Směrnice kvestora č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Směrnice kvestora č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně"

Transkript

1 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: č. j.: 30/90310/09 Za věcnou stránku odpovídá: Mgr. Josef Sobotka, Hana Blažková Za oblast účetnictví odpovídá: - Za oblast daní odpovídá: - Za oblast právní odpovídá: Mgr. Josef Sobotka Účinnost: Závaznost: všechny součásti VUT Vydává: Správní odbor VUT Nahrazuje: - Doplňuje: - Počet stran: 8 Počet příloh: 5 Rozdělovník: děkani, ředitelé součástí, tajemníci fakult a vysokoškolského ústavu Směrnice kvestora č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Předmět a cíl úpravy (1) Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ). (2) Cílem této směrnice je stanovit v souladu se ZVZ postup pro zadávání zakázek malého rozsahu, podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek na VUT v Brně transparentním a nediskriminačním způsobem při respektování zásady rovného zacházení tak, aby bylo naplněno pravidlo hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynaložených prostředků. Pro účely této směrnice se rozumí: Článek 2 Definice pojmů a) zadavatelem Vysoké učení technické v Brně; b) osobou oprávněnou jednat jménem zadavatele rektor nebo osoby jím pověřené, kvestor nebo osoby jím pověřené; c) veřejnou zakázkou (dále také VZ ) zakázka na dodávky, na služby nebo na stavební práce realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním nebo více dodavateli, kdy předmětem této smlouvy je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací, které jsou nutné pro plnění úkolů VUT; 1/8

2 d) dodavatelem fyzická nebo právnická osoba, která dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce; e) uchazečem dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení; f) zájemcem dodavatel, který podal žádost o účast v užším řízení, v jednacím řízení s uveřejněním, nebo který byl vyzván k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění; g) fakultou fakulta nebo vysokoškolský ústav; ředitel vysokoškolského ústavu má pro účely této směrnice analogické postavení děkana fakulty; h) dalšími součástmi další součásti VUT zřízené na základě 22 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění a vyjmenované ve Statutu VUT; i) příkazcem operace pracovník odpovědný za věcné, účelové a hospodárné využití finančních prostředků, které budou využity k úhradě předmětu VZ. V případě účelových prostředků projektu se jedná o odpovědného řešitele v případě prostředků z FRIMu a provozních prostředků se jedná o vedoucího pracoviště, kterému byly tyto prostředky přiděleny. Článek 3 Dělení zakázek (1) Podle předmětu veřejných zakázek se zakázky dělí na: a) zakázky na dodávky, jejichž předmětem je pořízení věci (dále jen zboží ) zejm. formou koupě, koupě na splátky, nájmu zboží, leasingu apod. Veřejnou zakázkou na dodávky je rovněž veřejná zakázka, jejímž předmětem je kromě pořízení zboží rovněž poskytnutí služby spočívající v umístění, montáži či uvedení takového zboží do provozu, pokud tyto činnost nejsou základním účelem veřejné zakázky, avšak jsou nezbytné ke splnění veřejné zakázky na dodávky; b) zakázky na stavební práce, jejichž předmětem je zejména provedení nové stavby včetně související projektové a inženýrské činnosti, stavební změna dokončené stavby, udržovací práce na stavbě, odstranění stávající stavby. Veřejnou zakázkou na stavební práce je rovněž zakázka, jejímž předmětem je poskytnutí dodávek a služeb nezbytných k provedení stavebních prací specifikovaných v předchozí větě; c) zakázky na služby, tedy veškeré veřejné zakázky, které nejsou ani veřejnými zakázkami na dodávky ani veřejnými zakázkami na stavební práce. Zakázkou na služby je rovněž taková zakázka, jejímž předmětem je kromě poskytnutí služeb i dodání zboží, pokud je cena poskytovaných služeb vyšší než předpokládaná cena dodaného zboží. Zakázkou na služby je rovněž provedení stavebních prací, pokud tyto práce nejsou základním účelem veřejné zakázky, avšak jejich provedení je nezbytné ke splnění veřejné zakázky na služby. Bližší rozdělení služeb obsahují přílohy 1 a 2 ZVZ. (2) Podle celkové hodnoty zakázky (viz čl. 4) se rozlišují veřejné zakázky na: a) nadlimitní veřejné zakázky, jejichž celková hodnota odpovídá v případě veřejných zakázek na dodávky a veřejných zakázek na služby nejméně finančnímu limitu ,- Kč a v případě zakázek na stavební práce nejméně limitu ,- Kč; 2/8

3 b) podlimitní veřejné zakázky, jejichž celková hodnota nepřesahuje limit stanovený písm. a), ale zároveň dosahuje v případě veřejných zakázek na dodávky a veřejných zakázek na služby částky alespoň ,- Kč a v případě zakázek na stavební práce částky alespoň ,-Kč; c) zakázky malého rozsahu, jejichž celková hodnota nedosáhne v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby částky ,- Kč a v případě veřejné zakázky na stavební práce částky ,- Kč. Článek 4 Hodnota veřejné zakázky (1) Předpokládanou hodnotou veřejné zakázky se rozumí zadavatelem předpokládaná výše peněžitého závazku vyplývající z plnění veřejné zakázky, kterou je zadavatel povinen stanovit před zahájením zadávacího řízení. (2) Při stanovení předpokládané hodnoty je vždy rozhodná cena bez DPH. (3) Zadavatel nesmí rozdělit předmět veřejné zakázky tak, aby tím došlo ke snížení předpokládané hodnoty veřejné zakázky pod limity uvedené v článku 3 této směrnice. (4) Je-li veřejná zakázka rozdělena na části, je pro stanovení předpokládané hodnoty rozhodující součet předpokládaných hodnot všech těchto částí. (5) Dochází-li k opakovanému plnění, tj. plnění, jehož předmětem je zboží stejného druhu, které je navzájem zastupitelné nebo služba stejné nebo obdobné povahy, poskytované jedním dodavatelem v rámci jednoho kalendářního roku, je z důvodů stanovení hodnoty plnění a pro určení postupu při zadávání zakázky posuzovat takové plnění jako celek. (6) Bližší postup při stanovení předpokládané hodnoty veřejných zakázek je upraven ustanoveními ZVZ. ČÁST DRUHÁ ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ Článek 5 Postup před zadáním veřejné zakázky (1) Zadání veřejné zakázky na dodávky a veřejné zakázky na služby musí předcházet postup dle příslušných ustanovení směrnice kvestora o nákupu majetku, materiálu a služeb na VUT v Brně. (2) Zadání veřejné zakázky na stavební práce musí předcházet postup dle příslušných ustanovení platné směrnice kvestora o zadávání stavebních prací na VUT v Brně. Článek 6 Osoby oprávněné zadat veřejnou zakázku (1) Nadlimitní veřejné zakázky dle čl. 3 odst. 2 písm. a) nebo podlimitní veřejné zakázky dle čl.3 odst.2 písm.b) této směrnice zadává rektor. (2) Zakázky malého rozsahu dle čl. 3 odst. 2 písm. c) na dodávky a služby zadává děkan fakulty a v případě další součásti kvestor. (3) Zakázky malého rozsahu dle čl. 3 odst. 2 písm. c) na stavební práce zadává v případě, opravy nebo údržby areálu či objektu, který je ve správě fakulty, děkan fakulty. V ostatních případech zadává zakázky dle tohoto odstavce kvestor. 3/8

4 Článek 7 Zadávání nadlimitních veřejných zakázek (1) V případě zadávání nadlimitních veřejných zakázek dle čl. 3 odst. 2 písm. a) této směrnice se použije zásadně otevřené řízení dle 27 ZVZ nebo řízení užší dle 28 ZVZ. (2) Není-li stanoveno zadavatelem jinak odpovídá za organizaci a průběh řízení v souladu se ZVZ oddělení veřejných zakázek Správního odboru rektorátu VUT v Brně a jménem zadavatele jednají osoby dle čl. 6 této směrnice. Článek 8 Zadávání podlimitních veřejných zakázek (1) V případě podlimitních veřejných zakázek dle čl. 3 odst. 2 písm. b) této směrnice na stavební práce, jejichž hodnota nedosáhne Kč, a všech podlimitních veřejných zakázek na dodávky a veřejných zakázek na služby se použije tzv. zjednodušené podlimitní řízení dle 38 ZVZ. (2) Není-li stanoveno zadavatelem jinak, odpovídá za organizaci a průběh řízení v souladu se ZVZ oddělení veřejných zakázek Správního odboru rektorátu ( dále jen oddělení veřejných zakázek )a jménem zadavatele jednají osoby dle čl. 6 této směrnice. (3) Oddělení veřejných zakázek je povinno zajistit zveřejnění informací o vyhlášení veřejné zakázky na úřední desce VUT nejpozději do dvou pracovních dní ode dne vyhlášení. (4) Hodnocení nabídek provede k tomu účelu jmenovaná komise (vzor jmenování viz příloha č. 2 této směrnice), která má nejméně 5 členů. Komise je jmenována na základě předloženého návrhu členů komise osobou, která vypisuje výběrové řízení. tj. rektorem, kvestorem, příp. osobou jimi pověřenou. (5) Členové komise nesmí být ve vztahu k zakázce a uchazečům podjati (vzor prohlášení nepodjatosti viz příloha č. 3 této směrnice). Vznikne-li důvod k podjatosti některého z členů komise, je tento povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit osobě oprávněné jednat jménem zadavatele ve věci konkrétní veřejné zakázky. Zadavatel podjatého člena komise z další činnosti vyloučí a na jeho místo povolá náhradníka. (6) Po ukončení veřejné zakázky musí oddělení veřejných zakázek zajistit předání výsledků této zakázky děkanovi fakulty, resp. řediteli další součásti, pro niž byla veřejná zakázka realizována, nejpozději do dvou pracovních dní ode dne ukončení. (7) V případě podlimitních veřejných zakázek dle čl. 3 odst. 2 písm. b) této směrnice na stavební práce, jejichž hodnota přesáhne ,- Kč, avšak je nižší než ,- Kč, se použije zásadně otevřené řízení dle 27 ZVZ nebo užší řízení dle 28 ZVZ. Ustanovení čl. 8 odst. 2) až 6) jsou platná i pro zadání podlimitních veřejných zakázek na stavební práce, jejichž hodnota přesáhne ,- Kč, avšak je nižší než ,- Kč. Článek 9 Zadávání zakázek malého rozsahu (1) Zakázku podle tohoto článku směrnice je nutno zadávat v souladu se zásadou transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. 4/8

5 (2) V případě zadávání zakázky, jejíž hodnota převyšuje částku ,- Kč, je nutné prokazatelně oslovit alespoň tři, a v případě zakázky, jejíž hodnota převyšuje částku ,- Kč, pět dodavatelů a vyzvat je k předložení nabídky. (3) Výzva (viz příloha č. 1 této směrnice) k předložení nabídky musí obsahovat alespoň: a) identifikační údaje zadavatele, b) věcné a časové vymezení zakázky a její specifikaci, c) požadavek na specifikaci ceny, d) zadávací dokumentaci či informaci, kde je možné si ji vyzvednout či jinak obstarat, e) lhůtu a místo pro podání nabídek, f) zadávací lhůtu, g) hodnotící kritéria a jejich váhy, h) předpokládanou hodnotu zakázky bez DPH (je-li známa), i) informaci o tom, v jakém jazyce může být zpracována nabídka, j) informaci dodavateli o povinnosti předložit návrh smlouvy jako součást nabídky dodavatele (s výjimkou nabídek na realizaci zakázky na základě rámcové smlouvy uzavírané s více dodavateli); je-li vytvořen vzorový návrh smlouvy, musí výzva tento vzorový návrh obsahovat; k) informaci o nutnosti uvést celkovou nabídkovou cenu, případně způsob určení ceny za další plnění, které navazuje na předmět zakázky10, a nutnosti uvést cenu ve formátu bez DPH i s DPH, l) odkaz na kontaktní osobu zadavatele, její telefon a ovou adresu, m) požadavek na prokázání základních kvalifikačních předpokladů žadatele, a to plně v rozsahu ustanovení 53 odst.1 písm. a) až h) zákona, (viz příloha č. 5 této směrnice), n) požadavek na prokázání profesních kvalifikačních předpokladů žadatele, a to plně v rozsahu ustanovení 54 písm. a) a b) zákona, o) ustanovení o tom, že zadavatel může výběrové řízení kdykoli zrušit, a to i bez uvedení důvodu. Výzva musí být učiněna písemně. Za písemnou je považována i výzva podána prostředky elektronické komunikace. Lhůta pro předložení nabídky nesmí být kratší než 10 dní ode dne odeslání výzvy. (4) Hodnocení nabídky v případě, kdy předpokládaná hodnota zakázky převyšuje částku ,- Kč, provede k tomu účelu jmenovaná komise (vzor jmenování viz příloha č. 2 této směrnice). Komise je jmenována osobou, která vypisuje výběrové řízení, tj. rektorem, děkanem, kvestorem, příp. osobou jimi pověřenou. Komise musí mít nejméně 3 členy. (5) Členové komise nesmí být ve vztahu k zakázce a uchazečům podjati (vzor prohlášení nepodjatosti viz příloha č. 3 této směrnice). Vznikne-li důvod k podjatosti některého z členů komise, je tento povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit osobě oprávněné jednat jménem zadavatele ve věci konkrétní veřejné zakázky. Zadavatel podjatého člena komise z další činnosti vyloučí a na jeho místo povolá náhradníka. (6) Komise hodnotí předložené nabídky výhradně podle kritérií a pravidel, která byla uvedena ve výzvě k předložení nabídek. (7) Nabídky, které neobsahují prokázání kvalifikačních předpokladů žadatele v celém požadovaném rozsahu, musí být vyloučeny z hodnocení 5/8

6 (8) Na základě hodnotících kritérií ohodnotí hodnotící komise jednotlivé nabídky. O posouzení jednotlivých nabídek vypracuje komise písemnou zprávu. Tato zpráva musí obsahovat: - seznam posuzovaných nabídek, - seznam nabídek vyřazených z posuzování včetně uvedení důvodu jejich vyřazení, - popis způsobu hodnocení nabídek, - výsledek hodnocení nabídek, - údaj o tom, jak byly jednotlivé nabídky hodnoceny v rámci jednotlivých kritérií, - údaj o složení hodnotící komise. Tuto zprávu (její vzor viz příloha č. 4) podepíší všichni členové komise a předají ji spolu s nabídkami a ostatní dokumentací děkanovi fakulty nebo jím pověřené osobě a v případě dalších součástí kvestorovi nebo jím pověřené osobě. (9) Hodnocení nabídek, v případě, kdy předpokládaná hodnota zakázky nedosahuje částky ,- Kč, provede osoba, jmenovaná k tomuto účelu osobou, která vypisuje výběrové řízení. tj. rektorem, děkanem nebo kvestorem. V takovém případě se přiměřeně použijí ustanovení odst. 4 až 7 tohoto článku. Článek 10 Zveřejnění výsledků (1) Výsledky veškerých výběrových řízení uskutečněných na základě čl. 9 této směrnice, jejichž hodnota přesáhne částku ,- Kč, jsou fakulty a další součásti VUT povinny předat ke zveřejnění správnímu odboru rektorátu do 3 pracovních dnů od předání zprávy hodnotící komise děkanovi nebo rektorovi či kvestorovi příp. osobám jimi pověřeným. (2) Za doručení výsledků výběrových řízení uskutečněných na fakultě Správnímu odboru rektorátu je odpovědný tajemník fakulty, u výběrových řízení na dalších součástech je za doručení výsledků odpovědný ředitel další součásti. Vedoucí Správního odboru rektorátu odpovídá za zveřejnění výsledků na úřední desce VUT nejpozději následující pracovní den od jejich doručení. (3) V případě zadávání podlimitní zakázky dle čl. 8 této směrnice se výsledky zadávacího řízení zveřejní do 3 pracovních dnů od rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na úřední desce VUT. (4) V případě zadávání nadlimitní zakázky dle čl. 7 této směrnice se výsledky zadávacího řízení zveřejní v informačním systému veřejné správy. Odkaz na tyto výsledky se zveřejní na elektronické úřední desce VUT do 3 pracovních dnů od jejich zveřejnění v informačním systému veřejné správy. (5) Výsledky veškerých výběrových řízení uskutečněných na základě čl. 9 této směrnice, jejichž hodnota nepřesáhne výše ,- Kč, jsou fakulty a další součásti VUT povinny zveřejnit na své elektronické úřední desce, a to nejpozději do 3 pracovních dnů. Za zveřejnění výsledků výběrových řízení na elektronické úřední desce fakulty je odpovědný tajemník fakulty, u výběrových řízení na dalších součástech je za zveřejnění výsledků odpovědný kvestor. (6) Zveřejnění výsledků dle odst. 1 až 3 tohoto článku zajišťuje oddělení veřejných zakázek. 6/8

7 ČÁST TŘETÍ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Článek 11 Výběr z menšího počtu dodavatelů, mimořádná sleva (1) V případě, kdy není možné provést výběr postupem dle čl. 9 této směrnice z důvodu faktické existence menšího počtu dodavatelů příp. z důvodu existence jediného možného dodavatele, je nutno tuto skutečnost doložit čestným prohlášením příkazce operace ve smyslu zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, jenž je odpovědný za finanční prostředky, které budou užity k úhradě předmětu zakázky. (2) Výběr z menšího počtu dodavatelů lze doložit a odůvodnit omezeným konkurenčním prostředím dané komodity, poskytnutím výjimečné slevy, příp. jiných mimořádných výhod nebo při návaznosti na již dříve pořízenou investici od stejného dodavatele. Za dostatečné zdůvodnění výběru z jediného dodavatele se považuje též schválený projekt, u něhož rozhodnutí poskytovatele, resp. smlouva mezi poskytovatelem a příjemcem účelové podpory obsahuje specifikaci dodávky a zároveň i specifikaci dodavatele. (3) V případě poskytnutí výjimečné slevy nebo jiných mimořádných výhod dle předchozího odstavce je nutné každou takovou situaci řešit individuálně. Příkazce je povinen v takovém případě vypracovat písemnou zprávu, která bude obsahovat i zdůvodnění postupu. Pokud celková cena zakázky po slevě splňuje podmínku podlimitní veřejné zakázky, je možné v takovém případě použít jednací řízení bez uveřejnění dle 34 ZVZ. Článek 12 Organizační (1) Rektor může zadáváním zakázek dle čl. 6 a 7 této směrnice kdykoliv pověřit kvestora, a to v rozsahu opatření rektora ve smyslu 16 zákona o vysokých školách. (2) Kvestor zároveň může veškerými činnostmi souvisejícími se zadávání veřejných zakázek, kterými je dle této směrnice pověřen, pověřit jiného zaměstnance rektorátu. Pověření musí být písemné a musí přesně určovat rozsah oprávnění. (3) Děkan fakulty může pověřit tajemníka fakulty veškerými činnostmi souvisejícími se zadáváním veřejných zakázek, které je dle této směrnice oprávněn vykonávat. Pověření musí být písemné a musí přesně určovat rozsah oprávnění. (4) Veškerými činnostmi, které souvisejí se zadáváním veřejných zakázek, a kterými je dle této směrnice pověřen tajemník fakulty nebo v případě další součásti ředitel této součásti, může tajemník resp. ředitel další součásti písemně pověřit jinou osobu. Článek 13 Soutěž o návrh (1) V případě postupu dle části čtvrté ZVZ soutěže o návrh - si zadavatel vždy vyhrazuje právo nebýt vázán rozhodnutím poroty ve smyslu 106 odst. 9 ZVZ. Právo na výběr jiného uchazeče přísluší rektorovi. (2) Zadavatel je oprávněn v případě postupu dle části čtvrté ZVZ soutěže o návrh postupovat ve smyslu 108 ZVZ a soutěž kdykoliv do doby rozhodnutí poroty o nejvhodnějším návrhu zrušit. O zrušení soutěže rozhoduje rektor. 7/8

8 (3) Právo na výběr jiného uchazeče dle odst. 1 a právo na zrušení soutěže dle odst. 2 bude vždy uvedeno v zadávací dokumentaci soutěže o návrh. Článek 14 Archivace (1) Veškerou dokumentaci týkající se výběrových řízení a následného zadání zakázky je nutné uchovat pro případnou kontrolu po dobu 5 let. U veřejných zakázek jejichž financování je zajištěno zcela, nebo z části ze zdrojů strukturálních fondů EU je nutné veškerou dokumentaci týkající se výběrových řízení a následného zadání zakázky uchovávat pro případnou kontrolu po dobu 10 let a zároveň po uplynutí lhůty 3 let od ukončení programu tj. nejméně do r. 2020, dle toho, co uplyne později. (2) Za archivaci dokumentů je odpovědný tajemník fakulty a v případě dalších součástí kvestor. (3) Při archivaci je nutné postupovat v souladu se Směrnicí rektora č. 28/2004 Spisový a skartační plán a Směrnicí rektora č. 35/2005 Spisový a skartační řád. Článek 15 Společná ustanovení (1) Veškeré finanční částky zmíněné v této směrnici jsou uvedeny bez DPH. (2) Veřejnou zakázku financovanou zcela nebo zčásti ze státního rozpočtu lze zadat až po obdržení písemného souhlasu se zadáním realizace projektu od MŠMT (dle vyhl. č. 560/2006 Sb.). (3) V případě zadávání veřejných zakázek financovaných zcela, nebo částečně z operačních programů v rámci strukturálních fondů EU se postup při zadávání veřejných zakázek řídí vždy přísnějšími podmínkami. (V případě, že směrnice VUT stanovuje přísnější podmínky, než pravidla pro výběr dodavatelů v rámci příslušného operačního programu (dále jen Pravidla ), je postupováno dle směrnice VUT. Pokud směrnice stanovuje mírnější podmínky, je vždy nutné splnit i podmínky dle příslušných Pravidel. Článek 16 Závěrečná ustanovení (1) Výkladem jednotlivých článků této směrnice se pověřuje Správní odbor rektorátu VUT. (2) Tato směrnice nabývá účinnosti dnem podpisu Ing. Vladimír Kotek kvestor 8/8

Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE Č. 02/2014 Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1. Předmět úpravy Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen zakázka ) ve smyslu

Více

VÝNOS REKTORA Č. 2/2017 O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

VÝNOS REKTORA Č. 2/2017 O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK VÝNOS REKTORA Č. 2/2017 O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK zpracovatel a věcně odpovědná osoba: Ing. Miroslav Abrahám, ved. EO schválil: doc. MgA. Tomáš Vaněk, rektor schváleno dne: 3. 4. 2017 nabývá účinnosti

Více

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Obec Petrovice S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST I. Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy a základní zásady 1. Tato směrnice upravuje postup

Více

Opatření děkana č. 33/2009

Opatření děkana č. 33/2009 Opatření děkana č. 33/2009 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 33/2009 Název: Postup pro zadávání veřejných zakázek na FSV UK Účinnost: 1.1.2010 V Praze dne 30.11. 2009

Více

Město Milovice. SMĚRNICE č. 2/2014. Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi

Město Milovice. SMĚRNICE č. 2/2014. Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi Město Milovice SMĚRNICE č. 2/2014 Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi vydaná v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Obec Petrovice. S M Ě R N I C E č. 1/2016 KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Obec Petrovice. S M Ě R N I C E č. 1/2016 KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Obec Petrovice S M Ě R N I C E č. 1/2016 KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST I. Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy a základní zásady 1. Tato směrnice upravuje

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Kyje

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Kyje Čl. 1 Obecná ustanovení Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Kyje 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

Čl.1. Předmět úpravy. 1. Toto opatření upravuje způsob zadávání zakázek, u nichž předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky nedosáhne:

Čl.1. Předmět úpravy. 1. Toto opatření upravuje způsob zadávání zakázek, u nichž předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky nedosáhne: Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Albertov 6 128 43 PRAHA 2 OPATŘENÍ DĚKANA č. 8 /2008, kterým se stanoví způsob zadávání zakázek malého rozsahu na Přírodovědecké fakultě UK v Praze (úplné

Více

Opatření obce č. 18. Zásady a postupy pro zadávání veřejných zakázek Městem Krnov

Opatření obce č. 18. Zásady a postupy pro zadávání veřejných zakázek Městem Krnov Opatření obce č. 18 Zásady a postupy pro zadávání veřejných zakázek Městem Krnov Opatření č. 18 se opírá o zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách. Stanovuje podmínky při zadávání malých, podlimitních

Více

OBEC VYSOKÁ NAD LABEM Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

OBEC VYSOKÁ NAD LABEM Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu OBEC VYSOKÁ NAD LABEM Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6,

Více

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Předkládá : Jaroslav Hitschfel tajemník MěÚ SMĚRNICE číslo 02/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Úvodní

Více

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd. Opatření děkana č. 27/2012. Název: Postup pro zadávání veřejných zakázek na FSV UK

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd. Opatření děkana č. 27/2012. Název: Postup pro zadávání veřejných zakázek na FSV UK Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 27/2012 Název: Postup pro zadávání veřejných zakázek na FSV UK Účinnost: 3. 5. 2012 V Praze dne 3. 5. 2012 PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006 č. 7/06 Čl. 1 Předmět

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 22. 9. 2009 č. 08/09 Čl. 1 Předmět

Více

Obec Horní Kněžeklady Platnost od 12.6.2012

Obec Horní Kněžeklady Platnost od 12.6.2012 OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Směrnice č. 3/2011 revize č.1 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) I. Předmět úpravy 1. Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obsah: (1) Předmět úpravy, související předpisy, pojmy (2) Postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (3) Zakázky při krizovém řízení (4)

Více

Směrnice obce Malešovice č. 5/2012

Směrnice obce Malešovice č. 5/2012 Směrnice obce Malešovice č. 5/2012 SMĚRNICE K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM Směrnice nabývá účinnosti: 01. 04. 2012 Stránka 1 z 7 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice upravuje jednotlivé kroky postup při

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky)

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Čl. 1 Obecná ustanovení 1.Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4625/2014 Počet listů dokumentu: 12 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 53 2 Pokyn pro zadávání veřejných

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j / Směrnice. upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j / Směrnice. upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 26 311/2007-14 Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1. Předmět úpravy Směrnice upravuje zadávání veřejných zakázek (dále jen zakázka

Více

Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město

Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město Město Staré Město Městský úřad nám. Hrdinů 100, Staré Město Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu zadávaných městem Staré Město a městem zřízenými příspěvkovými organizacemi Článek I Úvodní

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od Zodpovídá: odbor správy majetku

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od Zodpovídá: odbor správy majetku Poř. č.:49.13 MĚSTO TURNOV Antonína Dvořáka 335 Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od 1. 2. 2016 Zodpovídá: odbor správy majetku Článek I. Základní vymezení 1) Tato směrnice

Více

METODICKÁ INFORMACE. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j /

METODICKÁ INFORMACE. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 12847/2012-50 METODICKÁ INFORMACE PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK FINANCOVANÝCH Z DOTAČNÍCH PROGRAMŮ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V

Více

OBEC VYSOKÁ NAD LABEM Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

OBEC VYSOKÁ NAD LABEM Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu OBEC VYSOKÁ NAD LABEM Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6,

Více

Město Milovice. SMĚRNICE č. 2/2017 Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho. příspěvkovými organizacemi.

Město Milovice. SMĚRNICE č. 2/2017 Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho. příspěvkovými organizacemi. Město Milovice SMĚRNICE č. 2/2017 Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi vydaná v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

Více

Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení 2016 2020

Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení 2016 2020 Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení 2016 2020 1. Závaznost a účinnost...1 2. Definice pojmů...1 3. Příprava výběru dodavatele...2 3.1. Určení předmětu a

Více

PRAVIDLA PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZADÁVACÍ ŘÁD OBCE SVIADNOV

PRAVIDLA PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZADÁVACÍ ŘÁD OBCE SVIADNOV Obec Sviadnov Obecní úřad Sviadnov, Na Drahách 119, 739 25 Sviadnov PRAVIDLA PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZADÁVACÍ ŘÁD OBCE SVIADNOV OBSAH: I. Předmět úpravy, cíl II. III. IV. Předpokládaná hodnota veřejné

Více

Směrnice pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1 Směrnice č. 20 Směrnice pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 2 Obec: Rasošky Adresa: Rasošky 50, 552 21 Rasošky IČO: 00272973 Směrnici zpracoval: Kučerová Marie Směrnici schválilo:

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

Ing. Martin Kundrát. GARANTA CZ a.s. 1 MaKuSoft

Ing. Martin Kundrát. GARANTA CZ a.s. 1 MaKuSoft Ing. Martin Kundrát GARANTA CZ a.s. 1 MaKuSoft Jedna z nejdůležitějších a nejobtížnějších věcí pro získání dotace! Cesta k úspěchu = správně zrealizované zadávací/výběrové řízení! 2 MaKuSoft Specifická

Více

'V,,, SMERNICE PRO ZADAV ANI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR)

'V,,, SMERNICE PRO ZADAV ANI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) 'V,,, SMERNICE PRO ZADAV ANI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) schválená Radou města Stráž pod Ralskem dne 16. září 2009 usnesením č. RJ336/2009 a doplněná Radou města Stráž pod Ra1skem dne 2. února

Více

o zadávání veřejných zakázek

o zadávání veřejných zakázek Rada města Velké Meziříčí vydává tuto vnitřní směrnici č. 3/2012, o zadávání veřejných zakázek Zpracovatel: Rozsah působnosti: Mgr. Ivana Pacalová, právník odboru výstavby a regionálního rozvoje Městský

Více

Obec Okrouhlá IČO OO673447 ------------------------------------------------------------------ 473 01 Okrouhlá Okrouhlá č.p.36 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) I. Předmět úpravy

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek škol a školských zařízení příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek škol a školských zařízení příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 927 ze dne 4. 6. 2013 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek škol a školských zařízení příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou Obsah: HLAVA I OBECNÁ

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015)

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Vnitřní směrnice Obce Tuchlovice č. 1/2015 Směrnici schválilo/a: Zastupitelstvo Obce Tuchlovice dne 29. 6. 2015 Z-VI/2015 Rada Obce Tuchlovice

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

Město Adamov - Městský úřad v Adamově Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek

Město Adamov - Městský úřad v Adamově Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Město Adamov - Městský úřad v Adamově Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov Rada města Adamova v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává

Více

Úvod Část 1 základní instituty Část 2 veřejné zakázky dle PPP v.5 Část 3 případové studie Část 4 veřejné zakázky podle zákona (novela 2012)

Úvod Část 1 základní instituty Část 2 veřejné zakázky dle PPP v.5 Část 3 případové studie Část 4 veřejné zakázky podle zákona (novela 2012) Veřejné zakázky v OP VK Program Úvod Část 1 základní instituty Část 2 veřejné zakázky dle PPP v.5 Část 3 případové studie Část 4 veřejné zakázky podle zákona (novela 2012) Úvod Nutnost ekonomického a transparentního

Více

Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec Šakvice, Hlavní 12, 691 67 Šakvice, okres Břeclav Směrnice o poskytování zakázek malého rozsahu Obec: Šakvice, IČ 00283614 Adresa: Hlavní 12, 691 67 Šakvice

Více

7. zasedání dne 26. 1. 2015

7. zasedání dne 26. 1. 2015 Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 7. zasedání dne 26. 1. 2015 USNESENÍ č. 48/15/RMČ k Směrnici o veřejných zakázkách malého rozsahu Rada po projednání I. schvaluje Směrnici o veřejných zakázkách

Více

ZÁSADY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

ZÁSADY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU ZÁSADY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Zpracoval Vydal Schválil Originál uložen Ing. Jiří Vávra, tajemník MÚ Loket, upravila RM Rada města Loket Rada města Loket dne 11. 03. 2015 usnesením

Více

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012 MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

SMĚRNICE Č. 24. I. Základní ustanovení

SMĚRNICE Č. 24. I. Základní ustanovení SMĚRNICE Č. 24 O pravomocech a postupech při finančních výdajích z rozpočtu obce, včetně zadávání veřejných zakázek Datum schválení zastupitelstvem: 11. 02. 2015 Směrnice nabývá účinnost: 01. 03. 2015

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Číslo: S/05/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 23. 10. 2012 Účinnost od: 1. 1.

Více

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Schválilo Zastupitelstvo města Pilníkov dne 17.12.2015 2015, zápis č. 5/2015, usnesení č. 20 Účinnost od 15.1.2016 Čl. 1. Obecná ustanovení

Více

Metodická informace k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v oblasti sportu

Metodická informace k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v oblasti sportu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 4 905/2011-50 Zadávání veřejných zakázek se řídí dle zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a směrnicí MŠMT upravující

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE OBCE NELAHOZEVES č. /2019

VNITŘNÍ SMĚRNICE OBCE NELAHOZEVES č. /2019 VNITŘNÍ SMĚRNICE OBCE NELAHOZEVES č. /2019 jíž se stanovuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec Nelahozeves (dále jen zadavatel ), se sídlem obecního úřadu Školní 3, 277 51 Nelahozeves,

Více

OPATŘENÍ DĚKANA č. 3/2014 k zadávání veřejných zakázek. Část I Základní ustanovení

OPATŘENÍ DĚKANA č. 3/2014 k zadávání veřejných zakázek. Část I Základní ustanovení Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Albertov 6 128 43 PRAHA 2 OPATŘENÍ DĚKANA č. 3/2014 k zadávání veřejných zakázek Část I Základní ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Opatření

Více

Obec Havlovice. Směrnice pro postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v obci Havlovice

Obec Havlovice. Směrnice pro postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v obci Havlovice Obec Havlovice Příloha č. Směrnice pro postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v obci Havlovice Směrnice upravuje zásady a postupy obce Havlovice a jí zřízenou příspěvkovou organizaci (základní

Více

Město Morkovice-Slížany

Město Morkovice-Slížany Město Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejné zakázky malého

Více

Vnitřní směrnice. obce Prackovice nad Labem. č. 1/2015. o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (aktualizace)

Vnitřní směrnice. obce Prackovice nad Labem. č. 1/2015. o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (aktualizace) Vnitřní směrnice obce Prackovice nad Labem č. 1/2015 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (aktualizace) Aktualizace směrnice zpracována: 15.1.2015 Aktualizace projednána / schválena ZO Prackovice

Více

Seminář pro žadatele k IROP

Seminář pro žadatele k IROP Seminář pro žadatele k IROP Veřejné zakázky ve vazbě na specifický cíl 2.1 (34. a 35. výzva) 27.06.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - pravidla Pravidla zadávání veřejných zakázek

Více

CENTRÁLNÍ NÁKUPY A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA VŠTE

CENTRÁLNÍ NÁKUPY A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA VŠTE Směrnice č. 11/2016 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích CENTRÁLNÍ NÁKUPY A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA VŠTE Datum vydání: 1. 7. 2016 Účinnost od: 1. 7. 2016 Účinnost

Více

Seminář pro žadatele a příjemce Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele a příjemce Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele a příjemce Zadávání a kontrola veřejných zakázek JUDr. Jan Kazda 15.3.2017 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - předpisy Pravidla zadávání veřejných zakázek jsou

Více

Seminář pro příjemce IROP. Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro příjemce IROP. Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro příjemce IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - předpisy Pravidla zadávání veřejných zakázek jsou stanovena v: 1) Zákon č. 134/2016

Více

o zadávání veřejných zakázek

o zadávání veřejných zakázek Rada města Velké Meziříčí vydává tuto vnitřní směrnici č. 1/2016, o zadávání veřejných zakázek Zpracovatel: Rozsah působnosti: Mgr. Michal Cichý, právník odboru výstavby a regionálního rozvoje Městský

Více

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 58. zasedání dne 9. 1. 2017 USNESENÍ č. 479/17/RMČ ke Směrnici č. 3 o zadávání zakázek malého rozsahu Rada po projednání I. schvaluje Směrnici č. 3 o zadávání

Více

METODICKÝ POKYN O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ PARDUBICKÝM KRAJEM

METODICKÝ POKYN O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ PARDUBICKÝM KRAJEM PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Metodický pokyn METODICKÝ POKYN O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ PARDUBICKÝM KRAJEM VNITŘNÍ NORMA VN/12/2014 Platnost od 7. 5.

Více

Obec Dolany SMĚRNICE SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBCÍ DOLANY. číslo:

Obec Dolany SMĚRNICE SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBCÍ DOLANY. číslo: Obec Dolany SMĚRNICE NÁZEV: SMĚRNICE O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBCÍ DOLANY SPISOVÁ ZNAČKA:. číslo: PLATNÁ OD:. ROZSAH PŮSOBNOSTI: Obec Dolany, její orgány, včetně zřízených organizačních

Více

Seminář pro žadatele k 56. a 57. výzvě IROP. Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele k 56. a 57. výzvě IROP. Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele k 56. a 57. výzvě IROP. Zadávání a kontrola veřejných zakázek 04.10.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - předpisy Pravidla zadávání veřejných zakázek jsou

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA KOLODĚJE K Jízdárně 9/20, Praha 9 Koloděje, 190 16 tel.: 281 972 050 email: kolodeje@zris.mepnet.cz Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ZMČ Praha Koloděje rozhodlo

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12, 18

Více

Seminář pro administraci projektů ve fázi realizace. Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro administraci projektů ve fázi realizace. Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro administraci projektů ve fázi realizace Zadávání a kontrola veřejných zakázek 27. 2. 2018 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - předpisy Pravidla zadávání veřejných zakázek

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč č. 3/2014, kterou se stanoví způsob zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč č. 3/2014, kterou se stanoví způsob zadávání veřejných zakázek malého rozsahu MĚSTO PROSEČ Směrnice města Proseč č. 3/2014, kterou se stanoví způsob zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Číslo: S/03/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost

Více

SMĚRNICE číslo 2/2014

SMĚRNICE číslo 2/2014 SMĚRNICE číslo 2/2014 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec: Kocelovice Adresa: Kocelovice 32, 387 42 Lnáře Směrnici zpracoval: Ing. Karel Lukáš Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Kocelovice

Více

Seminář IROP Administrace projektů ve fázi realizace. Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář IROP Administrace projektů ve fázi realizace. Zadávání a kontrola veřejných zakázek Administrace projektů ve fázi realizace Zadávání a kontrola veřejných zakázek V Karlových Varech dne 14.6.2017 Zadávání veřejných zakázek 2 Zadávání veřejných zakázek - předpisy Pravidla zadávání veřejných

Více

Město Moravské Budějovice

Město Moravské Budějovice Město Moravské Budějovice Pravidla Rady města Moravské Budějovice pro zadávání veřejných zakázek č. 2/2016 Čl. 1 Předmět úpravy (1) Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Moravské Budějovice

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 19/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento

Více

POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH OS 1 6 OP DOPRAVA

POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH OS 1 6 OP DOPRAVA Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA DOLNÍ MĚCHOLUPY

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA DOLNÍ MĚCHOLUPY MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA DOLNÍ MĚCHOLUPY Vnitřní předpis o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Účinnost: č. 27/4 z 18.1.2017 Vnitřní předpis v listinné podobě je uložen ve: Směrnicích MČ Praha Dolní Měcholupy

Více

Pořízení cisternové automobilové stříkačky

Pořízení cisternové automobilové stříkačky Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (dle ustanovení 38, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku Pořízení

Více

SMĚRNICE. Část I. Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (dále jen směrnice )

SMĚRNICE. Část I. Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (dále jen směrnice ) Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R-130-022-17 SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (dále jen směrnice ) Část I. Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Městská část Praha 12 (dále

Více

Směrnice č. 1/2017 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice č. 1/2017 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnice č. 1/2017 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obsah strana Úvod.. 1 Čl. 1 Obecná ustanovení 1 Čl. 2 Veřejné malého rozsahu. 2 Čl. 3 Výjimky z působnosti směrnice 6 Čl. 4 Závěrečná ustanovení..

Více

SMĚRNICE č.19 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SMĚRNICE č.19 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK SMĚRNICE č.19 (platná od..) ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Tato směrnice je zpracována na základě zákona č. 137/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon) a stanovuje zásady a postupy obce Sovětice

Více

SMĚRNICE K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Obec Věžná Směrnici zpracovala: Jana Vrbková Směrnici schválilo zastupitelstvo obce dne... usnesením číslo... Datum zpracování: 5.2.2018 SMĚRNICE K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice upravuje

Více

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE K VÝZVĚ IROP č. 56 a č. 57:

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE K VÝZVĚ IROP č. 56 a č. 57: SEMINÁŘ PRO ŽADATELE K VÝZVĚ IROP č. 56 a č. 57: INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZADÁVÁNÍ A KONTROLA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Mgr. Lukáš Holub 07. 11. 2016 2 Zadávání veřejných

Více

Zadávání a kontrola veřejných zakázek. Mgr. Barbora Dedková

Zadávání a kontrola veřejných zakázek. Mgr. Barbora Dedková Zadávání a kontrola veřejných zakázek Mgr. Barbora Dedková 5. 4. 2017 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - předpisy Pravidla zadávání veřejných zakázek jsou stanovena v: 1) Zákon č.

Více

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8 Vnitřní předpisy veřejné výzkumné instituce SMĚRNICE Dokument č. S/18 Verze 2.01 Platnost od 1. 2. 2017 Spisový a skartační znak 02.0.1

Více

OLOMOUCKÝ KRAJ. Krajský úřad Olomouckého kraje. Vnitřní předpis

OLOMOUCKÝ KRAJ. Krajský úřad Olomouckého kraje. Vnitřní předpis OLOMOUCKÝ KRAJ Krajský úřad Olomouckého kraje Vnitřní předpis který upravuje úkoly Krajského úřadu Olomouckého kraje stanovené ve Směrnici Rady Olomouckého kraje č. 1/2018 Postup pro zadávání veřejných

Více

Směrnice č /2018 Městské části Praha Lipence

Směrnice č /2018 Městské části Praha Lipence Směrnice č /2018 Městské části Praha Lipence ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU ČÁST PRVNÍ Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o

Více

Vnitřní směrnice č. 1/2013 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Vnitřní směrnice č. 1/2013 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Vnitřní směrnice č. 1/2013 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu včetně Dodatku č. 1 schváleného radou města dne 18.3.2013 usnesením č. 70/2013, Dodatku č. 2 schváleného radou města dne 23.6.2014

Více

Veřejné zakázky v OP VK. Petr Prášek

Veřejné zakázky v OP VK. Petr Prášek Veřejné zakázky v OP VK Petr Prášek Program Úvod Část 1 základní instituty Část 2 veřejné zakázky dle PPP v.5 Část 3 veřejné zakázky podle zákona Úvod Nutnost ekonomického a transparentního nakládání s

Více

POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH OS 1 6 OP DOPRAVA

POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH OS 1 6 OP DOPRAVA Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Evropská unie Investice do vaší budoucnosti POSTUPY A FINANČNÍ LIMITY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU A ZAKÁZEK S VYŠŠÍ HODNOTOU V RÁMCI PRIORITNÍCH

Více

Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení

Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení 2016 2020 1. Závaznost a účinnost... 1 2. Definice pojmů... 1 3. Příprava výběru dodavatele... 2 3.1. Určení předmětu

Více

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od Zodpovídá: odbor správy majetku

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od Zodpovídá: odbor správy majetku Poř. č.:49.08 MĚSTO TURNOV Antonína Dvořáka 335 Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od 1.4.2012 Zodpovídá: odbor správy majetku Článek I. Základní vymezení 1) Tato směrnice popisuje

Více

H) MĚSTO KOSTELEC NAD ORLICI

H) MĚSTO KOSTELEC NAD ORLICI w H) MĚSTO KOSTELEC NAD ORLICI ORGANIZAČNÍ s m ě r n ic e Název: Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Č íslo dokum entu: V S /3 8 V ydán í č.: 03 V ýtisk č.: Ú činnost od: 1. 10. 2016 Platnost do:

Více

Vnitřní směrnice č. 3/2018 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Vnitřní směrnice č. 3/2018 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Vnitřní směrnice č. 3/2018 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve znění dodatku č. 1 ze dne 4.2.2019 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Předmět směrnice 1. Tato směrnice pro zadávání veřejných zakázek

Více

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od Poř. č.:49.02 MĚSTO TURNOV Antonína Dvořáka 335 Zodpovídá: odbor kontroly Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od 13.12.2006 Článek I. Základní vymezení 1) Tato směrnice popisuje

Více

MĚSTO ŽATEC Městský úřad, náměstí Svobody 1, Žatec. Vnitřní předpis. ZÁSADY A POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek

MĚSTO ŽATEC Městský úřad, náměstí Svobody 1, Žatec. Vnitřní předpis. ZÁSADY A POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek MĚSTO ŽATEC Městský úřad, náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec Vnitřní předpis ZÁSADY A POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek Květen 2014 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Článek 1 Tyto Zásady a postupy pro zadávání

Více

Seminář pro žadatele k 79. a 80. výzvě IROP Sociální bydlení (pro sociálně vyloučené lokality) II." Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele k 79. a 80. výzvě IROP Sociální bydlení (pro sociálně vyloučené lokality) II. Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele k 79. a 80. výzvě IROP Sociální bydlení (pro sociálně vyloučené lokality) II." Zadávání a kontrola veřejných zakázek 16.5.2018 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky 2019/2 Název veřejné zakázky: "Dodávka učebních pomůcek: Kolový traktor pro praxi a odborný výcvik" Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce)

Více

Směrnice č. 12/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice č. 12/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec: Nemojov Dolní Nemojov 13 544 61 Nemojov IČ: 00278165 DIČ: CZ00278165, Směrnici zpracovala: Lenka Kněžourová Směrnici schválilo zastupitelstvo obce dne: 29.9.2017 Datum zpracování: 20.9.2017 Směrnice

Více

Zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi

Zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi Město Černošice Městský úřad Černošice Zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi Účinnost od 15. 7. 2018 Číslo revize: 2 Číslo vydání: 1.2 Datum Jméno, příjmení Podpis Zpracoval Mgr. Schválil

Více

Obec Bušanovice. Pravidla. pro zadávání veřejných zakázek

Obec Bušanovice. Pravidla. pro zadávání veřejných zakázek Obec Bušanovice Pravidla pro zadávání veřejných zakázek do 2 000 000 Kč bez DPH na dodávky a služby a do 6 000 000 Kč bez DPH na stavební práce v podmínkách obce Bušanovice Znění pravidel bylo schváleno

Více

SEMINÁŘ IROP ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH II" ZADÁVÁNÍ A KONTROLA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SEMINÁŘ IROP ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH II ZADÁVÁNÍ A KONTROLA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK SEMINÁŘ IROP ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH II" ZADÁVÁNÍ A KONTROLA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Mgr. Lukáš Holub Mgr. Lenka Haraštová 24. 4. 2017 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - předpisy

Více

Město Sezemice. Směrnice č. 03/2017 o způsobu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Kontrolovala: tajemnice úřadu Závaznost: všichni zaměstnanci

Město Sezemice. Směrnice č. 03/2017 o způsobu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Kontrolovala: tajemnice úřadu Závaznost: všichni zaměstnanci Město Sezemice Směrnice č. 03/2017 o způsobu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Zpracoval: Bc. Irina Rálišová Účinnost: 19.12.2017 Datum vydání: 18.12.2017 Doplňuje: - Počet stran: 5 Směrnice č.

Více

Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Rada města Vítkova vydává v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obsah Článek 1

Více

SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU ČÁST I PŘEDMĚT ÚPRAVY, POJMY, SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY A AKTY PŘEDMĚT A CÍL ÚPRAVY

SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU ČÁST I PŘEDMĚT ÚPRAVY, POJMY, SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY A AKTY PŘEDMĚT A CÍL ÚPRAVY SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU ČÁST I PŘEDMĚT ÚPRAVY, POJMY, SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY A AKTY PŘEDMĚT A CÍL ÚPRAVY 1. Tato směrnice upravuje postup veřejného zadavatele obce Lány (dále

Více