STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Školní 101, Trutnov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Školní 101, Trutnov"

Transkript

1 ZPRÁVA O HODNOCENÍ KVALITY ŠKOLY STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Školní 101, Trutnov V Liberci Strana 1 (celkem 20)

2 OBSAH 1 PRŮBĚH ŠETŘENÍ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ /DŠ/ AUDITNÍ ŠETŘENÍ /AŠ/ HODNOCENÉ OBLASTI DLE VYHLÁŠKY MŠMT VYHODNOCENÍ HLAVNÍCH OBLASTÍ DLE VYHLÁŠKY MŠMT Podmínky ke vzdělávání Průběh vzdělávání Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání Výsledky vzdělávání žáků a studentů, v případě středních a vyšších odborných škol také uplatnění absolventů na trhu práce Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům Strana 2 (celkem 20)

3 Dotazníkové a auditní šetření bylo provedeno na základě vypracované Metodiky hodnocení škol a podle dokumentu Pilotní ověření metodiky hodnocení škol. Aplikační systém umožňuje vyhodnotit dotazníkové i auditní šetření podle jednotlivých kategorií dotazovaných nebo podle sledovaných oblastí dle vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení škol ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška MŠMT ). Výsledky naleznete na Použitá škála otázek pro jednotlivé hodnocené oblasti nemohla v celé šíři postihnout celkovou problematiku školy. Výsledky bodové hodnocení musí vedení škol posuzovat v šiřších souvislostech v návaznosti na konkrétní podmínky života školy, místní socioekonomické podmínky, specifika regionu apod. Vedení školy musí tyto výsledky chápat, jako příležitost pro hledání příčin slabých míst, přijímání opatření ke zlepšování a tím zvyšování celkové úrovně kvality školy. 1 PRŮBĚH ŠETŘENÍ 1.1 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ /DŠ/ Dotazníkové šetření bylo provedeno v době od do Dotazníkového šetření se účastnili: - žáci, - pedagogové, - vedení školy (ředitel a zástupce ředitele), - nepedagogičtí zaměstnanci školy - rodiče - absolventi - partneři - veřejnost Dotazníkového šetření se zúčastnil tento počet hodnotitelů: počet Žáci 182 Pedagogický sbor 50 Vedení školy 5 Nepedagogičtí zaměstnanci 8 Rodiče 111 Absolventi 8 Partneři 10 Veřejnost 53 Strana 3 (celkem 20)

4 Vedení školy má možnost pro hodnocení kvality školy využívat internetový Q- portál a přitom: - porovnávat průměr své školy s průměrem všech ostatních škol v jednotlivých hodnocených oblastech, - porovnávat průměr své školy se středními odbornými školami nebo s gymnázii, - porovnávat průměr své školy s průměrem 5 vybraných škol, - sledovat výsledky odpovědí i podle jednotlivých kategorií hodnotitelů a u žáků a rodičů i podle tříd. Z tabulek je patrné, jak dotazovaní odpovídali: hodnocení 1 ano, 2 spíše ano, 3 spíše ne, 4 ne. Tomuto hodnocení odpovídá stanovený počet bodů: 1 = 10 bodů 2 = 7 bodů 3 = 4 body 4 = 1 bod Dotazníkové šetření u absolventů škol, partnerů škol a veřejnosti nebylo povinné, proto u některých škol nebylo provedeno a ve vyhodnocení se objevují 0. Numerické údaje uvedené v tabulkách jsou převedeny do sloupcových grafů. 1.2 AUDITNÍ ŠETŘENÍ /AŠ/ Auditní šetření se uskutečnilo podle Plánu auditního šetření ve 2 dnech a to 1. a 2. prosince den Expertní tým se seznámil a prostudoval dokumentaci školy: - Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2009/ Zprávu z vlastního hodnocení školy - Organizační řád Získané informace využil expertní tým při auditním šetření a posuzování reálného stavu školy. V další části projektu budou mít informace význam při zavádění systému řízení kvality dle ISO Po prostudování dokumentace školy byly otázky zaměřeny na oblasti a jevy, které v dokumentaci nebyly zmiňovány a které mají souvislost s normou ISO den Expertní tým provedl ve škole auditní šetření - posuzování reálného stavu školy. Auditní šetření probíhalo podle předem připravených otázek, osloveny byly tyto kategorie hodnotících v počtu: Strana 4 (celkem 20)

5 počet Vedení školy ředitel, zástupce 5 Pedagogové 20-30% z celkového počtu 13 Žáci 2-5% z celkového počtu 10 Nepedagogičtí zaměstnanci 20-30% z celkového počtu 4 Pro jednotlivé kategorie dotazovaných stanovil expertní tým tyto počty otázek: studenti 15 otázek pedagogové 25 otázek vedení školy 50 otázek zaměstnanci 15 otázek Členové auditního týmu dotazovali, náhodně vybrané jednotlivce a zaznamenávali jejich odpovědi do předem připravených dotazníků. Vyhodnocení odpovědí bylo stejné, jako při dotazníkovém šetření hodnocení 1 ano, 2 spíše ano, 3 spíše ne, 4 ne. Zpráva z auditního šetření Expertní tým na závěr auditního šetření vypracoval Zprávu o auditním šetření, kde stručně shrnul výsledky auditního šetření. U každé kategorie dotazovaných vyzvedl silné a slabé stránky, které auditoři zjistili a se závěry seznámil ředitele/ku školy. Zpráva byla vypracována ve 2 originálech, 1x pro ředitele/ku školy a 1x pro potřeby projektu. Zpráva z auditního šetření slouží pro ředitele/ku školy, jako prvotní informace o úrovni kvality školy. Vložení údajů do aplikačního systému Q portálu: Expertní tým a auditoři zadali zjištěné výsledky auditního šetření do aplikačního systému, který poskytl tabulkové a grafické znázornění výsledků v daných oblastech. Strana 5 (celkem 20)

6 1.3 HODNOCENÉ OBLASTI DLE VYHLÁŠKY MŠMT Oblasti kvality školy, sledované jevy/podoblasti a kritéria hodnocených oblastí Kategorizace oblastí kvality školy, sledovaných jevů a kritérií hodnocených oblastí vychází ze školského zákona č. 561/2004 Sb. a jeho novely č. 49/2009 Sb., z vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb. a její novely č. 225/2009 Sb. a z dalších souvisejících předpisů a nařízení. Byla zpracována v rámci projektu Cesta ke kvalitě. Projekt je národní projekt MŠMT s plným názvem AUTOEVALUACE - Vytváření systému a podpora škol v oblasti vlastního hodnocení. Projekt partnersky realizují Národní ústav odborného vzdělávání a Národní institut pro další vzdělávání (www.nuov.cz/ae ). OBLAST: sledované jevy/podoblasti I. demografické, personální II. bezpečnostní a hygienické a) Podmínky vzdělávání Kritéria 1. Sleduje a reaguje škola na změny v populaci potencionálních žáků tak, aby nebyla ohrožena naplněnost školy? 2. Má škola dostatek kvalifikovaných pracovníků, kteří mohou naplňovat současné i budoucí potřeby školy včetně specializovaných pedagogických činností? 1. Přijímá škola bezpečnostní opatření týkající se materiálního vybavení a prostoru školy? 2. Má škola jasně stanovená a srozumitelná pravidla bezpečného jednání a chování ve škole i při mimoškolních aktivitách? Jsou s nimi seznámeni žáci a zaměstnanci a rozumí jim? Dodržují tato pravidla? Je při případném úrazu poskytnuta efektivní pomoc, apod. 3. Jsou stanovena jasná pravidla pro dohled nad žáky ve škole i na akcích pořádaných školou a jsou s nimi seznámeny osoby zodpovědné za tento dohled? Dodržují tato pravidla? 4. Odpovídají hygienické podmínky nejen legislativním povinnostem, ale také dalším potřebám žáků a zaměstnanců? III. materiální 1. Využívá škola prostor, který má k dispozici efektivně? Odpovídá toto využití potřebám a nárokům zaměstnanců a žáků? 2. Má škola dostatečné a vhodné vybavení a zařízení včetně učebních pomůcek, které slouží učitelům k naplňování vytyčených výukových cílů? 3. Mají zaměstnanci dostatek vhodných materiálních prostředků (vyjma učebních pomůcek) k efektivnímu vykonávání jejich pracovní činnosti? 4. Mají žáci přístup k materiálním zdrojům (např. knihovna, počítače, laboratoře) tak, aby se mohli sami dále vzdělávat? Strana 6 (celkem 20)

7 IV. ekonomické 1. Je stanoven jasný rozpočtový plán, který respektuje cíle a priority školy? Jsou s ním seznamováni učitelé, ostatní pracovníci? Mohou podávat návrhy na změnu? V. materiální, ekonomické OBLAST: sledované jevy/podoblasti I. školní vzdělávací program 2. Jsou systematicky vyhledávány další možné legální zdroje příjmů? b) Průběh vzdělávání kritérium 1. Respektuje škola ve vzdělávacím programu místní socioekonomické podmínky? Promítají se specifika regionu do obsahu vzdělávání? 2. Zjišťuje škola potřeby návazného vzdělávání, a kde je to možné, snaží se je zahrnout do vzdělávacího programu? 3. Jsou očekávané výstupy v ŠVP formulovány tak, aby byly ověřitelné? Jsou navržené techniky ověřování optimální vzhledem k charakteru výstupu? 4. Podílejí se na aktualizaci ŠVP všichni učitelé naší školy? Probíhá tato aktualizace pravidelně? Jsou náměty na změny shromažďovány průběžně? II. plánování výuky 1. Vycházejí tématické plány/učební plány jednotlivých předmětů ze vzdělávacích programů? Jsou reálné, tj. respektují dané podmínky vzdělávání (materiální, lidské zdroje, demografické podmínky)? Poskytují prostor k začlenění aktuálních potřeb? 2. Poskytují prostor pro individuální přístup jednotlivých učitelů? 3. Jsou cíle výukových hodin v souladu s moderními poznatky pedagogiky? Jsou používány optimální formy a metody pro dosažení vytyčených cílů? Respektují tyto rozdílné i společné potřeby žáků? 4. Vychází příprava učitelů na výuku po obsahové stránce z tématických plánů? 5. Zahrnuje v sobě příprava učitelů na výuku konkrétní návrh na provedení hodnocení dosažení výukových cílů? 6. Je systematicky plánováno propojení, návaznost praktického a teoretického vyučování (např. dílny, laboratorní práce)? III. podpůrné výukové materiály 1. Je při rozhodování výběru nákupu učebnic a pomůcek zohledňován zejména soulad s cíli a obsahem vzdělávání vymezeným v ŠVP? 2. Podporuje škola používání materiálů (předplatné časopisů, přístupu k databázím, nákup pomůcek, projekčního zařízení apod.)? 3. Jsou žáci podporováni ve vyhledávání a používání dalších zdrojů informací (knihovna, experti v oboru, situace mimo třídu, internet, intranet apod.)? Je tato podpora realizována na více úrovních (ve výuce, vytvářením stimulujícího prostředí uvnitř školy, apod.)? IV. realizace výuky 1. Je čas výuky v maximální možné míře věnovaný vytváření příležitostí k učení žáků ( vlastní výuce ) místo jiných (např. administrativních, mimoškolních, ) aktivit? 2. Podporují učitelé během výuky přemýšlení žáků o svém učení? Strana 7 (celkem 20)

8 V. mimovýukové aktivity VI. hodnocení pedagogického procesu 3. Podporují učitelé pomocí vhodných metod aktivní učení žáků? Jsou tyto metody vhodně používány k aktivnímu učení všech žáků? Je aktivní učení žáků podporováno v maximální míře tam, kde je to vhodné? 4. Motivují a vzbuzují učitelé zájem žáků o obsah výuky? Používají učitelé různorodé motivační postupy? Je motivace používána cíleně a v průběhu celé výuky? 5. Jsou během výuky vytvářeny vhodné podmínky a úkolové situace, které mohou rozvíjet klíčové kompetence žáků vymezené v RVP? Jsou tyto situace různorodé, aby rozvíjely všechny požadované kompetence? Jsou tyto situace vytvářeny v průběhu celého školního roku? 6. Jsou pro hodnocení žáků využívány různé formy, které respektují různé způsoby učení se? Je hodnocení žáků přirozenou součástí výuky, které napomáhá dalšímu rozvoji žáků? Je rozvíjena dovednost sebehodnocení žáků? 7. Je zadávání domácích úkolů vždy smysluplné a žáci znají a chápou cíl domácího úkolu? Respektuje zadávání domácích úkolů rozdílné potřeby žáků? Pracují učitelé se zpětnou vazbou týkající se řešení domácích úkolů? 8. Získává vyučující informaci o vlastním vyučovacím stylu a vedení žáků? Pracuje s ní dále, tak aby posiloval silné stránky a naopak eliminoval slabé stránky (např. volba DVPP, externí zpětná vazba)? 1. Organizuje škola mimovýukové aktivity, které jsou zaměřené zejména na rozvoj dovedností a klíčových kompetencí, který je v podmínkách běžné výuky hůře proveditelný (výlety, zahraniční pobyty, stmelovací kurzy, sportovní dny, koncerty apod.)? Naplňují tyto aktivity cíle a potřeby, které byly předem stanoveny v souladu se vzdělávacím programem? 2. Podporuje škola mimoškolní aktivity žáků, které jsou v souladu s cíli a hodnotami školy (podpora materiální (finanční), personální, záštita, uvolnění z výuky)? 3. Nabízí škola mimovýukové aktivity dle potřeb a zájmu žáků? 1. Jsou formulována jasná pravidla a kritéria pro hodnocení žáků? 2. Jsou pro zjišťování osvojených znalostí a dovedností používány objektivní metody? Jsou tyto metody různorodé? Jsou používány cíleně, kde je to vhodné? 3. Jsou předmětem hodnocení žáků po obsahové stránce požadavky stanovené v ŠVP? Jsou žáci s těmito požadavky seznámeni? Jsou stanoveny minimální požadavky pro úspěšný postup do vyššího ročníku? 4. Jsou výsledky vzdělávání žáků získávány transparentně, podle předem daných pravidel? Jsou tyto výsledky systematicky evidovány a zpracovávány? 5. Jsou stanovena opatření pro zvládání problémového chování žáků? Strana 8 (celkem 20)

9 OBLAST: Sledované jevy/podoblasti I. zohlednění individuálních potřeb žáků II. systém podpory žákům c) podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání kritérium 1. Respektují a zohledňují učitelé při přípravách rozdílné potřeby a zájmy žáků v případě kolektivní výuky? 2. Jsou domácí úkoly zadávány s ohledem na individuální potřeby žáků? 3. Mají žáci k dispozici různé výukové materiály, dobré podpůrné pomůcky, apod., které vyhovují různým potřebám jednotlivých žáků? 1. Jsou noví žáci na začátku svého studia podporováni při začlenění do chodu školy? A to v různých aspektech (studium, organizační chod škol, sociální prostředí školy apod.)? 2. Jsou uplatňována především preventivní opatření na předcházení problémového chování žáků? Jsou žáci dostatečně informováni, kde mohou ve škole vyhledat odbornou pomoc při řešení nejrůznějších problémů? 3. Jsou všichni učitelé schopni na základě typických projevů diagnostikovat typické problémy žáků v kognitivní i sociální oblasti? Jsou učitelé motivováni k provádění této diagnostiky? III. spolupráce s rodiči 1. Informují se rodiče i škola navzájem o důležitých skutečnostech týkajících se dítěte a života školy? 2. Jsou rodiče podporováni, aby se angažovali v životě školy? 3. Jsou pravidla života ve škole nastavena transparentně a objektivně? IV. spolupráce s odbornými institucemi a zřizovatelem 1. Je škola v kontaktu s důležitými odbornými institucemi, které mohou pomoci při řešení problémů žáků (ped.-psych. poradny, policie, úřad práce atd.) 2. Napomáhá spolupráce se zřizovatelem rozvoji školy? V. klima školy 1. Respektují se pracovníci školy a žáci navzájem? Jsou názory a diskuze žáků týkající se chodu školy respektovány? Pomáhají si žáci i pracovníci školy navzájem, když je to potřeba? 2. Jsou do procesu výběru diskuse o výuce zahrnuti všichni učitelé daného předmětu? Dochází k výběru učebnic na základě konsensu všech pedagogů daného vzdělávacího předmětu? 3. Jsou pracovníci školy i žáci respektovaní jako individuality? Je k nim přistupováno bez jakýchkoli předsudků? 4. Vnímají učitelé i žáci školu jako prostředí, kde panuje atmosféra důvěry? 5. Vnímají rodiče komunikaci se školou jako dobrou a dostačující? Mají rodiče pocit, že škola bere vážně, když jsou něčím znepokojení? 6. Podporuje škola žáky při výběru dalšího studia/povolání? Jsou žákům poskytovány relevantní informace, které je zajímají? Je při tomto pracováno s nadáním a zájmy jednotlivých žáků? Motivuje škola žáky, aby se zajímali o volbu dalšího studia/povolání? Strana 9 (celkem 20)

10 7. Mají žáci pozitivní vztah k jednotlivým předmětům? 8. Mají žáci pozitivní vztah ke škole, na které studují? OBLAST: Sledované jevy/podoblasti I. hodnocení výuky výstupy (znalosti a dovednosti) d) výsledky vzdělávání žáků a studentů, v případě středních a vyšších odborných škol také uplatnění absolventů na trhu práce kritérium 1. Dosahují žáci školy úspěchů v různých národních i mezinárodních soutěžích? Mají žáci osvojené znalosti a dovednosti požadované v ŠVP? (vysvědčení, vektor, maturita, přijímačky) GYM (pracovní návyky, uplatnění na trhu práce) SOŠ 2. Mají žáci potřebu úspěšného školního výkonu? II. úspěšnost absolventů 1. Mají žáci potřebu být úspěšní v životě? 2. Absolvují bývalí žáci úspěšně další stupeň studia/ jsou hodnoceni pozitivně v zaměstnání? III. Dosahování výstupů definovaných v profilu absolventa 1. Odpovídají reálně dosažené výsledky žáků na konci studia profilu absolventa? OBLAST: Sledované jevy/podoblasti I. strategické řízení (profilace, vize školy) e) řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků kritérium 1. Je formulováno a rozvíjeno poslání, hodnoty a vize školy? Je přijatelné pro všechny zaměstnance? 2. Jsou hodnoty, vize a cíle školy v souladu se strategickými dokumenty MŠMT, kraje/obce, apod.? 3. Promítají se vize, poslání školy a sdílené hodnoty do cílů školy? Jsou součástí image školy? Jsou patrné ve vzdělávacích programech? 4. Probíhá strategické plánování? Je v souladu s vizí a cíli školy? Jsou do procesu realizace strategie a plánování zapojeny zainteresované strany (jejich očekávání a stanovení priorit)? Probíhá pravidelně analýza plnění plánu rozvoje (zjišťování pokroku v dosahování cílů plánu rozvoje)? 5. Jsou sledovány a vykládány právní normy relevantní pro školu? Probíhá toto pravidelně a systematicky? Jsou na základě zjištěného prováděna opatření (změny v plánování, podpora dalšího vzdělávání apod.)? Strana 10 (celkem 20)

11 II. organizační řízení školy III. pedagogické řízení školy IV. profesionalita a rozvoj lidských zdrojů 6. Jsou na základě vyhodnocení získaných dat podporovány silné stránky a prováděna opatření na zlepšení slabých stránek? 1. Jsou pravomoci a úkoly zaměstnanců rozděleny tak, že fungování školy a jednotlivých týmů je efektivní a vytíženost jednotlivých pracovníků je přiměřená? 2. Jsou zaměstnanci v klíčových pozicích zastupitelní jinými zaměstnanci? Jsou zástupci průběžně informováni o všem podstatném, aby mohli v případě potřeby zastávat pozici bez dalšího zaučování se? 3. Jsou v rámci celé školy a mezi dalšími partnerskými subjekty efektivně předávány a sdíleny podstatné informace týkající se chodu školy? 4. Jsou porady vnímány jako přínosné jak z hlediska ředitele, tak ostatních pracovníků? 5. Je ukládání a archivování důležitých dokumentů (převážně vyžadovaných legislativou) přehledné, logicky tříděné? Existuje např. archivační řád, směrnice apod.? 6. Je sestaven přehledný harmonogram pro každý školní rok? Je kdykoli dostupný zaměstnancům a žákům? Jsou do procesu vytváření harmonogramu zapojeni všichni zainteresovaní zaměstnanci? 7. Existuje ucelený systém interních dokumentů (provozní, organizační řád, ). Jsou tyto dokumenty všem zainteresovaným dostupné a známé? 8. Je spolupráce s dalšími orgány, které se dle zákona (např. školská rada dle 167 školského zákona) podílejí na řízení školy, hodnocena jako přínosná? 9. Jsou kontrolní mechanismy kvalitní a efektivní 1. Je vytvořen prostor pro individuální přístup učitele v různých oblastech pedagogického působení? (Např. v tematických plánech, výběru učebních materiálů, apod.) 2. Jsou mezi učiteli předávány a sdíleny různé informace týkající se problematiky učení, vyučování a výchovy? 3. Jsou vytvořeny podmínky pro spolupráci učitelů v různých oblastech? 4. Analyzuje škola, které konkrétní činnosti je třeba vykonávat k naplňování cílů školy? Shodují se tyto potřeby s popisy pracovních činností jednotlivých zaměstnanců? 5. Má škola nastaven - v souladu s legislativou - jasný a transparentní postup pro přijímání zaměstnanců? Zajišťuje tento postup, aby byli přijímáni zaměstnanci, kteří odpovídají potřebám školy a kteří ctí její hodnoty? 6. Existuje ve škole transparentní systém delegace odpovědnosti a pravomocí. 7. Existuje systém zajišťující v případě odchodu pracovníka zachování klíčových informací? 1. Je náplň práce pro zaměstnance srozumitelná? Shoduje se s jejich osobními představami a ambicemi? 2. Je poskytována novým učitelům podpora při začlenění do chodu školy? A to v různých aspektech (pedagogická činnost, administrativní a organizační chod školy, sociální prostředí Strana 11 (celkem 20)

12 školy apod.)? 3. Jsou zaměstnanci dále vzděláváni? Je toto vzdělávání odůvodněné (zájem učitele, potřeba školy, apod.)? Je v souladu s potřebami školy ve blízkém a středním časovém horizontu (tj. je plánováno?) Podporuje vedení i další vlastní aktivní rozvoj a vzdělávání zaměstnanců? Děje se tato podpora v různých aspektech (finanční, organizační, apod.)? 4. Jsou dána jasná pravidla hodnocení a odměňování zaměstnanců? Je oceňován zejména vyšší výkon, větší kvalita? Jsou tato pravidla zaměstnancům kdykoliv dostupná? 5. Provádějí učitelé pravidelně sebehodnocení, sebereflexi? Je s výsledky dále pracováno (např. cílené DVPP)? 6. Jsou zaměstnanci spokojeni s tím, jak jim vedení vychází vstříc při sladění profesního a osobního života či při řešení mimořádných osobních událostí? OBLAST: Sledované jevy/podoblasti I. partnerství školy a externí vztahy (prezentace) II. partnerství školy a externí vztahy (spolupráce s partnery) f) úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům kritérium 1. Jsou využívány různé příležitosti propagace školy na veřejnosti (např. internetové stránky, zprávy o akcích školy v regionálním tisku, účast na veletrzích škol, dny otevřených dveří, akce pořádané školou pro veřejnost )? 2. Podílí se škola aktivně na veřejném životě obce, regionu (sportovní, kulturní, společenské aktivity)? 1. Jsou vyhledávány možnosti navazování kontaktů a spolupráce s novými partnery? 2. Je spolupráce s partnery školy hodnocena jako přínosná? Jsou přínosné kontakty systematicky udržovány a posilovány? Strana 12 (celkem 20)

13 2 VYHODNOCENÍ HLAVNÍCH OBLASTÍ DLE VYHLÁŠKY MŠMT Souhrnná tabulka a graf podle oblastí Oblasti a cíle Průměr školy v DŠ Průměr škol v DŠ Průměr školy v AŠ Průměr škol v AŠ podmínky vzdělávání průběh vzdělávání podpora školy, vztahy výsledky vzdělávání řízení školy úroveň výsledků práce školy 2.1 Podmínky ke vzdělávání Vyhodnocení: Šetření bylo zaměřeno na hygienické a materiální podmínky školy. Hodnocení odpovědí je srovnatelné s průměrem ostatních škol, včetně nižšího hodnocení spokojenosti žáků se zabezpečením šaten a stravováním /DŠ 12, 14/. Sledovaný jev: hygienické podmínky Všichni zúčastnění v dotazníkovém šetření hodnotí hygienické podmínky pozitivně, myslí si, že prostory školy jsou dobře uklizené /DŠ 6-11/. Učitelé, nepedagogičtí zaměstnanci a absolventi školy hodnotí prostory školy, jako příjemné /DŠ 4, 5, 10/ a také je spokojena většina žáků /DŠ 2/. Sociální zařízení Strana 13 (celkem 20)

14 hodnotili rodiče /DŠ 3/, také u nich převládá spokojenost a hodnocení je vyšší, než u ostatních škol. Značná část žáků hodnotí negativně spokojenost se školním stravováním /DŠ 14/. Kritický postoj mají také žáci k zabezpečení šaten /DŠ 12/, oproti názoru vedení školy /AŠ 1/. Hodnocení je sice vyšší než průměr ostatních škol, ale i tak je jen mírně nadprůměrné. Sledovaný jev: materiální podmínky Materiální podmínky ve škole jsou hodnoceny převážně kladně /DŠ 15, 16, 17, 18, 20, AŠ 3/, převládá spokojenost u všech dotazovaných. Nepedagogičtí zaměstnanci jsou spokojeni s vybavením pro svoji práci /DŠ 19, AŠ 6/. Žáci jsou spokojeni s přístupem ve škole k ICT technologiím /AŠ 7/ a téměř všichni s vybavením školy ICT /DŠ 20/. Celkové vyjádření ředitele k oblasti Podmínky ke vzdělávání: Strana 14 (celkem 20)

15 2.2 Průběh vzdělávání Vyhodnocení: Šetření bylo zaměřeno na průběh vzdělávání. U otázky /DŠ 6/, kde je hodnocena zodpovědnost žáků k výuce, je nižší hodnocení. Hodnocení je podobné, jako u ostatních škol a odpovídá všeobecnému trendu. Výsledky obou šetření jsou srovnatelné s výsledky ostatních škol. Sledovaný jev: plánování výuky Učitelé většinou ve výuce uplatňují individuální přístup k žákům /DŠ 2, 3/ a většina žáků si to také myslí /DŠ 1/, hodnocení je podobné jako u ostatních škol. Větší část žáků by ráda ve škole pracovala vlastním tempem /DŠ 4/. Sledovaný jev: podpůrné výukové materiály Vedení školy hodnotí učitele poměrně vysoko oproti ostatním školám u otázky DŠ 5, - učitelé vedou žáky k samostatné práci. Sledovaný jev: realizace výuky Tento jev je hodnocen srovnatelně s průměrem ostatních škol a často jsou jednotlivé otázky hodnoceny i lépe /DŠ 9, 12, 14, AŠ 6, 7/. Žáci kladně hodnotí skutečnost, že jsou v hodině motivováni k diskuzi /AŠ 4/ a také smysluplnost domácích úkolů /AŠ 6/. Učitelé kriticky hodnotí žáky za jejich málo odpovědný přístup k výuce /DŠ 6/. Sledovaný jev: mimovýukové aktivity Vedení školy hodnotí zájem žáků o mimoškolní aktivity /AŠ 8/ 5,80 bodu méně, než u ostatních škol - 6,80 bodu. Sledovaný jev: hodnocení pedagogického procesu Hodnocení tohoto procesu ze strany učitelů /AŠ 9, 10, 11, 12/ je srovnatelné s průměrem ostatních škol, naprosto převládají kladné odpovědi. Celkové vyjádření ředitele k oblasti Průběh vzdělávání: Strana 15 (celkem 20)

16 2.3 Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání Vyhodnocení: Šetření bylo zaměřeno na podporu žákům, spolupráci s rodiči a vliv vzájemných vztahů školy, žáků a rodičů na vzdělávání a klima ve škole. Pozitivně je hodnocen vztah ke zřizovateli /DŠ 9 a AŠ 8, 9/, ze strany vedení školy i učitelů. Sledovaný jev: systém podpory žáků Vedení školy podporuje otevřené a důvěryhodné vztahy se žáky a zaměstnanci /DŠ 1/. Učitelé využívají činnost výchovného poradce /DŠ 2/, více než je průměr ostatních škol. Preventivní akce k drogové problematice vedení školy dostatečně zveřejňuje, /AŠ 1/, i když hodnocení je nižší než průměr ostatních škol. Sledovaný jev: vzájemné vztahy mezi školou, žáky a rodiči Žáci dostávají většinou dostatek informací o škole /DŠ 3/, i když část žáků hodnotí tuto otázku záporně. Učitelé hodnotí zájem rodičů o prospěch a chování žáků /DŠ 4/, hodnocení je vyšší než průměr ostatních škol. Škola pravidelně vyhodnocuje vztahy mezi školou a rodiči /DŠ 5/. Sledovaný jev: klima školy Žáci mají prostor pro vyjadřování vlastního názoru /AŠ 19/, hodnocení je nižší než průměr ostatních škol (2 žáci z 10 hodnotí spíše ne), naproti tomu nepedagogičtí zaměstnanci jsou jednoznační ve své souhlasné odpovědi /AŠ 14/. Klima ve škole hodnotí vedení školy, učitelé i žáci v podstatě kladně /AŠ 17, 18, 20/. Vedení školy komunikuje se žáky /AŠ 11/ a tato komunikace má přínos pro zlepšování. Při auditním šetření se projevila atmosféra důvěry a otevřenosti všech zúčastněných. Celkové vyjádření ředitele k oblasti Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání: Strana 16 (celkem 20)

17 2.4 Výsledky vzdělávání žáků a studentů, v případě středních a vyšších odborných škol také uplatnění absolventů na trhu práce Vyhodnocení: Šetření bylo zaměřeno na výsledky vzdělávání žáků a na uplatnění absolventů školy v praxi. Škola v této oblasti dosahuje velmi dobrých hodnocení, která jsou srovnatelná s průměrem ostatních škol a v mnoha případech je hodnocení i vyšší, mimo otázky na získávání informací o uplatnění absolventů v praxi /AŠ 8/. Sledovaný jev: výsledky vzdělávání Podle vyjádření partnerů školy nemají absolventi problém najít zaměstnaní /DŠ 1/ a mají dobré pracovní návyky /DŠ 2/. Učitelé si to tak jednoznačně nemyslí a jejich hodnocení /DŠ 3/ odpovídá průměru ostatních škol. To, že absolventi nemají problém najít zaměstnání, hodnotí kladně většina učitelů a hodnocení je vyšší než průměr ostatních škol /DŠ 4/. Žáci si myslí, že škola poskytuje dobrou úroveň vzdělávání /AŠ 1/ a toto hodnocení je mírně nižší, než u ostatních škol. Sledovaný jev: úspěšnost absolventů Učitelé se zajímají o další profesní dráhu absolventů /AŠ 6/ a podle vedení školy absolvují bývalí žáci školy úspěšně další stupeň studia nebo jsou úspěšní v zaměstnání /AŠ 7/. Podle názoru absolventů školy je škola v podstatě dobře připravila pro život /DŠ 8/, a jsou úspěšní v dalším studiu /DŠ 9/. Vedení školy / AŠ 7/, pedagogové /AŠ 4, 5/ hodnotí úspěšnost absolventů velice kladně. Vedení školy není jednotné v názoru o získávání informací o uplatnění absolventů v praxi /AŠ 8/. Celkové vyjádření ředitele k oblasti Výsledky vzdělávání žáků : Strana 17 (celkem 20)

18 2.5 Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Vyhodnocení: Šetření bylo zaměřeno na kvalitu systémového řízení školy, kvalitu personální práce a kvalitu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Hladký průběh auditního šetření, které bylo velmi dobře organizačně zvládnuto, dokládá velmi dobrou úroveň řízení školy. Zájem všech zúčastněných při auditním šetření potvrdil snahu vedení školy, získat co nejobjektivnější výsledky, které napomohou dalšímu zlepšování kvality školy. Hodnocení školy je srovnatelné jsou ve většině případů lepší než průměr ostatních škol, mimo seznámení žáků s vizí školy /AŠ1/. Sledovaný jev: kvalita systémového řízení Učitelé, nepedagogičtí zaměstnanci školy a žáci hodnotí vedení a řízení školy na vysoké úrovni /DŠ 4, 5, 6/. Rodiče vnímají rozvoj školy většinou pozitivně /DŠ 7/. Podle učitelů vedení školy efektivně využívá finanční prostředky /DŠ 8/. Vedení školy analyzuje činnosti, které je třeba vykonávat k naplňování cílů školy /AŠ 16/ a v závěrech vlastního hodnocení školy přijímá opatření ke zlepšování /DŠ 10/. I ostatní odpovědi u tohoto sledovaného jevu dosahují vysokého bodového ohodnocení, mimo seznamování žáků s vizí školy /AŠ 1/. Při celkovém posouzení tohoto jevu se dá konstatovat, že kvalita systémového řízení je na vysoké úrovni. Sledovaný jev: organizační řízení školy Zaměstnanci školy mají jasně stanoveny kompetence a odpovědnosti a rovněž tak mají dostatek informací pro svoji práci /DŠ 13, 14/. Rodiče, mají dostatek informací o škole /DŠ 12/. Žáci potvrzují, že mají přístup k potřebným informacím o škole /AŠ 22, DŠ 11/. Vedení školy má zajištěnu zastupitelnost zaměstnanců v klíčových pozicích /AŠ 19/ a souhlasí s tím i učitelé /AŠ 20/. Vedení školy má stanoven postup pro seznamování zaměstnanců se změnami legislativy /AŠ 23/. Vedení školy má organizačně zajištěnu evidenci a uložení úklidových prostředků /AŠ 30/ a tím zajišťuje i bezpečnost žáků před stykem s nebezpečnými chemickými látkami (např. Savo) atd. Vedení školy zabezpečuje pro školu nadstandardní finanční zdroje účast v projektech, dotace /AŠ 11/. K úspěšnému získávání projektů motivuje zaměstnance vhodnými metodami /AŠ 17/. Šetření tohoto sledovaného jevu neukázalo žádné závažné slabé stránky. Sledovaný jev: pedagogické řízení školy Pedagogické řízení je vedením školy, pedagogy i nepedagogickými zaměstnanci školy hodnoceno velmi kladně. Pro učitele jsou vytvořeny podmínky pro předávání informací a spolupráci ve všech oblastech /AŠ 35, 36/. Učitelé vyjadřují spokojenost s tím, jak je pro ně vytvořen prostor pro jejich individuální působení v různých oblastech pedagogického působení /AŠ 33, 34/. Nepedagogičtí zaměstnanci mají Strana 18 (celkem 20)

19 jasně stanoveny kompetence, povinnosti, odpovědnosti, ví na koho se obrátit se svými problémy /DŠ 16,17/. Sledovaný jev: rozvoj lidských zdrojů Vedení školy věnuje pozornost srozumitelnosti náplní práce zaměstnanců, zaměstnanci potvrzují tuto skutečnost /AŠ 39, 41/. Většina učitelů má názor, že je poskytována podpora novým učitelům /AŠ 42/. Vedení školy provádí kontrolu plnění Plánu DVPP, který je ve vazbě na potřeby školy /AŠ 43, 44/. Učitelé i nepedagogičtí zaměstnanci jsou spokojeni s tím, jak jim vedení vychází vstříc při řešení jejich osobních problémů /AŠ 45, 46/. Celkové vyjádření ředitele k oblasti Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků: Strana 19 (celkem 20)

20 2.6 Úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům Vyhodnocení: Šetření bylo zaměřeno na prezentaci školy na veřejnosti a spolupráci s partnery. Hodnocení je srovnatelné s průměrem ostatních škol. Sledovaný jev: prezentace školy Z hodnocení všech respondentů vyplývá kladné hodnocení prezentace školy na veřejnosti /DŠ 1, 3, 5, 6, 7, AŠ 1, 2/, včetně názoru veřejnosti /DŠ 2, 4/, která si myslí, že škola má dobrou pověst a většinou si myslí, že škola je přínosem pro město /DŠ 10/. Sledovaný jev: partnerství školy a externí vztahy Partneři školy i veřejnost hodnotí školu tak, že je přínosem pro město /DŠ 8, 10/. Absolventi, kteří se zúčastnili šetření, jsou ochotni i nadále spolupracovat při rozvoji školy /DŠ 11/. Vedení školy vyhledává i nadále nové partnery pro navazování spolupráce /AŠ 7/. Celkové vyjádření ředitele k oblasti Úroveň výsledků práce školy: Strana 20 (celkem 20)

Rámec pro vlastní hodnocení školy. Oblasti, podoblasti a kritéria kvality školy

Rámec pro vlastní hodnocení školy. Oblasti, podoblasti a kritéria kvality školy Rámec pro vlastní hodnocení školy Oblasti, podoblasti a kritéria kvality školy V nástroji vymezeno 5 oblastí kvality školy, které byly rozpracovány celkem do 25 podoblastí, jak uvádí následující přehled:

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Hlavní oblasti hodnocení činnosti škol a školských A: Rovnost příležitostí ke vzdělávání B: Vedení školy/školského III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Kritéria

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92 372 16 České Budějovice www.soscb.cz Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Příloha č. 2. Dotazník pro ředitele pro jazykovou gramotnost

Příloha č. 2. Dotazník pro ředitele pro jazykovou gramotnost Příloha č. 2 Základní údaje Kolik různých cizích jazyků ve Vaší škole v tomto školním roce reálně vyučujete? o 1 o 2 o 3 o více než 3 Z hlediska toho, kolik žáků do Vaší školy nastupuje, považujete Vaši

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově za podpory německé organizace Renovabis vybudovalo Centrum celoživotního učení církevních škol

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

PLÁN AUTOEVALUACE ŠKOLY

PLÁN AUTOEVALUACE ŠKOLY PLÁN AUTOEVALUACE ŠKOLY Základní škola Všehrdova 1, Lovosice 1. Autoevaluace školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. stanoví zaměření a hlavní oblasti vlastního hodnocení školy, které se zpracovává za období jednoho

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Poradenská role školy

Poradenská role školy Projekt: AUTOEVALUACE V LIBERECKÉM KRAJI Reg. č. CZ.1.07/1.1.22/02.0024 Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Poradenská role školy Zpráva z evaluačního

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Koncepce školy Základní škola Valašské Meziříčí, vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Koncepce školy Základní škola Valašské Meziříčí, vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Koncepce školy Základní škola Valašské Meziříčí, vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Motto: Učení v mládí je rytí do kamene, učení ve stáří je rytí do písku 1. ÚVOD Koncepce školy je základní

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (dále jen Strategie ) jsou vymezeny s ohledem na tři klíčové priority Strategie,

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastní Při procesu sebe systematicky shromažďujeme a analyzujeme řadu informací a podkladů, včetně zpětných vazeb od i rodičů. Na začátku každého školního roku je vypracováván roční plán rozvoje. Jedenkrát

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Sociální činnost Most 75-41-M/01, Sociální činnost

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Posuzovací arch Poradenská role školy

Posuzovací arch Poradenská role školy Posuzovací arch Poradenská role školy Profil školy Zatrhněte počet žáků ve do 150 vaší škole do 250 do 550 do 800 nad 800 Stručná charakteristika školy a sociokulturní zázemí žáků Zatrhněte typ školy:

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků Příloha ŠVP (Autoevaluace) AUTOEVALUACE V ROVINĚ ŠKOLY Oblast Cíl Kritéria, Indikátory kvality školy Dílčí cíl Nástroje Četnost Podmínky Lidské zdroje Složení ped. sboru a dalších pracov. Zajistit ke vzdělávání

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) 6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) Výsledkem autoevaluace školy je strategický plán na pětileté období, který je též samostatnou přílohou ŠVP a je každoročně vyhodnocován

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 1 Rovný přístup ke vzdělávání a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Kritéria hodnocení 1) Indikátory splnění kritéria 2) Základní právní východiska Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 130/99-110 38 Signatura: bk2cs103 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Polná, Poděbradova 79,

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-1131/11-M Název kontrolované osoby: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. žáků a autoevaluace školy 6.A.1. Pravidla pro hodnocení žáků obecně je součástí každého sociálního systému, který má směřovat k dlouhodobé udržitelnosti a být schopen reagovat na změny prostředí. Vzdělávací

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Šebetov, okres Blansko Šebetov 118, 679 35 Šebetov Identifikátor školy: 600 106 063 Termín konání inspekce: 20. - 21. březen

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

HODNOCENÍ UČITELE. V Praze dne. podpis

HODNOCENÍ UČITELE. V Praze dne. podpis HODNOCENÍ UČITELE Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, účelem toho evaluačního dotazníku je expertní posouzení dlouhodobé činnosti konkrétních učitelů, kteří jsou členy Vašeho sboru. Evaluační dotazník

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola, Praha 13, Mládí 135 155 00 Praha 5, Mládí 135 Identifikátor školy:

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/2014

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/2014 a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/2014 Kritéria pro hodnocení 1) Indikátory splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Příklad dobré praxe IV

Příklad dobré praxe IV Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IV pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více