5.11 Vzdělávací oblast: Volitelné předměty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.11 Vzdělávací oblast: Volitelné předměty"

Transkript

1 5.11 Vzdělávací oblast: Volitelné předměty Vzdělávací obor: Volitelné předměty Vzdělávací předmět: Konverzace v anglickém jazyce (2. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Konverzace v anglickém jazyce má časovou dotaci jednu hodinu týdně od 6. do 9. ročníku. Obsahové zaměření a cíle vyučovacího předmětu prohlubuje znalosti, které žáci získali v předmětu Anglický jazyk, a tím jim pomáhá připravit se na pohyb nejen v rámci EU, ale na celém světě zaměřuje se na rozšiřování slovní zásoby v jednotlivých tématech, přičemž klade důraz na mluvenou formu slov ( správná výslovnost ) rozvíjí komunikativní dovednosti žáků učí žáky naslouchat jeden druhému, vyjadřovat svůj názor a také posuzovat názory jiných vede k získávání nových informací o anglicky-mluvících zemích prostřednictvím internetu, cizojazyčných textů z výukových časopisů a videonahrávek o životě v anglicky-mluvících zemích podporuje práci ve dvojici a ve skupině a učí žáky řešit problémové situace, tzn. danou situaci vyhodnotit, poté najít společné řešení problému a následně toto řešení prezentovat umožňuje žákům připravit se na konverzační soutěže v anglickém jazyce motivuje k zájmu o cizí jazyk Při práci uplatňujeme diferencovaný přístup k dětem s SPU, klademe důraz na slovní projev. V psaném projevu jsou zohledňovány specifické chyby. Individuálně se přistupuje i k závěrečnému hodnocení těchto žáků. Nadaným žákům obohacujeme učivo. Organizační vymezení předmětu Výuka probíhá většinou v jazykové učebně, někdy ve třídě nebo v učebně informatiky, neboť využíváme všech dostupných výukových programů. Mezipředmětové vztahy a průřezová témata Volitelný předmět Konverzace v Aj na jedné straně využívá vědomostí a dovedností, které si žáci osvojili v jiných předmětech, zejména v anglickém a českém jazyce, v zeměpise, dějepise, rodinné výchově, informatice, a na druhé straně prohlubuje dosavadní vědomosti žáků a rozvíjí jejich dovednosti. Umožňuje žákům vnímat cizí jazyk jako nedílnou součást celého vzdělávacího procesu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí Pro rozvoj klíčových kompetencí používá učitel tyto postupy: Kompetence k učení 365

2 motivuje žáky k pozitivnímu vztahu k cizímu jazyku vede k osvojování efektivních metod učení učí žáky využívat své znalosti a dovednosti při zpracování informací Kompetence k řešení problémů vede žáky ke správnému postupu při řešení problémové situace učí je problém pochopit, získat veškeré informace k jeho vyřešení a na základě těchto informací navrhnout jedno nebo více řešení dané situace Kompetence komunikativní rozvíjí u žáků poslechové a řečové dovednosti učí naslouchat jeden druhému a vhodně reagovat v dané situaci vede žáky k různým způsobům komunikace, např. rozhovor, vyjádření vlastního názoru nebo samostatný ústní projev na dané téma Kompetence sociální a personální motivuje žáky ke spolupráci ve dvojici nebo ve skupině učí je vnímat názory a argumenty druhých s porozuměním přijímáním různých rolí ve skupině, např. role koordinátora, zapisovatele, vyhledavače informací či mluvčího, upevňuje a prohlubuje mezilidské vztahy Kompetence občanské vede žáky k pochopení toho, že cizí jazyk je významný sjednocující prostředek rozličných národů a kultur, a slouží nejen k dorozumívání, ale také k pochopení rozdílů a odlišností mezi jednotlivými národy připravuje žáky na život ve společnosti, kde každý má práva a povinnosti Kompetence pracovní učí žáky organizovat práci a využívat vědomosti a dovednosti z pracovní oblasti v cizím jazyce 366

3 Vzdělávací oblast: Volitelné předměty Ročník: 6 Vyučovací předmět: Konverzace v anglickém jazyce (KAJ) Strana: 1 Žák dle svých schopností: umí sdělit základní informace o své osobě, své rodině, příteli. My Family and Friends Přítomný prostý čas Modální slovesa CAN CAN T My curriculum vitae MKV Mezilidské vztahy OSV Dítě v rodině VZ vztahy v rodině a mezi lidmi Čj můj životopis Poznámky (KAJ) umí popsat svůj domov, byt, dům, svůj pokoj, zařízení v domácnosti, své domácí mazlíčky Our House/Flat, my room My Pet VO moje bydliště VZ kultura bydlení MKV Mezilidské vztahy ČJ popis Př vztah ke zvířatům EVVO Vztah člověka k prostředí vypráví o škole, svých volno-časových aktivitách My Hobby, Favourite subjects at school My timetable My likes and dislikes OSV Psychohygiena, Sebeorganizace a seberegulace VO výběr vhodného trávení volného času dokáže mluvit o svém městě, jeho památkách zná názvy obchodů popíše cestu z A do B My Town, its places of interest Shopping for food, clothes, stationary products etc. Z, D popis (a plán) města, jeho památek, možnosti nakupování Čj popis cesty, města, VO moje bydliště 367

4 Vzdělávací oblast: Volitelné předměty Ročník: 7 Vyučovací předmět: Konverzace v anglickém jazyce (KAJ) Strana: 1 Žák dle svých schopností: umí popsat jednotlivá roční období sdělí, jaké je počasí pojmenuje známá zvířata a rostliny řekne, jak sám přispívá k ochraně ŽP řekne, jaké kulturní akce navštěvuje a má rád popíše své oblíbené knihy a filmy hovoří o své oblíbené hudbě dokáže pojmenovat části lidského těla umí označit a popsat svůj zdravotní problém zná názvy běžných nemocí chrání své zdraví umí popsat jednotlivá jídla během dne užívá názvy běžných potravin umí si objednat v restauraci umí nakupovat a užívat anglickou měnu Nature, Animals, Plants Enviromental Probléme Minulý čas, vedlejší věty Social Life, Culture, Art Literature, Books Watching TV, Listening to Music Likes and Dislikes, gerundium Health Care, Illnesses and Diseases At the Doctors Modals must, mustn t, have to Food, Meals, Dishes At the Restaurant, Fast-food, Junk food Ordering and paying Numerals, Currency Commons, Social English EVVO Vztah člověka k životnímu prostředí Př zvířata a rostliny jako součást přírody Z střídání ročních období a jejich charakteristika Čj minulý čas Čj popis a příslovce Hv můj vztah k hudbě VO, VZ návštěva kulturních akcí, vhodné oblečení a chování OSV Sebeorganizace a seberegulace Př lidské tělo VZ ochrana zdraví, zdravý životní styl Př, VO správná skladba jídelníčku VO chování v restauraci M měna GB ve srovnání s českou Kč Čj příkazy, zdvořilostní fráze Poznámky (KAJ) 368

5 Vzdělávací oblast: Volitelné předměty Ročník: 8 Vyučovací předmět: Konverzace v anglickém jazyce (KAJ) Strana: 1 Žák dle svých schopností: podle klíčové slovní zásoby se dokáže zeptat na rodinu, domov a víkendový program, a na otázky umí odpovědět je schopný řešit problémový úkol související s tématem umí popsat obrázek a diskutovat o něm Rodina Členové širší rodiny, jejich povolání, oblíbený člen rodiny, povinnosti v rodině, rodinné oslavy Můj domov, názvy jednotlivých pokojů, můj pokoj Víkendový program MKV Mezilidské vztahy OSV Poznávání lidí VO vztahy v rodině, bydlení Čj popis obrázku, rozhovor Poznámky (KAJ) Video: Rodinný život ve VB podle klíčové slovní zásoby se umí zeptat a odpovědět na otázky související s tématem Moje škola dokáže řešit problémový úkol: výběr školního výletu ( místo, aktivity a důvody) popíše obrázek ( roční období ), porovná školní rok v ČR a v jiných zemích a povídá o činnostech v jednotlivých ročních obdobích s využitím klíčových slov si dokáže ve dvojici povídat o denním programu umí naplánovat víkend podle obrázku porovnává život ve městě a na vesnici ( výhody a nevýhody ) Moje škola Školní předměty a vybavení, rozvrh hodin a přestávky Názvy škol,školní výlety a exkurze Oblíbení učitelé a jejich vlastnosti Oblíbené předměty a činnosti v nich Oblíbený den v týdnu, domácí úkoly Můj denní program Aktivity pro volný čas sporty a koníčky Ranní a večerní hygiena, denní jídla a režim dne Noviny a časopisy, televize a knihy Příprava do školy Přátelé OSV Sebepoznání a sebepojetí MKV Jsme Evoropané Čj popis OSV Psychohygiena VO využití volného času Video: Školní den ve VB 369

6 Vzdělávací oblast: Volitelné předměty Ročník: 8 Vyučovací předmět: Konverzace v anglickém jazyce (KAJ) Strana: 2 zná názvy jednotlivých obchodů a institucí umí se zeptat na cestu a vysvětlit trasu dokáže poskytnout základní informace o městě ( historie, památky, otevírací doba) zná slovní zásobu z oblasti sportu, filmu, hudby a dalších volno-časových aktivit a dokáže si o nich povídat umí vysvětlit, co potřebují domácí zvířata Moje město, vesnice Obchody a instituce ve městě Kulturní život a památky Sportovní vyžití a příroda Orientace ve městě Koníčky, záliby, volný čas, zvířátka Sporty pro jednotlivce a kolektivní sporty, sporty typické pro jednotlivé země Sbírky a co se dá sbírat Domácí zvířata a péče o ně Druhy filmů, hudby a knih VDO Občan, občanská společnost a škola VO moje bydliště Z poloha města OSV Psychohygiena, Sebepoznání a sebepojetí Tv různé druhy sportů Čj film a literatura Př péče o domácí zvířata Poznámky (KAJ) Video: Sport a dom. zvířata ve VB 370

7 Vzdělávací oblast: Volitelné předměty Ročník: 9 Vyučovací předmět: Konverzace v anglickém jazyce (KAJ) Strana: 1 Žák dle svých schopností: podle klíčové slovní zásoby dokáže povídat o ročních obdobích a o počasí u nás a v jiných zemích zná slovní zásobu z oblasti oblečení a módy umí popsat obrázek krajiny Počasí, roční období, oblečení a móda Roční období, druhy počasí a aktivity v různém počasí Oblečení typické pro jednotlivá roční období Oblíbené oblečení, móda a barvy Z střídání ročních období Poznámky (KAJ) umí povídat o cizí zemi, kterou navštívil dokáže porovnat zvyky u nás a v anglicky mluvících zemích je schopný vysvětlit výhody a nevýhody cestování různými dopravními prostředky navrhne ideální dovolenou Anglicky mluvící země, cestování a dopisování Druhy komunikace, nové technologie Cizí země a jejich názvy Druhy dopravních prostředků Návštěva cizích zemí, jídla a zvyky MKV Jsme Evropané Z anglicky mluvící země INF slovní zásoba spojená s počítači sdělí, jaké kulturní akce má rád umí říci, co rád čte a jakou poslouchá hudbu povídá o oblíbené knize nebo autorovi Kulturní život Divadlo a věci v něm Druhy divadelních her a literárních děl Kino, filmy, koncerty a hudba Čj divadlo a literatura Hv hudební styly Video: Film v původním znění s titulky - zná základní informace o svátcích u nás a VB - umí vyjmenovat svoje oblíbené svátky dokáže povídat o tom, které svátky se slaví v jeho rodině a jak Oslavy a svátky Svátky v ČR a VB Vánoce, Velikonoce, Haloween, Sv. Valentýn Typická jídla Narozeniny, dárky, přátelé, rodina OSV Sebepoznání a sebepojetí MKV Evropa a svět nás zajímá VO vztahy a zvyky 371

8 Vzdělávací oblast: Volitelné předměty Ročník: 9 Vyučovací předmět: Konverzace v anglickém jazyce (KAJ) Strana: 2 diskutuje o tom, jak slavíme některé v rodině svátky u nás ve škole zná slovní zásobu z oblasti jídla, stravování a zdraví umí popsat českou kuchyni a svoje oblíbené jídlo dokáže vysvětlit, proč je něco zdravé a nezdravé Zdravý a nezdravý životní styl Zdravé a nezdravé potraviny Životní styl Zdraví nemoci, sport a pohyb EVVO Základní podmínky života Poznámky (KAJ) 372

9 Vzdělávací předmět: Ekologicko-biologické praktikum (2. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět Ekologicko-biologické praktikum si mohou žáci zvolit ročníku. Časová dotace je jedna hodina týdně od 6. do 9. ročníku. Obsahové zaměření a cíle vyučovacího předmětu rozšiřuje a prohlubuje vzdělávací oblast Člověk a příroda klade důraz na prožitkové poznávání přírody a přírodních zákonitostí vede k pochopení vztahů v ekosystémech a křehkosti jejich vazeb zaměřuje se na rozvíjení pozitivního vztahu k přírodě a vytváření postojů, které jsou v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje vede k porozumění souvislostem mezi činnostmi lidí a stavem přírodního i životního prostředí vede k porozumění regionálních, lokálních i globálních ekologických problémů utváří uvažování a jednání, která preferují co nejefektivnější využívání zdrojů energie v praxi, nutnost využívání obnovitelných zdrojů slunečního záření, větru, vody, biomasy motivuje k preferování zdravého životního stylu, ochraně zdraví jednotlivce i zdraví jiných lidí učí ctění života, jako nejvyšší hodnoty, soucítění s lidmi ohroženými nedostatkem vody, potravy aj., nebo devastací životního prostředí směřuje k používání získaných znalostí v každodenním životě nebo při potenciálních i aktuálních situacích ohrožujících životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí lidí Při práci uplatňujeme diferencovaný přístup k dětem s SPU, klademe důraz na slovní projev. V psaném projevu jsou zohledňovány specifické chyby. Individuálně se přistupuje i k závěrečnému hodnocení těchto žáků. Nadaným žákům obohacujeme učivo. Organizační vymezení předmětu Výuka probíhá většinou v pracovně přírodopisu, někdy ve třídě nebo učebně informatiky, neboť využíváme všech dostupných výukových programů. Pracujeme také v terénu, zejména při projektech. Mezipředmětové vztahy a průřezová témata Předmět navazuje na vzdělávací oblast Člověk a příroda, je tedy spjat se všemi vyučovacími předměty této oblasti. Celým předmětem prolínají průřezová témata EVVO, MDV, EGS, OSV a EV Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí Pro rozvoj klíčových kompetencí používá učitel tyto postupy: 373

10 Kompetence k učení volí netradiční formy učení, zapojuje žáky do výkladu učiva na základě využívaných znalostí z přímého pozorování, nebo samostatného získávání informací zařazuje praktická cvičení a pozorování v přírodě rozvíjí zájem o poznávání přírody, zadává vhodné problémové úkoly k samostatnému řešení Kompetence k řešení problémů předkládá otázky, vede žáky k hledání odpovědí probírá důsledky vlivů člověka na přírodu seznamuje žáky se souvislostmi mezi způsobem života a zdravím využívá medií, internetu a postupně zvyšuje nároky na kvalitu informací zadává zpracování samostatných individuálních, nebo skupinových referátů, vyžaduje jejich prezentaci organizuje diskuse o získaných informacích Kompetence komunikativní vyžaduje souvislé odpovědi na zadanou otázku organizuje besedy s různými odborníky vytváří situaci pro navazování kontaktu mezi žáky různého věku při řešení otázek týkajících se životního prostředí a ochrany přírody navazuje spolupráci s jinými školami a institucemi organizuje akce otevřené pro rodiče i veřejnost Kompetence sociální a personální organizuje práci ve skupinách při pozorování přírody, laboratorních pracích, žáci hledají odpovědi na zadané otázky a při tom zapojuje všechny členy skupiny pozitivně hodnotí dobrou vzájemnou spolupráci ve skupinách zdůrazňuje rovný přístup všech žáků ke zkoumání zadaných úkolů pozitivně hodnotí odpovědné a citlivé postoje k přírodě ne pouze vědomosti o ní Kompetence občanské zdůrazňuje rovnost lidí, potřebu jejich vzájemné spolupráce pěstuje ohleduplnost k lidem hendikepovaným, starším a nemocným vštěpuje důležitost vzájemné spolupráce při přírodních katastrofách, pomoc při úrazech, v nemoci, krizových situacích zdůrazňuje význam ochrany jednotlivých organismů, rozmanitosti přírody a důležitost zákonů v tomto smyslu zdůrazňuje propojenost našich kulturních tradic se vztahem k přírodě Kompetence pracovní motivuje žáky k dodržování pořádku na pracovišti vede žáky k zodpovědnosti za výsledek své práce při laboratorních pracích vede žáky k využívání teoretických znalostí při praktických úkolech vede žáky k dodržování zásad bezpečnosti práce motivuje žáky k systematičnosti při práci 374

11 Vzdělávací oblast: Volitelné předměty Ročník: 6 9 Vyučovací předmět: Ekologicko-biologické praktikum (EBP) Strana: 1 Žák dle svých schopností: orientuje se v základních ekologických pojmech porovnává různé typy přizpůsobení různým podmínkám rozlišuje přírodní a umělé ekosystémy, na příkladu lesa, louky, rybníka pochopí potravní řetězce porovná druhové bohatství, pozná běžné druhy rostlin a živočichů vysvětlí proč listy opadávají a proč se zbarvují je schopen pohovořit o chráněných územích v regionu, o výskytu chráněných rostlin a živočichů, pozná jejich zástupce odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného těla od buňky přes pletiva k jednotlivým orgánům vysvětlí funkci orgánů rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů Základní ekologické pojmy: ekosystém, společenstvo, populace, biodiverzita, biom, biologická rovnováha, ekologie, trvale udržitelný rozvoj Biotické a abiotické podmínky Ekosystém les, louka, rybník ekosystémy našeho okolí Chráněná území našeho regionu Biologie rostlin Biologie živočichů EVVO Ekosystémy Př Ekosystémy EV ochrana přírody a životního prostředí EVVO Ekosystémy Př fotosyntéza F vlnová délka světla EV ochrana přírody a životního prostředí EVVO Základní podmínky života Př stavba těla rostlin, systematika rostlin EVVO Základní podmínky života Př stavba těl živočichů, Poznámky (EBP) 375

12 Vzdělávací oblast: Volitelné předměty Ročník: 6 9 Vyučovací předmět: Ekologicko-biologické praktikum (EBP) Strana: 2 rozlišuje a porovnává jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin objasní na příkladech jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka popíše zásady bezpečného chování ve styku se živočichy určí polohu a objasní funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje zásady prevence a léčby aplikuje předlékařskou první pomoc při poranění a jiném poškození objasní vliv životního prostředí na zdraví popíše zásady zdravého životního stylu vysvětlí pojem kultivace uvádí příklady zásahů člověka do krajiny (kladné, záporné) analyzuje tyto zásahy, hodnotí jejich význam a důsledky Biologie člověka Krajina přírodní / kulturní systematika, přizpůsobení danému prostředí EVVO Vztah člověka k prostředí Př vliv životního prostředí na zdraví, zdravý životní styl, výchova ke zdraví EVVO Ekosystémy, Lidské aktivity a problémy životního prostředí Př skladba lesů, Hostýnské vrchy Z urbanizace, regulace vodních toků Poznámky (EBP) 376

13 Vzdělávací oblast: Volitelné předměty Ročník: 6 9 Vyučovací předmět: Ekologicko-biologické praktikum (EBP) Strana: 3 dovede se zapojit do školních projektů a projektů krátkodobých je schopen výsledky projektů prezentovat a o nich diskutovat umí dílčí projekt graficky zpracovat a vyhledávat odborné pojednání o problematice na konkrétních příkladech uvádí současné globální i regionální ekologické problémy a pokouší se navrhovat jejich řešení vysvětlí pojem globalizace světa popíše význam ochrany přírody, chráněná území ČR, Národní parky, zástupce chráněných rostlin a živočichů naší republiky, uvede jak se chovat posoudí na konkrétním příkladu důvod ohrožení a navrhne řešení Celoškolní ekologické projekty, nebo projekty menšího rozsahu a seminární práce na zvolené téma Globální ekologické problémy současnosti a jejich dopad na životní prostředí v naší republice. Regionální ekologické problémy a aktuální ekologické události Ohrožené a chráněné druhy rostlin, živočichů, CHKO, NP v ČR Zoologické zahrady: ANO nebo NE EV Komunikace a kreativita, etické hodnoty EVVO Lidské aktivity a problémy životního prostředí Př dle aktuálního učiva INF práce s počítačem, internetem EV ochrana přírody a životního prostředí, Etické hodnoty EVVO Lidské aktivity a problémy životního prostředí Př poškozování ovzduší, vody, půdy,biosféry činností člověka, skleníkový jev, emise, imise, množství polétavého prachu Z globální ekologické problémy EV ochrana přírody a životního prostředí, Komunikace a kreativita EVVO Ekosystémy, Vztah člověka k prostředí Př ochrana ohrožených Poznámky (EBP) 377

14 Vzdělávací oblast: Volitelné předměty Ročník: 6 9 Vyučovací předmět: Ekologicko-biologické praktikum (EBP) Strana: 4 druhů CHKO, NP v ČR Z CHKO, NP v ČR i ve světě Poznámky (EBP) 378

15 Vzdělávací předmět: Informatika (2. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Volitelný vzdělávací předmět Informatika (INF) navazuje na povinný předmět Informatika. Má časovou dotaci jednu hodinu týdně v 7., 8. a 9. ročníku. Obsahové zaměření a cíle vyučovacího předmětu vede žáky k uplatnění výpočetní a komunikační techniky, zejména vzdělávacího softwaru a informačních zdrojů ve všech vzdělávacích oblastech základního vzdělání pomáhá rozšiřovat základy tvořivého myšlení a logického uvažování při řešení zadaných úkolů učí žáky pracovat ve školní počítačové síti učí žáky používat základní hardware a software vede žáky k získání základů práce s počítačem motivuje žáky k využívání výukových programů ke zvýšení efektivity učení učí žáky používat základní funkce textového a grafického editoru, které využije pro zpracování informací učí žáky vyhledávat informace na internetu a používat elektronickou poštu Při práci uplatňujeme diferencovaný přístup k dětem s SPU, klademe důraz na slovní projev. V psaném projevu jsou zohledňovány specifické chyby. Individuálně se přistupuje i k závěrečnému hodnocení těchto žáků. Nadaným žákům obohacujeme učivo, mají možnost řešit problémové úkoly vedoucí k rozvoji logického myšlení. Organizační vymezení předmětu Výuka probíhá v učebně informatiky. Každý žák má svůj počítač. Využíváme školní počítačovou siť serverového typu s připojením k internetu. Máme k dispozici legální software, síťovou tiskárnu, scanner, projektor a digitální fotoaparát. Mezipředmětové vztahy a průřezová témata Dovednosti získané v předmětu INF žáci uplatňují ve všech předmětech. Předmětem prolínají tato průřezová témata: OSV, MDV, MKV. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Pro rozvoj klíčových kompetencí používá učitel tyto postupy: Kompetence k učení vede žáky k aktivnímu vyhledávání a třídění informací, jejich propojování a syntetizaci rozvíjí schopnost využívat získané informace v procesu učení učí žáky kriticky zhodnotit výsledky své práce Kompetence k řešení problémů učí žáky obhajovat svá řešení problémů při řešení problémů vede žáky k vlastnímu úsudku a zkušenostem snaží se, aby žák byl sebekritický 379

16 Kompetence komunikativní seznámí žáky s různými možnostmi komunikace s okolním světem dbá na dodržování základních pravidel slušné komunikace učí žáky využívat široké možnosti informačních a komunikačních prostředků, rozlišovat fakta, vlastní názory a domněnky Kompetence sociální a personální rozvíjí schopnost pracovat nejen individuálně, ale i ve dvojici, skupině učí respektovat dohodnutá pravidla práce ve skupině umožňuje obhájit svůj názor buduje sebedůvěru v samostatný rozvoj Kompetence občanské vede žáky ke znalosti svých práv a k respektování práv ostatních dbá na plnění svých povinností učí žáky aktivně ochraňovat zdraví Kompetence pracovní vyžaduje šetrnou práci s výpočetní technikou rozvíjí smysl pro zodpovědnost trvá na dodržování stanovených pravidel umožňuje rozvoj zájmů a schopností 380

17 Vzdělávací oblast: Volitelné předměty Ročník: 7 9 Vyučovací předmět: Informatika (INF) Strana: 1 Žák dle svých schopností: dokáže upravit vzhled dokumentu umí vytvořit strukturovaný dokument podle existující šablony (elektronicky zpracovává seminární práce, školní časopis, ) při psaní dodržuje základní typografická pravidla vytvoří tabulku, graf, a vyřeší pomocí základních vzorců jednoduchou výpočtovou úlohu dokáže v týmu vytvořit prezentaci na dané téma a obhájit svou práci před třídou vytvoří webovou stránku k určitému tématu a umístit ji na internet umí pracovat s digitálním fotoaparátem, zpracovávat a upravovat fotky v počítači Textový editor MS Word Pokročilá úprava vzhledu dokumentu Tabulkový kalkulátor MS Excel Úprava vzhledu tabulky, základní vzorce, vytvoření a úprava grafu Počítačové prezentace Tvorba prezentace v týmech Tvorba webové stránky Snaha o tvořivé programování v jazyce HTML Digitální fotografie a počítačová grafika MDV Tvorba mediálních sdělení Poznámky (INF) používá internet jako zdroj informací, elektronickou postu pro komunikaci a odesílání příloh Internet MKV - Multikulturalita 381

18 Vzdělávací předmět: Výtvarný seminář (2. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Výtvarný seminář je vyučován v 6., 7., 8., a 9. ročníku jednu hodinu týdně. Obsahové zaměření a cíle předmětu prostřednictvím výtvarných činností žáci poznávají okolní svět i svůj vnitřní svět a formují své výtvarné myšlení vede žáky k praktickému uplatňování poznatků a dovedností ve vlastní výtvarné činnosti dbá na rozvoj fantazie, představivosti a výtvarného myšlení učí žáky umělecky vyjádřit skutečnost motivuje žáky chápat výtvarnou kulturu jako nedílnou součást života společnosti a umět ji chránit seznamuje žáky s vybranými základními uměleckými díly z oblasti českého nového i světového výtvarného umění vychovává k myšlení v evropských a globálních souvislostech vzájemná obohacování se, svébytnost kultur, evropské kulturní kořeny, kulturní dědictví Při práci uplatňujeme diferencovaný přístup k dětem s SPU. Individuálně se přistupuje i k závěrečnému hodnocení těchto žáků. Nadaným žákům obohacujeme učivo. Organizační vymezení předmětu Výuka probíhá většinou v pracovně výtvarné výchovy, někdy ve třídě. Výjimečně pracujeme v přírodě. Využíváme výstav výtvarného umění v ZUŠ a bystřickém zámku. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Pro rozvoj klíčových kompetencí používá učitel tyto postupy: Kompetence učení vede žáky žáci při tvorbě k poznávání vlastních pokroků a při konečném výstupu k zpětnému uvědomování si problémů souvisejících s realizací zadává jednotlivé úkoly tak, aby si každý žák mohl sám zorganizovat vlastní činnost Kompetence k řešení problémů předkládá žákům dostatek námětů k samostatnému zpracování a řešení problémů souvisejících s výběrem výtvarné techniky, materiálů a pomůcek Kompetence komunikativní vede žáky k vyjádření svého názoru a jeho obhájení vhodnou formou, k toleranci názoru druhých Kompetence sociální a personální učí žáky objektivním způsobem zhodnotit svoji práci i práci ostatních učí respektovat pravidla při práci v týmu a dodržovat je 382

19 Kompetence občanské učí žáky respektovat názor druhých vede žáky k prezentaci výsledků své práce v prostorách školy a odborné učebny Kompetence pracovní vede žáky k bezpečnému a účinnému používání materiálů, nástrojů a vybavení, k dodržování pravidel bezpečnosti práce při manipulaci s pomůckami vytváří u žáků pozitivní vztah k manuálním činnostem 383

20 Vzdělávací oblast: Volitelné předměty Ročník: 6 Vyučovací předmět: Výtvarný seminář (VvS) Strana: 1 Žák dle svých schopností: správně užívá techniku malby, texturu, míchá a vrství barvy umí zobrazit vlastní fantazijní představy umí pracovat s barevnou kompozicí ve vazbě na specifické prostředí a atmosféru umí pracovat s expresivním výrazem lidské tváře, umí využít možností barev a jejich kombinací umí pracovat s příběhem ve vazbě na výtvarnou formu Podivná zvířata fantazijní práce se zoomorfním motivem Gotika Mathias Grunewald Tahiťani Postimpresionismus Paul Gauguin Tváře Čert a Mikuláš Expresionismus Emil Nolde Leporelo pohádka Renesance deskový oltář chápe podstatu geometrické abstrakce Geometrie v obrazech Abstraktní realismus Piet Mondrian seznamuje se s netradičními postupy Podivné rostliny, věci a tvorové práce s náhodou Explosionalismus Vladimír Boudník orientuje se v grafických technikách, experimentuje Koláž Dadaismus, surrealismus, koláž, frotáž Max Ernst OSV Kreativita EVVO Vztah člověka k přírodě Př zoologie OSV Kreativita OSV Kreativita Čj sloh, vypravování EVVO Vztah člověka k přírodě Př zoologie Poznámky (VvS) Reprodukce části Isenheimského oltáře, kartičky s počty končetin, pokryvem těla, čtvrtky A3, A2, tempery, vodové barvy Reprodukce obrazu Paula Gauguina, pastely, papíry různých formátů Čtvrtky A3, bílé voskovky nebo svíčky, vodové barvy, větší štětce Karton, barevný kresebný materiál, lepicí páska, vystříhané postavy z novin a časopisů Reprodukce Mondrianových obrazů, čtvrtky A2, A4, tempery, nůžky, lepidlo, barevná lepicí páska Čtvrtky A3, hadry, tempery, vodové barvy, kresebný materiál Arch balicího papíru, nůžky, lepidlo, potřeby pro kresbu a malbu 384

21 Vzdělávací oblast: Volitelné předměty Ročník: 6 Vyučovací předmět: Výtvarný seminář (VvS) Strana: 2 chápe podstatu surrealismu z reálných prvků sestavovat nereálné objekty vytváří společné kompozice v prostoru, své představy dokáže převést do objemových rozměrů Popletené a propletené postavy Surrealismus Salvador Dalí Kolektivní dům mraveniště přiblížení moderní architektury Rarachové a pidižvíci prostorová práce s pohádkovou tematikou Česká groteska Kurt Gebauer OSV Řešení problémů a rozhodovacích dovedností MDV práce v realiz. týmu Čj pohádky, pověsti Poznámky (VvS) Pohádkový příběh, čtvrtky A4, pravítka, tužky, vodové barvy, nůžky Krabice, krabičky, čtvrtky, lepicí pásky, lepidlo, nůžky, vodové barvy, tempery, sešívačka, provázek Roličky od toaletních papírů, různý zbytkový materiál, text o strašidlech 385

22 Vzdělávací oblast: Volitelné předměty Ročník: 7 Vyučovací předmět: Výtvarný seminář (VvS) Strana: 1 Žák dle svých schopností: umí pracovat s proporcemi lidského těla Můj sen práce s proporcemi lidského těla, s profilem hlavy Renesance Masaccio pracuje s vlastním prožitkem a jeho bezprostředním ztvárněním využívá netradičních forem práce při zobrazování lidského těla Mláďata před narozením Renesance Sandro Botticelli Koláž hlavy Renesance, manýrismus Giuseppe Arcimboldo vytváří netradiční kompozice zátiší FAX Postimpresionismus Paul Cézanne správně uplatňuje techniku kresby a zachycuje prostor zobrazuje vlastní fantazijní představy, využívá dekorativních postupů, rozvíjí estetické cítění Městečko na dlani Rokoko, miniatury Norbert Grund Džungle kolektivní fantazijní práce se zoomorfním námětem Naivní umění Celník Rousseau OSV Sebepoznání a sebepojetí EVVO Vztah člověka k přírodě Př zoologie OSV Kreativita EVVO Vztah člověka k přírodě MDV Práce v real.týmu Př zoologie Poznámky (VvS) Reprodukce Masacciových obrazů (portrétů z profilu), lampa, čtvrtky A2, A3, pastelky, vodové barvy, tempery Reprodukce Botticelliho obrazů, obrázky mláďat (i přírodopisné materiály), čtvrtky A1, A0, tempery nebo plakátové barvy, široké štětce Reprodukce Arcimboldových obrazů, obrázkové časopisy, nůžky, lepidlo, barevné papírya4 Reprodukce Cézannových obrazů, reprodukce libovolných zátiší, čtvrtky A3, vodové barvy, pera, tuš Reprodukce rokokových miniatur, čtvrtky A4, tužky, pastelky, vodové barvy, pera, tuš Reprodukce obrazů Henriho Rousseaua (se zvířaty), čtvrtky A1, A0, pera, tuš, vodové barvy 386

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

Charakteristika předmětu Výtvarná výchova

Charakteristika předmětu Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Charakteristika předmětu Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících s časovou dotací:

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY 8. 3 Sportovní hry Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají v rámci nabídky volitelných předmětů

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA. Volitelný předmět

Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA. Volitelný předmět 3. Učební osnovy volitelných předmětů Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA Volitelný předmět Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Organizační vymezení předmětu: Sportovní

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO Anglický jazyk - 6. ročník Výchova demokratického občana VDO VDO 1 Občanská společnost a škola dílčí témata: Představení, Styk s okolím - umí si vyžádat informaci o jménu a sám inf. poskytnout - umí se

Více

5.1.5.2. Výtvarná výchova

5.1.5.2. Výtvarná výchova 5.1.5.2. Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu - 1. stupeň: Vzdělávací obor Výtvarná výchova ze vzdělávací oblasti Umění a kultura je zařazen do všech ročníků prvního stupně a je zaměřen

Více

Výtvarná výchova 6. ročník

Výtvarná výchova 6. ročník Výtvarná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura září-červen Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných

Více

UMĚNÍ A KULTURA. VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2.stupeň ZŠ

UMĚNÍ A KULTURA. VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2.stupeň ZŠ 348 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 1 1 2 2 2 1 1

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Výtvarná výchova Ročník TÉMA

Výtvarná výchova Ročník TÉMA Výtvarná výchova Ročník TÉMA 1. 2. Výtvarná výchova Vlastní tvorba Metodika emocionalní Vlastní tvorba Metodika popíše vhodné společenské chování v dané situaci; dokáže projevit kladné vztahy k umění,

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Obsahové vymezení Výtvarný obor navazuje na výtvarnou výchovu základní školy a vychází ze vzdělávacího obsahu Výtvarného oboru v RVP G. Časové vymezení

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 0 1 3 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 0 1 3 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Předmět pracovní činnosti postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií. Žáci zde přicházejí do přímého kontaktu s

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 34. - PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Přírodovědná

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

INFORMATIKA (5. 7. ročník)

INFORMATIKA (5. 7. ročník) INFORMATIKA (5. 7. ročník) Charakteristika předmětu Obsahem vyučovacího předmětu Informatika je orientace v základních pojmech z oblasti informačních technologií, seznámení se základními součástmi výpočetní

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB DODATKY ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633 Školní vzdělávací program školního klubu Číslo jednací: 167 / 2012, 2. verze DODATEK Č. 1 Dodatek ŠVP byl projednán

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Vedení domácnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací oblast zahrnuje

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je tvořen z tematických okruhů Rozmanitost

Více

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK Příloha č. 4 1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Vyučovací předmět anglický jazyk etwinning se vyučuje jako volitelný předmět

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

VOLITELNÝ PŘEDMĚT SEMINÁŘ ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ

VOLITELNÝ PŘEDMĚT SEMINÁŘ ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ Consultum bene iuventae est Mládí v dobrých rukou Dodatek pro školní rok 2013/2014 31.8.2013 VOLITELNÝ PŘEDMĚT SEMINÁŘ ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.3. Přírodověda A) Charakteristika předmětu Snahou učitele by mělo být, aby vše, o čem se děti v přírodovědě učí, mohly pozorovat, zkoumat. Kromě tradičních metod se proto doporučuje zařazování vycházek

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 3. ročníku 1

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni ZŠ: Hudební výchova svým obsahem navazuje na vzdělávací

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ 178 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět KAJ je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Anglický jazyk a jeho oblasti. Svým vzdělávacím obsahem

Více

I. Sekaniny1804 Hudební výchova

I. Sekaniny1804 Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Hudba nás provází celým životem

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Charakteristika předmětu Pracovní činnosti Vyučovací předmět Pracovní činnosti je součástí vzdělávací oblasti Svět práce. Vyučuje

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova

Více

Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace

Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Konverzace

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

V.3. Informační a komunikační technologie

V.3. Informační a komunikační technologie 1/6 V.3. Informační a komunikační technologie V.3. II 2. stupeň V.3. II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je zařazen v hodinové dotaci do ročníku. Žáci mohou být

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: výtvarná výchova Ročník: Kvinta, I.ročník Tématická oblast Obrazové znakové systémy ilustrace povídky z díla anglicky mluvících autorů interakce

Více

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Informatika je dán obsahem vzdělávací oblasti Informační a komunikační

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

Výtvarná výchova - 1. ročník

Výtvarná výchova - 1. ročník Výtvarná výchova - 1. ročník rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barvy, objekty dokáže uspořádat, střídat nebo kombinovat jednoduché prvky interpretuje různá

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vlastivěda Vzdělávací obsah předmětu Vlastivěda je tvořen z tematických okruhů Místo, kde žijeme,

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro základní vzdělávání SPORT TVOŘIVOST ELÁN KOMUNIKACE ŠANCE ŠESTKA 2.

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.5.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Informační a komunikační technologie PŘEDMĚT: Informatika ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - orientuje se v druzích PC - vysvětlí

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář k odborné práci Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět je zařazen jako podpůrný předmět při zpracování odborné práce BOČ (Botičská odborná činnost). Studenti získají kompetence

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

5.2.2 Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba

5.2.2 Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba 5.2.2 Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba Obsahem komplexní výtvarné tvorby je teoretické i praktické zvládnutí jednotlivých výtvarných technik, poznávání moderních technologií a seznámení se

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více