NÁŠ DOMOV Č. 25 leden, únor, březen 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁŠ DOMOV Č. 25 leden, únor, březen 2012"

Transkript

1 NÁŠ DOMOV Č. 25 leden, únor, březen 2012

2 Slovo úvodem Společně jsme vykročili do nového roku 2012 a za sebou nechali rok starý, který přinesl nám všem, ale také našim uţivatelům, mnohé radosti, ale i řadu starostí. Doufejme ale, ţe těch špatných zpráv a drobných trápení bylo co nejméně a ţe za sebou necháváme rok veskrze úspěšný. Za mnohé úspěchy v roce 2011 vděčí CSSML svým uţivatelům a jejich šikovným rukám. Jejich výrobky, ale také sportovní duch, hrdě reprezentují naše zařízení nejen v blízkém okolí, ale také na celostátních soutěţích. Touto cestou bychom chtěli všem našim uţivatelům za jejich celoroční práci poděkovat a popřát jim do nového roku hodně sil a mnoho dobrých nápadů. A i kdyţ nový rok se všemi svými změnami přinese jistě mnohá nová trápení, budeme všichni společně doufat, ţe je převáţí radost, spokojenost a příjemné dny zalité sluncem. Do nového roku přejeme nám všem, aby trápení bylo co nejméně a abychom stále měli důvod se na svět kolem sebe usmívat. Hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a ţivotního optimismu v roce 2012 přejí všem uţivatelům zaměstnanci CSSML 2

3 PŘEDBĚŢNÝ SEZNAM AKCÍ LEDEN školení poţární ochrany novoroční turnaj v šipkách beseda s p. Ivo Hladilem - Španělsko II. část vystoupení p. L. Lujkové a p. M. Hakla ÚNOR beseda s p. Hamalovou (ředitelka Muzea Boskovicka) vystoupení dětí pod vedením p. Moniky Jarošové tematický masopustní bál s ţivou hudbou BŘEZEN vystoupení dětí z MŠ k MDŢ vystoupení dětí z MC v Boskovicích vítání jara výroba velikonoční výzdoby 3

4 Naši oslavenci Své narozeniny oslaví v měsíci LEDNU p. Marie MICHALOVÁ, p. Miroslav KADERKA, p. Františka BENEŠOVÁ, p. Jarmila ŠÁCHOVÁ, p. Boţena MAZOURKOVÁ, p. Jaroslava HOLKOVÁ, p. Emilie DENKOVÁ, p. Josefa ŢILKOVÁ ÚNORU p. Ctibor MRÁZEK, p. Jiřina NEUBAUEROVÁ, p. Jiřina ŢENATOVÁ, p. Františka JAKUBCOVÁ, p. Marta HÁJKOVÁ, Anna RYBÁŘOVÁ, p. Růţena FABIČOVICOVÁ BŘEZNU p. František KALA, p. Aneţka ČEŠKOVÁ, p. Věra DVOŘÁČKOVÁ, Růţena CHMELAŘOVÁ, p. Zdeňka NOVÁKOVÁ, p. Marie SÍLOVÁ SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME A PŘEJEME PEVNÉ ZDRAVÍ. 4

5 Ohlédnutí za kulturními akcemi ŘÍJEN ročník týdne sociálních sluţeb ČR Týden sociálních sluţeb vyhlašuje Asociace poskytovatelů sociálních sluţeb ČR. Od 90. let minulého století v ČR působí více neţ 2000 poskytovatelů sociálních sluţeb, kteří své sluţby poskytují přibliţně klientů. Pracují zde desetitisíce zaměstnanců, kteří pomáhají řešit jejich nepříznivou sociální situaci formou, která zaručuje zachování lidské důstojnosti, ctí individuální potřeby a posiluje schopnost začleňování do společnosti v přirozeném sociálním prostředí. Cílem týdne sociálních sluţeb je prezentace poskytovatelů sociálních sluţeb a jejich snaha ukázat veřejnosti, ţe varianty, kvalita a úroveň sociálních sluţeb v ČR zaznamenaly od 90. let minulého stoleté znatelné změny. Smyslem je také snaha upozornit širokou českou veřejnost na důleţitost a nepostradatelnost sociálních sluţeb v kaţdém moderním a vyspělém státě, tedy i v České republice. V průběhu týdne sociálních sluţeb řada zařízení pořádá mnoho aktivit, které jsou určeny nejen pro samotné uţivatele, ale také pro širokou veřejnost. Výjimkou nejsou dny otevřených dveří a velké společné kulturní akce. Vzhledem k tomu, ţe CSSML se kaţdoročně k této akci připojuje, byly také u nás na tento týden plánovány speciální akce a aktivity. Na úterý a středu byly naplánovány 2 dny otevřených dveří, ale také společná posezení s kávou, občerstvením a ţivou hudbou Posezení u kávy s výrobou vlastního občerstvení V úterní odpoledne se hojný počet uţivatelů sešel v jídelně u společného stolu, aby si připravili vlastní pohoštění ke kávě. Do poslední chvíle naši uţivatelé netušili, jaké překvapení pro ně personál 5

6 připravil, protoţe informace o tom, co dobrého si budeme vyrábět, byla do poslední chvíle utajována. Doufejme tedy, ţe výroba jednohubek byla pro naše uţivatele milým překvapením. Personál kuchyně nám předem připravil základ - na kolečka nakrájené rohlíky a dva druhy pomazánek česnekovou a vajíčkovou. Dále byly nachystány různé druhy zeleniny a ovoce, vše nakrájené nadrobno. Nechyběly ani vlašské ořechy, sýr a šunka. Z takto připravených surovin si účastníci vytvářeli jednohubky. Kombinovali různé barvy a chutě, a tím vznikly na talířích pestré varianty. Poté byla podávána káva a čaj, všichni měli moţnost hotové jednohubky ochutnat. K doladění příjemné atmosféry hrála hudba z přehrávače Veselá dvojka Dvojici harmonikářů z Černé Hory není třeba našim uţivatelům a čtenářům dlouze představovat. Pánové navštěvují naše zařízení několikrát do roka a vţdy s sebou přivezou pohodu a dobrou náladu. Je nutno podotknout, ţe jsou jedněmi z mála vystupujících, kteří svým vystoupením často přesáhnou hodinu, a přesto je naši uţivatelé se zájmem poslouchají a zvesela si s nimi notují. Naši oblíbení muzikanti hráli tentokrát skoro dvě hodiny, účast našich uţivatelů na akci byla skutečně velká a hojný počet jich vydrţel aţ do konce vystoupení. Abychom naše čtenáře alespoň trošku navnadili, můţeme jiţ dnes slíbit, ţe se s naší oblíbenou dvojkou 6

7 setkají a společně si zazpívají koncem února na tradičním tematickém masopustním bále Povídání o Španělsku s p. Ivo Hladilem z DPS Ve čtvrtek se v dopoledních hodinách sešli v jídelně milovníci cizích zemí. Pan Ivo Hladil z DPS se s námi přišel podělit o své záţitky z cest po Španělsku. Řeč byla především o Barceloně a Granadě, které pan Hladil letošní léto navštívil. V úvodu obdrţeli posluchači pro názornost přednášky mapku znázorňující území Španělska a obohacující byly jistě i promítané fotografie. Pan Hladil popisoval významné památky charakteristické pro výše zmiňovaná města, naznačil i základní historické mezníky Španělska a přítomným nalil k ochutnání španělské víno Sangria. Pokračování zajímavého vyprávění je plánováno na druhou půlku ledna Beseda s hercem Janem Grygarem Ve středu jsme v domově přivítali vzácnou návštěvu herce národního divadla Brno pana Jana Grygara. K našemu městu má poměrně blízký vztah nedaleko odtud vlastní chalupu, takţe mu okolí není cizí. Sám se tedy nabídnul, ţe k nám do domova přijede povyprávět o svém ţivotě. S posluchači se podělil o veselé příhody z divadla a především také z natáčení seriálu Četnické humoresky, kde si zahrál postavu stráţmistra Václava Jaroše. Popisoval spolupráci a záţitky se známými herci jako je Jiřina Bohdalová, Ivan Trojan, Tomáš Töpfer a další a neostýchal se ani vylíčit zásadní mezníky svého osobního ţivota. Při besedě působil pan Grygar velice 7

8 příjemným dojmem, ochotně a bezprostředně zodpovídal dotazy posluchačů. V závěru pak poskytl několik autogramů a ochotně si přisedl mezi účastníky ke společné fotografii. LISTOPAD Vystoupení letovického sboru Carpe diem V nedělní podvečer jsme se v hojném počtu sešli v jídelně při příleţitosti vystoupení letovického pěveckého komorního sboru Carpe diem. Členové sboru byli oděni ve stylových kostýmech, které ladily s texty zpívaných písní. Repertoár sboru byl poměrně obsáhlý zazněly skladby předminulého století, renesanční i lidové písně. Hudební program byl doplněn hranými sekvencemi a v závěru hrou na harmoniku. Tu obecenstvo velmi ocenilo, protoţe si v jejím doprovodu mohli všichni zazpívat oblíbené lidové písně na přání Taneční vystoupení dětí pod vedením p. Jarošové V pondělí dopoledne jsme mezi námi po delší době přivítali děvčata z tanečního krouţku pod vedením paní Moniky Jarošové. Jejich vystoupení bylo připraveno z několika různých druhů tanců a přítomní diváci tak měli moţnost obdivovat řadu rozmanitých kostýmů. Kaţdá skladba přinesla novou podívanou, jednotlivé kostýmy 8

9 odpovídaly jejímu charakteru a ani jeden kostým se neopakoval dvakrát během vystoupení. Dění na chodbě před jídelnou tak připomínalo převlékací maraton a bylo náročné nejen pro samotné účinkující, ale také pro p. Jarošovou. Děvčata nám předvedla nové choreografie na písničky z muzikálů a country a vzhledem k tomu, ţe si své vystoupení náleţitě uţívala, svou radostí z pohybu potěšila účastníky akce a přinesla do domova svěţí vítr Bramborákové odpoledne Našimi uţivateli velmi oblíbenou, ovšem zdravotnickým personálem nepříliš vítanou, akcí v domově bývá bramborákové odpoledne. Je nutno podotknout, ţe v jídelně se při této příleţitosti schází stále větší počet účastníků. Tentokrát jsme přítomné museli usadit ke dvěma dlouhým stolům a vytvořit tak v podstatě dvě konkurenční druţstva. Jako jiţ tradičně nám byl velkou oporou personál kuchyně, který jako vţdy připravil dostatečné mnoţství strouhaných brambor, jeţ jsou důleţitým a nedílným základem této dobrůtky. Připravený základ oba týmy doladily dle svých chutí a fantazie. Vejce, mouka, sůl, česnek a majoránka to vše ve správném poměru byly samozřejmě předpokladem úspěchu v soutěţním klání obou týmů. Správný poměr jednotlivých ingrediencí je bezpochyby důleţitý pro výslednou chuť připravovaného pokrmu. Přesto, ţe kaţdý tým připravil těsto chuťově malinko odlišné, bylo velice těţké rozhodnout, čí bramborák je lepší a 9

10 je tedy záhodno říci, ţe výsledek obou týmů byl výborný. Přesto, ţe vítěz klání nakonec nebyl zcela jednoznačně určen, dozlatova usmaţené bramboráky si všichni pochvalovali a neskrývali svou spokojenost Beseda s Ing. Jaroslavem Parmou Jméno pana Ing. Jaroslava Parmy také není našim uţivatelům zcela neznámé. Jiţ po několikáté se s námi do domova přijel podělit o své záţitky z cest. Tentokrát bylo na programu pokračování povídání o Římě, který pan Parma navštívil letos v říjnu. Celou hodinu účastníci besedy poslouchali zajímavé informace o významných historických památkách doplněné o nádherné fotografie a videa. Někdo si tak mohl oţivit vlastní vzpomínky na Řím, ostatní se jeho krásnou mohli pokochat poprvé a poznat tak velmi zajímavý kout naší Země Písničky Karla Hašlera Ve středu k nám do domova zavítal muzikant pan Karel Šedivý s pořadem sestaveným z nejznámějších písní Karla Hašlera doprovázeným poutavým slovem. Posluchači si tak nejen vyslechli známé melodie písní jako např. Česká písnička, Po starých zámeckých schodech, Vltavo, Vltavo atd., ale také se seznámili s ţivotními osudy tohoto velkého českého písničkáře. Akce se účastnil velký počet uţivatelů, kteří byli s programem velmi spokojeni. 10

11 PROSINEC 1. a Tradiční pečení a zdobení vánočních perníků První prosincové dny jako jiţ tradičně patřily pečení a zdobení vánočních perníků. Řada šikovných cukrářek z domova i z domu s pečovatelskou sluţbou se sešla v tyto dny v jídelně CSSML, aby společně provoněly prostory typicky vánočními vůněmi. Proti loňským rokům byla pro letošek vyhlášena soutěţ o nejhezčí perník. O jejím vítězi rozhodovali jak uţivatelé, tak personál CSSML. Přesto, ţe všechny perníčky našich uţivatelů byly skutečně krásné a ocenění by si zaslouţili všechny přítomné šikovné ţeny, vítěz mohl být nakonec jen jeden. Vítězkou se tedy nakonec stala p. Františka Rozsývalová z DPS, které tímto ještě jednou blahopřejeme. Současně ovšem naše ocenění patří všem zúčastněným Návštěva svatého Mikuláše Nedílnou součástí předvánočního období je také návštěva svatého Mikuláše v domově pro seniory s rozdáváním mikulášských balíčků. Svatý Mikuláš za námi přišel tentokrát v dopoledních hodinách a za doprovodu čerta a anděla a za zvuku vánočních koled potěšil všechny naše uţivatele vlídným slovem a malou pozorností. Je nutné také dodat, ţe čert si ani tentokrát na své nepřišel, ţe všichni naši uţivatelé byli celý rok zřejmě hodní Vánoční besídka dětí z MŠ Komenského Jedno z předvánočních čtvrtečních dopolední patřilo vystoupení dětí z MŠ Komenského. I přes počáteční komplikace a selhání techniky, přineslo dětské představení do domova radost a úsměvy na tváře 11

12 našich uţivatelů. Děti si pro nás připravily předvánoční besídku z pásma vánočních písniček a básniček a bylo zřejmé, ţe i přes drobná zaškobrtnutí, jsou dětské návštěvy milým záţitkem pro nás všechny Vystoupení studentů z Boskovic Tradičním hostem předvánočního období v CSSML jsou také studenti z VOŠ Národohospodářské z Boskovic, kteří si pro naše uţivatele vţdy připraví nějakou pěknou pohádku s velkou výpravou a kulisami. Tentokrát jsme shlédli pohádku Princezna Koloběţka. A jako vţdy měla mezi našimi uţivateli velký úspěch. Perníčky, které studenti přinesli našim uţivatelům, byly milou tečkou za jejich vystoupením Vystoupení dětí ze ZŠ Slovákova z Boskovic Letos poprvé jsme u nás v domově přivítali děti z prvních a druhých ZŠ Slovákova z Boskovic. Jejich premiéra byla korunována úspěchem a i přes počáteční trému dopadlo vystoupení na výbornou. S paní učitelkou si pro nás připravily pohádku Paleček v lese a pásmo vánočních písní a koled, doprovázené hrou na klávesy. Pro naše uţivatele děti sami vyrobily vánoční přání, které závěrem rozdaly. Naší odměnou dětem byly vánoční perníky a drobné dárečky, které vyráběly naše uţivatelky ve volnočasových aktivitách. 12

13 Vánoční koncert - p. Jiří Mifek (ZUŠ Letovice) Původně plánované vystoupení p. Pečínky, který nám kaţdoročně přichází zpříjemnit předvánoční čas hrou na flétny, se tentokrát nemohlo z důvodu nemoci uskutečnit, proto byl zajištěn program náhradní. Poprvé k nám tedy zavítal p. Jiří Mifek, zástupce ředitele a učitel na ZUŠ Letovice. Je nutno přiznat, ţe z avízovaného vánočního koncertu na harmoniku jsme měli trošku strach. Vánoční koledy a harmonika, to nám nešlo příliš dohromady. Ovšem výsledek byl více neţ výborný. Pan Mifek hrál bez odpočinku téměř hodinu, víceméně vybral notoricky známé koledy, takţe si je naši uţivatelé mohli společně s ním zazpívat. Vystoupení nakonec mělo velký úspěch a bude-li to příští rok jen trošku moţné, rádi p. Mifka mezi námi opět uvítáme Společná vánoční večeře Je milou tradicí, ţe vyvrcholením předvánočního období je společná vánoční večeře zaměstnanců CSSML s uţivateli domova pro seniory. Po roce jsme se opět sešli ve slavnostně vyzdobené jídelně CSSML se krásně prostřenými stoly, abychom společně strávili několik příjemných hodin. Po úvodním zahájení, kterého se zhostil ředitel CSSML, následoval kulturní program a společné hodování. Při výběru doprovodného programu jsme tentokrát zvolili komornější charakter. Před večeří vystoupila s koledami p. Magda Vašulková a v průběhu večeře nám nejen vánoční písně hráli a zpívali pánové Michal a Marek. Po večeři, kdy následovala káva a něco sladkého, případně i něco ostřejšího, jsme měli moţnost společně si s p. Magdou zazpívat lidové písně. Celá večeře se nesla v příjemném a milém duchu a jiţ nyní se budeme pomalu těšit na příští rok. 13

14 LIDOVÉ PRANOSTIKY PRO NADCHÁZEJÍCÍ OBDOBÍ LEDEN Jak na Nový rok, tak po celý rok. V lednu mráz těší nás; v lednu voda věčná škoda. Na Tři krále o krok dále. ÚNOR Únor bílý pole sílí. Na Hromnice musí skřivánek vrznout, i kdyby měl zmrznout. Jaké je počasí o Popeleční středě, takové se drţí celý rok. BŘEZEN Březen za kamna vlezem. Suchý březen, studený duben, mokrý máj bude v stodole ráj. Březnové slunce má krátké ruce. 14

15 AKTUÁLNĚ Z DOMOVA Anketa spokojenosti uţivatelů DpS v roce 2012 V průběhu měsíce října 2011 byly mezi uţivatele DpS prostřednictvím sociálních pracovnic a pracovnic pro volnočasovou nepedagogickou činnost rozdány Dotazníky Anketa pro obyvatele Domova pro seniory. Oproti roku 2010 byly do ankety zařazeny také otázky, týkající se obecně informovanosti uţivatelů o sluţbě, o moţnosti si na sluţbu stěţovat, otázky na dodrţování jejich práv apod. Ankety se 58 uţivatelů, coţ je 80,5% z celkového počtu uţivatelů DpS. Z 58 rozdaných dotazníků se nakonec vrátilo 52 vyplněných, tedy 90%. Celkový výsledek ankety vyznívá pro DpS pozitivně. Většina uţivatelů je s poskytovanými sluţbami spokojena, respektive jim vyhovují tak, jak jsou nastaveny. V jednotlivých oblastech se vyskytují jen drobné připomínky. Oproti očekávání dopadla celkem dobře otázka informovanosti našich uţivatelů o sluţbě. Zklamáním pro nás byla informace ohledně individuálního plánování sluţby, kdy 48% odpovídajících uvedlo, ţe se s nimi sluţba neplánuje nebo otázka nebyla vůbec zodpovězena. V tomto směru bychom jistě rádi svůj přístup k našim uţivatelům zlepšili. Jako jiţ tradičně bylo stravování oblastí, kde bylo uvedeno nejvíce připomínek. Oproti předchozím rokům byl v odpovědích ovšem patrný 15

16 určitý pozitivní posun. Ani jeden ze zúčastněných uţivatelů neodpověděl, ţe by mu strava vůbec nevyhovovala. Jednotlivé připomínky ke stravování byly předány vedoucí stravovacího úseku p. Hrdličkové a bude-li to v silách naší kuchyně, budeme se snaţit některé změny zakomponovat. Bohuţel je nutné konstatovat, ţe oproti loňskému roku přibylo připomínek na chování přímého obsluţného personálu ze strany uţivatelů. Ubylo těch, kteří jsou s jejich prací zcela spokojeni, a přibylo těch, kteří jsou spokojeni částečně. Častou výtkou je zejména spěch a nezájem personálu s vámi (uţivateli) komunikovat. Tato informace zazněla na poradách úseku sociální péče v průběhu prosince 2011 a doufejme, ţe I přes některé výtky nás těší, ţe na přímou otázku, za co chtějí uţivatelé personál pochválit, odpovědělo 41 uţivatelů, coţ je 79% zúčastněných. Aţ na jednu výjimku našli všichni tito něco pozitivního, za co by rádi personál či jednotlivce pochválili. Pochvala našich uţivatelů je tak pro personál bezpochyby důleţitou odměnou za jejich nelehkou práci. I přes drobné připomínky, které naši uţivatelé mají, máme ohromnou radost, ţe si naší práce váţí a ţe i přes drobné výtky oceňují vstřícný přístup, ochotu personálu a rodinnou pohodu našeho domova. 16

17 Projekt Senior pas Během měsíce října 2011 byly uţivatelům DpS hromadně vyřízeny senior pasy, které jsou unikátním projektem Jihomoravského a Olomouckého kraje a kraje Vysočina. Registrovat se tak mohou pouze lidé s trvalým pobytem v těchto lokalitách. Cílem projektu Senior pas je podpora obyvatel starších 55 let. Zapojení do projektu a vyřízení senior pasu proběhlo zdarma. Na JmK byly pouze zaslány základní údaje našich uţivatelů - jméno, příjmení, rok narození a trvalé bydliště - a veškeré náklady s vystavením karet pak byly hrazeny krajským úřadem. Účelem senior pasu je moţnost uplatnění slevy ve vybraných prodejnách a sluţbách. Výše slev je různá, pohybuje se mezi 5% - 50%, a nabízené slevy jsou primárně zaměřeny na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování, ubytování, vzdělání, muzea, galerie, ale i na spotřební nákupy. Při uplatnění slevy se majitel senior pasu musí touto kartou prokázat, v opačném případě není prodejce povinen slevu poskytnout. Z toho důvodu je nutné senior pas pečlivě uschovat a na zadní straně, kde je bílý prouţek, podepsat. Samotný senior pas má neomezenou platnost. Uţivatelé sluţby domova pro seniory mají moţnost uschovat si své senior pasy v kanceláři u sociálních pracovníků. 17

18 Vzpomínka na Václava Havla Dne v ranních hodinách zemřel ve věku 75 let pan Václav Havel poslední československý a první český prezident. K uctění jeho památky byl vyhlášen na dny státní smutek. Václav Havel pracoval jako jevištní technik, později dálkově studoval dramaturgii na Divadelní fakultě Akademie múzických umění. Uţ od svých dvaceti let Havel aktivně přispíval do literárních časopisů, Divadlo Na Zábradlí začíná později uvádět jeho alegorické hry zaměřené proti soudobé situaci ve společnosti. Kritizuje tehdejší reţim, píše do samizdatových Lidových novin a vrcholem jeho činnosti se stává vydání Charty 77. Za své postoje byl zatčen a odsouzen na čtyři a půl roku vězení. Roku 1983 byl podmínečně propuštěn ze zdravotních důvodů, přesto se znovu zapojil do disidentského hnutí. Jako kandidát Občanského fóra byl 29. prosince ještě tehdejším Federálním shromáţděním zvolen prezidentem Československa. Po rozpadu československé federace a po volbách 26. ledna 1993 byl zvolen prvním českým prezidentem. Jeho ţena Olga se po boku hlavy státu věnovala především charitativní činnosti, v lednu 1996 po těţké nemoci umírá. Rok poté se Havel podruhé oţenil s herečkou Dagmar Veškrnovou. 28. ledna 1998 byl zvolen do svého posledního funkčního období, prezidentský mandát vypršel Václavu Havlovi 2. února Za své literární a dramatické dílo byl Václav Havel oceněn řadou prestiţních cen, je členem mnoha světových klubů spisovatelů. Za své smýšlení a celoţivotní úsilí o dodrţování lidských práv byl několikrát nominován na Nobelovu cenu míru a stal se laureátem nejvyšších státních vyznamenání mnoha států. zdroj: 18

19 AKTUÁLNÍ ZMĚNY V ROCE 2012 Valorizace důchodů Od 1. ledna 2012 se zvýší všechny penze, tedy řádné i předčasné starobní důchody, důchody pro invaliditu prvního, druhého i třetího stupně, vdovské, vdovecké a sirotčí důchody. K valorizacím důchodů dochází nejčastěji kaţdoročně vţdy v lednu. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) tak plošně všem starobním důchodcům zvýší jak základní výměru důchodu, tak i jeho procentní výměru. Pro rok 2012 bude platit valorizace důchodů následovně. Základní výměra důchodu se zvyšuje o 40 korun z 2230 korun na 2270 Kč. Procentní výměra důchodu se zvýší o 1,6 procenta. Samotná valorizace důchodů, ať uţ jde o základní či procentní výměru, se zvyšuje automaticky. Senioři o ni nemusejí nijak ţádat. Příklad: Pobírá-li v roce 2011 důchodce starobní důchod například Kč, tvoří ho základní výměra Kč a procentní výměra korun. Od lednové splátky důchodu v roce 2012 se základní výměra zvýší o 40 Kč na Kč, procentní výměra se zvýší o 1,6 procenta, tj. o 137 Kč na Kč (částka zvýšení se vţdy zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru). Důchod vzroste celkem o 177 Kč. Po valorizaci tak bude náleţet starobní důchod ve výši Kč měsíčně. 19

20 Změny v úhradách za sluţby poskytované v DpS Na začátku ledna 2012 bude do Rady města Letovice předkládán návrh na změnu výše úhrad za pobyt a stravu uţivatelů domova pro seniory a změnu výše úhrad úkonů pečovatelské sluţby. Od února 2012 tak s největší pravděpodobností čekají naše uţivatele změny ve smyslu zvýšení těchto úhrad. Budou-li tyto změny schváleny, seznámí se naši uţivatelé s novými cenami během měsíce ledna V den výplaty důchodu by kaţdý uţivatel obdrţel přesnou kalkulaci za konkrétní pokoj, na kterém bydlí. Tato nová cena by byla platná od února Současně budou naši uţivatelé o nové výši úhrad informováni prostřednictvím nástěnek CSSML. Všechny Vaše dotazy případně zodpoví sociální pracovnice, vedoucí sociální péče, popřípadě pan ředitel. Dílčí změny budou s největší pravděpodobností provedeny také v sazebníku fakultativních sluţeb (viz. příloha č. 1 Smlouvy o poskytování sociální sluţby, III. část). Změny se týkají mírného navýšení ceny některých fakultativních úkonů, přičemţ našich uţivatelů se asi nejvíce dotkne zvýšení ceny za ošetření nohou, k němuţ dochází především v souvislosti se změnami v sazebníku fakultativních sluţeb pečovatelské sluţby. Všechny výše avízované změny s sebou přinášejí také úpravy ve stávající Smlouvě o poskytování sociální sluţby, kterou má kaţdý uţivatel uzavřenu. Během ledna 2012 tak budou postupně zpracovávány dodatky ke smlouvám, s jejich obsahem a novou výší úhrady budou všichni uţivatelé seznámeni při jeho podpisu. 20

21 Změny ve vyřizování nových občanských průkazů Od dochází k zásadním změnám při vydávání občanských průkazů. Zavádí se nová podoba občanského průkazu se strojově čitelnými údaji (plastová kartička velikosti kreditní karty), který můţe být na ţádost občana za příplatek 500,- Kč vybaven elektronickým kontaktním čipem. Bude záleţet na zváţení občana, zda bude chtít mít v občanském průkazu uveden údaj o rodinném stavu. Do občanských průkazů však jiţ nebudou zapisovány údaje o dětech, manţelovi (partnerovi), a údaj o zbavení či omezení způsobilosti k právním úkonům. Ţádost o vydání občanského průkazu bude moţné podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Od jiţ nebude moţné podat ţádost na matričním úřadu. To pro naše uţivatele konkrétně znamená, ţe OP jiţ nebude moţné vyřídit v Letovicích, vyřizovat je bude pouze MěÚ Boskovice. K vyřízení nebude nutné předkládat aktuální fotografii, ovšem bude bezpodmínečně nutná osobní návštěva ţádatele na příslušném úřadě nebo osobní návštěva úředníka v místě bydliště člověka. Důvodem bude pořizování digitálního typu fotografie přímo úředníkem MěÚ. Bude-li nutné vyřídit OP našim uţivatelům, kteří mají omezenou pohyblivost, bude tedy úředník zván přímo do domova. V souvislosti s přípravou vydávání nového typu občanského průkazu tak došlo v posledním čtvrtletí roku 2011 k omezení činností souvisejících s vyřizováním občanských průkazů a cestovních dokladů. O vydání stávajícího typu občanského průkazu bylo moţné poţádat nejpozději do 30. listopadu 2011, pokud byla ţádost podána na nepříslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností (mimo místo trvalého pobytu) nebo na matričním úřadu a do 14. prosince 2011, pokud byla ţádost podána na obecním úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu. Od do bylo moţné poţádat pouze o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů (typ "růţová karta") s dobou platnosti na 1 měsíc. Dosavadní občanské průkazy zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou. zdroj: 21

22 Změny ve zdravotnictví Od došlo ke změně výše regulačního poplatku za jeden den hospitalizace z 60,- Kč/den na 100,- Kč/den. Pokud hospitalizace pacienta započala před a pokračuje i po tomto datu, je hospitalizace hrazena dvěma fakturami, z nichţ jedna je vystavena k datu a regulační poplatky jsou ve výši 60,- Kč/den a druhá je vystavena od s výší regulačního poplatku 100,- Kč/den. V lékárnách zaplatíme poplatek za recept 30 korun a ne jako dříve 30 korun za poloţku na receptu. Pacienti budou mít moţnost legálně si připlatit na 18 nadstandardů (sedm druhů očkování, dva druhy očních čoček a devět odlehčených sáder při zlomeninách rukou a nohou). Ceny za nadstandard bude určovat kaţdá nemocnice sama. Pacientovi bude muset být vţdy nabídnuta standardní péče hrazená ze zdravotního pojištění. Pokud klient bude chtít změnit zdravotní pojišťovnu, musí přihlášku k nové zdravotní pojišťovně podat do 30. června příštího roku, tedy ve lhůtě šest měsíců předem. Nový zákon o zdravotních sluţbách zase umoţní od dubna pacientům, aby si stanovili, za jakých okolností chtějí být léčeni. Zavede se totiţ institut dříve vysloveného přání. Tento dokument bude platit pět let, ale můţe být pacientem kdykoli změněn. Pokud by pacient měl podstoupit váţný zdravotní výkon (např. amputaci končetiny nebo ozařování), bude mít právo poradit se o správnosti diagnózy a léčby s druhým lékařem, a to na náklady pojišťovny. Pacient určí osoby, které mají nárok na informace o jeho zdravotním stavu a mohou nahlíţet do zdravotnické dokumentace. Praktický lékař bude muset zajistit o své registrované pacienty péči nepřetrţitě. 22

23 Změny v sociálním systému V rámci sociální reformy došlo od ledna 2012 k některým změnám v oblasti péče o osoby zdravotně postiţené (OZP), a to například v systému dávkovém, pracovněprávním či systému posuzování zdravotního stavu. Zásadní změna se týká jednotlivých dávek. Z nepřehledného spektra mnoha dílčích dávek pro zdravotně postiţené vznikly pouze dvě dávky příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku. Příspěvek na mobilitu Jedná se o opakovanou a nárokovou dávku, která je poskytována osobám starším jednoho roku, které nejsou schopny zvládat základní ţivotní potřeby v oblasti mobility nebo orientace, opakovaně se v kalendářním měsíci dopravují nebo jsou dopravovány, a nejsou jim poskytovány sociální sluţby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, ve znění pozdějších předpisů v domově pro osoby se zdravotním postiţením, v domově pro seniory nebo domově se zvláštním určením nebo zdravotnickém zařízení ústavní péče. Výše příspěvku na mobilitu činí v kalendářním měsíci 400 Kč (tj. max Kč za rok), o dávce rozhoduje Úřad práce ČR. Nová dávka sloučila dřívější dávky - příspěvek na individuální dopravu a příspěvku na provoz motorového vozidla. Příspěvek na zvláštní pomůcku Jedná se o jednorázovou a nárokovou dávku, která je určena osobám s těţkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, těţkým sluchovým nebo těţkým zrakovým postiţením nebo těţkým mentálním postiţením. Tato dávka je zaměřena na pomoc v oblasti pomůcek, které umoţňují sebeobsluhu, slouţí k získávání informací nebo ke styku s okolím apod., umoţní zakoupení a úpravy motorového vozidla a úprav bytu. O dávce rozhoduje Úřad práce ČR. 23

24 Průkazy TP, ZTP a ZTP/P Pokud jde o mimořádné výhody, které plynou osobám se zdravotním postiţením z drţení průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P, zůstávají i po v platnosti, avšak pouze do doby platnosti tohoto průkazu, která je na těchto průkazech vyznačena, nejdéle však do 31. prosince V průběhu přechodného období budou papírové průkazy nahrazeny elektronickou kartou - tzv. kartou sociálních systémů. Na rozdíl od současnosti o průkaz osoby se zdravotním postiţením nebude nezbytné samostatně ţádat a samostatně posuzovat zdravotní stav. Průkaz osoby se zdravotním postiţením bude vydán automaticky při přiznání příspěvku na péči nebo příspěvku na mobilitu. Zákon umoţňuje i samostatné přiznání průkazu těm osobám, které nechtějí pobírat ţádnou z dávek. V tomto případě osoba musí poţádat krajskou pobočku ÚP o přiznání průkazu a její zdravotní stav posoudí posudkový lékař okresní správy sociálního zabezpečení. Průkaz TP bude určen osobám, jeţ jsou podle zákona o sociálních sluţbách povaţovány pro účely příspěvku na péči za osoby závislé na pomoci jiné osoby v I. stupni. Průkaz ZTP bude náleţet osobám, které jsou povaţovány pro účely příspěvku na péči za osoby závislé na pomoci jiné osoby ve II. stupni. Průkaz ZTP/P bude náleţet osobám, které jsou povaţovány pro účely příspěvku na péči za osoby závislé na pomoci jiné osoby ve stupni III nebo stupni IV a které jsou neschopné zvládat základní ţivotní potřeby v oblasti mobility nebo orientace. Neschopnost zvládat základní ţivotní potřeby v oblasti mobility nebo orientace znamená průkaz ZTP/P, a to bez ohledu na to, jaký stupeň závislosti daná osoba má. Karta sociálních systémů Hlavním cílem zavedení Karty sociálních systémů je větší účelovost a adresnost sociálních dávek a také modernizace celého systému. V současnosti jsou dávky vypláceny různými platebními způsoby, coţ významně prodraţuje správu systému. 24

Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1.

Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1. Sociální reforma Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1. 2012 Změny dalších zákonů s tím související Martina

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

Změny v oblasti sociálních dávek v roce 2012

Změny v oblasti sociálních dávek v roce 2012 Změny v oblasti sociálních dávek v roce 2012 V roce 2012 dojde k několika poměrně zásadním změnám ve výplatě dávek pro osoby se zdravotním postižením. V souvislosti s chystanými změnami, Vám přinášíme

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

Změny v úpravě dávek pro osoby se zdravotním postižením

Změny v úpravě dávek pro osoby se zdravotním postižením Změny v úpravě dávek pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Copyright Veřejný ochránce práv, 2013 Jak šel čas s průkazy

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Sociální péče Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah 1. Teoretická část... 3 1.1 Prameny... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Postupy... 4 1.4 Správa... 4 1.5 Doporučení... 5 2. Praktická část... 6 2 1. Teoretická

Více

Příspěvek na péči Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku (ruční řízení) Průkaz pro osoby se zdravotním postižením Parkovací karta a

Příspěvek na péči Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku (ruční řízení) Průkaz pro osoby se zdravotním postižením Parkovací karta a Příspěvek na péči Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku (ruční řízení) Průkaz pro osoby se zdravotním postižením Parkovací karta a vyhrazené parkovací místo Úlevy na poplatcích (dálnice,

Více

Nová právní úprava dávek a průkazů pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová

Nová právní úprava dávek a průkazů pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová Nová právní úprava dávek a průkazů pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Copyright Veřejný ochránce práv, 2015 Co nás

Více

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice Leden 2010 ŽIVOT U NÁS Vážení obyvatelé, právě se Vám dostává do ruky výtisk nultého vydání zpravodaje Život u nás Mé přání je, aby tento zpravodaj vycházel pravidelně

Více

11 Dávky sociálního zabezpečení v ČR a jejich konstrukce

11 Dávky sociálního zabezpečení v ČR a jejich konstrukce 11 Dávky sociálního zabezpečení v ČR a jejich konstrukce 11.6 Dávky státní sociální péče Dávky státní sociální péče jsou poskytovány z titulu pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Dávky pro osoby se zdravotním postižením Dávky pro osoby se zdravotním postižením - příspěvek na mobilitu, - příspěvek na zvláštní pomůcku, - průkaz osoby se zdravotním postižením a některé benefity, které z něj vyplývají Příspěvek na mobilitu

Více

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany 1. dávky jednorázové - mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany - jednorázové peněžité a věcné dávky - jednorázový příspěvek na opatření

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŢBA. ZPRAVODAJ prosinec 2010 KONTAKTY. Projekt rozvoje pečovatelské služby v Hulíně je podporován Zlínským krajem.

PEČOVATELSKÁ SLUŢBA. ZPRAVODAJ prosinec 2010 KONTAKTY. Projekt rozvoje pečovatelské služby v Hulíně je podporován Zlínským krajem. KONTAKTY Ředitelství Ed. Světlíka 1197 768 24 Hulín +420 573 350 171 fax 573 352 929 PEČOVATELSKÁ SLUŢBA Jiřina Štěpánková ředitelka +420 573 350 171 +420 731 481 746 decent@quick.cz Středisko pečovatelské

Více

Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina

Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina I. Úvodní ustanovení Tato pravidla se vztahují na byty v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou (dále

Více

Žádost o poskytování sociální služby

Žádost o poskytování sociální služby Žádost o poskytování sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Paprsek p.o. Velké Opatovice Datum podání ţádosti: Datum a způsob vyřízení ţádosti: 1. Jméno a příjmení zájemce:. (popř.

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Časopis vydávaný Obecním úřadem Javorník Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Zápis z prosincového zasedání 12.12.2011 1. Určení

Více

7.12. 2015 - pondělí Zdravotní cvičení pro seniory 7:45 8:45 Počítačové kurzy 9:00 12:00 Kondiční cvičení ženy 9:00 10:00

7.12. 2015 - pondělí Zdravotní cvičení pro seniory 7:45 8:45 Počítačové kurzy 9:00 12:00 Kondiční cvičení ženy 9:00 10:00 SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724-905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení 1.4.2010 MUDr. Dušan Gajdoštík Obsah 1. Zákon o důchodovém pojištění od 1.1.2010 2. Posuzování invalidity 3. Osoba zdravotně znevýhodněná

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Úhrada klienta

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Úhrada klienta Ceník Od 1. ledna 2007 nahradila dávku zvýšení důchodu pro bezmocnost nová dávka, příspěvek na péči ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. (dále jen PNP )

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Z činnosti sociální a zdravotní komise

Z činnosti sociální a zdravotní komise Z činnosti sociální a zdravotní komise Ustavující schůze a zahájení činnosti dne 30.1.2007. Plán práce na rok 2007 Provedení analýzy současného stavu v sociální a zdravotní oblasti v obci. Organizace přednáškové

Více

Informace a inspirace z Jarošky

Informace a inspirace z Jarošky Celsuz-in Informace a inspirace z Jarošky 4 úvodník Milé čtenářky a milí čtenáři, V novém roce nás potkalo mnoho změn kvůli Sociální reformě, kterou připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV).

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

Žádost o sociální službu Část 1 vyplní žadatel, popř. jeho zákonný zástupce, opatrovník

Žádost o sociální službu Část 1 vyplní žadatel, popř. jeho zákonný zástupce, opatrovník Žádost o sociální službu Část 1 vyplní žadatel, popř. jeho zákonný zástupce, opatrovník Požadovaná služba: denní stacionář týdenní stacionář Datum podání žádosti: Osobní údaje žadatele Datum narození:

Více

ŽÁDOST o poskytnutí pečovatelské služby

ŽÁDOST o poskytnutí pečovatelské služby Odbor sociálních služeb Městského úřadu Vysoké Mýto Litomyšlská 50, 566 01 Vysoké Mýto tel: 465 424 306, 465 423 705, 777 755 276 ŽÁDOST o poskytnutí pečovatelské služby Jméno a příjmení žadatele: Trvalé

Více

ŽÁDOST O DLOUHODOBÝ POBYT v Penzionu pro seniory DOMINO Mladá Boleslav

ŽÁDOST O DLOUHODOBÝ POBYT v Penzionu pro seniory DOMINO Mladá Boleslav ŽÁDOST O DLOUHODOBÝ POBYT v Penzionu pro seniory DOMINO Mladá Boleslav Jméno, příjmení a titul žadatele:... Rodné příjmení:...jméno, příjmení posledního manžela:... Datum narození:... Rodné číslo: Věk:

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Žádost o sociální službu azylový dům

Žádost o sociální službu azylový dům SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA SVITAVY DATUM PŘIJETÍ ŽÁDOSTI: Azylový dům pro muže Číslo žádosti: Máchova alej 16 Žádost přijal: 568 02 Svitavy Podpis pracovníka : tel: 461535925,e-mail: vladimír.stupka@svitavy.cz

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

114/1988 Sb. ZÁKON. Část první. Orgány sociálního zabezpečení a jejich úkoly. Orgány sociálního zabezpečení

114/1988 Sb. ZÁKON. Část první. Orgány sociálního zabezpečení a jejich úkoly. Orgány sociálního zabezpečení Stav k 5.3.2007 114/1988 Sb. ZÁKON ze dne 27. června 1988 České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem České národní

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Podání žádosti: č.j., datum: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domov PETRA Mačkov Mačkov 79, 388 01 Blatná Tel.: 383 413 121, 383 413 102 - soc. pracovnice E-mail: info@domovpetra.cz Internet:

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 4/2010, o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 4/2010, o místním poplatku ze psů Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 4/2010, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Lanškroun se na svém zasedání dne 22.12.2010 rozhodlo svým usnesením č. 145/2010 vydat na základě ustanovení

Více

Městský úřad Strakonice

Městský úřad Strakonice Městský úřad Strakonice Odbor sociální Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice pracoviště: Smetanova 533, Strakonice Žádost o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou Jméno a příjmení Datum narození..

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * *

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * * V. Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Více

1. ROČNÍK GASTRONOMICKÉ SOUTĚŽE SRDCE NA TALÍŘI

1. ROČNÍK GASTRONOMICKÉ SOUTĚŽE SRDCE NA TALÍŘI 1. ROČNÍK GASTRONOMICKÉ SOUTĚŽE SRDCE NA TALÍŘI Určené pro žáky učebních oborů vzdělání kategorie E HLAVNÍ INFORMACE Odborný garant soutěže Asociace kuchařů a cukrářů ČR Pořadatel soutěže SOŠ a SOU Městec

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

ŽÁDOST O DLOUHODOBÝ POBYT v Penzionu pro seniory ATRIUM Liberec

ŽÁDOST O DLOUHODOBÝ POBYT v Penzionu pro seniory ATRIUM Liberec ŽÁDOST O DLOUHODOBÝ POBYT v Penzionu pro seniory ATRIUM Liberec Jméno, příjmení a titul žadatele:... Rodné příjmení:...jméno, příjmení posledního manžela:... Datum narození:... Rodné číslo: Věk: Místo

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM 1. Zájem o poskytování sociální služby (zakroužkujte): Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem 1 2. Zájemce o službu Jméno a příjmení:...

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Vzorová smlouva o poskytování sociálních služeb asistentem sociální péče

Vzorová smlouva o poskytování sociálních služeb asistentem sociální péče Vzorová smlouva o poskytování sociálních služeb asistentem sociální péče (asistentem sociální péče může být osoba z Vašeho okolí, která nevykonává péči jako podnikatel a není Vaší osobou blízkou tzn. nejedná

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9.

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9. Šablona FG č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a svět práce Pěstitelské práce Pěstitelské práce Zaměstnání - plat/mzda Ročník 9. 2. díl ze 4-dílné série zaměřené

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

Kdo je OZP a proč ji zaměstnat? Dominika Linhartová pracovní konzultant APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8

Kdo je OZP a proč ji zaměstnat? Dominika Linhartová pracovní konzultant APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8 Kdo je OZP a proč ji zaměstnat? Dominika Linhartová pracovní konzultant APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8 TERMINOLOGIE OZP = Osoba se Zdravotním Postižením Druhy průkazů

Více

Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace

Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace 2008 Spolek neslyšících Plzeň Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Obsah Komu jsou průkazky ZTP a ZTP/P

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

Životní situace. Příspěvek na péči. 1. Pojmenování životní situace Příspěvek na péči

Životní situace. Příspěvek na péči. 1. Pojmenování životní situace Příspěvek na péči Životní situace Příspěvek na péči 1. Pojmenování životní situace Příspěvek na péči 2. Základní informace k životní situaci Dne 1.1.2007 nabyl účinnosti zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Úhrada za poskytované sociální služby a její vyúčtování

Úhrada za poskytované sociální služby a její vyúčtování Domovy Na Třešňovce Riegrova 837 552 03 Česká Skalice Identifikační znak dokumentu 274_S_2013 Datum vydání Verze dokumentu 12.1.2015 4. Účinnost od Datum plánové revize 1.2.2015 31.1.2016 Počet stran dokumentu

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Adresné sociální dávky péče o seniory Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11. 3. března 2012, Olomouc

Adresné sociální dávky péče o seniory Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11. 3. března 2012, Olomouc Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11 3. března 2012, Olomouc Trocha teorie a platných zákonů Zákon 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1. Příspěvek na péči (dále jen příspěvek ) se poskytuje

Více

Pokud se chcete zúčastnit, je nutné se na jednotlivé dny nahlásit předem. Každý den nás může být max. 10 účastníků + lektorky a asistentky.

Pokud se chcete zúčastnit, je nutné se na jednotlivé dny nahlásit předem. Každý den nás může být max. 10 účastníků + lektorky a asistentky. Letní aktivity na Miladě Kdy a kde? termín: 8. - 12. července příchod: 8-9 h, Milady Horákové 1; od 9 h denní program návrat: 15-16 h, Milady Horákové 1 O co jde? Letní aktivity na Miladě jsou pokračováním

Více

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Popis produktů Prodej na splátky On-line přes internet Vše zařídíte z pohodlí domova Jednoduše, rychle, přehledně 1. "1/10"

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2012 V souladu se zákonem

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domov na Kalvárii s.r.o. Jaroměřice 271, 569 44 IČ: 287 74 604 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY O nás Poskytovatelem je Domov na Kalvárii s.r.o., poskytující sociální službu typu pečovatelská

Více

Kdo může žádat o nákup na splátky?

Kdo může žádat o nákup na splátky? Homecredit U nás nakoupíte i bez peněz! Potřebujete novou kuchyňskou linku, pro děti nový psací stůl nebo kvalitní postel pro babičku a nemáte zrovna peněz nazbyt? Nevadí. Našim zákazníkům nabízímesplátkový

Více

S M Ě R N I C E. Registrační číslo: Sm/2/2012. Věc: CENÍK SLUŽEB. Určeno: Všem zaměstnancům Účinnost: 1. ledna 2012

S M Ě R N I C E. Registrační číslo: Sm/2/2012. Věc: CENÍK SLUŽEB. Určeno: Všem zaměstnancům Účinnost: 1. ledna 2012 Domov pro seniory Ludmila, příspěvková organizace Poddubí 7, 747 92 Háj ve Slezsku Smolkov IČO 71196978, Tel/fax 553 773 233, E-mail : ddsmolkov@hajveslezsku.cz S M Ě R N I C E Věc: CENÍK SLUŽEB Registrační

Více

ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Od 1. ledna 2007 nabývá účinnosti zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který změní celý systém sociálních služeb. Doposud byly sociální služby upraveny zastaralou legislativou

Více

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Splátky Home Credit Obsah: Splátky Home Credit... 1 Popis produktů... 1 Všeobecné podmínky... 3 Krok za krokem při splátkovém prodeji na dálku... 4 Textace na web: Ochrana osobních údajů... Chyba! Záložka

Více

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU..

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU.. Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování

Více

Splátky Home Credit. Popis produktů

Splátky Home Credit. Popis produktů Splátky Home Credit Obsah: Splátky Home Credit... 1 Popis produktů... 1 Všeobecné podmínky... 2 Krok za krokem při splátkovém prodeji na dálku... 3 Textace na web: Ochrana osobních údajů... 4 Pojištění

Více

Informace. Invalidní důchod

Informace. Invalidní důchod Informace Invalidní důchod Invalidní důchod Žádost Žádost se podává na Okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ). V Brně na Městskou zprávu sociálního zabezpečení (MSSZ). Adresu na vaši správu sociálního

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Mateřská škola, Praha 5 - Košíře, Podbělohorská 2185 SMĚRNICE č.31. část: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 480 /2012 Spisový znak Skartační znak

Mateřská škola, Praha 5 - Košíře, Podbělohorská 2185 SMĚRNICE č.31. část: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 480 /2012 Spisový znak Skartační znak Mateřská škola, Praha 5 - Košíře, Podbělohorská 2185 SMĚRNICE č.31 část: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 480 /2012 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Provozní porada projednala dne: 30.8.2012

Více

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA 1. Co je invalidní důchod, kdo, kdy a kde o něj může žádat Invalidní důchod (ID) je jedním z důchodů poskytovaných státem z důchodového pojištění

Více

V Praze dne 12. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011

V Praze dne 12. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011 Tisková informace Praha 10. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011 V Praze dne 12. ledna 2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální

Více

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko Stalo se ve školním roce 2009-2010 Zde najdete informace o akcích školních družin, které proběhly v minulém školním roce a byla o nich informace na webových stránkách školy ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeţe SŠHS Kroměříţ

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeţe SŠHS Kroměříţ Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v Domově mládeţe SŠHS Kroměříţ V souladu s 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

306/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Úřadu práce České republiky

306/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Úřadu práce České republiky 306/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o zrušení karty sociálních systémů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o Úřadu práce České republiky Čl. I Zákon č. 73/2011

Více

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČ: 71 23 27 45, č. ú. 35 4327880247/0100 Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, PŘIPOMÍNEK A NÁMĚTŮ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ

VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, PŘIPOMÍNEK A NÁMĚTŮ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ DOZP Pramen, příspěvková organizace IČ: 711 753 26 Mnichov 142, 353 01 Mariánské Lázně Tel.: 354 692 134, e-mail: pramen.mnichov@tiscali.cz STANDARD č. 7 VNITŘNÍ PŘEDPIS č. 19: VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, PŘIPOMÍNEK

Více

Kulturní a společenské aktivity v DS Lidická Strakonice červenec/ 2011

Kulturní a společenské aktivity v DS Lidická Strakonice červenec/ 2011 červenec/ 2011 4.7. Návštěva cukrárny s doprovodem - 13.00-15.00 hod. cukrárna Pod Hvězdou 7.7. Bohoslužba slova / duchovní individuální návštěvy 12.7. Přednáška Muzea Strakonice - Rožmberkové a Jižní

Více