Vnitřní pravidla poskytování sociální služby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vnitřní pravidla poskytování sociální služby"

Transkript

1 Podpora samostatného bydlení, Na Sídlišti 693, Budišov nad Budišovkou Podpora samostatného bydlení, ČSA 681, 682, Budišov nad Budišovkou Vnitřní pravidla poskytování sociální služby Provoz sociální služby Podpora samostatného bydlení pro osoby se zdravotním postižením je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zpracovali: Krásová Natálie - vedoucí sociální služby Bc. Jaromír Hanzlík sociální pracovník Platnost od Mgr. Svatopluk Chlápek ředitel organizace Stránka 1 z 11

2 Název organizace a sídlo organizace: Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, Dolní Životice Ředitel organizace: Mgr. Svatopluk Chlápek Kontakt: telefon: 553/786200, 553/ mobil: fax: web: Název sociální služby: Podpora samostatného bydlení, Na Sídlišti 693, Budišov nad Budišovkou Vedoucí služby: Natálie Krásová se sídlem: ČSA 413, Budišov nad Budišovkou Kontakt: telefon: mobil: web: Posláním naší služby je umožnit lidem s mentálním postižením a duševním onemocněním žít samostatně ve vlastní domácnosti i v situaci, která vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba je poskytována dospělým lidem, podporovat je v tom, aby získali a udrželi schopnosti, dovednosti ve své domácnosti podle svých přání, potřeb, možností. Usilujeme o začlenění lidí s mentálním a duševním onemocněním do společnosti, o zkvalitnění jejich života při zachování důstojných podmínek. Cílem služby je podpořit uživatele v tom, aby si získali a udrželi samostatné bydlení ve svém bytě podle svých přání, potřeb a možností. Uživatel získá v průběhu služby takové dovednosti a schopnosti, které mu umožní bezpečně bydlet, trávit volný čas podle sebe a využívat všechny potřebné, dostupné služby v regionu. Uživatel navazuje a udržuje vztahy s přáteli, rodinou, okolím svého bydliště. Stránka 2 z 11

3 Jak si stěžovat Uživatelé sociální služby podpory samostatného bydlení, jejich opatrovníci, příbuzní nebo známí mají právo vyjadřovat se k poskytování služeb a stěžovat si na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb, aniž by tím byli jakýmkoliv způsobem znevýhodněni či ohroženi. Podání stížnosti: o je oprávněn kdokoliv, nejen uživatel, ale v jeho zájmu také jakýkoli občan, o stížnost může být podána jakýmkoliv způsobem buď konkrétně, nebo anonymně: ústně, písemně, telefonicky, elektronicky, obrázkem, o uživatel nesmí být v souvislosti s podáním stížnosti nijak znevýhodněn, má právo na nezaujaté, účinné řešení stížnosti, o dokument, týkající se pravidel pro podání a vyřízení stížností je přístupný všem uživatelům (včetně v alternativní verzi komunikace). U koho lze si stěžovat? - Vedoucí služby p. Krásová Natálie, ČSA 413, Budišov nad Budišovkou Tel.: Mobil: Mgr. Svatopluk Chlápek ředitel organizace Zámek Dolní Životice, p.o., Zámecká 1, Dolní Životice tel nebo mobil: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD odbor sociálních věcí 28. října Ostrava tel.: Stížnost je vnímána pozitivně, jako výzva a podnět ke zlepšování poskytování kvality sociální služby. Lhůta pro vyřízení stížnosti 1 - nejpozději do 30 dnů od jejího podání, 2 - pokud na straně poskytovatele vznikne objektivní důvod (např. onemocnění osoby, jejíž vyjádření je nutné pro vysvětlení stížnosti), pro nesplnění základní lhůty, je možné lhůtu prodloužit, a to do doby, než objektivní důvody pominou. O prodloužení lhůty musí být účastníci stížnosti vyrozuměni. Oznámení vždy musí obsahovat důvod prodloužení lhůty. Postup při přijetí stížnosti Dle směrnice č. 7 Stránka 3 z 11

4 Pravidla pro řešení nouzových a havarijních situací V případě krizové situaci (prasklé vodovodní potrubí, únik plynu, porucha el. Instalace apod.) se uživatelé obracejí na instituce, které tyto situace vyřeší: 112 integrovaný záchranný systém 150 hasiči 155 rychlá záchranná služba 158 policie V pracovní době (pondělí pátek v časech 08:00 12:00, 15:00 19:00) se uživatel může obrátit na vedoucího pracovníka na čísle Když si uživatel s dané chvíli nebude vědět rady, využije sousedské pomoci. Jaké služby poskytujeme Poskytovatel se zavazuje od data účinnosti této smlouvy poskytovat uživateli úkony v souladu s 43 zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění, a 9 vyhlášky č. 505/2006 Sb. v platném znění. Veškeré námi poskytované služby jsou vyžádanou podporou uživatelů na základě sjednané smlouvy. Dbáme na samostatnost uživatele, nic za uživatele neděláme, pouze ho podporujeme v jeho aktivitě v jednotlivých činnostech. Pomáháme uživateli samostatně bydlet v jeho bytě, se zvládáním činností souvisejících s bydlením, jako je pomoc s úklidem a údržbou domácnosti, s vařením a zajištěním stravy, včetně nákupů. Také pomáháme uživateli s hospodařením s penězi. Míra podpory při správě finančních prostředků je dohodnuta v Individuálním plánu. Předmětem Individuálního plánu je to, zda a v jakém rozsahu bude nakládáno s penězi uživatele, zda potřebuje pomoc s úhradou svých nákladů, měsíčním rozpočtem, podporu při nakupování apod. Uživatel si může uložit svou peněžní hotovost v pokladně. Uživateli můžeme poradit, jak správně hospodařit s penězi (např. co nakupovat, kde nakupovat). Individuálně podle potřeb uživatele pomáháme dále v těchto oblastech: využívání veřejně dostupných služeb pomáháme s vyhledáním potřebné služby (kadeřnictví, obchod, pošta, kino ) doprovázení k lékaři, na úřad, do zaměstnání, do obchodu a do dalších veřejně dostupných služeb získávání pracovního uplatnění pomáháme s vyhledáváním míst u zaměstnavatelů, v sociálně terapeutických nebo chráněných dílnách vyřizování osobních záležitostí pomáháme při jednání s úřady, podávání žádostí, reklamací, atd. podpora v oblasti partnerských vztahů a kontaktů s rodinou uplatňování práv volnočasových aktivit pomáháme vyhledat Stránka 4 z 11

5 Kdy a kým jsou služby poskytovány Služby jsou poskytovány vedoucí služby a sociálním pracovníkem od pondělí do pátku a to od 08:00 do 13:00 a od 16:00 do 19:00 hod. O víkendech a státních svátcích si uživatel může domluvit službu, která mu bude poskytnuta poskytovatelem Zámek Dolní Životice Chráněné bydlení Budišov. Uživatel si služby může objednat u vedoucí služby nebo u sociálního pracovníka a to vždy nejpozději 1 den předem. Služby poskytujeme podle předem stanoveného plánu (dohoda s uživatelem, objednávka služby). Uživatel si s pracovníkem naplánuje schůzky, které se zapíšou do Plánu schůzek. Při odběru služby pracovník zapíše do Realizace schůzek: JMÉNO UŽIVATELE, DATUM, ZAČÁTEK SCHŮZKY, PRŮBĚH SCHŮZKY, KONEC SCHŮZKY, CENA, PODPISY. Pracovník i uživatel stvrzují svým podpisem seznámení se s obsahem dané činnosti a pravdivost údajů. Organizace Zámek Dolní Životice a její sociální služby (Chráněné bydlení Vítkov, Budišov a Moravice) mají v nabídce činností Fakultativní služby. Uživatelé služby PSB Vítkov Budišov mohou těchto služeb využít. Pravidla a způsob úhrad je Přílohou č. 2 Vnitřních pravidel. Kde jsou služby poskytovány Služby poskytujeme v domácnosti uživatele a dále pak dle dohody (pochůzky, vyřizování na úřadech, doprovody k lékaři, do kulturních zařízení). Pracovníci vstupují do bytu pouze na vyzvání uživatele a jsou oprávněni se v bytě pohybovat pouze tam, kde si to uživatel přeje. Pracovníci nepřijímají ani nepoužívají klíče od bytu uživatele. O uživateli služby je vedena tato dokumentace: Zpracování osobních údajů sociální spis (vede vedoucí služby) individuální plán (vede klíčový pracovník) záznamy o průběhu poskytování sociální služby Do dokumentace má právo nahlížet jak uživatel, tak vedoucí a sociální pracovník služby Podpora samostatného bydlení. Údaje o uživateli jsou vedeny písemně a elektronicky. Stránka 5 z 11

6 Povinnosti uživatele dodržovat smlouvu o poskytování služby PSB dodržovat Vnitřní pravidla pro poskytování služby Podpora samostatného bydlení, spolupracovat (dodržovat dohodnuté schůzky) oznámit vedoucí služby a pracovníkům služby všechny důležité změny, které by mohly mít vliv na kvalitu poskytované služby (např. závažné zhoršení zdravotního stavu), nechovat se k pracovníkovi v rozporu s dobrými mravy, zejména se nedopouštět slovních agresivních projevů, používání vulgarismů, sexuálního obtěžování, fyzického napadání apod. dodržovat Pravidla pro řešení nouzových a havarijních situací Zpracoval: Natálie Krásová Spolupodílel se: Jaromír Hanzlík Vydáno: 2015 Aktualizováno: průběžně Datum poslední revize: Přílohy: Ceník Způsob placení úhrad Fakultativní služby Stránka 6 z 11

7 Podpora samostatného bydlení, ČSA 413, Budišov nad Budišovkou Ceník služeb Příloha 1 Úhrada za podporu a péči Výše úhrady za poskytování podpory samostatného bydlení činní 120,- Kč za hodinu (2,- Kč za minutu) ve výši skutečně spotřebovaných služeb. Úhrada za fakultativní služby Doprava osobním automobilem, které jsou k dispozici v CHB Budišov a Vítkov: - DACIA LOGAN (5místný) 7,- Kč/ km - DACIA DUSTER (5místný) 6,- Kč/ km) Doprava osobním automobilem, které jsou k dispozici v Dolních Životicích: - FORD TRANZIT (9místný) 7,- Kč/ km - FORD MONDEO (5místný) 6,- Kč/ km - FORD TOURNEO 7,- Kč/ km Kopírování a tisk pro osobní potřebu: - kopírování a tisk text černobíle barevně 2,- Kč/ks A4 5,- Kč/ks A4 Tento Ceník je platný od Stránka 7 z 11

8 Příloha 2 Způsob placení úhrad Poskytovatel se zavazuje, že vyúčtuje úhrady za péči a fakultativní služby (v případě jejich využití) a zašle uživateli Žádost o úhradu služeb nejpozději do 10. dne následujícího měsíce po měsíci, za který úhrada náleží. Možný způsob zaslání žádosti: 1. Písemně na adresu uživatele (svéprávný uživatel) nebo opatrovníka 2. em na adresu uživatele (svéprávný uživatel) nebo opatrovníka 3. Případně napíši jinou variantu Uživatel neprodleně informuje poskytovatele v případě nedoručení žádosti o úhrady. Uživatel se zavazuje, že uhradí vyúčtované částky za péči a fakultativní služby nejpozději do 20. dne následujícího měsíce po měsíci, za který služby čerpal. Možný způsob úhrady: 1. Hotovostně v pokladně přímo v organizaci Zámek Dolní Životice, p. o., Zámecká 1, Dolní Životice 2. Bezhotovostně (přes internetové bankovnictví nebo prostřednictvím banky) na účet poskytovatele (Komerční banka, č. ú /0100 popis pro příjemce: jméno a příjmení uživatele úhrady). Všechny úhrady mohou být uhrazeny jednou platbou na účet organizace. 3. Prostřednictvím České pošty příkazem k úhradě přes bankoví kartu na účet poskytovatele (Komerční banka v Opavě, č. ú /0100 popis pro příjemce: jméno a příjmení uživatele úhrady) Stránka 8 z 11

9 4. Poštovní poukázkou typu A na účet poskytovatele (Komerční banka v Opavě, č. ú /0100 popis pro příjemce: jméno a příjmení uživatele úhrady) Za uhrazené se považují úhrady již připsané na účet organizace, zaplacené na pokladně, doručené na adresu organizace k 20. dni v měsíce, který následuje po měsíci, za který úhrada náleží. Stránka 9 z 11

10 Příloha 3 Fakultativní služby Organizace Zámek Dolní Životice a její sociální služby (Chráněné bydlení Vítkov, Budišov a Moravice) mají v nabídce činnosti Fakultativní služby. Uživatelé PSB Vítkov Budišov mohou těchto služeb využít za následujících podmínek. Fakultativní služby jsou činnosti, které si uživatel může domluvit předem u pracovníka. Vedoucí služby dle jeho potřeb, přání a možností tyto služby zajistí. Jedná se o tyto fakultativní činnosti: - kopírování a tisk - soukromá doprava uživatele osobním autem - doprovod uživatele (jízdné, vstupné, rekreace) 1. Kopírování a tisk Uživatelé mají možnost využít služební tiskárnu a kopírku k soukromým účelům za poplatek. Po provedení služby se tento úkon zaznamená. 2. Soukromá doprava uživatele služebním automobilem Služba je určena uživatelům, kteří chtějí využít dopravu autem sociální služby Chráněného bydlení nebo organizace Zámek Dolní Životice k zabezpečení osobních záležitostí nákupu, úřední jednání, návštěva příbuzných, kulturní a společenské akce, k návštěvě lékaře, zdravotnického zařízení apod. Využije-li uživatel pouze jedné cesty např. tam, musí hradit cestu tam i zpět. Využívá-li dopravu v jeden okamžik více uživatelů, je částka rozpočtena mezi tyto uživatele stejně. 3. Doprovod uživatele V případě doprovodu uživatele pracovníkem se organizace řídí Zákoníkem práce cestovní náhrady. Stránka 10 z 11

11 o cestování veřejnými hromadnými prostředky (jízdenka, místenka) Sjedná-li si uživatel fakultativní službu Doprovod uživatele za účelem doprovodu při cestě hromadným veřejným prostředkem, hradí pracovníkovi ze svých prostředků v plné výši cenu jízdenky. Jízdenka musí být vždy oddělena od jízdenky uživatele. Vyúčtování jízdenky doprovodu uživatele provede vedoucí sociální služby nebo jeho pověřený zástupce na konci daného měsíce. Zúčastní-li se cesty více uživatelů, podílí se na ceně jízdenky pracovníka všichni zúčastněni uživatelé rovným dílem (zhotovení rozpisu účtenky). Zúčastní-li se cesty více pracovníků, podílí se na úhradě jízdenky pracovníků uživatel nebo uživatelé rovným dílem. o vstupné Sjedná-li si uživatel fakultativní službu Doprovod uživatele za účelem doprovodu při návštěvě kina, divadla, muzea, koncertu, sportovního utkání apod., podílí se na nákladech pracovníka takovým způsobem, že mu hradí ze svých finančních prostředků vstupné dle částky uvedené na vstupence. Vstupenka musí být vždy oddělena od vstupenky uživatele. Vyúčtování vstupného doprovodu uživatele provede vedoucí sociální služby, jeho pověřený zástupce na konci daného měsíce. Zúčastní-li se akce více uživatelů, podílí se na ceně vstupenky pracovníka rovným dílem. Zúčastní-li se akce více pracovníků, podílí se uživatel nebo uživatelé rovným dílem na úhradě vstupného pracovníkům. o rekreace U dvou a více denních pobytů uživatele mimo sociální službu (tzv. rekreace) uživatel hradí ze svých finančních prostředků náklady pracovníka na ubytování, jízdném a vstupném dle příslušných částek. Zúčastní-li se rekreace více uživatelů, podílí se všichni rovným dílem. Za dny absence uživatele v chráněném bydlení z důvodu rekreace se úhrada za ubytování nevrací. V případě využití této fakultativní služby je nutný souhlas opatrovníka. Stránka 11 z 11

Popis realizace poskytované sociální služby Název poskytovatele POKOJ o.p.s. Název služby 51 Chráněné bydlení 1. Veřejný závazek

Popis realizace poskytované sociální služby Název poskytovatele POKOJ o.p.s. Název služby 51 Chráněné bydlení 1. Veřejný závazek Popis realizace poskytované sociální služby V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

detašované pracoviště Křižatecká čp.16 Litvínov 476 742 042

detašované pracoviště Křižatecká čp.16 Litvínov 476 742 042 Domovy sociálních služeb Litvínov příspěvková organizace Zátiší 177 435 42 Litvínov-Janov 476 765 117 (fax), 476 742 030 608 117 204,e-mail: dss@dsslitvinov.cz detašované pracoviště Křižatecká čp.16 Litvínov

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Smlouva je uzavřena dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Příloha č. 1 Metodický pokyn 4/1 SEN Smlouva o poskytnutí sociální služby VZOR Domov Březiny, příspěvková organizace Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald Smlouva o poskytnutí sociální služby č. 001/2015 uzavřená

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby č. j.:

Smlouva o poskytnutí sociální služby č. j.: Smluvní strany uzavírají smlouvu o poskytnutí sociální služby (dále jen Smlouva) podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) a podle zákona č.

Více

Centrum sociálních služeb Hrabyně

Centrum sociálních služeb Hrabyně Centrum sociálních služeb Hrabyně DOMÁCÍ ŘÁD Vnitřní pravidla o poskytování sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením ~ 2 ~ ČLÁNEK I. ÚVOD Domácí řád Vnitřní pravidla o poskytování sociální

Více

- osoba, které je poskytována sociální služba

- osoba, které je poskytována sociální služba SLOVNÍČEK POJMŮ : Uživatel Poskytovatel http://iregistr.mpsv.cz sociální služba druh sociální služby veřejný závazek osobní cíle uživatelů individuální plán cíle služby poskytované - osoba, které je poskytována

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN registrované na MV ČR pod č.j.: VS/1-1/43 483/00-R,, IČ: 70822301, DIČ: CZ70822301 sídlo: 163 00 Praha 6-Řepy, Bendova 5/1121, pobočka: 155 21 Praha 5 Zličín, Křivatcova 416 Bank.

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905.

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905. DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 Domov seniorů Vnitřní pravidla poskytování služeb II. vydání ze dne

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním

Více

Uplatňování standardů kvality sociálních služeb při poskytování Pečovatelské služby Města Adamova

Uplatňování standardů kvality sociálních služeb při poskytování Pečovatelské služby Města Adamova Uplatňování standardů kvality sociálních služeb při poskytování Pečovatelské služby Města Adamova Standard číslo 1 POSLÁNÍ, CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Poslání pečovatelské služby Posláním

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM KRÁSNÁ LÍPA Zřizovatel Magistrát hlavního města Praha. Motto : Lidé se narodili, aby byli lidmi

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM KRÁSNÁ LÍPA Zřizovatel Magistrát hlavního města Praha. Motto : Lidé se narodili, aby byli lidmi DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM KRÁSNÁ LÍPA Zřizovatel Magistrát hlavního města Praha Motto : Lidé se narodili, aby byli lidmi Poslání Domova Posláním Domova je poskytovat pobytovou sociální službu lidem, kteří

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem o. p. s. č../2014 (dále jen Smlouva) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Uživatel: Pan (paní): Narozen (narozena): Bydliště: (

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče Strany: Diakonie ČCE středisko v Rýmařově Se sídlem: v Dolní Moravici č. 25, 795 01 Rýmařov IČ: 48806749 Jednající: Mgr. Marcela Staňková, DiS. jakožto Poskytovatel a Pan/paní: Narozen/a: Trvalé bydliště:

Více

Smlouva o poskytování sociální služby. v domově pro seniory. č...

Smlouva o poskytování sociální služby. v domově pro seniory. č... Smlouva o poskytování sociální služby v domově pro seniory č... Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb U Kulturního domu 746, Sedlčany 264 01 dle zákona o sociálních službách ve znění doplňků Níže

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB č. /2014

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB č. /2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB č. /2014 Smluvní strany této smlouvy, kterými jsou: Poskytovatel: Diakonie ČCE Středisko Světlo ve Vrchlabí se sídlem: Pražská 858, Vrchlabí,

Více

Domov pro seniory SKALKA v Chebu

Domov pro seniory SKALKA v Chebu Domov pro seniory SKALKA v Chebu Americká 52, 350 02 Cheb IČ:711 75 245 tel.: 354 433 307, fax 354 529 174, info@domovskalka.cz DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA PRO SENIORY SKALKA V CHEBU OBSAH D O M Á C Í Ř Á D... 2

Více

SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU

SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU Pravidla jsou určena uživatelům poskytovaných sociálních služeb: Domov pro seniory Přílohy Příloha č.

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Jméno: %KLIENT Datum narození: %DATNAR Bydliště: %TBYDULICE, %TBYDPSC, %TBYDOBEC rodné číslo: %RC dále v textu

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOVA PRO SENIORY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOVA PRO SENIORY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOVA PRO SENIORY Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i pan (paní), nar., bydliště, (v textu této smlouvy dále jen klient ), varianta pro omezení způsobilosti

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, U Žebračky 18, 750 02 Přerov

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, U Žebračky 18, 750 02 Přerov PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, U Žebračky 18, 750 02 Přerov Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby 9. úprava a doplnění I. Základní prohlášení Pečovatelská služba je terénní a ambulantní služba poskytována

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov seniorů Drachtinka Zřizovatel: Vrchní sestra : Tereza Vodičková, DiS. Vedoucí sociální pracovnice: Mgr.

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov seniorů Drachtinka Zřizovatel: Vrchní sestra : Tereza Vodičková, DiS. Vedoucí sociální pracovnice: Mgr. DOMÁCÍ ŘÁD 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Domácí řád Domova seniorů Drachtinka, příspěvková organizace se sídlem v Hlinsku, Erbenova 1631 (dále také DsD ) vychází ze zákona č. 108/2006 sb., o sociálních službách

Více

Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice nad Jizerou. Procedurální směrnice č.

Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice nad Jizerou. Procedurální směrnice č. Liberecký kraj Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice nad Jizerou Procedurální směrnice č.1 DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU Čl.

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově Modrý kámen, poskytovateli sociálních služeb. tuto. I. Rozsah poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově Modrý kámen, poskytovateli sociálních služeb. tuto. I. Rozsah poskytování sociální služby Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Příspěvková organizace SK Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Více

Smlouva o poskytování služeb sociální péče v Domově důchodců Pečovatelské služby města Příbram

Smlouva o poskytování služeb sociální péče v Domově důchodců Pečovatelské služby města Příbram www.senioripribram.cz Brodská 100, Příbram VIII, 261 01 Smlouva o poskytování služeb sociální péče v Domově důchodců Pečovatelské služby města Příbram (dále jen Smlouva) Číslo Smlouvy: tato smlouva je

Více

II. Ubytování. 2) Za poskytnutí ubytování a služeb s ním spojených je klient povinen hradit částku:.. Kč/den

II. Ubytování. 2) Za poskytnutí ubytování a služeb s ním spojených je klient povinen hradit částku:.. Kč/den Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Příspěvková organizace SK Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Více

Domov seniorů POHODA Chválkovice příspěvková organizace Švabinského 3, 772 00 Olomouc

Domov seniorů POHODA Chválkovice příspěvková organizace Švabinského 3, 772 00 Olomouc Domov seniorů POHODA Chválkovice příspěvková organizace Švabinského 3, 772 00 Olomouc Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory xxxx 1) Uživatel sociálních služeb, pan (paní)....,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Diakonie ČCE středisko v Myslibořicích Domov na zámku 6 7 5 6 0 M y s l i b o ř i c e 1 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Strany: Organizace: Diakonie ČCE středisko v Myslibořicích

Více