MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Duben 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Duben 2014"

Transkript

1 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Duben 2014 Olomoucký kraj Významné projekty Bezpečnostní prvky na silnicích I., II. a III. třídy, které nejsou součástí a příslušenstvím silnic. Jedná se o budování zpomalovacích ostrůvků na vjezdech do obcí, ostrůvků usměrňujících dopravu v průtazích obcí, zřizování opticko-psychologických brzd na vozovce, malé okružní křižovatky, stavební úpravy přechodů pro chodce, nasvětlení přechodů, popř. jiných opatření sloužících k ochraně chodců nebo opatření sloužících ke zvyšování bezpečnosti účastníků silničního provozu v průtazích obcí. Žadatel: Občanské sdružení, humanitární organizace, právnické a fyzické osoby, které provozují veřejně prospěšnou činnost na území Olomouckého kraje zejména v následujících oblastech: a) vzdělávání a věda b) mládež c) kultura d) sport a tělovýchova e) prevence kriminality, sociální patologie a primární prevence drogových závislostí f) zdravotnictví g) sociální služby a humanitární pomoc h) turistický ruch i) životní prostřed Výše podpory: Příspěvek slouží jako doplňkový zdroj financování a příspěvek je limitován objemem fin. prostředků z rozpočtu Ol. kraje Termín podání žádosti: Průběžné podání žádostí od 1.1. do do 14:00h. Adresa pro zaslání žádostí: Krajský úřad Olomouckého kraje - podatelna Jeremenkova 40a OLOMOUC Informace zveřejněna na: Hospodaření v lesích na území Olomouckého kraje Obnova, zajištění a výchova lesních porostů Příspěvky se poskytují pouze na hospodaření v lesích, které se nacházejí na území Olomouckého kraje, nejedná-li se o lesy určené pro obranu státu. Výše podpory: Max.výše příspěvku je ,- Kč

2 Žadatel: Vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa Termín čerpání: Na zajištění lesních porostů do 30.června Adresa pro zaslání žádostí: Krajský úřad Olomouckého kraje Jeremenkova 40a OLOMOUC Nadace ČEZ Oranžové hřiště pro rok 2014 Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních, dětských a sportovních a dalších hřišť. Podmínkou je veřejná přístupnost hřiště s výjimkou hřišť v areálech mateřských škol a zdravotních a sociálních zařízení. Výše podpory: Maximální výše příspěvku není stanovena, spoluúčast žadatele Nadace nevyžaduje. Termín: Od 1. října 2013, konečný termín není určen. Žádosti můžete podávat průběžně. V případě schválení správní radou je 365 dní od podání žádosti. Žadatel: Všechny právnické osoby Termín čerpání: Nadační příspěvek je určen výhradně k úhradě nákladů, vzniklých po podání žádosti a to nejpozději do 12 měsíců od podání žádosti. Počet žádostí o nadační příspěvek: Každý žadatel může podat pouze jednu žádost za kalendářní rok, akceptována bude vždy 1. řádně podaná žádost. Informace zveřejněna na: Vyplnit a podat žádost přes: https://www.nadacecez.cz/nadaceforms/competitions/ Podpora regionů Grantové řízení Podpora regionů je zaměřeno na podporu veřejně prospěšných projektů. Předkládané projekty se mohou týkat podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí. Bližší specifikace zaměření naleznete v dokumentu Podmínky grantového řízení Podpora regionů. Termín podání žádosti: Od 1. října 2013, konečný termín není určen. Žádosti můžete podávat průběžně. V případě schválení správní radou je 365 dní od podání žádosti. Žadatel: Všechny právnické osoby Žadatel může podat více žádostí.

3 Termín čerpání: Nadační příspěvek je určen výhradně k úhradě nákladů, vzniklých po podání žádosti a to nejpozději do 12 měsíců od podání žádosti. Výše podpory: Spoluúčast žadatele Nadace nevyžaduje, maximální výše příspěvku není stanovena. Informace zveřejněna na: Vyplnit a podat žádost přes: https://www.nadacecez.cz/nadaceforms/competitions/ Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Podpora sociálních služeb komunitního typu vzniklých po transformaci Cílem výzvy je podpora sociálních služeb komunitního typu, které vznikly jako výsledek procesu transformace pobytových služeb sociální péče. Cílem je podpořit aktivizaci klientů zařízení a takovou práci, která podporuje samostatnost klientů v rámci jejich možností a rozvíjí jejich schopnosti a dovednosti. Podporovány budou následující sociální služby: - Chráněné bydlení - Domovy pro osoby se zdravotním postižením - Domovy se zvláštním režimem - Týdenní stacionáře - Odlehčovací služba - Podpora samostatného bydlení - Osobní asistence - Pečovatelská služba - Denní stacionáře - Sociálně terapeutické dílny - Sociální rehabilitace - Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením - Služby následné péče Výdaje: Min.výše podpory je 1 mil. Kč Max.výše podpory je 10 mil. Kč - kraje a organizace zřizované kraji působící v sociální oblasti, - obce a organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti, - nestátní neziskové organizace působící v sociální oblasti - poskytovatelé sociálních služeb Příjem žádostí: do 17. duben 2014 v 12:00 Informace zveřejněna na: file:///c:/users/mas/downloads/vyzva%20d2.pdf

4 Nadace VIA Regionální fond rozvoje Poštovní spořitelny Dotaci lze využít i na opravu památek, ale hlavním kritériem při posuzování projektů bude zlepšování sousedských vztahů v daném místě. Hmotné výstupy v podobě opravené památky budou považovány za vedlejší přínos projektů. Cílem programu je tedy podporovat projekty, které: - vycházejí ze znalosti prostředí - mají potenciál vzbudit zájem místní veřejnosti (společný zájem žadatele a komunity); - těží z vnitřních zdrojů komunity (historie, tradice, osobnosti, dovednosti atd.); - vytvářejí příležitosti k podílení se místních na utváření veřejného prostoru; - stojí na skutečné spolupráci, utváření partnerství a vztahů; - podporují propojování, setkávání a vzájemné poznávání různých skupin místních obyvatel; - obohacují účastníky o společné zážitky, nové zkušenosti a dovednosti; - jsou postaveny na dobrovolnické práci (investici vlastního času a odborných znalostí); - podporují odpovědnost místních občanů za daný stav věcí. České nevládní neziskové organizace registrované jako spolky (včetně původních občanských sdružení), obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, ústavy, účelová zařízení církví (charity a diakonie), obce a sdružení obcí, příspěvkové organizace. Příjem žádostí: Do Výše podpory: Max.výše grantu je ,- Informace zveřejněna na: Forma podání: Žádost o grant musí být podána v tištěné i elektronické verzi na předepsaných formulářích (lze získat na a se všemi požadovanými přílohami. Fond místních iniciativ Rychlé granty Dostupné prostředky na řešení problémů, které se netýkají pouze několika občanů, ale přímo či nepřímo všech obyvatel dané lokality. Tyto granty chtějí povzbudit místní obyvatele, aby se aktivně podíleli na veřejném životě a hájili svá práva. V minulosti byly prostředky využity na hledání šetrnějších řešení výstavby silnic a velkých objektů, na ochranu životního prostředí a na informování veřejnosti o aktuálním dění v obci. Svého určení Rychlé granty nejlépe docházejí tam, kde je nezbytná okamžitá reakce a kde by měla nečinnost dlouhodobé dopady na místní komunitu.

5 Na co je nelze využít: Rychlé granty nejsou určeny jako překlenovací prostředky na projekty ani jako prostředky na chod a rozvoj organizace. Konkrétně je nelze využít na: financování služeb sociálního a zdravotního charakteru; akce, které nemají trvalejší dopad na život dané komunity; projekty bez vazby na určitou lokalitu; aktivity ovlivňující legislativu na úrovni zákonů; investiční akce včetně nákupu drobného vybavení; komunitní plánování obcí; financování aktivit politických subjektů a volebních kampaní; spolufinancování dlouhodobých projektů, v jejichž celkovém rozpočtu by maximální příspěvek z programu činil zanedbatelné procento nákladů. nadační fondy obecně prospěšné společnosti spolky (dříve občanská sdružení) účelová zařízení církví ústavy Alokace: minimálně Kč / aktuálně zbývá k rozdělení V současné chvíli zbývá k rozdělení: Kč Maximální výše grantu je Kč Doba realizace: maximální doba realizace projektu je 6 měsíců. Příjem žádostí: KAŽDÝ PRVNÍ ČTVRTEK V MĚSÍCI, AŽ DO VYČERPÁNÍ ALOKOVANÝCH PROSTŘEDKŮ Informace zveřejněna: Adresa zaslání žádosti: Poštou se zasílá 1 originál žádosti + povinné přílohy Nadace VIA, Jelení 195/9, Praha 1 em se posílá vyplněný formulář žádosti ve formátu.doc nebo.docx + nepovinné přílohy určené pro hodnotící komisi na adresu Fond kulturního dědictví Záchrana drobných památek místního významu Podporované aktivity a cíle: Cílem programu je podpora projektů usilujících o záchranu, obnovu a údržbu drobných nemovitých památek místního významu se zapojením místních obyvatel a místní veřejnosti. OBNOVA DROBNÝCH PAMÁTEK A ZLEPŠENÍ STAVU A VZHLEDU KRAJINY

6 záchrana, obnova a údržba drobných nemovitých památek místního významu; zlepšení stavu a vzhledu kulturní krajiny; záchrana a udržení genia loci místa; podpora využitelnosti místa při pobytu lidí v krajině. ZAPOJENÍ OBYVATEL DO PÉČE O LOKÁLNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ podpora vlastní aktivity občanů; zapojení co nejširšího spektra místních obyvatel a veřejnosti; využití potenciálu místní komunity; vytváření prostoru pro dobrovolnou činnost občanů. SPOLUPRÁCE A ROZVOJ PARTNERSTVÍ MEZI MÍSTNÍMI AKTÉRY vzájemná spolupráce a rozvoj partnerských vztahů mezi místními aktéry občany, neziskovými organizacemi, podnikateli a veřejnou správou; finanční a jiná spoluúčast obce, vlastníků památek, podnikatelů, občanů a dalších subjektů. POSÍLENÍ ZÁJMU OBČANŮ O KULTURNÍ DĚDICTVÍ A DROBNÉ PAMÁTKY posílení zájmu občanů o lokální kulturní dědictví a drobné památky v krajině (doprovodné a popularizační aktivity). POSÍLENÍ SPOLEČNÉ IDENTITY, ODPOVĚDNOSTI A VZTAHU LIDÍ K MÍSTU KDE ŽIJÍ posílení vztahu lidí k místní památce a místu kde žijí; mapování historických souvislostí (využití písemných zdrojů i pamětníků); vrácení drobné památky do života komunity a paměti obyvatel; hledání a posílení společné identity, obnova tradic; utužení vazeb místní komunity (společná práce, závěrečná oslava). Příjem žádostí: do 16. dubna 2014 církevní právnické osoby s výjimkou církví a církevních společností (žádat mohou farnosti, charity, diakonie) nadace nadační fondy obce obecně prospěšné společnosti spolky (včetně původních občanských sdružení) ústavy Výše podpory: Až do výše ,- (celkem k rozdělení ,-) Informace zveřejněna na: Pro vodu v krajině 2014 Nestlé pro vodu v krajině Cílem grantového programu je podpora zapojování místních komunit do zlepšování retenční schopnost krajiny, protipovodňové ochrany, uplatňování efektivního a přírodě blízkého hospodaření s vodou a zvyšování povědomí místních obyvatel o dané problematice. - Zvyšování retenční schopnosti krajiny (snižování rizika sucha i povodní) - Hospodaření s vodou v obci (ve městě) - Hospodaření s vodou v budovách a na přilehlých pozemcích

7 Na co lze žádat: Náklady na realizaci konkrétního opatření (minimálně 40% z celkové žádané částky) náklady na realizaci dalších aktivit projektu propagace projektu (tvorba a tisk informačních materiálů) koordinace projektu a režijní náklady (maximálně do výše 10% žádané částky) Příjem žádostí: do 10. dubna 2014 (Realizace projektu do ) nestátní neziskové organizace: spolky, ústavy, sociální družstva, obecně prospěšné společnosti obce, sdružení a spolky obcí příspěvkové organizace (např. školy) církevní právnické osoby Výše podpory: Max Kč Informace zveřejněna na: Nová zelená úsporám Cílem podprogramu Nová zelená úsporám Rodinné domy je snížení emisí skleníkových plynů, dosažení úspor energie na straně konečné a zlepšení stavu životního prostředí. Oblast podpory: Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností Efektivní využití zdrojů energie Alokace: Pro výzvu ,- Kč Příjem žádostí: Od 1.dubna 2014 do 31. října 2014 do 12hod. Žadateli o podporu jsou vlastníci a stavebníci rodinných domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby. Žadatelem o podporu může být pouze osoba podléhající daňové povinnosti Informace zveřejněna na:

8 Regionální fond rozvoje Cíle programu: Cílem programu je zapojování občanů do společenského a veřejného života v místě, kde žijí, podpora utváření aktivních komunit a dobrých sousedských vztahů. Z programu budou podporovány projekty, které usilují o sblížení a rozvoj místní komunity, zlepšování a posilování pozitivních mezilidských vztahů v daném místě i vztahů k samotnému místu. Hmotné výstupy jsou přitom považovány za vedlejší přidanou hodnotu projektů. Program klade důraz na aktivní zapojování a reálné zapojení místní veřejnosti do celého cyklu projektu. Program se zaměřuje zejména na nastartování nových aktivit, podporu čerstvých nápadů a probouzení dosud spících komunit, které nabízejí vyšší potenciál kvalitativní změny mezilidských vztahů. - Cílem programu je podporovat projekty, které: - vycházejí ze znalosti prostředí; - mají potenciál vzbudit zájem místní veřejnosti - vytvářejí příležitosti k podílení se místních na utváření veřejného prostoru; - stojí na skutečné spolupráci, utváření partnerství a vztahů; - podporují propojování, setkávání a vzájemné poznávání různých skupin místních obyvatel; - obohacují účastníky o společné zážitky, nové zkušenosti a dovednosti; - jsou postaveny na dobrovolnické práci (investici vlastního času a odborných znalostí); - podporují odpovědnost místních občanů za daný stav věcí. Témata: Podpora sousedských vztahů a pospolitosti Výše grantu: Do výše Kč a bezplatné vzdělávání (účast na 3 seminářích). nadace nadační fondy obce obecně prospěšné společnosti příspěvkové organizace sdružení obcí spolky (včetně původních občanských sdružení) účelová zařízení církví charity a diakonie ústavy Informace zveřejněna na: Ministerstvo financí a kultury Program CZ 06 Kulturní dědictví a současné umění Programová oblast č.17 Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského kulturního dědictví Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského kulturního dědictví je zaměřena na posílení evropské kulturní identity, kulturního dialogu a bilaterálních vztahů. Předmětem žádosti mohou být níže popsané aktivity: 1. Profesionální divadlo 1.1 Festival, přehlídka 1.2 Nový interdisciplinární projekt (podpora jeho nastudování a ročního provozování) 1.3 Nový inscenační projekt (podpora nastudování inscenace (nebo jiného typu divadelní události) a její roční provozování (uvádění))

9 1.4 Provozování (uvádění) inscenačního projektu 2. Profesionální výtvarné umění 2.1 Podpora realizace výstavního projektu 2.2 Podpora celoroční výstavní činnosti 2.3 Tvůrčí dílna, odborný kurz, konference 3. Profesionální hudební umění 3.1 Hudební festival 3.2 Koncertní akce 3.3 Tvůrčí dílna, odborný kurz, konference, seminář 4. Filmové umění 4.1 Scénáristický kreativní workshop, odborný kurz, konference, seminář 4.2 Filmový festival, přehlídka Příjem žádostí: Od do 26. června 2014 Celková alokace: ,00 Minimální výše grantu na projekt je Kč a maximální Kč Výzva je určena pro právnické a fyzické osoby zajišťující kulturní služby, činnosti a statky v oblastech profesionálního divadla, výtvarného, hudebního a filmového umění. Oprávněnými žadateli jsou: - Národní úroveň příspěvkové organizace zřízené MK (umělecké, sbírkotvorné i vědecké). - Kraje a města/obce: kulturní a umělecké organizace zřizované a financované samosprávou. - Nestátní kulturní a umělecké subjekty, neziskové kulturní organizace a společnosti včetně fyzických osob, které po dobu minimálně 3 let vykazují mimořádné výsledky svého uměleckého snažení, nebo činnosti zásadním způsobem podporující kvalitní uměleckou tvorbu. Žádost zaslat: elektronicky pomocí formuláře na stránkách tlačítko CEDR Informace zveřejněna na : PO17.pdf Programová oblast č.16 Zachování a revitalizace kulturního dědictví Zaměření na ochranu, uchování, obnovu a vhodnou prezentaci a využití movitého a nemovitého kulturního dědictví (včetně dědictví kulturních menšin, například dědictví židovského a romského) a na zpřístupnění tohoto kulturního dědictví veřejnosti. V rámci nemovitého kulturního dědictví se podpora týká nemovité části: - památkového fondu, který zahrnuje kulturní památky (KP), národní kulturní památky (NKP) a památky UNESCO, které jsou evidovány v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Jedná se nejen o stavební objekty a jejich soubory, ale i o krajinářské a zahradní kompozice jako součást kulturní krajiny.

10 Uchování a obnova nemovitostí (které nejsou samostatně evidovány v Ústředním seznamu kulturních památek ČR jako památky UNESCO, NKP a KP) v památkově chráněných územích nebude podpořena. - vytváření optimálního prostředí pro zajištění péče o sbírky a archiválie - restaurování a další umělecká a technická opatření zajišťující dlouhodobé uchování a presentaci sbírek a archiválií - veškeré další činnosti směřující k co nejúčinnější presentaci movitých kulturních hodnot; v případě sbírek muzejní povahy především neotřelé a inovativní formy presentace, v případě písemného dědictví presentace prostřednictvím současných technických prostředků a technologií po předcházejícím restaurování a digitalizaci písemných děl Oprávněným žadatelem je žadatel (subjekt), který má právní subjektivitu a je vlastníkem/správcem kulturního dědictví, které je evidováno v Ústředním seznamu kulturních památek nebo Centrální evidenci sbírek nebo Fondech knihoven evidovaných v evidenci Ministerstva kultury instituce zřizované státem, územní samosprávné celky, nevládní organizace náboženské organizace/ církevní právnické osoby obce právnické osoby Výše výdajů: Min. výše výdajů Kč a maximální Kč Příjem žádostí: Do 20. června 2014 Informace zveřejněna na: PO16.pdf Žádost zaslat: elektronicky pomocí formuláře na stránkách tlačítko CEDR OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Cíl: Posílení pracovní integrace osob ohrožených sociálním vyloučením či sociálně vyloučených, odstraňování bariér znesnadňujících jejich rovnocenný vstup a udržení se na trhu práce. Podpora nástrojů a činností vedoucích k motivaci a aktivizaci cílové skupiny Podpůrné služby - zejména poradenské služby, včetně bilanční diagnostiky, pracovní diagnostiky, ergo-diagnostiky apod. Profesní vzdělávání, které představují zejména rekvalifikace a další odborné kurzy Podpora uplatnění na trhu práce formou příspěvku na úhradu mzdových nákladů zaměstnavatelům a tvorba pracovních míst Podpora tvorby a realizace komplexních programů zaměstnanosti

11 Podpora udržitelnosti pracovních míst Příjem žádostí: Do Místní a občanské iniciativy -Nestátní neziskové organizace -Vzdělávací a poradenské organizace Výše podpory: Min. na projekt je ,- Max. na projekt je ,- Informace zveřejněna na: Žádost zaslat: On-line vypracovat v aplikaci Benefit7 Podpora sociální integrace a sociálních služeb Výzva se zaměřuje na podporu sociálních inovací pro začlenění cílových skupin do společnosti a na trh práce. Důraz je kladen na vytváření inovačních nástrojů k zajištění vícezdrojového financování sociálních služeb. -Vytvoření a zavedení udržitelných nových řešení - Vytvoření nových nástrojů nebo systémů financování Příjem žádostí: Do Poskytovatelé sociálních služeb Fyzické osoby (OSVČ) Nestátní neziskové organizace církevní právnické osoby spolky ústavy sociální družstva kraje, obce, organizace zřizované kraji a obcemi, svazky obcí; veřejné výzkumné instituce Výše podpory: Na výzvu je celkem určeno ,- Informace zveřejněna na: Žádost zaslat: On-line vypracovat v aplikaci Benefit7

12 Ministerstvo životního prostředí Prioritní osa 1. Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 1.1 Snížení znečištění vod Snížení znečištění z komunálních zdrojů - výstavba, rekonstrukce a intenzifikace centrálních ČOV - výstavba, rekonstrukce a dostavba stokových systémů Příjem žádostí: Do 30.května 2014 Informace: Výzva se vztahuje na individuální projekty s celkovými náklady nad 5 mil. EUR ve vysokém stupni připravenosti Informace zveřejněna na: opzp_lxi_vyzva_03_2014.pdf 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody - výstavbu, rekonstrukci a intenzifikaci úpraven vody, zdrojů pitné vody zásobujících více než obyvatel - výstavbu a dostavbu přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody a souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě v obcích nad obyvatel - výstavbu a dostavbu přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody a souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě v obcích nad obyvatel Příjem žádostí: Do 30.května 2014 Informace: Výzva se vztahuje na individuální projekty s celkovými náklady nad 5 mil. EUR ve vysokém stupni připravenosti

13 Informace zveřejněna na: opzp_lxi_vyzva_03_2014.pdf 1.3 Omezování rizika povodní Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany Příjem žádostí: Od 5. března do 15. dubna 2014 Informace zveřejněna na: Alokace: Na prioritní osu 1 ve výši 500 mil. Kč Min. způsobilé výdaje na projekt v ve výši 400tis. Kč Budování, rekonstrukce a modernizace systému předpovědní služby Budování a modernizace varovných a výstražných systémů ochrany před povodněmi Zpracování podkladových analýz, digitálních map. podkladů Prioritní osa 2. Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí 2.1 Zlepšování kvality ovzduší Příjem žádostí: Od 5. března do 30. května 2014 Podpořeny budou projekty s podpisem smlouvy o dílo do 15.října 2014 Informace zveřejněna na: Alokace: Na schválené projekty je 500 mil. Kč Občanské sdružení Obchodní společnosti vlastněné z více než 67 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty Obchodní společnosti vlastněné z méně než 67 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty

14 Snížení imisní zátěže ze zdrojů v objektech nenapojených na CZT V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na: - pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje, jmenovitém tepelném výkonu do 5 MW Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických systémů včetně CZT V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na: - výstavbu nového centrálního zdroje tepla včetně nově budovaných rozvodů tepla a rozšiřování stávajících rozvodů - rozšíření stávajících středotlaké sítě při současném zajištění přechodu na spalování plynných paliv u jednotliv.zdrojů Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na: - výsadbu a regeneraci izolační zeleně oddělující obytnou zástavbu od prům.staveb - Pořízení strojů na úklid zpevněných cest nebo silničních komunikací - Pořízení dalších technických zařízení ke snižování prašnosti 2.2 Omezování emisí Příjem žádostí: Od 5. března do 15. dubna 2014 Podpořeny budou projekty s podpisem smlouvy o dílo do 15.října 2014 Informace zveřejněna na: Alokace: Na prioritní osu 1 ve výši 600 mil. Kč Rekonstrukce nespalovacích zdrojů nebo instalaci zařízení na záchyt emisí Technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí NH 3 Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie Příjem žádostí: Od 5. března do 30. dubna 2014 Alokace na schválené projekty je ve výši 3,5 mld. Kč

15 Žadatelé podoblasti 3.1.1, 3.2.1, : Státní podniky Občanská sdružení Církve Obecně prospěšné společnosti Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE - Výstavba a rekonstrukce bude možno podporovat projekty zaměřené na výstavbu a rekonstrukci lokálních zdrojů tepla Realizace úspor energie - snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov (zateplení obvodových plášťů a střešních konstrukcí, výměna či rekonstrukce otvorových výplní) Opatření musí směřovat k postupnému dosažení nízkoenergetického nebo vyššího standardu pro energetickou náročnost budov. Při bodovém hodnocení mohou být započítány i úspory energie a emisí ze souvisejících energetických opatření, které jsou realizovány žadatelem z vlastních zdrojů Využívání odpadního tepla - aplikace technologií na využití odpadního tepla (rekupace, výměníky na využití odpadního tepla) Prioritní osa 4. Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady Příjem žádostí: Od 5. března do 15. dubna 2014 Informace zveřejněna na: Alokace: Na prioritní osu 1 ve výši 2 mld. Kč

16 Systémy pro separaci a svoz biologicky rozložitelných odpadů Systémy pro separaci a svoz plastů, papíru, skla, kovů, textilu, nápoj.kartonů Vybavení (s navýšením kapacity) zařízení na překládání směsného komunálního odpadu vybavení (s navýšením kapacity) zařízení na úpravu plastů, papíru, skla, kovů, textilu, nápoj.kartonů vybavení (s navýšením kapacity) dotřiďovacích linek pro separaci odpadů vybavení (s navýšením kapacity) bioplynových a biofermentačních stanic vybavení kompostáren vybavení sběrných dvorů Občanská sdružení Podnikatelé fyzické osoby 4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží Příjem žádostí: Od 5. března do 15. dubna 2014 Informace zveřejněna na: Realizace průzkumných prací analýz a rizik Občanská sdružení Podnikatelé i nepodnikatelé fyzické osoby Informace: Předložení podkladů pro vydání Závazného stanoviska OEREŠ MŽP doložit do Prioritní osa 6. Zlepšování stavu přírody a krajiny Příjem žádostí: Od 5. března do 15. dubna 2014 Informace zveřejněna na: Alokace: Na prioritní osu 6 ve výši 600 mil. Kč (z toho na oblast podpory 6.2 ve výši 120 mil. Kč, na oblast podpory 6.3 ve výši 100 mil.

17 Kč, na oblast podpory 6.4 ve výši celkem 200 mil. Kč, na oblast podpory 6.5 ve výši 100 mil. Kč a na oblast podpory 6.6 ve výši 60 mil. Kč). Omezení v rámci výzvy: Podpořeny mohou být pouze ty žádosti o podporu, na základě kterých bude minimálně 60 % realizačních nákladů profinancováno a podáno v žádostech o platbu v roce Podpora biodiverzity Opatření pro uchování a zvyšování početnosti druhů Péče o chráněné území Opatření k minimalizaci a předcházení škodám způsobených ohroženými druhy živočichů na komunikacích, vodohospodářských objektech, zemědělských a lesních kulturách Investice ke zvyšování adaptivních schopností ekosystémů Předcházení zavlékání, regulace a likvidace populací invazních druhů rostlin i živočichů Fyzické osoby nepodnikatelé Kraje Státní podniky (lesy, správce toků) Občanská sdružení Obecně prospěšné společnosti 6.3. Obnova krajinných struktur Realizace opatření zaměřené na výsadby zeleně v krajině a ochranu půdy Příprava a realizace prvků územ.systému ekologické stability Zakládání a obnova krajinných prvků Opatření k zachování a celkovému zlepšení přírodních poměrů v lesích ve zvláště chráněných územích Zpracování lesních hospodářských plánů pro lesy na územích národních parků Fyzické osoby nepodnikatelé Kraje Státní podniky (lesy, správce toků) Občanská sdružení Obecně prospěšné společnosti

18 6.4. Optimalizace vodního režimu krajiny Opatření vedoucí ke zvyšování retenční schopnosti krajiny Realizace opatření ke zlepšení morfologie vodních složek krajiny obsažená v Plánu oblasti povodní Moravy Realizace opatření k ochraně proti vodní a větrné erozi Fyzické osoby nepodnikatelé Kraje Státní podniky (lesy, správce toků) Občanská sdružení Obecně prospěšné společnosti 6.5. Podpora regenerace urbanizované krajiny Opatření pro zakládání a revitalizaci významné sídelní zeleně posilující diverzitu a vztah obyvatel sídel Zakládání a regenerace zeleně v rámci tvorby zeleného prstence kolem sídla, vymezené v územně plánovací dokumentaci Výsadba vegetace na místě brownfields, bývalých vojenských prostorů Odstranění nebo zajištění nevyužívaných staveb zařazených do soustavy Natura 2000 Fyzické osoby nepodnikatelé Kraje Státní podniky (lesy, správce toků) Občanská sdružení Obecně prospěšné společnosti 6.6. Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti Stabilizace nebo sanace sesuvů a skalních masivů, které ohrožují především životy, zdraví a majetek občanů Vyhledávání a realizace nových zdrojů pro zásobování obyvatelstva Provádění geologických a hydrogeologických prací Realizace technických prací sloužících k zajištění dalších neobnovitelných přírodních zdrojů

19 Realizace technických prací sloužících k zajištění dalších neobnovitelných přírodních zdrojů Provedení inženýrsko geologických a hydrogeologických prací v sídlech postižených v minulosti hornickou či obdobnou činností a provedení následných sanačních prací Inventarizace sesuvů a jejich kategorizace, stanovení priorit pro výběr nejzávažnějších sesuvů ke stabilizaci nebo sanaci. Kraje Státní podniky (lesy, správce toků)

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Srpen 2014 Nadace ČEZ Oranžové hřiště pro rok 2014 Podporované aktivity: Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních,

Více

Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009

Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009 Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009 Ascend s.r.o. Korunní 859/18, 120 00 Praha 2 RNDr. Lubomír Paroha, paroha@ascend.cz,

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Ing. Michal Kotus Projektový manažer odboru ochrany přírody, odpadů a ENV Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2)

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) OMNIUM 2014 Jakub Děd Možnosti financování obnovy kulturního dědictví Zlín, 25. březen 2014 www.omniumos.cz EHP/Norsko

Více

LVIII. výzva OP ŽP Žádosti o dotaci jsou přijímány od 5. 3. 15. 4. 2014, výsledky by měly být známy v červenci 2014 Alokace 3,7 mld.

LVIII. výzva OP ŽP Žádosti o dotaci jsou přijímány od 5. 3. 15. 4. 2014, výsledky by měly být známy v červenci 2014 Alokace 3,7 mld. Přehled dotačních možností v rámci LVIII., LIX. a LX. výzvy OP ŽP Celkové náklady projektu do 50 mil. EUR včetně DPH pro všechny oblasti a vyhlášené výzvy LVIII. výzva OP ŽP Žádosti o dotaci jsou přijímány

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1.1 Výstavba kanalizace, výstavba, modernizace a intenzifikace

Více

OPŽP šance pro finance obcím

OPŽP šance pro finance obcím OPŽP šance pro finance obcím Operační program Životní prostředí 2007 2013 Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie Ondřej Vrbický

Více

Nabídka zajištění dotací z EU. XXIV.výzva OPŽP. Březen 2011

Nabídka zajištění dotací z EU. XXIV.výzva OPŽP. Březen 2011 Nabídka zajištění dotací z EU XXIV.výzva OPŽP Březen 2011 Operační program životního prostředí 2007 2013 OPŽP je financován ze dvou fondů Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti Druhý

Více

MAS OPŽP 2014-2020 19.3.2015

MAS OPŽP 2014-2020 19.3.2015 OPŽP 2014-2020 19.3.2015 Základní údaje o OPŽP 2014-2020 Řídící orgán: Ministerstvo Životního prostředí Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí RENARDS dotační, s.r.o.. www.renards.cz.

Více

0,9 % 2,9 % 1,2 % 12,2 % 15,8 % 40,4 % 13,7 % 12,9 %

0,9 % 2,9 % 1,2 % 12,2 % 15,8 % 40,4 % 13,7 % 12,9 % 0,9 % 2,9 % 1,2 % 12,2 % 15,8 % 40,4 % 13,7 % 12,9 % Prioritní osa 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní Oblast podpory 1.1 Podoblast podpory 1.1.2 Snížení znečištění

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění Tereza Nováková Úsek řízení projektů, odbor ochrany ovzduší a OZE Obsah 1. Možnosti čerpání podpory z OPŽP

Více

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Obsah: 1)Kde můžete sledovat aktuálnídotačnípříležitosti 2)Tematickéoperačníprogramy na období2007-2013

Více

8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR

8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR 8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj

Více

Úvod do problematiky OPŽP

Úvod do problematiky OPŽP Úvod do problematiky OPŽP Ing. Kamila Lisalová EKOTOXA s.r.o. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Osnova Návrh projektového

Více

OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP)

OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP) OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP) OP Životní prostředí nabízí v letech 2007-2013 z evropských fondů přes 5 miliard Euro. Svým objemem financí (18,4 %) se jedná o druhý největší český operační program. Žadatelem

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 Prioritní osa 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 1.1 Snížení znečištění vod 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody 1.3 Omezování

Více

Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové náklady projektu do 50 mil. EUR včetně DPH)

Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové náklady projektu do 50 mil. EUR včetně DPH) LXVI. výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Ministerstvo životního prostředí

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Operační program Ží OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SFŽP ČR Státní fond životního prostř ČR Od roku 1992 přispíváme zásadním způsobem na investice do ochrany a zlepšování životního prostř Poskytujeme

Více

Dotační možnosti pro oblast odpadového hospodářství

Dotační možnosti pro oblast odpadového hospodářství Dotační možnosti pro oblast odpadového hospodářství Ing. Pavel Uhlíř Projektový manažer pro oblast životního prostředí RAVEN EU Advisory, a.s. Žďár nad Sázavou, 28.2.2008 RAVEN EU ADVISORY, A.S. Programové

Více

(Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace

(Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace DO 48-52 last minute 9.1. 7:19 PM Stránka 48 48 Operační program (Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace /Program/GS (registrační) žádostí Finanční mechanismus

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Mgr. Martin Kubica náměstek úseku řízení OPŽP Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260

Více

EHP a Norské fondy Program CZ02

EHP a Norské fondy Program CZ02 EHP a Norské fondy Program CZ02 Základní údaje Poskytovatel příspěvku (donor): Norské království, Island, Lichtenštejnsko Zprostředkovatel programu (Řídící orgán): Ministersvo financí Partner programu

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Projekty a podpory SFŽP ČR v oblasti životního prostředí

Projekty a podpory SFŽP ČR v oblasti životního prostředí SFŽP Projekty a podpory SFŽP ČR v oblasti životního prostředí I. Setkání mikroregionů Středočeského kraje 10. 11. 2011 Ing. Radka Bučilová Pověřena řízením SFŽP ČR Projekty a podpory v oblasti ŽP Státní

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Podpora přírodě blízkých protipovodňových opatření v rámci OPŽP oblast podpory 1.3

Podpora přírodě blízkých protipovodňových opatření v rámci OPŽP oblast podpory 1.3 Podpora přírodě blízkých protipovodňových opatření v rámci OPŽP oblast podpory 1.3 Š I N D L A R s. r. o. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800

Více

Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3

Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3 Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3 Ing. Petr Stejskal Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz OPŽP pro

Více

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Integrovaný regionální operační program 2014-2020 (IROP) Územní plány Obce s rozšířenou působností Pořízení územních plánů a změn územních plánů Max. 90 % ze

Více

N á v r h Program podpory projektů regionů národních parků

N á v r h Program podpory projektů regionů národních parků N á v r h Program podpory projektů regionů národních parků Kritéria pro výběr k podpoře (hodnocení): odpovídají hodnotícím kritériím Příloh III pro programy 2 a 3, s tím, že dodatečným kritériem bude územní

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Turnov, 18. června 2014 www.zdravamesta.cz/ls Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 28. 5. 2014 Obsah 1. Cestovní ruch... 2 Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského kulturního dědictví 2 Zachování

Více

Moţnosti financování přírodních zahrad

Moţnosti financování přírodních zahrad Moţnosti financování přírodních zahrad Zuzana Krpálková Operační program Ţivotní prostředí OP Ţivotní prostředí Prioritní osa 6 Zlepšení stavu přírody a krajiny Oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované

Více

Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP

Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP Miroslav Zmeškal Státní fond životního prostředí ČR Krajské pracoviště Zlín J.A.Bati 5520 Oblasti podpory Prioritní osa 2.1 Zlepšování kvality ovzduší

Více

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí Pytloun Martin, Horecký Jakub Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo životního prostředí Státní

Více

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Z jakých podprogramů lze podpořit pořízení kogenerační

Více

OPŽP 2014 2020 aktuální informace

OPŽP 2014 2020 aktuální informace OPŽP 2014 2020 aktuální informace Mgr. Ing. Jana Tejkalová Odbor ochrany vod, odd. ochrany před povodněmi Setkání vodoprávních úřadů s odborem ochrany vod MŽP Nové Město na Moravě 29. - 30. 4. 2015 OBSAH

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor řízení pomoci z ESF Role v implementační

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

Operační Program Životní prostředí

Operační Program Životní prostředí Operační Program Životní prostředí Informace o programu podpory PO 3 Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie Tento program je určen všem žadatelům z veřejného sektoru, kteří mají zájem využívat

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Úvod 1. Dotační programy Plzeňského kraje v roce 2015 pro oblast ŽP 2. Národní dotační

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Aktuální dotační možnosti Operačního programu Životní Prostředí pro malé obce

Aktuální dotační možnosti Operačního programu Životní Prostředí pro malé obce Aktuální dotační možnosti Operačního programu Životní Prostředí pro malé obce Richard Lev Ředitel odboru Projektového poradenství e-mail: lev@grantikacs.com Mob: +420 731 192 877 Kapitola/Slide GRANTIKA

Více

Dotační zpravodaj. č. 3/2015

Dotační zpravodaj. č. 3/2015 Dotační zpravodaj č. 3/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354 426 140 IČO: 48

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR

5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Evropská unie Fond soudržnosti Pro vodu, vzduch a přírodu 5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

DOTAČNÍ INFO K 16. 11. 2015 MPSV - ESF

DOTAČNÍ INFO K 16. 11. 2015 MPSV - ESF DOTAČNÍ INFO K 16. 11. 2015 MPSV - ESF Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu 11.11.2015 Číslo výzvy: 035 Výzva platí od: 11. listopad

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Operační program Ţivotní prostředí. 17. června 2009 Kladno

Operační program Ţivotní prostředí. 17. června 2009 Kladno Seminář Podpora a propagace oblasti podpory 4.2 odstraňování starých ekologických zátěţí OPŢP Operační program Ţivotní prostředí Ing. Jan Kříţ ředitel odboru fondů EU Ministerstvo ţivotního prostředí 17.

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRIORITNÍ OSA 4. Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRIORITNÍ OSA 4. Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží PRIORITNÍ OSA 4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží ZÁKLADNÍ DOKUMENTY Programový dokument OPŽP Implementační dokument Směrnice MŽP č. 7/2007 o předkládání žádostí

Více

20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013

20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 Prioritní osy ROP Prioritní osy a oblasti podpory ROP NUTS 2 Střední Čechy Prioritní osa 1 Doprava Prioritní

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program přeshraniční spolupráce ČR-Polsko MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR AKTUÁLNÍ MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ OBNOVY A UCHOVÁNÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ, Liberec, 10.12.2014 Obsah prezentace Ohlédnutí za programovým

Více

Programové období 2014 2020. Nové příležitosti financování projektů municipalit

Programové období 2014 2020. Nové příležitosti financování projektů municipalit Programové období 2014 2020 Nové příležitosti financování projektů municipalit OPŽP 2014+ příležitosti pro obce částečně zúžené zaměření (nebude např. podporováno environmentální vzdělávání, oproti očekávání

Více

Spolupráce MMR s NSZM. Finanční zdroje MMR pro města a obce

Spolupráce MMR s NSZM. Finanční zdroje MMR pro města a obce Spolupráce MMR s NSZM Finanční zdroje MMR pro města a obce XVII. Celostátní konference Národní sítě Zdravých měst ČR Ing. Michal Janeba náměstek ministra pro regionální politiku a cestovní ruch Ministerstvo

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny http://www.dotace.nature.cz/ Péče o dřeviny Opatření je zaměřeno především na péči o památné a jinak významné stromy. Udržení jejich životaschopnosti je významné

Více

MŽP vyhlásilo první výzvy z nového OPŽP 2014-2020

MŽP vyhlásilo první výzvy z nového OPŽP 2014-2020 MŽP vyhlásilo první výzvy z nového OPŽP 2014-2020 Červenec 2015 OP ŽP - 1. výzva, PO 1, SC: 1.1 - Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících

Více

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Mgr. Alena Lehmannová ENVIC, občanské sdružení Spálené Poříčí, 17. února 2011 1 Síť ENVIC Síť environmentálních informačních

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

Operační program životní prostředí avíza výzev

Operační program životní prostředí avíza výzev Operační program životní prostředí avíza výzev - Zahájení příjmu žádostí 14. 8. 2015 Příjemci dotací: - FO podnikající - Právnická osoba (včetně obcí) Prioritní osa 1 1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění

Více

Výzva k předkládání žádostí o finanční příspěvek

Výzva k předkládání žádostí o finanční příspěvek Výzva k předkládání žádostí o finanční příspěvek V souladu s Operačním programem přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika 2007-2013 a s regionální dokumentací Fondu mikroprojektů vyhlašuje

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 2.2. Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV 17. prosince 2007 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech 2014-2020

Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech 2014-2020 Ondřej Pašek Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech 2014-2020 Dohoda o partnerství Schválena Vládou ČR 9. 4. 2014, odeslána k formálním vyjednáváním s Evropskou

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce. VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24.

Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce. VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24. Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24. květen 2011 Vybrané programy MŽP vhodné pro obce Operační program Životní prostředí

Více

L. výzva. Žádosti o podporu v rámci prioritních os 3 a 6 jsou přijímány od 27. června do 29. listopadu 2013.

L. výzva. Žádosti o podporu v rámci prioritních os 3 a 6 jsou přijímány od 27. června do 29. listopadu 2013. L. výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Ministerstvo životního prostředí

Více

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role 1.1. Doprava a komunikace 1.2. Technická infrastruktura Zlepšení stavu komunikací ve městě Snížení negativních

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘEDSTAVENÍ PRIORITNÍ OSY 4

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘEDSTAVENÍ PRIORITNÍ OSY 4 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘEDSTAVENÍ PRIORITNÍ OSY 4 PRIORITNÍ OSA 4 ZKVALITNĚNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ Globálním cílem prioritní osy 4 je zkvalitnění nakládaní

Více

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Resumé dotačních příležitostí

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

OPŽP prioritní osa 4. Petr Šandor, Martin Tomešek AOPK ČR, regionální pracoviště SCHKO Bílé Karpaty Zlín, 1.10.2015

OPŽP prioritní osa 4. Petr Šandor, Martin Tomešek AOPK ČR, regionální pracoviště SCHKO Bílé Karpaty Zlín, 1.10.2015 OPŽP prioritní osa 4 Petr Šandor, Martin Tomešek AOPK ČR, regionální pracoviště SCHKO Bílé Karpaty Zlín, 1.10.2015 OSA 1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní 1.1 - Snížit množství vypouštěného

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více