Pro správu a vymáhání pohledávek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pro správu a vymáhání pohledávek"

Transkript

1 Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2015 Pro správu a vymáhání pohledávek Čl. 1 Předmět 1. Vnitřní předpis (dále jen předpis) stanovuje postup při správě a vymáhání peněžitých pohledávek (dále jen pohledávky) města Dvůr Králové nad Labem (dále jen město). 2. Pro účely tohoto předpisu se pohledávkami rozumí právo na peněžité plnění vyplývající zejména z: a) nároků na peněžitá plnění města vzniklá v souvislosti s hospodařením s rozpočtovými prostředky, ze smluv, z jednostranných právních úkonů, z náhrad škody z hospodaření s majetkem, z občanskoprávních, obchodněprávních a pracovněprávních vztahů, apod., b) rozhodnutí soudů nebo jiných státních orgánů, pokud přiznávají městu právo na peněžité plnění, především rozsudky, usnesení a platební rozkazy, c) nároků na peněžitá plnění města vzniklá v souvislosti s výkonem přenesené působnosti města (státní správy), zejména na místní poplatky, správní poplatky, daně, pokuty, d) z rozhodnutí o přidělení dotačních prostředků. 3. Pro účely tohoto předpisu se správcem pohledávky rozumí věcně příslušný odbor, v případě Městské policie Dvůr Králové nad Labem (dále jen MěP) tento orgán města, u něhož pohledávka vzniká, a to vždy v souladu s platným Organizačním řádem Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem (dále jen MěÚ) a organizačním 1

2 opatřením MěP, a to do okamžiku předání pohledávky k vymáhání. Další správu pohledávky od okamžiku jejího převzetí provádí odbor provádějící vymáhání pohledávky (dále jen vymahatel). Čl. 2 Základní členění pohledávek 1. Pohledávky se dle charakteru vzniku a způsobu vymáhání člení: a) na pohledávky vzniklé v oblasti samostatné působnosti města tj., které budou vymáhány městem cestou občanskoprávní, b) na pohledávky vzniklé v oblasti přenesené působnosti města tj. které budou vymáhané úřadem podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění (dále jen daňový řád). 2. Z hlediska potřeb jednotné evidence má každá skupina pohledávek přidělen tzv. kód poplatku v rámci software Radnice VERA (dále jen VERA) Čl. 3 Příslušnost a povinnosti správců pohledávek 1. Dle Organizačního řádu MěÚ má odpovědnost za vymáhání pohledávek vzniklých v samostatné působnosti města a v přenesené působnosti v oblasti komunálního odpadu právní oddělení kanceláře tajemníka úřadu (dále jen KTÚ- PO). Odbor rozpočtu a financí (dále jen RAF) vymáhá ostatní pohledávky vzniklé v oblasti přenesené působnosti města. Pracovník vymáhající pohledávky je povinen zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práv z těchto závazků vyplývajících (např. sledovat, zda dlužník nezemřel, či není v insolvenci); je povinen sledovat ve spolupráci s příslušným pracovníkem odboru RAF a odboru ekonomiky a majetku města (dále jen OEMM), zda po zahájení vymáhání pohledávky nedošlo k její částečné či úplné úhradě tak, aby bylo možné vymáhání zastavit. 2. RAF vede analytickou evidenci pohledávek (dále jen evidence) v počítačové aplikaci. Majetkovou evidenci pohledávek vede správce pohledávky (tzv. osobní účty daňových dlužníků). 3. Příslušný pracovník správce pohledávky je povinen vytvořit v počítačové aplikaci účetní předpis k zaúčtování předpisu pohledávky. 4. OEMM jako správce pohledávky eviduje pohledávku účetně po celou dobu její existence. Věcně správnou a průkaznou evidenci vede podle jednotlivých dlužníků v aplikaci WinDomy. Měsíčně příslušný pověřený pracovník OEMM vytvoří soubor pro předpisy a platby pro aplikaci VERA a následně pak příslušný pověřený pracovník odboru RAF provede vždy měsíčně import předpisů a plateb přímo do aplikace VERA. Tím je zajištěn přesun dat a jejich umístění do jednotné databáze, a to následně i pro vytváření sestav potřebných pro kontrolu pohledávek (viz. dále příslušná ustanovení Čl. 5). 2

3 5. Správce pohledávky je dále povinen: a) sledovat zda nebyl na dlužníka prohlášen konkurz či insolvence, zda vstoupil do likvidace, příp. zda nezemřel, b) navrhovat příslušnému orgánu města povolení splátek a povolení odkladu termínu splatnosti pohledávky, c) kontrolovat a předávat podklady pro inventarizaci pohledávky ke dni řádné nebo mezitímní účetní závěrky, d) poskytovat pracovníkům odpovědným za vymáhání pohledávek dle bodu 1. tohoto článku účinnou součinnost spočívající v předání předávacího protokolu pohledávky, kde musí být uvedena: - přesná identifikace subjektu (dlužníka) - částka předávaná k vymáhání - datum splatnosti pohledávky - variabilní symbol, popř. další údaje důležité pro platbu - informace o majetku dlužníka, jsou-li předávajícímu známy z jeho dosavadní činnosti nebo spolupráce s dlužníkem (např. účty u peněžních ústavů) - podpis vedoucího správce pohledávky - soupis všech předávaných písemností Součástí předávacího protokolu je spisový materiál, tj. zejména ověřená kopie právního titulu pohledávky, kopie upomínky včetně doručenky, kopie evidenčního listu a další důležité doklady. Předávací protokol se předává prostřednictvím spisové služby. Správce pohledávky předává pohledávky k vymáhání bez zbytečného odkladu, nejméně však jednou měsíčně. e) v případě, že nastanou skutečnosti dle bodu 5. písm. a) tohoto článku, předá správce pohledávku bezodkladně KTÚ-PO nebo RAF pro účely přihlášení pohledávky do konkurzního, insolvenčního či dědického řízení; správce pohledávky je zodpovědný za včasné předání podkladů k přihlášení pohledávky, f) zajišťovat v případě pohledávek vzniklých v oblasti přenesené působnosti města úkony spojené s vymáháním těchto pohledávek do fáze vyhotovení pravomocného rozhodnutí (rozhodnutí o pokutě, pravomocný platební výměr), g) zabezpečit vedení evidence i pohledávek předaných k vymáhání vně MěÚ a zahrnout je do kontrolního režimu dle čl. 5 tohoto vnitřního předpisu. Čl. 4 Metodika vymáhání pohledávek Vymáhání pohledávek vzniklých v oblasti samostatné působnosti Jde o pohledávky, které vznikly na základě právních úkonů uzavřených dle občanského nebo obchodního zákoníku, kterými jsou zejména nájemní smlouvy, kupní smlouvy, smlouvy o dílo a podobně. 1. Pokud tyto pohledávky nejsou zaplaceny ve stanoveném termínu (do dne splatnosti) je správce pohledávky povinen: 3

4 a) odeslat dlužníkovi upomínku na doručenku do 15 dnů po uplynutí lhůty splatnosti s určením náhradní lhůty splatnosti (max. 30 dnů od doručení) a s upozorněním na právní důsledky nezaplacení, b) v případě, kdy dlužník požádá o možnost uhradit pohledávku ve splátkách, zpracuje pracovník správce pohledávky materiál k projednání žádosti v příslušném orgánu města včetně návrhu dohody o uznání dluhu a způsobu jeho splacení, c) shromáždit veškerou dokumentaci k pohledávce a předat ji KTÚ-PO do 30 dnů poté, kdy nedošlo k zaplacení pohledávky ani v náhradní lhůtě. Lhůta podle písm. c) se netýká pohledávek vzniklých z nájemních vztahů (byty a nebytové prostory), v těchto případech je na KTÚ-PO předávána k vymáhání až celková částka pohledávky ke dni ukončení smlouvy nebo vyklizení bytu či nebytového prostoru. Předaná částka může obsahovat několik pohledávek s různou lhůtou splatnosti. Pracovník správce takové pohledávky je povinen sledovat běh promlčecích lhůt a hrozí-li promlčení, je povinen předat veškerou dokumentaci k pohledávce na KTÚ-PO bez ohledu na to, zda je naplněna podmínka ukončení nájemního vztahu nebo vyklizení bytu či nebytového prostoru. 2. KTÚ-PO je povinno do 30 dnů po obdržení podkladů podat žalobu na zaplacení dluhu příslušnému soudu. 3. V případě, že povinný nesplní, co mu ukládá pravomocné rozhodnutí soudu v uložené lhůtě, podá KTÚ-PO, po zjištění majetkových poměrů dlužníka, do 90 dnů návrh na výkon rozhodnutí některým ze způsobů dle občanského soudního řádu. 4. KTÚ-PO předkládá průběžně příslušnému orgánu města návrh na prominutí pohledávek, jejichž vymáhání je neefektivní nebo jejichž vymáhání je dlouhodobě bezúspěšné včetně jeho zdůvodnění. Vymáhaní pohledávek vzniklých v oblasti přenesené působnosti 5. Pokud pohledávky vzniklé na základě rozhodnutí, platebního výměru nebo hromadného předpisného seznamu nejsou zaplaceny ve stanoveném termínu, je pracovník správce pohledávky, povinen: a) předat podklady k vymáhání, tj. originál nebo úředně ověřenou kopii právního titulu s vyznačení právní moci a vykonatelnosti RAF prostřednictvím spisové služby, a to nejpozději do 30 dnů po marném uplynutí lhůty splatnosti pohledávky, b) v případě pohledávek vzniklých u MěP předat řádně vyplněný originál blokové pokuty na místě nezaplacené nejpozději do 3 měsíců po marném uplynutí lhůty splatnosti, c) v den předávání pohledávky zkontrolovat, zda nedošlo k úhradě nedoplatku a zároveň zkontrolovat ostatní náležitosti vystaveného předpisu (částka, splatnost, právní moc, atp.). 6. RAF a KTÚ-PO provede účelným a hospodárným postupem vymáhání pohledávky v exekučním řízení tak, že: 4

5 a) dlužníkovi zašle výzvu k zaplacení nedoplatku, stanoví v ní náhradní lhůtu pro zaplacení a to nejméně 8 denní (maximálně 30 denní), b) po marném uplynutí stanovené lhůty vydá, po zjištění majetkových poměrů dlužníka, do 90 dnů exekuční příkaz s náležitostmi dle 102 odst. 1 a 178 daňového řádu, a to: c) podle 190 daňového řádu na přikázání pohledávky na peněžní prostředky daňových dlužníků na účtech vedených u bank nebo na jiné pohledávky, d) podle daňového řádu na srážku ze mzdy, jiné odměny ze závislé činnosti nebo náhrady za pracovní příjem, důchody, sociální a nemocenské dávky, stipendia a podobně. e) pokračuje v řízení dle a daňového řádu v případě, kdy dlužník podá opravný prostředek či žádost o posečkání daně a povolení splátek; v případě, kdy se dlužník odvolá proti exekučnímu příkazu, postupuje dle 178 daňového řádu. 7. Ve složitějších případech nebo v případě, kdy nebude možno postupovat dle bodu 6. písm. c) a d) tohoto článku, se provede exekuce návrhem na výkon rozhodnutí prodejem movitých či nemovitých věcí soudem nebo podá návrh na výkon rozhodnutí exekutorským úřadem. 8. Spolu se žádostí o splátkový kalendář dlužník zaplatí správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (kopii dokladu o zaplacení přiloží dlužník k žádosti). 9. KTÚ-PO a RAF jako vymahatelé předkládají průběžně vedoucímu RAF návrh na prominutí pohledávek, jejichž vymáhání je neefektivní nebo jejichž vymáhání je dlouhodobě bezúspěšné včetně jeho odůvodnění. Čl. 5 Kontrola 1. Kontrolu stavu pohledávek provádí správce pohledávky a vymahatel jedenkrát za pololetí. K tomuto účelu obdrží správce pohledávky a vymahatel vždy v termínu do a každého roku od RAF jako podklad přehled stavu pohledávek města dle jednotlivých kódů, které určují příslušnost a odpovědnost správce pohledávky. 2. Písemné zprávy z kontrol pohledávek předkládá správce pohledávky a vymahatel vedoucímu RAF vždy do a každého roku spolu s tabulkou dle přílohy č. 1. Kontrola stavu pohledávek musí vycházet z podkladů vedených v účetnictví města. 3. Písemná zpráva o stavu pohledávek z jednotlivých kontrol se týká pouze pohledávek po lhůtě splatnosti vedených v rozvaze, musí obsahovat počet vymáhaných pohledávek a jejich výši, dále členění pohledávek (počet a výše) dle jednotlivých kódů a účtů. 4. Vedoucí RAF předkládá radě města souhrnný přehled pohledávek (tj. vzniklých z oblasti samostatné i přenesené působnosti), který se týká pouze pohledávek po 5

6 lhůtě splatnosti vedených v rozvaze, a který musí obsahovat celkový počet vymáhaných pohledávek a jejich celkovou výši, dále členění pohledávek (počet a výše) dle jednotlivých kódů a účtů, v termínech do a každého roku. 5. KTÚ-PO a RAF jako vymahatelé jsou povinni zpracovat jako přílohu souhrnného přehledu o pohledávkách zprávu o stavu pohledávek předaných mu k vymáhání, která musí obsahovat soupis předaných pohledávek s uvedením kódů poplatku pohledávky, její výše, způsobu a stavu vymáhání. Zprávu o stavu pohledávek předají vedoucímu RAF vždy do a každého roku. 6. Souhrnný přehled pohledávek zpracovaný vedoucím RAF musí obsahovat zhodnocení vývoje stavu pohledávek včetně návrhů na řešení či zlepšení stávajícího stavu. Čl. 6 Závěrečná ustanovení 1. Tento vnitřní předpis byl schválen radou města dne , usnesením č. R/195/ Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem Tento vnitřní předpis současně ruší Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 17/ Všichni vedoucí odborů a oddělení jsou povinni s tímto předpisem prokazatelně seznámit podřízené pracovníky. Ing. Jan Jarolím v. r. starosta města 6

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV TAJEMNÍK ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI S M Ě R N I C E č. S /2009 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Garant: Rozsah působnosti: Jana Hovorková, finanční odbor Zaměstnanci MČ zařazení do ÚMČ Nabývá

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 20/2012 Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Předmětem úpravy je stanovení závazných pravidel

Více

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Příloha č. 5 Zásad Podmínky pro zajištění nájemného a úhrad za služby Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Byty Čl. I. Preambule 1) Část A. upravuje postup, kterým Městská část Praha 15 zabezpečuje

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

S M Ě R N I C E č.1 / 2007

S M Ě R N I C E č.1 / 2007 Bytové družstvo D R U Ž B A, Ústí nad Labem, Dobrovského 869/15 S M Ě R N I C E č.1 / 2007 Práce s dlužníky (vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti a udělování ostatních výstrah) čl. 1 ÚVOD Směrnice stanovuje

Více

Příloha Příloha č. 1 k usnesení Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha Příloha č. 1 k usnesení Strana 1 / 1 Příloha Příloha č. 1 k usnesení Statutární město Karviná Magistrát města Karviné

Více

Hospodaření s majetkem města Dvůr Králové nad Labem

Hospodaření s majetkem města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 24/2014 Hospodaření s majetkem města Dvůr Králové nad Labem Obsah vnitřního předpisu: 1. Úvodní ustanovení 2 2. Výklad pojmů 2 3. Druhy majetku města 4 4.

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2 Opatření děkana č. 13/2008 o oběhu účetních dokladů Zpracovala: Magdalena Šťastná, Mgr. Katarína Skoupá, Ing. Roman Karaš Odpovídá:

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 14/2013

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 14/2013 Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 č. j. 567/2013 Praha, 31. 5. 2013 OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 14/2013 stanovující podrobnosti oběhu účetních i neúčetních dokladů a podpisových

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Smlouva o vedení účetnictví

Smlouva o vedení účetnictví Smlouva o vedení účetnictví Objednatel: Sídlo (adresa): IČ: DIČ: zastoupený registrovaná u Městského soudu v Praze, oddíl., vložka dále jen "objednatel" na straně jedné a Zhotovitel: Ta-reform s.r.o. registrovaná

Více

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Strana 1 / 36 VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Číslo dle rozdělovníku: Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval: ekonomka Anna Hnízdilová 2.3.2009 Kontroloval: Místostarostka, PVK Bc. Jana

Více

OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 3/2012 SOUBOR VNITŘNÍCH ÚČETNÍCH, MAJETKOVÝCH A KONTROLNÍCH SMĚRNIC. starosta obce

OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 3/2012 SOUBOR VNITŘNÍCH ÚČETNÍCH, MAJETKOVÝCH A KONTROLNÍCH SMĚRNIC. starosta obce OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 3/2012 SOUBOR VNITŘNÍCH ÚČETNÍCH, MAJETKOVÝCH A KONTROLNÍCH SMĚRNIC Schváleno usnesením zastupitelstva č. 2-7z/2012 dne 26. 10. 2012 Podepsal:... Nabývá účinnosti dne

Více

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Přijatá radou obce dne 2.3.2015 Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ČÚS, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Úvod:

Více

OBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY LEASINGU

OBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY LEASINGU STAMAR LEASING s.r.o. Příloha č. 3 Janovského 43 170 00 Praha 7-1 - I. Úvod OBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY LEASINGU Tyto Obecné smluvní podmínky leasingu ( dále jen Smluvní podmínky ) jsou nedílnou součástí leasingové

Více

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti GE Money Auto, s.r.o. Verze 5/2013

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti GE Money Auto, s.r.o. Verze 5/2013 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Společnosti GE Money Auto, s.r.o., (dále jen "VOP") tvoří nedílnou součást Smlouvy o úvěru a Smlouvy o spotřebitelském úvěru (dále

Více

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

SMĚRNICE č. 13 ÚČETNÍ SMĚRNICE. Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 13 Účetní směrnice ze dne 01.05.2014

SMĚRNICE č. 13 ÚČETNÍ SMĚRNICE. Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 13 Účetní směrnice ze dne 01.05.2014 Název procesu/ Číslo Vlastník SMĚRNICE č. 13 ÚČETNÍ SMĚRNICE Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 13 Účetní směrnice ze dne 01.05.2014 Datum platnosti od: 01.06.2015 Základní právní předpisy: - Zákon č.563/1991

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005

Více

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva Mandátní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Pokyn DS-154 Interní pokyn k postupu správců daně vůči ručitelům v daňovém řízení, č.j. 43/ 62 115/2006-433 ze dne 30. 5. 2006

Pokyn DS-154 Interní pokyn k postupu správců daně vůči ručitelům v daňovém řízení, č.j. 43/ 62 115/2006-433 ze dne 30. 5. 2006 154/2006 DS. Pokyn DS-154 Interní pokyn k postupu správců daně vůči ručitelům v daňovém řízení, č.j. 43/ 62 115/2006-433 ze dne 30. 5. 2006 Čl. I Ručení v daňovém řízení 1. Právní úprava ručení u daně

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany. Ing. Kamilem Žákem vedoucím odboru majetku města

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany. Ing. Kamilem Žákem vedoucím odboru majetku města Smlouva o dílo uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen NOZ ). 1. Smluvní strany Objednatel: Zastoupený: Kontaktní osoba: Město Kopřivnice Sídlo: Štefánikova 1163, 742

Více

Vnitřní směrnice pro účetnictví

Vnitřní směrnice pro účetnictví Vnitřní směrnice pro účetnictví Firma: Sídlo: IČ: MAS.. Obsah předpisu: 1) Oběh účetních dokladů 2) Směrnice pro evidenci, účtování a odpisování majetku, operativní evidence 3) Zásady pro účtování nákladů

Více

Podmínky čerpání a vyúčtování dotace (dále jen Podmínky ), která jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové dotace

Podmínky čerpání a vyúčtování dotace (dále jen Podmínky ), která jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové dotace Podmínky čerpání a vyúčtování dotace (dále jen Podmínky ), která jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové dotace A) Úvodní ustanovení 1. Vymezení pojmů: Poskytovatel: Statutární město Ústí nad

Více

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva Mandátní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a

Více

Opatření děkan č. 33/2014

Opatření děkan č. 33/2014 Opatření děkan č. 33/2014 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 33/2014 Název: Směrnice pro oběh účetních dokladů na Fakultě sociálních věd Účinnost: 15. 8. 2014 V Praze

Více

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Čl. 1 Působnost a vymezení pojmů (1) Tyto zásady upravují vztahy k příspěvkovým organizacím, které

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 750 ze dne 10.12.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 750 ze dne 10.12.2012 č.j.: 835/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 750 ze dne 10.12.2012 Návrh Směrnice k nakládání s majetkem Rada městské části I. r u š í 1. usnesení Rady městské části

Více