březen 2009 Aktuální číslo: Rozhovor s Ing. Alešem Máchalem Rizika antikoncepce Ekoporadna: laky Téma: Stromy Olomoucký Biozpravodaj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "březen 2009 Aktuální číslo: Rozhovor s Ing. Alešem Máchalem Rizika antikoncepce Ekoporadna: laky Téma: Stromy Olomoucký Biozpravodaj"

Transkript

1 olomoucký měsíčník dobrovolný příspěvek 10,- 3 březen 2009 Aktuální číslo: Rozhovor s Ing. Alešem Máchalem Rizika antikoncepce Ekoporadna: laky Téma: Stromy Olomoucký Biozpravodaj Ekologické listy 3/2009 vychází: Vydává Hnutí DUHA Olomouc Redakce: Simona Horká, Jitka Komendová, Jiřina Popelková Grafická úprava: Radim Šašinka; Jazykové korektury: Zuzana Borčanyiová Foto na titulní straně: Kateřina Tutková Tisk: Petr Skyva, Pod Kosířem 838, Kostelec na Hané Náklad: 1800 výtisků Adresa redakce: Hnutí DUHA Olomouc, Dolní náměstí 38, Olomouc; tel.: Uzávěrka příštího čísla: Registrace MK ČR E 18812

2 Rozhovor Nejúčinnější ekologická výchova? Pravidelná oddílová činnost Aleš Máchal se dostal blíže k ochraně přírody přes tramping. Pracoval v ochranářském svazu a později se věnoval hlavně práci s dětmi ať už v Klubu mladých ochránců přírody nebo v kroužku Krtci. V Lipce školském zařízení pro environmentální vzdělávání, působí již skoro dvacet let. Do roku 2001 byl ředitelem Lipky, v současné době podle svých slov přenechal vedení mladší a schopnější kolegyni Haně Korvasové a je jejím pedagogickým zástupcem, podílí se na dalším vzdělávání učitelů školních koordinátorů environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO). Učí také v Brně na Masarykově univerzitě a na Univerzitě Palackého na Katedře ekologie a životního prostředí. V neposlední řadě je členem redakční rady časopisu Sedmá generace. Již mnoho let se věnuješ ekologické a environmentální výchově. Jak se změnil vztah škol a středisek ekologické výchovy? Domnívám se, že za posledních deset let došlo mezi školami a středisky ekologické výchovy k žádoucím posunům ve vzájemném vnímání tyto instituce se více respektují, jsou na sebe náročnější, ale také mnohem víc ví o obsahu a smyslu práce těch druhých, pracovníci středisek jsou si lépe vědomi obrovské zodpovědnosti učitelů. Střediska se snaží být školám dobrou službou, nabízet a poskytovat jim skutečně to, co potřebují, co samy nezvládají, pomáhají školám a jejich školním koordinátorům při naplňování průřezového tématu Environmentální výchova v mateřských, základních i středních školách. Dostáváme se tedy k tomu, že ekologická výchova na školách je nyní povinná. Přináší to jen pozitiva? Environmentální výchova je v rámcových vzdělávacích programech (RVP) všech stupňů škol zařazena mezi průřezová témata, která jsou povinnou součástí vzdělávání, ale v praxi je to pro školy spíš velká příležitost než striktní povinnost. Jak uvádí RVP pro základní vzdělávání: Obsah průřezových témat doporučený pro základní vzdělávání je rozpracován do tematických okruhů. ( ) Každý okruh obsahuje nabídku témat (činností, námětů). Výběr témat a způsob jejich zpracování v učebních osnovách je v kompetenci školy. Z citovaného textu se dá pochopit, že velice záleží na tom, jak učitelé s průřezovým tématem naloží, jak se společně domluví na jeho smysluplném naplňování, aby obohacovalo děti, ale i jejich kantory. V tomto ohledu jsou zatím mezi školami obrovské rozdíly. Středisky ekologické výchovy prošlo za dobu jejich existence mnoho dětí, dnes již dospělých. Pozoruješ dnes efekty ekologické výchovy ve společnosti? Jsem přesvědčen, že ekologická (environmentální) výchova smysl má, avšak nemohu to doložit výzkumem. Měřit účinnost naší práce je těžké, ne-li takřka nemožné. Bezprostřední reakce na výukové programy a pobyty mohou být vysoce kladné, ale za týden vyprchají a jsou zahlušeny něčím akčnějším a efektnějším, nebo naopak dopady drobné ekologické výchovy se mohou projevit až po velmi dlouhé době. Zajímavou cestou je ekologická výchova nejmenších dětí současně s jejich rodiči. Když vidím pracovat s touto cílovou skupinou kolegyni Alenu Uhříčkovou a její spolupracovníky, ani na okamžik nepochybuju, jak obrovský smysl tato práce má, byť většinou nepřináší okamžité a kvantifikovatelné efekty. Dovoluju si odhadnout, že účinnost vícedenních pobytů je ve srovnání s několikahodinovými programy podstatně vyšší, což není žádný objev. Říkám to spíš na podporu tohoto směru praktické ekologické výchovy prováděné středisky. Zapomínat bychom neměli ani na snad vůbec nejúčinnější způsob ekologické výchovy dětí pravidelnou oddílovou či kroužkovou činnost, jejíž těžiště spočívá ve víkendových výpravách do přírody a v opravdových letních táborech. Je smutnou skutečností, že poptávka po takovýchto zájmových činnostech slábne. Co bys v dnešní ekologické výchově pochválil či naopak kritizoval? Jsem přesvědčený, že k pochválení je toho opravdu hodně největší úctu však podle mého názoru zasluhují ředitelé škol a učitelé, kteří (ať už jako školní koordinátoři EVVO nebo vyučující jednotlivých předmětů) ekologickou výchovu dokázali tvořivě zakotvit do školních vzdělávacích programů, aktivně ji podporují a prakticky provádějí, mnohdy nad rámec svých nemalých povinností. Úcta a obdiv patří také pracovníkům středisek ekologické výchovy, kteří dokázali (a věřím, že i nadále dokáží) překonávat různá úskalí, a jejich odborná i didaktická úroveň stále roste. Nechci však zapomenout ani na ty, kterých si vážím nejvíc dobrovolné vedoucí skautských, pionýrských, brontosauřích i všemožných dalších kroužků a oddílů, kteří jezdí s dětmi do přírody, a činí tak většinou zadarmo a ve svém volném čase. Jejich podíl na utváření opravdového vztahu dětí k přírodě je nenahraditelný. Tito vzácní lidé dávají dětem to, co jim (co do prožitků v přímém kontaktu s přírodou v dobré partě dětí) nemohou umožnit ani sebeobětavější rodiče. 2

3 Co je podle Tebe hlavním cílem ekologické výchovy? Řečeno prostými slovy, smyslem našeho snažení je, abychom měli rádi obyčejnou přírodu, vážili si jejích darů, bez kterých bychom nepřežili, a nepotřebovali tolik nakupovat ani spotřebovávat zbytečné množství energie. Abychom rádi žili skromněji a přitom radostněji a plněji. Pokud se to bude aspoň trochu dařit v nezanedbatelném procentu populace, pak je naděje na zachování života v podobě, jaká se nám lidem líbí. Povíme-li to jinak, cílem EVVO je přijetí vyšší míry odpovědnosti za současný i budoucí stav životního prostředí, než je dosud obvyklé, což bychom však neměli činit jako asketičtí trpitelé, nýbrž jako nelhostejní lidé, kteří se umějí radovat třeba z dlaska na krmítku nebo z tekoucí studánky v parném létě. Kromě činnosti na Středisku ekologické výchovy Lipka také vyučuješ na Univerzitě Palackého v Olomouci studenty oboru Ochrana a tvorba životního prostředí a učitelské kombinace. Je něco, co podle tvých zkušeností ve výuce chybí? V čem podle tebe studenti mají mezery? Přál bych si, aby studenti dostávali více informací z environmentalistiky a také větší prostor k dotváření a vyjadřování vlastních názorů na řešení nejrůznějších environmentálních problémů a konfliktů, k nácvikům jejich zvládání, zejména v regionálním měřítku. Velkou nadějí je společný evropský projekt, se kterým právě nyní uspěly Přírodovědecká fakulta a Pedagogická fakulta Univerzity Palackého ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody, Sluňákovem a Lipkou. Naplňování tohoto projektu otevírá velké možnosti, jak výuku v tomto směru obohatit a prohloubit. Děkujeme za rozhovor. Pavla Široká, Simona Horká Ekoporadna Chtěl bych doma nalakovat nábytek. Jakými kritérii se řídit, aby nátěr byl co nejekologičtější? Správná volba vhodné nátěrové hmoty nám může často usnadnit práci při další údržbě zařízení domácnosti i předmětů běžného užívání. K povrchové úpravě dřevěných výrobků můžeme použít prostředky na bázi přírodních surovin. Jedná se o speciální rostlinné oleje a vosky, sloužící k napouštění, konzervaci a dekoraci. Dřevo s touto úpravou povrchu je odolné proti oděru, nečistotám (víno, mléko, čaj, káva atd.) a odpuzuje vodu. Tyto nátěry jsou nezávadné pro člověka i zvířata. Je to např. značka Kreidezeit, OsmoColor nebo Carl s. I při natírání platí zásada, čím méně, tím pro životní prostředí lépe. Jak natírat ekologicky šetrněji? Dávejte přednost vodou ředitelným barvám, které obsahují méně škodlivin, zejména těkavých organických látek. Dodržujte technologii natírání doporučenou výrobcem. V pobytových prostorách používejte jen barvy pro vnitřní prostory. Upřednostňujte napouštění dřeva před lakováním tam, kde je to možné. Dřevěné předměty napouštět přírodními látkami (vosky, oleji). Atesty a (eko)značky Z hlediska domácího prostředí jsou nejméně závadné výrobky mající atest pro použití na hračky a pro styk s potravinami. Dobrým a spolehlivým vodítkem je ekoznačka EŠV (ekologicky šetrný výrobek). Nutno však poznamenat, že se jedná o ekoznačku, o jejíž propůjčení musí výrobci sami zažádat. Vzhledem k nedostatečné propagaci je o značku malý zájem jak ze strany výrobců, tak i spotřebitelů. V současné době je vypracována pouze směrnice pro nátěrové hmoty ředitelné vodou (Směrnice č ). Řada výrobců používá k označení svých převážně vodou ředitelných nátěrových hmot větu Ekologicky šetrná barva. Toto označení má oprávnění pouze v souvislosti certifikací výrobce podle normy ISO Více informací na Při používání nátěrových hmot je zásadou číslo jedna důkladně číst návod pro použití výrobku, seznámit se se všemi značkami na obalu upozorňující na hlavní vlastnosti výrobku a možná rizika. Často zde také najdeme doporučení, jak jim předcházet. Povinnými značkami jsou zde zejména značky upozorňující na nebezpečné vlastnosti výrobku. Jsou to takzvané R- a S-věty. R-věty označují rizikovost výrobku (žíravina, hořlavina, zdraví škodlivý, dráždivý, apod.), S-věty jsou věty bezpečnostní, specifikující doporučené zacházení s výrobkem. Dále na obalu najdeme často značku tvořenou písmeny CCZ. Jedná se o českou značku shody deklarující respektování příslušných technických norem. Čím nátěrové hmoty škodí Většina nátěrových hmot obsahuje značné množství škodlivých látek. Tyto látky jsou škodlivé pro životní prostředí i zdraví lidí, a to jak při vlastní výrobě i použití, tak i při jejich likvidaci (odstraňování a zneškodňování starých nátěrů). Hlavním zdrojem rizika jsou zejména těkavé organické látky (někdy označované jako VOC - volatile organic compounds), zbytky monomerů z polymeračních systémů nátěrových hmot a některé sloučeniny těžkých kovů. Největší podíl na znečišťování životního prostředí mají těkavé organické látky používané jako rozpouštědla a ředidla tvořící často % hmotnosti výrobku. A malá tečka na závěr. Při roční spotřebě t nátěrových hmot v České republice unikne do ovzduší až t organických rozpouštědel. Zdroje: Hana Kovaříková 3

4 Zelená domácnost Zdravotní a ekologická rizika antikoncepčních metod Jsou na našem trhu nabízené antikoncepční přípravky a metody šetrné k životnímu prostředí a tedy k nám samým? Hormonální antikoncepce Zhruba 40 % českých žen pravidelně užívá hormonální antikoncepci. Tato metoda ochrany proti nechtěnému početí je z biologického hlediska obrovským zásahem do přirozeného hormonálního cyklu ženy; některá zdravotní rizika a kontraindikace užívání pilulek (např. nadváha, embolie, ztráta libida, depresivní stavy) jsou veřejnosti notoricky známá, jiná nebyla v dlouhodobém měřítku dostatečně klinicky prokázána (např. zvýšení rizika vzniku rakoviny prsu či dělohy). Hlavní nebezpečí užívání hormonální antikoncepce se však skrývá až v přírodním koloběhu hormonů : bakterie, podílející se na rozkladu látek v odpadních vodách, totiž původní hormony (které se do čističek odpadních vod dostanou spolu s močí) zpracují na látky, které jsou pro vodní živočichy velmi nebezpečné. Rybí samci se po kontaktu s těmito tzv. endokrinními disruptory (hormonálními rozvraceči) stávají sterilními, v důsledku probuzení samičích hormonů začínají tvořit jikry, následnou neschopností oplození poté rybí populace vymírají. Podobné účinky hormonů z hormonální antikoncepce byly pozorovány například i u žab. Hormonální koloběh se pak v rámci potravního řetězce uzavírá u lidských strávníků. Vliv endokrinních disruptorů na ostatní živočichy i lidský organismus v současnosti podléhá zkoumání. Užívání dalších hormonálních preparátů (gestagenní injekce, podkožní implantát, antikoncepční náplast, postkoitální antikoncepce, hormonální nitroděložní tělísko) může také pravděpodobně skýtat jistá rizika. Kondom je druhá nejužívanější forma antikoncepe. Vyrábí se vulkanizací z přírodního latexu bílá tekutina kaučukovníku brazilského, do které se přidává mléčná bílkovina kasein (nevhodné pro vegany). Na českém trhu jsou však již k dostání také bezlatexové kondomy na bázi syntetické pryskyřice. Kondomy i s obaly jednoznačně přispívají k větší produkci odpadu (podle ČTK Češi ročně nakoupí kolem 21 milionů kondomů), je také otázka, za kolik let se na skládce odpadu rozloží. Dámský kondom je obdoba klasického kondomu, na obou koncích zakončena pružnými kroužky, vyrobena z polyuretanu či nitrilu (syntetický latex). Polyuretan se vyrábí z ropy, výroba je energeticky velmi náročná. Pesar (diafragma) je latexový, popř. silikonový klobouček, naplněný spermicidní látkou. Výhodou je jeho opakované použití (vydrží cca 1 rok). O pesar není v ČR zájem, nejblíže jej proto lze sehnat v Maďarsku. Spermicidní krémy, globule, tampóny, tablety, čípky Výhodou jsou dezinfekční a antiseptické účinky. Benzalkonium chlorid, účinná látka obsažená v globulích, krémech, tampónech a tabletách dostupných na našem trhu, může však způsobovat kontaktní alergické reakce (polyvinylformaldehyd, materiál tampónů, pak také podráždění sliznic). Stejně tak vedlejší účinky Nonoxynolu-9, účinné látky obsažené v čípcích, mohou zahrnovat podráždění, svědění, pálení, u žen pak infekce močového měchýře, kvasinkové infekce a bakteriální vaginózy. Před použitím spermicidů je tedy dobré ubezpečit se, zda nejste na účinnou látku alergičtí. Ovulační testery jsou přístroje, určující den ovulace a plodné a neplodné dny existují 3 druhy, podle způsobu určení ovulace: 1) ze struktury slin pomocí kapesního mikroskopu (v plodném období sliny schnou do kapradinových vzorů, v neplodném se objevují nespojené tečky). Mikroskop je napájen alkalickými knoflíkovými bateriemi (stejné se používají např. do hodinek), které je potřeba pravidelně měnit. 2) z moči pomocí proužku, kazety, midstreamu. Test ve vzorku moči zjistí lidský luteinizační hormon (LH), který je vyplavován do krevního oběhu a posléze do moči v období ovulace. Tyto testy jsou jednorázové. 3) z tělesné teploty a údajů o menstruaci pomocí počítače. Výsledkem je zobrazení plodnosti pro nejbližších 24 hodin a předpověď plodnosti pro následujících 6 dnů. Počítač je napájen samonabíjecí lithiovou baterií se síťovým konektorem. U verze na cesty je lithiovou baterii potřeba za cca 2-3 roky vyměnit. Životnost počítače je výrobcem garantována na více než 10 let. Než se rozhodnete pro jakýkoliv antikoncepční přípravek či metodu, zkonzultujte své rozhodnutí s vaším gynekologem/žkou - mnohdy svými znalostmi dokonce rozšíříte jejich environmentální obzory. Pro zjištění efektivity jednotlivých metod (včetně těch přirozených a tedy nejekologičtějších: přerušovaný pohlavní styk, kalendářová metoda, symptotermální metoda) je dále vhodné prostudovat tzv. Pearlův index. Jaké jsou vaše zkušenosti s jednotlivými antikoncepčními metodami? Uvažujete při výběru té nejvhodnější o jejím vlivu na vaše zdraví, popř. životní prostředí? Napište nám váš názor na Zdroje: Antikoncepce a mechanismus účinku, Jaroslav Petr: Antikoncepce může vyhubit ryby, Jaroslav Petr: Má hormonální antikoncepce vliv na přírodu, www. naturcomp.cz Doporučujeme: Hormonální akvárium krátký film o užívání HA, Barbora Božková, redakičně upraveno. 4

5 Březen 2009 Téma Proč potřebujeme stromy ve městě Stromy i lidé jsou součástí ekosystému navzdory tomu, co si o tom myslí. Stromy čerpají energii a kyslík z městského prostředí a tam ji také navracejí za současného výdeje vody v podobě vodní páry z rostlin, výměny tepla s okolím a nezbytného zásobení vodou, slunečním zářením a minerály. Stromy ve městech nevynikají druhovou pestrostí, kterou by měly jinde, protože ji určuje člověk. Funkční ekosystém města zahrnuje směs druhů stromů o různých velikostech a stáří zároveň s půdou, zajišťující jejich růst a produktivitu. Pokud jsou stromy ve městech zdravé, zajišťují komunitě hodnotitelné ekosystémové služby. Vědecké studie prokazují, že stromy mají environmentální a sociální přínos přímo související s vratností a udržením přírodních cyklů. Stromy pomáhají redukovat znečištění ovzduší, zpomalují průtrže mračen a prudké deště, uchovávají energii a opatřují volně žijícím živočichům útočiště. Ve městě nám poskytují podmínky pro bezpečný, zdravý a příjemný život a zároveň řeší globální problémy životního prostředí. 1. Vliv na klima ve městě Vegetace je ve městech často nahrazována asfaltem a betonem, zejména na ulicích a budovách a další infrastruktuře. Tyto povrchy pohlcují spíše, než odrážejí, sluneční teplo zvyšující povrchovou teplotu, a tak celková venkovní teplota roste. Stromy naproti tomu přinášejí do prostředí vlhkost (pro člověka je optimální 50 % vlhkosti), koruny vzrostlých stromů vytvářejí přívětivou klenbu nad utrápenými lidskými hlavami, poskytují stín a zamezují přímému působení ultrafialových paprsků i tepelnému záření, pomáhají udržovat teplotu v okolí a chrání stavby před tepelnými paprsky (zejména ty, které mají tenký obvodový plášť), pohlcují sluneční energii, zamezují nepříjemnému proudění vzduchu, zpomalují poryvy větru se srážkami, zadržují déšť. 2. Zlepšení kvality ovzduší P. Beckett, P. Freer-Smith a G. Taylor ve své studii porovnávali efektivitu zachycování částic listy stromů. Závěry jimi provedené studie jsou následující: stromy mohou účinně zachytit částice, které škodí lidskému zdraví z atmosféry a mohou zlepšit kvalitu ovzduší. Dále existují významné rozdíly mezi druhy stromů v účinností záchytu částic, nejlepší volbou pro omezování znečištění ovzduší vegetací jsou jehličnany. Mezi širokolistými druhy, které byly sledovány, jsou nejlepší k záchytu částic druhy stromů, které mají hrubý povrch listů (chloupky, nerovnosti). Dále Thomas Cahill zjistil, že za větrných podmínek stromy podél dálnice se zdají být schopné zadržet částice a lze jimi ochránit obytné domy a školy před vlivem dopravy. Ultrajemné částice se mohou dokonce přilepovat k listům stromů a neletí dál a setrvávají na místě, dokud listy neomyje déšť. Nowak a kolegové vytvořili model na základě meteorologických dat a údajů o znečištění ovzduší, který demonstruje, jaké množství znečišťujících látek stromy ve městech USA zachytí a jak mohou zlepšit kvalitu městského ovzduší. Záchyt znečištění (O 3, PM 2,5 a 10, NO 2, SO 2, CO) se lišil město od města a celkový efekt záchytu městskými stromy v USA činil za jeden rok tun (v ceně 3,8 miliard dolarů). NASA nedávno provedla experiment, ve kterém zjišťovala, na kolik jsou rostliny schopné odčerpávat i jiné látky než oxid uhličitý. Vyvodila, že rostliny s nízkou potřebou světla aktivně filtrující uhlík mají možnost zlepšit kvalitu vnitřního ovzduší. Kořenová zóna rostlin je účinnou oblastí pro odstraňování některých organických látek. Použití uhlíkového filtru s aktivním uhlíkem by mohlo být součástí programu čištění ovzduší rostlinami (aktivní uhlík v půdě rostlin). 3. Vliv na zdraví Velmi jednoduché známé negativní vztahy existují mezi pyly některých stromů a alergií a astmatem. Olše, líska, topol, vrba, bříza, buk, jasan, dub a lípa v určitých měsících roku přinášejí pyl a u astmatiků a alergiků spouštějí onemocnění. Na druhé straně existují studie, které uvádějí přítomnost zeleně jako preventivní faktor při vzniku astmatu. Podle A. Lovasiho městské čtvrti naplněné množstvím stromů nejsou jenom příjemné pro oči, mají také uzdravující vliv na dětské plíce. Tam, kde byl vyloučen vliv chudoby v souvislosti s působením znečištění ovzduší na incidenci astmatu, vědci předpokládají, že existence alejí stromů v ulicích může být základem pro zdravé životní prostředí a nesouhlasí s tím, že by stromy byly samy o sobě faktorem způsobujícím astma. Stromy by se tedy měly udržovat tam, kde existují, mělo by se o ně pečovat a včas vyměňovat v případě nemoci stromu. Zeleň ve městech je potřeba rozšiřovat jak solitérně, tak zakládat stromořadí, lesíky, parky, vertikální zeleň, střechy a využívat zeleň k ochraně ovzduší v místech, kde je to potřebné. Nemělo by se zapomínat na celkové řešení městského klimatu včetně začlenění do územního plánování. Prospěje vydávat městské vyhlášky k ochraně a rozšíření zeleně ve městech a zainteresovat veřejné osoby na péči. MUDr. Eva Rychlíková, Stromy ve městech (pohled hygienika), převzato z redakčně upraveno a zkráceno 5

6 Životní prostředí v kraji Stromy pro budoucnost o.s. Ráda bych vám představila naše občanské sdružení Stromy pro budoucnost o.s. Náš vznik spadá do doby, kdy jsme chtěli ochránit stromy před vykácením kvůli stavbě kanalizace v Kojetíně. Oficiálně fungujeme bezmála dva roky a nyní máme členů. Kromě účasti v řízeních, doporučení a projektování nových výsadeb v Kojetíně se podílíme na podpoře výchovy a vzdělávání v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí. Přípravou vzdělávací části se účastníme ekovýchovného projektu MěDDM Kojetín pod názvem Oslava dnů významných z hlediska životního prostředí. Zorganizovali jsme a finančně podpořili výběrovou ekologickou exkurzi - projekt Krajina člověkem dotýkaná pro studenty Gymnázia Kojetín. Na tuto odbornou exkurzi jsme dostali grant od Nadace Veronica. Další naší konkrétní činností je záchrana vzácných druhů rostlin, např. odebrání části semen a pěstování divizny švábovité, záchranného přenosu vzácného druhu ostřice (Carex distans) ohrožené stavbou dálnice D1 na území obce Křenovice (ve spolupráci s AOPK a občanským sdružením Sagittaria) a ochrana česneku hranatého před zavezením zeminou na stejném místě, také ve spolupráci s AOPK. Na jaře 2007 začal další projekt Adoptuj strom. Naší snahou je sbíráním náletů z vhodných lokalit ve městě postupně vytvářet malou banku dřevin, které by se po dopěstování využily k výsadbě ve městě Kojetín a vznikla by taková rozptýlená školka. Členové pěstují malé sazenice a postupně je přesazují. První dva nejzdatnější javory jsou již vysazeny v sokolské zahradě v Kojetíně na místo dvou stromů poničených vichřicí. Sázeli studenti Gymnázia v Kojetíně u příležitosti Dne stromů v říjnu Věra Trávníčková, Gymnázium Kojetín, Stromy pro budoucnost o.s., Zapojte se Hledáme dobrovolníky na prodej výrobků Fair Trade Jedná se o prodej kávy, čaje a jiných výrobků vždy půl hodiny před začátkem promítání v kině Metropol tedy vždy v 15.30, a ve dnech března. Pokud máte zájem o tuto pozici, napište nám na nebo se můžete hlásit osobně přímo v sídle organizace. Prodávat můžete jednotlivě, ale i ve dvojicích. Všichni dobrovolníci budou následně v otázkách FairTrade proškoleni. Těšíme se na spolupráci! Martina Hájková Hledáme lektory Ekologických výukových programů Zajímáte se o problematiku ochrany životního prostředí? Chcete sobě i ostatním rozšiřovat obzory v oblasti ŽP? Je vám blízké některé z následujících témat? Ekologické zemědělství, Ekologické nakupování, Obnovitelné zdroje energie, Odpady, Živý versus umělý les, Přírodní zahrada, Ochrana zvířat, Alternativní medicína, Domácí ekologie. Pracujete rádi s mládeží a jste komunikativní? Máte čas alespoň jednou týdně? Chcete si přivydělat a získat nové zkušenosti? Pokud ano, ozvěte se na Spolupráce není nijak zavazující, vše záleží na vašem čase a zájmu. Programy jsou realizovány na středních školách a na 2. stupni základních škol. Jeden program vždy lektoruje dvojice. Těšíme se na spolupráci! Pavla Široká a Michaela Kocyanová, Hnutí DUHA Olomouc Aktuálně z Olomouce Obnova Rudolfovy aleje Město Olomouc zadalo projekt na zpracování obnovy Rudolfovy aleje. Odbor investic jej vyčíslil na 300 tisíc korun a bude postupovat podle doporučení studie, kterou loni ve spolupráci s odborníky vypracovalo Hnutí DUHA. Podle náměstka Svatopluka Ščudlíka se bude město ve shodě se zpracovateli studie držet dvou etap, ve kterých bude během pěti let alej obnovena. Jak jsme vás informovali v lednovém čísle, akce proběhne ve dvou fázích. První etapa se týká oblasti od ulice Havlíčkovy k Wolkerově po fontánku, zmizelo by 108 stromů a přibylo 115, ve druhé se oproti 58 vykáceným stromům vysadí 74 od fontánky po ulici Polskou. Nahrazenými stromy budou opět jírovce maďaly. První část výsadby by se tak mohla uskutečnit na jaře 2010, ale konečné termíny, včetně toho, jestli se s kácením začne už letos na podzim, oznámí město 6

7 zhruba v půlce roku, kdy by měl být projekt hotový. Náklad na dřeviny bez mobiliáře je asi 10 miliónů korun a město bude žádat také o peníze z Evropské unie. Nejsou však primární peníze, ale podstata věci, celá akce se tedy určitě uskuteční, řekl primátor Olomouce Martin Novotný. V první etapě kácení se město vyhne jednomu stromu, kde odborníci zjistili výskyt vzácného brouka tesaříka drsnorohého. Jeho další osud přinese kácení v druhé etapě a posoudí se, na kolik je strom využívaný. Po zpracování projektu musí odbor životního prostředí požádat orgány státní správy ochrany přírody (Správa CHKO Litovelské Pomoraví a Krajský úřad) o výjimky z ochranných podmínek u zvláště chráněných druhů - netopýr rezavý, netopýr hvízdavý, netopýr vodní, zdobenec rodu Gnorimus, lejsek šedý a již zmíněný RainDROP 2050 Olomouc se přihlásila k projektu RainDROP 2050 v rámci programu Central Europe. Jde o softwarový produkt a model dešťových vod, který by měl lépe zajišťovat odvádění srážek a jejich absorpci ve městě. Celkově je smyslem tohoto projektu změnit v Evropě pohled na dešťovou vodu a hledat optimální metodiku pro aplikace nového přístupu k dešťové vodě v urbanizovaných územích. Dešťová voda by se totiž neměla nechat odtéct z území se stejnou intenzitou, se kterou spadla na povrch a je nutné ji zadržet na pozemku nemovitosti, nikoli v centrálních retenčních nádržích ve stokové síti. Decentralizovaný systém odvodnění řeší jednak problém lokálních záplav, znečišťování řek zředěnými splašky, jednak také na některých místech snižuje intenzitu eroze půdy a zásobuje klesající hladiny kriticky ohrožený tesařík drsnorohý, pro které je park z biologického hlediska cenným biotopem. Co se týče výskytu netopýrů, je důležité směřovat kácení do podzimního období, kdy jsou netopýři přesunem nejméně ohroženi. Pokud biologický dozor před kácením zjistí, že jsou v dutině stromu netopýři, ke kácení nedojde a za pár dnů se prověří, zda už neobývají jiný strom. Na podzim totiž netopýři mění často úkryty. Pokud by se nějaký zraněný netopýr nacházel v již skáceném stromě, postarají se o něj pracovníci AOPK nebo Stanice pro handicapovaná zvířata. Pro hmyz je vhodné zachovat ve zbývající části Smetanových sadů 75% tzv. významných stromů, většinou tedy stárnoucí stromy s dutinami nebo lysinami po odlomených větvích, kde se mohou larvy vzácných brouků vyvíjet, řekl Miroslav Kutal z Hnutí DUHA Olomouc. Simona Horká podzemních vod. Zrovnoměrnění odtoku vod z přívalových srážek do stok má velký význam pro vodní hospodářství měst. Nejčastějšími objekty k zadržení dešťových vod v území jsou poldry, průlehy, nádrže, mokřady a další. K často používaným objektům na soukromých i obecních pozemcích patří tzv. prvek průleh-příkop, který napřed vodu zadrží na povrchu a potom v podzemí. Projektu RainDROP 2050 se zúčastní pět měst z Německa, Polska, Slovenska a České republiky. Olomouc přijde na 12 miliónů korun a 85 % pokryjí dotace z EU. Během tří let by měl být k dispozici. Čerpáno z Urbanismus a územní rozvoj, číslo 4/2008, ročník XI, Tisková konference města Olomouce Simona Horká Mozaika Elektroodpad ve školách na Olomoucku Desítka škol v Olomouckém kraji vybrala loňský rok v projektu Ukliďme si svět 1,7 tuny elektroodpadu. Tento projekt se konal v celé republice a celkově bylo vybráno 33 tun elektoodpadu, z čehož je vidět, že i dětem a mladým lidem záleží na životním prostředí a snaží se udělat něco pro jeho ochranu. Školy se tak staly novým, netradičním místem pro sběr použitého elektroodpadu, které využívali nejen studenti a učitelé, ale také místní obyvatelé, a to převážně v obcích, kde chybí sběrný dvůr. Barbora Číhalová Ceny jízdného stoupnou Zdražení jízdného čeká od 1. dubna všechny, kteří využívají městskou hromadnou dopravu v Olomouci. Přestupní lístek pro zónu 71 se zvedne z 10 na 12 korun. Podraží i občanské a zlevněné jízdné. Cena čtvrtletní legitky vzroste z 600 korun na 780, denního lístku z 30 na 40 korun. I po zdražení patří Olomouc mezi města s levnějším jízdným v hromadné dopravě, např. v obdobně velkých městech jako je Hradec Králové platí cestující za jízdenku 14 korun, v menších městech jako je např. Ústí nad Labem nebo Teplice 15 korun. Simona Horká Dotace na ekologické vytápění a energetické úspory Kdo má zájem vytápět ekologicky svůj dům, může do konce března žádat o dotaci ze Státního fondu životního prostředí na krajských pracovištích fondu. Program podporuje náhradu kotlů na uhlí za nízkoemisní zdroje na biomasu, nebo tepelná čerpadla. Dotace lze získat i na instalace solárně-termických kolektorů na přitápění a celoroční ohřev teplé vody. Lze žádat maximálně 18 měsíců po uvedení do provozu. Podrobnosti na Na duben pak ministerstvo chystá dotační program jak na obnovitelné zdroje, tak na energetické úspory při rekonstrukcích budov a v novostavbách. Více informací přinese ministerstvo v březnu. Simona Horká Zdroj: 7

8 Kalendárium 23. března 1. dubna, Kino Metropol Jeden svět v Olomouci Největší lidsko-právní festival v Evropě. Promítání 30 filmů. Začátky vždy v 16, 18 a 20 hodin. 30. března 1. dubna: Besedy v Divadle hudby Olomouc: Petra Procházková, Jaromír Štětina, Erik Tabery a další. úterý 24. března, 17 h, Divadlo hudby Olomouc Václav Hořejší: Věda a náboženství antagonismus, lhostejnost nebo snad plodné partnerství? Myslím, že pro většinu moderních evropských lidí se křesťanství stalo těžko srozumitelným a tím pádem i dost těžko přijatelným. Řekl bych, že existuje velmi rozšířený pocit, že (křesťanské) náboženství je v nějakém zásadním rozporu s obrazem světa, ke kterému dospívá moderní věda, že je to jakási pošetilá beznadějně zastaralá a překonaná záležitost. Co z biblických textů musí chápat opravdový věřící doslovně, i když to zcela odporuje nejzákladnějším přírodovědeckým poznatkům? Existuje tedy nějaký neřešitelný rozpor, nebo se věda a náboženství přece jen dají nějak smířit? Myslím, že ano... Pořádá Sluňákov centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. Každý čtvrtek od 10h, areál MŠ, Náves Svobody 38 Zelený Heřmánek Vyrábění z přírodních materiálů, besedy o ekodomácnosti. Čt 2.4. Výlet do Sluňákova, dubna, PermaLot, Podolí u Bouzova Sázení stromů a oplocování - Akce Příroda (Brontosaurus) Nejvýše 15 účastníků. 100,- Kč. Přihlášení a více info: permalot.org nebo ; 17. dubna 1. května: Ekologické dny Olomouc 2009 Program na Solární systémy od firmy UNEGO krok do budoucnosti a zpět k člověku a přírodě Firma UNEGO provádí: montáž špičkové solární techniky TUV, ÚV, bazény, penziony, panelové domy, AQUAPARKY prodej a montáž solárních fotovoltaických panelů, systémů montáž podlahového a stěnového vytápění Universa v kombinaci se solárním zařízením prodej a montáž dřevoplynových kotlů ATMOS kondenzační plynové kotle GEMINOX montáž tepelných čerpadel PZP Komplet, Semechnice prodej a montáž výrobků v oblasti ekologie a úspor energie nástěnná větrací jednotka s rekuperací tepla a Lossnay pasivní klimatizace - novinka nízkoenergetické a pasivní domy - koordinace realizace Obchodní služby a poradenský servis Konzultační, poradenská, přednášková a projektová činnost, energetické studie, energetické audity budov, alternativní energie Utíkal Jaroslav UNEGO, Na Nivách 16, Samotíšky tel./fax: , mobil: , Pracovní doba: středa a hodin, sobota 8 12 hodin (po objednání) Všem čtenářum se omlouváme za dvě nepřesnosti článku o Ptačí oblasti Libavá (Ekologické listy č. 2/2009; str. 6). Obec na severní hranici Ptačí oblasti se nejmenuje Černá, ale Čermná. Mylná je i informace o recentním výskytu čolka karpatského v Oderských vrších. Poslední pozorování z této oblasti pocházejí ze začátku 20. století. Chybné údaje byly převzaty z webového serveru České inspekce životního prostředí (www.cizp.cz) Libor Praus Projekt byl podpořen v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. Škola, kam se děti těší Máme ještě volná místa! Waldorfské třídy při ZŠ Dr. Milady Horákové na Rožňavské ulici v Olomouci oznamují rodičům, že mají volná místa pro děti, zejména do budoucí první a šesté třídy. Více informací na: a na telefonech , Tato publikace byla realizována za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem. Více informací na Akce 1.2 Mládež pro Evropu-Iniciativy mládeže. Podpořte prosím vydávání Ekologických listů. Doporučený příspěvek na jeden výtisk činí 10 Kč. Vychází 11 čísel ročně. Prosíme pravidelné čtenáře o zaslání ročního příspěvku 110 Kč na účet číslo /5500 anebo na adresu redakce. Před zasláním daru nás informujte, nepřijímáme anonymní dary. Naši práci můžete podpořit také materiálním darem či aktivní pomocí. Ekologické listy můžete dostávat poštou za cenu poštovného a nebo em ve formátu PDF. Navštivte internetovou verzi na a přidejte sem svůj komentář či reakci na článek, který vás v tomto čísle zaujal. V návštěvní knize uvítáme vaše kritické příspěvky a podněty.

březen 2008 Aktuální číslo: Rozhovor: Miloš Holzer Vyrobte si eko-prací prostředek Jak na obtížný hmyz Právo na informace II Olomouc ký Biozpravodaj

březen 2008 Aktuální číslo: Rozhovor: Miloš Holzer Vyrobte si eko-prací prostředek Jak na obtížný hmyz Právo na informace II Olomouc ký Biozpravodaj olomoucký měsíčník dobrovolný příspěvek 10,- 3 březen 2008 Aktuální číslo: Rozhovor: Miloš Holzer Vyrobte si eko-prací prostředek Jak na obtížný hmyz Právo na informace II Olomouc ký Biozpravodaj Ekologické

Více

červen 2009 Aktuální číslo: www.ekologickelisty.cz Rozhovor: Značka Haná Ekoporadna: Kapesníky Aktuálně: Půda ve Slavoníně Olomoucký Biozpravodaj

červen 2009 Aktuální číslo: www.ekologickelisty.cz Rozhovor: Značka Haná Ekoporadna: Kapesníky Aktuálně: Půda ve Slavoníně Olomoucký Biozpravodaj olomoucký měsíčník dobrovolný příspěvek 10,- 6 červen 2009 Aktuální číslo: Rozhovor: Značka Haná Ekoporadna: Kapesníky Aktuálně: Půda ve Slavoníně Olomoucký Biozpravodaj www.ekologickelisty.cz Ekologické

Více

březen 2007 Aktuální číslo:

březen 2007 Aktuální číslo: olomoucký měsíčník dobrovolný příspěvek 10,- 3 březen 2007 Aktuální číslo: Rozhovor - Agentura rozvojové pomoci Bavlněné pleny Vermikompostování Voda a krajina Účast veřejnosti na ochraně ŽP Olomoucký

Více

SPOLEČNOST P R O T R V A L E U DRŽITELNÝ Ž IVOT

SPOLEČNOST P R O T R V A L E U DRŽITELNÝ Ž IVOT SPOLEČNOST P R O T R V A L E U DRŽITELNÝ Ž IVOT Z P R A V O D A J 2 2 0 0 8 Vážení a milí přátelé, když píši tyto řádky, rok 2008, který mnozí nazývali osudovým osmičkovým rokem, se pomalu chýlí ke konci

Více

prosinec 2007 Aktuální číslo:

prosinec 2007 Aktuální číslo: olomoucký měsíčník dobrovolný příspěvek 10,- 12 prosinec 2007 Aktuální číslo: Rozhovor: Hliněné stavby Likvidace biokoridoru Pod Vlachovým Certifikace FSC Ochrana velkých šelem Olomouc ký Biozpravodaj

Více

listopad 2008 Aktuální číslo: Konopí pro všestranné využití Tepelné izolace domů II. Netopýří rok Buy Nothing Day Olomoucký Biozpravodaj

listopad 2008 Aktuální číslo: Konopí pro všestranné využití Tepelné izolace domů II. Netopýří rok Buy Nothing Day Olomoucký Biozpravodaj olomoucký měsíčník dobrovolný příspěvek 10,- 11 listopad 2008 Aktuální číslo: Konopí pro všestranné využití Tepelné izolace domů II. Netopýří rok Buy Nothing Day Olomoucký Biozpravodaj Ekologické listy

Více

V podniku ekologicky. Základy ochrany životního prostředí v nejmenších podnicích

V podniku ekologicky. Základy ochrany životního prostředí v nejmenších podnicích V podniku ekologicky Základy ochrany životního prostředí v nejmenších podnicích Ministerstvo životního prostředí Praha 2004 V podniku ekologicky Základy ochrany životního prostředí v nejmenších podnicích

Více

PŮDA Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST

PŮDA Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST Č ÍSLO 2 ROČ NÍK 7 DUBEN 2009 BIOZAHRADA V BÍLÉM DOMĚ FANTASTICKÝ SVĚT PŮDY A KAMENÍ NA JEZÍRKU STRUČNÝ PRŮVODCE BIOTEXTILEM BŮH UPLÁCAL ČLOVĚKA Z HLÍNY EMILKA STREJČKOVÁ: Z

Více

olomoucký měsíčník Aktuální číslo: www.ekologickelisty.cz

olomoucký měsíčník Aktuální číslo: www.ekologickelisty.cz olomoucký měsíčník dobrovolný příspěvek 10, 5 květen 2010 Aktuální číslo: Téma: České hračky ŽP v kraji: Národní park Jeseníky Aktuálně: Klub Rarášci Biozpravodaj: Průzkum mléčných výrobků www.ekologickelisty.cz

Více

KOORDINÁTOR EVVO ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST

KOORDINÁTOR EVVO ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST ČÍSLO 4 ROČNÍK 8 ČERVENEC 2010...ALE VŽDYŤ TO JE PŘECI TEN UDRŽITELNÝ ROZVOJ!!! EKOLOGICKÁ VÝCHOVA NENÍ JEN PRO PŘÍRODOVĚDCE V CENTRU ZÁJMU KVALITA SPECIALIZAČNÍHO STUDIA MATEMATIKA

Více

SPOLEČNOST P R O T R V A L E U DRŽITELNÝ Ž IVOT

SPOLEČNOST P R O T R V A L E U DRŽITELNÝ Ž IVOT SPOLEČNOST P R O T R V A L E U DRŽITELNÝ Ž IVOT Z P R A V O D A J 1 2 0 1 0 Vážení přátelé, členové a příznivci STUŽ, blíží se čas dovolených a vy dostáváte do rukou nové číslo Zpravodaje. Má více stránek,

Více

DOMOV HLAVNÍ TÉMA Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST PŘÍLOHA: ENVIGOGIKA 1/2008 (ŽÁKOVSKÉ PORTFOLIO V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ)

DOMOV HLAVNÍ TÉMA Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST PŘÍLOHA: ENVIGOGIKA 1/2008 (ŽÁKOVSKÉ PORTFOLIO V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ) Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST Č ÍSLO 6 ROČ NÍK 6 PROSINEC 2008 HLAVNÍ TÉMA DOMOV LIBERECKO: PŘÍKLAD EKOVÝCHOVY V DOMOVSKÉM REGIONU TAK TADY SEDÍ EKOPORADCE? ANKETA: O PROMYŠLENÝCH ROZHODNUTÍCH A NADĚLOVÁNÍ

Více

Srbové zjišťují, jak se podniká na českém a moravském venkově

Srbové zjišťují, jak se podniká na českém a moravském venkově Venkovské noviny HLAS VENKOVA HLAS VENKOVA HLAS VENKOVA HLAS VENKOVA HLAS VENKOVA HLAS VENKOVA Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Občasník pro venkov ČÍSLO

Více

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů dynamická rovnováha 01: Odpovědný přístup k životnímu a udržitelnému rozvoji Dynamická rovnováha: obsah školení 01 Odpovědný přístup k životnímu

Více

EnvironmEntální výchova

EnvironmEntální výchova EnvironmEntální výchova PhDr. Alena Thorovská Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF UK Praha (c Z.1.07/1.3.00/19.0002) 1

Více

č íslo 2 roč ník 3 duben 2005

č íslo 2 roč ník 3 duben 2005 č íslo 2 roč ník 3 duben 2005 h l a v n í t é m a : V O D A Čistá domácnost bez chemie? Neznámým krajem krásného hřebce Aviváž je zbytečná, sušit se musí umět Klíč k určování raků Ocet: šetrný, levný a

Více

Aniž by bylo dotčeno samotné MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ CHCE UVOLNIT RUCE PODNIKATELŮM OBSAH:

Aniž by bylo dotčeno samotné MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ CHCE UVOLNIT RUCE PODNIKATELŮM OBSAH: ROČNÍK XXI BŘEZEN 2011 ČÍSLO 3 Zpravodaj je tištěn na papíru z odpovědných zdrojů certifikovaných podle standardů FSC (Forest Stewardship Council). MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OBSAH: Události měsíce

Více

leden 2010 Aktuální číslo: Ekologické listy jsou na www.ekologickelisty.cz

leden 2010 Aktuální číslo: Ekologické listy jsou na www.ekologickelisty.cz olomoucký měsíčník dobrovolný příspěvek 10,- 1 leden 2010 Aktuální číslo: Téma: Tašky Aktuálně: Šantovka Zprávy z Duhy: Kodaň Biozpravodaj: rozhovor s Peškem Ekologické listy jsou na u www.ekologickelisty.cz

Více

Deset let SEVERu Program kraje v ŽP do roku 2009 Vzniká ekologické centrum A Rocha Krupárna Jak na krajské granty Tuniská Sahara Příloha koncepce a

Deset let SEVERu Program kraje v ŽP do roku 2009 Vzniká ekologické centrum A Rocha Krupárna Jak na krajské granty Tuniská Sahara Příloha koncepce a bulletin EVVO Královéhradeckého číslo 3 duben 2005 kraje Deset let SEVERu Program kraje v ŽP do roku 2009 Vzniká ekologické centrum A Rocha Krupárna Jak na krajské granty Tuniská Sahara Příloha koncepce

Více

číslo 12 léto 2009 Téma: VODA, VODA, VODA... JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Libuše Jozková ZÁCHRANNÉ STANICE Matouš Šimek VODNÍ REZERVACE

číslo 12 léto 2009 Téma: VODA, VODA, VODA... JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Libuše Jozková ZÁCHRANNÉ STANICE Matouš Šimek VODNÍ REZERVACE číslo 12 léto 2009 JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ DOPORUČENÁ CENA 25 Kč Libuše Jozková ZÁCHRANNÉ STANICE Matouš Šimek VODNÍ REZERVACE Zdenka Jelenová ELEKTRÁRNA V PÍSKU Téma: VODA, VODA, VODA...

Více

Zpravodaj Ekologického centra Most pro Krušnohoří

Zpravodaj Ekologického centra Most pro Krušnohoří Ekologické centrum Most Zpravodaj č. 2 30. 7. 2008 Obsah zpravodaje: Úvodní slovo.1 Extrémní touha po čistotě znečišťuje naše řeky...1 Chemie a životní prostředí- cyklus článků.3 Borůvky - zdravá potravina

Více

Téma: Z LAVIC DO PŘÍRODY. číslo 14. jaro 2010 DOPORUČENÁ CENA 25 Kč JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ. Portrét JARMILA ICHOVÁ

Téma: Z LAVIC DO PŘÍRODY. číslo 14. jaro 2010 DOPORUČENÁ CENA 25 Kč JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ. Portrét JARMILA ICHOVÁ číslo 14 jaro 2010 DOPORUČENÁ CENA 25 Kč JIHOČESKÝ OBČASNÍK O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Portrét JARMILA ICHOVÁ Jan Kukrál LESNÍ PEDAGOGIKA Jiří Guth SKEPTICKÝ ENVIRONMENTALISTA Za finanční podpory SFŽP, MŽP,

Více

MOBILITA Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST HLAVNÍ TÉMA

MOBILITA Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST HLAVNÍ TÉMA Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST Č ÍSLO 4 ROČ NÍK 7 SRPEN 2009 HLAVNÍ TÉMA MOBILITA ULICE JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ NUTKAVOST LIDSKÉ MOBILITY DOPRAVA JAKO ODVOZENÁ POTŘEBA VELKÉ AUTO, NEBO VĚTRNÁ ELEKTRÁRNA? TECHNICKÝ

Více

říjen 2006 V čísle najdete: Den otevřených dveří větrných elektráren

říjen 2006 V čísle najdete: Den otevřených dveří větrných elektráren olomoucký měsíčník dobrovolný příspěvek 10,- 10 říjen 2006 V čísle najdete: Olomoucký kotlík - předvolební diskuse Komentář Pavla Šaradína Pálení listí a odpadu Živá zahrada Olomoucký Biozpravodaj Den

Více

olomoucký měsíčník Aktuální číslo: www.ekologickelisty.cz

olomoucký měsíčník Aktuální číslo: www.ekologickelisty.cz ube n 2 011 3/4 en/d dobrovolný příspěvek 10, b ře z olomoucký měsíčník Aktuální číslo: Zelená domácnost: Čisticí prostředky Téma: Fairtradová města Den Země Biozpravodaj: Hanácký farmářský trh Ekologické

Více

č íslo 6 roč ník 2 prosinec 2004

č íslo 6 roč ník 2 prosinec 2004 č íslo 6 roč ník 2 prosinec 2004 h l a v n í t é m a : U D R Ž I T E L N Á S P O T Ř E B A Green Catering Spolehlivé, zavádějící a nevěrohodné ekoznačky Pětasedmdesátikilový mobil Jak (ne)nakupovat Malá

Více

ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 5, DUBEN 2007

ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 5, DUBEN 2007 ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 5, DUBEN 2007 představení ČEZ Logistika Zelená energie I & C Energo turistické stezky ČEZ 2 obsah 2 Minianketa MINIANKETA: MYSLÍTE SI, ŽE BY SE ČESKÁ REPUBLIKA

Více

Standardy zeleného úřadování

Standardy zeleného úřadování Příručka pro menší úřady a instituce Editor: Petr Ledvina Autoři textu: Pavel Hrubý (Rosa, o.p.s.) Zdeněk Jakubka (Vita) Kamila Kanichová (Síť ekologických poraden) Yvonna Gaillyová (ZO ČSOP Veronica)

Více

Číslo 77 ĎÁBLÍK. Jablka v županu

Číslo 77 ĎÁBLÍK. Jablka v županu Číslo 77 ĎÁBLÍK 6. listopadu 2009 ELEKTRONICKÝ MĚSÍČNÍK PRO ČLENY A PŘÁTELE SDRUŽENÍ CALLA Milí čtenáři, obáváte se chvíle, kdy vám někdo řekne, že patříte do starého železa? To já se na ten okamžik těším.

Více

Studie dobrovolných aktivit ekologických nevládních neziskových organizací

Studie dobrovolných aktivit ekologických nevládních neziskových organizací Studie dobrovolných aktivit ekologických nevládních neziskových organizací Listopad 2011 Pro MŽP ČR zpracovala: Partnerství, o.p.s. založená Nadací Partnerství Kontaktní osoba: Tomáš Růžička, tomas.ruzicka@nap.cz

Více