Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE"

Transkript

1 O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH UNIVERZITNÍ NÁMĚSTÍ 1934/3 KARVINÁ STAT.OPF.SLU.CZ

2 V N Ě JŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V Č ESKÉ REPUBLICE V LETECH Autor: Pavel Tuleja, katedra ekonomie, SU OPF v Karviné V letech se česká ekonomika vyznačovala značnou mírou otevřenosti, což je zřejmé také z rostoucího podílu obratu zahraničního obchodu na hrubém domácím produktu v běžných cenách, jenž v tomto období vzrostl z původních 105,81 procent v roce 1995 na konečných 141,50 % v roce V důsledku tohoto vývoje pak v České republice docházelo k téměř trvalému prohlubování vnější ekonomické nerovnováhy, přičemž jedním z vrcholů tohoto procesu byly roky , kdy oficiální vyrovnávací bilance skončila deficitem ve výši 22,48 mld. CZK (0,66 mld. EUR), resp. 56,04 mld. CZK (1,54 mld. EUR). Naopak největšího přebytku pak tato bilance dosáhla v roce 2002, a to ve výši 216,95 mld. korun (7,12 mld. EUR). Obrázek 1 Podíl sald účtů platební bilance na HDP v běžných cenách v ČR v letech (%) podíl sald jednotlivých účtů platební bilance na HDP v b. c. 15,5 14,0 12,5 11,0 9,5 8,0 6,5 5,0 3,5 2,0 0,5-1,0-2,5-4,0-5,5-7, rok Pramen: vlastní výpočet běžný účet kapitálový účet finanční účet Budeme-li podrobněji sledovat vývoj na dílčích účtech platební bilance, pak dospějeme k závěru, že v případě běžného účtu, můžeme v průběhu námi analyzovaných jedenácti let nalézt čtyř základní období, v nichž byl vývoj na tomto účtu doprovázen poměrně výraznými změnami: (1) první etapu tak můžeme ztotožnit s roky , kdy došlo k prvnímu výraznějšímu propadu výsledků běžného účtu platební bilance. Na toto období pak navázalo (2) jednoleté období poklesu deficitu zahraničního obchodu (1998), jež bylo následně vystřídáno (3) šestiletým období růstu schodku běžného účtu platební bilance, který tak v roce 2004 dosáhl výše 167,35 mld. CZK. Poslední (4) čtvrtou etapu můžeme ztotožnit s rokem 2005, v němž došlo k poklesu deficitu zahraničního obchodu na pouhých 61,65 mld. CZK, tj. o plných 105,70 mld. korun. Nejvýrazněji se vnější ekonomická rovnováha projevila v roce 1996, v němž dosáhl podíl salda běžného účtu platební bilance na hrubém domácím produktu doposavad nejvyšší hodnoty, a to -6,65 p. b. Jak již bylo uvedeno výše, v letech došlo k poměrně výraznému propadu salda běžného účtu platební bilance, přičemž hlavní příčinou tohoto poklesu byla především vysoká dynamika růstu dovozů, která v tomto období převyšovala dynamiku vývozů v průměru o 2,52 p. b. Na vysoké tempu růstu importu se pak nejvýrazněji podílela zbožová skupina SITC 7 Stroje a dopravní prostředky, jejíž průměrný vliv na růst dovozů dosahoval hodnoty 42,88 %. Naopak nižší průměrné tempo růstu vývozu bylo ovlivněno zejména stagnací ve skupinách zahrnujících potraviny a živá zvířata (SITC 0) a suroviny s výjimkou paliv (SITC 2), kde se průměrný podíl na růstu českého exportu pohyboval na úrovni -1,00 a - 0,30 procenta. Za tahouna českého vývozu pak v tomto období můžeme označit stroje a dopravní prostředky, jejichž podíl na růstu exportu dosahoval téměř šedesáti pěti procent, a různé průmyslové výrobky s 16,77 % vlivem. Z teritoriálního hlediska se pak na dovozech do České republiky mírně zvyšoval podíl zemí Evropské unie, a to zejména na úrok zemí Evropského sdružení volného obchodu. Z hlediska jednotlivých zemí byla hlavním obchodním partnerem České republiky Spolková republika Německo, jejíž průměrný podíl na českém zahraničním obchodě dosahoval výše 34,17 %. A NALYTIKŮ V OBČ ASNÍK LEDEN

3 Hlavním faktorem, jenž v letech mírnil propad salda běžného účtu byla bilance služeb, a to především díky vysoké dynamice růstu příjmů z cestovního ruchu, které v tomto období vzrostly o 51,53 mld. CZK, tj. o plných 80,30 %. Přebytek bilance služeb tak v tomto období vzrostl ze 14,05 na 55,94 mld. korun, což znamená, že se v tomto období pohybovala relace tohoto účtu k hrubému domácímu produktu v běžných cenách v intervalu od 3,09 do 3,33 %. Z hlediska struktury příjmů a výdajů tak na této bilanci rostl jak na příjmové, tak na výdajové straně význam cestovního ruchu, a to na úkor dopravy, jejíž podíl se v případě příjmů snížil o 7,79 a v případě výdajů o 7,09 %. Obrázek 2 Podíl dílčích bilancí běžného účtu na HDP v běžných cenách v ČR v letech (%) podíl sald jednotlivých bilancí běžného účtu na HDP v b. c. 4,5 3,0 1,5 0,0-1,5-3,0-4,5-6,0-7,5-9,0-10, rok obchodní bilance bilance výnosů Pramen: vlastní výpočet bilance služeb běžné jednostranné převody Pokles domácí poptávky o 1,33 procentních bodů spojený s oslabením kurzu koruny jak vůči americkému dolaru, tak částečně i vůči německé marce, vedl v roce 1998 ke krátkodobému zlepšení situace na běžném účtu platební bilance, jehož deficit se tak snížil ze 113,05 mld. CZK (3,19 mld. EUR) v roce 1997 na pouhých 40,49 mld. korun (1,13 mld. EUR) v roce Jak je zřejmé z obrázku 2, toto zlepšení se nejvýrazněji projevilo na obchodní bilanci, a to zejména díky určitému zpomalení tempa růstu dovozu zboží (index 107,19), jež bylo doprovázeno mírnou akcelerací jejich vývozů (index 114,37). Z hlediska zbožových skupin pak ke zpomalení růstu dovozů přispěla zejména skupina SITC 3 Nerostná paliva a příbuzné materiály, jejíž tempo růstu dosáhlo v tomto roce hodnoty -0,22 % a skupina SITC 1 Nápoje a tabák, jejíž podíl na celkovém růstu dovozů dosáhl pouhých 0,10 %. Hlavním tahounem růstu dovozu i nadále zůstaly stroje a dopravní prostředky. U vývozu hrál také v tomto roce hlavní roli export tržních výrobků podle materiálu a strojů a dopravních prostředků, přičemž vliv těchto dvou skupin na růst českého vývozu dosáhl hodnoty 93,03 procent. V případě teritoriální orientace pak v zahraničním obchodě poklesl význam zemí Sdružení nezávislých států a nadále výrazně rostl význam zemí Evropské unie, zastoupených zeměmi EU-15. Také v tomto roce byla nejvýznamnějším obchodním partnerem české ekonomiky ekonomika SRN s 36,42 procentní podílem na českém zahraničním obchodě. V roce 1998 byl vývoj běžné bilance pozitivně ovlivněn, podobně jako v předchozích třech letech, především bilancí služeb, která v tomto roce dosáhla přebytku ve výši 61,94 mld. CZK. Na rozdíl od předchozích let se však částečně změnila struktura výdajů, když se v bilanci služeb o 3,11 p. b. snížil podíl výdajů na cestovní ruch (v absolutních číslech výdaje klesly o 14,38 mld. korun) a o 2,64 % vzrostl podíl výdajů na ostatní služby (absolutně o 25,07 mld. CZK). Po určitém zmírnění vnější nerovnováhy v roce 1998, se v následujících šesti letech začaly na běžném účtu platební bilance opět projevovat negativní tendence spojené se stabilním prohlubováním deficitu běžné bilance, přičemž v tomto případě hrál zahraniční obchod důležitou roli především v letech Saldo obchodní bilance pak v tomto období kumulativně pokleslo o 32,68 mld. korun, a to zejména díky výraznému zrychlení dovozů zboží v roce 2000 (index 120,03). Na druhé straně je však nutno poznamenat, že od roku 2001 se deficit obchodní bilance trvale snižoval, takže v roce 2004 dosáhl schodek zahraničního obchodu hodnoty 26,44 mld. korun. V případě dovozů byl také v tomto období nejvýznamnějším import strojů a dopravních prostředků, tržních výrobků a různých průmyslových výrobků, tj. třídy SITC 6-9, jejichž společný vliv na růst dovozů dosáhl A NALYTIKŮ V OBČ ASNÍK LEDEN

4 téměř 90 %. K žádným závažnějším změnám pak nedošlo ani na straně vývozů, takže také v tomto případě se na růstu exportu nejvíce podílely stroje a dopravní prostředky a tržní výrobky. Za poměrně zajímavý můžeme označit také vývoj teritoriální orientace české dovozu, kde v tomto období vzrostl podíl rozvojových ekonomik, a to především zásluhou Číny, která se tak stala jedním z nejvýznamnějších dovozců do České republiky. K negativnímu vývoji na běžném účtu pak, zejména v posledních třech letech, přispěla také bilance výnosů, jejíž deficit v tomto období vzrostl o 74,22 mld. CZK, přičemž hlavní příčinu tohoto růstu nalezneme především ve vysoké dynamice nákladů spojených s výnosy z investic, které v tomto období rostly ročně v průměru o 20,89 %. Za nepříznivý pak v tomto období můžeme označit také vývoj bilance služeb, jejíž přebytek poklesl o 49,04 mld., a to zejména v důsledku poklesu příjmů z cestovního ruchu (-17,67 mld. CZK) a z ostatních služeb (-7,98 mld. korun) a naopak růstu výdajů za ostatní služby (38,14 mld. CZK) a dopravu (15,81 mld. CZK). K dalšímu zlepšení situace na běžném účtu platební bilance České republiky došlo v roce 2005, kdy deficit tohoto účtu poklesl o 105,70 mld. CZK (3,20 mld. EUR), přičemž toto zlepšení se nejvýrazněji projevilo na obchodní bilanci, která se tak poprvé v námi analyzovaném období dostala do černých čísel. Příčinu tohoto zlepšení pak nalezneme zejména v poměrně výrazném předstihu dynamiky růstu vývozů (index 110,58) před dynamikou dovozů (index 104,95). Také v roce 2005 lze za hlavní tahouny českého exportu označit skupiny SITC 6-8. Zatímco v případě vývozu tedy nenastaly závažnější změny, u dovozů byla situace poněkud opačná, když se hlavním zdrojem dynamiky růstu stala skupina produktů tvořená nerostnými surovinami a příbuznými materiály (SITC 3), jejíž podíl na růstu importu dosáhl 56,23 procent. V případě teritoriální orientace pak na straně dovozů mírně vzrostl podíl zemí Sdružení nezávislých států. Podobně jako v předchozích letech, také v roce 2005 byla s 31,86 % nejvýznamnějším obchodním partnerem České republiky Spolková republika Německo. Tak jako v předchozích třech letech, také v roce 2005 byl vývoj běžné bilance negativně ovlivněn bilancí výnosů, která v tomto roce dosáhla deficitu ve výši 142,32 mld. korun (4,77 mld. EUR). V této souvislosti je však nutno poznamenat, že na rozdíl od předchozích let, došlo v tomto roce k částečně změně struktury nákladů, když se o 3,85 p. b. zvýšil podíl nákladů na práci cizinců v ČR (absolutně o 13,65 mld. CZK) a o tutéž hodnotu se snížil podíl nákladů spojených s výnosy z investic (v absolutních číslech tyto náklady klesly o 3,82 mld. korun). Podobně jako v případě běžného účtu, také u účtu finančního nalezneme čtyři etapy, v nichž na tomto účtu docházelo ke změnám vývojových trendů: (1) první období, jež můžeme definovat jako období přílivu spekulativního kapitálu, je vymezeno rokem 1995 a vystřídáno (2) druhou etapou ( ), jež je spojena s poklesem finančních transakcí souvisejících s vlastnictvím finančních aktiv a pasiv a se schodkovým saldem oficiální vyrovnávací bilance. (3) Třetí období, tj. roky , bylo obdobím, kdy výrazně vzrostly přímé zahraniční investice, jejichž boom částečně odezněl v roce 2003, čímž byla nastartována poslední etapa vývoje finančního účtu platební bilance, již bychom mohli nazvat etapou druhé investiční vlny. Vyjdeme-li z dat o vývoji na finanční účtu, pak dospějeme k závěru, že v roce 1995 dosáhl přebytek tohoto účtu hodnoty 218,29 mld. CZK (6,36 mld. EUR). Na takto vysokém saldu finančního účtu se pak podílel především příliv ostatních investic, přičemž v rámci této skupiny zaznamenaly největší nárůst dlouhodobá pasiva obchodních bank a České národní banky, jejichž objem vzrostl o 49,17, resp. 32,71 mld. korun (1,43 a 0,96 mld. EUR). Za hlavní důvody, jež vedly k tomuto masivnímu A NALYTIKŮ V OBČ ASNÍK LEDEN

5 přílivu finančních prostředků do bank, pak můžeme označit jednak existenci kladného úrokového diferenciálu a jednak postupnou liberalizaci operací na finančním účtu. Rok 1995 pak byl rokem, kdy došlo k vyvrcholení tohoto přílivu (relace ostatních investic k HDP v b. c. dosáhla hodnoty 7,85 %). Pozitivní vliv na příliv kapitálu mělo také kladné hodnocení České republiky ze strany zahraničních investorů, což se v roce 1995 projevilo především ve výrazném nárůstu přímých zahraničních investic, jejichž objem vzrostl více než trojnásobně. V případě portfoliových investic pak měly rozhodující úlohu majetkové cenné papíry a účasti na straně pasiv, jejichž podíl na celkových portfoliových investicích dosahoval výše 90,55 procent. Obrázek 3 Podíl dílčích bilancí finančního účtu na HDP v běžných cenách v ČR v letech (%) podíl sald jednotlivých bilancí finančního účtu na HDP v b. c. 12,0 10,5 9,0 7,5 6,0 4,5 3,0 1,5 0,0-1,5-3,0-4, rok přímé investice portfoliové investice finanční deriváty ostatní investice Pramen: vlastní výpočet Vývoj ostatních investic přinutil na jaře roku 1996 Českou národní banku rozšířit fluktuační pásmo české koruny z původní ±0,5 % na nových ± 7,5 %, čímž byly jednak částečně odstraněny zisky, jež zahraničním investorům přinášel vysoký úrokový diferenciál, a jednak bylo zvýšeno riziko spojené s kurzovými ztrátami těchto nerezidentských ekonomických subjektů. V důsledku tohoto kroku poklesl v následujících dvou letech příliv zahraničních investic do České republiky z 218,29 mld. v roce 1995 na 34,32 mld. CZK v roce 1997, v důsledku čehož tak v tomto roce finanční účet poprvé nepokryl deficit na účtu běžném. Zatímco saldo běžného účtu dosáhlo výše -113,05 mld. CZK, finanční účet skončil v tomto roce přebytkem 34,32 mld. korun, z čehož vyplývá, že rozdíl činí plných 78,73 mld. CZK. Při podrobnější analýze vývoje jednotlivých typů investic, dospějeme k závěru, že k největšímu propadu došlo v letech u ostatních investic, a to především v důsledku poklesu krátkodobých aktiv obchodních bank, v jejichž případě se investice snížily o 119,59 mld. korun. V případě přímých a portfoliových investic, pak tyto výkyvy nebyly tak výrazné, když čistý příliv portfoliových investic poklesl pouze o 1,71 mld. CZK a v případě přímých investic o 26,57 mld. korun. K dalšímu obratu ve vývoji na finančním účtu platební bilance došlo v roce 1998, kdy se opět zvýšil příliv zahraničního kapitálu, přičemž tento trend pokračoval i v následujících čtyřech letech. Ke kulminaci tohoto růstu pak došlo v roce 2002, kdy saldo finančního účtu dosáhlo výše 347,75 mld. CZK (11,36 mld. EUR), což je také nejvyšší hodnota tohoto ukazatele v celém námi sledovaném období. Podíl salda finančního účtu na HDP v b. c. tak v průběhu těchto pěti let vzrostl z 1,89 v roce 1998 na 14,11 % v roce Srovnáme-li tento masivní příliv investic s jejich přílivem v letech , pak dospějeme k závěru, že v této etapě měl zahraniční kapitál jednoznačně zdravější strukturu, což také dokazují údaje zachycené na obrázku 3. Hlavní vliv na rostoucí příliv investic měly přímé zahraniční investice, které v tomto období vzrostly o 236,44 mld. CZK (7,95 mld. EUR), tj. ze 41,25 mld. v roce 1997 na 277,69 mld. korun v roce Tento mohutný příliv byl spojen především s investicemi nerezidentů do základního kapitálu a reinvestovanými zisky, přičemž největší část těchto investic směřovala do odvětví doprava, skladování, pošty a telekomunikace (přírůstek o 143,83 mld. CZK), peněžnictví a pojišťovnictví (39,03 mld. CZK) a zpracovatelský průmysl (19,82 mld. korun). Za poměrně zajímavý můžeme v tomto období označit jednak čistý odliv portfoliových investic, když v letech A NALYTIKŮ V OBČ ASNÍK LEDEN

6 poklesly dluhové cenné papíry na straně aktiv o 61,77 mld. korun, a jednak prudký růst ostatních investic, k němuž došlo v roce Za hlavní příčinu akcelerace ostatních investic pak můžeme označit růstu krátkodobých aktiv obchodních bank, když ve srovnání s rokem 2001 vzrostl objem těchto aktiv o 167,69 mld. CZK. K dalšímu výraznému zpomalení přílivu zahraničních investic do České republiky došlo v roce 2003, kdy saldo finančního účtu dosáhlo výše 157,09 mld. korun (4,92 mld. EUR), a to především díky výrazně nižšímu přílivu přímých zahraničních investic, jejichž objem v tomto roce vzrostl pouze o 53,50 mld. CZK. Přesto je možno říci, že tento pokles byl poklesem pouze krátkodobým, neboť již v následujících dvou letech došlo k dalšímu výraznému růstu přímých investic, které tak v tomto období kumulativně vzrostly o 189,21 mld. CZK. Podobně jako v letech , také v tomto období byl růst přímých investic spojen především s přílivem investic do základního kapitálu a reinvestovanými zisky zahraničních ekonomických subjektů. Z hlediska odvětvové struktury směřovala největší část přímých investic opět do odvětví doprava, skladování, pošty a telekomunikace (investice kumulovaně vzrostly o 201,00 mld. korun), peněžnictví a pojišťovnictví (6,03 mld. CZK) a nově i do odvětví nemovitosti, služby pro podniky, výzkum, vývoj (34,10 mld. korun). Růst přímých investic pak byl doprovázen čistým odlivem portfoliových investic, jejichž celkový objem zaznamenal v letech poklesl o 36,28 miliard korun. Pokles portfoliových investic pak byl spojen zejména s výrazným poklesem investic zahraničních ekonomických subjektů do majetkových cenných papírů a účastí (propad o 66,54 mld. CZK). A NALYTIKŮ V OBČ ASNÍK LEDEN

ČÁST I EKONOMICKÝ RŮST, STRUKTURA ČESKÉ EKONOMIKY, AGREGÁTNÍ POPTÁVKA

ČÁST I EKONOMICKÝ RŮST, STRUKTURA ČESKÉ EKONOMIKY, AGREGÁTNÍ POPTÁVKA Aktuální vývoj české ekonomiky v kontextu hospodářskéé politiky Pavel Tuleja, katedra ekonomie, Obchodně podnikatelská fakulta v Karvinéé 1 ČÁST I EKONOMICKÝ RŮST, STRUKTURA ČESKÉ EKONOMIKY, AGREGÁTNÍ

Více

Vývoj české ekonomiky v roce 2006

Vývoj české ekonomiky v roce 2006 Český statistický úřad Vývoj české ekonomiky v roce 2006 16. března 2007 Základní tendence 1 V roce 2006 pokračoval příznivý vývoj reálné výkonnosti ekonomiky, ať už měřené makroagregátem HDP či HPH hlavních

Více

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2011

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2011 ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2011 Praha 2012 Vydavatel: Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Dittrichova 21 128 01 Praha 2 Zelená linka

Více

I. Shrnutí. 1. Prognózy a skutečnost

I. Shrnutí. 1. Prognózy a skutečnost I. Shrnutí 1. Prognózy a skutečnost Veličina II/01 III/01 IV/01 skuteč. progn. skuteč. progn. skuteč. Spotřebitelské ceny r/r, % 4,0 4,0 4,1 4,3 4,6 m/m, % 0,0 0,0 0,1 0,1 0,4 Čistá inflace r/r, % 2,9

Více

Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014)

Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014) Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014) Výsledky českého průmyslu v roce 2013 v kontextu trhu EU a výhled na rok 2014 Vývoj průmyslu v roce 2013 Průmyslová

Více

Odbor analýz a statistiky. a odvětví v působnosti MPO za rok 2005

Odbor analýz a statistiky. a odvětví v působnosti MPO za rok 2005 Odbor analýz a statistiky Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2005 Duben 2006 OBSAH SEZNAM ZKRATEK 3 ÚVOD 7 SHRNUTÍ TENDENCÍ EKONOMICKÉHO VÝVOJE ZA ROK 2005 7 I. HLAVNÍ TENDENCE

Více

I. Ekonomický vývoj. 1. Základní tendence makroekonomického vývoje 1

I. Ekonomický vývoj. 1. Základní tendence makroekonomického vývoje 1 I. Ekonomický vývoj 1. Základní tendence makroekonomického vývoje 1 Domácí ekonomika vystoupila ve 2. čtvrtletí 2013 z recese, ve které se nacházela od 4. čtvrtletí 2011. I nadále byla v 1. pololetí 2013

Více

OBSAH I. SOUHRNNÁ ČÁST 1

OBSAH I. SOUHRNNÁ ČÁST 1 OBSAH I. SOUHRNNÁ ČÁST 1 II. PODROBNÁ ČÁST 4 1. BĚŽNÝ ÚČET PLATEBNÍ BILANCE 4 1.1. OBCHODNÍ BILANCE 4 BOX 1 Vývoj obchodní bilance v letech 21 25 5 1.1.1. Směnné relace 5 1.1.2. Vývoj teritoriální struktury

Více

Odbor analýz a statistiky. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za 1. pololetí 2007

Odbor analýz a statistiky. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za 1. pololetí 2007 Odbor analýz a statistiky Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za 1. pololetí 2007 Říjen 2007 OBSAH SEZNAM ZKRATEK... 3 ÚVOD... 5 SHRNUTÍ TENDENCÍ EKONOMICKÉHO VÝVOJE ZA 1. POLOLETÍ 2007...

Více

OBSAH A. HOSPODÁŘSKY A MĚNOVÝ VÝVOJ 7 B. TEMATICKÉ PŘÍLOHY

OBSAH A. HOSPODÁŘSKY A MĚNOVÝ VÝVOJ 7 B. TEMATICKÉ PŘÍLOHY OBSAH A. HOSPODÁŘSKY A MĚNOVÝ VÝVOJ 7 SHRNUTÍ 7 I. VÝVOJ VNĚJŠÍHO EKONOMICKÉHO PROSTŘEDÍ l. 1. Základní trendy světového hospodářského vývoje l. 2. Mezinárodní obchod a ceny na světových trzích l. 3. Kapitálové

Více

Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2004

Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2004 Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2004 O b s a h Strana I. Ekonomický vývoj České republiky v 1. pololetí 2004 1 1. Vývoj v posledním období 1 2. Ekonomický výkon 8 3. Cenový

Více

SOUHRNNÁ ČÁST PODROBNÁ ČÁST PŘÍLOHA

SOUHRNNÁ ČÁST PODROBNÁ ČÁST PŘÍLOHA PLATEBNÍ BILANCE 1999 2 OBSAH SOUHRNNÁ ČÁST 3 PODROBNÁ ČÁST 8 1. BĚŽNÝ ÚČET PLATEBNÍ BILANCE 8 1.1. Obchodní bilance 8 1.1.1. Faktory ovlivňující výši deficitu obchodní bilance 10 1.1.2. Směnné relace

Více

ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing)

ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing) ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing) ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní informace OBSAH 1. Hlavní vývojové trendy české ekonomiky v roce 2004

Více

Analýza zahraničního obchodu ČR se zbožím v letech 1999 až 2012

Analýza zahraničního obchodu ČR se zbožím v letech 1999 až 2012 VÍCETÉMATICKÉ INFORMACE Ročník 2013 Souborné informace V Praze dne 19. 11. 2013 Kód publikace: a-1186-13 Analýza zahraničního obchodu ČR se zbožím v letech 1999 až 2012 Zpracovalo: Oddělení svodných analýz

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ REGION S KLESAJÍCÍM POČTEM OBYVATEL 1

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ REGION S KLESAJÍCÍM POČTEM OBYVATEL 1 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ REGION S KLESAJÍCÍM POČTEM OBYVATEL 1 Pavel Tuleja, Karin Gajdová Klíčová slova: Moravskoslezský kraj, obyvatelstvo, přirozený přírůstek, přírůstek stěhováním, přistěhovalí, úhrnná

Více

Trendy ekonomického růstu v České republice

Trendy ekonomického růstu v České republice Trendy ekonomického růstu v České republice 221 Doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D. Katedra ekonomie Slezská univerzita v Opavě Obchodně pdnikatelská fakulta v Karviné Trendy ekonomického růstu v České

Více

7. Trh práce a zaměstnanost

7. Trh práce a zaměstnanost 7. Trh práce a zaměstnanost 147 V rámci této kapitoly: seznámíte se trhem práce a jeho členěním, naučíte se rozlišovat mezi ekonomicky aktivním a ekonomicky neaktivním obyvatelstvem, získáte informace

Více

3 Makroekonomický scénář

3 Makroekonomický scénář Kvantitativní makroekonomický scénář ilustruje očekávaný vývoj české ekonomiky. Tvorba scénáře byla vedena snahou o konzervativní a realistický přístup, který vyvažuje kladná i záporná rizika ekonomického

Více

Analýza přímých investic v oblasti služeb

Analýza přímých investic v oblasti služeb Analýza přímých investic v oblasti služeb Zpracoval: odbor mnohostranné a společné obchodní politiky Březen 2009 1 Úvod... 3 2 Přímé zahraniční investice...4 3 Analýza PZI a PI... 6 3.1 Objem a struktura

Více

I. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (SEKCE C)

I. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (SEKCE C) I. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (SEKCE C) Zpracovatelský průmysl I.1 Charakteristika zpracovatelského průmyslu Zpracovatelský průmysl (ZP) je v České republice jedním z hlavních zdrojů tvorby hrubého domácího

Více

Ekonomické listy. Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu. 3 Nová recese české ekonomiky

Ekonomické listy. Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu. 3 Nová recese české ekonomiky Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu el Ekonomické listy 1 2013 3 Nová recese české ekonomiky 26 Metodické aspekty hodnocení nákladové efektivity zdravotní péče 41 Matematický servis

Více

Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013

Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Květen 2014 Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013 O B S A H S H R N U T Í... 3 I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE... 7 I.1 VÝKONNOST EKONOMIKY... 7 I.1.1

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2014

VÝVOJ EKONOMIKY ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2014 VÝVOJ EKONOMIKY ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 214 Vícetématické informace Praha, 23. 3. 215 Kód publikace: 32193-14 Č. j.: 57 / 215-1 Pořadové číslo v roce: 4 Zpracoval: Odbor Kancelář předsedkyně Ředitel odboru:

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Sekce Evropské unie a mezinárodní konkurenceschopnosti odbor ekonomických analýz. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2010

Sekce Evropské unie a mezinárodní konkurenceschopnosti odbor ekonomických analýz. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2010 Sekce Evropské unie a mezinárodní konkurenceschopnosti odbor ekonomických analýz Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2010 Duben 2011 O B S A H Strana EXECUTIVE SUMMARY... 3 I.

Více

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy v letech 1993 až 2012

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy v letech 1993 až 2012 Český statistický úřad Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy v letech 1993 až 2012 Červen 2013 Úvod České domácnosti zaznamenaly v posledních dvou dekádách několik období, která změnila způsob

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM. Národohospodářská poptávka a makroekonomická rovnováha. Vojtěch Spěváček. Working Paper CES VŠEM N o 4/2006

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM. Národohospodářská poptávka a makroekonomická rovnováha. Vojtěch Spěváček. Working Paper CES VŠEM N o 4/2006 V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM Working Paper CES VŠEM N o 4/2006 Národohospodářská poptávka a makroekonomická rovnováha Vojtěch Spěváček

Více

Sekce strategie a ekonomiky průmyslu odbor ekonomických analýz. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2009

Sekce strategie a ekonomiky průmyslu odbor ekonomických analýz. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2009 Sekce strategie a ekonomiky průmyslu odbor ekonomických analýz Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2009 Duben 2010 2 O B S A H EXECUTIVE SUMMARY...5 I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 květen 2013 OBSAH Shrnutí vývoje v roce 2012... 3 1. Makroekonomická situace a vnější vztahy... 5 1.1. Makroekonomická situace... 5 1.2. Devizový trh... 7 2.

Více

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015 VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2 Obsah 1. Stručný přehled zahraničního obchodu České republiky... 3 2. Teritoriální struktura českého zahraničního obchodu... 6 2.1 Export...

Více