Zdravotně pojistný plán

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdravotně pojistný plán"

Transkript

1 NÁVRH Zdravotně pojistný plán Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví na rok 2010 Schváleno Správní radou OZP Předkládá Ing. Ladislav Friedrich, CSc., generální ředitel Praha, říjen 2009

2 1. Úvod Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu Zdroje čerpání podkladů Obecná část Sídlo zdravotní pojišťovny, statutární orgán Současná organizační struktura a předpokládaná úprava organizační struktury Existující (nebo plánované) dceřiné společnosti a jejich zaměření, nadační fondy a jiné účasti ZP Způsob zajištění služeb zdravotní pojišťovny ve vztahu k plátcům pojistného, poskytovatelům zdravotní péče a pojištěncům Záměry rozvoje informačního systému Pojištěnci Záměry vývoje struktury pojištěnců, stabilizace kmene pojištěnců...10 Tabulka č Věk. struktura...11 Interní tabulky OZP Základní fond zdravotního pojištění Záměry vývoje hospodaření ZFZP v roce Tabulka č ZFZP...16 Tabulka č. 2a Saldo příjmů a nákladů...19 Tabulka č Náklady na léčení cizinců Tvorba, příjmy ZFZP Kontrola výběru pojistného, pokut, penále a přirážek k pojistnému ve vztahu k právům a povinnostem vyplývajícím ze zák. č. 592/1992 Sb Čerpání, výdaje ZFZP Smluvní politika ve vztahu ke zdravotnickým zařízením Záměry vývoje smluvní politiky Zajištění dostupnosti zdravotní péče v regionech působnosti Síť smluvních ZZ...23 Tabulka č Soustava smluvních ZZ Předpoklad regulační mechanizmy a řešení závazko-pohledávkového vztahu ke zdravotnickým zařízením Zdravotní politika Revizní a kontrolní činnost Struktura nákladů na zdravotní péči v členění podle jednotlivých segmentů..32 Tabulka č Náklady podle segmentů...34 Tabulka č Náklady podle segmentů na 1 pojištěnce...37 Strana 1 (celkem 67)

3 5. Ostatní fondy Zdravotní péče hrazená z fondu prevence...40 Tabulka č Náklady na preventivní péči Tvorba a čerpání fondu prevence...43 Interní tabulka OZP...44 Tabulka č Fprev Provozní fond Záměry v oblasti zhospodárnění provozu zdravotní pojišťovny...47 Tabulka č PF Majetek pojišťovny a investice Investiční záměry pojišťovny a jejich zdůvodnění...51 Tabulka č FRM Sociální fond...54 Tabulka č SF Rezervní fond...56 Tabulka č RF Ostatní zdaňovaná činnost...59 Tabulka č OZdČ Specifické fondy Přehled základních ekonomických ukazatelů Vývoj závazků ve lhůtě a po lhůtě splatnosti vůči ZZ Odhadovaná výše stavu dohadných položek pasivních k a k , důvody jejich nárůstu nebo poklesu, v členění na dohadné položky vztahující se ke zdravotní péči hrazené ze ZFZP a na ostatní Vývoj stavu pohledávek ve lhůtě a po lhůtě splatnosti za plátci pojistného - předpoklad Odhadovaná výše stavu dohadných položek aktivních k a k , důvody jejich nárůstu nebo poklesu v členění na dohadné položky vztahující se k pojistnému, penále, případně i zdravotní péči vůči ZZ Odhad pohledávek za ZZ k a k Vývoj ostatních pohledávek ve lhůtě a po lhůtě splatnosti...62 Tabulka č ZUk Závěr...66 Strana 2 (celkem 67)

4 NÁVRH Kód a název zdravotní pojišťovny: OZP Oborová zdravotní pojišťovna Textová část 1. ÚVOD Zdravotně pojistný plán Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (dále jen OZP ) na rok 2010 je koncipován tak, aby na základě aktuálního odhadu vývoje systému a dopadů legislativních změn zajišťoval možnost dosáhnout plnění všech hlavních úkolů zdravotní pojišťovny včetně rozvíjení nových aktivit a minimalizoval dopady ekonomické krize do hospodaření OZP. Při přípravě návrhu Zdravotně pojistného plánu OZP na rok 2010 (dále jen na rok 2010 ) byla věnována hlavní pozornost adaptaci zdravotní pojišťovny na nepříznivý ekonomický vývoj a na úkoly vyplývající z novelizace právních předpisů, k nimž dochází v roce Přestože se OZP dařilo obstát ve zvýšené konkurenci zdravotních pojišťoven a zajistit financování potřebné zdravotní péče, je na rok 2010 zaměřen na posílení těchto priorit i v roce Posílení atraktivity na rok 2010 se zakládá zejména na zkvalitňování všech činností včetně základních a doplňkových služeb pro klienty. Naopak růst výdajů na zdravotní péči bude nutno udržovat na spodní hranici celkového očekávaného vývoje tempa růstu výdajů v celém systému veřejného zdravotního pojištění. na rok 2010 reálně vychází z dosavadních trendů hlavních příjmových složek a je doplněn o předpokládané vlivy významných legislativních změn. Výdajová část na rok 2010 vychází z reálných odhadů dosavadního vývoje, stavu cenových jednání a očekávaného vlivu cenových předpisů. Růst OZP musí být založen prakticky výhradně na rozvoji kvality základních služeb, nabídce nových produktů a služeb a na vysoké profesionalitě zaměstnanců, proto je této oblasti věnována zvýšená pozornost. Překračováním plánovaného růstu efektivnosti provozních činností i výnosů fondu prevence si OZP v uplynulých letech v této oblasti vytvořila výraznou konkurenční výhodu. Tyto zdroje umožnily OZP přistoupit na dohodu o dočasném snížení tvorby zdrojů v roce 2009 a 2010 při zajištění všech nejdůležitějších rozvojových oblastí. Část parametrů, které významně ovlivní celkové výdaje - vyhláška, kterou se stanoví způsob a výše úhrad zdravotní péče na příslušné období, Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, vyhláška o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely, jsou plně v gesci Ministerstva zdravotnictví ČR (dále jen MZ ) a jejich konečné podoby bohužel nebyly v době zpracování a schvalování návrhu na rok 2010 známy. Plán však předpokládá, že i tyto normy budou koncipovány s cílem přispět k udržení finanční stability. Zkušenosti uplynulých let ukazují, že významný vliv na smluvní a cenová jednání má i postup VZP ČR, a to zejména u těch smluvních partnerů, kde OZP nemůže s ohledem na svůj podíl klientů a objemu Strana 3 (celkem 67)

5 výkonů koncipovat samostatné zvláštní vztahy nebo svou vahou prosadit výrazně odlišnou cenovou politiku. 1.1 Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu Příjem pojistného i plánovaný nárůst počtu pojištěnců jsou odvozeny zejména od vývoje těchto ukazatelů v roce 2008 a 2009, očekávaných dopadů změn právních předpisů a očekávaného vývoje dle makroekonomických indikátorů známých v době zpracování návrhu na rok V roce 2010 plán předpokládá výrazné omezování nárůstu výdajů zejména v oblasti čerpání mimořádně nákladných léků, některých specifických výkonů a dílčí změny struktury poskytované zdravotní péče. Velká pozornost je proto v rámci na rok 2010 věnována vnitřním kapacitám pro vytváření kvalitativně nových úhradových mechanizmů. Tyto nástroje by pak měly umožnit postupnou optimalizaci struktury poskytované zdravotní péče. Kromě toho OZP v roce 2010 dále posílí kontrolní mechanizmy ke sledování dostupnosti zdravotní péče a mechanizmy k operativnímu řešení případných nedostatků. na rok 2010 předpokládá výrazné omezení těch aktivit, které souvisely s konkurencí mezi pojišťovnami v oblasti čerpání fondu prevence a soustřeďuje se na postupné posilování dlouhodobě žádoucích činností a služeb. Proto je počet pojištěnců plánován při spodním odhadu, kdy ještě bude doznívat vliv nutného snížení tempa růstu výdajů na zdravotní péči a tlak nově vznikajících zdravotních pojišťoven. Nižší odhad vývoje tohoto ukazatele pak umožňuje sestavit plně reálný plán i v ostatních parametrech. Případný vyšší nárůst pojištěnců je OZP připravena zvládnout. Pro rok 2010 OZP předpokládá čerpání rezerv ve všech hlavních fondech. Jedná se o nutné využití dostupných zdrojů ke zvládnutí dopadů ekonomické recese i úsporných opatření v návaznosti na Dohodu mezi zdravotními pojišťovnami a MZ ze dne Při přípravě plánu čerpání základního fondu zdravotního pojištění (dále jen ZFZP ) byla pozornost soustředěna na účelná a funkční regulační opatření v jednotlivých segmentech výdajů na zdravotní péči. V oblasti provozního zabezpečení činností OZP byl rok 2009 opět mimořádný. Opět došlo k četným změnám právních předpisů. Plán je však nastaven tak, aby OZP byla schopna i v roce 2010 flexibilně zvyšovat schopnost rozvoje a zvýšila tak svoji atraktivitu pro pojištěnce. Protože organizace práce, informační systém a zejména počty zaměstnanců byly v OZP nastaveny na maximální efektivitu při relativně malém objemu rozvojových aktivit, je tato oblast mírně posilována. V roce 2010 OZP bude věnovat větší pozornost i obnově a posílení vnitřních zdrojů OZP. Plán počítá s posílením kapacit na specifické smluvní vztahy se zdravotnickými zařízeními (dále jen ZZ ) a kapacit pro zvýšení rozsahu a kvality služeb pro klienty, včetně nutné podpory centrálního informačního systému OZP. Hlavní pozornost bude zaměřena ke zvýšení rozsahu a kvality nabízených služeb, způsobu komunikace s okolím, všech rozhodujících činností zdravotního odboru a kvality zpracování a oběhu dokumentů uvnitř OZP. K těmto úkolům byly cíleny priority již v roce 2009 a OZP v nich bude pokračovat. OZP předpokládá, že část rozvojových aktivit při vývoji systému úhrad a systémů hodnocení kvality a dostupnosti zdravotní péče bude realizovat a financovat společně s ostatními zdravotními pojišťovnami a ZZ, např. cestou společného portálu, Národního referenčního centra, Centra mezistátních úhrad a podobně. Strana 4 (celkem 67)

6 1.2 Zdroje čerpání podkladů Při sestavení na rok 2010 vycházela OZP zejména : - z metodiky zpracování zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven na rok 2010 ze dne , Čj.: 35434/2009, schválené poradou vedení MZ dne a z Dodatku k metodice ze dne , Čj.: 35434/2009, kterým se upravuje výše platby státu za osoby, za které je plátcem pojistného stát, ve výši 723,- Kč na jednoho státního pojištěnce měsíčně, - z Predikce základních makroekonomických indikátorů ČR, které jsou publikovány na internetových stránkách Ministerstva financí ČR (dále jen MF ) vztahujících se k roku 2009 a roku 2010, - z platných zákonů a vyhlášek včetně odhadů jejich dopadů na rok 2009 a rok 2010, - z výše minimální mzdy platné v době zpracování návrhu na rok 2010, - z očekávané skutečnosti výběru pojistného na veřejné zdravotní pojištění za rok 2009, - z vlastních prognóz, které vycházejí z dlouhodobých časových řad, - očekávaných legislativních změn ve schvalovacím procesu, - z doporučení MZ a dalších podpůrných materiálů. 2. OBECNÁ ČÁST 2.1 Sídlo zdravotní pojišťovny, statutární orgán Sídlo: Statutární orgán: Oborová zdravotní pojišťovna Roškotova 1225/1, Praha 4 Ing. Ladislav Friedrich, CSc., generální ředitel IČ: DIČ: Bankovní spojení: CZ /0100 Komerční banka, a.s. Telefon: , Fax: , Elektronická podatelna: Internet: ID datové schránky: https://www.ozp.cz q9iadw9 Strana 5 (celkem 67)

7 2.2 Současná organizační struktura a předpokládaná úprava organizační struktury V roce 2008 ani 2009 OZP organizační strukturu na úrovni krajských poboček a odborů a úseků ředitelství výrazně neměnila a obdobný postup OZP předpokládá i v roce Důvodem je pouze mírný nárůst pojištěnců, který je zvládnutelný postupným zvyšováním produktivity práce. Nárůsty zaměstnanců jsou proto omezeny na dílčí úpravy sítě expozitur a především na posilování specializovaných týmů pro jednotlivé oblasti. K předpokládá OZP úpravu organizačního schématu OZP ve vazbě na zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, který byl přijat a je účinný od Z něj vyplývá, že zaměstnanecké zdravotní pojišťovny jsou povinny nejen zajistit prostřednictvím auditora nebo právnické osoby, zapsané v seznamu auditorů, ověření účetní závěrky a ověření návrhu výroční zprávy za příslušný rok, ale iniciují i vznik Výboru pro audit. Jeho zřízení a povinnosti budou nově zakotveny ve Statutu OZP. Organizační pobočková síť celkově vyhovuje. Pozornost však bude věnována především optimalizaci počtu zaměstnanců na jednotlivých pracovištích pro styk s veřejností. Dílčí změny počtu a organizačního členění jednotlivých oddělení a pracovních týmů budou i v roce 2010 prováděny průběžně podle potřeb optimalizace činností a rozsahu změn v systému veřejného zdravotního pojištění. OZP bude i v roce 2010 posilovat kapacity pro elektronické zpracovávání dokladů, a to i vzhledem ke změně předpisů při elektronickém doručování dokumentů podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů - přes datové schránky. To přináší značné rozšíření informačního systému a změny vnitřních postupů. Významnější posilování kapacit předpokládá OZP pro oblast elektronické komunikace OZP, pro kontrolu nákladů na léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely a zdravotnické prostředky a specializované revizní činnosti. Za rozvojovou prioritu z hlediska zajištění lidských zdrojů pokládá OZP i zvýšení kvality služeb při kontrole dostupnosti a efektivity poskytování zdravotní péče formou základní asistenční služby, která postupně vznikala již v roce Případné rozšíření spektra těchto služeb však již bude zajišťováno prostřednictvím externí spolupráce. V důsledku výrazných legislativních i obecných změn v činnosti OZP se navýšily nároky na zvyšování technických a odborných znalostí zaměstnanců. Vědomostní nároky, které tyto činnosti kladou na zaměstnance pojišťovny, je nutné neustále zvyšovat odbornými školeními. Pro další rozvojové záměry je také nutné zajišťovat příslušné specialisty - odborníky. Nárůst těchto specialistů zřejmě s sebou přinese i náklady na lidské zdroje. OZP dlouhodobě vykazuje vysokou efektivitu práce v ukazateli počtu zaměstnanců na počet pojištěnců. Plánovaný růst počtu zaměstnanců (4,3 %) a jejich mzdové ohodnocení (3,9 %) pro rok 2010 pouze v nutné míře reagují na obecný nárůst mezd ve zdravotnictví v roce 2009 a na nutnost posilovat především expertní a řídící pozice. V roce 2010 proto OZP předpokládá postupné dílčí změny, které budou monitorovat další vývoj ve zdravotním pojištění a bude citlivě a aktuálně reagovat na vzniklé změny a potřeby klientů. OZP předpokládá i v roce 2010 prověřování cílů jakosti průběžným auditem. Snahou OZP je dlouhodobě dosahovat při řízení souladu s normou ČSN EN ISO Další zásadní plánované změny v procesech lze očekávat v souvislosti s rozvojem informačního systému a poradenství pro výkonný management. Základním mottem činnosti OZP je spokojený klient, jeho důvěra v kvalitu a nabídku služeb, s čímž souvisí i kvalitní přístup všech zaměstnanců ke klientům. Všichni zaměstnanci OZP jsou a budou interně i externě proškolováni o změnách ve zdravotním pojištění a nových programech a službách. Organizační schéma OZP je uvedeno na následující straně. Strana 6 (celkem 67)

8 Organizační schéma OZP Dozorčí Dozorčírada rada Správní rada rada Generální ředitel ředitel Úsek Úsek GŘ GŘ Zdravotní odbor odbor Ekonomický odbor odbor Odbor Odbor provozu a služeb služeb Odbor Odbor informatiky Odbor Odbor kontroly plateb plateb pojistného pojistného klientské klientské centrum Praha Praha expozitura Beroun Beroun pobočka České České Budějovice pobočka Plzeň Plzeň expozitura Tábor Tábor Expozitura Žďár Žďár n. n. Sázavou Sázavou pobočka pobočka Jihlava Jihlava pobočka Brno Brno pobočka Karlovy Karlovy Vary Vary pobočka Olomouc pobočka pobočka Ústí Ústínad Labem Labem pobočka Zlín Zlín pobočka Liberec Liberec expozitura Opava Opava pobočka Ostrava pobočka Hradec Hradec Králové Králové pobočka Pardubice Strana 7 (celkem 67)

9 2.3 Existující (nebo plánované) dceřiné společnosti a jejich zaměření, nadační fondy a jiné účasti ZP Pro provádění nutných servisních činností a činností zajišťujících doplňkové služby v oblasti zdraví pro klienty využívá OZP následující účasti: Vitalitas pojišťovna, a.s. - provádí smluvní pojištění podle zákona o pojišťovnictví, a to především v oblasti zdravotního připojištění. OZP vlastní 100 % akcií. Základní kapitál tis. Kč. Plánovaný roční obrat v roce 2010 cca tis. Kč a plánovaný hospodářský výsledek v roce 2010 cca tis. Kč. Sdružení právnických osob Prevence - spravuje darované finanční prostředky z roku 1998 pro financování akcí a činností v oblasti podpory péče o zdraví, realizaci zdravotně preventivních programů a konzultační a propagační činnosti pro podporu rozvoje zdravého životního stylu. Sdružení tvoří Vitalitas pojišťovna, a.s. a OZP. Plánované čerpání z prostředků sdružení ve prospěch pojištěnců OZP v roce 2010 ve výši cca tis. Kč. OZP servis s.r.o. - dosavadní hlavní činností společnosti byl nákup a prodej elektrické energie v budově ředitelství OZP, Roškotova 1, Praha 4, který je s ohledem na umístění trafostanice nutný pro zásobování několika okolních objektů elektrickou energií. Tyto vazby jsou dány původní koncepcí inženýrských sítí celého komplexu (dřívějších montovaných staveb) ze 70. let minulého století. Základní kapitál 600 tis. Kč, obrat tis. Kč. Společnost OZP servis s.r.o. založila v roce 2009 svoji dceřinou společnost s názvem Vitapharma, s.r.o., která nevyvíjí dosud činnost, ale plánuje provozování jedné lékárny v objektu OZP, jako referenčního pracoviště pro analýzy trhu léčivých přípravků. V roce 2010 zvažuje OZP cestou OZP servis s.r.o. vytvoření další společnosti nebo společností pro poskytování vybraných činností Asistenční služby OZP. Další účasti OZP vyplývají ze snahy řešit potřebné společné činnosti zdravotních pojišťoven nebo zdravotních pojišťoven a poskytovatelů zdravotní péče. Kromě výše uvedených dceřiných společností je OZP členem např. Svazu zdravotních pojišťoven ČR, Centra mezistátních úhrad, Portálu zdravotních pojišťoven a Národního referenčního centra. 2.4 Způsob zajištění služeb zdravotní pojišťovny ve vztahu k plátcům pojistného, poskytovatelům zdravotní péče a pojištěncům Při zajišťování služeb ve vztahu k pojištěncům, plátcům pojistného a poskytovatelům zdravotní péče považuje OZP i v roce 2010 za klíčové poskytování kvalitní přepážkové služby a průkazné zpracování dokumentů při dodržování stanovených termínů. OZP se v roce 2010 zaměří zejména na zkvalitnění, podporu a propagaci elektronické komunikace. Kromě elektronické komunikace přes datové schránky připravuje OZP také zásadní změnu internetového portálu OZP. Jeho nová podoba umožní zabezpečenou komunikaci daleko širší skupině uživatelů a současně bude značně rozšířena nabídka online výstupů. Nadále zůstává důležitým komunikačním kanálem kvalitní telefonní informační centrum a 24 hodin denně dostupná Asistenční služba OZP. 2.5 Záměry rozvoje informačního systému Informační systém OZP je dlouhodobě budován jako otevřený systém pracující v reálném čase nad rozsáhlou centrální datovou základnou. Tato datová základna je řízená výkonným 64bitovým unixovým serverem SUN M8000. Kompletní republiková síť 16 pracovišť OZP je on-line napojena na centrální databázi prostřednictvím WAN sítě realizované virtuálními privátními datovými spoji pracujícími na bázi protokolu MPLS. Tato architektura vytváří Strana 8 (celkem 67)

10 účinný nástroj pro podporu řízení celorepublikově působící zdravotní pojišťovny při trvalém meziročním nárůstu objemu zpracovávaných dat. V roce 2009 pokračoval nákup PC, v souladu s uzavřeným kontraktem na základě veřejné soutěže, s cílem zajištění jejich pravidelné obměny v rámci čtyřletého inovačního cyklu. Nová technika je prioritně nasazována na pracoviště používající programové inovace typu Dokument management systém (dále jen DMS ) nebo aplikace s GUI tak, aby došlo k maximálnímu využití výkonu této nové techniky. Všechny koncové stanice jsou pod centrální dálkovou správou a tím dochází k významné úspoře nákladů na jejich údržbu a administraci a zároveň je tímto výrazně podporována informační bezpečnost. V roce 2010 bude rozvoj HW směrován především do dvou oblastí: - ve vazbě na postupující digitalizaci státní správy na posílení archivačních kapacit pro ukládání elektronické a digitalizované dokumentace a její zabezpečení, - do modernizace HW a základního SW (včetně doplnění licencí pro vývojové a testovací prostředí) pro zabezpečený provoz internetových aplikací nově budovaného Portálu OZP. V oblasti zvýšení informační bezpečnosti a spolehlivosti provozu provede OZP technická opatření pro zvýšení stability silového napájení CIS a opatření pro zabezpečení datové sítě OZP proti průniku zvenčí, a to především v souvislosti s nasazením Portálu OZP a s napojením CIS na Informační systém státní správy nebo Access Pointu Centra mezistátních úhrad. Pro oblasti rozvoje aplikačního programového vybavení plánuje OZP v roce 2010 zásadní změnu architektury přechodem na objektově orientovanou vícevrstvou architekturu (SOA) na bázi technologie Java, J2EE a aplikačních serverů s napojením na stávající datový fond spravovaný databázovým strojem Informix. V souvislosti s nasazením této technologie bude realizován nutný přechod na nový Licenční model databáze Informix, a to na licencování dle počtu procesorů databázového stroje. Tato investice se během cca 3 let vyrovná úsporou licenčních poplatků a i nižšími provozními náklady. Vyčlenění hlavních programátorsko-analytických kapacit bude soustředěno na realizaci SW úprav v souvislosti s přechodem na vícevrstvou architekturu, a to do oblasti podpory efektivního zpracování dat registru osob, na rozvoj informační podpory v procesu individualizace smluvních vztahů a na podporu elektronické komunikace s okolím. Část kapacit bude rezervována pro případné zapracování změn, které mohou vzniknout v souvislosti s možnou novelizací zákona č. 48/1997 Sb. nebo zákona č. 592/1992 Sb. V příjmové části na rok 2010 předpokládá vytvoření SW podpory pro archivaci dat. Pro podporu rozhodování v oblasti kontroly plateb pojistného a revizní činnosti výdajové části bude pokračovat posilování SW nástrojů pro efektivní analýzu rozsáhlého datového fondu příjmové i výdajové části, včetně analýzy dat lůžkových zařízení v rámci rozvoje DRG. Významné prostředky jsou rovněž plánovány na rozvoj DMS v souvislosti s rozšířením podpory komunikace s datovými schránkami a jeho doplnění o elektronickou spisovnu splňující požadavky novely zákona č. 499/2004 Sb. V oblasti elektronických komunikací mezi OZP a jejími partnery bude jako základní komunikační kanál sloužit Portál OZP, který nabídne našim partnerům a klientům možnost on-line získávání informací včetně aktualizace některých dat vedených v registrech OZP. Rovněž bude pokračovat rozvoj komunikace prostřednictvím společného projektu Portálu zdravotních pojišťoven. V oblasti snižování administrativních nákladů bude řešena digitalizace dokumentů a jejich následné automatizované vytěžování. Ke zkvalitnění datové základny bude v registrech řešena konsolidace dat s využitím externích datových zdrojů. Strana 9 (celkem 67)

11 3. POJIŠTĚNCI 3.1 Záměry vývoje struktury pojištěnců, stabilizace kmene pojištěnců Východiskem pro plán vývoje počtu pojištěnců na rok 2010 je dosavadní vyrovnané tempo růstu počtu pojištěnců. OZP očekává v roce 2010 stabilní vzestup počtu klientů, ale stejně jako v minulých letech předpokládá pouze pozvolný nárůst. Plán počtu pojištěnců stanoví celkový přírůstek 10 tisíc klientů za rok 2010, což znamená zvýšení průměrného počtu o 1,5 %. Ve věkové struktuře pojištěnců pokračuje zvyšování počtu pojištěnců ve věkových skupinách nad 60 let. Nadprůměrně roste ale i počet dětí ve věku 5-10 let a tím se stárnutí populace OZP zmírňuje. na rok 2010 předpokládá pokračování dosavadního vývoje struktury pojištěnců. Ve vývoji struktury plátců pojistného OZP neočekává změny oproti dosavadnímu trendu - stejně jako v předchozích letech bude velmi mírně stoupat podíl státních pojištěnců. Tato tendence souvisí zejména se změnami věkové skladby pojištěnců, kdy nadprůměrně rostou skupiny v důchodovém a dětském věku. Dosavadní vývoj počtu a struktury pojištěnců a jejich prognózu pro rok 2010 dokládají interní tabulky a grafy č , č a č OZP je po všech stránkách připravena zajistit plánovaný nárůst pojištěnců v roce 2010 i jeho případné překročení. Strana 10 (celkem 67)

12 Tabulka č Věk. struktura Věková Rok 2008 skutečnost Průměrný počet pojištěnců Rok 2009 Oček. skuteč. 1) 2010 % 2010/Oček. skut , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 celkem 1) , Věk. strukt. poj Poznámky k tabulce: Údaje o průměrných počtech pojištěnců celkem v kalendářním roce podle tabulky č.1, řádek 2. Strana 11 (celkem 67)

13 Interní tabulky OZP Interní tabulka a graf Vývoj rozložení pojištěnců OZP (fyzické osoby) (včetně očekávaného stavu k a plánu na rok 2010) Počet Čtvrtletí pojištěnců 1/ / / / / / / / / / / / Strana 12 (celkem 67)

14 Interní tabulka a graf Vývoj rozložení plátců pojistného podle kategorií (stav ke konci čtvrtletí) Čtvrtletí Zaměstnanci Plátce poj.stát OSVČ OBZP 1/ / / / / / / / / / / / Index 4/010//4/09 1,01 1,01 1,01 1,01 Strana 13 (celkem 67)

15 Průměrný stav pojištěnců v roce 2009 Interní tabulka a graf Věk.skupina Muži Ženy Celkem Celkem Průměrný stav pojištěnců v roce 2009 Strana 14 (celkem 67)

16 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 4.1 Záměry vývoje hospodaření ZFZP v roce 2010 Při sestavování bilance ZFZP OZP vycházela z následujících podkladů a skutečností, které budou ovlivňovat hospodaření v roce Jedná se o predikci makroekonomického vývoje hospodářství ČR na rok 2010, zveřejněnou MF, vlastní zkušenosti, dostupné analýzy, nashromážděné časové řady uplynulého vývoje, očekávané legislativní změny ve schvalovacím procesu, doporučení MZ a další podpůrné materiály. Plán zajišťuje i ve složité hospodářské situaci roku 2010 dostatečnou konečnou výši peněžního zůstatku ZFZP, aby byla zajištěna nejen úhrada závazků za vykázanou zdravotní péči i při minimálním nárůstu příjmů z pojistného, ale i nutná provozní rezerva. Základní východiska tvorby Tvorba ZFZP pro rok 2010 vychází ze skutečných, již dosažených příjmů a z předpokládaného výběru pojistného do konce roku Pro rok 2010 je tvorba pojistného modelována nad celým systémem veřejného zdravotního pojištění, vychází z předpokladu možného výběru pojistného, odvozeného od růstu mezd, vývoje nezaměstnanosti a platby státu. Pro rok 2010 je měsíční platba státu za pojištěnce, za které platí pojistné stát, plánována ve výši 723,- Kč na osobu (tedy nárůst o 46,- Kč na osobu oproti roku 2009). Tvorba ZFZP Výběr pojistného před přerozdělením pro rok 2010 proti očekávané skutečnosti 2009 vykazuje nárůst o 1,9 % a zahrnuje nárůst počtu pojištěnců, za které je placeno pojistné, i vlastní nárůst výběru pojistného. Odvody na přerozdělování předpokládá OZP v roce 2010 obdobně jako v roce 2009, tedy tis. Kč. Pojistné po přerozdělování, tedy disponibilní zdroje OZP, pro rok 2010 plánuje OZP v částce tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2009 se jedná o 2,2% nárůst. Snížené úroky vzniklé využíváním ZFZP jsou způsobeny snížením prostředků k Pohledávky a kurzové rozdíly OZP očekává ve stejné výši jako v roce Čerpání základního fondu ZFZP bude v roce 2010 čerpán především na poskytnutou zdravotní péči ve výši tis. Kč (nárůst o 2,3 % proti očekávané skutečnosti 2009), léčení pojištěnců OZP v zahraničí tis. Kč, což je stejná úroveň jako v roce 2009 a na úhrady za cizí pojištěnce, kteří zvolili OZP v ČR jako výpomocnou zdravotní pojišťovnu, tis. Kč, stejně jako v roce Dále je ZFZP čerpán na povinné příděly provoznímu fondu ve výši tis. Kč, což představuje 6,1% snížení tvorby provozního fondu ve srovnání s rokem Toto snížení tvorby provozního fondu je vyvoláno Dohodou uzavřenou v květnu 2009 mezi MZ a zdravotními pojišťovnami, která definuje úsporná opatření při tvorbě provozních fondů a fondů prevence ve zdravotních pojišťovnách. Dále je fond čerpán na odpisy pohledávek ve výši tis. Kč (snížení proti roku 2009 o 23,1 %) a na bankovní poplatky, rezervy a další. Příjmy a výdaje Příjmy a výdaje ZFZP kopírují tvorbu a čerpání fondu. Rozdíly zůstatků ZFZP oddílu A a oddílu B jsou způsobeny časovým posunem mezi předpisem a příjmem pojistného, vyúčtováním zakázky a jejím proplacení a dále různou úrovní dohadných položek v jednotlivých letech. Strana 15 (celkem 67)

17 A. Základní fond zdravotního pojištění (ZFZP) Tvorba a čerpání ve sledovaném období Rok 2009 Oček. skut. Tabulka č ZFZP Rok 2010 % 10/oček. skut. 09 I. Počáteční zůstatek k ve sledovaném období ,1 II. Tvorba celkem = zdroje ,1 1 Pojistné z veřejného zdravotního pojištění podle 1odst.1 písm. a) vyhlášky o fondech včetně dohadných položek ,9 1.1 z toho: dohadné položky k pojistnému podle 1 odst. 1 písm. c) vyhlášky o fondech Peněžní prostředky plynoucí z měsíčního vyúčtování výsledků přerozdělování +/- podle 1 odst. 1 písm. b) vyhlášky o fondech ,0 2.1 Pojistné z veř. zdrav. pojištění po přerozdělování (ř. 1 + ř. 2) podle 20, 21a zák. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění a podle 1 odst. 1 písm. a + b + c) vyhlášky ,2 o fondech 3 Penále, pokuty a přirážky k pojistnému podle 1 odst. 2 nebo 3 vyhlášky o fondech, včetně dohadných položek 3.1 z toho: dohadné položky 4 Náhrady škod podle 1 odst. 1 písm. d) vyhlášky o fondech ,0 5 Úroky získané hospodařením se ZFZP podle 1 odst. 2 nebo 3 vyhlášky o fondech ,9 6 Ostatní pohledávky podle 1 odst. 1 písm. g) vyhlášky o fondech 7 Převody z jiných fondů v souladu s 1 odst. 1 písm. i) vyhlášky o fondech 8 Převod zůstatku ZFZP v případě sloučení nebo splynutí zdravotní pojišťovny podle 1 odst.1 písm. j) vyhlášky o fondech 9 Pohledávky za zahraniční pojišťovnou podle 1 odst. 1 písm. f) vyhlášky o fondech za uhrazenou zdravotní péči ZZ za cizí ,0 pojištěnce 1) na základě mezinárodních smluv 10 Pohledávky za zahraniční pojišťovnou za paušální platbu na cizí pojištěnce podle nařízení Rady EHS 1408/71 a 574/ ,0 11 Kladné kursové rozdíly podle 1 odst. 1 písm. h) vyhlášky o fondech 12 Dar určený dárcem pro ZFZP, nebo pokud nebyl dárcem určen účel daru, podle 1 odst. 1 písm. e) vyhlášky o fondech III. Čerpání celkem = snížení zdrojů: ,9 1 Závazky za zdravotní péči včetně korekcí a revizí a úhrad jiným ZP podle 1 odst. 4 písm. a), odst. 4 písm. b), odst. 4 písm. d) a odst. 4 písm. e) vyhlášky o fondech včetně dohadných položek ,3 z toho: 1.1 závazky za léčení pojištěnců dané ZP v cizině podle 1 2) odst. 4 písm. b) vyhlášky o fondech ,0 1.2 dohadné položky k závazkům podle 1 odst. 4 písm. e) vyhlášky o fondech vztahující se k 1 odst. 4 písm. a) ,0 vyhlášky o fondech 2 Úroky z úvěrů podle 1 odst. 4 písm. f) vyhlášky o fondech 3 Předpis přídělů do jiných fondů ( ) ,5 v tom: do RF podle 1 odst. 4 písm. j) vyhlášky o fondech ,1 3,2 - do PF podle 1 odst. 4 písm. i) vyhlášky o fondech 3) , do FP podle 1 odst. 4 písm. k) vyhlášky o fondech 4) 3.4 Mimořádný převod do PF - pouze VoZP ČR podle 1 odst. 4 písm. l) vyhlášky o fondech 4. Odpis pohledávek podle 1 odst. 5 vyhlášky o fondech ,9 Strana 16 (celkem 67)

18 A IV. Základní fond zdravotního pojištění (ZFZP) Tvorba a čerpání ve sledovaném období Snížení základního fondu o částky penále, pokut a přirážek na základě rozhodnutí o odstranění tvrdosti podle 53a z. č. 48/1997 Sb., podle 1 odst. 6 vyhlášky o fondech Závazky vyplývající z poskytnutí zdravotní péče fakturované tuzemskými ZZ za cizí pojištěnce 1), včetně výsledků revize podle 1 odst. 4 písm. c) vyhlášky o fondech s výjimkou plateb vykázaných paušálem na ř. 7 Závazky vůči zahraniční pojišťovně z titulu paušální platby za pojištěnce dané ZP podle nařízení Rady EHS 1408/71 a 574/72 Bankovní poplatky za vedení účtu ZFZP a další poplatky podle 1 odst. 4 písm. g) vyhlášky o fondech Záporné kursové rozdíly podle 1 odst. 4 písm. h) vyhlášky o fondech Rezervy na pravomocně neskončené soudní spory podle 1odst. 4 písm. m) vyhlášky o fondech Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období = I + II - III Rok 2009 Oček. skut. Rok 2010 % 10/oček. skut , , , , , ,2 B. Základní fond zdravotního pojištění (ZFZP) Příjmy a výdaje ve sledovaném období podle 1 odst. 7 vyhlášky o fondech Rok 2009 Oček. skut. Rok 2010 % 10/oček. skut. 09 I. Počáteční zůstatek k ve sledovaném období ,6 II. Příjmy celkem: ,3 1 Pojistné z veřejného zdravotního pojištění podle 1odst. 1 písm. a) vyhlášky o fondech ,2 2 Peněžní prostředky plynoucí z měsíčního vyúčtování výsledků přerozdělování +/- podle 1 odst. 1 písm. b) vyhlášky o fondech ,0 Pojistné z veř. zdrav. pojištění po přerozdělování (ř. 1 + ř. 2) 2.1 podle 20, 21a zák. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů a podle 1 odst. 1 písm. a + b) vyhlášky o fondech ,4 3 Penále, pokuty a přirážky k pojistnému podle 1 odst. 2 nebo 3 vyhlášky o fondech 4 Náhrady škody podle 1 odst. 1 písm. d) vyhlášky o fondech ,0 5 Úroky získané hospodařením podle 1 odst. 2 nebo 3 vyhlášky o fondech ,9 6 Ostatní příjmy podle 1 odst. 1 písm. g) vyhlášky o fondech 7 Převody z jiných fondů v souladu s 1 odst. 1 písm. i) vyhlášky o fondech 8 Příjem zůstatku v případě sloučení nebo splynutí ZP podle 1odst.1 písm. j) vyhlášky o fondech Příjem od zahraniční pojišťovny podle 1 odst. 1 písm. f) 9 vyhlášky o fondech za uhrazenou zdravotní péči ZZ za cizí pojištěnce 1) na základě mezinárodních smluv ,0 10 Příjem paušální platby na cizí pojištěnce od zahraniční pojišťovny podle nařízení Rady EHS 1408/71 a 574/ ,0 11 Kladné kursové rozdíly podle 1 odst. 1 písm. h) vyhlášky o fondech 12 Dar určený dárcem pro ZFZP, nebo pokud nebyl dárcem určen účel daru podle 1 odst. 1 písm. e) vyhlášky o fondech 13 Příjem úvěru na posílení ZFZP 14 Příjem návratných finančních výpomocí na posílení ZFZP Doúčtování rok 2008, převod z Fprev Strana 17 (celkem 67)

19 B. Základní fond zdravotního pojištění (ZFZP) Příjmy a výdaje ve sledovaném období podle 1 odst. 7 vyhlášky o fondech Rok 2009 Oček. skut. Rok 2010 % 10/oček. skut. 09 III. Výdaje celkem: ,6 1 Výdaje za zdravotní péči včetně korekcí a revizí a úhrad jiným ZP podle 1 odst. 4 písm. a), odst. 4 písm. b) a odst. 4 písm. d) vyhlášky o fondech ,0 z toho: 1.1 výdaje za léčení pojištěnců dané ZP v cizině podle 1 odst. 4 2) písm. b) vyhlášky o fondech ,6 2 Úroky z úvěrů podle 1 odst. 4 písm. f) vyhlášky o fondech 3 Příděly do jiných fondů ( ) ,3 v tom: do RF podle 1 odst. 4 písm. j) vyhlášky o fondech 3) , do PF podle 1 odst. 4 písm. i) vyhlášky o fondech 4) , do Fprev podle 1 odst. 4 písm. k) vyhlášky o fondech ,3 3.4 Mimořádný převod do PF- pouze VoZP ČR podle 1 odst. 4 písm. l) vyhlášky o fondech 4 Výdaje za poskytnutou zdravotní péči fakturovanou tuzemským ZZ za cizí pojištěnce 1), včetně výsledků revize podle 1 odst. 4 písm. c) vyhlášky o fondech - s výjimkou plateb vykázaných ,0 paušálem na ř. 5 5 Úhrada paušální platby za pojištěnce dané ZP do ciziny podle nařízení Rady EHS 1408/71 a 574/ ,0 6 Bankovní poplatky za vedení účtu ZFZP a další poplatky podle 1 odst. 4 písm. g) vyhlášky o fondech ,8 7 Záporné kursové rozdíly podle 1 odst. 4 písm. h) vyhlášky o fondech 8 Splátky úvěrů na posílení ZFZP 9 Splátky návratných finančních výpomocí na posílení ZFZP Převod peněžní hotovosti na zvláštní bankovní účet rezervy 10 v případě tvorby rezervy podle 1 odst. 4) písm. m) vyhlášky o fondech 5) Doúčtování roku 2008, převod do RF ,0 Doúčtování roku 2008, převod do provozního fondu ,0 IV. Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období = I + II - III ,5 Zvl. účet Finanční hotovost na zvláštním bankovním účtu rezervy na krytí rezervy podle 1 odst. 7 vyhlášky o fondech 5) ,1 C. Specifikace ukazatele B II 1) rok 2009 oček. skut.. rok 2010 % 10/oček. skut Příjmy z pojistného od zaměstnavatelů ,4 2 Příjmy z pojistného od osob samostatně výdělečně činných ,3 3 Příjmy z pojistného od ostatních plátců (osob bez zdanitelných příjmů + případné další platby veřejného zdravotního pojištění) ,5 4 Neidentifikovatelné platby od různých typů plátců ,0 5 Součet řádků C ř. 1 až C ř. 4=B II ř. 1) ,2 Strana 18 (celkem 67)

20 Zvláštní bankovní účet rezerv na krytí rezervy podle 1 odst. 7 vyhlášky o fondech. rok 2009 oček. skut. rok 2010 I. Počáteční zůstatek k ve sledovaném období II. Příjmy celkem: Převod peněžní hotovosti z BÚ ZFZP na zvláštní bankovní účet rezervy Úroky získané hospodařením se zvláštním účtem rezerv III. Výdaje celkem: Převod peněžní hotovosti na BÚ ZFZP při rušení rezervy v případě pravomocného ukončení soudního sporu Bankovní poplatky za vedení zvláštního BÚ rezerv 2 2 Převod úroků na BÚ ZFZP (případně BÚ Fprev ) 5) IV. Konečný zůstatek k posl. dni sledovaného období =I+II-III ZFZP-2 Poznámky k tabulce: 1) "Cizí pojištěnec" ve smyslu 1 odst. 1 písm. e) a 1 odst. 4 písm. c) vyhlášky o fondech 2) Řádky 1.1 v oddílech A III a B III obsahují výdaje na zdravotní péči za pojištěnce podle 14 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 3) Propočet limitu přídělu podle 7 vyhlášky je vázán na údaje rozvrhové základny propočtené z oddílu B II ZFZP. 4) Pokud zdravotní pojišťovna účtuje úroky, pokuty, penále a přirážky do ZFZP a následně provádí převod ze ZFZP do fondu prevence, bude k tomuto účelu využívat jak oddíl A III ř.3.3, tak i oddíl B III ř ) Převod úroků možno provádět v souladu s dopisem MF č.j.: 14/54 375/ ze dne Účelem je zajistit jednoznačnou vazbu hodnoty rezervy a jejího krytí v Rozvaze. Podle platných účetních předpisů má výše finanční rezervy odpovídat hodnotě nároků ZZ vznesených u soudu. Komentář k tabulce č. 2a Saldo příjmů a nákladů Vyšší plánované náklady než příjmy v roce 2009 i v roce 2010 způsobují záporné saldo, které je uhrazeno z peněžního zůstatku ZFZP. Příjmy kalendářního roku nepokrývají v případě OZP náklady. Ještě vyšší propad peněžních prostředků je patrný v oddíle B tabulky 2 ZFZP 2010, kde záporné saldo představuje tis. Kč. B. Základní fond zdravotního pojištění (ZFZP) Příjmy ve sledovaném období podle 1 odst. 7 vyhlášky o fondech Tabulka č. 2a Saldo příjmů a nákladů Rok 2009 Oček. skut. Rok 2010 % 10/oček. skut. 09 I. Příjmy celkem: ,3 1 Pojistné z veřejného zdravotního pojištění podle 1odst. 1 písm. a) vyhlášky o fondech ,2 2 Peněžní prostředky plynoucí z měsíčního vyúčtování výsledků přerozdělování +/- podle 1 odst. 1 písm. b) vyhlášky o fondech ,0 Pojistné z veř. zdrav. pojištění po přerozdělování (ř. 1 + ř. 2) 2.1 podle 20, 21a zák. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění a 1 odst. 1 písm. a + b) vyhlášky o fondech ,4 3 Penále, pokuty a přirážky k pojistnému podle 1 odst. 2 nebo 3 vyhlášky o fondech Náhrady škody podle 1 odst. 1 písm. d) vyhlášky o fondech ,0 5 Úroky získané hospodařením podle 1 odst. 2 nebo 3 vyhlášky o fondech ,9 6 Ostatní příjmy podle 1 odst. 1 písm. g) vyhlášky o fondech Převody z jiných fondů v souladu s 1 odst. 1 písm. i) vyhlášky o fondech 8 Příjem zůstatku v případě sloučení nebo splynutí zdravotní pojišťovny podle 1odst.1 písm. j) vyhlášky o fondech Strana 19 (celkem 67)

Zdravotně pojistný plán Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

Zdravotně pojistný plán Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví NÁVRH Zdravotně pojistný plán Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví na rok 2014 Návrh schválen Správní radou OZP dne 21. 11. 2013 Ve znění požadovaných úprav MZ ČR ze

Více

Zdravotně pojistný plán Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví na rok 2013

Zdravotně pojistný plán Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví na rok 2013 NÁVRH Zdravotně pojistný plán Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví na rok 2013 Schváleno Správní radou OZP dne 25.10.2012 Předkládá Ing. Ladislav Friedrich, CSc. generální

Více

ZKRATKY POUŽITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5. 1.1. Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu 5 1.2. Zdroje čerpání podkladů 6 2. OBECNÁ ČÁST...

ZKRATKY POUŽITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5. 1.1. Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu 5 1.2. Zdroje čerpání podkladů 6 2. OBECNÁ ČÁST... OBSAH OBSAH 1 ZKRATKY POUŽITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5 1.1. Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu 5 1.2. Zdroje čerpání podkladů 6 2. OBECNÁ ČÁST... 6 2.1. Sídlo zdravotní pojišťovny, statutární

Více

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven Nedílnou součástí veřejných financí jsou i finanční prostředky systému veřejného zdravotního pojištění (dále jen v. z. p. ). Hodnocení vývoje systému v.

Více

Zdravotně pojistný plán na rok 2009

Zdravotně pojistný plán na rok 2009 Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky Zdravotně pojistný plán na rok 2009 Předkládá: Ing. František Beránek generální ředitel VoZP ČR OBSAH OBSAH 1 ZKRATKY POUŢITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 4 1.1. Základní

Více

ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2015

ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2015 ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2015 Předkladatel: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky kód pojišťovny: 111 listopad 2014 OBSAH: strana 1. ÚVOD...

Více

Reforma zdravotnictví

Reforma zdravotnictví Reforma zdravotnictví Reformní zákony postup schvalování Malá novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Reformní zákony postup schvalování Zákon o zdravotních službách a podmínkách

Více

Zdravotně pojistný plán na rok 2010

Zdravotně pojistný plán na rok 2010 Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky Zdravotně pojistný plán na rok 2010 Předkládá: MUDr. Karel Štein generální ředitel VoZP ČR OBSAH OBSAH 1 ZKRATKY POUŢITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5 1.1. Základní

Více

ZKRATKY POUŢITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5. 1.1. Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu 5 1.2. Zdroje čerpání podkladů...

ZKRATKY POUŢITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5. 1.1. Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu 5 1.2. Zdroje čerpání podkladů... OBSAH OBSAH 1 ZKRATKY POUŢITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5 1.1. Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu 5 1.2. Zdroje čerpání podkladů... 5 2. OBECNÁ ČÁST... 6 2.1. Sídlo zdravotní pojišťovny, statutární

Více

Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu na rok 2008

Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu na rok 2008 Obsah 1. Úvod...2 2. Obecná část...5 3. Pojištěnci...10 4. Základní fond zdravotního pojištění...12 4.1 Záměry vývoje hospodaření ZFZP v roce 2008...12 4.2 Tvorba, příjmy ZFZP...21 4.3 Čerpání, výdaje

Více

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v roce 2014 hradí poskytovatelům zdravotních služeb (dále PZS) zdravotní péči v souladu se Zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

Obsah. Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 1

Obsah. Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 1 Obsah 1. Úvod...2 2. Obecná část...5 3. Pojištěnci...9 4. Základní fond zdravotního pojištění...11 4.1 Záměry vývoje hospodaření ZFZP v roce 2009...11 4.2 Tvorba, příjmy ZFZP...20 4.3 Čerpání, výdaje ZFZP...23

Více

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth Ing. Vladimír Petrů, CSc ředitel odboru informačního systému Ing. Zdeněk Hanáček vedoucí oddělení rozvoje IS 1 Obsah 1. O Zdravotní pojišťovně ministerstva

Více

1. Úvod... 3. 1.1 Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu... 3 1.2 Zdroje čerpání podkladů... 4. 2. Obecná část... 5

1. Úvod... 3. 1.1 Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu... 3 1.2 Zdroje čerpání podkladů... 4. 2. Obecná část... 5 1. Úvod... 3 1.1 Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu... 3 1.2 Zdroje čerpání podkladů... 4 2. Obecná část... 5 2.1 Sídlo zdravotní pojišťovny, statutární orgán... 5 2.2 Současná organizační

Více

Úhrady zdravotní péče v LZZ v roce 2015 Předpoklady a očekávání. INMED 2014 Pardubice 20. 11. 2014 Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D.

Úhrady zdravotní péče v LZZ v roce 2015 Předpoklady a očekávání. INMED 2014 Pardubice 20. 11. 2014 Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D. Úhrady zdravotní péče v LZZ v roce 2015 Předpoklady a očekávání INMED 2014 Pardubice 20. 11. 2014 Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D. Parametry systému v.z.p. v roce 2015 - PŘÍJMY předpokládaný nárůst plateb

Více

ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2013

ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2013 ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2013 Předkladatel: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky kód pojišťovny: 111 říjen 2012 OBSAH: strana 1. ÚVOD 4 2.

Více

Zdravotně pojistný plán na rok 2011 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny

Zdravotně pojistný plán na rok 2011 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Zdravotně pojistný plán na rok 2011 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Kód a název zdravotní pojišťovny: 205, Obsah 1 Úvod 1.1 Základní charakteristika zdravotně

Více

Zdravotně pojistný plán na rok 2008

Zdravotně pojistný plán na rok 2008 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Kód a název zdravotní pojišťovny 222 Česká národní zdravotní pojišťovna e-mail: reditelstvi@cnzp.cz http://www.cnzp.cz

Více

ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013

ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013 ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2013 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou

Více

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2011 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou

Více

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová Zdravotní pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné

Více

Pohled MZ Úhrady akutní lůžkové péče v r. 2013, Kontroly poskytované péče

Pohled MZ Úhrady akutní lůžkové péče v r. 2013, Kontroly poskytované péče Pohled MZ Úhrady akutní lůžkové péče v r. 2013, Kontroly poskytované péče ing. Petr Nosek, MZČR INMED, 22.11.2012 Řešení kontrol a přehledů péče ze strany plátce, poskytovatele a pacienta. Co je nejefektivnější?

Více

Zdravotně pojistný plán na rok 2013 (návrh) Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny

Zdravotně pojistný plán na rok 2013 (návrh) Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Zdravotně pojistný plán na rok 2013 (návrh) Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Kód a název zdravotní pojišťovny: 205, 1 ÚVOD... 3 1.1 Základní charakteristika

Více

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Faktory ovlivňující aktuální stav financí ÚSC Ekonomické Pokračuj ující ekonomická krize

Více

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Proč v IPVZ? zachování kontinuity (projekt Vývoj a ověřovací provoz klasifikačního systému

Více

Jednání valné hromady Českomoravské elektrotechnické asociace

Jednání valné hromady Českomoravské elektrotechnické asociace Jednání valné hromady Českomoravské elektrotechnické asociace Lednice 21. 5. 2015 Ing. Ladislav Friedrich, CSc., generální ředitel Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

Více

MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR Vyhláška č.550/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006 MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

Více

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39 O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP V ROCE 2014 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Vyhláška č. 619/2006 Sb.,

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Vyhláška č. 619/2006 Sb., SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Vyhláška č. 619/2006 Sb., kterou se stanoví hodnoty bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulační omezení objemu poskytnuté péče hrazené z

Více

ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2011

ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2011 ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2011 Předkladatel: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky kód pojišťovny: 111 Říjen 2010 OBSAH: strana 1. ÚVOD 4 2.

Více

IS VZP ČR jako základ podpory ehealth

IS VZP ČR jako základ podpory ehealth IS VZP ČR jako základ podpory ehealth Ing. Vladan Novotný Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR IS VZP ČR Informační systém VZP ČR podporuje činnosti, ke kterým byla VZP ČR zřízena Výběr pojistného od plátců

Více

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven Nedílnou součástí veřejných financí jsou finanční prostředky systému veřejného zdravotního pojištění (dále jen v. z. p. ). Hodnocení vývoje systému v. z.

Více

Zdravotně pojistný plán na rok 2014 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny

Zdravotně pojistný plán na rok 2014 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Zdravotně pojistný plán na rok 2014 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Kód a název zdravotní pojišťovny: 205, Obsah 1 Úvod 1.1 Základní charakteristika zdravotně

Více

Principy úhradové vyhlášky 2015. Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním

Principy úhradové vyhlášky 2015. Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Principy úhradové vyhlášky 2015 Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Výběr pojistného na v. z. p. (v mld. Kč) Parametry systému v roce 2015 - Příjmy Zaměstnanci a OSVČ

Více

ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2006

ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2006 ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2006 Předkladatel: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky kód pojišťovny: 111 duben 2006 OBSAH: strana 1. ÚVOD 3 2.

Více

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 MUDr. Pavel Hroboň, M.S. - 28. dubna 2005 Tato studie vznikla za podpory Českého zdravotnického fóra při Nadačním fondu Elpida PROGRAM DNEŠNÍ

Více

omezení pro úhrady uvedené v 3 až 15, poskytované těmito smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen poskytovatel ):

omezení pro úhrady uvedené v 3 až 15, poskytované těmito smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen poskytovatel ): Strana 4034 Sbírka zákonů č. 324 / 2014 Částka 129 324 VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2014 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 Ministerstvo zdravotnictví

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o.

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Problémové okruhy Přístup k léčbě Zákon o zdravotních službách,

Více

REFORMNÍ STRATEGIE V ČR A JEJÍ DOPAD NA SYSTÉM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A POSTAVENÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN

REFORMNÍ STRATEGIE V ČR A JEJÍ DOPAD NA SYSTÉM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A POSTAVENÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN REFORMNÍ STRATEGIE V ČR A JEJÍ DOPAD NA SYSTÉM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A POSTAVENÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN SYSTÉM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR Stárnutí populace Vysoká nákladovost nových

Více

centrum kultury a vzdělávání

centrum kultury a vzdělávání Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 Stručné zhodnocení výsledků vnitřního kontrolního systému Hlavním cílem finanční kontroly v příspěvkové organizaci Centrum kultury a vzdělávání

Více

Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví Výroční zpráva Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví za rok 2005 Schváleno Správní radou OZP dne 27. dubna 2006 Předkládá: Ing. Ladislav Friedrich, CSc. generální ředitel

Více

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Pokrytí: Zdravotní pojišťovny působící v oblasti veřejného zdravotního pojištění, které jsou zařazeny do

Více

Ústavní péče. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

Ústavní péče. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR Vyhláška č.550/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006 MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

Více

Ozvy nemocnic v roce 2015?!

Ozvy nemocnic v roce 2015?! PharmDr. Michal Krejsta, MBA CEO OMEGA Pharma PERRIGO, CZ & SK Operations Tajemník Asociace velkodistributorů léčiv AVEL Ozvy nemocnic v roce 2015?!...aneb finanční tlak na komory nemocničních srdcí! ÚV

Více

POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE

POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE Rozpočet a finanční vize měst a krajů 2009 Praha, 24.9.2009 Jan Hanuš Municipality a programy veřejné podpory Komerční banka AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 3. 21. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 3. 21. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky 3. 21. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty

Více

Reforma zdravotnictví a role HTA

Reforma zdravotnictví a role HTA Reforma zdravotnictví a role HTA MUDr. Pavel Vepřek listopad 2012 České zdravotnictví je na půli cesty od přídělového systému k regulovanému trhu: 6 + 1 zdravotních pojišťoven, ale... svobodná volba poskytovatele

Více

Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov

Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov ehealth z pohledu krajů Proč ehealth? ehealth není jen elektronické zdravotnictví vnímáme ho jako komplexní využívání

Více

Elektronické služby VZP ČR. Ing. Radek Papp vedoucí projektu

Elektronické služby VZP ČR. Ing. Radek Papp vedoucí projektu Elektronické služby VZP ČR Ing. Radek Papp vedoucí projektu Klienti VZP ČR v číslech Obsluha velkého množství klientů vyžaduje moderní a kvalitní nástroje Počet obyvatel ČR (březen 2007) 10 306 700 Počet

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

PRACOVNÍ MATERIÁL. Příloha č. 2

PRACOVNÍ MATERIÁL. Příloha č. 2 PRACOVNÍ MATERIÁL Příloha č. 2 Jedna specializovaná veřejnoprávní instituce - Pracovní úrazová pojišťovna (Výseč z pracovního nástinu návrhu řešení.) 1. Jedna veřejnoprávní instituce pod dohledem státu,

Více

JUDr. Jan Huleš Ing. Jana Hornigová. Účetnictví pojišťoven. 2. aktualizované a přepracované vydání s kapitolou o účetnictví zdravotních pojišťoven

JUDr. Jan Huleš Ing. Jana Hornigová. Účetnictví pojišťoven. 2. aktualizované a přepracované vydání s kapitolou o účetnictví zdravotních pojišťoven JUDr. Jan Huleš Ing. Jana Hornigová Účetnictví pojišťoven 2. aktualizované a přepracované vydání s kapitolou o účetnictví zdravotních pojišťoven Linde Praha, a.s. Opletalova 35, 115 51 Praha 1 2009 Účtová

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.1.2008 DO 31.12.2008 vyhotovená podle ustanovení 21 Zákona o účetnictví,

Více

České národní fórum pro ehealth občanské sdružení se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2 IČO 28556712. www.ehealthforum.cz

České národní fórum pro ehealth občanské sdružení se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2 IČO 28556712. www.ehealthforum.cz TEZE ROZVOJE ehealth V ČESKÉ REPUBLICE ABSTRAKT České národní fórum pro ehealth občanské sdružení se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2 IČO 28556712 www.ehealthforum.cz Abstrakt, strana 2 (celkem 5) Motto:

Více

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH Úvodní slovo ředitelky Léčebných lázní...3 Identifikační údaje organizace...4 Organizační struktura...5 Vedení organizace... 6 Provozy a oddělení...

Více

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 10. 2014 24 Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče Health Insurance Corporations - Costs spent

Více

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 1.Kdo má povinnost platit si zdravotní pojištění? a) Každý občan ČR b) Jen dospělí ve věku od 18 do 65 let c) Pouze lidé zaměstnaní na hlavní pracovní poměr d) Jen

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 00857891 Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek sestavený k 312014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Princip nepřetržitého trvání účetní

Více

Financování zdravotních služeb a zdravotní pojištění Postavení a motivace subjektů Ladislav Friedrich generáln lní ředitel OZP červen 2004 ve zdravotnictví 1 Aktuáln lní stav z pohledu financování Skut.

Více

ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011

ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011 ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011 Jednání výboru pro sociální politiku PS P ČR 16. 5. 2012 prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D. ústřední ředitel ČSSZ 1 Obsah 1/ Strategické cíle, prioritní úkoly 2/ Stabilizace činnosti

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a Ev. č. 585/06 Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006 města Krnov Příjemce zprávy: Renata Ramazanová, starostka Název a sídlo územního samosprávného

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

ÚVODNÍ SLOVO. 2004 dále objektivizovány regulační limity u ambulantních. Rok 2004 představoval v činnosti Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců

ÚVODNÍ SLOVO. 2004 dále objektivizovány regulační limity u ambulantních. Rok 2004 představoval v činnosti Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců ÚVODNÍ SLOVO Rok 2004 představoval v činnosti Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (dále OZP) období pokračujícího postupného nárůstu počtu pojištěnců a zvyšování produktivity

Více

Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner

Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner Agenda pracovní skupiny Představení a principy plánu Medipartner Management diabetu v plánu Medipartner Diskuse klíčové faktory úspěchu kvalitního

Více

Vyhláška o fondech zdravotních pojišťoven

Vyhláška o fondech zdravotních pojišťoven Vyhláška o fondech zdravotních pojišťoven Vyhláška Ministerstva financí ze dne 21. září 1998 č. 227/1998 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního

Více

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP Poradenství OPPI 1. výzva Praha, srpen 2008 1/7 1. Uznatelnými náklady v projektu Poradenství jsou: náklady na služby poradců, expertů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ MUDr. Ivan Drábek ředitel Březen 2014 Obsah 1) Základní údaje o organizaci 2) Zřízení organizace 3) Organizační struktura 4) Předmět činnosti 5) Základní

Více

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Seminar Starting points for Czech health reform 16.4. 17.4. Prague Macháček, Hroboň, Julínek Health reform.cz PROBLÉMY VEŘEJNÝCH SYSTÉMŮ ZDRAVOTNÍ

Více

Zdravotnické systémy. Národní zdravotní služba Veřejné zdravotní pojištění Jednopojišťovnové Vícepojišťovnové 1.LF UK. ing.

Zdravotnické systémy. Národní zdravotní služba Veřejné zdravotní pojištění Jednopojišťovnové Vícepojišťovnové 1.LF UK. ing. Zdravotnické systémy Národní zdravotní služba Veř Jednopojišťovnové Vícepojišťovnové Základní principy Systém zdravotního pojištění má dvě základní formy: Povinné veř Dobrovolné komerční pojištění smluvní

Více

Centrová péče je v centru pacient?

Centrová péče je v centru pacient? Centrová péče je v centru pacient? Setkání ČAVO, 30.11.2013 PhDr. Ivana Plechatá LF MU a Koalice vážné diagnózy plechata@med.muni.cz Důvody pro centralizaci Odbornost, know-how, zkušenost Koncentrace diagnostické

Více

STRATEGICKÉ CÍLE ČSSZ PRO OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGICKÉ CÍLE ČSSZ PRO OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGICKÉ CÍLE ČSSZ PRO OBDOBÍ 2014 2020 OBSAH POSLÁNÍ ČSSZ... 3 VIZE ČSSZ... 3 STRATEGICKÉ CÍLE PRO OBDOBÍ 2014 2020... 4 1. Klientský přístup a posílení významného postavení ČSSZ mezi orgány veřejné

Více

1) Má Váš orgán platnou informační koncepci dle zákona 365/2000 Sb.? ano

1) Má Váš orgán platnou informační koncepci dle zákona 365/2000 Sb.? ano Pokyny pro vyplnění: a) na otázky uvedené v tomto dotazníku by měli být schopni odpovědět minimálně vedoucí pracovníci v oblasti informačních technologií, b) v případě, že některá z požadovaných informací

Více

OBSAH. strana. VÝROČNÍ ZPRÁVA VoZP ČR ZA ROK 2005-2 -

OBSAH. strana. VÝROČNÍ ZPRÁVA VoZP ČR ZA ROK 2005-2 - OBSAH strana 1. Vstupní údaje 6 2. Charakteristika vývoje a hospodaření zdravotní pojišťovny v roce 2005 7 3. Orgány zdravotní pojišťovny 7 3.1 Správní rada 7 3.2 Dozorčí rada 8 3.3 Rozhodčí orgán 9 3.4

Více

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12.

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12. Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky Městské části Praha - Zbraslav za období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Zpráva byla vypracována v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb., o

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

Moderní,, dostupné cné zdravotnictví. Praha, 4. května 2010

Moderní,, dostupné cné zdravotnictví. Praha, 4. května 2010 Moderní,, dostupné a vstřícn cné zdravotnictví Co jsme udělali... Moderní specializovaná péče bez protekce a korupce Ochranné limity pro nejvážněji nemocné Nové národní preventivní a screeningové programy

Více

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2012 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení pro

Více

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava 1) Základní údaje o zdravotnickém zařízení Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54 586 24 Jihlava IČ: 00600601 DIČ: CZ00600601 telefon: 567 552

Více

PŘÍLOHA. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona. A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

PŘÍLOHA. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona. A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 71010238 Název: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod A.1. Informace

Více

Licence: DW51 XCRGUPXA / PYA (30052014 / 05032014)

Licence: DW51 XCRGUPXA / PYA (30052014 / 05032014) PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 13583051 Název: Hankův dům, městské kulturní zařízení Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2014 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních

Více

Management veřejných zakázek, pozitivních listů a nákupu v přímo řízených nemocnicích ČR

Management veřejných zakázek, pozitivních listů a nákupu v přímo řízených nemocnicích ČR Management veřejných zakázek, pozitivních listů a nákupu v přímo řízených nemocnicích ČR Michal Hojný Vedoucí lékárník ÚL IKEM 1 Největší specializované klinické a vědeckovýzkumné pracoviště v ČR 3 centra

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

CO SE MUSÍ ZMĚNIT.. Cenový Smluvní Dopady. PZS Plátce ZP 80 % Minimální cena Smluvní Snížená dostupnost. volnost Vysoká efektivita

CO SE MUSÍ ZMĚNIT.. Cenový Smluvní Dopady. PZS Plátce ZP 80 % Minimální cena Smluvní Snížená dostupnost. volnost Vysoká efektivita CO SE MUSÍ ZMĚNIT.. Cenový Smluvní Dopady předpis vztahy PZS Plátce ZP 80 % Minimální cena Smluvní Snížená dostupnost volnost Vysoká efektivita Politická cena Kontraktační Neudržitelnost povinnost rozpočtu

Více

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014 Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí Ministerstvo financí červen 2014 Obsah 1. Výsledky hospodaření obcí za rok 2013 2. Rozpočtové určení daní od roku 2013 3. Kritérium počet dětí MŠ a žáků

Více

STRATEGIE ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI POZNATKY A ZKUŠENOSTI

STRATEGIE ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI POZNATKY A ZKUŠENOSTI STRATEGIE ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI POZNATKY A ZKUŠENOSTI MUDr. Ladislav Václavec, MBA Ředitel Slezské nemocnice v Opavě, příspěvkové organizace a Sdruženého zdravotnického zařízení

Více

Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010

Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010 Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010 A.) Název: Rehabilitační ústav Hrabyně Adresa: 747 67 Hrabyně IČ: 00601233 Poštovní adresa: 747 67 Hrabyně Telefon: 553 603111 Telefax: 553 775285

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 8.10.2002 Ekonomika samostatných ordinací a některých dalších zdravotnických

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Pacienti z prosebníků zákazníci. MUDr. Pavel Vepřek

Pacienti z prosebníků zákazníci. MUDr. Pavel Vepřek Pacienti z prosebníků zákazníci MUDr. Pavel Vepřek Proč všichni reformují zdravotnictví po tisíciletí přímý vztah mezi pacientem a lékařem průmyslová revoluce vznik nemocenských pokladen pro zaměstnance

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Stručný obsah pozměňovacích bodů Komplexního pozměňovacího návrhu. Vždy uvedené jen podstatné body, ostatní jsou technickými řešeními a úpravami.

Stručný obsah pozměňovacích bodů Komplexního pozměňovacího návrhu. Vždy uvedené jen podstatné body, ostatní jsou technickými řešeními a úpravami. Stručný obsah pozměňovacích bodů Komplexního pozměňovacího návrhu Vždy uvedené jen podstatné body, ostatní jsou technickými řešeními a úpravami. 2. Omezení pohybu pojištěnců mezi pojišťovnami Změna pojišťovny

Více