Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky"

Transkript

1 Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Sociální poradenství v exekučním řízení Social counseling in enforcement proceedings Bakalářská diplomová práce Vendula Jíchová Vedoucí práce: Mgr. Pavel Veselský, PhD. Olomouc 2013

2 Autorské prohlášení Prohlašuji tímto, že jsem tuto bakalářskou práci na téma Sociální poradenství v exekučním řízení vypracovala samostatně a uvedla v ní veškerou literaturu a ostatní zdroje, které jsem použila. V Olomouci, dne Vendula Jíchová 2

3 Obsah Úvod 5 1 Poradenství Vymezení a charakteristické rysy poradenství Sociální poradenství Formování sociálního poradenství Definice a principy sociálního poradenství Teorie a metody používané v poradenství Poradenský team 13 2 Sociální poradenství v exekučním řízení Důsledky nesplaceného dluhu Vývoj exekucí v České republice Význam sociálního poradenství v exekučním řízení Cíle poradenství Podstata exekučního řízení Obrana povinného Návrh na zastavení exekuce Řešení exekuce Odklad exekuce Splátkový kalendář a přiměřenost exekuce Rozpočet domácnosti 29 Praktická část 33 1 Cíl výzkumu 34 2 Metody zpracování a analýza dat 34 3 Charakteristika vzorku respondentů Základní údaje o výzkumném vzorku Průběh rozhovorů Etická dimenze problému 39 4 Interpretace dat Základní povědomí o závazku Hospodaření s domácím rozpočte m 43 3

4 4.3 Využívání zdrojů v oblasti regulace příjmů a výdajů Okolnosti a preference finančního vzdělávání 50 Závěr 53 Seznam použité literatury 58 Příloha 61 Anotace 65 4

5 Úvod Tato práce se zabývá problematikou dluhového poradenství se zaměřením na exekuční řízení jako samostatné odnože sociálního poradenství. Jejím cílem je vymezit základní rámec činnosti sociálního pracovníka při poskytování této služby veřejnosti. Jedná se o aktuální téma, neboť v současnosti se Česká republika potýká se vzrůstající zadlužeností domácností. Ke specifickému zaměření na sociální poradenství v exekučním řízení mě přivedla zkušenost ze studijní praxe. Během několika dní strávených na pracovišti specializované poradny pro dlužníky jsem vypozorovala, že většina klientů s exekucemi přichází do poradny s jasnou zakázkou, a to oddlužením. Z oddlužení se stal trend, neboť je mnohdy prezentováno jako jediné řešení dluhových problémů, jako obrana před exekutory. Ne všichni dlužníci však do procesu oddlužení vstupují s poctivým záměrem, což se může v důsledku vymstít, neboť pravidla pro podání insolvenčního návrhu jsou přísná a jasně stanovená. Oddlužení by mělo řešit především případy krajní předluženosti, nikoliv případy, kdy se dlužník snaží vyhnout exekuci. Dlužník by měl exekuci přijmout, jelikož jde o zákonný důsledek nesplaceného dluhu vůči věřiteli. Měl by se proto snažit dluh uhradit, neboť jen tak se poučí do budoucna. Smyslem práce je představit možnosti, jak lze klienta exekučním řízením provázet a pomoci mu postupně dostát všem jeho závazkům. Současně je ovšem nutné klienta motivovat k osvojení správných návyků v oblasti hospodaření s domácím rozpočtem, protože jen tak může obstát v reálném životě. Exekuční právo pamatuje i na přechodně tíživé životní situace, do kterých se dlužník může dostat, a tak v následujících kapitolách nastíním, jaké možnosti postupu práce se nám v tomto kontextu nabízí. Měli bychom klienty vést k odpovědnosti za své závazky a zvyšovat jejich platební morálku, poněvadž nezmění-li se dlužníkovo myšlení a schopnost nakládat s penězi, může v dluhové pasti opakovaně uvíznout. 5

6 V práci se snažím postupovat od obecného vymezení poradenské činnosti přes sociální poradenství jako základní metodu sociální práce. Předkládám základní definice, principy a věnuji se i výchozím teoriím a metodám. Poté se již konkrétněji zabývám vymezením dluhu, analýzou příčin jeho vzniku, růstu zadluženosti a jejich následků, abych tak mohla plynule přejít k významu poradenství v exekučním řízení a jeho cílům. Cíle poradenství však nelze docílit bez znalosti podstaty exekučního řízení, a proto se věnuji i možnostem řešení jednotlivých situací a na závěr předkládám hospodaření domácnosti s exekucí a jejím rozpočtem, což je základní esence dluhového poradenství. 1. Poradenství Poradenská činnost je služba rozšířená v mnoha oblastech života. Poradcem může být advokát i finanční specialista. V této práci se zaměřím na poradenství v tzv. pomáhajících profesích, které se od předchozích uvedených profesí liší tím, že je založeno na adekvátním poradenském vztahu mezi klientem a poradcem. Základy poradenství můžeme hledat již v počátcích lidstva, jelikož dle Schavela vznik poradenské činnosti anticipovala výchova, kterou autor chápe jako způsob předávání poznatků a zkušeností o světě a člověku. 1 Píše, že: Tam, kde je výchova, je i vedenie a kde je nedostatek skúsenosti, tam prichádza ke slovu rada. 2 Je nutné rozlišovat mezi raděním a poradenstvím, poněvadž radění můžeme vnímat jako aktivní sociální angažovanost člověka (laické poradenství), avšak profesionální poradenství vyhledáváme v situacích, kde se ostýcháme s problémem svěřit blízkým osobám nebo pochybujeme o jejich odborných kompetencích. Samotný pojem poradenství je odvozen od slova radit a implikuje mylnou představu, že poradce je zde od toho, aby dával hotové rady a znal řešení každého problému. Z Gaburova pohledu by však poradce měl být jen katalyzátorem, který 1 SCHAVEL, M., OLÁH, M. Sociálne poradenstvo a komunikácia. 2.vyd. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžběty, s tamtéž, s

7 pomáhá klientovi redukovat emocionální napětí, hledat možnosti řešení problému a pochopit kauzalitu jednání. 3 Z hlediska historické geneze lze dle Košča identifikovat čtyři úrovně poradenské činnosti 4 : radenie ako interindividuálná komunikácia človeka s človekom, jednotlivcom a skupinou, poradenská činnost ako rola v spoločenstve, poradenská činnost ako aspekt a funkcia rozvinutých moderných profesií, poradenstvo ako samostatná, špecializovaná a profesionálná činnost. Z uvedeného vyplývá, že se poradenství rozvíjelo tak, jak rostly nároky na jednotlivce. Smyslem poradenství tedy je pomoci člověku aktuálně se zorientovat v čím dál složitějších požadavcích společnosti Vymezení a charakteristické rysy poradenství V předchozí kapitole jsem uvedla rozdíl mezi laickým poradenstvím (raděním) a poradenstvím jako profesionální činností. Nyní se zaměřím na to, jak je chápán samotný pojem poradenství. Koščo charakterizuje poradenství jako: komplexný a multidisciplinárny systém špeciálnych služieb (ekonomických, sociálnych, pedagogických, zdravotníckych, psychologických, informačných a pod) na pomoc pri zabezpečovaní vývinových potrieb človeka, aby mohol optimálne využívať podmienky poskytované spoločnosťou a efektívne riešiť úlohy a roly, náročné a tranzitné situácie, krízy a konflikty, rozvíjať svoju individualitu v priebehu celej svojej životnej cesty. 6 3 GABURA, J. Sociálne poradenstvo. 1. vyd. Bratislava: Občanské sdruženie Sociálna práca, s KOŠČO, J. A KOL. Poradenská psychológia. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladatelství v Bratislavě, s SCHAVEL, M., OLÁH, M. Sociálne poradenstvo a komunikácia. 2.vyd. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžběty, s KOŠČO, J. A KOL. Poradenská psychológia. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladatelství v Bratislavě, s

8 Přistoupíme-li k poradenství z komplexního hlediska, dospějeme pak k následujícím charakteristickým rysům, které dle Schavela s Oláhem platí i pro sociální práci jako obor a to 7 : interdisciplinární charakter (na teorii a praxi se podílí více vědních oborů) institucionalizovaný charakter (odehrává se v různých institucích) multisférový charakter (není jen individualistické) profesionalizovaný charakter (je vykonáváno vzdělanými odborníky) procesuální charakter (není jednorázové, ale zaměřuje se na problémy kontinuálně, tedy odehrávající se v čase) personalistický charakter (problém vnímá v rámci osobnosti jako celku) biodromální charakter (pomoc nabízí ve všech etapách života člověka) formativní a rozvíjející charakter (poradenství jako součást výchovy a seberozvíjení). Uvedené rysy odráží skutečnost, že se poradenství zaměřuje na široké spektrum problémů a není v možnostech jednotlivce, aby pojal kvantum vědomostí z každého oboru. V praxi tak nacházíme poradenství ve školství (např. pedagogicko-psychologické poradny), poradenství ve zdravotnictví (poradny pro matku a dítě), profesní poradenství, církevní poradny aj. Gabura v této souvislosti hovoří o poradenských systémech Sociální poradenství Pro ucelení tématu uvedu, co je míněno sociálním poradenstvím a zmíním se i o průběhu jeho formování. Přehledně sociální poradenství vymezuje Gabura, který vychází z myšlenky, že člověk je bytost sociální a každá sociální zkušenost se podílí na 7 SCHAVEL, M., OLÁH, M. Sociálne poradenstvo a komunikácia. 2.vyd. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžběty, s GABURA, J., PRUŽINSKÁ, J. Poradenský proces. s

9 formování jeho osobnosti a z předpokladu, že většina kolizí má sociální kořeny pramenící z interakce s druhými lidmi. Dále zdůrazňuje, že se sociální poradenství zaměřuje na řešení problémů v kontextu jedince a jeho sociálního prostředí a nikoliv na osobnost, její intrapsychické problémy a konflikty. Hovoříme pak o poradenství socioprocesu a psychoprocesu. Cílem sociálního poradenství je zajistit optimální fungování klienta při výkonu různých sociálních rolí Formování sociálního poradenství 10 Na následujících řádcích se zmíním o tom, jak se sociální poradenství formovalo v závislosti na proměnách a potřebách společnosti. Sociální poradenství jako metoda sociální práce se formovalo až na přelomu 19. a 20. století spolu s rozvojem sociální práce jako samostatné vědní disciplíny. U zrodu stáli odborníci z různých vědních oblastí, jako je medicína, pedagogika, sociologie a psychologie, kteří hledali řešení problémů svých klientů i nad rámec vlastních oborů. Rozvoj sociální práce výrazně ovlivnila 1. světová válka, kdy byly zakládány specializované poradny, které měly za cíl řešit aktuální problémy té doby, např. poradny pro matky s dětmi, aby se snížila kojenecká a dětská úmrtnost, sociálně zdravotní protituberkulózní poradny či poradny pro volbu povolání, aby se snížila rostoucí nezaměstnanost. Poradenství se stalo ve třicátých letech 20. století nejširším polem působnosti sociálních pracovnic. Většinou byly poradny zřizovány dobrovolnickými spolky, ale postupně se převáděly do působnosti veřejného sektoru a v roce 1932 existovaly poradny již skoro ve všech okresech. Po druhé světové válce přebírá dominantní úlohu v oblasti sociálních služeb stát. Po roce 1989 se objevují nové sociální problémy, které byly doposud neznámé nebo okrajové. Dochází k sociální anomii a je nutné hledat nové 9 GABURA, J. Sociálne poradenstvo. 1. vyd. Bratislava: Občanské sdruženie Sociálna práca, s MATOUŠEK, O., Základy sociální práce. 1. vyd. Praha: Portál, s

10 přístupy. Masivně narůstá počet nestátních organizací a novinkou je dobrovolnictví. Vznikají organizace sdružující instituce stejného typu a jednou z nich je i Asociace občanských poraden. Tyto organizace se stávají partnery státní správy při tvorbě zákonů, standardů a pravidel akreditace sociálních služeb. Popis rozsahu historického vývoje poradenství není primárním tématem této práce, blíže odkazuji na práci slovenského autora J. Košča Definice a principy sociálního poradenství Dále se zaměřím již konkrétně na definici sociálního poradenství spolu s jeho principy, neboť to, jakým způsobem chápeme podstatu sociálního poradenství, se odráží v celé naší praxi a ovlivňuje vztah s klienty. Zákon každému garantuje právo na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení. Pomoc musí vycházet z individuálně určených potřeb, musí působit na osoby aktivně, podporovat rozvoj samostatnosti, motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, a posilovat jejich sociální začleňování. 12 V 37 zákona o sociálních službách se dále hovoří o základním a odborném sociálním poradenství. Základní poradenství poskytuje potřebné informace přispívající k řešení nepříznivé sociální situace. Poradenství je základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb a poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy povinni tuto činnost zajistit. Odborné sociální poradenství je poskytováno s ohledem na konkrétní potřeby klienta v poradnách různého zaměření a zahrnuje i sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností. V zákoně se uvádí, že součástí odborného poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek. 11 KOŠČO, J. A KOL. Poradenská psychológia. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladatelství v Bratislavě, s zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 10

11 Přehlednou definici sociálního poradenství podává např. Paulík, který jej v rámci komplexu sociálních služeb chápe jako 13 : poskytování informací pomoc prosazovat práva a zájmy klientů výchovně vzdělávací a aktivizační služby osobám v nepříznivé situaci aktivně hledajícím řešení. Gabura o soc. poradenství píše jako o nástroji, který: pomáha človeku rozhodovať sa, konať spôsobom, ktorý je zmysluplný, konštruktívny a spoločensky užitočný. Umožňuje napĺňať sociálne potreby ľudí, ktorí sa často cítia ohrození, izolovaní, nepochopení 14 Matoušek označuje za poradenství v užším slova smyslu: poskytování informací, které si klient vyžádá a jež potřebuje k řešení svého problému. Za nejnáročnější cíl pak považuje, aby: klient získal nový pohled na sebe a na druhé lidi i potřebné nové dovednosti. 15 Z výše uvedeného vyplývá, že sociální pracovník má v procesu sociálního poradenství významné místo, neboť má za úkol zapojit klienta do aktivní participace na řešení problému, nikoliv jej situovat do pasivní role. Oláh a Schavel ve své práci uvádějí Scherpnerovy principy soc. poradenství, které uvedené dokreslují a to 16 : akceptovat jiné bez toho, abychom se s nimi identifikovali vytvářet pozitivní atmosféru a vztah důvěry individualizovat a respektovat autenticitu klienta zvolit tempo přiměřené klientovi pomáhat klientovi hledat konstruktivní řešení 13 PAULÍK, K. Vybrané poradenské a psychoterapeutické směry. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2009, s GABURA, J. Sociálne poradenstvo. 1. vyd. Bratislava: Občanské sdruženie Sociálna práca, s MATOUŠEK, O. Slovník sociální práce. 2.vyd. Praha: Portal, s SCHAVEL, M., OLÁH, M. Sociálne poradenstvo a komunikácia. 2.vyd. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžběty, s

12 neimponovat rychlými návody stanovovat realistické cíle motivovat klienta stávat se postupně nepotřebným. 1.4 Teorie a metody používané v poradenství V poradenství, stejně jako v psychoterapii můžeme vycházet z různých teoretických přístupů. V publikacích se setkáváme s odlišným dělením i počtem předkládaných směrů. Kratochvíl dělí směry na tři hlavní odlišné orientace, a to: dynamické, kognitivně-behaviorální a humanistické. 17 Tyto základní směry doplňuje přístup eklektický, integrativní a syntetický. 18 Jak vysvětluje Gabura: Metodologicky čistý dynamický prístup nie je typický pre sociálne poradenstvo, ale sociálny poradce môže účinne využívať niektoré jeho prvky pri práci s klientom. 19 Jako klíčové se v poradenství jeví využití kognitivně-behaviorálního přístupu, neboť učí překonávat potíže nácvikem žádoucího chování a myšlení během relativně krátké doby. V behaviorální oblasti se jedná o změnu klientova dysfunkčního chování a v kognitivní jde o změnu dysfunkčních kognitivních schémat. Obě sféry nelze pojímat odděleně, a tak došlo k integraci obou původně samostatných směrů. 20 Humanistický směr vnímá člověka jako aktivní bytost s potenciálem vlastního růstu. Zaměřuje se na rozvoj jeho prožívání, vlastních možností a naplňování životního smyslu. 21 Typickým představitelem je C. Rogers a jeho terapie zaměřená na člověka KRATOCHVÍL, S. Základy psychoterapie. 5.vyd. Praha: Portál, s tamtéž, s GABURA, J. Sociálne poradenstvo. 1. vyd. Bratislava: Občanské sdruženie Sociálna práca, s MOŽNÝ, P., PRAŠKO, J. Kognitivně behaviorální terapie. Úvod do teorie a praxe. Praha: Triton, s. 35 an. 21 KRATOCHVÍL, S. Základy psychoterapie. 5.vyd., Praha: Portál, s tamtéž, s. 53 an. 12

13 K volbě metod práce s klientem Novotná a Schimmerlingová trefně píše, že bychom se při výběru měli řídit charakterem problému a nikoliv přizpůsobovat problém metodě. Pracovník by měl disponovat znalostí širokého spektra metod práce s klientem, protože jen tak může pružně reagovat na potřeby klienta. Mnohé metody a postupy mohou být kombinovány. Znalost různých metod sociální práce umožňuje lepší orientaci v problému klienta, neboť pracovník snáze pronikne do hloubky prezentovaných obtíží. 23 Inspirativní výčet metod užívaných v poradenství nabízí publikace Poradenský proces od Gabury a Pružinské, kdy jako základní metodu každého poradenství uvádí informaci. 24 Výstižné je i Drydenovo mínění, že někteří klienti budou od poradenského procesu očekávat naučení konkrétních technik, jak se vypořádat s problémem a pro jiné bude prioritní zase vztah Poradenský team Na závěr této kapitoly se zmíním o významu teamové práce, která je vzhledem k provázanosti sociálních problémů s dalšími obory obligátní. Schavel s Oláhem za team považují jednotku tvořenou vzájemně se doplňujícími členy z různých souvisejících oborů, kteří směřují ke společnému cíli. Mezi členy dochází ke vzájemné výměně interakci a závislosti. Všichni mají stejně delegované pravomoci a odpovědnost za dosahování konečného cíle. Bezchybnou spolupráci a efektivitu zajišťuje koordinátor teamu. Teamová práce poskytuje komplexnější pohled na problém klienta a umožňuje efektivnější intervenci. Schavel s Oláhem 23 NOVOTNÁ, V., SCHIMMERLINGOVÁ, V. Sociální práce její vývoj a metodické postupy. Dotisk, Praha: Univerzita Karlova, s GABURA, J., PRUŽINSKÁ, J. Poradenský proces. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, s. 63 an. 25 DRYDEN, W. Poradenství. 1. vyd. Praha: Portál, s

14 uvádí, že teamová práce je spíše ojedinělá. Jednou z příčin může být nedostatečná kooperace mezi státní správou a soukromým sektorem. 26 Od obecného vymezení poradenství jako aktivní výměny informací, zkušeností a názorů sloužících k řešení určitých životních situací jsme se dostali ke konkrétním definicím sociálního poradenství a zákonnému ukotvení, které předkládá sociální poradenství nejen jako proces sloužící k předání informací, ale také jako výchovně vzdělávací a aktivizační službu, z čehož budu v následujících řádcích vycházet. Představila jsem i základní teorie a metody poradenství a zdůraznila jsem význam teamové práce, která by se měla stát nepsaným pravidlem běžné praxe. 2 Sociální poradenství v exekučním řízení V návaznosti na úvodní kapitolu představím problematiku sociálního poradenství v exekučním řízení. Poradenství v exekučním řízení je součástí sociálního poradenství pro zadlužené klienty. Dluhové poradenství by měli poskytovat dobře vyškolení sociální pracovníci, neboť kvalitní poradenská praxe vyžaduje znalosti nejen z oblasti sociální práce, ale i z občanského soudního řádu, občanského zákoníku, insolvenčního zákona a exekučního řádu. Tyto znalosti je nutné průběžně aktualizovat a rozšiřovat. Jak jsem psala výše v úvodu, i exekučním řízením lze klienta účinně provázet a postupně dostát všem jeho závazkům. V následujících řádcích uvedu stručný přehled možných postupů práce s klientem, na kterého je nařízena exekuce Důsledky nesplaceného dluhu Pro lepší vhled do celé problematiky nejprve vymezím dluh a následky jeho nesplacení. Definice dluhu se v odborných publikacích neuvádí, ale při jeho vymezení můžeme vycházet ze zákona, neboť dluh je představován závazkem a 26 SCHAVEL, M., OLÁH, M. Sociálne poradenstvo a komunikácia. 2.vyd. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžběty, s

15 s tímto pojmem operuje občanský zákoník. Závazkový vztah definuje konkrétně ustanovení 488 zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku. Jedná se o právní vztah, ze kterého věřiteli vzniká právo na plnění (pohledávka) od dlužníka a dlužníkovi vzniká povinnost závazek splnit. Důsledky neplacení dluhů mohou mít různý dopad, neboť záleží na tom, zda se jedná o prodlení jedné splátky či více závazků současně. V úvahu musíme brát i časové hledisko, tzn. platební neschopnost krátkodobého nebo dlouhodobého rázu. Pokud jde o prodlení jedné či dvou splátek, úrok z prodlení není vysoký. Přechodnou neschopnost splácet můžeme řešit např. prodejem postradatelného vybavení domácnosti či půjčkou od rodiny. V žádném případě by si dlužník neměl sjednávat další úvěr. Po celou dobu je nutné s věřitelem komunikovat a pokusit se na přechodné období vyjednat nižší splátky nebo přímo jejich odklad. 27 V případě dlouhodobého prodlení, kdy je dlužník průběžně písemně upozorňován a vyzýván na povinnost závazek splatit, je nutné počítat s tím, že věřitel přistoupí k soudnímu či mimosoudnímu vymáhání pohledávky. 28 Mimosoudní vymáhání je zajišťováno inkasními agenturami, které využívají rozmanité praktiky. Od je dle ustanovení 4 odst. 2 zák. č. 120/2001 Sb. (exekuční řád) zakázáno všem těm, kteří nejsou ze zákona pověření výkonem soudního rozhodnutí nebo exekucí, používat různé tvary slov odvozených od slova exekuce nebo výkon rozhodnutí pod pokutou až ,-Kč, neboť tak docházelo k zastrašování dlužníků a poškozování exekutorského stavu. Soudnímu vymáhání zpravidla předchází předžalobní upomínka dlužníkovi, aby zaplatil. Nestane-li se tak, věřitel podá žalobu, na základě které soud rozhodne v jeho prospěch rozsudkem, v němž dlužníka poučí o možnosti následné exekuce, neuhradí-li svůj dluh. Není-li zaplaceno ani na základě tohoto rozsudku soudu, může se věřitel obrátit na konkrétního exekutora a podat exekuční návrh. Pokud se tak stane, je nutné připočítat ke 27 SYROVÁTKOVÁ, Š., MACHALÍČEK, J., CHRISTOVÁ, J. Dluhová problematika. Dodatek k 1. vyd. Plzeň: Člověk v tísni, s tamtéž, s

16 vzrůstajícímu dluhu a úrokům z prodlení i veškeré soudní poplatky, náklady advokátů a náklady exekuce. V případě výkonu soudního rozhodnutí exekuce na zaplacení peněžité částky, mohou být následky neplacení dluhů následující: 29 blokace účtu a uspokojení dluhu z prostředků na tomto účtu (přikázání pohledávky) srážky ze mzdy a jiných příjmů prodej movitých věcí a nemovitosti postižení podniku správa nemovitosti zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitostech pozastavením řidičského oprávnění. K tomu všemu se často přidávají psychické problémy, narušení rodinných vztahů, pracovní problémy (lidé stále častěji vyhledávají nelegální zaměstnání), potíže s bydlením a výjimkou není ani alkoholismus či sebevražedné pokusy a dokonané sebevraždy Vývoj exekucí v České republice Aby byl výklad problematiky komplexní, pojednám i o vývoji exekucí. Exekuční proces je v mnoha ohledech nepříjemnou záležitostí, avšak jak dokládá historický vývoj, exekuce je pro řádný chod společnosti nutná. Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (dále jen exekuční řád) je součástí českého právního řádu od roku Před tímto rokem oprávněné zájmy věřitelů hájil mnohdy zdlouhavý a ne příliš efektivní soudní výkon rozhodnutí podle Občanského soudního řádu, který nahradil starý říšský exekuční řád. Již za dob Rakousko-Uherska se exekuce prováděly stejně jako dnes na žádost oprávněné osoby. Ve 2. pol. 20. st. začalo být na exekuce nahlíženo jako na nežádoucí jev, a proto byly na dlouhou dobu odsunuty do pozadí, neboť se předpokládalo, že se změnou a vývojem 29 KASÍKOVÁ, M. a kol., Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád). 3. vyd. Praha: C.H.Beck, s

17 společnosti vzroste uvědomění občanů a ti budou své závazky plnit dobrovolně. Do roku 1989 byl výkon rozhodnutí dostačující, neboť všichni občané pracovali, závazky byly nízké a dařilo se je tak uspokojovat srážkami ze mzdy. Tržní rozvoj v 90. letech 20. století však přináší vzrůstající zadluženost, neboť dochází jednak k rozmachu podnikatelské činnosti, ale i rozvoji spotřebitelského zadlužování. Výkon rozhodnutí byl v těchto letech zdlouhavý a vymahatelnost nízká, a tak došlo v roce 2001 k zavedení exekutorství jako svobodného právnického povolání, což vedlo k výraznému posílení vymahatelnosti práva. 30 Ze statistik Exekutorské komory ČR vyplývá, že v roce 2011 bylo nařízeno celkově exekucí. V porovnání předchozím rokem 2010 stoupl počet exekucí o víc jak V roce 2012 poklesl celkově počet exekucí jen o 13%. 32 Očekávání ze šedesátých let 20. století o rozvoji lidského uvědomění a dobrovolném plnění závazků se nenaplnila. Uvádí se následující příčiny zadlužení: snadná dostupnost úvěrových produktů, manipulativní marketingové strategie, růst životní úrovně, změna názorů na zadluženost, změna životního stylu a preferencí. 33 Další dělení nabízí Schavel, Drexler a Lekárová, kteří uvádí, že v praxi se dělí příčiny zadlužení na strukturální a individuální. Mezi strukturální příčiny řadí nezaměstnanost, úroveň dosaženého vzdělání, nedostatečný příjem, úraz, rozvod aj. příčiny, které leží vně a nelze je tak snadno ovlivnit. Individuální příčiny pak zahrnují problémy ležící uvnitř rodiny jako neschopnost efektivně hospodařit s příjmem, který má k dispozici, bezhlavé nakupování bez racionálního podkladu, bezhotovostní platby kartou aj. Rodina nedokáže dlouhodobě plánovat své výdaje TRIPES, A. Exekuce v soudní praxi. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, s. 5 an. 31 ze dne ze dne SYROVÁTKOVÁ, Š., MACHALÍČEK, J., CHRISTOVÁ, J. Dluhová problematika. Dodatek k 1. vyd. Plzeň: Člověk v tísni, s SCHAVEL, M., DREXLEROVÁ, B., LEKÁROVÁ, L. Zadlženosť a psycho-sociálna pomoc rodinám so sociálno-ekonomickými problémami. Sociální práce/sociálna práca č. 2, s

18 Nutné je také zmínit, že: Ojedinelé nie sú nákupy, ktoré majú emocionálny podtón a slúži ako kompenzácia. Niektorí členovia rodiny takto radi kompenzujú svoje pocity menejcennosti, manželské problémy a iné. Okrem kompenzačného charakteru môžu mať mnohé nákupy aj demonštratívny charakter, kedy sa člen rodiny snažia takýmto spôsobom dosiahnuť určitý štatút. 35 Z výše uvedeného vyplývá, že zjištění příčin zadlužení je nutností, neboť jedině tak můžeme zvolit adekvátní metodu práce s klientem Význam sociálního poradenství v exekučním řízení Význam sociálního poradenství nejlépe vystihnou následující zkušenosti odborníků z praxe. Sociální pracovnice Kallová, říká: Nejtěžší je to, že často přichází řešit vlastní zadlužení pozdě. Dělají mrtvého brouka v očekávání, že to je správná taktika. Nakonec je však doženou penále, exekuce, soudní poplatky, případně finanční odměna firmě vymáhající pohledávku, což je stojí více, než kdyby problém řešili včas. 36 Dluhová poradkyně Jindráková dodává, že: Při práci s cílovou skupinou lidí ohrožených sociálním vyloučením musíte pracovat s tím, že si peníze půjčují a půjčovat budou. Jejich situace je k tomu donutí. Proto mi přijde smysluplné poskytovat lidem dluhové poradenství. 37 Význam poradenství v této fázi zadluženosti spatřuji ve vedení klienta k odpovědnosti za své závazky a přijetí důsledků svého jednání, kterým je exekuce. Dlužník by měl přijmout fakt, že dluhy je nutné zaplatit. Exekuci ze své podstaty nelze vnímat jako špatnou, i když se jedná o citlivý zásah do dlužníkova soukromí, neboť je to zákonem předpokládaný postup, jak se 35 SCHAVEL, M., DREXLEROVÁ, B., LEKÁROVÁ, L. Zadlženosť a psycho-sociálna pomoc rodinám so sociálno-ekonomickými problémami. Sociální práce/sociálna práca, 2009, č. 2, s KOPŘIVOVÁ, J., Člověk v tísni realizuje terénní sociální práci jako účinnou variantu dluhového poradenství. Sociální práce/sociálna práca, 2009, č. 2, s KOPŘIVOVÁ, J., Člověk v tísni realizuje terénní sociální práci jako účinnou variantu dluhového poradenství. Sociální práce/sociálna práca, 2009, č. 2, s

19 věřitel může domoci svého práva a jako takový by měl být respektován a prezentován Cíle poradenství Při stanovování cílů vycházíme z rozsahu, charakteru a příčin problémů klienta. Obecně se v sociální práci hovoří o tom, že bychom neměli stanovovat cíle, kterých nemůžeme dosáhnout. Jako jeden z hlavních cílů dluhového poradenství, který je často kladen na první místo, se uvádí, že bychom měli zbavit jednotlivce či rodinu dluhů. 38 Mnohdy je to běh na dlouhou trať s mnoha překážkami. Z tohoto důvodu se mi jeví vhodné nestanovovat tento cíl jako prioritu naší spolupráce, protože od nás klient bude očekávat zázraky. Navrhovala bych hovořit nejprve o podchycení dluhů, snažit se zmírnit dopady exekuce a následně stanovit tyto cíle, jak je definují Schavel s Oláhem 39 : zamezit tvorbě nových dluhů naučit rodinu efektivně hospodařit vytvářet příznivé podmínky pro sociální vazby členů rodiny zaangažovat všechny členy rodiny na připravovaných změnách. Abychom těchto cílů dosáhli, měli bychom preferovat a zabezpečit 40 : systematickou a dlouhodobou spolupráci s jednotlivcem/rodinou jako celkem terénní sociální práci 38 SCHAVEL, M., DREXLEROVÁ, B., LEKÁROVÁ, L. Zadlženosť a psycho-sociálna pomoc rodinám so sociálno-ekonomickými problémami. Sociální práce/sociálna práca, 2009, č. 2, s SCHAVEL, M., OLÁH, M. Sociálne poradenstvo a komunikácia. 2.vyd. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžběty, s tamtéž, s

20 komunikaci s věřiteli, exekutory a jinými zainteresovanými subjekty teamovou spolupráci, tzn. zainteresování dalších odborníků Podstata exekučního řízení Abychom v dluhovém poradenství dosáhli stanovených cílů, je třeba si osvojit základní informace o exekučním řízení. Úvodem této kapitoly je nutné nejprve vymezit, kdo je to exekutor a co je to exekuce. Exekutor je fyzická osoba, kterou stát pověřil exekutorským úřadem, aby vykonával exekuční činnost, a to za úplatu jako soukromý podnikatel. Jeho úkony se považují za úkony soudu, odtud plyne zákonné označení soudní exekutor. 41 Pojem exekuce se používá v souvislosti s výkonem exekučních titulů. Exekučním titulem může být vykonatelné rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu (finanční úřad, zdravotní pojišťovna, přestupková komise aj.), notářský nebo exekutorský zápis, pokud přiznávají právo nebo postihují majetek nebo ukládají povinnost, která nebyla povinným subjektem splněna ve stanovené lhůtě dobrovolně. 42 Exekuční řízení se zahajuje na návrh oprávněného, nesplní-li povinný dobrovolně to, co mu ukládá exekuční titul. 43 A nyní již k exekučnímu řízení, které je zahájeno dnem, kdy návrh došel exekutorovi. Od lze návrh podávat pouze k exekutorovi. Výběr exekutora je výlučnou věcí oprávněného a soud je povinen se touto volbou řídit. 44 V praxi je často diskutována otázka vynaložených cestovních nákladů, když je exekutor a jeho sídlo příliš vzdáleno místu dlužníkova pobytu, avšak 41 KASÍKOVÁ, M. a kol., Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti(exekuční řád). 1.vyd. Praha: C.H. Beck, 2007, s KASÍKOVÁ, M. a kol., Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád). 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2010, s. 135 an. 43 tamtéž, s KASÍKOVÁ, M. a kol. Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád). 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2010, s

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy Dluhová problematika Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy EXEKUCE (VÝKON ROZHODNUTÍ) Právní předpisy: zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činností

Více

Právní základ exekučního řízení. Mgr. Lukáš Jícha, exekutorský úřad Přerov

Právní základ exekučního řízení. Mgr. Lukáš Jícha, exekutorský úřad Přerov Právní základ exekučního řízení Mgr. Lukáš Jícha, exekutorský úřad Přerov Pojem exekuce Exekuce Nucený výkon povinnosti uložené exekučním titulem, která nebyla splněna dobrovolně, prováděný k tomu oprávněným

Více

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Vymáhání pohledávky v soudním

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí ve znění zákonů č. 281/2009 Sb., č. 286/2009 Sb. a č. 396/2012 Sb. Parlament se

Více

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí.

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí. 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí Změna: 286/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna: 396/2012 Sb. Parlament se usnesl

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. ZÁKON. ze dne 22. února 2001,

Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, 119/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. změněno s účinností od poznámka zákonem č. 396/2012 Sb. 1.1.2013 zákonem č. 281/2009

Více

Náklady exekuce Exekuce nemovitosti a movitých věcí. Náklady exekuce

Náklady exekuce Exekuce nemovitosti a movitých věcí. Náklady exekuce Exekuce nemovitosti a movitých věcí náklady exekuce jsou odměna exekutora, náhrada paušálně určených či účelně vynaložených hotových výdajů, náhrada za ztrátu času při exekuci, náhrada za doručení písemností,

Více

Aktuální otázky soudního vymáhání pohledávek

Aktuální otázky soudního vymáhání pohledávek Aktuální otázky soudního vymáhání pohledávek Mgr. Ing. Marek Švehlík 24. září 2015 Obsah 1. Aktuální vývoj legislativy 2. Směrnice č. 2011/7/EU 3. Nařízení vlády č. 142/1994 Sb. 4. Současná ne/implementace

Více

Základy práva, 23. dubna 2014

Základy práva, 23. dubna 2014 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 23. dubna 2014 Přehled přednášky Jaké smlouvy jsou využívány k poskytnutí peněz Výpůjčka půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou

Více

ZMĚNY VE VÝPOČTU EXEKUČNÍCH SRÁŽEK ZE MZDY OD 1. 1. 2015

ZMĚNY VE VÝPOČTU EXEKUČNÍCH SRÁŽEK ZE MZDY OD 1. 1. 2015 ZMĚNY VE VÝPOČTU EXEKUČNÍCH SRÁŽEK ZE MZDY OD 1. 1. 2015 S účinností od 1. 1. 2015 dochází ke snížení nezabavitelné částky, která musí být povinnému vyplacena při provádění exekučních srážek z jeho mzdy,

Více

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy. 2 Vymezení pojmů

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy. 2 Vymezení pojmů 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy Tento zákon

Více

Exekuční právo-modelové řízení II. část. JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Exekuční právo-modelové řízení II. část. JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. Exekuční právo-modelové řízení II. část JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. 1 Doporučená literatura Winterová, A. a kol. Civilní právo procesní. 6. vyd. Praha: Linde, 2011 Stavinohová, J., Hlavsa, P. Civilní

Více

Jak exekuce probíhá v praxi. Mgr. René Mohyla, exekutorský kandidát Exekutorský úřad Přerov Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána

Jak exekuce probíhá v praxi. Mgr. René Mohyla, exekutorský kandidát Exekutorský úřad Přerov Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána Jak exekuce probíhá v praxi Mgr. René Mohyla, exekutorský kandidát Exekutorský úřad Přerov Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána Obsah 1. Průběh řízení 2. Způsoby provedení exekuce 3. Procesní a jiné reakce

Více

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení a oddlužení Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení Předlužení - pojem podle ins.zákona - 3 odst. 3 /objektivní více hledisko/ věřitelů, souhrn

Více

Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Rigorózní práce EXEKUCE PRODEJEM NEMOVITOSTI PO NOVELE EXEKUČNÍHO ŘÁDU Distraint by sale of property after the amendment to the Code of Distraint Procedure

Více

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ. Tento exekuční příkaz nabyl právní moci dne 29.02.2012 Připojení doložky provedla Kristina Bělohoubková dne 14.05.

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ. Tento exekuční příkaz nabyl právní moci dne 29.02.2012 Připojení doložky provedla Kristina Bělohoubková dne 14.05. EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BEROUN EXEKUTOR Mgr. Pavel Dolanský Evid.č. 015 Palackého 31/2, 266 01 Beroun, tel.: 311 622 657, Fax: 311 600 323 e-mail: podatelna@exekuceberoun.cz, www.exekuceberoun.cz Tento exekuční

Více

Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení

Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení Mgr. František Korbel, Ph.D. 20. Května 2014 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická firma v České republice

Více

Očekávaný výstup. Druh učebního materiálu

Očekávaný výstup. Druh učebního materiálu Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Exekuce - nejčastější dotazy

Exekuce - nejčastější dotazy Exekuce - nejčastější dotazy Exekuce je nucený výkon rozhodnutí v případě, že dlužník (neboli osoba povinná) dobrovolně a včas nesplní povinnost, kterou má stanovenou vykonatelným rozhodnutím (problematiku

Více

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ Soud: Krajský soud v Brně Sp. zn.: i 01 Společný návrh manželů na povolení oddlužení Ano X Ne DLUŽNÍK 02 Typ: Fyzická Státní příslušnost: ii Osobní údaje Trvalé bydliště Příjmení:

Více

PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích

PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích xx. xx. 2012 Dotazy volejte na 900 900 809 nebo navštivte www.pravnilinka.cz Zadavatel dotazu: xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, PSČ xxx xx

Více

Změny o.s.ř. a exekučního řádu. Praha, 11.4.2013 Mgr.Ing. Jiří Prošek

Změny o.s.ř. a exekučního řádu. Praha, 11.4.2013 Mgr.Ing. Jiří Prošek Změny o.s.ř. a exekučního řádu Praha, 11.4.2013 Mgr.Ing. Jiří Prošek Nejpodstatnější změny v exekucích 1) Zrušení dvojkolejnosti pro subjekty, které mohou vést daňovou exekuci 2) Zrušení nařizování exekucí

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE I. Úvodní ustanovení 1. Pardubický kraj v návaznosti na 3, 95 a 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM:

VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM: VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM: I. V RÁMCI STANDARDNÍHO ŘÍZENÍ II. V TZV. ZKRÁCENÉM ŘÍZENÍ I. PLATEBNÍ ROZKAZ (PR) II. SMĚNEČNÝ A ŠEKOVÝ PLATEBNÍ ROZKAZ (S/Š PR) J SOUD MŮŽE ROZHODOVAT STANDARDNÍM ZPŮSOBEM:

Více

Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené)

Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název : Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) Číslo dokumentu: SRM/15 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 1 Účinnost

Více

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu.

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu. Vážená paní starostko, dovolujeme si Vám nabídnout možnost vzdělávání obyvatel Vaší obce. Vzdělávání pro Vaše občany, které nabízíme, je pro účastníky bezplatné, neboť je financováno z Evropských sociálních

Více

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb.

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb. Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 ČÁST PRVNÍ

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 ČÁST PRVNÍ 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradn hradách soudního exekutora, o odměně a náhradn hradě hotových výdaj v dajů správce podniku a o podmínk nkách pojištění

Více

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s.

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. AKRO investiční společnost, a.s. informuje podílníky o změnách provedených ve statutu

Více

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 Aktuální znění: platné od 1.1.2013 330 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková

Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková Příloha č. 12 Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková Kurz je určen nejen lidem, kteří se ocitli v tzv. dluhové pasti, mají

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB 1. článek Účastníci smlouvy 1.1. TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2, IČ 28497333, DIČ CZ28497333, zapsaná v

Více

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Duben 2012 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem na samosprávu Veřejnoprávní korporace vlastní majetek

Více

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů.

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Problémy vymáhání veřejnoprávních pohledávek obcemi z pohledu veřejného ochránce práv. Barbora Kubíková

Problémy vymáhání veřejnoprávních pohledávek obcemi z pohledu veřejného ochránce práv. Barbora Kubíková Problémy vymáhání veřejnoprávních pohledávek obcemi z pohledu veřejného ochránce práv Barbora Kubíková Obsah působnost ochránce a možnosti (limity) jeho postupu účelnost, hospodárnost a přiměřenost vymáhání

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : Jednací číslo: 10 K 23/2006 U s n e s e n í Krajský soud v Brně rozhodl vyšší soudní úřednicí Světlanou Kadlecovou v právní věci úpadce: ABC, s.r.o., se sídlem Poštovská 55, 666 66 Slunce, IČ: 123 45 678

Více

Předlužení občané věc soukromá nebo veřejná?

Předlužení občané věc soukromá nebo veřejná? Předlužení občané Mgr. Olga Kupec, Ph.D. Přednáška v rámci mezinárodní vědecké konference: Konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům ČNB Praha úterý 20.5.2014 Zadlužení domácností 1,285

Více

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 Obsah Úvod...10 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 HLAVA I Předmět a účel úpravy ( 1 4)...13 HLAVA II Základní zásady správy daní ( 5 9)...24

Více

Potřebujete vymoci SVÉ pohledávky?

Potřebujete vymoci SVÉ pohledávky? Potřebujete vymoci SVÉ pohledávky? Rozhodčí řízení před rozhodci Rozhodčího soudu při IAL SE je rychlá a levná alternativa ke zdlouhavému a nákladnému soudnímu řízení. Rozhodčí řízení a jeho výhody Rozhodčí

Více

Přiznávání nákladů na vymáhání pohledávek soudem

Přiznávání nákladů na vymáhání pohledávek soudem Přiznávání nákladů na vymáhání pohledávek soudem Mgr. Ing. Marek Švehlík 9. října 2014 Obsah 1. Náhrada nákladů řízení principy 2. Soudní poplatky 3. Soudní poplatky navrhované změny 4. Odměna advokáta

Více

Jak ovlivňují osobní bankroty a exekuce zaměstnanců podniky a jejich náklady

Jak ovlivňují osobní bankroty a exekuce zaměstnanců podniky a jejich náklady Jak ovlivňují osobní bankroty a exekuce zaměstnanců Mgr. Olga Kupec, Ph.D. Přednáška v rámci mezinárodní vědecké konference: Insolvence 2013 konec jedné etapy, začátek další? ČNB Praha čtvrtek 18.dubna

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Exekuční postižení SJM - vývoj (změny) právní úpravy

Exekuční postižení SJM - vývoj (změny) právní úpravy Exekuční postižení SJM - vývoj (změny) právní úpravy Mgr. Barbora Kubíková, Kancelář veřejného ochránce práv, kubikova@ochrance.cz kulatý stůl Vybrané problémy exekučního a insolvenčního řízení, 22. října

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika UČEBNÍ OSNOVA předmětu Ekonomika střední vzdělání s maturitní zkouškou 18-20-0/ 01 Informační technologie - Elektronické počítačové systémy Téma: Finanční gramotnost Počet hodin v UP celkem: 96 Počet hodin

Více

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ S PROBLEMATIKOU ZÁVISLOSTI A JEJICH UPLATNĚNÍ NA PRACOVNÍM TRHU

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ S PROBLEMATIKOU ZÁVISLOSTI A JEJICH UPLATNĚNÍ NA PRACOVNÍM TRHU PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ S PROBLEMATIKOU ZÁVISLOSTI A JEJICH UPLATNĚNÍ NA PRACOVNÍM TRHU Hotel Orion Liberec, 26. -27. listopadu 2015 Autor: Bc. Ludmila Žánová, Déčko Liberec z.s. DLUHOVÉ PORADENSTVÍ

Více

duben 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

duben 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 duben 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 TÉMA MĚSÍCE Ústavní soud zrušil tzv. přísudkovou vyhlášku o odměnách advokátů Nález Ústavního soudu ČR ze dne 17. 4. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 25/12 Ústavní soud

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

žaloba vraceni půjčky online. o nájmu bytu na dobu neurčitou Sml. smluv - Smlouvy ČR Software Vzory smluv - Smlouvy ČR nabízí

žaloba vraceni půjčky online. o nájmu bytu na dobu neurčitou Sml. smluv - Smlouvy ČR Software Vzory smluv - Smlouvy ČR nabízí žaloba vraceni půjčky online. o nájmu bytu na dobu neurčitou Sml.» Ke stažení: Vzory smluv - Smlouvy ČR Software Vzory smluv - Smlouvy ČR nabízí Software Vzory smluv - Smlouvy ČR umožňuje samostatně si

Více

418/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

418/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 418/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 19. listopadu 2001 o postupech při výkonu exekuční a další činnosti Změna: 463/2009 Sb. Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle 131 písm. e) zákona

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace 0 (vyuka.iss cheb.cz) Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Ing. Radmila

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Soudy a soudnictví Vymezení

Více

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 330/2001 Sb. Vyhláška o odměně a náhradách soudního exekutora, o od... - znění dle 490/12 Sb. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 3. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 3. 2015 Bod pořadu jednání: Pravidla pro posuzování žádostí o prominutí úroků a poplatků z prodlení vzniklých z pohledávek

Více

U s n e s e n í. povinnému: Miloslav Šafařík, nar. 23.03.1966, bytem Křivoklátská 302, Praha 9, PSČ 199 00. d r a ž e b n í v y h l á š k u :

U s n e s e n í. povinnému: Miloslav Šafařík, nar. 23.03.1966, bytem Křivoklátská 302, Praha 9, PSČ 199 00. d r a ž e b n í v y h l á š k u : 028 EX 101/08-130 U s n e s e n í Soudní exekutor, JUDr. Markéta Havlíková, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Korunní 127, 130 00 Praha 3, pověřená provedením exekuce na základě usnesení Obvodního soudu

Více

U s n e s e n í. 39 ICm 3497/2013 12 VSOL 178/2014-27 (KSOS 39 INS 16289/2013)

U s n e s e n í. 39 ICm 3497/2013 12 VSOL 178/2014-27 (KSOS 39 INS 16289/2013) -27 U s n e s e n í Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudců JUDr. Vojtěcha Brhla a JUDr. Ivany Wontrobové v právní věci žalobce Ing. Jiřího Hanáka, Erbenova

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_09_OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ_P1-2 Číslo projektu:

Více

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu EKONOMIKA Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel Počet hodin celkem: 66 Počet hodin tématu finanční gramotnost

Více

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ Soud Krajský soud v Brně Spis. značka I KSBR INS / Dlužník 0 Fyzická osoba 02 Právnická osoba Státní příslušnost II Osobní údaje Příjmení: Čech Jméno: Petr Titul za jm.: Mgr.

Více

Odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

Odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Pro správu a vymáhání pohledávek

Pro správu a vymáhání pohledávek Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2015 Pro správu a vymáhání pohledávek Čl. 1 Předmět 1. Vnitřní předpis (dále jen předpis) stanovuje postup při správě a vymáhání peněžitých pohledávek

Více

Snížení nákladů exekuce a právního zastoupení v jednoduchých sporech. Tisková konference 26. 9. 2011

Snížení nákladů exekuce a právního zastoupení v jednoduchých sporech. Tisková konference 26. 9. 2011 Tisková konference 26. 9. 2011 Důvody pro úpravu v oblasti vymáhání pohledávek Neustále se zvyšující počet nařízených exekucí (r. 2001 = 4 302; r. 2005 = 270 480; r. 2010 = 701 900). Negativní finanční

Více

Metodický list č. 9. Daňová exekuce dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Obsah. Obsah... 1. 1. Základní pojmy... 3

Metodický list č. 9. Daňová exekuce dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Obsah. Obsah... 1. 1. Základní pojmy... 3 Metodický list č. 9 Daňová exekuce dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád Obsah Obsah... 1 1. Základní pojmy... 3 2. Vymáhání nedoplatků a daňová exekuce... 3 3. Daňová exekuce postižením majetkových práv...

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-4)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-4) změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 490/2012 Sb. 1.1.2013 vyhláškou č. 63/2012 Sb. 1.3.2012 vyhláškou č. 368/2009 Sb. 1.11.2009 Více... 330/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 330 VYHLÁŠKA Ministerstva

Více

Pojem likvidace, její zahájení

Pojem likvidace, její zahájení Pojem likvidace, její zahájení Likvidace je proces, jehož cílem je vypořádání majetkových poměrů společnosti. Společnost vstupuje do likvidace ke dni, k němuž je zrušena. Vstup do likvidace se zapisuje

Více

Vymahatelnost pohledávek v praxi

Vymahatelnost pohledávek v praxi Vymahatelnost pohledávek v praxi Obsah Legislativní rámec Vnitřní předpisy organizace Organizační zajištění a kompetence Druhy pohledávek a způsoby jejich vymáhání Závěr Legislativní rámec Zákon 128/2000Sb.,

Více

Šikanózní insolvenční návrhy - praktický pohled -

Šikanózní insolvenční návrhy - praktický pohled - Šikanózní insolvenční návrhy - praktický pohled - Mgr. Dušan Sedláček 14. dubna 2015 Shrnutí prezentace Šikanózní insolvenční návrh Účinky (šikanózního) insolvenčního návrhu Statistické údaje o insolvenčních

Více

Město Hlinsko Směrnice č. 1/2011/OVV pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek vydaná v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Část I. Základní

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM SMĚRNICE č.2 O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM GYMNÁZIUM VODŇANY www.gymnaziumvodnany.cz Tel./fax 383 383 743, kancelar@gymnaziumvodnany.cz 1 GYMNÁZIUM VODŇANY Směrnice o svobodnému přístupu k informacím

Více

69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006. o provádění mezinárodních sankcí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006. o provádění mezinárodních sankcí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006 o provádění mezinárodních sankcí Ve znění zákona č. 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 139/2011 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ

Více

Vedení rozpočtu aneb jak nakládat s důchodem?

Vedení rozpočtu aneb jak nakládat s důchodem? Vedení rozpočtu aneb jak nakládat s důchodem? Mgr. Petra Skuhrová REMEDIUM Praha občanské sdružení Konference Život 90 8. 11. 2013, Praha I. Rozpočet typy, struktura, pravidla pro sestavení rozpočtu II.

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, IČ:47114304, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10-Vršovice,

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, IČ:47114304, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10-Vršovice, sp. zn. 095 Ex 97/13/U 04-041 D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Soudní exekutor Exekutorského úřadu Prahy 4 J U D r. J a n a T v r d k o v á, oprávněná k vedení exekuce na základě pověření Okresního soudu

Více

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace

Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace, Liberec 3, 460 01 Pokyn ředitelky školy k svobodnému přístupu k informacím a k ochraně informací Č.j.: 5/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový

Více

Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD

Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD 1 1. Rozhodčí soud při EACCL (dále jen Soud ) je servisní organizací pro rozhodce s ní spolupracující ( 3). Soud není stálým rozhodčím soudem ve smyslu ust. 13 zákona

Více

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271071 680, fax 28192 0093 Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany Městská část Praha 20 se sídlem

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009 OKO občanské kompetence občanům registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009 EXEKUCE, INSOLVENCE, OSOBNÍ BANKROT Exekuce Exekuce neboli vykonávací řízení je nucený výkon exekučního titulu. Exekuce spočívá

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané Metropolitním spořitelním družstvem, IČ: 25571150, se sídlem: Sokolovská 394/17, 180 00 Praha 8 - Karlín, zapsaným v oddílu Dr, vložce 7890, obchodního

Více

Sociální služby jako součást systémového pojetí sociální práce Meziresortní setkání, KÚ MSK Ostrava, 8. 10. 2014 Mgr. Jaroslava Krömerová

Sociální služby jako součást systémového pojetí sociální práce Meziresortní setkání, KÚ MSK Ostrava, 8. 10. 2014 Mgr. Jaroslava Krömerová Sociální služby jako součást systémového pojetí sociální práce Meziresortní setkání, KÚ MSK Ostrava, 8. 10. 2014 Mgr. Jaroslava Krömerová Co je sociální práce? Co je to sociální práce? SOCIÁLNÍ PRÁCE JAKO

Více

Text na str. 65, počínaje druhým odstavcem podkapitoly a na str. 66 do poloviny strany se nahrazuje takto:

Text na str. 65, počínaje druhým odstavcem podkapitoly a na str. 66 do poloviny strany se nahrazuje takto: Bořivoj ŠUBRT EXEKUČNÍ A OSTATNÍ SRÁŽKY ZE MZDY A Z JINÝCH PŘÍJMŮ PRO ROKY 2013 A 2014 AKTUALIZACE VÝPOČTŮ PRO ROK 2014 V PODKAPITOLE 9.2 Nezabavitelná částka: Text na str. 65, počínaje druhým odstavcem

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Osobní finance 2 Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět:

Více

Postup sanace DIAGNÓZA

Postup sanace DIAGNÓZA Sanace Reaguje na krizi podniku a lze ji chápat jako soubor opatření přijímaných ze strany vedení podniku, jejichž smyslem je zásadní ozdravení a obnova finanční výkonnosti a prosperity firmy. Postup sanace

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : Konf 21/2013-8 U S N E S E N Í Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců JUDr. Petra Průchy, JUDr.

Více

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: Smlouva o partnerství uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku,

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE Smluvní strany: 1) Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o., zastoupená Mgr. Zdeňkem Musilem, ředitelem (dále jen ředitel školy) (dále jen

Více

Stylizace a úprava jednoduchých právních písemnosti

Stylizace a úprava jednoduchých právních písemnosti Stylizace a úprava jednoduchých právních písemnosti Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Jednoduché právní písemnosti se vyhotovují

Více