5.11 Vzdělávací oblast: Volitelné předměty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.11 Vzdělávací oblast: Volitelné předměty"

Transkript

1 5.11 Vzdělávací oblast: Volitelné předměty Vzdělávací obor: Volitelné předměty Vzdělávací předmět: Konverzace v anglickém jazyce (2. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Konverzace v anglickém jazyce má časovou dotaci jednu hodinu týdně od 6. do 9. ročníku. Obsahové zaměření a cíle vyučovacího předmětu prohlubuje znalosti, které žáci získali v předmětu Anglický jazyk, a tím jim pomáhá připravit se na pohyb nejen v rámci EU, ale na celém světě zaměřuje se na rozšiřování slovní zásoby v jednotlivých tématech, přičemž klade důraz na mluvenou formu slov ( správná výslovnost ) rozvíjí komunikativní dovednosti žáků učí žáky naslouchat jeden druhému, vyjadřovat svůj názor a také posuzovat názory jiných vede k získávání nových informací o anglicky-mluvících zemích prostřednictvím internetu, cizojazyčných textů z výukových časopisů a videonahrávek o životě v anglicky-mluvících zemích podporuje práci ve dvojici a ve skupině a učí žáky řešit problémové situace, tzn. danou situaci vyhodnotit, poté najít společné řešení problému a následně toto řešení prezentovat umožňuje žákům připravit se na konverzační soutěže v anglickém jazyce motivuje k zájmu o cizí jazyk Při práci uplatňujeme diferencovaný přístup k dětem s SPU, klademe důraz na slovní projev. V psaném projevu jsou zohledňovány specifické chyby. Individuálně se přistupuje i k závěrečnému hodnocení těchto žáků. Nadaným žákům obohacujeme učivo. Organizační vymezení předmětu Výuka probíhá většinou v jazykové učebně, někdy ve třídě nebo v učebně informatiky, neboť využíváme všech dostupných výukových programů. Mezipředmětové vztahy a průřezová témata Volitelný předmět Konverzace v Aj na jedné straně využívá vědomostí a dovedností, které si žáci osvojili v jiných předmětech, zejména v anglickém a českém jazyce, v zeměpise, dějepise, rodinné výchově, informatice, a na druhé straně prohlubuje dosavadní vědomosti žáků a rozvíjí jejich dovednosti. Umožňuje žákům vnímat cizí jazyk jako nedílnou součást celého vzdělávacího procesu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí Pro rozvoj klíčových kompetencí používá učitel tyto postupy: Kompetence k učení 365

2 motivuje žáky k pozitivnímu vztahu k cizímu jazyku vede k osvojování efektivních metod učení učí žáky využívat své znalosti a dovednosti při zpracování informací Kompetence k řešení problémů vede žáky ke správnému postupu při řešení problémové situace učí je problém pochopit, získat veškeré informace k jeho vyřešení a na základě těchto informací navrhnout jedno nebo více řešení dané situace Kompetence komunikativní rozvíjí u žáků poslechové a řečové dovednosti učí naslouchat jeden druhému a vhodně reagovat v dané situaci vede žáky k různým způsobům komunikace, např. rozhovor, vyjádření vlastního názoru nebo samostatný ústní projev na dané téma Kompetence sociální a personální motivuje žáky ke spolupráci ve dvojici nebo ve skupině učí je vnímat názory a argumenty druhých s porozuměním přijímáním různých rolí ve skupině, např. role koordinátora, zapisovatele, vyhledavače informací či mluvčího, upevňuje a prohlubuje mezilidské vztahy Kompetence občanské vede žáky k pochopení toho, že cizí jazyk je významný sjednocující prostředek rozličných národů a kultur, a slouží nejen k dorozumívání, ale také k pochopení rozdílů a odlišností mezi jednotlivými národy připravuje žáky na život ve společnosti, kde každý má práva a povinnosti Kompetence pracovní učí žáky organizovat práci a využívat vědomosti a dovednosti z pracovní oblasti v cizím jazyce 366

3 Vzdělávací oblast: Volitelné předměty Ročník: 6 Vyučovací předmět: Konverzace v anglickém jazyce (KAJ) Strana: 1 Žák dle svých schopností: umí sdělit základní informace o své osobě, své rodině, příteli. My Family and Friends Přítomný prostý čas Modální slovesa CAN CAN T My curriculum vitae MKV Mezilidské vztahy OSV Dítě v rodině VZ vztahy v rodině a mezi lidmi Čj můj životopis Poznámky (KAJ) umí popsat svůj domov, byt, dům, svůj pokoj, zařízení v domácnosti, své domácí mazlíčky Our House/Flat, my room My Pet VO moje bydliště VZ kultura bydlení MKV Mezilidské vztahy ČJ popis Př vztah ke zvířatům EVVO Vztah člověka k prostředí vypráví o škole, svých volno-časových aktivitách My Hobby, Favourite subjects at school My timetable My likes and dislikes OSV Psychohygiena, Sebeorganizace a seberegulace VO výběr vhodného trávení volného času dokáže mluvit o svém městě, jeho památkách zná názvy obchodů popíše cestu z A do B My Town, its places of interest Shopping for food, clothes, stationary products etc. Z, D popis (a plán) města, jeho památek, možnosti nakupování Čj popis cesty, města, VO moje bydliště 367

4 Vzdělávací oblast: Volitelné předměty Ročník: 7 Vyučovací předmět: Konverzace v anglickém jazyce (KAJ) Strana: 1 Žák dle svých schopností: umí popsat jednotlivá roční období sdělí, jaké je počasí pojmenuje známá zvířata a rostliny řekne, jak sám přispívá k ochraně ŽP řekne, jaké kulturní akce navštěvuje a má rád popíše své oblíbené knihy a filmy hovoří o své oblíbené hudbě dokáže pojmenovat části lidského těla umí označit a popsat svůj zdravotní problém zná názvy běžných nemocí chrání své zdraví umí popsat jednotlivá jídla během dne užívá názvy běžných potravin umí si objednat v restauraci umí nakupovat a užívat anglickou měnu Nature, Animals, Plants Enviromental Probléme Minulý čas, vedlejší věty Social Life, Culture, Art Literature, Books Watching TV, Listening to Music Likes and Dislikes, gerundium Health Care, Illnesses and Diseases At the Doctors Modals must, mustn t, have to Food, Meals, Dishes At the Restaurant, Fast-food, Junk food Ordering and paying Numerals, Currency Commons, Social English EVVO Vztah člověka k životnímu prostředí Př zvířata a rostliny jako součást přírody Z střídání ročních období a jejich charakteristika Čj minulý čas Čj popis a příslovce Hv můj vztah k hudbě VO, VZ návštěva kulturních akcí, vhodné oblečení a chování OSV Sebeorganizace a seberegulace Př lidské tělo VZ ochrana zdraví, zdravý životní styl Př, VO správná skladba jídelníčku VO chování v restauraci M měna GB ve srovnání s českou Kč Čj příkazy, zdvořilostní fráze Poznámky (KAJ) 368

5 Vzdělávací oblast: Volitelné předměty Ročník: 8 Vyučovací předmět: Konverzace v anglickém jazyce (KAJ) Strana: 1 Žák dle svých schopností: podle klíčové slovní zásoby se dokáže zeptat na rodinu, domov a víkendový program, a na otázky umí odpovědět je schopný řešit problémový úkol související s tématem umí popsat obrázek a diskutovat o něm Rodina Členové širší rodiny, jejich povolání, oblíbený člen rodiny, povinnosti v rodině, rodinné oslavy Můj domov, názvy jednotlivých pokojů, můj pokoj Víkendový program MKV Mezilidské vztahy OSV Poznávání lidí VO vztahy v rodině, bydlení Čj popis obrázku, rozhovor Poznámky (KAJ) Video: Rodinný život ve VB podle klíčové slovní zásoby se umí zeptat a odpovědět na otázky související s tématem Moje škola dokáže řešit problémový úkol: výběr školního výletu ( místo, aktivity a důvody) popíše obrázek ( roční období ), porovná školní rok v ČR a v jiných zemích a povídá o činnostech v jednotlivých ročních obdobích s využitím klíčových slov si dokáže ve dvojici povídat o denním programu umí naplánovat víkend podle obrázku porovnává život ve městě a na vesnici ( výhody a nevýhody ) Moje škola Školní předměty a vybavení, rozvrh hodin a přestávky Názvy škol,školní výlety a exkurze Oblíbení učitelé a jejich vlastnosti Oblíbené předměty a činnosti v nich Oblíbený den v týdnu, domácí úkoly Můj denní program Aktivity pro volný čas sporty a koníčky Ranní a večerní hygiena, denní jídla a režim dne Noviny a časopisy, televize a knihy Příprava do školy Přátelé OSV Sebepoznání a sebepojetí MKV Jsme Evoropané Čj popis OSV Psychohygiena VO využití volného času Video: Školní den ve VB 369

6 Vzdělávací oblast: Volitelné předměty Ročník: 8 Vyučovací předmět: Konverzace v anglickém jazyce (KAJ) Strana: 2 zná názvy jednotlivých obchodů a institucí umí se zeptat na cestu a vysvětlit trasu dokáže poskytnout základní informace o městě ( historie, památky, otevírací doba) zná slovní zásobu z oblasti sportu, filmu, hudby a dalších volno-časových aktivit a dokáže si o nich povídat umí vysvětlit, co potřebují domácí zvířata Moje město, vesnice Obchody a instituce ve městě Kulturní život a památky Sportovní vyžití a příroda Orientace ve městě Koníčky, záliby, volný čas, zvířátka Sporty pro jednotlivce a kolektivní sporty, sporty typické pro jednotlivé země Sbírky a co se dá sbírat Domácí zvířata a péče o ně Druhy filmů, hudby a knih VDO Občan, občanská společnost a škola VO moje bydliště Z poloha města OSV Psychohygiena, Sebepoznání a sebepojetí Tv různé druhy sportů Čj film a literatura Př péče o domácí zvířata Poznámky (KAJ) Video: Sport a dom. zvířata ve VB 370

7 Vzdělávací oblast: Volitelné předměty Ročník: 9 Vyučovací předmět: Konverzace v anglickém jazyce (KAJ) Strana: 1 Žák dle svých schopností: podle klíčové slovní zásoby dokáže povídat o ročních obdobích a o počasí u nás a v jiných zemích zná slovní zásobu z oblasti oblečení a módy umí popsat obrázek krajiny Počasí, roční období, oblečení a móda Roční období, druhy počasí a aktivity v různém počasí Oblečení typické pro jednotlivá roční období Oblíbené oblečení, móda a barvy Z střídání ročních období Poznámky (KAJ) umí povídat o cizí zemi, kterou navštívil dokáže porovnat zvyky u nás a v anglicky mluvících zemích je schopný vysvětlit výhody a nevýhody cestování různými dopravními prostředky navrhne ideální dovolenou Anglicky mluvící země, cestování a dopisování Druhy komunikace, nové technologie Cizí země a jejich názvy Druhy dopravních prostředků Návštěva cizích zemí, jídla a zvyky MKV Jsme Evropané Z anglicky mluvící země INF slovní zásoba spojená s počítači sdělí, jaké kulturní akce má rád umí říci, co rád čte a jakou poslouchá hudbu povídá o oblíbené knize nebo autorovi Kulturní život Divadlo a věci v něm Druhy divadelních her a literárních děl Kino, filmy, koncerty a hudba Čj divadlo a literatura Hv hudební styly Video: Film v původním znění s titulky - zná základní informace o svátcích u nás a VB - umí vyjmenovat svoje oblíbené svátky dokáže povídat o tom, které svátky se slaví v jeho rodině a jak Oslavy a svátky Svátky v ČR a VB Vánoce, Velikonoce, Haloween, Sv. Valentýn Typická jídla Narozeniny, dárky, přátelé, rodina OSV Sebepoznání a sebepojetí MKV Evropa a svět nás zajímá VO vztahy a zvyky 371

8 Vzdělávací oblast: Volitelné předměty Ročník: 9 Vyučovací předmět: Konverzace v anglickém jazyce (KAJ) Strana: 2 diskutuje o tom, jak slavíme některé v rodině svátky u nás ve škole zná slovní zásobu z oblasti jídla, stravování a zdraví umí popsat českou kuchyni a svoje oblíbené jídlo dokáže vysvětlit, proč je něco zdravé a nezdravé Zdravý a nezdravý životní styl Zdravé a nezdravé potraviny Životní styl Zdraví nemoci, sport a pohyb EVVO Základní podmínky života Poznámky (KAJ) 372

9 Vzdělávací předmět: Ekologicko-biologické praktikum (2. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět Ekologicko-biologické praktikum si mohou žáci zvolit ročníku. Časová dotace je jedna hodina týdně od 6. do 9. ročníku. Obsahové zaměření a cíle vyučovacího předmětu rozšiřuje a prohlubuje vzdělávací oblast Člověk a příroda klade důraz na prožitkové poznávání přírody a přírodních zákonitostí vede k pochopení vztahů v ekosystémech a křehkosti jejich vazeb zaměřuje se na rozvíjení pozitivního vztahu k přírodě a vytváření postojů, které jsou v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje vede k porozumění souvislostem mezi činnostmi lidí a stavem přírodního i životního prostředí vede k porozumění regionálních, lokálních i globálních ekologických problémů utváří uvažování a jednání, která preferují co nejefektivnější využívání zdrojů energie v praxi, nutnost využívání obnovitelných zdrojů slunečního záření, větru, vody, biomasy motivuje k preferování zdravého životního stylu, ochraně zdraví jednotlivce i zdraví jiných lidí učí ctění života, jako nejvyšší hodnoty, soucítění s lidmi ohroženými nedostatkem vody, potravy aj., nebo devastací životního prostředí směřuje k používání získaných znalostí v každodenním životě nebo při potenciálních i aktuálních situacích ohrožujících životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí lidí Při práci uplatňujeme diferencovaný přístup k dětem s SPU, klademe důraz na slovní projev. V psaném projevu jsou zohledňovány specifické chyby. Individuálně se přistupuje i k závěrečnému hodnocení těchto žáků. Nadaným žákům obohacujeme učivo. Organizační vymezení předmětu Výuka probíhá většinou v pracovně přírodopisu, někdy ve třídě nebo učebně informatiky, neboť využíváme všech dostupných výukových programů. Pracujeme také v terénu, zejména při projektech. Mezipředmětové vztahy a průřezová témata Předmět navazuje na vzdělávací oblast Člověk a příroda, je tedy spjat se všemi vyučovacími předměty této oblasti. Celým předmětem prolínají průřezová témata EVVO, MDV, EGS, OSV a EV Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí Pro rozvoj klíčových kompetencí používá učitel tyto postupy: 373

10 Kompetence k učení volí netradiční formy učení, zapojuje žáky do výkladu učiva na základě využívaných znalostí z přímého pozorování, nebo samostatného získávání informací zařazuje praktická cvičení a pozorování v přírodě rozvíjí zájem o poznávání přírody, zadává vhodné problémové úkoly k samostatnému řešení Kompetence k řešení problémů předkládá otázky, vede žáky k hledání odpovědí probírá důsledky vlivů člověka na přírodu seznamuje žáky se souvislostmi mezi způsobem života a zdravím využívá medií, internetu a postupně zvyšuje nároky na kvalitu informací zadává zpracování samostatných individuálních, nebo skupinových referátů, vyžaduje jejich prezentaci organizuje diskuse o získaných informacích Kompetence komunikativní vyžaduje souvislé odpovědi na zadanou otázku organizuje besedy s různými odborníky vytváří situaci pro navazování kontaktu mezi žáky různého věku při řešení otázek týkajících se životního prostředí a ochrany přírody navazuje spolupráci s jinými školami a institucemi organizuje akce otevřené pro rodiče i veřejnost Kompetence sociální a personální organizuje práci ve skupinách při pozorování přírody, laboratorních pracích, žáci hledají odpovědi na zadané otázky a při tom zapojuje všechny členy skupiny pozitivně hodnotí dobrou vzájemnou spolupráci ve skupinách zdůrazňuje rovný přístup všech žáků ke zkoumání zadaných úkolů pozitivně hodnotí odpovědné a citlivé postoje k přírodě ne pouze vědomosti o ní Kompetence občanské zdůrazňuje rovnost lidí, potřebu jejich vzájemné spolupráce pěstuje ohleduplnost k lidem hendikepovaným, starším a nemocným vštěpuje důležitost vzájemné spolupráce při přírodních katastrofách, pomoc při úrazech, v nemoci, krizových situacích zdůrazňuje význam ochrany jednotlivých organismů, rozmanitosti přírody a důležitost zákonů v tomto smyslu zdůrazňuje propojenost našich kulturních tradic se vztahem k přírodě Kompetence pracovní motivuje žáky k dodržování pořádku na pracovišti vede žáky k zodpovědnosti za výsledek své práce při laboratorních pracích vede žáky k využívání teoretických znalostí při praktických úkolech vede žáky k dodržování zásad bezpečnosti práce motivuje žáky k systematičnosti při práci 374

11 Vzdělávací oblast: Volitelné předměty Ročník: 6 9 Vyučovací předmět: Ekologicko-biologické praktikum (EBP) Strana: 1 Žák dle svých schopností: orientuje se v základních ekologických pojmech porovnává různé typy přizpůsobení různým podmínkám rozlišuje přírodní a umělé ekosystémy, na příkladu lesa, louky, rybníka pochopí potravní řetězce porovná druhové bohatství, pozná běžné druhy rostlin a živočichů vysvětlí proč listy opadávají a proč se zbarvují je schopen pohovořit o chráněných územích v regionu, o výskytu chráněných rostlin a živočichů, pozná jejich zástupce odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného těla od buňky přes pletiva k jednotlivým orgánům vysvětlí funkci orgánů rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů Základní ekologické pojmy: ekosystém, společenstvo, populace, biodiverzita, biom, biologická rovnováha, ekologie, trvale udržitelný rozvoj Biotické a abiotické podmínky Ekosystém les, louka, rybník ekosystémy našeho okolí Chráněná území našeho regionu Biologie rostlin Biologie živočichů EVVO Ekosystémy Př Ekosystémy EV ochrana přírody a životního prostředí EVVO Ekosystémy Př fotosyntéza F vlnová délka světla EV ochrana přírody a životního prostředí EVVO Základní podmínky života Př stavba těla rostlin, systematika rostlin EVVO Základní podmínky života Př stavba těl živočichů, Poznámky (EBP) 375

12 Vzdělávací oblast: Volitelné předměty Ročník: 6 9 Vyučovací předmět: Ekologicko-biologické praktikum (EBP) Strana: 2 rozlišuje a porovnává jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin objasní na příkladech jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka popíše zásady bezpečného chování ve styku se živočichy určí polohu a objasní funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje zásady prevence a léčby aplikuje předlékařskou první pomoc při poranění a jiném poškození objasní vliv životního prostředí na zdraví popíše zásady zdravého životního stylu vysvětlí pojem kultivace uvádí příklady zásahů člověka do krajiny (kladné, záporné) analyzuje tyto zásahy, hodnotí jejich význam a důsledky Biologie člověka Krajina přírodní / kulturní systematika, přizpůsobení danému prostředí EVVO Vztah člověka k prostředí Př vliv životního prostředí na zdraví, zdravý životní styl, výchova ke zdraví EVVO Ekosystémy, Lidské aktivity a problémy životního prostředí Př skladba lesů, Hostýnské vrchy Z urbanizace, regulace vodních toků Poznámky (EBP) 376

13 Vzdělávací oblast: Volitelné předměty Ročník: 6 9 Vyučovací předmět: Ekologicko-biologické praktikum (EBP) Strana: 3 dovede se zapojit do školních projektů a projektů krátkodobých je schopen výsledky projektů prezentovat a o nich diskutovat umí dílčí projekt graficky zpracovat a vyhledávat odborné pojednání o problematice na konkrétních příkladech uvádí současné globální i regionální ekologické problémy a pokouší se navrhovat jejich řešení vysvětlí pojem globalizace světa popíše význam ochrany přírody, chráněná území ČR, Národní parky, zástupce chráněných rostlin a živočichů naší republiky, uvede jak se chovat posoudí na konkrétním příkladu důvod ohrožení a navrhne řešení Celoškolní ekologické projekty, nebo projekty menšího rozsahu a seminární práce na zvolené téma Globální ekologické problémy současnosti a jejich dopad na životní prostředí v naší republice. Regionální ekologické problémy a aktuální ekologické události Ohrožené a chráněné druhy rostlin, živočichů, CHKO, NP v ČR Zoologické zahrady: ANO nebo NE EV Komunikace a kreativita, etické hodnoty EVVO Lidské aktivity a problémy životního prostředí Př dle aktuálního učiva INF práce s počítačem, internetem EV ochrana přírody a životního prostředí, Etické hodnoty EVVO Lidské aktivity a problémy životního prostředí Př poškozování ovzduší, vody, půdy,biosféry činností člověka, skleníkový jev, emise, imise, množství polétavého prachu Z globální ekologické problémy EV ochrana přírody a životního prostředí, Komunikace a kreativita EVVO Ekosystémy, Vztah člověka k prostředí Př ochrana ohrožených Poznámky (EBP) 377

14 Vzdělávací oblast: Volitelné předměty Ročník: 6 9 Vyučovací předmět: Ekologicko-biologické praktikum (EBP) Strana: 4 druhů CHKO, NP v ČR Z CHKO, NP v ČR i ve světě Poznámky (EBP) 378

15 Vzdělávací předmět: Informatika (2. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Volitelný vzdělávací předmět Informatika (INF) navazuje na povinný předmět Informatika. Má časovou dotaci jednu hodinu týdně v 7., 8. a 9. ročníku. Obsahové zaměření a cíle vyučovacího předmětu vede žáky k uplatnění výpočetní a komunikační techniky, zejména vzdělávacího softwaru a informačních zdrojů ve všech vzdělávacích oblastech základního vzdělání pomáhá rozšiřovat základy tvořivého myšlení a logického uvažování při řešení zadaných úkolů učí žáky pracovat ve školní počítačové síti učí žáky používat základní hardware a software vede žáky k získání základů práce s počítačem motivuje žáky k využívání výukových programů ke zvýšení efektivity učení učí žáky používat základní funkce textového a grafického editoru, které využije pro zpracování informací učí žáky vyhledávat informace na internetu a používat elektronickou poštu Při práci uplatňujeme diferencovaný přístup k dětem s SPU, klademe důraz na slovní projev. V psaném projevu jsou zohledňovány specifické chyby. Individuálně se přistupuje i k závěrečnému hodnocení těchto žáků. Nadaným žákům obohacujeme učivo, mají možnost řešit problémové úkoly vedoucí k rozvoji logického myšlení. Organizační vymezení předmětu Výuka probíhá v učebně informatiky. Každý žák má svůj počítač. Využíváme školní počítačovou siť serverového typu s připojením k internetu. Máme k dispozici legální software, síťovou tiskárnu, scanner, projektor a digitální fotoaparát. Mezipředmětové vztahy a průřezová témata Dovednosti získané v předmětu INF žáci uplatňují ve všech předmětech. Předmětem prolínají tato průřezová témata: OSV, MDV, MKV. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Pro rozvoj klíčových kompetencí používá učitel tyto postupy: Kompetence k učení vede žáky k aktivnímu vyhledávání a třídění informací, jejich propojování a syntetizaci rozvíjí schopnost využívat získané informace v procesu učení učí žáky kriticky zhodnotit výsledky své práce Kompetence k řešení problémů učí žáky obhajovat svá řešení problémů při řešení problémů vede žáky k vlastnímu úsudku a zkušenostem snaží se, aby žák byl sebekritický 379

16 Kompetence komunikativní seznámí žáky s různými možnostmi komunikace s okolním světem dbá na dodržování základních pravidel slušné komunikace učí žáky využívat široké možnosti informačních a komunikačních prostředků, rozlišovat fakta, vlastní názory a domněnky Kompetence sociální a personální rozvíjí schopnost pracovat nejen individuálně, ale i ve dvojici, skupině učí respektovat dohodnutá pravidla práce ve skupině umožňuje obhájit svůj názor buduje sebedůvěru v samostatný rozvoj Kompetence občanské vede žáky ke znalosti svých práv a k respektování práv ostatních dbá na plnění svých povinností učí žáky aktivně ochraňovat zdraví Kompetence pracovní vyžaduje šetrnou práci s výpočetní technikou rozvíjí smysl pro zodpovědnost trvá na dodržování stanovených pravidel umožňuje rozvoj zájmů a schopností 380

17 Vzdělávací oblast: Volitelné předměty Ročník: 7 9 Vyučovací předmět: Informatika (INF) Strana: 1 Žák dle svých schopností: dokáže upravit vzhled dokumentu umí vytvořit strukturovaný dokument podle existující šablony (elektronicky zpracovává seminární práce, školní časopis, ) při psaní dodržuje základní typografická pravidla vytvoří tabulku, graf, a vyřeší pomocí základních vzorců jednoduchou výpočtovou úlohu dokáže v týmu vytvořit prezentaci na dané téma a obhájit svou práci před třídou vytvoří webovou stránku k určitému tématu a umístit ji na internet umí pracovat s digitálním fotoaparátem, zpracovávat a upravovat fotky v počítači Textový editor MS Word Pokročilá úprava vzhledu dokumentu Tabulkový kalkulátor MS Excel Úprava vzhledu tabulky, základní vzorce, vytvoření a úprava grafu Počítačové prezentace Tvorba prezentace v týmech Tvorba webové stránky Snaha o tvořivé programování v jazyce HTML Digitální fotografie a počítačová grafika MDV Tvorba mediálních sdělení Poznámky (INF) používá internet jako zdroj informací, elektronickou postu pro komunikaci a odesílání příloh Internet MKV - Multikulturalita 381

18 Vzdělávací předmět: Výtvarný seminář (2. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Výtvarný seminář je vyučován v 6., 7., 8., a 9. ročníku jednu hodinu týdně. Obsahové zaměření a cíle předmětu prostřednictvím výtvarných činností žáci poznávají okolní svět i svůj vnitřní svět a formují své výtvarné myšlení vede žáky k praktickému uplatňování poznatků a dovedností ve vlastní výtvarné činnosti dbá na rozvoj fantazie, představivosti a výtvarného myšlení učí žáky umělecky vyjádřit skutečnost motivuje žáky chápat výtvarnou kulturu jako nedílnou součást života společnosti a umět ji chránit seznamuje žáky s vybranými základními uměleckými díly z oblasti českého nového i světového výtvarného umění vychovává k myšlení v evropských a globálních souvislostech vzájemná obohacování se, svébytnost kultur, evropské kulturní kořeny, kulturní dědictví Při práci uplatňujeme diferencovaný přístup k dětem s SPU. Individuálně se přistupuje i k závěrečnému hodnocení těchto žáků. Nadaným žákům obohacujeme učivo. Organizační vymezení předmětu Výuka probíhá většinou v pracovně výtvarné výchovy, někdy ve třídě. Výjimečně pracujeme v přírodě. Využíváme výstav výtvarného umění v ZUŠ a bystřickém zámku. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Pro rozvoj klíčových kompetencí používá učitel tyto postupy: Kompetence učení vede žáky žáci při tvorbě k poznávání vlastních pokroků a při konečném výstupu k zpětnému uvědomování si problémů souvisejících s realizací zadává jednotlivé úkoly tak, aby si každý žák mohl sám zorganizovat vlastní činnost Kompetence k řešení problémů předkládá žákům dostatek námětů k samostatnému zpracování a řešení problémů souvisejících s výběrem výtvarné techniky, materiálů a pomůcek Kompetence komunikativní vede žáky k vyjádření svého názoru a jeho obhájení vhodnou formou, k toleranci názoru druhých Kompetence sociální a personální učí žáky objektivním způsobem zhodnotit svoji práci i práci ostatních učí respektovat pravidla při práci v týmu a dodržovat je 382

19 Kompetence občanské učí žáky respektovat názor druhých vede žáky k prezentaci výsledků své práce v prostorách školy a odborné učebny Kompetence pracovní vede žáky k bezpečnému a účinnému používání materiálů, nástrojů a vybavení, k dodržování pravidel bezpečnosti práce při manipulaci s pomůckami vytváří u žáků pozitivní vztah k manuálním činnostem 383

20 Vzdělávací oblast: Volitelné předměty Ročník: 6 Vyučovací předmět: Výtvarný seminář (VvS) Strana: 1 Žák dle svých schopností: správně užívá techniku malby, texturu, míchá a vrství barvy umí zobrazit vlastní fantazijní představy umí pracovat s barevnou kompozicí ve vazbě na specifické prostředí a atmosféru umí pracovat s expresivním výrazem lidské tváře, umí využít možností barev a jejich kombinací umí pracovat s příběhem ve vazbě na výtvarnou formu Podivná zvířata fantazijní práce se zoomorfním motivem Gotika Mathias Grunewald Tahiťani Postimpresionismus Paul Gauguin Tváře Čert a Mikuláš Expresionismus Emil Nolde Leporelo pohádka Renesance deskový oltář chápe podstatu geometrické abstrakce Geometrie v obrazech Abstraktní realismus Piet Mondrian seznamuje se s netradičními postupy Podivné rostliny, věci a tvorové práce s náhodou Explosionalismus Vladimír Boudník orientuje se v grafických technikách, experimentuje Koláž Dadaismus, surrealismus, koláž, frotáž Max Ernst OSV Kreativita EVVO Vztah člověka k přírodě Př zoologie OSV Kreativita OSV Kreativita Čj sloh, vypravování EVVO Vztah člověka k přírodě Př zoologie Poznámky (VvS) Reprodukce části Isenheimského oltáře, kartičky s počty končetin, pokryvem těla, čtvrtky A3, A2, tempery, vodové barvy Reprodukce obrazu Paula Gauguina, pastely, papíry různých formátů Čtvrtky A3, bílé voskovky nebo svíčky, vodové barvy, větší štětce Karton, barevný kresebný materiál, lepicí páska, vystříhané postavy z novin a časopisů Reprodukce Mondrianových obrazů, čtvrtky A2, A4, tempery, nůžky, lepidlo, barevná lepicí páska Čtvrtky A3, hadry, tempery, vodové barvy, kresebný materiál Arch balicího papíru, nůžky, lepidlo, potřeby pro kresbu a malbu 384

21 Vzdělávací oblast: Volitelné předměty Ročník: 6 Vyučovací předmět: Výtvarný seminář (VvS) Strana: 2 chápe podstatu surrealismu z reálných prvků sestavovat nereálné objekty vytváří společné kompozice v prostoru, své představy dokáže převést do objemových rozměrů Popletené a propletené postavy Surrealismus Salvador Dalí Kolektivní dům mraveniště přiblížení moderní architektury Rarachové a pidižvíci prostorová práce s pohádkovou tematikou Česká groteska Kurt Gebauer OSV Řešení problémů a rozhodovacích dovedností MDV práce v realiz. týmu Čj pohádky, pověsti Poznámky (VvS) Pohádkový příběh, čtvrtky A4, pravítka, tužky, vodové barvy, nůžky Krabice, krabičky, čtvrtky, lepicí pásky, lepidlo, nůžky, vodové barvy, tempery, sešívačka, provázek Roličky od toaletních papírů, různý zbytkový materiál, text o strašidlech 385

22 Vzdělávací oblast: Volitelné předměty Ročník: 7 Vyučovací předmět: Výtvarný seminář (VvS) Strana: 1 Žák dle svých schopností: umí pracovat s proporcemi lidského těla Můj sen práce s proporcemi lidského těla, s profilem hlavy Renesance Masaccio pracuje s vlastním prožitkem a jeho bezprostředním ztvárněním využívá netradičních forem práce při zobrazování lidského těla Mláďata před narozením Renesance Sandro Botticelli Koláž hlavy Renesance, manýrismus Giuseppe Arcimboldo vytváří netradiční kompozice zátiší FAX Postimpresionismus Paul Cézanne správně uplatňuje techniku kresby a zachycuje prostor zobrazuje vlastní fantazijní představy, využívá dekorativních postupů, rozvíjí estetické cítění Městečko na dlani Rokoko, miniatury Norbert Grund Džungle kolektivní fantazijní práce se zoomorfním námětem Naivní umění Celník Rousseau OSV Sebepoznání a sebepojetí EVVO Vztah člověka k přírodě Př zoologie OSV Kreativita EVVO Vztah člověka k přírodě MDV Práce v real.týmu Př zoologie Poznámky (VvS) Reprodukce Masacciových obrazů (portrétů z profilu), lampa, čtvrtky A2, A3, pastelky, vodové barvy, tempery Reprodukce Botticelliho obrazů, obrázky mláďat (i přírodopisné materiály), čtvrtky A1, A0, tempery nebo plakátové barvy, široké štětce Reprodukce Arcimboldových obrazů, obrázkové časopisy, nůžky, lepidlo, barevné papírya4 Reprodukce Cézannových obrazů, reprodukce libovolných zátiší, čtvrtky A3, vodové barvy, pera, tuš Reprodukce rokokových miniatur, čtvrtky A4, tužky, pastelky, vodové barvy, pera, tuš Reprodukce obrazů Henriho Rousseaua (se zvířaty), čtvrtky A1, A0, pera, tuš, vodové barvy 386

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY 8. 3 Sportovní hry Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají v rámci nabídky volitelných předmětů

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA. Volitelný předmět

Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA. Volitelný předmět 3. Učební osnovy volitelných předmětů Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA Volitelný předmět Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Organizační vymezení předmětu: Sportovní

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Výtvarná výchova Ročník TÉMA

Výtvarná výchova Ročník TÉMA Výtvarná výchova Ročník TÉMA 1. 2. Výtvarná výchova Vlastní tvorba Metodika emocionalní Vlastní tvorba Metodika popíše vhodné společenské chování v dané situaci; dokáže projevit kladné vztahy k umění,

Více

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK Příloha č. 4 1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Vyučovací předmět anglický jazyk etwinning se vyučuje jako volitelný předmět

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 3. ročníku 1

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Volitelné předměty - Člověka a příroda, Člověk a svět práce, průřezové téma Environmentální výchova

Volitelné předměty - Člověka a příroda, Člověk a svět práce, průřezové téma Environmentální výchova Vzdělávací oblasti : Vyučovacího předmět: Volitelné předměty - Člověka a příroda, Člověk a svět práce, průřezové téma Environmentální výchova Přírodovědný seminář Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah:

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro základní vzdělávání SPORT TVOŘIVOST ELÁN KOMUNIKACE ŠANCE ŠESTKA 2.

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

INFORMATIKA (5. 7. ročník)

INFORMATIKA (5. 7. ročník) INFORMATIKA (5. 7. ročník) Charakteristika předmětu Obsahem vyučovacího předmětu Informatika je orientace v základních pojmech z oblasti informačních technologií, seznámení se základními součástmi výpočetní

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Umění a kultura Výtvarná výchova 2. verze UČEBNÍ OSNOVY V Ý T

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 5.8. Vyučovací oblast: Člověk a zdraví 5.8.2. Tělesná výchova pro 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 34. - PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Přírodovědná

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní i vnitřní svět prostřednictvím výtvarných činností. Je součástí vzdělávací oblasti

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.5.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Informační a komunikační technologie PŘEDMĚT: Informatika ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - orientuje se v druzích PC - vysvětlí

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu,

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Prvouka - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Vv kresby k jednotlivým tématům zná svou adresu Bydliště - adresa

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB DODATKY ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633 Školní vzdělávací program školního klubu Číslo jednací: 167 / 2012, 2. verze DODATEK Č. 1 Dodatek ŠVP byl projednán

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních pozorování, měření a experimentů OSV - Rozvoj

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vlastivěda Vzdělávací obsah předmětu Vlastivěda je tvořen z tematických okruhů Místo, kde žijeme,

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Příloha č. 24 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 24 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Příloha č. VÝTVARNÁ VÝCHOVA Zná a dodržuje zásady bezpečného chování, hygieny v ách VV. Vybírá, vytváří, pojmenovává škálu vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů, uplatňuje je pro vyjádření vlastních

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět zeměpis je koncipován na základě OVO Zeměpis v RVP ZV v plném rozsahu.

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.3. Přírodověda A) Charakteristika předmětu Snahou učitele by mělo být, aby vše, o čem se děti v přírodovědě učí, mohly pozorovat, zkoumat. Kromě tradičních metod se proto doporučuje zařazování vycházek

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Vlastivěda

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 33. - KREATIVITA Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Kreativita

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VLASTIVĚDA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VLASTIVĚDA 5.4. 5.4.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VLASTIVĚDA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VLASTIVĚDA: Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze

Více

5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň

5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň 5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět patří do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Charakteristickým znakem vyučování

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět výtvarná výchova je vyučován na 1. stupni jako samostatný předmět v tomto časovém vymezení: 1. ročník - 1 hodina týdně

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ 178 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9. 1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a

Více

Výtvarná výchova - 1. ročník

Výtvarná výchova - 1. ročník Výtvarná výchova - 1. ročník rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barvy, objekty dokáže uspořádat, střídat nebo kombinovat jednoduché prvky interpretuje různá

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň

5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň 5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice zdraví směřuje na

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Místo, kde žijeme Domov bydliště a jeho okolí, orientace v nejbližším okolí bydliště Zná svou adresu a telefonní číslo, kontakt na rodiče, chrání osobní údaje před cizími lidmi, bezpečně se orientuje v

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

I. Sekaniny1804 Informatika

I. Sekaniny1804 Informatika Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Příloha č. 1b. I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Příloha č. 1b. I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Cizí jazyk - Anglický jazyk Příloha č. 1b I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 0 týdně, povinný Udržování pořádku ve škole a jejím okolí Žák: udržuje pořádek - udržování pořádku ve třídě, ve škole - udržování pořádku v okolí školy, na hřišti, na zahradě, v

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Charakteristika předmětu BIOLOGE

Charakteristika předmětu BIOLOGE Charakteristika předmětu BIOLOGE 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Biologii jako předmět pro střední školu vyučujeme v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Je

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU - PRVOUKA, VLASTIVĚDA A PŘÍRODOVĚDA 1. STUPEŇ Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

VOLITELNÝ PŘEDMĚT SEMINÁŘ ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ

VOLITELNÝ PŘEDMĚT SEMINÁŘ ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ Consultum bene iuventae est Mládí v dobrých rukou Dodatek pro školní rok 2013/2014 31.8.2013 VOLITELNÝ PŘEDMĚT SEMINÁŘ ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace Letohradské soukromé gymnázium (kvinta osmiletého gymnázia, vyšší stupeň gymnázia) Český jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Biologická praktika Období: 3. období Počet hodin ročník: 8. 9. ročník 33 33 Učební texty: A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Informační a komunikační technologie Informatika

Informační a komunikační technologie Informatika Učební osnovy Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ 104 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. roč. Časová

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 5.4.2. Vlastivěda Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučuje se ve čtvrtém a pátem ročníku dvě hodiny týdně. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti.

Více

V.7.2 Výtvarná výchova

V.7.2 Výtvarná výchova 1/7 V.7.2 Výtvarná výchova V.7.2.I 1. stupeň V.7.2.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Ve výtvarné výchově se žáci seznamují prostřednictvím činností s výrazovými prostředky

Více

5.8.3 Tělesná výchova - 2. stupeň

5.8.3 Tělesná výchova - 2. stupeň 5.8.3 Tělesná výchova - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávací obor Tělesná výchova směřuje k poznávání vlastních pohybových možností a zájmů. Smyslem

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více