PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice"

Transkript

1 PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/ , který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství vzdělávání při zvádění moderních metod řízení pro město Klimkovice" zprcovná přiměřeně k ustnovení 85 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkázkách 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI 1.1. Název veřejné zkázky: Pordenství vzdělávání při zvádění moderních metod řízení pro město Klimkovice 1.2. Identifikční údje o zdvteli Název: Město Klimkovice Sídlo: Lidická 1, Klimkovice IČ: Druh veřejné zkázky: Služby 1.4. Form zdávcího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYBRANÉHO UCHAZEČE, CENA SJEDNANÁ VE SMLOUVĚ A ODŮVODNĚNÍ VÝBĚRU NEJVHODĚJŠÍ NABÍDKY ČÁST 1 PORADENSKÉ SLUŽBY Vybrný uchzeč: MEPCO, s.r.o. Sídlo: V jámě 699/1, Prh 1, Nové Město IČ/DIČ: / CZ Cen: ,- Kč bez DPH ČÁST 2 VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY Vybrný uchzeč: TEMPO TRAINING & CONSULTING.s. Sídlo: Nd Porubkou 838/29, Ostrv, Svinov IČ/DIČ: / CZ Cen: ,- Kč bez DPH Nbídky v rámci obou částí byly vybrány jko vítězné, neboť byly v rámci zvolených hodnotících kritérií ekonomicky nejvýhodnější

2 3. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Jedná se o veřejnou zkázku n služby. Konkrétně se jedná o pordenské vzdělávcí služby. ČÁST Pordenské služby Anlýz strtegických dokumentů stávjících procesů strtegického, personálního finnčního řízení Popis: zjištění veškerých nlytických vstupů z řešených oblstí řízení MěÚ Klimkovice místní smosprávy, které budou podkldem pro návrhové části strtegie pro zvedení systémů zefektivňující fungování úřdu. Aktivit zhrnuje udit principů strtegického řízení, nlýzu stávjících strtegických dokumentů jejich souldu, nlýzu personálních procesů kompetenčního uditu (nplnění kompetenčních poždvků n klíčových prcovních pozicích), udit plýtvání nlýzu úspor, návrh metodických postupů vedoucích ke zlepšení v dných procesech ukotvení relizčního týmu prcovních skupin Výstupy ktivity: - zprcování metodiky pro udit principů strtegického řízení vypořádání přípdných připomínek k metodice ze strny zdvtele, metodik bude zdvtelem zveřejněn jko příkld dobré prxe - provedení uditu principů strtegického řízení - zprcování metodiky kompetenčního uditu vypořádání přípdných připomínek k metodice ze strny zdvtele, - provedení kompetenčního uditu u vybrných klíčových pozic ve vzthu ke strtegickému, finnčnímu projektovému řízení - souhrnný nlytický dokument (nlýz strtegického řízení, nlýz stávjících strtegických dokumentů, nlýz personálních procesů) v rozshu min. 40 strn Návrh metodických postupů vedoucích ke zlepšení v dných procesech ukotvení relizčního týmu prcovních skupin Popis: n zákldě nlýzy součsného stvu procesů strtegie měst Klimkovice připrvit návrhovou část. Dlšími ktivitmi jsou ukotvení metodiky XY v interní směrnici měst nvázání spolupráce s prcovní skupinou strtegického plánování vytvořenou zdvtelem. Výstupy ktivity: - ukotvená metodik XY v interní směrnici měst - fcilitce jednání prcovní skupiny její ukotvení do systému strtegického plánování Aktulizce Strtegického plánu rozvoje měst Klimkovice vytvoření kčního plánu Popis: ktulizce strtegického plánu zefektivnění jeho řízení s využitím moderních metod, to při respektování principů zdrvého finnčního řízení principů udržitelného rozvoje. Cílem je ktulizovt strtegii včetně kčních plánů v souldu s EU2020, přípdně rozvojovými dokumenty krje)

3 Výstupy ktivity: - Strtegický plán měst Klimkovic do r Akční plán do r Do dokumentů budou zkomponovány: integrovný přístup k rozvoji širšího území měření úspěšnosti plánu (cíle indikátory) respektování principů udržitelného rozvoje systém řízení monitoringu vzb n projektové řízení vzb n finnční řízení proces rozpočtování vzb n veřejné zkázky (udit procesu zdávání veřejných zkázek, udit procesu tvorby smluvní dokumentce měst) vzb n strtegii úřdu - komunikce úřd-smospráv Zvedení nových systémů do úřdu / Zvedení systému strtegického řízení do úřdu Popis: plikce doporučení, které jsou výsledkem předchozích ktivit v návznosti n vytvořenou strtegii, která budou mít z úkol mimo jiné zefektivnění řízení investic pro dosžení cílů strtegie, zvést projektové řízení do prxe v prostředí většinou rigidních orgnizčních struktur v neposlední řdě tké nstvení procesů nstvení smluvních podmínek pro doshování strtegických cílů. Výstupem ktivity bude plikce metodiky řízení projektů v prostředí MěÚ Klimkovice včetně procesního modelu. Pro zvedení strtegického řízení do úřdu bude využit metod Mngement by Objectives. Podsttou zvedení strtegického řízení do úřdu je následné plnění jednotlivých kčních plánů strtegie jko tkové ze strny jednotlivých úředníků. Výstupy ktivity: - postupy pro měření hodnocení nplnění strtegického plánu - soubor klíčových indikátorů pro sledování řízení vývoje (krty indikátorů) - proškolení správce měřítek b/ Zvedení systému finnčního řízení do úřdu, řízení rizik optimlizce správy městského mjetku Popis: zefektivnění nkládání s finncemi mjetkem měst předcházení vzniku škod. Dále vytvoření systémových předpokldů pro štíhlý úřd nvržení strtegie úspor včetně definice konkrétních úspor. Účelem bude nlézt odpovědi n otázky: Jk odstrňovt plýtvání minimlizovt ztráty? Jkými způsoby posílit dobré hospodření měst? Jk nstvit ekonomicko-právní vzthy s městskými společnostmi? Lze přenést hospodárnost i n příspěvkové orgnizce měst? Zvedení finnčního řízení do úřdu je nezbytné pro bezproblémový chod strtegického řízení plnění cílů strtegie jejích kčních plánů. Cílem projektu je optimlizce procesů z účelem jejich zefektivnění, což bude mít z důsledek zefektivnění vynkládání finnčních prostředků měst. Bez npojení strtegie n novodobé metody finnčního řízení nebude proces plnění strtegie relizován dosttečně efektivně. Výstupem ktivity bude: - 3 -

4 - vytvoření strtegie úspor včetně revize systému finnčního controllingu - vytvoření strtegie řízení rizik včetně metodiky pro řízení změn - vytvoření směrnice měst k nkládání s mjetkem měst v souldu s pltnou legisltivou ktuální judikturou - vytvoření interní směrnice měst k veřejným zkázkám návrh n její ktulizce - plikce optření n zákldě relizce nlytické části plnění v oblsti provedení nlýzy struktury právnických osob zřizovných nebo zkládných městem s důrzem n optimální dňové ztížení měst c/ Zvedení systému zefektivnění personálního řízení do úřdu Popis: zvedení nového přístupu k hodnocení, rozvoji řízení změstnnců prostřednictví tzv. kompetenčního výkonnostního mngementu z účelem přispění k hospodárnosti měst. Vytvořený kompetenční model umožňuje identifikovt, popst, hodnotit, rozvíjet klíčové kompetence/způsobilosti n pozicích, popisuje klíčové znlosti n prcovní pozice - vzdělávání, odborná prxe, mnžerské zkušenosti, popisuje tké klíčové dovednosti - flexibilitu, odolnost vůči stresu, schopnost komunikovt td. Obshem ktivity bude provedení: - vytvoření kompetenčního modelu = je šitý n míru úřdu je určen pro tvorbu, správu, rozvoj hodnocení kompetencí změstnnců n prcovních pozicích - provedení kompetenčního uditu - vytvoření popisu prcovních pozic v rámci úřdu - návrh personální strtegie - udit procesu výběrových řízení n úředníky prcovních smluv směrnic Výstup ktivity: - provedená optimlizce zefektivnění řízení rozvoje lidských zdrojů vč. vytvoření procesní mpy kompetenčního modelu d/ Zvedení systému Good Governnce do úřdu Popis: vytvořit systém předstvit nástroje vedoucí k vyšší trnsprentnosti rozhodovcích procesů smosprávných činností měst tedy větší otevřenosti vůči jeho občnům. Výstupy ktivity: - udit stávjícího postupu měst při poskytování informcí s upozorněním n problémy - zlepšení komunikce s veřejností, komunikce v rámci Místní gendy 21 - udit komunikce mezi politickou reprezentcí měst úřdem Předpokládný rozsh prcí činí celkem 120 expertních (dále tké jko konzultčních) dnů (1 konzultční den = 8 hodin). Poždvek n odborné konzultce v místě relizce minimálně v rozshu 40 konzultčních dnů. Jednotková cen z pordenské služby uvedené v bodě 3.1 nepřesáhne ,- Kč vč. DPH z 1 konzultční den (8 hodin). 3.2 Vzdělávcí služby ČÁST 2 Dodvtel zjistí relizci všech školících ktivit v projektu. Zjištěním kurzů se rozumí: - 4 -

5 - příprv relizce kurzů z účsti kompetentního lektor - odborné proškolení účstníků kurzů kompetentním lektorem - poskytnutí studijních mteriálů účstníkům kurzů dodržení prvidel pro publicitu v souldu s poždvky Operčního progrmu Lidské zdroje změstnnost. (Zdvtel má právo zveřejnit studijní mteriály n svých webových stránkách pro dlší využití.) - oznčení veškerých mteriálů související s dodávkou logem ESF, vljkou EU přípdně dlšími - logy, která budou vyplývt z povinnosti dodržet vizuální identitu ESF poskytovtele dotce). Potřebná log dodá zdvtel - zjištění prezenční listiny z kždého orgnizovného kurzu, která bude podepsán všemi účstníky lektorem - zjištění kždému bsolventovi kurzu osvědčení či certifikát o bsolvování kurzu - přípdné cestovné ubytovcí nákldy lektor Školení: Efektivní veřejná správ strtegické řízení Cílová skupin: 1 skupin úředníků (cc 15 osob ve skupině) Rozsh celkem: 2 dny Cíl školení: předstvit zákldní principy efektivní veřejné správy, její vzby n strtegické řízení měst, finnční řízení, projektové řízení, řízení kvlity, řízení úspor Form: powerpointová prezentce obshující obvykle zákldní učivo, příkldy nebo Školení: Zpojování veřejnosti do rozhodovcích procesů Cílová skupin: 2 skupiny úředníků zstupitelů (cc osob v kždé skupině) Rozsh celkem: 4 dny (2 dny n 1 skupinu) Cíl školení: předstvit procvičit metody zpojování veřejnosti komunikci se stkeholdery, seznámit se s místní Agendou 21, mrketingem měst Form: powerpointová prezentce obshující obvykle zákldní učivo, příkldy nebo Školení: Metod Mngement by Objectives správ indikátorů Cílová skupin: 1 skupin úředníků (cc 15 osob ve skupině) Rozsh celkem: 2 dny Cíl školení: předstvit metodu Řízení podle cílů jko jednu z metod strtegického řízení řízení kvlity porozumět práci s indikátory, včetně nácviku n konkrétních příkldech vhodných pro město jeho orgnizce Form: powerpointová prezentce obshující obvykle zákldní učivo, příkldy nebo Školení: Finnční řízení nkládání s mjetkem v prostředí MěÚ Klimkovice Cílová skupin: 1 skupin úředníků (cc 15 osob ve skupině) Rozsh celkem: 2 dny Cíl školení: předstvit principy efektivního finnčního řízení hospodření s mjetkem obce v souldu s pltnou legisltivou Form: powerpointová prezentce obshující obvykle zákldní učivo, příkldy nebo - 5 -

6 3.2.5 Školení: Mnžerské dovednosti komunikce - změřeno n mngement měst Cílová skupin: 1 skupin úředníků (cc 15 osob ve skupině) Rozsh celkem: 2 dny Cíl školení: posílit mnžerské komunikční dovednosti vedoucích prcovníků volených předstvitelů Form: powerpointová prezentce obshující obvykle zákldní učivo, příkldy nebo Školení: Obec v systému veřejné správy Cílová skupin: 2 skupiny úředníků zstupitelů (cc osob v kždé skupině) Rozsh celkem: 4 dny (2 dny n 1 skupinu) Cíl školení: ve srozumitelné podobě předstvit problemtiku postvení obcí v systému veřejné správy v souldu s relevntní pltnou legisltivou Form: powerpointová prezentce obshující obvykle zákldní učivo, příkldy nebo Celkem bude relizováno 16 školících dnů, kždý školící den má 7 hodin. Cílová skupin čítá celkem 32 osob (15 úředníků 17 zstupitelů). Jednotková cen z všechny vzdělávcí služby uvedené v bodě 3.2 nepřesáhne ,- Kč vč. DPH z 1 školící den. 4. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VŠECH UCHAZEČŮ A JEJICH NABÍDKOVÁ CENA ČÁST 1 NABÍDKA ČÍSLO: 01 MEPCO, s.r.o. 02 Equic,.s UCHAZEČ: IČ/DIČ: SÍDLO: Scott & Hgget Czech, s.r.o. BNV Consulting, s.r.o. M.C.TRITON, spol. s r.o. CATANIA GROUP s.r.o. HskoningDHV Czech Republic, / CZ / CZ / CZ / CZ / CZ / CZ / CZ V jámě 699/1, Prh 1, Nové Město Rubešk 215/1, Prh 9, Vysočny Celetná 598/11, Prh 1, Stré Město Melntrichov 17b, Prh 1 Evropská 846/176, Prh 6, Vokovice Bořivojov 878/35, Prh 3, Žižkov Sokolovská 100/94, NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč - 6 -

7 08 10 spol. s r.o. AQE dvisors,.s. Sdružení: PROCES- Centrum pro rozvoj obcí regionů, s.r.o. (vedoucí prtner) ACCENDO Centrum pro vědu výzkum, o.p.s. (prtner) / CZ / CZ / CZ Prh 8, Krlín Tř. Kpt. Jroše 1944/31, Brno Švbinského 1749/19, Ostrv, Morvská Ostrv Přívoz Švbinského 1749/19, , Ostrv, Morvská Ostrv Přívoz ,- Kč ,- Kč ČÁST 2 NABÍDKA ČÍSLO: 01 MEPCO, s.r.o UCHAZEČ: IČ/DIČ: SÍDLO: BNV Consulting, s.r.o. M.C.TRITON, spol. s r.o. CATANIA GROUP s.r.o. HskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. AQE dvisors,.s. TEMPO TRAINING & CONSULTING.s. Sdružení: PROCES- Centrum pro rozvoj obcí regionů, s.r.o / CZ / CZ / CZ / CZ / CZ / CZ / CZ / CZ / V jámě 699/1, Prh 1, Nové Město Melntrichov 17b, Prh 1 Evropská 846/176, Prh 6, Vokovice Bořivojov 878/35, Prh 3, Žižkov Sokolovská 100/94, Prh 8, Krlín Tř. Kpt. Jroše 1944/31, Brno Alejnikovov 5, Ostrv - Zábřeh Švbinského 1749/19, Ostrv, Morvská Ostrv Přívoz NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč - 7 -

8 (vedoucí prtner) ACCENDO Centrum pro vědu výzkum, o.p.s. (prtner) CZ Švbinského 1749/19, , Ostrv, Morvská Ostrv Přívoz 5. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZÁJEMCŮ ČI UCHAZEČŮ, JEŽ BYLI VYLOUČENI Z ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ Žádný zájemce či uchzeč nebyl vyloučen z účsti v zdávcím řízení. 6. ODŮVODNĚNÍ VYLOUČENÍ UCHAZEČE, JEHOŽ NABÍDKA OBSAHOVALA MIMOŘÁDNĚ NÍZKOU NABÍDKOVOU CENU Žádný uchzeč nebyl vyloučen z důvodu, že jeho nbídk obshovl mimořádně nízkou nbídkovou cenu. 7. DŮVOD POUŽITÍ SOUTĚŽNÍHO DIALOGU, JEDNACÍHO ŘÍZENÍ Nerelevntní. S UVEŘEJNĚNÍM ČI JEDNACÍHO ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ 8. DŮVOD ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Nerelevntní. Ing. Zdeněk Husťák, strost Klimkovice,

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020 Strtegický plán měst Třince pro období 20142020 Tr inec fjne mı sto pro z ivot Leden 2014 Obsh Vize rozvoje měst... 4 I Oborová koncepce Doprv... 6 1 Stručná nlýz oblsti Doprvy... 7 1.1 Interpretce problémového

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020 Úvod do politiky EU pro období 2014-2020 Politik Červen 2014 Co je politik? Politik je hlvní investiční politik EU Cílí n všechny měst v Evropské unii. Jejím cílem je podpor vytváření prcovních míst, konkurenceschopnosti

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 38. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 19. 1.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 38. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 19. 1. 1 z 23 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 38. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 19. 1. 2012 09:00 (usn. č. 1694/38 - usn. č. 1754/38) Mgr. Krel Sibinský Bc.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci výzvy č. 35 NÁZEV ZAKÁZKY:

Více

ENERGY EFFICIENCY ENERGETICKÁ ÚČINNOST MĚSTSKÝCH OBYTNÝCH ZÓN

ENERGY EFFICIENCY ENERGETICKÁ ÚČINNOST MĚSTSKÝCH OBYTNÝCH ZÓN ENERGY EFFICIENCY ENERGETICKÁ ÚČINNOST IN V PROJEKTECH URBAN RESTRUCTURING RESTRUKTURALIZACE PROJECTS MĚSTSKÝCH OBYTNÝCH ZÓN Bridgg gp between mbitions prctice usg guideles lessons from ENPIRE project

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Č.j.: SFZP 076179/2012 Datum: 29. 3. 2012

Více

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel )

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel ) SMLOUVA O DÍLO na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017 evidenční číslo objednatele: OLP/218/2013 evidenční číslo zhotovitele: LB 13-02 uzavřená v souladu

Více

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY PROJEKT INSTITUT TRHU PRÁCE PODPŮRNÝ SYSTÉM SLUŽEB ZAMĚSTNANOSTI Registrační číslo projektu : CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Datum: 14. 3. 2012 Zadávací dokumentace

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Č.j.: 40438/2014-54 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PODPROGRAM ZÁSADY PRO ŽADATELE 1. VÝZVA NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 z

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Úvod 1. Pojetí canisterapie 1.1 Zvířata lidem 1.2 Vznik canisterapie ve světě 1.3 Rozvoj canisterapie v ČR 1.4 Metody a formy canisterapie

Úvod 1. Pojetí canisterapie 1.1 Zvířata lidem 1.2 Vznik canisterapie ve světě 1.3 Rozvoj canisterapie v ČR 1.4 Metody a formy canisterapie Obsh Úvod 1. Pojetí cnisterpie 1.1 Zvířt lidem 1.2 Vznik cnisterpie ve světě 1.3 Rozvoj cnisterpie v ČR 1.4 Metody formy cnisterpie 1. Shrnutí 2. Zákldní terminologie indikce cnisterpie v sociální práci

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Akční plán boje s korupcí na rok 2015 Předkladatel: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Praha, prosinec 2014 Obsah Úvod... 3 1. Výkonná a nezávislá exekutiva... 6 2. Transparentnost

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém VII. zasedání, konaném dne 31. března 2014, schválilo usnesením č. 8/VII/2014 kontrolní závěr v tomto znění:

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém VII. zasedání, konaném dne 31. března 2014, schválilo usnesením č. 8/VII/2014 kontrolní závěr v tomto znění: Věstník NKÚ, kontrolní závěry 215 13/24 Peněžní prostředky vynakládané na projekt Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) a nákup vybraných komodit prostřednictvím e-tržišť

Více

Procesní model budoucího stavu ( TO-BE ) v oblasti projektového řízení v resortu MV

Procesní model budoucího stavu ( TO-BE ) v oblasti projektového řízení v resortu MV Procesní model budoucího stavu ( TO-BE ) v oblasti projektového v resortu MV Centrální podpora projektového projektů MV ČR a jím řízených organizací Kolektiv autorů SOFO Group a.s. 7. 11. 2012 Seznam procesů

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací);

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací); Pravidla pro výběr (dále jen Pravidla ) stanovují závazný postup příjemce dotace (dále jen Zadavatel ) při: a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje

Více

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI III. NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci orgán pro METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Více

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST Číslo vydání: 1 Datum účinnosti: 16. 3. 2015 Počet stran 208 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 EVIDENCE ZMĚN OPROTI PŘEDCHOZÍ VERZI...

Více

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více