Dotazníkové šetření mezi občany

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dotazníkové šetření mezi občany"

Transkript

1 Dotazníkové šetření mezi občany Dotazníky byly určeny všem věkovým skupinám občanů. Otázky byly směřovány na zjištění základního profilu respondenta a dále rozděleny do hlavních oblastí veřejného života, a to: obnova občanské vybavenosti a služeb, vzdělání a pracovní příležitosti, dopravní a technická infrastruktura, podpora cestovního ruchu, podnikání a zemědělství a životní prostředí. V dotazníku měli občané možnost vyjádřit svůj názor neomezeně ke všem okruhům. Celkem bylo na území distribuováno přes 600 tištěných dotazníků, z nich se vrátilo 410 vyplněných tiskopisů. Elektronickou cestou bylo vyplněno a odesláno cca 50 dotazníků. K získávání informací od občanů bylo využito i veřejných akcí konaných v území MAS MTJ. Informace jsme získali např. při propagační akci MAS na každoroční velké akci Biskupickém kaléšku a pak také na tradiční jevíčské pouti. K získání informací jsme využili např. anketu k průzkumu cestovního ruchu, znalostí památek v území a jejich návštěvnosti, dále i spokojenost občanů s životem v našem území. Dne provedli pracovníci MAS anketu s občany z území MAS MTJ. Anketa byla zaměřena na cestovní ruch a spoko-jenost občanů s životem v území MAS MTJ. Občané, kteří se anonymní ankety zúčastnili, jsou se životem na Jevíčsku většinou spokojeni (až na výhrady k zaměstnanosti). Významné památky v regionu občané znají, ale navštívili jen některé. Z ankety vyplynulo, že je potřeba podpořit propagaci území, chybí materiál o celém území MAS MTJ a různých zajímavostech včetně otevíracích dob. 1. Výsledky dotazníkového šetření Dotazník byl sestaven na pomyslné 4 části. V první části byly uvedeny informace týkající se respondenta (jeho věk, pohlaví, bydliště, jak dlouho žije na území MAS MTJ a zda je spokojen v obci, kde žije). Ve druhé části se respondenti vyjadřovali ke spokojenosti se současným stavem infrastruktury a služeb a označili z předdefinovaných oblastí cíle, na které by se mělo klást největší důraz v příštích letech (odpověď ano/ne). Třetí část obsahovala samotné názory občanů, co se jim v obci líbí, co jim chybí a jaké mají náměty k rozvoji obce nebo území MAS MTJ. Ve čtvrté části jsme se ptali, zda občané mají přehled o tom, co je nezisková organizace MAS MTJ o.p.s. a zda někdy zaznamenali nějaký osobní užitek ze získané dotace (prostřednictvím MAS MTJ) obcí, ve které žijí. 2. První část dotazníku Dotazníkového šetření se zúčastnilo 45% mužů a 55% žen. Nejvíce odpovídali občané ve věku let (44%), poté let (), do 25 let (14%) a nad 65 let (12%). Největší zájem o rozvoj obce, popřípadě území MAS MTJ mají lidé, kteří v obcích žijí od narození (48%), následují je lidé, kteří se v dospělosti do obce přistěhovali, ale žijí zde více jak 5 let (). 11% odpovědí bylo od lidí, kteří se do dané obce přistěhovali v dětství a 6%, kteří žijí v obci méně než 5 let. 1

2 Na dotaz zda jsou lidé spokojeni v obci, ve které žijí, odpovědělo 23% velmi spokojeno; 69% spokojeno, 7% nespokojeno a 1% velmi nespokojeno. Spokojenost občanů s obcí, ve které žijí 7% 1% 23% velmi spokojen/a spokojen/a 69% nespokojen/a velmi nespokojen/a 3. Druhá část dotazníku 1) Stav infrastruktury: Vzhled a čistotu obce považuje více jak 2/3 dotázaných v dobrém stavu. Polovina dotázaných je spokojena se stavem hlavních komunikací procházejících obcí, avšak pouze 30 % se stavem vedlejších a místních komunikací. Plných 10 respondentů není spokojeno s možností parkování v obcích, kde žijí. Necelá polovina lidí (43%) je spokojena s veřejnou dopravou mezi obcemi. V závěru byly položeny otázky ohledně cyklistické a pěší dopravy; jen 35% lidí je spokojeno s podmínkami pro cyklistickou dopravu (bezpečnost na silnicích, cyklostezky, stojany na kola, ) a 43% s podmínkami pro pěší dopravu (pěší zóny, chodníky, přechody, ). 2

3 Spokojenost občanů se stavem infrastruktury v obci % 72% 7 65% 58% 6 54% 5 52% 5 43% 43% 4 37% 35% 24% 24% Ano Ne Poznámka: čísla odpovídají otázkám: 1. Vzhled obce (města), kde žijete 2. Čistota obce (města), kde žijete 3. Stav hlavních komunikací procházejících obcí (městem) 4. Stav vedlejších, místních komunikací procházející obcí (městem) 5. Možnosti parkování v obci (městě) 6. Veřejná doprava mezi obcemi (dostupnost větších sídel) 7. Podmínky pro cyklistickou dopravu (cyklostezky, bezpečnost na komunikacích, dostatek stojanů na kola) 8. Podmínky pro pěší dopravu (pěší zóny, chodníky, přechody) 2) Stav současných služeb: S dostupností obchodní infrastruktury i ostatních služeb jako je např. kadeřnictví, autoopravna, atd. je spokojena nadpoloviční většina respondentů. Polovina lidí je také spokojena se zajištěním všeobecné lékařské péče. Zajištění sociálních služeb vyhovuje 54% lidí. Pro nadpoloviční většinu dotázaných jsou také uspokojivé možnosti trávení volného času jak pro děti tak i dospělé. Se stavem přírody a krajiny v okolí je spokojeno 55% občanů. 63% občanů nemá námitek ohledně možnosti stravování v jejich obci, popřípadě dostupnosti restaurací. S nabídkou kulturních akcí je spokojeno 61% lidí, téměř každá obec na území MAS MTJ může svým občanům nabídnout minimálně jednu kulturní akci za rok (ples, koncert, divadlo, taneční zábavy apod.) 3

4 Spokojenost občanů se stavem služeb v obci % 5 46% 54% 57% 62% 55% 63% 61% 4 36% 37% 38% 38% 33% 28% 32% Ano Ne Poznámka: čísla odpovídají otázkám: 1. Dostupnost obchodní infrastruktury (Je pro Vás současný stav vyhovující?) 2. Dostupnost ostatních služeb (kadeřnictví, autoopravna, drogérie, atd.) 3. Zajištění všeobecné zdravotní péče 4. Zajištění sociálních služeb (pro seniory, mládež, rodiny s dětmi, ) 5. Možnosti trávení volného času pro děti (hřiště, tělocvičny, klubovny, mimoškolní aktivity, ) 6. Možnosti trávení volného času pro dospělé (volně přístupná hřiště, tělocvičny, klubovny, ) 7. Stav přírody a krajiny v okolí obce (černé skládky, způsob hospodaření, ) 8. Možnosti stravování (restaurace, jídelny, ) 9. Nabídka kulturních akcí Z porovnání těchto výsledků je jasné, že občané jsou více spokojeni se službami v obcích, ve kterých žijí, popřípadě s jejich dostupností než se současným stavem infrastruktury. Velkým problémem se jeví hlavně parkování v obcích, kdy si občané stěžují na nedostatek parkovacích míst. Vedlejší a místní komunikace v obci také nevyhovují potřebám obyvatel, ale obce povětšinou nemají dostatečné množství finančních prostředků na opravy místních komunikací. Obyvatelům obcí také záleží na bezpečnosti na komunikacích, podmínky pro cyklistickou dopravu jsou na území MAS MTJ velmi tristní. Co se týče pěší dopravy, ve spoustě obcí chybí chodníky a přechody. 3) Oblasti, na které v příštích letech klást důraz: Také jsme chtěli znát názor, na jaké oblasti by se měl v příštích letech klást důraz. Z 13 oblastí měli dotázaní zaškrtnout nejvíce 5 odpovědí. Nabídnuté oblasti: 1. Podpora malého podnikání v obci, podpora zaměstnání - 57% 2. Rozvoj cestovního ruchu 13 % 3. Rozvoj volnočasových a mimoškolních aktivit dětí 36% 4. Podpora spolkových činností 18 % 4

5 5. Rozvoj aktivit pro předškolní děti a jejich rodiče 18% 6. Rozvoj sociálních služeb pro seniory 24% 7. Rozšíření nabídky základních služeb 19% 8. Rozvoj, oprava dopravní infrastruktury 53% 9. Rozvoj, oprava technické infrastruktury 22% 10. Zlepšení vzhledu obce a okolí 24% 11. Uchování kulturního a přírodního dědictví 18% 12. Bezpečnost v obci, městě 39% 13. Ochrana životního prostředí na lokální úrovni Oblasti, na které je třeba v příštích letech klást důraz 6 57% 53% % 36% 18% 18% 24% 19% 22% 24% 18% 39% Z výsledků vyplývá, že nejvíce je potřeba se na území MAS MTJ zaměřit na podporu malého podnikání a podporu zaměstnanosti. Nejvíce pracovních příležitostí skýtá město Moravská Třebová, kde je vybudována průmyslová zóna, avšak na počet obyvatel celého území MAS MTJ je v celém regionu nedostatek pracovních míst. Nadpoloviční většina dotazovaných označila také oblast rozvoj a oprava dopravní infrastruktury. Stav komunikací není zcela úplně v pořádku a oprava místních komunikací leží na bedrech obcí, které nemají dostatek finančních prostředků k jejich obnově, popřípadě rozvoji. Nejméně lidí označilo rozvoj cestovního ruchu. Je to dáno tím, že území MAS MTJ je tvořeno převážně menšími obcemi. Pouze v Moravské Třebové je soustředěno pravděpodobně nejvíce atraktivit na území a doprovodné služby (ubytování, stravování). Město Moravská Třebová následuje město Jevíčko, ale pro žádnou další obec není prioritní rozvíjet cestovní ruch, protože se potýkají s důležitějšími potřebami pro své občany a na zbylé jim nevychází peníze. 5

6 4. Třetí část dotazníku Dotazovaní občané měli možnost vyjádřit svůj názor na to, co se jim v obci zamlouvá, líbí, co jim chybí a jaké náměty mají k rozvoji obce popřípadě území MAS MTJ. 1) Jakých předností obce (města) si vážíte? Proč je dobré žít ve Vaší obci? Ze všech dotazovaných občanů odpovědělo na tuto otázku 78%. Z toho 25% lidí si nejvíce váží přírody a čistoty ovzduší a 22% klidu a ticha v obci. Je zřejmé, že takto odpovídali převážně lidé z menších obcí. Další odpovědi se shodovali v menším množství - pod 1 a to: - Čistě upravená obec: 8% - Kulturní akce: 7% - Přítomnost školky, školy a pošty: 7% (jedná se o menší obce jako Městečko Trnávka, Křenov, Biskupice) - Dobré mezilidské vztahy: 6% - Zájem vedení obce o obyvatele: 5% (takto odpovídali lidé převážně z Jevíčka a Biskupic) - Památky: 3% (Tato odpověď byla převážně od občanů Moravské Třebové) - dále si lidé váží aktivního SDH v obci, malého provozu v obci, vybavenosti obce, dostupných služeb v obci, atd. (17%). Je jasné, že každá obec má své kladné stránky, kvůli kterým se lidem líbí žít právě v té dané obci. Přednosti Vaší obce 25% 25% 2 15% 1 5% 22% 8% 7% 6% 7% 5% 3% 17% Podle výsledků je zřejmé, že lidé si nejvíce váží přírody, čistoty ovzduší, klidu a ticha v obci a čistoty v obci. V tomto směru má území MAS MTJ výhodu. Nezanedbatelné jsou také kulturní akce v obcích, které lidé oceňují. Ve větších obcích si lidé váží mateřské školky, školy i pošty v místě a nemusí tak řešit dojíždění dětí. Odpověď dobré mezilidské vztahy - naznačuje i spolupráci občanů mezi sebou v daných obcích, což bývá velkým přínosem pro rozvoj obce. 6

7 2) Co Vám nejvíce chybí ve Vaší obci (městě)? Co by se mělo řešit přednostně? Na tento dotaz odpovědělo téměř 8 občanů. Z toho nejvíce občanů (11%) napsalo, že by se přednostně měla řešit nabídka pracovních příležitostí v obcích a s tím spojený problém vysoké nezaměstnanosti občanů. 1 občanů chybí v jejich obci koupaliště nebo krytý bazén. Ostatní odpovědi se pohybovaly v počtu pod 1, a to: - Dětské hřiště 8% - Nedostatečná autobusová a železniční doprava 7% - Špatné komunikace 6% - Nedostatečné služby 6% - Multifunkční hřiště 5% - Bezpečnost v obci (absence státní policie), chodníky 4% - Kulturní dům nebo sál; cyklostezky; výstavba domů nebo bytů 3% Co Vám ve Vaší obci chybí? 25% 2 15% 1 5% 11% 1 8% 7% 6% 5% 4% 3% 3% Jak z odpovědí dotazovaných vyplývá, nejvíce občanů by mělo zájem o rozšíření nabídky pracovních příležitostí v obci. Dále následuje absence koupaliště. Ze 33 obcí je možnost letního koupání pouze v obcích Moravská Třebová, Březina, Chornice, Rozstání a Rychnov na Moravě. Dětské hřiště nebo multifunkční hřiště také chybí občanům. Zvlášť v menších obcích, kde sice malá hřiště jsou, ale jsou velmi zastaralá nebo neupravená. Nedostatečná autobusová a železniční doprava souvisí s tím, že autobusy nejezdí podle potřeb lidí (možnost lidí dostat se z/do práce/školy) a vlaková doprava byla zrušena na úseku Moravská Třebová Chornice a potom dále Chornice Prostějov; Chornice Skalice nad Svitavou. Největším problém je téměř úplná absence jakékoliv veřejné dopravy o víkendu v obcích neležících na hlavních tazích. Dalším problémem, který by se měl, podle občanů řešit, je bezpečnost na komunikacích v podobě chodníků a cyklostezek. Špatný stav některých komunikací také občanům vadí. Skoro v každé obci je kulturní dům nebo sál, ale jsou obce, kde tato budova chybí. Jedná se hlavně o Moravskou Třebovou, která nevlastní přímo ve městě žádnou takovou budovu, kde by mohla pořádat plesy či taneční zábavy. Výstavba domů nebo bytů chybí v rozvoji 7

8 obce 3 % z dotázaných. Je pravdou, že malým obcím chybí jednak pozemky pro výstavbu nebo finanční prostředky pro takovou investici. Další návrhy byly v počtu zanedbatelného procenta, ale lidé např. uváděli také absence krytého bazénu pro veřejnost, zdravotní středisko v obci, absence radaru při vjezdu do obce, penzion pro seniory nebo také malou porodnost. Tyto návrhy jsou zobrazeny ve sloupci s názvem ostatní. 3) Uveďte náměty pro rozvoj obce, případně území MAS MTJ Náměty uvedlo z celkového počtu dotazníků skoro 7 lidí. Z toho 22% uvedlo, že pro rozvoj území by bylo dobré mít více možností ke koupání v letních měsících. Ostatní odpovědi byly různorodé a jejich počet se pohyboval pod 1 z celkových odpovědí. Nejvíce lidé uváděli: - Dětské hřiště: 9 % - Multifunkční hřiště: 8% - Kulturní dům, společenský sál: 6% - Cyklostezky, krytý bazén a park s cvičebními prvky 5% - Obchod a park v obci: 4% - Chodníky, více kulturních činností a restaurace nebo hostinské zařízení: 3% Ostatní odpovědi se vyskytovaly v malém množství, ale lidé navrhovali např. zdravotní středisko v obcích, výstavbu bytů, opravu komunikací, posilovnu, kluby pro děti a dospělé, penzion pro seniory, podporu drobné zemědělské činnosti, více pracovních možností, doprava o víkendech nebo třeba zbudování rybníku. Náměty k rozvoji obce, případně území MAS MTJ 25% 22% 22% 2 15% 1 8% 9% 5% 6% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 3% 3% Z výše uvedeného vyplývá, že se lidé spíše zaměřovali na rozvoj vlastní obce než celého regionu. Je ale pravdou, že jejich náměty mohou pomoci k vyšší návštěvnosti obce a tudíž celého regionu. Náměty jako koupaliště, multifunkční hřiště, dětské hřiště a ostatní vybavenost obce jsou 8

9 doprovodnými prvky pro zábavu, která je v některých obcích minimální. Cyklostezky a chodníky lidem chybí hlavně z důvodu bezpečnosti provozu. Služby jako obchod a restaurace v mnoha menších obcích chybí. Tím se ztrácí také sociální kontakt v menších obcích. 5. Čtvrtá část dotazníku Zajímalo nás také, kolik občanů na území MAS MTJ má přehled o tom, co je Místní akční skupina Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. a zda někdy občané zaznamenali čerpání dotace přes MAS MTJ obcí, ve které žijí či sami jako podnikatel nebo fyzická osoba někdy čerpali dotace prostřednictvím MAS MTJ. 1) Slyšeli jste někdy o MAS MTJ? Na tuto otázku odpovědělo 99% respondentů. Z toho pouze 36% lidí zná organizaci MAS MTJ. Znáte organizaci MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.? 1% 63% 36% ano ne neodpovědělo 2) Zaznamenali jste někdy užitek ze získané dotace prostřednictvím MAS MTJ Vaší obcí? Odpovědělo 93% lidí. Z toho 44% nějakým způsobem zaznamenalo čerpání dotace prostřednictvím MAS MTJ např. oprava budovy, pořízení techniky obcí, pořízení techniky pro malé podnikatelské subjekty potřebné k jejich činnosti atd. 9

10 Zaznamenali jste někdy užitek ze získané dotace prostřednictví MAS MTJ? 49% 7% 44% ano ne neodpovědělo 6. Shrnutí dotazníkového šetření Respondenti se zaměřovali spíše na problémy obce, ve které žijí než na problémy celého území MAS MTJ. Z větší části jsou lidé spokojeni se životem ve své obci, a to je dáno hlavně tím, že na malých vesnicích je klid a relativně čistý vzduch. Někteří lidé si váží kulturních činností, které pro ně obec pořádá. Na druhou stranu lidem v obcích chybí podpora zaměstnanosti, protože na území MAS MTJ je nezaměstnanost veliká. To je hlavní a zásadní problém celého regionu. Proto je překvapivé, že lidé ve svých námětech pro rozvoj regionu uváděli spíše konkrétní prvky (koupaliště, hřiště a další vybavenost jednotlivých obcí). Regionu také chybí rychlostní silnice, či dálnice, která by umožňovala dojíždění za prací do větších vzdálenějších měst jako je např. Olomouc, Brno. Do sousedních větších měst není vhodné dopravní spojení a lidem se tak nevyplatí cestovat za prací. Mladí lidé to řeší stěhováním za prací do větších měst, a tím dochází k úbytku obyvatel z území MAS MTJ. Na druhou stranu se překrývaly odpovědi, co lidem v obci chybí a jaké náměty pro rozvoj obce či regionu mají. Již zmíněné koupaliště a ostatní vybavenost obce souvisí hlavně s tím, že lidem na vesnici zřejmě stále více chybí sociální kontakt, na který byli zvyklí. Absence dětského hřiště nebo sportovního hřiště, obchodu, hostinského zařízení způsobuje, že lidem pravděpodobně chybí důvod a místo, kde by se mohli setkávat. Mluvíme zde ale o menších vesnicích. Naopak ty větší mají dostatek sportovního i kulturního dění a daleko více možností k potkávání se. Dalším okruhem byla bezpečnost na silnicích. Absence chodníků, přechodů a hlavně cyklostezek je na území MAS MTJ velká. Při dnešním velkém silničním provozu mají lidé obavy. Což je další námět k řešení. Oblast komunikací a veřejné dopravy je také k zamyšlení. Stav místních vozovek a cest není úplně ideální, ale některé obce se snaží tento problém řešit a každým rokem vyčleňují finanční prostředky na jejich opravu v rámci možností obce. Veřejná doprava po úpravě systémem IREDO lidem moc nevyhovuje. 10

11 Dotazník nám ukázal názory občanů, co považují za priority a jak vnímají problémy nejen své obce. V každé obci jsou jiné, ale problémy s dopravní infrastrukturou a zaměstnáním jsou pro všechny obce společné a prioritní. Názor občanů se ve většině případů shodoval s názory zástupců obcí. 11

Vyhodnocení dotazníkového šetření. v rámci komunitně vedeného místního rozvoje. pro programové období

Vyhodnocení dotazníkového šetření. v rámci komunitně vedeného místního rozvoje. pro programové období MAS 21, o.p.s, Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe, IČ: 26 40 83 09, www.mas21.cz Příloha č. 2 Vyhodnocení dotazníkového šetření v rámci komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014-2020

Více

Základní charakteristika respondentů

Základní charakteristika respondentů ZÁKLADNÍ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V návaznosti na zpracování Integrované strategie území MAS Dolnobřežansko proběhlo v měsících únoru a březnu roku 2014 elektronické dotazníkové šetření mezi obyvateli

Více

RESPONDENTI DLE EKONOMICKÉ AKTIVITY

RESPONDENTI DLE EKONOMICKÉ AKTIVITY Vyhodnocení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření proběhlo v roce 2014. Respondenti měli možnost vyplnit buď tištěnou, nebo elektronickou verzi dotazníku. Tištěná verze dotazníku byla distribuována

Více

Rozvojový dokument - výsledky

Rozvojový dokument - výsledky , Rozvojový dokument - výsledky Vyhodnocení dotazníku pro přípravu a tvorbu programu rozvoje obce (Strategický rozvojový dokument obce 2019 2024) I. Základní údaje 1. Počet vydaných dotazníků: 768 kusů

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. Věk respondentů (%)

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. Věk respondentů (%) VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Na podzim 2014 probíhalo dotazníkové šetření mezi obyvateli města, jehož cílem bylo zjistit názory obyvatel na kvalitu života ve městě. S nabídkou zapojení byli osloveni

Více

Příloha č. 34 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie

Příloha č. 34 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 21 na období 2014-2020 Příloha č. 34 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie 1. Popis zapojení veřejnosti a partnerů do přípravy

Více

ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO

ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO CÍLE DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V návaznosti na zpracování Integrované strategie území MAS Dolnobřežansko

Více

Příloha č. 3 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie

Příloha č. 3 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie Příloha č. 3 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie Obsah 1. ÚVOD... 3 2. MAPOVÁNÍ POTŘEB ÚZEMÍ MAS MTJ... 5 2.1. DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ MEZI OBČANY... 5 2.2. DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ MEZI PODNIKATELSKÝMI

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření v obci Osíčko

Vyhodnocení dotazníkového šetření v obci Osíčko Vyhodnocení dotazníkového šetření v obci Osíčko Celkem bylo rozdáno 192 dotazníků občanům obce Osíčko (ve věku nad 18 let), odevzdáno bylo 84 vyplněných dotazníků, což představuje návratnost 43, 8 %. 1.

Více

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Projekt: Rozvoj udržitelného strategického plánování a procesního řízení v Železné Rudě Reg. číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00104 Únor 2014 Anketa pro obyvatele otázky

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Anketa Co Vám chybí v obci Březnice?

Anketa Co Vám chybí v obci Březnice? Anketa Co Vám chybí v obci Březnice? Závěrečná zpráva Obec Březnice Říjen 2015 Spolek pro rozvoj regionu Jiráskova 84, Týn nad Vltavou E-mail: info@spolekprorozvojregionu.cz www.spolekprorozvojregionu.cz

Více

5. Ve které části Blatce bydlíte

5. Ve které části Blatce bydlíte Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán rozvoje obce Blatec pro období 2015 2025. Zpracování tohoto dokumentu je pro správný rozvoj naší obce nezbytné, ať

Více

Výsledky dotazníkového šetření

Výsledky dotazníkového šetření Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 79 9 Třanovice č. p. Výsledky dotazníkového šetření Průzkum problémů a potřeb obcí a subjektů Datum:.. Projekt Integrovaná strategie rozvoje

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBEC NEDVĚZÍ

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBEC NEDVĚZÍ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBEC NEDVĚZÍ 1 Dotazníkové šetření Tým přípravy strategického dokumentu Programu rozvoje obce vydal anonymní dotazník a oslovil jím celkem 110 občanů obce, s cílem zjistit

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu Dotazníkové šetření mezi obyvateli V rámci přípravy tohoto strategického plánu bylo provedeno dotazníkové šetření mezi zastupiteli a obyvateli města Sadská. Cílem šetření bylo zjistit problémy, nedostatky

Více

1 Dotazníkové šetření

1 Dotazníkové šetření 1 Dotazníkové šetření Úkolem dotazníkového šetření bylo zjistit, jaké jsou potřeby obyvatel města v konkrétních oblastech a jak jsou s těmito oblastmi spokojeni. Otázky byly zaměřeny zejména oblasti kultury,

Více

Celková spokojenost s životem v Broumově

Celková spokojenost s životem v Broumově Grafické znázornění odpovědí z dotazníkového šetření občanů Města Broumova Celkem bylo od respondentů získáno 1315 vyplněných dotazníků. Dotazníkové šetření mezi obyvateli proběhlo od června do srpna roku

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření MAS Svitava. Vypracoval: Ondřej Klička

Vyhodnocení dotazníkového šetření MAS Svitava. Vypracoval: Ondřej Klička Vyhodnocení dotazníkového šetření MAS Svitava Vypracoval: Ondřej Klička Dotazníkové šetření provedeno za účelem vytvoření integrované strategie rozvoje území MAS Svitava na období 24 22 dle potřeb, námětů

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE ČERVENKA

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE ČERVENKA JAK SE VÁM DNES ŽIJE V ČERVENCE? JAKÁ BY MĚLA BÝT PODLE VAŠICH PŘEDSTAV? VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE Komise rozvoje obce 2016 Největší přednosti

Více

Program rozvoje města Beroun na období

Program rozvoje města Beroun na období Výsledky dotazníkového šetření obyvatel 2017 SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ Souhrnné vyhodnocení je součástí analytické části programu rozvoje. V průběhu června a července 2017 se uskutečnilo dotazníkové šetření

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ

VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ Celkem bylo odevzdáno I. Úroveň bydlení 59 dotazníků 1.Máte zájem zlepšit svou současnou bytovou situaci? Ano 26 45% Ne 32 55% Nehodnoceno 1 1a.

Více

Celkový počet odpovědí respondentů: 506

Celkový počet odpovědí respondentů: 506 MIKROREGION LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ: DOTAZNÍK ISÚ Celkový počet odpovědí respondentů: 56 Slopné 4,35% Velký Ořechov,59% Název obce respondenta Želechovice nad Dřevnicí 7,31% Biskupice 1,98% Březnice 2,9 Bohuslavice

Více

Vážení spoluobčané, Termín pro odevzdání vyplněného dotazníku je do Děkujeme Vám za spolupráci a projevený zájem.

Vážení spoluobčané, Termín pro odevzdání vyplněného dotazníku je do Děkujeme Vám za spolupráci a projevený zájem. Vážení spoluobčané, naše obec začala v současné době zpracovávat svůj program rozvoje, ve kterém chceme vyjasnit priority rozvoje obce a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky. Program

Více

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Martin Vérteši FOND MIKROPROJEKTŮ Brno, 2015 Obsah Úvod... 3 1. Obec Bučovice a východiska pro komunitní plánování... 4 2. Sociodemografické údaje... 4 3. Vztah

Více

Dotazník "Kvalita života v obci"

Dotazník Kvalita života v obci Dotazník "Kvalita života v obci" Vážení občané, obracíme se na Vás s žádostí o spolupráci při průzkumu, který probíhá ve všech obcích, které jsou členy Místní akční skupiny Rožnovsko. Jeho cílem je zjistit

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Příloha. Vyhodnocení: Dotazníkové šetření. jako přílohy k

Příloha. Vyhodnocení: Dotazníkové šetření. jako přílohy k Příloha Vyhodnocení: Dotazníkové šetření MEZI OBČANY OBCE POSTŘEKOV jako přílohy k Strategii rozvoje obce Postřekov na období let 2015-2025 Dotazníkové šetření mezi občany proběhlo v období měsíce listopad

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

STRATEGICKÝ PLÁN PRO MĚSTO TIŠNOV PRO OBDOBÍ

STRATEGICKÝ PLÁN PRO MĚSTO TIŠNOV PRO OBDOBÍ Profesionalizace Městského úřadu v Tišnově Projekt č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002911 STRATEGICKÝ PLÁN PRO MĚSTO TIŠNOV PRO OBDOBÍ 2021 2025 SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBYVATEL Od konce

Více

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015 E-názor Výsledky 1. vlny Kamenice nad Lipou Podzim 2015 Základní informace Projekt E-názor má za cíl pomoci obcím zajistit dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel prostřednictvím elektronického

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ OD OBČANŮ

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ OD OBČANŮ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ OD OBČANŮ Respondenti vyplnili celkem 72 dotazníků, z toho 46 tištěných a 26 elektronických dotazníků. Návratnost z hlediska počtu obyvatel starších 15 let, kterým byl dotazník prioritně

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

5 Výsledky anketního šetření základní charakteristika respondentů 4. 6.3 Co Vám v Přešticích nejvíce chybí k využití Vašeho volného času 7

5 Výsledky anketního šetření základní charakteristika respondentů 4. 6.3 Co Vám v Přešticích nejvíce chybí k využití Vašeho volného času 7 0 Obsah 0 Obsah 1 1 Důvod pro anketní šetření 2 2 Způsob anketního šetření 2 3 Příprava anketního šetření 2 4 Průběh anketního šetření 2 5 Výsledky anketního šetření základní charakteristika respondentů

Více

otázka č. kontrolní součet % % bez odpovědi více než 3 odpovědi otázka č.

otázka č. kontrolní součet % % bez odpovědi více než 3 odpovědi otázka č. otázka č. celkový počet odpovědí na danou otázku více než 3 odpovědi odpověď č.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 523 1 x 182 260 72 7 1 x x x x x x x 2. 1246 14 4 308 60 149 175 61 204 56 76 119 24 x x 3.

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

Dotazník pro veřejnost města Uherský Ostroh. Dotazník pro veřejnost města Uherský Ostroh

Dotazník pro veřejnost města Uherský Ostroh. Dotazník pro veřejnost města Uherský Ostroh Pohlaví Muž 113 34.88% Žena 211 65.12% Věk méně, jak 14 let 1 0.31% 15-29 let 56 17.28% 30-49 let 146 45.06% 50-69 let 87 26.85% 70 a více let 34 10.49% Dosažené vzdělání Základní 14 4.32% Střední odborné

Více

Procenta. 1. Jak se vám v obci žije? Odpověď Velmi dobře Spíše dobře. Procenta 39,0 52,9 8,1 0,7 0,0 0,0. Počet Ani dobře ani špatně

Procenta. 1. Jak se vám v obci žije? Odpověď Velmi dobře Spíše dobře. Procenta 39,0 52,9 8,1 0,7 0,0 0,0. Počet Ani dobře ani špatně 1. Jak se vám v obci žije? Odpověď Velmi dobře Spíše dobře Ani dobře ani špatně Spíše špatně Velmi špatně 39,0 52,9 8,1 0,7 0,0 0,0 Počet 53 72 11 1 0 0 52,9 39,0 8,1 0,7 0,0 0,0 Velmi dobře Spíše dobře

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření k činnosti Posázaví o. p. s.

Vyhodnocení dotazníkového šetření k činnosti Posázaví o. p. s. Vyhodnocení dotazníkového šetření k činnosti Posázaví o. p. s. Zpracovala: Mgr. Alena Šámalová CpKP střední Čechy Vodičkova 36, Praha 1 alena.samalova@cpkp.cz 1/9 1. Výzkumný záměr Dotazníkové šetření

Více

VÍTÁME VÁS NA VEŘEJNÉM SETKÁNÍ. Leden 2017

VÍTÁME VÁS NA VEŘEJNÉM SETKÁNÍ. Leden 2017 VÍTÁME VÁS NA VEŘEJNÉM SETKÁNÍ Leden 2017 Program setkání 18:00 Zahájení a úvodní slovo 18:15 Představení výsledků názorového průzkumu 18:35 I. kolo diskuse Aktuální problémy obce 19:05 Přestávka 19:20

Více

zpracování Strategického plánu rozvoje města Šternberka

zpracování Strategického plánu rozvoje města Šternberka Dotazníkové šetření pro potřeby zpracování Strategického plánu rozvoje města Šternberka Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor občanů na kvalitu

Více

Názory občanů sídla LÁNY

Názory občanů sídla LÁNY Názory občanů sídla LÁNY III. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Lány: 4 osob z celkového počtu 46 lidí

Více

Dotazníkové šetření obce Archlebov pro Program rozvoje obce:

Dotazníkové šetření obce Archlebov pro Program rozvoje obce: Dotazníkové šetření obce Archlebov pro Program rozvoje obce: Dotazníkové šetření bylo zrealizováno v obci Archlebov, která má v současné době 887 obyvatel. Občanů starších 15 let, kteří byli osloveni s

Více

Zastoupení respondentů dle obcí

Zastoupení respondentů dle obcí Klenovice na Hané Vícov Určice Skalka Ohrozim Kralice na Hané Krumsín Prostějovičky Bedihošť Seloutky Mostkovice Čehovice Čelčice Vrbátky Bystročice Dětkovice Hrubčice Plumlov Závěry z dotazníkového šetření

Více

Plán rozvoje obce Červená Voda - veřejnost. Analýza výsledků dotazníkového průzkumu. Zpracováno dne

Plán rozvoje obce Červená Voda - veřejnost. Analýza výsledků dotazníkového průzkumu. Zpracováno dne Plán rozvoje obce Červená Voda - veřejnost Analýza výsledků dotazníkového průzkumu. Zpracováno dne 12. 4. 2016. Dotazníkový průzkum byl zpracován na základě metodického doporučení Ministerstva pro místní

Více

Městys Slavětín. Dotazník spokojenosti občanů s kvalitou života v městečku Slavětín a jeho části Kystra.

Městys Slavětín. Dotazník spokojenosti občanů s kvalitou života v městečku Slavětín a jeho části Kystra. Městys Slavětín otazník spokojenosti občanů s kvalitou života v městečku Slavětín a jeho části Kystra. Vážení občané městyse Slavětína a části Kystra, obracíme se na Vás s dotazníkem, abychom zjistili,

Více

Počet odpovědí: 44. Souhrn. 1. Jak se Vám v obci žije? 1 z :04

Počet odpovědí: 44. Souhrn. 1. Jak se Vám v obci žije? 1 z :04 Počet odpovědí: 44 Souhrn 1. Jak se Vám v obci žije? 25,6% 58,1% 1. velmi dobře 1 2.3 % 2. spíše dobře 25 58.1 % 3. ani dobře ani špatně 11 25.6 % 4. spíše špatně 4 9.3 % 5. velmi špatně 2 4.7 % 2. Co

Více

Analýza volnočasových aktivit obyvatel obcí přilehlých k městu Štětí

Analýza volnočasových aktivit obyvatel obcí přilehlých k městu Štětí Analýza volnočasových aktivit obyvatel obcí přilehlých k městu Štětí Výsledky kvantitativního průzkumu 2009 1 Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Sociodemografické složení vzorku obyvatel přilehlých obcí.... 2 2.

Více

INFORMACE O VÝSLEDKU NÁZOROVÉHO PRŮZKUMU ŽÁKŮ 8. A 9. TŘÍD ZÁKLADNÍ ŠKOLY V DOBŘANECH. (pracovní materiál pro veřejné setkání dne 12.

INFORMACE O VÝSLEDKU NÁZOROVÉHO PRŮZKUMU ŽÁKŮ 8. A 9. TŘÍD ZÁKLADNÍ ŠKOLY V DOBŘANECH. (pracovní materiál pro veřejné setkání dne 12. INFORMACE O VÝSLEDKU NÁZOROVÉHO PRŮZKUMU ŽÁKŮ 8. A 9. TŘÍD ZÁKLADNÍ ŠKOLY V DOBŘANECH (pracovní materiál pro veřejné setkání dne 12.ledna 2006) vypracovala: Agora CE Petra Rezka 12 140 00 Praha 4 leden

Více

DOTAZNÍK Rozvoj obce KAŠAVA do roku 2021

DOTAZNÍK Rozvoj obce KAŠAVA do roku 2021 DOTAZNÍK Rozvoj obce KAŠAVA do roku 2021 Počet odevzdaných dotazníků: 67 Jak hodnotíte následující oblasti v obci Kašava? Komunikace obecního úřadu s občany celkem odpovědí: 59 1 30 50,8% 2 23 39,0% 3

Více

Průměrné hodnocení (středová hodnota 2,5) Městský úřad a rada města 2,01 2,00 Životní prostředí a odpadové hospodářství 2,15 2,18 2,28 2,45

Průměrné hodnocení (středová hodnota 2,5) Městský úřad a rada města 2,01 2,00 Životní prostředí a odpadové hospodářství 2,15 2,18 2,28 2,45 Výsledky ankety spokojenosti a postojů občanů Nového Strašecí 2013 Letos na jaře se konal druhý ročník této ankety. Jak dopadla a lze zaznamenat nějaký posun v odpovědích oproti loňskému roku? Reprezentativní

Více

Dotazníkové šetření. Všem občanům, kteří se zapojí do tohoto průzkumu, předem děkujeme.

Dotazníkové šetření. Všem občanům, kteří se zapojí do tohoto průzkumu, předem děkujeme. Dotazníkové šetření Váţení občané Lelova, Černčic a Ţalan, dovolujeme si Vás oslovit a poţádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí Vaše názory na kvalitu ţivota v našich obcích. Výsledky tohoto šetření

Více

Tvorba strategického plánu rozvoje pro obec Zruč - Senec

Tvorba strategického plánu rozvoje pro obec Zruč - Senec Tvorba strategického plánu rozvoje pro obec Zruč - Senec Vážení spoluobčané, v současné jsme zahájili zpracování Strategického plánu rozvoje naší obce, který určí budoucí vývoj obce, a to až do roku 2025.

Více

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ PRO TVORBU PROGRAMU ROZVOJE OBCÍ VINAŘE

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ PRO TVORBU PROGRAMU ROZVOJE OBCÍ VINAŘE Obec Vinaře DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ PRO TVORBU PROGRAMU ROZVOJE OBCÍ VINAŘE a VINICE Vážení spoluobčané, Zastupitelstvo obce v současné době zpracovává Program rozvoje obce, ve kterém chce stanovit priority

Více

1 Úvod. 2 Struktura respondentů

1 Úvod. 2 Struktura respondentů Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Regionu Poodří,z.s. v letech 2014 2020 Výsledky ankety Výstup č. 2 Zhotoviitell: MAS Regiionu Poodříí,,z..s.. Bartošoviice Konzulltant: SMARV o..p..s..,,

Více

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Porovnání léto 2005 léto 2006

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Porovnání léto 2005 léto 2006 Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava Porovnání léto léto 6 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda Parametry projektu Hlavní výsledky Shrnutí Parametry projektu Monitoring návštěvníků

Více

Dotazníkové zjišťování názorů občanů VYHODNOCENÍ

Dotazníkové zjišťování názorů občanů VYHODNOCENÍ Dotazníkové zjišťování názorů občanů v rámci přípravy Programu rozvoje obce Sázava 2016 VYHODNOCENÍ 1. prosinec 2015 14. leden 2016 (Sázavské listy 12/2015) 1. Informace o provedeném šetření - dotazníky

Více

Výstupy názorového průzkumu a veřejného jednání Starý Plzenec

Výstupy názorového průzkumu a veřejného jednání Starý Plzenec Výstupy názorového průzkumu a veřejného jednání Starý Plzenec 5.. 016 Názorový průzkum Leden 016 (4.1. 9.1.) Osloveny všechny domácnosti ve městěstarý Plzenec-do každédomácnosti 1 tištěný dotazník, on-line

Více

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu.

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu. DOTAZNÍK Vážení občané města Lanškroun, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce na téma Strategie rozvoje města Lanškroun. Cílem diplomové

Více

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Cíl anketního šetření Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Anketní šetření je jedním z nástrojů, jak lze zjistit názory uživatelů pečovatelské služby na poskytovanou službu. Respondenti se

Více

Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s.

Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s. Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s. Rádi bychom Vás požádali o vyplnění tohoto dotazníku, který bude podkladem pro tvorbu Integrované strategie území MAS Holicko, o.p.s. pro nové dotační

Více

E-názor Výsledky 1. vlny. České Budějovice Podzim 2015

E-názor Výsledky 1. vlny. České Budějovice Podzim 2015 E-názor Výsledky 1. vlny České Budějovice Podzim 2015 Základní informace Projekt E-názor má za cíl pomoci obcím zajistit dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel prostřednictvím elektronického sociologického

Více

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko 1. Cílem dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním ze způsobů, jak lze zjistit názory, přání a potřeby obyvatel. Cílem šetření,

Více

PŘÍLOHA 6 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

PŘÍLOHA 6 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ PŘÍLOHA DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Příloha : Dotazníkové šetření. UVOD V rámci zpracování etapy Průzkumy a rozbory Územní studie krajiny ORP Liberec bylo provedeno dotazníkové šetření s cílem zjistit, jaké y

Více

OBSAH. Úvod Základní charakteristika respondentů průzkumu Zaměstnanci u respondentů průzkumu Sebehodnocení inovativnosti 7

OBSAH. Úvod Základní charakteristika respondentů průzkumu Zaměstnanci u respondentů průzkumu Sebehodnocení inovativnosti 7 OBSAH Úvod 2 1. Základní charakteristika respondentů průzkumu 3 2. Zaměstnanci u respondentů průzkumu 5 2.1 Počet zaměstnanců 5 2.2 Počet zaměstnanců pocházejících z Jablunkova 6 3. Sebehodnocení inovativnosti

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA M Ě S T O Š U M P E R K STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA Vážení občané města Šumperka, dovolujeme si Vás seznámit se záměrem města Šumperka vypracovat Strategický plán

Více

Program rozvoje města Nový Bor. ANKETA určena obyvatelům města

Program rozvoje města Nový Bor. ANKETA určena obyvatelům města Program rozvoje města Nový Bor ANKETA určena obyvatelům města Vážení obyvatelé našeho města, dovolte nám, abychom se na Vás obrátili s prosbou o pomoc. Město připravuje zpracování zásadní rozvojové koncepce

Více

4% Velmi spokojen(a) Spíše spokojen(a) Spíše nespokojen(a) Velmi nespokojen(a)

4% Velmi spokojen(a) Spíše spokojen(a) Spíše nespokojen(a) Velmi nespokojen(a) Projekt regerace sídliště Horní Slavkov (2018) Souhrnná analýza dotazníkového šetření Dotazníkové šetření probíhalo od 3. do 23.9.2018. Dotazníky byly distribuovány v zájmovém území spolu se zářijovým

Více

Vyhodnocení dotazníku - Spokojenost obyvatel obce Fryčovice

Vyhodnocení dotazníku - Spokojenost obyvatel obce Fryčovice Vyhodnocení dotazníku - Spokojenost obyvatel obce Fryčovice Ve dnech od 20. 12. 2016 do 10. 1. 2017 měli občané možnost zúčastnit se dotazníkového šetření Spokojenosti obyvatel obce Fryčovice prostřednictvím

Více

Vyhodnocení průzkumu potřeb občanů obce Dobrá v rámci zpracování Strategického plánu rozvoje obce Dobrá pro období 2014-2020

Vyhodnocení průzkumu potřeb občanů obce Dobrá v rámci zpracování Strategického plánu rozvoje obce Dobrá pro období 2014-2020 Vyhodnocení průzkumu potřeb občanů obce Dobrá v rámci zpracování Strategického plánu rozvoje obce Dobrá pro období 2014-2020 1. Úvod V únoru 2014 byl proveden anonymní průzkum kvality života občanů v obci

Více

O výsledcích dotazníku budete informováni na internetu a na veřejném projednání.

O výsledcích dotazníku budete informováni na internetu a na veřejném projednání. Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás oslovit s dotazníkem, který slouží pro zjištění Vašich názorů, potřeb a požadavků na spokojený život v obci či městě, ve kterém žijete. Vaše obec je členem Místní

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MAS Dolnobřežansko provedla v průběhu měsíce května dotazníkové šetření mezi zástupci veřejného, neziskového a soukromého sektoru

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Strategický plán obce Vráto na období

Strategický plán obce Vráto na období Strategický plán obce Vráto na období 2014 2018 Vráto Vráto 20 370 01 IČ: 00 581 950 1 Obsah....2 1. Historie obce... 3 2. Současnost... 3 3. Památky... 3 4. Tvorba strategického plánu... 4 5. SWOT analýza

Více

C3: Zlepšení dopravní infrastruktury

C3: Zlepšení dopravní infrastruktury A1: Rozvoj podnikání a vytváření nových pracovních B2: Zkvalitnění veřejných služeb a technické infrastruktury C3: Zlepšení dopravní infrastruktury D4: Uchování kvality životního prostředí E5: Udržení

Více

Pro snadnější vyhodnocení byly dotazníky z papírové podoby převedeny do elektronické podoby, a následně pomocí softwarové aplikace vyhodnocovány.

Pro snadnější vyhodnocení byly dotazníky z papírové podoby převedeny do elektronické podoby, a následně pomocí softwarové aplikace vyhodnocovány. Charakteristika respondenta kvantitativního výzkumu Výzkumný vzorek tvořili obyvatelé mikroregionu ve věku od 18 let, přičemž horní věková hranice nebyla stanovena. Celkem bylo vráceno 1211 dotazníků,

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Strategie rozvoje obce Žatčany

Strategie rozvoje obce Žatčany Vyhodnocení názorů obyvatel obce Strategie rozvoje obce Žatčany Ve dnech 1. 10. dubna 2011 proběhlo dotazníkové šetření názorů obyvatel na rozvoj obce. Výsledky šetření jsou důležitým podkladem pro formulaci

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Dotazníkové šetření občané obce Seloutky Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Vážení občané, dovolujeme si Vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

VÝSLEDKY ANKETY PRO ÚČELY STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ NA ROKY

VÝSLEDKY ANKETY PRO ÚČELY STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ NA ROKY VÝSLEDKY ANKETY PRO ÚČELY STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ NA ROKY 20-2020 1. Úvod V první fázi přípravných prací na strategii MAS Regionu Poodří na roky 20 2020 uspořádala MAS anketní šetření. Záměrem bylo ve

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA

MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA Vyhodnocovací tabulky za celý soubor od r. 2001 výběrový soubor 3 598 respondentů: Kontingenční tabulky podle třídících

Více

Příloha PS2 Průzkum veřejnosti v oblasti dopravy a městské mobility ve městě Přerov

Příloha PS2 Průzkum veřejnosti v oblasti dopravy a městské mobility ve městě Přerov Příloha PS2 Průzkum veřejnosti v oblasti dopravy a městské mobility ve městě Přerov Projekt Zvýšení informovanosti o ekologicky šetrné dopravě a přípravě plánu mobility města Přerov včetně zapojení veřejnosti

Více

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí ISRÚ Integrovaná strategie rozvoje území Nástroj pro čerpání finančních prostředků a jejich přerozdělování

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V červnu 2011 bylo v obci realizováno dotazníkové šetření mezi obyvateli obce s cílem zjistit úroveň spokojenosti a kvality života a znát aktuální potřeby zde žijících

Více

Názory občanů sídla DOBŘEJICE

Názory občanů sídla DOBŘEJICE Názory občanů sídla DOBŘEJICE II. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Dobřejice: osob z celkového počtu

Více

Názory občanů sídla VŠECHLAPY

Názory občanů sídla VŠECHLAPY Názory občanů sídla VŠECHLAPY VIII. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Všechlapy : osob z celkového počtu

Více

Strategický plán města České Budějovice

Strategický plán města České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Strategický plán města České Budějovice VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA Verze: 15. října 2007 Strana 1 z 14 celkem 1. Charakteristika respondentů

Více

Město Moravská Třebová. Strategický plán rozvoje města. Průzkum spokojenosti obyvatel

Město Moravská Třebová. Strategický plán rozvoje města. Průzkum spokojenosti obyvatel Město Moravská Třebová Strategický plán rozvoje města Průzkum spokojenosti obyvatel Zadavatel: Město Moravská Třebová Zpracovatel: Berman Group Verze: březen 2018 Obsah 1. Úvod...3 2. Shrnutí hlavních

Více

5.1 Bydlení 3,5 3,5 4 3,5 4,5 5 3,5. Celkové agregované vyhodnocení 76,15 76,27 70,96 32,25 67,47 25,80 74,28

5.1 Bydlení 3,5 3,5 4 3,5 4,5 5 3,5. Celkové agregované vyhodnocení 76,15 76,27 70,96 32,25 67,47 25,80 74,28 Strategický plán města Hradce Králové Strategický plán města Hradce Králové byl schválen 27. 6. 2006 zastupitelstvem města o počtu 37 členů, z toho 4 ženy tj. 11%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

Dotazníků pro občany MAS se zúčastnilo 56 respondentů. 1. V čem se podle Vašeho názoru jeví problémy na území MAS Mikulovska/případně ve Vaší obci.

Dotazníků pro občany MAS se zúčastnilo 56 respondentů. 1. V čem se podle Vašeho názoru jeví problémy na území MAS Mikulovska/případně ve Vaší obci. Dotazníků pro občany MAS se zúčastnilo 56 respondentů. 1. V čem se podle Vašeho názoru jeví problémy na území MAS Mikulovska/případně ve Vaší obci. 2. Možnost vyplnění dalších připomínek k problémům území

Více

Vaše obec po roce 2014 Vy máte nápady a my známe možnosti jak je realizovat.

Vaše obec po roce 2014 Vy máte nápady a my známe možnosti jak je realizovat. Blíží se nové programovací období 2014-2020 a naše MAS Společná cesta, o.s. připravuje novou strategii rozvoje území, která bude startovní metou k možnostem čerpání finančních prostředků z Evropské unie

Více

Strategický plán městyse Nový Hrádek do roku 2020 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

Strategický plán městyse Nový Hrádek do roku 2020 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Strategický plán městyse Nový Hrádek do roku 2020 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 2010 OBSAH: 1 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ - OBČANÉ... 3 1.1 Základní charakteristiky... 4 1.2 Bydlení... 8 1.3 Kvalita života... 11 1.4 Sociální

Více

Místní akční skupina Lanškrounsko - základní oblasti rozvoje Lanškrounska

Místní akční skupina Lanškrounsko - základní oblasti rozvoje Lanškrounska Místní akční skupina Lanškrounsko - základní oblasti rozvoje Lanškrounska www.survio.com 31. 01. 2014 14:25:09 Základní údaje Název výzkumu Místní akční skupina Lanškrounsko - základní oblasti rozvoje

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI OBYVATEL S MĚSTSKÝM ÚŘADEM TRUTNOV

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI OBYVATEL S MĚSTSKÝM ÚŘADEM TRUTNOV str 1 PRŮZKUM SPOKOJENOSTI OBYVATEL S MĚSTSKÝM ÚŘADEM TRUTNOV dotazníkové šetření Projekt: Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy Reg. číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/53.00047 Aktivita projektu:

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

SDRUŽENÍ OBCÍ POVODÍ MORÁVKY OBEC VOJKOVICE

SDRUŽENÍ OBCÍ POVODÍ MORÁVKY OBEC VOJKOVICE SDRUŽENÍ OBCÍ POVODÍ MORÁVKY OBEC VOJKOVICE Strategický plán pro období let 2016 2022 Vážení spoluobčané, jmém zastupitelstva obce se na Vás obracím s prosbou o pomoc. Obec Vojkovice v současnosti připravuje

Více

Vážení obyvatelé, dovolte nám, abychom se na Vás obrátili s prosbou o spolupráci. Obec připravuje zpracování zásadní rozvojové koncepce.

Vážení obyvatelé, dovolte nám, abychom se na Vás obrátili s prosbou o spolupráci. Obec připravuje zpracování zásadní rozvojové koncepce. DOTAZNÍK PRO OBČANY Vážení obyvatelé, dovolte nám, abychom se na Vás obrátili s prosbou o spolupráci. Obec připravuje zpracování zásadní rozvojové koncepce. Program rozvoje obce Josefův Důl Protože je

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více