2. Časové nastavení. 3. Informace o formě podpory

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. Časové nastavení. 3. Informace o formě podpory"

Transkript

1 Hlvní město Prh, odor evropských fondů vyhlšuje dne 24. únor 2016 výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operčního progrmu Prh pól růstu ČR 1. Identifikce výzvy Tto výzv je spolufinncován z Evropského fondu pro regionální rozvoj Prioritní os: 3 Podpor sociálního zčleňování oj proti chudoě 1.2. Investiční priorit: Specifický cíl: 3.1 Posílená sociální infrstruktur pro integrci, komunitní služy prevenci 1.4. Číslo výzvy: Název výzvy: Podpor sociálních služe, komunitního život sociálního ydlení 1.6. Druh výzvy: Kolová 1.7. Model hodnocení: Jednokolový 1.8. Určení, zd se jedná o synergickou neo komplementární výzvu: Komplementární: operční progrm: OP Prh pól růstu ČR (dále OP PPR), prioritní os: 3, investiční priorit: 3, specifický cíl: 3.3 Posílené ktivity pro integrci, komunitní služy prevenci operční progrm: OP Změstnnost, prioritní os: 2, investiční priorit: 2.1, specifický cíl: Zvýšit upltnitelnost oso ohrožených sociálním vyloučením neo sociálně vyloučených ve společnosti n trhu práce operční progrm: IROP, prioritní os: 2, investiční priorit: 9, specifický cíl: 2.1 Zvýšení kvlity dostupnosti služe vedoucí k sociální inkluzi operční progrm: OP Výzkum, vývoj vzdělávání, prioritní os: 3, investiční priorit: 2, specifický cíl: 3.1 Kvlitní podmínky pro inkluzivní vzdělávání; investiční priorit: 3, specifický cíl: 3.1 Sociální integrce dětí žáků včetně zčleňování romských dětí do vzdělávání 2. Čsové nstvení 2.1. Dtum vyhlášení výzvy: Dtum čs zpřístupnění žádosti o podporu v monitorovcím systému MS2014+: , 9:00:00 hod 2.3. Dtum zhájení příjmu žádostí o podporu: Dtum čs ukončení příjmu žádostí o podporu: , 16:00:00 hod 2.5. Mximální do relizce, n kterou je ždtel oprávněn projekt nplánovt: 24 měsíců 2.6. Nejzzší dtum pro ukončení fyzické relizce projektu: Předpokládné vyhlášení výsledků výzvy: Vyhlášení výsledků výěrového procesu této výzvy se předpokládá v lednu Předpokld vyhlášení dlších výzev v prioritní ose 3 OP PPR: Investiční priority 1, 2 3, specifické cíle 3.1, : zčátek roku Informce o formě podpory 3.1. Alokce výzvy: Celková lokce výzvy: Kč Podporovné ktivity jsou rozděleny do pěti skupin ktivit: skupin ktivit A Vznik zylového domu, skupin ktivit B Vznik nízkoprhových denních center, skupin ktvit C Vznik terénních progrmů, skupin ktivit D Podpor 1

2 ktivizce komunitního život skupin ktivit E Podpor sociálního ydlení (viz část 4.1. této výzvy). Celková lokce výzvy je rozdělen n pět dílčích lokcí mezi těchto pět skupin ktivit. Alokce pro skupinu ktivit A: Kč Alokce pro skupinu ktivit B: Kč Alokce pro skupinu ktivit C: Kč Alokce pro skupinu ktivit D: Kč Alokce pro skupinu ktivit E: Kč 3.2. Typ podporovných opercí: Individuální projekt 3.3. Vymezení oprávněných ždtelů: Oecně pltí, že oprávněným ždtelem může ýt pouze právnická oso, která je registrovným sujektem v ČR, tj. oso, která má vlstní identifikční číslo (tzv. IČO, někdy tké IČ). Oprávnění ždtelé pro všechny skupiny ktivit: Nestátní neziskové orgnizce Veřejné instituce Definice jednotlivých oprávněných ždtelů: Nestátní neziskové orgnizce nestátními neziskovými orgnizcemi jsou spolky, ústvy, ndce ndční fondy podle zákon č. 89/2012 S., očnský zákoník, oecně prospěšné společnosti podle zákon č. 248/1995 S., o oecně prospěšných společnostech, církevní právnické osoy podle zákon č. 3/2002 S., o svoodě náoženského vyznání postvení církví náoženských společností zájmová sdružení právnických oso, pokud těmito osomi jsou výše uvedené nestátní neziskové orgnizce. Veřejné instituce veřejnými institucemi se rozumí hl. m. Prh městské části hl. m. Prhy, včetně orgnizcí jimi zřizovných zložených Vymezení oprávněných prtnerů: V této výzvě je přípustný pouze prtner ez finnčního podílu. Do příprvy relizce projektu je možné zpojit prtnery, pokud je to odůvodněné účelné. Projektové prtnerství musí splňovt podmínky uvedené v Prvidlech pro ždtele příjemce OP PPR (viz část této výzvy). Mximální počet prtnerů, které je možné zhrnout do žádosti o podporu, je 10. Žádosti o podporu, které udou zhrnovt více než 10 projektových prtnerů, udou vyřzeny z procesu hodnocení v průěhu kontroly přijtelnosti formálních náležitostí. Oprávnění prtneři: Nestátní neziskové orgnizce Veřejné instituce Podniktelské sujekty Definice jednotlivých oprávněných prtnerů: Nestátní neziskové orgnizce prtnery mohou ýt stejné typy nestátních neziskových orgnizcí, jké jsou popsány v Definici jednotlivých oprávněných ždtelů v části 3.3. této výzvy. Veřejné instituce prtnery mohou ýt stejné typy veřejných institucí, jké jsou popsány v Definici jednotlivých oprávněných ždtelů v části 3.3. této výzvy. Podniktelské sujekty podniktelským sujektem se rozumí oso smosttně výdělečně činná, ochodní společnost družstvo. Druhy ochodních společností se v návznosti n zákon č. 90/2012 S., o ochodních společnostech družstvech (zákon o ochodních korporcích), ve znění pozdějších předpisů, rozumí veřejná ochodní společnost, komnditní společnost, společnost s ručením omezeným, kciová společnost, evropská společnost evropské hospodářské zájmové sdružení. 2

3 3.5. Mír podpory rozpd zdrojů finncování: Všechny skupiny ktivit Ždtel nestátní nezisková orgnizce Zdroj finncování Mír finncování způsoilých výdjů Hl. m. Prh, PO hl. m. Prhy, PO MČ hl. m. Prhy Zdroj finncování Mír finncování způsoilých výdjů Ždtel veřejná instituce Osttní orgnizce zřízené zložené hl. m. Prhou či MČ hl. m. Prhy Zdroj finncování Mír finncování způsoilých výdjů MČ hl. m. Prhy Zdroj finncování Mír finncování způsoilých výdjů EU - EFRR 50% EU - EFRR 50% EU - EFRR 50% EU - EFRR 50% Hl. m. Prh 50% Hl. m. Prh 40% Hl. m. Prh 35% Hl. m. Prh 30% Ždtel 0% Ždtel 10% Ždtel 15% Ždtel 20% Vysvětlení zkrtek: EU Evropská unie, EFRR Evropský fond pro regionální rozvoj, PO příspěvková orgnizce, MČ městská část Mximální minimální výše celkových způsoilých výdjů projektu: Výše způsoilých výdjů Skupin ktivit A Skupin ktivit B Skupin ktivit C Skupin ktivit D Skupin ktivit E Minimální Kč Kč Kč Kč Kč Mximální Kč Kč Kč Kč Kč 3.7. Form finncování: ex-nte Prostředky jsou poskytovány zálohově, tj. před uskutečněním výdje z úrovně příjemce. Podroné informce o režimu ex-nte jsou k dispozici v Prvidlech pro ždtele příjemce OP PPR (viz část této výzvy) Informce o podmínkách veřejné podpory: Postup stnovení režimu podpory pro jednotlivé projekty Pro tuto výzvu jsou stnoveny režimy podpory dle odu níže. Volu vhodného režimu veřejné podpory provede ždtel v žádosti o podporu tím, že režim podpory oznčí v souldu s výzvou ve studii proveditelnosti (viz část 7.1. této výzvy). Tto fáze stnovení režimu veřejné podpory není závzná slouží k tomu, y ždtel mohl uprvit nstvení žádosti o podporu vzhledem ke zvolenému režimu veřejné podpory. Finální stnovení režimu veřejné podpory provede řídicí orgán ve Smlouvě o finncování / Podmínkách relizce v návznosti n posouzení, hodnocení jednání s vyrným ždtelem tk, y poskytnutá podpor yl v souldu s prvidly veřejné podpory ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) Oecné podmínky poskytnutí podpory V rámci této výzvy nelze poskytnout podporu ve prospěch podniku, vůči němuž yl v návznosti n rozhodnutí Evropské komise (dále tké jen Komise ), jímž je podpor prohlášen z protiprávní neslučitelnou s vnitřním trhem, vystven inksní příkz. V rámci této výzvy nelze poskytnout podporu podniku v otížích ve smyslu plikovtelných předpisů EU o veřejné podpoře. U projektů, u nichž ude poskytnutí podpory z OP PPR zkládt veřejnou podporu neo podporu de minimis, udou pokud to ude relevntní plikovány předpisy EU stnovující horní hrnici finncování tkového projektu z veřejných zdrojů (tzv. intenzitu veřejné podpory), jkož i dlší omezení ohledně způsoilých nákldů pod. Výše této hrnice se odvíjí od typu podpořené ktivity, sujektu příjemce v některých přípdech tké od specifik cílové skupiny projektu. 3

4 Pro podporu de minimis je limitem ojem podpory pro jeden podnik vymezené odoí. Více informcí lze nlézt v Prvidlech pro ždtele příjemce OP PPR (viz část této výzvy). V důsledku toho je možné, že projekt neude z veřejných zdrojů podpořen v mximálním rozshu s ohledem n omezení v části 3.8. této výzvy Režimy podpory V rámci této výzvy jsou připuštěny následující režimy podpory: Režim podpory nezkládjící veřejnou podporu - z důvodů nenplnění znků veřejné podpory dle čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie Režim veřejné podpory slučitelné s vnitřním trhem ez nutnosti notifikce Evropské komisi pro znevýhodněné prcovníky prcovníky se zdrvotním postižením dle oddílu 6 Nřízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. červn 2014, kterým se v souldu s články Smlouvy prohlšují určité ktegorie podpory z slučitelné s vnitřním trhem, Úř. věst. L 187, , s (dále tké jen GBER ) Režim podpory de minimis dle Nřízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků Smlouvy o fungování Evropské unie n podporu de minimis, Úř. věst. L 352, , s. 1 8 (dále tké jen de minimis neo Nřízení de minimis ) Režim podpory Nřízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dun 2012 o použití článků Smlouvy o fungování Evropské unie n podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služy oecného hospodářského zájmu, Úř. věst. L 114, , s (dále tké jen SGEI de minimis Nřízení SGEI ) Režim podpory SGEI dle Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie n státní podporu ve formě vyrovnávcí plty z závzek veřejné služy udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služe oecného hospodářského zájmu, Úř. věst. L 7, , s (oznámeno pod číslem K(2011) 9380), Úř. věst. L 7, , s (dále tké jen SGEI Rozhodnutí SGEI ) Režim podpory SGEI nezkládjící veřejnou podporu dle Rozsudku Altmrk (C-280/00) Pověření poskytováním služe oecného hospodářského zájmu Ve skupinách ktivit A, B, C E (u skupiny ktivit E pouze v přípdě chráněného ydlení) udou všechny podpořené sujekty (příjemci) pověřeny poskytováním služe oecného hospodářského zájmu (režim podpory SGEI). Pověření vydává jko smosttný právní kt hl. m. Prh, příp. městské části hl. m. Prhy neo Ministerstvo práce sociálních věcí. Pověřením jsou vymezeny prmetry služy, jež musí ýt nplněny v doě udržitelnosti projektu. Předpokládá se, že pověření ude vydáno po schválení žádosti o podporu k finncování, všk před uzvřením Smlouvy o finncování / Podmínek relizce. Poskytování registrovné sociální služy musí ýt zhájeno do 6 měsíců po ukončení projektu (investiční fáze). 4. Věcné změření 4.1. Popis podporovných ktivit: Skupiny ktivit: Žádost o podporu může ýt předložen pouze v rámci jedné skupiny ktivit. Komince několik skupin ktivit v rámci jedné žádosti o podporu není možná. Omezení počtu žádostí předložených jedním ždtelem: Oprávnění ždtelé mohou v rámci kždé skupiny ktivit předložit pouze jednu žádost o podporu. Pokud ude jedním sujektem předložen v rámci jedné skupiny ktivit více než jedn žádost o podporu, udou všechny dlší žádosti o podporu tohoto sujektu v dné skupině ktivit vyřzeny z procesu hodnocení v průěhu hodnocení přijtelnosti formálních náležitostí. Rozhodující pro vyřzení žádostí o podporu ude dtum čs podání žádosti o podporu v IS KP14+. Podmínky pltné pro skupiny ktivit A, B C: Podporován je vznik nových kpcit těchto sociálních služe dle zákon č. 108/2006 S., o sociálních služách (dále zákon o sociálních služách): zylový dům pro rodiny s dětmi, nízkoprhová denní centr, terénní progrmy. Poskytování všech podpořených sociálních služe musí ýt zhájeno do 6 měsíců po ukončení relizce kždého projektu (investiční fáze). Podporován není přesun již poskytovné sociální služy ze stávjících prostor do nových. Vznik nových kpcit sociálních služe musí ýt relizován v prostorách, které k tomuto účelu neyly ždtelem před předložením žádosti o podporu využívány. Vznik sociální služy nemusí ýt vázán n zložení nového sujektu (tj. nové právnické či fyzické osoy s vlstním IČ). 4

5 Skupin ktivit A Vznik zylového domu: Azylový dům pro rodiny s dětmi podpořen ude vznik jednoho zylového domu s kpcitou lůžek. Vznikem zylového domu se rozumí zložení nového zřízení, které n konci relizce projektu (investiční fáze) umožní příjemci registrci sociání služy zylový dům dle 57 zákon o sociálních služách Skupin ktivit B Vznik nízkoprhových denních center: Nízkoprhová denní centr (dále NDC) podpořen ude vznik nejvýše dvou NDC, jejichž mximální denní kpcit ude 100 klientů/ndc s okmžitou kpcitou 30 klientů/ndc. Vznikem NDC se rozumí zložení nového zřízení, které n konci relizce projektu (investiční fáze) umožní příjemci registrci sociální služy NDC dle 61 zákon o sociálních služách Skupin ktivit C Vznik terénních progrmů: Terénní progrmy podpořeno ude vytvoření zázemí pro terénní progrmy; počet zázemí není omezen. Vytvořením zázemí pro terénní progrm se rozumí zložení nového zřízení, včetně pořízení vyvení potřeného pro poskytování služy v terénu, které n konci relizce projektu (investiční fáze) umožní příjemci registrci sociální služy terénní progrm dle 69 zákon o sociálních služách Skupin ktivit D Podpor ktivizce komunitního život: Podporován je vznik rozvoj kulturně komunitních center. Vznikem kulturně komunitního centr se rozumí zložení nového zřízení, v němž udou provozovány sociálně ktivizční ktivity směřující k sociálnímu zčleňování oso z cílových skupin (viz část 4.2. této výzvy). Prostory neyly před předložením žádosti o podporu k tomuto účelu ždtelem využívány. Rozvojem kulturně komunitního centr se rozumí úprv stávjících prostor komunitního život z účelem zvýšení kvlity relizovných sociálně ktivizčních ktivit, rozšíření jejich nídky, rozšíření prostor s nvýšením kpcity pod. se změřením n osoy z cílových skupin (viz část 4.2. této výzvy). Prostory kulturně komunitního centr, jež jsou předmětem projektu, musí ýt ve veřejném vlstnictví. Veřejným vlstnictvím se rozumí vlstnictví hl. m. Prhy, včetně prostor svěřených do správy městských částí hl. m. Prhy, přípdně vlstnictví státu. Kulturně komunitní centr jsou pro účely této výzvy nezisková nekomerční zřízení, která relizují sociální, kulturní pohyové ktivity, jejichž primárním cílem je posilování místní sociální soudržnosti sociální zčleňování. Mohou vznikt zcel nově, neo mohou stávjící místní instituce (npř. knihovny, kulturní domy pod.) rozšířit své půsoení n sociálně ktivizční ktivity. Podroné vysvětlení pojmů kulturně komunitní centrum sociálně ktivizční ktivity je k dispozici v příloze č. 1 této výzvy. Relizce sociálně ktivizčních ktivit ve všech podpořených kulturně komunitních centrech musí ýt zhájen do 6 měsíců po ukončení relizce kždého projektu (investiční fáze). Registrovné sociální služy dle zákon o sociálních služách nejsou ve skupině ktivit D podporovány. Podporován není vznik rozvoj sportovních center hl, sportovišť pod Skupin ktivit E Podpor sociálního ydlení: Podporován je vznik rozvoj ytů sociálního ydlení, včetně chráněného ydlení. Vznikem ytů sociálního ydlení se rozumí úprv stávjícího ytového fondu ve veřejném vlstnictví n yty sociálního ydlení. Bytový fond neyl před předložením žádosti o podporu k tomuto účelu ždtelem využíván. Rozvojem ytů sociálního ydlení se rozumí úprv stávjících ytů sociálního ydlení ve veřejném vlstnictví z účelem zvýšení kvlity, rozšíření ytů s nvýšením kpcity pod. Veřejným vlstnictvím se rozumí ytový fond ve vlstnictví hl. m. Prhy, včetně ytů svěřených do správy městských částí hl. m. Prhy, přípdně ve vlstnictví státu. Podporovány jsou tyto typy sociálního ydlení: Sociální yt prostor určený dle příslušných zákonů k trvlému ydlení. Je poskytován osoám z cílové skupiny (viz část 4.2. této výzvy), u nichž je identifikován potře poskytování sociální práce. Součsně je sociální yt určen pro 5

6 osoy, které nemjí dosttečné kompetence ydlet ez podpory. Sociální yt může ýt určen i pro osoy s dluhy n nájemném. Dostupný yt stndrdní prostor určený dle příslušných zákonů k trvlému ydlení stndrdnímu ydlení. Je poskytován osoám z cílové skupiny (viz část 4.2. této výzvy), u nichž může ýt identifikován potře poskytování sociální práce. Dostupný yt je určen pro osoy, které mjí dosttečné kompetence k ydlení ez podpory režimu (npř. senioři, osoy se zdrvotním postižením pod.). Chráněné ydlení poytová služ poskytovná dle 51 zákon o sociálních služách. Registrce sociální služy ude doložen n konci relizce projektu (investiční fáze). Využívání (oszení) sociálního ydlení osomi z cílové skupiny musí ýt zhájeno do 6 měsíců po ukončení relizce kždého projektu (investiční fáze). V přípdě sociálních ytů dostupných ytů musí ýt po celou dou udržitelnosti (resp. nejpozději od oszení ytů) cílové skupině dostupná podpor v ydlení ve formě sociální práce komunitních služe. V přípdě chráněného ydlení musí ýt po celou dou udržitelnosti (resp. nejpozději od oszení ytů) cílové skupině poskytován registrovná sociální služ v souldu se zákonem o sociálních služách. Relizce projektu nesmí vést k segregci cílových skupin. Z tohoto důvodu není podporován vznik, ni rozvoj ytů sociálního ydlení v sociálně vyloučených loklitách neo vedoucí ke vzniku sociálně vyloučených loklit. Zároveň není podporován vznik, ni rozvoj ytových domů určených výhrdně k sociálnímu ydlení, s výjimkou jednotlivých ytových domů s nejvýše 6 ytovými jednotkmi. Podporováno je sociální ydlení formou rozptýlených ytů, podíl ytů sociálního ydlení v jednotlivých domech může ýt mximálně 20%. Pořízení ytů sociálního ydlení formou výstvy, ni nákupu není podporováno. Uytovny zřízení dočsného nestndrdního uytování nejsou podporovány Cílová skupin: Podporovnými cílovými skupinmi jsou tyto osoy sociálně vyloučené sociálním vyloučením ohrožené: Skupiny ktivit A, B, C D: osoy se zdrvotním postižením, včetně duševně nemocných rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situci, včetně rodin s jedním rodičem smoživitelem / smoživitelkou děti mládež z rodin v nepříznivé sociální situci senioři osoy ez přístřeší osoy ohrožené ezdomovectvím příslušníci etnických menšin, včetně oso z odlišného sociokulturního prostředí, imigrntů zylntů oěti trestné činnosti, oěti domácího násilí, osoy komerčně zneužívné, oěti ochodu s lidmi osoy poskytující sexuální služy z úpltu osoy závislé ohrožené závislostmi osoy do 26 let věku opouštějící ústvní zřízení neo vyrůstjící ez rodin neo opouštějící pěstounskou péči osoy po výkonu trestu Ve skupině ktivit D jsou sekundární cílovou skupinou osttní oyvtelé místních komunit. Skupin ktivit E: Ve skupině ktivit E jsou podporovány tyto osoy v ytové nouzi / neo osoy, které vynkládjí n ydlení více než 40% svých disponiilních příjmů: osoy se zdrvotním postižením, včetně duševně nemocných rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situci, včetně rodin s jedním rodičem smoživitelem / smoživitelkou senioři osoy ez přístřeší osoy ohrožené ezdomovectvím oěti domácího násilí osoy po výkonu trestu osoy do 26 let věku opouštějící ústvní zřízení neo vyrůstjící ez rodin neo opouštějící pěstounskou péči Bytová nouze je definován jko sence ydlení, ohrožení ztrátou ydlení či nevhodné ydlení. Podronějši informce o osoách v ytové nouzi jsou k dispozici v příloze č. 2 této výzvy. 6

7 4.3. Indikátory: Ždtelé si podle skupiny ktivit, v níž předkládjí žádost o podporu, vyplní stnoví v žádosti závzné cílové hodnoty těchto indikátorů: Kód indikátoru Název indikátoru Měrná jednotk Typ indikátoru Skupiny ktivit A, B C Počet podpořených zázemí pro služy sociální práci zázemí výstup Počet podpořených nových zázemí pro služy sociální práci zázemí výstup Mír využívání / oszenosti podpořené služy % výstup Kpcit služe sociální práce klienti výsledek Skupin ktivit D Počet podpořených zřízení v rámci komunitních integrčních ktivit zřízení výstup Počet podpořených nových zřízení v rámci komunitních integrčních zřízení výstup ktivit Mír využívání / oszenosti podpořené služy % výstup Kpcit služe sociální práce klienti výsledek Skupin ktivit E Počet podpořených ytů pro sociální ydlení ytová jednotk výstup Počet podpořených nových ytů pro sociální ydlení ytová výstup jednotk Průměrný počet oso využívjící sociální ydlení osoy/rok výsledek Ždtelé musí v rámci příslušné skupiny ktivit povinně zvolit stnovit cílové hodnoty pro všechny indikátory. Definice jednotlivých indikátorů prvidl jejich vykzování oshují Prvidl pro ždtele příjemce OP PPR, kp. 21 Příloh č. 6 (viz část této výzvy) Udržitelnost: Projekty podpořené v této výzvě mjí povinnost udržitelnosti projektu. Podroné informce o udržitelnosti jsou uvedeny v Prvidlech pro ždtele příjemce OP PPR, kp (viz část této výzvy). 5. Územní změření 5.1. Přípustné místo relizce: Sídlo ždtele může ýt kdekoliv n území České repuliky, projekty všk musí ýt fyzicky relizovány výhrdně n území hl. m. Prhy pro cílovou skupinu, která splňuje podmínky územní způsoilosti pro hl. m. Prhu uvedené v Prvidlech pro ždtele příjemce OP PPR, kp (viz část této výzvy). 6. Informce o způsoilosti výdjů 6.1. Věcná způsoilost: V rámci této výzvy je možné finncovt způsoilé výdje relevntní pro EFRR projekty podroně specifikovné v Prvidlech pro ždtele příjemce OP PPR, kp. 17 (viz část této výzvy) s tím, že pro některé z nich jsou v této výzvě stnoveny závzné limity dále jsou uvedeny výdje, které jsou pro tuto výzvu nezpůsoilé. Dále jsou uvedeny příkldy způsoilých výdjů relevntních pro tuto výzvu. Specifické limity způsoilých výdjů pro EFRR projekty stnovené pro tuto výzvu: Pro nákldy n úprvy okolí stvy je stnoven limit 10% celkových způsoilých výdjů projektu (úprvy vyvení zhrd, hřišť venkovních prostor včetně oplocení). Dále je stnoven finnční limit ve výši 3%, 5% neo 7% celkových způsoilých výdjů projektu pro osoní nákldy, služy správní jiné popltky přímo související s příprvou řízením projektu: Výše celkových způsoilých výdjů projektu Výše limitu (v % celkových způsoilých výdjů projektu) Do Kč (včetně) 7% 7

8 Více než Kč do Kč (včetně) 5% Více než Kč 3% Finnční limity 3%, 5% 7% se týkjí zejmén výdjů: osoní nákldy členů relizčního týmu, kteří se podílejí n mngementu projektu v investiční fázi projektu (npř. mnžer projektu, finnční mnžer, účetní projektu), finnční výdje, správní jiné popltky, které jsou nevyhnutelné mjí přímou vzu n projekt, příp. poždvek poskytovtele podpory n jejich vynložení v souvislosti s projektem (npř. popltky z výpis z ochodního rejstříku, vydání stveního povolení, výpis z rejstříku trestů, odvody z vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu, notářské popltky, pojištění mjetku), externí řízení projektu služy související s řízením dministrcí projektu zjišťovné externími firmmi (v souldu s prvidly pro zdávání veřejných zkázek) njtými příjemcem, zprcování studie proveditelnosti, žádosti o podporu, zpráv o relizci projektu pod., vedení účetnictví vzthující se k projektu, externí řízení veřejných zkázek služy související s řízením dministrcí veřejných zkázek v rámci projektu zjišťovné externími firmmi (v souldu s prvidly pro zdávání veřejných zkázek) njtými příjemci prostředků. V rámci této výzvy nejsou způsoilé výdje n osoní nákldy vyjm nákldů n mngement, účetnictví projektu, zprcování studie proveditelnosti, žádosti o podporu, zpráv o relizci pod. Příkldy způsoilých výdjů v této výzvě: rekonstrukce modernizce ojektů (vč. nezytných demolic, technické infrstruktury, technického zřízení udov ploch) nákup nemovitého mjetku nákup nového či použitého zřízení vyvení (vč. nákupu instlce technologií) pořízení informčních komunikčních technologií, HW SW, pořízení nehmotného mjetku souvisejícího s relizcí projektu (npř.: licence) Ve skupině ktivit E není podporováno pořízení ytů sociálního ydlení formou výstvy ni nákupu; výdje spojené s výstvou /či nákupem ytů nejsou způsoilé Čsová způsoilost: Výdj lze pro účely této výzvy povžovt z způsoilý, jestliže vznikl od do Čsová způsoilost u projektů zkládjící veřejnou podporu podporu de minimis je uprven v Prvidlech pro ždtele příjemce OP PPR (viz část této výzvy). Z způsoilé výdje lze povžovt výdje, které: vznikly v průěhu relizce projektu, přičemž odoí relizce projektu je přesně definováno v rámci právního ktu o poskytnutí podpory trvá mximálně 24 měsíců, relizci předcházejí jsou pro relizci projektu nevyhnutelné (tj. výdje související s příprvou žádosti o podporu, npř. výdje spojené s příprvou projektové dokumentce, zprcováním studie proveditelnosti, správní popltky pod.). Relizce projektu nesmí ýt ukončen před dtem předložení žádosti. Relizcí projektu je myšleno odoí investiční fáze Informce o křížovém finncování: Křížové finncování není v této výzvě povoleno Informce o nepřímých nákldech: Nepřímé nákldy nejsou v této výzvě plikovány. 7. Náležitosti žádosti o podporu, způso podání, možnost konzultcí 7.1. Povinné přílohy: V rámci výzvy je nutné doložit k žádosti relevntní povinné přílohy, přičemž níže je uveden jejich výčet pltný pro tuto výzvu. Podroné specifikce jednotlivých povinných příloh povinná form jejich předložení jsou dostupné v Prvidlech pro ždtele příjemce OP PPR, kp. 9.3 (viz část této výzvy). Povinné přílohy společné pro všechny předkládné žádosti o podporu v této výzvě: Studie proveditelnosti pokyny ke zprcování této přílohy viz část této výzvy Dokldy o právní sujektivitě ždtele 8

9 Dokld n prokázání vlstnického, neo jiného (vymezeného) práv k mjetku Podkldy pro posouzení finnčního zdrví Stnovisko k posouzení vlivů n životní prostředí Povinné přílohy předkládné při předložení žádosti o podporu dle chrkteru projektu, tzn. relevntní pouze pro některé projekty (tj. příloh je oshově či jink relevntní): Finnční nlýz zjednodušená ekonomická nlýz zprcovná v modulu CBA v MS2014+ Informce o vlstnické ovládcí struktuře ždtele (relevntní pro ždtele - právnické osoy) Projektová dokumentce Rozpočet stveních výdjů projektu Územní souhls, územní rozhodnutí dlší dokumenty (dle zákon č. 183/2006 S., Stvení zákon v pltném znění) Dokld o prtnerství Přísli spolufinncování z rozpočtu městských částí 7.2. Informce o způsou podání žádosti o podporu: Žádost o podporu musí ýt vyplněn podán v elektronické formě prostřednictvím plikce MS2014+, do které se vstupuje přes portál ždtele IS KP14+ n drese Při prvním vstupu do plikce je nutné se zregistrovt. Po provedení registrce se ždtel již může opkovně přihlšovt do MS2014+ pomocí uživtelského jmén hesl. Kždá žádost o podporu je vázán n konkrétní výzvu. V plikci MS2014+ je přehled všech ktuálně vyhlášených otevřených výzev. Ždtel vyere tuto výzvu zloží novou žádost o podporu. Před podepsáním podáním žádosti o podporu je nutné žádost finlizovt. Finlizovná žádost musí ýt v plikci IS KP14+ podepsán kvlifikovným elektronickým podpisem sttutárního zástupce ždtele neo osoy k tomu zmocněné sttutárním zástupcem; v tkovém přípdě musí ýt k žádosti připojen plná moc podepsná v plikci IS KP14+ neo jiný dokument dokládjící toto zmocnění. Osoy, které žádost podepisují, musí ýt registrovnými uživteli plikce IS KP14+. Žádost povinné přílohy se podávjí jen elektronicky prostřednictvím plikce MS Předložení jiným způsoem není přípustné. Více informcí je k dispozici v Prvidlech pro ždtele příjemce OP PPR (viz část této výzvy) Informce o způsou poskytování konzultcí k příprvě žádosti o podporu: Osoní, telefonické emilové konzultce jsou poskytovány v odoí od do Po skončení tohoto odoí neudou žádné konzultce poskytovány. Osoní konzultce jsou poskytovány pouze po předchozí dohodě s kontktními prcovníky (viz níže část 7.3. této výzvy) z předpokldu, že minimálně 3 prcovní dny před dohodnutým termínem konzultce ude kontktním prcovníkům zslán projektový záměr. Konzultce udou poskytovány výhrdně k projektovým záměrům. Délk konzultce je omezen n mximálně 30 minut pro jeden projektový záměr. K jednomu projektovému záměru ude poskytnut mximálně jedn konzultce. Neude prováděno připomínkování kompletních žádostí o podporu ni jejich částí. Doporučujeme ždtelům, y si n konzultci připrvili konkrétní dotzy k projektovému záměru. Osoní konzultce udou poskytovány pouze v přípdě dostupné dministrtivní kpcity vyhlšovtele, při vyčerpání dostupné kpcity neudou osoní konzultce dlším zájemcům poskytovány. Konzultce udou poskytovány výhrdně prcovníkům ždtele. V přípdě, že je pro příprvu žádosti o podporu ždtelem využíván pordenská firm, je možná účst zástupce pordenské firmy n konzultci pouze z přítomnosti prcovník ždtele. Kontkt n vyhlšovtele výzvy: Adres vyhlšovtele: Mgistrát hl. m. Prhy, Mriánské nám. 2, Prh 1 Kontktní místo: Mgistrát hl. m. Prhy, Jungmnnov 35/29, Prh 1 Kontktní osoy: Ing. Petr Nešporová tel Ing. Anet Rková tel Mgr. Krolin Špčková Weové stránky progrmu: 9

10 8. Semináře pro ždtele Odor evropských fondů Mgistrátu hl. m. Prhy zjišťuje pro ždtele semináře týkjící se příprvy žádostí o podporu OP PPR. Termíny, dlší podronosti o seminářích možnost přihlášení jsou k dispozici n v sekci Semináře. 9. Informce o způsou hodnocení výěru projektů 9.1. Popis hodnocení výěru projektů: Popis prvidel pro všechny fáze hodnocení oshují Prvidl pro ždtele příjemce OP PPR, kp. 10 (viz část této výzvy). 10. Postup pro výzvy s dílčími lokcemi Informce o postupu ŘO v přípdě, kdy lokci vyčleněnou pro určitou olst podpory ve výzvě nelze přidělit n úspěšné projekty v plném rozshu: V přípdě, že dílčí část lokce vyčleněná n dnou skupinu ktivit neude rozdělen, může ýt rozhodnuto o rozdělení zůsttku dílčí lokce rovným dílem mezi osttní skupiny ktivit A - E. 11. Přehled nvzující dokumentce Odkz n Prvidl pro ždtele příjemce OP PPR: Žádosti o podporu následná relizce podpořených projektů se řídí prvidly, která jsou oshem dokumentu Prvidl pro ždtele příjemce OP PPR (dále též Prvidl ). Tto Prvidl jsou k dispozici n weových stránkách v sekci Dokumenty. Řídicí orgán OP PPR upozorňuje, že je oprávněn Prvidl v průěhu této výzvy i ěhem relizce projektů podpořených v rámci této výzvy ktulizovt. Aktuální verze těchto dokumentů jsou vždy k dispozici n výše uvedených weových stránkách. Aktulizce Prvidel není změnou této výzvy Odkz n vzor právního ktu o poskytnutí podpory: Vzor Smlouvy o finncování Podmínek relizce je n v sekci Dokumenty Odkz n dlší relevntní dokumenty: N jsou v sekci Dokumenty k dispozici tyto dokumenty: Kritéri pro hodnocení výěr projektů, Příručk pro hodnotitele, Metodik zprcování Studie proveditelnosti pro OP PPR, jež oshuje pokyny pro zprcování přílohy Studie proveditelnosti (viz část 7.1. této výzvy), metodický postup pro ždtele příjemce v přípdě podpory poskytnuté v režimu podpory SGEI závzné vzory žádosti o podporu jejích povinných příloh. 12. Změny výzvy U vyhlášených výzev lze provést úprvy formálního chrkteru. Změn textce výzev olsti věcného změření je možná pouze z účelem upřesnění textu. Podstt věcného změření nesmí ýt změněn. Změnou výzvy nesmí dojít k diskriminci ždtelů či zhoršení jejich postvení. Relevntní dokumentce k výzvě může ýt změněn vydáním ktulizovných verzí Prvidel pro ždtele příjemce OP PPR, Smlouvy o finncování / Podmínek relizce, Metodiky zprcování Studie proveditelnosti Příručky pro hodnotitele. V přípdě vydání ktulizovných verzí těchto dokumentů stnoví řídicí orgán účinnosti změny tk, y ždtelé mohli žádost o podporu změně přizpůsoit. Změny výzvy udou zveřejněny n weových stránkách u vyhlášené výzvy. Ždtelé (tj. sujekty, které mjí v dné výzvě rozprcovnou žádost o podporu) udou informováni o zveřejnění změny výzvy prostřednictvím interní depeše zslné přes IS KP14+. U kolových výzev je nepřípustné provádět následující změny podmínek pro získání podpory (pokud nejsou vynuceny právními předpisy neo změnou metodického pokynu MMR): zrušit výzvu, snížit lokci n výzvu, změnit mximální minimální výši celkových způsoilých výdjů, změnit míru podpory, změnit věcné změření výzvy, změnit definici oprávněného ždtele, posun nejzzšího dt pro ukončení fyzické relizce operce n dřívější dtum, posun dt ukončení příjmu žádostí o podporu n dřívější dtum, měnit kritéri pro hodnocení výěr projektů. 13. Přílohy výzvy Příloh č. 1: Definice kulturně komunitního centr, Příkldy sociálně ktivizčních ktivit Příloh č. 2: ETHOS Evropská typologie ezdomovství vyloučení z ydlení v prostředí ČR 10

11 Příloh č. 1 výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci Operčního progrmu Prh pól růstu ČR Identifikce výzvy Prioritní os: 3 Podpor sociálního zčleňování oj proti chudoě Investiční priorit: 1 Specifický cíl: 3.1 Posílená sociální infrstruktur pro integrci, komunitní služy prevenci Číslo výzvy: 17 Název výzvy: Podpor sociálních služe, komunitního život sociálního ydlení Definice kulturně komunitního centr Jko kulturně komunitní centr se pro účely této výzvy míní tkové komunitní prostory, v kterých proíhá celé spektrum sociálních, kulturních pohyových ktivit, jejichž primárním cílem je posilování místní sociální soudržnosti sociální zčleňování. Kulturně komunitní centr (dále tké komunitní centr centr ) jsou nezisková nekomerční poskytují prostor pro sociální, kulturní pohyové ktivity zdol, v nichž ktivně prticipují členové místních (i ndmístních) komunit které mjí potenciál sociálně ktivizovt jednotlivé skupiny místních oyvtel, propojovt je mezi seou posilovt povědomí o místním společenství, jeho životě i vnitřních rozdílech. Komunitní centr jsou zároveň prostory, kde je možné provádět sociální práci n místní úrovni i poskytovt sociální služy, nicméně šíře ktivit odehrávjících se v rámci centr jde nd rámec sociálních služe (dle zákon) jednotlivé ktivity i jejich komince vycházejí z potře dné komunity, ve které se centrum nchází pro kterou je primárně určeno. K nplnění cíle centr, kterým je posilování místní, sociální soudržnosti n úrovni komunity s přeshem nd její rámec oecně i ktivizce život místního společenství prostřednictvím prticipce jeho členů, centrum může nízet zázemí změřovt se n očnskou ngžovnost, ktivizční komunitní projekty, komunitní umělecké 1 pohyové 2 intervence, sociální práci, poskytování nízkoprhových ezprhových ktivit pod. ideálně jejich kominci. Součástí centr mohou ýt projekty sociálně kulturní/pohyové integrce npříkld ve formě uměleckých či environmentálních 3 pohyových projektů zcílených n osoy ohrožené sociálním vyloučením, projekty zvyšující povědomí o prolémech život ohrožených skupin oso, jejich potřeách i prolemtice soužití v rámci měst pod. Tkováto centr mohou vznikt nově nezávisle n existující sociální infrstruktuře neo prostřednictvím propojení existujících veřejných kulturních, sportovních, vzdělávcích institucí center služe 4 s novými inovtivními služmi, které rozšíří portfolio činnosti dné orgnizce o dlší cílové skupiny 5. Důrz musí ýt klden n ktivizci ktivní prticipci lidí z místní komunity (včetně těch z komunity vyloučených) s možností zhrnutí místních poskytovtelů služe, vzdělávcích kulturních institucí vytvoření posílení jejich spolupráce n místní úrovni vedoucí k dlouhodoým lokálním dopdům. Příkldy sociálně ktivizčních ktivit Sociálně kulturní ktivity npř. divdelní předstvení n tém řešení domácího násilí, výstv fotogrfií mládeže z řd imigrntů v místní komunitě n tém spojené se zemí původu 1 Jde o umělecké ktivity prováděné nejen v dné komunitě, le zcílené n komunitu její prolémy upltňující princip umělecké ktivizční činnosti zdol, tedy ktivní prticipce směrování ktivit místními oyvteli uživteli centr. Cílem tkových ktivit není kulturní produkce, le formulce prolémů jejich řešení, ktivizce místních oyvtel jejich jedinečných potenciálů, posilování soudržnosti tolernce, rozšiřování rozvoj dovedností, pod. Tkovéto ktivity mjí překrčovt hrnice jednotlivých sociálních skupin mohou ýt prováděny ve spojení se sociální prcí pod. 2 Npř. projekty relizující pohyově integrční ktivity pro interkci cílové skupiny s místní komunitou. 3 Npř. propojování existujících komunit zhrádkových osd s místními komunitmi institucemi (školy, knihovny, pod.) z účelem relizce ktivit zcílených n environmentální vzdělávání dětí prevenci sociálně ptologického chování, integrci rodinných příslušníků dětí z etnických menšin; ustvování odoných činností v rámci vznikjících či existujících komunitních zhrd odoných projektů. 4 Npř. centr pro děti mládež, školy, veřejné knihovny pod. 5 Npř. využití prostor škol pro kulturní progrmy změřené n integrci rodinných příslušníků dětí z etnických menšin, komunitní zhrdy spojené se služmi pro seniory či osoy se zdrvotním postižením j. 11

12 Výchovně vzdělávcí ktivity npř. doučování, motivční semináře pro mládež změřené n udoucí upltnění n trhu práce, výchov k očnství Environmentální ktivity npř. ktivity změřené n zveleování životního prostředí komunity, sěr odpdků, společná kultivce veřejných ploch, propojování existujících komunit zhrádkových osd či komunitních zhrd s místními komunitmi institucemi (školy, knihovny, pod.) z účelem relizce ktivit zcílených n environmentální vzdělávání dětí prevenci sociálně ptologického chování, integrci rodinných příslušníků dětí z etnických menšin Volnočsové ktivity nekomerčního chrkteru npř. volnočsové ktivity pro mládež, ktivity pro celé rodiny, ktivity podporující mezigenerční soužití Komunitní sociální práce musí ýt vykonáván kvlifikovným sociálním prcovníkem dle zákon č. 108/2006 S., o sociálních služách Sociální práce je profesionální ktivit změřená n pomoc jednotlivcům, skupinám či komunitám, s cílem zlepšit neo onovit jejich schopnost sociálního fungování v jejich přirozeném prostředí. Sociální práce se dále změřuje n tvoru příznivých společenských podmínek, podporuje sociální změnu, zshuje tm, kde se lidé dostávjí do konfliktu se svým sociálním prostředím. Pro sociální práci jsou klíčové principy lidských práv společenské sprvedlnosti solidrity. Aktivity nízkoprhového ezprhového chrkteru pro jednotlivé skupiny oso sociálně vyloučených neo sociálním vyloučením ohrožených Aktivity nízkoprhového chrkteru n podporu rodin v nepříznivé sociální situci, jko jsou kluy mtek, mteřská centr, předškolní kluy neo rodičovské skupiny zložené n principu svépomoci Prevence ztráty ydlení (prevence vyloučení z ydlení) - npř. formou protidluhového pordenství, vzdělávání v olsti finnční grmotnosti, sociální práce jko nástroje zprostředkujícího přístup k dekvátnímu ydlení jeho udržení Osvětové, preventivní informční ktivity n podporu zdrvého životního stylu u oso sociálně vyloučených neo sociálním vyloučením ohrožených Aktivity zvyšující povědomí o prolémech život skupin oso sociálně vyloučených neo sociálním vyloučením ohrožených, jejich potřeách i prolemtice soužití v rámci měst Aktivity řešící esklci sociálního npětí n místní úrovni Pro účely této výzvy se sociálně ktivizčními ktivitmi nerozumí registrovné sociální služy dle zákon č. 108/2006 S., o sociálních služách. Do sociálně ktivizčních ktivit musí ýt zpojen cílová skupin oso sociálně vyloučených sociálním vyloučením ohrožených. Hodnoty komunitní (sociální) práce jsou nplňovány skrze následující principy: 1. Aktivizce = proouzení, rozvoj činorodosti, smosttnosti členů komunity při řešení sdílených prolémů vedoucí k prticipci ke zplnomocnění; proces podněcování členů komunity ke změně psivního postoje přístupu v ktivní, posílení pocitu mohu ovlivnit podmínky, které mjí vliv n mou životní situci. 12

13 Komunitní (sociální) prcovník vyhledává přirozené utority uvnitř komunity, prostřednictvím nichž získává informce mpuje potřey komunity, nvzuje spolupráci, motivuje členy komunity k převzetí inicitivy odpovědnosti, nlézání způsoů řešení prolémů hledá způsoy zpojení nektivní části komunity. 2. Prticipce = podílení se, účst n rozhodování n přímé relizci optření n úrovni sousedství, vyloučené loklity, oce, měst či mikroregionu. Prticipce zhrnuje široké spektrum ktivit. Horizontální prticipce n úrovni očnské společnosti může mít podou zpojování lidí do sousedské širší komunity, do diskuse nd důležitými optřeními týkjícími se život v ocích. Vertikální prticipce (politická) pk může zhrnovt účst lidí n procesech plánování, rozhodování, řízení, implementce evluce, podílení se n výkonu moci seeurčení (zpojování lidí do prevence do rozhodovcích procesů n místní úrovni). 3. Zplnomocnění = předání, přenechání komunity vlstnímu řízení ve chvíli, kdy již získl vliv nd podmínkmi svého život; je výsledkem uschopnění zkompetentnění členů komunity, kteří znjí své prolémy, jsou si vědomi svých zdrojů/silných stránek mjí schopnost kpcitu jednt doshovt vliv (mjí přístup ke komponentům moci - vědění, dovednosti, rozhodování, sítě zdroje). Proces zplnomocnění proíhá skrze kritické uvědomění, prticipci n lokálních záležitostech prtnerství zúčstněných ktérů. Výsledkem zplnomocnění je sdílení redistriuce moci. 4. Kolektivní/skupinová spolupráce = spolupráce se skupinmi lidí, pro kterou je tře vytvořit dekvátní podmínky (posilování vzájemné důvěry seedůvěry, vzájemná solidrit pomoc, respekt k odlišnostem, dorovolnost, rovnocennost, koncentrce n silné stránky lidí komunit, otevřenost, informovnost, trnsprentnost, seeorgnizování n demokrtických principech). Komunitní (sociální) práce je přístup, který spojuje lidi dohromdy vede je k tomu, y prostřednictvím efektivního využití vlstních zdrojů uměli ncházet řešení svých prolémů, y dokázli hájit své zájmy jednt v zájmu celku s ohledem n individuální potřey členů komunity. Ukzuje lidem, že jejich přání prolémy jsou podoné/stejné jko potřey jejich sousedů, že se jedná o prolémy, se kterými si jeden člověk pordit nedokáže, společnými silmi je le mohou zvládnout. 5. Práce s místními zdroji, dosžitelnost úspěchů, udržitelnost výsledků dosžených změn = zplnomocňující proces, který vychází z posilování místních zdrojů; koncentruje se n silné stránky lidí je posilován zkušeností mlých společných úspěchů více lidí, vytváří předpokldy pro udržitelnost výsledků dosžených změn. 6. Komplexní přístup = víceúrovňový, se zpojením různých ktérů, vyjednávání konsensu, využívání mnoh metod 7. Zodpovědnost, sdílená zodpovědnost 8. Reflektivní prxe celoživotní učení 13

14 Příloh č. 2 výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci Operčního progrmu Prh pól růstu ČR Identifikce výzvy Prioritní os: 3 Podpor sociálního zčleňování oj proti chudoě Investiční priorit: 1 Specifický cíl: 3.1 Posílená sociální infrsrtuktur pro integrci, komunitní služy prevenci Číslo výzvy: 17 Název výzvy: Podpor sociálních služe, komunitního život sociálního ydlení ETHOS Evropská typologie ezdomovství vyloučení z ydlení v prostředí ČR 6 Koncepční ktegorie BEZ STŘECHY BEZ DOMOVA Operční ktegorie 1 Osoy přežívjící venku 2 Osoy v noclehárně 3 Osoy v uytovnách pro ezdomovce 4 Osoy v poytových zřízeních pro ženy Form ydlení 1.1 Veřejné prostory neo venku (n ulici) 2.1 Noclehárn 3.1 Azylový dům pro ezdomovce 3.2 Přechodná uytovn 3.3 Přechodné podporovné uytování 4.1 Poytové zřízení pro ženy Generická (druhová) definice Osoy přežívjící n ulici neo ve veřejně přístupných prostorách ez možnosti uytování Osoy ez ovyklého ydliště, které využívjí nízkoprhové noclehárny Osoy v zylových domech s krátkodoým uytováním Osoy ve veřejných uytovnách s krátkodoým uytováním, které nemjí vlstní ydlení Bezdomovci v přechodném ydlení se sociální podporou Ženy uytovné krátkodoě v zřízení z důvodu Národní suktegorie * Osoy spící venku (npř. ulice, pod mostem, nádrží, letiště, veřejné doprvní prostředky, knály, jeskyně, odstvené vgony, stny, gráže, prádelny, sklepy půdy domů, vrky ut) Osoy v nízkoprhové noclehárně Osoy sezonně užívjící k přenocování prostory zřízení ez lůžek Muži v zylovém domě Ženy v zylovém domě Mtky s dětmi v zylovém domě Otcové s dětmi v zylovém domě Úplné rodiny v zylovém domě Osoy v domě n půli cesty Osoy ve veřejné komerční uytovně (nemjí jinou možnost ydlení) Osoy v přístřeší po vystěhování z ytu Bydlení s podporou výslovně určené pro ezdomovce neexistuje Ženy ohrožené domácím násilím poývjící n skryté drese Ženy ohrožené domácím násilím poývjící v zylovém 6 Zdroj: Koncepce sociálního ydlení České repuliky , MPSV, vyd

15 NEJISTÉ BYDLENÍ 5 Osoy v uytovnách pro imigrnty 6 Osoy před opuštěním instituce 7 Uživtelé dlouhodoější podpory 8 Osoy žijící v nejistém ydlení 9 Osoy ohrožené vystěhováním 10 Osoy ohrožené domácím 5.1 Přechodné ydlení (zylová zřízení pro ždtele o zyl) 5.2 Uytovny pro migrující prcovníky 6.1 Věznice vzení věznice 6.2 Zdrvotnická zřízení 6.3 Zřízení pro děti 7.1 Poytová péče pro strší ezdomovce 7.2 Podporovné ydlení pro ývlé ezdomovce 8.1 Přechodné ydlení u příuzných neo přátel 8.2 Bydlení ez právního nároku 8.3 Nezákonné oszení pozemku 9.1 Výpověď z nájemního ytu 9.2 Ztrát vlstnictví ytu 10.1 Policejně zznmenné domácí násilí ohrožení domácím násilím Imigrnti v přechodných uytovnách z důvodu imigrce Osoy v uytovnách pro migrující prcovníky Bez možnosti ydlení po propuštění Zůstává déle z důvodu sence ydlení Bez možnosti ydlení Senioři osoy invlidní dlouhodoě uytovné v zylovém domě Dlouhodoé ydlení s podporou pro ývlé ezdomovce Přechodné ydlení u příuzných neo přátel Bydlení ez právního nároku, nezákonné oszení udovy Nezákonné oszení pozemku Výpověď z nájemního ytu Ztrát vlstnictví ytu Přípdy, kdy policie zsáhl k zjištění domě Ždtelé o zyl v zylových zřízeních Migrující prcovníci cizinci ve veřejné komerční uytovně (nemjí jinou možnost ydlení) Osoy před opuštěním věznice Osoy před opuštěním zdrvotnického zřízení Osoy před opuštěním dětské instituce Osoy před opuštěním pěstounské péče Muži ženy v seniorském věku neo invlidé dlouhodoě uytovní v zylovém domě Bydlení s podporou výslovně určené pro ezdomovce neexistuje Osoy přechodně ydlící u příuzných neo přátel (nemjí jinou možnost ydlení) Osoy v podnájmu (nemjí jinou možnost ydlení) Osoy ydlící v ytě ez právního důvodu Osoy v nezákonně oszené udově Osoy n nezákonně oszeném pozemku (zhrádkářské kolonie, zemnice) Osoy, které dostly výpověď z nájemního ytu Osoy ohrožené vystěhováním z vlstního ytu Osoy ohrožené domácím násilím policejně zznmenné přípdy 15

16 NEVYHOVUJÍCÍ BYDLENÍ násilím 11 Osoy žijící v provizorních v neovyklých stvách 12 Osoy žijící v nevhodném ydlení 13 Osoy žijící v přelidněném ytě 11.1 Moilní oydlí 11.2 Neovyklá stv 11.3 Provizorní stv 12.1 Oydlené neoyvtelné yty 13.1 Nejvyšší národní norm definující přelidnění ezpečí oěti domácího násilí Moilní oydlí, které není určené pro ovyklé ydlení Nouzový přístřešek, oud, chtrč, rák Provizorní stv Bydlení v ojektu oznčeném podle národní legisltivy jko nevhodné k ydlení Definovné jko překrčující nejvyšší normu podle rozměru neo počtu místností oěti Osoy žijící v moilním oydlí, npř. mringotk, krvn, husót (nemjí jinou možnost ydlení) Osoy žijící v udově, která není určen k ydlení, npř. osoy žijící n prcovišti, v zhrdních chtkách se souhlsem mjitele Osoy žijící v provizorních stvách neo v udovách npř. ez koludce Osoy žijící v nevhodném ojektu oydlí se stlo nezpůsoilým k oývání (dříve mohlo ýt oyvtelné) Osoy žijící v přelidněných ytech * Použité zkrtky v posledním sloupci Stupeň ohrožení: ohrožené osoy, ezdomovci 16

Obsah výzvy. 1. Identifikace výzvy

Obsah výzvy. 1. Identifikace výzvy Hlvní město Prh, odor evropských fondů vyhlšuje dne 17. říjn 2016 výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operčního progrmu Prh pól růstu ČR Osh výzvy 1. Identifikce výzvy... 1 2. Čsové nstvení...

Více

Dotace na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy

Dotace na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy Dotční progrm n podporu ktivit v olsti sportu tělovýchovy dětí mládeže ze Sportovního fondu Městského ovodu Lierec Vrtislvice nd Nisou n rok 2016 Dotce n podporu ktivit v olsti sportu tělovýchovy Účel

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hornolidečska na období Příloha: Analýza rizik

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hornolidečska na období Příloha: Analýza rizik Strtegie komunitně vedeného místního rozvoje n období 2014 2020 Příloh: Anlýz rizik Příprv strtegie byl spolufinncován z rozpočtu Zlínského krje z operčního progrmu Technická pomoc Anlýz rizik Tto příloh

Více

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012 Ulice Agentur sociální práce, o. s. Účetní závěrk z rok 2012 Osh: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ...

Více

výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Praha pól růstu ČR

výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Praha pól růstu ČR Hlavní město Praha, odbor evropských fondů vyhlašuje dne 14. října 2015 výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Praha pól růstu ČR 1. Identifikace výzvy Tato výzva je spolufinancována

Více

SOCIÁLNÍ BYDLENÍ (ITI)

SOCIÁLNÍ BYDLENÍ (ITI) Statutární město Plzeň jako nositel integrované Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti vyhlašuje 7. výzvu k předkládání projektových záměrů SOCIÁLNÍ BYDLENÍ (ITI) VE VAZBĚ NA VÝZVU IROP Č. 60 - SOCIÁLNÍ

Více

Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria - výzva Excelentní výzkum - Kontrola formálních náležitostí - 1., 2. kolo

Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria - výzva Excelentní výzkum - Kontrola formálních náležitostí - 1., 2. kolo Příloh č. 2 Hodnoticí - výzv Excelentní výzkum - Kontrol formálních náležitostí - 1., 2. kolo pořdí název oprvitelné/neopr vitelné způsob - bodů hlvní zdroj informcí Popis Návod pro e F1 Žádost o podporu

Více

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Smlouv č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotce ze státního rozpočtu ČR v oblsti sportu n rok 2015 Název : Šchový svz České republiky Adres : Zátopkov 100/2, 160 17 Prh 6 IČ : 48548464 Bnkovní

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 31. 12. 2011 jednotky: 1000 Kč Rok Měsíc IČ 2011 1 2 28065280 Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Roset s.r.o. Sídlo

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 43. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 43. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 43. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ II. Identifikace výzvy Operační program

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzv k podání nbídky k prokázání kvlifikce pro VZ mlého rozshu Název veřejné zkázky: Servisní podpor NN zřízení LNS Brno Identifikce zdvtele: Zdvtel: Řízení letového provozu České republiky, s.p. Se sídlem:

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 49. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 49. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 49. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu DEINSTITUCIONALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZA ÚČELEM SOCIÁLNÍHO

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 62. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 62. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 62. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD Identifikace

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 62. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA - INTEGROVANÉ PROJEKTY

Více

Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 3 1. 1 2. 2 0 1 0 jednotky: 1000 Kč Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Správ městských sportovišť Kolín,.s. Sídlo

Více

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. Písemnost yl podán elektronicky dne: 20.6.2012 Podcí : 2172526 Heslo zjištění stvu: c3d895fe Stv podání: vyřízeno ROZVAHA ke dni... 3 1. 1

Více

Příloha k roční účetní závěrce za rok 2015

Příloha k roční účetní závěrce za rok 2015 Příloh k roční účetní závěrce z rok 2015 Čl. 1 Oecné údje Sujekt: U2Brno s.r.o. sídlo: Brno, Příkop 843/4 právní form: společnost s ručením omezeným IČO: 607 16 380 předmět činnosti: - specilizovný mloochod

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Kralupy nad Vltavou

Strategický rámec MAP pro ORP Kralupy nad Vltavou Strtegický rámec pro ORP Krlupy nd Vltvou Červen 2016 Projekt Místní kční plán rozvoje vzdělávání v ORP Krlupy nd Vltvou (registrční číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000317) 1 Obsh 1. Seznm zkrtek... 3

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ke dni 31. prosince 215 ( údje jsou vyčísleny v celých tisících Kč ) sestvená v souldu se zákonem č. 563/1991 S. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou

Více

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard 1. CÍLE A ZPŮSOBY ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY Dokument obshuje zákldní prohlášení středisk Služby pro pěstouny, do kterého se řdí: poslání, cílová skupin, cíle zásdy, v souldu s kterými je služb poskytován.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky Komuniké předsedy Nejvyššího kontrolního úřdu Slovenské republiky prezident Účetního dvor Slovinské republiky prezident Nejvyššího kontrolního úřdu, Česká republik prezident rkouského Účetního dvor o výsledcích

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 60. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 60. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 60. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA - INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI Identifikace

Více

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smlouv o prtnerství s finnčním příspěvkem uzvřená podle 1746 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník Článek I Smluvní strny PROFIMEDIA s.r.o. sídlo: tříd Spojenců 550/18, 74601 Opv - Předměstí zpsná

Více

Metodická příručka pro žadatele o příspěvky na vybrané myslivecké činnosti

Metodická příručka pro žadatele o příspěvky na vybrané myslivecké činnosti Metodická příručk pro ždtele o příspěvky n vyrné myslivecké činnosti Prvidl poskytování finnčních příspěvků n vyrné činnosti mysliveckého hospodření v roce 04 způsou kontroly jejich využití dle Nřízení

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (SVL) Přehled změn

Více

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI. František Prášek

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI. František Prášek SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI Frntišek Prášek Ostrv 011 1 : Sylbus modulu Upltnění n trhu práce, dílčí část II Bklářská práce + příprv n prxi

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Kralupy nad Vltavou Leden 2017

Strategický rámec MAP pro ORP Kralupy nad Vltavou Leden 2017 Strtegický rámec pro ORP Krlupy nd Vltvou Leden 2017 Projekt Místní kční plán rozvoje vzdělávání v ORP Krlupy nd Vltvou (registrční číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000317) 1 Obsh 1. Seznm zkrtek... 3

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Výzva k předkládání žádostí o podporu Výzva k předkládání žádostí o podporu Hlavní město Praha, odbor evropských fondů vyhlašuje dne 29. 9. 2016 výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Praha pól růstu ČR 1. Identifikace

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 31. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 31. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 31. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ZVÝŠENÍ KVALITY NÁVAZNÉ PÉČE Přehled změn k 15. červnu

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL Identifikace výzvy Operační

Více

Opatření IROP 3 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi (leden 2017)

Opatření IROP 3 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi (leden 2017) Tento text vznikl zpracováním výzvy č. 62 Sociální infrastruktura integrované projekty CLLD a je přizpůsoben naší strategii (SCLLD MAS Lašsko, z. s.). Samotná výzva MAS bude ještě upravena, tento text

Více

Výzva MAS Sokolovsko. MAS Sokolovsko IROP - Infrastruktura pro sociální podnikání

Výzva MAS Sokolovsko. MAS Sokolovsko IROP - Infrastruktura pro sociální podnikání Výzva MAS Sokolovsko MAS Sokolovsko IROP - Infrastruktura pro sociální podnikání 1 MAS Sokolovsko o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Sokolovsko na období

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 32. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 32. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 32. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 32. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 32. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 32. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH

Více

SMLOUVA O DÍLO. METRONOME s.r.o. se sídlem:

SMLOUVA O DÍLO. METRONOME s.r.o. se sídlem: SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objedntele: DIL/40/01/001605/2008 uzvřená níže uvedeného dne, měsíce roku podle ustnovení 536 násl. zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v pltném znění (dále jen Smlouv

Více

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020 Úvod do politiky EU pro období 2014-2020 Politik Červen 2014 Co je politik? Politik je hlvní investiční politik EU Cílí n všechny měst v Evropské unii. Jejím cílem je podpor vytváření prcovních míst, konkurenceschopnosti

Více

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu Studijní informční systém Elektronický zápis předmětů rozvrhu V odoí elektronického zápisu předmětů proíhá tzv. předěžný zápis. Student má předměty zpsné ztím pouze předěžně může je po celé odoí elektronického

Více

MAS 21 VZDĚLÁVÁNÍ I.

MAS 21 VZDĚLÁVÁNÍ I. MAS 21 jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 21 na období 2014 2020 vyhlašuje 5. Výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Advokátní kncelář Zrůstek, Lůdl prtneři, v.o.s., IČ: 255 89 644, se sídlem Doudlebská 5/1699, Prh 4, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSPH 39 INS 5582/2013-A-18

Více

ROZVAHA. ke dni... a. s. náměstí Svobody 93/22 Brno Rok Měsíc IČ. Otisk podacího razítka finančního úřadu

ROZVAHA. ke dni... a. s. náměstí Svobody 93/22 Brno Rok Měsíc IČ. Otisk podacího razítka finančního úřadu Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. Otisk podcího rzítk finnčního úřdu ROZVAHA ke dni... 3 1. 1 2. 2 0 1 1 jednotky: 1000 Kč Rok Měsíc IČ 2011 1 2 2 7 7 1 8 7 0 1 Ochodní firm

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

ÚZEMNÍ STUDIE - LOKALITA ROUDNIČSKÁ HRADEC KRÁLOVÉ k.ú. TŘEBEŠ

ÚZEMNÍ STUDIE - LOKALITA ROUDNIČSKÁ HRADEC KRÁLOVÉ k.ú. TŘEBEŠ ÚZEMNÍ TUDIE - LOKLIT ROUDNIČKÁ HRDEC KRÁLOVÉ k.ú. TŘEBEŠ HLVNÍ PROJEKTNT: ing.rch Krel CHMIED ml. UTOR TVBY : ing.rch Krel chmied ml. ODPOVĚDNÝ PROJEKTNT: ing.rch Krel chmied ml. INVETOR : Mgistrát měst

Více

podle ust a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I.

podle ust a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I. Jkub Hnik nr. 15.1.1974 bytem: U Potok 170, 273 53 Hostouň nr. 31.1.1979 bytem: Lidečská 387, 155 21 Prh Zličín (dále jen budoucí oprávněný ) IČ: 00234397 Kldenská 119, 273 53 Hostouň bnkovní spojení:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE (POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI)

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE (POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI) Veřejná zkázk mlého rozshu zdávná podle 6 zákon č. 134/2016 Sb., o zdávání veřejných zkázek (dále jen zákon) pod názvem: Výrob (grfické zprcování, szb tisk) odborný překld korektur metodiky, souvisejících

Více

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2.

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2. Pltné znění schválené usnesením rdy měst č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 rdou Městského obvodu Liberec - Vrtislvice nd Nisou dne 17. 2. 2014 Interní předpis PRO ZŘIZOVÁNÍ SLUŽEBNOSTÍ Čl. 1 Předmět ceny 1.

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Petr Vysoudil, sídlem Mtiční 730/3, 702 00 Ostrv-Morvská Ostrv, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSOS 36 INS 8513/2014-A-13, ze dne 03.10.2014, insolvenčním

Více

MAS SVITAVA IROP Podpora vzdělávání

MAS SVITAVA IROP Podpora vzdělávání Místní akční skupina Svitava z. s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území Místní akční skupiny Svitava z. s. na období 2014 2020 vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí

Více

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT k V tis. Kč

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT k V tis. Kč ODDÍL I. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT Oznčení Číslo řádku c Skutečnost v účetním odoí Sledovném 1 2 I. Tržy z prodej zoží O1 A Nákldy vynložené n prodné zoží O2 Ochodní mrže O3 II. Výkony

Více

VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2016 o požadavcích na systém řízení

VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2016 o požadavcích na systém řízení Částk 166 Sbírk zákonů č. 408 / 2016 Strn 6363 408 VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2016 o poždvcích n systém řízení Státní úřd pro jdernou bezpečnost stnoví podle 236 zákon č. 263/2016 Sb., tomový zákon, k

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 54. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 54. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 54. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu DEINSTITUCIONALIZACE PSYCHIATRICKÉ PÉČE Přehled

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 20. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 20. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 20. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu NÍZKOEMISNÍ A BEZEMISNÍ VOZIDLA Identifikace výzvy Operační

Více

ROZVAHA (BILANCE) sestavená k 31.12.2006. Základní škola Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno A K T I V A. Název, sídlo a právní forma jednotky

ROZVAHA (BILANCE) sestavená k 31.12.2006. Základní škola Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno A K T I V A. Název, sídlo a právní forma jednotky Příloh účetní závěrky dle přílohy č.1 k vyhlášce č. 505/2002 S. ROZVAHA (BILANCE) (v tisících Kč n 2 des. míst) sestvená k Název, sídlo právní form jednotky Zákldní škol Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno příspěvková

Více

2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MAS Achát z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Achát na období 2014 2020 vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni AKTIVA Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto a

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni AKTIVA Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto a Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 5/22 S. ROZVAHA v plném rozshu ke dni 31.12.23 Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo,

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni (v celých tisících Kč)

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni (v celých tisících Kč) Minimální závzný výčet informí podle vyhlášky č. 5/ S. ve znění pozdějšíh předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozshu ke dni 3..5.. (v elýh tisííh Kč) IČ 797755 Jméno příjmení, ohodní firm neo jiný název

Více

Obsah výzvy. 1. Identifikace výzvy

Obsah výzvy. 1. Identifikace výzvy Hlavní město Praha, odbor evropských fondů vyhlašuje dne 17. října 2016 výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Praha pól růstu ČR Obsah výzvy 1. Identifikace výzvy... 1 2. Časové

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Výzva k předkládání žádostí o podporu Výzva k předkládání žádostí o podporu Hlavní město Praha, odbor evropských fondů vyhlašuje dne 14. 10. 2015 výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Praha pól růstu ČR 1. Identifikace

Více

ROZVAHA (BILANCE) ve zjednodušeném rozsahu. ke dni (v celých tisících Kč) Název a sídlo účetní jednotky Bytové družstvo Varnsdorf

ROZVAHA (BILANCE) ve zjednodušeném rozsahu. ke dni (v celých tisících Kč) Název a sídlo účetní jednotky Bytové družstvo Varnsdorf Minimální závzný výčet informci vyhlášky č.500/2002 S. ^^le ROZVAHA (BILANE) ve zjednodušeném rozshu ke dni 31..2010 (v celých tisících Kč) Rok Měsíc 16 Název sídlo účetní jednotky Bytové družstvo Vrnsdorf

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 52. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 52. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 52. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK II. Identifikace výzvy

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce Deinstitucionalizací služeb se transformuje institucionální péče v péči komunitní. Řízeně

Více

Výzva MAS Sokolovsko. MAS Sokolovsko IROP Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Výzva MAS Sokolovsko. MAS Sokolovsko IROP Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Výzva MAS Sokolovsko MAS Sokolovsko IROP Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 1 MAS Sokolovsko o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 52. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 52. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 52. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK II. Přehled změn

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ. vyhlašuje

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ. vyhlašuje Č. j: MSMT-27382/2016-5 V Praze dne 16. listopadu 2016 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje VÝZVU Podpora škol formou projektů

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j: MSMT 175/2016 V Praze dne 23. června 2016 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje VÝZVU Podpora škol formou projektů

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence

Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence Služby sociální prevence 53 Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j: MSMT-27382/2016-5 V Praze dne 16. listopadu 2016 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje VÝZVU Podpora škol formou projektů

Více

Příloha č. 1. Obchodní podmínky. Revize 10 leden 2009

Příloha č. 1. Obchodní podmínky. Revize 10 leden 2009 Operátor trhu s elektřinou,.s. 186 00 Prh 8 Příloh č. 1 Smlouvy o zúčtování odchylek Smlouvy o přístupu n orgnizovný krátkodobý trh s elektřinou Smlouvy o přístupu n vyrovnávcí trh s regulční energií Smlouvy

Více

Indikátory sociálního podniku.

Indikátory sociálního podniku. Indikátory sociálního podniku http://www.ceske-socialnipodnikani.cz/cz/socialni-podnikani/indikatory Podpora sociálního podnikání Nutné zkontrolovat, jestli náš podnák je sociálním podnikem: http://www.ceske-socialnipodnikani.cz/cz/socialni-podnikani/indikatory

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j: MSMT 175/2016 V Praze dne 31. května 2016 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje VÝZVU Podpora škol formou projektů

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: se sídlem: Koterovská 633/29, 326 00 Plzeň, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 378/2012-A-19 ze dne 29.3.2012, insolvenčním správcem dlužník:. prvomocným

Více

MAS Hanácké Království IROP Rozvíjíme školy v Mas Hanácké Království I.

MAS Hanácké Království IROP Rozvíjíme školy v Mas Hanácké Království I. MAS Hanácké Království, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Hanácké Království na období 2014 2020 vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Výzva k předkládání žádostí o podporu Výzva k předkládání žádostí o podporu Hlavní město Praha, odbor evropských fondů vyhlašuje dne 14. 10. 2015 výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Praha pól růstu ČR 1. Identifikace

Více

uzavírají tuto KOALIČNÍ SMLOUVU Čl. 1 Předmět a účel smlouvy

uzavírají tuto KOALIČNÍ SMLOUVU Čl. 1 Předmět a účel smlouvy Zstupitelé z Kolici pro Louny (dále jen zstupitelé KPL ) Zstupitelé z Občnskou demokrtickou strnu (dále jen zstupitelé ODS ) Zstupitelé z TOP 09 (dále jen zstupitelé TOP 09 ) Zstupitelé z Unii pro sport

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. Eret Tomáš, r.č. 711107/1814 bytem: nám. Krále Jiřího z Poděbrd 1/14, 350 02 Cheb 2 jko budoucí prodávjící n strně jedné 2. mnželé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Více

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10)

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10) ÚTAV INIČNÍ A MĚTKÉ DPRAVY.s., Prh 4,Chodovec, Türkov 1001,PČ 149 00 člen skupiny DEKRA www.usmd.cz,/ Přehled zákldních vrint pltných pro dovoz jednotlivých vozidel dle zákon č.56/2001b. ve znění zákon

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 39 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 39 ze dne č.j.: 55/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rd městské části U S N E S E N Í č. 39 ze dne 28.01.2015 Dotce z rozpočtu kpitoly Ministerstv vnitr ČR ve prospěch obcí n zjištění bydlení osob s udělenou mezinárodní

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Rdn Melk, IČ: 71456872 se sídlem Trojnov 18, 120 00 Prh 2 ustnoven prvomocným Usnesením č.j. KSPH 60 INS 21034/2014-A-9, ze dne 13.08.20154, insolvenčním správcem

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 27. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 27. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 27. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÁ STŘEDISKA INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Závěrečná zpráv o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových progrm MŠMT n rok 2006 Fkult/Ústv: Univerzit Prdubice/rektorát Název projektu: Vytváření příležitostí k uspokojení zvyšování zájmu ndných

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2005. Vltavotýnská. teplárenská a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2005. Vltavotýnská. teplárenská a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ Zprcováno v souldu s vyhláškou č. 500/2002 S. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Vltvotýnská ke dni 31.12.2005 teplárenská.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, ydliště neo místo IČ 62 49 74 21

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

ve zjednodušeném rozsahu Číslo řádku

ve zjednodušeném rozsahu Číslo řádku Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č.500/2002 S. ROZVAHA (BILANE) ve zjednodušeném rozshu ke dni 3.2.2009 (v celých tisících Kč) Rok Měsíc Ič Název sídlo účetní jednotky Bytové družstvo Vrnsdorf

Více

ve zjednodušeném rozsahu

ve zjednodušeném rozsahu Zprováno v souldu s vyhláškou ROZVAHA Ohodní firm neo jiný č. 500/00 S. ve znění pozdějšíh předpisů ve zjednodušeném rozshu název účetní jednotky Bytové družstvo JAS 4 ke dni 3..00 ytové družstvo (v elýh

Více

INFRASTRUKTURA PRO DOSTUPNOST A ROZVOJ SOCIÁLNÍ SLUŽBY (ITI)

INFRASTRUKTURA PRO DOSTUPNOST A ROZVOJ SOCIÁLNÍ SLUŽBY (ITI) Statutární město Plzeň jako nositel integrované Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti vyhlašuje 6. výzvu k předkládání projektových záměrů INFRASTRUKTURA PRO DOSTUPNOST A ROZVOJ SOCIÁLNÍ SLUŽBY (ITI)

Více

U S N E S E N Í 34. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 34. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 34. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 7.11.2016 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 948/34 souhlsí s použitím

Více

2. Je vozidlo NOVÉ 1)

2. Je vozidlo NOVÉ 1) již PRVZVANÉ (lze využít i prohlídce před schválením způsobilosti nebo prohlídce před registrcí vozidl viz. MP 1/2006 MD ČR) DEKRA Automobil.s., Prh 4, Chodovec, Türkov 1001,PČ 149 00 člen skupiny DEKRA

Více

Z Á P I S č. 9/2015 z 9. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 9/2015 z 9. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 9/2015 z 9. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 9. 9. 2015 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 7 členů

Více

mezi (dále jen Investor postupitel 3 ) a... (Investor postupitel 1 až Investor - postupitel... dále společně jen Investoři - postupitelé )

mezi (dále jen Investor postupitel 3 ) a... (Investor postupitel 1 až Investor - postupitel... dále společně jen Investoři - postupitelé ) SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY uzvřená podle 1879 násl. zákon č. 89/2014 Sb., občnský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občnský zákoník ) Jméno příjmení:... Jméno Uživtele:... Adres trvlého

Více

Lidské zdroje a Personální agenda. Organizační opatření

Lidské zdroje a Personální agenda. Organizační opatření STRANA: 1 z 6 Orgnizční optření 1. je závzná pro změstnnce školy. 2. je pltná dnem podpisu účinná dnem 1.9.2012. ZPRACOVAL: PODPIS: SCHVÁLIL: PODPIS: VYDAL: DATUM: Pvlín Schneiderová PedDr. Soň Vlušková

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více