Dodatek ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní zájmové a předškolní vzdělávání Radostné poznávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dodatek ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní zájmové a předškolní vzdělávání Radostné poznávání"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATČANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Dodatek ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní zájmové a předškolní vzdělávání Radostné poznávání 1

2 1. Identifikační údaje název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Radostné poznávání předkladatel: - název školy: Základní škola a Mateřská škola Žatčany, příspěvková organizace - adresa školy: Žatčany 20, Újezd u Brna - IČO: IZO: jméno ředitelky: Mgr. Ilona Kalná - kontakty: tel.: stránky školy: zřizovatel: - název: Obec Žatčany - adresa: Žatčany 125, Újezd u Brna - kontakty: tel.: platnost dokumentu od: , 2

3 1. Výuka PRV, VL a PŘ probíhá v letošním školním roce 2012/13 podle dodatku ŠVP ZŠ Radostné poznávání dle jednotlivých ročníků. 2. Převážně se vyučují se společně ročníky 1. a 2., dále 3. až 5., na výtvarnou výchovu a praktické činnosti jsou spojené ročníky 1. až Vypracovaný nový ŠVP zájmového vzdělávání a předškolního vzdělávání V Žatčanech Mgr. Ilona Kalná ředitelka školy 3

4 Člověk a jeho svět (PRV + VL + PŘ ) Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Prvouka + Vlastivěda + Přírodověda Prvouka + Vlastivěda + Přírodověda Charakteristika vzdělávacího oboru Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti a utváří se tak jejich prvotní ucelený obraz světa. Poznávají sebe i své nejbližší okolí a postupně se seznamují s místně i časově vzdálenějšími osobami i jevy. Učí se vnímat lidi a vztahy mezi nimi, všímat si podstatných věcných stránek i krásy lidských výtvorů a přírodních jevů, soustředěně je pozorovat a přemýšlet o nich. Na základě poznání sebe a svých potřeb a porozumění světu kolem sebe se žáci učí vnímat základní vztahy ve společnosti, porozumět soudobému způsobu života, vnímat současnost jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti. Při osvojování poznatků a dovedností se žáci učí vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy. Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Prvouka, Vlastivěda a Přírodověda je členěn: V tematickém okruhu Místo, kde žijeme se žáci učí na základě poznávání nejbližšího okolí a vztahů chápat organizaci života v rodině, ve škole, v obci, ve společnosti. Důraz je kladen na dopravní výchovu. Různé činnosti a úkoly by měly probudit v žácích kladný vztah k místu jejich bydliště, rozvíjet jejich národní cítění a vztah k naší zemi. V tematickém okruhu Lidé kolem nás si žáci postupně osvojují a upevňují základy vhodného chování a jednání mezi lidmi, význam tolerance, 4

5 pomoci a solidarity, úcty a rovného postavení mužů a žen. Poznávají, jak se lidé sdružují, baví, jakou vytvářejí kulturu. Seznamují se se základními právy a povinnostmi. Celý tematický okruh tak směřuje k prvotním poznatkům a dovednostem budoucího občana demokratického státu. V tematickém okruhu Lidé a čas se žáci učí orientovat v dějích a v čase. Poznávají, jak a proč se čas měří, jak události postupují v čase a utvářejí historii věcí a dějů. Učí se poznávat, jak se život a věci vyvíjejí a jakým změnám podléhají v čase. Podstatou tematického okruhu je vyvolat u žáků zájem o minulost, o kulturní bohatství regionu i celé země. V tematickém okruhu Rozmanitost přírody žáci poznávají Zemi jako planetu sluneční soustavy, kde vznikl a rozvíjí se život. Poznávají velkou rozmanitost i proměnlivost živé i neživé přírody naší vlasti. Jsou vedeni k tomu, aby si uvědomili, že Země a život na ní tvoří jeden nedílný celek, ve kterém jsou všechny hlavní děje ve vzájemném souladu a rovnováze, kterou může člověk snadno narušit a velmi obtížně obnovovat. Hledají možnosti, jak ve svém věku přispět k ochraně přírody, zlepšení životního prostředí. V tematickém okruhu Člověk a jeho zdraví žáci poznávají především sebe na základě poznávání člověka. Poznávají, jak se člověk vyvíjí a mění, co je pro člověka vhodné a nevhodné z hlediska denního režimu, hygieny, výživy, mezilidských vztahů atd. Získávají základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci. Žáci si postupně uvědomují, jakou odpovědnost má každý člověk za své zdraví a bezpečnost i za zdraví jiných lidí. Předmětům Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda bude věnováno 14 hodin týdně v období pěti let podle učebního plánu. Využíváme práci ve skupině, vycházky a exkurze, za příznivého počasí máme možnost vyučovat na školní zahradě. Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: 5

6 Utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti Orientaci ve světě informací a k časovému a místním propojování historických, zeměpisných a kulturních informací Rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech Poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání Samostatnému a sebevědomému vystupování, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci Utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům a k hledání možností aktivního uplatnění při jejich ochraně K objevování a poznávání všeho, co jej zajímá, co se mu líbí Poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí, k upevňování preventivního chování Výchovné a vzdělávací strategie v předmětu Prvouka Kompetence k učení Používáme aktivní formy práce v hodinách. Vedeme žáky k využívání různých informačních zdrojů. Učíme žáky třídit informace o časových jednotkách. Na základě hry, vyprávění, manipulace vedeme žáky k uvědomování si délky času. Vedeme je, aby si všímali změn v přírodě. Vedeme žáky ke čtení s porozuměním. Kompetence k řešení problémů Učíme žáky vnímat problémové situace ve škole, rodině, mezi kamarády, v silničním provozu. Snažíme se vést žáky k využívání vlastního úsudku při řešení problému. V učivu o hospodářských zvířatech učíme žáky hledat shodné a odlišné znaky. Zadáváme skupinové práce. 6

7 Využíváme různé metody práce pokusy, pozorování. Zařazujeme zábavné formy práce křížovky, osmisměrky, hádanky... Vedeme žáky k vyhledávání informací, které napomáhají řešit daný problém. Kompetence komunikativní Dáváme žákům prostor k vyjádření svých názorů a zapojení se do diskuze. Rozšiřujeme u žáků slovní zásobu. Vedeme žáky k formulování a vyjadřování svých myšlenek. Učíme žáky plynule vyjadřovat své znalosti. Klademe u žáků důraz na slušné chování (slušně se omluvit, požádat o pomoc, nabídnout pomoc). Pomocí dramatizace učíme žáky vyjádřit různé způsoby chování. Kompetence sociální a personální Učíme žáky spolupracovat ve skupině. Učíme žáky správně reagovat na modelové situace, které mohou nastat v mezilidských vztazích ve třídě. Vedeme je k vzájemné pomoci. Kompetence občanské Učíme žáky chápat povinnosti ve škole i mimo ni. Vedeme žáky k ochraně zdraví svého i druhých lidí. Učíme žáky, jak poskytnout nebo přivolat pomoc v krizové situaci. Vedeme žáky k ochraně životního prostředí. Formou her umožňujeme žákům vcítit se do situace druhých lidí. 7

8 Vedeme žáky k poznávání kulturních i historických tradic regionu. Kompetence pracovní Seznamujeme žáky s různými druhy povolání. Vedeme žáky k plnění školních povinností. Vedeme žáky k uvědomování si významu práce, profese pro člověka i společnost. Vedeme žáky k pěstování smyslu pro pořádek. Učíme žáky bezpečně používat pomůcky, dodržovat pravidla. Při pracovních činnostech nabádáme žáky k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny práce. 8

9 PRVOUKA časová dotace 2 hodiny týdně 1. ročník Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) Místo, kde žijeme Vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí. Začlení svou obec do příslušného kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí a obci Rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými způsoby její estetické hodnoty a rozmanitost Lidé kolem nás Rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi Odvodí nimi. význam a potřebu různých povolání a pracovních činností. - žák dojde samostatně do školy a zpět domů, - domov prostředí domova, orientace v šatny, třídy místě bydliště - orientuje se v budově školy - dbá na bezpečnost při cestě do školy - škola- představování, školní budova, - dokáže se připravit na vyučování třída, prostředí školy, činnosti ve škole, - pojmenuje obec a ulici, ve které žije okolí školy, bezpečná cesta do školy, - pozoruje spolehlivě a popíše a bezpečně změny v se nejbližším pohybuje okolí v chování - obec ve název, škole její části, sousední obce blízkém a obci okolí školy - má vlast - rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině - přírodní a umělé prvky v okolní krajině - vyjmenuje nejbližší členy rodiny - moje rodina postavení jedince v rodině, role členů rodiny - vypráví o práci rodičů - práce fyzická a duševní, zaměstnání a povolání - HV, VV, ČJ, MA Osobnostní a sociální výchova: Osobnostní rozvoj - rozvoj schopnosti poznávání cvičení dovednosti zapamatování, řešení problémů, dovednosti pro učení a studium - sebepoznání a sebepojetí moje tělo - seberegulace a sebeorganizace organizace vlastního času, plánování učení a studia Sociální rozvoj - poznávání lidí vzájemné poznávání se ve skupině/třídě - komunikace cvičení pozorování a 9

10 Projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům. Lidé a čas Využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje Uplatňuje spjaté elementární s místem, v němž poznatky žije. o sobě, o rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává minulost a současnost. Rozmanitost přírody Pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních období. - respektuje spolužáky s jejich přednostmi i - soužití lidí mezilidské vztahy, nedostatky komunikace, pomoc nemocným -učí se projevovat toleranci k dětem jiných - chování lidí vlastnosti lidí, pravidla kultur - hovoří o chování v rodině slušného chování - právo a spravedlnost práva a - aplikuje zásady správného chování ve škole povinnosti žáků i mimo ni - rozliší vyjmenuje nesprávné dny chování v týdnu, u druhých měsíce, i u roční sebe - orientace v čase a časový řád - rok a období roční období, části dne, určování času, - rozlišuje čas práce a odpočinku režim dne - určí celé hodiny - pojmenuje některé rodáky - rozpozná současnost a minulost - Dr. Jan Herben - na příkladech porovnává odlišnosti života - současnost a minulost v našem životě lidí - vypráví o zvycích a práci lidí průběh lidského života, státní svátky a významné dny, tradice - rozpozná současnost a minulost - rozliší den a noc - proměny v přírodě - rozpozná roční období - popíše odlišnosti v přírodě během ročních období - rozpozná ovoce a zeleninu - rostliny - dodržuje základní pravidla správného - chování v přírodě chování v přírodě a podílí se na něm - rozliší živočichy domácí a volně žijící - živočichové empatického a aktivního naslouchání - kooperace a kompetice rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé), rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (řešení konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce skupiny) Morální rozvoj - řešení problémů a rozhodovací dovednosti dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů, zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů - hodnoty, postoje, praktická etikaanalýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí Environmentální výchova: - ekosystémy- les, pole, rybník, louka, lidská obydlí 10

11 Roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě. Provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti a změří základní veličiny pomocí Člověk jednoduchých a jeho zdraví nástrojů a přístrojů. Uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle; projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví. Dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné dítě. Uplatňuje základní pravidla účastníků silničního provozu. - ptáci stěhovaví a stálí - sbírání semen - stromy jehličnaté a listnaté - jarní květiny - léčivé rostliny - volně žijící zvířata - domácí a hospodářská zvířata - provádí jednoduché pokusy - klíčení semen - plody léta - houby - uplatňuje základní hygienické návyky - péče o zdraví, zdravá výživa denní - dodržuje režim dne režim, pitný režim, pohybový režim, - projevuje vhodným chováním a činnostmi zdravá strava, nemoc, drobné úrazy a vztah ke zdraví poranění, intimní hygiena stres a jeho - rozpozná základní části lidského těla rizika, reklamní vlivy - chápe škodlivost návykových látek a vytváří - lidské tělo základní stavba a funkce - dodržuje pravidla bezpečnosti tak, aby - osobní bezpečí bezpečné chování si negativní postoj k jejich užívání - návykové látky a zdraví - odmítání neohrožoval zdraví své a zdraví ostatních lidí v rizikovém prostředí, krizové situace návykových látek (šikana) brutalita a jiné formy násilí - snaží se chovat obezřetně při setkání s v - médiích, chování služby při styku odborné pomoci s neznámými neznámými jedinci osobami - seznamuje se s pravidly účastníků silničního - osobní bezpečí bezpečné provozu chování v silničním provozu v roli chodce a cyklisty, dopravní značky - základní podmínky života význam půdy, vody, slunečního záření a ovzduší - lidské aktivity a problémy životního prostředí Den Země Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech: - Evropa a svět nás zajímá zvyky a tradice národů Evropy 11

12 Reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech. - uposlechne pokynů dospělých při - situace hromadného ohrožení mimořádných situacích, respektuje je a řídí se jimi 12

13 PRVOUKA časová dotace 2 hodiny týdně 2. ročník Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) Místo, kde žijeme Vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí. Rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými způsoby její estetické hodnoty a rozmanitost. Lidé kolem nás Rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy Odvodí mezi význam nimi. a potřebu různých povolání a pracovních činností. Projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům. - bezpečně přijde do školy i ze školy, - škola bezpečná cesta do školy, okolí orientuje se v okolí školy školy - zná adresu svého bydliště - adresa - orientuje se v okolí svého bydliště - domov a jeho okolí - orientace v místě - rozliší přírodní a umělé prvky - okolní krajina (místní oblast, region) bydliště v okolní krajině působení lidí na krajinu a životní prostředí - vyjmenuje další rodinné příslušníky nad -rodina příbuzenské a mezigenerační rámec vlastní rodiny vztahy, život a funkce rodiny - vysvětlí povolání rodičů a objasní další - zaměstnání a povolání jemu známá povolání, pokusí se objasnit práci zaměstnanců školy - respektuje spolužáky s jejich přednostmi i - soužití lidí mezilidské vztahy, nedostatky komunikace, pomoc nemocným - hovoří o chování v rodině - chování lidí vlastnosti lidí, pravidla - aplikuje zásady správného chování ve slušného chování škole i mimo ni - právo a spravedlnost práva a - rozliší nesprávné chování u druhých i u povinnosti žáků sebe - HV, VV, ČJ, MA Osobnostní a sociální výchova: Osobnostní rozvoj - rozvoj schopnosti poznávání cvičení dovednosti zapamatování, řešení problémů, dovednosti pro učení a studium - sebepoznání a sebepojetí moje tělo - seberegulace a sebeorganizace organizace vlastního času, plánování učení a studia Sociální rozvoj - poznávání lidí vzájemné poznávání se ve skupině/třídě - komunikace cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání 13

14 Lidé a čas - kooperace a kompetice rozvoj Využívá časové údaje při řešení různých - vyjmenuje měsíce - orientace v čase a časový řád - určování individuálních dovedností pro kooperaci situací v denním životě, rozlišuje děj - rozlišuje pojmy hodina, den, týden, měsíc, času, kalendáře, režim dne, měsíce (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu v minulosti, přítomnosti a budoucnosti. rok apod., dovednost odstoupit od vlastního - posoudí posloupnost včera, dnes, zítra nápadu, dovednost navazovat na druhé), - rozpozná na hodinách celou, půl, čtvrt rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci Uplatňuje elementární poznatky o sobě, o - rozlišuje rozumí pojmům děj v minulosti, Vánoce, přítomnosti Velikonoce, a - současnost a minulost v našem životě (řešení konfliktů, podřízení se, vedení a rodině a činnostech člověka, o lidské budoucnosti místní slavnosti - hody... proměny způsobu života, bydlení, předměty organizování práce skupiny) společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí; denní potřeby, průběh lidského života, na příkladech porovnává minulost státní svátky a významné dny a Rozmanitost současnost. přírody Pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích. Roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě. - pozná a popíše změny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích - popíše rozdíly v životě rostlin a živočichů v - pozná ročních některé obdobích jehličnaté a listnaté stromy; části stromů a jejich význam pro člověka - pozná některé ovocné stromy a jejich plody - pozná některé druhy zeleniny - pozná společenstva v lese, na louce, u - proměny v přírodě - rostliny, živočichové - jehličnaté a listnaté stromy - ovocné stromy - druhy zeleniny - společenství lesa, pole, rybníka, louky Morální rozvoj - řešení problémů a rozhodovací dovednosti dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů, zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů - hodnoty, postoje, praktická etika- analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí rybníka, na poli Člověk a jeho zdraví Uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle; projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví. - třídí živočichy na domácí a volně žijící - domácí péče o a zdraví, volně žijící zdravá zvířata výživa denní - dodržuje pozná některá základní hospodářská hygienické zvířata návyky pro - režim, hospodářská pitný režim, zvířata pohybový a jejich režim, význam zdravá co - chápe je chováme význam dodržování čistoty pro strava, nemoc, drobné úrazy a poranění, zdraví lidí první pomoc, intimní hygiena stres a jeho - rozezná základní části lidského těla rizika, reklamní vlivy - rozumí pojmu zdravá výživa denní - lidské tělo základní stavba a funkce režim, pitný režim, pohyb; nemoc, úrazy 14 - chápe škodlivost návykových látek a návykových látek vytváří si negativní postoj k jejich užívání - návykové látky a zdraví - odmítání Environmentální výchova: - ekosystémy- les, pole, rybník, louka, lidská obydlí - základní podmínky života význam půdy, vody, slunečního záření a ovzduší

15 Dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné dítě. Uplatňuje základní pravidla účastníků silničního provozu. Reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech. - dodržuje zásady bezpečného chování tak, - osobní bezpečí bezpečné chování aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných v rizikovém prostředí, krizové situace (šikana.), brutalita a jiné formy násilí v médiích, služby odborné pomoci - snaží se chovat obezřetně při setkání s - chování při styku s neznámými neznámými jedinci osobami - seznamuje se s pravidly účastníků - osobní bezpečí bezpečné chování silničního provozu v silničním provozu v roli chodce a cyklisty - uposlechne pokynů dospělých při - situace hromadného ohrožení mimořádných situacích, respektuje je a řídí se jimi - lidské aktivity a problémy životního prostředí Den Země Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech: - Evropa a svět nás zajímá zvyky a tradice národů Evropy 15

16 PRVOUKA časová dotace 2 hodiny týdně 3. ročník Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) Místo, kde žijeme Vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí. Začlení svou obec (město) do příslušného kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, obci (městě). Rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými způsoby její estetické hodnoty a rozmanitost. Lidé kolem nás Rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy Projevuje mezi nimi. toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům. - vyznačí v jednoduchém plánu místo svého -škola bezpečná cesta do školy, okolí bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší školy možná nebezpečí v nejbližším okolí - orientuje se v místě svého bydliště - adresa - domov a jeho okolí - orientace v místě - začlení svou obec do příslušného kraje a bydliště - obec, místní krajina poloha v krajině, obslužného centra ČR, pozoruje a popíše minulost a současnost obce, význačné změny v nejbližším okolí, obci budovy, dopravní síť - rozliší prvky v okolní krajině a vyjádří -naše - okolní vlast krajina (místní oblast, region) různými způsoby její estetické hodnoty a vliv krajiny na život lidí, působení lidí rozmanitost na krajinu a životní prostředí, orientační body a linie, světové strany - vyjmenuje další rodinné příslušníky nad -širší rodina příbuzenské a rámec vlastní rodiny mezigenerační vztahy, život a funkce - respektuje spolužáky s jejich přednostmi i rodiny,pomoc - soužití lidí v rodině, mezilidské rodokmen vztahy, nedostatky komunikace, pomoc nemocným, sociálně - hovoří o chování v rodině slabým - aplikuje zásady správného chování ve škole i - chování lidí vlastnosti lidí, pravidla mimo ni slušného chování - rozliší nesprávné chování u druhých i u sebe 16 - právo a spravedlnost práva a povinnosti žáků - HV, VV, ČJ, MA Osobnostní a sociální výchova: Osobnostní rozvoj - rozvoj schopnosti poznávání cvičení dovednosti zapamatování, řešení problémů, dovednosti pro učení a studium - sebepoznání a sebepojetí moje tělo - seberegulace a sebeorganizace cvičení sebekontroly, sebeovládání regulace vlastního jednání a prožívání, vůle, organizace vlastního času, plánování učení a studia Sociální rozvoj - poznávání lidí vzájemné poznávání se ve skupině/třídě - komunikace cvičení pozorování a

17 Odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností. Lidé a čas Využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žije. Uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí; na příkladech porovnává minulost a Rozmanitost současnost. přírody Roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě. - vysvětlí povolání rodičů a objasní další jemu - zaměstnání a povolání známá povolání, pokusí se objasnit práci - práce fyzická a duševní zaměstnanců školy - určí čas jako fyzikální veličinu - orientace v čase a časový řád - - přesně určí jakýkoli čas určování času, čas jako fyzikální veličina, - orientuje se v kalendářním a školním roce režim dne - objasní odlišnosti způsobu života a bydlení - pojmenuje některé rodáky, kulturní či - regionální památky péče o památky, dříve a nyní - současnost a minulost v našem životě historické památky, významné události lidé a obory zkoumající minulost regionu, seznámí se s některými pověstmi - významné osobnosti regionu daného regionu - báje, mýty, pověsti minulost kraje a - rozumí pojmům Vánoce, Velikonoce, místní předků,domov, - současnost a vlast, minulost rodný v kraj, našem tradice životě slavnosti - hody... proměny způsobu života, bydlení, předměty denní potřeby, průběh lidského života, státní svátky a významné dny - roztřídí některé přírodniny podle nápadných - živá a neživá příroda určujících znaků, uvede příklady výskytu - rozdělení živé přírody na rostliny a organismů ve známé lokalitě živočichy; houby, projevy života rostlin a živočichů empatického a aktivního naslouchání - kooperace a kompetice rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé), rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (řešení konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce skupiny) Morální rozvoj - řešení problémů a rozhodovací dovednosti dovednosti pro řešeníproblémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů, zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů - hodnoty, postoje, praktická etikaanalýzy vlastních i cizích postojů a hodnot 17

18 Provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti a změří základní veličiny pomocí jednoduchých nástrojů a přístrojů. Člověk a jeho zdraví Uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle; projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví. Dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné dítě. Uplatňuje základní pravidla účastníků silničního provozu. - provádí jednoduché pokusy u skupiny - látky a jejich vlastnosti třídění látek, známých látek, určuje jejich společné a změny látek a skupenství, vlastnosti, rozdílné vlastnosti porovnávání látek a měření veličin s praktickým užíváním základních - změří základní veličiny pomocí jednotek jednoduchých nástrojů a přístrojů - vážení, měření - uvědomuje si význam vody, vzduchu - voda, vzduch a půda výskyt, a půdy pro život vlastnosti a formy vody, oběh vody v přírodě, vlastnosti, složení, proudění vzduchu, význam pro život, význam a - rozlišuje jednotlivé etapy vývoje člověka - péče o zdraví, zdravá výživa denní vrstvy půdy - seznámí se se stavbou těla a základními režim, pitný režim, pohybový režim, orgány zdravá strava, nemoc, drobné úrazy a - učí se vhodnými způsoby pečovat o své poranění, první pomoc, osobní, intimní a zdraví duševní hygiena stres a jeho rizika, reklamní vlivy - lidské tělo základní stavba a funkce, vývoj jedince - dodržuje zásady bezpečného chování tak, - osobní bezpečí bezpečné chování - návykové látky a zdraví - odmítání aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných v rizikovém prostředí, brutalita a jiné návykových látek, hrací automaty a formy násilí v médiích, služby odborné počítače - seznamuje se s krizovými situacemi (šikana, pomoci - osobní bezpečí krizové situace týrání, sex. zneužívání ) (šikana, týrání, sexuální zneužívání atd.), - v nouzových situacích dokáže zavolat pomoc brutalita a jiné formy násilí v médiích, služby odborné pomoci - pozná některé důležité dopravní značky - tísňová osobní volání bezpečí bezpečné chování - světelné a zvukové signály v silničním provozu v roli chodce a - ovládá přiměřeně svému věku pravidla cyklisty silničního provozu v rolích chodce a cyklisty 18 a jejich projevů v chování lidí Environmentální výchova: - základní podmínky života význam půdy, vody, slunečního záření a ovzduší - lidské aktivity a problémy životního prostředí Den Země - vztah člověka k prostředí příroda a kultura obce a její ochrana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech: - Evropa a svět nás zajímá naši sousedé v Evropě, život dětí v jiných zemích, zvyky a tradice národů Evropy - objevujeme Evropu a svět naše vlast a Evropa, evropské krajiny, Evropa a svět,

19 Reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech. - uposlechne pokynů dospělých při - situace hromadného ohrožení mimořádných situacích, respektuje je a řídí se jimi 19

20 VLASTIVĚDA časová dotace 2 hodiny týdně 4. ročník Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) Místo, kde žijeme Určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu. Určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě. Rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách Vyhledává naší typické republiky, regionální Evropy a polokoulí. zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, historického, politického, Rozlišuje hlavní správního orgány a státní vlastnického. moci a některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich význam. - naše vlast domov, krajina, národ - určí polohu svého bydliště - okolní krajina (místní oblast, region) zemský povrch a jeho tvary, vodstvo na pevnině, typy krajiny - využití, vliv krajiny na život lidí, působení lidí na krajinu a - určí světové strany podle mapy životní - okolní prostředí, krajina počasí (místní a podnebí oblast, region) - bezpečně se pohybuje v přírodě orientační body a linie, světové strany - environmentální výchova, ochrana přírody - rozliší typy map - mapy obecně zeměpisné a tematické - orientuje se na mapě obsah, grafika, vysvětlivky - plány - vyhledává typické regionální zvláštnosti - regiony ČR kraje a krajská města přírody ČR,Praha, surovinové zdroje, výroba, - porovnává osídlení, hospodářství a průmysl, zemědělství kulturu - rozlišuje hlavní orgány státní moci a - naše vlast základy státního zřízení a některé zástupce politického systému ČR, státní symboly a - rozpozná symboly státu a seznámí se s svátky jejich významem - HV, TV, VV, ČJ, MA Osobnostní a sociální výchova: Osobnostní rozvoj - rozvoj schopnosti poznávání cvičení dovednosti zapamatování, dovednosti pro učení a studium Sociální rozvoj - komunikace řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč lidských skutků, cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání - kooperace a kompetice rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé), rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci 20

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace Mezilidské vztahy, komunikace ZÁŘÍ Práva a povinnosti žáků školní řád, BOZ 13. vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME Prvouka - 1. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME Vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí Škola - prostředí školy, činnosti ve škole,

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Prvouka - 1. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME Škola Vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí - prostředí školy, činnosti ve škole,

Více

Učební osnovy vyučovacího předmětu prvouka se doplňují: 1. stupeň Ročník: třetí. Tematické okruhy průřezového tématu.

Učební osnovy vyučovacího předmětu prvouka se doplňují: 1. stupeň Ročník: třetí. Tematické okruhy průřezového tématu. - vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí - rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

Předmět:: Člověk a jeho svět

Předmět:: Člověk a jeho svět Člověk a jeho zdraví 42. uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 3. Časová dotace: 3 hodiny týdně Místo, kde žijeme Domov prostředí domova orientace v místě bydliště adresa Žák vyznačí v plánu místo svého bydliště a školy. Pamatuje si adresu svého bydliště a

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Marta Klimecká Týdenní dotace hodin: 3 hodiny Ročník: třetí

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Marta Klimecká Týdenní dotace hodin: 3 hodiny Ročník: třetí ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem a nedostatkům vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na Prvouka - 1. ročník Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na škola a škola - výchova dem. určené místo a rozliší možná osobní bezpečí občana v rámci

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Přírodověda - 4. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME Určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu Určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle

Více

Člověk a jeho svět Prvouka Navázání na dosažené kompetence

Člověk a jeho svět Prvouka Navázání na dosažené kompetence Hlavní kompetence Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová témata obor zvlád. téma ročník MÍSTO KDE ŽIJEME KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ IX-VI. Obec, místní

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 2. Časová dotace: 2 hodiny týdně Místo, kde žijeme Domov prostředí domova orientace v místě bydliště adresa bydliště Žák se orientuje v okolí školy a svého bydliště. Pamatuje si adresu svého bydliště.

Více

Člověk a jeho svět. Prvouka. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 1. 3.

Člověk a jeho svět. Prvouka. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 1. 3. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Prvouka 1. 3. ročník 2 hodiny týdně třídy, příroda, obec učivo je rozděleno do pěti tematických

Více

Oblast Člověk a jeho svět Předmět Vlastivěda Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata

Oblast Člověk a jeho svět Předmět Vlastivěda Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Vlastivěda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, exkurze, výlety výuka je frontální i skupinová

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Předmět:: Člověk a jeho svět

Předmět:: Člověk a jeho svět Člověk a jeho zdraví 42. uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň:

Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahově, časově, organizačně: - vyučuje se ve 4.a

Více

Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4 Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast Charakteristika předmětu

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Mgr. Vovčičková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Mgr. Vovčičková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Mgr. Vovčičková Vyučovací předmět Přírodověda je součástí vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět na 1. stupni

Více

Prvouka. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Prvouka. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 2 2 0 0 0 0 0 0 5 Povinný Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast Charakteristika

Více

4.4 Člověk a jeho svět

4.4 Člověk a jeho svět 4.4 Člověk a jeho svět Součástí tohoto okruhu jsou vyučovací obory prvouka (je realizována v 1.-3.ročníku s celkovou dotací 7 hodin), přírodověda a vlastivěda (oba obory jsou vyučovány ve 4. a 5.ročníku

Více

Učební osnovy vyučovacího předmětu vlastivěda se doplňují: 1. stupeň Ročník: čtvrtý. Dílčí výstupy. Přesahy, vazby, rozšiřující učivo, poznámky

Učební osnovy vyučovacího předmětu vlastivěda se doplňují: 1. stupeň Ročník: čtvrtý. Dílčí výstupy. Přesahy, vazby, rozšiřující učivo, poznámky - určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině MÍSTO, KDE ŽIJEME Místní krajina, obec- její části, poloha v krajině. Přírodní tvářnost místní krajiny (povrch, podnebí, vodstvo,

Více

Předmět: Člověk a jeho svět

Předmět: Člověk a jeho svět 31 porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy 34 založí jednoduchý pokus,

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Přírodověda - 4. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME Určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu Určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle

Více

Okolní krajina- světové strany, orientační body, místní region. Působení lidí na krajinu a životní prostředí,vliv krajiny na život lidí.

Okolní krajina- světové strany, orientační body, místní region. Působení lidí na krajinu a životní prostředí,vliv krajiny na život lidí. - určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině - dokáže určit světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v

Více

4.4.1Prvouka. 4.4 Člověk a jeho svět

4.4.1Prvouka. 4.4 Člověk a jeho svět 4.4 Člověk a jeho svět Součástí tohoto okruhu jsou vyučovací obory prvouka (je realizována v 1. -3. ročníku s celkovou dotací 7 hodin), přírodověda a vlastivěda (oba obory jsou vyučovány ve 4. a 5. ročníku

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME Předmět: PRVOUKA Ročník: 1. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Vyznačí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět 2. ročník Zpracovala: Mgr. Anna Šornová Místo, kde žijeme vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší

Více

Učební osnovy vyučovacího předmětu přírodověda se doplňují: 1. stupeň Ročník: čtvrtý. Dílčí výstupy. Přesahy, vazby, rozšiřující učivo, poznámky

Učební osnovy vyučovacího předmětu přírodověda se doplňují: 1. stupeň Ročník: čtvrtý. Dílčí výstupy. Přesahy, vazby, rozšiřující učivo, poznámky - objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka - vysvětlí na základě elementárních poznatků

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Příloha č. 5 Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 5 Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 5 Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Místo, kde žijeme - orientuje se v místě svého bydliště a školy, rozliší možná nebezpečí v nejbližším

Více

Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu: Člověk a jeho svět Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Člověk a jeho svět prochází všemi ročníky 1. stupně, kdy se žáci vzdělávají ve třech hlavních oblastech (Člověk a společnost,

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová Vyučovací předmět Prvouka je zařazen samostatně v 1. - 3. ročníku v hodinové dotaci 2 h týdně.

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - orientuje se v pojmech a prostoru školy - vyzná se v prostoru třídy, školy, okolí svého bydliště - umí adresu a telefon bydliště - dojde bezpečně z domu do školy a zpět - užívá správné školní

Více

Pardubický kraj, město Pardubice. Okolní krajina Světové strany Orientace na mapě Zásady bezpečnosti. Mapy, náčrty, plány Mapa České republiky

Pardubický kraj, město Pardubice. Okolní krajina Světové strany Orientace na mapě Zásady bezpečnosti. Mapy, náčrty, plány Mapa České republiky Vlastivěda 4. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu. Určí světové strany v přírodě

Více

MÍSTO, KDE ŽIJEME. Domov domov, bydlení, bydliště /adresa/, telefonní číslo, orientace v okolí bydliště

MÍSTO, KDE ŽIJEME. Domov domov, bydlení, bydliště /adresa/, telefonní číslo, orientace v okolí bydliště A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vzdělávací předmět: Prvouka 4 Ročník: 3. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení vyhledává a třídí

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je tvořen z tematických okruhů Rozmanitost

Více

Název RVP RVP ZV Základní vzdělávání Forma vzdělávání -

Název RVP RVP ZV Základní vzdělávání Forma vzdělávání - 1 Škola Název ŠVP ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Platnost Název RVP Forma vzdělávání - Člověk a jeho svět Charakteristika oblasti Vzdělávací oblast člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí

Více

Přírodověda 4.ročník 2018/2019

Přírodověda 4.ročník 2018/2019 Tematický plán ZŠ Tichá Přírodověda 4.ročník 2018/2019 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ Opakování učiva 3.ročníku Rozmanitost živé a neživé přírody, podmínky života na Zemi. Vycházka do přírody Soužití

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - vyznačí v jednoduchém plánu místo bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí

Více

Výstupy pro 1. ročník Učivo Průřezová témata. Jiné. Kompetence k učení vyhledává informace samostatně pozoruje. učivo je námětem rozhovoru

Výstupy pro 1. ročník Učivo Průřezová témata. Jiné. Kompetence k učení vyhledává informace samostatně pozoruje. učivo je námětem rozhovoru Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Český jazyk Klíčové Výstupy pro 1. ročník Učivo Průřezová k učení k řešení sociální pracovní Žák vyznačí na

Více

Učební osnovy - Člověk a jeho svět

Učební osnovy - Člověk a jeho svět Učební osnovy - Člověk a jeho svět PŘEDMĚT: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Ročník: 1. Výstup Doporučené učivo Související PT místo, kde žijeme 1. vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 / Kře

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 / Kře Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Prvouka je

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět 3. ročník Zpracovala: Mgr. Anna Šornová Místo, kde žijeme vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší

Více

Základní škola, Učební osnovy I. I. Sekaniny1804 Přírodověda

Základní škola, Učební osnovy I. I. Sekaniny1804 Přírodověda Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Přírodověda se vyučuje ve dvou ročnících: 4.ročník... 2 hodiny týdně 5.ročník... 2 hodiny týdně

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Místo, kde žijeme Domov bydliště a jeho okolí, orientace v nejbližším okolí bydliště Zná svou adresu a telefonní číslo, kontakt na rodiče, chrání osobní údaje před cizími lidmi, bezpečně se orientuje v

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

Průřezová témata. Přesahy a vazby, mezipředmětové vztahy. Školní výstupy. Očekávané výstupy. Žák: Žák:

Průřezová témata. Přesahy a vazby, mezipředmětové vztahy. Školní výstupy. Očekávané výstupy. Žák: Žák: objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka objevuje propojenost prvků živé a neživé přírody

Více

5.4.1 Prvouka povinný předmět

5.4.1 Prvouka povinný předmět 5.4.1 Prvouka povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 2 2 2 3 3 0 0 0 0 Předmět prvouka se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti,

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 11

Dodatek k ŠVP ZV č. 11 Základní škola Odry, Pohořská 8, příspěvková organizace, 742 35 Odry telefon: 556 730 239 školní družina 556 731 908 školní jídelna 556 731 909 Dodatek k ŠVP ZV č. 11 Název školního vzdělávacího programu:

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT ČLOVĚK A JEHO SVĚT Prvouka 1. období - 3.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT ČLOVĚK A JEHO SVĚT Prvouka 1. období - 3. 5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.4.1 ČLOVĚK A JEHO SVĚT Prvouka 1. období 3. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo MÍSTO, KDE ŽIJEME ČJS3101 ČJS3102 vyznačí

Více

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Klasifikace předmětů

Více

5.4.1 Prvouka povinný předmět

5.4.1 Prvouka povinný předmět 5.4.1 Prvouka povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 2 2 2 3 3 0 0 0 0 Předmět prvouka se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti,

Více

Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Povinný Povinný Povinný

Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Povinný Povinný Povinný 1 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 2 3 0 0 0 0 0 0 6 Povinný Povinný Povinný Název předmětu Oblast Charakteristika

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 1.

Předmět: PRVOUKA Ročník: 1. Předmět: PRVOUKA Ročník: 1. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Místo, kde žijeme - vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vlastivěda Vzdělávací obsah předmětu Vlastivěda je tvořen z tematických okruhů Místo, kde žijeme,

Více

5.5.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

5.5.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 5.5.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Předmět:Prvouka I Ročník: 1 Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) vyznačí v jednoduchém plánu

Více

Vlastivěda, Český jazyk, Výtvarná výchova, Informatika, Pracovní vyučování s následujícími předměty: Přesahy:

Vlastivěda, Český jazyk, Výtvarná výchova, Informatika, Pracovní vyučování s následujícími předměty: Přesahy: 1.1.2. PŘÍRODOVĚDA I. ST. ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 / Kře

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 / Kře Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Přírodověda

Více

6 ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6 ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět a Člověk

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: VLASTIVĚDA

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: VLASTIVĚDA Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahově, časově, organizačně vyučuje se ve 4. třídě

Více

Přírodověda - 4. ročník

Přírodověda - 4. ročník Přírodověda - 4. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy zjišťuje propojenost prvků přírody nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka prakticky třídí organismy do skupin s využitím

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň:

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: PRVOUKA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahově, časově, organizačně - v 1. a 2. ročníku se

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. a 5. ROČNÍK Mgr. DONČEVOVÁ

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. a 5. ROČNÍK Mgr. DONČEVOVÁ CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. a 5. ROČNÍK Mgr. DONČEVOVÁ Vyučovací předmět Člověk a jeho svět je zařazen jako integrovaný předmět přírodovědných

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vlastivěda - 2. období 4.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vlastivěda - 2. období 4. 5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.4.1 ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vlastivěda 2. období 4. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo MÍSTO, KDE ŽIJEME ČJS5101 ČJS5102

Více

5.4.2 Přírodověda. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:

5.4.2 Přírodověda. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: 5.4.2 Přírodověda Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Přírodověda ve 2. vzdělávacím období navazuje na učivo prvouky, toto učivo dále prohlubuje a rozšiřuje.

Více

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4.1. Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: - vyučuje se v prvním a druhém ročníku dvě hodiny týdně, ve třetím

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 / Kře

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 / Kře Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Předmět Vlastivěda

Více

Základní škola Paskov, Kirilovova 330 Školní vzdělávací program 1.stupeň Člověk a jeho svět Prvouka

Základní škola Paskov, Kirilovova 330 Školní vzdělávací program 1.stupeň Člověk a jeho svět Prvouka Základní škola Paskov, Kirilovova 330 Člověk a jeho svět Prvouka Charakteristika Časová dotace: 1.ročník-2 vyuč. hodina, 2. ročník - 2, 3. ročník 2 Celková dotace hodin: 6 vyučovací hodiny Okruhy : Místo,

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu,

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Prvouka - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Vv kresby k jednotlivým tématům zná svou adresu Bydliště - adresa

Více

5.6. Učební osnovy Přírodověda

5.6. Učební osnovy Přírodověda 5.6. Učební osnovy Přírodověda 5.4 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 5.4.1 Vzdělávací obor Člověk a jeho svět 5.4.1.2 NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: PŘÍRODOVĚDA 5.4.1.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. a 5. ROČNÍK Mgr. Čapková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. a 5. ROČNÍK Mgr. Čapková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. a 5. ROČNÍK Mgr. Čapková Vyučovací předmět Člověk a jeho svět je zařazen jako integrovaný předmět přírodovědných

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět PŘÍRODOVĚDA 2. OBDOBÍ

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět PŘÍRODOVĚDA 2. OBDOBÍ Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět PŘÍRODOVĚDA 2. OBDOBÍ Očekávané výstupy Učivo ročník Průřezová témata Je si vědom nutnosti kázně a dodržování pokynů v případě obecného ohrožení

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.4.1 PRVOUKA 5.4.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět pro 1. období. Předmět předkládá

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu na 1. stupni: Obsahové, časové a organizační vymezení časové

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: PRVOUKA 1. OBDOBÍ Očekávané výstupy Učivo Ročník Průřezová témata Místo, kde žijeme

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: PRVOUKA 1. OBDOBÍ Očekávané výstupy Učivo Ročník Průřezová témata Místo, kde žijeme Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: PRVOUKA 1. OBDOBÍ Očekávané výstupy Učivo Ročník Průřezová témata Místo, kde žijeme Zná cestu do školy a zpět 1 Výchova demokratického občana -

Více

Průřezová témata. Mezipředmět. vazby. Ročník Předmět. Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka. Strana 1/7 ŠVP ZV Škola pro život

Průřezová témata. Mezipředmět. vazby. Ročník Předmět. Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka. Strana 1/7 ŠVP ZV Škola pro život Vyučovací předmět: Prvouka (Pr) Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka 1 Pr OSV 1 (zapamatování) Tč, Tv Orientuje se ve škole a jejím okolí (v okolí svého

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Náš svět Charakteristika předmětu V předmětu Náš svět je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v pěti tematických

Více

Učební osnovy - Člověk a jeho svět (pro žáky s LMP)

Učební osnovy - Člověk a jeho svět (pro žáky s LMP) Učební osnovy - Člověk a jeho svět (pro žáky s LMP) PŘEDMĚT: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Ročník: 1. Výstup Učivo Související PT místo, kde žijeme 1. Zvládá orientaci v okolí svého bydliště a v okolí domov - prostředí

Více

Vyučovací předmět má časovou dotaci v ročníku 2 hodiny týdně, ve 4. a 5.ročníku 3 hodiny týdně.

Vyučovací předmět má časovou dotaci v ročníku 2 hodiny týdně, ve 4. a 5.ročníku 3 hodiny týdně. 7.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 7.4.1 Člověk a jeho svět (ČS) Charakteristika předmětu 1. stupně Vyučovací předmět má časovou dotaci v 1. - 3. ročníku 2 hodiny týdně, ve 4. a 5.ročníku 3 hodiny týdně. Výuka probíhá

Více

Předmět: Vlastivěda. regionální památky - péče o památky

Předmět: Vlastivěda. regionální památky - péče o památky poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny a některé problémy a navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce (města) pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA orientuje se podle rozvrhu hodin, rozlišuje mezi povinností a zábavou rozezná běžně známé zástupce pokojových rostlin a pečuje o ně

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín. Příloha č.

TVOŘIVÁ ŠKOLA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín. Příloha č. TVOŘIVÁ ŠKOLA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín Příloha č. 4 Změny učiva a očekávaných výstupů od 1. 9. 2013 Cizí jazyk, Člověk a jeho

Více

Školní výstupy. Průřezová témata. Přesahy a vazby, mezipředmětové vztahy. Očekávané výstupy. Žák: Žák:

Školní výstupy. Průřezová témata. Přesahy a vazby, mezipředmětové vztahy. Očekávané výstupy. Žák: Žák: Prv1 1. vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí dojde samostatně do školy, šatny, třídy orientuje se v budově školy

Více

Vzdělávací obsah předmětu přírodověda

Vzdělávací obsah předmětu přírodověda 5.5.3. Vzdělávací obsah předmětu přírodověda Předmět: Přírodověda Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Zpracoval: Vyučuje: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Mgr.Eva Hnízdová PŘ 4/1 Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy 4.r.

Více

5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 5.4.1 Prvouka

5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 5.4.1 Prvouka 5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblast RVP ZV, která se učí pouze na 1. stupni školy. Vzdělávací obsah oblasti se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti,

Více

8. Průřezová témata. Součást výuky ve všech předmětech

8. Průřezová témata. Součást výuky ve všech předmětech 8. Průřezová témata 1. Osobnostní a sociální A Osobnostní rozvoj rozvoj schopností poznávání sebepoznání a sebepojetí seberegulace a sebeorganizace 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník V předmětu

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT ČLOVĚK A JEHO SVĚT Přírodověda - 2. období 5.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT ČLOVĚK A JEHO SVĚT Přírodověda - 2. období 5. 5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.4.1 ČLOVĚK A JEHO SVĚT Přírodověda 2. období 5. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČJS5401 objevuje a zjišťuje propojenost

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 3. NAVRÁTILOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 3. NAVRÁTILOVÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 3 NAVRÁTILOVÁ Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Vyznačí v jednoduchém plánku místo svého bydliště a umístění školy Bezpečně se orientuje v místě svého bydliště a jeho okolí

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 12

Dodatek k ŠVP ZV č. 12 Základní škola Odry, Pohořská 8, příspěvková organizace, 742 35 Odry telefon: 556 730 239 školní družina 556 731 908 školní jídelna 556 731 909 Dodatek k ŠVP ZV č. 12 Název školního vzdělávacího programu:

Více

Seznam šablon Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3.

Seznam šablon Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3. Autor: Mgr. Miloslava Tremlová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Místo, kde žijeme Ročník: 3. 1 MKDŽ1 Orientace na mapě města Pracovní list k procvičování učiva, práce s mapou, vyhledávání

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : přírodověda ročník: 5. Školní rok 2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : přírodověda ročník: 5. Školní rok 2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata Školní rok 2014/2015_ vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakování učiva 4. roč. Porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí org. do známých skupin,

Více

5.4. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT

5.4. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.4. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.4.1. PŘEDMĚT PRVOUKA 1. stupeň J. Sedláková, M. Šustáčková, J. Zahálka 1. stupeň 2. stupeň Předmět 1. 2. 3. 4. 5. Celkem 6. 7. 8. 9. Celkem Prvouka 2 2 2 6 Přírodověda

Více

Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Sdružení

Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Sdružení duben květen červen LÉTO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OPAKOVÁNÍ Ptáci domácí Hospodářská zvířata Na louce- rostliny Na louce- živočichové Na poli- rostliny Na poli- živočichové V lese a u lesa- stromy V lese a u

Více

I. Sekaniny1804 Přírodověda

I. Sekaniny1804 Přírodověda Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Přírodověda se vyučuje ve dvou ročnících: 4.ročník... 2 hodiny týdně 5.ročník... 2 hodiny týdně

Více

- riziková místa a situace. - armáda ČR

- riziková místa a situace. - armáda ČR 17 Učební osnovy ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se doplňují: Místo, kde žijeme Ročník: 1. ročník riziková místa a situace Ročník: 4. ročník armáda ČR 18 Lidé kolem nás Ročník: 3. ročník projevuje

Více

I. Sekaniny1804 Přírodověda

I. Sekaniny1804 Přírodověda Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Přírodověda se vyučuje ve dvou ročnících: 4.ročník... 2 hodiny týdně 5.ročník... 2 hodiny týdně

Více