Směrnice kvestora č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Směrnice kvestora č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně"

Transkript

1 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: č. j.: 30/90310/09 Za věcnou stránku odpovídá: Mgr. Josef Sobotka, Hana Blažková Za oblast účetnictví odpovídá: - Za oblast daní odpovídá: - Za oblast právní odpovídá: Mgr. Josef Sobotka Účinnost: Závaznost: všechny součásti VUT Vydává: Správní odbor VUT Nahrazuje: - Doplňuje: - Počet stran: 8 Počet příloh: 5 Rozdělovník: děkani, ředitelé součástí, tajemníci fakult a vysokoškolského ústavu Směrnice kvestora č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Předmět a cíl úpravy (1) Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ). (2) Cílem této směrnice je stanovit v souladu se ZVZ postup pro zadávání zakázek malého rozsahu, podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek na VUT v Brně transparentním a nediskriminačním způsobem při respektování zásady rovného zacházení tak, aby bylo naplněno pravidlo hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynaložených prostředků. Pro účely této směrnice se rozumí: Článek 2 Definice pojmů a) zadavatelem Vysoké učení technické v Brně; b) osobou oprávněnou jednat jménem zadavatele rektor nebo osoby jím pověřené, kvestor nebo osoby jím pověřené; c) veřejnou zakázkou (dále také VZ ) zakázka na dodávky, na služby nebo na stavební práce realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním nebo více dodavateli, kdy předmětem této smlouvy je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací, které jsou nutné pro plnění úkolů VUT; 1/8

2 d) dodavatelem fyzická nebo právnická osoba, která dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce; e) uchazečem dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení; f) zájemcem dodavatel, který podal žádost o účast v užším řízení, v jednacím řízení s uveřejněním, nebo který byl vyzván k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění; g) fakultou fakulta nebo vysokoškolský ústav; ředitel vysokoškolského ústavu má pro účely této směrnice analogické postavení děkana fakulty; h) dalšími součástmi další součásti VUT zřízené na základě 22 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění a vyjmenované ve Statutu VUT; i) příkazcem operace pracovník odpovědný za věcné, účelové a hospodárné využití finančních prostředků, které budou využity k úhradě předmětu VZ. V případě účelových prostředků projektu se jedná o odpovědného řešitele v případě prostředků z FRIMu a provozních prostředků se jedná o vedoucího pracoviště, kterému byly tyto prostředky přiděleny. Článek 3 Dělení zakázek (1) Podle předmětu veřejných zakázek se zakázky dělí na: a) zakázky na dodávky, jejichž předmětem je pořízení věci (dále jen zboží ) zejm. formou koupě, koupě na splátky, nájmu zboží, leasingu apod. Veřejnou zakázkou na dodávky je rovněž veřejná zakázka, jejímž předmětem je kromě pořízení zboží rovněž poskytnutí služby spočívající v umístění, montáži či uvedení takového zboží do provozu, pokud tyto činnost nejsou základním účelem veřejné zakázky, avšak jsou nezbytné ke splnění veřejné zakázky na dodávky; b) zakázky na stavební práce, jejichž předmětem je zejména provedení nové stavby včetně související projektové a inženýrské činnosti, stavební změna dokončené stavby, udržovací práce na stavbě, odstranění stávající stavby. Veřejnou zakázkou na stavební práce je rovněž zakázka, jejímž předmětem je poskytnutí dodávek a služeb nezbytných k provedení stavebních prací specifikovaných v předchozí větě; c) zakázky na služby, tedy veškeré veřejné zakázky, které nejsou ani veřejnými zakázkami na dodávky ani veřejnými zakázkami na stavební práce. Zakázkou na služby je rovněž taková zakázka, jejímž předmětem je kromě poskytnutí služeb i dodání zboží, pokud je cena poskytovaných služeb vyšší než předpokládaná cena dodaného zboží. Zakázkou na služby je rovněž provedení stavebních prací, pokud tyto práce nejsou základním účelem veřejné zakázky, avšak jejich provedení je nezbytné ke splnění veřejné zakázky na služby. Bližší rozdělení služeb obsahují přílohy 1 a 2 ZVZ. (2) Podle celkové hodnoty zakázky (viz čl. 4) se rozlišují veřejné zakázky na: a) nadlimitní veřejné zakázky, jejichž celková hodnota odpovídá v případě veřejných zakázek na dodávky a veřejných zakázek na služby nejméně finančnímu limitu ,- Kč a v případě zakázek na stavební práce nejméně limitu ,- Kč; 2/8

3 b) podlimitní veřejné zakázky, jejichž celková hodnota nepřesahuje limit stanovený písm. a), ale zároveň dosahuje v případě veřejných zakázek na dodávky a veřejných zakázek na služby částky alespoň ,- Kč a v případě zakázek na stavební práce částky alespoň ,-Kč; c) zakázky malého rozsahu, jejichž celková hodnota nedosáhne v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby částky ,- Kč a v případě veřejné zakázky na stavební práce částky ,- Kč. Článek 4 Hodnota veřejné zakázky (1) Předpokládanou hodnotou veřejné zakázky se rozumí zadavatelem předpokládaná výše peněžitého závazku vyplývající z plnění veřejné zakázky, kterou je zadavatel povinen stanovit před zahájením zadávacího řízení. (2) Při stanovení předpokládané hodnoty je vždy rozhodná cena bez DPH. (3) Zadavatel nesmí rozdělit předmět veřejné zakázky tak, aby tím došlo ke snížení předpokládané hodnoty veřejné zakázky pod limity uvedené v článku 3 této směrnice. (4) Je-li veřejná zakázka rozdělena na části, je pro stanovení předpokládané hodnoty rozhodující součet předpokládaných hodnot všech těchto částí. (5) Dochází-li k opakovanému plnění, tj. plnění, jehož předmětem je zboží stejného druhu, které je navzájem zastupitelné nebo služba stejné nebo obdobné povahy, poskytované jedním dodavatelem v rámci jednoho kalendářního roku, je z důvodů stanovení hodnoty plnění a pro určení postupu při zadávání zakázky posuzovat takové plnění jako celek. (6) Bližší postup při stanovení předpokládané hodnoty veřejných zakázek je upraven ustanoveními ZVZ. ČÁST DRUHÁ ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ Článek 5 Postup před zadáním veřejné zakázky (1) Zadání veřejné zakázky na dodávky a veřejné zakázky na služby musí předcházet postup dle příslušných ustanovení směrnice kvestora o nákupu majetku, materiálu a služeb na VUT v Brně. (2) Zadání veřejné zakázky na stavební práce musí předcházet postup dle příslušných ustanovení platné směrnice kvestora o zadávání stavebních prací na VUT v Brně. Článek 6 Osoby oprávněné zadat veřejnou zakázku (1) Nadlimitní veřejné zakázky dle čl. 3 odst. 2 písm. a) nebo podlimitní veřejné zakázky dle čl.3 odst.2 písm.b) této směrnice zadává rektor. (2) Zakázky malého rozsahu dle čl. 3 odst. 2 písm. c) na dodávky a služby zadává děkan fakulty a v případě další součásti kvestor. (3) Zakázky malého rozsahu dle čl. 3 odst. 2 písm. c) na stavební práce zadává v případě, opravy nebo údržby areálu či objektu, který je ve správě fakulty, děkan fakulty. V ostatních případech zadává zakázky dle tohoto odstavce kvestor. 3/8

4 Článek 7 Zadávání nadlimitních veřejných zakázek (1) V případě zadávání nadlimitních veřejných zakázek dle čl. 3 odst. 2 písm. a) této směrnice se použije zásadně otevřené řízení dle 27 ZVZ nebo řízení užší dle 28 ZVZ. (2) Není-li stanoveno zadavatelem jinak odpovídá za organizaci a průběh řízení v souladu se ZVZ oddělení veřejných zakázek Správního odboru rektorátu VUT v Brně a jménem zadavatele jednají osoby dle čl. 6 této směrnice. Článek 8 Zadávání podlimitních veřejných zakázek (1) V případě podlimitních veřejných zakázek dle čl. 3 odst. 2 písm. b) této směrnice na stavební práce, jejichž hodnota nedosáhne Kč, a všech podlimitních veřejných zakázek na dodávky a veřejných zakázek na služby se použije tzv. zjednodušené podlimitní řízení dle 38 ZVZ. (2) Není-li stanoveno zadavatelem jinak, odpovídá za organizaci a průběh řízení v souladu se ZVZ oddělení veřejných zakázek Správního odboru rektorátu ( dále jen oddělení veřejných zakázek )a jménem zadavatele jednají osoby dle čl. 6 této směrnice. (3) Oddělení veřejných zakázek je povinno zajistit zveřejnění informací o vyhlášení veřejné zakázky na úřední desce VUT nejpozději do dvou pracovních dní ode dne vyhlášení. (4) Hodnocení nabídek provede k tomu účelu jmenovaná komise (vzor jmenování viz příloha č. 2 této směrnice), která má nejméně 5 členů. Komise je jmenována na základě předloženého návrhu členů komise osobou, která vypisuje výběrové řízení. tj. rektorem, kvestorem, příp. osobou jimi pověřenou. (5) Členové komise nesmí být ve vztahu k zakázce a uchazečům podjati (vzor prohlášení nepodjatosti viz příloha č. 3 této směrnice). Vznikne-li důvod k podjatosti některého z členů komise, je tento povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit osobě oprávněné jednat jménem zadavatele ve věci konkrétní veřejné zakázky. Zadavatel podjatého člena komise z další činnosti vyloučí a na jeho místo povolá náhradníka. (6) Po ukončení veřejné zakázky musí oddělení veřejných zakázek zajistit předání výsledků této zakázky děkanovi fakulty, resp. řediteli další součásti, pro niž byla veřejná zakázka realizována, nejpozději do dvou pracovních dní ode dne ukončení. (7) V případě podlimitních veřejných zakázek dle čl. 3 odst. 2 písm. b) této směrnice na stavební práce, jejichž hodnota přesáhne ,- Kč, avšak je nižší než ,- Kč, se použije zásadně otevřené řízení dle 27 ZVZ nebo užší řízení dle 28 ZVZ. Ustanovení čl. 8 odst. 2) až 6) jsou platná i pro zadání podlimitních veřejných zakázek na stavební práce, jejichž hodnota přesáhne ,- Kč, avšak je nižší než ,- Kč. Článek 9 Zadávání zakázek malého rozsahu (1) Zakázku podle tohoto článku směrnice je nutno zadávat v souladu se zásadou transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. 4/8

5 (2) V případě zadávání zakázky, jejíž hodnota převyšuje částku ,- Kč, je nutné prokazatelně oslovit alespoň tři, a v případě zakázky, jejíž hodnota převyšuje částku ,- Kč, pět dodavatelů a vyzvat je k předložení nabídky. (3) Výzva (viz příloha č. 1 této směrnice) k předložení nabídky musí obsahovat alespoň: a) identifikační údaje zadavatele, b) věcné a časové vymezení zakázky a její specifikaci, c) požadavek na specifikaci ceny, d) zadávací dokumentaci či informaci, kde je možné si ji vyzvednout či jinak obstarat, e) lhůtu a místo pro podání nabídek, f) zadávací lhůtu, g) hodnotící kritéria a jejich váhy, h) předpokládanou hodnotu zakázky bez DPH (je-li známa), i) informaci o tom, v jakém jazyce může být zpracována nabídka, j) informaci dodavateli o povinnosti předložit návrh smlouvy jako součást nabídky dodavatele (s výjimkou nabídek na realizaci zakázky na základě rámcové smlouvy uzavírané s více dodavateli); je-li vytvořen vzorový návrh smlouvy, musí výzva tento vzorový návrh obsahovat; k) informaci o nutnosti uvést celkovou nabídkovou cenu, případně způsob určení ceny za další plnění, které navazuje na předmět zakázky10, a nutnosti uvést cenu ve formátu bez DPH i s DPH, l) odkaz na kontaktní osobu zadavatele, její telefon a ovou adresu, m) požadavek na prokázání základních kvalifikačních předpokladů žadatele, a to plně v rozsahu ustanovení 53 odst.1 písm. a) až h) zákona, (viz příloha č. 5 této směrnice), n) požadavek na prokázání profesních kvalifikačních předpokladů žadatele, a to plně v rozsahu ustanovení 54 písm. a) a b) zákona, o) ustanovení o tom, že zadavatel může výběrové řízení kdykoli zrušit, a to i bez uvedení důvodu. Výzva musí být učiněna písemně. Za písemnou je považována i výzva podána prostředky elektronické komunikace. Lhůta pro předložení nabídky nesmí být kratší než 10 dní ode dne odeslání výzvy. (4) Hodnocení nabídky v případě, kdy předpokládaná hodnota zakázky převyšuje částku ,- Kč, provede k tomu účelu jmenovaná komise (vzor jmenování viz příloha č. 2 této směrnice). Komise je jmenována osobou, která vypisuje výběrové řízení, tj. rektorem, děkanem, kvestorem, příp. osobou jimi pověřenou. Komise musí mít nejméně 3 členy. (5) Členové komise nesmí být ve vztahu k zakázce a uchazečům podjati (vzor prohlášení nepodjatosti viz příloha č. 3 této směrnice). Vznikne-li důvod k podjatosti některého z členů komise, je tento povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit osobě oprávněné jednat jménem zadavatele ve věci konkrétní veřejné zakázky. Zadavatel podjatého člena komise z další činnosti vyloučí a na jeho místo povolá náhradníka. (6) Komise hodnotí předložené nabídky výhradně podle kritérií a pravidel, která byla uvedena ve výzvě k předložení nabídek. (7) Nabídky, které neobsahují prokázání kvalifikačních předpokladů žadatele v celém požadovaném rozsahu, musí být vyloučeny z hodnocení 5/8

6 (8) Na základě hodnotících kritérií ohodnotí hodnotící komise jednotlivé nabídky. O posouzení jednotlivých nabídek vypracuje komise písemnou zprávu. Tato zpráva musí obsahovat: - seznam posuzovaných nabídek, - seznam nabídek vyřazených z posuzování včetně uvedení důvodu jejich vyřazení, - popis způsobu hodnocení nabídek, - výsledek hodnocení nabídek, - údaj o tom, jak byly jednotlivé nabídky hodnoceny v rámci jednotlivých kritérií, - údaj o složení hodnotící komise. Tuto zprávu (její vzor viz příloha č. 4) podepíší všichni členové komise a předají ji spolu s nabídkami a ostatní dokumentací děkanovi fakulty nebo jím pověřené osobě a v případě dalších součástí kvestorovi nebo jím pověřené osobě. (9) Hodnocení nabídek, v případě, kdy předpokládaná hodnota zakázky nedosahuje částky ,- Kč, provede osoba, jmenovaná k tomuto účelu osobou, která vypisuje výběrové řízení. tj. rektorem, děkanem nebo kvestorem. V takovém případě se přiměřeně použijí ustanovení odst. 4 až 7 tohoto článku. Článek 10 Zveřejnění výsledků (1) Výsledky veškerých výběrových řízení uskutečněných na základě čl. 9 této směrnice, jejichž hodnota přesáhne částku ,- Kč, jsou fakulty a další součásti VUT povinny předat ke zveřejnění správnímu odboru rektorátu do 3 pracovních dnů od předání zprávy hodnotící komise děkanovi nebo rektorovi či kvestorovi příp. osobám jimi pověřeným. (2) Za doručení výsledků výběrových řízení uskutečněných na fakultě Správnímu odboru rektorátu je odpovědný tajemník fakulty, u výběrových řízení na dalších součástech je za doručení výsledků odpovědný ředitel další součásti. Vedoucí Správního odboru rektorátu odpovídá za zveřejnění výsledků na úřední desce VUT nejpozději následující pracovní den od jejich doručení. (3) V případě zadávání podlimitní zakázky dle čl. 8 této směrnice se výsledky zadávacího řízení zveřejní do 3 pracovních dnů od rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na úřední desce VUT. (4) V případě zadávání nadlimitní zakázky dle čl. 7 této směrnice se výsledky zadávacího řízení zveřejní v informačním systému veřejné správy. Odkaz na tyto výsledky se zveřejní na elektronické úřední desce VUT do 3 pracovních dnů od jejich zveřejnění v informačním systému veřejné správy. (5) Výsledky veškerých výběrových řízení uskutečněných na základě čl. 9 této směrnice, jejichž hodnota nepřesáhne výše ,- Kč, jsou fakulty a další součásti VUT povinny zveřejnit na své elektronické úřední desce, a to nejpozději do 3 pracovních dnů. Za zveřejnění výsledků výběrových řízení na elektronické úřední desce fakulty je odpovědný tajemník fakulty, u výběrových řízení na dalších součástech je za zveřejnění výsledků odpovědný kvestor. (6) Zveřejnění výsledků dle odst. 1 až 3 tohoto článku zajišťuje oddělení veřejných zakázek. 6/8

7 ČÁST TŘETÍ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Článek 11 Výběr z menšího počtu dodavatelů, mimořádná sleva (1) V případě, kdy není možné provést výběr postupem dle čl. 9 této směrnice z důvodu faktické existence menšího počtu dodavatelů příp. z důvodu existence jediného možného dodavatele, je nutno tuto skutečnost doložit čestným prohlášením příkazce operace ve smyslu zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, jenž je odpovědný za finanční prostředky, které budou užity k úhradě předmětu zakázky. (2) Výběr z menšího počtu dodavatelů lze doložit a odůvodnit omezeným konkurenčním prostředím dané komodity, poskytnutím výjimečné slevy, příp. jiných mimořádných výhod nebo při návaznosti na již dříve pořízenou investici od stejného dodavatele. Za dostatečné zdůvodnění výběru z jediného dodavatele se považuje též schválený projekt, u něhož rozhodnutí poskytovatele, resp. smlouva mezi poskytovatelem a příjemcem účelové podpory obsahuje specifikaci dodávky a zároveň i specifikaci dodavatele. (3) V případě poskytnutí výjimečné slevy nebo jiných mimořádných výhod dle předchozího odstavce je nutné každou takovou situaci řešit individuálně. Příkazce je povinen v takovém případě vypracovat písemnou zprávu, která bude obsahovat i zdůvodnění postupu. Pokud celková cena zakázky po slevě splňuje podmínku podlimitní veřejné zakázky, je možné v takovém případě použít jednací řízení bez uveřejnění dle 34 ZVZ. Článek 12 Organizační (1) Rektor může zadáváním zakázek dle čl. 6 a 7 této směrnice kdykoliv pověřit kvestora, a to v rozsahu opatření rektora ve smyslu 16 zákona o vysokých školách. (2) Kvestor zároveň může veškerými činnostmi souvisejícími se zadávání veřejných zakázek, kterými je dle této směrnice pověřen, pověřit jiného zaměstnance rektorátu. Pověření musí být písemné a musí přesně určovat rozsah oprávnění. (3) Děkan fakulty může pověřit tajemníka fakulty veškerými činnostmi souvisejícími se zadáváním veřejných zakázek, které je dle této směrnice oprávněn vykonávat. Pověření musí být písemné a musí přesně určovat rozsah oprávnění. (4) Veškerými činnostmi, které souvisejí se zadáváním veřejných zakázek, a kterými je dle této směrnice pověřen tajemník fakulty nebo v případě další součásti ředitel této součásti, může tajemník resp. ředitel další součásti písemně pověřit jinou osobu. Článek 13 Soutěž o návrh (1) V případě postupu dle části čtvrté ZVZ soutěže o návrh - si zadavatel vždy vyhrazuje právo nebýt vázán rozhodnutím poroty ve smyslu 106 odst. 9 ZVZ. Právo na výběr jiného uchazeče přísluší rektorovi. (2) Zadavatel je oprávněn v případě postupu dle části čtvrté ZVZ soutěže o návrh postupovat ve smyslu 108 ZVZ a soutěž kdykoliv do doby rozhodnutí poroty o nejvhodnějším návrhu zrušit. O zrušení soutěže rozhoduje rektor. 7/8

8 (3) Právo na výběr jiného uchazeče dle odst. 1 a právo na zrušení soutěže dle odst. 2 bude vždy uvedeno v zadávací dokumentaci soutěže o návrh. Článek 14 Archivace (1) Veškerou dokumentaci týkající se výběrových řízení a následného zadání zakázky je nutné uchovat pro případnou kontrolu po dobu 5 let. U veřejných zakázek jejichž financování je zajištěno zcela, nebo z části ze zdrojů strukturálních fondů EU je nutné veškerou dokumentaci týkající se výběrových řízení a následného zadání zakázky uchovávat pro případnou kontrolu po dobu 10 let a zároveň po uplynutí lhůty 3 let od ukončení programu tj. nejméně do r. 2020, dle toho, co uplyne později. (2) Za archivaci dokumentů je odpovědný tajemník fakulty a v případě dalších součástí kvestor. (3) Při archivaci je nutné postupovat v souladu se Směrnicí rektora č. 28/2004 Spisový a skartační plán a Směrnicí rektora č. 35/2005 Spisový a skartační řád. Článek 15 Společná ustanovení (1) Veškeré finanční částky zmíněné v této směrnici jsou uvedeny bez DPH. (2) Veřejnou zakázku financovanou zcela nebo zčásti ze státního rozpočtu lze zadat až po obdržení písemného souhlasu se zadáním realizace projektu od MŠMT (dle vyhl. č. 560/2006 Sb.). (3) V případě zadávání veřejných zakázek financovaných zcela, nebo částečně z operačních programů v rámci strukturálních fondů EU se postup při zadávání veřejných zakázek řídí vždy přísnějšími podmínkami. (V případě, že směrnice VUT stanovuje přísnější podmínky, než pravidla pro výběr dodavatelů v rámci příslušného operačního programu (dále jen Pravidla ), je postupováno dle směrnice VUT. Pokud směrnice stanovuje mírnější podmínky, je vždy nutné splnit i podmínky dle příslušných Pravidel. Článek 16 Závěrečná ustanovení (1) Výkladem jednotlivých článků této směrnice se pověřuje Správní odbor rektorátu VUT. (2) Tato směrnice nabývá účinnosti dnem podpisu Ing. Vladimír Kotek kvestor 8/8

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Obec Petrovice S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST I. Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy a základní zásady 1. Tato směrnice upravuje postup

Více

Opatření děkana č. 33/2009

Opatření děkana č. 33/2009 Opatření děkana č. 33/2009 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 33/2009 Název: Postup pro zadávání veřejných zakázek na FSV UK Účinnost: 1.1.2010 V Praze dne 30.11. 2009

Více

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Předkládá : Jaroslav Hitschfel tajemník MěÚ SMĚRNICE číslo 02/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Úvodní

Více

Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město

Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu zadávaných městem Staré Město a městem zřízenými příspěvkovými organizacemi Článek I Úvodní

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006 č. 7/06 Čl. 1 Předmět

Více

Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení 2016 2020

Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení 2016 2020 Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení 2016 2020 1. Závaznost a účinnost...1 2. Definice pojmů...1 3. Příprava výběru dodavatele...2 3.1. Určení předmětu a

Více

Obec Horní Kněžeklady Platnost od 12.6.2012

Obec Horní Kněžeklady Platnost od 12.6.2012 OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Směrnice č. 3/2011 revize č.1 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) I. Předmět úpravy 1. Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Schválilo Zastupitelstvo města Pilníkov dne 17.12.2015 2015, zápis č. 5/2015, usnesení č. 20 Účinnost od 15.1.2016 Čl. 1. Obecná ustanovení

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015)

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Vnitřní směrnice Obce Tuchlovice č. 1/2015 Směrnici schválilo/a: Zastupitelstvo Obce Tuchlovice dne 29. 6. 2015 Z-VI/2015 Rada Obce Tuchlovice

Více

o zadávání veřejných zakázek

o zadávání veřejných zakázek Rada města Velké Meziříčí vydává tuto vnitřní směrnici č. 3/2012, o zadávání veřejných zakázek Zpracovatel: Rozsah působnosti: Mgr. Ivana Pacalová, právník odboru výstavby a regionálního rozvoje Městský

Více

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4625/2014 Počet listů dokumentu: 12 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 53 2 Pokyn pro zadávání veřejných

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

Obec Okrouhlá IČO OO673447 ------------------------------------------------------------------ 473 01 Okrouhlá Okrouhlá č.p.36 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) I. Předmět úpravy

Více

7. zasedání dne 26. 1. 2015

7. zasedání dne 26. 1. 2015 Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 7. zasedání dne 26. 1. 2015 USNESENÍ č. 48/15/RMČ k Směrnici o veřejných zakázkách malého rozsahu Rada po projednání I. schvaluje Směrnici o veřejných zakázkách

Více

Směrnice obce Malešovice č. 5/2012

Směrnice obce Malešovice č. 5/2012 Směrnice obce Malešovice č. 5/2012 SMĚRNICE K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM Směrnice nabývá účinnosti: 01. 04. 2012 Stránka 1 z 7 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice upravuje jednotlivé kroky postup při

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Číslo: S/05/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 23. 10. 2012 Účinnost od: 1. 1.

Více

Město Adamov - Městský úřad v Adamově Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek

Město Adamov - Městský úřad v Adamově Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Město Adamov - Městský úřad v Adamově Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov Rada města Adamova v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává

Více

'V,,, SMERNICE PRO ZADAV ANI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR)

'V,,, SMERNICE PRO ZADAV ANI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) 'V,,, SMERNICE PRO ZADAV ANI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) schválená Radou města Stráž pod Ralskem dne 16. září 2009 usnesením č. RJ336/2009 a doplněná Radou města Stráž pod Ra1skem dne 2. února

Více

Pořízení cisternové automobilové stříkačky

Pořízení cisternové automobilové stříkačky Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (dle ustanovení 38, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku Pořízení

Více

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012 MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

Ing. Martin Kundrát. GARANTA CZ a.s. 1 MaKuSoft

Ing. Martin Kundrát. GARANTA CZ a.s. 1 MaKuSoft Ing. Martin Kundrát GARANTA CZ a.s. 1 MaKuSoft Jedna z nejdůležitějších a nejobtížnějších věcí pro získání dotace! Cesta k úspěchu = správně zrealizované zadávací/výběrové řízení! 2 MaKuSoft Specifická

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

Obec Bušanovice. Pravidla. pro zadávání veřejných zakázek

Obec Bušanovice. Pravidla. pro zadávání veřejných zakázek Obec Bušanovice Pravidla pro zadávání veřejných zakázek do 2 000 000 Kč bez DPH na dodávky a služby a do 6 000 000 Kč bez DPH na stavební práce v podmínkách obce Bušanovice Znění pravidel bylo schváleno

Více

Město Morkovice-Slížany

Město Morkovice-Slížany Město Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejné zakázky malého

Více

METODICKÝ POKYN O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ PARDUBICKÝM KRAJEM

METODICKÝ POKYN O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ PARDUBICKÝM KRAJEM PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Metodický pokyn METODICKÝ POKYN O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ PARDUBICKÝM KRAJEM VNITŘNÍ NORMA VN/12/2014 Platnost od 7. 5.

Více

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012,

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012, SEZNAM DOUMENTACE ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁONA O VEŘEJNÝCH ZAÁZÁCH Po novele zákona z 1.4.2012, který obdrží příjemce dotace při podpisu Dohody dle bodu Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem

Více

Obec TVRZICE. Pravidla

Obec TVRZICE. Pravidla Obec TVRZICE Pravidla pro zadávání veřejných zakázek do 2 000 000 Kč bez DPH na dodávky a služby a do 6 000 000 Kč bez DPH na stavební práce v podmínkách obce Tvrzice Znění pravidel bylo schváleno usnesením

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky)

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Čl. 1 Obecná ustanovení 1.Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Obec Chaloupky Chaloupky 117, 267 62 Komárov IČO : 00233315 Směrnice č. 2/2015 SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Článek I. 1). Veřejné zakázky jsou všechny zakázky od hodnoty 1 Kč hrazené z veřejných

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most

Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most SMĚRNICE K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice upravuje zásady a postupy obce při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen VZMR) a upřesňuje

Více

Úvod Část 1 základní instituty Část 2 veřejné zakázky dle PPP v.5 Část 3 případové studie Část 4 veřejné zakázky podle zákona (novela 2012)

Úvod Část 1 základní instituty Část 2 veřejné zakázky dle PPP v.5 Část 3 případové studie Část 4 veřejné zakázky podle zákona (novela 2012) Veřejné zakázky v OP VK Program Úvod Část 1 základní instituty Část 2 veřejné zakázky dle PPP v.5 Část 3 případové studie Část 4 veřejné zakázky podle zákona (novela 2012) Úvod Nutnost ekonomického a transparentního

Více

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012,

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012, SEZNAM DOUMENTACE ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁONA O VEŘEJNÝCH ZAÁZÁCH Po novele zákona z 1.4.2012, který obdrží příjemce dotace při podpisu Dohody dle bodu Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem dotace Obecné

Více

Obec Trubín. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Obec Trubín. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec Trubín Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1 Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

SMĚRNICE Č.20 INTERNÍ PŘEDPIS POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE Č.20 INTERNÍ PŘEDPIS POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU O B E C P R A V L O V, Pravlov 30, 664 64 Dolní Kounice SMĚRNICE Č.20 INTERNÍ PŘEDPIS POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Postup dle této směrnice schválen na 23. zasedání zastupitelstva

Více

Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov. Směrnice rady města č. 1/2005. O zadávání zakázek

Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov. Směrnice rady města č. 1/2005. O zadávání zakázek Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov Směrnice rady města č. 1/2005 O zadávání zakázek Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Touto směrnicí se stanovuje postup města, jeho orgánů a organizačních složek,

Více

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Dle tohoto Seznamu dokumentace ze zadávacího řízení předloží žadatel v termínu 31. 32. týdne od ukončení příjmu

Více

Směrnice obce Klokočná č. 1/2014 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE. Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

Směrnice obce Klokočná č. 1/2014 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE. Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo ) schválilo na svém zasedání dne 17.12.2014 tuto směrnici, která stanovuje

Více

Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Vnitřní předpis č. 2/2013 města Řevnice Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. I Úvodní ustanovení 1. Pojmy použité v těchto pokynech vycházejí ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Směrnice č.2/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice č.2/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu MĚSTO MĚSTEC KRÁLOVÉ Směrnice č.2/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl.1 Předmět úpravy a působnost 1.1. Tato směrnice je vnitřním předpisem Města Městec Králové jakožto veřejného zadavatele,

Více

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uh. Hradiště V ý z v a k podání nabídky dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění dle 38 ve zjednodušeném podlimitním řízení, dle Závazných

Více

Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace Výzva k podání nabídek Číslo zakázky 7/2014 Název zakázky: 7/2014 nákup výpočetní techniky a příslušenství Předmět zakázky: nákup výpočetní techniky a příslušenství Typ zakázky: Veřejná zakázka malého

Více

Vnitřní směrnice č.1/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. I Předmět úpravy

Vnitřní směrnice č.1/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. I Předmět úpravy Vnitřní směrnice č.1/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. I Předmět úpravy 1. Tato směrnice upravuje postup Obce Sytno (dále jen "zadavatel") při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Více

Město Městec Králové. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl.1 Předmět úpravy a působnost

Město Městec Králové. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl.1 Předmět úpravy a působnost Město Městec Králové Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl.1 Předmět úpravy a působnost 1.1. Tato směrnice je vnitřním předpisem Města Městec Králové jakožto veřejného zadavatele, a upravuje

Více

C152947. Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav. Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy

C152947. Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav. Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 19/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Sídlem: Zastoupený: IČO: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing. Jaroslava Martanová, starostka 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Příloha č. 17a Postupy pro české žadatele pro zadávání veřejných zakázek neupravených zákonem

Příloha č. 17a Postupy pro české žadatele pro zadávání veřejných zakázek neupravených zákonem Postupy pro zadávání malého rozsahu (výše zakázky je menší než limit stanovený v 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění dále jen zákon ) Předpokládaná hodnota Druh

Více

V Praze dne.července 2008 Čj.: MV-60179-1/ORR-2008 Počet listů: 5 Přílohy: 1/20. zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ZVZ s názvem

V Praze dne.července 2008 Čj.: MV-60179-1/ORR-2008 Počet listů: 5 Přílohy: 1/20. zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ZVZ s názvem ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO VNITRA Nad Štolou 936/3 170 34 Praha 7 Zastoupená: Ing. Světlanou Kubíkovou vrchní ředitelkou sekce veřejné správy poštovní schránka P.O.BOX 155/VZ 140 21 PRAHA 4 V Praze

Více

Informace k postupu při uveřejňování v souvislosti s technickou novelou zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Ondřej Zítka.

Informace k postupu při uveřejňování v souvislosti s technickou novelou zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Ondřej Zítka. 1 Název: Školitel: Informace k postupu při uveřejňování v souvislosti s technickou novelou zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Ondřej Zítka Datum: 8.1.2013 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023

Více

O B EC O k ř í n e k. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl.1 Předmět úpravy a působnost

O B EC O k ř í n e k. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl.1 Předmět úpravy a působnost O B EC O k ř í n e k Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl.1 Předmět úpravy a působnost 1.1. Tato směrnice je vnitřním předpisem obce OKŘÍNEK jakožto veřejného zadavatele, a upravuje

Více

SMĚRNICE č. 2/2007 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

SMĚRNICE č. 2/2007 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE č. 2/2007 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Rada města Bruntál se na své schůzi dne 6. 2. 2007 usnesením č. 281/6 usnesla vydat na základě 102 odst. 2 písm. a ) a 110 odst. 4 písm. e)

Více

PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA

PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA v souladu s 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Název výběrového řízení: Projektová dokumentace

Více

Podpora čtení a výuky jazyků. Dodávka služby: Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Předmět zakázky:

Podpora čtení a výuky jazyků. Dodávka služby: Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Předmět zakázky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Postupy pro zadávání zakázek. při pořizování zboží, služeb či stavebních prací z prostředků finanční podpory OP VK

Postupy pro zadávání zakázek. při pořizování zboží, služeb či stavebních prací z prostředků finanční podpory OP VK při pořizování zboží, služeb či stavebních prací z prostředků finanční podpory OP VK Zadávání zakázek Pokud příjemce nebo partner není schopen zajistit činnosti spojené s realizací projektu vlastními zaměstnanci

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Předpokládaná hodnota. Druh zakázky. Stručný popis postupu zadavatele

Předpokládaná hodnota. Druh zakázky. Stručný popis postupu zadavatele Postupy pro zadávání zakázek malého rozsahu (výše zakázky je menší než limit stanovený v 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách dále jen zákon ) Druh zakázky Dodávky a služby Předpokládaná

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1793 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1793 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice 2/2015 PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC SELETICE Vypracoval: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta Obec: Seletice Adresa: Seletice 139, 28934 Rožďalovice

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 22. 7. 2008 č. 04/08 1 Čl. 1 Předmět

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC DOLNÍ TŘEBONÍN Výzva k podání nabídek Oprava části cyklostezky v úseku Štěkře - Zlatá Koruna 16.9.2014 Zadavatel Zadavatel: Obec Dolní Třebonín Zástupce: Pavel Ševčík Adresa: Dolní Třebonín 6, 382

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SM 05

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SM 05 Strana 1 / 7 zakázek malého rozsahu Číslo dle rozdělovníku: Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval : Místostarostka, PVK Bc. Jana Čermáková 2.3.2009 usnesení ze dne 30.6.09 30.6.2009 Rozdělovník výtisků

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Příloha č. 1 Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 01-2014 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0038 Škola otevřená

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

Stručný popis postupu zadavatele zakázky (bez DPH)

Stručný popis postupu zadavatele zakázky (bez DPH) Postupy pro zadávání zakázek malého rozsahu (výše zakázky je menší než limit stanovený v 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách dále jen zákon ) Předpokládaná hodnota Druh zakázky

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.2680 Název projektu: 21. 8. 2015

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.2680 Název projektu: 21. 8. 2015 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

Novém Jičíně VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU. Část A - Dodávka IT

Novém Jičíně VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU. Část A - Dodávka IT Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace Jubilejní 484/3, 741 01 Nový Jičín Mgr. Ladislav Pospěch, ředitel 45214859 VŠEM DODAVATELŮM

Více

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Hrušky Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 Identifikační údaje zadavatele: Výzva k podání nabídek a k prokázání kvalifikace Mateřská škola, Trutnov, Komenského 485 Komenského

Více

Snížení prašnosti v areálu recyklačního střediska Modřice - dodávka dopravníků

Snížení prašnosti v areálu recyklačního střediska Modřice - dodávka dopravníků VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE na veřejnou zakázku na dodávky s názvem Snížení prašnosti v areálu recyklačního střediska Modřice - dodávka dopravníků zadávanou ve zjednodušeném

Více

SMĚRNICE VZMR/ 2012 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve

SMĚRNICE VZMR/ 2012 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve SMĚRNICE VZMR/ 2012 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Sídlem: Zastoupený: IČO: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing. Bohumil Petrášek, starosta 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín VNITŘNí SMĚRNICE č.4/2013 Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst.6 zák.č.

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

Směrnice č. 10 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice č. 10 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnice č. 10 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec: Suchohrdly Adresa: Těšetická 114, 669 02 Suchohrdly IČO: 67024645 Směrnici zpracovala: Anna Bajerová Směrnici schválil: Hana Matochová Směrnice

Více

Zadávání veřejných zakázek

Zadávání veřejných zakázek B3-12/2-SR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE REKTORA UP (SR) B3-12/2-SR Zadávání veřejných zakázek na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Úvodní ustanovení I. Vymezení základních pojmů

Více

Zásady zadávání veřejných zakázek

Zásady zadávání veřejných zakázek Zásady zadávání veřejných zakázek Článek I. Úvodní ustanovení 1. Rada MČ Brno-Bystrc (dále jen RMČ) stanoví v těchto Zásadách působnost zadavatele veřejných zakázek při zadávání veřejných zakázek hrazených

Více

Příloha č. I Zadávací podmínky

Příloha č. I Zadávací podmínky Příloha č. I Zadávací podmínky 1. Identifikační údaje zadavatele Název: Gymnázium Na Pražačce Sídlo: Praha 3 - Žižkov, Nad Ohradou 2825/23, PSČ 130 00 Právní forma: Příspěvková organizace IČ: 60461675

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 Rada městské části. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Část I Obecná ustanovení

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 Rada městské části. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Část I Obecná ustanovení Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 12.22.07 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 Rada městské části Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Část I Obecná ustanovení čl. 1 Předmět úpravy a působnost

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Zadavatel: Česká republika Ministerstvo Zemědělství, Krajská agentura pro zemědělství a venkov Praha a středočeský kraj Název veřejné zakázky: Zateplení a výměna výplní otvorů AZV Kutná Hora Sídlem: Slezská

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE č. 2/2015. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Českým svazem včelařů z.s.

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE č. 2/2015. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Českým svazem včelařů z.s. ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE č. 2/2015 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Českým svazem včelařů z.s. Účinnost od 1.12.2015 Vyhotovil: Advokátní kancelář Zvolský & partners s.r.o. Schválil:

Více

Název grantového programu: Informační a komunikační technologie 2015 Název projektu:

Název grantového programu: Informační a komunikační technologie 2015 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Aktivní životní styl dětí a školáků v Olomouckém kraji

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Aktivní životní styl dětí a školáků v Olomouckém kraji Výzva k podání nabídek zakázka je zadávána dle zákona č 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) čj. 041/PB/OVZ/2015 Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142285. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142285. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu:

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Pravidla pro žadatele Veřejné zakázky Veřejné zakázky v OPŽP Projektový cyklus kontroly

Více

Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením. MVR-1080033 Zlepšení energetické náročnosti objektů ZŠ, ZS v obci

Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením. MVR-1080033 Zlepšení energetické náročnosti objektů ZŠ, ZS v obci Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje / telefon Místo, datum: Kavřík / 544 528 640 Brno, 10.7.2008 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením MVR-1080033 Zlepšení energetické

Více

PRAVIDLA PRO VÝBĚR DODAVATELŮ

PRAVIDLA PRO VÝBĚR DODAVATELŮ PRAVIDLA PRO VÝBĚR DODAVATELŮ Pokud tato pravidla nebudou dodržena, nebudou výdaje spojené se zakázkou považovány za uznatelné, a příjemci podpory nebude na tyto výdaje přiznána podpora. I. Obecná pravidla

Více

Žádám Ministerstvo financí, v souladu s ust. 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

Žádám Ministerstvo financí, v souladu s ust. 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu Žádám Ministerstvo financí, v souladu s ust. 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o podání informace o obsahu popisu pracovní činnosti (pracovní náplň)

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI KOSTELEC

VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI KOSTELEC VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK KE ZJEDNODUŠENÉMU PODLIMITNÍMU ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI KOSTELEC ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Č. 137/2006 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH

Více

C131210. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Zkvalitnění výuky na SOŠz a SOU Rajhrad 10.10.2013

C131210. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Zkvalitnění výuky na SOŠz a SOU Rajhrad 10.10.2013 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Obec Lužec nad Vltavou

Obec Lužec nad Vltavou Obec Lužec nad Vltavou Směrnice č. 2/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnici zpracoval: Patrik Rollo Datum zpracování: 13.11.2012 Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Lužec nad Vltavou

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka 4 OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Směrnice č. 1/2015, k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Č.j.:Kyselka/13/15/KY Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek

Více