ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V LETECH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V LETECH 1993-2007"

Transkript

1 ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V LETECH Praha 2008

2 OBSAH strana Základní vývojové trendy zahraničního obchodu České republiky v letech Dynamika zahraničního obchodu Teritoriální struktura Zbožová struktura Obchodní bilance Organizační struktura. 39 2

3 ZÁKLADNÍ VÝVOJOVÉ TRENDY ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY V LETECH Zahraniční obchod České republiky se vyvíjel ve většině sledovaných let v poměrně nejednoduchých podmínkách, jak vnitřního, tak vnějšího charakteru. Osou vnitřního ekonomického vývoje, zejména v prvních letech patnáctiletí, byly zásadní systémové změny v oblasti vlastnických vztahů a regulace hospodářství, které měnily centrálně řízené hospodářství na trţní ekonomiku, a které se plně dotýkaly i oblasti zahraničního obchodu, jak vlastnickou a organizační proměnou, tak zejména jeho liberalizací; Světová ekonomika procházela sloţitým vývojem střídání růstových faktorů s nevyrovnaností v dimenzi regionálních, subregionálních a národních výsledků. I za uvedených podmínek a v daném prostředí se zahraniční obchod České republiky rozvíjel poměrně dynamicky. Úzkým místem kvalitativní stránky tohoto vývoje však byla do roku 2004 niţší účast vývozu neţ dovozu na obratu českého zahraničního obchodu, která způsobila pasivní obchodní bilanci ve většině let sledovaného patnáctiletí. V teritoriální struktuře zahraničního obchodu dominovaly po celé sledované období země s vyspělou ekonomikou, jejichţ podíl na vývozu osciloval mezi 84,8 % (rok 1993) a 93,1 % (rok 2007) a v dovozu mezi 79,3 % (rok 2007) a 87,0 % (rok 1999). Rozhodující úloha v tomto obchodu přitom náleţela členským zemím EU, jejichţ pozice v exportu (s výjimkou roku 1993) převyšovala 80 % a v importu 70 %. Blízké postavení ve struktuře zahraničního obchodu zaujímaly evropské země s přechodovou ekonomikou vč. SNS a rozvojové země s poměrně kolísavým a nestejnoměrným vývojem, které pouze v jediném případě bylo vyšší neţ 10 %. Nejniţší účast ve struktuře zahraničního obchodu naproti tomu po celé dané období zaujímaly mimoevropské země s přechodovou a státní ekonomikou, která na straně vývozu převáţně meziročně kolísala mezi -0,1 a +0,1 bodu a nikdy (s výjimkou roku 1993) nepřesáhla 1 %, zatímco na straně importu plynule posilovala, aţ v roce 2007 převýšila pozice výše uvedených dvou hlavních skupin zemí. Největší koncentrace zahraničního obchodu České republiky směřovala na evropský trh, zejména na sousední země. Vysoký podíl českého vývozu i dovozu realizovaný se SRN, znamenal současně značnou vazbu našeho zahraničního obchodu na hospodářský vývoj Německa. 3

4 Ve většině let sledovaného patnáctiletí byly největší zboţovou skupinou ve vývozu stroje a dopravní prostředky, které v roce 2007 dosáhly 54,2 % celkového exportu, kdyţ v roce 1996 podílově předstihly do té doby největší vývozní komoditní skupinu průmyslového zboţí podle druhu materiálu. Ve struktuře dovozu rozhodující skupinou, která se trvale drţela na prvním místě, byly rovněţ stroje a dopravní prostředky. V závěru sledovaného patnáctiletí, tj. v roce 2007, největší teritoriální bilanční propad registrovala ČR s Čínou, Japonskem, Ruskem, Tchaj-wanem a Ázerbájdţánem. Naproti tomu nejvyšší aktivní bilanci vykázala Česká republika s Německem, Slovenskem, Velkou Británií, Francií, Belgií a s Rakouskem. Komoditně největší negativní vliv na obchodní bilanci v posledních letech měly zboţové skupiny minerálních paliv a maziv a chemikálií. V prvních letech sledovaného patnáctiletí však největší pasivum vykázaly stroje a dopravní prostředky, které současně v závěru sledovaného období registrovaly naopak největší kladné saldo mezi všemi zboţovými kategoriemi. Organizační struktura zahraničního obchodu byla po celé období značně proměnlivá, coţ souviselo zejména s kolísáním stavu nejpočetnějších subjektů s nejniţším objemem vývozu resp. dovozu. V oblasti vývozu existovalo na počátku sledovaného období celkem subjektů. Do roku 2001 vykazoval jejich stav nestejnoměrné změny, ale poté se, s výjimkou roku 2003 a 2006, začal postupně zuţovat aţ na subjektů v roce 2007, kdyţ k výraznému poklesu mezi rokem došlo u kategorie nejmenších exportérů (o 56,3 %), zatímco ostatní kategorie svůj počet převáţně meziročně rozšiřovaly. V oblasti dovozu působilo v roce 1993 celkem firem. Jejich počet se do roku 1999 rozrostl při meziročním kolísání na firem (dosavadní maximum) a od roku 2000, s výjimkou roku 2003 a 2006, se plynule meziročně sniţoval aţ na subjektů v roce Mezi rokem přitom zaznamenala, podobně jako u vývozu, zúţení pouze kategorie nejmenších importérů, a to o 55,2 %. 4

5 1. Dynamika zahraničního obchodu Rok Zahraniční obchod České republiky vykázal za dobu svého patnáctiletého trvání výrazně zlepšující se vývojovou tendenci, jak zřetelně vyplývá z následujícího přehledu: Obrat ZO v mil.kč Vývoj obratu, vývozu a dovozu zahraničního obchodu ČR v letech Meziroční nárůst/ pokles v % Meziroční hodnotový nárůst/ pokles v mil.kč Vývoz v mil.kč Meziroční nárůst/ pokles v % Meziroční hodnotový nárůst/ pokles v mil.kč Dovoz v mil.kč (běžné ceny) Meziroční nárůst/ pokles v % Meziroční hodnotový nárůst/ pokles v mil.kč x x x x x x , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Přes celkově pozitivní vývoj, projevoval obrat v jednotlivých sledovaných letech určité meziroční kolísání. Zatímco nejvýraznější meziroční relativní nárůst byl realizován v roce 1995 s indexem 128,7 a v roce 2000, v němţ bylo dosaţeno indexu 125,6, meziroční pokles v roce 2002 představoval sníţení o 2,8 %. V relativní poloze pak obrat narůstal (v běţných cenách) rychleji v první polovině sledovaného období, tj. v roce 2000 vůči roku 1993, neţ v roce 2007 ve vztahu k roku Nejvýraznější meziroční hodnotový nárůst byl přitom realizován v roce 2004, kdyţ proti roku 2003 obrat vzrostl o 660,1 mld. Kč. Druhé nejvyšší meziroční zvýšení bylo uskutečněno v roce 2007 ve výši 621,2 mld. Kč a třetí podstatnější meziroční přírůstek byl zaznamenán v roce 2006, kdy se oproti roku 2005 obrat zvýšil o 550,8 mld. Kč. Pokles byl v meziročním srovnání registrován jen jednou, a to v roce 2002, kdyţ se obrat proti roku 2001 sníţil o mil. Kč. 5

6 v mil. Kč V období let 1993 aţ 2007 se v relativní poloze po většinu sledovaných let meziročně rozvíjel dynamičtěji vývoz. Dovoz v relativní úrovni meziročně převaţoval v počátečních letech, konkrétně v letech 1993, 1994, 1995, 1996 a ojediněle pak i v roce 2000 a Nicméně v absolutních hodnotách byl dominantnějším dovoz, a to po téměř celé sledované období, tj. od roku 1993 aţ do roku 2004 včetně. Teprve od roku 2005 vývoz hodnotově převýšil dovoz, coţ se odrazilo i na vývoji poměru podílu vývozu a dovozu na obratu. Tento vztah je předurčujícím činitelem úrovně obchodní bilance, je však třeba konstatovat, ţe poměr mezi výší vývozu a dovozu nebyl po celou dobu sledovaného období dostatečně vyváţený. Od roku 1993, kdy byl dosaţen podíl vývozu na obratu v poměru 49,7 % (a tedy podíl dovozu představoval 50,3 %), podíl exportu klesal aţ do roku 1996, kdy zaznamenal pouhých 44,4 %, takţe podíl dovozu na obratu představoval v tomto roce 55,6 %. V dalších letech, nicméně s jistým kolísáním, podíl vývozu na obratu stoupal, aby přesáhl padesátiprocentní hranici aţ v roce 2005, a to ve výši 50,5 %. Stejného výsledku bylo dosaţeno v roce 2006, zatímco doposud nejlepší poměr vývozu na obratu byl realizován v roce 2007, a to v poměru 50,9 % : 49,1 %. Vývoj vývozu a dovozu v letech vývoz dovoz Český vývoz zaznamenal nejvýraznější hodnotový přírůstek v roce 2004, a to ve výši mil. Kč. Druhé nejvyšší meziroční absolutní zvýšení exportu bylo dosaţeno v roce 2007 částkou mil. Kč a třetí v roce 2006 v rozsahu mil. Kč, zatímco nejniţší meziroční přírůstek byl evidován v roce 1996 v částce mil. Kč. Meziroční absolutní pokles byl na druhé straně zaznamenán v roce 2002 ve výší mil. Kč. V relativní úrovni dosáhl vývoz nejvyššího meziročního nárůstu v roce 2004, a to 25,7 %, zatímco další nejvyšší meziroční zvýšení bylo realizováno v letech 1995 a 2000 shodným indexem 123,4. Nejniţší meziroční nárůst exportu byl na druhé straně registrován v roce 1996, a to pouze o 6,3 %. Pokles v roce 2002 pak v meziročním srovnání představoval 1,0 %. Dovoz zaznamenal největší hodnotový meziroční nárůst v roce 2004 v rozsahu mil. Kč. Druhé největší meziroční absolutní zvýšení pak bylo registrováno v roce 2007 v částce mil. Kč a třetí meziroční hodnotový přírůstek byl realizován sumou 6

7 mil. Kč v roce Jediný meziroční pokles v roce 2002 pak představoval částku mil. Kč. Nejvyšší relativní zvýšení dovozu v meziročním srovnání bylo registrováno v roce 1995 s indexem 133,6, následované rokem 2000, ve kterém dovoz meziročně narostl o 27,6 % a rokem 1997 s indexem 113,9. Nejniţší dynamiku růstu v meziročním srovnání vykázal import naopak v letech 1998 a 1999 shodným indexem 106,4. Rok 2002 pak znamenal meziroční pokles dovozu o 4,3 %. Krytí dovozu vývozem v letech ,9 92,1 85,0 79,7 82,5 91,2 93,4 90,3 91,5 94,7 95,2 98,5 102,1 101,9 103,7 40 v % V korelaci s podílem vývozu na obratu je i výše krytí dovozu vývozem, předznamenávající kvalitativní úroveň obchodní bilance. Krytí dovozu vývozem dosáhlo nejvyšší úrovně v roce 2007 v rozsahu 103,7 %. Druhý nejvyšší podíl byl zaznamenán v roce 2005, a to v úrovni 102,1 %. Naopak, nejniţší krytí importu exportem bylo vykázáno v roce 1996 ve výši pouhých 79,7 %. Od poměrně vyšších hodnot v roce 1993 klesalo krytí dovozu vývozem aţ do roku 1996, kdy dosáhlo nejméně příznivého stavu. Od této doby začalo (s menším zakolísáním v letech 2000 a 2001) opět poměrně plynule stoupat. Rokem 2005 byla překročena hranice 100 %, kdyţ bylo dosaţeno indexu 102,1, čímţ se poprvé od roku 1993 dostala obchodní bilance do aktiva, které bylo udrţeno i v letech 2006 a 2007, přičemţ rok 2007 zaznamenal dosud nejlepší poměr v krytí vývozu dovozem a to v úrovni 103,7 %. Závěrem lze konstatovat, ţe zahraniční obchod České republiky se v letech 1993 aţ 2007 rozvíjel poměrně dynamicky, a ţe ani menší meziroční pokles v roce 2002 tento celkový vývoj výrazněji nenarušil. Úzkým místem kvalitativní stránky tohoto vývoje však byla delší dobu niţší účast vývozu neţ dovozu na obratu českého zahraničního obchodu, která způsobila po větší část sledovaného období pasivní obchodní bilanci. 7

8 2. Teritoriální struktura Teritoriální strukturu zahraničního obchodu ČR v letech posuzovanou z hlediska hlavních skupin zemí (země s vyspělou ekonomikou, rozvojové země, evropské země s přechodovou ekonomikou vč. SNS, mimoevropské země s přechodovou a státní ekonomikou) 1) charakterizovalo dominantní postavení zemí s vyspělou ekonomikou na straně vývozu i dovozu. Druhé místo ve vývozu ČR pak zaujímaly s výjimkou let 1993, 1994, 2000 a 2002, kdy tuto pozici přechodně obsadily rozvojové země, evropské země s přechodovou ekonomikou vč. SNS. Třetí místo v něm, s výjimkou výše uvedených čtyř roků, náleţelo rozvojovým zemím. Nejmenší účast v českém vývozu měly po celé sledované období mimoevropské země s přechodovou a státní ekonomikou. Struktura vývozu podle skupin zemí Skupina zemí Svět celkem 100,0 100,0 100,0 Země s vyspělou ekonomikou 84,8 92,3 91,1 v tom: EU 79,1 86,1 85,3 z toho: Německo 29,0 40,5 30,7 Rozvojové země 6,8 3,8 3,4 Evropské země s přechodovou ekonomikou vč. SNS 6,4 3,6 4,8 Mimoevropské země s přechodovou a státní ekonomikou 1) 2,0 0,3 0,6 z toho: Čína 1,7 0,2 0,6 Nespecifikováno 0,0 0,0 0,0 1) ČLR, KLDR, Kuba, Laos, MoLR, VSR ( v %) Struktura dovozu podle skupin zemí Skupina zemí Svět celkem 100,0 100,0 100,0 Země s vyspělou ekonomikou 84,9 84,9 79,3 v tom: EU 76,6 75,1 70,8 z toho: Německo 29,1 32,3 28,0 Rozvojové země 4,2 4,6 5,8 Evropské země s přechodovou ekonomikou vč. SNS 10,2 8,0 6,9 Mimoevropské země s přechodovou a státní ekonomikou 1) 0,6 2,3 7,9 z toho: Čína 0,5 2,2 7,8 Nespecifikováno 0,1 0,2 0,1 1) ČLR, KLDR, Kuba, Laos, MoLR, VSR ( v %) V dovozu ČR se na druhém místě v letech rovněţ převáţně umisťovaly evropské země s přechodovou ekonomikou vč. SNS (1993 aţ 2001, 2005 aţ 2007), kdyţ třetí 1) Hlavní skupiny zemí jsou posuzovány za celé sledované období podle současného stavu jejich integrací. 8

9 357,3 361,6 399,7 429,2 502,1 572,6 530,9 646,3 627,9 734,4 754,7 789,3 844,5 847,0 1034,4 1054,1 1177,8 1166,6 1160,0 1082,2 1276,4 1166,4 1598,0 1440,0 1714,2 1480,1 1967,9 1674,1 1896,0 2259,1 pozici obsadily pouze v roce Třetí místo v tomto dovozu po dobu 10 let ze sledovaného období (1993 aţ 2001) náleţelo rozvojovým zemím, zatímco se v roce posunuly na druhou pozici a v roce naopak klesly aţ na pozici čtvrtou. Výraznou změnu postavení v českém dovozu vykázaly mimoevropské země s přechodovou a státní ekonomikou, které v roce 2006 a 2007 postoupily z posledního, čtvrtého místa, jeţ zaujímaly od roku 1993 do roku 2005, na místo druhé. Teritoriální struktura českého zahraničního obchodu podle hlavních skupin zemí vykázala v letech , při zachování dominantního postavení zemí s vyspělou ekonomikou, rozdílné vývojové tendence ve vývozu v porovnání s dovozem. Zatímco ve vývozu ČR bylo v krajních letech sledovaného období zaznamenáno další posílení pozice zemí s vyspělou ekonomikou (o 6,3 procentního bodu) a zhoršení pozice rozvojových zemí (o 3,4 bodu) i mimoevropských zemí s přechodovou a státní ekonomikou (o 1,4 bodu), v dovozu ČR se postavení zemí s vyspělou ekonomikou oslabilo (o 5,6 bodu) a naproti tomu posílily pozice rozvojových zemí (o 1,6 bodu) a mimoevropských zemí s přechodovou a státní ekonomikou (o 7,3 bodu). Pouze podílová účast evropských zemí s přechodovou ekonomikou vč. SNS oslabila jak ve vývozu ČR (o 1,6 bodu), tak i v českém importu (o 3,3 bodu). Meziroční změny v postavení jednotlivých hlavních skupin zemí na celkovém vývozu ČR se v letech pohybovaly v rozmezí od -2,6 bodu do +5,1 bodu. Nejširší rozsah meziročních změn byl přitom evidován u zemí s vyspělou ekonomikou (-1,1 bodu aţ +3,3 bodu), coţ ovlivnily zejména meziroční změny podílů členských zemí Evropské unie (-1,6 bodu aţ +2,4 bodu). Podílová účast zemí s vyspělou ekonomikou na vývozu ČR se ve sledovaném období převážně meziročně zvyšovala. Výjimkou byly roky 1996, 2000, 2002, 2004, 2005 a Největší nárůst byl dosaţen v roce 1994 (+3,3 bodu), v roce 1999 (+2,4 bodu) a v roce 1998 (+2,0 bodu) a nejhlubší meziroční pokles v roce 2005 (-1,1 bodu) a v roce 2007 (-0,7 bodu) Vývoj vývozu a dovozu ČR se zeměmi s vyspělou ekonomikou v letech (v mld.kč, běžné ceny) 2000 vývoz dovoz Výraznější rozsah meziročních změn podílové účasti na vývozu ČR registrovaly v letech také evropské země s přechodovou ekonomikou vč. SNS (-1,9 bodu 9

10 28,6 17,8 28,9 22,0 28,5 27,0 30,4 35,4 31,9 39,9 32,2 29,9 42,8 43,9 42,8 42,5 43,7 39,9 57,6 54,3 66,8 75,3 69,7 84,7 96,5 106,4 110,8 104,1 117,3 137,6 26,9 43,6 26,8 43,7 31,8 59,9 37,2 63,7 46,7 71,4 44,3 31,2 63,6 59,7 40,3 45,2 44,1 43,1 60,8 82,5 78,1 99,3 99,7 89,3 102,3 95,3 118,5 147,0 179,6 164,5 aţ +0,7 bodu), které ale na rozdíl od zemí s vyspělou ekonomikou svoji pozici převáţně meziročně zhoršovaly. Výjimku reprezentovaly pouze roky 1996, 1997, 2000, 2001, 2004, 2005 aţ Nejhlubší meziroční propad přitom zaznamenal jejich podíl v roce 1999 (-1,9 bodu) a v roce 1998 (-1,3 bodu). Nejvyšší nárůst podílu na vývozu ČR zaznamenaly tyto země v roce 2005 (+0,7 bodu) a v roce 1996 (+0,6 bodu). 200,0 Vývoj vývozu a dovozu ČR s evropskými zeměmi s přechodovou ekonomikou vč. SNS v letech (v mld.kč, běžné ceny) 160,0 vývoz dovoz 120,0 80,0 40,0 0, Nižší rozsah meziročních změn ve vývozu ČR za období (-1,3 bodu aţ +0,5 bodu) sice zaznamenala pozice rozvojových zemí, která se však převáţně (s výjimkou roku 1996, 2000, 2002, 2004, 2005 a 2007) postupně zhoršovala. 150,0 Vývoj vývozu a dovozu ČR s rozvojovými zeměmi v letech (v mld.kč, běžné ceny) 120,0 90,0 vývoz dovoz 60,0 30,0 0, Nejmenší rozpětí meziročních změn podílové účasti na českém vývozu vykázaly v období mimoevropské země s přechodovou a státní ekonomikou (-1,3 bodu aţ +0,2 bodu). Jejich pozice v exportu ČR se meziročně zhoršovala od roku 1993 do roku 10

11 8,4 2,5 3,1 3,3 3,4 6,0 2,7 8,7 2,4 13,0 2,6 17,4 3,2 21,1 3,5 4,1 5,6 7,8 8,0 8,2 10,5 15,9 29,0 42,6 63,1 77,0 93,4 96,5 131,4 189, (z 2,0 % na 0,3 %) a poté kolísala mezi 0,3 % a 0,6 % při meziročním poklesu podílu o 0,1 bodu (rok 2000, 2004 a 2005), resp. při meziročním nárůstu podílu o 0,1 bodu (rok 1999, 2002, 2006 a 2007) a o 0,2 bodu (rok 2003), či při stagnaci podílu (rok 1998 a 2001). 200,0 Vývoj vývozu a dovozu ČR s mimoevropskými zeměmi s přechodovou a státní ekonomikou v letech (v mld.kč, běžné ceny) 160,0 vývoz dovoz 120,0 80,0 40,0 0, Meziroční změny v postavení jednotlivých hlavních skupin zemí na celkovém dovozu ČR se v letech pohybovaly v rozmezí od -2,6 bodu do +3,8 bodu. Nejširší rozsah těchto změn vykázaly evropské země s přechodovou ekonomikou vč. SNS (-1,6 bodu aţ +3,8 bodu), které převáţně (v roce 1994, , 2001, 2002, 2004, 2007) meziročně sniţovaly jejich podíl daných zemí na tomto dovozu, pouze v roce 1995, 2000, 2005 a 2006 došlo k meziročnímu navýšení jejich podílu a v roce 2003 ke stagnaci. Největší nárůst byl dosaţen v roce 2005 (+3,8 bodu a v roce 2000 (+1,9 bodu), nejhlubší meziroční pokles v roce 2007 (-1,6 bodu) a v roce 1994 (-1,4 bodu). Meziroční změny podílů zemí s vyspělou ekonomikou na dovozu ČR v období oscilovaly mezi -2,6 bodu a +1,3 bodu, kdyţ jejich nárůst byl zaznamenán pouze v roce 1994 (+1,2 bodu), v roce 1998 (+0,9 bodu), v roce 1999 (+0,7 bodu) a nejvyšší v roce 2004 (1,3 bodu). Ve zbývajících letech sledovaného období byl naopak vykázán jejich pokles, nejhlubší pak v roce 2002 (-2,6 bodu) a v roce 2000 (-2,1 bodu). Účast rozvojových zemí na českém importu doznala meziroční změny v intervalu od -1,1 bodu (rok 2004) do +1,9 bodu (rok 2002), které i při kolísavém vývoji posílily pozici těchto zemí. Mimoevropské země s přechodovou a státní ekonomikou evidovaly v rámci hlavních skupin zemí nejmenší rozpětí meziročních změn svého podílu na českém dovozu, které se pohybovalo od 0,0 bodu (rok 2004 a 2005) do +1,7 bodu (rok 2002 a 2007). Pozitivní hodnoty těchto změn, které zásadním způsobem ovlivnil narůstající dovoz ČR z ČLR, tak výrazně zlepšily postavení mimoevropských zemí s přechodovou a státní ekonomikou v souhrnném importu ČR. 11

12 3. Zbožová struktura V roce 2007 ve srovnání s rokem 1993 zaznamenal vyšší relativní tempo nárůstu vývoz, který dosáhl přírůstku 488,1 %, na rozdíl od dovozu, jenţ se zvýšil o 461,2 %. Jednotlivé zboţové skupiny se přitom na těchto nárůstech podílely v dimenzích, které jsou patrné z následujícího přehledu: Úroveň vývozu a dovozu v roce 2007 ve srovnání s rokem 1993 podle zbožových skupin (v mil.kč, b.c.) Vývoz Dovoz Zbožová skupina SITC Index Index 2007/ / Potraviny a ţivá zvířata , ,7 1 Nápoje a tabák , ,0 2 Suroviny nepoţivatelné, bez paliv , ,5 3 Minerální paliva a maziva , ,1 4 Ţivočišné a rostlinné oleje a tuky , ,7 5 Chemikálie , ,5 6 Průmyslové zboţí podle druhu materiálu , ,1 7 Stroje a dopravní prostředky , ,7 8 Různé hotové výrobky , ,2 9 Nespecifikováno , ,1 Celkem , ,2 Nejvýrazněji nad průměr nárůstu celkového vývozu se zařadila skupina strojů a dopravních prostředků s indexem 1095,5, čímţ překročila zcela mimořádně nejen úroveň relativního zvýšení celkového vývozu, ale zaznamenala také nejvyšší hodnotový přírůstek v částce mil.kč. Velmi dobré výsledky (i kdyţ pod úroveň relativního nárůstu celkového exportu, výrazně ovlivněného skupinou strojů a dopravních prostředků), vykázaly rovněţ skupiny různých hotových výrobků (index 473,3, absolutní přírůstek mil.kč), průmyslového zboţí podle druhu materiálu (index 397,3, hodnotové zvýšení mil.kč) a chemikálií (index 383,9, přírůstek mil Kč). Na druhé straně z významných zboţových skupin vykázaly relativně niţší vývozní tempo minerální paliva a maziva (index 291,0, nárůst mil.kč) a potraviny a ţivá zvířata (index 286,8, zvýšení o mil.kč). V dovozu průměrný nárůst vysoko překročila zboţová kategorie průmyslového zboţí podle druhu materiálu (index 709,1, hodnotový přírůstek mil.kč), skupina strojů a dopravních prostředků (index 633,7, ale při značném absolutním zvýšení o mil.kč) a rovněţ i chemikálie s indexem 522,5 a hodnotovým nárůstem mil.kč. Podstatnější absolutní přírůstek (i kdyţ pod relativní průměr) vykázaly různé hotové výrobky ( mil.kč), minerální paliva a maziva ( mil.kč) a i potraviny a ţivá zvířata ( mil.kč). Větší tempo relativního i absolutního nárůstu v roce 2007 oproti roku 1993, vykázaly ve vývozu oproti dovozu pouze stroje a dopravní prostředky. Poměrnou vyrovnanost 12

13 relativního nárůstu (jak ve vývozu, tak v dovozu) zaznamenaly různé hotové výrobky, zatímco u všech ostatních zboţových skupin byl relativní či absolutní nárůst dovozu vyšší neţ vývozu. Rok Struktura vývozu podle zbožových skupin SITC v letech 1993, 2000 a 2007 (v %) Zbožová skupina Celkem ,9 1,1 5,8 5,5 0,3 8,9 29,9 29,0 13,5 0,1 100, ,9 0,8 3,5 3,1 0,1 7,1 25,4 44,5 12,5 0,1 100, ,9 0,6 2,6 2,7 0,1 5,8 20,2 54,2 10,8 0,0 100,0 Poznámka: 0 Potraviny a živá zvířata, 1 Nápoje a tabák, 2 Suroviny nepoživatelné, bez paliv, 3 Minerální paliva a maziva, 4 Živočišné a rostlinné oleje a tuky, 5 Chemikálie, 6 Průmyslové zboží podle druhu materiálu, 7 Stroje a dopravní prostředky, 8 Různé hotové výrobky, 9 Nespecifikováno Z uvedeného přehledu je patrné, ţe podíly všech skupin (v některých případech s meziročními zakolísáními) se v roce 2007 oproti roku 1993 sníţily, kromě strojů a dopravních prostředků, jejichţ podíl, který v roce 1993 představoval 29,0 %, se v roce 2007 zvýšil aţ na 54,2 %. Na druhé straně největší sníţení registrovaly skupiny průmyslového zboţí podle druhu materiálu o 9,7 procentního bodu, surovin nepoţivatelných bez paliv o 3,2 bodu, chemikálií o 3,1 bodu a potravin a ţivých zvířat o 3,0 bodu. Rok Pořadí zbožových skupin v jednotlivých letech 1993, 2000 a 2007 podle výše podílu ve vývozu Zbožová skupina Poznámka: 0 Potraviny a živá zvířata, 1 Nápoje a tabák, 2 Suroviny nepoživatelné, bez paliv, 3 Minerální paliva a maziva, 4 Živočišné a rostlinné oleje a tuky, 5 Chemikálie, 6 Průmyslové zboží podle druhu materiálu, 7 Stroje a dopravní prostředky, 8 Různé hotové výrobky, 9 Nespecifikováno Zboţová skupina strojů a dopravních prostředků se z druhého místa v letech přesunula rokem 1996 na prvé pořadí, které si udrţela aţ do roku 2007, a to výměnou se skupinou průmyslového zboţí podle druhu materiálu, která do roku 1995 obsazovala první místo v pořadí a od roku 1996 poklesla na druhé místo, na kterém setrvala aţ do roku Posun v koncovém roce 2007 ve srovnání s rokem 1993 zaznamenaly také skupiny surovin nepoţivatelných, bez paliv a minerálních paliv a maziv. Zatímco v roce 1993 byla na šestém místě skupina surovin nepoţivatelných, bez paliv a minerální paliva a maziva se umístily jako sedmé, v roce 2007 se posloupnost vyměnila, a to vzestupem surovin nepoţivatelných, bez paliv na 7. místo a poklesem minerálních paliv a maziv na šesté místo v pořadí. 13

14 Rok Struktura dovozu podle zbožových skupin SITC v letech 1993, 2000 a 2007 (v %) Zbožová skupina Celkem ,7 0,9 5,0 9,5 0,3 11,1 16,6 38,1 12,4 0,4 100, ,0 0,6 3,2 9,7 0,2 11,2 20,8 40,0 10,3 0,0 100, ,3 0,7 2,4 8,0 0,1 10,4 20,9 43,0 10,1 0,1 100,0 Poznámka: 0 Potraviny a živá zvířata, 1 Nápoje a tabák, 2 Suroviny nepoživatelné, bez paliv, 3 Minerální paliva a maziva, 4 Živočišné a rostlinné oleje a tuky, 5 Chemikálie, 6 Průmyslové zboží podle druhu materiálu, 7 Stroje a dopravní prostředky, 8 Různé hotové výrobky, 9 Nespecifikováno Ve struktuře dovozu na prvém místě po celých patnáct let setrvala skupina strojů a dopravních prostředků, kdyţ současně zvýšila i svůj podíl na celkovém importu, a to z 38,1 % v roce 1993 na 43,0 % v roce Průmyslové zboţí podle druhu materiálu obhájilo při nárůstu o 4,3 procentní body na 20,9 % v roce 2007 druhé místo v pořadí. Podíly všech zbylých zboţových skupin se v roce 2007 oproti roku 1993 sníţily. Rok Pořadí zbožových skupin v letech 1993, 2000 a 2007 podle výše podílu v dovozu Zbožová skupina Poznámka: 0 Potraviny a živá zvířata, 1 Nápoje a tabák, 2 Suroviny nepoživatelné, bez paliv, 3 Minerální paliva a maziva, 4 Živočišné a rostlinné oleje a tuky, 5 Chemikálie, 6 Průmyslové zboží podle druhu materiálu, 7 Stroje a dopravní prostředky, 8 Různé hotové výrobky, 9 Nespecifikováno Oproti vývozu byla posloupnost jednotlivých zboţových skupin v dovozu stabilnější a většina z nich nezměnila za patnáct let své postavení v pořadí. Významnější změna nastala rokem 1996 pouze mezi skupinami chemikálií a různých hotových výrobků. Zatímco do tohoto roku se drţely na třetím místě různé hotové výrobky (v roce 1995 zaujaly spolu s chemikáliemi 3 4 místo v pořadí), v roce 1996 poklesly na čtvrté místo a vyměnily si tak umístění s chemikáliemi. K posunům v podílech na celkovém vývozu a dovozu došlo v patnáctiletém horizontu i v dvoumístné nomenklatuře SITC. Nejvýznamnějším obchodovaným výrobkem ve vývozu, jak je z dále uvedeného přehledu patrné, byla v roce 1993 poloţka 67 ţelezo a ocel, která představovala 9,6 % celkového exportu. Dalšími významnějšími vývozními artikly byly: silniční vozidla s podílem 8,7 %, textilní příze, tkaniny, trţní výrobky z nich s účastí 5,6 %, výrobky z nekovových nerostů, j.n. rovněţ s 5,6 % a elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče, j.n. s podílem 5,5 %. 14

15 V roce 2007 byl však zaznamenán jejich protichůdný vývoj. Zatímco ţelezo a ocel poklesly na podíl 4,6 % (změna 5,0 bodu), textilní příze, tkaniny a trţní výrobky z nich se sníţily na 2,1 % (změna 3,5 bodu) a výrobky z nekovových nerostů poklesly na 2,5 % celkového vývozu (změna 3,1 bodu), největší zvýšení na druhé straně zaznamenala v roce 2007 silniční vozidla, a to na 16,7 % celkového exportu (zvýšení o 8,0 bodu). Další nejvyšší nárůst exportního podílu oproti roku 1993 registrovaly v roce 2007 kancelářské stroje a zařízení k automatickému zpracování dat (z 0,9 % na 7,3 % celkového vývozu, coţ představuje nárůst podílu o 6,4 bodu) a elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče j.n. se zvýšením na 9,2 % celkového exportu při změně +3,7 bodu. Přehled položek SITC, které zaznamenaly tříprocentní nebo víceprocentní podíl na celkovém českém vývozu či dovozu v letech 1993 a 2007 Položka SITC Vývoz ( %) Dovoz ( %) změna změna +/- +/- 32 Uhlí, koks a brikety 3,9 0,9-3,0 0,4 0, Ropa, ropné výrobky a příbuzné materiály 1,1 0,6-0,5 6,3 5,0-1,3 65 Textilní příze a tkaniny 5,6 2,1-3,5 3,1 2,2-0,9 66 Výrobky z nekovových nerostů 5,6 2,5-3,1 1,5 1, Ţelezo a ocel 9,6 4,6-5,0 3,7 5,9 +2,2 69 Kovové výrobky 4,5 5,5 +1,0 2,8 4,3 +1,5 71 Stroje a zařízení k výrobě energie 2,4 3,0 +0,6 1,5 2,8 +1,3 72 Strojní zařízení pro určitá odvětví průmyslu 3,8 3,2-0,6 6,8 2,8-4,0 74 Stroje a zařízení všeobecně uţívané v prům. 3,6 6,8 +3,2 7,3 5,4-1,9 75 Kancelářské stroje a zaříz. k aut. zprac. dat 0,9 7,3 +6,4 5,0 6,6 +1,6 76 Zařízení k telek. a záznamu a repr. zvuku 0,5 5,8 +5,3 2,8 5,6 +2,8 77 Elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče 5,5 9,2 +3,7 7,0 9,1 +2,1 78 Silniční vozidla 8,7 16,7 +8,0 5,4 8,7 +3,3 89 Různé výrobky, j.n. 5,1 5,0-0,1 4,4 4,8 +0,4 V dovozu byly v roce 1993 nejfrekventovanějšími poloţkami stroje a zařízení všeobecně uţívané v průmyslu (7,3 % při poklesu v roce 2007 o 1,9 bodu), elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče, j.n. (7,0 %, v roce 2007 nárůst o 2,1 bodu), strojní zařízení pro určitá odvětví průmyslu (6,8 %, v roce 2007 pokles o 4,0 bodu), ropa, ropné výrobky a příbuzné materiály (6,3 %, v roce 2007 sníţení o 1,3 bodu) a silniční vozidla (5,4 %, v roce 2007 zvýšení o 3,3 bodu). Skupina 0 Potraviny a živá zvířata Z grafického znázornění je zřetelný výraznější nárůst dovozu oproti vývozu. Zatímco v roce 1993 vývoz ještě přesahoval hodnotu dovozu, rokem 1994 došlo k jeho meziročnímu poklesu, který pokračoval i v roce 1996 sníţením exportu pod úroveň roku Od tohoto roku pak vývoz s menšími výkyvy stoupal. Na druhé straně se dovoz zvyšoval podstatně rychleji neţ vývoz (zejména v letech a 2003 aţ 2007), coţ vedlo k výraznému nárůstu pasivního salda, které v roce 2007 jiţ představovalo 31,1 mld.kč. 15

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Měsíční přehled č. 02/02

Měsíční přehled č. 02/02 Měsíční přehled č. 02/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v únoru 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 205,2 mld.kč, čímž klesl v

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2003

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2003 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku obrat zahraničního

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2011

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2011 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku obrat

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2006

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2006 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve třetím čtvrtletí

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2004

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2004 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2004

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2004 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve třetím čtvrtletí

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl ve třetím čtvrtletí roku obrat

Více

ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V LETECH 2001 AŽ 2005

ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V LETECH 2001 AŽ 2005 ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V LETECH 2001 AŽ 2005 Praha 2006 OBSAH ZÁKLADNÍ VÝVOJOVÉ TRENDY ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY V LETECH 2001 AŽ 2005

Více

Měsíční přehled č. 09/00

Měsíční přehled č. 09/00 Měsíční přehled č. 09/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v září obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 197,8 mld.kč, čímž stoupl v

Více

HLAVNÍ VÝVOJOVÉ TRENDY ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2006

HLAVNÍ VÝVOJOVÉ TRENDY ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2006 HLAVNÍ VÝVOJOVÉ TRENDY ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2006 Česká ekonomika pokračovala také v roce 2006 v pozitivním výkonnostním trendu při meziročním nárůstu HDP o 6,1 % a zařadila se tak

Více

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2008

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2008 ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2008 Praha 2009 Vydavatel : Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Dittrichova 21 P.O.Box 76 128 01 Praha 2

Více

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2007

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2007 ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2007 Praha 2008 Vydavatel : Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Dittrichova 21 P.O.Box 76 128 01 Praha 2

Více

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVEM PRŮMYSLU A OBCHODU Makroekonomická analýza zahraničního obchodu ČR

Více

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015 VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2 Obsah 1. Stručný přehled zahraničního obchodu České republiky... 3 2. Teritoriální struktura českého zahraničního obchodu... 6 2.1 Export...

Více

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2010

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2010 ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2010 Praha 2011 Vydavatel : Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Dittrichova 21 128 01 Praha 2 Zelená linka

Více

âeská AGENTURA NA PODPORU OBCHODU ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY CzechTrade

âeská AGENTURA NA PODPORU OBCHODU ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY CzechTrade âeská AGENTURA NA PODPORU OBCHODU ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY CzechTrade 2003 2003 âeská AGENTURA NA PODPORU OBCHODU S námi napnete plachty! ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU CzechTrade VLÁDNÍ PROEXPORTNÍ

Více

ZÁKLADNÍ VÝVOJOVÉ TRENDY ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2000

ZÁKLADNÍ VÝVOJOVÉ TRENDY ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2000 ZÁKLADNÍ VÝVOJOVÉ TRENDY ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2000 Dosavadní údaje o vývoji české ekonomiky naznačují, že v roce 2000 došlo k pozitivnímu obratu. Růst reálného hrubého důchodu dosáhl

Více

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2011

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2011 ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2011 Praha 2012 Vydavatel: Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Dittrichova 21 128 01 Praha 2 Zelená linka

Více

Zahraniční obchod v roce 2008

Zahraniční obchod v roce 2008 3 Zahraniční obchod v roce 28 Obrat zahraničního obchodu zaznamenal poprvé od vstupu České republiky do Evropské unie a podruhé v historii České republiky meziroční pokles. V porovnání s rokem 27 se obrat

Více

Čtvrtletní přehled za leden až březen 2012

Čtvrtletní přehled za leden až březen 2012 Čtvrtletní přehled za leden až březen Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů), dosáhl v prvním čtvrtletí roku obrat zahraničního obchodu v běžných

Více

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2012

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2012 ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2012 Praha 2013 Vydavatel: Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Dittrichova 21 P.O.Box 76 128 01 Praha 2

Více

Zahraniční obchod ČR po vstupu do EU

Zahraniční obchod ČR po vstupu do EU Zahraniční obchod ČR po vstupu do EU Podklad pro seminář odboru 31 MF Smilovice 17. 12. 24 Ladislav Prokop odbor vnějších ekonomických vztahů ČNB Charakteristiky vývoje obchodní bilance v období květen

Více

2010 Dostupný z

2010 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 01.02.2017 Vývoj zahraničního obchodu v 1. až 3. čtvrtletí 2010 Český statistický úřad 2010 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-203436

Více

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014)

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji V roce 2012 a na začátku roku 2013 došlo vlivem sníženého růstu

Více

Sankce: EU versus Rusko. Rizika přímých a nepřímých dopadů oboustranných sankcí. David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic

Sankce: EU versus Rusko. Rizika přímých a nepřímých dopadů oboustranných sankcí. David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic Sankce: EU versus Rusko Rizika přímých a nepřímých dopadů oboustranných sankcí David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic Přehled Přímé dopady Sankce EU proti Rusku 3 Sankce Ruska proti EU 4 Nepřímé

Více

Zahraniční obchod České republiky podle pohybu zboží 1 v roce 2014

Zahraniční obchod České republiky podle pohybu zboží 1 v roce 2014 Zahraniční obchod České republiky podle pohybu zboží 1 v roce 214 1. Charakteristika vývoje zahraničního obchodu Česká republika zaznamenala v roce 214 2 druhý nejvyšší meziroční přírůstek obratu zahraničního

Více

5 Zbožová struktura zahraničního obchodu s Německem

5 Zbožová struktura zahraničního obchodu s Německem 5 Zbožová struktura zahraničního obchodu s Německem 5.1 Zbožová struktura vývozu do Německa podle tříd 1 Růst vývozu do Německa zaznamenaly v letech 25 až 211 všechny třídy (tabulky 15 a 16). Nadprůměrný

Více

Standardní revize cenové statistiky v oblasti cen zahraničního obchodu

Standardní revize cenové statistiky v oblasti cen zahraničního obchodu Standardní revize cenové statistiky v oblasti cen zahraničního obchodu Český statistický úřad připravil standardní revizi výpočtu indexů cen zahraničního obchodu. Počínaje cenovými indexy za referenční

Více

1 Úvod. Rozbor zahraničního obchodu České republiky s Čínou je orientován především na:

1 Úvod. Rozbor zahraničního obchodu České republiky s Čínou je orientován především na: 1 Úvod Zahraniční obchod České republiky s Čínou patřil v letech 2005 až 2012 v rámci celkových zahraničněobchodních vztahů České republiky k poměrně významným. Na celkovém obratu zahraničního obchodu

Více

ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY S ČÍNOU

ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY S ČÍNOU Kód: e - 6013-13 Praha, 26. červen 2013 ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY S ČÍNOU v roce 2005 až Zpracovaly: Kontakt: E-mail: Ředitel odboru: Ing. Jiřina Semanová Ing. Monika Bartlová Ing. Monika Bartlová,

Více

2014 Dostupný z

2014 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 08.03.2017 Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2014 Český statistický úřad 2014 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-261172

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

Výsledky českého průmyslu v roce 2011 v kontextu trhu EU a výhled na rok 2012 Vývoj průmyslu v roce 2011

Výsledky českého průmyslu v roce 2011 v kontextu trhu EU a výhled na rok 2012 Vývoj průmyslu v roce 2011 Výsledky českého průmyslu v roce 211 v kontextu trhu EU a výhled na rok 212 Vývoj průmyslu v roce 211 V roce 21 zaznamenala průmyslová produkce, díky silnému oživení Německa a zotavování ve významných

Více

IV. CENY A. Spotřebitelské ceny

IV. CENY A. Spotřebitelské ceny IV. CENY A. Spotřebitelské ceny Průměrná meziroční míra inflace v roce 2006 dosáhla 2,5 %, což je o 0,6 procentního bodu vyšší hodnota než v roce 2005. Růst administrativně ovlivňovaných cen zrychlil na

Více

4. Zbožová struktura vývozu jednotlivých krajů České republiky

4. Zbožová struktura vývozu jednotlivých krajů České republiky 4. Zbožová struktura vývozu jednotlivých krajů České republiky Zastoupení jednotlivých tříd SITC, rev. 4 na celkovém vývozu České republiky Postavení jednotlivých tříd SITC, rev. 4 ve vývozu jednotlivých

Více

Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize

Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize Ing. Jan Vogl Abstrakt Cílem této studie je analýza zahraničního obchodu se zaměřením na stroje a dopravní prostředky. V provedené analýze

Více

2011 Dostupný z

2011 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 21.01.2017 Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 2. čtvrtletí 2011 Český statistický úřad 2011 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-203701

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ. Bakalářská práce

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ. Bakalářská práce VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Bakalářská práce Prosinec 2006 Eva Vrbská VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Obor: Mezinárodní obchod Hospodářské

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Statistiky zahraničního obchodu jednotlivých subjektů Severozápadního federálního okruhu celkem, detailně pak s ČR

Statistiky zahraničního obchodu jednotlivých subjektů Severozápadního federálního okruhu celkem, detailně pak s ČR k 22.02.2016 Statistiky zahraničního obchodu jednotlivých subjektů Severozápadního federálního okruhu celkem, detailně pak s ČR Zahraniční obchod se zbožím RF, SZFO i jednotlivých subjektů SZFO v mil.

Více

VÝVOJ INDEXŮ SPOTŘEBITELSKÝCH CEN VE 2. ČTVRTLETÍ 2013

VÝVOJ INDEXŮ SPOTŘEBITELSKÝCH CEN VE 2. ČTVRTLETÍ 2013 9. 7. 2013 VÝVOJ INDEXŮ SPOTŘEBITELSKÝCH CEN VE 2. ČTVRTLETÍ 2013 Celková hladina spotřebitelských cen vzrostla ve 2. čtvrtletí 2013 proti 1. čtvrtletí 2013 o 0,2 %. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny

Více

Vývoj české ekonomiky

Vývoj české ekonomiky Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Vývoj zahraničního obchodu

Vývoj zahraničního obchodu V. VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ VZTAHY A. Zahraniční obchod 5 Zahraniční obchod provázel i v 1. čtvrtletí 2007 dvouciferný růst. V porovnání s 1. čtvrtletím 2006 obrat zahraničního obchodu vzrostl o 16,2 % (o 162,0

Více

V. VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ VZTAHY A. Zahraniční obchod 7

V. VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ VZTAHY A. Zahraniční obchod 7 V. VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ VZTAHY A. Zahraniční obchod 7 Vysoká dynamika provázela zahraniční obchod i ve 3. čtvrtletí 2007. V porovnání se 3. čtvrtletím obrat zahraničního obchodu vzrostl o 15,5 % (o 159,8

Více

Vývoz zboží Jihomoravského kraje v letech 2003 až 2007

Vývoz zboží Jihomoravského kraje v letech 2003 až 2007 Vývoz zboží Jihomoravského kraje v letech 2003 až 2007 Český statistický úřad v návaznosti na mezinárodní praxi některých států Evropské unie začal v roce 2003 sledovat zahraniční obchod zbožím podle jednotlivých

Více

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2009 a 2010

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2009 a 2010 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2009 a 2010 Zpracovaly: Ing. Karina Pohlová Ing. Karla Trdlicová, CSc. Předání dat z ČSÚ do databáze MZe: 9. 2.

Více

2011 Dostupný z

2011 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 03.01.2017 Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2011 Český statistický úřad 2011 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-203700

Více

Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí 2014 a v roce Dostupný z

Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí 2014 a v roce Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 23.12.2016 Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí 2014 a v roce 2014 Český statistický úřad 2014 Dostupný

Více

Hlavní tendence průmyslové výroby a zahraničního obchodu v 1. pololetí 2015 a úvahy o dalším vývoji (září 2015)

Hlavní tendence průmyslové výroby a zahraničního obchodu v 1. pololetí 2015 a úvahy o dalším vývoji (září 2015) Hlavní tendence průmyslové výroby a zahraničního obchodu v 1. pololetí 2015 a úvahy o dalším vývoji (září 2015) Vývoj průmyslové výroby v 1. pololetí 2015 Růst průmyslové produkce, nastoupený v roce po

Více

Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 2. čtvrtletí 2016

Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 2. čtvrtletí 2016 12. 7. 2016 Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 2. čtvrtletí 2016 Ve 2. čtvrtletí 2016 vzrostly spotřebitelské ceny proti 1. čtvrtletí 2016 o 0,5 %. V meziročním srovnání vzrostly spotřebitelské ceny

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí a v roce 2015

Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí a v roce 2015 12. 1. 2016 Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí a v roce 2015 Ve 4. čtvrtletí 2015 klesly spotřebitelské ceny proti 3. čtvrtletí 2015 o 0,5 %. V meziročním srovnání vzrostly spotřebitelské

Více

Hlavní tendence průmyslu v roce 2014 a úvahy o dalším vývoji (duben 2015)

Hlavní tendence průmyslu v roce 2014 a úvahy o dalším vývoji (duben 2015) Hlavní tendence průmyslu v roce 2014 a úvahy o dalším vývoji (duben 2015) 1Q/12 2Q/12 3Q/12 4Q/12 1Q/13 2Q/13 3Q/13 4Q/13 1Q/14 2Q/14 3Q/14 4Q/14 Vývoj průmyslu v roce 2014 Po dvou letech recese se průmyslová

Více

Databáze CzechTourism. Analýza příjezdového cestovního ruchu 1992-2003

Databáze CzechTourism. Analýza příjezdového cestovního ruchu 1992-2003 Analýza příjezdového cestovního ruchu 1992-2003 Březen 2004 Obsah Strana 1. Podíl cestovního ruchu na ekonomice státu 3 1.1. Devizové příjmy z cestovního ruchu 3 1.2. Podíl cestovního ruchu na základních

Více

Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR roku 2016

Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR roku 2016 Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR roku 2016 výsledky AZO ČR za leden až září 2016: stručný čtvrtletní komentář na web MZe + tabulky TÚ 59 (4224) Výstup č. 4 Odpovědný řešitel: Spoluřešitelé: Ing.

Více

45.32 Maloobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství

45.32 Maloobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství Příloha č. 1: Klasifikace ekonomických činností sekce G SEKCE G - VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL 45 Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel 45.1 Obchod s motorovými

Více

V. CENY A. Spotřebitelské ceny 17

V. CENY A. Spotřebitelské ceny 17 V. CENY A. Spotřebitelské ceny 17 Průměrná roční míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen v roce 24 proti roku 23 činila 2,8, což bylo o 2,7 procentního bodu více než v roce 23, kdy

Více

Statistiky zahraničního obchodu jednotlivých subjektů Severozápadního federálního okruhu celkem, detailně pak s ČR

Statistiky zahraničního obchodu jednotlivých subjektů Severozápadního federálního okruhu celkem, detailně pak s ČR k 22.10.2015 Statistiky zahraničního obchodu jednotlivých subjektů Severozápadního federálního okruhu celkem, detailně pak s ČR Zahraniční obchod zbožím jednotlivých subjektů Severozápadního federálního

Více

Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2016

Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2016 11. 4. 2016 Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2016 V 1. čtvrtletí 2016 vzrostly spotřebitelské ceny proti 4. čtvrtletí 2015 o 0,4 %. V meziročním srovnání vzrostly spotřebitelské ceny v

Více

Vývoj zahraničního obchodu České republiky od jejího vstupu do Evropské unie do roku 2013

Vývoj zahraničního obchodu České republiky od jejího vstupu do Evropské unie do roku 2013 Vývoj zahraničního obchodu České republiky od jejího vstupu do Evropské unie do roku 213 Předložená datová sada poskytuje uživateli údaje o zahraničním obchodě České republiky a jeho vývoji od vstupu do

Více

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2008 a 2009

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2008 a 2009 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2008 a 2009 Zpracovala: Ing. Karina Pohlová Předání dat z ČSÚ do databáze MZe: 8. 2. 2010 Předání výsledků agrárního

Více

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2007 a 2008

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2007 a 2008 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2007 a 2008 Zpracovala: Ing. Karina Pohlová Předání databáze z MZe ČR do ÚZEI: 5.2. 2009 Předání výsledků agrárního

Více

Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 3. čtvrtletí 2016

Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 3. čtvrtletí 2016 10. 10. 2016 Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 3. čtvrtletí 2016 Ve 3. čtvrtletí 2016 vzrostly spotřebitelské ceny proti 2. čtvrtletí 2016 o 0,2. V meziročním srovnání vzrostly spotřebitelské ceny ve

Více

3 Zbožová struktura zahraničního obchodu se zemědělskými a potravinářskými produkty

3 Zbožová struktura zahraničního obchodu se zemědělskými a potravinářskými produkty 3 Zbožová struktura zahraničního obchodu se zemědělskými a potravinářskými produkty Zahraniční obchod se zemědělskými a potravinářskými produkty si téměř po celé období 2005 až udržoval (až na nevýznamné

Více

Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014)

Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014) Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014) Výsledky českého průmyslu v roce 2013 v kontextu trhu EU a výhled na rok 2014 Vývoj průmyslu v roce 2013 Průmyslová

Více

Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě v 1. čtvrtletí 2016

Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě v 1. čtvrtletí 2016 16. 5. 2016 Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě v 1. čtvrtletí 2016 Ceny vývozu se v 1. čtvrtletí 2016 proti 4. čtvrtletí 2015 snížily o 1,4 %, ceny dovozu o 3,0 %, směnné relace dosáhly hodnoty 101,6

Více

Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015

Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 16. 2. 2016 Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 Ceny vývozu se ve 4. čtvrtletí 2015 proti 3. čtvrtletí 2015 snížily o 0,9 %, ceny dovozu o 1,5 % a směnné relace dosáhly

Více

Potenciál klastrů v Karlovarském kraji

Potenciál klastrů v Karlovarském kraji Potenciál klastrů v Karlovarském kraji RNDr. Jan Vozáb, PhD. Východisko M. Porter Klastry jsou úspěšná odvětví spojená vertikálními (dodavatelsko - odběratelskými) a horizontálními (společní zákazníci,

Více

EXPORT A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Moravskoslezský kraj v souvislosti s exportem Martin Zuštík, Technoprojekt, a.s. 20. září 2016

EXPORT A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Moravskoslezský kraj v souvislosti s exportem Martin Zuštík, Technoprojekt, a.s. 20. září 2016 EXPORT A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Moravskoslezský kraj v souvislosti s exportem Martin Zuštík, Technoprojekt, a.s. 20. září 2016 Úvod 1. OBSAH 1. Obsah 2. Československé legie na Sibiři 3. Výzva/dovoz za

Více

4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR

4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR 4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR Národní účty a rodinné účty různé poslání Rychlejší růst spotřeby domácností než HDP Značný růst výdajů domácností na bydlení Různorodé problémy související s tvorbou

Více

ASIJSKÝ TRH ANALÝZA KONKURENCE. Studie pro RTG přístroje

ASIJSKÝ TRH ANALÝZA KONKURENCE. Studie pro RTG přístroje ASIJSKÝ TRH ANALÝZA KONKURENCE Studie pro RTG přístroje 1 ASIJSKÝ TRH Analýza konkurence Obsah Exekutivní shrnutí... 1 Světová konkurence... 2 Specializace jednotlivých zemí na analyzovanou položku...

Více

5. Zbožová struktura vývozu krajů

5. Zbožová struktura vývozu krajů 5. Zbožová struktura vývozu krajů Zastoupení jednotlivých tříd SITC na celkovém vývozu Ve zbožové struktuře celkového vývozu si i v roce 2009 udržely dominantní postavení stroje a dopravní prostředky,

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 Lednová bilance zahraničního obchodu sáhla na rekord Lednové výsledky zahraničního obchodu nepřekvapily, když nejenže navázaly na pozitivní

Více

4 Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu (OKEČ 51)

4 Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu (OKEČ 51) 4 Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu (OKEČ 51) 4.1. Popis Odvětví zahrnuje prodej nového nebo použitého zboží maloobchodním prodejcům, výrobním, nebo obchodním podnikům nebo jeho zprostředkování,

Více

Perspektivy rozvoje rusko-české obchodně-hospodářské spolupráce v současné době. Sergej Stupar Obchodní rada Ruské federace v České republice

Perspektivy rozvoje rusko-české obchodně-hospodářské spolupráce v současné době. Sergej Stupar Obchodní rada Ruské federace v České republice Perspektivy rozvoje rusko-české obchodně-hospodářské spolupráce v současné době Sergej Stupar Obchodní rada Ruské federace v České republice Ostrava, 18 června r.2015 2 Evropská unie základný obchodní

Více

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty,

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty, 5 Potratovost Počet potratů se dlouhodobě snižuje a tento trend pokračoval i v roce. Registrovaných 7 potratů bylo 35,8 tisíce, čímž bylo opět překonáno historické minimum. Počet umělých přerušení těhotenství

Více

2. Mikroekonomické faktory působící na zahraniční obchod se zbožím

2. Mikroekonomické faktory působící na zahraniční obchod se zbožím 2. Mikroekonomické faktory působící na zahraniční obchod se zbožím Konkrétní formování vývozu zboží z ČR a dovozu zboží do tuzemské ekonomiky bylo dáno jak makroekonomickými vlivy diskutovanými v první

Více

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2006 a 2007

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2006 a 2007 Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2006 a 2007 Zpracovala: Ing. Linda Šafaříková Ing. Karina Pohlová Předání databáze z MZe ČR do VÚZE: 12. 11.

Více

2014 Dostupný z

2014 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 31.12.2016 Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě v 2. čtvrtletí 2014 Český statistický úřad 2014 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-261121

Více

Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2012 a výhled na rok 2013 (květen 2013)

Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2012 a výhled na rok 2013 (květen 2013) Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 212 a výhled na rok 213 (květen 213) Výsledky českého průmyslu v roce 212 v kontextu trhu EU a výhled na rok 213 Vývoj průmyslu v roce 212 V roce 21 zaznamenala

Více

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ Výroba usní a souvisejících výrobků 4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ 4.1 Charakteristika odvětví V roce 2009 nahradila klasifikaci OKEČ nová klasifikace CZ-NACE. Podle této klasifikace

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

DLOUHODOBÝ VÝVOJ ČASOVÝCH ŘAD UKAZATELŮ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY PODLE TŘÍD SITC

DLOUHODOBÝ VÝVOJ ČASOVÝCH ŘAD UKAZATELŮ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY PODLE TŘÍD SITC ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LII 3 Číslo 3, 2004 DLOUHODOBÝ VÝVOJ ČASOVÝCH ŘAD UKAZATELŮ ZAHRANIČNÍHO

Více

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až březnu 2005 a 2006

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až březnu 2005 a 2006 Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až březnu 2005 a 2006 Zpracovali: Ing. Karina Pohlová Bc. Tomáš Zdražílek Předání databáze z MZe ČR do VÚZE: 13. 5.

Více

2011 Dostupný z

2011 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 14.02.2017 Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě ve 3. čtvrtletí 2011 Český statistický úřad 2011 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-203693

Více

Předchozí období = 100 Previous period = 100. Měsíc. Month. Avg monthly rate of growth from the begin. of the year

Předchozí období = 100 Previous period = 100. Měsíc. Month. Avg monthly rate of growth from the begin. of the year B,C,D,E ÚHRN / TOTAL 4802 100,3 99,8 99,9 99,9 100,5 101,2 105,5 105,4 105,7 105,7 B TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 119 100,7 100,1 98,1 99,5 100,7 105,7 108,7 106,9 107,5 108,4 B 05 Černé a hnědé uhlí a lignit 28 100,9

Více

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2012

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2012 Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2012 TÚ 14 (4224) Výstup č. 4 Odpovědný řešitel: Spoluřešitelé: Ing. Karina Pohlová Ing. Karla Trdlicová CSc. Praha, listopad 2012 Metodické poznámky

Více

Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1

Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1 Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1 Úvod Cílem této krátké tematické analýzy je zmapovat selektivní dopady globálního

Více

3. Ceny v mezinárodním (světovém) obchodě

3. Ceny v mezinárodním (světovém) obchodě 3. Ceny v mezinárodním (světovém) obchodě 1.1. Globální tendence V mezinárodním obchodě jsou ceny v neustálém pohybu (Graf 3-A). Mírný poválečný růst cen byl přerušen v 7. letech minulého století dvěma

Více

ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY SE ZEMĚDĚLSKÝMI A POTRAVINÁŘSKÝMI PRODUKTY

ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY SE ZEMĚDĚLSKÝMI A POTRAVINÁŘSKÝMI PRODUKTY Kód: a-6010-11 Praha, 8. prosinec 2011 ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY SE ZEMĚDĚLSKÝMI A POTRAVINÁŘSKÝMI PRODUKTY Kontakt: Ing. Jan Bílý, odbor statistiky zahraničního obchodu Telefon: 27405 2249 E-mail:

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až červnu 2006 a 2007

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až červnu 2006 a 2007 Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až červnu 2006 a 2007 Zpracovala: Ing. Linda Šafaříková Ing. Karina Pohlová Předání databáze z MZe ČR do VÚZE: 8.8.2007

Více

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011.

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011. K hospodaření územních samospráv v roce 2012 Rozpočtové hospodaření územních samospráv, tedy krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti, skončilo v roce 2012 přebytkem

Více

CHEMICKÝ PRŮMYSL POSTAVENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYS- LU V ČESKÉ REPUBLICE. 2. Administrativní členění sektoru chemického. Obsah

CHEMICKÝ PRŮMYSL POSTAVENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYS- LU V ČESKÉ REPUBLICE. 2. Administrativní členění sektoru chemického. Obsah CHEMICKÝ PRŮMYSL POSTAVENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYS- LU V ČESKÉ REPUBLICE Kolektiv sekretariátu Svazu chemického průmyslu České republiky * ladislav.novak@schp.cz Klíčová slova: chemický průmysl Obsah 1. Úvod

Více

Graf č Pramen: ČSÚ. Tab. č Implicitní deflátory HDP, domácích konečných výdajů, vývozu a dovozu v % Předchozí rok = 100

Graf č Pramen: ČSÚ. Tab. č Implicitní deflátory HDP, domácích konečných výdajů, vývozu a dovozu v % Předchozí rok = 100 2.. Cenový vývoj Deflátor HDP Růst implicitního deflátoru HPH Cenová hladina tuzemské produkce v základních cenách se v roce 29 meziročně snížila o 1,5 % a podstatně více klesly ceny spotřebovaných meziproduktů

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1 16.6.2003 Hospodářské výsledky vybraných zdravotnických zařízení Středočeského kraje

Více