MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Duben 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Duben 2014"

Transkript

1 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Duben 2014 Olomoucký kraj Významné projekty Bezpečnostní prvky na silnicích I., II. a III. třídy, které nejsou součástí a příslušenstvím silnic. Jedná se o budování zpomalovacích ostrůvků na vjezdech do obcí, ostrůvků usměrňujících dopravu v průtazích obcí, zřizování opticko-psychologických brzd na vozovce, malé okružní křižovatky, stavební úpravy přechodů pro chodce, nasvětlení přechodů, popř. jiných opatření sloužících k ochraně chodců nebo opatření sloužících ke zvyšování bezpečnosti účastníků silničního provozu v průtazích obcí. Žadatel: Občanské sdružení, humanitární organizace, právnické a fyzické osoby, které provozují veřejně prospěšnou činnost na území Olomouckého kraje zejména v následujících oblastech: a) vzdělávání a věda b) mládež c) kultura d) sport a tělovýchova e) prevence kriminality, sociální patologie a primární prevence drogových závislostí f) zdravotnictví g) sociální služby a humanitární pomoc h) turistický ruch i) životní prostřed Výše podpory: Příspěvek slouží jako doplňkový zdroj financování a příspěvek je limitován objemem fin. prostředků z rozpočtu Ol. kraje Termín podání žádosti: Průběžné podání žádostí od 1.1. do do 14:00h. Adresa pro zaslání žádostí: Krajský úřad Olomouckého kraje - podatelna Jeremenkova 40a OLOMOUC Informace zveřejněna na: Hospodaření v lesích na území Olomouckého kraje Obnova, zajištění a výchova lesních porostů Příspěvky se poskytují pouze na hospodaření v lesích, které se nacházejí na území Olomouckého kraje, nejedná-li se o lesy určené pro obranu státu. Výše podpory: Max.výše příspěvku je ,- Kč

2 Žadatel: Vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa Termín čerpání: Na zajištění lesních porostů do 30.června Adresa pro zaslání žádostí: Krajský úřad Olomouckého kraje Jeremenkova 40a OLOMOUC Nadace ČEZ Oranžové hřiště pro rok 2014 Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních, dětských a sportovních a dalších hřišť. Podmínkou je veřejná přístupnost hřiště s výjimkou hřišť v areálech mateřských škol a zdravotních a sociálních zařízení. Výše podpory: Maximální výše příspěvku není stanovena, spoluúčast žadatele Nadace nevyžaduje. Termín: Od 1. října 2013, konečný termín není určen. Žádosti můžete podávat průběžně. V případě schválení správní radou je 365 dní od podání žádosti. Žadatel: Všechny právnické osoby Termín čerpání: Nadační příspěvek je určen výhradně k úhradě nákladů, vzniklých po podání žádosti a to nejpozději do 12 měsíců od podání žádosti. Počet žádostí o nadační příspěvek: Každý žadatel může podat pouze jednu žádost za kalendářní rok, akceptována bude vždy 1. řádně podaná žádost. Informace zveřejněna na: Vyplnit a podat žádost přes: https://www.nadacecez.cz/nadaceforms/competitions/ Podpora regionů Grantové řízení Podpora regionů je zaměřeno na podporu veřejně prospěšných projektů. Předkládané projekty se mohou týkat podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí. Bližší specifikace zaměření naleznete v dokumentu Podmínky grantového řízení Podpora regionů. Termín podání žádosti: Od 1. října 2013, konečný termín není určen. Žádosti můžete podávat průběžně. V případě schválení správní radou je 365 dní od podání žádosti. Žadatel: Všechny právnické osoby Žadatel může podat více žádostí.

3 Termín čerpání: Nadační příspěvek je určen výhradně k úhradě nákladů, vzniklých po podání žádosti a to nejpozději do 12 měsíců od podání žádosti. Výše podpory: Spoluúčast žadatele Nadace nevyžaduje, maximální výše příspěvku není stanovena. Informace zveřejněna na: Vyplnit a podat žádost přes: https://www.nadacecez.cz/nadaceforms/competitions/ Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Podpora sociálních služeb komunitního typu vzniklých po transformaci Cílem výzvy je podpora sociálních služeb komunitního typu, které vznikly jako výsledek procesu transformace pobytových služeb sociální péče. Cílem je podpořit aktivizaci klientů zařízení a takovou práci, která podporuje samostatnost klientů v rámci jejich možností a rozvíjí jejich schopnosti a dovednosti. Podporovány budou následující sociální služby: - Chráněné bydlení - Domovy pro osoby se zdravotním postižením - Domovy se zvláštním režimem - Týdenní stacionáře - Odlehčovací služba - Podpora samostatného bydlení - Osobní asistence - Pečovatelská služba - Denní stacionáře - Sociálně terapeutické dílny - Sociální rehabilitace - Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením - Služby následné péče Výdaje: Min.výše podpory je 1 mil. Kč Max.výše podpory je 10 mil. Kč - kraje a organizace zřizované kraji působící v sociální oblasti, - obce a organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti, - nestátní neziskové organizace působící v sociální oblasti - poskytovatelé sociálních služeb Příjem žádostí: do 17. duben 2014 v 12:00 Informace zveřejněna na: file:///c:/users/mas/downloads/vyzva%20d2.pdf

4 Nadace VIA Regionální fond rozvoje Poštovní spořitelny Dotaci lze využít i na opravu památek, ale hlavním kritériem při posuzování projektů bude zlepšování sousedských vztahů v daném místě. Hmotné výstupy v podobě opravené památky budou považovány za vedlejší přínos projektů. Cílem programu je tedy podporovat projekty, které: - vycházejí ze znalosti prostředí - mají potenciál vzbudit zájem místní veřejnosti (společný zájem žadatele a komunity); - těží z vnitřních zdrojů komunity (historie, tradice, osobnosti, dovednosti atd.); - vytvářejí příležitosti k podílení se místních na utváření veřejného prostoru; - stojí na skutečné spolupráci, utváření partnerství a vztahů; - podporují propojování, setkávání a vzájemné poznávání různých skupin místních obyvatel; - obohacují účastníky o společné zážitky, nové zkušenosti a dovednosti; - jsou postaveny na dobrovolnické práci (investici vlastního času a odborných znalostí); - podporují odpovědnost místních občanů za daný stav věcí. České nevládní neziskové organizace registrované jako spolky (včetně původních občanských sdružení), obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, ústavy, účelová zařízení církví (charity a diakonie), obce a sdružení obcí, příspěvkové organizace. Příjem žádostí: Do Výše podpory: Max.výše grantu je ,- Informace zveřejněna na: Forma podání: Žádost o grant musí být podána v tištěné i elektronické verzi na předepsaných formulářích (lze získat na a se všemi požadovanými přílohami. Fond místních iniciativ Rychlé granty Dostupné prostředky na řešení problémů, které se netýkají pouze několika občanů, ale přímo či nepřímo všech obyvatel dané lokality. Tyto granty chtějí povzbudit místní obyvatele, aby se aktivně podíleli na veřejném životě a hájili svá práva. V minulosti byly prostředky využity na hledání šetrnějších řešení výstavby silnic a velkých objektů, na ochranu životního prostředí a na informování veřejnosti o aktuálním dění v obci. Svého určení Rychlé granty nejlépe docházejí tam, kde je nezbytná okamžitá reakce a kde by měla nečinnost dlouhodobé dopady na místní komunitu.

5 Na co je nelze využít: Rychlé granty nejsou určeny jako překlenovací prostředky na projekty ani jako prostředky na chod a rozvoj organizace. Konkrétně je nelze využít na: financování služeb sociálního a zdravotního charakteru; akce, které nemají trvalejší dopad na život dané komunity; projekty bez vazby na určitou lokalitu; aktivity ovlivňující legislativu na úrovni zákonů; investiční akce včetně nákupu drobného vybavení; komunitní plánování obcí; financování aktivit politických subjektů a volebních kampaní; spolufinancování dlouhodobých projektů, v jejichž celkovém rozpočtu by maximální příspěvek z programu činil zanedbatelné procento nákladů. nadační fondy obecně prospěšné společnosti spolky (dříve občanská sdružení) účelová zařízení církví ústavy Alokace: minimálně Kč / aktuálně zbývá k rozdělení V současné chvíli zbývá k rozdělení: Kč Maximální výše grantu je Kč Doba realizace: maximální doba realizace projektu je 6 měsíců. Příjem žádostí: KAŽDÝ PRVNÍ ČTVRTEK V MĚSÍCI, AŽ DO VYČERPÁNÍ ALOKOVANÝCH PROSTŘEDKŮ Informace zveřejněna: Adresa zaslání žádosti: Poštou se zasílá 1 originál žádosti + povinné přílohy Nadace VIA, Jelení 195/9, Praha 1 em se posílá vyplněný formulář žádosti ve formátu.doc nebo.docx + nepovinné přílohy určené pro hodnotící komisi na adresu Fond kulturního dědictví Záchrana drobných památek místního významu Podporované aktivity a cíle: Cílem programu je podpora projektů usilujících o záchranu, obnovu a údržbu drobných nemovitých památek místního významu se zapojením místních obyvatel a místní veřejnosti. OBNOVA DROBNÝCH PAMÁTEK A ZLEPŠENÍ STAVU A VZHLEDU KRAJINY

6 záchrana, obnova a údržba drobných nemovitých památek místního významu; zlepšení stavu a vzhledu kulturní krajiny; záchrana a udržení genia loci místa; podpora využitelnosti místa při pobytu lidí v krajině. ZAPOJENÍ OBYVATEL DO PÉČE O LOKÁLNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ podpora vlastní aktivity občanů; zapojení co nejširšího spektra místních obyvatel a veřejnosti; využití potenciálu místní komunity; vytváření prostoru pro dobrovolnou činnost občanů. SPOLUPRÁCE A ROZVOJ PARTNERSTVÍ MEZI MÍSTNÍMI AKTÉRY vzájemná spolupráce a rozvoj partnerských vztahů mezi místními aktéry občany, neziskovými organizacemi, podnikateli a veřejnou správou; finanční a jiná spoluúčast obce, vlastníků památek, podnikatelů, občanů a dalších subjektů. POSÍLENÍ ZÁJMU OBČANŮ O KULTURNÍ DĚDICTVÍ A DROBNÉ PAMÁTKY posílení zájmu občanů o lokální kulturní dědictví a drobné památky v krajině (doprovodné a popularizační aktivity). POSÍLENÍ SPOLEČNÉ IDENTITY, ODPOVĚDNOSTI A VZTAHU LIDÍ K MÍSTU KDE ŽIJÍ posílení vztahu lidí k místní památce a místu kde žijí; mapování historických souvislostí (využití písemných zdrojů i pamětníků); vrácení drobné památky do života komunity a paměti obyvatel; hledání a posílení společné identity, obnova tradic; utužení vazeb místní komunity (společná práce, závěrečná oslava). Příjem žádostí: do 16. dubna 2014 církevní právnické osoby s výjimkou církví a církevních společností (žádat mohou farnosti, charity, diakonie) nadace nadační fondy obce obecně prospěšné společnosti spolky (včetně původních občanských sdružení) ústavy Výše podpory: Až do výše ,- (celkem k rozdělení ,-) Informace zveřejněna na: Pro vodu v krajině 2014 Nestlé pro vodu v krajině Cílem grantového programu je podpora zapojování místních komunit do zlepšování retenční schopnost krajiny, protipovodňové ochrany, uplatňování efektivního a přírodě blízkého hospodaření s vodou a zvyšování povědomí místních obyvatel o dané problematice. - Zvyšování retenční schopnosti krajiny (snižování rizika sucha i povodní) - Hospodaření s vodou v obci (ve městě) - Hospodaření s vodou v budovách a na přilehlých pozemcích

7 Na co lze žádat: Náklady na realizaci konkrétního opatření (minimálně 40% z celkové žádané částky) náklady na realizaci dalších aktivit projektu propagace projektu (tvorba a tisk informačních materiálů) koordinace projektu a režijní náklady (maximálně do výše 10% žádané částky) Příjem žádostí: do 10. dubna 2014 (Realizace projektu do ) nestátní neziskové organizace: spolky, ústavy, sociální družstva, obecně prospěšné společnosti obce, sdružení a spolky obcí příspěvkové organizace (např. školy) církevní právnické osoby Výše podpory: Max Kč Informace zveřejněna na: Nová zelená úsporám Cílem podprogramu Nová zelená úsporám Rodinné domy je snížení emisí skleníkových plynů, dosažení úspor energie na straně konečné a zlepšení stavu životního prostředí. Oblast podpory: Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností Efektivní využití zdrojů energie Alokace: Pro výzvu ,- Kč Příjem žádostí: Od 1.dubna 2014 do 31. října 2014 do 12hod. Žadateli o podporu jsou vlastníci a stavebníci rodinných domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby. Žadatelem o podporu může být pouze osoba podléhající daňové povinnosti Informace zveřejněna na:

8 Regionální fond rozvoje Cíle programu: Cílem programu je zapojování občanů do společenského a veřejného života v místě, kde žijí, podpora utváření aktivních komunit a dobrých sousedských vztahů. Z programu budou podporovány projekty, které usilují o sblížení a rozvoj místní komunity, zlepšování a posilování pozitivních mezilidských vztahů v daném místě i vztahů k samotnému místu. Hmotné výstupy jsou přitom považovány za vedlejší přidanou hodnotu projektů. Program klade důraz na aktivní zapojování a reálné zapojení místní veřejnosti do celého cyklu projektu. Program se zaměřuje zejména na nastartování nových aktivit, podporu čerstvých nápadů a probouzení dosud spících komunit, které nabízejí vyšší potenciál kvalitativní změny mezilidských vztahů. - Cílem programu je podporovat projekty, které: - vycházejí ze znalosti prostředí; - mají potenciál vzbudit zájem místní veřejnosti - vytvářejí příležitosti k podílení se místních na utváření veřejného prostoru; - stojí na skutečné spolupráci, utváření partnerství a vztahů; - podporují propojování, setkávání a vzájemné poznávání různých skupin místních obyvatel; - obohacují účastníky o společné zážitky, nové zkušenosti a dovednosti; - jsou postaveny na dobrovolnické práci (investici vlastního času a odborných znalostí); - podporují odpovědnost místních občanů za daný stav věcí. Témata: Podpora sousedských vztahů a pospolitosti Výše grantu: Do výše Kč a bezplatné vzdělávání (účast na 3 seminářích). nadace nadační fondy obce obecně prospěšné společnosti příspěvkové organizace sdružení obcí spolky (včetně původních občanských sdružení) účelová zařízení církví charity a diakonie ústavy Informace zveřejněna na: Ministerstvo financí a kultury Program CZ 06 Kulturní dědictví a současné umění Programová oblast č.17 Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského kulturního dědictví Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského kulturního dědictví je zaměřena na posílení evropské kulturní identity, kulturního dialogu a bilaterálních vztahů. Předmětem žádosti mohou být níže popsané aktivity: 1. Profesionální divadlo 1.1 Festival, přehlídka 1.2 Nový interdisciplinární projekt (podpora jeho nastudování a ročního provozování) 1.3 Nový inscenační projekt (podpora nastudování inscenace (nebo jiného typu divadelní události) a její roční provozování (uvádění))

9 1.4 Provozování (uvádění) inscenačního projektu 2. Profesionální výtvarné umění 2.1 Podpora realizace výstavního projektu 2.2 Podpora celoroční výstavní činnosti 2.3 Tvůrčí dílna, odborný kurz, konference 3. Profesionální hudební umění 3.1 Hudební festival 3.2 Koncertní akce 3.3 Tvůrčí dílna, odborný kurz, konference, seminář 4. Filmové umění 4.1 Scénáristický kreativní workshop, odborný kurz, konference, seminář 4.2 Filmový festival, přehlídka Příjem žádostí: Od do 26. června 2014 Celková alokace: ,00 Minimální výše grantu na projekt je Kč a maximální Kč Výzva je určena pro právnické a fyzické osoby zajišťující kulturní služby, činnosti a statky v oblastech profesionálního divadla, výtvarného, hudebního a filmového umění. Oprávněnými žadateli jsou: - Národní úroveň příspěvkové organizace zřízené MK (umělecké, sbírkotvorné i vědecké). - Kraje a města/obce: kulturní a umělecké organizace zřizované a financované samosprávou. - Nestátní kulturní a umělecké subjekty, neziskové kulturní organizace a společnosti včetně fyzických osob, které po dobu minimálně 3 let vykazují mimořádné výsledky svého uměleckého snažení, nebo činnosti zásadním způsobem podporující kvalitní uměleckou tvorbu. Žádost zaslat: elektronicky pomocí formuláře na stránkách tlačítko CEDR Informace zveřejněna na : PO17.pdf Programová oblast č.16 Zachování a revitalizace kulturního dědictví Zaměření na ochranu, uchování, obnovu a vhodnou prezentaci a využití movitého a nemovitého kulturního dědictví (včetně dědictví kulturních menšin, například dědictví židovského a romského) a na zpřístupnění tohoto kulturního dědictví veřejnosti. V rámci nemovitého kulturního dědictví se podpora týká nemovité části: - památkového fondu, který zahrnuje kulturní památky (KP), národní kulturní památky (NKP) a památky UNESCO, které jsou evidovány v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Jedná se nejen o stavební objekty a jejich soubory, ale i o krajinářské a zahradní kompozice jako součást kulturní krajiny.

10 Uchování a obnova nemovitostí (které nejsou samostatně evidovány v Ústředním seznamu kulturních památek ČR jako památky UNESCO, NKP a KP) v památkově chráněných územích nebude podpořena. - vytváření optimálního prostředí pro zajištění péče o sbírky a archiválie - restaurování a další umělecká a technická opatření zajišťující dlouhodobé uchování a presentaci sbírek a archiválií - veškeré další činnosti směřující k co nejúčinnější presentaci movitých kulturních hodnot; v případě sbírek muzejní povahy především neotřelé a inovativní formy presentace, v případě písemného dědictví presentace prostřednictvím současných technických prostředků a technologií po předcházejícím restaurování a digitalizaci písemných děl Oprávněným žadatelem je žadatel (subjekt), který má právní subjektivitu a je vlastníkem/správcem kulturního dědictví, které je evidováno v Ústředním seznamu kulturních památek nebo Centrální evidenci sbírek nebo Fondech knihoven evidovaných v evidenci Ministerstva kultury instituce zřizované státem, územní samosprávné celky, nevládní organizace náboženské organizace/ církevní právnické osoby obce právnické osoby Výše výdajů: Min. výše výdajů Kč a maximální Kč Příjem žádostí: Do 20. června 2014 Informace zveřejněna na: PO16.pdf Žádost zaslat: elektronicky pomocí formuláře na stránkách tlačítko CEDR OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Cíl: Posílení pracovní integrace osob ohrožených sociálním vyloučením či sociálně vyloučených, odstraňování bariér znesnadňujících jejich rovnocenný vstup a udržení se na trhu práce. Podpora nástrojů a činností vedoucích k motivaci a aktivizaci cílové skupiny Podpůrné služby - zejména poradenské služby, včetně bilanční diagnostiky, pracovní diagnostiky, ergo-diagnostiky apod. Profesní vzdělávání, které představují zejména rekvalifikace a další odborné kurzy Podpora uplatnění na trhu práce formou příspěvku na úhradu mzdových nákladů zaměstnavatelům a tvorba pracovních míst Podpora tvorby a realizace komplexních programů zaměstnanosti

11 Podpora udržitelnosti pracovních míst Příjem žádostí: Do Místní a občanské iniciativy -Nestátní neziskové organizace -Vzdělávací a poradenské organizace Výše podpory: Min. na projekt je ,- Max. na projekt je ,- Informace zveřejněna na: Žádost zaslat: On-line vypracovat v aplikaci Benefit7 Podpora sociální integrace a sociálních služeb Výzva se zaměřuje na podporu sociálních inovací pro začlenění cílových skupin do společnosti a na trh práce. Důraz je kladen na vytváření inovačních nástrojů k zajištění vícezdrojového financování sociálních služeb. -Vytvoření a zavedení udržitelných nových řešení - Vytvoření nových nástrojů nebo systémů financování Příjem žádostí: Do Poskytovatelé sociálních služeb Fyzické osoby (OSVČ) Nestátní neziskové organizace církevní právnické osoby spolky ústavy sociální družstva kraje, obce, organizace zřizované kraji a obcemi, svazky obcí; veřejné výzkumné instituce Výše podpory: Na výzvu je celkem určeno ,- Informace zveřejněna na: Žádost zaslat: On-line vypracovat v aplikaci Benefit7

12 Ministerstvo životního prostředí Prioritní osa 1. Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 1.1 Snížení znečištění vod Snížení znečištění z komunálních zdrojů - výstavba, rekonstrukce a intenzifikace centrálních ČOV - výstavba, rekonstrukce a dostavba stokových systémů Příjem žádostí: Do 30.května 2014 Informace: Výzva se vztahuje na individuální projekty s celkovými náklady nad 5 mil. EUR ve vysokém stupni připravenosti Informace zveřejněna na: opzp_lxi_vyzva_03_2014.pdf 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody - výstavbu, rekonstrukci a intenzifikaci úpraven vody, zdrojů pitné vody zásobujících více než obyvatel - výstavbu a dostavbu přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody a souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě v obcích nad obyvatel - výstavbu a dostavbu přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody a souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě v obcích nad obyvatel Příjem žádostí: Do 30.května 2014 Informace: Výzva se vztahuje na individuální projekty s celkovými náklady nad 5 mil. EUR ve vysokém stupni připravenosti

13 Informace zveřejněna na: opzp_lxi_vyzva_03_2014.pdf 1.3 Omezování rizika povodní Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany Příjem žádostí: Od 5. března do 15. dubna 2014 Informace zveřejněna na: Alokace: Na prioritní osu 1 ve výši 500 mil. Kč Min. způsobilé výdaje na projekt v ve výši 400tis. Kč Budování, rekonstrukce a modernizace systému předpovědní služby Budování a modernizace varovných a výstražných systémů ochrany před povodněmi Zpracování podkladových analýz, digitálních map. podkladů Prioritní osa 2. Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí 2.1 Zlepšování kvality ovzduší Příjem žádostí: Od 5. března do 30. května 2014 Podpořeny budou projekty s podpisem smlouvy o dílo do 15.října 2014 Informace zveřejněna na: Alokace: Na schválené projekty je 500 mil. Kč Občanské sdružení Obchodní společnosti vlastněné z více než 67 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty Obchodní společnosti vlastněné z méně než 67 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty

14 Snížení imisní zátěže ze zdrojů v objektech nenapojených na CZT V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na: - pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje, jmenovitém tepelném výkonu do 5 MW Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických systémů včetně CZT V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na: - výstavbu nového centrálního zdroje tepla včetně nově budovaných rozvodů tepla a rozšiřování stávajících rozvodů - rozšíření stávajících středotlaké sítě při současném zajištění přechodu na spalování plynných paliv u jednotliv.zdrojů Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na: - výsadbu a regeneraci izolační zeleně oddělující obytnou zástavbu od prům.staveb - Pořízení strojů na úklid zpevněných cest nebo silničních komunikací - Pořízení dalších technických zařízení ke snižování prašnosti 2.2 Omezování emisí Příjem žádostí: Od 5. března do 15. dubna 2014 Podpořeny budou projekty s podpisem smlouvy o dílo do 15.října 2014 Informace zveřejněna na: Alokace: Na prioritní osu 1 ve výši 600 mil. Kč Rekonstrukce nespalovacích zdrojů nebo instalaci zařízení na záchyt emisí Technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí NH 3 Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie Příjem žádostí: Od 5. března do 30. dubna 2014 Alokace na schválené projekty je ve výši 3,5 mld. Kč

15 Žadatelé podoblasti 3.1.1, 3.2.1, : Státní podniky Občanská sdružení Církve Obecně prospěšné společnosti Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE - Výstavba a rekonstrukce bude možno podporovat projekty zaměřené na výstavbu a rekonstrukci lokálních zdrojů tepla Realizace úspor energie - snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov (zateplení obvodových plášťů a střešních konstrukcí, výměna či rekonstrukce otvorových výplní) Opatření musí směřovat k postupnému dosažení nízkoenergetického nebo vyššího standardu pro energetickou náročnost budov. Při bodovém hodnocení mohou být započítány i úspory energie a emisí ze souvisejících energetických opatření, které jsou realizovány žadatelem z vlastních zdrojů Využívání odpadního tepla - aplikace technologií na využití odpadního tepla (rekupace, výměníky na využití odpadního tepla) Prioritní osa 4. Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady Příjem žádostí: Od 5. března do 15. dubna 2014 Informace zveřejněna na: Alokace: Na prioritní osu 1 ve výši 2 mld. Kč

16 Systémy pro separaci a svoz biologicky rozložitelných odpadů Systémy pro separaci a svoz plastů, papíru, skla, kovů, textilu, nápoj.kartonů Vybavení (s navýšením kapacity) zařízení na překládání směsného komunálního odpadu vybavení (s navýšením kapacity) zařízení na úpravu plastů, papíru, skla, kovů, textilu, nápoj.kartonů vybavení (s navýšením kapacity) dotřiďovacích linek pro separaci odpadů vybavení (s navýšením kapacity) bioplynových a biofermentačních stanic vybavení kompostáren vybavení sběrných dvorů Občanská sdružení Podnikatelé fyzické osoby 4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží Příjem žádostí: Od 5. března do 15. dubna 2014 Informace zveřejněna na: Realizace průzkumných prací analýz a rizik Občanská sdružení Podnikatelé i nepodnikatelé fyzické osoby Informace: Předložení podkladů pro vydání Závazného stanoviska OEREŠ MŽP doložit do Prioritní osa 6. Zlepšování stavu přírody a krajiny Příjem žádostí: Od 5. března do 15. dubna 2014 Informace zveřejněna na: Alokace: Na prioritní osu 6 ve výši 600 mil. Kč (z toho na oblast podpory 6.2 ve výši 120 mil. Kč, na oblast podpory 6.3 ve výši 100 mil.

17 Kč, na oblast podpory 6.4 ve výši celkem 200 mil. Kč, na oblast podpory 6.5 ve výši 100 mil. Kč a na oblast podpory 6.6 ve výši 60 mil. Kč). Omezení v rámci výzvy: Podpořeny mohou být pouze ty žádosti o podporu, na základě kterých bude minimálně 60 % realizačních nákladů profinancováno a podáno v žádostech o platbu v roce Podpora biodiverzity Opatření pro uchování a zvyšování početnosti druhů Péče o chráněné území Opatření k minimalizaci a předcházení škodám způsobených ohroženými druhy živočichů na komunikacích, vodohospodářských objektech, zemědělských a lesních kulturách Investice ke zvyšování adaptivních schopností ekosystémů Předcházení zavlékání, regulace a likvidace populací invazních druhů rostlin i živočichů Fyzické osoby nepodnikatelé Kraje Státní podniky (lesy, správce toků) Občanská sdružení Obecně prospěšné společnosti 6.3. Obnova krajinných struktur Realizace opatření zaměřené na výsadby zeleně v krajině a ochranu půdy Příprava a realizace prvků územ.systému ekologické stability Zakládání a obnova krajinných prvků Opatření k zachování a celkovému zlepšení přírodních poměrů v lesích ve zvláště chráněných územích Zpracování lesních hospodářských plánů pro lesy na územích národních parků Fyzické osoby nepodnikatelé Kraje Státní podniky (lesy, správce toků) Občanská sdružení Obecně prospěšné společnosti

18 6.4. Optimalizace vodního režimu krajiny Opatření vedoucí ke zvyšování retenční schopnosti krajiny Realizace opatření ke zlepšení morfologie vodních složek krajiny obsažená v Plánu oblasti povodní Moravy Realizace opatření k ochraně proti vodní a větrné erozi Fyzické osoby nepodnikatelé Kraje Státní podniky (lesy, správce toků) Občanská sdružení Obecně prospěšné společnosti 6.5. Podpora regenerace urbanizované krajiny Opatření pro zakládání a revitalizaci významné sídelní zeleně posilující diverzitu a vztah obyvatel sídel Zakládání a regenerace zeleně v rámci tvorby zeleného prstence kolem sídla, vymezené v územně plánovací dokumentaci Výsadba vegetace na místě brownfields, bývalých vojenských prostorů Odstranění nebo zajištění nevyužívaných staveb zařazených do soustavy Natura 2000 Fyzické osoby nepodnikatelé Kraje Státní podniky (lesy, správce toků) Občanská sdružení Obecně prospěšné společnosti 6.6. Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti Stabilizace nebo sanace sesuvů a skalních masivů, které ohrožují především životy, zdraví a majetek občanů Vyhledávání a realizace nových zdrojů pro zásobování obyvatelstva Provádění geologických a hydrogeologických prací Realizace technických prací sloužících k zajištění dalších neobnovitelných přírodních zdrojů

19 Realizace technických prací sloužících k zajištění dalších neobnovitelných přírodních zdrojů Provedení inženýrsko geologických a hydrogeologických prací v sídlech postižených v minulosti hornickou či obdobnou činností a provedení následných sanačních prací Inventarizace sesuvů a jejich kategorizace, stanovení priorit pro výběr nejzávažnějších sesuvů ke stabilizaci nebo sanaci. Kraje Státní podniky (lesy, správce toků)

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE číslo 48 / říjen 2012 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PŘI RRA ÚK Obsah Opatření Aktuální výzvy Operační program Životní prostředí Program rozvoje venkova Operační

Více

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO TEMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA

Více

OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP)

OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP) OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP) OP Životní prostředí nabízí v letech 2007-2013 z evropských fondů přes 5 miliard Euro. Svým objemem financí (18,4 %) se jedná o druhý největší český operační program. Žadatelem

Více

Programy podpory pro životní prostředí (Plzeňský kraj 2007 2013)

Programy podpory pro životní prostředí (Plzeňský kraj 2007 2013) Publikaci vydal Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí Programy podpory pro životní prostředí (Plzeňský kraj 2007 2013) ENVIC, občanské sdružení Prešovská 8, 301 00 Plzeň Tel.: +420 377

Více

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 28. 5. 2014 Obsah 1. Cestovní ruch... 2 Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského kulturního dědictví 2 Zachování

Více

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006)

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006) STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006) 2005 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU POSÁZAVSKÝ KRUH PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN PRO OBDOBÍ 2005 2006 OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. ZDŮVODNĚNÍ...4

Více

Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové náklady projektu do 50 mil. EUR včetně DPH)

Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové náklady projektu do 50 mil. EUR včetně DPH) LXVI. výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Ministerstvo životního prostředí

Více

Regionální rozvojová agentura Vysočina, z.s.p.o Křížová 2, 586 01 Jihlava Tel.:567 578 500 Fax: 567 578 501 e-mail: region@rda-vysocina.

Regionální rozvojová agentura Vysočina, z.s.p.o Křížová 2, 586 01 Jihlava Tel.:567 578 500 Fax: 567 578 501 e-mail: region@rda-vysocina. Regionální rozvojová agentura Vysočina, z.s.p.o Tel.:567 578 500 Fax: 567 578 501 e-mail: region@rda-vysocina.cz NEWSLETTER EUROPE DIRECT JIHLAVA - AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ČLENY SDRUŽENÍ OBCÍ VYSOČINY (Aktuální

Více

Priority Opatření - Aktivity

Priority Opatření - Aktivity Priority Opatření - Aktivity aktualizace - září 2011 Obsah Úvod... 3 Globální cíl... 4 Priority dotační strategie Královéhradeckého kraje... 4 Priorita A. Regionální rozvoj a venkov... 5 Opatření I. Obnova

Více

1. 1OP ŽP 2014-2020: Specifický cíl 1.3 a specifický cíl 4.3

1. 1OP ŽP 2014-2020: Specifický cíl 1.3 a specifický cíl 4.3 Příloha č. 5: Synergie a komplementarity 1. Synergie a komplementarity mezi prioritami OP ŽP 1. 1OP ŽP 2014-2020: Specifický cíl 1.3 a specifický cíl 4.3 OP ŽP 2014-2020 podporuje prostřednictvím specifického

Více

Přehled dotačních programů a příležitostí

Přehled dotačních programů a příležitostí ČESKÁ REPUBLIKA DUBEN 2015 Přehled dotačních programů a příležitostí www.asistencnicentrum.cz 1 Obsah A. Program Investiční pobídky... 3 A. 1. Program Investiční pobídky... 3 B. Operační program Lidské

Více

Dotační a grantové příležitosti

Dotační a grantové příležitosti Dotační a grantové příležitosti verze 5/2015 Pozn.: 1. Dokument je aktualizován v měsíčním intervalu k 10. dni daného měsíce. 2. Nově vložené dotační příležitosti oproti minulé verzi jsou zvýrazněny žlutě

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj duben 2014 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1.

Více

Přehled dotačních programů a příležitostí

Přehled dotačních programů a příležitostí ČESKÁ REPUBLIKA LEDEN 2015 Přehled dotačních programů a příležitostí www.asistencnicentrum.cz 1 Obsah A. Program Investiční pobídky... 3 A. 1. Program Investiční pobídky... 3 B. Operační program Lidské

Více

Grantový kalendář 6/2008. pro municipální sféru. Jihomoravský kraj

Grantový kalendář 6/2008. pro municipální sféru. Jihomoravský kraj Grantový kalendář pro municipální sféru 6/2008 Jihomoravský kraj Obsah: 1. FONDY EU...11 1.1 Strukturální fondy 2007-2013...11 1.1.1 Operační program životní prostředí 3. výzva...14 1.1.2 Regionální operační

Více

Možnosti nadací a státních programů. Ing. Andrea Štolfová

Možnosti nadací a státních programů. Ing. Andrea Štolfová Možnosti nadací a státních programů Ing. Andrea Štolfová Struktura prezentace Nadace a nadační fondy Státní programy Hlavní oblasti dotační politiky pro NNO v roce 2015 Ministerstva Prezentace ke stažení

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze k 23. 6. 2008 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ FOND SOUDRŽNOSTI / EVROPSKÝ FOND

Více

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje pro roky 2007 2013

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje pro roky 2007 2013 Příloha č.1 Finančního rámce Příloha Finančního rámce obsahuje informace o vybraných zdrojích financování aktivit z oblasti cestovního ruchu v letech 2007-2013. Informace o jednotlivých programech jsou

Více

Dotační a grantové příležitosti

Dotační a grantové příležitosti Dotační a grantové příležitosti verze 6/2015 Pozn.: 1. Dokument je aktualizován v měsíčním intervalu k 10. dni daného měsíce. 2. Nově vložené dotační příležitosti oproti minulé verzi jsou zvýrazněny žlutě

Více

PŘÍLEŽITOSTI PRO OBCE ANEB DOTACE NA MÍRU STAROSTŮM Z EU 2014 2020

PŘÍLEŽITOSTI PRO OBCE ANEB DOTACE NA MÍRU STAROSTŮM Z EU 2014 2020 PŘÍLEŽITOSTI PRO OBCE ANEB DOTACE NA MÍRU STAROSTŮM Z EU 2014 2020 Upozornění: Jedná se o pracovní verze operačních programů, neschválené Evropskou komisí. 1. vydání Regionální operační program regionu

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

FINANČNÍ ZDROJE NA OCHRANU PŘÍRODY A KRAJINY. Ministerstvo životního prostøedí

FINANČNÍ ZDROJE NA OCHRANU PŘÍRODY A KRAJINY. Ministerstvo životního prostøedí FINANČNÍ ZDROJE NA OCHRANU PŘÍRODY A KRAJINY Ministerstvo životního prostøedí VERZE LEDEN 2008 2 Obsah přehled kapitol na stánkách 1. Úvod... 5 2. Přehled finančních nástrojů na ochranu přírody a krajiny...

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2008

SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2008 VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2008 se zvláštním zřetelem na podporu venkovských mikropodniků

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

DOTAČNÍ PROGRAMY PRO OBCE A NNO V ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE V ROCE 2015

DOTAČNÍ PROGRAMY PRO OBCE A NNO V ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE V ROCE 2015 DOTAČNÍ PROGRAMY PRO OBCE A NNO V ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE V ROCE 2015 Vážené paní starostky, vážení páni starostové, dámy a pánové, již posedmé připravil Jihomoravský kraj přehled jednotlivých krajských

Více

Strategická část Cíle a jejich prioritizace, opatření pro naplnění stanovených cílů

Strategická část Cíle a jejich prioritizace, opatření pro naplnění stanovených cílů MAS Horní Pomoraví o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví Strategická část Cíle a jejich prioritizace, opatření pro naplnění stanovených cílů MAS Horní Pomoraví

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část. (průběžná verze červen 2015)

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část. (průběžná verze červen 2015) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 Strategická část (průběžná verze červen 2015) 1 2 Obsah 1 Strategická část... 5 1.1 Definování Mise...

Více

Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU)

Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Předkládaná verze Souhrnu synergií/komplementarit (červen 2014) vychází převážně z verzí programů předkládaných v rámci MPŘ (OP Z, OP

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/57 NÁVRHOVÁ Č ÁST

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/57 NÁVRHOVÁ Č ÁST NÁVRHOVÁ ČÁST STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ NÁVRHOVÁ Č ÁST 1/57 OBSAH 1 ZDROJE FINANCOVÁNÍ, PROGRAMY...3 1.1 Vlastní zdroje financování... 3 1.2 Cizí zdroje financování... 3 2 SEZNAM PROJEKTŮ...27

Více