Vysoká škola ekonomická. Přehled CABE nástrojů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická. Přehled CABE nástrojů"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická Přehled CABE nástrojů 2011

2 OBSAH Obsah... 2 Úvod do problematiky... 3 Historie... 3 Definice a funkcionalita... 4 CABE... 4 Business Process Management... 5 Trendy... 6 Trendy a problémy podnikových procesů... 6 Ovlivňování trhu na poli CABE nástrojů... 7 Aktuální trendy v oblasti CABE... 8 hodnocení nástrojů Hodnotící kritéria Srovnávací tabulka vybraných nástrojů Hodnocené nástroje ARIS Express Enterprise Architect igrafx Process Power Designer QPR ProcesGuide Xpress Open Modelsphere StarUML Rational System Architect TIBCO Business Studio Community edition WebSphere Business Modeler Advanced verze Vyhodnocení Závěr Použité zdroje

3 ÚVOD DO PROBLEMATIKY Předmětem seminární práce je CABE (modelování podniku) na tuzemském trhu. Úvodem je nutné podotknout, že práce navazuje na projekty, které byly vytvořené v minulosti, a tudíž se s nimi v určitých aspektech bude shodovat. Mezi zdroje tedy patří projekty předešlé, kde je využito některých termínů nebo stále aktuálních informací. Vzhledem k neustálému rozvoji odvětví je třeba mnoho informací aktualizovat a představit některé z nových produktů pro modelování procesů. V této práci se budeme věnovat CABE (Computer Aided Business Engineering) nástrojům využívaným k modelování podnikových procesů. Jedná se o důležité nástroje, které podnik využívá při mnoha příležitostech, jako jsou modelování stávající situace v podniku, při přestavbě podnikových procesů a dalších aktivit, které budou uvedeny později. Jedním z cílů je čtenářům podat základní informace o těchto nástrojích a uvést je do této problematiky rychlým, ale postačujícím způsobem. Čtenář by měl pochopit problematiku, ale zároveň by neměl být přehlcen informacemi. Hlavním cílem je srovnání jednotlivých CABE nástrojů a jejich vyhodnocení podle zadaných kritérií. Zaměřili jsme se na nástroje z minulých prací i nástroje, které se na trhu objevily v poslední době. Jelikož se v práci objeví nástroje z předchozích prací, bude zde možnost sledovat vývoj funkcionality těchto nástrojů. Práce bude rozdělena do několika kapitol. Nejprve se bude zabývat základními teoretickými poznatky, poté budou vytyčena kritéria pro hodnocení nástrojů a posledním bodem bude samotné přestavení CABE nástrojů a jejich vyhodnocení. HISTORIE Historii nástrojů CABE lze jen těžko dohledat, jelikož samotný termín vznikl mnohem později než nástroje, které lze mezi CABE zahrnout. Vzhledem k tomu, že lze CABE nástroje označit za podmnožinu CASE nástrojů, můžeme vycházet z historie CASE. První zmínky o termínu CASE jsou z roku 1982 v souvislosti s firmou Nastec Corporation of Southfield, která vyvinula grafický a textový program GraphiText. Jednalo se o první aplikaci umožňující vytvářet hyperlinkové referenční odkazy textových řetězců v dokumentu. Brzy však GraphiText našel nástupce, stala se jím revoluční aplikace DesignAid. Tento nástroj podporoval tvorbu softwaru a databází. Díky pánům Alberta Case,Jr. (viceprezidenta pro produktový management) a Vaughna Fricka (ředitele produktového managementu) se DesignAid stal hlavním nástrojem pro podporu obrovského množství metodik, pro strukturovanou analýzu a design aplikací. Mezi nejvýznamnější patří Yourdon/Demarco SA/SD a Warnier-Orr. Následně Cambridgeská univerzita vyvinula nástroj s názvem Excelerator, který běžel na platformě IBM PC/AT, a i díky tomu byl tento nástroj hodně využívaný i přesto, že IBM technologie nepodporovaly síťové služby či centralizované databáze. Opravdového vrcholu dosáhly CASE nástroje až v devadesátých letech 20. století. Opět promluvila do vývoje společnost IBM a vytvořila balík softwarových produktů s názvem AD/Cycle. Tento souhrn aplikací byl určen pro strukturovanou analýzu a návrh informačních systémů sdružených kolem IBM mainframů. Za zmínku stojí i další konkurenční aplikace jako jsou např. IEW (Information Engineering Workbench) vyvinutý společností KnowledgeWare, nástroj IEF (Information Engineering Facility) od společnosti Texas Instruments a DesignAid společnosti Nastec Corporation. Momentálně jsou na trhu produkty méně známých společností, jelikož vývoj mainframových systémů je minimální. 3

4 DEFINICE A FUNKCIONALITA CABE Pod zkratkou CABE se skrývá termín Computer Aided Business Engineering, což můžeme přeložit jako počítačem podporované modelování podniku. Zkratka je velice blízká zkratce CASE neboli Computer Aided System Engineering nebo také počítačem podporované systémové inženýrství. Tato analogie je zde uvedena z důvodu, že pojem CASE je běžně užívaný a všeobecně rozšířený, oproti pojmu CABE, se kterým se moc často nesetkáme. Výrobci, jejichž nástroje lze zařadit mezi CABE nástroje, označují své nástroje jako CASE. CABE nástroje lze označit spíše za podmnožinu CASE nástrojů. CABE nástroje nemají celosvětově jednotné označení ani přesně vymezenou funkcionalitu. Ta se může více či méně lišit podle jednotlivých nástrojů a výrobců. Můžeme se setkat i s následujícími pojmy, které v podstatě odkazují na CABE nástroje: Business process modeling tools Enterprise modeling tools Business process management tools Business/Enterprise planning tools Business modeling Software Enterprise architecture (management) tools EA(M) Hlavní podstatou těchto nástrojů je zachytit informace o struktuře podniku. Používají se pro modelování současného i budoucího stavu a měly by korespondovat se strategií podniku. Slouží hlavně pro optimalizaci podnikových procesů a tím zvyšují efektivitu podniku při dosahování vytyčených cílů. Jejich funkcionalita pokrývá zejména následující oblasti: MODELOVÁNÍ PROCESŮ PODNIKU Procesní model zaznamenává detailní postup všech procesů, které se v podniku vyskytují. Nejčastěji se jedná o procesy administrativní, výrobní, ekonomické, ale i mnohé další. Jednotlivé funkce modelovacích nástrojů se od sebe mohou lišit podle použitých metrik a notací. Hlavními prvky procesního modelu jsou procesy, stavy, události, rozhodovací procesy a množiny (dat, materiálu nebo smíšené). Každý proces má svou počáteční událost, která spouští proces a koncový stav (každý proces jich může mít několik, ale vždy nastane pouze jeden). Procesy mohou být typu primitivní nebo komplexní. Primitivní proces je takový, který je pouze sekvencí operací, oproti tomu komplexní proces obsahuje vnitřní stavy procesu (například stav "Objednávka přijata" čekající na dodání zboží). Různé nástroje mohou obsahovat i další typy modelů, ale výše uvedené patří k těm nejobvyklejším, které by měly shodně obsahovat všechny CABE nástroje. MODELOVÁNÍ CÍLŮ PODNIKU A STRATEGIE Modelování podnikových funkcí zaměřených na dosažení podnikových cílů je tím nejzákladnějším prvkem CABE nástrojů. Jedná se obvykle o byznys procesy, které mají naplnit stanovené cíle podniku, jejich vzájemnou vazbu a případnou vazbu cílů na okolí podniku. Informační a podniková strategie by měli být navrženy tak, aby v co největší míře a s maximální efektivitou podporovali naplnění podnikových cílů. 4

5 MODELOVÁNÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ Model systému je zjednodušená reprezentace skutečného systému. Umožňuje snadnější orientaci, zvýrazňuje podstatné a potlačuje nepodstatné funkce systému. MODELOVÁNÍ TOPOLOGIE PODNIKU Model topologie zachycuje roli podniku v širším okolí podniku a vazby na okolí plynoucí z této role. MODELOVÁNÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURY Důležitost modelu organizační struktury spočívá v jednoznačné identifikaci pravomocí a zodpovědnosti jednotlivých osob v podniku. Každá osoba v organizaci má svou roli, ze které vyplývá její vazba na podnikové procesy. To je třeba pečlivě zaznamenávat hlavně u důležitých řídících pracovníků, kteří zodpovídají za plnění stanovených cílů svého oddělení. MODELOVÁNÍ VNĚJŠÍHO OKOLÍ PODNIKU Jedná se o zachycení nejpodstatnějších vnějších vlivů, které působí na organizaci. Sleduje se míra vlivu okolí, a také, jestli podnik ovlivňuje pozitivně či negativně. BUSINESS PROCESS MANAGEMENT Podnikové procesy by měli být v co největší míře pokryty IT pro lepší dosahování podnikových cílů. Právě Business Process Management umožňuje snadnou koordinaci mezi managementem a informačními technologiemi. Je to soubor metod, technik, postupů a nejrůznějších nástrojů pro úspěšné vytvoření, kontrolování a analyzování změn podnikových procesů, které zohledňuje lidský faktor, aplikace a zdroje informací. [1] BPM obsahuje 5 hlavních skupin: Process Design shromáždění všech podnikových procesů a návrh nových procesů Process Modeling modelování průběhu procesů z 1. fáze Process Execution zavedení procesů do provozu a seznámení s nimi Process Monitoring kontrola a monitorování procesů, shromažďování dat a vytváření reportů Process Optimization vytváření návrhů pro optimalizaci neefektivních procesů 5

6 Obrázek 1: Business Process Management Life-Cycle (zdroj: softwebsolutions.com) BPM je zmíněn, jelikož právě v tomto cyklu se CABE nástroje využívají. TRENDY TRENDY A PROBLÉMY PODNIKOVÝCH PROCESŮ Hlavním problémem v organizacích často bývají procesy, které jsou nedostatečně definovány, zdokumentovány, optimalizovány nebo komunikovány. Vzhledem k tomu, že procesy se dají považovat za součást organizace přímo ovlivňující její správný chod, je důležité jim věnovat maximální pozornost a při jejich návrhu či optimalizaci zohlednit všechny situace, které mohou nastat. Tento nelehký úkol se dá zvládnout pomocí CABE nástrojů daleko jednodušeji, protože umožňují popsat jakkoli komplexní procesy v podniku v prakticky libovolném odvětví, protože svým unifikovaným komunikačním jazykem (diagramy) přemosťují případné komunikační propasti. Organizace je schopna pomocí diagramů jasně definovat, popsat a realizovat své procesy. V dnešní době jsou již široce podporovány a přijímány. BUSINESS PROCESY JSOU PROSTŘEDKEM PRO: Zachycení znalostí a informací Řízení všech podnikových aktivit Komunikaci mezi jednotlivými odděleními, s obchodními partnery a zákazníky NÁSTROJE PRO PODPORU PODNIKOVÝCH PROCESŮ UMOŽŇUJÍ: Vést podnikání efektivně (dělat věci správně, udělat více práce s vynaložením méně zdrojů oproti podnikání bez definovaných a optimalizovaných podnikových procesů), hbitě, resp. agilně (Podmínky pro podnikání se mohou neustále měnit, a proto je důležité mít schopnost se rychle adaptovat a zachovat si postavení na trhu) Zautomatizovat tok informací a tím i činnosti zaměstnanců Provozní efektivitu pracovních činností Inovovat a měnit stávající procesy Zlepšit výkonnost organizace 6

7 PŘI DÍLČÍCH OPTIMALIZACÍCH JE DOBRÉ SI UVĚDOMIT, ŽE: Vyšší kvalita může znamenat vyšší náklady Snížení času na úkol může snížit uspokojení Snížením nákladů se může snížit kvalita OVLIVŇOVÁNÍ TRHU NA POLI CABE NÁSTROJŮ V relativně krátké době došlo ke změnám vlastníků kvalitních CABE produktů. Ve většině případů velké nadnárodní společnosti koupily kvalitní CABE produkty od menších či méně významných firem. Zde je uvedeno několik změn na trhu v oblasti CABE nástrojů během posledních let V roce 2004 společnost TIBCO Software koupila britskou společnost Staffware za 217 milionů dolarů. Společnost Staffware se zabývala BPM, což posílilo pozici TIBCO Software a obě firmy mohou lépe odolat konkurenci. Dalším významný obchod uskutečnil Oracle koupí Collaxa. Oracle tímto získal vhodný nástroj pro automatizaci procesů a tzv. BPL server V roce 2006 koupil BEA Systems BPM Software VendorFuego za 87,5 milionů dolarů. Dále IBM koupila americkou FileNet a tím získala jejich stěžejní produkt, TheFileNet P Německá Software AG, společnost zaměřená především na SOA koupila WebMethods za 546 milionů dolarů. Získala pod své křídlo produkt WebMethods Business Events, který spadá do BPM V roce 2008 došlo k akvizici mezi Oracle a BEA Systems za 8,5 miliardy dolarů. Díky Bea Systems si Oracle vylepšil a rozšířil schopnosti své sady Fusion Middleware Software AG koupil IDS Scheer, dále IBM koupila Lombardi (s tím získala produkt WebSphere), a konečně Progress Software koupil Savvion V roce 2011 došlo k akvizici mezi Open Text a Metastorm, dále mezi Open Text a Global 360 Holding Corporation. Další společností, která rozšířila své řady, je TIBCO Software. TIBCO Software koupilo britský Nimbus. 7

8 AKTUÁLNÍ TRENDY V OBLASTI CABE NA POLI IT Trendy na poli IT jsou zmiňovány z hlediska další využitelnosti pro CABE nástroje. V současné době se velmi často setkáváme s pojmem CloudComputing. Jedná se o slovní spojení, které označuje systém sdílení hardwarových i softwarových prostředků pomocí počítačové sítě. Jednotliví klienti se mohou připojit před internet a využívají pouze ty služby, které opravdu potřebují a za nic navíc neplatí. Veškeré technologické prostředky, které zajišťují tyto služby, jsou umístěny ve velmi dobře zabezpečeném datacentru. Velkou výhodou je také možnost pracovat odkudkoliv nezávisle na použité platformě. Značně klesají výkonové požadavky na klientské stanice, které se do cloudu připojují. Dalším významným trendem na poli IT jsou sociální sítě a s nimi i celá koncepce Web 2.0, jež umožňuje, aby si sami uživatelé vytvářeli obsah webových stránek. Trend sociálních sítí dosáhl takových rozměrů, že je začaly respektovat vlivné nadnárodní společnosti a hledají cesty, jak by mohly naplno využít jejich potenciál. NA POLI CABE Cloud CASE (CABE) Podle současného trendu CloudComputing, který proniká skrze celou oblast IT, začali někteří výrobci převádět do podoby cloudu i nástroje pro modelování. Na místo obvyklých komplexních nástrojů, poskytovaných obvykle v podobě balíkového řešení, vytváří štíhlé, snáze ovladatelné nástroje, které poskytují přes internet. Pro tento způsob poskytování nástrojů je typické poskytování stejné služby více zákazníkům, škálovatelnost podle nároků na spotřebovanou službu (například množství rezervované operační paměti) a podle míry spotřebované služby také zákazník platí. Dále pak také díky centrálnímu spravování má zákazník vždy k dispozici aktuální verzi a má ji k dispozici vždy, když se může připojit k internetu. Tento princip ovšem zákazníkovi neumožňuje žádnou výraznější customizaci či volbu verze, na které chce pracovat. [2] Social BPM Jedná se o myšlenku zahrnutí entity sociální sítě do modelování procesů. Přínosem by mělo být zaznamenávání odezvy veřejnosti a shromažďování znalostí nabytých z odezvy vybrané komunity. Kromě toho by byla sociální síť využívána ke komunikaci mezi aktéry modelu a jejím prostřednictvím by byly přidělovány a sdělovány úkoly. [3] Case management (dynamické/adaptabilní procesy) Jedná se o strategii, se kterou přišla společnost IBM. Cílem Case managementu je snaha zahrnutí nepředvídaných procesů do formalizovaných automatických postupů. Nástroje pro Case management by měly integrovat komponenty pro správu dokumentů, automatizaci procesů, správu komplexních podnikových pravidel a analytických nástrojů, s jejichž pomocí by umožnili strukturovat získaná data a vytvořit vhodné workflow pro budoucí výskyt případu.[4] 8

9 Enterprise Architecture Cílem Enterprise Architecture (EA) je zajistit, aby IT systémy co nejpřesněji podporovaly byznys strategii podniku. EA udržuje požadavky na IT konzistenci a snaží se podporovat jejich neustálý rozvoj. Špatné řízení z hlediska EA se může projevit zejména vznikem zbytečných či duplicitních nástrojů, snižující se přidanou hodnotou IT ve společnosti nebo neschopností IT reagovat na změny a plány společnosti do budoucna. [5] 9

10 HODNOCENÍ NÁSTROJŮ Pro hodnocení nástrojů se nabízí široká škála kritérií. Vzhledem k povaze práce jsme se rozhodli pro základní kritéria, přičemž jsme se zaměřili na podporované modely. Kritéria jsou sepsána v tabulce hodnocení nástrojů, kde jsou pro jednotlivé hodnocené nástroje přiřazeny jim odpovídající hodnoty. Dle stanovených vah je nakonec vytvořeno vyhodnocení a pořadí nástrojů. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA V následujícím textu budou popsána jednotlivá kritéria uvedená v tabulce hodnocení nástrojů. ROK POSLEDNÍ VERZE NÁSTROJE Jedná se o rok, kdy byla na trh uvedena poslední verze produktu. Tento údaj vypovídá o tom, jak vývojáři reagují na konkurenci a jsou inovativní. Dle stáří může získat produkt následující bodové ohodnocení: b 2010/09 4b 2008/07 3b b 2005 a starší 1b Váha kritéria 1%. UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ Zde je hodnocena přívětivost prostředí. Uživatelské prostředí by nemělo být podceňováno, jedná se o vlastnost softwaru, kterou uživatel vidí ještě před vlastní funkcionalitou. Hodnocení je ve škále 1b za nepěkné až po 5b za přívětivé prostředí. Váha kritéria 4 %. LOKALIZACE Kritérium je hodnoceno ze dvou pohledů. Jednak nás zajímá, zda je nástroj lokalizován do češtiny (Ano/Ne) a dále pak do kolika jazyků je nástroj lokalizován celkem. Lokalizace: právě 1 jazyk 1b 1 4 jazyky 2b 5 19 jazyků 3b jazyků 4b Více jak 50 jazyků 5b Váha kritéria 5 %. UPRAVITELNOST NÁSTROJE Upravitelnost nástroje zjišťuje, do jaké míry lze nástroj upravit. Máme tím na mysli nastavení programu dle představ uživatele. Bereme také v potaz nastavení profilů pro více uživatelů daného programu. 10

11 Nástroj nelze upravit 1b Lze upravit uživatelské rozhraní 2b Částečná customizace 3b Značná customizace dle požadavků zákazníka 4b Značná customizace včetně profilů 5b Váha kritéria 5 %. VERZOVÁNÍ Zde nás zajímá, zda nástroj umožňuje správu verzí (Ano/Ne). Verzování se zejména využívá, když na modelech pracuje více uživatelů. Eliminují problémy s různými verzemi a zefektivňují modelování v týmu. Váha kritéria 7 %. DEFINICE UŽIVATELSKÝCH PRÁV Kritérium je hodnoceno podle toho, zda nástroj umožňuje nastavit uživatelská práva přístupu, tedy nastavit přístup k jednotlivým modulům (Ano/Ne). Opět se jedná o funkcionalitu, která je využívána pro týmy, kde nástroj využívá více uživatelů s různými kompetencemi a rolemi v týmu. Váha kritéria 6 %. NÁPOVĚDA V tomto kritériu je položeno několik otázek a při každé kladné odpovědi na tuto otázku získá nástroj bod. Za nápovědu tedy může získat hodnocení 0-5b. Nápověda je základní funkcionalita každého nástroje a měla by být co nejjednodušší a hlavně dobře dohledatelná. Otázky: Je nápověda lokalizovaná? Je srozumitelná a přehledná? Je strukturovaná? Nabízí se i jako našeptávač? Má tooltipy? Váha kritéria 2 %. LICENČNÍ POLITIKA Zde nás zajímá dostupnost nástroje dle své licence a podle toho mlže získat 1-5b. Licence jsme rozčlenily na tři kategorie, které se nejčastěji využívají. OpenSource a Freeware licence jsme v našem hodnocení umístily na 5b. Pouze placená verze 1b Dostupná trial verze či shareware 3b Freeware či OpenSource 5b Váha kritéria 5 %. 11

12 VÝSTUPY Kritérium je rozděleno do několika dílčích bodů. Zajímá nás, zda nástroj umožňuje vyexportovat modely do dokumentace (Ano/Ne), zda umožňuje export/import dat (Ano/Ne), zda jsou výstupy ve formátech podporovaných ostatními programy (Ano/Ne). Váha kritéria 7 %. SUPPORT Zde nás zajímá, jakou podporu společnost (nástroj) uživateli nabízí. Kritérium je opět rozděleno do několika bodů. Podpora software je u jednotlivých nástrojů velmi rozmanitá, každopádně je to obrovskou výhodou, pokud taková možnost existuje. Má support fórum? (Ano/Ne) Má telefonickou podporu? (Ano/Ne) Umožňuje uživatelům školení? (Ano/Ne) Váha kritéria 4 %. UML UML kritérium se ptá, zda nástroj umožňuje tvořit alespoň základní diagramy UML. Vybrali jsme nejzákladnější UML diagramy diagram tříd, diagram objektů, diagram užití, stavový diagram a sekvenční diagram. Diagram tříd (Ano/Ne) Diagram objektů (Ano/Ne) Diagram užití (Ano/Ne) Stavový diagram (Ano/Ne) Sekvenční diagram (Ano/Ne) Váha kritéria 10 %. PODPORA MODELOVÁNÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURY Podpora modelování organizační struktury je kritérium, kde nás zajímá, zda nástroj umí namodelovat základní hierarchii organizační struktury podniku (Ano/Ne). Procesy v podniku jsou vykonávány zaměstnanci, kteří podléhají organizační struktuře podniku. Váha kritéria 10 %. PODPORA MODELOVÁNÍ OKOLÍ PODNIKU Zde nás zajímá, zda je nástroj schopen namodelovat podnik ve vztahu ke svému okolí (Ano/Ne). Neboli zachytit prvky okolí podniku, které na něj výrazně působí, ale nemusí je mít výhradně pod svou kontrolou. Váha kritéria 9 %. 12

13 PODPORA MODELOVÁNÍ CÍLŮ PODNIKU Kritérium pro hodnocení nástroje dle toho, zda je schopen zachytit cíle podniku, které má podnik vytyčen (Ano/Ne). Cíle podniku jsou základním ukazatelem jejího budoucího vývoje. Jsou odvozeny od podnikové strategie a měly by ji neustále podporovat. Cíle podniku je vhodné zaznamenávat a dokumentovat v určité formě. Váha kritéria 8 %. PODPORA FUNKČNÍCH MODELŮ Zde nás zajímá nástroj vzhledem k podpoře funkčních modelů (Ano/Ne). Dnes patří diagramy datových toků mezi nejužívanější nástroje strukturované analýzy, právě proto dáváme tomuto kritériu vysokou váhu. Váha kritéria 10 %. PODPORA DATOVÝCH MODELŮ Dle tohoto kritéria je hodnocen nástroj a to tak, zda lze za jeho pomoci vytvářet datové (Ano/Ne). Opět je kritériu přiřazena vysoká váha, jelikož datové modelování nezbytnou součástí. Váha kritéria 8 %. PODPORA DALŠÍCH MODELŮ Podpora dalších modelů je kritérium, kde je hodnoceno, zda nástroj umí modelovat další modely mimo výše uvedených. Váha kritéria 3 %. 13

14 SROVNÁVACÍ TABULKA VYBRANÝCH NÁSTROJŮ V tabulce jsou již uvedeny hodnoty pro jednotlivé nástroje podle výše stanovených kritérií. Viz. Příloha č.1 Tabulka hodnocení nástrojů HODNOCENÉ NÁSTROJE Pro práci jsme si vybrali 10 nástrojů. Některé z nich již byly hodnoceny v pracích z minulých let, proto jsme se snažili informace doplnit, aktualizovat či doplnit o nové poznatky. Snažili jsme se vybrat nástroje, které jsou známé, často využívané či jsou produktem společnosti, která má silnou pozici na trhu. Mezi vybrané nástroje tedy patří: ARIS Express 2.3 Enterprise Architect igrafx Process Power Designer 16 ProcessGuide Xpress8 Open ModelSphere 3.1 StarUML Rational System Architect TIBCO Business Studio WebSphere Business Modeler 14

15 ARIS EXPRESS 2.3 Producent Aris Express Vznik nástroje 2009 Poslední verze 2.3 Rok poslední verze 2011 Demoverze freeware Web OBECNÁ CHARAKTERISTIKA Nástroj byl vytvořen ve spolupráci společností Software AG a IDS Scheer AG. Aris Express je vyvíjen od roku 2009 a jeho poslední aktualizace, verze 2.3 vznikla v únoru Nejdůležitější změnu program podstoupil v roce 2010, kdy při přechodu na verzi 2.0 byla přidána notace BPMN2. Aris Express je po celou dobu vyvíjen tak, aby dokázal své modely propojovat s modelovacím nástrojem MS Visio, ale není kompatibilní s dalšími nástroji, jako je třeba Power Designer. Nástroj je distribuován jako freeware, což umožnilo vznik mnoha uživatelských skupin po celém světě, které se registrují na stránkách Arisu. Nepodařilo se mi ovšem najít žádné reference ukazující, že by byl nástroj využíván také komerčně. Nástroj má jednoduché rozhraní, které se v hlavních rysech nijak neliší od ostatních diagramů. Jeho výraznou nevýhodou ovšem je, že neobsahuje automatický popis u všech modelovaných komponent. Chybějící popisky lze ovšem doplnit volně vložitelným textem. Značná nevýhoda je, že program neobsahuje nápovědu, pouze odkaz na webové stránky komunity, kde lze vyhledávat informace na fóru, což je nedostačující. Nástroj obsahuje 9 typů diagramu, ovšem z požadovaných 5 diagramů obsahuje pouze dva. Jako příklad je vybrán diagram organizační struktury (Obrázek 3). Pro omezení přístupu ke zvoleným diagramům využívá ochranu pomocí hesla, kterou lze nastavit zvlášť pro každý diagram. [6] 15

16 UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ Obrázek 2: Uživatelské rozhraní nástroje Aris Express 2.3 (zdroj: autor) SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY Verze OS:Windows XP, Windows Vista, Windows7 Paměť: Minimálně 256 MB RAM (512 MB RAM doporučeno) Místo na disku: 150 MB Rozlišení displeje: 1024x600 Další požadavky: Java verze 1.6.0_10 MODELOVÁNÍ Diagram organizační struktury Diagram procesů Diagram byznys procesu Datový model Diagram IT infrastruktury Diagram domén BPMN diagram Diagram požadavků General diagram PODPOROVANÉ VÝSTUPY Diagramy: ADF Obrázky: JPG; PNG; EMF Dokumentace: PDF, RTF 16

17 UKÁZKY MODELŮ Obrázek 3: Diagram organizační struktury (zdroj: autor) 17

18 ENTERPRISE ARCHITECT Producent Sparx Systems Vznik nástroje 1998 Poslední verze Rok poslední verze 2011 Demoverze ano (trial verze na 30 dní) Web Počet prodaných licencí (v celém světě) OBECNÁ CHARAKTERISTIKA Enterprise Architect je robustní nástroj pro tvorbu modelů založených na syntaxi UML 2.3. Nástroj je vyvíjen australskou společností již od roku Za dobu svého působení na trhu získal řadu prestižních ocenění. Na celém světě je v současné době používáno 250 tisíc licencí. Program je podporován 230 partnery ve 160-ti zemích. Uživatelské rozhraní programu (Obrázek 4) je velmi přívětivé a i poněkud neostřílený začátečník je schopen ovládání programu rychle pochopit. Program nabízí vícero předdefinovaných rozložení oken v závislosti na práci, která je v programu vykonávána (např. Basic Layout, Code-Development, Data Modelling, Diagramadvanced apod.). Velmi snadné je také individuální přizpůsobení struktury uživatelského rozhraní programu konkrétním potřebám uživatele. Jednotlivé panely nástrojů lze jednoduše přemisťovat po celé ploše programu a přichytávat na kterýchkoliv místech. Od jednotlivých částí modelu lze natáhnout určitý typ spojení (např. USE, Extend apod.) a následně vybrat ze submenu typ následného prvku, který bude připojen. Ukázalo se, že tato vymoženost výrazně urychluje práci stejně jako automatické otevírání podokna vlastností prvku při jeho umístění. Nápověda je přehledně strukturovaná a ihned nabízena ke všem potřebným prvkům. Nevýhodou je absence české lokalizace programu. Existuje ale český komunitní web, který poskytuje užitečné tipy a triky. Je k nalezení na adrese: UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ Obrázek 4: Ukázka uživatelského rozhraní Enterprise Architect (zdroj: autor) 18

19 EDICE PROGRAMU A CENOVÁ POLITIKA Program je nabízen v 6 edicích: Ultimate, Systems Engineering, Business & software engineering, Corporate, Professional a Desktop. DESKTOP EDITION Základní verze Desktop nabízí běžnou funkcionalitu, kterou ocení samostatný vývojář, analytik. Je určena pro řízení podnikových procesů včetně jejich vizualizace. Edici je možné rozšířit dle potřeby pomocí volitelných pluginů.[7] Cena: 2 600,- Kč vč. DPH PROFESSIONAL EDITION Je určena pro menší týmy analytiků. Podporuje projektové soubory (.EAP), jež se dají jednoduše sdílet a replikovat. Nabízí veškerou funkcionalitu, co výše zmíněná desktop edition, navíc ještě datové modelování, generování a synchronizaci zdrojových kódů s modely (Codeengineering), generování kvalitní RTF dokumentace pomocí editovatelných šablon, projektová diskusní fóra.[8] Cena 3 820,- Kč vč. DPH CORPORATE EDITION Jedná se o ucelené řešení pro velké vývojářské týmy. Oproti veškeré funkcionalitě edice Professional nabízí ještě možnosti auditu a verzování modelů, ukládání modelů do relačních databází, definice uživatelských rolí, řízené sdílení modelů a ladění a vizualizace běžících aplikací. Z hlediska bezpečnosti je možné nadefinovat v rámci týmů různá přístupová práva k jednotlivým modulům [9]. Podpora databázových serverů MySQL, PostgreSQL, MS SQL, Oracle 9i a Sybase ASA Cena 4 550,- vč. DPH BUSINESS AND SOFTWARE ENGINEERING EDITION Tato edice je rozšířena oproti Corporate rozšířena o MDG Technologii pro UPDM, MDG Technologii pro Zachman Framework a MDG Technologii pro TOGAF. Dále nabízí integraci s Visual Studiem a Eclipse.[10] Cena: ,- Kč vč. DPH ULTIMATE EDITION Vrcholná edice nabízí nejnáročnějším uživatelům, kteří potřebují mít přístup ke svým modelům z více domén. Je možné obsluhovat správu požadavků, procesní modely, business modely, systémové modely, datové modelování a generování kódu. Oproti předchozí verzi nabízí navíc MDG Technologii pro SysML, MDG Technologii pro DDS a integraci s vývojovým prostředím TcSE. [11] Cena ,- Kč vč. DPH 19

20 SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY WINDOWS VERZE Verze OS: MS Windows 7, Vista, 2008 Server, 2003 Server, XP SP 2; 32 nebo 64 bit Procesor: Intel Pentium a vyšší Paměť: Minimálně 128 MB RAM (doporučeno 256 MB a výše v závislosti na použitém OS) Místo na disku: 175 MB Rozlišení displeje: 1024x768 a více LINUX VERZE Verze OS: Linux (kernel 2.4 a novější) Procesor: Intel Pentium II nebo ekvivalentní Paměť: Minimálně 64 MB RAM (doporučeno 128 MB a výše) Místo na disku: 175 MB Rozlišení displeje: 1024x768 a více Další požadavky: CodeWeavers' Crossover (orlater), Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8, DCOM95, Internet Explorer 6 MAC VERZE Verze OS: Mac OS 10.5.x Procesor: Intel Paměť: Minimálně 64 MB RAM (doporučeno 128 MB a výše) Místo na disku: 175 MB Rozlišení displeje: 1024x768 a více Další požadavky: CodeWeavers' Crossover (orlater), Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8, DCOM95, Internet Explorer 6 PODPOROVANÉ MODELY Test Model Requirements Model Analysis Model Business Process Model (BPMN) Use Case Model Class Model Activity Model PODPOROVANÉ VÝSTUPY Dokumentace: RTF, XMI pro budoucí spolupráci s ostatními programy Podpora extrémně efektivního modelování EFEM Projektové soubory.eap (MS Access) 20

21 UKÁZKY MODELŮ Obrázek 5: Vzorový Use Case diagram (zdroj: autor) Obrázek 6: Vzorový Business Process model (zdroj: autor) 21

22 IGRAFX PROCESS 2009 Producent igrafx Vznik nástroje zhruba před 20ti lety Poslední verze build Rok poslední verze 2011 Demoverze ano (trial verze na 30 dní) Web Významní zákazníci Nike, Swarovski, British Air, Xerox, Siemens, Audi OBECNÁ CHARAKTERISTIKA Tento nástroj byl vyvinut společností igrafx, která vznikla v roce 1987 a jedná se o předního poskytovatele řešení pro Business Process Analysis (BPA) pro flexibilní návrh, optimalizaci a zavádění výrobních procesů do celého podniku. Zaměřuje se na poskytování komplexních a snadno použitelných nástrojů jak pro jednotlivce, tak pro firmy. [12] igrafx Process se řadí mezi kvalitní nástroje pro modelování procesů v malých a středních podnicích. Dává podnikům možnost namodelovat, správně pochopit a zlepšit procesy. Obsahuje několik diagramů pro zachycení podnikových procesů a ostatních charakteristik podniku. Podporuje BPMN notaci. Jmenovitě se jedná o následujících 15 typů diagramů: Process, BPMN Diagram, OrgChart, LeanValueStream Map, Cause and Effect Diagram, Prioritization Matrix, FMEA Sheet, Basic Sheet, Basic Diagram, Layout Diagram, Lean Extended Value Stream Mapy, Pick Chart a SIPOC Diagram. Uživatelské rozhraní je příjemné a je zde i možnost customizace panelů. Prostředí kopíruje vzhled klasických MS Windows, a proto si na něj člověk nemusí dlouho zvykat. Rozložení oken a podnabídek je logické a funkce autohide je velice užitečná. Nástroj je dostupný v několika jazycích, mezi které patří čínština, angličtina, němčina, francouzština, italština, japonština, polština a španělština. Podpora od výrobce je na vyšší úrovni a v dostupné dokumentaci najdeme většinu informací o nástroji. Nápověda je kvalitní a přehledná. Na webu výrobce jsou dostupné videotutoriály pro vytváření diagramů a simulací. Slabou stránkou programu je, že nepodporuje týmovou práci. Nelze verzovat dokumenty a přidělovat práva pro jednotlivé uživatele. Další slabinou je, že nepodporuje modelovací jazyk UML a to se záporně promítá v našem hodnocení. 22

23 UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ Obrázek 7: Ukázka uživatelského rozhraní igrafx Process 2011 (zdroj: autor) DOSTUPNÉ PROGRAMY FIRMY IGRAFX Společnost igrafx nabízí následující portfolio modelovacích programů. Jejich rozdílnou funkcionalitu můžeme vidět na obrázku (Obrázek 8). igrafx FlowCharter igrafx Process igrafx ProcessforSix Sigma igrafx ProcessforEnterprise Modeling igrafx Processfor SAP igrafx EnterpriseModeler igrafx EnterpriseModelerfor SAP 23

24 Obrázek 8: Přehled produktů (zdroj: igrafx.com) MINIMÁLNÍ SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY Procesor: Pentium II processor 350Mhz Paměť: 256MB RAM Místo na disku: 106MB Rozlišení displeje: 800x600 (1024x768) Další požadavky: Internet Explorer 7, MozillaFirefox 3.0 KLÍČOVÉ VLASNOSTI Možnost využití tzv. inteligentních swimlane diagramů pro efektivnější modelování procesů skrze celý podnik Využívat vizualizací a kontrolních simulací pro lepší pochopení a zajištění validity vytvářených modelů Zachycení modelů v BPMN notaci Podpora what-if analýzy Podpora SOA modelování Možnost exportu do PDF, DOCX a PPTX formátů a importu z Microsoft Visio HLAVNÍ NOVINKY VE VERZI 2011 Rozšíření okna vlastností o navigační tlačítka a možnost měnit velikost dialogů Možnost zobrazení poznámek a dalších informací o objektu přímo v modelu Nové klávesové zkratky pro urychlení tvorby diagramů Možnost zaheslovat dokument proti změnám Možnost přidání podprocesu k procesu přes kontextové menu vyvolané pravým tlačítkem myši Vylepšená notace BPMN 2.0 přidány a upraveny symboly Přidány nové druhy událostí signal, multiple, escalate 24

25 UKÁZKY MODELŮ Obrázek 9: Vzorový Business Process model (zdroj: igrafx.com) Obrázek 10: Vzorový Process diagram (zdroj: igrafx.com) 25

26 POWER DESIGNER 16 Producent Sybase, Inc. Vznik nástroje 1992; označován jako S-Designor Poslední verze 16 Rok poslední verze 2011 Demoverze Ano (trial verze na 15 dní) Web Významní zákazníci American Airlines, Volvo, COX, Citibank, Hyudai, Kodak, Panasonic OBECNÁ CHARAKTERISTIKA V předchozích pracích byl tento nástroj dobře popsán, a proto se zmíním jen o nejdůležitějších faktech. Power Designer je komplexní modelovací nástroj vyvinutý společností Sybase, který lze považovat spíše za CASE nástroj, než za ryze typický CABE nástroj. Sybase sídlí v kalifornském Dublinu a patří mezi největší softwarové společnosti na světě. Byla založena v roce 1984 Markem Hoffmanem a Bobem Epsteinem. [13] Power Designer se používá pro modelování široké škály modelů a můžeme ho využít pro modelování těchto modelů: Business Process Model, Conceptual Data Model, Data Movement Model, Enterprise Architecture Model, Free Model, Logical Data Model, Object-Oriented Model, Physical Data Model, Requirements Model a XML model. Některé z těchto modelů obsahují více typů diagramů, které lze využít a celkem jich je k dispozici31. Komplexně pokrývá všechny aspekty rozvoje podniku, obsahuje nástroje pro obchodně orientovanou procesní analýzu a nabízí plně integrované prostředí pro datovou a objektovou analýzu IS. Podporuje metodiku UML (Unified Modeling Language) a návrh databáze na všech třech úrovní (konceptuální, logický i fyzický). Umožňuje odhalit slabá místa v podniku a navrhnout řešení pro jeho efektivnější fungování. Umožňuje týmovou práci na projektu pomocí Repository. Repository je prostor, kde jsou uloženy všechny potřebné dokumenty k projektu. Ať se jedná o textové dokumenty, reporty či spustitelné aplikace. Dokumenty jsou organizované do složek a jsou verzovány, což přispívá k lepší orientaci v úložišti. Je zde možnost přiřadit práva jednotlivým uživatelům nebo celým skupinám. Uživatelské rozhraní je velice intuitivní a člověk se v něm neztrácí. Nástroj má velice dobrou podporu od výrobce, která je dostupná na následujících stránkách Najdeme tam veškerou technickou dokumentaci, manuály a přehled novinek v nejnovější verzi. V nápovědě je podle mého názoru nástroj popsán dostatečně a není problém dohledat potřebné informace. Pro některé může být zklamáním dostupnost pouze v anglickém jazyce. Pro detailnější informace o nástroji odkazuji na práci od Šebesta Michal a spol. dostupné zde. [14] 26

27 UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ Obrázek 11: Ukázka uživatelského rozhraní Power Designer 16 (zdroj: autor) MINIMÁLNÍ SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY Verze OS:Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Microsoft Windows Server 2003 (2008) Procesor: 1.5 GHz Paměť:1 GB RAM Místo na disku:1gb Rozlišení displeje:800x600 PODPOROVANÉ MODELOVACÍ TECHNIKY BPM pro modelování business procesů Datové modelování (princip tří architektur i modelování datových skladů, podpora Javy, XML a webových služeb) XML modelování (podpora XML, DTD a Schéma elementů) Objektové modelování pomocí UML 1.x a 2.0 PODPOROVANÉ PLATFORMY Procesy (BPMN, ebxml, BPEL 4WS, SOA) RDBMS (obousměrný engineering pro téměř 60 relačních databází Oracle, MS SQL Server, Sybase a dalších) Objektové jazyky (Java, C#, C++, PowerBuilder, XML, VB.NET a další) Integrace při vývoji (plug-iny pro synchronizaci s Eclipse, PowerBuilder a Visual Studio) 27

28 DOSTUPNÉ VARIANTY PROGRAMU Data Architekt plnohodnotný nástroj pro modelování databázových systémů Developer varianta pro objektové modelování Studio kombinuje funkcionalitu dvou výše uvedených a rozšířený o modelování obchodních procesů Viewer slouží pro čtení modelů, ale i pro generování dokumentů souvisejících s modely Edice Enterprise poskytuje možnost připojení do úložiště pro Data Architect, Developer a Studio NĚKTERÉ NOVINKY VE VERZI 16 Jako první novinku bych zmínil nový vzhled nástroje, který podle mého názoru působí ještě příjemnějším dojmem než předešlá verze. Dále je vylepšená práce s toolboxy (možnost přemisťovat, minimalizovat, funkce autohide), každý diagram má svou záložku, customizace menu, toolbarů a toolboxů, vylepšená práce s okny a práce se zkratkami. [15] Obrázek 12: Nový vzhled Power Designer 16 (zdroj: autor) Další novinkou je možnost při týmové práci využít slovníček pojmů. Slouží pro uživatele zachovat celopodnikovou konzistenci. Také byla vylepšena práce s uživatelskými profily pro přidělování uživatelských práv. Podpora nových prostředí jako jsou 64-bitové MS Windows, Eclipse v3.6 a Microsoft Office 2010 a Visio Další novinkou je vylepšená práce s vlastnostmi objektů. Nyní lze editovat objekty přímo v návrhu a ne pouze přes okno vlastností. Dále možnost přidat v extended properties indikátor entit, který ukazuje stav dokončenosti entity. Obrázek 13: Možnost editace přímo v objektu (zdroj: autor) Přidává nové funkce pro fyzický datový model a také přidává a rozšiřuje následující DBMS verze: DB2 UDB v9.7 forcommon Server DB2 v10.x for z/os 28

29 Netezza v5.0 MS Access 2007 a 2010 MS SQL Server 2008 R2 (supported via the MS SQL Server 2008 DBMS definitionfile) SybaseActive Server Enterprise v15.7 UKÁZKY MODELŮ Obrázek 14: Ukázka Organisation diagramu (zdroj: autor) Obrázek 15: Ukázka Business Process modelu (zdroj: sybyse.com) 29

30 Obrázek 16: Ukázka Activity diagramu (zdroj: autor) QPR PROCESGUIDE XPRESS8 Producent QPR Software Vznik nástroje 1996 Poslední verze Rok poslední verze 2009 Demoverze trial verze (na 14 dní) Web OBECNÁ CHARAKTERISTIKA Nástroj od společnosti QPR Software. První verze programu vznikla v roce 1996 a jeho poslední verze vyšla v roce Jedná se o verzi Jedná se o placený nástroj. Jeho funkcionalita je silně omezena, program podporuje pouze tvorbu procesních diagramů v notaci 1.0 a 1.1. Nepodporuje žádné jiné formáty, než svůj vlastní a není tedy možné doplnit chybějící modely podle namodelovaného BP v jiném nástroji. Podporuje export a import z XML a do XML, ale žádné další formáty modelů nebo dokumentace. Diagram lze zobrazit jako diagram v aplikaci ProcesGuide nebo jako webovou stránku. Zásadní chyba je, že není podporován export do obrázkového souboru (jpg, bmp, ). Nápověda i uživatelské rozhraní jsou v podobě, které jsou pro většinu uživatelů známé z posledních verzí aplikací MS office, ale není obvyklé pro nástroje pro modelování nebo vývoj softwaru. Z toho předpokládám, že nástroj byl původně určen pro využití spíše stranou byznysu, zvyklou na práci s MS Office, než pro stranu IT vývojářů. Informace v nápovědě a na stránkách výrobce považuji za neúplné a nedostatečné. Nápověda je navíc jen v angličtině a v případě, že je v aplikaci nastaven jiný jazyk, je využití nápovědy ještě výrazně náročnější. V případě ukládání modelů na server umožňuje aplikace verzování modelu a případně jej opatřit heslem. Nikde se mi bohužel nepodařilo zjistit, jakým způsobem funguje propojení aplikace se serverem. Samotné modelování je jednoduché a intuitivní a každý namodelovaný prvek lze snadno a v přehledné formě popsat. Ve výsledku testování bych program QPR ProcesGuideXpress jako málo kvalitní a značně omezený. Z dalších podobných prací, které patrně vzniknou v budoucnu, navrhuji jeho vyřazení ze seznamů testovaných nástrojů. 30

31 UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ: Obrázek 17: Ukázka uživatelského rozhraní QPR ProcesGuideXpress 8 (zdroj: autor) SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY: Neuvedeny OBSAHUJE NÁSLEDUJÍCÍ DIAGRAMY: Business process diagram PODPOROVANÉ VÝSTUPY: PMF (diagram) XML UKÁZKY MODELŮ Obrázek 18: Ukázka Process diagramu (zdroj: autor) 31

32 OPEN MODELSPHERE 3.1 Producent Grandite Vznik nástroje 2002 Poslední verze 3.1 Rok poslední verze 2009 Licence GPL (GNU Public License) Web Významní zákazníci ETRI MCE, SK Telecom - WCDMA NMS, AsanMedical Center - OCS OBECNÁ CHARAKTERISTIKA Společnost Grandite vyvinula nástroj ModelSphere v roce Nejdříve se tento software jmenoval Silverrun ModelSphere. Označení Open dostal až v roce 2008, při zveřejnění třetí verze, která je volně ke stažení. Softwarová společnost Grandite se nachází v Kanadě a zabývá se mimo vývoje software také obchodním modelováním. Open ModelSphere je nástroj, který podporuje modelování podnikových procesů, datové modelování a UML modelování. Je možné ho nainstalovat na platformu Windows, tak i Linux a Unix. Nástroj je napsán v programovacím jazyce JAVA. Jsou podporovány tyto cílové systémy: Oracle, Informix, Microsoft SQL Server, Sybase a DB2 UDB. Co se týče CABE, tak tu existuje Process Modeler, kde je možné navrhovat procesy v různých úrovních detailu a je možné je rozdělit na různé podprocesy. Uživatel si zde může vytvořit vlastní anotaci a velmi užitečnou funkcí je export do XML formátu. Domovská stránka nástroje je poměrně přehledná. Lokalizace webu je anglická, ale v pravém horním rohu existuje možnost přepnout se na francouzštinu. Horní navigační lišta je dostatečně velká a přehledná. Společnost má na webu vystavené certifikáty a také zmínky o svém nástroji v různých publikacích. V pravé části je další menu, ve kterém je možné najít odkaz ke stažení a návod na instalaci. Ke stažení produktu je nutná registrace. Pod odkazem Support se nachází malé fórum, kde jsou problémy uživatelů. [16] UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ Prostředí působí strohým dojmem. Program je rozdělen do 3 oken. Při spuštění nástroje je uživatel dotázán, zda chce vytvořit nový model či pokračovat v nějakém rozdělaném. V případě, že si vybere možnost nového modelu, zobrazí se rozhodovací otázka, zda se bude jednat o Data Model, Business Process Model či UML diagram. Následně si vybírá notaci, u BPM je široký výběr. 32

33 Obrázek 19: Vzhled nástroje Open ModelSphere (zdroj: autor) MINIMÁLNÍ SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY Verze OS: Windows 98 a vyšší, Linux, Solaris Procesor: Intel Pentium 700MHz (pro Windows XP) Paměť: 256 MB RAM Místo na disku: 50 MB PODPOROVANÉ MODELOVACÍ TECHNIKY Business Process Model (BPMN) Data model UML model PODPOROVANÉ PLATFORMY Oracle, Informix, Microsoft SQL Server, Sybase a DB2 UDB NOVINKY OD PŘEDCHOZÍ VERZE Nový vzhled Možnost kroku dopředu a zpět při vývoji v jazyce JAVA Nový mechanismus k instalaci pluginů 33

34 UKÁZKY MODELŮ Obrázek 20: Conceptual model (zdroj: autor) Obrázek 21: Statechart diagram (zdroj: autor) 34

35 STARUML Producent Plastic Software Vznik nástroje 1996 Poslední verze 5 Rok poslední verze 2005 Demoverze GPL (GNU Public License) Web Významní zákazníci ETRI MCE, SK Telecom - WCDMA NMS, AsanMedical Center - OCS OBECNÁ CHARAKTERISTIKA Přestože se korejskému softwaru s názvem StarUML ukončil vývoj v roce 2005, jedná se o nástroj, který je poměrně zdařilý a jednoduchý. Rozhodli jsme se ho podrobit analýze a porovnat ho s dalšími hráči na trhu. První verze tohoto programu se jmenovala Plastic a byla vypuštěna v roce 1996, podpora UML diagramů byla až ve verzi 1.1, která byla vydána v roce Další milníkem byl rok 2005, kdy se dvakrát změnil název, nejprve na AgoraPlastic, pod tímto názvem byl nástroj certifikován korejským Ministerstvem Informatiky a Komunikací. Téhož roku byla vydána zatím poslední verze, v pořadí pátá, s názvem StarUML. StarUML 5.0 podporuje již UML 2.0. Zajímavostí může být, že nástroj je napsán v programovacím jazyce Delphi. Pomocí nástroje StarUML je možné modelovat velkým počtem různých modelů a diagramů. Mezi ty nejdůležitější patří: Use Case Diagram, Diagram tříd, Sekvenční diagram, Diagram spolupráce, Diagram Statechart, Diagram aktivit, Diagram komponent, Diagram nasazení. Obrovskou výhodou je možnost exportů do programů z balíku Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint). Další nadstavby nástroje jsou řešeny pomocí zásuvných modulů. Je možné si vybrat ze sedmi modulů. Pro ilustraci je možné nástroj rozšířit o: ER diagram, Eriksson-Penker Business Extensions či Software Process Engineering Metamodel. Nevýhodou je, že není možnost týmové spolupráce či verzování. Co se týče uživatelského rozhraní je velmi jednoduché a přehledné. Lokalizace bohužel neexistuje, nástroj je v anglickém jazyce. Domovská stránka nástroje je také velmi přehledná. Návštěvník si ji může nastavit v anglickém či korejském jazyce. Pokud se chce uživatel dostat z programu na domovskou stránku, není úspěšný, jelikož odkaz vede na která neexistuje. Stažení programu je pomocí služby kde je možné najít i fórum uživatelů, také se tam nachází historie veškerých verzí a nechybí ani statistiky stahování. Je to důkaz, že tento projekt, kterému se zastavil vývoj před šesti lety, není rozhodně mrtvý. Od června 2006 byl tento nástroj stažen více jak 2 miliony-krát. Za říjen 2011 se počítadlo stahování zastavilo na hodnotě Nejvíce stahuji Korejci, Číňané a Američané. Co se týče podpory programu, existuje možnost na pro vstup musí být uživatel registrován (registrace je zdarma). Dokumentace je velmi přehledná a existuje ve čtyřech lokalizacích: Korejština, Japonština, Angličtina a Ruština. Pro českou republiku je možná komerční podpora od společnosti OCIRIS. Na stránkách je odkaz vedoucí na neexistující stránky. Webové stránky projektu by potřebovaly update. 35

36 UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ Prostředí působí velmi jednoduchým a přehledným dojmem. Hlavní modelovací část tvoří střed okna a kolem je možné nastavit nástrojové lišty, existuje i možnost jednotlivé lišty pozměnit či úplně vypnout. Horní nástrojová lišta je standardní, na kterou uživatel naráží při práci s Microsoft Office. Obrázek 22: Vzhled nástroje StarUML(zdroj: autor) MINIMÁLNÍ SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY Verze OS: Windows 2000, Windows XP a vyšší Procesor: Intel Pentium 233MHz Paměť: 128 MB RAM Místo na disku: 110 MB Rozlišení displeje: Rozlišení monitoru 1024x768 a vyšší PODPOROVANÉ MODELOVACÍ TECHNIKY Objektové modelování pomocí UML 1.x a 2.0 PODPOROVANÉ PLATFORMY Integrace při vývoji (plug-iny pro synchronizaci s MS Office, PowerBuilder a Visual Studio) 36

37 NOVINKY OD PŘEDCHOZÍ VERZE Podpora pluginů UML 2 UKÁZKY MODELŮ Obrázek 23: Ukázka Use Case diagramu (zdroj: autor) Obrázek 24: Ukázka Class diagramu (zdroj: autor) 37

38 RATIONAL SYSTEM ARCHITECT Producent IBM Vznik nástroje 1986 Poslední verze Rok poslední verze Demoverze trial verze (na 4 hodiny) Web OBECNÁ CHARAKTERISTIKA IBM je jedním ze světových lídrů v oblasti IT služeb a poradenství. Společnost IBM (International Business Machines Corporation) vznikla roku 1924, přičemž jejím předchůdcem byla společnost CTR (Computing- Tabulating-Recording Company), která vznikla fúzí tří společností roku Sídlo společnosti je v Amsterodamu (Nizozemské království). V ČR má své pobočky v Praze a v Brně. První česká pobočka byla založena v Praze již roku [17] Produkt IBM Rational System Architect je řešení podnikové architektury určené k vizualizaci, analýze a komunikaci podnikové architektury a analýzy obchodních procesů. Toto řešení poskytuje podporu rozhodování, optimalizaci procesů a integraci do poskytování řešení. Produkt Rational System Architect pokrývá všechny aspekty podnikové architektury vaší organizace včetně modelování, publikování, analýzy a provádění. Nástroj Rational Systém Architect existuje od října 2011 ve verzi Jedná se o komerční nástroj, tedy po registraci na webových stránkách IBM máte možnost k němu získat přístup na 4 hodiny přes SOA Sendbox. Trial verze je lokalizovaná pouze do angličtiny. Jinak lze získat nástroj lokalizovaný mimo jiné do francouzštiny, japonštiny, němčiny a španělštiny. Po spuštění nástroje se otevřou dvě okna. Jedno pro modelování a druhé pro nápovědu. Uživatelské prostředí je vcelku příjemné, lze ho i customizovat. Samotné modelování není tak intuitivní a vizuálně příjemné, jak by se dalo očekávat. Např. Power Designer nebo TIBCO Business Studio je uživatelsky mnohem přívětivější. Co se týká nápovědy, je vcelku dobře strukturovaná a popisuje základní práci s nástrojem. Dále je v nabídce tutoriál, denní tipy a odkaz na webové stránky, kde je support pro uživatele a diskusní fórum či jiné rady. System Architekt umožňuje modelovat téměř 40 druhů diagramů. Mezi základní patří diagram procesů, tříd, datových toků, organizační či metamodel. Dále pak podporuje diagramy UML 2.0 diagram aktivit, komponent, užití, tříd, kontextový, sekvenční a jiné. Datové modelování umožňuje na úrovni objektové, fyzické i logické. Nástroj nepodporuje správu verzí a ani správu týmu. 38

39 UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ Obrázek 25: Ukázka uživatelského rozhraní Rational System Architect (zdroj: autor) MINIMÁLNÍ SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY: Verze OS: MS Windows XP, 7, Vista; MS Windows Server 2008 nebo 2003 Procesor: Pentium - class PC, 2 GHz nebo vyšší Paměť: 1 GB RAM Místo na disku: 3,5 GB NOVINKY ČI VYLEPŠENÍ VE VERZI SOA Add-on (doplněk pro Firefox) XML Architect Design Jazz/OSLC integrace Procesní modelování: BPMN 2.0 DoDAF 2.0 (Department of Defence Architucture Framework) Zlepšení přístupové kontroly Vylepšení SA/ERP Podpora Cognos 10.1 Podpora MS Office 2010 Export obrázků jpg, png Export PDF, Html, XML Metamodelování UML 2.0 Programovací jazyky: Java, CORBA, Visual Basic, XSD 39

40 SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY: Rational Modeler Rational Rose Data Modeler Rational Software Architect UKÁZKY MODELŮ Obrázek 26: Ukázka Process modelu (zdroj: autor) Obrázek 27: Ukázka Class diagramu(zdroj: autor) 40

41 TIBCO BUSINESS STUDIO COMMUNITY EDITION Producent TIBCO Software, Inc. Vznik nástroje 2004 Poslední verze Rok poslední verze 2010 Demoverze freeware Web Významní zákazníci Vodafone, Delta Air Lines, CitibankAsia, FederalRailway OBECNÁ CHARAKTERISTIKA TIBCO Business Studio je nástroj vyvíjený společností TIBCO Software Inc. Společnost sídlí v Rotterdamu, Nizozemské království, přičemž v Praze (ČR) má také svoji pobočku. TIBCO Software bylo založeno v roce 1997 a od té doby se značně rozrostlo, dnes má po světě pobočky v 53 zemích. Na založení se podíleli Reuters Holding a Cisco Systems. [18] TIBCO Software se nejprve zabývalo telekomunikačními službami, postupně svůj zájem rozšířilo a nabízí řešení pro další odvětví jako zákaznický servis, finanční služby, státní správa, pojišťovnictví, farmaceutika, výroba, telekomunikace, utility, obchod a technologie, péče o zdraví a maloobchod. Produkty společnosti jsou zaměřeny na oblasti SOA, BPM Bisuness Process Management, Cloud a Business Optimization. V předchozí práci z roku 2010 byla popsána verze z roku Nyní se zaměříme na verzi a novinky, které s sebou přináší. TIBCO Business Studio je modelovací nástroj, který je k dispozici ve freeware licenci. Ve verzi lze využít následujících modelů: Business Object Model, Persistent Business Object Model, Concept Model, Organization Model, Process Package. TIBCO Business Studio má uživatelsky přívětivé prostředí, ve kterém se začátečník vcelku rychle zorientuje. Okno je rozděleno do několika částí, přičemž uživatel si může upravit prostředí dle svých potřeb. Při případných problémech je máte k dispozici přehlednou nápovědu a na webových stránkách TIBCO i několik videotutoriálů. Nevýhodou je snad chybějící lokalizace do češtiny, nástroj včetně nápovědy je pouze v angličtině. Při modelování lze snadno editovat objekty, nemusíme otevírat okno s vlastnostmi. Nástroj je vcelku intuitivní, naznačí další možné kroky, při najetí myší na objekt zobrazí popisek a především si hlídá správnost vztahů mezi objekty. Nástroj podporuje správu verzí, i když úložiště je otázkou komerční sféry (př. Oracle, MS-SQL, DB2). Dále pak je možné využít správy týmu, kde lze sledovat práci jednotlivých členů. 41

42 UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ Obrázek 28: Ukázka uživatelského rozhraní Tibco Business Studio (zdroj: autor) MINIMÁLNÍ SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY: Verze OS: MS Windows XP, 7, Vista; MS Windows Server 2003 nebo 2008, Linux 2.4+ Paměť: 512 MB RAM Místo na disku: 700 MB ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI: Platforma: Eclipse Procesní modelování BPMN 1.2 Pro datové modelování UML 2.0, případně může být využito získání dat pomocí WSDL Import: XML, WSDL, XPDL 2.1 (ARIS, MS Visio) Export: XPDL 2.1, WSDL, XML, export obrázků jpg Programovací jazyk: Java NOVINKY VERZE A VERZE 3.4 Analýza projektu Odděluje pohled vývojářský a obchodní Vylepšení tvorby dokumentací Automatické integrace dat a procesů Plánování týmového scénáře (rozvrh týmu, přidělení úkolu) Podpora TIBCO ActiveMatrix BPM a TIBCO silver BPM Simulace projektů a jejich reporting Testovací formuláře 42

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft Tomáš Kantůrek IT Evangelist, Microsoft Správa a zabezpečení PC kdekoliv Jednoduchá webová konzole pro správu Správa mobilních pracovníků To nejlepší z Windows Windows7 Enterprise a další nástroje Cena

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

ArcGIS for Server. V oblasti správy, vizualizace a zpracování prostorových dat nabízí ArcGIS for Server tyto možnosti:

ArcGIS for Server. V oblasti správy, vizualizace a zpracování prostorových dat nabízí ArcGIS for Server tyto možnosti: ArcGIS for Server ArcGIS for Server ArcGIS for Server je komplexní nástroj, který představuje platformu pro poskytování GIS služeb umožňujících pořizování, správu a analýzu prostorových dat a jejich vizualizaci.

Více

Nástroje pro tvorbu wireframes

Nástroje pro tvorbu wireframes Nástroje pro tvorbu wireframes Tento dokument stručně popisuje dostupné nástroje, které slouží pro tvorbu modelů stránek, tzv. wireframes. Michal Pařízek v červnu 2009 vyzkoušel celkem sedm nástrojů, z

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

Přehled nástrojů CABE (modelování podniku) na tuzemském trhu Srovnání nástrojů pomocí modelování vybraného procesu

Přehled nástrojů CABE (modelování podniku) na tuzemském trhu Srovnání nástrojů pomocí modelování vybraného procesu 4IT450 Přehled nástrojů CABE (modelování podniku) na tuzemském trhu Srovnání nástrojů pomocí modelování vybraného procesu Jaroslav Veselý Martin Musil Zuzana Bauerová Michal Vlček Léto 2009/2010 Obsah

Více

Příprava dat v softwaru Statistica

Příprava dat v softwaru Statistica Příprava dat v softwaru Statistica Software Statistica obsahuje pokročilé nástroje pro přípravu dat a tvorbu nových proměnných. Tyto funkcionality přinášejí značnou úsporu času při přípravě datového souboru,

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

Správa dat v podniku. MI-DSP 2013/14 RNDr. Ondřej Zýka, ondrej.zyka@profinit.eu

Správa dat v podniku. MI-DSP 2013/14 RNDr. Ondřej Zýka, ondrej.zyka@profinit.eu Správa dat v podniku MI-DSP 2013/14 RNDr. Ondřej Zýka, ondrej.zyka@profinit.eu Obsah o Důležité oblasti pro správu, uchovávání a využívání dat v podniku Něco z historie Řízení dat na úrovni podniku Data

Více

Office Synchronizer Poznámky k verzi. Verze 1.61

Office Synchronizer Poznámky k verzi. Verze 1.61 Office Synchronizer Poznámky k verzi Verze 1.61 Sídlo společnosti Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 5475 Kellenburger Road Dayton, Ohio 45424-1099 USA Tel: +1-937-233-8921

Více

IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1

IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1 IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1 Reporting a Monitoring Ondřej Bláha CEE+R CoP Team / Tivoli Storage Team Leader Září 2010 2010 IBM Corporation TSM 6: Reporting

Více

Aplikační programové vybavení

Aplikační programové vybavení Aplikační software Aplikační software Programy z nejrůznějších oblastí využití počítače. Dnes existují stovky programů a u každého druhu pak často desítky konkrétních programů, které s větším nebo menším

Více

Databáze s tisíci uložených procedur. Pavel Bláhovec, DiS www.blahovec.cz pavel@blahovec.cz

Databáze s tisíci uložených procedur. Pavel Bláhovec, DiS www.blahovec.cz pavel@blahovec.cz Databáze s tisíci uložených procedur Pavel Bláhovec, DiS www.blahovec.cz pavel@blahovec.cz Kdo jsem 1/2 Vývojem software se zabývám přes 15 let Mobilní aplikace pro obchodníky Wella PageMaker plug in pro

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+

Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+ Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+ O společnosti IBA CZ Společnost IBA CZ je vývojovým centrem nadnárodní korporace IBA Group, které se specializuje na zakázkový vývoj software

Více

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování X36SIN: Softwarové inženýrství Životní cyklus a plánování 1 Kontext Minule jsme si řekli, co to je deklarace záměru, odborný článek, katalog požadavků, seznam aktérů a seznam událostí. Seznam aktérů a

Více

ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky. www.ids-scheer.cz

ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky. www.ids-scheer.cz ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky www.ids-scheer.cz Agenda Představení IDS Scheer ARIS Platform Scénáře možné spolupráce Vybudování komplexní

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

www.infopanels.eu Instalace demoverze

www.infopanels.eu Instalace demoverze www.infopanels.eu Instalace demoverze SOLUTIONS Instalace demoverze Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.infopanels.eu www.elvac.eu Obchod: +420 597 407 511 solutions@infopanels.eu +420 597 407 511

Více

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Microsoft Windows Server System Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Přehled Země: Česká republika Odvětví: Služby, zábavní průmysl Vedení

Více

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití Programové prostředky PC - 5 Informatika 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah: Vrstvy programového

Více

Tvorba PDF Práce s Adobe Acrobatem

Tvorba PDF Práce s Adobe Acrobatem Tvorba PDF Práce s Adobe Acrobatem Ivo Šnábl Web studio Institut biostatistiky a analýz MU snabl@iba.muni.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců

Více

Business Intelligence nástroje a plánování

Business Intelligence nástroje a plánování Business Intelligence nástroje a plánování pro snadné reportování a vizualizaci Petr Mlejnský Business Intelligence pro reporting, analýzy a vizualizaci Business Intelligence eporting Dashboardy a vizualizace

Více

Novinky ve Visual Studio 2010. Tomáš Kroupa Tomas.Kroupa@hotmail.com

Novinky ve Visual Studio 2010. Tomáš Kroupa Tomas.Kroupa@hotmail.com Novinky ve Visual Studio 2010 Tomáš Kroupa Tomas.Kroupa@hotmail.com O čem si dnes řekneme Visual studio 2010 (beta 2) Jazyk C# 4.0 ASP.NET 4.0.NET 4.0 Visual Studio 2010 Beta 2 Jak získat Testovací verze

Více

Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO

Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO Informace, doporučení a nutná nastavení pro zajištění správné funkce Pinel Plus v OS Windows a Linux Ochranné známky HIPPO je registrovaná ochranná známka společnosti

Více

Základní informace. Modelování. Notace

Základní informace. Modelování. Notace Základní informace BPMS = business process management systems - systémy pro modelování a optimalizace business procesů uvnitř organizace BPMN = business process modeling notation - součást BPMS, notace

Více

Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu

Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu Autoři: Jan Bednář Kateřina Hawlová Miroslav Jun Luděk Sefzig Václav Hnilička OBSAH Úvod... 7 Komerční nástroje... 10 Nástroje s repository... 11 eclarus... 12 Popis...

Více

Úvodní list. Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 01 32/10

Úvodní list. Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 01 32/10 Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 01 32/10 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

Analýza a Návrh. Analýza

Analýza a Návrh. Analýza Analysis & Design Návrh nebo Design? Design = návrh Není vytváření použitelného uživatelského prostředí (pouze malinká podmnožina celého návrhu) Často takto omezeně chápáno studenty nedokáží si představit,

Více

Lotus Quickr - ECM Integrace s LD/LN aplikacemi. Ing. Josef Homolka VUMS Legend

Lotus Quickr - ECM Integrace s LD/LN aplikacemi. Ing. Josef Homolka VUMS Legend Lotus Quickr - ECM Integrace s LD/LN aplikacemi Ing. Josef Homolka VUMS Legend Lotus Symposium 2010 Co nám přinesl systém ISDS?? Informační Systém Datových Schránek 2 Otázku Kam s ním? 3 Ptáte se s čím?

Více

Přehled CASE nástrojů na tuzemském trhu

Přehled CASE nástrojů na tuzemském trhu Přehled CASE nástrojů na tuzemském trhu Popis a specifikace Autoři: Bc. Lukáš Peroutka Bc. Daniel Kobrle Bc. Jan Jurečka Bc. Václav Podlipný V Praze 20.12.2011 Obsah Úvod... 5 Komerční nástroje... 6 eclarus...

Více

Excel a externí data KAPITOLA 2

Excel a externí data KAPITOLA 2 Excel a externí data KAPITOLA 2 V této kapitole: Připojení databáze Microsoft Access Data z webových stránek a z textových souborů Data z databází Program Microsoft Query Práce se soubory typu XML Velkou

Více

Téma Školitel Počet dní Moderní principy řízení výrobního podniku

Téma Školitel Počet dní Moderní principy řízení výrobního podniku Katalog školení QAD Školení probíhají na adrese: Minerva ČR, Skálova 2490, Tábor začátek 9:00 hod do cca 16 hod Minerva ČR, AT Tower Pražákova 69, Brno začátek 9:00 hod do cca 16 hod cena 4000Kč/osoba,

Více

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr 5/2010 IBM Content Manager Collaboration Edition O produktu IBM Content Manager Collaboration Edition IBM Content Manager Collaboration

Více

Prezentace programu. Tento dokument obsahuje stručný náhled na systém. Max Communicator 9. Program pro podnikovou energetiku. Výrobce a distributor

Prezentace programu. Tento dokument obsahuje stručný náhled na systém. Max Communicator 9. Program pro podnikovou energetiku. Výrobce a distributor Max Communicator 9 prezentace 2014 Prezentace programu Tento dokument obsahuje stručný náhled na systém Max Communicator 9 Program pro podnikovou energetiku Výrobce a distributor Poslední revize 10. dubna

Více

Informace. OpenScape Web Collaboration

Informace. OpenScape Web Collaboration Informace OpenScape Web Collaboration OpenScape Web Collaboration je škálovatelné, bezpečné a vysoce spolehlivé řešení webové konference pro podniky všech velikostí. Communication for the open minded Siemens

Více

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření 501M012.N01 11/11/2011 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

TECHNIKY A CASE NÁSTROJE VÝVOJE IS

TECHNIKY A CASE NÁSTROJE VÝVOJE IS TECHNIKY A CASE NÁSTROJE VÝVOJE IS Doc. Ing. B. Miniberger, CSc Bankovní institut, VŠ (9.10. 2008) Doc. Miniberger, BIVŠ Cíle předmětu Seznámení se s problematikou vývoje informačních systémů pomocí CASE

Více

O projektu OpenOffice.org a IBM OS/2 OS/2 a Open Source

O projektu OpenOffice.org a IBM OS/2 OS/2 a Open Source O projektu OpenOffice.org a IBM OS/2 OS/2 a Open Source Filip Molčan molcanf@openoffice.org Konference Warpstock Czech Republic 2005 Liberec - 16. 7. 2005 Obsah prezentace Minulost a současnost OpenOffice.org

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Techniky a CASE nástroje vývoje IS přednáškový blok 3

Techniky a CASE nástroje vývoje IS přednáškový blok 3 Techniky a nástroje vývoje IS přednáškový blok 3 doc. Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D buchalc@vse.cz Agenda pro návrh databáze nástroje pro podporu vývoje IS příklad Astah nástroje pro řízení projektu nástroje

Více

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI Cyril Klimeš a) Jan Melzer b) a) Ostravská univerzita, katedra informatiky a počítačů, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, ČR E-mail: cyril.klimes@osu.cz b) DC Concept

Více

Implementace SOA v GE Money

Implementace SOA v GE Money 3 Shared Experience Informační systémy a integrace Implementace SOA v GE Money Vybudování fungující SOA architektury a zavedení konceptu Enterprise Service Bus přineslo GE Money moderní a flexibilní IT

Více

Telelogic Focal Point využití pro řízení a optimalizaci projektového portfolia Verze 1.0

Telelogic Focal Point využití pro řízení a optimalizaci projektového portfolia Verze 1.0 DISTRIBUTOR White Paper Verze 1.0 Ing. Jiří Gryc 26.4.2007 Tento dokument ve stručnosti představuje možnost využití špičkového Telelogic Focal Point pro řízení a optimalizaci projektového portfolia. Další

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

Nápověda k aplikaci EA Script Engine

Nápověda k aplikaci EA Script Engine Nápověda k aplikaci EA Script Engine Object Consulting s.r.o. 2006 Obsah Nápověda k aplikaci EA Script Engine...1 1. Co je EA Script Engine...2 2. Důležité upozornění pro uživatele aplikace EA Script Engine...3

Více

Komponenta Human Task v Oracle SOA Suite

Komponenta Human Task v Oracle SOA Suite Komponenta Human Task v Oracle SOA Suite Marek Rychlý Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Ústav informačních systémů Přednáška pro IOA 19. listopadu 2014 Marek Rychlý Komponenta

Více

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA & PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA / PAVEZA LIGHT Intranetová aplikace PAVEZA (a její odlehčenější verze PAVEZA LIGHT) jako velmi efektivní elektronický

Více

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta VirtualBox desktopová virtualizace Zdeněk Merta 15.3.2009 VirtualBox dektopová virtualizace Stránka 2 ze 14 VirtualBox Multiplatformní virtualizační nástroj. Částečně založen na virtualizačním nástroji

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

OFFICE 365 popis služeb

OFFICE 365 popis služeb OFFICE 365 popis služeb Obsah OFFICE 365... 3 Office Professional Plus... 3 Exchange Online... 4 SharePoint Online... 4 Lync Online... 4 Office 365 pro každého... 5 Office 365 pro Small Business a Professional...

Více

Využití CASE nástrojů ve vývojářské firmě

Využití CASE nástrojů ve vývojářské firmě Vysoká škola ekonomická v Praze, Nám. W. Churchilla 3, 130 67 Praha 3 Využití CASE nástrojů ve vývojářské firmě CASE Computer Aided Systems Engineering 4IT450 Nela Jakubičková Michal Novák Miroslav Novák

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Poznámky k vydání pro Kerio Workspace 2.0.1

Poznámky k vydání pro Kerio Workspace 2.0.1 Poznámky k vydání pro Kerio Workspace 2.0.1 Datum: 31. července 2012 2012 Kerio Technologies. Všechna práva vyhrazena. 1 O aplikaci Kerio Workspace Kerio Workspace je serverový softwarový produkt, který

Více

UML: Unified Modeling Language

UML: Unified Modeling Language UML 1 UML: Unified Modeling Language Systém kombinace softwaru, hardwaru, dat a uživatelů, která umožňuje řešení konkrétního problému Vývoj systémů vytváření systémů pro klienta Vývoj probíhá na základě

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian SOFTWARE 5P Instalace SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 16 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)... 3 Instalace databáze...

Více

Mapový server Marushka. Technický profil

Mapový server Marushka. Technický profil Technický profil Úvodní informace Mapový aplikační server Marushka představuje novou generaci prostředků pro publikaci a využívání dat GIS v prostředí Internetu a intranetu. Je postaven na komponentové

Více

Zoner DAM. Systém komplexního zpracování fotografické dokumentace s centrálním datovým úložištěm

Zoner DAM. Systém komplexního zpracování fotografické dokumentace s centrálním datovým úložištěm Zoner DAM Systém komplexního zpracování fotografické dokumentace s centrálním datovým úložištěm Producent: Technologický partner: ZONER software, a. s. ANECT a. s. Úvod Digitální fotografická dokumentace

Více

SOFTWARE. Programové vybavení počítače

SOFTWARE. Programové vybavení počítače SOFTWARE Programové vybavení počítače Obsah Software Operační systém (OS) Aplikační software Licence Software Softwarem rozumíme veškeré programové vybavení počítače Program Obsahuje instrukce, podle kterých

Více

Využití SysML pro tvorbu modelů v systémovém inženýrství

Využití SysML pro tvorbu modelů v systémovém inženýrství Využití SysML pro tvorbu modelů v systémovém inženýrství Antonín Srna, Ústav informatiky, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně, xsrna2@mendelu.cz Abstrakt Článek se zaobírá univerzálním

Více

Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013. Od Indoše ke Cloudu

Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013. Od Indoše ke Cloudu Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013 Od Indoše ke Cloudu Jediná jistota je změna Rychlost vstupu na trh, zvyšování efektivity, zjednodušení funkčnosti, snižování nákladů Obtížnost řízení a kontroly

Více

VY_32_INOVACE_INF.19. Inkscape, GIMP, Blender

VY_32_INOVACE_INF.19. Inkscape, GIMP, Blender VY_32_INOVACE_INF.19 Inkscape, GIMP, Blender Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 INKSCAPE Inkscape je open source

Více

Nové vývojové nástroje i5/os Rational Developer for System i V7.1

Nové vývojové nástroje i5/os Rational Developer for System i V7.1 Nové vývojové nástroje i5/os Rational Developer for System i V7.1 Aleš Petr, IBM ČR Konference COMMON 18. 20. května 2008 ales_petr@cz.ibm.com Agenda Rational Application Developer for System i V7.1 Novinky

Více

Ekonomický systém WinStrom 10

Ekonomický systém WinStrom 10 IT Strategie Ekonomický systém WinStrom 10 Miloš Grásgruber WinStrom je ekonomický systém, který má na českém trhu dlouhou historii. V případě verze WinStrom 10 se však jedná o zcela novou generaci systému,

Více

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Informační systémy Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Úvod - co možná umíte z předmětu SWENG Rozdělení IT Architektura IS Klíčový prvek řízení IS z něj vycházejí detailní analytické i plánovací charakteristiky

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. REVIZEview

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. REVIZEview UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REVIZEview Copyright ILLKO, s.r.o., 2007 Windows je zapsaná ochranná známka společnosti Microsoft. Všechny ostatní zmíněné ochranné známky a autorská práva jsou vlastnictvím svých

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365 Microsoft Dynamics NAV 2015 Co je nového? Microsoft Dynamics NAV je systém pro řízení firmy, který se snadno implementuje a používá. Zároveň je dostatečnou oporou pro všechny vaše obchodní ambice. Rychlejší

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina

OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina 60 Anotace Ve spolupráci FNO Ostrava a VŠB-TU vzniká informační systém pro krevní centra, jehož hlavní úlohou je nabídka jednoduchého

Více

Principy UML. Clear View Training 2005 v2.2 1

Principy UML. Clear View Training 2005 v2.2 1 Principy UML Clear View Training 2005 v2.2 1 1.2 Co je touml? Unified Modelling Language (UML) je univerzálníjazyk pro vizuální modelování systémů Podporuje všechny životní cykly Mohou jej implementovat

Více

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014 Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia Integrační platforma innosys Květen 2014 Technologické trendy 2014 Narušitelé zavedených postupů Kognitivní analýza Industrializace zdrojů mas Blízká setkávání

Více

DAMAS. Flexibilní platforma pro energetiku a utility

DAMAS. Flexibilní platforma pro energetiku a utility DAMAS Flexibilní platforma pro energetiku a utility > > Stavebnice pro tvorbu obchodních a technických informačních systémů > > Použití v energetice, utilitách a obecně pro data s časovým rozměrem > >

Více

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Vytvořil TEMEX, spol. s r. o. Obsah 1. Úvod... 2 Formáty... 2 Cena... 2 2. Systémové požadavky... 3 Interaktivní PDF verze... 3 HTML

Více

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace 9. Software: programové vybavení počítače, aplikace Software (SW) je programové vybavení počítače, které nám umožňuje faktickou práci na počítači tvorbu dokumentů, tabulek, úpravy obrázků, elektronickou

Více

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint w w w. e d u - l e a r n i n g. c z Konfucius* řekl: Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším,

Více

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření 502M012.N00 11/11/2011 www.dobry-foto.cz www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní

Více

Korporátní identita - nejcennější aktivum

Korporátní identita - nejcennější aktivum Korporátní identita - nejcennější aktivum Luděk Šafář Services Team Leader lsafar@novell.cz 03/13/2006 Standardní prostředí IT prostředí je diverzifikované a komplexní Administrativní činnosti jsou manuální

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Pro jednoduchou centralizovanou správu tiskáren a multifunkčních systémů ŘÍZENÍ PROVOZU SNADNÁ METODA PRO SPRÁVU VAŠICH TISKÁREN A MULTIFUNKČNÍCH SYSTÉMŮ Udržet

Více

Wonderware InTouch 2012 R2 Co je nového

Wonderware InTouch 2012 R2 Co je nového Wonderware InTouch 2012 R2 Co je nového Ivan Picek Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware InTouch je oblíbený software pro vizualizaci, sběr dat a supervizní řízení technologických procesů kategorie

Více

1.2 Operační systémy, aplikace

1.2 Operační systémy, aplikace Informační a komunikační technologie 1.2 Operační systémy, aplikace Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 Programy (Software - SW) V informatice se takto označují všechny samospustitelné soubory které

Více

Aktualizace a zabezpečení systémů Windows

Aktualizace a zabezpečení systémů Windows Aktualizace a zabezpečení systémů Windows Microsoft Windows Server Update Services 2006, Microsoft Corporation Česká republika Aktualizace a zabezpečení systémů Windows pomocí služby Microsoft Windows

Více

ArcGIS Online Subscription

ArcGIS Online Subscription ArcGIS Online Subscription GIS pro organizace ArcGIS Online je GIS v cloudu. Poskytuje služby GIS v prostředí internetu, ať už se jedná o úložné místo, publikaci mapových a geoprocessingových služeb, nebo

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Obsah: Edu-learning pro firmy a organizace... 2 Varianty nasazení... 2 A. Systém umístěný v lokální síti zákazníka... 3 B. Systém umístěný

Více

Tomáš. Kutěj. Technical Solution Specialist Office platform

Tomáš. Kutěj. Technical Solution Specialist Office platform Tomáš Kutěj Technical Solution Specialist Office platform Úvodem Word Excel InfoPath Outlook OpenXML Programs Servers Services Applications Servers Office Live Server Programs Servers Services Services

Více

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 MIS Manažerský informační systém pro Ekonomický informační systém EIS JASU CS Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Poslední aktualizace dne 5.8.2014 MÚZO Praha s.r.o. je certifikováno

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

Tisková konference VSCloud

Tisková konference VSCloud Tisková konference VSCloud Damir Špoljarič (ředitel projektu VSCloud) Jan Martinů (technický ředitel a vedoucí vývoje VSCloud) Pavel Foltýn (PR Manager) Program tiskové konference: 10.15 10.20 Úvod 10.20

Více

Zátěžové testy aplikací

Zátěžové testy aplikací Zátěžové testy aplikací Obsah Zátěžové testy v životním cyklu vývoje software Kdy a proč provádět zátěžové testy Projekt zátěžového testu Fáze zátěžového testu Software pro zátěžové testy Zátěžové testy

Více