Veřejný závazek společnosti Demosthenes o.p.s. Poslání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Veřejný závazek společnosti Demosthenes o.p.s. Poslání"

Transkript

1 Veřejný závazek společnosti Demosthenes o.p.s. Poslání Obecně prospěšná společnost Demosthenes byla založena k zajišťování sociálních služeb pro občany v sociální nouzi, především dětem zdravotně postiženým a dětem ohroženým ve vývoji a jejich rodičům. Zásady - dbáme na dodržování lidských práv dodržováním Ústavy ČR, Základní listiny práv a svobod, Charty lidských práv OSN a Úmluvy o právech dítěte, Etického kodexu sociálních pracovníků ČR a Mezinárodního etického kodexu sociální práce, Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, Zákona o ochraně osobních údajů a Etického kodexu společnosti Demosthenes; - respektujeme jedinečnost klienta a nezpochybňujeme jeho lidskou důstojnost; - poskytujeme službu podle individuálních potřeb klientů; - dbáme na lidskou rovnost pracovníků i klientů; - vnímáme klienta v blízkém rodinném prostředí i v širších sociálních souvislostech; - respektujeme odlišnosti klienta, tj. rodiny, dítěte; - přizpůsobujeme se při komunikaci klientům (za účelem dobrého vzájemného porozumění), minimalizací odborných výrazů a cizích slov, což je důležité pro účinné naplňování služby; - chráníme klientovo právo na soukromí (vstupujeme pouze do prostor, kam jsme klientem zváni) a respektujeme důvěrnost klientových sdělení zachováváním mlčenlivosti (veškeré informace o klientovi poskytujeme pouze s jeho souhlasem); - respektujeme při uzdravovacím procesu rodiče jako členy multidisciplinárního týmu (plánování a hodnocení procesu); - podporujeme vlastní schopnost rodiny nacházet řešení a zvládat složitou situaci (uplatnění vlastní vůle); - jednáme tak, abychom neohrozili zájmy klienta a abychom nebyli v rozporu s etickými principy; - sjednáváme konzultace s rodinou v rámci možností rodiny (nenarušuje zvyklosti a rituály rodiny); - respektujeme svobodnou volbu klientů (uplatnění vlastní vůle), proto jsou klienti předem seznamováni a žádáni o souhlas s podmínkami poskytování sociálních služeb, a to před jejich započetím, klient má tedy možnost rozhodnout se pro námi nabízené služby či služby jiného poskytovatele a dále rozhoduje o setrvání ve službě, její změně či ukončení; - reagujeme na změny aktuální situace klientů a jejich osobních cílů tak, aby poskytování služeb bylo pro klienty přínosem; - postupujeme při poskytování služby profesionálně, využíváme získaných znalostí z dosaženého vzdělání v oboru i praxe a zachováváme nestrannost a nezávislost podporujeme klienta (rodinu) tak, aby nezískával závislost na sociální síti; - poskytujeme službu klientům zdarma v souladu se zákonem o sociálních službách a prováděcí vyhláškou k tomuto zákonu; - poskytujeme službu v rámci stanovené kapacity a cílové skupiny oprávněných osob všem zájemcům; - odmítáme poskytnutí služby jen ze zákonných důvodů, tj. v případě nepostačující kapacity služby, osobám nespadajícím do cílové skupiny oprávněných osob, osobám, u nichž poskytnutí služby nedovoluje zdravotní stav a osobám, kterým

2 v době kratší než 6 měsíců poskytovatel služby vypověděl dohodu na poskytování služby pro porušení povinností. Poskytované služby: Společnost poskytuje služby Raná péče (terénní služba) a Odborné sociální poradenství (ambulantní a terénní služba). Zajišťujeme i zprostředkování návazných služeb ve společnosti jsou k dispozici adresáře návazných služeb z různých oblastí života. Činnosti uskutečňované v rámci jednotlivých sociálních služeb jsou obsahem vnitřního dokumentu Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Raná péče a Odborné sociální poradenství, které jsou zájemcům o služby k dispozici stejně jako informační letáky obsahující základní informace o službách. Služba Raná péče je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. Záměrně je služba propojena se zdravotnictvím a školstvím v rámci DEMOSTHENA dětského centra komplexní péče. Jednotliví pracovníci si mohou vzájemně poskytovat zpětnou vazbu a klienti tak mohou mít skutečně odborný ucelený pohled. Zároveň je respektováno právo klienta sociální služby na to, aby si svobodně zvolil potřebné zdravotnické či školské zařízení. Základní činnosti v rámci sociální služby Raná péče: Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 1. zhodnocení schopností a dovedností dítěte i rodičů, zjišťování potřeb rodiny a dítěte s postižením nebo znevýhodněním, probíhá v rámci prvního kontaktu, komplexního posouzení a průběžně během péče 2. specializované poradenství rodičům a dalším blízkým osobám, v případě zájmu rodičů doporučování provedení specializovaných vyšetření vedoucích k objasnění či zpřesnění stavu vývoje dítěte 3. podpora a posilování rodičovských kompetencí, psychologická podpora rodičů, podpora rodičovských kompetencí, jistoty, že rodič při péči o dítě a jeho výchově nedělá zásadní chyby 4. upevňování a nácvik dovedností rodičů nebo jiných pečujících osob, které napomáhají přiměřenému vývoji dítěte a soudržnosti rodiny, podpora vývoje, nácvik a upevňování běžných i alternativních způsobů komunikace 5. vzdělávání rodičů, například formou individuálního a skupinového poskytování informací a zdrojů informací, seminářů, půjčování literatury, aktivizace rodičů a rodiny, podpora aktivního rodičovství, vzdělávání rodičů (např. zapůjčování odborné literatury) 6. nabídka programů a technik podporujících vývoj dítěte, podpora vývoje, nácvik a upevňování pohybových schopností jemná i hrubá motorika s ohledem na věk a stav vývoje dítěte podpora vývoje vnímání a sociálních schopností a dovedností s ohledem na věk a stav vývoje dítěte

3 nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru pomoc při nácviku sebeobsluhy, včetně stravování koncept Bazální stimulace koncept Portage systém postupného nácviku jednotlivých vývojových mezníků nácvik obsluhy kompenzačních pomůcek 7. instrukce při nácviku a upevňování dovedností dítěte s cílem maximálního možného využití a rozvoje jeho schopností v oblasti kognitivní, senzorické, motorické a sociální, nácvik správného přístupu k dítěti (handling, polohování ) koncept bazální stimulace koncept Portage systém postupného nácviku jednotlivých vývojových mezníků nácvik obsluhy kompenzačních pomůcek Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, zprostředkování kontaktů s jinou rodinou, která se nachází ve stejné či podobné situaci 2. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, zprostředkování kontaktů na jiné odborníky či odborná pracoviště včetně lékařských a školských (například poradny, pedagogická centra, speciální školy, ), úřady, kontakty na aktivity v regionu, na organizace zdravotně postižených či seniorů, svépomocné skupiny a jiné aktivizační služby (například jednorázové akce typu táborů, rekondičních pobytů, sportovní kroužky a oddíly, atd. ) s ohledem na specifické potřeby klienta Sociálně terapeutické činnosti: 1. psychosociální podpora formou naslouchání poradce rané péče domácí konzultant pracuje s rodinou na základě objednávky rodičů, přičemž naslouchání je základní forma práce poradce rané péče 2. podpora výměny zkušenost poradce podporuje (na základě souhlasu) výměnu zkušeností mezi rodiči v rámci služeb společnosti 3. pořádání setkání a pobytových kurzů pro rodiny, nepravidelné pořádání rekondičních pobytů (v závislosti na zájmu rodičů a finančních prostředcích), kde jsou přítomni rodiče i děti. Dochází zde ke vzájemnému setkávání a výměně zkušeností. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 1. pomoc při komunikaci, nácvik dotazování a komunikačních dovedností, podpora svépomocných aktivit rodičů, nabízíme možnost zprostředkování kontaktů, případně prostoru pro schůzky svépomocných skupin rodičů 2. doprovázení rodičů při vyřizování žádostí, na jednání a vyšetření s dítětem, popřípadě jiná obdobná jednání v záležitostech týkajících se vývoje dítěte. pomoc a podpora při jednání s orgány státní správy a samosprávy v rámci dávek (možný osobní doprovod); dále podpora při vyšetřeních dítěte (např. fyzioterapie, klinická logopedie,

4 neurologie ), zprostředkování pomoci při odstraňování architektonických bariér vyhledání kontaktů na firmy zabývajícími se úpravami (např. instalací výtahů, plošin, zvedáků ) zprostředkování pomoci při sestavování žádostí, případně vyhledávání, přípravě a podávání projektů na nadace a další možné donátory včetně žádostí o financování úprav či pomůcek na příslušné úřady Základní činnosti v rámci sociální služby Odborné sociální poradenství Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: zprostředkování navazujících služeb, Zprostředkování kontaktů s jinými odborníky či odbornými pracovišti z rezortu zdravotnictví i školství, zprostředkování kontaktů s jinými rodinami (na základě souhlasu), které se nacházejí ve stejné či podobné zátěžové situaci. Zprostředkování kontaktu s institucemi, které zajišťují integraci dětí se zdravotním postižením do škol a školských zařízení všech druhů a typů, zprostředkování kontaktu s úřady, pomoc se zajištěním kontaktů na vhodné aktivity v regionu, na organizace zdravotně postižených či seniorů, svépomocné skupiny a jiné aktivizační služby, včetně zprostředkování účasti na jednorázových akcích typu táborů, rekondičních pobytů, dále zprostředkování kontaktů na vhodné sportovní kroužky a oddíly, atd. Sociálně terapeutické činnosti: poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání; Pomoc při orientaci v sociálních systémech a dávkách (státní sociální podpory a hmotné nouze), právu, psychologii, vzdělávání, v oblasti pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením včetně pomoci s vypracováním žádostí, vyplněním formulářů, apod., pomoc při kontaktu s úřady, zprostředkování kontaktů na vhodné aktivity v regionu, na organizace zdravotně postižených či seniorů, svépomocné skupiny a jiné aktivizační služby (například jednorázové akce typu táborů, rekondičních pobytů), dále sportovní kroužky a oddíly, atd., poskytování informací nutných ke zvládnutí obtížné životní situace vyplývající z handicapů klientů služby, podpůrné aktivizační rozhovory. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při vyřizování běžných záležitostí, Pomoc a podpora při jednání s orgány státní správy a samosprávy (možný osobní doprovod) pomoc při zvládání odstraňování architektonických bariér, pomoc v oblasti rehabilitačních a kompenzačních pomůcek formou pomoci při sestavování žádostí, případně vyhledávání, příprava a podávání projektů na nadace a další možné donátory včetně žádostí o financování úprav či pomůcek na příslušné úřady, pomoc s vypracováním odvolání či stížnosti v návaznosti na obtížnou situaci klienta vyplývající z handicapu pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím Zprostředkování kontaktu s širší rodinou, druhým rodičem, pokud tento kontakt je problematický a klient o toto požádá.

5 Demosthenes o.p.s. nabízí klientům možnost zprostředkování zapůjčení kompenzačních pomůcek a zapůjčení odborné a populárně naučné literatury. Kapacita služeb: Ve službě Raná péče je kapacita služby 5 klientů. Ve službě Odborné sociální poradenství je kapacita služby 1 klient v ambulantní službě a 1 klient v terénní službě. Dostupnost služeb: Raná péče Terén: pondělí pátek 7 17 hodin Odborné sociální poradenství - ve dnech pondělí a úterý v těchto hodinách: Ambulance: Terén: Pondělí hodin Pondělí hodin Úterý hodin Úterý 8 11 hodin Odborné sociální poradenství v naší společnosti je zaměřeno na jasně určený okruh uživatelů a svým odborným obsahem a hloubkou poradenství pomáhá klientům v naplňování jejich cílů. Komu bude/nebude služba poskytnuta příslušné sociální službě: Služby společnosti jsou poskytovány občanům splňujícím podmínky pro poskytnutí služby a spadajícím do příslušných cílových skupin ve stanovené věkové struktuře. Odborné sociální poradenství okruh osob osoby s chronickým onemocněním, jiným zdravotním postižením, kombinovaným postižením, mentálním postižením, tělesným postižením, sluchovým postižením, zdravotním postižením, zrakovým postižením a rodiny s dítětem/dětmi ve věkové struktuře od let. Raná péče okruh osob - osoby s chronickým onemocněním, jiným zdravotním postižením, kombinovaným postižením, mentálním postižením, tělesným postižením, sluchovým postižením, zdravotním postižením a rodiny s dítětem/dětmi - služba je určena rodinám s dětmi do 7 let věku dítěte. Podrobnější informace jsou dále k dispozici v prostorách sídla společnosti (nástěnky, vnitřní dokumenty vztahující se k poskytování sociálních služeb, které jsou k dispozici i zájemcům o služby). Způsob vstupu do příslušné sociální služby: Do služby je možné vstoupit na základě vlastního rozhodnutí klienta (rodiny) při splnění základních podmínek poskytování služby (cílová skupina, věková struktura). Zájemci o služby jsou při projevení zájmu o vstup do služby podrobně informováni o všech důležitých skutečnostech pro vstup do služby, uzavření smluvního vztahu a podmínkách pro čerpání služeb. Úhrada za příslušnou sociální službu: Sociální služby Raná péče a Odborné sociální poradenství jsou poskytovány bezplatně, tedy zdarma.

6 Stížnosti Zájemci o služby a klienti sociálních služeb se mohou odvolávat proti nepřijetí do služeb případně si stěžovat na poskytování služeb či pracovníky služeb. Bližší informace ke způsobu a vyřízení odvolání a stížnosti jsou uvedeny v předpisech společnosti a na veřejně přístupných místech v sídle poskytovatele služeb. V každém případě stížnost lze zaslat k rukám asistentky ředitelky společnosti Pavla Strohová, DEMOSTHENES dětské centrum komplexní péče, Mírová 2, Ústí nad Labem; Kontaktní údaje společnosti Demosthnenes o.p.s. Adresa: Demosthenes dětské centrum komplexní péče, Demosthenes o.p.s., Mírová 2, Ústí nad Labem, PSČ Kontakty: Sociální pracovníci Bc. Pavla Fialová raná péče, odborné sociální poradenství Helena Herbstová odborné sociální poradenství

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ

službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ VYHLÁŠKA č 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách DATUM AKTUALIZACE:

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením

Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením Mgr. Lucia Pastieriková, Ph.D. Cíle Cílem kapitoly je seznámit studenty s poradenským systémem určeným jak osobám s mentálním či jiným duševním

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2011 Služby pro zdravotně postižené Na kus řeči o sociálních službách v Plzni Zeptejte se Vyjádřete svůj názor Podělte

Více

Asociace pracovníků v rané péči, z.s.

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. DRUHOVÉ STANDARDY KVALITY SLUŽBY RANÁ PÉČE závazně odhlasované členskými pracovišti APRP dne 10. 10. 2013 OBSAH: Procedurální standardy: Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování sociální služby Standard

Více

Směrnice č. 3/2015. Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb. Komunitní centrum SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Směrnice č. 3/2015. Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb. Komunitní centrum SOCIÁLNÍ REHABILITACE LUXOR Poděbrady poskytovatel sociálních služeb Směrnice č. 3/2015 Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb Komunitní centrum SOCIÁLNÍ REHABILITACE Vydává: Mgr. Jaromír Novák, ředitel

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2014 Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně dále zajišťuje: Sociální e-poradna aneb Nebojte se zeptat Cílem

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Přehled poskytovaných sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10

Přehled poskytovaných sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 Přehled poskytovaných sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 Kapitola 3., aktualizovaná k 31.12. 2009. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR SOCIÁLNÍ Zpracoval: Odbor sociálních

Více

66, Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Působnost služby Olomoucký kraj

66, Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Působnost služby Olomoucký kraj Popis realizace poskytování sociální služby k registraci sociální služby v souladu s 79 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Aktualizace platná od 17.8.2009 Název poskytovatele

Více

Závěrečná zpráva. (Pracovní skupina č. 7) Raná péče. projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

Závěrečná zpráva. (Pracovní skupina č. 7) Raná péče. projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Závěrečná zpráva (Pracovní skupina č. 7) Raná péče projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji reg. č. CZ.1.04/3.1.00/A9.00019 Zpracovatel: Moravskoslezský kraj Pracovní skupina

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

PŘEHLED SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ KRÁLOVÉDVORSKA A V OKOLÍ

PŘEHLED SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ KRÁLOVÉDVORSKA A V OKOLÍ PŘEHLED SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ KRÁLOVÉDVORSKA A V OKOLÍ Obsah 1 DĚTI A MLÁDEŽ DO 26 LET A RODINY S DĚTMI... 4 1.1 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Střelka... 4 1.2 Sociálně aktivizační

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Mgr. Miroslav Prchal, DiS.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Mgr. Miroslav Prchal, DiS. SOCIÁLNÍ SLUŽBY Mgr. Miroslav Prchal, DiS. Anotace Kapitola představuje sociální služby a důležité souvislosti s poskytováním sociálních služeb zvláště pro dobrovolníky, laiky a neprofesionály. Úvodní

Více

Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11. Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011.

Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11. Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011. Škola Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11 Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011 Obsah: 1. Právní východiska 1.1 Základní právní východiska 1.2 Další

Více

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města srpen 2010 0 Vážení občané, právě jste otevřeli druhé vydání Katalogu sociálních služeb a služeb souvisejících na území města Nový Jičín, které je aktualizováno a je reakcí na Zákon č. 108/2006 Sb., o

Více

Židovská obec Karlovy Vary

Židovská obec Karlovy Vary Vnitřní pravidla pro poskytování sociálních služeb Židovské obce Karlovy Vary I. Charakteristika 1. Židovská obec Karlovy Vary (dále jen ŽOKV) poskytuje registrovanou sociální službu odborné sociální poradenství

Více

Popis realizace poskytované sociální služby Název poskytovatele POKOJ o.p.s. Název služby 51 Chráněné bydlení 1. Veřejný závazek

Popis realizace poskytované sociální služby Název poskytovatele POKOJ o.p.s. Název služby 51 Chráněné bydlení 1. Veřejný závazek Popis realizace poskytované sociální služby V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000

Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000 Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000 občanům 15 obcí správního obvodu města Kaplice, kteří

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poslání Rané péče Diakonie Stodůlky Pomáháme rodině zorientovat se v náročné situaci

Více

Změny: 1. Právní východiska

Změny: 1. Právní východiska Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 266/11 Účinnost od: 5. 9. 2011 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Obsah:

Více

POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Základní škola J.A.Komenského Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Č.j.: 1 /2011 Vypracoval: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9. 2011 Skartační znak: A5 Mgr. Miloslav

Více