Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů."

Transkript

1 Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne od hodin na Městském úřadě Příbram 1) Zahájení, ověřovatelé Ověřovatelé: Václav Černý Svatopluk Chrastina 2) Program včetně návrhů změn a doplňků P r o g r a m: 1. Zahájení, ověřovatelé 2. Program včetně návrhu změn a doplňků 3. Informace 4. Kontrola zápisu a usnesení 5. Interpelace 6. Ţádost ředitele Základní školy, Příbram VII, 28. října 1 o souhlas zřizovatele s podáním ţádosti o navýšení nejvyššího počtu ţáků ve školní druţině a nejvyššího počtu stravovaných ve školní jídelně 7. Ivana Němcová ţádost o povolení výjimky ze stavební uzávěry (CIK voda, plyn) 8. ENERGON Dobříš - ţádost o povolení výjimky ze stavební uzávěry (CIK elektro NN) 9. Hudební festival Antonína Dvořáka Ţádost o dotaci (TJ Sokol Příbram) 11. Ţádost o dotaci 12. Návrh města Königs Wusterhausen na oţivení partnerství 13. Vyhlášení konkursního řízení MŠ Kličkova vila 14. Ţádost o udělení výjimky po splnění věkové kategorie 15-let věku klienta Městských jeslí a rehabilitačního stacionáře Příbram 15. Ţádost o souhlas k přijetí sponzorského (finančního) daru od RWE Česká Republika, a.s., pro Azylový dům města Příbram 16. Ţádost o odpis nedobytné pohledávky Pečovatelské sluţby města Příbram 17. Návrh smlouvy o výpůjčce movitého majetku mezi městem Příbram a Technickými sluţbami města Příbrami 18. Rozpočtové změny 19. Ţádost o souhlas s poskytnutím pronájmu učebny informatiky v budově gymnázia Pod Svatou Horou v Příbrami II 20. Ţádost o odprodej prostoru kotelny v Příbrami I, ul. Hálkova čp Návrh z jednání bytové komise ze dne Pronájem prostoru č. 701 v Příbrami VIII, ul. Čechovská čp Pronájem prostoru č. 701 v Příbrami VII, ul. Ţeţická čp Ţádost Farní charity o bezplatný pronájem tělocvičny v Příbrami VII, ul. Ţeţická čp Ţádost o povolení umístění mobilního stojanu 26. Ţádost nájemníka o sníţení nájmu v restauraci Zlatý soudek v Příbrami I/ Informace týkající se ţádosti ČR ÚZSVM, pracoviště Příbram, o vyjádření z hlediska vlastníka sousedního pozemku 28. Záměr výkupu pozemků p. č. 4219/1 a p. č. 4219/109 v katastrálním území Příbram 29. Záměr výkupu pozemků p. č. 715/105, p. č. st a p. č. st v katastrálním území Březové Hory 30. Ţádost o prodej pozemků p. č. 283/8, p. č. 283/12, p. č. 283/14, p. č. 283/21, p. č. 283/25 v k. ú. Kozičín 31. Ţádost o bezúplatný převod případně prodej pozemku p. č. 1047/4 v katastrálním území Příbram 32. Ţádost o bezúplatný převod pozemku p. č. 907/4 v katastrálním území Milín 33. Ţádost o sníţení kupní ceny za prodej části pozemku p. č. 977 a části pozemku p. č. 980 v k. ú. Příbram 34. Výkup pozemků p. č. 1282/4 a p. č. 1282/7 v katastrálním území Příbram 35. Bezúplatný převod pozemku p. č. 716/40 v katastrálním území Březové Hory 1

2 36. 1) Návrh na revokaci usnesení zastupitelstva města č. 842/2014/ZM ze dne ) Ţádost o uzavření pachtovní smlouvy na propachtování části pozemku p. č. 3637/1 o vým. cca 38 m 2 v katastrálním území Příbram 37. Ţádost o prodej pozemku p. č. st. 853 v k. ú. Březové Hory 38. Ţádost o zřízení věcného břemene cesty přes část pozemku p. č. 36/1 v k. ú. Příbram 39. Ţádost o zřízení věcného břemene budoucího uloţení NTL plynovodní přípojky - p. č. 2604/175 a p. č. 2628/1, vše v k. ú. Příbram 40. Ţádost o zřízení věcného břemene budoucího uloţení kabelové přípojky NN v k. ú. Příbram 41. Ţádost o zřízení věcného břemene umístěného vzdušného vedení, p. č v k. ú. Příbram doprojednání 42. Ţádost o zřízení věcného břemene uloţeného kabelového vedení NN - p. č. 126 v k. ú. Lazec 43. Ţádost o zřízení věcného břemene uloţeného kabelového vedení NN včetně umístěných 2 ks přípojkových skříní - p. č. 677/2 v k. ú. Březové Hory 44. Ţádost o zřízení věcného břemene uloţeného kabelového vedení NN - p. č. 1117/5 v k. ú. Příbram 45. Ţádost o zřízení věcného břemene uloţeného kabelového vedení NN - p. č. 647/25 v k. ú. Březové Hory 46. Ţádost o vydání stanoviska vlastníka pozemků v k. ú. Trhové Dušníky k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 47. Návrh na revokaci usnesení Rady města Příbram č. 566/2014 ze dne Problematika vydávání souhlasu města jako vlastníka pozemku ve smyslu 86 odst. 3 stavebního zákona místo schvalování zřízení věcného břemene uloţení či jiného vedení inţenýrských sítí 49. Usnesení Městského soudu v Praze o svolání schůze věřitelského výboru úpadce Příbramská teplárenská a.s. na a další dokumenty 50. Ţádost o prodlouţení nájemní smlouvy k bytu č. 12 v DPS Hradební 69, Příbram I 51. Nájemní smlouva na pronájem Restaurace zimní stadion 52. Pozemek parc. č. 4505/107 v kat. území Příbram (část) - návrh na povolení výjimky z nařízení města Příbram č. 6/2003, kterým se vyhlašuje stavební uzávěra na výstavbu jednopodlaţních garáţí ve správním území města Příbram 53. Odbor řízení projektů jmenování vedoucího odboru 54. Ţádost o pronájem prostor v Příbrami VIII/ Návrh na změnu Zakladatelské listiny společnosti Městské lesy Příbram s. r. o. v souvislosti s přistoupením k zákonu o obchodních korporacích 56. Návrh dohody o pracovní činnosti na výkon činnosti odborného lesního hospodáře 57. Zahraniční sluţební cesta (Hoorn) 58. Smlouva o postoupení práv a povinností z územního rozhodnutí 59. Záměr demolice objektů skládka Bytíz 60. Různé R.usn.č.760/2014 program dnešního jednání. 3) Informace 4) Kontrola zápisu a usnesení 5) Interpelace 6) Ţádost ředitele Základní školy, Příbram VII, 28. října 1 o souhlas zřizovatele s podáním ţádosti o navýšení nejvyššího počtu ţáků ve školní druţině a nejvyššího počtu stravovaných ve školní jídelně R.usn.č.761/2014 Rada s o u h l a s í s tím, aby ředitel Základní školy, Příbram VII, 28. října 1 podal ţádost o 2

3 1) navýšení nejvyššího počtu ţáků ve školní druţině z 240 na 270 a o 2) navýšení nejvyššího počtu stravovaných ve školní jídelně z 560 na 750 s účinností od ) Ivana Němcová ţádost o povolení výjimky ze stavební uzávěry (CIK voda,plyn) R.usn.č.762/2014 Rada p o v o l u j e ve smyslu ustanovení 99 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, výjimku ze stavební uzávěry vydané stavebním úřadem MěÚ Příbram dne pod čj. 136/99/ÚP/Va, a to pro realizaci stavby "Vodovodní a plynovodní řad v ulici U Lilky, za podmínek dodrţení závěrů znaleckého báňského posudku, zpracoval Ing. Josef Bernard, 06/ ) ENERGON Dobříš ţádost o povolení výjimky ze stavební uzávěry (CIK elektro NN) R.usn.č.763/2014 Rada p o v o l u j e ve smyslu ustanovení 99 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, výjimku ze stavební uzávěry vydané stavebním úřadem MěÚ Příbram dne pod čj. 136/99/ÚP/Va, a to pro realizaci stavby "P 5340 Příbram VI, U Lilky, kabelové vedení NN pro parc.č. 522, kat. území Příbram, za podmínek dodrţení závěrů znaleckého báňského posudku, zpracoval Ing. Josef Bernard, 06/ ) Hudební festival Antonína Dvořáka 2015 Hlasováno o návrhu MUDr. Šedivého. R.usn.č.764/2014 1) program Hudebního festivalu Antonína Dvořáka 2015 dle předloţeného návrhu, open air dle varianty a), 2) ceny vstupného na Hudební festival Antonína Dvořáka 2015 dle předloţeného návrhu, 3) zahájení prodeje vstupenek od , 4) uzavření Smlouvy s programovou ředitelkou Mgr. Albínou Houškovou na zajištění 47. ročníku Hudebního festivalu Antonína Dvořáka v r ) Ţádost o dotaci (TJ Sokol Příbram) R.usn.č.765/2014 Rada d o p o r u č u j e ZM schválit poskytnutí dotace ve výši Kč pro Tělocvičnou jednotu Sokol Příbram, IČ: , Gen. R. Tesaříka 162, Příbram na projekt Účast členek Sokola Příbram na ME v Teamgymu na Islandu a to z kap. 777 OŠKSIS. 11) Ţádost o dotaci ( ) R.usn.č.766/2014 poskytnutí dotace ve výši Kč pro, IČ: , na projekt Ivan Bukovský monografie a to z kap OŠKSIS. 3

4 12) Návrh města Königs Wusterhausen na oţivení partnerství R.usn.č.767/2014 Rada b e r e na v ě d o m í dopis starosty města Königs Wusterhausen doručený dne ) Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola Kličkova vila se sídlem Ondrákova 280, Příbram II R.usn.č.768/2014 Rada I. v y h l a š u j e konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola Kličkova vila se sídlem Ondrákova 280, Příbram II, zřizované městem Příbram, s termínem zveřejnění do II. u k l á d á odboru školství, sportu a informačních sluţeb zajistit zveřejnění a realizaci konkursu s ohledem na dodrţení zákonných termínů a náleţitostí celého procesu. 14) Ţádost o udělení výjimky po splnění věkové kategorie 15-ti let věku klienta Městských jeslí a rehabilitačního stacionáře Příbram R.usn.č.769/2014 udělení výjimky po splnění věkové kategorie 15-ti let věku klienta. Městských jeslí a rehabilitačního stacionáře Příbram do listopadu ) Ţádost o souhlas k přijetí sponzorského (finančního) daru od RWE Česká republika, a.s., pro Azylový dům města Příbram R.usn.č.770/2014 přijetí sponzorského (finančního) daru ve výši Kč od RWE Česká republika, a.s., pro Azylový dům města Příbram. 16) Ţádost o odpis nedobytné pohledávky Pečovatelské sluţby města Příbram R.usn.č.771/2014 ţádost o odpis nedobytné pohledávky Pečovatelské sluţby města Příbram. 17) Návrh smlouvy o výpůjčce movitého majetku mezi městem Příbram a Technickými sluţbami města Příbrami R.usn.č.772/2014 návrh smlouvy o výpůjčce movitého majetku mezi městem Příbram a Technickými sluţbami města Příbram. 4

5 18) Rozpočtové změny (a f) R.usn.č.773/ a) Návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně výdajů v rámci kapitoly OŠKSIS návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně výdajů v rámci kapitoly 777 OŠKSIS. Změna se v rozpočtu města promítne takto: č. pož. kapitola para účelový prvek pol. graf znak rozpočtu popis částka změny RP OŠKSIS Spolky ,00 RP OŠKSIS ZŠ (příspěvkové organizace města Příbram) ,00 RP OŠKSIS MŠ (příspěvkové organizace města Příbram) ,00 RP OŠKSIS Střední odborné školy ,00 RP OŠKSIS Fyzické osoby nepodnikající ,00 RP OŠKSIS Obecně prospěšné společnosti ,00 RP OŠKSIS Rezerva - pedagogika, sport, důchodci, setkání škol, odměny ředitelů ,00 RP OŠKSIS Nákup sluţeb ,00 RP OŠKSIS Nákup ostatních sluţeb "Podzim na Malé scéně " ,00 RP OŠKSIS Alternativní MŠ, Školní 143, Pb. VIII ,00 RP OŠKSIS ZŠ BČ, Bratří Čapků 279,, Příbram VII - neinvestiční příspěvek ,00 RP OŠKSIS ZŠ, Příbram VII, Bratří Čapků ,00 18 b) Návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně příjmů v rámci kapitoly OE (dotace) v souvislosti s přijetím platby ve výši ,74 Kč jako podpory v rámci programu OPŢP na projekt "Kompostárna Příbram" návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně příjmů v rámci kapitoly OE (dotace) v souvislosti s přijetím platby ve výši ,74 Kč jako podpory v rámci programu OPŢP na projekt "Kompostárna Příbram". Změna se v rozpočtu města promítne takto: č. pož. kapitola paragraf pol. účelový prvek znak rozpočtu popis částka změny RP OE Investiční dotace SFŢP ,20 RP OE Invest. dotace FS EU - Kompostárna, Sběrný dvůr ,54 RP OE Předpoklad ,74 18 c) Návrh změny rozpočtu města na rok 2014, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly OE (dotace, ÚZ 13233) o částku ,56 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly Sociální věci ve stejné výši z důvodu přijetí státní dotace v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt "Zvýšení kvality poskytování sociálně právní ochrany dětí ve správním obvodu Příbram" návrh změny rozpočtu města na rok 2014, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly OE (dotace, ÚZ 13233) o částku ,56 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly Sociální věci ve stejné výši z důvodu přijetí státní dotace v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt "Zvýšení kvality poskytování sociálně právní ochrany dětí ve správním obvodu Příbram". Změna se v rozpočtu města promítne takto: č. pož. kapitola paragraf pol. účelový znak prvek rozpočtu popis částka změny RP OE Zvýšení kvality poskytování SPOD ve správním obvodu Příbram ,56 RP OSV Platy ,56 RP OSV Zdravotní pojištění ,00 RP OSV Sociální pojištění ,00 RP OSV Povinné pojištění 4 000,00 RP OSV Ostatní osobní výdaje ,00 5

6 RP OSV Sluţby školení a vzdělávání ,00 RP OSV Knihy, tisk 7 000,00 RP OSV Sociální pojištění dohody 8 000,00 RP OSV Zdravotní pojištění dohody 3 000,00 18 d) Návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně příjmů v rámci kapitoly OE (dotace) v souvislosti s přijetím platby ve výši ,95 Kč jako podpory v rámci programu OPŢP na projekt "Sběrný dvůr Příbram" návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně příjmů v rámci kapitoly OE (dotace) v souvislosti s přijetím platby ve výši ,95 Kč jako podpory v rámci programu OPŢP na projekt "Sběrný dvůr Příbram". Změna se v rozpočtu města promítne takto: č. pož. kapitola paragraf pol. účelový znak prvek rozpočtu popis částka změny RP OE Invest. dotace FS EU - Kompostárna, Sběrný dvůr ,51 RP OE Investiční dotace SFŢP ,44 RP OE Předpoklad ,95 18 e) Návrh změny rozpočtu města na rok 2014, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly OE (dotace, ÚZ 29008) o částku ,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly723 - OŢP ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestičních účelových prostředků státního rozpočtu na činnost odborného lesního hospodáře za II. čtvrtletí 2014 návrh změny rozpočtu města na rok 2014, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly OE (dotace, ÚZ 29008) o částku ,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly OŢP ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestičních účelových prostředků státního rozpočtu na činnost odborného lesního hospodáře za II. čtvrtletí Změna se v rozpočtu města promítne takto: č. pož. kapitola paragraf pol. účelový znak prvek rozpočtu popis částka změny RP OE Dotace na činnost odborného lesního hospodáře ,00 RP ŢP Odborný lesní hospodář - PO ,00 18 f) Návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně výdajů v rámci kapitoly OIT návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně výdajů v rámci kapitoly 721 OIT. Změna se v rozpočtu města promítne takto: č. pož. kapitola paragraf pol. účelový prvek znak rozpočtu popis částka změny RP OIT Materiál ,00 RP OIT Výpočetní technika ,00 19) Ţádost o souhlas s poskytnutím pronájmu učebny informatiky v budově gymnázia Pod Svatou Horou v Příbrami II R.usn.č.774/2014 pronájem učebny informatiky na kurz vzdělávání seniorů v rámci A3V VISK, v budově Gymnázia Pod Svatou Horou v Příbrami II, na školní rok 2014/2015, v rozsahu 1x týdně na 2 hodiny na kurz Digitální fotografie na PC pro seniory Příbrami. 20) Ţádost o odprodej prostoru - kotelny v Příbrami I, ul. Hálkova č. p. 186 Usn. nebylo přijato. 6

7 vyhlásit záměr prodeje bývalé kotelny v Příbrami I, ul. Hálkova č. p. 186, na pozemku č. parc. 655/1, 655/2, 655/3 zast. plocha, vše v kat. území Příbram, okres Příbram, za minimální cenu ,00 Kč. Návrh nebyl přijat. hl. pro 3 proti 0 zdrţ. 2 21) Návrh z jednání bytové komise ze dne R.usn.č.775/2014 Rada I. s c h v a l u j e 1) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. v Příbrami IV, Čs. armády 5, 2+0, sociální byt, na 6 měsíců, 2) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. v Příbrami IV, Čs. armády 5, 2+0, sociální byt, na 1 rok, 3) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. v Příbrami IV, Čs. armády 5, 1+0, sociální byt, na 6 měsíců, 4) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. v Příbrami IV, Čs. armády 5, 2+0, manţelů na 6 měsíců, 5) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. v Příbrami IV, Březnická 158, 1+1, sociální byt, na 6 měsíců, 6) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. v Příbrami IV, Březnická 158, 1+1, sociální byt, na 1 rok, 7) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. v Příbrami IV, Březnická 157, 1+1, sociální byt, na 1 rok, 8) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. v Příbrami VI, U Dolu Anna 26, 1+0, sociální byt, na 1 rok, 9) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. v Příbrami IV, Čs.armády 5, 2+1, byt pro veřejně prospěšné zaměstnance - školství, 3 roky, 10) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. v Příbrami III, Milínská 112, 2+0, byt pro veřejně prospěšné zaměstnance - MěÚ, na 3 roky, 11) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. v Příbrami IV, Čs. armády 4, 1+0, byt pro příjmově vymezené osoby, veřejně prospěšné zaměstnance - školství, na 2 roky, 12) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. v Příbrami IV, Čs. armády 4, 1+0, byt pro příjmově vymezené osoby, na 2 roky, 13) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. v Příbrami IV, Čs. armády 4, 2+0, byt pro příjmově vymezené osoby, na 2 roky, 14) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. v Příbrami VII, Legionářů 378, 3+1, byt pro veřejně prospěšné zaměstnance Sportovní zařízení Města Příbram, na 3 roky, 15) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. v Příbrami IV, Čs. armády 4, 2+1, byt pro příjmově vymezené osoby, veřejně prospěšné zaměstnance Sportovní zařízení Města Příbram, na 2 roky, 16) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. v Příbrami III, Dlouhá 105, 1+1, byt pro veřejně prospěšné zaměstnance Vojenská policie, na 3 roky, 17) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. v Příbrami IV, Čs. armády 4, 2+1, byt pro příjmově vymezené osoby, na 2 roky, 18) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. v Příbrami VII, Generála Kholla 190, 1+1, na 6 měsíců, 19) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. v Příbrami VI, U Dolu Anna 26, 1+0, sociální byt, na 1 rok, 20) přidělení bytu č. 1 v Příbrami I, nám. T.G.Masaryka 100, 1+1, 96,17 m² - byt pro veřejně prospěšné zaměstnance, pro Volejbalový klub Příbram o.s., 21) znovuzveřejnění záměru pronájmu bytu č. 12 v Příbrami VI, U Dolu Anna 26, 1+0, 37,43 m² dle Zásad jako sociální, 22) přidělení bytu č. 1 v Příbrami II, Ţiţkova 326, 1+0, 37,62 m² - byt pro veřejně prospěšné zaměstnance - Městská policie, pro, 23) znovuzveřejnění záměru pronájmu bytu č. 18 v Příbrami IV, Čs.armády 5, 1+0, 38,12 m²dle Zásad jako sociální, 24) zařazení uvolněného bytu č. 6 v Příbrami IV, Březnická 158, 1+1, 40,50 m² dle Zásad jako sociální. 7

8 II. n e s c h v a l u j e přidělení bytu č. 12 v Příbrami VI, U Dolu Anna 26, 1+0, 37,43 m² - byt pro veřejně prospěšné zaměstnance, ţádnému z ţadatelů. III. b e r e n a v ě d o m í ţádost Volejbalového klubu Příbram o.s. o přidělení bytu pro hráče volejbalového klubu. Hlasováno o vyjmutí bytů z kategorie pro veřejně prospěšné zaměstnance. Usn. nebylo přijato. Rada n e s c h v a l u j e 1) ţádost paní o vyjmutí bytu č. v Příbrami IV, Čs.armády 5, z kategorie bytů pro veřejně prospěšné zaměstnance Divadlo Příbram, 2) ţádost pana o vyjmutí bytu č. v Příbrami VII, Politických vězňů 301, z kategorie bytů pro veřejně prospěšné zaměstnance Město Příbram. Návrh nebyl přijat. hl. pro 1 proti 0 zdrţ. 4 22) Pronájem prostoru č. 701 v Příbrami VIII, ul. Čechovská č. p. 60 R.usn.č.776/2014 pronájem prostoru č. 701 v Příbrami VIII, ul. Čechovská č. p. 60 pro: Společenství vlastníků b. j., ul. Čechovská 60, Příbram VIII, Příbram VIII, IČ , na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou šest měsíců, za cenu 1.200,00 Kč/m 2 /rok (základní nájemné) povýšené kaţdoročně o míru inflace, za účelem uţívání prostor jako kočárkárny a kolárny. 23) Pronájem prostoru č. 701 v Příbrami VII, ul. Ţeţická č. p. 193 R.usn.č.777/2014 pronájem prostoru č. 701 v Příbrami VII, ul. Ţeţická č. p. 193 pro: Příbramské betlémáře, pošt. přihrádka 5, Příbram VIII, IČ , na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou šest měsíců, za cenu 2,00 Kč/m 2 /rok (základní nájemné) povýšené kaţdoročně o míru inflace, za účelem uţívání prostor jako spolkové knihovny, k uskladnění sbírky betlémů a medailí a ke zřízení malé řezbářské dílny pro ukázku řezby. 24) Ţádost Farní charity o bezplatný pronájem tělocvičny v Příbrami VII, ul. Ţeţická č. p. 193 Hlasováno o návrhu MUDr. Šedivého. R.usn.č.778/2014 Rada I. b e r e n a v ě d o m í ţádost Farní charity o bezplatný pronájem tělocvičny v Příbrami VII, ul. Ţeţická č. p II. u k l á d á Městské realitní kanceláři vyhlásit záměr pronájmu tělocvičny v Příbrami VII, ul. Ţeţická č. p. 193 pro Farní charitu. 25) Ţádost o povolení umístění mobilního stojanu 8

9 Usn. nebylo přijato. umístění mobilního stojanu v Příbrami II, Jiráskovy sady u průchodu čp. 7 (Zlatý Kříţ), ve dnech středa a sobota celoročně, za účelem bezplatného nabízení biblické vzdělávací literatury Svědků Jehovových, pro Náboţenskou společnost Svědkové Jehovovi ČR, Bryksova 139/37, Praha 14. Návrh nebyl přijat. hl. pro 0 proti 0 zdrţ. 5 26) Ţádost o sníţení nájmu v restauraci Zlatý soudek v Příbrami I/98 Hlasováno o návrhu MUDr. Šedivého. R.usn.č.779/2014 Rada o d k l á d á projednání materiálu z dnešního jednání RM. proti 0 zdrţ. 1 Jednání RM opustil Ing. Molnár počet členů RM 4. 27) Informace týkající se ţádosti ČR ÚZSVM, pracoviště Příbram, o vyjádření z hlediska vlastníka sousedního pozemku R.usn.č.780/2014 Rada n e m á (z hlediska města Příbram jako vlastníka sousedních pozemků p. č a p.č v k. ú. Příbram) námitky k prodeji pozemků p. č. 1602/1 a p. č v k. ú. Příbram, které jsou ve vlastnictví ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeţí 42, Praha, IČO , firmě WESEN a.s. 28) Záměr výkupu pozemků p. č. 4219/1 a p. č. 4219/109 v katastrálním území Příbram R.usn.č.781/2014 Rada I. b e r e n a v ě d o m í nabídku ČR DIAMO, s. p., týkající se moţnosti výkupu pozemků p. č. 4219/1 a p. č. 4219/109 v katastrálním území Příbram městem Příbram. II. u k l á d á odboru právnímu předloţit materiál na zasedání zastupitelstva města. 29) Záměr výkupu pozemků p. č. 715/105, p. č. st a p. č. st v katastrálním území Březové Hory R.usn.č.782/2014 Rada I. b e r e n a v ě d o m í nabídku ČR DIAMO, s. p., týkající se moţnosti výkupu pozemků p. č. 715/105, p. č. st a p. č. st v katastrálním území Březové Hory městem Příbram. II. u k l á d á odboru právnímu předloţit materiál na zasedání zastupitelstva města. 9

10 30) Ţádost o prodej pozemků p. č. 283/8, p. č. 283/12, p. č. 283/14, p. č. 283/21, p. č. 283/25 v k. ú. Kozičín R.usn.č.783/2014 Rada I. b e r e n a v ě d o m í ţádost paní, bytem o prodej pozemků p. č. 283/8, p. č. 283/12, p. č. 283/14, p. č. 283/21, p. č. 283/25 v k. ú. Kozičín. II. u k l á d á odboru právnímu předloţit materiál na zasedání zastupitelstva města. 31) Ţádost o bezúplatný převod případně prodej pozemku p. č. 1047/4 v katastrálním území Příbram R.usn.č.784/2014 Rada I. n e d o p o r u č u j e ZM schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 1047/4 v katastrálním území Příbram panu, bytem. II. d o p o r u č u j e ZM schválit prodej pozemku p. č. 1047/4 v katastrálním území Příbram, za cenu Kč/m 2, panu, bytem s tím, ţe kupující: - uhradí částku ve výši 23 Kč/m 2 /rok za bezesmluvní uţívání pozemku za 2 roky zpětně - uhradí náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku ve výši Kč. 32) Ţádost o bezúplatný převod pozemku p. č. 907/4 v katastrálním území Milín R.usn.č.785/2014 Rada d o p o r u č u j e ZM schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 907/4 v katastrálním území Milín do vlastnictví obce Milín, 11. května 27, Milín, IČO ) Ţádost o sníţení kupní ceny za prodej části pozemku p. č. 977 a části pozemku p. č. 980 v k. ú. Příbram R.usn.č.786/2014 Rada I. b e r e n a v ě d o m í ţádost pana, bytem o sníţení kupní ceny za prodej části pozemku p. č. 977 a části pozemku p. č. 980 v k. ú. Příbram. II. u k l á d á odboru právnímu předloţit materiál na zasedání zastupitelstva města. 34) Výkup pozemků p. č. 1282/4 a p. č. 1282/7 v katastrálním území Příbram R.usn.č.787/2014 Rada d o p o r u č u j e ZM schválit výkup pozemků p. č. 1282/4 a p. č. 1282/7 v katastrálním území Příbram, které jsou ve vlastnictví ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeţí 42, Praha 2, IČO , za kupní cenu Kč. 35) Bezúplatný převod pozemku p. č. 716/40 v katastrálním území Březové Hory R.usn.č.788/2014 Rada d o p o r u č u j e ZM 10

11 schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 716/40 v katastrálním území Březové Hory z vlastnictví ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeţí 42, Praha 2, IČO , do vlastnictví města Příbram. 36) 1) Návrh na revokaci usnesení zastupitelstva města č. 842/2014/ZM ze dne ) Ţádost o uzavření pachtovní smlouvy na propachtování části pozemku p. č. 3637/1 o vým. 38 m 2 v katastrálním území Příbram R.usn.č.789/2014 Rada I. d o p o r u č u j e ZM schválit revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram č. 842/2014/ZM ze dne II. s c h v a l u j e propachtování části pozemku p. č. 3637/1 o výměře 38 m 2 z celkové výměry 335 m 2 (dle geometrického plánu se jedná o pozemek p. č. 3637/149) v katastrálním území Příbram, za cenu 233 Kč/rok, na dobu neurčitou, mezi propachtovatelem městem Příbram a pachtýřem, bytem s tím, ţe pachtýř uhradí náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku ve výši Kč. 37) Ţádost o prodej pozemku p. č. st. 853 v k. ú. Březové Hory R.usn.č.790/2014 Rada I. d o p o r u č u j e ZM schválit prodej pozemku p. č. st. 853 v k. ú. Březové Hory za cenu Kč/m 2, panu, bytem. II. s c h v a l u j e úhradu za bezesmluvní uţívání pozemku p. č. st. 853 v k. ú. Březové Hory, a to za 2 roky zpětně, za cenu 66 Kč/m 2 /rok. 38) Ţádost o zřízení věcného břemene cesty přes část pozemku p. č. 36/1 v k. ú. Příbram Usn. nebylo přijato. bezúplatné zřízení věcného břemene cesty kdekoliv přes část pozemku ve vlastnictví města Příbram, a to pozemku p. č. 36/1 v k. ú. Příbram, jehoţ součástí je stavba pro administrativu č. p. 108 v Příbrami I, ve prospěch pozemku p. č. 37 v k. ú. Příbram, jehoţ součástí je stavba občanského vybavení č. p. 187 v Příbrami I, přičemţ předmětná část pozemku p. č. 36/1 v k. ú. Příbram bude v příslušném geometrickém plánu vymezena tak, ţe ji bude z pohledu z ulice tvořit plocha za stávajícími vjezdovými vraty leţící vlevo od přímkové spojnice mezi pravým okrajem pohyblivé části pravého křídla vjezdových vrat a nejbliţším rohem budovy č. p. 108 a dále na ni souvisle navazující plocha dvorové části leţící mezi budovou č. p. 108 a ostatními stavbami tvořícími tuto dvorovou část, které jsou součástmi pozemků p. č. 38/2, p. č. 36/2, p. č. 36/3, p. č. 47 a p. č. 37, vše v k. ú. Příbram (viz fotografii vjezdové části a fotografii dvorové části a vyšrafovanou část na ortofotomapě, které jsou součástí předloţeného materiálu). V době uzavírání příslušných smluvních vztahů týkajících se zřízení věcného břemene bude v těchto smluvních dokumentech uveden jako oprávněný z věcného břemene ten, kdo bude v té době vlastníkem pozemku, v jehoţ prospěch se věcné břemeno zřizuje. Návrh nebyl přijat. hl. pro 2 proti 0 zdrţ. 2 39) Ţádost o zřízení věcného břemene budoucího uloţení NTL plynovodní přípojky - p. č. 2604/175 a p. č. 2628/1, vše v k. ú. Příbram 11

12 R.usn.č.791/2014 zřízení věcného břemene uloţení NTL plynovodní přípojky přes pozemky ve vlastnictví města Příbram, a to p. č. 2604/175 a p. č. 2628/1, vše v k. ú. Příbram, ve prospěch společnosti KWP, s.r.o., se sídlem Praha 4 Modřany, Pejevové 3128, PSČ , IČO Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to: pozemek p. č. 2604/175 místní komunikace III. tř. - uloţení kříţením komunikace za cenu Kč/bm pozemek p. č. 2628/1 místní komunikace III. tř., zeleň - uloţení kříţením komunikace za cenu Kč/bm a podélné uloţení do komunikace za cenu 400 Kč/bm - uloţení v zeleni za cenu 100 Kč/bm. Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 40) Ţádost o zřízení věcného břemene budoucího uloţení kabelové přípojky NN v k. ú. Příbram R.usn.č.792/2014 zřízení věcného břemene uloţení kabelové přípojky NN přes pozemky ve vlastnictví města Příbram, a to p. č. 2628/1, p. č. 2604/112, p. č. 2604/118, p. č. 2604/121 a p. č. 2604/122, vše v k. ú. Příbram, ve prospěch pozemku p. č. 2640/3 v k. ú. Příbram, jehoţ součástí je stavba průmyslového objektu č. p. 131 v Příbrami IV a pozemku p. č. 2640/7 v k. ú. Příbram, přičemţ v době uzavírání příslušných smluvních vztahů týkajících se zřízení věcného břemene budou v těchto smluvních dokumentech uvedeni jako oprávnění z věcného břemene ti, kteří budou v té době vlastníky pozemků, v jejichţ prospěch se věcné břemeno zřizuje. Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to: pozemek p. č. 2628/1 místní komunikace III. tř. uloţení kříţením komunikace za cenu 700 Kč/bm a podélné uloţení do komunikace za cenu 200 Kč/bm pozemek p. č. 2604/112 místní komunikace III. tř., chodník uloţení kříţením komunikace za cenu 700 Kč/bm uloţení v chodníku za cenu 50 Kč/bm pozemek p. č. 2604/118 účelová komunikace, zeleň uloţení v účelové komunikaci a v zeleni za shodnou cenu 50 Kč/bm pozemek p. č. 2604/121 zeleň uloţení v zeleni za cenu 50 Kč/bm pozemek p. č. 2604/122 místní komunikace IV. tř., chodník uloţení v komunikaci IV. tř. a v chodníku za shodnou cenu 50 Kč/bm. Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 41) Ţádost o zřízení věcného břemene umístěného vzdušného vedení, p. č v k. ú. Příbram - doprojednání R.usn.č.793/2014 zřízení věcného břemene umístěného vzdušného vedení přes pozemek ve vlastnictví města Příbram, a to p. č v k. ú. Příbram, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČO Věcné břemeno umístění vzdušného vedení (opěrné body mimo vozovku) přes pozemek p. č v k. ú. Příbram bude oceněno dle "Zásad", čl. II. odst. 7 bod VIII., kde je cena stanovena pro podnikatelské subjekty ve výši 100 Kč/bm. 12

13 42) Ţádost o zřízení věcného břemene uloţeného kabelového vedení NN - p. č. 126 v k. ú. Lazec R.usn.č.794/2014 zřízení věcného břemene uloţeného kabelového vedení NN přes pozemek ve vlastnictví města Příbram, a to p. č. 126 v k. ú. Lazec, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČO Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to: pozemek p. č. 126 místní komunikace III. tř., zeleň - uloţení kříţením komunikace za cenu Kč/bm a podélné uloţení do komunikace za cenu 400 Kč/bm - uloţení v zeleni za cenu 100 Kč/bm. Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 43) Ţádost o zřízení věcného břemene uloţeného kabelového vedení NN včetně umístěných 2 ks přípojkových skříní - p. č. 677/2 v k. ú. Březové Hory R.usn.č.795/2014 zřízení věcného břemene uloţeného kabelového vedení NN přes pozemek ve vlastnictví města Příbram, a to p. č. 677/2 v k. ú. Březové Hory a zřízení věcného břemene umístěných 2 ks přípojkových skříní na pozemku p. č. 677/2 v k. ú. Březové Hory, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČO Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to: pozemek p. č. 677/2 účelová komunikace - uloţení v účelové komunikaci za cenu 100 Kč/bm - umístění přípojkové skříně za cenu Kč/ks. Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 44) Ţádost o zřízení věcného břemene uloţeného kabelového vedení NN - p. č. 1117/5 v k. ú. Příbram R.usn.č.796/2014 zřízení věcného břemene uloţeného kabelového vedení NN přes pozemek ve vlastnictví města Příbram, a to p. č. 1117/5 v k. ú. Příbram, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČO Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to: pozemek p. č. 1117/5 místní komunikace III. tř., zeleň - uloţení kříţením komunikace za cenu Kč/bm a podélné uloţení do komunikace za cenu 400 Kč/bm - uloţení v zeleni za cenu 100 Kč/bm. Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 45) Ţádost o zřízení věcného břemene uloţeného kabelového vedení NN - p. č. 647/25 v k. ú. Březové Hory R.usn.č.797/

14 zřízení věcného břemene uloţeného kabelového vedení NN přes pozemek ve vlastnictví města Příbram, a to p. č. 647/25 v k. ú. Březové Hory, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČO Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to: pozemek p. č. 647/25 místní komunikace IV. tř., chodník uloţení v komunikaci a chodníku za shodnou cenu 100 Kč/bm. Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 46) Ţádost o vydání stanoviska vlastníka pozemků v k. ú. Trhové Dušníky k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů R.usn.č.798/2014 Rada s o u h l a s í s vydáním stanoviska, jímţ město Příbram, jako vlastník pozemků p. č. 14/29, p. č. 14/59, p. č. 399/14, p. č. 440/3, p. č. 442/6, p. č. 533/1, p. č. 535/1, p. č. 587/8, p. č. 590/6, p. č. 590/18, p. č. 592/1 a p. č. 592/2, vše k. ú. Trhové Dušníky, prohlásí, ţe odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů rostoucích na těchto pozemcích, ohroţujících bezpečný a spolehlivý provoz zařízení distribuční soustavy neprovede vlastník sám s tím, ţe okleštění stromoví a jiných porostů, provede společnost FORESTER SERVIS, s.r.o. Vzniklý klest a zbytky po těţbě zlikviduje (štěpkováním, mulčováním, hrázkováním a pálením) společnost FORESTER SERVIS, s.r.o. Dřevní hmota bude uloţena v celých délkách na okraji ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10 m od osy vedení na dotčených pozemcích ořezem, mimo komunikace, budov, plotů apod. a vlastník pozemků, prostřednictvím Technických sluţeb města Příbrami, příspěvkové organizace, tuto dřevní hmotu zuţitkuje. Ţádné jiné moţnosti naloţení s dřevní hmotou nejsou přípustné. 47) Návrh na revokaci usnesení Rady města Příbram č. 566/2014 ze dne R.usn.č.799/2014 revokaci usnesení Rady města Příbram č. 566/2014 ze dne ) Problematika vydávání souhlasu města jako vlastníka pozemku ve smyslu 86 odst. 3 stavebního zákona místo schvalování zřízení věcného břemene uloţení či jiného vedení inţenýrských sítí R.usn.č.800/2014 Rada s o u h l a s í se způsobem vyřizování vydávání souhlasu města Příbram jako vlastníka pozemku ve smyslu 86 odst. 3 stavebního zákona místo schvalování zřízení věcného břemene uloţení či jiného vedení inţenýrských sítí tím způsobem, ţe kaţdý takový případ bude formou příslušného materiálu předkládat k rozhodnutí radě města odbor právní. Na jednání RM se vrátil Ing. Molnár počet členů RM 5. 49) Usnesení Městského soudu v Praze o svolání schůze věřitelského výboru úpadce Příbramská teplárenská a.s. na a další dokumenty R.usn.č.801/2014 Rada I. b e r e n a v ě d o m í usnesení Městského soudu v Praze o svolání schůze věřitelského výboru úpadce Příbramská teplárenská a.s. na den od 9 hodin a další přiloţené dokumenty. 14

15 II. v y d á v á vedoucímu právního odboru městského úřadu pokyn hlasovat proti prodeji jen části (nikoliv tedy celé) teplárny pokud by došlo k situaci, ţe by člen věřitelského výboru pan JUDr. Petr Chára nebo jeho zmocněnec nebyl na schůzi věřitelského výboru přítomen a město Příbram by jako náhradní člen věřitelského výboru mělo na jeho schůzi konané dne hlasovat. III. u k l á d á odboru ekonomickému započít s činností podle doporučení právního zástupce města pana Mgr. Vratislava Morvaye uvedeného v posledním odstavci jeho elektronické zprávy ze dne (zaznamenaný čas odeslání 11:06, uvedený předmět úpadce Příbramská teplárenská a.s. ), adresované starostovi města panu Ing. Pavlu Pikrtovi, 1. místostarostovi města panu MUDr. Ivanu Šedivému a vedoucímu právního odboru městského úřadu panu Ing. Jaromíru Volnému, jejíţ text je spolu s textem jejích příloh obsaţen v předloţeném materiálu. 50) Ţádost paní o prodlouţení nájemní smlouvy k bytu č. v DPS Hradební 69, Příbram I R.usn.č.802/2014 paní prodlouţení nájemní smlouvy k bytu č. v DPS Hradební 69, Příbram I. 51) Nájemní smlouva na pronájem Restaurace zimní stadion s panem Hlasováno o návrhu MUDr. Šedivého. R.usn.č.803/2014 Rada I. s o u h l a s í se závěry výběrového řízení. II. s o u h l a s í s uzavřením nájemní smlouvy s panem, bytem, IČ: , na pronájem nebytového prostoru v budově čp. 378 v Příbrami VII, a to za měsíční nájemné ve výši ,-Kč bez DPH, energií a sluţeb. 52) Pozemek parc. č. 4505/107 v kat. území Příbram (část) - návrh na povolení výjimky z nařízení města Příbram č. 6/2003, kterým se vyhlašuje stavební uzávěra na výstavbu jednopodlaţních garáţí ve správním území města Příbram R.usn.č.804/2014 Rada p o v o l u j e v souladu 99 odst. 3 a 189a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, výjimku z nařízení města Příbram č. 6/2003, kterým se vyhlašuje stavební uzávěra na výstavbu jednopodlaţních garáţí ve správním území města Příbram, a to za účelem realizace garáţe na části pozemku parc. č. 4505/107 v kat. území Příbram, dle přílohy č. 2 tohoto materiálu. 53) Odbor řízení projektů - jmenování vedoucího odboru R.usn.č.805/2014 Rada j m e n u j e Ing. Jaroslavu Polákovou vedoucí odboru řízení projektů MěÚ Příbram s účinností od

16 54) Ţádost p. o pronájem prostor v Příbrami VIII/114 R.usn.č.806/2014 vyhlásit záměr pronájmu prostor č. 114/101 o ploše 148,7 m 2 v Příbrami VIII/ pro společnost FLAMONT s.r.o., IČ , se sídlem Březohorská 253, Příbram VII. 55) Návrh na změnu Zakladatelské listiny společnosti Městské lesy Příbram s.r.o. v souvislosti s přistoupením k zákonu o obchodních korporacích R.usn.č.807/2014 Rada I. s c h v a l u j e předloţený návrh na změnu Zakladatelské listiny společnosti Městské lesy Příbram s.r.o. v souvislosti s přistoupením k zákonu o obchodních korporacích. II. p o v ě ř u j e starostu města Příbram Ing. Pavla Pikrta, aby toto rozhodnutí jediného společníka učinil ve formě notářského zápisu JUDr. Houdka, notáře v Příbrami. III. k o n s t a t u j e, ţe tato rozhodnutí jsou rozhodnutími města Příbram jako jediného společníka společnosti Městské lesy Příbram s.r.o., identifikační číslo , při výkonu působnosti valné hromady této společnosti ve smyslu 102 odst. 2 písm. c) zákona o obcích. 56) Návrh dohody o pracovní činnosti na výkon činnosti odborného lesního hospodáře R.usn.č.808/2014 návrh dohody o pracovní činnosti na výkon činnosti odborného lesního hospodáře dle předloţeného návrhu s platností od proti 0 zdrţ. 1 57) Zahraniční sluţební cesta (Hoorn) R.usn.č.809/2014 zahraniční sluţební cestu do města Hoorn (Holandsko) ve dnech Cesta se uskuteční sluţebním vozidlem MěÚ Příbram (řidič p. Milan Muránsky). Cesty se zúčastní p. Jiří Jiroušek. Cestovní výdaje (stravné, ubytování, pojištění, kapesné ve výši 40 %) a dar do výše 4.000,- Kč budou hrazeny z kapitoly 777, zahraniční styky. 58) Smlouva o postoupení práv a povinností z územního rozhodnutí R.usn.č.810/2014 smlouvu o postoupení práv a povinností z územního rozhodnutí mezi ČEZ Distribuce, a.s. a Městem Příbram. 16

17 59) Záměr demolice objektů skládka Bytíz R.usn.č.811/2014 Rada I. s c h v a l u j e 1) záměr demolice objektů na parc. číslech 91,90,89 a 88 k.ú. Bytíz, 2) výběr zhotovitele demoličních prací poptávkou 5 firem ve smyslu čl. VII odst. 6 písm. b) směrnice č. 2/2011. II. u k l á d á odboru silničního hospodářství a investic poptávkové řízení realizovat. proti 0 zdrţ. 1 60) Různé Zápis ověřili: Václav Černý Svatopluk Chrastina Ing. Pavel Pikrt, starosta Zapsala: Iva Černohorská Dne Ověřeno: Vyvěšeno:

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 13.01.2014

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 07.01.2015

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 18.11.2013

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 04.11.2013

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 14.07.2014

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 03.03.2014

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 30.06.2014

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 13.10.2014

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 17.03.2014

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 24.10.2014

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 30.12.2013

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 08.12.2014

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 27.01.2014

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 05.05.2014

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 11.05.2015

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 31.03.2014

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 07.09.2015

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 08.09.2014

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 02.11.2015

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 19.05.2014

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 02.06.2014

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 05.10.2015

Více

Zápis z jednání Komise pro realizaci majetku města Příbram ze dne 22. dubna 2015

Zápis z jednání Komise pro realizaci majetku města Příbram ze dne 22. dubna 2015 Zápis z jednání Komise pro realizaci majetku města Příbram ze dne 22. dubna 2015 Přítomni: Předseda: Petr Pintner Členové: Ing. Jiří Hacaperka, Zdeněk Havrančík, Ing. Jan Mára, Mgr. Marek Školoud, Karel

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z mimořádného jednání Rady města Příbram, konaného dne

Více

z 20. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 14. 9. 2009 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

z 20. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 14. 9. 2009 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 25.05.2015

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 25.01.2016

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 08.10.2012

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 16.02.2015

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 02.03.2015

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 27.07.2015

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 13.04.2015

Více

Kontrola plnění usnesení RM

Kontrola plnění usnesení RM Město Ostrov Usnesení z 22. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 18. října 2011 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 07.10.2013

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

U s n e s e n í. z 9. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 9.7.2007 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

U s n e s e n í. z 9. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 9.7.2007 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z 3. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 21.09.2015

Více

U s n e s e n í. z 10. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 17.9. 2007 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

U s n e s e n í. z 10. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 17.9. 2007 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

U s n e s e n í. z 25. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 28.06.2010 od 15,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

U s n e s e n í. z 25. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 28.06.2010 od 15,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 27.04.2015

Více

Zápis z jednání Komise pro realizaci majetku města

Zápis z jednání Komise pro realizaci majetku města Zápis z jednání Komise pro realizaci majetku města Datum: 17.06.2015 Účast: členové KRMM dle prezenční listiny - komise je usnášeníschopná (přítomno 7 členů ze 7 členů) Omluveni: 0 Nepřítomen: 0 Hosté:

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, MUDr. Antonín Doležal, Vladimír Janíček,

Více

U s n e s e n í. z mimořádného jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 17. 12. 2007 od 13,00 hodin v budově čp.

U s n e s e n í. z mimořádného jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 17. 12. 2007 od 13,00 hodin v budově čp. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 1015 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků stpč. 3368 o výměře 6m 2 a ppč. 219/3 o výměře 369 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, v textu dle návrhu. Náklady

Více

U s n e s e n í. ze 3. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 15.1. 2007 od 15,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

U s n e s e n í. ze 3. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 15.1. 2007 od 15,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I 3. zasedání ZM Příbram 15.1.2007 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 6-2009 z 6. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 28. 5. 2009 od 17. 00 hodin

Více

U S N E S E N Í. ze 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 25.6.2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu

U S N E S E N Í. ze 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 25.6.2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu U S N E S E N Í ze 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 25.6.2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Přítomni: Deml, Hruška, Jirsák, Košátko, Mgr. Kunt, Ing. Louda,

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ:

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ: Příloha č. 1 usnesení z 37. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 14. dubna 2014 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ: část stav.p.č. 307 o výměře cca 90 m 2 kat.území

Více

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku ZÁPIS USNESENÍ 14. DUBNA 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 78. SCHŮZE Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 1/2013

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 1/2013 Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434 IČ: 00 29 66 86 739 37 Horní Bludovice Usnesení č. 1/2013 z 1. schůze Rady obce Horní Bludovice konané dne 3. ledna 2013 V Horních Bludovicích dne 3. ledna

Více

99/2015 Program jednání 9. schůze Rady obce Velké Březno

99/2015 Program jednání 9. schůze Rady obce Velké Březno USNESENÍ z 9. schůze rady obce Velké, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír Dvořák

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Úplný originál dokumentu je k nahlédnutí na odboru org. a vnitřních věcí MěÚ Příbram.

Úplný originál dokumentu je k nahlédnutí na odboru org. a vnitřních věcí MěÚ Příbram. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., chraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 17. zasedání rady města konané dne 4.10. 2011 na MěÚ v Desné

U S N E S E N Í která byla přijata na 17. zasedání rady města konané dne 4.10. 2011 na MěÚ v Desné U S N E S E N Í která byla přijata na 17. zasedání rady města konané dne 4.10. 2011 na MěÚ v Desné Přítomní: Marek Pieter, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Ţelinský Omluven: Jaroslav Kořínek číslo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech Zahájení v 19, 30 hod Přítomni: Ing. František Neužil,

Více

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ část poz.p.č. 2339/9 ostatní plocha o výměře cca 18m

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 12. ŘÍJNA 2007 Přítomni: 5 členů RM Omluveni: tajemník Hosté : / R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE č. RM/767/34/07 RM schvaluje změnu programu schůze s přesunutím bodu 4.9 na příští schůzi

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 05.11.2012

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U s n e s e n í. z 8. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 18.6. 2007 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

U s n e s e n í. z 8. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 18.6. 2007 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 21. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.11.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni : Vítězslav

Více

uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, III. Usnesení č. 1373/2012

uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, III. Usnesení č. 1373/2012 z 85. schůze Rady města Rumburk, konané dne 18. října 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1368/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 85. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 3. a) přesné určení nemovitosti: část poz.p.č.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé.

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé. ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 86. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Šoustalová, p. Schwarzová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, p. Kaššák, Hosté: 0 Pozn.: Zveřejněna

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Jan Mlynář, Mgr. Vlastimil Kubíček Ing.

Více

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zápis č.24 z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zastupitelstvo města po projednání a hlasování ne zveřejnění záměru prosté směny bez doplatku a to části parcely KN číslo 961/5

Více

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282)

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 9. listopadu 2011, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Usnesení R M 1 / 4 1 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 1 / 0 8 č.j. zápisu MCH 1540/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 41. zasedání dne 27. února 2008 R M 1 / 4 1 / 0 8 b e r e n a v ě d o m í Podrobný rozbor pohledávek na bytovém hospodářství

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 20. KONANÉ DNE 26.11.2013 v 17.30 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 20. KONANÉ DNE 26.11.2013 v 17.30 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 20 KONANÉ DNE 26.11.2013 v 17.30 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková Ing. Alois Bayer František

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 429/16R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby čj. MCH 658/2014 spisová značka 656/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 96. zasedání dne 12. února 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 6 / 1 4 program

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

U s n e s e n í. z 5. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 26.3. 2007 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

U s n e s e n í. z 5. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 26.3. 2007 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

M Ě S T O Š E N O V Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov okres Ostrava město

M Ě S T O Š E N O V Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov okres Ostrava město M Ě S T O Š E N O V Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov okres Ostrava město USNESENÍ okres z 18. Ostrava schůze - rady město města konané dne 08.06.2015 Rada a) bere na vědomí 1. zprávu PČR, obvodní oddělení

Více

Usnesení z 15. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 22. 9. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 15. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 22. 9. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 15. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 22. 9. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 399/15/2015 schvaluje program schůze takto: 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více