NÁŠ DOMOV Č. 25 leden, únor, březen 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁŠ DOMOV Č. 25 leden, únor, březen 2012"

Transkript

1 NÁŠ DOMOV Č. 25 leden, únor, březen 2012

2 Slovo úvodem Společně jsme vykročili do nového roku 2012 a za sebou nechali rok starý, který přinesl nám všem, ale také našim uţivatelům, mnohé radosti, ale i řadu starostí. Doufejme ale, ţe těch špatných zpráv a drobných trápení bylo co nejméně a ţe za sebou necháváme rok veskrze úspěšný. Za mnohé úspěchy v roce 2011 vděčí CSSML svým uţivatelům a jejich šikovným rukám. Jejich výrobky, ale také sportovní duch, hrdě reprezentují naše zařízení nejen v blízkém okolí, ale také na celostátních soutěţích. Touto cestou bychom chtěli všem našim uţivatelům za jejich celoroční práci poděkovat a popřát jim do nového roku hodně sil a mnoho dobrých nápadů. A i kdyţ nový rok se všemi svými změnami přinese jistě mnohá nová trápení, budeme všichni společně doufat, ţe je převáţí radost, spokojenost a příjemné dny zalité sluncem. Do nového roku přejeme nám všem, aby trápení bylo co nejméně a abychom stále měli důvod se na svět kolem sebe usmívat. Hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a ţivotního optimismu v roce 2012 přejí všem uţivatelům zaměstnanci CSSML 2

3 PŘEDBĚŢNÝ SEZNAM AKCÍ LEDEN školení poţární ochrany novoroční turnaj v šipkách beseda s p. Ivo Hladilem - Španělsko II. část vystoupení p. L. Lujkové a p. M. Hakla ÚNOR beseda s p. Hamalovou (ředitelka Muzea Boskovicka) vystoupení dětí pod vedením p. Moniky Jarošové tematický masopustní bál s ţivou hudbou BŘEZEN vystoupení dětí z MŠ k MDŢ vystoupení dětí z MC v Boskovicích vítání jara výroba velikonoční výzdoby 3

4 Naši oslavenci Své narozeniny oslaví v měsíci LEDNU p. Marie MICHALOVÁ, p. Miroslav KADERKA, p. Františka BENEŠOVÁ, p. Jarmila ŠÁCHOVÁ, p. Boţena MAZOURKOVÁ, p. Jaroslava HOLKOVÁ, p. Emilie DENKOVÁ, p. Josefa ŢILKOVÁ ÚNORU p. Ctibor MRÁZEK, p. Jiřina NEUBAUEROVÁ, p. Jiřina ŢENATOVÁ, p. Františka JAKUBCOVÁ, p. Marta HÁJKOVÁ, Anna RYBÁŘOVÁ, p. Růţena FABIČOVICOVÁ BŘEZNU p. František KALA, p. Aneţka ČEŠKOVÁ, p. Věra DVOŘÁČKOVÁ, Růţena CHMELAŘOVÁ, p. Zdeňka NOVÁKOVÁ, p. Marie SÍLOVÁ SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME A PŘEJEME PEVNÉ ZDRAVÍ. 4

5 Ohlédnutí za kulturními akcemi ŘÍJEN ročník týdne sociálních sluţeb ČR Týden sociálních sluţeb vyhlašuje Asociace poskytovatelů sociálních sluţeb ČR. Od 90. let minulého století v ČR působí více neţ 2000 poskytovatelů sociálních sluţeb, kteří své sluţby poskytují přibliţně klientů. Pracují zde desetitisíce zaměstnanců, kteří pomáhají řešit jejich nepříznivou sociální situaci formou, která zaručuje zachování lidské důstojnosti, ctí individuální potřeby a posiluje schopnost začleňování do společnosti v přirozeném sociálním prostředí. Cílem týdne sociálních sluţeb je prezentace poskytovatelů sociálních sluţeb a jejich snaha ukázat veřejnosti, ţe varianty, kvalita a úroveň sociálních sluţeb v ČR zaznamenaly od 90. let minulého stoleté znatelné změny. Smyslem je také snaha upozornit širokou českou veřejnost na důleţitost a nepostradatelnost sociálních sluţeb v kaţdém moderním a vyspělém státě, tedy i v České republice. V průběhu týdne sociálních sluţeb řada zařízení pořádá mnoho aktivit, které jsou určeny nejen pro samotné uţivatele, ale také pro širokou veřejnost. Výjimkou nejsou dny otevřených dveří a velké společné kulturní akce. Vzhledem k tomu, ţe CSSML se kaţdoročně k této akci připojuje, byly také u nás na tento týden plánovány speciální akce a aktivity. Na úterý a středu byly naplánovány 2 dny otevřených dveří, ale také společná posezení s kávou, občerstvením a ţivou hudbou Posezení u kávy s výrobou vlastního občerstvení V úterní odpoledne se hojný počet uţivatelů sešel v jídelně u společného stolu, aby si připravili vlastní pohoštění ke kávě. Do poslední chvíle naši uţivatelé netušili, jaké překvapení pro ně personál 5

6 připravil, protoţe informace o tom, co dobrého si budeme vyrábět, byla do poslední chvíle utajována. Doufejme tedy, ţe výroba jednohubek byla pro naše uţivatele milým překvapením. Personál kuchyně nám předem připravil základ - na kolečka nakrájené rohlíky a dva druhy pomazánek česnekovou a vajíčkovou. Dále byly nachystány různé druhy zeleniny a ovoce, vše nakrájené nadrobno. Nechyběly ani vlašské ořechy, sýr a šunka. Z takto připravených surovin si účastníci vytvářeli jednohubky. Kombinovali různé barvy a chutě, a tím vznikly na talířích pestré varianty. Poté byla podávána káva a čaj, všichni měli moţnost hotové jednohubky ochutnat. K doladění příjemné atmosféry hrála hudba z přehrávače Veselá dvojka Dvojici harmonikářů z Černé Hory není třeba našim uţivatelům a čtenářům dlouze představovat. Pánové navštěvují naše zařízení několikrát do roka a vţdy s sebou přivezou pohodu a dobrou náladu. Je nutno podotknout, ţe jsou jedněmi z mála vystupujících, kteří svým vystoupením často přesáhnou hodinu, a přesto je naši uţivatelé se zájmem poslouchají a zvesela si s nimi notují. Naši oblíbení muzikanti hráli tentokrát skoro dvě hodiny, účast našich uţivatelů na akci byla skutečně velká a hojný počet jich vydrţel aţ do konce vystoupení. Abychom naše čtenáře alespoň trošku navnadili, můţeme jiţ dnes slíbit, ţe se s naší oblíbenou dvojkou 6

7 setkají a společně si zazpívají koncem února na tradičním tematickém masopustním bále Povídání o Španělsku s p. Ivo Hladilem z DPS Ve čtvrtek se v dopoledních hodinách sešli v jídelně milovníci cizích zemí. Pan Ivo Hladil z DPS se s námi přišel podělit o své záţitky z cest po Španělsku. Řeč byla především o Barceloně a Granadě, které pan Hladil letošní léto navštívil. V úvodu obdrţeli posluchači pro názornost přednášky mapku znázorňující území Španělska a obohacující byly jistě i promítané fotografie. Pan Hladil popisoval významné památky charakteristické pro výše zmiňovaná města, naznačil i základní historické mezníky Španělska a přítomným nalil k ochutnání španělské víno Sangria. Pokračování zajímavého vyprávění je plánováno na druhou půlku ledna Beseda s hercem Janem Grygarem Ve středu jsme v domově přivítali vzácnou návštěvu herce národního divadla Brno pana Jana Grygara. K našemu městu má poměrně blízký vztah nedaleko odtud vlastní chalupu, takţe mu okolí není cizí. Sám se tedy nabídnul, ţe k nám do domova přijede povyprávět o svém ţivotě. S posluchači se podělil o veselé příhody z divadla a především také z natáčení seriálu Četnické humoresky, kde si zahrál postavu stráţmistra Václava Jaroše. Popisoval spolupráci a záţitky se známými herci jako je Jiřina Bohdalová, Ivan Trojan, Tomáš Töpfer a další a neostýchal se ani vylíčit zásadní mezníky svého osobního ţivota. Při besedě působil pan Grygar velice 7

8 příjemným dojmem, ochotně a bezprostředně zodpovídal dotazy posluchačů. V závěru pak poskytl několik autogramů a ochotně si přisedl mezi účastníky ke společné fotografii. LISTOPAD Vystoupení letovického sboru Carpe diem V nedělní podvečer jsme se v hojném počtu sešli v jídelně při příleţitosti vystoupení letovického pěveckého komorního sboru Carpe diem. Členové sboru byli oděni ve stylových kostýmech, které ladily s texty zpívaných písní. Repertoár sboru byl poměrně obsáhlý zazněly skladby předminulého století, renesanční i lidové písně. Hudební program byl doplněn hranými sekvencemi a v závěru hrou na harmoniku. Tu obecenstvo velmi ocenilo, protoţe si v jejím doprovodu mohli všichni zazpívat oblíbené lidové písně na přání Taneční vystoupení dětí pod vedením p. Jarošové V pondělí dopoledne jsme mezi námi po delší době přivítali děvčata z tanečního krouţku pod vedením paní Moniky Jarošové. Jejich vystoupení bylo připraveno z několika různých druhů tanců a přítomní diváci tak měli moţnost obdivovat řadu rozmanitých kostýmů. Kaţdá skladba přinesla novou podívanou, jednotlivé kostýmy 8

9 odpovídaly jejímu charakteru a ani jeden kostým se neopakoval dvakrát během vystoupení. Dění na chodbě před jídelnou tak připomínalo převlékací maraton a bylo náročné nejen pro samotné účinkující, ale také pro p. Jarošovou. Děvčata nám předvedla nové choreografie na písničky z muzikálů a country a vzhledem k tomu, ţe si své vystoupení náleţitě uţívala, svou radostí z pohybu potěšila účastníky akce a přinesla do domova svěţí vítr Bramborákové odpoledne Našimi uţivateli velmi oblíbenou, ovšem zdravotnickým personálem nepříliš vítanou, akcí v domově bývá bramborákové odpoledne. Je nutno podotknout, ţe v jídelně se při této příleţitosti schází stále větší počet účastníků. Tentokrát jsme přítomné museli usadit ke dvěma dlouhým stolům a vytvořit tak v podstatě dvě konkurenční druţstva. Jako jiţ tradičně nám byl velkou oporou personál kuchyně, který jako vţdy připravil dostatečné mnoţství strouhaných brambor, jeţ jsou důleţitým a nedílným základem této dobrůtky. Připravený základ oba týmy doladily dle svých chutí a fantazie. Vejce, mouka, sůl, česnek a majoránka to vše ve správném poměru byly samozřejmě předpokladem úspěchu v soutěţním klání obou týmů. Správný poměr jednotlivých ingrediencí je bezpochyby důleţitý pro výslednou chuť připravovaného pokrmu. Přesto, ţe kaţdý tým připravil těsto chuťově malinko odlišné, bylo velice těţké rozhodnout, čí bramborák je lepší a 9

10 je tedy záhodno říci, ţe výsledek obou týmů byl výborný. Přesto, ţe vítěz klání nakonec nebyl zcela jednoznačně určen, dozlatova usmaţené bramboráky si všichni pochvalovali a neskrývali svou spokojenost Beseda s Ing. Jaroslavem Parmou Jméno pana Ing. Jaroslava Parmy také není našim uţivatelům zcela neznámé. Jiţ po několikáté se s námi do domova přijel podělit o své záţitky z cest. Tentokrát bylo na programu pokračování povídání o Římě, který pan Parma navštívil letos v říjnu. Celou hodinu účastníci besedy poslouchali zajímavé informace o významných historických památkách doplněné o nádherné fotografie a videa. Někdo si tak mohl oţivit vlastní vzpomínky na Řím, ostatní se jeho krásnou mohli pokochat poprvé a poznat tak velmi zajímavý kout naší Země Písničky Karla Hašlera Ve středu k nám do domova zavítal muzikant pan Karel Šedivý s pořadem sestaveným z nejznámějších písní Karla Hašlera doprovázeným poutavým slovem. Posluchači si tak nejen vyslechli známé melodie písní jako např. Česká písnička, Po starých zámeckých schodech, Vltavo, Vltavo atd., ale také se seznámili s ţivotními osudy tohoto velkého českého písničkáře. Akce se účastnil velký počet uţivatelů, kteří byli s programem velmi spokojeni. 10

11 PROSINEC 1. a Tradiční pečení a zdobení vánočních perníků První prosincové dny jako jiţ tradičně patřily pečení a zdobení vánočních perníků. Řada šikovných cukrářek z domova i z domu s pečovatelskou sluţbou se sešla v tyto dny v jídelně CSSML, aby společně provoněly prostory typicky vánočními vůněmi. Proti loňským rokům byla pro letošek vyhlášena soutěţ o nejhezčí perník. O jejím vítězi rozhodovali jak uţivatelé, tak personál CSSML. Přesto, ţe všechny perníčky našich uţivatelů byly skutečně krásné a ocenění by si zaslouţili všechny přítomné šikovné ţeny, vítěz mohl být nakonec jen jeden. Vítězkou se tedy nakonec stala p. Františka Rozsývalová z DPS, které tímto ještě jednou blahopřejeme. Současně ovšem naše ocenění patří všem zúčastněným Návštěva svatého Mikuláše Nedílnou součástí předvánočního období je také návštěva svatého Mikuláše v domově pro seniory s rozdáváním mikulášských balíčků. Svatý Mikuláš za námi přišel tentokrát v dopoledních hodinách a za doprovodu čerta a anděla a za zvuku vánočních koled potěšil všechny naše uţivatele vlídným slovem a malou pozorností. Je nutné také dodat, ţe čert si ani tentokrát na své nepřišel, ţe všichni naši uţivatelé byli celý rok zřejmě hodní Vánoční besídka dětí z MŠ Komenského Jedno z předvánočních čtvrtečních dopolední patřilo vystoupení dětí z MŠ Komenského. I přes počáteční komplikace a selhání techniky, přineslo dětské představení do domova radost a úsměvy na tváře 11

12 našich uţivatelů. Děti si pro nás připravily předvánoční besídku z pásma vánočních písniček a básniček a bylo zřejmé, ţe i přes drobná zaškobrtnutí, jsou dětské návštěvy milým záţitkem pro nás všechny Vystoupení studentů z Boskovic Tradičním hostem předvánočního období v CSSML jsou také studenti z VOŠ Národohospodářské z Boskovic, kteří si pro naše uţivatele vţdy připraví nějakou pěknou pohádku s velkou výpravou a kulisami. Tentokrát jsme shlédli pohádku Princezna Koloběţka. A jako vţdy měla mezi našimi uţivateli velký úspěch. Perníčky, které studenti přinesli našim uţivatelům, byly milou tečkou za jejich vystoupením Vystoupení dětí ze ZŠ Slovákova z Boskovic Letos poprvé jsme u nás v domově přivítali děti z prvních a druhých ZŠ Slovákova z Boskovic. Jejich premiéra byla korunována úspěchem a i přes počáteční trému dopadlo vystoupení na výbornou. S paní učitelkou si pro nás připravily pohádku Paleček v lese a pásmo vánočních písní a koled, doprovázené hrou na klávesy. Pro naše uţivatele děti sami vyrobily vánoční přání, které závěrem rozdaly. Naší odměnou dětem byly vánoční perníky a drobné dárečky, které vyráběly naše uţivatelky ve volnočasových aktivitách. 12

13 Vánoční koncert - p. Jiří Mifek (ZUŠ Letovice) Původně plánované vystoupení p. Pečínky, který nám kaţdoročně přichází zpříjemnit předvánoční čas hrou na flétny, se tentokrát nemohlo z důvodu nemoci uskutečnit, proto byl zajištěn program náhradní. Poprvé k nám tedy zavítal p. Jiří Mifek, zástupce ředitele a učitel na ZUŠ Letovice. Je nutno přiznat, ţe z avízovaného vánočního koncertu na harmoniku jsme měli trošku strach. Vánoční koledy a harmonika, to nám nešlo příliš dohromady. Ovšem výsledek byl více neţ výborný. Pan Mifek hrál bez odpočinku téměř hodinu, víceméně vybral notoricky známé koledy, takţe si je naši uţivatelé mohli společně s ním zazpívat. Vystoupení nakonec mělo velký úspěch a bude-li to příští rok jen trošku moţné, rádi p. Mifka mezi námi opět uvítáme Společná vánoční večeře Je milou tradicí, ţe vyvrcholením předvánočního období je společná vánoční večeře zaměstnanců CSSML s uţivateli domova pro seniory. Po roce jsme se opět sešli ve slavnostně vyzdobené jídelně CSSML se krásně prostřenými stoly, abychom společně strávili několik příjemných hodin. Po úvodním zahájení, kterého se zhostil ředitel CSSML, následoval kulturní program a společné hodování. Při výběru doprovodného programu jsme tentokrát zvolili komornější charakter. Před večeří vystoupila s koledami p. Magda Vašulková a v průběhu večeře nám nejen vánoční písně hráli a zpívali pánové Michal a Marek. Po večeři, kdy následovala káva a něco sladkého, případně i něco ostřejšího, jsme měli moţnost společně si s p. Magdou zazpívat lidové písně. Celá večeře se nesla v příjemném a milém duchu a jiţ nyní se budeme pomalu těšit na příští rok. 13

14 LIDOVÉ PRANOSTIKY PRO NADCHÁZEJÍCÍ OBDOBÍ LEDEN Jak na Nový rok, tak po celý rok. V lednu mráz těší nás; v lednu voda věčná škoda. Na Tři krále o krok dále. ÚNOR Únor bílý pole sílí. Na Hromnice musí skřivánek vrznout, i kdyby měl zmrznout. Jaké je počasí o Popeleční středě, takové se drţí celý rok. BŘEZEN Březen za kamna vlezem. Suchý březen, studený duben, mokrý máj bude v stodole ráj. Březnové slunce má krátké ruce. 14

15 AKTUÁLNĚ Z DOMOVA Anketa spokojenosti uţivatelů DpS v roce 2012 V průběhu měsíce října 2011 byly mezi uţivatele DpS prostřednictvím sociálních pracovnic a pracovnic pro volnočasovou nepedagogickou činnost rozdány Dotazníky Anketa pro obyvatele Domova pro seniory. Oproti roku 2010 byly do ankety zařazeny také otázky, týkající se obecně informovanosti uţivatelů o sluţbě, o moţnosti si na sluţbu stěţovat, otázky na dodrţování jejich práv apod. Ankety se 58 uţivatelů, coţ je 80,5% z celkového počtu uţivatelů DpS. Z 58 rozdaných dotazníků se nakonec vrátilo 52 vyplněných, tedy 90%. Celkový výsledek ankety vyznívá pro DpS pozitivně. Většina uţivatelů je s poskytovanými sluţbami spokojena, respektive jim vyhovují tak, jak jsou nastaveny. V jednotlivých oblastech se vyskytují jen drobné připomínky. Oproti očekávání dopadla celkem dobře otázka informovanosti našich uţivatelů o sluţbě. Zklamáním pro nás byla informace ohledně individuálního plánování sluţby, kdy 48% odpovídajících uvedlo, ţe se s nimi sluţba neplánuje nebo otázka nebyla vůbec zodpovězena. V tomto směru bychom jistě rádi svůj přístup k našim uţivatelům zlepšili. Jako jiţ tradičně bylo stravování oblastí, kde bylo uvedeno nejvíce připomínek. Oproti předchozím rokům byl v odpovědích ovšem patrný 15

16 určitý pozitivní posun. Ani jeden ze zúčastněných uţivatelů neodpověděl, ţe by mu strava vůbec nevyhovovala. Jednotlivé připomínky ke stravování byly předány vedoucí stravovacího úseku p. Hrdličkové a bude-li to v silách naší kuchyně, budeme se snaţit některé změny zakomponovat. Bohuţel je nutné konstatovat, ţe oproti loňskému roku přibylo připomínek na chování přímého obsluţného personálu ze strany uţivatelů. Ubylo těch, kteří jsou s jejich prací zcela spokojeni, a přibylo těch, kteří jsou spokojeni částečně. Častou výtkou je zejména spěch a nezájem personálu s vámi (uţivateli) komunikovat. Tato informace zazněla na poradách úseku sociální péče v průběhu prosince 2011 a doufejme, ţe I přes některé výtky nás těší, ţe na přímou otázku, za co chtějí uţivatelé personál pochválit, odpovědělo 41 uţivatelů, coţ je 79% zúčastněných. Aţ na jednu výjimku našli všichni tito něco pozitivního, za co by rádi personál či jednotlivce pochválili. Pochvala našich uţivatelů je tak pro personál bezpochyby důleţitou odměnou za jejich nelehkou práci. I přes drobné připomínky, které naši uţivatelé mají, máme ohromnou radost, ţe si naší práce váţí a ţe i přes drobné výtky oceňují vstřícný přístup, ochotu personálu a rodinnou pohodu našeho domova. 16

17 Projekt Senior pas Během měsíce října 2011 byly uţivatelům DpS hromadně vyřízeny senior pasy, které jsou unikátním projektem Jihomoravského a Olomouckého kraje a kraje Vysočina. Registrovat se tak mohou pouze lidé s trvalým pobytem v těchto lokalitách. Cílem projektu Senior pas je podpora obyvatel starších 55 let. Zapojení do projektu a vyřízení senior pasu proběhlo zdarma. Na JmK byly pouze zaslány základní údaje našich uţivatelů - jméno, příjmení, rok narození a trvalé bydliště - a veškeré náklady s vystavením karet pak byly hrazeny krajským úřadem. Účelem senior pasu je moţnost uplatnění slevy ve vybraných prodejnách a sluţbách. Výše slev je různá, pohybuje se mezi 5% - 50%, a nabízené slevy jsou primárně zaměřeny na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování, ubytování, vzdělání, muzea, galerie, ale i na spotřební nákupy. Při uplatnění slevy se majitel senior pasu musí touto kartou prokázat, v opačném případě není prodejce povinen slevu poskytnout. Z toho důvodu je nutné senior pas pečlivě uschovat a na zadní straně, kde je bílý prouţek, podepsat. Samotný senior pas má neomezenou platnost. Uţivatelé sluţby domova pro seniory mají moţnost uschovat si své senior pasy v kanceláři u sociálních pracovníků. 17

18 Vzpomínka na Václava Havla Dne v ranních hodinách zemřel ve věku 75 let pan Václav Havel poslední československý a první český prezident. K uctění jeho památky byl vyhlášen na dny státní smutek. Václav Havel pracoval jako jevištní technik, později dálkově studoval dramaturgii na Divadelní fakultě Akademie múzických umění. Uţ od svých dvaceti let Havel aktivně přispíval do literárních časopisů, Divadlo Na Zábradlí začíná později uvádět jeho alegorické hry zaměřené proti soudobé situaci ve společnosti. Kritizuje tehdejší reţim, píše do samizdatových Lidových novin a vrcholem jeho činnosti se stává vydání Charty 77. Za své postoje byl zatčen a odsouzen na čtyři a půl roku vězení. Roku 1983 byl podmínečně propuštěn ze zdravotních důvodů, přesto se znovu zapojil do disidentského hnutí. Jako kandidát Občanského fóra byl 29. prosince ještě tehdejším Federálním shromáţděním zvolen prezidentem Československa. Po rozpadu československé federace a po volbách 26. ledna 1993 byl zvolen prvním českým prezidentem. Jeho ţena Olga se po boku hlavy státu věnovala především charitativní činnosti, v lednu 1996 po těţké nemoci umírá. Rok poté se Havel podruhé oţenil s herečkou Dagmar Veškrnovou. 28. ledna 1998 byl zvolen do svého posledního funkčního období, prezidentský mandát vypršel Václavu Havlovi 2. února Za své literární a dramatické dílo byl Václav Havel oceněn řadou prestiţních cen, je členem mnoha světových klubů spisovatelů. Za své smýšlení a celoţivotní úsilí o dodrţování lidských práv byl několikrát nominován na Nobelovu cenu míru a stal se laureátem nejvyšších státních vyznamenání mnoha států. zdroj: 18

19 AKTUÁLNÍ ZMĚNY V ROCE 2012 Valorizace důchodů Od 1. ledna 2012 se zvýší všechny penze, tedy řádné i předčasné starobní důchody, důchody pro invaliditu prvního, druhého i třetího stupně, vdovské, vdovecké a sirotčí důchody. K valorizacím důchodů dochází nejčastěji kaţdoročně vţdy v lednu. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) tak plošně všem starobním důchodcům zvýší jak základní výměru důchodu, tak i jeho procentní výměru. Pro rok 2012 bude platit valorizace důchodů následovně. Základní výměra důchodu se zvyšuje o 40 korun z 2230 korun na 2270 Kč. Procentní výměra důchodu se zvýší o 1,6 procenta. Samotná valorizace důchodů, ať uţ jde o základní či procentní výměru, se zvyšuje automaticky. Senioři o ni nemusejí nijak ţádat. Příklad: Pobírá-li v roce 2011 důchodce starobní důchod například Kč, tvoří ho základní výměra Kč a procentní výměra korun. Od lednové splátky důchodu v roce 2012 se základní výměra zvýší o 40 Kč na Kč, procentní výměra se zvýší o 1,6 procenta, tj. o 137 Kč na Kč (částka zvýšení se vţdy zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru). Důchod vzroste celkem o 177 Kč. Po valorizaci tak bude náleţet starobní důchod ve výši Kč měsíčně. 19

20 Změny v úhradách za sluţby poskytované v DpS Na začátku ledna 2012 bude do Rady města Letovice předkládán návrh na změnu výše úhrad za pobyt a stravu uţivatelů domova pro seniory a změnu výše úhrad úkonů pečovatelské sluţby. Od února 2012 tak s největší pravděpodobností čekají naše uţivatele změny ve smyslu zvýšení těchto úhrad. Budou-li tyto změny schváleny, seznámí se naši uţivatelé s novými cenami během měsíce ledna V den výplaty důchodu by kaţdý uţivatel obdrţel přesnou kalkulaci za konkrétní pokoj, na kterém bydlí. Tato nová cena by byla platná od února Současně budou naši uţivatelé o nové výši úhrad informováni prostřednictvím nástěnek CSSML. Všechny Vaše dotazy případně zodpoví sociální pracovnice, vedoucí sociální péče, popřípadě pan ředitel. Dílčí změny budou s největší pravděpodobností provedeny také v sazebníku fakultativních sluţeb (viz. příloha č. 1 Smlouvy o poskytování sociální sluţby, III. část). Změny se týkají mírného navýšení ceny některých fakultativních úkonů, přičemţ našich uţivatelů se asi nejvíce dotkne zvýšení ceny za ošetření nohou, k němuţ dochází především v souvislosti se změnami v sazebníku fakultativních sluţeb pečovatelské sluţby. Všechny výše avízované změny s sebou přinášejí také úpravy ve stávající Smlouvě o poskytování sociální sluţby, kterou má kaţdý uţivatel uzavřenu. Během ledna 2012 tak budou postupně zpracovávány dodatky ke smlouvám, s jejich obsahem a novou výší úhrady budou všichni uţivatelé seznámeni při jeho podpisu. 20

21 Změny ve vyřizování nových občanských průkazů Od dochází k zásadním změnám při vydávání občanských průkazů. Zavádí se nová podoba občanského průkazu se strojově čitelnými údaji (plastová kartička velikosti kreditní karty), který můţe být na ţádost občana za příplatek 500,- Kč vybaven elektronickým kontaktním čipem. Bude záleţet na zváţení občana, zda bude chtít mít v občanském průkazu uveden údaj o rodinném stavu. Do občanských průkazů však jiţ nebudou zapisovány údaje o dětech, manţelovi (partnerovi), a údaj o zbavení či omezení způsobilosti k právním úkonům. Ţádost o vydání občanského průkazu bude moţné podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Od jiţ nebude moţné podat ţádost na matričním úřadu. To pro naše uţivatele konkrétně znamená, ţe OP jiţ nebude moţné vyřídit v Letovicích, vyřizovat je bude pouze MěÚ Boskovice. K vyřízení nebude nutné předkládat aktuální fotografii, ovšem bude bezpodmínečně nutná osobní návštěva ţádatele na příslušném úřadě nebo osobní návštěva úředníka v místě bydliště člověka. Důvodem bude pořizování digitálního typu fotografie přímo úředníkem MěÚ. Bude-li nutné vyřídit OP našim uţivatelům, kteří mají omezenou pohyblivost, bude tedy úředník zván přímo do domova. V souvislosti s přípravou vydávání nového typu občanského průkazu tak došlo v posledním čtvrtletí roku 2011 k omezení činností souvisejících s vyřizováním občanských průkazů a cestovních dokladů. O vydání stávajícího typu občanského průkazu bylo moţné poţádat nejpozději do 30. listopadu 2011, pokud byla ţádost podána na nepříslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností (mimo místo trvalého pobytu) nebo na matričním úřadu a do 14. prosince 2011, pokud byla ţádost podána na obecním úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu. Od do bylo moţné poţádat pouze o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů (typ "růţová karta") s dobou platnosti na 1 měsíc. Dosavadní občanské průkazy zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou. zdroj: 21

22 Změny ve zdravotnictví Od došlo ke změně výše regulačního poplatku za jeden den hospitalizace z 60,- Kč/den na 100,- Kč/den. Pokud hospitalizace pacienta započala před a pokračuje i po tomto datu, je hospitalizace hrazena dvěma fakturami, z nichţ jedna je vystavena k datu a regulační poplatky jsou ve výši 60,- Kč/den a druhá je vystavena od s výší regulačního poplatku 100,- Kč/den. V lékárnách zaplatíme poplatek za recept 30 korun a ne jako dříve 30 korun za poloţku na receptu. Pacienti budou mít moţnost legálně si připlatit na 18 nadstandardů (sedm druhů očkování, dva druhy očních čoček a devět odlehčených sáder při zlomeninách rukou a nohou). Ceny za nadstandard bude určovat kaţdá nemocnice sama. Pacientovi bude muset být vţdy nabídnuta standardní péče hrazená ze zdravotního pojištění. Pokud klient bude chtít změnit zdravotní pojišťovnu, musí přihlášku k nové zdravotní pojišťovně podat do 30. června příštího roku, tedy ve lhůtě šest měsíců předem. Nový zákon o zdravotních sluţbách zase umoţní od dubna pacientům, aby si stanovili, za jakých okolností chtějí být léčeni. Zavede se totiţ institut dříve vysloveného přání. Tento dokument bude platit pět let, ale můţe být pacientem kdykoli změněn. Pokud by pacient měl podstoupit váţný zdravotní výkon (např. amputaci končetiny nebo ozařování), bude mít právo poradit se o správnosti diagnózy a léčby s druhým lékařem, a to na náklady pojišťovny. Pacient určí osoby, které mají nárok na informace o jeho zdravotním stavu a mohou nahlíţet do zdravotnické dokumentace. Praktický lékař bude muset zajistit o své registrované pacienty péči nepřetrţitě. 22

23 Změny v sociálním systému V rámci sociální reformy došlo od ledna 2012 k některým změnám v oblasti péče o osoby zdravotně postiţené (OZP), a to například v systému dávkovém, pracovněprávním či systému posuzování zdravotního stavu. Zásadní změna se týká jednotlivých dávek. Z nepřehledného spektra mnoha dílčích dávek pro zdravotně postiţené vznikly pouze dvě dávky příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku. Příspěvek na mobilitu Jedná se o opakovanou a nárokovou dávku, která je poskytována osobám starším jednoho roku, které nejsou schopny zvládat základní ţivotní potřeby v oblasti mobility nebo orientace, opakovaně se v kalendářním měsíci dopravují nebo jsou dopravovány, a nejsou jim poskytovány sociální sluţby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, ve znění pozdějších předpisů v domově pro osoby se zdravotním postiţením, v domově pro seniory nebo domově se zvláštním určením nebo zdravotnickém zařízení ústavní péče. Výše příspěvku na mobilitu činí v kalendářním měsíci 400 Kč (tj. max Kč za rok), o dávce rozhoduje Úřad práce ČR. Nová dávka sloučila dřívější dávky - příspěvek na individuální dopravu a příspěvku na provoz motorového vozidla. Příspěvek na zvláštní pomůcku Jedná se o jednorázovou a nárokovou dávku, která je určena osobám s těţkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, těţkým sluchovým nebo těţkým zrakovým postiţením nebo těţkým mentálním postiţením. Tato dávka je zaměřena na pomoc v oblasti pomůcek, které umoţňují sebeobsluhu, slouţí k získávání informací nebo ke styku s okolím apod., umoţní zakoupení a úpravy motorového vozidla a úprav bytu. O dávce rozhoduje Úřad práce ČR. 23

24 Průkazy TP, ZTP a ZTP/P Pokud jde o mimořádné výhody, které plynou osobám se zdravotním postiţením z drţení průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P, zůstávají i po v platnosti, avšak pouze do doby platnosti tohoto průkazu, která je na těchto průkazech vyznačena, nejdéle však do 31. prosince V průběhu přechodného období budou papírové průkazy nahrazeny elektronickou kartou - tzv. kartou sociálních systémů. Na rozdíl od současnosti o průkaz osoby se zdravotním postiţením nebude nezbytné samostatně ţádat a samostatně posuzovat zdravotní stav. Průkaz osoby se zdravotním postiţením bude vydán automaticky při přiznání příspěvku na péči nebo příspěvku na mobilitu. Zákon umoţňuje i samostatné přiznání průkazu těm osobám, které nechtějí pobírat ţádnou z dávek. V tomto případě osoba musí poţádat krajskou pobočku ÚP o přiznání průkazu a její zdravotní stav posoudí posudkový lékař okresní správy sociálního zabezpečení. Průkaz TP bude určen osobám, jeţ jsou podle zákona o sociálních sluţbách povaţovány pro účely příspěvku na péči za osoby závislé na pomoci jiné osoby v I. stupni. Průkaz ZTP bude náleţet osobám, které jsou povaţovány pro účely příspěvku na péči za osoby závislé na pomoci jiné osoby ve II. stupni. Průkaz ZTP/P bude náleţet osobám, které jsou povaţovány pro účely příspěvku na péči za osoby závislé na pomoci jiné osoby ve stupni III nebo stupni IV a které jsou neschopné zvládat základní ţivotní potřeby v oblasti mobility nebo orientace. Neschopnost zvládat základní ţivotní potřeby v oblasti mobility nebo orientace znamená průkaz ZTP/P, a to bez ohledu na to, jaký stupeň závislosti daná osoba má. Karta sociálních systémů Hlavním cílem zavedení Karty sociálních systémů je větší účelovost a adresnost sociálních dávek a také modernizace celého systému. V současnosti jsou dávky vypláceny různými platebními způsoby, coţ významně prodraţuje správu systému. 24

LEDEN ÚNOR BŘEZEN. Novoroční turnaj v šipkách. Beseda s p. Liborem Širůčkem o Indii. Beseda s p. Bohuslavem Kudou o historii Letovic

LEDEN ÚNOR BŘEZEN. Novoroční turnaj v šipkách. Beseda s p. Liborem Širůčkem o Indii. Beseda s p. Bohuslavem Kudou o historii Letovic NÁŠ DOMOV č. 29 leden, únor, březen 2013 PŘEDBĚŽNÝ SEZNAM AKCÍ LEDEN Novoroční turnaj v šipkách Beseda s p. Liborem Širůčkem o Indii Beseda s p. Bohuslavem Kudou o historii Letovic Představení western

Více

NÁŠ DOMOV Č. 23 červenec, srpen, září 2011

NÁŠ DOMOV Č. 23 červenec, srpen, září 2011 NÁŠ DOMOV Č. 23 červenec, srpen, září 2011 PŘEDBĚŢNÝ SEZNAM AKCÍ ČERVENEC - vystoupení hudební skupiny Majer Trio - sportovní dopoledne - soutěţní klání uţivatelů - vystoupení p. Ludmilky Lujkové a p.

Více

Vážení čtenáři, Tak pěkné počtení. Vaše redakce

Vážení čtenáři, Tak pěkné počtení. Vaše redakce 1 Vážení čtenáři, první čtvrtletí roku 2015 právě vstupuje do své poslední třetiny a s tím Vám přinášíme historicky první jarní číslo časopisu Náš Domov. Co v něm najdete? Zavzpomínáme na uplynulý rok;

Více

Mohelnický zpravodaj ČERVEN 2011. Odbory Městského úřadu Mohelnice se představují

Mohelnický zpravodaj ČERVEN 2011. Odbory Městského úřadu Mohelnice se představují Mohelnický zpravodaj ČERVEN 2011 Ve středu 8. června se od 17 hodin v MKS Mohelnice koná veřejné zasedání zastupitelstva města. Odbory Městského úřadu Mohelnice se představují V květnovém čísle Mohelnického

Více

Zpravodaj Obce Vysočany. Prosinec 2010

Zpravodaj Obce Vysočany. Prosinec 2010 Zpravodaj Obce Vysočany Prosinec 2010 Obsah VOLBY 2010 5 ZASTUPITELSTVO OBCE PRO OBDOBÍ 2010-2014 5 RADA OBCE 5 FINANČNÍ VÝBOR 5 KONTROLNÍ VÝBOR 5 OBECNÍ ÚŘAD 5 KONTAKTNÍ ÚDAJE 5 NOVÉ EMAILOVÉ ADRESY 5

Více

Pět let činnosti regionálních pracovišť TyfloCentra

Pět let činnosti regionálních pracovišť TyfloCentra ročník XII / číslo 1 (březen 2012) časopis pro zrakově postižené z Brna a Jihomoravského kraje vychází ve zvětšeném tisku, ve slepeckém tisku, v digitální podobě a jako audionahrávka. Vydává: TyfloCentrum

Více

LEGISLATIVA ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSPĚVKŮ A KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK PRO PARAPLEGIKA V RODINĚ

LEGISLATIVA ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSPĚVKŮ A KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK PRO PARAPLEGIKA V RODINĚ UNIVERZITA PALACKÉHO PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií LEGISLATIVA ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSPĚVKŮ A KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK PRO PARAPLEGIKA V RODINĚ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OLOMOUC 2012 Vedoucí bakalářské

Více

Českokamenické noviny

Českokamenické noviny Českokamenické noviny Noviny pro občany České Kamenice a blízkého okolí Leden 2012 Číslo 1 Cena 10 Korun OTEVÍRALO SE NÁMĚSTÍ 28. ŘÍJNA Další velká akce skončila, Kamenice je zase krásnější Sedmého prosince,

Více

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Společnosti C-M-T 38 zima 2011 Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Víkendové setkání v Mikulově. 1 Milí přátelé, zdravím Vás v předvánočním adventním čase a doufám, že i v této hektické

Více

města a chci vytvořit firmám, které vysoutěţí zakázky od našeho města, rovný a nediskriminující

města a chci vytvořit firmám, které vysoutěţí zakázky od našeho města, rovný a nediskriminující Mohelnický zpravodaj Představujeme druhého místostarostu - Ing. Pavla Kubu Od 11. listopadu 2010 vykonáváte funkci neuvolněného druhého místostarosty města. Můţete se stručně našim občanům představit?

Více

Zima v Krušných horách Z OBSAHU...

Zima v Krušných horách Z OBSAHU... zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Zima v Krušných horách Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... Žádosti o neinvestiční dotace... MP informuje... Zmizelé Dubí... Zápisy

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

Základní škola Jana Noháče Školní 16, Břeclav 3. Výroční zpráva školy za školní rok 2013 / 2014

Základní škola Jana Noháče Školní 16, Břeclav 3. Výroční zpráva školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola Jana Noháče Školní 16, Břeclav 3 Výroční zpráva školy za školní rok 2013 / 2014 podle zákona 561/2004 Sb. ve znění dalších předpisů 10 odst. 3 Obssah:: charakteristika školy o obecně o vybavenost

Více

Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR 11/2011 Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR OBSAH Úvodník... 3 Co se událo... 4 Polský europoslanec Adam Kósa v Praze... 4-7 Tichá kavárna... 7 XXI. Mezinárodní festival pantomimy neslyšících...

Více

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 12/2013. Vážení čtenáři,

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 12/2013. Vážení čtenáři, METODICKÉ LISTY Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 12/2013 Vážení čtenáři, vychází poslední číslo v letošním roce. Jdeme s dobou, technologie jde dopředu mílovými kroky a od příštího roku

Více

Číslo 1 Ročník: XXXVII Datum: 30. 03. 2012 Cena výtisku: 10,- Kč vč. DPH. Pozvánka na připravované akce

Číslo 1 Ročník: XXXVII Datum: 30. 03. 2012 Cena výtisku: 10,- Kč vč. DPH. Pozvánka na připravované akce Číslo 1 Ročník: XXXVII Datum: 30. 03. 2012 Cena výtisku: 10,- Kč vč. DPH Pozvánka na připravované akce Babička v trenkách členové místního DS J. K. Tyl pro vás připravili tuto půvabnou komedii z pera brněnského

Více

RADNICE. Číslo 11/2011 Vychází 30. listopadu

RADNICE. Číslo 11/2011 Vychází 30. listopadu NOVINY RADNICE Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma KRÁLOVÉDVORSKÉ Číslo 11/2011 Vychází 30. listopadu ZMĚNY V SOCIÁLNÍ OBLASTI OD 1.1.2012 Leden příštího roku přinese celou řadu změn pro příjemce

Více

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. Shodli se, že:

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. Shodli se, že: Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, na lepší časy. S-karta bude podle nich přátelštější, nabídne více služeb zdarma a umožní čerpat dávky složenkou. Oznámili to předseda vlády Petr Nečas a ministryně Ludmila

Více

1/2011. finančního a kontrolního výboru stanoví zákon o obcích. Rozhodování o zřízení dalších výborů je vyhrazeno SLOVO STAROSTY

1/2011. finančního a kontrolního výboru stanoví zákon o obcích. Rozhodování o zřízení dalších výborů je vyhrazeno SLOVO STAROSTY 1/2011 Z obsahu tohoto čísla: slovo starosty z jednání zastupitelstva ţivot v MŠ základní škola obecní knihovna sčítání lidu, bytů a domů z historie sčítání v obci elikonoce hasiči tip na výlet pranostiky

Více

KRONIKA CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOJETÍN, příspěvkové organizace

KRONIKA CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOJETÍN, příspěvkové organizace KRONIKA CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOJETÍN, příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Kojetín, příspěvková organizace, organizuje pro své cílové skupiny v průběhu celého roku různé volnočasové aktivity,

Více

Federace dětských domovů ČR. BULLETIN č. 66

Federace dětských domovů ČR. BULLETIN č. 66 Federace dětských domovů ČR BULLETIN č. 66 Vychází na jaře 2006 Obsah: str. Přehled 8. jednání výboru FDD ČR 3 Úloha školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy v ţivotě dítěte z nefunkční

Více

www.vozickar.com XX. ROÈNÍK

www.vozickar.com XX. ROÈNÍK 3 2011 XX. ROÈNÍK V první řadě jsem plavec, říká úspěšný sportovec V Praze měl premiéru znamenitý dokument o hledání cest k porozumění Kladrubské hry www.vozickar.com LÉČEBNÉ POHYBOVÉ PŘÍSTROJE THERA TRAINER

Více

číslo 1 11. ledna 2012 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 1 11. ledna 2012 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Vyplácení sociálních dávek od 01.01.2012 str. 2 Záchranné složky bilancují str. 8 Nové vyhlášky str. 2 3 Termíny zápisu dětí do 1. ročníku ZŠ str. 4 Termíny svatebních obřadů str. 5 Zpravodaj města Blanska

Více

Obsah Čísla 69 zima 2011

Obsah Čísla 69 zima 2011 69 2011 bulletin lormu zima VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU Nad dopisy čtenářů Rozhovor PRÁVNÍ PORADNA ZDRAVÍ haf INFORMACE OSOBNOSTI ZE SVĚTA HLUCHOSLEPÝCH ZE SVĚTA SPOLEČENSKÁ KRONIKA ZÁLIBY

Více

Vánoční přání starostky města. Obsah:

Vánoční přání starostky města. Obsah: Obsah: - Římskokatolická farnost - Harmonogram svozu odpadu - Volba prezidenta České republiky - Z jednání rady města - Den zdraví v Chropyni - Holduj tanci, pohybu - Školní ples - Rozsvícení vánočního

Více

Příjemné prožití vánočních svátků vám přeje vedení UMČ Praha 20 a redakce.

Příjemné prožití vánočních svátků vám přeje vedení UMČ Praha 20 a redakce. 1 6 Příjemné prožití vánočních svátků vám přeje vedení UMČ Praha 20 a redakce. Hornopočernický zpravodaj listopad 2012 Kalendář akcí v Horních Počernicích v prosinci 2012 do 6. 1. 2013 VÝSTAVA NÁDRAŽÍ

Více

ZPRAVODAJ PROSINEC 2011

ZPRAVODAJ PROSINEC 2011 ZPRAVODAJ PROSINEC 2011 a k t u a l i t y SOCIÁLNÍ REFORMA Novelizace zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a jeho prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. Od 1. ledna 2012 se mění některá důležitá

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Na národní pouť zavítá řada významných hostů. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 3 (březen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Na národní pouť zavítá řada významných hostů. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 3 (březen 2011) Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 3 (březen 2011) Starostův sloupek Konec února a březen nebývají zrovna měsíce nějak zvlášť bohaté na kulturu či jiné lidské činnosti. Končí plesová sezona,

Více

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 1 / ROČNÍK IX LEDEN 2007 Cena 7 Kč OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI Živý betlém, foto M. Gladišová STRANA 2 MĚSTSKÝ ÚŘAD Na svém prvním pracovním jednání se sešlo nově zvolené zastupitelstvo

Více

Zpravodaj Obce Dolní Bečva

Zpravodaj Obce Dolní Bečva Zpravodaj Obce Dolní Bečva BŘEZEN - DUBEN 2011 1 Jubilanti BŘEZEN Vachůn Michal Bělunek Josef Urda Josef Mikunda František Linhartová Milada Lacina Milán Bolcek František Holiš František Solanská Ludmila

Více