5.11 Vzdělávací oblast: Volitelné předměty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.11 Vzdělávací oblast: Volitelné předměty"

Transkript

1 5.11 Vzdělávací oblast: Volitelné předměty Vzdělávací obor: Volitelné předměty Vzdělávací předmět: Konverzace v anglickém jazyce (2. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Konverzace v anglickém jazyce má časovou dotaci jednu hodinu týdně od 6. do 9. ročníku. Obsahové zaměření a cíle vyučovacího předmětu prohlubuje znalosti, které žáci získali v předmětu Anglický jazyk, a tím jim pomáhá připravit se na pohyb nejen v rámci EU, ale na celém světě zaměřuje se na rozšiřování slovní zásoby v jednotlivých tématech, přičemž klade důraz na mluvenou formu slov ( správná výslovnost ) rozvíjí komunikativní dovednosti žáků učí žáky naslouchat jeden druhému, vyjadřovat svůj názor a také posuzovat názory jiných vede k získávání nových informací o anglicky-mluvících zemích prostřednictvím internetu, cizojazyčných textů z výukových časopisů a videonahrávek o životě v anglicky-mluvících zemích podporuje práci ve dvojici a ve skupině a učí žáky řešit problémové situace, tzn. danou situaci vyhodnotit, poté najít společné řešení problému a následně toto řešení prezentovat umožňuje žákům připravit se na konverzační soutěže v anglickém jazyce motivuje k zájmu o cizí jazyk Při práci uplatňujeme diferencovaný přístup k dětem s SPU, klademe důraz na slovní projev. V psaném projevu jsou zohledňovány specifické chyby. Individuálně se přistupuje i k závěrečnému hodnocení těchto žáků. Nadaným žákům obohacujeme učivo. Organizační vymezení předmětu Výuka probíhá většinou v jazykové učebně, někdy ve třídě nebo v učebně informatiky, neboť využíváme všech dostupných výukových programů. Mezipředmětové vztahy a průřezová témata Volitelný předmět Konverzace v Aj na jedné straně využívá vědomostí a dovedností, které si žáci osvojili v jiných předmětech, zejména v anglickém a českém jazyce, v zeměpise, dějepise, rodinné výchově, informatice, a na druhé straně prohlubuje dosavadní vědomosti žáků a rozvíjí jejich dovednosti. Umožňuje žákům vnímat cizí jazyk jako nedílnou součást celého vzdělávacího procesu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí Pro rozvoj klíčových kompetencí používá učitel tyto postupy: Kompetence k učení 365

2 motivuje žáky k pozitivnímu vztahu k cizímu jazyku vede k osvojování efektivních metod učení učí žáky využívat své znalosti a dovednosti při zpracování informací Kompetence k řešení problémů vede žáky ke správnému postupu při řešení problémové situace učí je problém pochopit, získat veškeré informace k jeho vyřešení a na základě těchto informací navrhnout jedno nebo více řešení dané situace Kompetence komunikativní rozvíjí u žáků poslechové a řečové dovednosti učí naslouchat jeden druhému a vhodně reagovat v dané situaci vede žáky k různým způsobům komunikace, např. rozhovor, vyjádření vlastního názoru nebo samostatný ústní projev na dané téma Kompetence sociální a personální motivuje žáky ke spolupráci ve dvojici nebo ve skupině učí je vnímat názory a argumenty druhých s porozuměním přijímáním různých rolí ve skupině, např. role koordinátora, zapisovatele, vyhledavače informací či mluvčího, upevňuje a prohlubuje mezilidské vztahy Kompetence občanské vede žáky k pochopení toho, že cizí jazyk je významný sjednocující prostředek rozličných národů a kultur, a slouží nejen k dorozumívání, ale také k pochopení rozdílů a odlišností mezi jednotlivými národy připravuje žáky na život ve společnosti, kde každý má práva a povinnosti Kompetence pracovní učí žáky organizovat práci a využívat vědomosti a dovednosti z pracovní oblasti v cizím jazyce 366

3 Vzdělávací oblast: Volitelné předměty Ročník: 6 Vyučovací předmět: Konverzace v anglickém jazyce (KAJ) Strana: 1 Žák dle svých schopností: umí sdělit základní informace o své osobě, své rodině, příteli. My Family and Friends Přítomný prostý čas Modální slovesa CAN CAN T My curriculum vitae MKV Mezilidské vztahy OSV Dítě v rodině VZ vztahy v rodině a mezi lidmi Čj můj životopis Poznámky (KAJ) umí popsat svůj domov, byt, dům, svůj pokoj, zařízení v domácnosti, své domácí mazlíčky Our House/Flat, my room My Pet VO moje bydliště VZ kultura bydlení MKV Mezilidské vztahy ČJ popis Př vztah ke zvířatům EVVO Vztah člověka k prostředí vypráví o škole, svých volno-časových aktivitách My Hobby, Favourite subjects at school My timetable My likes and dislikes OSV Psychohygiena, Sebeorganizace a seberegulace VO výběr vhodného trávení volného času dokáže mluvit o svém městě, jeho památkách zná názvy obchodů popíše cestu z A do B My Town, its places of interest Shopping for food, clothes, stationary products etc. Z, D popis (a plán) města, jeho památek, možnosti nakupování Čj popis cesty, města, VO moje bydliště 367

4 Vzdělávací oblast: Volitelné předměty Ročník: 7 Vyučovací předmět: Konverzace v anglickém jazyce (KAJ) Strana: 1 Žák dle svých schopností: umí popsat jednotlivá roční období sdělí, jaké je počasí pojmenuje známá zvířata a rostliny řekne, jak sám přispívá k ochraně ŽP řekne, jaké kulturní akce navštěvuje a má rád popíše své oblíbené knihy a filmy hovoří o své oblíbené hudbě dokáže pojmenovat části lidského těla umí označit a popsat svůj zdravotní problém zná názvy běžných nemocí chrání své zdraví umí popsat jednotlivá jídla během dne užívá názvy běžných potravin umí si objednat v restauraci umí nakupovat a užívat anglickou měnu Nature, Animals, Plants Enviromental Probléme Minulý čas, vedlejší věty Social Life, Culture, Art Literature, Books Watching TV, Listening to Music Likes and Dislikes, gerundium Health Care, Illnesses and Diseases At the Doctors Modals must, mustn t, have to Food, Meals, Dishes At the Restaurant, Fast-food, Junk food Ordering and paying Numerals, Currency Commons, Social English EVVO Vztah člověka k životnímu prostředí Př zvířata a rostliny jako součást přírody Z střídání ročních období a jejich charakteristika Čj minulý čas Čj popis a příslovce Hv můj vztah k hudbě VO, VZ návštěva kulturních akcí, vhodné oblečení a chování OSV Sebeorganizace a seberegulace Př lidské tělo VZ ochrana zdraví, zdravý životní styl Př, VO správná skladba jídelníčku VO chování v restauraci M měna GB ve srovnání s českou Kč Čj příkazy, zdvořilostní fráze Poznámky (KAJ) 368

5 Vzdělávací oblast: Volitelné předměty Ročník: 8 Vyučovací předmět: Konverzace v anglickém jazyce (KAJ) Strana: 1 Žák dle svých schopností: podle klíčové slovní zásoby se dokáže zeptat na rodinu, domov a víkendový program, a na otázky umí odpovědět je schopný řešit problémový úkol související s tématem umí popsat obrázek a diskutovat o něm Rodina Členové širší rodiny, jejich povolání, oblíbený člen rodiny, povinnosti v rodině, rodinné oslavy Můj domov, názvy jednotlivých pokojů, můj pokoj Víkendový program MKV Mezilidské vztahy OSV Poznávání lidí VO vztahy v rodině, bydlení Čj popis obrázku, rozhovor Poznámky (KAJ) Video: Rodinný život ve VB podle klíčové slovní zásoby se umí zeptat a odpovědět na otázky související s tématem Moje škola dokáže řešit problémový úkol: výběr školního výletu ( místo, aktivity a důvody) popíše obrázek ( roční období ), porovná školní rok v ČR a v jiných zemích a povídá o činnostech v jednotlivých ročních obdobích s využitím klíčových slov si dokáže ve dvojici povídat o denním programu umí naplánovat víkend podle obrázku porovnává život ve městě a na vesnici ( výhody a nevýhody ) Moje škola Školní předměty a vybavení, rozvrh hodin a přestávky Názvy škol,školní výlety a exkurze Oblíbení učitelé a jejich vlastnosti Oblíbené předměty a činnosti v nich Oblíbený den v týdnu, domácí úkoly Můj denní program Aktivity pro volný čas sporty a koníčky Ranní a večerní hygiena, denní jídla a režim dne Noviny a časopisy, televize a knihy Příprava do školy Přátelé OSV Sebepoznání a sebepojetí MKV Jsme Evoropané Čj popis OSV Psychohygiena VO využití volného času Video: Školní den ve VB 369

6 Vzdělávací oblast: Volitelné předměty Ročník: 8 Vyučovací předmět: Konverzace v anglickém jazyce (KAJ) Strana: 2 zná názvy jednotlivých obchodů a institucí umí se zeptat na cestu a vysvětlit trasu dokáže poskytnout základní informace o městě ( historie, památky, otevírací doba) zná slovní zásobu z oblasti sportu, filmu, hudby a dalších volno-časových aktivit a dokáže si o nich povídat umí vysvětlit, co potřebují domácí zvířata Moje město, vesnice Obchody a instituce ve městě Kulturní život a památky Sportovní vyžití a příroda Orientace ve městě Koníčky, záliby, volný čas, zvířátka Sporty pro jednotlivce a kolektivní sporty, sporty typické pro jednotlivé země Sbírky a co se dá sbírat Domácí zvířata a péče o ně Druhy filmů, hudby a knih VDO Občan, občanská společnost a škola VO moje bydliště Z poloha města OSV Psychohygiena, Sebepoznání a sebepojetí Tv různé druhy sportů Čj film a literatura Př péče o domácí zvířata Poznámky (KAJ) Video: Sport a dom. zvířata ve VB 370

7 Vzdělávací oblast: Volitelné předměty Ročník: 9 Vyučovací předmět: Konverzace v anglickém jazyce (KAJ) Strana: 1 Žák dle svých schopností: podle klíčové slovní zásoby dokáže povídat o ročních obdobích a o počasí u nás a v jiných zemích zná slovní zásobu z oblasti oblečení a módy umí popsat obrázek krajiny Počasí, roční období, oblečení a móda Roční období, druhy počasí a aktivity v různém počasí Oblečení typické pro jednotlivá roční období Oblíbené oblečení, móda a barvy Z střídání ročních období Poznámky (KAJ) umí povídat o cizí zemi, kterou navštívil dokáže porovnat zvyky u nás a v anglicky mluvících zemích je schopný vysvětlit výhody a nevýhody cestování různými dopravními prostředky navrhne ideální dovolenou Anglicky mluvící země, cestování a dopisování Druhy komunikace, nové technologie Cizí země a jejich názvy Druhy dopravních prostředků Návštěva cizích zemí, jídla a zvyky MKV Jsme Evropané Z anglicky mluvící země INF slovní zásoba spojená s počítači sdělí, jaké kulturní akce má rád umí říci, co rád čte a jakou poslouchá hudbu povídá o oblíbené knize nebo autorovi Kulturní život Divadlo a věci v něm Druhy divadelních her a literárních děl Kino, filmy, koncerty a hudba Čj divadlo a literatura Hv hudební styly Video: Film v původním znění s titulky - zná základní informace o svátcích u nás a VB - umí vyjmenovat svoje oblíbené svátky dokáže povídat o tom, které svátky se slaví v jeho rodině a jak Oslavy a svátky Svátky v ČR a VB Vánoce, Velikonoce, Haloween, Sv. Valentýn Typická jídla Narozeniny, dárky, přátelé, rodina OSV Sebepoznání a sebepojetí MKV Evropa a svět nás zajímá VO vztahy a zvyky 371

8 Vzdělávací oblast: Volitelné předměty Ročník: 9 Vyučovací předmět: Konverzace v anglickém jazyce (KAJ) Strana: 2 diskutuje o tom, jak slavíme některé v rodině svátky u nás ve škole zná slovní zásobu z oblasti jídla, stravování a zdraví umí popsat českou kuchyni a svoje oblíbené jídlo dokáže vysvětlit, proč je něco zdravé a nezdravé Zdravý a nezdravý životní styl Zdravé a nezdravé potraviny Životní styl Zdraví nemoci, sport a pohyb EVVO Základní podmínky života Poznámky (KAJ) 372

9 Vzdělávací předmět: Ekologicko-biologické praktikum (2. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět Ekologicko-biologické praktikum si mohou žáci zvolit ročníku. Časová dotace je jedna hodina týdně od 6. do 9. ročníku. Obsahové zaměření a cíle vyučovacího předmětu rozšiřuje a prohlubuje vzdělávací oblast Člověk a příroda klade důraz na prožitkové poznávání přírody a přírodních zákonitostí vede k pochopení vztahů v ekosystémech a křehkosti jejich vazeb zaměřuje se na rozvíjení pozitivního vztahu k přírodě a vytváření postojů, které jsou v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje vede k porozumění souvislostem mezi činnostmi lidí a stavem přírodního i životního prostředí vede k porozumění regionálních, lokálních i globálních ekologických problémů utváří uvažování a jednání, která preferují co nejefektivnější využívání zdrojů energie v praxi, nutnost využívání obnovitelných zdrojů slunečního záření, větru, vody, biomasy motivuje k preferování zdravého životního stylu, ochraně zdraví jednotlivce i zdraví jiných lidí učí ctění života, jako nejvyšší hodnoty, soucítění s lidmi ohroženými nedostatkem vody, potravy aj., nebo devastací životního prostředí směřuje k používání získaných znalostí v každodenním životě nebo při potenciálních i aktuálních situacích ohrožujících životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí lidí Při práci uplatňujeme diferencovaný přístup k dětem s SPU, klademe důraz na slovní projev. V psaném projevu jsou zohledňovány specifické chyby. Individuálně se přistupuje i k závěrečnému hodnocení těchto žáků. Nadaným žákům obohacujeme učivo. Organizační vymezení předmětu Výuka probíhá většinou v pracovně přírodopisu, někdy ve třídě nebo učebně informatiky, neboť využíváme všech dostupných výukových programů. Pracujeme také v terénu, zejména při projektech. Mezipředmětové vztahy a průřezová témata Předmět navazuje na vzdělávací oblast Člověk a příroda, je tedy spjat se všemi vyučovacími předměty této oblasti. Celým předmětem prolínají průřezová témata EVVO, MDV, EGS, OSV a EV Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí Pro rozvoj klíčových kompetencí používá učitel tyto postupy: 373

10 Kompetence k učení volí netradiční formy učení, zapojuje žáky do výkladu učiva na základě využívaných znalostí z přímého pozorování, nebo samostatného získávání informací zařazuje praktická cvičení a pozorování v přírodě rozvíjí zájem o poznávání přírody, zadává vhodné problémové úkoly k samostatnému řešení Kompetence k řešení problémů předkládá otázky, vede žáky k hledání odpovědí probírá důsledky vlivů člověka na přírodu seznamuje žáky se souvislostmi mezi způsobem života a zdravím využívá medií, internetu a postupně zvyšuje nároky na kvalitu informací zadává zpracování samostatných individuálních, nebo skupinových referátů, vyžaduje jejich prezentaci organizuje diskuse o získaných informacích Kompetence komunikativní vyžaduje souvislé odpovědi na zadanou otázku organizuje besedy s různými odborníky vytváří situaci pro navazování kontaktu mezi žáky různého věku při řešení otázek týkajících se životního prostředí a ochrany přírody navazuje spolupráci s jinými školami a institucemi organizuje akce otevřené pro rodiče i veřejnost Kompetence sociální a personální organizuje práci ve skupinách při pozorování přírody, laboratorních pracích, žáci hledají odpovědi na zadané otázky a při tom zapojuje všechny členy skupiny pozitivně hodnotí dobrou vzájemnou spolupráci ve skupinách zdůrazňuje rovný přístup všech žáků ke zkoumání zadaných úkolů pozitivně hodnotí odpovědné a citlivé postoje k přírodě ne pouze vědomosti o ní Kompetence občanské zdůrazňuje rovnost lidí, potřebu jejich vzájemné spolupráce pěstuje ohleduplnost k lidem hendikepovaným, starším a nemocným vštěpuje důležitost vzájemné spolupráce při přírodních katastrofách, pomoc při úrazech, v nemoci, krizových situacích zdůrazňuje význam ochrany jednotlivých organismů, rozmanitosti přírody a důležitost zákonů v tomto smyslu zdůrazňuje propojenost našich kulturních tradic se vztahem k přírodě Kompetence pracovní motivuje žáky k dodržování pořádku na pracovišti vede žáky k zodpovědnosti za výsledek své práce při laboratorních pracích vede žáky k využívání teoretických znalostí při praktických úkolech vede žáky k dodržování zásad bezpečnosti práce motivuje žáky k systematičnosti při práci 374

11 Vzdělávací oblast: Volitelné předměty Ročník: 6 9 Vyučovací předmět: Ekologicko-biologické praktikum (EBP) Strana: 1 Žák dle svých schopností: orientuje se v základních ekologických pojmech porovnává různé typy přizpůsobení různým podmínkám rozlišuje přírodní a umělé ekosystémy, na příkladu lesa, louky, rybníka pochopí potravní řetězce porovná druhové bohatství, pozná běžné druhy rostlin a živočichů vysvětlí proč listy opadávají a proč se zbarvují je schopen pohovořit o chráněných územích v regionu, o výskytu chráněných rostlin a živočichů, pozná jejich zástupce odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného těla od buňky přes pletiva k jednotlivým orgánům vysvětlí funkci orgánů rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů Základní ekologické pojmy: ekosystém, společenstvo, populace, biodiverzita, biom, biologická rovnováha, ekologie, trvale udržitelný rozvoj Biotické a abiotické podmínky Ekosystém les, louka, rybník ekosystémy našeho okolí Chráněná území našeho regionu Biologie rostlin Biologie živočichů EVVO Ekosystémy Př Ekosystémy EV ochrana přírody a životního prostředí EVVO Ekosystémy Př fotosyntéza F vlnová délka světla EV ochrana přírody a životního prostředí EVVO Základní podmínky života Př stavba těla rostlin, systematika rostlin EVVO Základní podmínky života Př stavba těl živočichů, Poznámky (EBP) 375

12 Vzdělávací oblast: Volitelné předměty Ročník: 6 9 Vyučovací předmět: Ekologicko-biologické praktikum (EBP) Strana: 2 rozlišuje a porovnává jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin objasní na příkladech jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka popíše zásady bezpečného chování ve styku se živočichy určí polohu a objasní funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje zásady prevence a léčby aplikuje předlékařskou první pomoc při poranění a jiném poškození objasní vliv životního prostředí na zdraví popíše zásady zdravého životního stylu vysvětlí pojem kultivace uvádí příklady zásahů člověka do krajiny (kladné, záporné) analyzuje tyto zásahy, hodnotí jejich význam a důsledky Biologie člověka Krajina přírodní / kulturní systematika, přizpůsobení danému prostředí EVVO Vztah člověka k prostředí Př vliv životního prostředí na zdraví, zdravý životní styl, výchova ke zdraví EVVO Ekosystémy, Lidské aktivity a problémy životního prostředí Př skladba lesů, Hostýnské vrchy Z urbanizace, regulace vodních toků Poznámky (EBP) 376

13 Vzdělávací oblast: Volitelné předměty Ročník: 6 9 Vyučovací předmět: Ekologicko-biologické praktikum (EBP) Strana: 3 dovede se zapojit do školních projektů a projektů krátkodobých je schopen výsledky projektů prezentovat a o nich diskutovat umí dílčí projekt graficky zpracovat a vyhledávat odborné pojednání o problematice na konkrétních příkladech uvádí současné globální i regionální ekologické problémy a pokouší se navrhovat jejich řešení vysvětlí pojem globalizace světa popíše význam ochrany přírody, chráněná území ČR, Národní parky, zástupce chráněných rostlin a živočichů naší republiky, uvede jak se chovat posoudí na konkrétním příkladu důvod ohrožení a navrhne řešení Celoškolní ekologické projekty, nebo projekty menšího rozsahu a seminární práce na zvolené téma Globální ekologické problémy současnosti a jejich dopad na životní prostředí v naší republice. Regionální ekologické problémy a aktuální ekologické události Ohrožené a chráněné druhy rostlin, živočichů, CHKO, NP v ČR Zoologické zahrady: ANO nebo NE EV Komunikace a kreativita, etické hodnoty EVVO Lidské aktivity a problémy životního prostředí Př dle aktuálního učiva INF práce s počítačem, internetem EV ochrana přírody a životního prostředí, Etické hodnoty EVVO Lidské aktivity a problémy životního prostředí Př poškozování ovzduší, vody, půdy,biosféry činností člověka, skleníkový jev, emise, imise, množství polétavého prachu Z globální ekologické problémy EV ochrana přírody a životního prostředí, Komunikace a kreativita EVVO Ekosystémy, Vztah člověka k prostředí Př ochrana ohrožených Poznámky (EBP) 377

14 Vzdělávací oblast: Volitelné předměty Ročník: 6 9 Vyučovací předmět: Ekologicko-biologické praktikum (EBP) Strana: 4 druhů CHKO, NP v ČR Z CHKO, NP v ČR i ve světě Poznámky (EBP) 378

15 Vzdělávací předmět: Informatika (2. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Volitelný vzdělávací předmět Informatika (INF) navazuje na povinný předmět Informatika. Má časovou dotaci jednu hodinu týdně v 7., 8. a 9. ročníku. Obsahové zaměření a cíle vyučovacího předmětu vede žáky k uplatnění výpočetní a komunikační techniky, zejména vzdělávacího softwaru a informačních zdrojů ve všech vzdělávacích oblastech základního vzdělání pomáhá rozšiřovat základy tvořivého myšlení a logického uvažování při řešení zadaných úkolů učí žáky pracovat ve školní počítačové síti učí žáky používat základní hardware a software vede žáky k získání základů práce s počítačem motivuje žáky k využívání výukových programů ke zvýšení efektivity učení učí žáky používat základní funkce textového a grafického editoru, které využije pro zpracování informací učí žáky vyhledávat informace na internetu a používat elektronickou poštu Při práci uplatňujeme diferencovaný přístup k dětem s SPU, klademe důraz na slovní projev. V psaném projevu jsou zohledňovány specifické chyby. Individuálně se přistupuje i k závěrečnému hodnocení těchto žáků. Nadaným žákům obohacujeme učivo, mají možnost řešit problémové úkoly vedoucí k rozvoji logického myšlení. Organizační vymezení předmětu Výuka probíhá v učebně informatiky. Každý žák má svůj počítač. Využíváme školní počítačovou siť serverového typu s připojením k internetu. Máme k dispozici legální software, síťovou tiskárnu, scanner, projektor a digitální fotoaparát. Mezipředmětové vztahy a průřezová témata Dovednosti získané v předmětu INF žáci uplatňují ve všech předmětech. Předmětem prolínají tato průřezová témata: OSV, MDV, MKV. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Pro rozvoj klíčových kompetencí používá učitel tyto postupy: Kompetence k učení vede žáky k aktivnímu vyhledávání a třídění informací, jejich propojování a syntetizaci rozvíjí schopnost využívat získané informace v procesu učení učí žáky kriticky zhodnotit výsledky své práce Kompetence k řešení problémů učí žáky obhajovat svá řešení problémů při řešení problémů vede žáky k vlastnímu úsudku a zkušenostem snaží se, aby žák byl sebekritický 379

16 Kompetence komunikativní seznámí žáky s různými možnostmi komunikace s okolním světem dbá na dodržování základních pravidel slušné komunikace učí žáky využívat široké možnosti informačních a komunikačních prostředků, rozlišovat fakta, vlastní názory a domněnky Kompetence sociální a personální rozvíjí schopnost pracovat nejen individuálně, ale i ve dvojici, skupině učí respektovat dohodnutá pravidla práce ve skupině umožňuje obhájit svůj názor buduje sebedůvěru v samostatný rozvoj Kompetence občanské vede žáky ke znalosti svých práv a k respektování práv ostatních dbá na plnění svých povinností učí žáky aktivně ochraňovat zdraví Kompetence pracovní vyžaduje šetrnou práci s výpočetní technikou rozvíjí smysl pro zodpovědnost trvá na dodržování stanovených pravidel umožňuje rozvoj zájmů a schopností 380

17 Vzdělávací oblast: Volitelné předměty Ročník: 7 9 Vyučovací předmět: Informatika (INF) Strana: 1 Žák dle svých schopností: dokáže upravit vzhled dokumentu umí vytvořit strukturovaný dokument podle existující šablony (elektronicky zpracovává seminární práce, školní časopis, ) při psaní dodržuje základní typografická pravidla vytvoří tabulku, graf, a vyřeší pomocí základních vzorců jednoduchou výpočtovou úlohu dokáže v týmu vytvořit prezentaci na dané téma a obhájit svou práci před třídou vytvoří webovou stránku k určitému tématu a umístit ji na internet umí pracovat s digitálním fotoaparátem, zpracovávat a upravovat fotky v počítači Textový editor MS Word Pokročilá úprava vzhledu dokumentu Tabulkový kalkulátor MS Excel Úprava vzhledu tabulky, základní vzorce, vytvoření a úprava grafu Počítačové prezentace Tvorba prezentace v týmech Tvorba webové stránky Snaha o tvořivé programování v jazyce HTML Digitální fotografie a počítačová grafika MDV Tvorba mediálních sdělení Poznámky (INF) používá internet jako zdroj informací, elektronickou postu pro komunikaci a odesílání příloh Internet MKV - Multikulturalita 381

18 Vzdělávací předmět: Výtvarný seminář (2. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Výtvarný seminář je vyučován v 6., 7., 8., a 9. ročníku jednu hodinu týdně. Obsahové zaměření a cíle předmětu prostřednictvím výtvarných činností žáci poznávají okolní svět i svůj vnitřní svět a formují své výtvarné myšlení vede žáky k praktickému uplatňování poznatků a dovedností ve vlastní výtvarné činnosti dbá na rozvoj fantazie, představivosti a výtvarného myšlení učí žáky umělecky vyjádřit skutečnost motivuje žáky chápat výtvarnou kulturu jako nedílnou součást života společnosti a umět ji chránit seznamuje žáky s vybranými základními uměleckými díly z oblasti českého nového i světového výtvarného umění vychovává k myšlení v evropských a globálních souvislostech vzájemná obohacování se, svébytnost kultur, evropské kulturní kořeny, kulturní dědictví Při práci uplatňujeme diferencovaný přístup k dětem s SPU. Individuálně se přistupuje i k závěrečnému hodnocení těchto žáků. Nadaným žákům obohacujeme učivo. Organizační vymezení předmětu Výuka probíhá většinou v pracovně výtvarné výchovy, někdy ve třídě. Výjimečně pracujeme v přírodě. Využíváme výstav výtvarného umění v ZUŠ a bystřickém zámku. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Pro rozvoj klíčových kompetencí používá učitel tyto postupy: Kompetence učení vede žáky žáci při tvorbě k poznávání vlastních pokroků a při konečném výstupu k zpětnému uvědomování si problémů souvisejících s realizací zadává jednotlivé úkoly tak, aby si každý žák mohl sám zorganizovat vlastní činnost Kompetence k řešení problémů předkládá žákům dostatek námětů k samostatnému zpracování a řešení problémů souvisejících s výběrem výtvarné techniky, materiálů a pomůcek Kompetence komunikativní vede žáky k vyjádření svého názoru a jeho obhájení vhodnou formou, k toleranci názoru druhých Kompetence sociální a personální učí žáky objektivním způsobem zhodnotit svoji práci i práci ostatních učí respektovat pravidla při práci v týmu a dodržovat je 382

19 Kompetence občanské učí žáky respektovat názor druhých vede žáky k prezentaci výsledků své práce v prostorách školy a odborné učebny Kompetence pracovní vede žáky k bezpečnému a účinnému používání materiálů, nástrojů a vybavení, k dodržování pravidel bezpečnosti práce při manipulaci s pomůckami vytváří u žáků pozitivní vztah k manuálním činnostem 383

20 Vzdělávací oblast: Volitelné předměty Ročník: 6 Vyučovací předmět: Výtvarný seminář (VvS) Strana: 1 Žák dle svých schopností: správně užívá techniku malby, texturu, míchá a vrství barvy umí zobrazit vlastní fantazijní představy umí pracovat s barevnou kompozicí ve vazbě na specifické prostředí a atmosféru umí pracovat s expresivním výrazem lidské tváře, umí využít možností barev a jejich kombinací umí pracovat s příběhem ve vazbě na výtvarnou formu Podivná zvířata fantazijní práce se zoomorfním motivem Gotika Mathias Grunewald Tahiťani Postimpresionismus Paul Gauguin Tváře Čert a Mikuláš Expresionismus Emil Nolde Leporelo pohádka Renesance deskový oltář chápe podstatu geometrické abstrakce Geometrie v obrazech Abstraktní realismus Piet Mondrian seznamuje se s netradičními postupy Podivné rostliny, věci a tvorové práce s náhodou Explosionalismus Vladimír Boudník orientuje se v grafických technikách, experimentuje Koláž Dadaismus, surrealismus, koláž, frotáž Max Ernst OSV Kreativita EVVO Vztah člověka k přírodě Př zoologie OSV Kreativita OSV Kreativita Čj sloh, vypravování EVVO Vztah člověka k přírodě Př zoologie Poznámky (VvS) Reprodukce části Isenheimského oltáře, kartičky s počty končetin, pokryvem těla, čtvrtky A3, A2, tempery, vodové barvy Reprodukce obrazu Paula Gauguina, pastely, papíry různých formátů Čtvrtky A3, bílé voskovky nebo svíčky, vodové barvy, větší štětce Karton, barevný kresebný materiál, lepicí páska, vystříhané postavy z novin a časopisů Reprodukce Mondrianových obrazů, čtvrtky A2, A4, tempery, nůžky, lepidlo, barevná lepicí páska Čtvrtky A3, hadry, tempery, vodové barvy, kresebný materiál Arch balicího papíru, nůžky, lepidlo, potřeby pro kresbu a malbu 384

21 Vzdělávací oblast: Volitelné předměty Ročník: 6 Vyučovací předmět: Výtvarný seminář (VvS) Strana: 2 chápe podstatu surrealismu z reálných prvků sestavovat nereálné objekty vytváří společné kompozice v prostoru, své představy dokáže převést do objemových rozměrů Popletené a propletené postavy Surrealismus Salvador Dalí Kolektivní dům mraveniště přiblížení moderní architektury Rarachové a pidižvíci prostorová práce s pohádkovou tematikou Česká groteska Kurt Gebauer OSV Řešení problémů a rozhodovacích dovedností MDV práce v realiz. týmu Čj pohádky, pověsti Poznámky (VvS) Pohádkový příběh, čtvrtky A4, pravítka, tužky, vodové barvy, nůžky Krabice, krabičky, čtvrtky, lepicí pásky, lepidlo, nůžky, vodové barvy, tempery, sešívačka, provázek Roličky od toaletních papírů, různý zbytkový materiál, text o strašidlech 385

22 Vzdělávací oblast: Volitelné předměty Ročník: 7 Vyučovací předmět: Výtvarný seminář (VvS) Strana: 1 Žák dle svých schopností: umí pracovat s proporcemi lidského těla Můj sen práce s proporcemi lidského těla, s profilem hlavy Renesance Masaccio pracuje s vlastním prožitkem a jeho bezprostředním ztvárněním využívá netradičních forem práce při zobrazování lidského těla Mláďata před narozením Renesance Sandro Botticelli Koláž hlavy Renesance, manýrismus Giuseppe Arcimboldo vytváří netradiční kompozice zátiší FAX Postimpresionismus Paul Cézanne správně uplatňuje techniku kresby a zachycuje prostor zobrazuje vlastní fantazijní představy, využívá dekorativních postupů, rozvíjí estetické cítění Městečko na dlani Rokoko, miniatury Norbert Grund Džungle kolektivní fantazijní práce se zoomorfním námětem Naivní umění Celník Rousseau OSV Sebepoznání a sebepojetí EVVO Vztah člověka k přírodě Př zoologie OSV Kreativita EVVO Vztah člověka k přírodě MDV Práce v real.týmu Př zoologie Poznámky (VvS) Reprodukce Masacciových obrazů (portrétů z profilu), lampa, čtvrtky A2, A3, pastelky, vodové barvy, tempery Reprodukce Botticelliho obrazů, obrázky mláďat (i přírodopisné materiály), čtvrtky A1, A0, tempery nebo plakátové barvy, široké štětce Reprodukce Arcimboldových obrazů, obrázkové časopisy, nůžky, lepidlo, barevné papírya4 Reprodukce Cézannových obrazů, reprodukce libovolných zátiší, čtvrtky A3, vodové barvy, pera, tuš Reprodukce rokokových miniatur, čtvrtky A4, tužky, pastelky, vodové barvy, pera, tuš Reprodukce obrazů Henriho Rousseaua (se zvířaty), čtvrtky A1, A0, pera, tuš, vodové barvy 386

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY TÝDENNÍ POČET VYUČ. HODIN V ROČNÍKU

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY TÝDENNÍ POČET VYUČ. HODIN V ROČNÍKU VOLITELNÉ PŘEDMĚTY TÝDENNÍ POČET VYUČ. HODIN V ROČNÍKU PŘEDMĚT STR. ZKRATKA 6. 7. 8. 9. Cvičení z českého jazyka 2 CČj 1 1 Německý jazyk 7 NJ 2 2 2 Ruský jazyk 10 RJ 2 2 2 Cvičení z matematiky 13 CM 1

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY TÝDENNÍ POČET VYUČ. HODIN V ROČNÍKU

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY TÝDENNÍ POČET VYUČ. HODIN V ROČNÍKU VOLITELNÉ PŘEDMĚTY TÝDENNÍ POČET VYUČ. HODIN V ROČNÍKU PŘEDMĚT STR. ZKRATKA 6. 7. 8. 9. Cvičení z českého jazyka 2 CČj 1 Německý jazyk 7 NJ Ruský jazyk 10 RJ Cvičení z matematiky 13 CM 1 1 Praktikum z

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště

ŠKOLA PRO VŠECHNY VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště Příloha Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště Vyučovací předmět: Německý jazyk

Více

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Září 2013 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 2 Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola v galerii Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Odpovídá RVP ZV č.j. 31 504/2004-22 ve znění pozdějších úprav 1 Poznámka: Pokud jsou v dokumentu používány pojmy žák, učitel aj., rozumí se tím pedagogická

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI Volitelné předměty 1 Obsah: Volitelné předměty pro 7.-9. ročník... 3 Historický seminář...5 Český jazyk vážně i nevážně... 7 Seminář

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Pestrá škola Základní škola Brno, Čejkovická 10, příspěvková organizace Čejkovická 10 628 00 Brno-Vinohrady 29.

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Pestrá škola Základní škola Brno, Čejkovická 10, příspěvková organizace Čejkovická 10 628 00 Brno-Vinohrady 29. Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Pestrá škola Základní škola Brno, Čejkovická 10, příspěvková organizace Čejkovická 10628 00 Brno-Vinohrady 29. srpna 2013 info@zscejkovicka.cz www.zscejkovicka.cz IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

5.19. Hudební výchova

5.19. Hudební výchova 5.19. Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu- 2. stupeň 1.) VZDĚLÁVACÍ OBSAH PŘEDMĚTU : - vnímání hudby jako důležité součásti života jedince a celé společnosti prostřednictvím vokálních

Více

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vzdělanost je schopnost rozumět jiným

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vzdělanost je schopnost rozumět jiným Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělanost je schopnost rozumět jiným Příloha 1 Volitelné předměty Obsah Volitelné předměty 1.stupeň Angličtina

Více

5.4. Člověk a jeho svět

5.4. Člověk a jeho svět 5.4. Člověk a jeho svět Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována pouze pro 1. stupeň základního vzdělávání. Tato

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 360/2007 OBSAH 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 3. Charakteristika ŠVP... 4 4. Učební plán... 6 5. Učební osnovy... 9 Charakteristika

Více

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1. 3. ročníku po

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Čj.: ZŠ-STŘ/162/2009 Školní vzdělávací program CESTA ZA POZNÁNÍM Základní škola praktická a Základní škola speciální, Zlín Středová 4694 Zlín 1. 9. 2007 - 2 - Motto: Vše, co děláme pro děti není zbytečně

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DR. FRANTIŠKA LADISLAVA RIEGRA, SEMILY, JIZERSKÁ 564

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DR. FRANTIŠKA LADISLAVA RIEGRA, SEMILY, JIZERSKÁ 564 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DR. FRANTIŠKA LADISLAVA RIEGRA, SEMILY, JIZERSKÁ 564 Dokument vstupuje v platnost dnem 1.9.2014 V Semilech 15.8.2014 razítko: Mgr. Karel

Více

Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání. Modrá škola

Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání. Modrá škola Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání Modrá škola Zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání Praktická škola dvouletá 78 62 C/02 1 Základní škola a Střední škola, Praha

Více

Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1

Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1 Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Dnes jsme moudřejší než včera Škola: Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Ředitelka školy: Mgr. Jaroslava

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět český jazyk a literatura je součástí vzdělávací

Více

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Časová dotace na 2. stupni v jednotlivých ročnících Český jazyk a literatura se vyučuje od 6. do 9. ročníku 4 hodiny týdně. Celková časová dotace na

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek Volitelné předměty

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek Volitelné předměty VOLITELNÉ PŘEDMĚTY KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE Charakteristika volitelného předmětu Volitelný předmět Konverzace v anglickém jazyce umožňuje žákům dokonalejší osvojení již studovaného cizího jazyka,

Více

Výchova demokratického občana

Výchova demokratického občana Výchova demokratického občana Průřezové téma Výchova demokratického občana má mezioborový a multikulturní charakter. V obecné rovině představuje syntézu hodnot spravedlnosti, tolerance a odpovědnosti,

Více

6.20 UČEBNÍ OSNOVY VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ

6.20 UČEBNÍ OSNOVY VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ 6.20 UČEBNÍ OSNOVY VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ Ročník 6. 7. 8. 9. Celkem skupin maxim. nabídka Seminář z českého jazyka - 1 1 1 3 Seminář z matematiky 1 1 1 1 4 Sportovní hry 1 1 1 1 4 Výtvarné projekty 1 1 1

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Český jazyk a literatura. Oblast zahrnuje vyučovací předměty:

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Český jazyk a literatura. Oblast zahrnuje vyučovací předměty: ZŠHM Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČJ69 Oblast zahrnuje vyučovací předměty: Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78 62 C/02 VÚP Praha 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor

Více

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola 1 Učební osnovy 1.1 Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k

Více

Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Naše cesty k učení

Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Naše cesty k učení Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše cesty k učení Jihlava 2012 (1.revize ŠVP z roku 2007) 1 Identifikační údaje Název ŠVP: Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LÍBEZNICE. Naučit se v životě si poradit

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LÍBEZNICE. Naučit se v životě si poradit ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LÍBEZNICE 1. Identifikační údaje Naučit se v životě si poradit Název ŠVP - LMP: Školní vzdělávací program pro

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Čj.: ŘŠ 120/2013 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Běžné třídy Platnost: tři roky od 1.9.2013 Masarykova základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Čj.: ŘŠ 120/2013 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Pro žáky s lehkým mentálním postižením Platnost: tři roky od 1.9.2013

Více