Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za školní rok 2008/2009"

Transkript

1 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Předkládá: Ing. Tibor Smetana Zpracovali: vedoucí úseků předsedové předmětových komisí členové výchovných komisí Projednáno ve školské radě dne Bohumín, září 2009

2 OBSAH 1. ÚVOD CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ÚDAJE O ŠKOLE OBORY VZDĚLÁVÁNÍ PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY Pedagogičtí pracovníci a jejich kvalifikovanost Nepedagogičtí pracovníci ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ POČET ŢÁKŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH OBORŮ POČET TŘÍD PODLE ČÁSTÍ ŠKOLY A DOSAŢENÉHO VZDĚLÁNÍ VYHODNOCENÍ HLAVNÍCH ÚKOLŮ ŠKOLY ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ Prospěch závěr školního roku 2008/ Prospěch maturitní zkoušky květen Prospěch závěrečné zkoušky červen Srovnání prospěchu Závěrečné zkoušky Maturitní zkoušky DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH ZAMĚSTNANCŮ ČINNOST PŘEDMĚTOVÝCH KOMISÍ PŘEDMĚTOVÁ KOMISE ČESKÉHO JAZYKA PŘEDMĚTOVÁ KOMISE OBCHOD A SLUŢBY PŘEDMĚTOVÁ KOMISE PŘÍRODOVĚDNÁ PŘEDMĚTOVÁ KOMISE EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ PŘEDMĚTOVÁ KOMISE ANGLICKÉHO JAZYKA PŘEDMĚTOVÁ KOMISE NĚMECKÉHO A RUSKÉHO JAZYKA PŘEDMĚTOVÁ KOMISE TĚLESNÉ VÝCHOVY PŘEDMĚTOVÁ KOMISE ICT PŘEDMĚTOVÁ KOMISE ELEKTROTECHNIKY PŘEDMĚTOVÁ KOMISE STROJNÍ ČINNOST A VÝSLEDKY ODBORNÉHO VÝCVIKU Prezentace školy Soutěž odborných vědomostí a dovedností Produktivní práce žáků Modernizace vybavení a šetření školního majetku Zpracování metodických materiálů BOZP a PO Hospitační činnost Rekvalifikace Předmětové komise Svářečská škola KOMISE VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ, PROTIDROGOVÉ A ENVIRONMENTÁLNÍ PREVENCE ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI REALIZOVANÉ PROJEKTY MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Příloha č. 1 pracoviště odborného výcviku Příloha č. 2 pracoviště odborného výcviku Příloha č. 3 vzdělávání učitelů odborného výcviku Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1

3 1. Úvod Ve školním roce jsme na škole vyučovali 6 oborů vzdělání ukončené maturitní zkouškou, 4 nástavbové obory s maturitní zkouškou a 12 oborů s výučním listem. Také v minulém roce jsme zaznamenali niţší kvalitu nastupujících ţáků. Uplynulý školní rok byl provázen výraznou snahou popularizovat na trhu práce nedostatkové obory technické, zejména pak strojírenství a stavebnictví. Naše škola realizovala změnu, kdy za Technické lyceum jsme zavedli výuku oboru s maturitou Mechanik seřizovač mechatronik, od a druhým rokem pokračuje obor Hutník s výučním listem. Tyto změny výrazně podporují sociální partneři školy, ŢDB GROUP, a. s., Bohumín, BONATRANS GROUP, a. s., Bohumín a Úřad práce Karviná. V průběhu školního roku jsme plnili obrovské mnoţství úkolů ve spojení s evropskými projekty a granty, připravujeme se na UNIV 2, na tvorbě školních vzdělávacích programů, realizaci jednotného zadání závěrečných zkoušek, atd.. I touto cestou bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům, kteří se na těchto mimořádných úkolech podíleli. Musím však také konstatovat, ţe vzdělávací a výchovné výsledky ţáků neodpovídají enormnímu úsilí pedagogů a to je nám líto. V tabulkové části této zprávy jsou porovnávány absence a prospěchy jednotlivých tříd a ročníků, se kterými se můţete podrobněji seznámit. Právě z důvodu dlouhodobé nespokojenosti s prospěchovými výsledky jsme se rozhodli od zavést stipendijní odměny pro ţáky za prospěch a výbornou docházku do vyučování pro nadcházející školní rok. Očekávali jsme, ţe tato forma odměn bude ţáky motivovat k lepším výsledkům. Výsledky klasifikace 1. a 2. ročníků to nepotvrdily, ale při závěrečných zkouškách a maturitách byl výsledek o poznání lepší. Částečně jsme vylepšili, zmodernizovali učebny a laboratoře ţáků, kromě příspěvků z projektů jsme vyuţívali také dary našich hlavních sponzorů ŢDB GROUP, a. s., Bohumín a BONATRANS GROUP, a. s., Bohumín, kterým tímto za podporu děkujeme. V průběhu prázdnin byla dokončena 1. učebna pro interaktivní výuku. Je nám velmi líto, ţe nám nebyl přijat investiční projekt a další neinvestiční projekty, protoţe jsme přesvědčeni, ţe ty byly dobře zpracovány. Významně jsme se zapojili do vzdělávání v rámci rekvalifikací pro firmy, kde jsme provedli kurzy za cca 1 mil. Kč. Jako kaţdoročně, také letos jsme zajišťovali další vzdělávání pracovníků, na které jsme vynaloţili oproti plánovaným 50 tis. Kč z rozpočtu dalších 200 tis. Kč z vlastních zdrojů. Z tohoto stručného výčtu a ze zpráv předmětových komisí, které jsou obsahem výroční zprávy, je vidět obrovské úsilí a zainteresovanost zaměstnanců, které by mohlo vést k udrţení zájmu o studium v naší škole pro další roky. Vzhledem k mému odchodu do důchodu k 30. září 2009 chci také touto cestou poděkovat spolupracovníkům, kolegům a sociálním partnerům za spolupráci a práci pro bohumínskou střední odbornou školu. Ing. Tibor Smetana Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 2

4 2. Charakteristika školy 2.1. Údaje o škole Střední škola, Bohumín, Název školy: Sídlo školy: Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, Bohumín IČ: IZO: Charakteristika školy: Škola ve školní roce 2008/2009 vyučovala 20 oborů, z toho je vyučováno 12 oborů středního vzdělání s výučním listem, 6 oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou, 2 obory nástavbového studia s maturitní zkouškou a obor Podnikání je vyučován ve formě denní, večerní i dálkové. Zřizovatel: Vedení školy: Právní forma: Moravskoslezský kraj ředitel: Ing. Tibor Smetana zástupce ředitele pro teorii a statutární zástupce ředitele: Mgr. Halina Stiborová zástupce ředitele pro teorii: Ing.Tomáš Cedivoda vedoucí dílen ved. učitel odborného výcviku: Karel Bednarz vedoucí ekonomického úseku: Bc. Marcela Konečná příspěvková organizace Telefon: Internetová adresa: Školská rada: Předseda Mgr. Jan Halama Školská rada byla zřízena k Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 3

5 2.2. Obory vzdělávání Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou Kód oboru Název oboru Délka studia Stupeň středního vzdělání L/001 Mechanik elektronik 4 roky střední vzdělání s maturitní zkouškou M/006 Provoz a ekonomika dopravy 4 roky střední vzdělání s maturitní zkouškou L/006 Kuchař 4 roky střední vzdělání s maturitní zkouškou L/008 Obchodník 4 roky střední vzdělání s maturitní zkouškou M/006 Výchovná a humanitární činnost 4 roky střední vzdělání s maturitní zkouškou M/001 Technické lyceum 4 roky střední vzdělání s maturitní zkouškou Nástavbové obory L/502 Technickohospodářské a správní činnosti 2 roky střední vzdělání s maturitní zkouškou L/524 Podnikání denní 2 roky střední vzdělání s maturitní zkouškou L/524 Podnikání večerní 3 roky střední vzdělání s maturitní zkouškou L/524 Podnikání dálkové 3 roky střední vzdělání s maturitní zkouškou Kód oboru Název oboru Schválená vzdělávací koncepce L/001 Mechanik elektronik MŠMT, č.j /96-23, platnost od M/006 Provoz a ekonomika dopravy MŠMT, č.j /99-23, platnost od L/006 Kuchař MŠMT, č.j /99-23, platnost od L/008 Obchodník MŠMT, č.j / , platnost od M/006 Výchovná a humanitární činnost MŠMT, č.j /95-23, platnost od M/001 Technické lyceum MŠMT, č..j /99-23, platnost od Nástavbové obory L/502 Technickohospodářské a správní činnosti MŠMT, č.j /96-23, platnost od L/524 Podnikání MŠMT, č.j / , platnost od Obory středního vzdělání s výučním listem Kód oboru Název oboru Délka studia Stupeň středního vzdělání H/005 Hutník 3 roky střední vzdělání s výučním listem H/001 Zámečník 3 roky střední vzdělání s výučním listem H/001 Obráběč kovů 3 roky střední vzdělání s výučním listem H/001 Automechanik 3 roky střední vzdělání s výučním listem H/001 Elektrikář 3 roky střední vzdělání s výučním listem H/003 Elektrikář-silnoproud 3 roky střední vzdělání s výučním listem H/001 Autoelektrikář 3 roky střední vzdělání s výučním listem H/001 Krejčí 3 roky střední vzdělání s výučním listem H/001 Truhlář 3 roky střední vzdělání s výučním listem H/002 Truhlář-výroba nábytku 3 roky střední vzdělání s výučním listem H/001 Instalatér 3 roky střední vzdělání s výučním listem H/002 Kuchař-číšník pro pohostinství 3 roky střední vzdělání s výučním listem H/001 Kadeřník 3 roky střední vzdělání s výučním listem H/004 Prodavač smíšeného zboţí 3 roky střední vzdělání s výučním listem Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 4

6 Kód oboru Název oboru Schválená vzdělávací koncepce H/005 Hutník MŠMT, č.j /03-23, platnost od H/001 Zámečník MŠMT, č.j / , platnost od H/001 Obráběč kovů MŠMT, č.j / , platnost od H/001 Automechanik MŠMT, č.j /98-23, platnost od H/001 Elektrikář (1. ročník) MŠMT, č.j / , platnost od H/003 Elektrikář-silnoproud (2. ročník) MŠMT, č.j. 4266/96-74, platnost od H/001 Autoelektrikář MŠMT, č.j /92-21, platnost od H/001 Krejčí MŠMT, č.j /01-23, platnost od H/001 Truhlář (1.a 2. ročník) MŠMT, č.j / , platnost od H/002 Truhlář-výroba nábytku (3. ročník) MŠMT, č.j / , platnost od H/001 Instalatér MŠMT, č.j /97-22, platnost od H/002 Kuchař-číšník pro pohostinství MŠMT, č.j /03-23, platnost od H/001 Kadeřník MŠMT, č.j /98-23, platnost od H/004 Prodavač MH č.j /94-74, platnost od Přehled pracovníků školy Pedagogičtí pracovníci a jejich kvalifikovanost Úsek TV učitelé teoretické výuky Příjmení, jméno, titul Zařazení Aprobace Arendáš Viliam, Ing. Učitel odborných předmětů Ekonomika Barošová Svatoslava, Bc. Učitel odborných předmětů Obchod a sluţby Bartíková Jana, Mgr. Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Matematika, chemie Bernatíková Marta, Mgr. Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Ruský jazyk, občanská nauka, německý jazyk Broţ Jaromír Učitel odborných předmětů Dopravní Buchalová Blanka, Mgr. Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Dějepis, český jazyk, anglický jazyk Březinová Alena,Bc. Učitel odborných předmětů Právo Cedivoda Tomáš, Ing. Učitel odborných předmětů Elektrotechnika Fabiánová Milada, Ing. Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Chemie Frančeková Ţaneta,Mgr. Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Anglický jazyk, ruský jazyk Freywaldová Adéla,Mgr. Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Ruský jazyk, hudební výchova Funková Eva, Mgr. Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Občanská nauka, tělesná výchova Gelnarová Boţena, Mgr. Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Matematika, deskriptivní geometrie Hajduková Vladimíra, Ing. Učitel odborných předmětů Hutní Hejduk Robert, Ing. Učitel odborných předmětů Strojní Hloušková Alena, Mgr. Učitel odborných předmětů Obchod a sluţby Holešová Zdeňka, Mgr. Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Dějepis, německý jazyk Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 5

7 Horáková Renáta, Ing. Učitel odborných předmětů Informatika Horvátová Monika, Mgr. Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Matematika, fyzika Ivančo Marek, Ing, Učitel odborných předmětů Dopravní Jarošková Věra, Mgr. Učitel odborných předmětů Sociálně zdravotní Kališ Vladimír, Mgr. Učitel odborných předmětů Obchod a sluţby Kasan Jaroslav, Ing. Učitel odborných předmětů Slévárenství Kerlínová Věra Mgr. Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Fyzika, chemie Klusová Marcela, Mgr. Učitel odborných předmětů Obchod a sluţby Komenda Petr, Ing. Učitel odborných předmětů Elektrotechnika Konvička Jan, Mgr. Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Dějepis, německý jazyk Kovářová Eva, Ing. Učitel odborných předmětů Ekonomika Kozel Radim, Mgr. Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Občanská nauka, tělesná výchova Kraus Miroslav, Mgr. Učitel odborných předmětů Obchod a sluţby Kudílek Jindřich, PaedDr. Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Ruský jazyk, tělesná výchova Laláková Jarmila, Mgr. Langer Petr, Mgr. Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Anglický jazyk, biologie, občanská nauka Matematika, základy techniky, Informatika Linhartová Šárka, Ing. Učitel odborných předmětů Dopravní předměty Machura Jaroslav Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Dějepis, český jazyk Marášková Vlasta Učitel odborných předmětů Ekonomika Merthová Simona, Ing. Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Ekonomika, anglický jazyk Michalská Jana, Mgr. Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Ruský jazyk, tělesná výchova Mládenková Pavlína, Bc. Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Český jazyk Mudrová Ivana, Ing. Učitel odborných předmětů Ekonomika Nedojedlá Martina, DiS. Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Ekonomika Neumann Adam, Ing. Učitel odborných předmětů Hutní Obluková Dagmar, Mgr. Učitel odborných předmětů Obchod a sluţby Orságová Liběna, Ing. Učitel odborných předmětů Ekonomika Pastucha Jiří, Ing. Učitel odborných předmětů Elektrotechnika Pešatová Martina, Ing. Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Ekonomika Pětvaldská Jarmila, Mgr. Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Ruský jazyk, občanská nauka, německý jazyk Plačková Helena, Mgr. Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Ruský jazyk, občanská nauka Pokorný Jaroslav,RNDr. Mgr. Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Matematika, fyzika Rozsíval Aleš,Bc. Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Elektrotechnika Ruszová Zdena, Ing. Učitel odborných předmětů Ekonomika, anglický jazyk Serbousková Zuzana, Ing. Učitel odborných předmětů Ekonomika Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 6

8 Slavíková Libuše,Bc. Učitel odborných předmětů Obchod a sluţby Smetana Tibor, Ing. Ředitel, učitel odborných předmětů Strojní Sobota Petr, Mgr. Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Ruský jazyk, tělesná výchova Srnská Jarmila, Mgr. Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Dějepis, český jazyk Stiborová Halina, Mgr. Zástupce ředitele pro TV Německý jazyk Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Suchánek Petr, Mgr. Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Matematika, fyzika Szmejová Marta Učitel odborných předmětů Dřevozpracující Ševčíková Ladislava, Bc. Učitel odborných předmětů Sociálně zdravotní Šnyrchová Jana, Mgr. Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Český jazyk, výtvarná výchova Štvrtňová Yvona, Mgr. Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Český jazyk, hudební výchova Šulová Jarmila, Mgr. Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Matematika, fyzika Teichmannová Ivana,Ing. Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Ruský jazyk, anglický jazyk Thér Jaroslav, Mgr. Učitel odborných předmětů Pedagogika Tobolíková Alena, Mgr. Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Český jazyk, občanská nauka Turek Miroslav, Ing. Učitel odborných předmětů Dopravní Václavík Lešek, Ing. Učitel odborných předmětů Strojní Vančurová Dagmar, Mgr. Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Dějepis, český jazyk Vichová Irena, Mgr. Učitel odborných předmětů Obchod a sluţby Vránová Anna Učitel odborných předmětů Oděvnictví Wawrosz Karel, Ing. Učitel odborných předmětů Elektrotechnika Winklerová Marie, Mgr. Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Ruský jazyk, německý jazyk Wojnarová Magdaléna, Mgr. Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Dějepis, český jazyk Úsek OV učitelé odborného výcviku Přehled o učitelích odborného výcviku a jejich vzdělání P.č. Příjmení. jméno Nejvyšší dosaţené vzdělání vyučen ÚSO DPS Studující ve školním roce Bečka Jiří instalatér strojní ano VŠ 2. Bednarz Karel zámečník strojní ano 3. Blecha Vít soustruţník strojní ano 4. Bogumski Svatoslav soustruţník strojní ano 5. Fismol Marek elektrikářsilnoproud obchodní, elektro ano VŠ 6. Garpiel Petr nástrojář strojní ano 7. Gorný Jiří, Bc. zámečník strojní ano 8. Grobelný Radomír nástrojář strojní ano 9. Jarolímková Julia krejčí chemické ano Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 7

9 10. Jiroutová Nataša kuchařka gastronomie ano 11. Kulasová Milena kadeřnice vlasová kosmetika ano VŠ 12. Kurka Břetislav automechanik automobilní ano 13. Murová Jana, DiS. modistka oděvní, VOŠ sociální ano 14. Pala Zdislav elektrikář elektro ano 15. Pospíšil Emil automechanik SŠ pro pracující ano 16. Řešutka Milan soustruţník strojní ano 17. Schwarz Jiří elektromontér SOU strojníelektrotechnika ano 18. Stach Miroslav frézař strojní ano 19. Stanik Alina obráběčka kovů strojní ne 20. Stuš Marek truhlář - ne 21. Sýkora Petr nástrojář SPŠ - slévárenství ano 22. Šangalová Jana, Bc. -- hotelová škola ano VŠ 23. Šeligová Alena kadeřnice vlasová kosmetika ano 24. Timková Darina holička-kadeřnice ISŠ, vlasová kosmetika ano VŠ 25. Uherek Václav elektromechanik 26. Viceníková Bronislava radiová a sdělovací technika ano číšníce-servírka číšnice-servírka ano 27. Wágner Josef elektromontér elektro ano 28. Wroţynová Jitřenka prodavačka potravinářská ano 29. Zikmundová Irena kuchařka gastronomie ano 30. Zučková Marie prodavačka ekonomická ano Nepedagogičtí pracovníci Příjmení a jméno Pracovní zařazení Dosažené vzdělání Adamczyková Petra kuchařka SO, kuchařka - servírka Baraniak Anton údrţbář tělocvična SO, malíř a natěrač Baraniaková Mária domovnice SO, tahačka drátu Balogová Viera uklízečka Základní Bičík Richard údrţbář zámečník SO, zámečník Bednarzová Miroslava prodavačka SO, prodavačka Bracháčková Alena recepční ÚSO, koţešnice Cimprichová Radka skladnice SO, prodavačka Drápela Ivan ref. správy budov ÚSO,SVVŠ,SPŠ Domesová Irena uklízečka základní Durdová Martina kuchařka SO, kuchařka Farníková Michaela číšník SO, servírka Glisníková Radka pers. ref., sekretářka ÚSO, SEŠ Glosová Hana číšník SO, servírka Gráfová Květuše uklízečka Základní Grillová Ivana metodik výp. techniky ÚSO, SŠ ekonom obch. provozu Holeček Svatopluk zásobovač ÚSO-DPS Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 8

10 Honkyš Pavel údrţbář vrátný SO, elektromechanik Honus Pavel údţbář elektro SO, elektrikář Horváthová Mag. uklízečka Základní Chovancová Lada číšník SO číšník Jurašík Miroslav údrţbář SO, hutník ocelář Kameníková Eva uklízečka SO, soustruţnice Kampfová Radka kuchařka SO, spol. stravování Kolář Karel, Ing. tech. prac. disp., metodik VŠB ekonom. fakulta Konečná Marcela, Bc. vedoucí EÚ VŠB ekonom. fakulta, SEŠ Kostková Katarína materiálová účetní ÚSO, SEŠ Kovář Václav vedoucí prov. úseku ÚSO, SPŠ elektrotechnika Krausová Jana referent OV ÚSO, podnikání v oboru PSD Kubinská Jana prac. ochrany Základní Malec Petr, Mgr. vedoucí přípravy výroby VŠ pedagogická, DPS, gymnázium Marenčáková Zdeňka uklízečka SO, učňovská škola Mazurek Václav školník provozní zámečník Miczko Karel domovník SO, zemědělské Mojová Gertruda uklízečka Základní Palovová Miroslava uklízečka Základní Plančarová Lenka kuchařka SO, kuchařka Pešatová Martina, Ing. mzdová účetní VŠB, hornicko geologická fakulta Rosíková Lenka prac. ochrany ÚSO, rodinná škola ekonomika Řešutková Věra prac. ochrany ÚSO, SVVŠ, DPS Slaninová Anna uklízečka ÚSO, SEŠ Škorupa Jaroslav školník-údrţbář SO, soustruţník kovů Šonová Eva uklízečka Základní Štefancová Alena uklízečka základní Štramberská Zuzana uklízečka SO, mechanika Tvardek Bohumír školník SO, truhlář Ulmanová Vlasta pers. ref. pro ţáky ÚSO,THČ,studuje VŠ PF Ostrava Vítková Marie uklízečka Základní Vrbka Miroslav vedoucí RaK USO, provoz spol. stravování, DPS Přepočtený počet pracovníků na plný pedagogický/pracovní úvazek ke dni ) Vedení školy: 5 - z toho - ředitel 1 - zástupci ředitele 2 2) Učitelé celkem 91,4 z toho ţeny 58,5 a) pro všeobecně vzdělávací předměty 35,6 z toho - ţeny 30,6 b) pro odborné předměty 24,6 z toho ţeny 14,7 c) pro odborný výcvik 31,2 z toho ţeny 13,2 3) Externí pedagogičtí pracovníci 1,9 a) pro všeobecně vzdělávací předměty 1,2 z toho ţeny 0,7 b) pro odborné předměty 0,7 z toho ţeny 0,5 4) ostatní pedagogičtí pracovníci - výchovný poradce 1 5) ostatní pracovníci - THP 14 - dělnická povolání 36,3 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 9

11 Kvalifikovanost pedagogických pracovníků Zařazení Počet kvalifikovaných pedagogických pracovníků Počet nekvalifikovaných pedagogických pracovníků Učitelé teoretické výuky Učitelé odborného 30 2 výcviku Celkem Údaje o přijímacím řízení Pro školní rok 2008/2009 byl otevřen jeden obor nástavbového studia ukončený maturitní zkouškou L/502 Podnikání, který bude ve formě denní, večerní a dálkové, 4 obory vzdělání s maturitní zkouškou a 10 oborů vzdělání s výučním listem. Do všech oborů byli uchazeči přijímáni dle průměrného prospěchu ze ZŠ a u nástavbového studia dle průměrného prospěchu z předchozího tříletého oboru vzdělání s výučním listem. Škola zaevidovala 495 přihlášek, z toho 187 přihlášek pro nástavbové studium, 185 přihlášek pro obory středního vzdělání s maturitní zkouškou a 123 přihlášek pro obory s výučním listem. Přijato bylo 29 uchazečů do denní formy nástavbového studia, 33 uchazečů k večernímu studiu a 33 uchazečů k dálkovému studiu, do oborů vzdělání s maturitní zkouškou 123 uchazečů a do oboru vzdělání s výučním listem 180 uchazečů. Celkem bylo přijato pro školní rok 2008/2009 do všech oborů středního vzdělání 398 uchazečů. 2.5 Počet žáků podle jednotlivých oborů Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou Kód oboru Název oboru Počet žáků k L/001 Mechanik elektronik M/006 Provoz a ekonomika dopravy L/006 Kuchař L/008 Obchodník M/006 Výchovná a humanitární činnost M/001 Technické lyceum 41 Nástavbové obory L/502 Technickohospodářské a správní činnosti L/524 Podnikání - denní L/524 Podnikání - večerní L/524 Podnikání - dálková 54 Celkem žáků 663 Výroční zpráva za školní rok 2008/

12 Obory středního vzdělání s výučním listem Kód oboru Název oboru Počet žáků k H/005 Hutník H/001 Zámečník H/001 Obráběč kovů H/001 Automechanik H/001 Elektrikář H/001 Autoelektrikář H/001 Krejčí H/001 Truhlář H/001 Instalatér H/002 Kuchař-číšník pro pohostinství H/004 Prodavač smíšeného zboţí H/001 Kadeřník 81 Celkem žáků 460 Ve školním roce 2008/2009 bylo ve všech oborech školy ke dni celkem 1123 žáků. 2.6 Počet tříd podle částí školy a dosaženého vzdělání Obory Počet tříd Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou 18 Nástavbové obory středního vzdělání s maturitní zkouškou 8 Obory středního vzdělání s výučním listem 19 Celkem 45 Výroční zpráva za školní rok 2008/

13 3. Vyhodnocení hlavních úkolů školy 1. Problém uvolňování a omlouvání ţáků z vyučování, prevence a postih záškoláctví byl důsledně řešen dle platných předpisů a upraven v souladu se školským zákonem, a přesto bylo záškoláctví důvodem ukončení studia několika ţáků a omluvená i neomluvená absence je na stejné úrovni jako v předešlém roce. 2. DVPP je v centru zájmu vedení, o čemţ svědčí vynaloţené prostředky ,- Kč na tuto oblast. Kladně hodnotíme zájem pedagogů vzdělávat se a získávat další odborné znalosti. Byl vytvořen plán vzdělávání pedagogů do roku Místní centrum celoţivotního vzdělávání rozvíjí činnost počítačové učebny, která je k dispozici ţákům i obyvatelům Bohumína od do hodin a ve spolupráci s Úřadem práce jsou nabízeny rekvalifikační kurzy. 4. Ţáci školy jsou vedeni a připravováni pro tvorbu ročníkových prací z odborných předmětů, práce prozatím neodpovídají nárokům SOČ. Ročníkové práce jsou vyuţívány ve výuce a stávají se součástí nových metod didaktické práce. 5. Ve školním roce se předsedové předmětových komisí sešli pětkrát. Cílem setkání byla příprava ţáků k novým maturitám, k jednotným závěrečným zkouškám, přípravě ŠVP pro jednotlivé obory a byla řešena technická úroveň vyučování. Mezipředmětové vztahy a jednotný postup vzdělávacího procesu je cílem činnosti třídních učitelů s jednotlivými vyučujícími. 6. V rámci evaluační zprávy jsou vyhodnocovány výsledky přijímacích zkoušek nově nastupujících ţáků, vstupní výsledky ţáků 1. ročníků z českého jazyka, cizích jazyků a matematiky, výsledky ţáků ze stejných předmětů konané ve 2. ročníku. Rozebíráme výsledky maturity nanečisto ve srovnání s výsledky hodnocení ţáků ve 4. ročnících a jejich hodnocením u maturitních zkoušek. 7. Třídní schůzky jsou organizovány v červnu pro budoucí první ročníky a během školního roku třikrát. Zájem rodičů není uspokojivý, především u problémových ţáků. Třídní učitelé informují rodiče telefonicky nebo písemně, projeví-li o tuto informaci zájem. 8. Z důvodů technických problémů se nepodařilo seznamovat rodiče s hodnocením ţáků dálkovým přístupem. 9. Hospitační a kontrolní činnost byla zaměřena dle plánu, byla podkladem k řešení problémů a pomáhala odhalovat kladné i negativní stránky pedagogického procesu. 10. Podpora romských ţáků středních škol pokračovala i v tomto školním roce v plné spolupráci se sociálními odbory. 11. Studenti oboru TSČ2 uspořádali dle principů projektu Junior achievement studentský večírek se sbírkou školních potřeb, jejich praktické vyuţití zásad projektu přineslo dobré výsledky. Projekt je rozpracováván ve výuce ekonomických předmětů. Výroční zpráva za školní rok 2008/

14 12. Učitelé TV, ale nejen oni, jsou velmi aktivní při organizaci a účasti na sportovních akcích. Svědčí o tom činnost sportovních krouţků a masová účast ţáků na sportovních kurzech. K mimoškolním aktivitám nutno přičíst i činnost ţáků oboru výchovná a humanitární činnost, kdy se nejen podílejí na celostátních humanitárních sbírkách v Bohumíně a okolí, vybrali asi 60 tisíc Kč, ale ţádná akce mateřských a základních škol, sociálních ústavů a organizací se neobejde bez pomoci naších ţáků.ve školním roce proběhlo 29 akcí. 13. Výchovné poradenství plní zadané úkoly, díky dobré spolupráci třídních učitelů, učitelů odborného výcviku a ostatních vyučujících. Daří se podchytit většinu problémových ţáků. Výchovné poradenství a činnost protidrogového koordinátora má pevný plán, je pravidelně vyhodnocován a o masovém působení na téměř všechny ţáky naší školy svědčí počet ţáků, kteří se různých akcí této oblasti zúčastnili. 14. Naše střední škola má pevné místo v mikroregionu bohumínska. Svědčí o tom počet přihlášených ţáků pro další školní rok, pravidelné prezentace v místním tisku a televizním vysílání a ocenění představiteli města za aktivní účast v aktivitách města. Představitelé města mají zájem o rozvoj středního školství, jsou nám nabízeny moţnosti produktivní práce, jsou propagovány výsledky naší pedagogické činnosti. 15. Aktivní prací ředitele střední školy a některých pedagogů získala škola prostředky pro modernizaci výpočetní techniky. Byl zpracován plán ICT do roku 2010, všechny kabinety jsou síťově propojeny a napojeny na Internet. 16. Přijímací řízení bylo organizováno dle nového školského zákona, počet přihlášených ţáků je něco niţší, odpovídá počtu ţáků bohumínských škol. Dobré jméno školy se projevuje v zájmu ţáků z Karvinska a Ostravska získat na naší škole střední stupeň vzdělání. 17. Spolupráce s druţebními školami především v Rybniku Polsko, jsou velmi dobré, svědčí o tom počet společných akcí a také spolupráce v mezinárodním projektu Leonardo. Ţáci oboru kadeřník měli moţnost navštívit město Quimper ve Francii a strávit zde tři týdny. 18. Učitelé ekonomiky vyuţívají všech forem, aby ţáky vedli k aktivnímu přístupu k získání povolání - besedy s pracovníky Úřadu práce, exkurze na Úřad práce, projektové vyučování, spolupráce s moţnými zaměstnavateli, mezipředmětové vztahy. Přínosem i pro léta budoucí jsou otázky k jednotnému zadání závěrečných zkoušek v oblasti světa práce. Tímto směrem se bude zaměřovat výuka ekonomických předmětů. Pedagogičtí pracovníci, kteří se zúčastní školení či seminářů, jsou povinni informovat ostatní kolegy o získaných vědomostech. 19. Počet neklasifikovaných ţáků klesl zvýšenou snahou třídních učitelů podchytit a ohodnotit ţáky ve spolupráci s rodiči. 20. Pokyn Ochrana člověka za mimořádných událostí je dle plánu plněn a realizován na začátku školního roku. 21. Devět podaných projektů svědčí o snaze učitelů hledat cesty ke zlepšení materiálních podmínek školy. Aktivita vyučujících je vedením oceňována. Výroční zpráva za školní rok 2008/

15 3.1 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Prospěch závěr školního roku 2008/2009 Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou Počet žáků Třída Název oboru Prospělo Průměr Prospělo Neprospělo s vyznam. ME1 Mechanik elektronik ,152 OB1 Obchodník ,374 PD1 Provoz a ekonomika dopravy ,560 VHČ1 Výchovná a humanitární činnost ,176 CELKEM , ročník KOB 2 Kuchař ,408 Obchodník ME2 Mechanik elektronik ,176 PD2 Provoz a ekonomika dopravy ,481 VHČ 2 Výchovná a humanitární činnost ,045 CELKEM - 2. ročník ,434 ME 3 Mechanik elektronik ,820 OB 3 Obchodník ,541 PD 3 Provoz a ekonomika dopravy ,602 TL 3 Technické lyceum ,536 VHČ 3 Výchovná a humanitární činnost ,956 CELKEM - 3. ročník ,451 ME 4 Mechanik elektronik ,976 OB 4 Obchodník ,734 PD 4 Provoz a ekonomika dopravy ,545 TL 4 Technické lyceum ,687 VHČ 4 Výchovná a humanitární činnost ,177 CELKEM - 4. ročník ,581 CELKEM ,581 Nástavbové obory POD 1 Podnikání - denní ,344 POE 1 Podnikání - dálkové ,312 POV 1 Podnikání - večerní ,383 CELKEM - 1. ročník ,345 POD 2 Podnikání - denní ,067 POV 2 Podnikání - večerní ,676 POE2 Podnikání - dálkové ,293 TSČ 2 Technickohospodářské a správní ,328 činnosti CELKEM - 2. ročník ,136 POV 3 Podnikání - večerní CELKEM - 3. ročník ,979 CELKEM ,196 Výroční zpráva za školní rok 2008/

16 Obory středního vzdělání s výučním listem Střední škola, Bohumín, Třída Název oboru Prospělo s vyznam. Počet žáků Prospělo Neprospělo Průměr AAE1 Autoelektrikář Automechanik ,046 KD 1 Kadeřník ,559 EPS1 Elektrikář-prodavač ,597 HU1 Hutník ,055 KUČ 1 Kuchař-číšník pro pohostinství ,421 OK 1 Obráběč kovů ,889 TZA1 Truhlář - zámečník ,674 CELKEM - 1. ročník ,737 AU Automechanik ,695 AEI2 Autoelektrikář Instalatér ,751 KD 2 Kadeřník ,537 KRP2 Krejčí -prodavač ,010 KUČ 2 Kuchař-číšník pro pohostinství ,387 OK 2 Obráběč kovů ,737 TZA2 Truhlář - zámečník ,659 CELKEM - 2. ročník ,532 Elektrikář-Autoelektrikář EAI3 Instalatér ,392 KD 3 Kadeřník ,020 KKČ 3 Krejčí- Kuchař-číšník pro ,437 pohostinství AOK3 Automechanik - Obráběč kovů ,215 TZA 3 Truhlář -Zámečník ,561 CELKEM - 3. ročník ,377 CELKEM , Prospěch maturitní zkoušky květen 2009 Počet žáků Třída Název oboru Prospělo Průměr Prospělo Neprospělo s vyznam. POD 2 Podnikání - denní ,339 TSČ 2 Technickohospodářské a správní činnosti ,586 CELKEM - 2. ročník ,586 POV3 Podnikání - večerní ,259 CELKEM - 3. ročník ,259 OB4 Obchodník ,062 ME 4 Mechanik elektronik ,283 TL 4 Technické lyceum ,282 VHC4 Výchovná humanitární činnost ,365 PD 4 Provoz a ekonomika dopravy ,991 CELKEM - 4. ročník CELKEM Výroční zpráva za školní rok 2008/

17 Prospěch maturitní zkoušky- včetně opravných zkoušek Počet žáků Třída Název oboru Prospělo Průměr Prospělo Neprospělo s vyznam. POD 2 Podnikání - denní ,363 TSČ 2 Technickohospodářské a správní činnosti ,040 CELKEM - 2. ročník ,651 POV3 Podnikání - večerní ,933 CELKEM - 3. ročník ,933 KOB4 Kuchař - obchodník ,145 ME 4 Mechanik elektronik ,295 TL 4 Technické lyceum ,814 VHC4 Výchovná humanitární činnost ,950 PD 4 Provoz a ekonomika dopravy ,829 CELKEM - 4. ročník ,530 CELKEM , Prospěch závěrečné zkoušky červen 2009 Počet žáků Třída Název oboru Prospělo Průměr Prospělo Neprospělo s vyznam. EAI3 Elektrikář-Automechanik-Instalatér ,206 KD 3 Kadeřník ,130 KKČ 3 Krejčová-Kuchař-číšník pro ,120 pohostinství AOK3 Automechanik -Obráběč kovů ,391 TZA 3 Truhlář,Zámečník ,648 CELKEM Prospěch závěrečné zkoušky- včetně opravných zkoušek Třída EAE3 Počet žáků Název oboru Prospělo Průměr Prospělo Neprospělo s vyznam. Elektrikář Autoelektrikář ,739 AU 3 Automechanik ,071 KRT3 Krejčí Truhlář ,431 KD 3 Kadeřník ,173 KUČ 3 Kuchař-číšník pro pohostinství ,077 OK3 Obráběč kovů ,212 ZA 3 Zámečník ,714 CELKEM ,424 Výroční zpráva za školní rok 2008/

18 Srovnání prospěchu a) Srovnání výsledných průměrů ve vybraných profilových předmětech ve školním roce 2005/06, 2006/07, 2007/08 a 2008/09. Všeobecné předměty/šk. rok 2005/ / / /09 Český jazyk a literatura 2,9 2,8 2,8 2,8 Anglický jazyk 2,8 2,8 2,7 2,7 Německý jazyk 2, ,9 Matematika 3,1 3,1 3,1 3,1 Fyzika 2,9 3 2,8 3,2 Základy přír. věd 3 2,9 2,8 3 Chemie 3,5 3,3 3,2 3,2 Inf. a komunikační technologie 2,3 2,3 2,1 2 Průměrný prospěch ve vybraných všeobecně vzdělávacích profilových předmětech je ve šk. roce 2008/09 2x stejný, 5x lepší neţ ve školním roce 2006/07. Výroční zpráva za školní rok 2008/

19 b) Srovnání vybraných profilových odborných předmětů ve školních letech 2005/06, 2006/07, 2007/08 a 2008/09. Odborné předměty/školní rok 2005/ / / /09 Doprava a přeprava 3,2 2,8 2,9 3 Silniční doprava a přeprava 3,4 2,9 3,1 3,3 Účetnictví 2,8 2,8 2,7 2,7 Základy podnikání 3, Ekonomika a účetnictví 3,4 3,2 3,4 3,6 Marketing 3,1 2,9 2,8 2,4 Zbožíznalství 3,1 2,8 2,8 2,7 Elektronika 3 3,6 3,3 3,3 Základy elektrotechniky 3,2 3,6 3,4 3,5 Strojnictví 2,8 2,8 3 3,2 Strojírenská technologie 3,6 3,3 3,3 3,5 Průměrný prospěch ve vybraných odborných profilových předmětech ve školním roce 2008/09 je 2x stejný, 3x lepší a 6x horší neţ v minulém školním roce. Kladným poznatkem je, ţe se prospěch pohybuje ve střední hranici. Výroční zpráva za školní rok 2008/

20 Závěrečné zkoušky Srovnání závěrečných zkoušek ve školních letech 2005/06, 2006/07, 2007/08 a 2008/09. Závěrečné zkoušky 2005/ / / /09 s vyznamenáním 23 žáků 24 žáků 19 žáků 18 žáků prospělo 131 žáků 113 žáků 124 žáků 93 žáků neprospělo 0 žáků 7 žáků 0 žáků 5 žáků průměrný prospěch 2,4 2,6 2,4 2,5 celkem 154 žáků 144 žáků 143 žáků 116 žáků Pro srovnání v grafu jsou hodnoty přepočteny na procenta Výroční zpráva za školní rok 2008/

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 STŘEDNÍ ŠKOLA, BOHUMÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Sídlo školy: Husova 283, 735 81 Bohumín IČO: 66 93 25 81 IZO: 110 036 611 Telefon: 596 097 911 e-mail: sekretariat@sosboh.cz

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

za školní rok 2010/2011

za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Předkládá: Ing. Zuzana Serbousková Zpracovali: vedoucí úseků předsedové předmětových komisí členové školního poradenského pracoviště Projednáno ve školské radě dne

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE TECHNICKÉ A ŘEMESLNÉ, NOVÝ BYDŢOV, DR. M. TYRŠE 112, realizované ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky studijního oboru 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení Učební dokumenty č.j. 29 459/01-23 ze dne 3. prosince 2001 Tento učební plán schválený

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK

MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK Ing. arch. Yvona Jungová Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě yvona.jungova@ot.mpsv.cz Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji (k 31.03.2013) okres

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-367/10-H Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SRPEN 2015 25.08. Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací porady ZŘTV, ZŘPV 26.08-28.08. Komisionální zkoušky, opravné zkoušky ZŘTV, ZŘPV 25.08-29.08. Příprava Domova mládeže k ubytování

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016:

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016: S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín Butovická 346, 742 13 Studénka Identifikátor školy: 600 138 275 Termín konání

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Kvalita prověřená časem

Kvalita prověřená časem 1 2 SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI A PODPORA TECHNICKÉHO VZDĚLÁNÍ Ing. Ivo Žižka ředitel pro personalistiku a administrativu TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. 3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O TŽ Tradice od roku 1839 Integrovaná

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov Školní 416, 739 91 Jablunkov Identifikátor školy: 600 171

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice U Kapličky 761, 342 01 Sušice KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Školní rok

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice O škole historie i současnost školy 1. Tradice škola poskytuje již více než 60 let úplné střední odborné vzdělání s maturitou 2.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Mgr. Lenka Nováková Mgr. Jaroslav Milfait Mgr. Stanislav Srba 9. Odborný garant: Mgr. Jan Žídek 10. Materiální a technické zabezpečení:

Mgr. Lenka Nováková Mgr. Jaroslav Milfait Mgr. Stanislav Srba 9. Odborný garant: Mgr. Jan Žídek 10. Materiální a technické zabezpečení: Pořadové číslo: 2 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Zeměpis 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání na naší škole, a to prostřednictvím zkvalitnění a zefektivnění

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Organizace školního roku 2014/2015

Organizace školního roku 2014/2015 Organizace školního roku / ZÁŘÍ 01. 09. 01. 05. 09. ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU - Informace rodičům a žákům 1. ročníky kinosál - 8.00 hodin (úsek stavo, elektro), 10.00 hodin (úsek strojní, ekonomický) Státní

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21. Lipová alej 21, Hodonín. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21. Lipová alej 21, Hodonín. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21 Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Identifikátor: 600 171 086 Termín konání inspekce: 17.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 113 39/99-02201 Signatura: bk4vs301 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Třebíč INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Soukromá střední odborná škola a Střední

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011 VOŠ, SPŠ automobilní a technická Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011 Charakteristika Regionální centrum technického vzdělávání 45 let tradice výuky v automobilních a strojírenských oborech Více než

Více

Rámcový plán úseku TV

Rámcový plán úseku TV Rámcový plán úseku TV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah: Rámcový plán úseku TV školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Mgr. Zdeněk Měřinský Ing. Ivana

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

Vážení rodiče, milí žáci,

Vážení rodiče, milí žáci, Vážení rodiče, milí žáci, do rukou se Vám dostává materiál o Střední průmyslové škole Chrudim. Škola nabízí vzdělávání ve strojírenských, elektrotechnických a silničních oborech vzdělání, zakončených buď

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace. Sýkorova 1/613, Havířov-Šumbark. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace. Sýkorova 1/613, Havířov-Šumbark. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace Sýkorova 1/613, 736 01 Havířov-Šumbark Identifikátor školy: 600 016 510 Termín

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více