Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za školní rok 2008/2009"

Transkript

1 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Předkládá: Ing. Tibor Smetana Zpracovali: vedoucí úseků předsedové předmětových komisí členové výchovných komisí Projednáno ve školské radě dne Bohumín, září 2009

2 OBSAH 1. ÚVOD CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ÚDAJE O ŠKOLE OBORY VZDĚLÁVÁNÍ PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY Pedagogičtí pracovníci a jejich kvalifikovanost Nepedagogičtí pracovníci ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ POČET ŢÁKŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH OBORŮ POČET TŘÍD PODLE ČÁSTÍ ŠKOLY A DOSAŢENÉHO VZDĚLÁNÍ VYHODNOCENÍ HLAVNÍCH ÚKOLŮ ŠKOLY ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ Prospěch závěr školního roku 2008/ Prospěch maturitní zkoušky květen Prospěch závěrečné zkoušky červen Srovnání prospěchu Závěrečné zkoušky Maturitní zkoušky DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH ZAMĚSTNANCŮ ČINNOST PŘEDMĚTOVÝCH KOMISÍ PŘEDMĚTOVÁ KOMISE ČESKÉHO JAZYKA PŘEDMĚTOVÁ KOMISE OBCHOD A SLUŢBY PŘEDMĚTOVÁ KOMISE PŘÍRODOVĚDNÁ PŘEDMĚTOVÁ KOMISE EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ PŘEDMĚTOVÁ KOMISE ANGLICKÉHO JAZYKA PŘEDMĚTOVÁ KOMISE NĚMECKÉHO A RUSKÉHO JAZYKA PŘEDMĚTOVÁ KOMISE TĚLESNÉ VÝCHOVY PŘEDMĚTOVÁ KOMISE ICT PŘEDMĚTOVÁ KOMISE ELEKTROTECHNIKY PŘEDMĚTOVÁ KOMISE STROJNÍ ČINNOST A VÝSLEDKY ODBORNÉHO VÝCVIKU Prezentace školy Soutěž odborných vědomostí a dovedností Produktivní práce žáků Modernizace vybavení a šetření školního majetku Zpracování metodických materiálů BOZP a PO Hospitační činnost Rekvalifikace Předmětové komise Svářečská škola KOMISE VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ, PROTIDROGOVÉ A ENVIRONMENTÁLNÍ PREVENCE ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI REALIZOVANÉ PROJEKTY MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Příloha č. 1 pracoviště odborného výcviku Příloha č. 2 pracoviště odborného výcviku Příloha č. 3 vzdělávání učitelů odborného výcviku Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1

3 1. Úvod Ve školním roce jsme na škole vyučovali 6 oborů vzdělání ukončené maturitní zkouškou, 4 nástavbové obory s maturitní zkouškou a 12 oborů s výučním listem. Také v minulém roce jsme zaznamenali niţší kvalitu nastupujících ţáků. Uplynulý školní rok byl provázen výraznou snahou popularizovat na trhu práce nedostatkové obory technické, zejména pak strojírenství a stavebnictví. Naše škola realizovala změnu, kdy za Technické lyceum jsme zavedli výuku oboru s maturitou Mechanik seřizovač mechatronik, od a druhým rokem pokračuje obor Hutník s výučním listem. Tyto změny výrazně podporují sociální partneři školy, ŢDB GROUP, a. s., Bohumín, BONATRANS GROUP, a. s., Bohumín a Úřad práce Karviná. V průběhu školního roku jsme plnili obrovské mnoţství úkolů ve spojení s evropskými projekty a granty, připravujeme se na UNIV 2, na tvorbě školních vzdělávacích programů, realizaci jednotného zadání závěrečných zkoušek, atd.. I touto cestou bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům, kteří se na těchto mimořádných úkolech podíleli. Musím však také konstatovat, ţe vzdělávací a výchovné výsledky ţáků neodpovídají enormnímu úsilí pedagogů a to je nám líto. V tabulkové části této zprávy jsou porovnávány absence a prospěchy jednotlivých tříd a ročníků, se kterými se můţete podrobněji seznámit. Právě z důvodu dlouhodobé nespokojenosti s prospěchovými výsledky jsme se rozhodli od zavést stipendijní odměny pro ţáky za prospěch a výbornou docházku do vyučování pro nadcházející školní rok. Očekávali jsme, ţe tato forma odměn bude ţáky motivovat k lepším výsledkům. Výsledky klasifikace 1. a 2. ročníků to nepotvrdily, ale při závěrečných zkouškách a maturitách byl výsledek o poznání lepší. Částečně jsme vylepšili, zmodernizovali učebny a laboratoře ţáků, kromě příspěvků z projektů jsme vyuţívali také dary našich hlavních sponzorů ŢDB GROUP, a. s., Bohumín a BONATRANS GROUP, a. s., Bohumín, kterým tímto za podporu děkujeme. V průběhu prázdnin byla dokončena 1. učebna pro interaktivní výuku. Je nám velmi líto, ţe nám nebyl přijat investiční projekt a další neinvestiční projekty, protoţe jsme přesvědčeni, ţe ty byly dobře zpracovány. Významně jsme se zapojili do vzdělávání v rámci rekvalifikací pro firmy, kde jsme provedli kurzy za cca 1 mil. Kč. Jako kaţdoročně, také letos jsme zajišťovali další vzdělávání pracovníků, na které jsme vynaloţili oproti plánovaným 50 tis. Kč z rozpočtu dalších 200 tis. Kč z vlastních zdrojů. Z tohoto stručného výčtu a ze zpráv předmětových komisí, které jsou obsahem výroční zprávy, je vidět obrovské úsilí a zainteresovanost zaměstnanců, které by mohlo vést k udrţení zájmu o studium v naší škole pro další roky. Vzhledem k mému odchodu do důchodu k 30. září 2009 chci také touto cestou poděkovat spolupracovníkům, kolegům a sociálním partnerům za spolupráci a práci pro bohumínskou střední odbornou školu. Ing. Tibor Smetana Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 2

4 2. Charakteristika školy 2.1. Údaje o škole Střední škola, Bohumín, Název školy: Sídlo školy: Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, Bohumín IČ: IZO: Charakteristika školy: Škola ve školní roce 2008/2009 vyučovala 20 oborů, z toho je vyučováno 12 oborů středního vzdělání s výučním listem, 6 oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou, 2 obory nástavbového studia s maturitní zkouškou a obor Podnikání je vyučován ve formě denní, večerní i dálkové. Zřizovatel: Vedení školy: Právní forma: Moravskoslezský kraj ředitel: Ing. Tibor Smetana zástupce ředitele pro teorii a statutární zástupce ředitele: Mgr. Halina Stiborová zástupce ředitele pro teorii: Ing.Tomáš Cedivoda vedoucí dílen ved. učitel odborného výcviku: Karel Bednarz vedoucí ekonomického úseku: Bc. Marcela Konečná příspěvková organizace Telefon: Internetová adresa: Školská rada: Předseda Mgr. Jan Halama Školská rada byla zřízena k Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 3

5 2.2. Obory vzdělávání Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou Kód oboru Název oboru Délka studia Stupeň středního vzdělání L/001 Mechanik elektronik 4 roky střední vzdělání s maturitní zkouškou M/006 Provoz a ekonomika dopravy 4 roky střední vzdělání s maturitní zkouškou L/006 Kuchař 4 roky střední vzdělání s maturitní zkouškou L/008 Obchodník 4 roky střední vzdělání s maturitní zkouškou M/006 Výchovná a humanitární činnost 4 roky střední vzdělání s maturitní zkouškou M/001 Technické lyceum 4 roky střední vzdělání s maturitní zkouškou Nástavbové obory L/502 Technickohospodářské a správní činnosti 2 roky střední vzdělání s maturitní zkouškou L/524 Podnikání denní 2 roky střední vzdělání s maturitní zkouškou L/524 Podnikání večerní 3 roky střední vzdělání s maturitní zkouškou L/524 Podnikání dálkové 3 roky střední vzdělání s maturitní zkouškou Kód oboru Název oboru Schválená vzdělávací koncepce L/001 Mechanik elektronik MŠMT, č.j /96-23, platnost od M/006 Provoz a ekonomika dopravy MŠMT, č.j /99-23, platnost od L/006 Kuchař MŠMT, č.j /99-23, platnost od L/008 Obchodník MŠMT, č.j / , platnost od M/006 Výchovná a humanitární činnost MŠMT, č.j /95-23, platnost od M/001 Technické lyceum MŠMT, č..j /99-23, platnost od Nástavbové obory L/502 Technickohospodářské a správní činnosti MŠMT, č.j /96-23, platnost od L/524 Podnikání MŠMT, č.j / , platnost od Obory středního vzdělání s výučním listem Kód oboru Název oboru Délka studia Stupeň středního vzdělání H/005 Hutník 3 roky střední vzdělání s výučním listem H/001 Zámečník 3 roky střední vzdělání s výučním listem H/001 Obráběč kovů 3 roky střední vzdělání s výučním listem H/001 Automechanik 3 roky střední vzdělání s výučním listem H/001 Elektrikář 3 roky střední vzdělání s výučním listem H/003 Elektrikář-silnoproud 3 roky střední vzdělání s výučním listem H/001 Autoelektrikář 3 roky střední vzdělání s výučním listem H/001 Krejčí 3 roky střední vzdělání s výučním listem H/001 Truhlář 3 roky střední vzdělání s výučním listem H/002 Truhlář-výroba nábytku 3 roky střední vzdělání s výučním listem H/001 Instalatér 3 roky střední vzdělání s výučním listem H/002 Kuchař-číšník pro pohostinství 3 roky střední vzdělání s výučním listem H/001 Kadeřník 3 roky střední vzdělání s výučním listem H/004 Prodavač smíšeného zboţí 3 roky střední vzdělání s výučním listem Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 4

6 Kód oboru Název oboru Schválená vzdělávací koncepce H/005 Hutník MŠMT, č.j /03-23, platnost od H/001 Zámečník MŠMT, č.j / , platnost od H/001 Obráběč kovů MŠMT, č.j / , platnost od H/001 Automechanik MŠMT, č.j /98-23, platnost od H/001 Elektrikář (1. ročník) MŠMT, č.j / , platnost od H/003 Elektrikář-silnoproud (2. ročník) MŠMT, č.j. 4266/96-74, platnost od H/001 Autoelektrikář MŠMT, č.j /92-21, platnost od H/001 Krejčí MŠMT, č.j /01-23, platnost od H/001 Truhlář (1.a 2. ročník) MŠMT, č.j / , platnost od H/002 Truhlář-výroba nábytku (3. ročník) MŠMT, č.j / , platnost od H/001 Instalatér MŠMT, č.j /97-22, platnost od H/002 Kuchař-číšník pro pohostinství MŠMT, č.j /03-23, platnost od H/001 Kadeřník MŠMT, č.j /98-23, platnost od H/004 Prodavač MH č.j /94-74, platnost od Přehled pracovníků školy Pedagogičtí pracovníci a jejich kvalifikovanost Úsek TV učitelé teoretické výuky Příjmení, jméno, titul Zařazení Aprobace Arendáš Viliam, Ing. Učitel odborných předmětů Ekonomika Barošová Svatoslava, Bc. Učitel odborných předmětů Obchod a sluţby Bartíková Jana, Mgr. Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Matematika, chemie Bernatíková Marta, Mgr. Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Ruský jazyk, občanská nauka, německý jazyk Broţ Jaromír Učitel odborných předmětů Dopravní Buchalová Blanka, Mgr. Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Dějepis, český jazyk, anglický jazyk Březinová Alena,Bc. Učitel odborných předmětů Právo Cedivoda Tomáš, Ing. Učitel odborných předmětů Elektrotechnika Fabiánová Milada, Ing. Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Chemie Frančeková Ţaneta,Mgr. Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Anglický jazyk, ruský jazyk Freywaldová Adéla,Mgr. Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Ruský jazyk, hudební výchova Funková Eva, Mgr. Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Občanská nauka, tělesná výchova Gelnarová Boţena, Mgr. Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Matematika, deskriptivní geometrie Hajduková Vladimíra, Ing. Učitel odborných předmětů Hutní Hejduk Robert, Ing. Učitel odborných předmětů Strojní Hloušková Alena, Mgr. Učitel odborných předmětů Obchod a sluţby Holešová Zdeňka, Mgr. Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Dějepis, německý jazyk Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 5

7 Horáková Renáta, Ing. Učitel odborných předmětů Informatika Horvátová Monika, Mgr. Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Matematika, fyzika Ivančo Marek, Ing, Učitel odborných předmětů Dopravní Jarošková Věra, Mgr. Učitel odborných předmětů Sociálně zdravotní Kališ Vladimír, Mgr. Učitel odborných předmětů Obchod a sluţby Kasan Jaroslav, Ing. Učitel odborných předmětů Slévárenství Kerlínová Věra Mgr. Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Fyzika, chemie Klusová Marcela, Mgr. Učitel odborných předmětů Obchod a sluţby Komenda Petr, Ing. Učitel odborných předmětů Elektrotechnika Konvička Jan, Mgr. Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Dějepis, německý jazyk Kovářová Eva, Ing. Učitel odborných předmětů Ekonomika Kozel Radim, Mgr. Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Občanská nauka, tělesná výchova Kraus Miroslav, Mgr. Učitel odborných předmětů Obchod a sluţby Kudílek Jindřich, PaedDr. Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Ruský jazyk, tělesná výchova Laláková Jarmila, Mgr. Langer Petr, Mgr. Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Anglický jazyk, biologie, občanská nauka Matematika, základy techniky, Informatika Linhartová Šárka, Ing. Učitel odborných předmětů Dopravní předměty Machura Jaroslav Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Dějepis, český jazyk Marášková Vlasta Učitel odborných předmětů Ekonomika Merthová Simona, Ing. Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Ekonomika, anglický jazyk Michalská Jana, Mgr. Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Ruský jazyk, tělesná výchova Mládenková Pavlína, Bc. Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Český jazyk Mudrová Ivana, Ing. Učitel odborných předmětů Ekonomika Nedojedlá Martina, DiS. Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Ekonomika Neumann Adam, Ing. Učitel odborných předmětů Hutní Obluková Dagmar, Mgr. Učitel odborných předmětů Obchod a sluţby Orságová Liběna, Ing. Učitel odborných předmětů Ekonomika Pastucha Jiří, Ing. Učitel odborných předmětů Elektrotechnika Pešatová Martina, Ing. Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Ekonomika Pětvaldská Jarmila, Mgr. Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Ruský jazyk, občanská nauka, německý jazyk Plačková Helena, Mgr. Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Ruský jazyk, občanská nauka Pokorný Jaroslav,RNDr. Mgr. Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Matematika, fyzika Rozsíval Aleš,Bc. Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Elektrotechnika Ruszová Zdena, Ing. Učitel odborných předmětů Ekonomika, anglický jazyk Serbousková Zuzana, Ing. Učitel odborných předmětů Ekonomika Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 6

8 Slavíková Libuše,Bc. Učitel odborných předmětů Obchod a sluţby Smetana Tibor, Ing. Ředitel, učitel odborných předmětů Strojní Sobota Petr, Mgr. Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Ruský jazyk, tělesná výchova Srnská Jarmila, Mgr. Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Dějepis, český jazyk Stiborová Halina, Mgr. Zástupce ředitele pro TV Německý jazyk Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Suchánek Petr, Mgr. Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Matematika, fyzika Szmejová Marta Učitel odborných předmětů Dřevozpracující Ševčíková Ladislava, Bc. Učitel odborných předmětů Sociálně zdravotní Šnyrchová Jana, Mgr. Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Český jazyk, výtvarná výchova Štvrtňová Yvona, Mgr. Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Český jazyk, hudební výchova Šulová Jarmila, Mgr. Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Matematika, fyzika Teichmannová Ivana,Ing. Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Ruský jazyk, anglický jazyk Thér Jaroslav, Mgr. Učitel odborných předmětů Pedagogika Tobolíková Alena, Mgr. Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Český jazyk, občanská nauka Turek Miroslav, Ing. Učitel odborných předmětů Dopravní Václavík Lešek, Ing. Učitel odborných předmětů Strojní Vančurová Dagmar, Mgr. Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Dějepis, český jazyk Vichová Irena, Mgr. Učitel odborných předmětů Obchod a sluţby Vránová Anna Učitel odborných předmětů Oděvnictví Wawrosz Karel, Ing. Učitel odborných předmětů Elektrotechnika Winklerová Marie, Mgr. Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Ruský jazyk, německý jazyk Wojnarová Magdaléna, Mgr. Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Dějepis, český jazyk Úsek OV učitelé odborného výcviku Přehled o učitelích odborného výcviku a jejich vzdělání P.č. Příjmení. jméno Nejvyšší dosaţené vzdělání vyučen ÚSO DPS Studující ve školním roce Bečka Jiří instalatér strojní ano VŠ 2. Bednarz Karel zámečník strojní ano 3. Blecha Vít soustruţník strojní ano 4. Bogumski Svatoslav soustruţník strojní ano 5. Fismol Marek elektrikářsilnoproud obchodní, elektro ano VŠ 6. Garpiel Petr nástrojář strojní ano 7. Gorný Jiří, Bc. zámečník strojní ano 8. Grobelný Radomír nástrojář strojní ano 9. Jarolímková Julia krejčí chemické ano Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 7

9 10. Jiroutová Nataša kuchařka gastronomie ano 11. Kulasová Milena kadeřnice vlasová kosmetika ano VŠ 12. Kurka Břetislav automechanik automobilní ano 13. Murová Jana, DiS. modistka oděvní, VOŠ sociální ano 14. Pala Zdislav elektrikář elektro ano 15. Pospíšil Emil automechanik SŠ pro pracující ano 16. Řešutka Milan soustruţník strojní ano 17. Schwarz Jiří elektromontér SOU strojníelektrotechnika ano 18. Stach Miroslav frézař strojní ano 19. Stanik Alina obráběčka kovů strojní ne 20. Stuš Marek truhlář - ne 21. Sýkora Petr nástrojář SPŠ - slévárenství ano 22. Šangalová Jana, Bc. -- hotelová škola ano VŠ 23. Šeligová Alena kadeřnice vlasová kosmetika ano 24. Timková Darina holička-kadeřnice ISŠ, vlasová kosmetika ano VŠ 25. Uherek Václav elektromechanik 26. Viceníková Bronislava radiová a sdělovací technika ano číšníce-servírka číšnice-servírka ano 27. Wágner Josef elektromontér elektro ano 28. Wroţynová Jitřenka prodavačka potravinářská ano 29. Zikmundová Irena kuchařka gastronomie ano 30. Zučková Marie prodavačka ekonomická ano Nepedagogičtí pracovníci Příjmení a jméno Pracovní zařazení Dosažené vzdělání Adamczyková Petra kuchařka SO, kuchařka - servírka Baraniak Anton údrţbář tělocvična SO, malíř a natěrač Baraniaková Mária domovnice SO, tahačka drátu Balogová Viera uklízečka Základní Bičík Richard údrţbář zámečník SO, zámečník Bednarzová Miroslava prodavačka SO, prodavačka Bracháčková Alena recepční ÚSO, koţešnice Cimprichová Radka skladnice SO, prodavačka Drápela Ivan ref. správy budov ÚSO,SVVŠ,SPŠ Domesová Irena uklízečka základní Durdová Martina kuchařka SO, kuchařka Farníková Michaela číšník SO, servírka Glisníková Radka pers. ref., sekretářka ÚSO, SEŠ Glosová Hana číšník SO, servírka Gráfová Květuše uklízečka Základní Grillová Ivana metodik výp. techniky ÚSO, SŠ ekonom obch. provozu Holeček Svatopluk zásobovač ÚSO-DPS Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 8

10 Honkyš Pavel údrţbář vrátný SO, elektromechanik Honus Pavel údţbář elektro SO, elektrikář Horváthová Mag. uklízečka Základní Chovancová Lada číšník SO číšník Jurašík Miroslav údrţbář SO, hutník ocelář Kameníková Eva uklízečka SO, soustruţnice Kampfová Radka kuchařka SO, spol. stravování Kolář Karel, Ing. tech. prac. disp., metodik VŠB ekonom. fakulta Konečná Marcela, Bc. vedoucí EÚ VŠB ekonom. fakulta, SEŠ Kostková Katarína materiálová účetní ÚSO, SEŠ Kovář Václav vedoucí prov. úseku ÚSO, SPŠ elektrotechnika Krausová Jana referent OV ÚSO, podnikání v oboru PSD Kubinská Jana prac. ochrany Základní Malec Petr, Mgr. vedoucí přípravy výroby VŠ pedagogická, DPS, gymnázium Marenčáková Zdeňka uklízečka SO, učňovská škola Mazurek Václav školník provozní zámečník Miczko Karel domovník SO, zemědělské Mojová Gertruda uklízečka Základní Palovová Miroslava uklízečka Základní Plančarová Lenka kuchařka SO, kuchařka Pešatová Martina, Ing. mzdová účetní VŠB, hornicko geologická fakulta Rosíková Lenka prac. ochrany ÚSO, rodinná škola ekonomika Řešutková Věra prac. ochrany ÚSO, SVVŠ, DPS Slaninová Anna uklízečka ÚSO, SEŠ Škorupa Jaroslav školník-údrţbář SO, soustruţník kovů Šonová Eva uklízečka Základní Štefancová Alena uklízečka základní Štramberská Zuzana uklízečka SO, mechanika Tvardek Bohumír školník SO, truhlář Ulmanová Vlasta pers. ref. pro ţáky ÚSO,THČ,studuje VŠ PF Ostrava Vítková Marie uklízečka Základní Vrbka Miroslav vedoucí RaK USO, provoz spol. stravování, DPS Přepočtený počet pracovníků na plný pedagogický/pracovní úvazek ke dni ) Vedení školy: 5 - z toho - ředitel 1 - zástupci ředitele 2 2) Učitelé celkem 91,4 z toho ţeny 58,5 a) pro všeobecně vzdělávací předměty 35,6 z toho - ţeny 30,6 b) pro odborné předměty 24,6 z toho ţeny 14,7 c) pro odborný výcvik 31,2 z toho ţeny 13,2 3) Externí pedagogičtí pracovníci 1,9 a) pro všeobecně vzdělávací předměty 1,2 z toho ţeny 0,7 b) pro odborné předměty 0,7 z toho ţeny 0,5 4) ostatní pedagogičtí pracovníci - výchovný poradce 1 5) ostatní pracovníci - THP 14 - dělnická povolání 36,3 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 9

11 Kvalifikovanost pedagogických pracovníků Zařazení Počet kvalifikovaných pedagogických pracovníků Počet nekvalifikovaných pedagogických pracovníků Učitelé teoretické výuky Učitelé odborného 30 2 výcviku Celkem Údaje o přijímacím řízení Pro školní rok 2008/2009 byl otevřen jeden obor nástavbového studia ukončený maturitní zkouškou L/502 Podnikání, který bude ve formě denní, večerní a dálkové, 4 obory vzdělání s maturitní zkouškou a 10 oborů vzdělání s výučním listem. Do všech oborů byli uchazeči přijímáni dle průměrného prospěchu ze ZŠ a u nástavbového studia dle průměrného prospěchu z předchozího tříletého oboru vzdělání s výučním listem. Škola zaevidovala 495 přihlášek, z toho 187 přihlášek pro nástavbové studium, 185 přihlášek pro obory středního vzdělání s maturitní zkouškou a 123 přihlášek pro obory s výučním listem. Přijato bylo 29 uchazečů do denní formy nástavbového studia, 33 uchazečů k večernímu studiu a 33 uchazečů k dálkovému studiu, do oborů vzdělání s maturitní zkouškou 123 uchazečů a do oboru vzdělání s výučním listem 180 uchazečů. Celkem bylo přijato pro školní rok 2008/2009 do všech oborů středního vzdělání 398 uchazečů. 2.5 Počet žáků podle jednotlivých oborů Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou Kód oboru Název oboru Počet žáků k L/001 Mechanik elektronik M/006 Provoz a ekonomika dopravy L/006 Kuchař L/008 Obchodník M/006 Výchovná a humanitární činnost M/001 Technické lyceum 41 Nástavbové obory L/502 Technickohospodářské a správní činnosti L/524 Podnikání - denní L/524 Podnikání - večerní L/524 Podnikání - dálková 54 Celkem žáků 663 Výroční zpráva za školní rok 2008/

12 Obory středního vzdělání s výučním listem Kód oboru Název oboru Počet žáků k H/005 Hutník H/001 Zámečník H/001 Obráběč kovů H/001 Automechanik H/001 Elektrikář H/001 Autoelektrikář H/001 Krejčí H/001 Truhlář H/001 Instalatér H/002 Kuchař-číšník pro pohostinství H/004 Prodavač smíšeného zboţí H/001 Kadeřník 81 Celkem žáků 460 Ve školním roce 2008/2009 bylo ve všech oborech školy ke dni celkem 1123 žáků. 2.6 Počet tříd podle částí školy a dosaženého vzdělání Obory Počet tříd Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou 18 Nástavbové obory středního vzdělání s maturitní zkouškou 8 Obory středního vzdělání s výučním listem 19 Celkem 45 Výroční zpráva za školní rok 2008/

13 3. Vyhodnocení hlavních úkolů školy 1. Problém uvolňování a omlouvání ţáků z vyučování, prevence a postih záškoláctví byl důsledně řešen dle platných předpisů a upraven v souladu se školským zákonem, a přesto bylo záškoláctví důvodem ukončení studia několika ţáků a omluvená i neomluvená absence je na stejné úrovni jako v předešlém roce. 2. DVPP je v centru zájmu vedení, o čemţ svědčí vynaloţené prostředky ,- Kč na tuto oblast. Kladně hodnotíme zájem pedagogů vzdělávat se a získávat další odborné znalosti. Byl vytvořen plán vzdělávání pedagogů do roku Místní centrum celoţivotního vzdělávání rozvíjí činnost počítačové učebny, která je k dispozici ţákům i obyvatelům Bohumína od do hodin a ve spolupráci s Úřadem práce jsou nabízeny rekvalifikační kurzy. 4. Ţáci školy jsou vedeni a připravováni pro tvorbu ročníkových prací z odborných předmětů, práce prozatím neodpovídají nárokům SOČ. Ročníkové práce jsou vyuţívány ve výuce a stávají se součástí nových metod didaktické práce. 5. Ve školním roce se předsedové předmětových komisí sešli pětkrát. Cílem setkání byla příprava ţáků k novým maturitám, k jednotným závěrečným zkouškám, přípravě ŠVP pro jednotlivé obory a byla řešena technická úroveň vyučování. Mezipředmětové vztahy a jednotný postup vzdělávacího procesu je cílem činnosti třídních učitelů s jednotlivými vyučujícími. 6. V rámci evaluační zprávy jsou vyhodnocovány výsledky přijímacích zkoušek nově nastupujících ţáků, vstupní výsledky ţáků 1. ročníků z českého jazyka, cizích jazyků a matematiky, výsledky ţáků ze stejných předmětů konané ve 2. ročníku. Rozebíráme výsledky maturity nanečisto ve srovnání s výsledky hodnocení ţáků ve 4. ročnících a jejich hodnocením u maturitních zkoušek. 7. Třídní schůzky jsou organizovány v červnu pro budoucí první ročníky a během školního roku třikrát. Zájem rodičů není uspokojivý, především u problémových ţáků. Třídní učitelé informují rodiče telefonicky nebo písemně, projeví-li o tuto informaci zájem. 8. Z důvodů technických problémů se nepodařilo seznamovat rodiče s hodnocením ţáků dálkovým přístupem. 9. Hospitační a kontrolní činnost byla zaměřena dle plánu, byla podkladem k řešení problémů a pomáhala odhalovat kladné i negativní stránky pedagogického procesu. 10. Podpora romských ţáků středních škol pokračovala i v tomto školním roce v plné spolupráci se sociálními odbory. 11. Studenti oboru TSČ2 uspořádali dle principů projektu Junior achievement studentský večírek se sbírkou školních potřeb, jejich praktické vyuţití zásad projektu přineslo dobré výsledky. Projekt je rozpracováván ve výuce ekonomických předmětů. Výroční zpráva za školní rok 2008/

14 12. Učitelé TV, ale nejen oni, jsou velmi aktivní při organizaci a účasti na sportovních akcích. Svědčí o tom činnost sportovních krouţků a masová účast ţáků na sportovních kurzech. K mimoškolním aktivitám nutno přičíst i činnost ţáků oboru výchovná a humanitární činnost, kdy se nejen podílejí na celostátních humanitárních sbírkách v Bohumíně a okolí, vybrali asi 60 tisíc Kč, ale ţádná akce mateřských a základních škol, sociálních ústavů a organizací se neobejde bez pomoci naších ţáků.ve školním roce proběhlo 29 akcí. 13. Výchovné poradenství plní zadané úkoly, díky dobré spolupráci třídních učitelů, učitelů odborného výcviku a ostatních vyučujících. Daří se podchytit většinu problémových ţáků. Výchovné poradenství a činnost protidrogového koordinátora má pevný plán, je pravidelně vyhodnocován a o masovém působení na téměř všechny ţáky naší školy svědčí počet ţáků, kteří se různých akcí této oblasti zúčastnili. 14. Naše střední škola má pevné místo v mikroregionu bohumínska. Svědčí o tom počet přihlášených ţáků pro další školní rok, pravidelné prezentace v místním tisku a televizním vysílání a ocenění představiteli města za aktivní účast v aktivitách města. Představitelé města mají zájem o rozvoj středního školství, jsou nám nabízeny moţnosti produktivní práce, jsou propagovány výsledky naší pedagogické činnosti. 15. Aktivní prací ředitele střední školy a některých pedagogů získala škola prostředky pro modernizaci výpočetní techniky. Byl zpracován plán ICT do roku 2010, všechny kabinety jsou síťově propojeny a napojeny na Internet. 16. Přijímací řízení bylo organizováno dle nového školského zákona, počet přihlášených ţáků je něco niţší, odpovídá počtu ţáků bohumínských škol. Dobré jméno školy se projevuje v zájmu ţáků z Karvinska a Ostravska získat na naší škole střední stupeň vzdělání. 17. Spolupráce s druţebními školami především v Rybniku Polsko, jsou velmi dobré, svědčí o tom počet společných akcí a také spolupráce v mezinárodním projektu Leonardo. Ţáci oboru kadeřník měli moţnost navštívit město Quimper ve Francii a strávit zde tři týdny. 18. Učitelé ekonomiky vyuţívají všech forem, aby ţáky vedli k aktivnímu přístupu k získání povolání - besedy s pracovníky Úřadu práce, exkurze na Úřad práce, projektové vyučování, spolupráce s moţnými zaměstnavateli, mezipředmětové vztahy. Přínosem i pro léta budoucí jsou otázky k jednotnému zadání závěrečných zkoušek v oblasti světa práce. Tímto směrem se bude zaměřovat výuka ekonomických předmětů. Pedagogičtí pracovníci, kteří se zúčastní školení či seminářů, jsou povinni informovat ostatní kolegy o získaných vědomostech. 19. Počet neklasifikovaných ţáků klesl zvýšenou snahou třídních učitelů podchytit a ohodnotit ţáky ve spolupráci s rodiči. 20. Pokyn Ochrana člověka za mimořádných událostí je dle plánu plněn a realizován na začátku školního roku. 21. Devět podaných projektů svědčí o snaze učitelů hledat cesty ke zlepšení materiálních podmínek školy. Aktivita vyučujících je vedením oceňována. Výroční zpráva za školní rok 2008/

15 3.1 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Prospěch závěr školního roku 2008/2009 Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou Počet žáků Třída Název oboru Prospělo Průměr Prospělo Neprospělo s vyznam. ME1 Mechanik elektronik ,152 OB1 Obchodník ,374 PD1 Provoz a ekonomika dopravy ,560 VHČ1 Výchovná a humanitární činnost ,176 CELKEM , ročník KOB 2 Kuchař ,408 Obchodník ME2 Mechanik elektronik ,176 PD2 Provoz a ekonomika dopravy ,481 VHČ 2 Výchovná a humanitární činnost ,045 CELKEM - 2. ročník ,434 ME 3 Mechanik elektronik ,820 OB 3 Obchodník ,541 PD 3 Provoz a ekonomika dopravy ,602 TL 3 Technické lyceum ,536 VHČ 3 Výchovná a humanitární činnost ,956 CELKEM - 3. ročník ,451 ME 4 Mechanik elektronik ,976 OB 4 Obchodník ,734 PD 4 Provoz a ekonomika dopravy ,545 TL 4 Technické lyceum ,687 VHČ 4 Výchovná a humanitární činnost ,177 CELKEM - 4. ročník ,581 CELKEM ,581 Nástavbové obory POD 1 Podnikání - denní ,344 POE 1 Podnikání - dálkové ,312 POV 1 Podnikání - večerní ,383 CELKEM - 1. ročník ,345 POD 2 Podnikání - denní ,067 POV 2 Podnikání - večerní ,676 POE2 Podnikání - dálkové ,293 TSČ 2 Technickohospodářské a správní ,328 činnosti CELKEM - 2. ročník ,136 POV 3 Podnikání - večerní CELKEM - 3. ročník ,979 CELKEM ,196 Výroční zpráva za školní rok 2008/

16 Obory středního vzdělání s výučním listem Střední škola, Bohumín, Třída Název oboru Prospělo s vyznam. Počet žáků Prospělo Neprospělo Průměr AAE1 Autoelektrikář Automechanik ,046 KD 1 Kadeřník ,559 EPS1 Elektrikář-prodavač ,597 HU1 Hutník ,055 KUČ 1 Kuchař-číšník pro pohostinství ,421 OK 1 Obráběč kovů ,889 TZA1 Truhlář - zámečník ,674 CELKEM - 1. ročník ,737 AU Automechanik ,695 AEI2 Autoelektrikář Instalatér ,751 KD 2 Kadeřník ,537 KRP2 Krejčí -prodavač ,010 KUČ 2 Kuchař-číšník pro pohostinství ,387 OK 2 Obráběč kovů ,737 TZA2 Truhlář - zámečník ,659 CELKEM - 2. ročník ,532 Elektrikář-Autoelektrikář EAI3 Instalatér ,392 KD 3 Kadeřník ,020 KKČ 3 Krejčí- Kuchař-číšník pro ,437 pohostinství AOK3 Automechanik - Obráběč kovů ,215 TZA 3 Truhlář -Zámečník ,561 CELKEM - 3. ročník ,377 CELKEM , Prospěch maturitní zkoušky květen 2009 Počet žáků Třída Název oboru Prospělo Průměr Prospělo Neprospělo s vyznam. POD 2 Podnikání - denní ,339 TSČ 2 Technickohospodářské a správní činnosti ,586 CELKEM - 2. ročník ,586 POV3 Podnikání - večerní ,259 CELKEM - 3. ročník ,259 OB4 Obchodník ,062 ME 4 Mechanik elektronik ,283 TL 4 Technické lyceum ,282 VHC4 Výchovná humanitární činnost ,365 PD 4 Provoz a ekonomika dopravy ,991 CELKEM - 4. ročník CELKEM Výroční zpráva za školní rok 2008/

17 Prospěch maturitní zkoušky- včetně opravných zkoušek Počet žáků Třída Název oboru Prospělo Průměr Prospělo Neprospělo s vyznam. POD 2 Podnikání - denní ,363 TSČ 2 Technickohospodářské a správní činnosti ,040 CELKEM - 2. ročník ,651 POV3 Podnikání - večerní ,933 CELKEM - 3. ročník ,933 KOB4 Kuchař - obchodník ,145 ME 4 Mechanik elektronik ,295 TL 4 Technické lyceum ,814 VHC4 Výchovná humanitární činnost ,950 PD 4 Provoz a ekonomika dopravy ,829 CELKEM - 4. ročník ,530 CELKEM , Prospěch závěrečné zkoušky červen 2009 Počet žáků Třída Název oboru Prospělo Průměr Prospělo Neprospělo s vyznam. EAI3 Elektrikář-Automechanik-Instalatér ,206 KD 3 Kadeřník ,130 KKČ 3 Krejčová-Kuchař-číšník pro ,120 pohostinství AOK3 Automechanik -Obráběč kovů ,391 TZA 3 Truhlář,Zámečník ,648 CELKEM Prospěch závěrečné zkoušky- včetně opravných zkoušek Třída EAE3 Počet žáků Název oboru Prospělo Průměr Prospělo Neprospělo s vyznam. Elektrikář Autoelektrikář ,739 AU 3 Automechanik ,071 KRT3 Krejčí Truhlář ,431 KD 3 Kadeřník ,173 KUČ 3 Kuchař-číšník pro pohostinství ,077 OK3 Obráběč kovů ,212 ZA 3 Zámečník ,714 CELKEM ,424 Výroční zpráva za školní rok 2008/

18 Srovnání prospěchu a) Srovnání výsledných průměrů ve vybraných profilových předmětech ve školním roce 2005/06, 2006/07, 2007/08 a 2008/09. Všeobecné předměty/šk. rok 2005/ / / /09 Český jazyk a literatura 2,9 2,8 2,8 2,8 Anglický jazyk 2,8 2,8 2,7 2,7 Německý jazyk 2, ,9 Matematika 3,1 3,1 3,1 3,1 Fyzika 2,9 3 2,8 3,2 Základy přír. věd 3 2,9 2,8 3 Chemie 3,5 3,3 3,2 3,2 Inf. a komunikační technologie 2,3 2,3 2,1 2 Průměrný prospěch ve vybraných všeobecně vzdělávacích profilových předmětech je ve šk. roce 2008/09 2x stejný, 5x lepší neţ ve školním roce 2006/07. Výroční zpráva za školní rok 2008/

19 b) Srovnání vybraných profilových odborných předmětů ve školních letech 2005/06, 2006/07, 2007/08 a 2008/09. Odborné předměty/školní rok 2005/ / / /09 Doprava a přeprava 3,2 2,8 2,9 3 Silniční doprava a přeprava 3,4 2,9 3,1 3,3 Účetnictví 2,8 2,8 2,7 2,7 Základy podnikání 3, Ekonomika a účetnictví 3,4 3,2 3,4 3,6 Marketing 3,1 2,9 2,8 2,4 Zbožíznalství 3,1 2,8 2,8 2,7 Elektronika 3 3,6 3,3 3,3 Základy elektrotechniky 3,2 3,6 3,4 3,5 Strojnictví 2,8 2,8 3 3,2 Strojírenská technologie 3,6 3,3 3,3 3,5 Průměrný prospěch ve vybraných odborných profilových předmětech ve školním roce 2008/09 je 2x stejný, 3x lepší a 6x horší neţ v minulém školním roce. Kladným poznatkem je, ţe se prospěch pohybuje ve střední hranici. Výroční zpráva za školní rok 2008/

20 Závěrečné zkoušky Srovnání závěrečných zkoušek ve školních letech 2005/06, 2006/07, 2007/08 a 2008/09. Závěrečné zkoušky 2005/ / / /09 s vyznamenáním 23 žáků 24 žáků 19 žáků 18 žáků prospělo 131 žáků 113 žáků 124 žáků 93 žáků neprospělo 0 žáků 7 žáků 0 žáků 5 žáků průměrný prospěch 2,4 2,6 2,4 2,5 celkem 154 žáků 144 žáků 143 žáků 116 žáků Pro srovnání v grafu jsou hodnoty přepočteny na procenta Výroční zpráva za školní rok 2008/

Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Předkládá: Ing. Zuzana Serbousková Zpracovali: vedoucí úseků předsedové předmětových komisí členové školního poradenského

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 STŘEDNÍ ŠKOLA, BOHUMÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Sídlo školy: Husova 283, 735 81 Bohumín IČO: 66 93 25 81 IZO: 110 036 611 Telefon: 596 097 911 E-mail: sekretariat@sosboh.cz

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA, BOHUMÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Sídlo školy: Husova 283, 735 81 Bohumín IČO: 66 93 25 81 IZO: 110 036 611 Telefon: 596 097 911 E-mail: sekretariat@sosboh.cz

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Předkládá: Ing. Tomáš Cedivoda Zpracovali: vedoucí úseků předsedové předmětových komisí členové školního poradenského

Více

Gymnázium Františka Ţivného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Gymnázium Františka Ţivného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Františka Ţivného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009-2010 OBSAH A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 1 B. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2009/2010

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2009/2010 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 Luhačovice 30. října 2010 OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ 4 3. MATERIÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ VZDĚLÁVACÍCH ČINNOSTÍ

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... Obsah 1 ÚVOD... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 4 2.2 POČET ŢÁKŮ ŠKOLY... 4 2.3 MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZÁZEMÍ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI... 5 2.4 ŠKOLSKÁ RADA... 6 3 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 8-2009. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 8-2009. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 8-2009 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2006/2007 Luhačovice 8. října 2007 PaedDr. Karel Milička ředitel školy 1 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy : Střední odborná škola Luhačovice

Více

1.2.Zřizovatel : Středočeský kraj 1.3. IČO - 47558415 IZO - 047558415. Vedení školy. 1.4. Rada školy

1.2.Zřizovatel : Středočeský kraj 1.3. IČO - 47558415 IZO - 047558415. Vedení školy. 1.4. Rada školy 1. Základní údaje o škole 1.1.Název školy, adresa. Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní závěrečné zkoušky, U Stadionu 486, 266 00 Beroun 1.2.Zřizovatel : Středočeský

Více

Výroční zpráva školy za rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za rok 2013/2014 Výroční zpráva školy za rok 2013/2014 Úvodní slovo Předkládáme vám přehled naší pedagogické, výchovné a hospodářské činnosti. Přestoţe tato zpráva nemůţe podrobně zachytit všechny změny a události, které

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm

Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2 0 1 1 /2 0 1 2 Výroční zpráva

Více

Úvodní slovo ředitele školy

Úvodní slovo ředitele školy , Obsah Obsah... 2 Úvodní slovo ředitele školy... 3 Základní údaje o škole... 4 Charakteristika školy... 5 Školská rada... 6 Učební plány... 6 Volitelné předměty... 6 Školní vzdělávací program... 7 Pracovníci

Více

2011/2012 2012/2013 VI. 2011/2012 2012/2013 VII. 2011/2012 2012/2013 VIII. 2011 2012 IX.

2011/2012 2012/2013 VI. 2011/2012 2012/2013 VII. 2011/2012 2012/2013 VIII. 2011 2012 IX. I. Základní charakteristika Základní údaje Stručná charakteristika školy Vedení školy Organizační struktura školy Školská rada Přehled oborů vzdělávání Přehled aktivit školy Přehled realizovaných projektů

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565, 25801 Vlašim Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y 2009 2010 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 Sídlo školy: Jičínská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Integrovaná střední škola automobilní, Brno, Křiţíkova 15 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracoval: Ing. Milan Chylík, ředitel V Brně dne 14. 10. 2014 Ing. Milan Chylík ředitel

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ PÉČE A SLUŽEB, ZÁBŘEH NÁM. 8. KVĚTNA 2, 789 22 ZÁBŘEH

STŘEDNÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ PÉČE A SLUŽEB, ZÁBŘEH NÁM. 8. KVĚTNA 2, 789 22 ZÁBŘEH STŘEDNÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ PÉČE A SLUŽEB, ZÁBŘEH NÁM. 8. KVĚTNA 2, 789 22 ZÁBŘEH STŘEDNÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ PÉČE A SLUŽEB, ZÁBŘEH NÁM. 8. KVĚTNA 2, 789 22 ZÁBŘEH REDIZO 600018067, IČ 00409014 tel. 583 411 310,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 485108744-5 iss@isssro-lb.cz www.isssro-lb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 Zpracovala

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2008/2009

Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2008/2009 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 ÚVOD Vedení Obchodní akademie v souladu s ustanovením 10

Více

o činnosti školy za školní rok 2010/2011

o činnosti školy za školní rok 2010/2011 V yšší odborná škola, Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva podává informaci o stavu a rozvoji výchovně vzdělávacího

Více

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Roţmitálská 340 Roţmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961, fax: 318 682 964, e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Výroční zpráva. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009

Výroční zpráva. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009 Výroční zpráva Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy červenec září 2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1.

Více

1 Základní údaje o škole

1 Základní údaje o škole Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace Zengrova 1, 703 00 Ostrava - Vítkovice tel.: 552304231 e-mail: sekretariat@sps-vitkovice.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011 Strana 1 (celkem 50) STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA SOKOLNICE 496, příspěvková organizace 664 52 Sokolnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 www.iss-sokolnice.cz 1 Výroční zpráva školy obsahuje podstatné údaje

Více