Specifikace nabídky Sluţba Remote Infrastructure Monitoring

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Specifikace nabídky Sluţba Remote Infrastructure Monitoring"

Transkript

1 Přehled sluţby Specifikace nabídky Sluţba Remote Infrastructure Monitoring Tato sluţba poskytuje sluţby Remote Infrastructure Monitoring (dále jen sluţba RIM, sluţba nebo sluţby ) v souladu s podrobným popisem této sluţby a dle určených jednotlivých produktů SKU na faktuře zákazníka. Tato sluţba nabízí síťový přístup k platformě RIM hostované v zařízení společnosti Dell nebo v zařízení jejího obchodního partnera a umoţňuje zákazníkům, kteří mohou být poskytovateli spravovaných sluţeb ( MSP ), pouţívat platformu RIM k provádění vzdáleného monitorování, reportingu, správy výstrah, správy zabezpečení a řešení problémů k zajištění podpory vlastního prostředí, nebo v případě poskytovatelů spravovaných sluţeb k zajištění podpory prostředí koncových zákazníků. Nabízí následující funkce: zjišťování zařízení, operačních systémů a aplikací Microsoft Windows s inventarizací majetku, monitorování chyb a jiných událostí generovaných prostřednictvím událostí a systémového protokolu syslog systémů Microsoft Windows, monitorování různých sluţeb systému Windows, monitorování různých charakteristik výkonu u zařízení se systémem Microsoft Windows, operačních systémů Windows, aplikací pro systém Windows a zařízení spravovaných prostřednictvím protokolu SNMP, dlouhodobé ukládání a reporting dat výkonu, zasílání výstrah zaloţených na limitech výkonu, provádění vzdálených úkolů v zařízeních se systémem Microsoft Windows, tunneling se vzdáleným přístupem pro různé aplikace vzdáleného přístupu, např. Telnet, VNC, RDP a http. Volitelné sluţby (zpoplatněny zvlášť) Podrobný popis sluţeb RIM je součástí této smlouvy. Další sluţby, jako jsou například níţe uvedené další sluţby RIM, školení na zakázku, podpora při nasazení na zakázku, vývoj podpory zařízení a aplikací na zakázku, implementace postupů monitorování na zakázku nebo zlepšení stávajících postupů monitoringu a integrace aplikací na zakázku, lze zakoupit na adrese Dodatečné sluţby mohou vyţadovat samostatně podepsanou smlouvu se společností Dell. Funkce 1. Podpora serverových/aplikačních zařízení typ A (zpoplatněno zvlášť) Podpora serverových/aplikačních zařízení funkce typu A zajišťuje obecnou funkci sluţby související s jedním serverovým zařízením s příslušným základním operačním systémem, jednou instancí serverového operačního systému ve virtuálním počítači nebo jedinou aplikací. To zahrnuje serverová zařízení se systémy Microsoft Windows Server, UNIX a Linux. Také zahrnuje zařízení s různými variantami systémů Microsoft Windows, které jsou zákazníkem výslovně klasifikovány jako servery. Skutečnost, ţe zařízení se systémem Microsoft Windows je klasifikováno jako server, má významný vliv na to, jak důkladně je toto zařízení monitorováno a jak podrobně jsou shromaţďovány informace o jeho výkonu. Mezi aplikace vyţadující licenci pro monitorování typu A patří: Microsoft Exchange, Microsoft SQL Server a Cisco Unified Communications Manager (CallManager).

2 Sluţba Remote Infrastructure Monitoring: Specifikace nabídky Strana 2 z 6 2. Podpora síťových zařízení typ B (zpoplatněno zvlášť) Podpora síťových zařízení funkce typu B poskytuje obecné funkce sluţby pro jedno síťové zařízení, jako je například směrovač, přepínač, brána firewall nebo sluţba IDS device. 3. Podpora klientských zařízení typ D (zpoplatněno zvlášť) Podpora klientských zařízení funkce typu D poskytuje obecné funkce sluţby pro jedno stolní nebo klientské zařízení, jako je například stolní počítač nebo notebook s klientskou verzí systému Microsoft Windows. Patří sem zařízení s neserverovými verzemi systémů Microsoft Windows, která jsou zákazníkem výslovně klasifikována jako stolní počítače. Skutečnost, ţe zařízení se systémem Microsoft Windows je klasifikováno jako stolní počítač, má významný vliv na to, jak důkladně je toto zařízení monitorováno a jak podrobně jsou shromaţďovány informace o jeho výkonu. Mezi další zařízení podporovaná touto funkcí patří tiskárny, IP telefony, zařízení, pro která je aktuálně k dispozici pouze podpora typu kontroly dostupnosti (testování pomocí příkazu ping), a periferní zařízení, jako jsou například videokamery a zdroje napájení. 4. Zjišťování chybějících oprav a jejich nasazení (zpoplatněno zvlášť) Zjišťování chybějících oprav a jejich nasazení je volitelnou funkcí pro sluţbu Dell Remote Monitoring a je nutné ji zakoupit pro kaţdé zařízení zvlášť. Tato funkce umoţňuje vzdálené prohledávání podporovaných zařízení se systémy Windows a zjišťování chybějících oprav operačního systému a široké škály běţných aplikací. Pokrývá více neţ 400 softwarových produktů, včetně produktů Microsoft Windows, Microsoft Exchange, SQL Server, Microsoft Outlook, Microsoft Office, Adobe Acrobat, Firefox, Macromedia Flash a Apache. Funkce zjišťování chybějících oprav je nutné pro servery (poloţky typu A) a stolní počítače (poloţky typu D) zakoupit samostatně. 5. Zjišťování zranitelnosti (zpoplatněno zvlášť) Zjišťování zranitelnosti je volitelnou funkcí ke sluţbě Dell Remote Monitoring a je nutné ji zakoupit pro kaţdé zařízení zvlášť. Tato funkce umoţňuje vzdáleně zjišťovat v zařízeních známá zranitelná místa z hlediska zabezpečení. Seznam obsahuje více neţ známých zranitelných míst a je pravidelně aktualizován na základě nových zjištění. Funkce zjišťování zranitelnosti je nutné pro servery a síťová zařízení (poloţky typu A/B/C) a stolní počítače (poloţky typu D) zakoupit samostatně. 6. Výkazy o výkonu (zpoplatněno zvlášť) Výkazy o výkonu představují volitelnou doplňkovou funkci sluţby Dell Remote Monitoring a jsou prodávány kaţdému zákazníkovi zvlášť. Umoţňují generovat a distribuovat čtyři integrované výkazy: dvoustránkový výkonnostní výsledkový výkaz, který obsahuje shrnutí vyuţití serveru a sítě, datových zdrojů, chyb, zranitelných míst a oprav; dvoustránkový bezpečnostní výsledkový výkaz, který zahrnuje souhrny vyuţití majetku, účtů, neúspěšných přihlášení, zranitelných míst, událostí brány firewall z hlediska oprav a událostí systému IDS; vícestránkový měsíční výsledkový výkaz, který bude obsahovat všechny výše uvedené informace a výstiţný popisný souhrn; vícestránkový týdenní počáteční posuzovací výkaz ve formě shodné s měsíčním výsledkovým výkazem.

3 Sluţba Remote Infrastructure Monitoring: Specifikace nabídky Strana 3 z 6 7. Prioritní podpora (zpoplatněno zvlášť) Prioritní podpora představuje upgrade standardní technické podpory sluţby Dell Remote Monitoring, která je součástí sluţby (viz níţe uvedená tabulka). Prodává se kaţdému zákazníkovi zvlášť. Dostupnost Standardní podpora 8:00 aţ 20:00 východního standardního času, pondělí aţ pátek s výjimkou amerických svátků. Prioritní podpora Nepřetrţitá dostupnost pro odezvu při naléhavých případech nebo problémy s vyšší důleţitostí 8:00 aţ 20:00 východního standardního času, pondělí aţ pátek s výjimkou amerických svátků; odpovědi na otázky v rámci normální podpory. Způsob komunikace a telefon a telefon 8. Provozní školení (zpoplatněno zvlášť) Cena provozního školení sluţby Dell Remote Monitoring se účtuje za kaţdého studenta a hodinu jednotlivě. Tato sluţba je zajišťována prostřednictvím webového semináře, nebo v učebně v prostorách společnosti Dell. Soustřeďuje se na poskytovatele spravovaných sluţeb. Studentům představí postupy doporučované k úspěšnému provedení operací poskytovatelů spravovaných sluţeb. Toto školení je vhodné pro zaměstnance v oboru prodeje, implementace a uvedení spravovaných sluţeb na trh. Účastníci se naučí základním konceptům a dovednostem, které jsou třeba pro naplánování nové zákaznické instalace a pro vytvoření provozních zásad a procedur za účelem zajištění kvalitních sluţeb. Upozorňujeme, ţe se nejedná o praktický kurz práce s nástrojem sluţeb RIM. Kurz se zaobírá následujícími tématy: provozní postupy spravovaných sluţeb, nové nasazení u zákazníka, tvorba provozní knihy a její pouţití, poskytnutí efektivní sluţby analýzy, vzorové postupy pro předprodej. 9. Školicí platforma (zpoplatněno zvlášť) Cena školicí platformy sluţby Dell Remote Monitoring se účtuje za kaţdého studenta a hodinu jednotlivě. Zde se studenti z řad poskytovatelů spravovaných sluţeb naučí základní koncepty a dovednosti v oblasti sluţby. Školení je rozděleno do dvou setkání. První setkání tvoří výše popsaný kurz Provozní školení. Druhé setkání probíhá prostřednictvím kurzu společnosti Dell online, který si mohou studenti projít samostatně. Toto setkání není vedeno instruktorem, avšak účastníci si mohou prakticky vyzkoušet vyuţití webové sluţby RIM. Studenti se naučí základní dovednosti potřebné pro efektivní poskytování sluţeb na nových pracovištích spravovat stávající pracoviště a majetek, zacházet s výstrahami a vytvářet výkazy. Účastníkem se můţe stát kdokoli, kdo bude pouţívat sluţbu RIM, a to nejen z řad poskytovatelů spravovaných sluţeb.

4 Sluţba Remote Infrastructure Monitoring: Specifikace nabídky Strana 4 z 6 Druhé setkání zahrnuje následující témata: architektura sluţby, uţivatelské rozhraní, nástroje pro nasazení na odloučených pracovištích, domény správy, majetek a jeho seskupování, postupy monitorování, komponenty postupů a šablony, vzdálený přístup, přenos dat a vzdálené úkoly, správa oprav, zjišťování zranitelnosti, systémová a uţivatelská správa, monitorování a upozorňování na události, vyhledání zařízení, reporting. 10. Služba BusinessBuilder Administrator (zpoplatněno zvlášť) Sluţba BusinessBuilder Administrator představuje jednorázovou konzultační sluţbu, která zajišťuje ceny, balíčky, výsledky výkazů, návrhy a propagační materiály související se sluţbou poskytovatele spravovaných sluţeb koncovému zákazníkovi. Urychluje tak vytvoření nových sluţeb, které vytvářejí obrat, i jejich uvedení na trh. Zahrnuje následující aktivity zajišťované spolu s poskytovateli spravovaných sluţeb: tvorba balíčků sluţeb, vývoj materiálů pro uvedení produktů na trh dle jedinečných obchodních cílů a moţností poskytovatelů spravovaných sluţeb, prodejní školení pro produkty uváděné na trh, podpora při určení, zaměření a úspěšném vstupu na klíčové vertikální trţní segmenty, přístup k zabezpečenému centru online Partner Knowledge Center. 11. Služba BusinessBuilder Academy (zpoplatněno zvlášť) Sluţba BusinessBuilder Academy zajišťuje firemní školení poskytovatelů spravovaných sluţeb prostřednictvím hostovaných webových seminářů. Tato sluţba také poskytuje přístup k šablonám a marketingovým nástrojům, které pomohou poskytovatelům spravovaných sluţeb v začátcích jejich podnikání. Urychluje tak vytvoření nových sluţeb, jeţ vytvářejí obrat, i jejich uvedení na trh. Zahrnuje následující: webové semináře ohledně tvorby nabídek poskytovatelů spravovaných sluţeb, webové semináře ohledně marketingu a prodeje nabídek poskytovatelů spravovaných sluţeb, šablony materiálů pro uvedení produktů na trh, včetně příkladů sluţeb i šablon záznamových listů a nabídek, přístup k zabezpečenému centru online Partner Knowledge Center. 12. Služba BusinessBuilder Audit (zpoplatněno zvlášť) Sluţba BusinessBuilder Audit představuje jednorázovou sluţbu posouzení, která sestává z kontroly široké řady materiálů poskytovatelů spravovaných sluţeb a která nabízí moţnosti posouzení připravenosti poskytovatelů spravovaných sluţeb. Mezi posuzované poloţky patří následující: pouţívané hardwarové a softwarové platformy, certifikace zaměstnanců,

5 Sluţba Remote Infrastructure Monitoring: Specifikace nabídky Strana 5 z 6 provozní knihy, výkazy koncových zákazníků, prodejní a marketingové materiály, ceny a servisní smlouvy, postupy podpory. Ohledně podpory vztahující se k této sluţbě se zákazníci mohou obrátit na podporu sluţby Dell Remote Monitoring: ová podpora na adrese telefonická podpora sluţby Dell Remote Monitoring na čísle +1 (877) v době mezi 8:00 aţ 20:00 východního amerického času, pondělí aţ pátek s výjimkou amerických svátků. Není součástí této sluţby: Upozorňujeme, ţe sluţby podpory se vztahují na vyuţití sluţby, avšak nejsou rozšířeny na zařízení a aplikace, které sluţba spravuje. Následující poloţky nejsou součástí sluţby: počítačový hardware, média s počítačovým softwarem, všechny softwarové licence nebo přístupová práva, práva ke stahování nebo pouţívání softwaru a aplikací třetí strany bez příslušné licence. ZÁKAZNÍK MUSÍ VLASTNIT NEBO ZÍSKAT VŠECHNY LICENCE NEBO JAKÝKOLI SOFTWARE ČI APLIKACI, KTERÉ JE TŘEBA POUŢÍVAT V SOUVISLOSTI S TOUTO SLUŢBOU. K dispozici ve všech jazycích. Uţivatelské rozhraní je momentálně pouze v anglickém jazyce. monitorování a náprava chyb koncových zákazníků, vlastní výkazy nebo výkazy v jiném neţ standardním formátu, podpora při odstraňování problémů nebo náprava vztahující se k chybám, které sluţba odhalila, odstraňování zranitelných míst, která sluţba odhalila, podpora při nasazení změn či provádění vzdálených úkolů, účast na zákazníkových prodejních a marketingových aktivitách, jakékoliv jiné aktivity neţ ty, které jsou výslovně uvedeny v popisu sluţby. Přístup ke sluţbě Společnost Dell nezaručuje nepřetrţitý plný přístup k funkcím této sluţby. Příleţitostně můţe být přístup ke sluţbě omezen bez předchozího upozornění v důsledku mnoha proměnných, například z důvodu údrţby, upgradů a dalších okolností, které společnost Dell nemůţe ovlivnit. Společnost Dell nenese zodpovědnost za ţádná prodlení, selhání, ztrátu funkčnosti nebo ztrátu dat související se skutečností, ţe zákazník nemá během plánované i neplánované doby nefunkčnosti přístup ke sluţbě. Povinnosti zákazníka Zákazník je povinen splnit následující poţadavky: Komunikace a kontaktní body Určit jedinou kontaktní osobu, která bude činit rozhodnutí a která bude zákazníka zastupovat ve věci poskytované sluţby. Zajistit kopie veškeré psané komunikace mezi zákazníkem a společností Dell pro projektového manaţera společnosti Dell.

6 Sluţba Remote Infrastructure Monitoring: Specifikace nabídky Strana 6 z 6 Zajistit, aby veškeré relevantní dotazy a poţadavky na rozsah sluţby byly směrovány na projektového manaţera společnosti Dell. Poskytnout včasný přístup k technickým a firemním kontaktům a poţadovaným údajům/informacím týkajícím se rozsahu sluţby. Zajistit účast klíčových zákaznických kontaktů při setkání a dodaných prezentacích. Připravenost pracoviště Poskytnout plně funkční klientský stroj pro přístup k platformě sluţby prostřednictvím Internetu. Zajistit neomezený přístup (brána firewall) mezi klientským strojem a platformou sluţby. Seznam portů je k dispozici na vyţádání. Další informace o naší nabídce sluţeb vám poskytne zástupce společnosti Dell nebo je naleznete na adrese dell.com/services. Dostupnost těchto sluţeb se můţe lišit podle jednotlivých zemí. V případě zájmu o další informace doporučujeme zákazníkům a prodejním partnerům společnosti Dell kontaktovat obchodního zástupce Dell Inc. Všechna práva vyhrazena. Ochranné známky a obchodní názvy mohou být v tomto dokumentu pouţity v souvislosti s právními subjekty, které si na tyto ochranné známky a názvy svých produktů činí nárok, nebo v souvislosti s těmito produkty. Specifikace platí k datu vydání, ale mohou se kdykoli bez upozornění změnit nebo nemusejí být k dispozici. Společnost Dell a její pobočky nenesou zodpovědnost za chyby nebo opomenutí v typografii nebo na fotografiích. Platí Podmínky společnosti Dell pro prodej a sluţby (k dispozici na vyţádání). Nabídky sluţeb společnosti Dell nenarušují zákonná práva zákazníků. i Služba Remote Infrastructure Monitoring: Specifikace nabídky;

Dell ProSupport (Profesionální podpora společnosti Dell)

Dell ProSupport (Profesionální podpora společnosti Dell) Popis služby Dell ProSupport (Profesionální podpora společnosti Dell) Úvod ke smlouvě o poskytování služeb Společnost Dell s potěšením nabízí službu Dell ProSupport (Profesionální podpora společnosti Dell)

Více

Služby IT poradenství společnosti Dell Popis služby

Služby IT poradenství společnosti Dell Popis služby společnosti Dell Popis služby 1. ÚVOD KE SMLOUVĚ O SLUŽBÁCH : Jedná se o soubor služeb navržených za účelem omezení prostojů a pomoci s optimalizací vašeho IT prostředí prostřednictvím hlášení, analýz,

Více

Kaspersky Anti-Virus Uživatelská příručka

Kaspersky Anti-Virus Uživatelská příručka Kaspersky Anti-Virus Uživatelská příručka V E R Z E A P L I K A C E : 1 5. 0 Váţený uţivateli, Děkujeme, ţe jste si vybrali náš produkt. Doufáme, ţe vám tento dokument pomůţe ve vaší práci a odpoví na

Více

Rozsah služby Health Check společnosti Compellent

Rozsah služby Health Check společnosti Compellent Popis služby Dell Compellent SAN Health Check Přehled služby Tento popis služby (dále jen popis služby ) se uzavírá mezi zákazníkem (dále jen vámi nebo zákazníkem ) a subjektem Dell uvedeným na faktuře

Více

Dodrţíte-li tyto licenční podmínky, máte ke kaţdé obdrţené licenci na software následující práva.

Dodrţíte-li tyto licenční podmínky, máte ke kaţdé obdrţené licenci na software následující práva. LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWA RE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 STA NDA RD Tyto licenční podmínky představují smlouvu mezi vámi a výrobcem serveru, který distribuuje software se serverem,

Více

softwarem hypervisorů včetně jeho instalace, konfigurace a doporučených postupů.

softwarem hypervisorů včetně jeho instalace, konfigurace a doporučených postupů. Popis služby Služba vzdálené konzultace Úvod ke smlouvě o poskytování služby Služby vzdálené konzultace (Remote Consulting Services RCS) zajišťují vzdálenou pomoc s některými úkony infrastruktury IT (dále

Více

Ochrana firemních dat

Ochrana firemních dat Ochrana firemních dat Protection of company information Bc. Radim LUKEŠ Diplomová práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá problematikou ochrany

Více

Kaspersky Internet Security 2011 Uživatelská příručka

Kaspersky Internet Security 2011 Uživatelská příručka Kaspersky Internet Security 2011 Uživatelská příručka VERZE APLIKACE: 11.0 KRITICKÁ OPRAVA 2 Váţený uţivateli, děkujeme za zakoupení našeho produktu. Věříme, ţe pro vás bude tento dokument uţitečný a ţe

Více

HP Proactive Care Service

HP Proactive Care Service HP Proactive Care Service HP Care Pack Services Popis služby HP Proactive Care Service společnosti Hewlett Packard (Proactive Care) nabízí integrovanou sadu proaktivních a reaktivních služeb zaměřených

Více

společnosti Microsoft pro tento software, pokud s těmito poloţkami nejsou dodávány jiné podmínky. Pokud ano, budou platit tyto jiné podmínky.

společnosti Microsoft pro tento software, pokud s těmito poloţkami nejsou dodávány jiné podmínky. Pokud ano, budou platit tyto jiné podmínky. LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT WINDOWS 7 PROFESSIONAL Tyto licenční podmínky představují smlouvu mezi společností Microsoft Corporation (nebo některou z jejích afilací v závislosti

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ OS Windows Mobile Správa mobilních zařízení Diplomová práce Praha 2010 Vedoucí práce: Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.

Více

Autodesk Infrastructure Map Server LICENČNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA

Autodesk Infrastructure Map Server LICENČNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA Autodesk Infrastructure Map Server LICENČNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA ČTĚTE POZORNĚ: SPOLEČNOST AUTODESK UDĚLUJE LICENCI NA SOFTWARE A JINÉ MATERIÁLY PODLÉHAJÍCÍ LICENCI POUZE ZA PŘEDPOKLADU, ŢE DRŢITEL LICENCE

Více

Řešení intranetu v prostředí střední školy

Řešení intranetu v prostředí střední školy Řešení intranetu v prostředí střední školy Intranet Solution in Secondary School Environment Bc. Pavel Kulíšek Diplomová práce 2014 *** nascannované zadání str. 1 *** *** nascannované zadání str. 2 ***

Více

Příručka k upgradu systému Windows NT Server 4.0

Příručka k upgradu systému Windows NT Server 4.0 Přechod ze systému Windows NT 4.0 Server na systém Windows Server 2003 Microsoft Corporation Publikováno: červenec 2003 Shrnutí Tato příručka by měla zákazníkům usnadnit přechod z prostředí systému Microsoft

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Technická specifikace Správa a monitoring privilegovaných účtů PIM Technická specifikace Stránka 1 z 32 OBSAH 1 Účel dokumentu... 5 2 Přehled základních pojmů... 6 3 Aktuální stav... 8 3.1 Organizační

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KASPERSKY ANTI-VIRUS 2010

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KASPERSKY ANTI-VIRUS 2010 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KASPERSKY ANTI-VIRUS 2010 Váţení uţivatelé! Děkujeme, ţe jste si zvolili náš produkt. Doufáme, ţe vám tato dokumentace pomŧţe při práci a poskytne odpovědi na většinu otázek týkajících

Více

Výběr a implementace ERP systému pro malou obchodní firmu

Výběr a implementace ERP systému pro malou obchodní firmu Výběr a implementace ERP systému pro malou obchodní firmu The Selection and Implementation of ERP System in a Small Business Company Bc. Radek Dvořáček Diplomová práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej zboţí za účelem jeho další distribuce

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej zboţí za účelem jeho další distribuce 1. Úvodní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej zboţí za účelem jeho další distribuce 1.1. Těmito všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Dell pro prodej zboţí za účelem

Více

IBM Cognos Express Verze 10.1.0. Správa produktu IBM Cognos Express

IBM Cognos Express Verze 10.1.0. Správa produktu IBM Cognos Express IBM Cognos Express Verze 10.1.0 Správa produktu IBM Cognos Express Poznámka Před použitím těchto informací a produktu, který podporují, si přečtěte informace v umístění Upozornění na stránce 169. Informace

Více

GTS Virtual Hosting. 1 Přehled služby. Popis služby GTS Virtual Hosting

GTS Virtual Hosting. 1 Přehled služby. Popis služby GTS Virtual Hosting GTS Virtual Hosting 1 Přehled služby Každá organizace požadující profesionální webové stránky či aplikace k podpoře svého podnikání, zejména veškeré subjekty využívající internet jako prodejní, distribuční

Více

Využítí cloudových technologií pro efektivní spolupráci

Využítí cloudových technologií pro efektivní spolupráci Využítí cloudových technologií pro efektivní spolupráci Using Cloud Technology for Effective Collaboration Aleš Bartoš Bakalářská práce 2013 *** nascannované zadání str. 1 *** *** nascannované zadání str.

Více

Průvodce zakoupením a podporou služby Windows Intune

Průvodce zakoupením a podporou služby Windows Intune Průvodce zakoupením a podporou služby Windows Intune PRŮVODCE PRO ZÁKAZNÍKY EURO Průvodce zakoupením a podporou služby Windows Intune Přehled Tento průvodce obsahuje informace o službě Windows Intune a

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2010 Richard Vokřál

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2010 Richard Vokřál Vysoká škola ekonomická v Praze Bakalářská práce 2010 Richard Vokřál Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Studijní obor: Podniková ekonomika a management Název bakalářské práce: Analýza

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Analýza využití cloud computingu ve firemním prostředí Bc.

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Analýza využití cloud computingu ve firemním prostředí Bc. UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Analýza využití cloud computingu ve firemním prostředí Bc. Tomáš Svoboda Diplomová práce 2015 Prohlášení autora Prohlašuji, ţe jsem tuto práci

Více

Obchodní podmínky. a) adresa pro doručování: adresa sídla uvedená v čl. 1.1.1 shora, b) elektronická adresa: obchod@mobilbonus.cz

Obchodní podmínky. a) adresa pro doručování: adresa sídla uvedená v čl. 1.1.1 shora, b) elektronická adresa: obchod@mobilbonus.cz Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky provozu a uţívání platební brány wplatba platné od 1.1.2014 provozovatel: MobilBonus s.r.o., se sídlem Úvoz 18, 58601 Jihlava, zapsaném v obchodním rejstříku

Více

Výběr nového IS pro restauraci pomocí vícekriteriálního rozhodování

Výběr nového IS pro restauraci pomocí vícekriteriálního rozhodování Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Assel Dochshanova Výběr nového IS pro restauraci pomocí vícekriteriálního rozhodování Bakalářská

Více

LICENČNÍ SMLOUVA NORTON Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360

LICENČNÍ SMLOUVA NORTON Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360 LICENČNÍ SMLOUVA NORTON Norton AntiVirus / Norton Internet Security / Norton 360 DŮLEŽITÉ: PŘED POUŢITÍM SOFTWARU (JAK JE DEFINOVÁNO NÍŢE) SI POZORNĚ PŘEČTĚTE PODMÍNKY TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY (DÁLE JEN LICENČNÍ

Více

Specifikace poptávaných služeb, které bude obsahovat nabídka

Specifikace poptávaných služeb, které bude obsahovat nabídka Příloha č. 1 výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku Microsoft Premier Support Specifikace poptávaných služeb, které bude obsahovat nabídka ZÁKLADNÍ PŘEHLED Odborné semináře (workshopy) jsou požadovány

Více

Microsoft Dynamics NAV 2013. Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013

Microsoft Dynamics NAV 2013. Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013 Microsoft Dynamics NAV 2013 Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013 prosinec 2013 Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft

Více

Souhrnná zpráva projektu

Souhrnná zpráva projektu Souhrnná zpráva projektu Tato souhrnná zpráva je výsledkem projektu Multiplatformní přístup k univerzitním datům a aplikacím z mobilních zařízení (dále jen projekt), který byl za podpory Fondu rozvoje

Více