Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů."

Transkript

1 Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne od hodin na Městském úřadě Příbram 1) Zahájení, ověřovatelé Ověřovatelé: Václav Černý Jiřina Kaiserová 2) Program včetně návrhů změn a doplňků P r o g r a m: 1. Zahájení, ověřovatelé 2. Program včetně návrhu změn a doplňků 3. Informace 4. Kontrola zápisu a usnesení 5. Interpelace 6. Stanovení maximální ceny za nucené odtahy osobních automobilů na území města Příbram a za sluţby parkovišť slouţících ke střeţení takto odtaţených automobilů 7. Ţádost o schválení přijmutí finančních darů 8. Ţádost o převzetí záštity starosty města 9. Poskytování grantů občanským sdruţením a veřejně prospěšným organizacím působícím na poli poţární ochrany 10. Komise RM (staženo z programu) 11. Ţádost o podporu (Jan Černý) 12. Informace ředitele Vzdělávacího institutu Středočeského kraje o realizaci projektu Akademie 3. věku a ţádost o finanční podporu projektu na rok Waldorfská škola Příbram základní škola a střední škola vyhlášení ředitelského volna 14. Ţádost o udělení výjimky po splnění věkové kategorie 15 let věku dvou klientů Městských jeslí a rehabilitačního stacionáře Příbram do února Nabídka zřízení a provozování domova pro seniory a domova se zvláštním reţimem 16. Seznam nevyřízených ţádostí o byt v Domě s pečovatelskou sluţbou Příbram a přehled přidělených bytů v roce Návrh na přidělení bytu č. 9 v DPS Příbram VIII, Brodská Návrh na přidělení bytu č. 30 v DPS Příbram VIII, Brodská Návrh na přidělení bytu č. 50 v DPS Příbram I, Hradební Ţádost o udělení výjimky k zařazení do seznamu ţadatelů o byt v DPS 21. Ţádost o udělení výjimky k zařazení do seznamu ţadatelů o byt v DPS 22. Ţádost spolku ŢIVOT 90, sociální sluţby tísňové péče AREION pro seniory a osoby se zdravotním postiţením, o uloţení klíčů na Městskou policii Příbram 23. Plán práce FV ZM Příbram na rok Ţádost o schválení sídla v nebytovém prostoru v Příbrami I/ Ţádost Společenství pro dům Dlouhá 101, Příbram III o odsouhlasení výkupu pozemku 26. Ţádost MŠ o převod bytové jednotky na nebytový prostor 27. Ţádost o pronájem nebytového prostoru v Příbrami I/ Ţádost o úhradu vynaloţených nákladů na zvelebení D clubu 29. Informace stav pohledávek nájemce NP v Příbrami VII Návrh na částečnou revokaci usnesení RM č. 739/2013 ze dne Ţádost o zřízení věcného břemene budoucího uloţení kabelového vedení NN p. č. 75/7 v k. ú. Orlov 32. Ţádost o zřízení věcného břemene budoucího uloţení kabelového vedení NN a budoucího umístění zděného pilíře - p. č. 2868/1 a p. č v k. ú. Příbram 33. Ţádost o vydání stanoviska k provedení preventivní údrţby v ochranném pásmu plynárenského zařízení - pozemek p. č. 2863/35 v k. ú. Příbram 1

2 34. Ţádost o vydání stanoviska k provedení preventivní údrţby v ochranném pásmu plynárenského zařízení - pozemek p. č. 1117/5 v k. ú. Příbram 35. Návrh na uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě se společností Městské lesy Příbram s.r.o. o pronájmu nemovitého majetku ze dne ve znění jejích dodatků č Ţádost o odprodej případně pronájem části pozemku p. č. 48/1 o vým. cca 2 m 2 v k. ú. Trhové Dušníky 37. Ţádost o směnu části pozemku p. č. 4606/1 o vým. cca 193 m 2 za část pozemku p. č o vým. cca 34 m 2 vše v katastrálním území Příbram 38. Ţádost o vydání stanoviska k provedení preventivní údrţby v ochranném pásmu plynárenského zařízení k. ú. Březové Hory 39. Ţádost o vydání stanoviska k provedení preventivní údrţby v ochranném pásmu plynárenského zařízení k. ú. Příbram 40. Návrh nových limitů pojištění odpovědnosti města 41. Organizace provozu v MŠ zřizovaných městem Příbram v období červenec srpen Pojmenování ulic v lokalitě Sázky-Barandov 43. Partnerství k projektu Rekonstrukce hřiště u ZŠ 28. října 44. Ţádost o dotaci na projekt Výstavba klidové zóny Ryneček 45. Aktualizace seznamu projektů v rámci IPRM pro r Schválení Roční monitorovací zprávy o postupu realizace IPRM 47. Návrh na podání výpovědi z nájmu bytu v DPS v Hradební ul. čp. 69 v Příbrami I 48. Výběr zhotovitele stavebních prací Rekonstrukce budovy zřízení nové mateřské školy v Příbrami, nám. Dr. Josefa Theurera výsledek 49. Výběr zhotovitele stavebních prací Cyklostezka Hořejší Obora Flusárna výsledek 50. Zadávací dokumentace Výběr zhotovitele stavebních prací Rekonstrukce a modernizace místních komunikací v Příbrami 2. etapa 51. Různé R.usn.č.111/2014 program dnešního jednání. 3) Informace 4) Kontrola zápisu a usnesení 5) Interpelace 6) Stanovení maximální ceny za nucené odtahy osobních automobilů na území města Příbram a za sluţby parkovišť slouţících ke střeţení takto odtaţených automobilů R.usn.č.112/2014 Rada s o u h l a s í se stanovením maximální ceny za nucené odtahy osobních automobilů na území města Příbram a za sluţby parkovišť slouţících ke střeţení takto odtaţených automobilů tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě. 7) Ţádost o schválení přijmutí finančních darů R.usn.č.113/2014 přijmutí finančních darů v celkové výši ,- Kč. Všechny finanční dary jsou určeny na akci Vánoce v divadle, která se konala

3 8) Ţádost o převzetí záštity starosty města R.usn.č.114/2014 převzetí záštity starosty města Příbram nad akcí Divadlo patří dětem, která se koná ) Poskytování grantů občanským sdruţením a veřejně prospěšným organizacím působícím na poli poţární ochrany R.usn.č.115/2014 termín pro podání ţádostí na poskytování grantů občanským sdruţením a veřejně prospěšným organizacím působícím na poli poţární ochrany od do Ţádosti budou přijímány výhradně prostřednictvím jednotné internetové aplikace. 10) Komise RM (staženo z programu) 11) Ţádost o podporu ( ) Hlasováno o návrhu MUDr. Šedivého. R.usn.č.116/2014 Rada o d k l á d á projednání materiálu z dnešního jednání RM s tím, ţe odbor školství, kultury, sportu a informačních sluţeb materiál doplní o další informace. 12) Informace ředitele Vzdělávacího institutu Středočeského kraje o realizaci projektu Akademie 3. věku a ţádost o finanční podporu projektu na rok 2014 R.usn.č.117/2014 Rada I. b e r e n a v ě d o m í informaci ředitele Vzdělávacího institutu Středočeského kraje o výsledcích realizace a o plánovaných aktivitách projektu Akademie 3. věku v roce II. s o u h l a s í s poskytnutím dotace ve výši 50 tis. Kč na částečnou úhradu studijních nákladů občanům města Příbrami v rámci studia Akademie 3. věku v roce 2014, která bude kryta z kapitoly 777, prvek 1301 rezerva (ostatní školství). 13) Waldorfská škola Příbram základní škola a střední škola vyhlášení ředitelského volna R.usn.č.118/2014 Rada b e r e n a v ě d o m í oznámení ředitelky Waldorfské školy Příbram o vyhlášení ředitelského volna z organizačních důvodů ve dnech a ) Ţádost o udělení výjimky po splnění věkové kategorie 15 let věku dvou klientů Městských jeslí a rehabilitačního stacionáře Příbram do února

4 R.usn.č.119/2014 udělení výjimky po splnění věkové kategorie 15 let věku dvou klientů Městských jeslí a rehabilitačního stacionáře Příbram. 15) Nabídka zřízení a provozování domova pro seniory a domova se zvláštním reţimem Hlasováno o návrhu J. Kaiserové. R.usn.č.120/2014 Rada n e s c h v a l u j e zřízení a provozování domova pro seniory a domova se zvláštním reţimem společností SENIOR DOMY POHODA, a.s. 16) Seznam nevyřízených ţádostí o byt v Domě s pečovatelskou sluţbou Příbram a přehled přidělených bytů v roce 2013 R.usn.č.121/2014 Rada b e r e n a v ě d o m í seznam nevyřízených ţádostí o byt v Domě s pečovatelskou sluţbou Příbram a přehled přidělených bytů v roce ) Návrh na přidělení bytu č. 9 v DPS Příbram VIII, Brodská 101, pro paní, bytem R.usn.č.122/2014 přidělení bytu č. 9 v DPS Příbram VIII, Brodská 101, pro paní, bytem. 18) Návrh na přidělení bytu č. 30 v DPS Příbram VIII, Brodská 101, pro paní a pana, bytem R.usn.č.123/2014 přidělení bytu č. 30 v DPS Příbram VIII, Brodská 101, pro paní a pana, bytem. 19) Návrh na přidělení bytu č. 50 v DPS Příbram I, Hradební 69, pro paní, bytem R.usn.č.124/2014 přidělení bytu č. 50 v DPS Příbram I, Hradební 69, pro paní, bytem. 20) Ţádost o udělení výjimky k zařazení do seznamu ţadatelů o byt v DPS pro paní, bytem R.usn.č.125/2014 4

5 Rada n e s c h v a l u j e udělení výjimky k zařazení do seznamu ţadatelů o byt v DPS pro paní, bytem. 21) Ţádost o udělení výjimky k zařazení do seznamu ţadatelů o byt v DPS pro pana, bytem R.usn.č.126/2014 Rada n e s c h v a l u j e udělení výjimky k zařazení do seznamu ţadatelů o byt v DPS pro pana, bytem. 22) Ţádost spolku ŢIVOT 90, sociální sluţby tísňové péče AREION pro seniory a osoby se zdravotním postiţením, o uloţení klíčů na Městsku policii Příbram Hlasováno o návrhu M. Poulíčka. R.usn.č.127/2014 Rada s t a h u j e projednání materiálu z dnešního jednání RM s tím, ţe materiál bude doplněn o stanovisko Azylového domu města Příbram a Městské policie Příbram. Jednání RM opustil S. Chrastina počet členů RM 5. 23) Plán práce FV ZM Příbram na rok 2014 R.usn.č.128/2014 Rada d o p o r u č u j e ZM schválit Plán práce Finančního výboru Zastupitelstva města Příbram na rok hl. pro 5 24) Ţádost o schválení sídla v nebytovém prostoru v Příbrami I/16 R.usn.č.129/2014 ţádost, nájemce nebytového prostoru v Příbrami I, Milínská 15, o schválení sídla za účelem podnikání v nebytovém prostoru v Příbrami I/16. hl. pro 5 25) Ţádost Společenství pro dům Dlouhá 101, Příbram III, o odsouhlasení výkupu pozemku R.usn.č.130/2014 Rada d o p o r u č u j e ZM schválit odkoupení pozemku parc. č. 445/7 v kat. území Příbram o výměře 17 m 2, do vlastnictví jednotlivých spoluvlastníků domu Společenství pro dům Dlouhá 101, Příbram III, za cenu ,00 Kč. hl. pro 5 Na jednání RM se vrátil S. Chrastina počet členů RM 6. 5

6 26) Ţádost MŠ o převod bytové jednotky na nebytový prostor R.usn.č.131/2014 Rada I. s c h v a l u j e vyjmutí bytové jednotky v Příbrami VII, Bratří Čapků 278 z bytového fondu. II. u k l á d á 1) Městské realitní kanceláři provést změnu uţívání bytové jednotky na skladové prostory, 2) odboru školství, kultury, sportu a informačních sluţeb dát do výpůjčky Mateřské školce v ulici Bratří Čapků 278 v Příbrami VII skladové prostory. 27) Ţádost o pronájem nebytového prostoru v Příbrami I/186 Hlasováno o návrhu MUDr. Šedivého. R.usn.č.132/2014 vyhlášení záměru pronájmu nebytového prostoru bývalé výměníkové stanice v Příbrami I, ul. Hálkova č.p. 186 pro společnost LESOBS, se sídlem Tichá 483, Příbram III, IČ ) Ţádost pana o úhradu vynaloţených nákladů na zvelebení D clubu Hlasováno o návrhu V. Černého. Usn. nebylo přijato. úhradu vynaloţených nákladů v bývalém nebytovém prostoru v Příbrami VII-400 ve výši ,- Kč. Návrh nebyl přijat. hl. pro 1 proti 1 zdrţ. 4 Hlasováno o návrhu M. Poulíčka. R.usn.č.133/2014 úhradu vynaloţených nákladů v bývalém nebytovém prostoru v Příbrami VII-400 ve výši ,- Kč. 29) Informace stav pohledávek, nájemce NP v Příbrami VII-400 R.usn.č.134/2014 Rada I. b e r e n a v ě d o m í předloţenou informaci o stavu pohledávek, nájemce NP v Příbrami VII-400. II. u k l á d á Městské realitní kanceláři jednat s dluţníkem o úhradě dluhu do konce března ) Návrh na částečnou revokaci usnesení RM č. 739/2013 ze dne R.usn.č.135/2014 6

7 částečnou revokaci usnesení RM č. 739/2013 ze dne , kdy předmětem revokace je zřízení věcného břemene uloţení vodovodní přípojky přes pozemek ve vlastnictví města Příbram, a to p. č. 12/3 v k. ú. Orlov, ve prospěch pozemku p. č. 39/2 v k. ú. Orlov. 31) Ţádost o zřízení věcného břemene budoucího uloţení kabelového vedení NN p. č. 75/7 v k. ú. Orlov R.usn.č.136/2014 zřízení věcného břemene uloţení kabelového vedení NN přes pozemek ve vlastnictví města Příbram, a to p. č. 75/7 v k. ú. Orlov, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín - Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČO Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to: pozemek p. č. 75/7 - nezpevněná krajnice silnice III/ uloţení v krajnici za cenu ve výši 100 Kč/bm. Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 32) Ţádost o zřízení věcného břemene budoucího uloţení kabelového vedení NN a budoucího umístění zděného pilíře - p. č. 2868/1 a p. č v k. ú. Příbram R.usn.č.137/2014 zřízení věcného břemene uloţení kabelového vedení NN přes pozemky ve vlastnictví města Příbram, a to p. č. 2868/1 a p. č v k. ú. Příbram a umístění zděného pilíře na pozemku p. č. 2868/1 v k. ú. Příbram, ve prospěch společnosti Příbramská teplárenská a.s., se sídlem Příbram VI, Obecnická 269, PSČ , IČO Věcné břemeno bude oceněno dle "Zásad", a to: pozemky p. č. 2868/1 a p. č nezpevněná krajnice účelové komunikace - U Lilky - uloţení v krajnici za cenu ve výši 100 Kč/bm - umístění 1 zděného pilíře za cenu Kč/ks. Cena věcného břemene bude navýšena o DPH podle platných právních předpisů. 33) Ţádost o vydání stanoviska k provedení preventivní údrţby v ochranném pásmu plynárenského zařízení - pozemek p. č. 2863/35 v k. ú. Příbram Hlasováno o návrhu M. Poulíčka. R.usn.č.138/2014 Rada s o u h l a s í s vydáním stanoviska, jímţ město Příbram jako vlastník pozemku p. č. 2863/35 v k. ú. Příbram, dotčeného plánovanou preventivní údrţbou v ochranném pásmu plynárenského zařízení, prohlásí, ţe odstranění stromoví a jiných porostů v ochranném pásmu plynárenského zařízení neprovede vlastník sám s tím, ţe odstranění stromoví a jiných porostů, provede společnost RWE Distribuční sluţby s.r.o., případně jí pověřený dodavatel na náklady provozovatele distribuční soustavy, společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ , IČO a dřevní hmota bude ponechána na místě samém v celých délkách a vlastník pozemku, prostřednictvím Technických sluţeb města Příbrami, zuţitkuje veškerou vzniklou dřevní hmotu a odpad. 34) Ţádost o vydání stanoviska k provedení preventivní údrţby v ochranném pásmu plynárenského zařízení - pozemek p. č. 1117/5 v k. ú. Příbram R.usn.č.139/2014 7

8 Rada s o u h l a s í s vydáním stanoviska, jímţ město Příbram jako vlastník pozemku p. č. 1117/5 v k. ú. Příbram, dotčeného plánovanou preventivní údrţbou v ochranném pásmu plynárenského zařízení, prohlásí, ţe odstranění stromoví a jiných porostů v ochranném pásmu plynárenského zařízení neprovede vlastník sám s tím, ţe odstranění stromoví a jiných porostů, provede společnost RWE Distribuční sluţby s.r.o., případně jí pověřený dodavatel na náklady provozovatele distribuční soustavy, společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ , IČO a dřevní hmota bude ponechána na místě samém v celých délkách a vlastník pozemku, prostřednictvím Technických sluţeb města Příbrami, zuţitkuje veškerou vzniklou dřevní hmotu a odpad. 35) Návrh na uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě se společností Městské lesy Příbram s.r.o. o pronájmu nemovitého majetku ze dne ve znění jejích dodatků č. 1-7 R.usn.č.140/2014 uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o pronájmu nemovitého majetku ze dne , ve znění jejích dodatků č. 1 ze dne , dodatku č. 2 ze dne , dodatku č. 3 ze dne , dodatku č. 4 ze dne , dodatku č. 5 ze dne , dodatku č. 6 ze dne a dodatku č. 7 ze dne uzavřené mezi pronajímatelem městem Příbram a nájemcem společností Městské lesy Příbram s.r.o., který se bude týkat doplnění předmětu nájmu o pozemky p. č. 550 a p. č. 551 v katastrálním území Podlesí nad Litavkou. 36) Ţádost o odprodej případně pronájem části pozemku p. č. 48/1 o vým. cca 2 m 2 v k. ú. Trhové Dušníky Hlasováno o návrhu M. Poulíčka. Usn. nebylo přijato. Rada d o p o r u č u j e ZM schválit odprodej části pozemku p. č. 48/1 o výměře cca 2 m 2 (z celkové výměry 3177 m 2 ) v katastrálním území Trhové Dušníky, za cenu Kč/m 2, do SJM manţelů, bytem s tím, ţe kupující uhradí náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku ve výši Kč. Návrh nebyl přijat. hl. pro 3 proti 3 zdrţ. 0 R.usn.č.141/2014 úhradu za bezesmluvní uţívání části pozemku p. č. 48/1 o vým. cca 2 m 2 v k. ú. Trhové Dušníky, za 2 roky zpětně, za cenu 30 Kč/m 2 /rok. 37) Ţádost o směnu části pozemku p. č. 4606/1 o vým. cca 193 m 2 za část pozemku p. č o vým. cca 34 m 2 vše v katastrálním území Příbram R.usn.č.142/2014 Rada d o p o r u č u j e ZM schválit směnu části pozemku p. č. 4606/1 o vým. cca 193 m 2 z celkové výměry m 2 v katastrálním území Příbram, který je ve vlastnictví města Příbram, za část pozemku p. č o vým. cca 34 m 2 z celkové výměry 704 m 2 v katastrálním území Příbram, který je ve vlastnictví paní, bytem s tím, ţe: - paní doplatí cenu za rozdílnou výměru, a to: Kč/m 2 - část pozemku směněného do vlastnictví města Příbram nebude zatíţena ţádným omezením vlastnického práva 8

9 - paní uhradí ½ nákladů spojených s vypracováním znaleckého posudku ve výši Kč. 38) Ţádost o vydání stanoviska k provedení preventivní údrţby v ochranném pásmu plynárenského zařízení - k. ú. Březové Hory R.usn.č.143/2014 Rada s o u h l a s í s vydáním stanoviska, jímţ město Příbram jako vlastník pozemků p. č. 715/12, p. č. 715/24, p. č. 715/26, p. č. 715/27, p. č. 715/28, p. č. 715/33 a p. č. 715/38 v k. ú. Březové Hory, dotčených plánovanou preventivní údrţbou v ochranném pásmu plynárenského zařízení, prohlásí, ţe odstranění stromoví a jiných porostů v ochranném pásmu plynárenského zařízení neprovede vlastník sám s tím, ţe odstranění stromoví a jiných porostů, provede společnost RWE Distribuční sluţby s.r.o., případně jí pověřený dodavatel na náklady provozovatele distribuční soustavy, společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ , IČO a dřevní hmota bude ponechána na místě samém v celých délkách a vlastník pozemků, prostřednictvím Technických sluţeb města Příbrami, zuţitkuje veškerou vzniklou dřevní hmotu a odpad. 39) Ţádost o vydání stanoviska k provedení preventivní údrţby v ochranném pásmu plynárenského zařízení - k. ú. Příbram R.usn.č.144/2014 Rada s o u h l a s í s vydáním stanoviska, jímţ město Příbram jako vlastník pozemků p. č. 2732/15, p. č. 2732/32 a p. č. 2733/48 v k. ú. Příbram, dotčených plánovanou preventivní údrţbou v ochranném pásmu plynárenského zařízení, prohlásí, ţe odstranění stromoví a jiných porostů v ochranném pásmu plynárenského zařízení neprovede vlastník sám s tím, ţe odstranění stromoví a jiných porostů, provede společnost RWE Distribuční sluţby s.r.o., případně jí pověřený dodavatel na náklady provozovatele distribuční soustavy, společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ , IČO a dřevní hmota bude ponechána na místě samém v celých délkách a vlastník pozemků, prostřednictvím Technických sluţeb města Příbrami, zuţitkuje veškerou vzniklou dřevní hmotu a odpad. 40) Návrh nových limitů pojištění odpovědnosti města Hlasováno o návrhu M. Poulíčka. R.usn.č.145/2014 návrh nových limitů pojištění odpovědnosti města dle varianty č ) Organizace provozu v MŠ zřizovaných městem Příbram v období červenec - srpen 2014 R.usn.č.146/2014 Rada s o u h l a s í s navrhovanou organizací provozu v období červenec - srpen 2014 v mateřských školách zřizovaných městem Příbram. 42) Pojmenování ulic v lokalitě Sázky-Barandov R.usn.č.147/2014 9

10 Rada I. b e r e n a v ě d o m í materiál Pojmenování ulic v lokalitě Sázky-Barandov. II. u k l á d á odboru org. a vnitřních věcí předloţit materiál Pojmenování ulic v lokalitě Sázky-Barandov na zasedání ZM dne ) Partnerství k projektu Rekonstrukce hřiště u ZŠ 28. října R.usn.č.148/2014 uzavření smlouvy o partnerství s Hokejovým klubem HC Příbram, Tělocvičnou jednotou Sokol Příbram, Sborem dobrovolných hasičů Příbram I a Bruslařským klubem Příbram. 44) Ţádost o dotaci na projekt Výstavba klidové zóny Ryneček R.usn.č.149/2014 1) předloţení ţádosti o dotaci na projekt Výstavba klidové zóny Ryneček do Regionálního operačního programu NUTS 2 Střední Čechy, 2) uzavření smlouvy o partnerství s Tělocvičnou jednotou Sokol Příbram, Okresní hospodářskou komorou v Příbrami a Centrem pro zdravotně postiţené a seniory Středočeského kraje, o.p.s. (pobočka Příbram I). 45) Aktualizace seznamu projektů v rámci IPRM pro r R.usn.č.150/2014 aktualizovaný seznam projektů v rámci IPRM pro r dle předloţeného návrhu. 46) Schválení Roční monitorovací zprávy o postupu realizace IPRM R.usn.č.151/2014 Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM za období ) Návrh na podání výpovědi z nájmu bytu paní v DPS v Hradební ul. čp. 69 v Příbrami I R.usn.č.152/2014 podání výpovědi z nájmu bytu paní v DPS v Příbrami I, Hradební ) Výběr zhotovitele stavebních prací Rekonstrukce budovy zřízení nové mateřské školy v Příbrami, nám. Dr. Josefa Theurera výsledek R.usn.č.153/

11 Rada s c h v a l u j e 1) závěry hodnotící komise zpracované ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku Výběr zhotovitele stavebních prací - Rekonstrukce budovy zřízení nové mateřské školy v Příbrami, nám. Dr. Josefa Theurera 261, 2) vyloučení uchazeče č. 4, společnosti PRADAST spol. s r.o., se sídlem nám. Přemysla Otakara II. 10/6, České Budějovice 1, IČ , pro nesplnění poţadavků zadavatele stanovených v zadávacích podmínkách ve smyslu ust. 76 odst. 6 zákona, 3) zadání zakázky Výběr zhotovitele stavebních prací Rekonstrukce budovy zřízení nové mateřské školy v Příbrami, nám. Dr. Josefa Theurera 261, vítěznému uchazeči dle nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy se společností MONTURA s.r.o., se sídlem Počapská 261, Březnice, IČ , za nabídkovou cenu ,- Kč bez DPH. 49) Výběr zhotovitele stavebních prací Cyklostezka Hořejší Obora Flusárna - výsledek R.usn.č.154/2014 1) závěry hodnotící komise zpracované ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku Výběr zhotovitele stavebních prací - Cyklostezka Hořejší Obora Flusárna, 2) zadání zakázky Výběr zhotovitele stavebních prací Cyklostezka Hořejší Obora Flusárna, vítěznému uchazeči dle nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy se společností INVESSALES, spol. s. r. o., se sídlem Podskalská 1512/22, Praha 2 - Nové Město, IČ , za nabídkovou cenu ,44 Kč bez DPH. 50) Zadávací dokumentace - Výběr zhotovitele stavebních prací Rekonstrukce a modernizace místních komunikací v Příbrami 2. etapa R.usn.č.155/2014 Rada I. s c h v a l u j e zadávací dokumentaci na zakázku Výběr zhotovitele stavebních prací Rekonstrukce a modernizace místních komunikací v Příbrami 2. etapa. II. u k l á d á odboru silničního hospodářství a investic zadávací řízení realizovat. III. s c h v a l u j e 1) na zakázku Výběr zhotovitele stavebních prací Rekonstrukce a modernizace místních komunikací v Příbrami 2. etapa komisi pro otevírání obálek ve smyslu ust. 71 odst. 1 zákona ve sloţení: člen / náhradník Mgr. Radka Škubalová / Dagmar Drozenová Ing. Eva Černá / Ing. Pavel Bureš Bc. Richard Hadač / Ilona Trochová 2) na zakázku Výběr zhotovitele stavebních prací Rekonstrukce a modernizace místních komunikací v Příbrami 2. etapa hodnotící komisi ve smyslu ust. 74 zákona ve sloţení: člen / náhradník JUDr. Tomáš Samek / Mgr. Veronika Holá Ing. Juraj Molnár / Václav Černý Mgr. Radka Škubalová / Dagmar Drozenová Ing. Karel Cibulka / Ing. Filip Ondřejek Ing. Eva Černá / Ing. Pavel Bureš IV. p o v ě ř u j e hodnotící komisi v souladu s 59 odst. 3 zákona posouzením kvalifikace. 11

12 51) Různé Zápis ověřili: Václav Černý Jiřina Kaiserová MUDr. Ivan Šedivý, 1. místostarosta Zapsala: Iva Černohorská Dne Ověřeno: Vyvěšeno:

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 30.06.2014

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 25.01.2016

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného

Více

U s n e s e n í. ze 26. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 06.09.2010 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

U s n e s e n í. ze 26. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 06.09.2010 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z 9. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného

Více

48. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 09. 05. 2016

48. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 09. 05. 2016 Usnesení ze 48. schůze Rady města Rychvald, dne 09. 05. 2016 Kontrola usnesení 48/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 48/2. Rada města b e

Více

U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Tábora, konané 20.02.2012 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera.

U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Tábora, konané 20.02.2012 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Tábora, konané 20.02.2012 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. 1459 / 27 / 12 19/07 19/07 Ceník Technických služeb Tábor s. r. o. pro rok 2012 v působnosti

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 27.01.2014

Více

U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října 2007

U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října 2007 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 10. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. dubna 2011 od 13 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1. 6. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1. 6. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. USNESENÍ z 9. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 1. 6. 2015 od 16.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1.

Více

U snesení. ze 48. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 5. 2. 2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. ze 48. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 5. 2. 2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení ze 48. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 5. 2. 2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Tajemnice 48/1.1 Plnění úkolu uloženého radou města dne 27.3.2012

Více

Č. j. MUCH 69366/2015

Č. j. MUCH 69366/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI Č. j. MUCH 69366/2015 ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH Usnesení ÚDAJŮ) z 11. schůze Rady města Chebu

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 117 Vydána dne 26.4.2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3794. Návrh na úhradu podílu nákladů na revitalizaci

Více

USNESENÍ z 26. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 09. 2015

USNESENÍ z 26. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 09. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 26.

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

VI. odbor SVŠK č.usnesení:10/18/6/01 - Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v DPS,

VI. odbor SVŠK č.usnesení:10/18/6/01 - Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v DPS, Výpis Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 21. září 2010 (RM č. 18) Upozorněni: Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve zněni pozdějších

Více

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 59 AP PRK GP Produkty a služby v cestovním ruchu Nové cyklotrasy Třeboňska 499/2014-117 3. Rozpočtové

Více

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 13. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. května 2015 usnesením č. 2015/592 program 13. schůze rady města, konané dne 11.05.2015. usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Usnesení z 5. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 5. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 5. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu 5.1. Aktualizace č. 3 Územně analytických podkladů hl. m. Prahy 5.1.1.

Více

U S N E S E N Í z 10. schůze rady města konané dne 20. května 2008

U S N E S E N Í z 10. schůze rady města konané dne 20. května 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 10. schůze rady města konané dne 20.

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Usnesení RM č. 5/2015-RADA ze dne 22.01.2015

Usnesení RM č. 5/2015-RADA ze dne 22.01.2015 05/2015-RADA/243-5. Rada města ověřovatelem zápisu MUDr. Jiřinu Jirešovou 05/2015-RADA/244-5. Rada města předložený program jednání RM 05/2015-RADA/245-5. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk o splněných

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 76 Vydána dne 25.5.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2453. Zpráva o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 9. 12. 2015 od 16:00 hodin

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 13.01.2014

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 07.01.2015

Více

Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 28.01.2015 1095 ONI 31.01.2015 Splněné usnesení č.: 1025 Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T

Více

U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 25. září 2006

U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 25. září 2006 Město Trutnov - Zpracováno dne : 25.09.2006 U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 25. září 2006 OBSAH Kontrola usnesení 2006-234/5 Kontrola plnění usnesení ZM Mgr. Adamec Majetek města

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Rady města Kolína z 6. schůze konané dne 12.01.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Rady města Kolína z 6. schůze konané dne 12.01.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Rady města Kolína z 6. schůze konané dne 12.01.2015. Usnesení č. 6/193/2015 6/214/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 49. schůze rady města Mohelnice, která se ko nala dne 18.01.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 795/49/RM/2016 Schválení programu 49. zasedání

Více

Účast: Usn. RM č. 895/14 Usn. RM č. 896/14 Usn. RM č. 897/14

Účast: Usn. RM č. 895/14 Usn. RM č. 896/14 Usn. RM č. 897/14 Město Ostrov Usnesení z 29. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 13. října 2014 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Bc. Pavel

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 10. schůze 16. 5. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 10. schůze 16. 5. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

V Ý P I S 15. 2011 (RM

V Ý P I S 15. 2011 (RM V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 15. listopadu 2011 (RM č. 29) Upozorněni: Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve zněni pozdějších

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 23. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. října 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 27. 4. 2016 od 16:00 hodin

Více

Přehled usnesení [43/RM/9.12.2013]

Přehled usnesení [43/RM/9.12.2013] Page 1 of 7 Usnesení z 43. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 9.12. 2013 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/43/RM/2013 Kontrola plnění usnesení I. Rada města-bere na vědomí splněná

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 8 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 79 Vydána dne 29. srpna 2008 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2479. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených

Více

USNESENÍ 26. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 29.6.2015

USNESENÍ 26. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 29.6.2015 USNESENÍ 26. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 29.6.2015 Usnesení 352/2015 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Odpis pohledávky (Mgr. Čutková)

Více

RM bere na vědomí. RM ukládá

RM bere na vědomí. RM ukládá Rada města Blovice usnesení č. 07/10 z jednání rady města konaného dne 07.04.2010 od 15:00 hodin v kanceláři starosty města Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 169-209 RM schvaluje 169) výstavbu schodiště

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 10 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 63/2016/RM Místo konání: Městský úřad Slaný; kancelář starosty Den konání: 23 03 2016 Přítomní radní: pan Jiří Hůla, Ing. Milan Grohmann,

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. ze 30. schůze Rady města Slavičín, konané dne 15.11.2011

V Ý P I S U S N E S E N Í. ze 30. schůze Rady města Slavičín, konané dne 15.11.2011 V Ý P I S U S N E S E N Í ze 30. schůze Rady města Slavičín, konané dne 15.11.2011 Usnesení č. 30/0512/11 Žádost o změnu účelu grantu Mateřské centrum Slavičín uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 52/2011

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 17.03.2014

Více

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 2. června 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 2. června 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U s n e s e n í z 23. schůze rady města ze dne 27. listopadu 2006

U s n e s e n í z 23. schůze rady města ze dne 27. listopadu 2006 Město Trutnov - Zpracováno dne : 27.11.2006 U s n e s e n í z 23. schůze rady města ze dne 27. listopadu 2006 OBSAH Majetek města Nemovitosti - doporučení pro ZM 2006-1392/23 Horská čp. 150 2006-1393/23

Více

U S N E S E N Í. 3. Poskytnutí investiční dotace na pořízení služebního vozu pro DDM p.o. (R/324)

U S N E S E N Í. 3. Poskytnutí investiční dotace na pořízení služebního vozu pro DDM p.o. (R/324) U S N E S E N Í z 36. schůze Rady města Kojetína, konané dne 20. dubna 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti společnosti TECHNIS Kojetín spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín 3. Poskytnutí investiční

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 29/2015/RM Den konání: 10. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří Zíma,

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 11. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 8.10.2015

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 11. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 8.10.2015 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 11. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 8.10.2015 Usnesení č. 347 /15-413 /15 347/15 Volba návrhové komise 348/15 Schválení programu 349/15 Kontrola usnesení zastupitelstva

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 19.05.2014

Více

USNESENÍ z 38. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 21. listopadu 2007

USNESENÍ z 38. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 21. listopadu 2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 38.

Více

Usnesení. Změnu termínu plnění usnesení č. 1145/R/160112 z původního termínu 21.05.2012 na nový termín 23.07.2012.

Usnesení. Změnu termínu plnění usnesení č. 1145/R/160112 z původního termínu 21.05.2012 na nový termín 23.07.2012. Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 49. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 21.05.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015)

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 268. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 8. 6. 2016 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Krnov

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 8. 6. 2016 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Krnov Rada města KRNOVA SS 032/16/Ko U S N E S E N Í 32. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 8. 6. 2016 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Krnov čís. usn. 1303/32 1334/32 Rozdělovník - členové

Více

101. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 16.06.2014

101. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 16.06.2014 Usnesení ze 101. zasedání Rady města Rychvald, dne 16. 06. 2014 Kontrola usnesení 101/1. Rada města kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 101/2. Rada města 1. Zápis z 42.schůzky

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 17. června 2014 (RM č. 15)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 17. června 2014 (RM č. 15) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 17. června 2014 (RM č. 15) č.j.mukv25718/2014/kt sp.znak:101.2.2 sk.znak/lhůta:a/15 Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb.,

Více

U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 18/1.1 Program 18. zasedání

Více

U S N E S E N Í. 45. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. října 2008 ve 13.00 h v malé zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 45. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. října 2008 ve 13.00 h v malé zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 045/08/Za U S N E S E N Í 45. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. října 2008 ve 13.00 h v malé zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1307/45 1338/45 Rozdělovník - členové

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 28.11.2014

Více

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013.

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013. Strana č. 1 / 11 Přítomni: Zuzana Šídlová, Ing. Anna Kobosilová, Miloslav Václav, Jaroslav Ulbrich, Roman Málek, Eva Poláková, JUDr. Jana Zejdová, Pavel Chochola, Monika Rejnartová, Lucie Trnečková, František

Více

USNESENÍ z 23. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14.09.2015

USNESENÍ z 23. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14.09.2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 23.

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z 31. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 Usnesení 340/2012 - ZM 13 ze dne 3. 5. 2012 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 3.5.2012

Více

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení RM (tisk R/488)

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení RM (tisk R/488) 1 U S N E S E N Í z 46. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 8. srpna 2012, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk

Více

Usnesení z 12. schůze v roce 2011 konané 18. května 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. ruší. III. schvaluje

Usnesení z 12. schůze v roce 2011 konané 18. května 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. ruší. III. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 12. schůze v roce 2011 konané 18. května 2011 Usnesení s termínem č.: 367 taj. (ONI) 01.06. 428 taj. (OD) 01.06. Splněné usnesení: 337 R A D A M Ě S T A I. ukládá

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 22. února 2010 2/2010/ZM

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 22. února 2010 2/2010/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 22. února 2010 2/2010/ZM I. ZM bere na vědomí : 2.2010/5ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci starosty

Více

USNESENÍ č. 4 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 17. 2. 2015

USNESENÍ č. 4 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 17. 2. 2015 USNESENÍ č. 4 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 17. 2. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

U S N E S E N Í z 18. schůze rady města konané dne 20. října 2015

U S N E S E N Í z 18. schůze rady města konané dne 20. října 2015 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 18. schůze rady města konané dne 20.

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 Usnesení č. 507 /15-563 /15 507/15 Volba návrhové komise 508/15 Schválení programu 509/15 Schválení programu 510/15

Více

USNESENÍ 6. schůze Rady města Třebíče konané dne 15.03.2016

USNESENÍ 6. schůze Rady města Třebíče konané dne 15.03.2016 USNESENÍ 6. schůze Rady města Třebíče konané dne 15.03.2016 1/6/RM/2016 Zahájení a schválení programu 6. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 6. schůze Rady města Třebíče v roce 2016.

Více

U S N E S E N Í ze VII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 15. prosince 2011 v obřadní síni městského úřadu

U S N E S E N Í ze VII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 15. prosince 2011 v obřadní síni městského úřadu U S N E S E N Í ze VII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 15. prosince 2011 v obřadní síni městského úřadu Zastupitelstvo města: 112/VII./2011 zprávu o činnosti Rady města Kunovice od VI.

Více

U S N E S E N Í. 19. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 20. září 2011 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 19. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 20. září 2011 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 019/11/Pa U S N E S E N Í 19. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 20. září 2011 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 726/19-745/19 Rozdělovník - členové

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 6 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2014-2018 Číslo 55 Vydána dne 29. 1. 2016 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1668. Návrh na zřízení výboru pro spolupráci se ŠKODA

Více

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8. 4. 2013 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8. 4. 2013 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. USNESENÍ z 49. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 8. 4. 2013 od 9.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8.

Více

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ ze 16. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 13.06.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 30. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 14.03.2016

Město Horažďovice. Usnesení z 30. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 14.03.2016 Město Horažďovice Usnesení z 30. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 14.03.2016 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Přítomni: Omluveni: Host: Rada města byla usnášení schopná. Záležitosti OSM a MĚSTSKÉ SPORTOVNÍ TURNOV, s.r.o. Usnesení RM č.

Přítomni: Omluveni: Host: Rada města byla usnášení schopná. Záležitosti OSM a MĚSTSKÉ SPORTOVNÍ TURNOV, s.r.o. Usnesení RM č. USNESENÍ Rady Města Turnov ze zasedání dne 10. února 2014 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200 Sb.,

Více

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. z 16. schůze Rady města, konané dne 06. září 2007

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. z 16. schůze Rady města, konané dne 06. září 2007 M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ z 6. schůze Rady města, konané dne 06. září 2007 Rada města Klášterce nad Ohří projednala následující body: Usn. č. 600/6/2007 volí ověřovatele zápisu

Více

136. VÝPIS Z USNESENÍ

136. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 136. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 03.06.2014 R/374/2014-136. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. schválit Zřizovací listinu Technických

Více

USNESENÍ 4. schůze Rady města Třebíče konané dne 16.02.2016

USNESENÍ 4. schůze Rady města Třebíče konané dne 16.02.2016 USNESENÍ 4. schůze Rady města Třebíče konané dne 16.02.2016 1/4/RM/2016 Zahájení a schválení programu 4. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 4. schůze Rady města Třebíče v roce 2016.

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 38. jednání datum konání: 16.11.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 38. jednání datum konání: 16.11.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 38. jednání datum konání: 16.11.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 16.11.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0662/RM38/2015 Bezplatný výlep plakátů pro akci Českokrumlovský

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 R 26/16 R 27/16 R 28/16 R 29/16 Navýšení rozpočtů školských zařízení o prostředky na platy ze státního rozpočtu za IV. čtvrtletí 2015 a) souhlasí

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 52. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 14. 1.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 52. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 14. 1. 1 z 20 18.1.2016 16:23 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 52. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 14. 1. 201610:00 (usn. č. 1959/52 - usn. č. 2023/52) Bc.

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 14. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 21. června 2011 od 8 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

Usnesení 68. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 24. 10. 2013

Usnesení 68. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 24. 10. 2013 Usnesení 68. schůze Rady města Frenštát pod, konané dne 24. 10. 2013 1586/68 - Rada města schvaluje program 68. schůze rady města, konané 24. 10. 2013. 1587/68 - Rada města a) bere na vědomí plnění usnesení

Více

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 28/2010-2014 a č. 29/2010-2014 Tisk 631/2010-2014/RM

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 28/2010-2014 a č. 29/2010-2014 Tisk 631/2010-2014/RM U S N E S E N Í z 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 16. 1. 2013 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Stránka 1 z 11 číslo jednání: 53/2015/RM Den konání: 09 12 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Č. 180/2011 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod body: II. Záměry prodeje a ceny pozemků 1. Rada města ne záměr prodeje

Více

Usnesení. z 8. zasedání Rady obce Baška konané dne 18. 01. 2011 na OÚ Baška v 14:00 hod

Usnesení. z 8. zasedání Rady obce Baška konané dne 18. 01. 2011 na OÚ Baška v 14:00 hod Usnesení z 8. zasedání Rady obce Baška konané dne 18. 01. 2011 na OÚ Baška v 14:00 hod 1/8/2011 Rada obce schválila program 8. zasedání rady obce Baška tak, jak byl předloţen ----------- Ad 2) Kontrola

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 19. řádné jednání Rady města, konané dne 26.8.2015 kancelář strosty 1. (61) Výjimka z vyhlášky města č. 7/2005 - dětský den s večerním posezením

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 96 Vydána dne 19.10.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3011. Návrh na spolufinancování projektu Revitalizace

Více

Mimořádná přidělení bytů 3. RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu sl. Vladimíře Misalové, pí Daně Jurčové.

Mimořádná přidělení bytů 3. RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu sl. Vladimíře Misalové, pí Daně Jurčové. Město Ostrov Usnesení z 6. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 17. března 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Ing. Jan Bureš, Milan

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 16.04.2015 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni JUDr. Knot, Mgr. Hořánek,

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 14.07.2014

Více