Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů."

Transkript

1 Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne od hodin na Městském úřadě Příbram 1) Zahájení, ověřovatelé Ověřovatelé: Václav Černý Svatopluk Chrastina 2) Program včetně návrhů změn a doplňků P r o g r a m: 1. Zahájení, ověřovatelé 2. Program včetně návrhu změn a doplňků 3. Informace 4. Kontrola zápisu a usnesení 5. Interpelace 6. Ţádost ředitele Základní školy, Příbram VII, 28. října 1 o souhlas zřizovatele s podáním ţádosti o navýšení nejvyššího počtu ţáků ve školní druţině a nejvyššího počtu stravovaných ve školní jídelně 7. Ivana Němcová ţádost o povolení výjimky ze stavební uzávěry (CIK voda, plyn) 8. ENERGON Dobříš - ţádost o povolení výjimky ze stavební uzávěry (CIK elektro NN) 9. Hudební festival Antonína Dvořáka Ţádost o dotaci (TJ Sokol Příbram) 11. Ţádost o dotaci 12. Návrh města Königs Wusterhausen na oţivení partnerství 13. Vyhlášení konkursního řízení MŠ Kličkova vila 14. Ţádost o udělení výjimky po splnění věkové kategorie 15-let věku klienta Městských jeslí a rehabilitačního stacionáře Příbram 15. Ţádost o souhlas k přijetí sponzorského (finančního) daru od RWE Česká Republika, a.s., pro Azylový dům města Příbram 16. Ţádost o odpis nedobytné pohledávky Pečovatelské sluţby města Příbram 17. Návrh smlouvy o výpůjčce movitého majetku mezi městem Příbram a Technickými sluţbami města Příbrami 18. Rozpočtové změny 19. Ţádost o souhlas s poskytnutím pronájmu učebny informatiky v budově gymnázia Pod Svatou Horou v Příbrami II 20. Ţádost o odprodej prostoru kotelny v Příbrami I, ul. Hálkova čp Návrh z jednání bytové komise ze dne Pronájem prostoru č. 701 v Příbrami VIII, ul. Čechovská čp Pronájem prostoru č. 701 v Příbrami VII, ul. Ţeţická čp Ţádost Farní charity o bezplatný pronájem tělocvičny v Příbrami VII, ul. Ţeţická čp Ţádost o povolení umístění mobilního stojanu 26. Ţádost nájemníka o sníţení nájmu v restauraci Zlatý soudek v Příbrami I/ Informace týkající se ţádosti ČR ÚZSVM, pracoviště Příbram, o vyjádření z hlediska vlastníka sousedního pozemku 28. Záměr výkupu pozemků p. č. 4219/1 a p. č. 4219/109 v katastrálním území Příbram 29. Záměr výkupu pozemků p. č. 715/105, p. č. st a p. č. st v katastrálním území Březové Hory 30. Ţádost o prodej pozemků p. č. 283/8, p. č. 283/12, p. č. 283/14, p. č. 283/21, p. č. 283/25 v k. ú. Kozičín 31. Ţádost o bezúplatný převod případně prodej pozemku p. č. 1047/4 v katastrálním území Příbram 32. Ţádost o bezúplatný převod pozemku p. č. 907/4 v katastrálním území Milín 33. Ţádost o sníţení kupní ceny za prodej části pozemku p. č. 977 a části pozemku p. č. 980 v k. ú. Příbram 34. Výkup pozemků p. č. 1282/4 a p. č. 1282/7 v katastrálním území Příbram 35. Bezúplatný převod pozemku p. č. 716/40 v katastrálním území Březové Hory 1

2 36. 1) Návrh na revokaci usnesení zastupitelstva města č. 842/2014/ZM ze dne ) Ţádost o uzavření pachtovní smlouvy na propachtování části pozemku p. č. 3637/1 o vým. cca 38 m 2 v katastrálním území Příbram 37. Ţádost o prodej pozemku p. č. st. 853 v k. ú. Březové Hory 38. Ţádost o zřízení věcného břemene cesty přes část pozemku p. č. 36/1 v k. ú. Příbram 39. Ţádost o zřízení věcného břemene budoucího uloţení NTL plynovodní přípojky - p. č. 2604/175 a p. č. 2628/1, vše v k. ú. Příbram 40. Ţádost o zřízení věcného břemene budoucího uloţení kabelové přípojky NN v k. ú. Příbram 41. Ţádost o zřízení věcného břemene umístěného vzdušného vedení, p. č v k. ú. Příbram doprojednání 42. Ţádost o zřízení věcného břemene uloţeného kabelového vedení NN - p. č. 126 v k. ú. Lazec 43. Ţádost o zřízení věcného břemene uloţeného kabelového vedení NN včetně umístěných 2 ks přípojkových skříní - p. č. 677/2 v k. ú. Březové Hory 44. Ţádost o zřízení věcného břemene uloţeného kabelového vedení NN - p. č. 1117/5 v k. ú. Příbram 45. Ţádost o zřízení věcného břemene uloţeného kabelového vedení NN - p. č. 647/25 v k. ú. Březové Hory 46. Ţádost o vydání stanoviska vlastníka pozemků v k. ú. Trhové Dušníky k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 47. Návrh na revokaci usnesení Rady města Příbram č. 566/2014 ze dne Problematika vydávání souhlasu města jako vlastníka pozemku ve smyslu 86 odst. 3 stavebního zákona místo schvalování zřízení věcného břemene uloţení či jiného vedení inţenýrských sítí 49. Usnesení Městského soudu v Praze o svolání schůze věřitelského výboru úpadce Příbramská teplárenská a.s. na a další dokumenty 50. Ţádost o prodlouţení nájemní smlouvy k bytu č. 12 v DPS Hradební 69, Příbram I 51. Nájemní smlouva na pronájem Restaurace zimní stadion 52. Pozemek parc. č. 4505/107 v kat. území Příbram (část) - návrh na povolení výjimky z nařízení města Příbram č. 6/2003, kterým se vyhlašuje stavební uzávěra na výstavbu jednopodlaţních garáţí ve správním území města Příbram 53. Odbor řízení projektů jmenování vedoucího odboru 54. Ţádost o pronájem prostor v Příbrami VIII/ Návrh na změnu Zakladatelské listiny společnosti Městské lesy Příbram s. r. o. v souvislosti s přistoupením k zákonu o obchodních korporacích 56. Návrh dohody o pracovní činnosti na výkon činnosti odborného lesního hospodáře 57. Zahraniční sluţební cesta (Hoorn) 58. Smlouva o postoupení práv a povinností z územního rozhodnutí 59. Záměr demolice objektů skládka Bytíz 60. Různé R.usn.č.760/2014 program dnešního jednání. 3) Informace 4) Kontrola zápisu a usnesení 5) Interpelace 6) Ţádost ředitele Základní školy, Příbram VII, 28. října 1 o souhlas zřizovatele s podáním ţádosti o navýšení nejvyššího počtu ţáků ve školní druţině a nejvyššího počtu stravovaných ve školní jídelně R.usn.č.761/2014 Rada s o u h l a s í s tím, aby ředitel Základní školy, Příbram VII, 28. října 1 podal ţádost o 2

3 1) navýšení nejvyššího počtu ţáků ve školní druţině z 240 na 270 a o 2) navýšení nejvyššího počtu stravovaných ve školní jídelně z 560 na 750 s účinností od ) Ivana Němcová ţádost o povolení výjimky ze stavební uzávěry (CIK voda,plyn) R.usn.č.762/2014 Rada p o v o l u j e ve smyslu ustanovení 99 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, výjimku ze stavební uzávěry vydané stavebním úřadem MěÚ Příbram dne pod čj. 136/99/ÚP/Va, a to pro realizaci stavby "Vodovodní a plynovodní řad v ulici U Lilky, za podmínek dodrţení závěrů znaleckého báňského posudku, zpracoval Ing. Josef Bernard, 06/ ) ENERGON Dobříš ţádost o povolení výjimky ze stavební uzávěry (CIK elektro NN) R.usn.č.763/2014 Rada p o v o l u j e ve smyslu ustanovení 99 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, výjimku ze stavební uzávěry vydané stavebním úřadem MěÚ Příbram dne pod čj. 136/99/ÚP/Va, a to pro realizaci stavby "P 5340 Příbram VI, U Lilky, kabelové vedení NN pro parc.č. 522, kat. území Příbram, za podmínek dodrţení závěrů znaleckého báňského posudku, zpracoval Ing. Josef Bernard, 06/ ) Hudební festival Antonína Dvořáka 2015 Hlasováno o návrhu MUDr. Šedivého. R.usn.č.764/2014 1) program Hudebního festivalu Antonína Dvořáka 2015 dle předloţeného návrhu, open air dle varianty a), 2) ceny vstupného na Hudební festival Antonína Dvořáka 2015 dle předloţeného návrhu, 3) zahájení prodeje vstupenek od , 4) uzavření Smlouvy s programovou ředitelkou Mgr. Albínou Houškovou na zajištění 47. ročníku Hudebního festivalu Antonína Dvořáka v r ) Ţádost o dotaci (TJ Sokol Příbram) R.usn.č.765/2014 Rada d o p o r u č u j e ZM schválit poskytnutí dotace ve výši Kč pro Tělocvičnou jednotu Sokol Příbram, IČ: , Gen. R. Tesaříka 162, Příbram na projekt Účast členek Sokola Příbram na ME v Teamgymu na Islandu a to z kap. 777 OŠKSIS. 11) Ţádost o dotaci ( ) R.usn.č.766/2014 poskytnutí dotace ve výši Kč pro, IČ: , na projekt Ivan Bukovský monografie a to z kap OŠKSIS. 3

4 12) Návrh města Königs Wusterhausen na oţivení partnerství R.usn.č.767/2014 Rada b e r e na v ě d o m í dopis starosty města Königs Wusterhausen doručený dne ) Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola Kličkova vila se sídlem Ondrákova 280, Příbram II R.usn.č.768/2014 Rada I. v y h l a š u j e konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola Kličkova vila se sídlem Ondrákova 280, Příbram II, zřizované městem Příbram, s termínem zveřejnění do II. u k l á d á odboru školství, sportu a informačních sluţeb zajistit zveřejnění a realizaci konkursu s ohledem na dodrţení zákonných termínů a náleţitostí celého procesu. 14) Ţádost o udělení výjimky po splnění věkové kategorie 15-ti let věku klienta Městských jeslí a rehabilitačního stacionáře Příbram R.usn.č.769/2014 udělení výjimky po splnění věkové kategorie 15-ti let věku klienta. Městských jeslí a rehabilitačního stacionáře Příbram do listopadu ) Ţádost o souhlas k přijetí sponzorského (finančního) daru od RWE Česká republika, a.s., pro Azylový dům města Příbram R.usn.č.770/2014 přijetí sponzorského (finančního) daru ve výši Kč od RWE Česká republika, a.s., pro Azylový dům města Příbram. 16) Ţádost o odpis nedobytné pohledávky Pečovatelské sluţby města Příbram R.usn.č.771/2014 ţádost o odpis nedobytné pohledávky Pečovatelské sluţby města Příbram. 17) Návrh smlouvy o výpůjčce movitého majetku mezi městem Příbram a Technickými sluţbami města Příbrami R.usn.č.772/2014 návrh smlouvy o výpůjčce movitého majetku mezi městem Příbram a Technickými sluţbami města Příbram. 4

5 18) Rozpočtové změny (a f) R.usn.č.773/ a) Návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně výdajů v rámci kapitoly OŠKSIS návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně výdajů v rámci kapitoly 777 OŠKSIS. Změna se v rozpočtu města promítne takto: č. pož. kapitola para účelový prvek pol. graf znak rozpočtu popis částka změny RP OŠKSIS Spolky ,00 RP OŠKSIS ZŠ (příspěvkové organizace města Příbram) ,00 RP OŠKSIS MŠ (příspěvkové organizace města Příbram) ,00 RP OŠKSIS Střední odborné školy ,00 RP OŠKSIS Fyzické osoby nepodnikající ,00 RP OŠKSIS Obecně prospěšné společnosti ,00 RP OŠKSIS Rezerva - pedagogika, sport, důchodci, setkání škol, odměny ředitelů ,00 RP OŠKSIS Nákup sluţeb ,00 RP OŠKSIS Nákup ostatních sluţeb "Podzim na Malé scéně " ,00 RP OŠKSIS Alternativní MŠ, Školní 143, Pb. VIII ,00 RP OŠKSIS ZŠ BČ, Bratří Čapků 279,, Příbram VII - neinvestiční příspěvek ,00 RP OŠKSIS ZŠ, Příbram VII, Bratří Čapků ,00 18 b) Návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně příjmů v rámci kapitoly OE (dotace) v souvislosti s přijetím platby ve výši ,74 Kč jako podpory v rámci programu OPŢP na projekt "Kompostárna Příbram" návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně příjmů v rámci kapitoly OE (dotace) v souvislosti s přijetím platby ve výši ,74 Kč jako podpory v rámci programu OPŢP na projekt "Kompostárna Příbram". Změna se v rozpočtu města promítne takto: č. pož. kapitola paragraf pol. účelový prvek znak rozpočtu popis částka změny RP OE Investiční dotace SFŢP ,20 RP OE Invest. dotace FS EU - Kompostárna, Sběrný dvůr ,54 RP OE Předpoklad ,74 18 c) Návrh změny rozpočtu města na rok 2014, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly OE (dotace, ÚZ 13233) o částku ,56 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly Sociální věci ve stejné výši z důvodu přijetí státní dotace v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt "Zvýšení kvality poskytování sociálně právní ochrany dětí ve správním obvodu Příbram" návrh změny rozpočtu města na rok 2014, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly OE (dotace, ÚZ 13233) o částku ,56 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly Sociální věci ve stejné výši z důvodu přijetí státní dotace v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt "Zvýšení kvality poskytování sociálně právní ochrany dětí ve správním obvodu Příbram". Změna se v rozpočtu města promítne takto: č. pož. kapitola paragraf pol. účelový znak prvek rozpočtu popis částka změny RP OE Zvýšení kvality poskytování SPOD ve správním obvodu Příbram ,56 RP OSV Platy ,56 RP OSV Zdravotní pojištění ,00 RP OSV Sociální pojištění ,00 RP OSV Povinné pojištění 4 000,00 RP OSV Ostatní osobní výdaje ,00 5

6 RP OSV Sluţby školení a vzdělávání ,00 RP OSV Knihy, tisk 7 000,00 RP OSV Sociální pojištění dohody 8 000,00 RP OSV Zdravotní pojištění dohody 3 000,00 18 d) Návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně příjmů v rámci kapitoly OE (dotace) v souvislosti s přijetím platby ve výši ,95 Kč jako podpory v rámci programu OPŢP na projekt "Sběrný dvůr Příbram" návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně příjmů v rámci kapitoly OE (dotace) v souvislosti s přijetím platby ve výši ,95 Kč jako podpory v rámci programu OPŢP na projekt "Sběrný dvůr Příbram". Změna se v rozpočtu města promítne takto: č. pož. kapitola paragraf pol. účelový znak prvek rozpočtu popis částka změny RP OE Invest. dotace FS EU - Kompostárna, Sběrný dvůr ,51 RP OE Investiční dotace SFŢP ,44 RP OE Předpoklad ,95 18 e) Návrh změny rozpočtu města na rok 2014, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly OE (dotace, ÚZ 29008) o částku ,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly723 - OŢP ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestičních účelových prostředků státního rozpočtu na činnost odborného lesního hospodáře za II. čtvrtletí 2014 návrh změny rozpočtu města na rok 2014, tj. navýšení rozpočtu příjmů kapitoly OE (dotace, ÚZ 29008) o částku ,00 Kč a rozpočtu výdajů kapitoly OŢP ve stejné výši z důvodu přijetí neinvestičních účelových prostředků státního rozpočtu na činnost odborného lesního hospodáře za II. čtvrtletí Změna se v rozpočtu města promítne takto: č. pož. kapitola paragraf pol. účelový znak prvek rozpočtu popis částka změny RP OE Dotace na činnost odborného lesního hospodáře ,00 RP ŢP Odborný lesní hospodář - PO ,00 18 f) Návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně výdajů v rámci kapitoly OIT návrh změny rozpočtu města na rok 2014 na straně výdajů v rámci kapitoly 721 OIT. Změna se v rozpočtu města promítne takto: č. pož. kapitola paragraf pol. účelový prvek znak rozpočtu popis částka změny RP OIT Materiál ,00 RP OIT Výpočetní technika ,00 19) Ţádost o souhlas s poskytnutím pronájmu učebny informatiky v budově gymnázia Pod Svatou Horou v Příbrami II R.usn.č.774/2014 pronájem učebny informatiky na kurz vzdělávání seniorů v rámci A3V VISK, v budově Gymnázia Pod Svatou Horou v Příbrami II, na školní rok 2014/2015, v rozsahu 1x týdně na 2 hodiny na kurz Digitální fotografie na PC pro seniory Příbrami. 20) Ţádost o odprodej prostoru - kotelny v Příbrami I, ul. Hálkova č. p. 186 Usn. nebylo přijato. 6

7 vyhlásit záměr prodeje bývalé kotelny v Příbrami I, ul. Hálkova č. p. 186, na pozemku č. parc. 655/1, 655/2, 655/3 zast. plocha, vše v kat. území Příbram, okres Příbram, za minimální cenu ,00 Kč. Návrh nebyl přijat. hl. pro 3 proti 0 zdrţ. 2 21) Návrh z jednání bytové komise ze dne R.usn.č.775/2014 Rada I. s c h v a l u j e 1) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. v Příbrami IV, Čs. armády 5, 2+0, sociální byt, na 6 měsíců, 2) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. v Příbrami IV, Čs. armády 5, 2+0, sociální byt, na 1 rok, 3) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. v Příbrami IV, Čs. armády 5, 1+0, sociální byt, na 6 měsíců, 4) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. v Příbrami IV, Čs. armády 5, 2+0, manţelů na 6 měsíců, 5) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. v Příbrami IV, Březnická 158, 1+1, sociální byt, na 6 měsíců, 6) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. v Příbrami IV, Březnická 158, 1+1, sociální byt, na 1 rok, 7) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. v Příbrami IV, Březnická 157, 1+1, sociální byt, na 1 rok, 8) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. v Příbrami VI, U Dolu Anna 26, 1+0, sociální byt, na 1 rok, 9) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. v Příbrami IV, Čs.armády 5, 2+1, byt pro veřejně prospěšné zaměstnance - školství, 3 roky, 10) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. v Příbrami III, Milínská 112, 2+0, byt pro veřejně prospěšné zaměstnance - MěÚ, na 3 roky, 11) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. v Příbrami IV, Čs. armády 4, 1+0, byt pro příjmově vymezené osoby, veřejně prospěšné zaměstnance - školství, na 2 roky, 12) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. v Příbrami IV, Čs. armády 4, 1+0, byt pro příjmově vymezené osoby, na 2 roky, 13) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. v Příbrami IV, Čs. armády 4, 2+0, byt pro příjmově vymezené osoby, na 2 roky, 14) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. v Příbrami VII, Legionářů 378, 3+1, byt pro veřejně prospěšné zaměstnance Sportovní zařízení Města Příbram, na 3 roky, 15) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. v Příbrami IV, Čs. armády 4, 2+1, byt pro příjmově vymezené osoby, veřejně prospěšné zaměstnance Sportovní zařízení Města Příbram, na 2 roky, 16) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. v Příbrami III, Dlouhá 105, 1+1, byt pro veřejně prospěšné zaměstnance Vojenská policie, na 3 roky, 17) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. v Příbrami IV, Čs. armády 4, 2+1, byt pro příjmově vymezené osoby, na 2 roky, 18) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. v Příbrami VII, Generála Kholla 190, 1+1, na 6 měsíců, 19) znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. v Příbrami VI, U Dolu Anna 26, 1+0, sociální byt, na 1 rok, 20) přidělení bytu č. 1 v Příbrami I, nám. T.G.Masaryka 100, 1+1, 96,17 m² - byt pro veřejně prospěšné zaměstnance, pro Volejbalový klub Příbram o.s., 21) znovuzveřejnění záměru pronájmu bytu č. 12 v Příbrami VI, U Dolu Anna 26, 1+0, 37,43 m² dle Zásad jako sociální, 22) přidělení bytu č. 1 v Příbrami II, Ţiţkova 326, 1+0, 37,62 m² - byt pro veřejně prospěšné zaměstnance - Městská policie, pro, 23) znovuzveřejnění záměru pronájmu bytu č. 18 v Příbrami IV, Čs.armády 5, 1+0, 38,12 m²dle Zásad jako sociální, 24) zařazení uvolněného bytu č. 6 v Příbrami IV, Březnická 158, 1+1, 40,50 m² dle Zásad jako sociální. 7

8 II. n e s c h v a l u j e přidělení bytu č. 12 v Příbrami VI, U Dolu Anna 26, 1+0, 37,43 m² - byt pro veřejně prospěšné zaměstnance, ţádnému z ţadatelů. III. b e r e n a v ě d o m í ţádost Volejbalového klubu Příbram o.s. o přidělení bytu pro hráče volejbalového klubu. Hlasováno o vyjmutí bytů z kategorie pro veřejně prospěšné zaměstnance. Usn. nebylo přijato. Rada n e s c h v a l u j e 1) ţádost paní o vyjmutí bytu č. v Příbrami IV, Čs.armády 5, z kategorie bytů pro veřejně prospěšné zaměstnance Divadlo Příbram, 2) ţádost pana o vyjmutí bytu č. v Příbrami VII, Politických vězňů 301, z kategorie bytů pro veřejně prospěšné zaměstnance Město Příbram. Návrh nebyl přijat. hl. pro 1 proti 0 zdrţ. 4 22) Pronájem prostoru č. 701 v Příbrami VIII, ul. Čechovská č. p. 60 R.usn.č.776/2014 pronájem prostoru č. 701 v Příbrami VIII, ul. Čechovská č. p. 60 pro: Společenství vlastníků b. j., ul. Čechovská 60, Příbram VIII, Příbram VIII, IČ , na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou šest měsíců, za cenu 1.200,00 Kč/m 2 /rok (základní nájemné) povýšené kaţdoročně o míru inflace, za účelem uţívání prostor jako kočárkárny a kolárny. 23) Pronájem prostoru č. 701 v Příbrami VII, ul. Ţeţická č. p. 193 R.usn.č.777/2014 pronájem prostoru č. 701 v Příbrami VII, ul. Ţeţická č. p. 193 pro: Příbramské betlémáře, pošt. přihrádka 5, Příbram VIII, IČ , na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou šest měsíců, za cenu 2,00 Kč/m 2 /rok (základní nájemné) povýšené kaţdoročně o míru inflace, za účelem uţívání prostor jako spolkové knihovny, k uskladnění sbírky betlémů a medailí a ke zřízení malé řezbářské dílny pro ukázku řezby. 24) Ţádost Farní charity o bezplatný pronájem tělocvičny v Příbrami VII, ul. Ţeţická č. p. 193 Hlasováno o návrhu MUDr. Šedivého. R.usn.č.778/2014 Rada I. b e r e n a v ě d o m í ţádost Farní charity o bezplatný pronájem tělocvičny v Příbrami VII, ul. Ţeţická č. p II. u k l á d á Městské realitní kanceláři vyhlásit záměr pronájmu tělocvičny v Příbrami VII, ul. Ţeţická č. p. 193 pro Farní charitu. 25) Ţádost o povolení umístění mobilního stojanu 8

9 Usn. nebylo přijato. umístění mobilního stojanu v Příbrami II, Jiráskovy sady u průchodu čp. 7 (Zlatý Kříţ), ve dnech středa a sobota celoročně, za účelem bezplatného nabízení biblické vzdělávací literatury Svědků Jehovových, pro Náboţenskou společnost Svědkové Jehovovi ČR, Bryksova 139/37, Praha 14. Návrh nebyl přijat. hl. pro 0 proti 0 zdrţ. 5 26) Ţádost o sníţení nájmu v restauraci Zlatý soudek v Příbrami I/98 Hlasováno o návrhu MUDr. Šedivého. R.usn.č.779/2014 Rada o d k l á d á projednání materiálu z dnešního jednání RM. proti 0 zdrţ. 1 Jednání RM opustil Ing. Molnár počet členů RM 4. 27) Informace týkající se ţádosti ČR ÚZSVM, pracoviště Příbram, o vyjádření z hlediska vlastníka sousedního pozemku R.usn.č.780/2014 Rada n e m á (z hlediska města Příbram jako vlastníka sousedních pozemků p. č a p.č v k. ú. Příbram) námitky k prodeji pozemků p. č. 1602/1 a p. č v k. ú. Příbram, které jsou ve vlastnictví ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeţí 42, Praha, IČO , firmě WESEN a.s. 28) Záměr výkupu pozemků p. č. 4219/1 a p. č. 4219/109 v katastrálním území Příbram R.usn.č.781/2014 Rada I. b e r e n a v ě d o m í nabídku ČR DIAMO, s. p., týkající se moţnosti výkupu pozemků p. č. 4219/1 a p. č. 4219/109 v katastrálním území Příbram městem Příbram. II. u k l á d á odboru právnímu předloţit materiál na zasedání zastupitelstva města. 29) Záměr výkupu pozemků p. č. 715/105, p. č. st a p. č. st v katastrálním území Březové Hory R.usn.č.782/2014 Rada I. b e r e n a v ě d o m í nabídku ČR DIAMO, s. p., týkající se moţnosti výkupu pozemků p. č. 715/105, p. č. st a p. č. st v katastrálním území Březové Hory městem Příbram. II. u k l á d á odboru právnímu předloţit materiál na zasedání zastupitelstva města. 9

10 30) Ţádost o prodej pozemků p. č. 283/8, p. č. 283/12, p. č. 283/14, p. č. 283/21, p. č. 283/25 v k. ú. Kozičín R.usn.č.783/2014 Rada I. b e r e n a v ě d o m í ţádost paní, bytem o prodej pozemků p. č. 283/8, p. č. 283/12, p. č. 283/14, p. č. 283/21, p. č. 283/25 v k. ú. Kozičín. II. u k l á d á odboru právnímu předloţit materiál na zasedání zastupitelstva města. 31) Ţádost o bezúplatný převod případně prodej pozemku p. č. 1047/4 v katastrálním území Příbram R.usn.č.784/2014 Rada I. n e d o p o r u č u j e ZM schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 1047/4 v katastrálním území Příbram panu, bytem. II. d o p o r u č u j e ZM schválit prodej pozemku p. č. 1047/4 v katastrálním území Příbram, za cenu Kč/m 2, panu, bytem s tím, ţe kupující: - uhradí částku ve výši 23 Kč/m 2 /rok za bezesmluvní uţívání pozemku za 2 roky zpětně - uhradí náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku ve výši Kč. 32) Ţádost o bezúplatný převod pozemku p. č. 907/4 v katastrálním území Milín R.usn.č.785/2014 Rada d o p o r u č u j e ZM schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 907/4 v katastrálním území Milín do vlastnictví obce Milín, 11. května 27, Milín, IČO ) Ţádost o sníţení kupní ceny za prodej části pozemku p. č. 977 a části pozemku p. č. 980 v k. ú. Příbram R.usn.č.786/2014 Rada I. b e r e n a v ě d o m í ţádost pana, bytem o sníţení kupní ceny za prodej části pozemku p. č. 977 a části pozemku p. č. 980 v k. ú. Příbram. II. u k l á d á odboru právnímu předloţit materiál na zasedání zastupitelstva města. 34) Výkup pozemků p. č. 1282/4 a p. č. 1282/7 v katastrálním území Příbram R.usn.č.787/2014 Rada d o p o r u č u j e ZM schválit výkup pozemků p. č. 1282/4 a p. č. 1282/7 v katastrálním území Příbram, které jsou ve vlastnictví ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeţí 42, Praha 2, IČO , za kupní cenu Kč. 35) Bezúplatný převod pozemku p. č. 716/40 v katastrálním území Březové Hory R.usn.č.788/2014 Rada d o p o r u č u j e ZM 10

11 schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 716/40 v katastrálním území Březové Hory z vlastnictví ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeţí 42, Praha 2, IČO , do vlastnictví města Příbram. 36) 1) Návrh na revokaci usnesení zastupitelstva města č. 842/2014/ZM ze dne ) Ţádost o uzavření pachtovní smlouvy na propachtování části pozemku p. č. 3637/1 o vým. 38 m 2 v katastrálním území Příbram R.usn.č.789/2014 Rada I. d o p o r u č u j e ZM schválit revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram č. 842/2014/ZM ze dne II. s c h v a l u j e propachtování části pozemku p. č. 3637/1 o výměře 38 m 2 z celkové výměry 335 m 2 (dle geometrického plánu se jedná o pozemek p. č. 3637/149) v katastrálním území Příbram, za cenu 233 Kč/rok, na dobu neurčitou, mezi propachtovatelem městem Příbram a pachtýřem, bytem s tím, ţe pachtýř uhradí náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku ve výši Kč. 37) Ţádost o prodej pozemku p. č. st. 853 v k. ú. Březové Hory R.usn.č.790/2014 Rada I. d o p o r u č u j e ZM schválit prodej pozemku p. č. st. 853 v k. ú. Březové Hory za cenu Kč/m 2, panu, bytem. II. s c h v a l u j e úhradu za bezesmluvní uţívání pozemku p. č. st. 853 v k. ú. Březové Hory, a to za 2 roky zpětně, za cenu 66 Kč/m 2 /rok. 38) Ţádost o zřízení věcného břemene cesty přes část pozemku p. č. 36/1 v k. ú. Příbram Usn. nebylo přijato. bezúplatné zřízení věcného břemene cesty kdekoliv přes část pozemku ve vlastnictví města Příbram, a to pozemku p. č. 36/1 v k. ú. Příbram, jehoţ součástí je stavba pro administrativu č. p. 108 v Příbrami I, ve prospěch pozemku p. č. 37 v k. ú. Příbram, jehoţ součástí je stavba občanského vybavení č. p. 187 v Příbrami I, přičemţ předmětná část pozemku p. č. 36/1 v k. ú. Příbram bude v příslušném geometrickém plánu vymezena tak, ţe ji bude z pohledu z ulice tvořit plocha za stávajícími vjezdovými vraty leţící vlevo od přímkové spojnice mezi pravým okrajem pohyblivé části pravého křídla vjezdových vrat a nejbliţším rohem budovy č. p. 108 a dále na ni souvisle navazující plocha dvorové části leţící mezi budovou č. p. 108 a ostatními stavbami tvořícími tuto dvorovou část, které jsou součástmi pozemků p. č. 38/2, p. č. 36/2, p. č. 36/3, p. č. 47 a p. č. 37, vše v k. ú. Příbram (viz fotografii vjezdové části a fotografii dvorové části a vyšrafovanou část na ortofotomapě, které jsou součástí předloţeného materiálu). V době uzavírání příslušných smluvních vztahů týkajících se zřízení věcného břemene bude v těchto smluvních dokumentech uveden jako oprávněný z věcného břemene ten, kdo bude v té době vlastníkem pozemku, v jehoţ prospěch se věcné břemeno zřizuje. Návrh nebyl přijat. hl. pro 2 proti 0 zdrţ. 2 39) Ţádost o zřízení věcného břemene budoucího uloţení NTL plynovodní přípojky - p. č. 2604/175 a p. č. 2628/1, vše v k. ú. Příbram 11

12 R.usn.č.791/2014 zřízení věcného břemene uloţení NTL plynovodní přípojky přes pozemky ve vlastnictví města Příbram, a to p. č. 2604/175 a p. č. 2628/1, vše v k. ú. Příbram, ve prospěch společnosti KWP, s.r.o., se sídlem Praha 4 Modřany, Pejevové 3128, PSČ , IČO Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to: pozemek p. č. 2604/175 místní komunikace III. tř. - uloţení kříţením komunikace za cenu Kč/bm pozemek p. č. 2628/1 místní komunikace III. tř., zeleň - uloţení kříţením komunikace za cenu Kč/bm a podélné uloţení do komunikace za cenu 400 Kč/bm - uloţení v zeleni za cenu 100 Kč/bm. Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 40) Ţádost o zřízení věcného břemene budoucího uloţení kabelové přípojky NN v k. ú. Příbram R.usn.č.792/2014 zřízení věcného břemene uloţení kabelové přípojky NN přes pozemky ve vlastnictví města Příbram, a to p. č. 2628/1, p. č. 2604/112, p. č. 2604/118, p. č. 2604/121 a p. č. 2604/122, vše v k. ú. Příbram, ve prospěch pozemku p. č. 2640/3 v k. ú. Příbram, jehoţ součástí je stavba průmyslového objektu č. p. 131 v Příbrami IV a pozemku p. č. 2640/7 v k. ú. Příbram, přičemţ v době uzavírání příslušných smluvních vztahů týkajících se zřízení věcného břemene budou v těchto smluvních dokumentech uvedeni jako oprávnění z věcného břemene ti, kteří budou v té době vlastníky pozemků, v jejichţ prospěch se věcné břemeno zřizuje. Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to: pozemek p. č. 2628/1 místní komunikace III. tř. uloţení kříţením komunikace za cenu 700 Kč/bm a podélné uloţení do komunikace za cenu 200 Kč/bm pozemek p. č. 2604/112 místní komunikace III. tř., chodník uloţení kříţením komunikace za cenu 700 Kč/bm uloţení v chodníku za cenu 50 Kč/bm pozemek p. č. 2604/118 účelová komunikace, zeleň uloţení v účelové komunikaci a v zeleni za shodnou cenu 50 Kč/bm pozemek p. č. 2604/121 zeleň uloţení v zeleni za cenu 50 Kč/bm pozemek p. č. 2604/122 místní komunikace IV. tř., chodník uloţení v komunikaci IV. tř. a v chodníku za shodnou cenu 50 Kč/bm. Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 41) Ţádost o zřízení věcného břemene umístěného vzdušného vedení, p. č v k. ú. Příbram - doprojednání R.usn.č.793/2014 zřízení věcného břemene umístěného vzdušného vedení přes pozemek ve vlastnictví města Příbram, a to p. č v k. ú. Příbram, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČO Věcné břemeno umístění vzdušného vedení (opěrné body mimo vozovku) přes pozemek p. č v k. ú. Příbram bude oceněno dle "Zásad", čl. II. odst. 7 bod VIII., kde je cena stanovena pro podnikatelské subjekty ve výši 100 Kč/bm. 12

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 13.10.2014

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 02.06.2014

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 13.04.2015

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 30.12.2013

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 07.01.2015

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 08.12.2014

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 13.01.2014

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 16.02.2015

Více

U s n e s e n í. z mimořádného jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 17. 12. 2007 od 13,00 hodin v budově čp.

U s n e s e n í. z mimořádného jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 17. 12. 2007 od 13,00 hodin v budově čp. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

1. schvaluje následující rozpočtová opatření:

1. schvaluje následující rozpočtová opatření: MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 2. schůze Rady města Hranic, dne 15. 12. 2014 Usnesení 29/2014 - RM 2 ze dne 15. 12. 2014 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise PhDr. Vladimír Juračka Usnesení

Více

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin)

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin) Zápis Č.j. 2/12/2010 - ZO - Z Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 20. 12. 2010 v zasedací síni OÚ Program: 1. Zpráva o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za IV. čtvrtletí

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015 Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení program rady města v předloženém znění. Usnesení 390/2015 - RM 11 ze dne 30.

Více

U s n e s e n í. ze 7. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 14.5. 2007 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

U s n e s e n í. ze 7. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 14.5. 2007 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

USNESENÍ. z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015. 1. schvaluje program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise.

USNESENÍ. z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015. 1. schvaluje program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise. MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015 Usnesení 115/2015 - RM 4 ze dne 9. 2. 2015 Zahájení, schválení programu program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise.

Více

USNESENÍ. z 79. schůze Rady města Hranic, dne 22. 9. 2014

USNESENÍ. z 79. schůze Rady města Hranic, dne 22. 9. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 79. schůze Rady města Hranic, dne 22. 9. 2014 Usnesení 2541/2014 - RM 79 ze dne 22. 9. 2014 Zahájení program schůze rady města v předloţeném znění Ondriášová Radka, starostka Usnesení

Více

Příloha č. 1. Zpráva o vývoji hospodaření a čerpání rozpočtu města Příbram

Příloha č. 1. Zpráva o vývoji hospodaření a čerpání rozpočtu města Příbram Příloha č. 1 Zpráva o vývoji hospodaření a čerpání rozpočtu města Příbram za rok 2013 2 Obsah Strana Úvod - zpráva o vývoji hospodaření města Příbram a jím zřízených organizací a plnění rozpočtu za rok

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 32. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.12.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 43. schůzi 26.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

USNESENÍ. z 1. schůze Rady města Hranic, dne 1. 12. 2014

USNESENÍ. z 1. schůze Rady města Hranic, dne 1. 12. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 1. schůze Rady města Hranic, dne 1. 12. 2014 Usnesení 1/2014 - RM 1 ze dne 1. 12. 2014 Zahájení, schválení programu program schůze rady města s doplněním dle zápisu Usnesení 2/2014

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 14. schůzi 07.09.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 140 Vydána dne 18.12.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4557. Zpráva o vyřízení interpelací 4558. Návrh na

Více

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 10. dubna 2012 (RM č. 12)

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 10. dubna 2012 (RM č. 12) V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 10. dubna 2012 (RM č. 12) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu,

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010 Roč ník 2010 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 4 Vydána dne 26.11.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 92. Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2279/13/2007 Zpráva o činnosti MP Nový Jičín za II. čtvrtletí

Více

U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 10. 7. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 10. 7. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 10. 7. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2261/12/2007 Finanční problematika: 1) změna závazných ukazatelů

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více