Jan Hefner - Profil společnosti Jan Hefner - Motto: To, co jinde jen očekáváte, je u nás samozřejmostí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jan Hefner - Profil společnosti Jan Hefner - Motto: To, co jinde jen očekáváte, je u nás samozřejmostí"

Transkript

1 Profil společnosti Jan Hefner - Firma byla zaloţena majitelem Janem Hefnerem v roce Postupně byla vybudována jednotlivá samostatně působící střediska, která podnikají v různých odvětvích. V současné době firma zaměstnává okolo 200 pracovníků. Činnosti provozních středisek firmy : CNC KOVOOBRÁBĚNÍ PRODEJ OLEJŮ, MAZIV a PROVOZNÍCH KAPALIN PRODEJ POHONNÝCH HMOT MEZINÁRODNÍ VNITROSTÁTNÍ KAMIONOVÁ DOPRAVA PERSONÁLNÍ AGENTURA REPASE A GENERÁLNÍ OPRAVY OBRÁBĚCÍCH STROJŮ ZÁMEČNICKÉ A SVÁŘEČSKÉ PRÁCE VÝROBA A REPASE TVÁŘECÍCH NÁSTROJŮ PRO KOVÁRNY A VÁLCOVNY STROJNÍ VÝKOPOVÉ PRÁCE A TERÉNNÍ ÚPRAVY

2 Středisko Kovovýroba a CNC obrábění Na tomto středisku je prováděno obrábění na konvenčních strojích, NC, CNC karuselech a obráběcími centry s řídicími systémy Sinumerik 840 D. Nově jsme zakoupili tříosé obráběcí centrum MCV Středisko zajišťuje kusovou, malosériovou i velkosériovou výrobu. Strojní zařízení je umístěno v nově postavených halách, které splňují poţadavky moderní výroby. Technické parametry strojů a zařízení umoţňují opracovávání obrobků na karuselech aţ do průměru 1300 mm, výšky 900 mm a hmotnosti 5000 kg. V obráběcích centrech tyto hodnoty představují 1000 mm x 800mm x 700mm. Instalované technologie umoţňují obrábění i ocelí vyšších jakostí s přesností do 0,02mm.

3 Středisko provádí také dělení materiálu CNC pilou do průměru 300mm a tepelné zpracování materiálu a obrobků o hmotnosti do 2000kg v elektrické vozokomorové peci. U výrobků zajišťujeme statické vyvaţování, nedestruktivní zkoušení ultrazvukem a magnetoskopií. U finálních výrobků provádíme odmaštění, nátěry a balení dle poţadavků zákazníků. V rámci logistických sluţeb zabezpečujeme návoz materiálu i odvoz do místa určení zákazníka, a to vlastními dopravními prostředky.

4 Vysokou kvalitu výroby zajišťujeme trvalým kvalifikačním růstem našich pracovníků. Od roku 2008 je firma drţitelem certifikátů ISO 9001:2009, Českých drah a dalších. V přípravné fázi je certifikace systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005 a systému managementu a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001:2008.

5 Středisko Prodeje olejů, maziv a provozních kapalin Do sortimentu nabízeného zboţí patří: oleje automobilní, např. motorové a převodové oleje, průmyslové oleje, obráběcí kapaliny, konzervační prostředky atd. plastická maziva speciální oleje a plastická maziva společnosti TOTAL jako CARTER, AZOLLA apod., které mají svou nezastupitelnou úlohu např. v nejrůznějších důlních strojích a zařízeních a dalších těţce namáhaných zařízeních. autokosmetika, autochemie - kompletní sortiment společností Lybar, Coyote, Velvana, Cinol, Hekra a další. petroleje, technické benzíny, ostatní bílé produkty asfaltové výrobky - asfaltové suspenze, asfaltové laky, tmely, izolační asfalty a zálivkové hmoty průmyslová chemie topné oleje - TOL, TOEL kompletní sortiment, speciální oleje a plastická maziva společností LOTOS, TOTAL, CASTROL, HEKRA, TRIGA, ORLEN, SLOVNAFT, MOGUL, PARAMO, ESSO, SHELL, MOBIL, ARAL, AGIP, LOCTITE a další. Na základě posouzení předloţené technické dokumentace zajišťujeme dodávky maziv, případně jejich náhrad od výše uvedených i dalších výrobců, působících jak na trhu v ČR, tak i v zahraničí.

6 Dále nabízíme: Tuzemské substituty zahraničních maziv a olejů s často výrazně niţší cenou. Veškerý informační a poradenský servis. Poradenství v oblasti ţivotního prostředí a nakládání s chemickými látkami. Zákaznický komfort z hlediska dodávek just in time, balení zboţí, dopravy a dalších sjednaných podmínek dodávky produktů. Skladování formou konsignace. Produkty, dodávané našim zákazníkům, splňují nejvyšší jakostní a výkonnostní ukazatele. Při kaţdém odběru obdrţí zákazník dodací list a jakostní osvědčení, případně bezpečnostní list. Na všechny nebezpečné chemické látky nebo přípravky dodáváme bezpečnostní listy zpracované výrobci dle zákona 356/03 Sb., vyhlášky 231/04 Sb., potaţmo ES 1907/2006, a to nejpozději při prvním předání zboţí. V rámci péče o zákazníky organizujeme doškolování pracovníků a zvyšování kvalifikace v rámci obchodu s petrochemickými výrobky dle obdrţených informací od dodavatelů. Udrţujeme a řídíme činnosti dle systémů norem a certifikace dle ISO Odborně způsobilou - autorizovanou osobou organizujeme a kontrolujeme ve společnosti nakládání s chemickými látkami dle platné legislativy. Zásobování našich zákazníků, kterým dodáváme oleje a ostatní produkty, provádíme vlastní autodopravou. Všechna naše vozidla, dopravující zboţí, jsou řádně certifikována dle mezinárodní dohody ADR a splňují veškeré zákonné poţadavky.

7 Středisko Doprava a spedice Zajišťuje komplexní přepravu zboţí v rámci ČR a do všech lokalit zemí střední a západní Evropy. Firma disponuje 20 ti vlastními kamiony značky SCANIA a DAF a další dopravní a manipulační technikou. Přepravujeme jakékoliv zboţí do hmotnosti 25 tun a délky 13 metrů. Dalšími vozidly přepravujeme zboţí v rozsahu nosností 1t-18t. Některé naše kamiony jsou vybaveny závěsnými vysokozdviţnými vozíky, které umoţňují vykládku a nakládku na místě určení. Zboţí přepravujeme na základě všeobecných mezinárodních podmínek a dohod o přepravách zboţí. Máme uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu silničního dopravce způsobenou na nákladu do výše 5 mil. Kč, s moţností operativního připojištění na vyšší hodnotu dle přání zákazníka. Nabízíme moţnost přepravy jak na návěsech standardních, tak na návěsech typu mulda. Oddělení spedice nabízí kvalifikované sluţby v oblasti mezinárodních i tuzemských přeprav. Naši dispečeři jsou nepřetrţitě k dispozici a naprostou samozřejmostí je průběţné informování zákazníka o průběhu přepravy. Dispečeři jsou s řidiči ve vozidlech permanentně v kontaktu prostřednictvím mobilních telefonů a on-line sledování. Středisko doprava a spedice provozuje rovněţ autoservis, který poskytuje sluţby i externím přepravcům.

8 Středisko Prodeje pohonných hmot Naše firma odebírá PHM pouze od renomovaných dodavatelů, jako jsou například Slovnaft, Litvínov, Paramo. Všechny PHM jsou dodávány dle platné legislativy a v kvalitě dle ČSN EN 228 pro benzín a dle ČSN EN 590 pro naftu. S prodejem PHM má naše společnost dlouholetou zkušenost, a to jak na čerpacích stanicích, tak v rámci rozvozu PHM zákazníkům, kterými jsou ČS, menší i velké podniky v regionu Moravskoslezského kraje. Tuto činnost zajišťujeme vlastními cisternovými vozidly. Naše firma např. pravidelně zajišťuje dodávky PHM a ostatních produktů na "Den NATO" v Mošnově. Fotografie zachycuje tankování PHM do letadel skupiny The Red Arrows. Moţnosti úhrad za odebrané PHM: hotově CCS kartou bankovní kartou fakturou - poskytujeme svým zákazníkům moţnost odběru PHM se splatností aţ 30 dní na základě vlastní vydané magnetické karty. Při větších odběrech poskytujeme mnoţstevní slevu. Pohonné hmoty jsou v naší společnosti z hlediska kontroly kvality ještě dále prověřovány. Tuto sluţbu nám v pravidelných intervalech pro všechny druhy PHM provádí nezávislá akreditovaná laboratoř. Prodej kvalitních pohonných hmot tvoří nedílnou součást dobrého jména společnosti.

9 Čerpací stanice Bohumín Čerpací stanice Rychvald Provozní doba: Provozní doba: Denně včetně sobot, nedělí a svátků 6:00 22:00. Denně včetně sobot, nedělí a svátků: 5:00 23:00 Distribuce PHM Je prováděna vozidly s cisternovými nástavbami včetně velké cisterny o objemu 33000l. Všechny cisterny splňují normy Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných látek- ADR. Stáčení PHM realizujeme buď s teplotní kompenzací při 15 stupních, nebo dle stočených litrů- dle poţadavků zákazníka. Ke kaţdé dodávce PHM dodáváme atest o jakosti produktu. Na základě objednávky jsme schopni operativně vyřešit poţadavky zákazníka na flexibilitu dodávky. V menších objemech, do 5000l, jsme schopni dodat PHM jiţ do dvou hodin. Prioritně zásobujeme odběratele v oblasti Moravskoslezského kraje a po dohodě i mimo tento region. V nabízené ceně PHM je zahrnuta i cena dopravy. V případě větších odběrů je moţno fakturovat odebrané PHM aţ se splatností 30-ti dní.

10 Personální agentura V regionu Bohumína jsme jedinou firmou, která je jiţ od roku 2008 drţitelem příslušných oprávnění vydaných ministerstvem práce a sociálních věcí pro zprostředkovatelskou činnost v oblasti zaměstnávání. V souladu s poţadavky zákazníků zajišťujeme veškerý personál prakticky ve všech oborech od pomocných dělníků a kvalifikovaných řemeslníků přes administrativní pracovníky aţ po střední management, při čemţ se můţe jednat o jednotlivce nebo i velké skupiny pracovníků. Pro dočasně i dlouhodobě přidělené pracovníky zajišťujeme komplexní personální servis, zejména: - Výběr, vstupní a výstupní formality. - Vstupní a periodické lékařské prohlídky. - Vstupní a periodická školení BaOZ a PO, odborná školení dle poţadavku daného pracovního místa. - Vybavení pracovním oděvem, ochrannými a osobními pracovními pomůckami. - Vedení personální a mzdové agendy včetně ohlašovacích povinností. Cena za dočasně přidělené pracovníky je odvozena od vzájemně sjednané hodinové zúčtovací sazby pro jednotlivé druhy zajišťovaných činností.kromě výše uvedené formy spolupráce nabízíme také sluţby a pomoc při vyhledávání a výběru nových kmenových pracovníků pro přímou zaměstnanost ve spolupracujících firmách.

11 Doplňkové činnosti S cílem zvýšit komplexnost poskytovaných sluţeb nabízí naše společnost také další servisní činnosti, ke kterým patří zejména svářečské práce, zámečnické práce,výroba a repase tvářecích nástrojů pro kovárny a válcovny. Od roku 2008 poskytujeme rovněţ strojní kapacity v oblasti zemních a výkopových prací. Zde hlavní nabídku tvoří výkopy základů a základových desek, terénní úpravy rovinných a svaţitých terénů, rovnání a svahování terénu, nakládka a vykládka a přemísťování zeminy a jiných materiálů, výkopové a zahrnovací práce, hloubení rýh pro inţenýrské sítě, bourací a rekultivační práce a případné odklízení sněhu v zimním období. V rámci těchto prací je samozřejmostí přeprava zeminy a dalších sypkých či stavebních materiálů dle přání našich zákazníků.

12 Životní prostředí, BaOZ, péče o zaměstnance Nedílnou součásti naší strategie a firemní kultury je péče o zákazníky formou rozvoje systému jakosti a trvalého zvyšování kvality výrobků, poskytovaných sluţeb, dále péče o ţivotní prostředí, bezpečnost práce a odborný růst zaměstnanců. Za účelem prohloubení důvěry obchodních partnerů jsme v roce 2008 zavedli v naší společnosti certifikovaný systém řízení jakosti dle norem ISO 9001, který jsme úspěšně obhájili v březnu 2011.V oblasti péče o ţivotní prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, prosazujeme v naší společnosti striktní dodrţování všech platných legislativních předpisů včetně vedení příslušné dokumentace. Zvýšenou pozornost věnujeme skladování PHM, olejů, maziv a dalších provozních kapalin, kde se řídíme zejména zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., zákonem č. 477/2002 Sb., který řeší problematiku likvidace a recyklace obalů a příslušnými ČSN jako , a podobně. Ke všem nebezpečným chemickým látkám a přípravkům dodáváme v souladu se zákonem č. 356/2003 Sb. a vyhláškou č. 231/2004 Sb. bezpečnostní listy zpracované výrobci a v rámci péče o zákazníky organizujeme školení pracovníků v oblasti inovací a zavádění nových petrochemických výrobků. Náš kladný přístup k ochraně ţivotního prostředí a péči o bezpečnost práce chceme zvýraznit získáním dalších dvou certifikátů, a to o systému enviromentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005 a o systému managementu a ochrany zdraví při práci, tzv. Bezpečný podnik dle ČSN OHSAS 18001:2008. V obou případech jsme jiţ v roce 2008 zahájili příslušné přípravné kroky.v případě péče o odborný a kvalifikační růst vlastních zaměstnanců máme ve společnosti zavedený vnitřní systém vzdělávání, jehoţ součástí jsou povinné kurzy a školení pro vybraná povolání vyplývající z legislativních předpisů a nástavbová školení související s prohlubováním a rozšiřováním znalostí a dovedností pracovníků zařazených na jednotlivých pracovních místech.

13 Kontakty Jan Hefner Šunychelská Bohumín tel.: , , fax.: Web : Komplexní přehled o námi nabízených sluţbách najdete na našich webových stránkách, kde jsou rovněţ uvedeny kontakty na vedoucí pracovníky jednotlivých středisek. Váţení obchodní partneři, věříme, ţe jiţ v blízké budoucnosti budeme mít příleţitost podílet se výše uvedenými sluţbami na plnění Vašich pracovních cílů a podnikatelských záměrů a přesvědčit Vás, ţe naše firemní motto: To, co jinde očekáváte, je u nás samozřejmostí není fráze.

14 Reference AK 1324, s.r.o. ArcelorMittal, a.s. Bekaert Bohumín s.r.o. Bekaert Petrovice s.r.o. BENZINA a.s. BESKYD CARGO s.r.o. BOCHEMIE a.s. BONATRANS GROUP a.s. ČKD VAGONKA, s.r.o. Gumárny Zubří, akciová společnost KOVOHUTĚ BŘIDLIČNÁ, a.s. LUCCO s.r.o. METALIMEX a.s. OMA CZ, a.s. Ostravská dopravní společnost, a.s. PANSPED spol. s r.o. ROCKWOOL, a.s. SGM Route, a.s. Slovnaft Česká republika, spol. s r.o. Tafonco a.s. Taforge a.s. TATRA, a.s. Tawesco s.r.o. TITANUM a.s. TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. TRIGA, společnost s ručením omezeným VÍTKOVICE HOLDING, a.s VHS - ROPA spol. s r.o. ŢDB GROUP a.s. a další...

15 Povolení ke zprostředkování zaměstnání

16 Zahájení budování a zdokonalování systému řízení společnosti a získání certifikátu - systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO : 2005 a získání certifikátu - systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (bezpečný podnik) dle ČSN OHSAS :

17 Certifikát ISO 9001:2009

Zefektivnění systému mezinárodní kamionové dopravy zboží v dopravní firmě. Ondřej Hanáček

Zefektivnění systému mezinárodní kamionové dopravy zboží v dopravní firmě. Ondřej Hanáček Zefektivnění systému mezinárodní kamionové dopravy zboží v dopravní firmě Ondřej Hanáček Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce, na téma Zefektivnění systému mezinárodní kamionové dopravy zboţí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. Provozní výsledek hospodaření byl překročen o 29,48 %. Zisk po zdanění byl překročen o 31,11 % a činil 59 348 tis.

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ RELIMEX spol. s r.o. Duben 2012

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ RELIMEX spol. s r.o. Duben 2012 ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ RELIMEX spol. s r.o. Duben 2012 ZPRACOVÁNO V SOULADU S NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) Č. 1221/2009 O PROGRAMU EMAS TATO VERZE ENVIRONMENTÁLNÍHO PROHLÁŠENÍ EMAS JE

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ RELIMEX spol. s r.o.

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ RELIMEX spol. s r.o. ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ RELIMEX spol. s r.o. 2014 ZPRACOVÁNO V SOULADU S NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) Č. 1221/2009 O PROGRAMU EMAS TATO VERZE ENVIRONMENTÁLNÍHO PROHLÁŠENÍ EMAS JE TŘETÍM

Více

9 Ekonomické výsledky společnosti za období od 1. 5. 2009 do 30. 4. 2010

9 Ekonomické výsledky společnosti za období od 1. 5. 2009 do 30. 4. 2010 Výroční zpráva Cílem ŽSD a. s. je nadále zůstat na přední pozici v daném odvětví odpadového hospodářství a recyklace v ČR a aktivně se rozvíjet v této oblasti stavebnictví i v zahraničí. Současně rozšiřovat

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF STUDIE LOGISTICKÝCH SLUŽEB PRO KONKURENČNÍ VÝHODU THE STUDY OF LOGISTIC

Více

Prezentace společnosti

Prezentace společnosti Stránka 1 z 12 Prezentace společnosti RE WORK-EU, s.r.o. agentura práce, Dukelská 1293 Tel. / fax: +420 326 210 650, E-mail: info@reworkeu.cz, Internet: www.reworkeu.cz Obchodní rejstřík: Městský soud

Více

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI V současné době je slovní spojení společenská odpovědnost firem skloňováno čím dál víc a neustále nabírá na významu. Pro Českou rafinérskou a velké množství jejích aktivit je však termín společenská odpovědnost

Více

OBSAH DTS VRBENSKÝ, A.S. / VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 1

OBSAH DTS VRBENSKÝ, A.S. / VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH Představení společnosti DTS Vrbenský, a. s. 3 Správnou cestou 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 12 Profi l společnosti 14 Řídící orgány společnosti 16 Zpráva představenstva

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Efektivní využití přepravní trasy u společnosti Pavel Pospíšil. Bc.

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Efektivní využití přepravní trasy u společnosti Pavel Pospíšil. Bc. Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Efektivní využití přepravní trasy u společnosti Pavel Pospíšil Bc. Veronika Boudová Diplomová práce 2014 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

SKUPINA AWT. Obrat dle jednotlivých typů služeb. Reference

SKUPINA AWT. Obrat dle jednotlivých typů služeb. Reference PROFIL SKUPINY AWT ÚVODNÍ SLOVO Značka AWT se sice na logistickém trhu představila teprve v roce 2010, její základy ale tvoří šedesátileté zkušenosti z oblasti dopravy a logistiky a zhruba dva a půl tisíce

Více

Vážení obchodní partneři, vážené dámy, vážení pánové, přátelé,

Vážení obchodní partneři, vážené dámy, vážení pánové, přátelé, Obsah Úvodní slovo ředitele podniku 2 Základní informace o podniku 3 Historický a budoucí vývoj podnikatelské činnosti 4 Vývoj technologií a výrobků 8 Systém zabezpečení jakosti a certifikace 9 Rozvoj

Více

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnost NÁKLADEM

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnost NÁKLADEM Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA pro ţivnost SKLADOVÁNÍ POTRAVINAŘSKÉHO ZBOŢÍ A MANIPULACE S NÁKLADEM Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo

Více

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty.

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. kvalita TECHNIKA Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. AKADEMIE. KATALOG 2010/2011. Vydavatel TÜV SÜD Czech s.r.o. Novodvorská 994/138 142 21 Praha 4 Tel.: +420 239

Více

ŠkodaAuto SUSTAINABILITY REPORT 2005/2006

ŠkodaAuto SUSTAINABILITY REPORT 2005/2006 ŠkodaAuto SUSTAINABILITY REPORT 2005/2006 OBSAH Profil společnosti 5 Úvodní slovo předsedy představenstva Historie Strategie trvale udržitelného rozvoje Cíle společnosti Politika společnosti Škoda Auto

Více

Prohlášení společnosti Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí

Prohlášení společnosti Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí Prohlášení Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí 2014 1 Prohlášení společnosti Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí Prohlášení společnosti Metrostav a.s. (dále jen společnost)

Více

Č.j. VP/S 69a/00-160 V Brně dne 8. prosince 2000

Č.j. VP/S 69a/00-160 V Brně dne 8. prosince 2000 Č.j. VP/S 69a/00-160 V Brně dne 8. prosince 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 20. 11. 2000 na základě žádosti Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 15. 11.

Více

Příručka jakosti a environmentálního managementu

Příručka jakosti a environmentálního managementu Příručka jakosti a environmentálního managementu Tato příručka jakosti a environmentu zahrnuje základní ustanovení systému jakosti dle normy ISO 9001:2000 (QMS) a systému řízení a ochrany životního prostředí

Více

Zavedení environmentálního účetnictví ve firmě TES VSETÍN s.r.o. Alena Běťáková

Zavedení environmentálního účetnictví ve firmě TES VSETÍN s.r.o. Alena Běťáková Zavedení environmentálního účetnictví ve firmě TES VSETÍN s.r.o. Alena Běťáková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, ţe: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA / 1

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA / 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH Úvodní slovo ředitele podniku... 2 Profil podniku... 3 Obchodní jméno a sídlo... 3 Hlavní cíl podnikání... 3 Založení... 3 Statutární orgán... 3 Organizační uspořádání... 4 Lokalita

Více

Široké spektrum jeden fokus. Ověřená kvalita. TÜV SÜD Czech s.r.o.

Široké spektrum jeden fokus. Ověřená kvalita. TÜV SÜD Czech s.r.o. Široké spektrum jeden fokus. Ověřená kvalita. TÜV SÜD Czech s.r.o. Světa znalý. TÜV SÜD je světově uznávanou společností, působící ve všech odvětvích průmyslu a služeb. Našim klientům poskytujeme služby

Více

Úvodní slovo ředitele

Úvodní slovo ředitele Obsah: Úvodní slovo ředitele 3 Slovo předsedy Dozorčí rady 4 Základní informace o podniku 5 Historický a budoucí vývoj podnikatelské činnosti 6 Vývoj technologií a výrobků 8 Systém zabezpečení jakosti

Více

e-business Services, a.s.

e-business Services, a.s. e-business Services, a.s. COMPANY PROFILE VEŘEJNÝ DOKUMENT Datum: Duben 2010 Copyright 13.4.2010 e-business Services Strana 1/11 e-business Services a.s. Sídlo: Vinohradská 184/2396, 130 00 Praha 3 IČ:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 PRAŽSKÉ SLUŽBY, A.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 PRAŽSKÉ SLUŽBY, A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 PRAŽSKÉ SLUŽBY, A.S. Velké drobnosti. Možná se vám to může zdát jako drobnost. Jdete městem, které máte rádi, možná spěcháte, možná se jen tak procházíte. Věci mají svůj řád, a dokud

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 03 O společnosti... 4 Zpráva předsedy představenstva... 5 Přehled hlavních ekonomických ukazatelů... 7 Zpráva managementu... 8 Obchod... 8 Nákup...

Více

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ společnosti Zlínstav, a.s. Zlín zpracované podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 a usnesení vlády č. 466/1998 a aktualizace usnesení vlády č. 651/2002

Více

Stavebnictví a nemovitosti

Stavebnictví a nemovitosti Stavebnictví a nemovitosti Komplexní služby pro zajištění kvality, bezpečnosti a dodržení legislativních požadavků Kontrola kvality staveb Poradenství při řízení investic Snižování provozních nákladů Posouzení

Více

Společná environmentální zpráva Skupiny UNIPETROL za rok 2006. Jeden tým, jeden cíl

Společná environmentální zpráva Skupiny UNIPETROL za rok 2006. Jeden tým, jeden cíl Společná environmentální zpráva Skupiny UNIPETROL za rok 2006 Jeden tým, jeden cíl 1 tým Společná environmentální zpráva Stovky lidí, desítky profesí, pět společností práce každého je potřebná ke společnému

Více

Výroční zpráva společnosti Šmeral Brno a.s. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Výroční zpráva společnosti Šmeral Brno a.s. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zpráva společnosti Šmeral Brno a.s. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Šmeral Brno a.s. (IČ 46 34 61 39) za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Výroční zpráva společnosti

Více

PŘÍRUČKA KVALITY podle ČSN EN ISO 9001:2009

PŘÍRUČKA KVALITY podle ČSN EN ISO 9001:2009 1/32 Řízený dokument Výtisk č. 01 PŘÍRUČKA KVALITY podle ČSN EN ISO 9001:2009 2/32 AKTUÁLNÍ PŘEHLED VYDÁNÍ A ZMĚN Kapitola. Název Vydání Změna Datum změny Oprava chyb PJ 05 Z1 25..2005 2.4 Oprava Organizační

Více