návštěva výstavy vánoční koncert v Lucerně filmové představení výukové programy Alceda mezinárodní výtvarná soutěž v Bytomi recitační soutěž dny otevřených dveří na SŠ soutěž Paragraf 11:55 lyžařský výcvik pro sedmáky taneční soutěž Tančírna besedy na úřadě práce lyžařský výcvik přehlídka Tančírny v Lidovém domě Den Země koncert žáků ZUŠ výchovný koncert besedy na úřadě práce filmové představení dětský den činnost Školního parlamentu

7 7 práce redakční rady školního časopisu činnost školního peer-programu projekt Spolu humanitární aktivity v rámci hnutí Na vlastních nohou nástěnky, videotéka, literatura účast v soutěžích dějepisné exkurze zeměpisné videobesedy přijímací zkoušky nanečisto VI. Spolupráce s rodiči Na oficiální úrovni funguje Rodičovské sdružení a jeho užší výbor se schází čtvrtletně s vedením školy a řeší problémy spojené s chodem školy. V tomto školním roce byla také zvolena Školská rada, jejímiž členy jsou nejen pedagogové a zástupci zřizovatele, ale též rodiče. Rodiče jsou zváni k návštěvě školy pravidelně na třídní schůzky či dny otevřených dveří. Samozřejmě mohou školu navštívit v případě potřeby kdykoli, dohodnout si schůzku s třídním učitelem, výchovným poradcem, preventistou či vedením školy. Rodiče jsou zváni na různé akce pořádané školou jako jsou besídky, představení, vánoční jarmark, karneval, soutěž Superstar a další. Jsou nápomocni například při tvorbě výrobků na jarmark nebo při humanitární sbírce v rámci hnutí Na vlastních nohou. V neformálním duchu jsou každé pololetí pořádány sportovně společenská utkání mezi rodiči a učitely (bowling, volejbal). Čerstvé informace mohou rodiče vyhledávat na webových stránkách školy. Na začátku školního roku jsou rodiče na třídních schůzkách vždy seznámeni se školním řádem a preventivní strategií školy. Výukové a výchovné problémy jsou řešeny ve spolupráci s rodiči, kteří mohou též využívat ve škole poradenskou činnost. Rodiče jsou seznamováni se situací ve škole, s výsledky dotazníků a výzkumů, jsou jim poskytovány osvětové brožury a letáky, případně kontakty na další instituce. Rodiče prvňáčků mají v rámci projektu Spolu možnost absolvovat se svými dětmi a zároveň žáky devátého ročníku pobytový program, kde mají příležitost poznat lépe své dítě i jeho nové spolužáky a jejich rodiče. Seznámit se blíže s třídní učitelkou. Diskutovat s deváťáky o výchově. Besedovat s kurátorem pro mládež a ředitelem Linky důvěry atd. VII. Hodnocení efektivity MPP Dotazníková šetření: ve vybraných třídách proběhl na začátku a konci školního roku průzkum, jak žáci vnímají klima školy a třídy.

8 8 Nejčastěji uváděná negativa: chybí školní bufet, není možnost jít o přestávce ven, stížnosti na velikosti porcí ve školní jídelně, zvonění. Nejčastěji uváděná pozitiva: tělocvičny, vstřícný pedagogický sbor, výzdoba školy. Škola se též zúčastnila autoevaluačního dotazníkového šetření, zadaného zřizovatelem, na dotazy odpovídaly tři skupiny respondentů: žáci, rodiče a pedagogičtí pracovníci. V případě potřeby (např. vytipování peerů) byl použit sociometrický dotazník. Anketní otázky týkající se školy byly i náplní školního časopisu. Podobnou funkci indikátoru školního klimatu plnili i členové Školního parlamentu, kteří se pravidelně scházeli s vedením školy a měli možnost diskutovat a připomínkovat, případně se i podílet na zlepšování kvality života školy. Celoročně fungovala schránka důvěry, vhozené připomínky vyřizovalo vedení školy. Využití schránky je však velmi malé. Zároveň lze konstatovat, že byly splněny všechny specifické cíle MPP. VIII. Vzdělávání pedagogických pracovníků Většinu akcí DVPP nabídlo SSŠ Uherské Hradiště, případně Alcedo Vsetín. Na DVPP má škola vyděleno cca Kč ( na 37 pedagogů). Nejrozsáhlejší akcí bylo vzdělávání v počítačové gramotnosti v rámci projektu SIPVZ. Řada školení souvisela s RVP či ŠVP. Další významnou skupinu v rámci DVPP představovaly kursy zaměřené na netradiční pojetí výuky a tvořivost ( např. Pestrost a zábavnost ve vyučování, Škola hrou, Tvořivá dramatika, Netradiční pojetí vlastivědy a přírodovědy, Keramika, Materiál, fantazie a pracovní výchova, Populární hudba ve škole atd.) Výchovný poradce i preventista se pravidelně zúčastňovali aktivů a schůzek. VP absolvoval seminář Nadané děti. Významnou roli při získávání informací sehrává samostudium. IX. Subjekty participující na realizaci MPP

9 9 Tradičně nejintenzivnější spolupráce je s PPP, která organizuje metodickou podporu pro VP a ŠMP, diagnostikuje SVPU, doporučuje odklady PŠD atd. Zároveň je zapojena do realizace některých projektů a akcí ( např. projekt Spolu ). Úzká spolupráce probíhá i s Azylovým domem pro ženy a Linkou důvěry ( Spolu, exkurze, besedy atd.) Nápomocný nejen finančně byl v tomto školním roce také MěÚ Vsetín. V oblasti volby povolání probíhá spolupráce s ÚP. Policie ČR se na školu obrací převážně při řešení přestupků spáchaných žáky mimo školu, nabízí však i přednáškovou činnost. Při neomluvené absenci škola navazuje spolupráci s dětskými lékaři. Další organizace, které byly škole nápomocny při realizaci MPP jsou Alcedo, Zdravotní ústav, Charita a další. Můžeme však zmínit i spolupracující jednotlivce, např. zpěvačka Jarmila Šuláková. X. Závěr Prevence je kontinuální proces. Jednorázové aktivity nic neřeší. Nečekejme okamžité výsledky. Neexistuje žádný nejlepší postup, ale pouze kombinace různých přístupů, na kterých by se měla podílet hlavně rodina, ale stejně tak i škola a celá společnost. Pokud budou preventivní aktivity prováděny důsledně a vytrvale, vyplatí se.

Základní škola Vsetín, Trávníky 1217 2008/2009. Mgr. Radana Vařejková, metodik prevence Mgr. Libor Slováček, ředitel školy

Základní škola Vsetín, Trávníky 1217 2008/2009. Mgr. Radana Vařejková, metodik prevence Mgr. Libor Slováček, ředitel školy Základní škola Vsetín, Trávníky 1217 2008/2009 Mgr. Radana Vařejková, metodik prevence Mgr. Libor Slováček, ředitel školy ANALÝZA SITUACE Základní škola Vsetín, Trávníky 1217 je městská škola a ve školním

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2007 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 za školní rok 2006/2007 1) Základní údaje o škole zpracována dle 7, odst.

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 1) Základní údaje o škole za školní rok 2009/2010 zpracována dle 7, odst.

Více

Základní škola Vsetín, Trávníky 1217. Matouše Václavka 1217, 755 01 Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola Vsetín, Trávníky 1217. Matouše Václavka 1217, 755 01 Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Vsetín, Trávníky 1217 Matouše Václavka 1217, 755 01 Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Plán pro školní rok 2005/2006 Školní metodik prevence: Ředitel školy: Mgr. Táňa Nersesjan Mgr. Libor

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Školní metodik prevence: Ředitel školy: Mgr. Radana Vařejková Mgr. Libor Slováček Vsetín 2011 1) ÚVOD Minimální preventivní program je konkrétní

Více

Základní škola Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace. Minimální preventivní program 2013/2014

Základní škola Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace. Minimální preventivní program 2013/2014 Základní škola Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace Minimální preventivní program 2013/2014 Úvod Nárůst různých sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek v populaci mládeže a

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program 2013-2014 Úvod Hlavní cíl Dílčí cíle Vymezení cílové skupiny Vlastní program školy Koordinace aktivit Analýza současného stavu Tradice školy, školní prostředí Aktivity školy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP)

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Základní škola Hroznětín, okres Karlovy Vary, 362 33 se sídlem Sídliště 310, Hroznětín, 362 33 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) školní rok 2013/2014 1 1. Úvod Drogy a jiné sociálně patologické jevy

Více

Základní škola Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace. Minimální preventivní program 2012/2013

Základní škola Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace. Minimální preventivní program 2012/2013 Základní škola Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace Minimální preventivní program 2012/2013 Naše škola stojí blízko centra města Vyškova, které je postaveno uprostřed Moravské brány nedaleko od Brna.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM OBSAH ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice Školní rok 2013-2014 Školní metodik prevence a výchovný poradce: Mgr. Marie Krejčí Spolupráce: ředitel školy, třídní učitelé a ostatní pedagogičtí

Více

O B S A H Obsah: Část 1. Základní údaje 2. Obory vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4.

O B S A H Obsah: Část 1. Základní údaje  2. Obory vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 Strana:1/16 O B S A H Obsah: Část Strana 1. Základní údaje 3 1.1. Základní údaje

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program 2014 2015 Úvod Hlavní cíl Charakteristika školy a její vnitřní zdroje 3.1 Charakteristika školy 3.2 Vedení školy, školní metodik prevence, preventivní tým 3.3 Vnitřní informační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

Minimální preventivní program školy 2014/2015

Minimální preventivní program školy 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace MPP 2014/2015 Minimální preventivní program školy 2014/2015 Motto: Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá

Více

Základní škola Huslenky, okres Vsetín. Výroční zpráva. o činnosti školy 2010/ 2011. Zpracovala: Mgr. Vladislava Bednářová

Základní škola Huslenky, okres Vsetín. Výroční zpráva. o činnosti školy 2010/ 2011. Zpracovala: Mgr. Vladislava Bednářová Výroční zpráva o činnosti školy 2010/ 2011 Zpracovala: Mgr. Vladislava Bednářová 1 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo: Základní škola Huslenky, okres Vsetín příspěvková organizace Zřizovatel,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Č.j. ZSCL/326/13 Základní škola, Česká Lípa, Šluknovská 2904, příspěvková organizace Česká Lípa, Šluknovská 2904 tel.: 487 521 763, e-mail: zsladacl@volny.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok

Více

Minimá lní preventivní prográm 2014/2015 ZŠ a MŠ Střelice, Komenského 2

Minimá lní preventivní prográm 2014/2015 ZŠ a MŠ Střelice, Komenského 2 Minimá lní preventivní prográm 2014/2015 ZŠ a MŠ Střelice, Komenského 2 Při přípravě MPP se vychází z Metodického pokynu MŠMT k prevenci sociálněpatologických jevů u dětí a mládeže (č. j. 20 006/2007-51)

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Školní rok 2009/2010 Vypracovala: Mgr. Kamila Sobotková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, KARLA IV. 1024/19 příspěvková organizace tel: 475 531 139 www.zskarlaiv.cz E-mail : zsul.karlaiv@seznam.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014 Vypracovala:

Více

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny I. Úvod OBSAH 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2012/2013 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

OBSAH. II. Přehled oborů vzdělávání 10

OBSAH. II. Přehled oborů vzdělávání 10 OBSAH I. Úvod 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2010/2011 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2007/2008

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2007/2008 Základní škola Blansko, Erbenova 3 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 V Blansku dne 8.0.2008 Č.j. ERB/528/08 A.2./A 0 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy Obsah : I. Základní údaje o

Více

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 Za školní rok 2009/2010 V Šenově 30..záříí 2010 Mgr.. Naděžda Pavlliisková řediitellka ZŠ - 1 - Ossnovaa 1 Charakteristika školy... 4 1.1 Obecná

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více

Schválila: školská rada datum projednání: 24. září 2012

Schválila: školská rada datum projednání: 24. září 2012 V Liberci 31. 8. 2012 Výroční zprávu za školní rok 2011/12: Zpracovala: Předkládá: Projednala: Mgr. Eva Slováková Ing. Radek Vystrčil, ředitel školy pedagogická rada Schválila: školská rada datum projednání:

Více