Konkurenceschopnost zemědělců a potravinářů na evropském trhu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konkurenceschopnost zemědělců a potravinářů na evropském trhu"

Transkript

1 Konkurenceschopnost zemědělců a potravinářů na evropském trhu Znojmo 2010 Ing. Ivo Zdráhal

2 Okruhy přednášky 1. Globální trendy agrobyznysu 2. Tendence v jednotlivých článcích komoditních vertikál 3. Zemědělství a potravinářství v EU

3 Komoditní řetězec Dodavatelé vstupů do zemědělství Vývoz zemědělských produktů Výrobci zemědělských produktů Dovoz zemědělských produktů a potravin Podniky nákupu, skladování a zpracování zemědělských produktů Podniky velkoobchodu potravinami, dopravy a ostatních služeb Podniky maloobchodu potravinami Instituce veřejného stravování Spotřebitelé

4 Agrobyznys Zemědělství, lesnictví, vodohospodářství Potravinářský a jiný zpracovatelský průmysl Krmivářský průmysl Služby pro zemědělství a potravinářství Dodavatelská odvětví vstupů do zemědělství a potravinářství Agrárně- potravinářský komplex Agrárně-průmyslový průmyslový komplex AGROBYZNYS Potravinářský obchod a veřejné stravování

5 Agrobyznys - definice..souhrn všech činností týkajících se výroby, zpracování a distribuce zemědělských produktů, to znamená výrobníčinnosti, skladování, zpracování, doprava a prodej zemědělských komodit a produktů z nich vyrobených Davis-Goldberg..řetězec subsektorů vzájemně propojených řadou přímých i zpětných vazeb, zahrnující výzkum + dodavatele biologického materiálu dodavatele ostatních vstupů zemědělské výrobce nákupce zemědělských produktů zpracovatele první a druhé fáze zpracování zem. produktů (malo)obchod a instituce veřejného stravování.. Sonka Hudson 50 % práce schopného obyvatelstva ve světě 50 % světových aktiv 50 % spotřebitelských výdajů.

6 Zásadní změna v postavení zemědělství Nabídkov dkový řetězec produkce formovala nabídku dku rozhodující kvalita půdy a výroba, lineárn rní systém Vstupy Zeměděl. produkty 1.zprac. 2.zprac. Potrav. zboží Poptávkov vkový řetězec poptávka motivuje výrobu informace o poptávce vce, analýzy zy, koordinace a dohody týkající se využit ití celkových ch zdrojů Vstupy Zeměděl. produkty 1.zprac. 2.zprac. Potrav. zboží

7 Tržní síla v agrobyznysu Spotřebitelé - domácnosti Veřejné stravování Ostatní odbytová místa Supermarkety Nákupní oddělení 2. fáze zpracování 1. fáze zpracování Nákup a odbyt Zem. podniky

8 Spolupráce v řetězci Motivy pro silnou konsolidaci a koordinaci v agrobyznysu: Efektivnost Získání konkurenční výhody Pevnost spolupráce: otevřený trh marketingový kontrakt produkční kontrakt vertikální integrace

9 Trendy Trendy ovlivňující agrobyznys: Rozšiřující se tržní příležitosti, globalizace produkce a spotřeby, nejistota politiky a světového obchodu, rostoucí nejistota/nestálost, půda/voda/nevyužitý prostor výzvy?, nové nápady inovace a technologie, volba výkonů/hodnocení.

10 Potravinářský průmysl trendy Rychlý růst trhů rozvojových ekonomik Zvyšování ekonomické úrovně obyvatelstva zvyšování nároků na výživu expanze mezinárodního obchodu zemědělských komodit a zpracovaných potravin Zvyšování vlivu globálních korporací Internacionalizace preferencí spotřebitelů Nové segmenty (biopotraviny, nutriční výživa) Důležitost inovací a výzkumu Změna v chápání využití potravin Důraz na kvalitu, výživnou hodnotu a zdravotní nezávadnost Zvyšující se cena vstupů

11 Současné a budoucí trendy v zemědělství

12 Potřebný předpoklad Konkurenceschopný a dynamický potravinářský průmysl

13 Hlavní faktory ovlivňující konkurenceschopnost zemědělských podniků TECHNOLOGY LEGAL SYSTÉM EKONOM. FORCES MARKET POWER INTERNAL ENVIRONMENT INDIVIDUAL FARM Land, Labour, Capital COMPETITORS POLITICAL FORCES MARKET ACCESS SOCIAL CULTURAL NORMS GLOBALISATION PEOPLE

14 Charakteristika změn vyplývající z paradigma znalostní ekonomie Charakteristiky Přístup k zemědělství Charakter výstupu Struktura produkce Determinující faktor výroby Základ konkurenční výhody Volba zaměření výroby Vztah k majetku Tradiční koncepce Zemědělství je zemědělská výroba Komodita je konečný výrobek Hlavní typické plodiny a produkty ŽV Výrobní podmínky, půda, kapitál Kvalita půdy, technologie, stavby Universální struktura dle dostupných výrobních faktorů a vstupů Vlastnictví aktiv Nová koncepce Zemědělství je součástí výroby potravin Komodita je surovina Žádané a poptávané plodiny a produkty Požadavky zákazníka Lidé, znalosti, strategie, organizace Specializace na konkrétní (žádanou) surovinu Kontrola aktiv

15 Charakteristika změn vyplývající z paradigma znalostní ekonomie Charakteristiky Rozhodující předpoklady úspěchu Vztah k pracovní síle Typ obchodu Charakteristika trhu Typ vztahů s dodavateli a odběrateli Nákup vstupů Tradiční koncepce Kapitál v peněžní a naturální formě PS je náklad a součást investice Prodává produkt a předává službu Neosobní vztahy/otevřené trhy Převážně adverzní Velké množství různých dodavatelů Nová koncepce Znalosti a informace PS je investice a součást nákladů Prodává službu a předává produkt Osobní kontakty na bázi kontraktů Korektní, přátelské Nákup zpravidla od jednoho zdroje Vlastní výroba vstupů Velmi silná tendence Nákup od dodavatelů

16 Charakteristika změn vyplývající z paradigma znalostní ekonomie Charakteristiky Vztah k ceně nabídky produktu Rozhodující druh rizika Postavení v systému Charakteristika podnikání Znalosti podmiňující úspěch Přístup k zemědělství Vztah k přírodním zdrojům Filosofie výroby Tradiční koncepce Jednoznačně tlak na zvyšování ceny Riziko selhání trhu (ceny) Nezávislost Stabilita Technické Znalostní, na základě tradice Využívání a čerpání Výroba zboží a likvidace odpadu Nová koncepce Preference snižování nákladů Riziko selhání vztahů Interakce s partnery Změna, flexibilita Ekonomické a komunikační Učící se, inovativní Užívání a ochrana Výroba zboží a využití odpadu

17 Diagram strategické volby 0 % prémie prémie za za diferenciaci diferenciaci % originalita Budoucí úspěšná konkurenceschopnost komerčně-průmyslová reziduální 100 % Podíl činnosti v důchodu 0 %

18 ?Zemědělský podnik zítřka? Co bude dělat? Biologické vytvoření suroviny se specifickými vlastnostmi pro konečné nutriční, farmaceutické nebo průmyslové užití. Jak to bude dělat? Integrovaný hodnotový řetězec umožňující určitelnost původu a kontrolu procesů, farmářem počínaje až ke konečnému uživateli. Jak bude konkurovat? kvalitou (lépe), rychlostí přístupu na trh (rychleji), náklady (levněji).

19 Vybrané ukazatele zemědělství EU

20 Vývoj českého zemědělství v evropském kontextu

21 Expanze na většív trh: Vývoj českého zemědělství v evropském kontextu podporuje diferenciaci výrobcv robců,, vede k regionáln lním m přesunp esunům m výrobnv robních kapacit a k růstu výroby u (nej( nej)efektivnějších subjektů; ; tím t m urychluje specializaci včetnv etně potenciálu realizace úspor z rozsahu při p i využit ití inovací, zvýšení konkurence na rozsáhlej hlejším m (vnitřním/spole m/společném) m) trhu umožň žňuje zlepšen ení alokace výrobních faktorů směrem k (nej( nej)efektivnějším činnostem a subjektům; tím t m se vytváří i lepší východiska pro růst r konkurenceschopnosti na globalizovaném trhu, větší společný trh a rostoucí konkurence vyžaduje, ale současn asně i umožň žňuje rychlejší vědeckotechnický rozvoj, vývoj v voj nových výrobkv robků,, procesů,, technologií a postupů prostřednictv ednictvím m společného (mezinárodn rodně propojeného) výzkumu v jeho bezprostředn ední aplikace v praxi ve všech v národnn rodních ekonomikách zapojených do tohoto trhu, pokles účinnosti regulačních zásahz sahů a politik, konstruovaných na principech ochrany trhu a izolace specifických ch tržních segmentů v jednotlivých odvětv tvích či i sektorech, roste tržní síla rozhodujících ch subjektů světov tového trhu, v daném m sektoru předevp edevším finalizujících ch fází agrobyznysu,, typu nadnárodn rodních organizací a sítís využívaj vajících ch různr zných forem propojení determinujících ch strukturu i vývoj v voj globáln lních trhů

22 Otázky příčinných souvislostí spojených s vývojem starých a nových členských zemí Nedostatečná reflexe a zachycení výzvy změn podnikatelského prostředí spojené s globalizačními procesy v tomto sektoru včetně podcenění propojení v rámci navazujících fází komoditních vertikál a světových sítí (legilativní a ekonomické souvislosti) Podcenění rozdílného stupně strukturálního vývoje zemědělství starých a nových zemí včetně nezbytného fázování priorit ve směřování a kontrole účinnosti podpory restrukturalizace a modernizace pro využití výrobního potenciálu Rozdílné pojetí předpokladů konkurenceschopnosti, kdy u rozhodujících producentů EU15 jsou klíčovými inovace a modernizace technologií včetně tvorby předpokladů pro naplnění kritérií Best Practices a křížové kontroly, což souvisí i se směřování podpory v okruhu investic

23 Otázky příčinných souvislostí spojených s vývojem starých a nových členských zemí Rozdílná úroveň a specifika v rozdělení podpory provozu včetně národních n obálek a možností významné části odtoku kapitálu z odvětví a užití ve spotřebě nezemědělských subjektů, s návaznými finančními problémy y ve financování zemědělské výroby Dosud nedořešené specifické problémy a závazky tranzitivních ekonomik spojené s transformací odvětví, dále prohlubující důsledky postupného pného vyrovnávání rozdílné podpory zemědělství ve starých a nových zemích EU Významná diferenciace v podpoře podniků vázané na agroekologické podmínky (LFA) včetně nedůsledné vazby na zajištění priorit využívání výrobních faktorů v těchto oblastech.

1. Úvod do problematiky

1. Úvod do problematiky 1. Úvod do problematiky Máme-li se zabývat reformou Společné zemědělské politiky Evropské unie, potom je nezbytné vycházet jak ze znalosti principů a účinků dosavadní politiky, tak z poznání vývoje a typických

Více

Nové směry reformy Společné zemědělské politiky po roce 2013 Prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.

Nové směry reformy Společné zemědělské politiky po roce 2013 Prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc. Nové směry reformy Společné zemědělské politiky po roce 2013 Prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc. Témata a struktura kurzu 1. Úvod do problematiky Zemědělství v současné etapě vývoje Formování agrárních trhů

Více

rní ekonomika a politika - IV

rní ekonomika a politika - IV Agrárn rní ekonomika a politika - IV OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Aktivita 02 prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc. becvar@mendelu.cz Rapotín 23. 4. 2010 Problémy pro řešení v agrárn rním sektoru Důchod

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 ČERVEN 2008 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM Obsah: 1. Úvod 2. Orgány CES VŠEM a jejich personální složení

Více

SOUČASNÉ TRENDY NA EVROPSKÉM POTRAVINÁŘSKÉM TRHU PRESENT TRENDS ON THE EUROPEAN FOOD MARKET. Edita Veselská

SOUČASNÉ TRENDY NA EVROPSKÉM POTRAVINÁŘSKÉM TRHU PRESENT TRENDS ON THE EUROPEAN FOOD MARKET. Edita Veselská SOUČASNÉ TRENDY NA EVROPSKÉM POTRAVINÁŘSKÉM TRHU PRESENT TRENDS ON THE EUROPEAN FOOD MARKET Edita Veselská Anotace: Evropa představuje pro globální ekonomiku klíčový region, tvořící jednu třetinu světového

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 11 vydání 11 / ročník 2005 / 19.12.2005 Bulletin CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ Informační společnost

Více

rní ekonomika a politika - II

rní ekonomika a politika - II Agrárn rní ekonomika a politika - II OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Aktivita 02 prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc. becvar@mendelu.cz Brno 13. 11. 2009 Základní problémov mové okruhy 1. Trhy v agrobyznysu

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

Regionalizace je činnost směřující k vymezování regionů z pohledu fyziogeografického a socioekonomického.

Regionalizace je činnost směřující k vymezování regionů z pohledu fyziogeografického a socioekonomického. Lokalizace Ing. Josef Zilvar, CSc 1 Teorie lokalizace Regionalistika je vědní obor, který se zabývá prostorovými jevy a procesy a jejich vzájemnými vztahy v lidské společnosti Region je chápán jako územní

Více

Aktualizace programu rozvoje kraje Vysočina - specifikace opatření SPECIFIKACE OPATŘENÍ

Aktualizace programu rozvoje kraje Vysočina - specifikace opatření SPECIFIKACE OPATŘENÍ SPECIFIKACE OPATŘENÍ OBSAH OBSAH... 124 3. Struktura hlavních a dílčích cílů PRK, specifikace opatření... 125 3.1. Struktura hlavních a dílčích cílů rozvoje kraje Vysočina... 125 3.2. Specifikace opatření

Více

ANALÝZA SLABÝCH STRÁNEK PODNIKU, TVORBA PODNIKOVÉ STRATEGIE

ANALÝZA SLABÝCH STRÁNEK PODNIKU, TVORBA PODNIKOVÉ STRATEGIE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství ANALÝZA SLABÝCH STRÁNEK PODNIKU, TVORBA PODNIKOVÉ STRATEGIE Enterprise weaknesses analysis, corporate strategy creation

Více

Profesní nároky sektorů a odvětví - šetření vědecko-technických parků v České republice. Mgr. Robert Sukup

Profesní nároky sektorů a odvětví - šetření vědecko-technických parků v České republice. Mgr. Robert Sukup Profesní nároky sektorů a odvětví - šetření vědecko-technických parků v České republice Mgr. Robert Sukup Praha 2004 OBSAH 1. ÚVOD...3 2. VÝZKUM V OBLASTI PROFESNÍCH NÁROKŮ SEKTORŮ A ODVĚTVÍ...4 3. POLITIKA

Více

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST Verze dokumentu: duben 2014 Jazyková korektura dokumentu a zapracování závěru v AJ bude provedeno po jeho projednání v zastupitelstvu Jihočeského

Více

KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODBOR INOVACÍ A INVESTIC ODDĚLENÍ POLITIKY MSP A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 KONCEPČNÍ ČÁST 2012 OBSAH ÚVOD 3 1 Strategická vize 4 2 Globální a hlavní

Více

Technologický rozvoj, výzkum a vývoj a související kvalifikační požadavky v podnikatelské sféře

Technologický rozvoj, výzkum a vývoj a související kvalifikační požadavky v podnikatelské sféře Projekt programu Moderní společnost a její proměny MS-07-03 Vzdělávání, výzkum a vývoj jako klíčové faktory rozvoje společnosti a ekonomiky II. komponenta Technologický rozvoj, výzkum a vývoj a související

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2020. Příloha č. 2 Analýza klíčových rozvojových charakteristik Moravskoslezského kraje

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2020. Příloha č. 2 Analýza klíčových rozvojových charakteristik Moravskoslezského kraje Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2020 Příloha č. 2 Analýza klíčových rozvojových charakteristik Moravskoslezského kraje Autorský kolektiv Ing. Petr Adámek, MBA Berman Group - služby

Více

1 Úvod do problematiky 3. 2 Doporučená struktura výstupů ÚEK 5

1 Úvod do problematiky 3. 2 Doporučená struktura výstupů ÚEK 5 O B S A H 1 Úvod do problematiky 3 2 Doporučená struktura výstupů ÚEK 5 3 Základní faktory úspěchu dosahování cílů ÚEK 13 3.1 Zajištění legislativního rámce 14 3.2 Zabezpečení finančních zdrojů pro realizaci

Více

Svazek 4. Podrobná SWOT analýza pro strategii regionálního rozvoje ČR

Svazek 4. Podrobná SWOT analýza pro strategii regionálního rozvoje ČR Svazek 4 Podrobná SWOT analýza pro strategii regionálního rozvoje ČR Praha, květen 2000 SWOT ANALÝZA PRO STRATEGII REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR S I L N É S T R Á N K Y Národohospodářské aspekty a vnější vztahy

Více

ZEMĚDĚLSTVÍ. Vývoj kvalifikačních požadavků ve skupinách příbuzných povolání ZPRACOVALA ING. ZDEŇKA SZEBESTOVÁ

ZEMĚDĚLSTVÍ. Vývoj kvalifikačních požadavků ve skupinách příbuzných povolání ZPRACOVALA ING. ZDEŇKA SZEBESTOVÁ ZEMĚDĚLSTVÍ Vývoj kvalifikačních požadavků ve skupinách příbuzných povolání ZPRACOVALA ING. ZDEŇKA SZEBESTOVÁ Praha 2006 Zemědělství Vývoj kvalifikačních požadavků ve skupinách příbuzných povolání Zpracovala:

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech: Podrobná specifikace prioritní oblasti Konkurenční schopnost české ekonomiky klesá, konkurence na trzích, kde naše služby či produkty soutěží, roste.

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. prosince 2010. 16348/1/10 REV 1 (cs) AGRI 477 AGRISTR 14 AGRIORG 51

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. prosince 2010. 16348/1/10 REV 1 (cs) AGRI 477 AGRISTR 14 AGRIORG 51 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. prosince 2010 16348/1/10 REV 1 (cs) AGRI 477 AGRISTR 14 AGRIORG 51 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Č. dokumentu KOM(2010) 672 v konečném znění/2 Komise: Předmět: SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Druhá verze Pracovní návrh pro Platformu MPO pro přípravu OP PIK 26. 6. 2013 Praha

Více

STRATEGIE ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE 2013-2020

STRATEGIE ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE 2013-2020 STRATEGIE ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE 2013-2020 Aktualizace 2012 Zadavatel: Karlovarský kraj, odbor regionálního rozvoje Zpracovatel: Berman Group služby ekonomického rozvoje, s.r.o.

Více

REGIONÁLNÍ EKONOMICKÁ DATA PRO EVALUACI RPS A NSRR A PRO SEKUNDÁRNÍ ANALÝZY REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

REGIONÁLNÍ EKONOMICKÁ DATA PRO EVALUACI RPS A NSRR A PRO SEKUNDÁRNÍ ANALÝZY REGIONÁLNÍHO ROZVOJE REGIONÁLNÍ EKONOMICKÁ DATA PRO EVALUACI RPS A NSRR A PRO SEKUNDÁRNÍ ANALÝZY REGIONÁLNÍHO ROZVOJE DÍLČÍ PROJEKT METODIKA HODNOCENÍ EKONOMICKÉHO A ROZVOJOVÉHO POTENCIÁLU ÚZEMÍ 14. 10. 2009 Obsah Seznam zkratek...3

Více

I.P.Pavlova 3 / 120 00 / Praha 2 / bulletin@vsem.cz / www.cesvsem.cz

I.P.Pavlova 3 / 120 00 / Praha 2 / bulletin@vsem.cz / www.cesvsem.cz V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝ CH STUDIÍ VŠ EM ISSN 80-578 8 vydání 08 / ročník 2008 / 23.4.2008 Bulletin CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ Předpoklady a efekty

Více

Šetření zaměstnavatelských subjektů a zpracování dat: Median, s.r.o.

Šetření zaměstnavatelských subjektů a zpracování dat: Median, s.r.o. ZPRÁVA O SITUACI V ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ Duben 2003 Vedoucí projektového týmu: Olga Strietska-Ilina, MA Zpracování analýzy: Ing. Anna Kadeřábková, Ph.D. Šetření zaměstnavatelských

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Praha červenec 2010 Operační program Podnikání a inovace 2007 2013 po změnách schválených Evropskou komisí Rozhodnutím K(2010)4355 ze dne 8. července 2010

Více

Akční plán České republiky pro rozvoj ekologického zemědělství do roku 2010

Akční plán České republiky pro rozvoj ekologického zemědělství do roku 2010 Akční plán České republiky pro rozvoj ekologického zemědělství do roku 2010 2004 Ministersvo zemědělství České republiky Obsah Úvod... 3 A. Východiska... 6 B. Současný stav rozvoje EZ v ČR... 7 Stav ekologického

Více

Z výše uvedeného rámce se zaměříme na tyto čtyři tematické problémové okruhy (I. IV):

Z výše uvedeného rámce se zaměříme na tyto čtyři tematické problémové okruhy (I. IV): PRIORITA 2. POSÍLENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI Z výše uvedeného rámce se zaměříme na tyto čtyři tematické problémové okruhy (I. IV): Problémy a výzvy II. POTŘEBA UCHOVAT DOSTATEČNOU DIVERSITU ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCE

Více