ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V LETECH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V LETECH 1993-2007"

Transkript

1 ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V LETECH Praha 2008

2 OBSAH strana Základní vývojové trendy zahraničního obchodu České republiky v letech Dynamika zahraničního obchodu Teritoriální struktura Zbožová struktura Obchodní bilance Organizační struktura. 39 2

3 ZÁKLADNÍ VÝVOJOVÉ TRENDY ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY V LETECH Zahraniční obchod České republiky se vyvíjel ve většině sledovaných let v poměrně nejednoduchých podmínkách, jak vnitřního, tak vnějšího charakteru. Osou vnitřního ekonomického vývoje, zejména v prvních letech patnáctiletí, byly zásadní systémové změny v oblasti vlastnických vztahů a regulace hospodářství, které měnily centrálně řízené hospodářství na trţní ekonomiku, a které se plně dotýkaly i oblasti zahraničního obchodu, jak vlastnickou a organizační proměnou, tak zejména jeho liberalizací; Světová ekonomika procházela sloţitým vývojem střídání růstových faktorů s nevyrovnaností v dimenzi regionálních, subregionálních a národních výsledků. I za uvedených podmínek a v daném prostředí se zahraniční obchod České republiky rozvíjel poměrně dynamicky. Úzkým místem kvalitativní stránky tohoto vývoje však byla do roku 2004 niţší účast vývozu neţ dovozu na obratu českého zahraničního obchodu, která způsobila pasivní obchodní bilanci ve většině let sledovaného patnáctiletí. V teritoriální struktuře zahraničního obchodu dominovaly po celé sledované období země s vyspělou ekonomikou, jejichţ podíl na vývozu osciloval mezi 84,8 % (rok 1993) a 93,1 % (rok 2007) a v dovozu mezi 79,3 % (rok 2007) a 87,0 % (rok 1999). Rozhodující úloha v tomto obchodu přitom náleţela členským zemím EU, jejichţ pozice v exportu (s výjimkou roku 1993) převyšovala 80 % a v importu 70 %. Blízké postavení ve struktuře zahraničního obchodu zaujímaly evropské země s přechodovou ekonomikou vč. SNS a rozvojové země s poměrně kolísavým a nestejnoměrným vývojem, které pouze v jediném případě bylo vyšší neţ 10 %. Nejniţší účast ve struktuře zahraničního obchodu naproti tomu po celé dané období zaujímaly mimoevropské země s přechodovou a státní ekonomikou, která na straně vývozu převáţně meziročně kolísala mezi -0,1 a +0,1 bodu a nikdy (s výjimkou roku 1993) nepřesáhla 1 %, zatímco na straně importu plynule posilovala, aţ v roce 2007 převýšila pozice výše uvedených dvou hlavních skupin zemí. Největší koncentrace zahraničního obchodu České republiky směřovala na evropský trh, zejména na sousední země. Vysoký podíl českého vývozu i dovozu realizovaný se SRN, znamenal současně značnou vazbu našeho zahraničního obchodu na hospodářský vývoj Německa. 3

4 Ve většině let sledovaného patnáctiletí byly největší zboţovou skupinou ve vývozu stroje a dopravní prostředky, které v roce 2007 dosáhly 54,2 % celkového exportu, kdyţ v roce 1996 podílově předstihly do té doby největší vývozní komoditní skupinu průmyslového zboţí podle druhu materiálu. Ve struktuře dovozu rozhodující skupinou, která se trvale drţela na prvním místě, byly rovněţ stroje a dopravní prostředky. V závěru sledovaného patnáctiletí, tj. v roce 2007, největší teritoriální bilanční propad registrovala ČR s Čínou, Japonskem, Ruskem, Tchaj-wanem a Ázerbájdţánem. Naproti tomu nejvyšší aktivní bilanci vykázala Česká republika s Německem, Slovenskem, Velkou Británií, Francií, Belgií a s Rakouskem. Komoditně největší negativní vliv na obchodní bilanci v posledních letech měly zboţové skupiny minerálních paliv a maziv a chemikálií. V prvních letech sledovaného patnáctiletí však největší pasivum vykázaly stroje a dopravní prostředky, které současně v závěru sledovaného období registrovaly naopak největší kladné saldo mezi všemi zboţovými kategoriemi. Organizační struktura zahraničního obchodu byla po celé období značně proměnlivá, coţ souviselo zejména s kolísáním stavu nejpočetnějších subjektů s nejniţším objemem vývozu resp. dovozu. V oblasti vývozu existovalo na počátku sledovaného období celkem subjektů. Do roku 2001 vykazoval jejich stav nestejnoměrné změny, ale poté se, s výjimkou roku 2003 a 2006, začal postupně zuţovat aţ na subjektů v roce 2007, kdyţ k výraznému poklesu mezi rokem došlo u kategorie nejmenších exportérů (o 56,3 %), zatímco ostatní kategorie svůj počet převáţně meziročně rozšiřovaly. V oblasti dovozu působilo v roce 1993 celkem firem. Jejich počet se do roku 1999 rozrostl při meziročním kolísání na firem (dosavadní maximum) a od roku 2000, s výjimkou roku 2003 a 2006, se plynule meziročně sniţoval aţ na subjektů v roce Mezi rokem přitom zaznamenala, podobně jako u vývozu, zúţení pouze kategorie nejmenších importérů, a to o 55,2 %. 4

5 1. Dynamika zahraničního obchodu Rok Zahraniční obchod České republiky vykázal za dobu svého patnáctiletého trvání výrazně zlepšující se vývojovou tendenci, jak zřetelně vyplývá z následujícího přehledu: Obrat ZO v mil.kč Vývoj obratu, vývozu a dovozu zahraničního obchodu ČR v letech Meziroční nárůst/ pokles v % Meziroční hodnotový nárůst/ pokles v mil.kč Vývoz v mil.kč Meziroční nárůst/ pokles v % Meziroční hodnotový nárůst/ pokles v mil.kč Dovoz v mil.kč (běžné ceny) Meziroční nárůst/ pokles v % Meziroční hodnotový nárůst/ pokles v mil.kč x x x x x x , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Přes celkově pozitivní vývoj, projevoval obrat v jednotlivých sledovaných letech určité meziroční kolísání. Zatímco nejvýraznější meziroční relativní nárůst byl realizován v roce 1995 s indexem 128,7 a v roce 2000, v němţ bylo dosaţeno indexu 125,6, meziroční pokles v roce 2002 představoval sníţení o 2,8 %. V relativní poloze pak obrat narůstal (v běţných cenách) rychleji v první polovině sledovaného období, tj. v roce 2000 vůči roku 1993, neţ v roce 2007 ve vztahu k roku Nejvýraznější meziroční hodnotový nárůst byl přitom realizován v roce 2004, kdyţ proti roku 2003 obrat vzrostl o 660,1 mld. Kč. Druhé nejvyšší meziroční zvýšení bylo uskutečněno v roce 2007 ve výši 621,2 mld. Kč a třetí podstatnější meziroční přírůstek byl zaznamenán v roce 2006, kdy se oproti roku 2005 obrat zvýšil o 550,8 mld. Kč. Pokles byl v meziročním srovnání registrován jen jednou, a to v roce 2002, kdyţ se obrat proti roku 2001 sníţil o mil. Kč. 5

6 v mil. Kč V období let 1993 aţ 2007 se v relativní poloze po většinu sledovaných let meziročně rozvíjel dynamičtěji vývoz. Dovoz v relativní úrovni meziročně převaţoval v počátečních letech, konkrétně v letech 1993, 1994, 1995, 1996 a ojediněle pak i v roce 2000 a Nicméně v absolutních hodnotách byl dominantnějším dovoz, a to po téměř celé sledované období, tj. od roku 1993 aţ do roku 2004 včetně. Teprve od roku 2005 vývoz hodnotově převýšil dovoz, coţ se odrazilo i na vývoji poměru podílu vývozu a dovozu na obratu. Tento vztah je předurčujícím činitelem úrovně obchodní bilance, je však třeba konstatovat, ţe poměr mezi výší vývozu a dovozu nebyl po celou dobu sledovaného období dostatečně vyváţený. Od roku 1993, kdy byl dosaţen podíl vývozu na obratu v poměru 49,7 % (a tedy podíl dovozu představoval 50,3 %), podíl exportu klesal aţ do roku 1996, kdy zaznamenal pouhých 44,4 %, takţe podíl dovozu na obratu představoval v tomto roce 55,6 %. V dalších letech, nicméně s jistým kolísáním, podíl vývozu na obratu stoupal, aby přesáhl padesátiprocentní hranici aţ v roce 2005, a to ve výši 50,5 %. Stejného výsledku bylo dosaţeno v roce 2006, zatímco doposud nejlepší poměr vývozu na obratu byl realizován v roce 2007, a to v poměru 50,9 % : 49,1 %. Vývoj vývozu a dovozu v letech vývoz dovoz Český vývoz zaznamenal nejvýraznější hodnotový přírůstek v roce 2004, a to ve výši mil. Kč. Druhé nejvyšší meziroční absolutní zvýšení exportu bylo dosaţeno v roce 2007 částkou mil. Kč a třetí v roce 2006 v rozsahu mil. Kč, zatímco nejniţší meziroční přírůstek byl evidován v roce 1996 v částce mil. Kč. Meziroční absolutní pokles byl na druhé straně zaznamenán v roce 2002 ve výší mil. Kč. V relativní úrovni dosáhl vývoz nejvyššího meziročního nárůstu v roce 2004, a to 25,7 %, zatímco další nejvyšší meziroční zvýšení bylo realizováno v letech 1995 a 2000 shodným indexem 123,4. Nejniţší meziroční nárůst exportu byl na druhé straně registrován v roce 1996, a to pouze o 6,3 %. Pokles v roce 2002 pak v meziročním srovnání představoval 1,0 %. Dovoz zaznamenal největší hodnotový meziroční nárůst v roce 2004 v rozsahu mil. Kč. Druhé největší meziroční absolutní zvýšení pak bylo registrováno v roce 2007 v částce mil. Kč a třetí meziroční hodnotový přírůstek byl realizován sumou 6

7 mil. Kč v roce Jediný meziroční pokles v roce 2002 pak představoval částku mil. Kč. Nejvyšší relativní zvýšení dovozu v meziročním srovnání bylo registrováno v roce 1995 s indexem 133,6, následované rokem 2000, ve kterém dovoz meziročně narostl o 27,6 % a rokem 1997 s indexem 113,9. Nejniţší dynamiku růstu v meziročním srovnání vykázal import naopak v letech 1998 a 1999 shodným indexem 106,4. Rok 2002 pak znamenal meziroční pokles dovozu o 4,3 %. Krytí dovozu vývozem v letech ,9 92,1 85,0 79,7 82,5 91,2 93,4 90,3 91,5 94,7 95,2 98,5 102,1 101,9 103,7 40 v % V korelaci s podílem vývozu na obratu je i výše krytí dovozu vývozem, předznamenávající kvalitativní úroveň obchodní bilance. Krytí dovozu vývozem dosáhlo nejvyšší úrovně v roce 2007 v rozsahu 103,7 %. Druhý nejvyšší podíl byl zaznamenán v roce 2005, a to v úrovni 102,1 %. Naopak, nejniţší krytí importu exportem bylo vykázáno v roce 1996 ve výši pouhých 79,7 %. Od poměrně vyšších hodnot v roce 1993 klesalo krytí dovozu vývozem aţ do roku 1996, kdy dosáhlo nejméně příznivého stavu. Od této doby začalo (s menším zakolísáním v letech 2000 a 2001) opět poměrně plynule stoupat. Rokem 2005 byla překročena hranice 100 %, kdyţ bylo dosaţeno indexu 102,1, čímţ se poprvé od roku 1993 dostala obchodní bilance do aktiva, které bylo udrţeno i v letech 2006 a 2007, přičemţ rok 2007 zaznamenal dosud nejlepší poměr v krytí vývozu dovozem a to v úrovni 103,7 %. Závěrem lze konstatovat, ţe zahraniční obchod České republiky se v letech 1993 aţ 2007 rozvíjel poměrně dynamicky, a ţe ani menší meziroční pokles v roce 2002 tento celkový vývoj výrazněji nenarušil. Úzkým místem kvalitativní stránky tohoto vývoje však byla delší dobu niţší účast vývozu neţ dovozu na obratu českého zahraničního obchodu, která způsobila po větší část sledovaného období pasivní obchodní bilanci. 7

8 2. Teritoriální struktura Teritoriální strukturu zahraničního obchodu ČR v letech posuzovanou z hlediska hlavních skupin zemí (země s vyspělou ekonomikou, rozvojové země, evropské země s přechodovou ekonomikou vč. SNS, mimoevropské země s přechodovou a státní ekonomikou) 1) charakterizovalo dominantní postavení zemí s vyspělou ekonomikou na straně vývozu i dovozu. Druhé místo ve vývozu ČR pak zaujímaly s výjimkou let 1993, 1994, 2000 a 2002, kdy tuto pozici přechodně obsadily rozvojové země, evropské země s přechodovou ekonomikou vč. SNS. Třetí místo v něm, s výjimkou výše uvedených čtyř roků, náleţelo rozvojovým zemím. Nejmenší účast v českém vývozu měly po celé sledované období mimoevropské země s přechodovou a státní ekonomikou. Struktura vývozu podle skupin zemí Skupina zemí Svět celkem 100,0 100,0 100,0 Země s vyspělou ekonomikou 84,8 92,3 91,1 v tom: EU 79,1 86,1 85,3 z toho: Německo 29,0 40,5 30,7 Rozvojové země 6,8 3,8 3,4 Evropské země s přechodovou ekonomikou vč. SNS 6,4 3,6 4,8 Mimoevropské země s přechodovou a státní ekonomikou 1) 2,0 0,3 0,6 z toho: Čína 1,7 0,2 0,6 Nespecifikováno 0,0 0,0 0,0 1) ČLR, KLDR, Kuba, Laos, MoLR, VSR ( v %) Struktura dovozu podle skupin zemí Skupina zemí Svět celkem 100,0 100,0 100,0 Země s vyspělou ekonomikou 84,9 84,9 79,3 v tom: EU 76,6 75,1 70,8 z toho: Německo 29,1 32,3 28,0 Rozvojové země 4,2 4,6 5,8 Evropské země s přechodovou ekonomikou vč. SNS 10,2 8,0 6,9 Mimoevropské země s přechodovou a státní ekonomikou 1) 0,6 2,3 7,9 z toho: Čína 0,5 2,2 7,8 Nespecifikováno 0,1 0,2 0,1 1) ČLR, KLDR, Kuba, Laos, MoLR, VSR ( v %) V dovozu ČR se na druhém místě v letech rovněţ převáţně umisťovaly evropské země s přechodovou ekonomikou vč. SNS (1993 aţ 2001, 2005 aţ 2007), kdyţ třetí 1) Hlavní skupiny zemí jsou posuzovány za celé sledované období podle současného stavu jejich integrací. 8

9 357,3 361,6 399,7 429,2 502,1 572,6 530,9 646,3 627,9 734,4 754,7 789,3 844,5 847,0 1034,4 1054,1 1177,8 1166,6 1160,0 1082,2 1276,4 1166,4 1598,0 1440,0 1714,2 1480,1 1967,9 1674,1 1896,0 2259,1 pozici obsadily pouze v roce Třetí místo v tomto dovozu po dobu 10 let ze sledovaného období (1993 aţ 2001) náleţelo rozvojovým zemím, zatímco se v roce posunuly na druhou pozici a v roce naopak klesly aţ na pozici čtvrtou. Výraznou změnu postavení v českém dovozu vykázaly mimoevropské země s přechodovou a státní ekonomikou, které v roce 2006 a 2007 postoupily z posledního, čtvrtého místa, jeţ zaujímaly od roku 1993 do roku 2005, na místo druhé. Teritoriální struktura českého zahraničního obchodu podle hlavních skupin zemí vykázala v letech , při zachování dominantního postavení zemí s vyspělou ekonomikou, rozdílné vývojové tendence ve vývozu v porovnání s dovozem. Zatímco ve vývozu ČR bylo v krajních letech sledovaného období zaznamenáno další posílení pozice zemí s vyspělou ekonomikou (o 6,3 procentního bodu) a zhoršení pozice rozvojových zemí (o 3,4 bodu) i mimoevropských zemí s přechodovou a státní ekonomikou (o 1,4 bodu), v dovozu ČR se postavení zemí s vyspělou ekonomikou oslabilo (o 5,6 bodu) a naproti tomu posílily pozice rozvojových zemí (o 1,6 bodu) a mimoevropských zemí s přechodovou a státní ekonomikou (o 7,3 bodu). Pouze podílová účast evropských zemí s přechodovou ekonomikou vč. SNS oslabila jak ve vývozu ČR (o 1,6 bodu), tak i v českém importu (o 3,3 bodu). Meziroční změny v postavení jednotlivých hlavních skupin zemí na celkovém vývozu ČR se v letech pohybovaly v rozmezí od -2,6 bodu do +5,1 bodu. Nejširší rozsah meziročních změn byl přitom evidován u zemí s vyspělou ekonomikou (-1,1 bodu aţ +3,3 bodu), coţ ovlivnily zejména meziroční změny podílů členských zemí Evropské unie (-1,6 bodu aţ +2,4 bodu). Podílová účast zemí s vyspělou ekonomikou na vývozu ČR se ve sledovaném období převážně meziročně zvyšovala. Výjimkou byly roky 1996, 2000, 2002, 2004, 2005 a Největší nárůst byl dosaţen v roce 1994 (+3,3 bodu), v roce 1999 (+2,4 bodu) a v roce 1998 (+2,0 bodu) a nejhlubší meziroční pokles v roce 2005 (-1,1 bodu) a v roce 2007 (-0,7 bodu) Vývoj vývozu a dovozu ČR se zeměmi s vyspělou ekonomikou v letech (v mld.kč, běžné ceny) 2000 vývoz dovoz Výraznější rozsah meziročních změn podílové účasti na vývozu ČR registrovaly v letech také evropské země s přechodovou ekonomikou vč. SNS (-1,9 bodu 9

10 28,6 17,8 28,9 22,0 28,5 27,0 30,4 35,4 31,9 39,9 32,2 29,9 42,8 43,9 42,8 42,5 43,7 39,9 57,6 54,3 66,8 75,3 69,7 84,7 96,5 106,4 110,8 104,1 117,3 137,6 26,9 43,6 26,8 43,7 31,8 59,9 37,2 63,7 46,7 71,4 44,3 31,2 63,6 59,7 40,3 45,2 44,1 43,1 60,8 82,5 78,1 99,3 99,7 89,3 102,3 95,3 118,5 147,0 179,6 164,5 aţ +0,7 bodu), které ale na rozdíl od zemí s vyspělou ekonomikou svoji pozici převáţně meziročně zhoršovaly. Výjimku reprezentovaly pouze roky 1996, 1997, 2000, 2001, 2004, 2005 aţ Nejhlubší meziroční propad přitom zaznamenal jejich podíl v roce 1999 (-1,9 bodu) a v roce 1998 (-1,3 bodu). Nejvyšší nárůst podílu na vývozu ČR zaznamenaly tyto země v roce 2005 (+0,7 bodu) a v roce 1996 (+0,6 bodu). 200,0 Vývoj vývozu a dovozu ČR s evropskými zeměmi s přechodovou ekonomikou vč. SNS v letech (v mld.kč, běžné ceny) 160,0 vývoz dovoz 120,0 80,0 40,0 0, Nižší rozsah meziročních změn ve vývozu ČR za období (-1,3 bodu aţ +0,5 bodu) sice zaznamenala pozice rozvojových zemí, která se však převáţně (s výjimkou roku 1996, 2000, 2002, 2004, 2005 a 2007) postupně zhoršovala. 150,0 Vývoj vývozu a dovozu ČR s rozvojovými zeměmi v letech (v mld.kč, běžné ceny) 120,0 90,0 vývoz dovoz 60,0 30,0 0, Nejmenší rozpětí meziročních změn podílové účasti na českém vývozu vykázaly v období mimoevropské země s přechodovou a státní ekonomikou (-1,3 bodu aţ +0,2 bodu). Jejich pozice v exportu ČR se meziročně zhoršovala od roku 1993 do roku 10

11 8,4 2,5 3,1 3,3 3,4 6,0 2,7 8,7 2,4 13,0 2,6 17,4 3,2 21,1 3,5 4,1 5,6 7,8 8,0 8,2 10,5 15,9 29,0 42,6 63,1 77,0 93,4 96,5 131,4 189, (z 2,0 % na 0,3 %) a poté kolísala mezi 0,3 % a 0,6 % při meziročním poklesu podílu o 0,1 bodu (rok 2000, 2004 a 2005), resp. při meziročním nárůstu podílu o 0,1 bodu (rok 1999, 2002, 2006 a 2007) a o 0,2 bodu (rok 2003), či při stagnaci podílu (rok 1998 a 2001). 200,0 Vývoj vývozu a dovozu ČR s mimoevropskými zeměmi s přechodovou a státní ekonomikou v letech (v mld.kč, běžné ceny) 160,0 vývoz dovoz 120,0 80,0 40,0 0, Meziroční změny v postavení jednotlivých hlavních skupin zemí na celkovém dovozu ČR se v letech pohybovaly v rozmezí od -2,6 bodu do +3,8 bodu. Nejširší rozsah těchto změn vykázaly evropské země s přechodovou ekonomikou vč. SNS (-1,6 bodu aţ +3,8 bodu), které převáţně (v roce 1994, , 2001, 2002, 2004, 2007) meziročně sniţovaly jejich podíl daných zemí na tomto dovozu, pouze v roce 1995, 2000, 2005 a 2006 došlo k meziročnímu navýšení jejich podílu a v roce 2003 ke stagnaci. Největší nárůst byl dosaţen v roce 2005 (+3,8 bodu a v roce 2000 (+1,9 bodu), nejhlubší meziroční pokles v roce 2007 (-1,6 bodu) a v roce 1994 (-1,4 bodu). Meziroční změny podílů zemí s vyspělou ekonomikou na dovozu ČR v období oscilovaly mezi -2,6 bodu a +1,3 bodu, kdyţ jejich nárůst byl zaznamenán pouze v roce 1994 (+1,2 bodu), v roce 1998 (+0,9 bodu), v roce 1999 (+0,7 bodu) a nejvyšší v roce 2004 (1,3 bodu). Ve zbývajících letech sledovaného období byl naopak vykázán jejich pokles, nejhlubší pak v roce 2002 (-2,6 bodu) a v roce 2000 (-2,1 bodu). Účast rozvojových zemí na českém importu doznala meziroční změny v intervalu od -1,1 bodu (rok 2004) do +1,9 bodu (rok 2002), které i při kolísavém vývoji posílily pozici těchto zemí. Mimoevropské země s přechodovou a státní ekonomikou evidovaly v rámci hlavních skupin zemí nejmenší rozpětí meziročních změn svého podílu na českém dovozu, které se pohybovalo od 0,0 bodu (rok 2004 a 2005) do +1,7 bodu (rok 2002 a 2007). Pozitivní hodnoty těchto změn, které zásadním způsobem ovlivnil narůstající dovoz ČR z ČLR, tak výrazně zlepšily postavení mimoevropských zemí s přechodovou a státní ekonomikou v souhrnném importu ČR. 11

12 3. Zbožová struktura V roce 2007 ve srovnání s rokem 1993 zaznamenal vyšší relativní tempo nárůstu vývoz, který dosáhl přírůstku 488,1 %, na rozdíl od dovozu, jenţ se zvýšil o 461,2 %. Jednotlivé zboţové skupiny se přitom na těchto nárůstech podílely v dimenzích, které jsou patrné z následujícího přehledu: Úroveň vývozu a dovozu v roce 2007 ve srovnání s rokem 1993 podle zbožových skupin (v mil.kč, b.c.) Vývoz Dovoz Zbožová skupina SITC Index Index 2007/ / Potraviny a ţivá zvířata , ,7 1 Nápoje a tabák , ,0 2 Suroviny nepoţivatelné, bez paliv , ,5 3 Minerální paliva a maziva , ,1 4 Ţivočišné a rostlinné oleje a tuky , ,7 5 Chemikálie , ,5 6 Průmyslové zboţí podle druhu materiálu , ,1 7 Stroje a dopravní prostředky , ,7 8 Různé hotové výrobky , ,2 9 Nespecifikováno , ,1 Celkem , ,2 Nejvýrazněji nad průměr nárůstu celkového vývozu se zařadila skupina strojů a dopravních prostředků s indexem 1095,5, čímţ překročila zcela mimořádně nejen úroveň relativního zvýšení celkového vývozu, ale zaznamenala také nejvyšší hodnotový přírůstek v částce mil.kč. Velmi dobré výsledky (i kdyţ pod úroveň relativního nárůstu celkového exportu, výrazně ovlivněného skupinou strojů a dopravních prostředků), vykázaly rovněţ skupiny různých hotových výrobků (index 473,3, absolutní přírůstek mil.kč), průmyslového zboţí podle druhu materiálu (index 397,3, hodnotové zvýšení mil.kč) a chemikálií (index 383,9, přírůstek mil Kč). Na druhé straně z významných zboţových skupin vykázaly relativně niţší vývozní tempo minerální paliva a maziva (index 291,0, nárůst mil.kč) a potraviny a ţivá zvířata (index 286,8, zvýšení o mil.kč). V dovozu průměrný nárůst vysoko překročila zboţová kategorie průmyslového zboţí podle druhu materiálu (index 709,1, hodnotový přírůstek mil.kč), skupina strojů a dopravních prostředků (index 633,7, ale při značném absolutním zvýšení o mil.kč) a rovněţ i chemikálie s indexem 522,5 a hodnotovým nárůstem mil.kč. Podstatnější absolutní přírůstek (i kdyţ pod relativní průměr) vykázaly různé hotové výrobky ( mil.kč), minerální paliva a maziva ( mil.kč) a i potraviny a ţivá zvířata ( mil.kč). Větší tempo relativního i absolutního nárůstu v roce 2007 oproti roku 1993, vykázaly ve vývozu oproti dovozu pouze stroje a dopravní prostředky. Poměrnou vyrovnanost 12

13 relativního nárůstu (jak ve vývozu, tak v dovozu) zaznamenaly různé hotové výrobky, zatímco u všech ostatních zboţových skupin byl relativní či absolutní nárůst dovozu vyšší neţ vývozu. Rok Struktura vývozu podle zbožových skupin SITC v letech 1993, 2000 a 2007 (v %) Zbožová skupina Celkem ,9 1,1 5,8 5,5 0,3 8,9 29,9 29,0 13,5 0,1 100, ,9 0,8 3,5 3,1 0,1 7,1 25,4 44,5 12,5 0,1 100, ,9 0,6 2,6 2,7 0,1 5,8 20,2 54,2 10,8 0,0 100,0 Poznámka: 0 Potraviny a živá zvířata, 1 Nápoje a tabák, 2 Suroviny nepoživatelné, bez paliv, 3 Minerální paliva a maziva, 4 Živočišné a rostlinné oleje a tuky, 5 Chemikálie, 6 Průmyslové zboží podle druhu materiálu, 7 Stroje a dopravní prostředky, 8 Různé hotové výrobky, 9 Nespecifikováno Z uvedeného přehledu je patrné, ţe podíly všech skupin (v některých případech s meziročními zakolísáními) se v roce 2007 oproti roku 1993 sníţily, kromě strojů a dopravních prostředků, jejichţ podíl, který v roce 1993 představoval 29,0 %, se v roce 2007 zvýšil aţ na 54,2 %. Na druhé straně největší sníţení registrovaly skupiny průmyslového zboţí podle druhu materiálu o 9,7 procentního bodu, surovin nepoţivatelných bez paliv o 3,2 bodu, chemikálií o 3,1 bodu a potravin a ţivých zvířat o 3,0 bodu. Rok Pořadí zbožových skupin v jednotlivých letech 1993, 2000 a 2007 podle výše podílu ve vývozu Zbožová skupina Poznámka: 0 Potraviny a živá zvířata, 1 Nápoje a tabák, 2 Suroviny nepoživatelné, bez paliv, 3 Minerální paliva a maziva, 4 Živočišné a rostlinné oleje a tuky, 5 Chemikálie, 6 Průmyslové zboží podle druhu materiálu, 7 Stroje a dopravní prostředky, 8 Různé hotové výrobky, 9 Nespecifikováno Zboţová skupina strojů a dopravních prostředků se z druhého místa v letech přesunula rokem 1996 na prvé pořadí, které si udrţela aţ do roku 2007, a to výměnou se skupinou průmyslového zboţí podle druhu materiálu, která do roku 1995 obsazovala první místo v pořadí a od roku 1996 poklesla na druhé místo, na kterém setrvala aţ do roku Posun v koncovém roce 2007 ve srovnání s rokem 1993 zaznamenaly také skupiny surovin nepoţivatelných, bez paliv a minerálních paliv a maziv. Zatímco v roce 1993 byla na šestém místě skupina surovin nepoţivatelných, bez paliv a minerální paliva a maziva se umístily jako sedmé, v roce 2007 se posloupnost vyměnila, a to vzestupem surovin nepoţivatelných, bez paliv na 7. místo a poklesem minerálních paliv a maziv na šesté místo v pořadí. 13

14 Rok Struktura dovozu podle zbožových skupin SITC v letech 1993, 2000 a 2007 (v %) Zbožová skupina Celkem ,7 0,9 5,0 9,5 0,3 11,1 16,6 38,1 12,4 0,4 100, ,0 0,6 3,2 9,7 0,2 11,2 20,8 40,0 10,3 0,0 100, ,3 0,7 2,4 8,0 0,1 10,4 20,9 43,0 10,1 0,1 100,0 Poznámka: 0 Potraviny a živá zvířata, 1 Nápoje a tabák, 2 Suroviny nepoživatelné, bez paliv, 3 Minerální paliva a maziva, 4 Živočišné a rostlinné oleje a tuky, 5 Chemikálie, 6 Průmyslové zboží podle druhu materiálu, 7 Stroje a dopravní prostředky, 8 Různé hotové výrobky, 9 Nespecifikováno Ve struktuře dovozu na prvém místě po celých patnáct let setrvala skupina strojů a dopravních prostředků, kdyţ současně zvýšila i svůj podíl na celkovém importu, a to z 38,1 % v roce 1993 na 43,0 % v roce Průmyslové zboţí podle druhu materiálu obhájilo při nárůstu o 4,3 procentní body na 20,9 % v roce 2007 druhé místo v pořadí. Podíly všech zbylých zboţových skupin se v roce 2007 oproti roku 1993 sníţily. Rok Pořadí zbožových skupin v letech 1993, 2000 a 2007 podle výše podílu v dovozu Zbožová skupina Poznámka: 0 Potraviny a živá zvířata, 1 Nápoje a tabák, 2 Suroviny nepoživatelné, bez paliv, 3 Minerální paliva a maziva, 4 Živočišné a rostlinné oleje a tuky, 5 Chemikálie, 6 Průmyslové zboží podle druhu materiálu, 7 Stroje a dopravní prostředky, 8 Různé hotové výrobky, 9 Nespecifikováno Oproti vývozu byla posloupnost jednotlivých zboţových skupin v dovozu stabilnější a většina z nich nezměnila za patnáct let své postavení v pořadí. Významnější změna nastala rokem 1996 pouze mezi skupinami chemikálií a různých hotových výrobků. Zatímco do tohoto roku se drţely na třetím místě různé hotové výrobky (v roce 1995 zaujaly spolu s chemikáliemi 3 4 místo v pořadí), v roce 1996 poklesly na čtvrté místo a vyměnily si tak umístění s chemikáliemi. K posunům v podílech na celkovém vývozu a dovozu došlo v patnáctiletém horizontu i v dvoumístné nomenklatuře SITC. Nejvýznamnějším obchodovaným výrobkem ve vývozu, jak je z dále uvedeného přehledu patrné, byla v roce 1993 poloţka 67 ţelezo a ocel, která představovala 9,6 % celkového exportu. Dalšími významnějšími vývozními artikly byly: silniční vozidla s podílem 8,7 %, textilní příze, tkaniny, trţní výrobky z nich s účastí 5,6 %, výrobky z nekovových nerostů, j.n. rovněţ s 5,6 % a elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče, j.n. s podílem 5,5 %. 14

15 V roce 2007 byl však zaznamenán jejich protichůdný vývoj. Zatímco ţelezo a ocel poklesly na podíl 4,6 % (změna 5,0 bodu), textilní příze, tkaniny a trţní výrobky z nich se sníţily na 2,1 % (změna 3,5 bodu) a výrobky z nekovových nerostů poklesly na 2,5 % celkového vývozu (změna 3,1 bodu), největší zvýšení na druhé straně zaznamenala v roce 2007 silniční vozidla, a to na 16,7 % celkového exportu (zvýšení o 8,0 bodu). Další nejvyšší nárůst exportního podílu oproti roku 1993 registrovaly v roce 2007 kancelářské stroje a zařízení k automatickému zpracování dat (z 0,9 % na 7,3 % celkového vývozu, coţ představuje nárůst podílu o 6,4 bodu) a elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče j.n. se zvýšením na 9,2 % celkového exportu při změně +3,7 bodu. Přehled položek SITC, které zaznamenaly tříprocentní nebo víceprocentní podíl na celkovém českém vývozu či dovozu v letech 1993 a 2007 Položka SITC Vývoz ( %) Dovoz ( %) změna změna +/- +/- 32 Uhlí, koks a brikety 3,9 0,9-3,0 0,4 0, Ropa, ropné výrobky a příbuzné materiály 1,1 0,6-0,5 6,3 5,0-1,3 65 Textilní příze a tkaniny 5,6 2,1-3,5 3,1 2,2-0,9 66 Výrobky z nekovových nerostů 5,6 2,5-3,1 1,5 1, Ţelezo a ocel 9,6 4,6-5,0 3,7 5,9 +2,2 69 Kovové výrobky 4,5 5,5 +1,0 2,8 4,3 +1,5 71 Stroje a zařízení k výrobě energie 2,4 3,0 +0,6 1,5 2,8 +1,3 72 Strojní zařízení pro určitá odvětví průmyslu 3,8 3,2-0,6 6,8 2,8-4,0 74 Stroje a zařízení všeobecně uţívané v prům. 3,6 6,8 +3,2 7,3 5,4-1,9 75 Kancelářské stroje a zaříz. k aut. zprac. dat 0,9 7,3 +6,4 5,0 6,6 +1,6 76 Zařízení k telek. a záznamu a repr. zvuku 0,5 5,8 +5,3 2,8 5,6 +2,8 77 Elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče 5,5 9,2 +3,7 7,0 9,1 +2,1 78 Silniční vozidla 8,7 16,7 +8,0 5,4 8,7 +3,3 89 Různé výrobky, j.n. 5,1 5,0-0,1 4,4 4,8 +0,4 V dovozu byly v roce 1993 nejfrekventovanějšími poloţkami stroje a zařízení všeobecně uţívané v průmyslu (7,3 % při poklesu v roce 2007 o 1,9 bodu), elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče, j.n. (7,0 %, v roce 2007 nárůst o 2,1 bodu), strojní zařízení pro určitá odvětví průmyslu (6,8 %, v roce 2007 pokles o 4,0 bodu), ropa, ropné výrobky a příbuzné materiály (6,3 %, v roce 2007 sníţení o 1,3 bodu) a silniční vozidla (5,4 %, v roce 2007 zvýšení o 3,3 bodu). Skupina 0 Potraviny a živá zvířata Z grafického znázornění je zřetelný výraznější nárůst dovozu oproti vývozu. Zatímco v roce 1993 vývoz ještě přesahoval hodnotu dovozu, rokem 1994 došlo k jeho meziročnímu poklesu, který pokračoval i v roce 1996 sníţením exportu pod úroveň roku Od tohoto roku pak vývoz s menšími výkyvy stoupal. Na druhé straně se dovoz zvyšoval podstatně rychleji neţ vývoz (zejména v letech a 2003 aţ 2007), coţ vedlo k výraznému nárůstu pasivního salda, které v roce 2007 jiţ představovalo 31,1 mld.kč. 15

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVEM PRŮMYSLU A OBCHODU Makroekonomická analýza zahraničního obchodu ČR

Více

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015 VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2 Obsah 1. Stručný přehled zahraničního obchodu České republiky... 3 2. Teritoriální struktura českého zahraničního obchodu... 6 2.1 Export...

Více

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2011

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2011 ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2011 Praha 2012 Vydavatel: Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Dittrichova 21 128 01 Praha 2 Zelená linka

Více

Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize

Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize Ing. Jan Vogl Abstrakt Cílem této studie je analýza zahraničního obchodu se zaměřením na stroje a dopravní prostředky. V provedené analýze

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014)

Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014) Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014) Výsledky českého průmyslu v roce 2013 v kontextu trhu EU a výhled na rok 2014 Vývoj průmyslu v roce 2013 Průmyslová

Více

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Kazachstán (KZ) je pro ČR již tradičním obchodním partnerem a v rámci regionu Střední Asie také nejvýznamnějším partnerem. Dosavadní výsledky

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing)

ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing) ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing) ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní informace OBSAH 1. Hlavní vývojové trendy české ekonomiky v roce 2004

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Tab. 1 - Vývoj AZO R a AZO EU 25 v letech 2001 až 2005 (mil. EUR) EU 25 R Ukazatel 2000 2001 2002 2003 2004 2005 dovoz vývoz bilance obrat obrat Pramen: EUROSTAT Zpracoval: K. Pohlová 221 940,0 236 454,9

Více

Koridory mezi SRN a ČR a jejich význam pro české hospodářství. 2. Německo-české dopravní fórum Praha, 21.května 2015

Koridory mezi SRN a ČR a jejich význam pro české hospodářství. 2. Německo-české dopravní fórum Praha, 21.května 2015 Koridory mezi SRN a ČR a jejich význam pro české hospodářství 2. Německo-české dopravní fórum Praha, 21.května 2015 Obsah: Asociace malých a středních podniků a řemeslníků AMSP Německo-český obchod v číslech

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Česká agentura na podporu obchodu CZECHTRADE. Česká republika v roce 2008

Česká agentura na podporu obchodu CZECHTRADE. Česká republika v roce 2008 Česká agentura na podporu obchodu CZECHTRADE Česká republika v roce 2008 Základní informace Praha (Uzávěrka rukopisu ke 30.6.2009) ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2008 Základní informace OBSAH 1. Hlavní vývojové

Více

NOVÝ ZÉLAND EXPORTNÍ MOŽNOSTI PRO ČESKÉ FIRMY

NOVÝ ZÉLAND EXPORTNÍ MOŽNOSTI PRO ČESKÉ FIRMY NOVÝ ZÉLAND EXPORTNÍ MOŽNOSTI PRO ČESKÉ FIRMY Obsah: Základní charakteristika země Ekonomika Zahraniční obchod Proč právě Nový Zéland? Perspektivní obory Jak na to? Základní charakteristika země Rozloha:

Více

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech OKEČ 15 Výroba potravin a nápojů OKEČ 17 Textilní průmysl OKEČ 18 Oděvní průmysl OKEČ 19 Výroba usní, galanterie a

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Analýza struktury exportu služeb. Zpracoval: odbor vnitřního trhu a služeb EU

Analýza struktury exportu služeb. Zpracoval: odbor vnitřního trhu a služeb EU Analýza struktury exportu služeb Zpracoval: odbor vnitřního trhu a služeb EU aktualizováno k listopadu 2007 Úvod... 3 I. Úloha služeb v zahraničním obchodě ČR... 4 I.1 Vývoj zahraničního obchodu se službami

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

1. CZ-NACE 10 - VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ CZ-NACE 11 - VÝROBA NÁPOJŮ

1. CZ-NACE 10 - VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ CZ-NACE 11 - VÝROBA NÁPOJŮ 1. CZ-NACE 10 - VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ CZ-NACE 11 - VÝROBA NÁPOJŮ 1.1 Charakteristika odvětví Odvětví výroby potravin a nápojů v EU, jako největší zpracovatelský sektor, představuje s obratem 965

Více

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až červnu 2007 a 2008

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až červnu 2007 a 2008 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až červnu 2007 a 2008 Zpracovala: Ing. Karina Pohlová Předání databáze z MZe ČR do ÚZEI: 26. 8. 2008 Předání výsledků

Více

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů 0201 odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství 02 01 03 odpad rostlinných pletiv 02 01 04 odpadní plasty (kromě obalů) 02 01 07 odpady

Více

Barometr 2. čtvrtletí 2012

Barometr 2. čtvrtletí 2012 Barometr 2. čtvrtletí 2012 Podle údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací dosáhl dluh obyvatelstva k 30. 6. 2012 výše 1 301 mld. Kč, z toho objem dlouhodobých úvěrů dosáhl výše 951,5

Více

Trh práce v Plzeňském kraji

Trh práce v Plzeňském kraji Trh práce v Plzeňském kraji Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. Ing. Pavel Beneš Mgr. Martina Robotková Září 2011 Obsah: Úvod... 3 1. Postavení Plzeňského kraje v rámci ČR z hlediska

Více

Vývoj české ekonomiky v roce 2006

Vývoj české ekonomiky v roce 2006 Český statistický úřad Vývoj české ekonomiky v roce 2006 16. března 2007 Základní tendence 1 V roce 2006 pokračoval příznivý vývoj reálné výkonnosti ekonomiky, ať už měřené makroagregátem HDP či HPH hlavních

Více

Česká agentura na podporu obchodu CZECHTRADE. Česká republika v roce 2009

Česká agentura na podporu obchodu CZECHTRADE. Česká republika v roce 2009 Česká agentura na podporu obchodu CZECHTRADE Česká republika v roce 2009 Základní informace Praha (Uzávěrka rukopisu k 1.7.2010) ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2009 Základní informace OBSAH 1. Hlavní vývojové

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2012

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2012 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 12/2012 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Odbor národohospodářských analýz. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2001

Odbor národohospodářských analýz. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2001 Odbor národohospodářských analýz Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2001 Duben 2002 OBSAH Seznam zkratek 3 Úvod 5 Shrnutí tendencí ekonomického vývoje za rok 2001 7 I. Hlavní

Více

Vývoj indexů cen výrobců ve 4. čtvrtletí 2014 a v roce 2014

Vývoj indexů cen výrobců ve 4. čtvrtletí 2014 a v roce 2014 16. 1. 215 Vývoj indexů cen výrobců ve 4. čtvrtletí 214 a v roce 214 Ceny zemědělských výrobců se ve 4. čtvrtletí 214 oproti 3. čtvrtletí 214 snížily o 5,4 % a ceny průmyslových výrobců o 1,4 %. Ceny stavebních

Více

8. CZ-NACE 20 - VÝROBA CHEMICKÝCH LÁTEK A CHEMICKÝCH PŘÍPRAVKŮ

8. CZ-NACE 20 - VÝROBA CHEMICKÝCH LÁTEK A CHEMICKÝCH PŘÍPRAVKŮ Výroba chemických látek a chemických přípravků 8. CZ-NACE 20 - VÝROBA CHEMICKÝCH LÁTEK A CHEMICKÝCH PŘÍPRAVKŮ 8.1 Charakteristika odvětví Chemický průmysl CZ-NACE 20 má v rámci zpracovatelských odvětví

Více

Analýza zahraničního obchodu ČR se zbožím v letech 1999 až 2012

Analýza zahraničního obchodu ČR se zbožím v letech 1999 až 2012 VÍCETÉMATICKÉ INFORMACE Ročník 2013 Souborné informace V Praze dne 19. 11. 2013 Kód publikace: a-1186-13 Analýza zahraničního obchodu ČR se zbožím v letech 1999 až 2012 Zpracovalo: Oddělení svodných analýz

Více

15. CZ-NACE 27 - VÝROBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

15. CZ-NACE 27 - VÝROBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ Výroba elektrických zařízení 15. CZ-NACE 27 - VÝROBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 15.1 Charakteristika odvětví Do odvětví výroby elektrických zařízení lze zahrnout velice široké spektrum nabídky výrobků, které

Více

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR Abstrakt Z analýzy dlouhodobého vývoje nutričního hodnocení vyplývá, že k nejvýraznějším změnám došlo v prvních porevolučních letech, v dalším období byly změny podstatně mírnější. Tento vývoj úzce koresponduje

Více

Exportní strategie České republiky pro období 2006-2010: Zpráva o průběžném plnění v roce 2008. Exekutivní shrnutí

Exportní strategie České republiky pro období 2006-2010: Zpráva o průběžném plnění v roce 2008. Exekutivní shrnutí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Exportní strategie České republiky pro období 2006-2010: Zpráva o průběžném plnění v roce 2008 Exekutivní shrnutí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR V souladu s Plánem

Více

20. CZ-NACE 32 - OSTATNÍ ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

20. CZ-NACE 32 - OSTATNÍ ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 20. CZ-NACE 32 - OSTATNÍ ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL Ostatní zpracovatelský průmysl 20.1 Charakteristika odvětví Obory odvětví CZ-NACE 32 jsou charakteristické vysokou materiálovou náročností, která představuje

Více

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven Nedílnou součástí veřejných financí jsou i finanční prostředky systému veřejného zdravotního pojištění (dále jen v. z. p. ). Hodnocení vývoje systému v.

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 425/2013 ze dne: 25.7.2013. List 1 z 16

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 425/2013 ze dne: 25.7.2013. List 1 z 16 Akreditovaný subjekt podle /IEC 17021:2011: List 1 z 16 1 7 Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru Výroba výrobků z papíru a lepenky 2 12 Výroba chemických látek, přípravků a chemických vláken Výroba

Více

Název položky Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin.

Název položky Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin. POPIS ČÍSELNÍKU Kód: BA0051 NACE rev.2 Název: Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE Charakteristika: Klasifikace ekonomických činností odpovídající druhé úrovni, tj. oddílům Klasifikace ekonomických

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Odbor analýz a statistiky. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za 1. pololetí 2007

Odbor analýz a statistiky. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za 1. pololetí 2007 Odbor analýz a statistiky Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za 1. pololetí 2007 Říjen 2007 OBSAH SEZNAM ZKRATEK... 3 ÚVOD... 5 SHRNUTÍ TENDENCÍ EKONOMICKÉHO VÝVOJE ZA 1. POLOLETÍ 2007...

Více

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s. Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.) SOCIÁLNÍ POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ ČESKÝCH SENIORŮ

Více

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín 1 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb 01 vyjma 01.7 01 01.6 02 03 EN EN EN Strana 1 z celkového počtu 16 stran 2 2 Těžba nerostných surovin 05, 06, 07, 08, 09 3 3 4 4 Výroba potravinářských

Více

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 2/2011

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 2/2011 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 2/2011 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Výroba... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda...

Více

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7. - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7.1 Charakteristika odvětví Odvětví Tisk a rozmnožování nahraných nosičů (dále polygrafický průmysl), které zpracovává informace do podoby hmotného výrobku ve

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů - OKEČ 34

19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů - OKEČ 34 VÝROBA DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ DM Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů 19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů - OKEČ 34 19.1. Charakteristika odvětví Český automobilový průmysl

Více

OBSAH I. SOUHRNNÁ ČÁST 1

OBSAH I. SOUHRNNÁ ČÁST 1 OBSAH I. SOUHRNNÁ ČÁST 1 II. PODROBNÁ ČÁST 4 1. BĚŽNÝ ÚČET PLATEBNÍ BILANCE 4 1.1. OBCHODNÍ BILANCE 4 BOX 1 Vývoj obchodní bilance v letech 21 25 5 1.1.1. Směnné relace 5 1.1.2. Vývoj teritoriální struktury

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Oslabení měnového kurzu

Oslabení měnového kurzu Oslabení měnového kurzu Intervence: pojistka proti deflaci a recesi Vladimír Tomšík Česká národní banka Výchozí podmínky Mezinárodní srovnání: hospodářský růst Dlouhé období hospodářského útlumu, přičemž

Více

Trendy v nákladní železniční dopravě 1990-2003

Trendy v nákladní železniční dopravě 1990-2003 Trendy v nákladní železniční dopravě 1990-2003 Autor: Simo PASI Obsah Celková nákladní přeprava...2 Vnitrostátní přeprava...3 Mezinárodní přeprava...5 Rozdělení podle skupin zboží...7 Tranzitní doprava...7

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za rok 2013 Ropa, ropné produkty 1. Dovozy a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se uskutečnil v roce 2013 v celkovém množství 6 551,9 tis. tun (pokles o 7,4% v porovnání s rokem 2012) za celkovou

Více

Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2008 a 2009

Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2008 a 2009 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2008 a 2009 Zpracovaly: Ing. Karina Pohlová Ing. Karla Trdlicová, CSc. Zveřejnění dat o AZO ČR za září 2009

Více

Kategorie OKEČ podporované

Kategorie OKEČ podporované Společná příloha Výzvy I programů PROGRES, START a ZÁRUKA Část A Kategorie OKEČ podporované Symboly charakteru podporované činnosti: průmyslová výroba - PV, stavební výroba - SV, služby - S, obchod - O,

Více

30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/329 PŘÍLOHY

30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/329 PŘÍLOHY 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/329 PŘÍLOHY 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/331 PŘÍLOHA I SEZNAM PODLE ČLÁNKU 38 SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE 1 2 Číslo bruselské nomenklatury

Více

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 2 Obsah: Vývoj mandatorních výdajů...3 Tabulka č. 1: Mandatorní výdaje v ČR v letech 1995-2014 v mld. Kč 1:

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká národní banka (ČNB) podle očekávání potvrdila nastavení měnové politiky i na druhém měnovém jednání v

Více

Produkty zemědělství, myslivosti a související práce. Produkty lesnictví, těžba dřeva a související práce

Produkty zemědělství, myslivosti a související práce. Produkty lesnictví, těžba dřeva a související práce POPIS ČÍSELNÍKU BA0050 OKEC Odvětvová klasifikace ekonomických činností Odvětvové klasifikace ekonomických činností - česká verze NACE (převzaty položky prvních dvou míst číselníku - hrubé členění). Použití

Více

Vývoj české ekonomiky v roce 2003

Vývoj české ekonomiky v roce 2003 Český statistický úřad Vývoj české ekonomiky v roce 2003 15. března 2004 Hlavní vývojové tendence 1. V celoročním pohledu zrychlil HDP ze 2,0 % v roce 2002 na 2,9 % v roce 2003. Vývoj se vyznačoval tendencí

Více

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu C E N Í K za ukládání odpadů na skládce Životice Platnost ceníku od 1. ledna 2015 Kat. č. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu bez DPH (Kč/t) (Kč/t) 02 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství,

Více

EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI

EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI EU jako přední světový vývozce zboží a služeb a největší světový zdroj přímých zahraničních investic zaujímá dominantní místo na světovém trhu. Dochází však k posunům

Více

ANALÝZA A VÝVOJ KOMODITY MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY ANALYSIS AND DEVELOPMENT OF COMMODITIES MILK AND DAIRY PRODUCE. Vítězslav Doubek

ANALÝZA A VÝVOJ KOMODITY MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY ANALYSIS AND DEVELOPMENT OF COMMODITIES MILK AND DAIRY PRODUCE. Vítězslav Doubek ANALÝZA A VÝVOJ KOMODITY MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY ANALYSIS AND DEVELOPMENT OF COMMODITIES MILK AND DAIRY PRODUCE Vítězslav Doubek Anotace: Analýza komodity Mléko a mléčné výrobky je zaměřena na zjištění

Více

DOHODY O VOLNÉM OBCHODU EU - KOREJSKÁ REPUBLIKA EU - JAPONSKO

DOHODY O VOLNÉM OBCHODU EU - KOREJSKÁ REPUBLIKA EU - JAPONSKO DOHODY O VOLNÉM OBCHODU EU - KOREJSKÁ REPUBLIKA EU - JAPONSKO Anna Teličková ředitelka odboru mnohostranné a společné obchodní politiky 30. října 2012 SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA

Více

12. CZ-NACE 24 - VÝROBA ZÁKLADNÍCH KOVŮ, HUTNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ; SLÉVÁRENSTVÍ

12. CZ-NACE 24 - VÝROBA ZÁKLADNÍCH KOVŮ, HUTNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ; SLÉVÁRENSTVÍ Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství 12. CZ-NACE 24 - VÝROBA ZÁKLADNÍCH KOVŮ, HUTNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ; SLÉVÁRENSTVÍ 12.1 Charakteristika odvětví Hutnictví je právem považováno za základní

Více

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Hlavní zjištění Hlavní zjištění INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM Výhledy

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v 2013 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Příloha č. 2 Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Skutečné efekty podpor z roku 2003

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 Exportní dovednosti a úspěchy společností Národního strojírenského klastru Aktuální příležitosti a překážky v zahraničním obchodě Milan Hovorka Česká republika: globální kontext

Více

SOUHRNNÁ ČÁST PODROBNÁ ČÁST PŘÍLOHA

SOUHRNNÁ ČÁST PODROBNÁ ČÁST PŘÍLOHA PLATEBNÍ BILANCE 1999 2 OBSAH SOUHRNNÁ ČÁST 3 PODROBNÁ ČÁST 8 1. BĚŽNÝ ÚČET PLATEBNÍ BILANCE 8 1.1. Obchodní bilance 8 1.1.1. Faktory ovlivňující výši deficitu obchodní bilance 10 1.1.2. Směnné relace

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 380463 380169 Adresa 379967 379967 Tel. 128763 101540 Fax

Více

Struktura a dynamika spotřeby domácností důchodců dle Statistiky rodinných účtů ČSÚ

Struktura a dynamika spotřeby domácností důchodců dle Statistiky rodinných účtů ČSÚ Rada seniorů České republiky, Svaz spolků Osobní spotřeba důchodců v letech 2004 až 2013 Struktura a dynamika spotřeby domácností důchodců dle Statistiky rodinných účtů ČSÚ Z podkladů Českého statistického

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Finanční analýza výsledků hutních organizací za 1.pololetí roku 2014

Finanční analýza výsledků hutních organizací za 1.pololetí roku 2014 Finanční analýza výsledků hutních organizací za 1.pololetí roku 2014 Pravidelný statistický pololetní přehled září 2014/ekonomika 1 Komentář k výsledkům hutních organizací (zdroj HŽ,a.s.,EUROFER, www.steelonthenet.com,

Více

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 Ministerstvo financí Odbor vnějších vztahů a komunikace Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Tel.: 257 042 660 Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 2. června 2014 K 31. 5. 2014 dosáhly

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 213 25 2 27 28 29 21 211 212 March 213 June 213 Sept 213 Oct 13 Nov 213 Dec 213 25 2 27 28 29 21 211 212 213 214* 215* Tato nově publikovaná

Více

Finanční analýza výsledků hutních organizací za rok 2014

Finanční analýza výsledků hutních organizací za rok 2014 Finanční analýza výsledků hutních organizací za rok 2014 Pravidelný statistický pololetní přehled březen 2015/ekonomika 1 Komentář k výsledkům hutních organizací (zdroj HŽ,a.s.,EUROFER, www.steelonthenet.com,

Více

I. Informace o hlavních výsledcích hospodaření státních fondů ČR

I. Informace o hlavních výsledcích hospodaření státních fondů ČR I. Informace o hlavních výsledcích hospodaření státních fondů ČR 1. Souhrnná charakteristika hospodaření státních fondů Hospodaření státních fondů za rok 2011 skončilo debetním saldem v úhrnné výši přesahující

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 15/H1 5 7 8 9 1 11 1 13 1 Leden 1 Únor 1 Březen 1 Duben 1 Květen 1 Červen 1 Červenec 1 Srpen 1 Září 1 Říjen 1 Listopad 1 Prosinec 15 Leden 15 Únor 15 Březen

Více

Centrální bankovnictví 2. část

Centrální bankovnictví 2. část Centrální bankovnictví 2. část 1. Platební bilance Jaroslava Durčáková 2011/2012 1 1. Platební bilance 1.1 Vnější vztahy z pohledu PB; základní kategorie PB 1.2 Kreditní a debetní položky; vznik devizové

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 :

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 : Souhrn programu Cílem této výzvy programu Technologie pro mikropodniky je podpora zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících mikropodniků přispívajících k rozvoji regionů

Více

Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál

Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál České firmy si opět více věří Představení výsledků výzkumu ČSOB Kulatý stůl s novináři 3. dubna 2014 Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví

Více

Odbor analýz a statistiky. a odvětví v působnosti MPO za rok 2005

Odbor analýz a statistiky. a odvětví v působnosti MPO za rok 2005 Odbor analýz a statistiky Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2005 Duben 2006 OBSAH SEZNAM ZKRATEK 3 ÚVOD 7 SHRNUTÍ TENDENCÍ EKONOMICKÉHO VÝVOJE ZA ROK 2005 7 I. HLAVNÍ TENDENCE

Více

I. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (SEKCE C)

I. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (SEKCE C) I. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (SEKCE C) Zpracovatelský průmysl I.1 Charakteristika zpracovatelského průmyslu Zpracovatelský průmysl (ZP) je v České republice jedním z hlavních zdrojů tvorby hrubého domácího

Více

Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107

Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107 Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107 Katalogové číslo odpadu Název odpadu 040219 Kaly z čištění odpadních

Více

Vliv socio-ekonomických faktorů na spotřebu potravin

Vliv socio-ekonomických faktorů na spotřebu potravin Vliv socio-ekonomických faktorů na spotřebu potravin Ing. Olga Štiková Ing. Helena Sekavová Ing. Ilona Mrhálková č. 95 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ing.

Více

ČESKÝ A SLOVENSKÝ PRŮMYSL ŽÁROMATERIÁLŮ V OBDOBÍ CELOSVĚTOVÉ EKONOMICKÉ KRIZE

ČESKÝ A SLOVENSKÝ PRŮMYSL ŽÁROMATERIÁLŮ V OBDOBÍ CELOSVĚTOVÉ EKONOMICKÉ KRIZE ČESKÝ A SLOVENSKÝ PRŮMYSL ŽÁROMATERIÁLŮ V OBDOBÍ CELOSVĚTOVÉ EKONOMICKÉ KRIZE Ing. Tadeáš Franek, Refrasil, s.r.o., Průmyslová 7, Třinec Konská, Česká republika Abstrakt Vlivem celosvětové ekonomické krize

Více

Odbor analýz a statistiky. a odvětví v působnosti MPO

Odbor analýz a statistiky. a odvětví v působnosti MPO Odbor analýz a statistiky Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za 1.- 3. čtvrtle tletí tí 2006 Leden 2007 OBSAH SEZNAM ZKRATEK 3 ÚVOD 5 SHRNUTÍ TENDENCÍ EKONOMICKÉHO VÝVOJE ZA 1. - 3.

Více

Využití biologicky rozložitelných odpadů

Využití biologicky rozložitelných odpadů Využití biologicky rozložitelných odpadů Ing. Dagmar Sirotková, Ing. Dagmar Vološinová Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v. v. i. Definice Odpad movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má

Více

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz TÉMA TÝDNE Rostoucí globální dluh Svět se stále více zadlužuje. Podle tento týden zveřejněné statistiky Banky pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) dosáhlo celkové

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem.

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem. Komoditní zajištěný fond Odvažte se s minimálním rizikem. 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do Komoditního zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 105 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

Zóna volného obchodu mezi EU a Kanadou (CETA) Mezinárodní strojírenský veletrh, Brno, 9.10.2013

Zóna volného obchodu mezi EU a Kanadou (CETA) Mezinárodní strojírenský veletrh, Brno, 9.10.2013 Zóna volného obchodu mezi EU a Kanadou (CETA) Mezinárodní strojírenský veletrh, Brno, 9.10.2013 CETA Cílem dohody je odstranit obchodní bariéry v předem daných oblastech a podpořit tím obchod mezi EU a

Více

VLIV NEPŘÍMÝCH DANÍ NA TRH S MOTOROVÝMI PALIVY

VLIV NEPŘÍMÝCH DANÍ NA TRH S MOTOROVÝMI PALIVY VLIV NEPŘÍMÝCH DANÍ NA TRH S MOTOROVÝMI PALIVY Ing. Miloš Podrazil generální sekretář Česká asociace petrolejářského U trati 1226/42, 100 00 Praha 10 tel.: 274 817 509 fax: 274 815 709 e-mail: cappo@cappo.cz

Více

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz ZPRÁVA TÝDNE CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN Česká ekonomika v 1. čtvrtletí značně přidala Předběžný odhad ČSÚ o vývoji domácí ekonomiky v 1. čtvrtletí 2015 příjemně

Více