Zdravotně pojistný plán

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdravotně pojistný plán"

Transkript

1 NÁVRH Zdravotně pojistný plán Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví na rok 2010 Schváleno Správní radou OZP Předkládá Ing. Ladislav Friedrich, CSc., generální ředitel Praha, říjen 2009

2 1. Úvod Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu Zdroje čerpání podkladů Obecná část Sídlo zdravotní pojišťovny, statutární orgán Současná organizační struktura a předpokládaná úprava organizační struktury Existující (nebo plánované) dceřiné společnosti a jejich zaměření, nadační fondy a jiné účasti ZP Způsob zajištění služeb zdravotní pojišťovny ve vztahu k plátcům pojistného, poskytovatelům zdravotní péče a pojištěncům Záměry rozvoje informačního systému Pojištěnci Záměry vývoje struktury pojištěnců, stabilizace kmene pojištěnců...10 Tabulka č Věk. struktura...11 Interní tabulky OZP Základní fond zdravotního pojištění Záměry vývoje hospodaření ZFZP v roce Tabulka č ZFZP...16 Tabulka č. 2a Saldo příjmů a nákladů...19 Tabulka č Náklady na léčení cizinců Tvorba, příjmy ZFZP Kontrola výběru pojistného, pokut, penále a přirážek k pojistnému ve vztahu k právům a povinnostem vyplývajícím ze zák. č. 592/1992 Sb Čerpání, výdaje ZFZP Smluvní politika ve vztahu ke zdravotnickým zařízením Záměry vývoje smluvní politiky Zajištění dostupnosti zdravotní péče v regionech působnosti Síť smluvních ZZ...23 Tabulka č Soustava smluvních ZZ Předpoklad regulační mechanizmy a řešení závazko-pohledávkového vztahu ke zdravotnickým zařízením Zdravotní politika Revizní a kontrolní činnost Struktura nákladů na zdravotní péči v členění podle jednotlivých segmentů..32 Tabulka č Náklady podle segmentů...34 Tabulka č Náklady podle segmentů na 1 pojištěnce...37 Strana 1 (celkem 67)

3 5. Ostatní fondy Zdravotní péče hrazená z fondu prevence...40 Tabulka č Náklady na preventivní péči Tvorba a čerpání fondu prevence...43 Interní tabulka OZP...44 Tabulka č Fprev Provozní fond Záměry v oblasti zhospodárnění provozu zdravotní pojišťovny...47 Tabulka č PF Majetek pojišťovny a investice Investiční záměry pojišťovny a jejich zdůvodnění...51 Tabulka č FRM Sociální fond...54 Tabulka č SF Rezervní fond...56 Tabulka č RF Ostatní zdaňovaná činnost...59 Tabulka č OZdČ Specifické fondy Přehled základních ekonomických ukazatelů Vývoj závazků ve lhůtě a po lhůtě splatnosti vůči ZZ Odhadovaná výše stavu dohadných položek pasivních k a k , důvody jejich nárůstu nebo poklesu, v členění na dohadné položky vztahující se ke zdravotní péči hrazené ze ZFZP a na ostatní Vývoj stavu pohledávek ve lhůtě a po lhůtě splatnosti za plátci pojistného - předpoklad Odhadovaná výše stavu dohadných položek aktivních k a k , důvody jejich nárůstu nebo poklesu v členění na dohadné položky vztahující se k pojistnému, penále, případně i zdravotní péči vůči ZZ Odhad pohledávek za ZZ k a k Vývoj ostatních pohledávek ve lhůtě a po lhůtě splatnosti...62 Tabulka č ZUk Závěr...66 Strana 2 (celkem 67)

4 NÁVRH Kód a název zdravotní pojišťovny: OZP Oborová zdravotní pojišťovna Textová část 1. ÚVOD Zdravotně pojistný plán Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (dále jen OZP ) na rok 2010 je koncipován tak, aby na základě aktuálního odhadu vývoje systému a dopadů legislativních změn zajišťoval možnost dosáhnout plnění všech hlavních úkolů zdravotní pojišťovny včetně rozvíjení nových aktivit a minimalizoval dopady ekonomické krize do hospodaření OZP. Při přípravě návrhu Zdravotně pojistného plánu OZP na rok 2010 (dále jen na rok 2010 ) byla věnována hlavní pozornost adaptaci zdravotní pojišťovny na nepříznivý ekonomický vývoj a na úkoly vyplývající z novelizace právních předpisů, k nimž dochází v roce Přestože se OZP dařilo obstát ve zvýšené konkurenci zdravotních pojišťoven a zajistit financování potřebné zdravotní péče, je na rok 2010 zaměřen na posílení těchto priorit i v roce Posílení atraktivity na rok 2010 se zakládá zejména na zkvalitňování všech činností včetně základních a doplňkových služeb pro klienty. Naopak růst výdajů na zdravotní péči bude nutno udržovat na spodní hranici celkového očekávaného vývoje tempa růstu výdajů v celém systému veřejného zdravotního pojištění. na rok 2010 reálně vychází z dosavadních trendů hlavních příjmových složek a je doplněn o předpokládané vlivy významných legislativních změn. Výdajová část na rok 2010 vychází z reálných odhadů dosavadního vývoje, stavu cenových jednání a očekávaného vlivu cenových předpisů. Růst OZP musí být založen prakticky výhradně na rozvoji kvality základních služeb, nabídce nových produktů a služeb a na vysoké profesionalitě zaměstnanců, proto je této oblasti věnována zvýšená pozornost. Překračováním plánovaného růstu efektivnosti provozních činností i výnosů fondu prevence si OZP v uplynulých letech v této oblasti vytvořila výraznou konkurenční výhodu. Tyto zdroje umožnily OZP přistoupit na dohodu o dočasném snížení tvorby zdrojů v roce 2009 a 2010 při zajištění všech nejdůležitějších rozvojových oblastí. Část parametrů, které významně ovlivní celkové výdaje - vyhláška, kterou se stanoví způsob a výše úhrad zdravotní péče na příslušné období, Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, vyhláška o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely, jsou plně v gesci Ministerstva zdravotnictví ČR (dále jen MZ ) a jejich konečné podoby bohužel nebyly v době zpracování a schvalování návrhu na rok 2010 známy. Plán však předpokládá, že i tyto normy budou koncipovány s cílem přispět k udržení finanční stability. Zkušenosti uplynulých let ukazují, že významný vliv na smluvní a cenová jednání má i postup VZP ČR, a to zejména u těch smluvních partnerů, kde OZP nemůže s ohledem na svůj podíl klientů a objemu Strana 3 (celkem 67)

5 výkonů koncipovat samostatné zvláštní vztahy nebo svou vahou prosadit výrazně odlišnou cenovou politiku. 1.1 Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu Příjem pojistného i plánovaný nárůst počtu pojištěnců jsou odvozeny zejména od vývoje těchto ukazatelů v roce 2008 a 2009, očekávaných dopadů změn právních předpisů a očekávaného vývoje dle makroekonomických indikátorů známých v době zpracování návrhu na rok V roce 2010 plán předpokládá výrazné omezování nárůstu výdajů zejména v oblasti čerpání mimořádně nákladných léků, některých specifických výkonů a dílčí změny struktury poskytované zdravotní péče. Velká pozornost je proto v rámci na rok 2010 věnována vnitřním kapacitám pro vytváření kvalitativně nových úhradových mechanizmů. Tyto nástroje by pak měly umožnit postupnou optimalizaci struktury poskytované zdravotní péče. Kromě toho OZP v roce 2010 dále posílí kontrolní mechanizmy ke sledování dostupnosti zdravotní péče a mechanizmy k operativnímu řešení případných nedostatků. na rok 2010 předpokládá výrazné omezení těch aktivit, které souvisely s konkurencí mezi pojišťovnami v oblasti čerpání fondu prevence a soustřeďuje se na postupné posilování dlouhodobě žádoucích činností a služeb. Proto je počet pojištěnců plánován při spodním odhadu, kdy ještě bude doznívat vliv nutného snížení tempa růstu výdajů na zdravotní péči a tlak nově vznikajících zdravotních pojišťoven. Nižší odhad vývoje tohoto ukazatele pak umožňuje sestavit plně reálný plán i v ostatních parametrech. Případný vyšší nárůst pojištěnců je OZP připravena zvládnout. Pro rok 2010 OZP předpokládá čerpání rezerv ve všech hlavních fondech. Jedná se o nutné využití dostupných zdrojů ke zvládnutí dopadů ekonomické recese i úsporných opatření v návaznosti na Dohodu mezi zdravotními pojišťovnami a MZ ze dne Při přípravě plánu čerpání základního fondu zdravotního pojištění (dále jen ZFZP ) byla pozornost soustředěna na účelná a funkční regulační opatření v jednotlivých segmentech výdajů na zdravotní péči. V oblasti provozního zabezpečení činností OZP byl rok 2009 opět mimořádný. Opět došlo k četným změnám právních předpisů. Plán je však nastaven tak, aby OZP byla schopna i v roce 2010 flexibilně zvyšovat schopnost rozvoje a zvýšila tak svoji atraktivitu pro pojištěnce. Protože organizace práce, informační systém a zejména počty zaměstnanců byly v OZP nastaveny na maximální efektivitu při relativně malém objemu rozvojových aktivit, je tato oblast mírně posilována. V roce 2010 OZP bude věnovat větší pozornost i obnově a posílení vnitřních zdrojů OZP. Plán počítá s posílením kapacit na specifické smluvní vztahy se zdravotnickými zařízeními (dále jen ZZ ) a kapacit pro zvýšení rozsahu a kvality služeb pro klienty, včetně nutné podpory centrálního informačního systému OZP. Hlavní pozornost bude zaměřena ke zvýšení rozsahu a kvality nabízených služeb, způsobu komunikace s okolím, všech rozhodujících činností zdravotního odboru a kvality zpracování a oběhu dokumentů uvnitř OZP. K těmto úkolům byly cíleny priority již v roce 2009 a OZP v nich bude pokračovat. OZP předpokládá, že část rozvojových aktivit při vývoji systému úhrad a systémů hodnocení kvality a dostupnosti zdravotní péče bude realizovat a financovat společně s ostatními zdravotními pojišťovnami a ZZ, např. cestou společného portálu, Národního referenčního centra, Centra mezistátních úhrad a podobně. Strana 4 (celkem 67)

6 1.2 Zdroje čerpání podkladů Při sestavení na rok 2010 vycházela OZP zejména : - z metodiky zpracování zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven na rok 2010 ze dne , Čj.: 35434/2009, schválené poradou vedení MZ dne a z Dodatku k metodice ze dne , Čj.: 35434/2009, kterým se upravuje výše platby státu za osoby, za které je plátcem pojistného stát, ve výši 723,- Kč na jednoho státního pojištěnce měsíčně, - z Predikce základních makroekonomických indikátorů ČR, které jsou publikovány na internetových stránkách Ministerstva financí ČR (dále jen MF ) vztahujících se k roku 2009 a roku 2010, - z platných zákonů a vyhlášek včetně odhadů jejich dopadů na rok 2009 a rok 2010, - z výše minimální mzdy platné v době zpracování návrhu na rok 2010, - z očekávané skutečnosti výběru pojistného na veřejné zdravotní pojištění za rok 2009, - z vlastních prognóz, které vycházejí z dlouhodobých časových řad, - očekávaných legislativních změn ve schvalovacím procesu, - z doporučení MZ a dalších podpůrných materiálů. 2. OBECNÁ ČÁST 2.1 Sídlo zdravotní pojišťovny, statutární orgán Sídlo: Statutární orgán: Oborová zdravotní pojišťovna Roškotova 1225/1, Praha 4 Ing. Ladislav Friedrich, CSc., generální ředitel IČ: DIČ: Bankovní spojení: CZ /0100 Komerční banka, a.s. Telefon: , Fax: , Elektronická podatelna: Internet: ID datové schránky: https://www.ozp.cz q9iadw9 Strana 5 (celkem 67)

7 2.2 Současná organizační struktura a předpokládaná úprava organizační struktury V roce 2008 ani 2009 OZP organizační strukturu na úrovni krajských poboček a odborů a úseků ředitelství výrazně neměnila a obdobný postup OZP předpokládá i v roce Důvodem je pouze mírný nárůst pojištěnců, který je zvládnutelný postupným zvyšováním produktivity práce. Nárůsty zaměstnanců jsou proto omezeny na dílčí úpravy sítě expozitur a především na posilování specializovaných týmů pro jednotlivé oblasti. K předpokládá OZP úpravu organizačního schématu OZP ve vazbě na zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, který byl přijat a je účinný od Z něj vyplývá, že zaměstnanecké zdravotní pojišťovny jsou povinny nejen zajistit prostřednictvím auditora nebo právnické osoby, zapsané v seznamu auditorů, ověření účetní závěrky a ověření návrhu výroční zprávy za příslušný rok, ale iniciují i vznik Výboru pro audit. Jeho zřízení a povinnosti budou nově zakotveny ve Statutu OZP. Organizační pobočková síť celkově vyhovuje. Pozornost však bude věnována především optimalizaci počtu zaměstnanců na jednotlivých pracovištích pro styk s veřejností. Dílčí změny počtu a organizačního členění jednotlivých oddělení a pracovních týmů budou i v roce 2010 prováděny průběžně podle potřeb optimalizace činností a rozsahu změn v systému veřejného zdravotního pojištění. OZP bude i v roce 2010 posilovat kapacity pro elektronické zpracovávání dokladů, a to i vzhledem ke změně předpisů při elektronickém doručování dokumentů podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů - přes datové schránky. To přináší značné rozšíření informačního systému a změny vnitřních postupů. Významnější posilování kapacit předpokládá OZP pro oblast elektronické komunikace OZP, pro kontrolu nákladů na léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely a zdravotnické prostředky a specializované revizní činnosti. Za rozvojovou prioritu z hlediska zajištění lidských zdrojů pokládá OZP i zvýšení kvality služeb při kontrole dostupnosti a efektivity poskytování zdravotní péče formou základní asistenční služby, která postupně vznikala již v roce Případné rozšíření spektra těchto služeb však již bude zajišťováno prostřednictvím externí spolupráce. V důsledku výrazných legislativních i obecných změn v činnosti OZP se navýšily nároky na zvyšování technických a odborných znalostí zaměstnanců. Vědomostní nároky, které tyto činnosti kladou na zaměstnance pojišťovny, je nutné neustále zvyšovat odbornými školeními. Pro další rozvojové záměry je také nutné zajišťovat příslušné specialisty - odborníky. Nárůst těchto specialistů zřejmě s sebou přinese i náklady na lidské zdroje. OZP dlouhodobě vykazuje vysokou efektivitu práce v ukazateli počtu zaměstnanců na počet pojištěnců. Plánovaný růst počtu zaměstnanců (4,3 %) a jejich mzdové ohodnocení (3,9 %) pro rok 2010 pouze v nutné míře reagují na obecný nárůst mezd ve zdravotnictví v roce 2009 a na nutnost posilovat především expertní a řídící pozice. V roce 2010 proto OZP předpokládá postupné dílčí změny, které budou monitorovat další vývoj ve zdravotním pojištění a bude citlivě a aktuálně reagovat na vzniklé změny a potřeby klientů. OZP předpokládá i v roce 2010 prověřování cílů jakosti průběžným auditem. Snahou OZP je dlouhodobě dosahovat při řízení souladu s normou ČSN EN ISO Další zásadní plánované změny v procesech lze očekávat v souvislosti s rozvojem informačního systému a poradenství pro výkonný management. Základním mottem činnosti OZP je spokojený klient, jeho důvěra v kvalitu a nabídku služeb, s čímž souvisí i kvalitní přístup všech zaměstnanců ke klientům. Všichni zaměstnanci OZP jsou a budou interně i externě proškolováni o změnách ve zdravotním pojištění a nových programech a službách. Organizační schéma OZP je uvedeno na následující straně. Strana 6 (celkem 67)

8 Organizační schéma OZP Dozorčí Dozorčírada rada Správní rada rada Generální ředitel ředitel Úsek Úsek GŘ GŘ Zdravotní odbor odbor Ekonomický odbor odbor Odbor Odbor provozu a služeb služeb Odbor Odbor informatiky Odbor Odbor kontroly plateb plateb pojistného pojistného klientské klientské centrum Praha Praha expozitura Beroun Beroun pobočka České České Budějovice pobočka Plzeň Plzeň expozitura Tábor Tábor Expozitura Žďár Žďár n. n. Sázavou Sázavou pobočka pobočka Jihlava Jihlava pobočka Brno Brno pobočka Karlovy Karlovy Vary Vary pobočka Olomouc pobočka pobočka Ústí Ústínad Labem Labem pobočka Zlín Zlín pobočka Liberec Liberec expozitura Opava Opava pobočka Ostrava pobočka Hradec Hradec Králové Králové pobočka Pardubice Strana 7 (celkem 67)

9 2.3 Existující (nebo plánované) dceřiné společnosti a jejich zaměření, nadační fondy a jiné účasti ZP Pro provádění nutných servisních činností a činností zajišťujících doplňkové služby v oblasti zdraví pro klienty využívá OZP následující účasti: Vitalitas pojišťovna, a.s. - provádí smluvní pojištění podle zákona o pojišťovnictví, a to především v oblasti zdravotního připojištění. OZP vlastní 100 % akcií. Základní kapitál tis. Kč. Plánovaný roční obrat v roce 2010 cca tis. Kč a plánovaný hospodářský výsledek v roce 2010 cca tis. Kč. Sdružení právnických osob Prevence - spravuje darované finanční prostředky z roku 1998 pro financování akcí a činností v oblasti podpory péče o zdraví, realizaci zdravotně preventivních programů a konzultační a propagační činnosti pro podporu rozvoje zdravého životního stylu. Sdružení tvoří Vitalitas pojišťovna, a.s. a OZP. Plánované čerpání z prostředků sdružení ve prospěch pojištěnců OZP v roce 2010 ve výši cca tis. Kč. OZP servis s.r.o. - dosavadní hlavní činností společnosti byl nákup a prodej elektrické energie v budově ředitelství OZP, Roškotova 1, Praha 4, který je s ohledem na umístění trafostanice nutný pro zásobování několika okolních objektů elektrickou energií. Tyto vazby jsou dány původní koncepcí inženýrských sítí celého komplexu (dřívějších montovaných staveb) ze 70. let minulého století. Základní kapitál 600 tis. Kč, obrat tis. Kč. Společnost OZP servis s.r.o. založila v roce 2009 svoji dceřinou společnost s názvem Vitapharma, s.r.o., která nevyvíjí dosud činnost, ale plánuje provozování jedné lékárny v objektu OZP, jako referenčního pracoviště pro analýzy trhu léčivých přípravků. V roce 2010 zvažuje OZP cestou OZP servis s.r.o. vytvoření další společnosti nebo společností pro poskytování vybraných činností Asistenční služby OZP. Další účasti OZP vyplývají ze snahy řešit potřebné společné činnosti zdravotních pojišťoven nebo zdravotních pojišťoven a poskytovatelů zdravotní péče. Kromě výše uvedených dceřiných společností je OZP členem např. Svazu zdravotních pojišťoven ČR, Centra mezistátních úhrad, Portálu zdravotních pojišťoven a Národního referenčního centra. 2.4 Způsob zajištění služeb zdravotní pojišťovny ve vztahu k plátcům pojistného, poskytovatelům zdravotní péče a pojištěncům Při zajišťování služeb ve vztahu k pojištěncům, plátcům pojistného a poskytovatelům zdravotní péče považuje OZP i v roce 2010 za klíčové poskytování kvalitní přepážkové služby a průkazné zpracování dokumentů při dodržování stanovených termínů. OZP se v roce 2010 zaměří zejména na zkvalitnění, podporu a propagaci elektronické komunikace. Kromě elektronické komunikace přes datové schránky připravuje OZP také zásadní změnu internetového portálu OZP. Jeho nová podoba umožní zabezpečenou komunikaci daleko širší skupině uživatelů a současně bude značně rozšířena nabídka online výstupů. Nadále zůstává důležitým komunikačním kanálem kvalitní telefonní informační centrum a 24 hodin denně dostupná Asistenční služba OZP. 2.5 Záměry rozvoje informačního systému Informační systém OZP je dlouhodobě budován jako otevřený systém pracující v reálném čase nad rozsáhlou centrální datovou základnou. Tato datová základna je řízená výkonným 64bitovým unixovým serverem SUN M8000. Kompletní republiková síť 16 pracovišť OZP je on-line napojena na centrální databázi prostřednictvím WAN sítě realizované virtuálními privátními datovými spoji pracujícími na bázi protokolu MPLS. Tato architektura vytváří Strana 8 (celkem 67)

10 účinný nástroj pro podporu řízení celorepublikově působící zdravotní pojišťovny při trvalém meziročním nárůstu objemu zpracovávaných dat. V roce 2009 pokračoval nákup PC, v souladu s uzavřeným kontraktem na základě veřejné soutěže, s cílem zajištění jejich pravidelné obměny v rámci čtyřletého inovačního cyklu. Nová technika je prioritně nasazována na pracoviště používající programové inovace typu Dokument management systém (dále jen DMS ) nebo aplikace s GUI tak, aby došlo k maximálnímu využití výkonu této nové techniky. Všechny koncové stanice jsou pod centrální dálkovou správou a tím dochází k významné úspoře nákladů na jejich údržbu a administraci a zároveň je tímto výrazně podporována informační bezpečnost. V roce 2010 bude rozvoj HW směrován především do dvou oblastí: - ve vazbě na postupující digitalizaci státní správy na posílení archivačních kapacit pro ukládání elektronické a digitalizované dokumentace a její zabezpečení, - do modernizace HW a základního SW (včetně doplnění licencí pro vývojové a testovací prostředí) pro zabezpečený provoz internetových aplikací nově budovaného Portálu OZP. V oblasti zvýšení informační bezpečnosti a spolehlivosti provozu provede OZP technická opatření pro zvýšení stability silového napájení CIS a opatření pro zabezpečení datové sítě OZP proti průniku zvenčí, a to především v souvislosti s nasazením Portálu OZP a s napojením CIS na Informační systém státní správy nebo Access Pointu Centra mezistátních úhrad. Pro oblasti rozvoje aplikačního programového vybavení plánuje OZP v roce 2010 zásadní změnu architektury přechodem na objektově orientovanou vícevrstvou architekturu (SOA) na bázi technologie Java, J2EE a aplikačních serverů s napojením na stávající datový fond spravovaný databázovým strojem Informix. V souvislosti s nasazením této technologie bude realizován nutný přechod na nový Licenční model databáze Informix, a to na licencování dle počtu procesorů databázového stroje. Tato investice se během cca 3 let vyrovná úsporou licenčních poplatků a i nižšími provozními náklady. Vyčlenění hlavních programátorsko-analytických kapacit bude soustředěno na realizaci SW úprav v souvislosti s přechodem na vícevrstvou architekturu, a to do oblasti podpory efektivního zpracování dat registru osob, na rozvoj informační podpory v procesu individualizace smluvních vztahů a na podporu elektronické komunikace s okolím. Část kapacit bude rezervována pro případné zapracování změn, které mohou vzniknout v souvislosti s možnou novelizací zákona č. 48/1997 Sb. nebo zákona č. 592/1992 Sb. V příjmové části na rok 2010 předpokládá vytvoření SW podpory pro archivaci dat. Pro podporu rozhodování v oblasti kontroly plateb pojistného a revizní činnosti výdajové části bude pokračovat posilování SW nástrojů pro efektivní analýzu rozsáhlého datového fondu příjmové i výdajové části, včetně analýzy dat lůžkových zařízení v rámci rozvoje DRG. Významné prostředky jsou rovněž plánovány na rozvoj DMS v souvislosti s rozšířením podpory komunikace s datovými schránkami a jeho doplnění o elektronickou spisovnu splňující požadavky novely zákona č. 499/2004 Sb. V oblasti elektronických komunikací mezi OZP a jejími partnery bude jako základní komunikační kanál sloužit Portál OZP, který nabídne našim partnerům a klientům možnost on-line získávání informací včetně aktualizace některých dat vedených v registrech OZP. Rovněž bude pokračovat rozvoj komunikace prostřednictvím společného projektu Portálu zdravotních pojišťoven. V oblasti snižování administrativních nákladů bude řešena digitalizace dokumentů a jejich následné automatizované vytěžování. Ke zkvalitnění datové základny bude v registrech řešena konsolidace dat s využitím externích datových zdrojů. Strana 9 (celkem 67)

11 3. POJIŠTĚNCI 3.1 Záměry vývoje struktury pojištěnců, stabilizace kmene pojištěnců Východiskem pro plán vývoje počtu pojištěnců na rok 2010 je dosavadní vyrovnané tempo růstu počtu pojištěnců. OZP očekává v roce 2010 stabilní vzestup počtu klientů, ale stejně jako v minulých letech předpokládá pouze pozvolný nárůst. Plán počtu pojištěnců stanoví celkový přírůstek 10 tisíc klientů za rok 2010, což znamená zvýšení průměrného počtu o 1,5 %. Ve věkové struktuře pojištěnců pokračuje zvyšování počtu pojištěnců ve věkových skupinách nad 60 let. Nadprůměrně roste ale i počet dětí ve věku 5-10 let a tím se stárnutí populace OZP zmírňuje. na rok 2010 předpokládá pokračování dosavadního vývoje struktury pojištěnců. Ve vývoji struktury plátců pojistného OZP neočekává změny oproti dosavadnímu trendu - stejně jako v předchozích letech bude velmi mírně stoupat podíl státních pojištěnců. Tato tendence souvisí zejména se změnami věkové skladby pojištěnců, kdy nadprůměrně rostou skupiny v důchodovém a dětském věku. Dosavadní vývoj počtu a struktury pojištěnců a jejich prognózu pro rok 2010 dokládají interní tabulky a grafy č , č a č OZP je po všech stránkách připravena zajistit plánovaný nárůst pojištěnců v roce 2010 i jeho případné překročení. Strana 10 (celkem 67)

12 Tabulka č Věk. struktura Věková Rok 2008 skutečnost Průměrný počet pojištěnců Rok 2009 Oček. skuteč. 1) 2010 % 2010/Oček. skut , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 celkem 1) , Věk. strukt. poj Poznámky k tabulce: Údaje o průměrných počtech pojištěnců celkem v kalendářním roce podle tabulky č.1, řádek 2. Strana 11 (celkem 67)

13 Interní tabulky OZP Interní tabulka a graf Vývoj rozložení pojištěnců OZP (fyzické osoby) (včetně očekávaného stavu k a plánu na rok 2010) Počet Čtvrtletí pojištěnců 1/ / / / / / / / / / / / Strana 12 (celkem 67)

14 Interní tabulka a graf Vývoj rozložení plátců pojistného podle kategorií (stav ke konci čtvrtletí) Čtvrtletí Zaměstnanci Plátce poj.stát OSVČ OBZP 1/ / / / / / / / / / / / Index 4/010//4/09 1,01 1,01 1,01 1,01 Strana 13 (celkem 67)

15 Průměrný stav pojištěnců v roce 2009 Interní tabulka a graf Věk.skupina Muži Ženy Celkem Celkem Průměrný stav pojištěnců v roce 2009 Strana 14 (celkem 67)

16 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 4.1 Záměry vývoje hospodaření ZFZP v roce 2010 Při sestavování bilance ZFZP OZP vycházela z následujících podkladů a skutečností, které budou ovlivňovat hospodaření v roce Jedná se o predikci makroekonomického vývoje hospodářství ČR na rok 2010, zveřejněnou MF, vlastní zkušenosti, dostupné analýzy, nashromážděné časové řady uplynulého vývoje, očekávané legislativní změny ve schvalovacím procesu, doporučení MZ a další podpůrné materiály. Plán zajišťuje i ve složité hospodářské situaci roku 2010 dostatečnou konečnou výši peněžního zůstatku ZFZP, aby byla zajištěna nejen úhrada závazků za vykázanou zdravotní péči i při minimálním nárůstu příjmů z pojistného, ale i nutná provozní rezerva. Základní východiska tvorby Tvorba ZFZP pro rok 2010 vychází ze skutečných, již dosažených příjmů a z předpokládaného výběru pojistného do konce roku Pro rok 2010 je tvorba pojistného modelována nad celým systémem veřejného zdravotního pojištění, vychází z předpokladu možného výběru pojistného, odvozeného od růstu mezd, vývoje nezaměstnanosti a platby státu. Pro rok 2010 je měsíční platba státu za pojištěnce, za které platí pojistné stát, plánována ve výši 723,- Kč na osobu (tedy nárůst o 46,- Kč na osobu oproti roku 2009). Tvorba ZFZP Výběr pojistného před přerozdělením pro rok 2010 proti očekávané skutečnosti 2009 vykazuje nárůst o 1,9 % a zahrnuje nárůst počtu pojištěnců, za které je placeno pojistné, i vlastní nárůst výběru pojistného. Odvody na přerozdělování předpokládá OZP v roce 2010 obdobně jako v roce 2009, tedy tis. Kč. Pojistné po přerozdělování, tedy disponibilní zdroje OZP, pro rok 2010 plánuje OZP v částce tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2009 se jedná o 2,2% nárůst. Snížené úroky vzniklé využíváním ZFZP jsou způsobeny snížením prostředků k Pohledávky a kurzové rozdíly OZP očekává ve stejné výši jako v roce Čerpání základního fondu ZFZP bude v roce 2010 čerpán především na poskytnutou zdravotní péči ve výši tis. Kč (nárůst o 2,3 % proti očekávané skutečnosti 2009), léčení pojištěnců OZP v zahraničí tis. Kč, což je stejná úroveň jako v roce 2009 a na úhrady za cizí pojištěnce, kteří zvolili OZP v ČR jako výpomocnou zdravotní pojišťovnu, tis. Kč, stejně jako v roce Dále je ZFZP čerpán na povinné příděly provoznímu fondu ve výši tis. Kč, což představuje 6,1% snížení tvorby provozního fondu ve srovnání s rokem Toto snížení tvorby provozního fondu je vyvoláno Dohodou uzavřenou v květnu 2009 mezi MZ a zdravotními pojišťovnami, která definuje úsporná opatření při tvorbě provozních fondů a fondů prevence ve zdravotních pojišťovnách. Dále je fond čerpán na odpisy pohledávek ve výši tis. Kč (snížení proti roku 2009 o 23,1 %) a na bankovní poplatky, rezervy a další. Příjmy a výdaje Příjmy a výdaje ZFZP kopírují tvorbu a čerpání fondu. Rozdíly zůstatků ZFZP oddílu A a oddílu B jsou způsobeny časovým posunem mezi předpisem a příjmem pojistného, vyúčtováním zakázky a jejím proplacení a dále různou úrovní dohadných položek v jednotlivých letech. Strana 15 (celkem 67)

17 A. Základní fond zdravotního pojištění (ZFZP) Tvorba a čerpání ve sledovaném období Rok 2009 Oček. skut. Tabulka č ZFZP Rok 2010 % 10/oček. skut. 09 I. Počáteční zůstatek k ve sledovaném období ,1 II. Tvorba celkem = zdroje ,1 1 Pojistné z veřejného zdravotního pojištění podle 1odst.1 písm. a) vyhlášky o fondech včetně dohadných položek ,9 1.1 z toho: dohadné položky k pojistnému podle 1 odst. 1 písm. c) vyhlášky o fondech Peněžní prostředky plynoucí z měsíčního vyúčtování výsledků přerozdělování +/- podle 1 odst. 1 písm. b) vyhlášky o fondech ,0 2.1 Pojistné z veř. zdrav. pojištění po přerozdělování (ř. 1 + ř. 2) podle 20, 21a zák. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění a podle 1 odst. 1 písm. a + b + c) vyhlášky ,2 o fondech 3 Penále, pokuty a přirážky k pojistnému podle 1 odst. 2 nebo 3 vyhlášky o fondech, včetně dohadných položek 3.1 z toho: dohadné položky 4 Náhrady škod podle 1 odst. 1 písm. d) vyhlášky o fondech ,0 5 Úroky získané hospodařením se ZFZP podle 1 odst. 2 nebo 3 vyhlášky o fondech ,9 6 Ostatní pohledávky podle 1 odst. 1 písm. g) vyhlášky o fondech 7 Převody z jiných fondů v souladu s 1 odst. 1 písm. i) vyhlášky o fondech 8 Převod zůstatku ZFZP v případě sloučení nebo splynutí zdravotní pojišťovny podle 1 odst.1 písm. j) vyhlášky o fondech 9 Pohledávky za zahraniční pojišťovnou podle 1 odst. 1 písm. f) vyhlášky o fondech za uhrazenou zdravotní péči ZZ za cizí ,0 pojištěnce 1) na základě mezinárodních smluv 10 Pohledávky za zahraniční pojišťovnou za paušální platbu na cizí pojištěnce podle nařízení Rady EHS 1408/71 a 574/ ,0 11 Kladné kursové rozdíly podle 1 odst. 1 písm. h) vyhlášky o fondech 12 Dar určený dárcem pro ZFZP, nebo pokud nebyl dárcem určen účel daru, podle 1 odst. 1 písm. e) vyhlášky o fondech III. Čerpání celkem = snížení zdrojů: ,9 1 Závazky za zdravotní péči včetně korekcí a revizí a úhrad jiným ZP podle 1 odst. 4 písm. a), odst. 4 písm. b), odst. 4 písm. d) a odst. 4 písm. e) vyhlášky o fondech včetně dohadných položek ,3 z toho: 1.1 závazky za léčení pojištěnců dané ZP v cizině podle 1 2) odst. 4 písm. b) vyhlášky o fondech ,0 1.2 dohadné položky k závazkům podle 1 odst. 4 písm. e) vyhlášky o fondech vztahující se k 1 odst. 4 písm. a) ,0 vyhlášky o fondech 2 Úroky z úvěrů podle 1 odst. 4 písm. f) vyhlášky o fondech 3 Předpis přídělů do jiných fondů ( ) ,5 v tom: do RF podle 1 odst. 4 písm. j) vyhlášky o fondech ,1 3,2 - do PF podle 1 odst. 4 písm. i) vyhlášky o fondech 3) , do FP podle 1 odst. 4 písm. k) vyhlášky o fondech 4) 3.4 Mimořádný převod do PF - pouze VoZP ČR podle 1 odst. 4 písm. l) vyhlášky o fondech 4. Odpis pohledávek podle 1 odst. 5 vyhlášky o fondech ,9 Strana 16 (celkem 67)

18 A IV. Základní fond zdravotního pojištění (ZFZP) Tvorba a čerpání ve sledovaném období Snížení základního fondu o částky penále, pokut a přirážek na základě rozhodnutí o odstranění tvrdosti podle 53a z. č. 48/1997 Sb., podle 1 odst. 6 vyhlášky o fondech Závazky vyplývající z poskytnutí zdravotní péče fakturované tuzemskými ZZ za cizí pojištěnce 1), včetně výsledků revize podle 1 odst. 4 písm. c) vyhlášky o fondech s výjimkou plateb vykázaných paušálem na ř. 7 Závazky vůči zahraniční pojišťovně z titulu paušální platby za pojištěnce dané ZP podle nařízení Rady EHS 1408/71 a 574/72 Bankovní poplatky za vedení účtu ZFZP a další poplatky podle 1 odst. 4 písm. g) vyhlášky o fondech Záporné kursové rozdíly podle 1 odst. 4 písm. h) vyhlášky o fondech Rezervy na pravomocně neskončené soudní spory podle 1odst. 4 písm. m) vyhlášky o fondech Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období = I + II - III Rok 2009 Oček. skut. Rok 2010 % 10/oček. skut , , , , , ,2 B. Základní fond zdravotního pojištění (ZFZP) Příjmy a výdaje ve sledovaném období podle 1 odst. 7 vyhlášky o fondech Rok 2009 Oček. skut. Rok 2010 % 10/oček. skut. 09 I. Počáteční zůstatek k ve sledovaném období ,6 II. Příjmy celkem: ,3 1 Pojistné z veřejného zdravotního pojištění podle 1odst. 1 písm. a) vyhlášky o fondech ,2 2 Peněžní prostředky plynoucí z měsíčního vyúčtování výsledků přerozdělování +/- podle 1 odst. 1 písm. b) vyhlášky o fondech ,0 Pojistné z veř. zdrav. pojištění po přerozdělování (ř. 1 + ř. 2) 2.1 podle 20, 21a zák. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů a podle 1 odst. 1 písm. a + b) vyhlášky o fondech ,4 3 Penále, pokuty a přirážky k pojistnému podle 1 odst. 2 nebo 3 vyhlášky o fondech 4 Náhrady škody podle 1 odst. 1 písm. d) vyhlášky o fondech ,0 5 Úroky získané hospodařením podle 1 odst. 2 nebo 3 vyhlášky o fondech ,9 6 Ostatní příjmy podle 1 odst. 1 písm. g) vyhlášky o fondech 7 Převody z jiných fondů v souladu s 1 odst. 1 písm. i) vyhlášky o fondech 8 Příjem zůstatku v případě sloučení nebo splynutí ZP podle 1odst.1 písm. j) vyhlášky o fondech Příjem od zahraniční pojišťovny podle 1 odst. 1 písm. f) 9 vyhlášky o fondech za uhrazenou zdravotní péči ZZ za cizí pojištěnce 1) na základě mezinárodních smluv ,0 10 Příjem paušální platby na cizí pojištěnce od zahraniční pojišťovny podle nařízení Rady EHS 1408/71 a 574/ ,0 11 Kladné kursové rozdíly podle 1 odst. 1 písm. h) vyhlášky o fondech 12 Dar určený dárcem pro ZFZP, nebo pokud nebyl dárcem určen účel daru podle 1 odst. 1 písm. e) vyhlášky o fondech 13 Příjem úvěru na posílení ZFZP 14 Příjem návratných finančních výpomocí na posílení ZFZP Doúčtování rok 2008, převod z Fprev Strana 17 (celkem 67)

19 B. Základní fond zdravotního pojištění (ZFZP) Příjmy a výdaje ve sledovaném období podle 1 odst. 7 vyhlášky o fondech Rok 2009 Oček. skut. Rok 2010 % 10/oček. skut. 09 III. Výdaje celkem: ,6 1 Výdaje za zdravotní péči včetně korekcí a revizí a úhrad jiným ZP podle 1 odst. 4 písm. a), odst. 4 písm. b) a odst. 4 písm. d) vyhlášky o fondech ,0 z toho: 1.1 výdaje za léčení pojištěnců dané ZP v cizině podle 1 odst. 4 2) písm. b) vyhlášky o fondech ,6 2 Úroky z úvěrů podle 1 odst. 4 písm. f) vyhlášky o fondech 3 Příděly do jiných fondů ( ) ,3 v tom: do RF podle 1 odst. 4 písm. j) vyhlášky o fondech 3) , do PF podle 1 odst. 4 písm. i) vyhlášky o fondech 4) , do Fprev podle 1 odst. 4 písm. k) vyhlášky o fondech ,3 3.4 Mimořádný převod do PF- pouze VoZP ČR podle 1 odst. 4 písm. l) vyhlášky o fondech 4 Výdaje za poskytnutou zdravotní péči fakturovanou tuzemským ZZ za cizí pojištěnce 1), včetně výsledků revize podle 1 odst. 4 písm. c) vyhlášky o fondech - s výjimkou plateb vykázaných ,0 paušálem na ř. 5 5 Úhrada paušální platby za pojištěnce dané ZP do ciziny podle nařízení Rady EHS 1408/71 a 574/ ,0 6 Bankovní poplatky za vedení účtu ZFZP a další poplatky podle 1 odst. 4 písm. g) vyhlášky o fondech ,8 7 Záporné kursové rozdíly podle 1 odst. 4 písm. h) vyhlášky o fondech 8 Splátky úvěrů na posílení ZFZP 9 Splátky návratných finančních výpomocí na posílení ZFZP Převod peněžní hotovosti na zvláštní bankovní účet rezervy 10 v případě tvorby rezervy podle 1 odst. 4) písm. m) vyhlášky o fondech 5) Doúčtování roku 2008, převod do RF ,0 Doúčtování roku 2008, převod do provozního fondu ,0 IV. Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období = I + II - III ,5 Zvl. účet Finanční hotovost na zvláštním bankovním účtu rezervy na krytí rezervy podle 1 odst. 7 vyhlášky o fondech 5) ,1 C. Specifikace ukazatele B II 1) rok 2009 oček. skut.. rok 2010 % 10/oček. skut Příjmy z pojistného od zaměstnavatelů ,4 2 Příjmy z pojistného od osob samostatně výdělečně činných ,3 3 Příjmy z pojistného od ostatních plátců (osob bez zdanitelných příjmů + případné další platby veřejného zdravotního pojištění) ,5 4 Neidentifikovatelné platby od různých typů plátců ,0 5 Součet řádků C ř. 1 až C ř. 4=B II ř. 1) ,2 Strana 18 (celkem 67)

20 Zvláštní bankovní účet rezerv na krytí rezervy podle 1 odst. 7 vyhlášky o fondech. rok 2009 oček. skut. rok 2010 I. Počáteční zůstatek k ve sledovaném období II. Příjmy celkem: Převod peněžní hotovosti z BÚ ZFZP na zvláštní bankovní účet rezervy Úroky získané hospodařením se zvláštním účtem rezerv III. Výdaje celkem: Převod peněžní hotovosti na BÚ ZFZP při rušení rezervy v případě pravomocného ukončení soudního sporu Bankovní poplatky za vedení zvláštního BÚ rezerv 2 2 Převod úroků na BÚ ZFZP (případně BÚ Fprev ) 5) IV. Konečný zůstatek k posl. dni sledovaného období =I+II-III ZFZP-2 Poznámky k tabulce: 1) "Cizí pojištěnec" ve smyslu 1 odst. 1 písm. e) a 1 odst. 4 písm. c) vyhlášky o fondech 2) Řádky 1.1 v oddílech A III a B III obsahují výdaje na zdravotní péči za pojištěnce podle 14 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 3) Propočet limitu přídělu podle 7 vyhlášky je vázán na údaje rozvrhové základny propočtené z oddílu B II ZFZP. 4) Pokud zdravotní pojišťovna účtuje úroky, pokuty, penále a přirážky do ZFZP a následně provádí převod ze ZFZP do fondu prevence, bude k tomuto účelu využívat jak oddíl A III ř.3.3, tak i oddíl B III ř ) Převod úroků možno provádět v souladu s dopisem MF č.j.: 14/54 375/ ze dne Účelem je zajistit jednoznačnou vazbu hodnoty rezervy a jejího krytí v Rozvaze. Podle platných účetních předpisů má výše finanční rezervy odpovídat hodnotě nároků ZZ vznesených u soudu. Komentář k tabulce č. 2a Saldo příjmů a nákladů Vyšší plánované náklady než příjmy v roce 2009 i v roce 2010 způsobují záporné saldo, které je uhrazeno z peněžního zůstatku ZFZP. Příjmy kalendářního roku nepokrývají v případě OZP náklady. Ještě vyšší propad peněžních prostředků je patrný v oddíle B tabulky 2 ZFZP 2010, kde záporné saldo představuje tis. Kč. B. Základní fond zdravotního pojištění (ZFZP) Příjmy ve sledovaném období podle 1 odst. 7 vyhlášky o fondech Tabulka č. 2a Saldo příjmů a nákladů Rok 2009 Oček. skut. Rok 2010 % 10/oček. skut. 09 I. Příjmy celkem: ,3 1 Pojistné z veřejného zdravotního pojištění podle 1odst. 1 písm. a) vyhlášky o fondech ,2 2 Peněžní prostředky plynoucí z měsíčního vyúčtování výsledků přerozdělování +/- podle 1 odst. 1 písm. b) vyhlášky o fondech ,0 Pojistné z veř. zdrav. pojištění po přerozdělování (ř. 1 + ř. 2) 2.1 podle 20, 21a zák. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění a 1 odst. 1 písm. a + b) vyhlášky o fondech ,4 3 Penále, pokuty a přirážky k pojistnému podle 1 odst. 2 nebo 3 vyhlášky o fondech Náhrady škody podle 1 odst. 1 písm. d) vyhlášky o fondech ,0 5 Úroky získané hospodařením podle 1 odst. 2 nebo 3 vyhlášky o fondech ,9 6 Ostatní příjmy podle 1 odst. 1 písm. g) vyhlášky o fondech Převody z jiných fondů v souladu s 1 odst. 1 písm. i) vyhlášky o fondech 8 Příjem zůstatku v případě sloučení nebo splynutí zdravotní pojišťovny podle 1odst.1 písm. j) vyhlášky o fondech Strana 19 (celkem 67)

1 Úvod Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu Zdroje čerpání podkladů Obecná část... 5

1 Úvod Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu Zdroje čerpání podkladů Obecná část... 5 1 Úvod... 3 1.1 Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu... 3 1.2 Zdroje čerpání podkladů... 5 2 Obecná část... 5 2.1 Sídlo zdravotní pojišťovny, statutární orgán... 5 2.2 Současná organizační

Více

Zdravotně pojistný plán Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

Zdravotně pojistný plán Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví NÁVRH Zdravotně pojistný plán Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví na rok 2014 Návrh schválen Správní radou OZP dne 21. 11. 2013 Ve znění požadovaných úprav MZ ČR ze

Více

Úvod. Graf č. 1: Počet pojištěnců na 1 zaměstnance

Úvod. Graf č. 1: Počet pojištěnců na 1 zaměstnance Souhrnné hodnocení předpokládaného vývoje systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2014 na základě vyhodnocení údajů ZPP 2014 činných zdravotních pojišťoven působících na území ČR Úvod Hodnocení

Více

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky AČR Armáda České republiky BÚ Bankovní účet (stavy zůstatků na bankovním účtu příslušného fondu,

Více

PŘEHLED ZKRATEK A CITOVANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH S TEXTOVOU ČÁSTÍ A TABULKOVÝMI PŘÍLOHAMI

PŘEHLED ZKRATEK A CITOVANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH S TEXTOVOU ČÁSTÍ A TABULKOVÝMI PŘÍLOHAMI PŘEHLED ZKRATEK A CITOVANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH S TEXTOVOU ČÁSTÍ A TABULKOVÝMI PŘÍLOHAMI Zkratky použité v textové části materiálu a tabulkových přílohách AČR... Armáda České republiky AS

Více

III. Úvod. Graf č. 1: Počet zaměstnanců k dle ZPP

III. Úvod. Graf č. 1: Počet zaměstnanců k dle ZPP SOUHRNNÉ HODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÉHO VÝVOJE SYSTÉMU VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V ROCE 2016 NA ZÁKLADĚ VYHODNOCENÍ ÚDAJŮ ZPP 2016 ČINNÝCH ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ ČR III. Úvod Hodnocení

Více

1. Úvod Obecná část Pojištěnci Základní fond zdravotního pojištění 11

1. Úvod Obecná část Pojištěnci Základní fond zdravotního pojištění 11 1. Úvod 3 1.1 Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu 3 1.2 Zdroje čerpání podkladů 4 2. Obecná část 5 2.1 Sídlo zdravotní pojišťovny, statutární orgán 5 2.2 Současná organizační struktura

Více

TABULKOVÁ P Ř Í L O H A

TABULKOVÁ P Ř Í L O H A V. TABULKOVÁ P Ř Í L O H A Tabulka č. 1 Tabulka č. 1a Vybrané ukazatele hospodaření zdravotních pojišťoven v letech 2006 a 2007 Náklady na vlastní činnost zdravotních pojišťoven v letech 2006 a 2007 Tabulka

Více

Změny v úhradové vyhlášce na rok 2016

Změny v úhradové vyhlášce na rok 2016 Změny v úhradové vyhlášce na rok 2016 Ing. Helena Rögnerová Ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Vývoj nákladů zdravotních pojišťoven na zdravotní péči od roku 2000 Vývoj nákladů zdravotních

Více

Zdravotně pojistný plán Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví na rok 2013

Zdravotně pojistný plán Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví na rok 2013 NÁVRH Zdravotně pojistný plán Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví na rok 2013 Schváleno Správní radou OZP dne 25.10.2012 Předkládá Ing. Ladislav Friedrich, CSc. generální

Více

Úhradová vyhláška na rok 2010

Úhradová vyhláška na rok 2010 Úhradová vyhláška na rok 2010 Makroekonomické předpoklady výběru pojistného v roce 2010 Promítnutí růstu nezaměstnanosti z 4,9% na 9% Promítnutí zvýšení počtu důchodců cca 40 tis. ročně Očekávaný mzdový

Více

Reforma zdravotnictví

Reforma zdravotnictví Reforma zdravotnictví Reformní zákony postup schvalování Malá novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Reformní zákony postup schvalování Zákon o zdravotních službách a podmínkách

Více

ZKRATKY POUŽITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5. 1.1. Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu 5 1.2. Zdroje čerpání podkladů 6 2. OBECNÁ ČÁST...

ZKRATKY POUŽITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5. 1.1. Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu 5 1.2. Zdroje čerpání podkladů 6 2. OBECNÁ ČÁST... OBSAH OBSAH 1 ZKRATKY POUŽITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5 1.1. Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu 5 1.2. Zdroje čerpání podkladů 6 2. OBECNÁ ČÁST... 6 2.1. Sídlo zdravotní pojišťovny, statutární

Více

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky AČR BÚ CMÚ CP ČLK ČNZP ČNB ČR ČÚS DR DRG EU FM FÚPP FZÚZP Fprev FRM HVLP HZP HZZP KOB, s. p.

Více

ZKRATKY POUŽITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5

ZKRATKY POUŽITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5 OBSAH OBSAH 1 ZKRATKY POUŽITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5 1.1. Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu 5 1.2. Zdroje čerpání podkladů 6 2. OBECNÁ ČÁST... 6 2.1. Sídlo zdravotní pojišťovny, statutární

Více

1. ÚVOD ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ZDRAVOTNĚ POJISTNÉHO PLÁNU OBECNÁ ČÁST SÍDLO OZP, STATUTÁRNÍ ORGÁN... 5

1. ÚVOD ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ZDRAVOTNĚ POJISTNÉHO PLÁNU OBECNÁ ČÁST SÍDLO OZP, STATUTÁRNÍ ORGÁN... 5 Návrh Zdravotně pojistný plán Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví na rok 2016 Schváleno Správní radou OZP dne 12. ledna 2016 Předkládá Ing. Radovan Kouřil generální

Více

Koncept úhrad v roce 2016. Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR

Koncept úhrad v roce 2016. Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR Koncept úhrad v roce 2016 Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR Výběr pojistného od roku 2012 Výběr pojistného za zaměstnance a osvč (2015 2016) + 7,4

Více

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami

Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky a přehled citovaných právních předpisů souvisejících s textovou částí a tabulkovými přílohami Zkratky AČR Armáda České republiky BÚ Bankovní účet (stavy zůstatků na bankovním účtu příslušného fondu,

Více

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven Nedílnou součástí veřejných financí jsou i finanční prostředky systému veřejného zdravotního pojištění (dále jen v. z. p. ). Hodnocení vývoje systému v.

Více

ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2016

ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2016 ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2016 Předkladatel: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky kód pojišťovny: 111 listopad 2015 OBSAH: strana 1. ÚVOD...

Více

1. Úvod... 3. 1.1 Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu... 4 1.2 Zdroje čerpání podkladů... 5. 2. Obecná část... 6

1. Úvod... 3. 1.1 Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu... 4 1.2 Zdroje čerpání podkladů... 5. 2. Obecná část... 6 1. Úvod... 3 1.1 Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu... 4 1.2 Zdroje čerpání podkladů... 5 2. Obecná část... 6 2.1 Sídlo zdravotní pojišťovny, statutární orgán... 6 2.2 Současná organizační

Více

ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2015

ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2015 ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2015 Předkladatel: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky kód pojišťovny: 111 listopad 2014 OBSAH: strana 1. ÚVOD...

Více

Zdravotně pojistný plán na rok 2009

Zdravotně pojistný plán na rok 2009 Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky Zdravotně pojistný plán na rok 2009 Předkládá: Ing. František Beránek generální ředitel VoZP ČR OBSAH OBSAH 1 ZKRATKY POUŢITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 4 1.1. Základní

Více

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky. Zdravotně pojistný plán na rok generální ředitel VoZP ČR

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky. Zdravotně pojistný plán na rok generální ředitel VoZP ČR Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky Zdravotně pojistný plán na rok 2016 Předkládá: MUDr. Karel Štein generální ředitel VoZP ČR Poslední opravy provedeny dne 4. 1. 2016 OBSAH ZKRATKY POUŽITÉ V

Více

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth Ing. Vladimír Petrů, CSc ředitel odboru informačního systému Ing. Zdeněk Hanáček vedoucí oddělení rozvoje IS 1 Obsah 1. O Zdravotní pojišťovně ministerstva

Více

ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2014

ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2014 ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2014 Úprava dle požadavku MZ provedena 7. ledna 2014 Předkladatel: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky kód pojišťovny:

Více

1. Úvod Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu Zdroje čerpání podkladů Obecná část... 6

1. Úvod Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu Zdroje čerpání podkladů Obecná část... 6 1. Úvod... 3 1.1 Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu... 4 1.2 Zdroje čerpání podkladů... 6 2. Obecná část... 6 2.1 Sídlo zdravotní pojišťovny, statutární orgán... 6 2.2 Současná organizační

Více

Zdravotně pojistný plán na rok 2013

Zdravotně pojistný plán na rok 2013 Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky Zdravotně pojistný plán na rok 2013 Předkládá: MUDr. Karel Štein generální ředitel VoZP ČR OBSAH OBSAH 1 ZKRATKY POUŽITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5 1.1. Základní

Více

Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce 2003

Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11.11.2004 73 Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce 2003 Účelem této aktuální informace (AI) není

Více

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta Studijní obor Veřejná ekonomika a správa (spec. VE) Písemná práce (POT) do předmětu Ekonomika zdravotnictví a sociálních služeb (C_KVEKZD) Úhradové

Více

Zdravotně pojistný plán na rok 2011

Zdravotně pojistný plán na rok 2011 Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky Zdravotně pojistný plán na rok 2011 Předkládá: MUDr. Karel Štein generální ředitel VoZP ČR OBSAH OBSAH 1 ZKRATKY POUŽITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5 1.1. Základní

Více

Ministerstvo financí ČR Letenská Praha 1

Ministerstvo financí ČR Letenská Praha 1 Ministerstvo financí ČR Letenská 15 118 10 Praha 1 Přehled stabilizačních opatření dle usnesení vlády z 22. 7. 2005 průběh plnění Praha, červen Přehled stabilizačních opatření dle usnesení vlády z 22.

Více

PRACOVNÍ MATERIÁL. Příloha č. 2

PRACOVNÍ MATERIÁL. Příloha č. 2 PRACOVNÍ MATERIÁL Příloha č. 2 Jedna specializovaná veřejnoprávní instituce - Pracovní úrazová pojišťovna (Výseč z pracovního nástinu návrhu řešení.) 1. Jedna veřejnoprávní instituce pod dohledem státu,

Více

Zdravotně pojistný plán na rok 2014

Zdravotně pojistný plán na rok 2014 Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky Zdravotně pojistný plán na rok 2014 Předkládá: MUDr. Karel Štein generální ředitel VoZP ČR Poslední opravy provedeny dne 7. 2. 2014 OBSAH ZKRATKY POUŽITÉ V

Více

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v roce 2014 hradí poskytovatelům zdravotních služeb (dále PZS) zdravotní péči v souladu se Zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Proč v IPVZ? zachování kontinuity (projekt Vývoj a ověřovací provoz klasifikačního systému

Více

Finanční stabilita systému veřejného zdravotního pojištění. MUDr. Pavel Frňka, DMS SZP ČR

Finanční stabilita systému veřejného zdravotního pojištění. MUDr. Pavel Frňka, DMS SZP ČR Finanční stabilita systému veřejného zdravotního pojištění MUDr. Pavel Frňka, DMS SZP ČR Souhrn zdravotně pojistných plánů na rok 2016 (Sněmovní tisk 784) PŘÍJMY Příjmy z vlastního výběru mld. Kč mld.

Více

Pohled MZ Úhrady akutní lůžkové péče v r. 2013, Kontroly poskytované péče

Pohled MZ Úhrady akutní lůžkové péče v r. 2013, Kontroly poskytované péče Pohled MZ Úhrady akutní lůžkové péče v r. 2013, Kontroly poskytované péče ing. Petr Nosek, MZČR INMED, 22.11.2012 Řešení kontrol a přehledů péče ze strany plátce, poskytovatele a pacienta. Co je nejefektivnější?

Více

Zdravotně pojistný plán na rok 2010

Zdravotně pojistný plán na rok 2010 Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky Zdravotně pojistný plán na rok 2010 Předkládá: MUDr. Karel Štein generální ředitel VoZP ČR OBSAH OBSAH 1 ZKRATKY POUŢITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5 1.1. Základní

Více

Hodnocení zdravotně pojistných plánů jednotlivých zdravotních pojišťoven na rok 2012

Hodnocení zdravotně pojistných plánů jednotlivých zdravotních pojišťoven na rok 2012 Hodnocení zdravotně pojistných plánů jednotlivých zdravotních pojišťoven na rok 2012 111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (VZP ČR) Úvod Návrh ZPP 2012 VZP ČR je zpracován v souladu s právními předpisy

Více

ZKRATKY POUŢITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5. 1.1. Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu 5 1.2. Zdroje čerpání podkladů...

ZKRATKY POUŢITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5. 1.1. Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu 5 1.2. Zdroje čerpání podkladů... OBSAH OBSAH 1 ZKRATKY POUŢITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5 1.1. Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu 5 1.2. Zdroje čerpání podkladů... 5 2. OBECNÁ ČÁST... 6 2.1. Sídlo zdravotní pojišťovny, statutární

Více

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Pokrytí: Zdravotní pojišťovny působící v oblasti veřejného zdravotního pojištění, které jsou zařazeny do

Více

Obsah. Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 1

Obsah. Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 1 Obsah 1. Úvod...2 2. Obecná část...5 3. Pojištěnci...9 4. Základní fond zdravotního pojištění...11 4.1 Záměry vývoje hospodaření ZFZP v roce 2009...11 4.2 Tvorba, příjmy ZFZP...20 4.3 Čerpání, výdaje ZFZP...23

Více

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven Finanční prostředky systému veřejného zdravotního pojištění (dále jen v.z.p. ) jsou nedílnou součástí veřejných financí. Hodnocení vývoje systému v.z.p.

Více

Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu na rok 2008

Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu na rok 2008 Obsah 1. Úvod...2 2. Obecná část...5 3. Pojištěnci...10 4. Základní fond zdravotního pojištění...12 4.1 Záměry vývoje hospodaření ZFZP v roce 2008...12 4.2 Tvorba, příjmy ZFZP...21 4.3 Čerpání, výdaje

Více

Zdravotně pojistný plán na rok 2008

Zdravotně pojistný plán na rok 2008 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Kód a název zdravotní pojišťovny 222 Česká národní zdravotní pojišťovna e-mail: reditelstvi@cnzp.cz http://www.cnzp.cz

Více

ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN NA ROK 2010

ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN NA ROK 2010 ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN NA ROK 2010 základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE 217 Kladno, říjen 2009 Předkládá: vedení ZP M-A

Více

Hodnocení ekonomické (použité číselné údaje jsou obsaženy v příloze, v tabulkách č. 1, 1a),1b,) 1c), 2, případně v ZPP 2013)

Hodnocení ekonomické (použité číselné údaje jsou obsaženy v příloze, v tabulkách č. 1, 1a),1b,) 1c), 2, případně v ZPP 2013) Hodnocení zdravotně pojistných plánů jednotlivých zdravotních pojišťoven na rok 2013 111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (VZP ČR) Úvod Návrh ZPP 2013 VZP ČR je zpracován v souladu s právními předpisy

Více

POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE

POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE Rozpočet a finanční vize měst a krajů 2009 Praha, 24.9.2009 Jan Hanuš Municipality a programy veřejné podpory Komerční banka AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ

Více

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Faktory ovlivňující aktuální stav financí ÚSC Ekonomické Pokračuj ující ekonomická krize

Více

IS VZP ČR jako základ podpory ehealth

IS VZP ČR jako základ podpory ehealth IS VZP ČR jako základ podpory ehealth Ing. Vladan Novotný Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR IS VZP ČR Informační systém VZP ČR podporuje činnosti, ke kterým byla VZP ČR zřízena Výběr pojistného od plátců

Více

Jednání valné hromady Českomoravské elektrotechnické asociace

Jednání valné hromady Českomoravské elektrotechnické asociace Jednání valné hromady Českomoravské elektrotechnické asociace Lednice 21. 5. 2015 Ing. Ladislav Friedrich, CSc., generální ředitel Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Komentáře k tabulkám Ročenky VZP ČR za rok 2011

Komentáře k tabulkám Ročenky VZP ČR za rok 2011 Komentáře k tabulkám Ročenky VZP ČR za rok 2011 Kapitola 1 Pojištěnci VZP V souladu s vymezením daným platným zněním zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, byli v roce 2011 účastníky veřejného

Více

ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2013

ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2013 ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2013 Předkladatel: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky kód pojišťovny: 111 říjen 2012 OBSAH: strana 1. ÚVOD 4 2.

Více

Hospodaření fakultních nemocnic a dalších přímo řízených organizací v roce 2011 (11 FN + IKEM, NNH, MOÚ, ÚPMD)

Hospodaření fakultních nemocnic a dalších přímo řízených organizací v roce 2011 (11 FN + IKEM, NNH, MOÚ, ÚPMD) Hospodaření fakultních nemocnic a dalších přímo řízených organizací v roce 2011 (11 FN + IKEM, NNH, MOÚ, ÚPMD) Ekonomické informace Všechna přímo řízená zdravotnická zařízení zaznamenala za posledních

Více

REFORMNÍ STRATEGIE V ČR A JEJÍ DOPAD NA SYSTÉM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A POSTAVENÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN

REFORMNÍ STRATEGIE V ČR A JEJÍ DOPAD NA SYSTÉM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A POSTAVENÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN REFORMNÍ STRATEGIE V ČR A JEJÍ DOPAD NA SYSTÉM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A POSTAVENÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN SYSTÉM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR Stárnutí populace Vysoká nákladovost nových

Více

Obsah. Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 1

Obsah. Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 1 Obsah 1. Úvod...2 2. Obecná část...5 3. Pojištěnci...9 4. Základní fond zdravotního pojištění...11 4.1 Záměry vývoje hospodaření ZFZP v roce 2010...11 4.2 Tvorba, příjmy ZFZP...20 4.3 Čerpání, výdaje ZFZP...23

Více

Úhrady zdravotní péče v LZZ v roce 2015 Předpoklady a očekávání. INMED 2014 Pardubice 20. 11. 2014 Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D.

Úhrady zdravotní péče v LZZ v roce 2015 Předpoklady a očekávání. INMED 2014 Pardubice 20. 11. 2014 Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D. Úhrady zdravotní péče v LZZ v roce 2015 Předpoklady a očekávání INMED 2014 Pardubice 20. 11. 2014 Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D. Parametry systému v.z.p. v roce 2015 - PŘÍJMY předpokládaný nárůst plateb

Více

Vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení aneb veřejné zdravotní pojištění nebo státní zdravotní systém

Vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení aneb veřejné zdravotní pojištění nebo státní zdravotní systém Vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení aneb veřejné zdravotní pojištění nebo státní zdravotní systém Ing. Ladislav Friedrich, CSc. generální ředitel Oborová

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Zdravotně pojistný plán na rok 2005. Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Zdravotně pojistný plán na rok 2005. Zaměstnanecká pojišťovna Škoda Zdravotně pojistný plán na rok 2005 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda OBSAH 1. ÚVOD... 4 1.1. ÚVODNÍ SLOVO... 4 1.2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ZDRAVOTNĚ POJISTNÉHO PLÁNU... 5 1.3. ZDROJE ČERPÁNÍ PODKLADŮ...

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven Vedle státního rozpočtu, rozpočtů územních samosprávných celků a dalších složek veřejných financí jsou jejich součástí i prostředky systému veřejného zdravotního

Více

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová Zdravotní pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Vyhláška č. 619/2006 Sb.,

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Vyhláška č. 619/2006 Sb., SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Vyhláška č. 619/2006 Sb., kterou se stanoví hodnoty bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulační omezení objemu poskytnuté péče hrazené z

Více

1. Úvod... 3. 1.1 Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu... 3 1.2 Zdroje čerpání podkladů... 4. 2. Obecná část... 5

1. Úvod... 3. 1.1 Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu... 3 1.2 Zdroje čerpání podkladů... 4. 2. Obecná část... 5 1. Úvod... 3 1.1 Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu... 3 1.2 Zdroje čerpání podkladů... 4 2. Obecná část... 5 2.1 Sídlo zdravotní pojišťovny, statutární orgán... 5 2.2 Současná organizační

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010.

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010. ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010. Organizace: Nemocnice následné péče Moravská Třebová Se sídlem: Svitavská 25, 571 16 Moravská Třebová Zastoupená: MUDr. Aloisem Hlouškem - ředitelem IČO:

Více

Obsah. Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 1

Obsah. Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 1 Obsah 1. Úvod... 2 2. Obecná část... 4 3. Pojištěnci... 8 4. Základní fond zdravotního pojištění (ZFZP)... 10 4.1 Záměry vývoje hospodaření ZFZP v roce 2016... 10 4.2 Tvorba, příjmy ZFZP... 19 4.3 Čerpání,

Více

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 MUDr. Pavel Hroboň, M.S. - 28. dubna 2005 Tato studie vznikla za podpory Českého zdravotnického fóra při Nadačním fondu Elpida PROGRAM DNEŠNÍ

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992 280 Z Á K O N České národní rady ze dne 28. dubna 1992 o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních

Více

Zdravotně pojistný plán na rok 2011 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny

Zdravotně pojistný plán na rok 2011 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Zdravotně pojistný plán na rok 2011 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Kód a název zdravotní pojišťovny: 205, Obsah 1 Úvod 1.1 Základní charakteristika zdravotně

Více

JUDr. Jan Huleš Ing. Jana Hornigová. Účetnictví pojišťoven. 2. aktualizované a přepracované vydání s kapitolou o účetnictví zdravotních pojišťoven

JUDr. Jan Huleš Ing. Jana Hornigová. Účetnictví pojišťoven. 2. aktualizované a přepracované vydání s kapitolou o účetnictví zdravotních pojišťoven JUDr. Jan Huleš Ing. Jana Hornigová Účetnictví pojišťoven 2. aktualizované a přepracované vydání s kapitolou o účetnictví zdravotních pojišťoven Linde Praha, a.s. Opletalova 35, 115 51 Praha 1 2009 Účtová

Více

MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR Vyhláška č.550/2005 Sb., resp. 101/2006 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006 MUDr. Pavel Neugebauer

Více

2. setkání IA ze zdravotních pojišťoven. Rizikové oblasti zdravotních pojišťoven z pohledu externího auditora

2. setkání IA ze zdravotních pojišťoven. Rizikové oblasti zdravotních pojišťoven z pohledu externího auditora 2. setkání IA ze zdravotních pojišťoven Rizikové oblasti zdravotních pojišťoven z pohledu externího auditora OBSAH Audit účetní závěrky ZP Přístup k auditu Rizikové oblasti 1 Audit účetní závěrky ZP Cíl

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok Bilance příjmů a výdajů za rok Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok bylo přebytkové se saldem ve výši 884

Více

MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR Vyhláška č.550/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006 MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

Více

Projekt OPZ, spolupráce s referenčními nemocnicemi. Mgr. JUDr. Vladimíra Těšitelová

Projekt OPZ, spolupráce s referenčními nemocnicemi. Mgr. JUDr. Vladimíra Těšitelová Projekt OPZ, spolupráce s referenčními nemocnicemi Mgr. JUDr. Vladimíra Těšitelová 9. 11. 2016 ÚZIS ČR referenční síť poskytovatelů 1. ÚZIS ČR na základě zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Více

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven Nedílnou součástí veřejných financí je systém veřejného zdravotního pojištění (dále jen v. z. p. ). Hodnocení vývoje jeho hospodaření za rok 2009 vychází

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Pravidla hospodaření

Pravidla hospodaření Pravidla hospodaření Příloha 2 ke Statutu VŠE Článek 1 Úvodní ustanovení Hospodaření VŠE se řídí zejména zákonem a ostatními zvláštními právními předpisy 1) a rozhodnutími o poskytování příspěvků a dotací,

Více

Ročenka. Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2007

Ročenka. Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2007 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2007 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2007 ROČENKA Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2007 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

DOPORUČENÍ SKUPINY NERV PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ 19. července 2011

DOPORUČENÍ SKUPINY NERV PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ 19. července 2011 DOPORUČENÍ SKUPINY NERV PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ 19. července 2011 OBSAH Top 10 opatření Zefektivnění financování zdravotnictví Léky a zdravotnické prostředky Reálná konkurence pojišťoven a poskytovatelů

Více

OBCHODNÍ PLÁN SPOLEČNOSTI na rok 2017 aktualizace finančního plánu - únor

OBCHODNÍ PLÁN SPOLEČNOSTI na rok 2017 aktualizace finančního plánu - únor OBCHODNÍ PLÁN SPOLEČNOSTI na rok 2017 aktualizace finančního plánu - únor Sídlo /dle OR/ Zprávu vypracoval - funkce: Partyzánů 2174, 688 01 Uherský Brod Ing. Ferdinand Kubáník - jednatel Telefon/spojovatelka:

Více

Ročenka. Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. za rok

Ročenka. Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. za rok 2009 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2009 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2009 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen Pojišťovna nebo VZP ) připravila

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015 Bilance příjmů a výdajů za rok 2015 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2015 bylo přebytkové se saldem

Více

Zásady vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím. Příloha č. 1. Hospodaření příspěvkových organizací

Zásady vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím. Příloha č. 1. Hospodaření příspěvkových organizací Zásady vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím Příloha č. 1 Hospodaření příspěvkových organizací Brno, srpen 2011 Článek 1. Obecná ustanovení 1.1 Organizace samostatně hospodaří

Více

Situace krajských zdravotnických zařízení Zlínský kraj je zakladatelem 4 nemocnic: - Krajská nemocnice T. Bati, a.s., Zlín - Uherskohradišťská nemocni

Situace krajských zdravotnických zařízení Zlínský kraj je zakladatelem 4 nemocnic: - Krajská nemocnice T. Bati, a.s., Zlín - Uherskohradišťská nemocni Konference INMED Pardubice 14. - 15. 11. 2013 Koncepce zdravotnictví Zlínského kraje MUDr. Lubomír Nečas náměstek hejtmana Zlínského kraje Situace krajských zdravotnických zařízení Zlínský kraj je zakladatelem

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

Elektronické služby VZP ČR. Ing. Radek Papp vedoucí projektu

Elektronické služby VZP ČR. Ing. Radek Papp vedoucí projektu Elektronické služby VZP ČR Ing. Radek Papp vedoucí projektu Klienti VZP ČR v číslech Obsluha velkého množství klientů vyžaduje moderní a kvalitní nástroje Počet obyvatel ČR (březen 2007) 10 306 700 Počet

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011

ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011 ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011 Jednání výboru pro sociální politiku PS P ČR 16. 5. 2012 prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D. ústřední ředitel ČSSZ 1 Obsah 1/ Strategické cíle, prioritní úkoly 2/ Stabilizace činnosti

Více

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje ODBOR EKONOMICKÝ Příjmy v tis. Kč v % Druhové třídění Název Návrh rozpočtu 2017 rozpočet rozpočtu na a schváleného rok 2017 Daň z příjmů ze závislé činnosti 963 510 1 053 000 109,29 Daň z příjmů ze samostatné

Více

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Kapitola: Právní forma: Okamžik sestavení: 71000585 700 Příspěvková organizace 24.2.2015 13:49:01 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Účetní jednotka nadále pokračuje ve své činnosti. VÝKAZNICTVÍ

Více

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 příloha č. 2 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací

Více