Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace"

Transkript

1 Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace Stanovisko Gymnázia Frýdlant k dokumentu Záměr změn ve vzdělávací nabídce středních škol Libereckého kraje zveřejněného na stránkách OŠMTS dne Stanovisko k argumentům uváděným v Záměru změn. Po prostudování dokumentu Záměr změn ve vzdělávací nabídce středních škol Libereckého kraje ( dále jen ZZ) a ověření fakt v něm uváděných, jsme dospěli k závěru, že zrušení osmiletého gymnázia a jeho nahrazení gymnáziem čtyřletým není systémovým krokem a přinese výrazné zhoršení situace v oblasti vzdělávání ve Frýdlantském regionu Demografický vývoj ZZ citace: dojde k výraznému snížení počtu potencionálních účastníků počátečního vzdělávání, tj. počtu žáků vycházejících ze základních škol ( str.2) Stanovisko Gymnázia Frýdlant (dále jen GF): V dokumentu se operuje s pojmem malá spádová oblast aniž by byl přesně definován. Proto jej nelze považovat za směrodatné hledisko či parametr. Podle demografické studie B. Burcin, T. Kučera a Z. Čermák: Prognóza vývoje obyvatelstva Mikroregionu Frýdlantsko, 2002, nedojde v této oblasti ke snížení počtu obyvatelstva. Demografický vývoj lze považovat za stabilizovaný. Obyvatelstvo Správní obvod obce s rozšířenou působností Frýdlant je rozlohou 3. největším a zároveň nejméně zalidněným správním obvodem Libereckého kraje ( 9, obyvatel na 1 km 2 ). Na území tohoto správního obvodu se na ploše 349 km 2 nachází 18 obcí, v nichž k bylo sečteno obyvatel s trvalým a dlouhodobým pobytem. Ve čtyřech městech žilo 70,3 % všech obyvatel. Průměrný věk občanů je 2. nejnižší ve srovnání s ostatními správními obvody Libereckého kraje. Podíl dětí ve věku 0-14 let je 18,1 %, což je 1. místo mezi správními obvody Libereckého kraje ( průměr kraje je 1,2%, správní obvod Liberec 1,0%). Předpokládaný počet obyvatel rok počet obyvatel ( Prognóza vývoje obyvatelstva Mikroregionu Frýdlantsko; stav k daného roku) 1

2 Název obce 1.2.Dopravní dostupnost vzdělání. ZZ citace: vzdělávací soustava by měla minimalizovat disproporce a garantovat dosažitelnost vzdělání dopravní dostupnost a přirozená spádovost škol jsou jedním z nejvýhodnějších východisek pro modelování později uvedených návrhů (str.4) GF: Gymnázium Frýdlant je jediná škola ve spádové oblasti, která nabízí dlouhodobý komplexní program přípravy nadaných dětí na studium na vysoké škole. Zrušením osmiletého oboru dojde k porušení zásady dostupnosti vzdělání, protože totožný typ školy se nachází až v krajském městě. Z hlediska finančního, časového a z hlediska věku žáků především nižšího stupně osmiletého studia je to prakticky nemožné. Omezení studijní nabídky je diskriminací regionu. Tabulka zhoršení dopravní dostupnosti po zrušení osmiletého gymnázia ve Frýdlantu Studenti Cesta z obce do Frýdlantu nižšího gymnázia Počet obyvatel k Studenti gymnázia vlakem autobusem Cesta z obce do Liberce, aby příjezd byl do 7:30 hod. km doba km doba km doba Frýdlant Nové město p.s Hejnice Raspenava Višňová X X 11 Krásný Les X X 3 Habartice X X 1 Bulovka X X 5 Dětřichov X X 7 Lázně Libverda X X 13 Dolní Řasnice Horní Řasnice Heřmanice X X 12 Jindřichovice p.s Předlánce X 1 0 X X 12 Statistické údaje (zdroje ČSÚ, IDOS, IS školy)

3 1.3. Zpochybnění existence víceletých gymnázií v malých městech ZZ citace: stále více se ukazuje, že existence víceletých gymnázií v malých městech a s malou spádovou oblastí negativně ovlivňují kvalitu vzdělávání na základních školách (str.1) GF: Jak bylo již dříve uvedeno, operovat s termínem malá spádová oblast bez konkrétního vymezení pojmu je nepřijatelné. Proto se jím nebudeme dále zabývat. Odchod talentovaných žáků na víceleté gymnázium je krokem směrem k maximálnímu rozvoji jejich osobnosti a nadání. Nemůže žádným způsobem ovlivnit kvalitu vzdělávání ostatních žáků na základní škole. Sociální úroveň na Frýdlantsku není dobrá. Nadané děti, které studují na osmiletém gymnáziu nemohou počítat s velkou podporou ve svém nejbližším okolí. Jejich výborných výsledků bylo a je dosahováno jen díky dlouhodobému úsilí jak kvalifikovaných pedagogů, tak dětí samých. Čtyřleté studium nenabízí dostatečný prostor k dlouhodobé práci, která by přinesla výsledky srovnatelné s osmiletým studiem. Tabulka počtu absolventů Gymnázia Frýdlant přijatých na vysoké školy. 4-leté studium -leté studium 8-leté studium Rok Počet přijatých absolventů Rok Počet přijatých absolventů Rok Počet přijatých absolventů 1997/98 33,33 % 1997/98 59 % 2004/ % 1998/99 52 % 1999/2000 0,7 % 2005/200 8,97 % Z uvedených údajů vyplývá, že víceleté gymnázium poskytuje lepší přípravu ke studiu na vysoké škole. Jeho zrušení by bylo krokem zpět. GF se nestaví negativně k projektu přičlenění k jinému vzdělávacímu subjektu. Nesouhlasíme se zrušením víceletého studia, které je pro žáky přínosem. Shrnutí - Gymnázium Frýdlant je spádovou školou poskytující střední všeobecné vzdělání pro oblast, ve které žije cca obyvatel. - Dopravní dostupnost gymnázia je pro okolní obce bezproblémová; žáci 5. tříd řady venkovských škol přestupují do. ročníku Základní školy Frýdlant. Tomu je uzpůsoben i místní jízdní řád. - Zrušením osmiletého studia by byl žákům celého Mikroregionu Frýdlantsko znemožněn přístup k víceletému gymnaziálnímu vzdělání. - Existence Gymnázia Frýdlant podporuje rozvoj celé oblasti Frýdlantsko, napomáhá zvyšovat vzdělanostní úroveň obyvatel a tím zlepšovat jejich zaměstnanost. Pokud je zájem odborníků o tuto část Libereckého kraje, kritériem při rozhodování, zda se sem přestěhovat, je dostupnost lékařské péče a nabídka kvalitního vzdělání pro děti. 3

4 - Kapacita školy je 240 žáků. V současnosti školu navštěvuje 209 studentů, kapacita je využita dostatečně. - Škola dosahuje velmi dobrých výsledků v přijímání svých absolventů na vysoké školy. - Pedagogický sbor je plně odborně způsobilý a stabilní. - Gymnázium Frýdlant dlouhodobě spolupracuje se zahraničními partnery a významně se podílí na celkovém rozvoji regionu. Závěr Jak vyplývá z výše uvedených argumentů, je požadavek na zachování víceletého gymnázia ve Frýdlantu oprávněný. Jeho zrušením by došlo ke zrušení dostupnosti jedné formy středního vzdělání. Právo na plnohodnotný rozvoj osobnosti a předpokladů musí mít jak děti z měst, tak děti z venkova. 4

5 2. Specifičnost postavení víceletého gymnázia ve Frýdlantu. V roce 2007 oslaví Gymnázium Frýdlant 0. výročí svého založení. Má tedy své tradiční místo v systému středních škol v Mikroregionu Frýdlantsko. Zřizovací listina umožňuje studium čtyřleté i osmileté. Možnosti školy jsou flexibilní Aktivity školy - Škola poskytuje všeobecné vzdělání a jejím cílem je příprava nadaných studentů na vysokoškolská studia. Zapojuje se do kulturních a společenských akcí v regionu, aktivně se podílí na charitativní činnosti sbírky pro nadaci Život dětem a Pozvedněte slabé. - Žáci se pravidelně účastní vědomostních soutěží na okresních, krajských i celostátních úrovních a umísťují se na předních místech. Tabulka umístění v soutěžích Typ soutěže Kategorie Umístění Žák Německá olympiáda Okresní kolo III B 5.. Anglická olympiáda Matematická olympiáda Biologická olympiáda Literární soutěž Máj měsíc poezie Okresní kolo III III B Okresní kolo Z Z7 Krajské kolo kat.a Okresní kolo kat.b kat. II B kat. III Michaela Stará Lada Švadlenková Michal Lúdik Tereza Himmelová Tomáš Mazánek Tomáš Sláma Kateřina Václavková Tereza Melichová Eva Sedláková Ludmila Jarošová Michaela Stará Výtvarné soutěže ZOO Liberec Můj nosorožec kat. II B 1.místo Tereza Himmelová Památník Terezín 2. místo Jan Hlávka Studenti vystavují svá díla a výtvarné maturitní práce ve výstavní síni radnice ve Frýdlantu a na odděleních nemocnice Frýdlant. Významným úspěchem byla realizace výtvarného návrhu Hany Hlávkové na zpracování krávy, která reprezentovala Liberecký kraj na Cow Parade 2004 v Praze. - Spolupráce s Kantonschule ve Wattwilu trvá již od roku Dochází k výměnným pobytům studentů a od roku 2001 se uskutečňují i výměny pedagogů. 5

6 Škola pořádá pro studenty poznávací zájezdy do Velké Británie a Německa. Zajišťuje stipendijní pobyty na International School of English v britském Sidmouth. Umožňuje přípravu studentů na získání mezinárodního certifikátu City and Guilds Pitman Qualilications. Úspěšnost v této zkoušce v uplynulém roce byla 78 %. - Ve škole řadu let úspěšně působí malý hudební soubor Kapelka, který vystupuje na kulturních akcích nejen v Mikroregionu Frýdlantsko, ale i v sousedním Polsku. 2.2 Maturita nanečisto V posledních letech se škola účastní celostátního projektu Maturita nanečisto. Nástup osmiletého oboru do tohoto projektu přinesl škole výrazný úspěch v podobě obsazení čelných míst mezi gymnázii v Libereckém kraji Školní rok Umístění v Libereckém kraji 2004/ ze 13 škol 4. ze 13 škol 4. ze 13 škol 8. ze 13 škol 2005/ ze 13 škol 1. ze 13 škol 5. ze 13 škol. ze 12 škol Předmět Anglický jazyk Český jazyk Základy spol. věd Matematika Anglický jazyk Český jazyk Základy spol. věd Německý jazyk Tyto výsledky řadí frýdlantské víceleté gymnázium mezi nejúspěšnější střední školy v Libereckém kraji Rozvoj města a Mikroregionu Frýdlantsko. Region Frýdlantsko je specifický svou polohou, která je ze tří stran vymezena sousedním Polskem a Německem. Jediné spojení s Libereckým krajem je ztíženo Jizerskými horami, která tvoří čtvrtou stranu hranice regionu. Z tohoto důvodu je dosažitelnost středního školství mimo Frýdlantský výběžek velmi komplikovaná. Sociální postavení obyvatel Frýdlantska je slabé, nezaměstnanost přesahuje celostátní průměr a patří mezi nejvyšší v kraji. Je dána nízkou úrovní vzdělanosti. Víceleté gymnázium umožňuje dětem překonávat nepříznivou sociální situaci, obstát v konfrontaci s negativními společenskými jevy jako je alkoholismus a drogová závislost. Je prakticky jedinou cestou k dosažení vysokoškolského vzdělání. Zveřejnění Záměru změn ve vzdělávací nabídce středních škol Libereckého kraje, kde se uvádí, že k převážné většině změn dojde od , a jedním z rušených oborů je osmileté gymnázium ve Frýdlantu, vyvolalo nejistotu a také silný odpor ze strany rodičů a žáků školy. Navíc negativně ovlivní přijímací řízení do prvního ročníku školního roku 2007/2008. Tento krok nebyl před zveřejněním projednán s vedením školy a nebyly o něm informovány ani obce, jejichž obyvatel se přímo dotýká. Dne Ředitelství a pedagogický sbor Gymnázia Frýdlant

7 7

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel.: 48378; fax: 483468; e-mail: gymfry@gymfry.cz; www.gymfry.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 6-7 /zpracováno v souladu s 7, odst.,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2007/2008 Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel.: 482312078; fax: 482312468; e-mail: gymfry@gymfry.cz; www.gymfry.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2007/2008 (zpracováno v souladu

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY PLZEŇSKÉHO KRAJE (2012-2016)

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY PLZEŇSKÉHO KRAJE (2012-2016) Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY PLZEŇSKÉHO KRAJE (2012-2016) leden 2012 Úvod... 4 I. Rozvoj společnosti a vzdělávání...

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji 2012 Zpracoval Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje v souladu s 9 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Helena Šebková. Dokumenty Karlovarského kraje v souvislosti s výsledky řízených rozhovorů s učiteli středních škol

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Helena Šebková. Dokumenty Karlovarského kraje v souvislosti s výsledky řízených rozhovorů s učiteli středních škol INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Helena Šebková Dokumenty Karlovarského kraje v souvislosti s výsledky řízených rozhovorů s učiteli středních škol Obalky brozura Sebkova Karlovarsky kraj.indd 1 24.6.15

Více

PŘÍLOHA II. - STRATEGIE ROZVOJE REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

PŘÍLOHA II. - STRATEGIE ROZVOJE REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ PŘÍLOHA II. - STRATEGIE ROZVOJE REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ II. 1. Předškolní, základní, střední, vyšší odborné vzdělávání a přístup k terciárnímu vzdělávání II.1.1 PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vliv demografického

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA A PRO ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Záměr, který před necelými dvěma týdny zveřejnil kraj, počítá se snížením stávající kapacity 33 tisíc míst přibližně na polovinu.

Záměr, který před necelými dvěma týdny zveřejnil kraj, počítá se snížením stávající kapacity 33 tisíc míst přibližně na polovinu. DNES 6.12.2006 Úřad pozastavil rušení středních škol ********************************************** Liberecký kraj - Jednání o redukci středních škol se odkládá. Alespoň na oficiální krajské úrovni. Náměstek

Více

Projednávání návrhu opatření k řešení dopadu demografického vývoje do středních škol připomínky ředitelů škol k původnímu návrhu opatření

Projednávání návrhu opatření k řešení dopadu demografického vývoje do středních škol připomínky ředitelů škol k původnímu návrhu opatření Projednávání návrhu opatření k řešení dopadu demografického vývoje do středních škol připomínky ředitelů škol k původnímu návrhu opatření 1. Konkrétní připomínky k předloženému dokumentu (Připomínky se

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e 006 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e MOTTO Moravskoslezský kraj má všechny předpoklady pro to, aby byl živý, soběstačný a ctižádostivý,

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost_ září 2007

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost_ září 2007 _ září 2007 1 _ září 2007 Obsah Úvod... 1 I. Současná ekonomická a sociální analýza v oblasti vzdělávání... 5 Normativní rámec vzdělávání v ČR...5 Demografická struktura populace ČR ve vztahu k vzdělávání...5

Více

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. A. Analýza sociálně-ekonomického rozvoje mikroregionu

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. A. Analýza sociálně-ekonomického rozvoje mikroregionu A. Analýza sociálně-ekonomického rozvoje mikroregionu Prosinec 2007 Studie vznikla v rámci projektu Alternativy pro Frýdlantsko, který koordinuje Jizerskoještědský horský spolek. Projekt je podpořen grantem

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje škol a vzdělávacích zařízení ve městě Varnsdorf v letech 2006 2010

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje škol a vzdělávacích zařízení ve městě Varnsdorf v letech 2006 2010 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje škol a vzdělávacích zařízení ve městě Varnsdorf v letech 2006 2010 Zpracoval autorský kolektiv OŠKT MěÚ Varnsdorf ve spolupráci se sociálními partnery. Předkládá:

Více

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ Analytická část Verze po zapracování připomínek z projednání 18.9.2013 Nebyla provedena jazyková ani stylistická úprava. Obsah: 1 Analytická část... 2 1.1 Poloha

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor školství, mládeže a tělovýchovy

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor školství, mládeže a tělovýchovy KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor ství, mládeže a tělovýchovy Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského e 2012 V Karlových Varech dne 19. dubna 2012 Mgr. Monika Šperglová

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012 (Veškeré údaje jsou uvedeny podle stavu k 31. 8. 2012, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak schváleno

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2012-2016

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2012-2016 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2012-2016 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY OBSAH Úvod... 4 1. kapitola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY LIBERECKÉHO KRAJE ZA ŠKOLNÍ ROK 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY LIBERECKÉHO KRAJE ZA ŠKOLNÍ ROK 2007 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY LIBERECKÉHO KRAJE ZA ŠKOLNÍ ROK 2007 2008 Datum: 2. března 2009 Zpracovatel: Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého

Více

Program rozvoje hospodářsky slabé oblasti Frýdlantsko analytická část 1 OBSAH

Program rozvoje hospodářsky slabé oblasti Frýdlantsko analytická část 1 OBSAH Program rozvoje hospodářsky slabé oblasti Frýdlantsko analytická část 1 OBSAH OBSAH... 1 1. ÚVOD, ÚDAJE O ZADÁNÍ PROJEKTU, PODKLADY... 8 2. VYMEZENÍ A ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA HOSPODÁŘSKY SLABÉ OBLASTI

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-127/09-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-127/09-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-127/09-14 Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov-Město, Na Schodech 1, příspěvková

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2013, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Analytický podklad Příloha Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Analytický podklad Příloha Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Analytický podklad Příloha Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 1 Obsah I. Vzdělávací systém České republiky... 3 Schéma vzdělávací soustavy... 3 Vývoj výkonů vzdělávací soustavy... 5 II. Strategie

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta Pedagogická Katedra geografie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta Pedagogická Katedra geografie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta Pedagogická Katedra geografie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Analýza prostorového rozmístění školských zařízení v Plzeňském kraji Vedoucí práce: Mgr. Martin Blažek

Více

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402 KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402 Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2014 (dále jen KZŠ) Struktura KZŠ je zveřejňována společně s výroční

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ZLÍNSKÉHO KRAJE 2012

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ZLÍNSKÉHO KRAJE 2012 DLOUHODOBÝ Z ÁMĚR VZDĚL ÁVÁNÍ A ROZ VOJE VZDĚL ÁVACÍ SOUSTAV Y ZLÍNSKÉHO KR A JE 2012 DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ZLÍNSKÉHO KRAJE 2012 Vážené dámy, Vážení pánové, dostává

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2011, případně po opravných zkouškách

Více

Gymnázium Ostrov, Studentská 1205. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. vytvořený dle RVP ZV a GV GYMNÁZIUM OSTROV (ŠVP GV)

Gymnázium Ostrov, Studentská 1205. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. vytvořený dle RVP ZV a GV GYMNÁZIUM OSTROV (ŠVP GV) Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání vytvořený dle RVP ZV a GV GYMNÁZIUM OSTROV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (ŠVP GV) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Neprošlo jazykovou korekturou. 2.2.9. Vzdělání na území Orlicka

Neprošlo jazykovou korekturou. 2.2.9. Vzdělání na území Orlicka Neprošlo jazykovou korekturou 2.2.9. Vzdělání na území Orlicka Vzdělání na území MAS ORLICKO je zastoupeno sítí mateřských, základních a středních škol, specializovaných škol a středních odborných učilišť.

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více