Příloha č. 1. Systém webových stránek města Česká Lípa. I. Vymezení předmětu VZ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 1. Systém webových stránek města Česká Lípa. I. Vymezení předmětu VZ"

Transkript

1 Příloha č. 1 Systém webových stránek města Česká Lípa I. Vymezení předmětu VZ 1. Vytvoření grafického návrhu stránek Součástí realizace veřejné zakázky bude vytvoření grafického návrhu vizuálního vzhledu webových stránek minimálně ve třech možných variantách. Tyto varianty budou respektovat platný manuál jednotného vizuálního stylu města Česká Lípa. Součástí návrhu bude i návrh vizuálního rozlišení jednotlivých subwebů, které ovšem budou vytvořeny graficky jednotně. 2. Kompletní implementace Zadavatel předpokládá, že kompletní implementace bude rozdělena do dílčích etap. Součástí kompletní implementace je návrh vizuálního vzhledu webových stránek, které jsou předmětem realizace. Nasazení vybraného řešení bude nejpozději 14 dní před zahájením ostrého provozu, tedy ukončením kompletní implementace. Kompletní implementace sestává z následujících dílčích částí: 2.1. Nasazení redakčního systému na webhosting dodavatele Příprava webhostingového prostředí na konektivitě dodavatele s dostatečným datovým prostorem dle specifikace požadavků minimálního plnění, která je součástí této přílohy. Instalace nabízeného redakčního systému v základní šabloně jako zkušební prostředí, ve kterém se budou zkušebně nasazovat požadované funkcionality systému dle této výzvy specifikované v příloze č. 1 a č. 3 výzvy Školení uživatelů a administrátorů Uchazeč poskytne školení pro uživatele nabízeného řešení SWS MČL tak, aby všichni uživatelé byli schopni řádně užívat instalované, implementované, customizované nabízené řešení SWS MČL. Zadavatel předpokládá rozsah školení uživatelů a doškolení administrátorů v maximální úhrnné délce 20 hodin, přičemž není nutné celý objem předpokládaných hodin vyčerpat. Zadavatel také připouští rozšíření počtu hodin školení v případě potřeby, ovšem po vzájemné dohodě. Fakturováno bude dle skutečně vyčerpaných hodin pro zaškolení uživatelů a administrátorů systému podle položkové ceny uvedené v tabulce č. 2, položky 2 přílohy č. 2 výzvy k podání nabídky. Uchazeč v rámci předpokládaných hodin poskytne školení pro 2 administrátory nabízeného řešení tak, aby tito administrátoři byli schopni řádně užívat instalované,

2 implementované, customizované a integrované nabízené řešení dle této výzvy pro účely jeho provozu a údržby. Školení konkrétních uživatelů a administrátorů musí být provedeno nejdéle měsíc před začátkem ostrého provozu Dokumentace Součástí dodávky musí být dokumentace k nabízenému řešení SWS MČL (redakčnímu systému), která musí obsahovat systémovou a uživatelskou příručku, popřípadě školící a učební texty, pokud nejsou součástí uživatelské příručky, vše v českém jazyce. Uživatelská a systémová příručka musí být dodána v elektronické podobě v některém ze standardních datových formátů (RTF, DOC, PDF, XLS, TXT) Akceptace dílčí implementace a předprodukční provoz Dílčí implementace bude akceptována formou akceptačního protokolu a to na základě podmínek v souladu s přílohou č. 3 výzvy k podání nabídky. Dílčí implementací pro potřeby akceptačního protokolu se rozumí kompletní nasazení redakčního systému plně přizpůsobené pro potřeby zadavatele dle požadavků této výzvy ve smyslu plné funkcionality nabízeného řešení. Součástí dílčí implementace není nasazení konečného vizuálního vzhledu SWS MČL. Tato instance bude předprodukční instalací. Akceptace dílčí implementace bude provedena nejpozději k tak, aby bylo možné určenými uživateli zadavatele naplňovat SWS MČL vlastními daty. Uchazeč nezodpovídá za množství a formu vkládaných dat. Zároveň budou provedeny od počátku předprodukčního provozu dvě instalace systému v podobě dílčí akceptace dle tohoto bodu testovací a předprodukční. Testovací instalace se zahájením ostrého provozu bez náhrady zruší a předprodukční instance bude následně ostrou verzí systému Testovací provoz Uchazeč požaduje zprovoznit testovací provoz pro účely proškolení a zapracování uživatelů nejméně dva měsíce před zahájením ostrého provozu. Testovací instalace bude klonem šablony akceptované v dílčí implementaci dle položky 2.4 této přílohy a bude nasazena souběžně s předprodukčním systémem SWS MČL Akceptace kompletní implementace včetně zvolené vizuální podoby SWS MČL Ostrý provoz bude zahájen nejpozději k Jedná se již o plně funkční SWS MČL dle podmínek uvedených ve výzvě k podání nabídky a jejích přílohách, bez vad a nedodělků společně se zadavatelem vybraným vizuálním vzhledem. Tento stav bude stvrzen podpisem akceptačního protokolu. Stránka 2 z 6

3 2.7. Zahájení ostrého provozu Ostrý provoz zahájený nejpozději k bude realizován bezprostředně po akceptaci kompletní implementace dle bodu 2.6 této přílohy. Zahájením ostrého provozu se rozumí nastavení DNS záznamů pro doménová jména zadavatele na dodaný SWS MČL, který je předmětem dodávky dle výzvy k podání nabídky včetně jejích příloh. 3. Následná podpora a vývoj dodaného SWS MČL Uchazeč musí být schopen v rámci plnění předmětu zakázky poskytovat rovněž služby po ukončení implementace nabízeného řešení. Ve vztahu k nabídkové ceně a hodnocení se jedná především o: - vývoj nových verzí dotčených částí redakčního systému v souladu s platnou legislativou a technologickým vývojem v oblasti operačních systémů a internetových prohlížečů, kdy základní uživatelskou platformou je prostředí SW Microsoft včetně Internet exploreru v platných verzích. - helpdesk, oprava chyb v systému, upgrade částí redakčního systému a jeho komponent nutných k provozu nabízeného SWS MČL atd. podrobně viz. příloha č. 4 výzvy k podání nabídky (návrh servisní smlouvy). Uchazeč musí poskytnout podporu ostrého provozu a vývoje systému pro zajištění řádné funkčnosti nabízeného řešení SWS MČL, v souladu se servisní smlouvou (příloha č. 4 výzvy k podání nabídky). Součástí následné podpory je i udržování dostupné konektivity webhostingu, kde je umístěn běžící SWS MČL tak, aby byla zajištěna jeho dostupnost minimálně v rozsahu 99,5 % času v kalendářním roce. 4. Další práce na rozvoji systému Obsahuje cenu za další práce na rozvoji SWS MČL. Další práce na rozvoji systému jsou náklady spojené s úpravami libovolné funkcionality SWS MČL na přání objednatele, které nejsou součástí podpory produktivního provozu a vývoje systému, v rozsahu 40 hodin. Tyto práce budou fakturovány dle skutečnosti a ceny uvedené v příloze č. 2 výzvy k podání nabídky, v tabulce 1, položce 3. Stránka 3 z 6

4 II. Specifikace požadavků minimálního plnění 5. Způsob prokázání splnění požadavků minimálního plnění 5.1. Zadavatel požaduje, aby uchazečem nabízený systém webových stránek města Česká Lípa (dále jen SWS MČL) splňoval veškeré níže uvedené požadavky (funkcionality) a tyto budou zahrnuty v celkové nabídkové ceně Splnění každé požadované níže uvedené funkcionality v nabízeném SWS MČL uchazeč deklaruje podpisem přílohy č. 5 výzvy k podání nabídky, ve které zároveň označí zvolený typ licenčního modelu. 6. Specifikace požadavků minimálního plnění na SWS MČL 6.1. Zadavatel požaduje redakční systém určený a otimalizovaný pro webové stránky a elektronické služby územněsprávních celků ČR Oddělitelnost systému do více samostatných webů (subwebů) jak pro domény III. řádu i samostatné domény II. řádu. V současnosti čtyř subwebů (město a samospráva, městské noviny, turistika, městská policie) s možností budoucího rozšíření na vyšší počet, například pro organizace města (Jednotky dobrovolných hasičů apod.) Uchazeč nabízeného řešení bude garantovat v celém životním cyklu nabízeného řešení SWS MČL vždy soulad s aktuálně platnou legislativou Nabízený systém musí umožňovat zveřejňování informací o povinném subjektu ve struktuře stanovené vyhláškou č. 442/2006 Sb., a to způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Plná shoda s vyhláškou 64/2008 vyhláškou o přístupnosti Systém plně zohledňuje pravidla přístupného webu pro účely novely Zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, provedenou zákonem č. 81/2006 Sb Upgrade nabízeného softwarového nástroje, zejména s ohledem na bezpečnost a nové verze internetových prohlížečů bude v ceně podpory a maintenance Plná kompatibilita s internetovým prohlížečem Microsft Internet explorer vždy ve všech aktuálních a výrobcem podporovaných verzích Dokumentace (uživatelský návod) k nabízenému softwarovému nástroji bude v českém jazyce Součástí nabízeného softwarového nástroje bude kontextová nápověda v českém jazyce Součástí dodávy jsou statistické výstupy běžných parametrů k jednotlivým subwebům, které budou online aktualizované a k dispozici Zadavatel požaduje k poptávanému systému i webhostingové služby bez limitovaného množství přenesených dat, s neomezeným datovým prostorem (odhadovaná využitelnost 100 GB datového prostoru) Webhostingové služby (dodaný systém na něm uložený) bude přístupný minimálně 99,5 % času v roce Webhosting musí být zálohovaný s dostupností záloh jeden týden Podpora RSS kanálů. Stránka 4 z 6

5 6.16. Podpora anketních otázek s vyhodnocením Webové stránky budou obsahovat minimálně 3. úrovňové menu Přístup přes FTP pro IT administrátory města Podpora napojení na aplikace třetích stran přes webové služby Modul úřední desky s možností členění a zachovávající archiv Organizační struktura s možností publikace seznamu, kde bude odbor či oddělení, telefon, mail, budova a kancelář Telefoní seznam řazený volitelně, abecedně i dle organizační struktury Možnost samostatné administrace každého subwebu Možnost nastavení práv přístupů vkladatelům minimálně na nejnižší úroveň menu Podpora uživatelských skupin pro nastavení přístupových práv Uchazeč předloží na začátku realizace nasazení systému minimálmě tři návrhy základního vizuálního vzhledu stránek s návrhem odlišení jednotlivých subwebů. Návrhy budou respektovat platný grafický manuál města Česká Lípa Podpora různých jazykových mutací stránek. Uchazeč neodpovídá za překlad obsahu stránek do cizího jazyka Možnost vkládání souborů minimálně ve formátech pdf, MS Word a Excel s možností omezení datové velikosti vkládaného souboru Možnost vkládání obrázků minimálně ve formátu jpg pomocí uživatelského editoru bez znalosti html jazyka Pro vkládání obrázků automatická úprava velikosti obrázku a omezení datové velikosti vkládaného obrázku Podpora ilustračních obrázků u jednotlivých článků, včetně galerie ilustračních obrázků Možnost vkládání multimediálních souborů minimálně ve formátech mpg, flash video Možnost vkládání externího obsahu pomocí iframe Možnost uživatelského vkládání html odkazu bez znalosti html jazyka Možnost vkládání tabulek z jiných dokumentů, například MS Excel, Word a pod Podpora mobilních aplikací rozhraní pro platformu mobilních zařízení s operačními systémy Android, IOS a Windows Phone Autonomní vyhledávací systém (nikoli použití vyhledávačů třetích stran jako Google apod.) Systém publikace veřejných zakázek dle legislativy s možností vložení informačního textu k odsouhlasení jako podmínka vstupu do zvolené sekce (stažení souboru) Možnost uživatelské správy číselníků, jako například kategorií veřejných zakázek Nabízený systém musí obsahovat fotogalerii s možností připojení k jednotlivým článkům Modul Životní situace dle platné legislativy Modul pro důležité dokumenty a formuláře s možností uživatelských nastavení kategorií Možnost vedení agendy Dotazy a odpovědi s notifikací správci (a dotazovanému). Stránka 5 z 6

6 6.44. Podpora registru firem, památek, turistických cílů, publikací a podobně Systém podpotuje kalendář akcí Pro návštěvníky možnost psaní vzkazů z webového formuláře Součástí dodávky SWS MČL bude i zpřístupnění SW helpdeskového systému pro administrátory IT mšsta Česká Lípa (pracovníky ČLIS). 7. Licenční model Uchazeč označí jeden ze dvou vybraných licenčních modelů nabízeného řešení SWS MČL v Prohlášení o splnění požadavků minimálního plnění (Příloha č. 5 výzvy k podání nabídky). Stránka 6 z 6

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor cestovního ruchu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Více

Výběr dodavatele na revitalizaci webových stránek Českého volejbalového svazu

Výběr dodavatele na revitalizaci webových stránek Českého volejbalového svazu Poptávkové řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Výběr dodavatele na revitalizaci webových stránek Českého volejbalového svazu Zadavatel Český volejbalový

Více

Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s.

Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1 NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Vytvoření webových stránek Místní akční skupiny Mladoboleslavský venkov, včetně komunikačního propojení

Více

MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (VZMR) TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU

MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (VZMR) TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (VZMR) TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU Praha, 1. září 2008-1 - 1. Zadavatel Instituce: Ministerstvo

Více

Funkční analýza webových stránek Knihovny.cz

Funkční analýza webových stránek Knihovny.cz Funkční analýza webových stránek Knihovny.cz Autor: Martin Sládek, Marek Jonák 1 / 43 Verze: 1 Funkční analýza webových stránek Knihovny.cz, jejímiž autory jsou Martin Sládek a Marek Jonák (NETERNITY GROUP,

Více

Smlouva na Zajištění údržby a následných aktualizací webových prezentací v gesci SFŽP ČR

Smlouva na Zajištění údržby a následných aktualizací webových prezentací v gesci SFŽP ČR Smlouva na Zajištění údržby a následných aktualizací webových prezentací v gesci SFŽP ČR (dle ustanovení 269 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů) 1. SMLUVNÍ

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU HA * * GUE * * * ** * r. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka") je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Příloha k zadávací dokumentaci a ke smlouvě o poskytování služeb číslo SOAP/002- /2013

Příloha k zadávací dokumentaci a ke smlouvě o poskytování služeb číslo SOAP/002- /2013 Příloha k zadávací dokumentaci a ke smlouvě o poskytování služeb číslo SOAP/002- /2013 TECHNICKÁ SPECIFIKACE POPTÁVKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU ČESKO-BAVORSKÝ ARCHIVNÍ PRŮVODCE Státní oblastní archiv v Plzni

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň Městys Liteň (dále jen zadavatel ) Vás vyzývá k podání nabídky

Více

Smlouva o poskytování služeb správy koncových zařízení IT

Smlouva o poskytování služeb správy koncových zařízení IT Smlouva o poskytování služeb správy koncových zařízení IT Smlouva o poskytování služeb správy koncových zařízení IT Čl. 1 Smluvní strany Plzeňský kraj Sídlo: IČ: 70890366 DIČ: Zastoupený: Škroupova 18,

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Technická dokumentace Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Webový portál Plzeňského kraje 1. Úvod... 4 2. Stávající stav webového portálu... 5 2.1. Postup schvalování a publikování na portálu...

Více

Webový portá l RODINA - specifikáce

Webový portá l RODINA - specifikáce Webový portá l RODINA - specifikáce 1 Účel portálu Vznik webového portálu RODINA je součástí projektu Město pro rodinu 2012 a jeho aktivity Zvyšování informovanosti. Cílem této aktivity je: seznámit veřejnost

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro poskytování služeb webdesignu a dalších souvisejících služeb

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro poskytování služeb webdesignu a dalších souvisejících služeb OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb webdesignu a dalších souvisejících služeb obchodní společnosti Poski.com s.r.o. (dodavatel) se sídlem 28. října 1584/281, Ostrava Mariánské Hory, 709 00, IČ:27791505,

Více

Výzva a Zadávací dokumentace k podání nabídky na zakázku Redesign turistického portálu

Výzva a Zadávací dokumentace k podání nabídky na zakázku Redesign turistického portálu Výzva a Zadávací dokumentace k podání nabídky na zakázku Redesign turistického portálu zadané v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Vybudování

Více

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ. Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu. 03/2009/OKSVV Grafický návrh webových stránek

POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ. Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu. 03/2009/OKSVV Grafický návrh webových stránek POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ 1. ZADAVATEL Forma Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu Identifikace zakázky Název zakázky 03/2009/OKSVV Grafický návrh webových stránek Zpracováno MČ Praha 2, 29.7.2009 Zadavatel

Více

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Plzeňský kraj Obsah 1 Úvod... 5 2 Okolí

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV TLOSKOV 1 257 56 NEVEKLOV IČO 00640841. vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV TLOSKOV 1 257 56 NEVEKLOV IČO 00640841. vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV TLOSKOV 1 257 56 NEVEKLOV IČO 00640841 ve smyslu 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákona) vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku 1) Název

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti VIZUS.CZ s.r.o. se sídlem Praha 5, Nušlova 2515/4, PSČ 158 00, IČ: 27155315, zapsané v Obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddíle C., vložce 100486

Více

Pořízení a integrace dat pro. management regionální silniční sítě Plzeňského kraje

Pořízení a integrace dat pro. management regionální silniční sítě Plzeňského kraje Pořízení a integrace dat pro management regionální silniční sítě Plzeňského kraje Zadávací dokumentace výběrového řízení: "Pořízení a integrace dat pro management regionální silniční sítě Plzeňského kraje

Více

Přímý překlad mezi cizími jazyky... 62 Korektorské služby... 63 Doprovodné tlumočení... 65 Konsekutivní tlumočení... 66 Simultánní tlumočení...

Přímý překlad mezi cizími jazyky... 62 Korektorské služby... 63 Doprovodné tlumočení... 65 Konsekutivní tlumočení... 66 Simultánní tlumočení... 1 Obsah Obsah... 2 Úvod... 5 Metodologie... 6 Obsah cenové mapy... 10 Karty činností... 18 Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora... 19 Tvorba webových stránek...

Více

uzavírají tuto smlouvu I. Úvodní ustanovení

uzavírají tuto smlouvu I. Úvodní ustanovení Ev. číslo: NSWD-010-8-2014 Smlouva o bezúplatném zhotovení Internetové prezentace uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Statutární

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky užívání počítačového programu FastCentrik 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Obchodní podmínky 1.1.1 Tyto Obchodní podmínky upravují podmínky užívání počítačového programu FastCentrik

Více

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel )

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel ) SMLOUVA O DÍLO na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017 evidenční číslo objednatele: OLP/218/2013 evidenční číslo zhotovitele: LB 13-02 uzavřená v souladu

Více