březen 2009 Aktuální číslo: Rozhovor s Ing. Alešem Máchalem Rizika antikoncepce Ekoporadna: laky Téma: Stromy Olomoucký Biozpravodaj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "březen 2009 Aktuální číslo: Rozhovor s Ing. Alešem Máchalem Rizika antikoncepce Ekoporadna: laky Téma: Stromy Olomoucký Biozpravodaj"

Transkript

1 olomoucký měsíčník dobrovolný příspěvek 10,- 3 březen 2009 Aktuální číslo: Rozhovor s Ing. Alešem Máchalem Rizika antikoncepce Ekoporadna: laky Téma: Stromy Olomoucký Biozpravodaj Ekologické listy 3/2009 vychází: Vydává Hnutí DUHA Olomouc Redakce: Simona Horká, Jitka Komendová, Jiřina Popelková Grafická úprava: Radim Šašinka; Jazykové korektury: Zuzana Borčanyiová Foto na titulní straně: Kateřina Tutková Tisk: Petr Skyva, Pod Kosířem 838, Kostelec na Hané Náklad: 1800 výtisků Adresa redakce: Hnutí DUHA Olomouc, Dolní náměstí 38, Olomouc; tel.: Uzávěrka příštího čísla: Registrace MK ČR E 18812

2 Rozhovor Nejúčinnější ekologická výchova? Pravidelná oddílová činnost Aleš Máchal se dostal blíže k ochraně přírody přes tramping. Pracoval v ochranářském svazu a později se věnoval hlavně práci s dětmi ať už v Klubu mladých ochránců přírody nebo v kroužku Krtci. V Lipce školském zařízení pro environmentální vzdělávání, působí již skoro dvacet let. Do roku 2001 byl ředitelem Lipky, v současné době podle svých slov přenechal vedení mladší a schopnější kolegyni Haně Korvasové a je jejím pedagogickým zástupcem, podílí se na dalším vzdělávání učitelů školních koordinátorů environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO). Učí také v Brně na Masarykově univerzitě a na Univerzitě Palackého na Katedře ekologie a životního prostředí. V neposlední řadě je členem redakční rady časopisu Sedmá generace. Již mnoho let se věnuješ ekologické a environmentální výchově. Jak se změnil vztah škol a středisek ekologické výchovy? Domnívám se, že za posledních deset let došlo mezi školami a středisky ekologické výchovy k žádoucím posunům ve vzájemném vnímání tyto instituce se více respektují, jsou na sebe náročnější, ale také mnohem víc ví o obsahu a smyslu práce těch druhých, pracovníci středisek jsou si lépe vědomi obrovské zodpovědnosti učitelů. Střediska se snaží být školám dobrou službou, nabízet a poskytovat jim skutečně to, co potřebují, co samy nezvládají, pomáhají školám a jejich školním koordinátorům při naplňování průřezového tématu Environmentální výchova v mateřských, základních i středních školách. Dostáváme se tedy k tomu, že ekologická výchova na školách je nyní povinná. Přináší to jen pozitiva? Environmentální výchova je v rámcových vzdělávacích programech (RVP) všech stupňů škol zařazena mezi průřezová témata, která jsou povinnou součástí vzdělávání, ale v praxi je to pro školy spíš velká příležitost než striktní povinnost. Jak uvádí RVP pro základní vzdělávání: Obsah průřezových témat doporučený pro základní vzdělávání je rozpracován do tematických okruhů. ( ) Každý okruh obsahuje nabídku témat (činností, námětů). Výběr témat a způsob jejich zpracování v učebních osnovách je v kompetenci školy. Z citovaného textu se dá pochopit, že velice záleží na tom, jak učitelé s průřezovým tématem naloží, jak se společně domluví na jeho smysluplném naplňování, aby obohacovalo děti, ale i jejich kantory. V tomto ohledu jsou zatím mezi školami obrovské rozdíly. Středisky ekologické výchovy prošlo za dobu jejich existence mnoho dětí, dnes již dospělých. Pozoruješ dnes efekty ekologické výchovy ve společnosti? Jsem přesvědčen, že ekologická (environmentální) výchova smysl má, avšak nemohu to doložit výzkumem. Měřit účinnost naší práce je těžké, ne-li takřka nemožné. Bezprostřední reakce na výukové programy a pobyty mohou být vysoce kladné, ale za týden vyprchají a jsou zahlušeny něčím akčnějším a efektnějším, nebo naopak dopady drobné ekologické výchovy se mohou projevit až po velmi dlouhé době. Zajímavou cestou je ekologická výchova nejmenších dětí současně s jejich rodiči. Když vidím pracovat s touto cílovou skupinou kolegyni Alenu Uhříčkovou a její spolupracovníky, ani na okamžik nepochybuju, jak obrovský smysl tato práce má, byť většinou nepřináší okamžité a kvantifikovatelné efekty. Dovoluju si odhadnout, že účinnost vícedenních pobytů je ve srovnání s několikahodinovými programy podstatně vyšší, což není žádný objev. Říkám to spíš na podporu tohoto směru praktické ekologické výchovy prováděné středisky. Zapomínat bychom neměli ani na snad vůbec nejúčinnější způsob ekologické výchovy dětí pravidelnou oddílovou či kroužkovou činnost, jejíž těžiště spočívá ve víkendových výpravách do přírody a v opravdových letních táborech. Je smutnou skutečností, že poptávka po takovýchto zájmových činnostech slábne. Co bys v dnešní ekologické výchově pochválil či naopak kritizoval? Jsem přesvědčený, že k pochválení je toho opravdu hodně největší úctu však podle mého názoru zasluhují ředitelé škol a učitelé, kteří (ať už jako školní koordinátoři EVVO nebo vyučující jednotlivých předmětů) ekologickou výchovu dokázali tvořivě zakotvit do školních vzdělávacích programů, aktivně ji podporují a prakticky provádějí, mnohdy nad rámec svých nemalých povinností. Úcta a obdiv patří také pracovníkům středisek ekologické výchovy, kteří dokázali (a věřím, že i nadále dokáží) překonávat různá úskalí, a jejich odborná i didaktická úroveň stále roste. Nechci však zapomenout ani na ty, kterých si vážím nejvíc dobrovolné vedoucí skautských, pionýrských, brontosauřích i všemožných dalších kroužků a oddílů, kteří jezdí s dětmi do přírody, a činí tak většinou zadarmo a ve svém volném čase. Jejich podíl na utváření opravdového vztahu dětí k přírodě je nenahraditelný. Tito vzácní lidé dávají dětem to, co jim (co do prožitků v přímém kontaktu s přírodou v dobré partě dětí) nemohou umožnit ani sebeobětavější rodiče. 2

3 Co je podle Tebe hlavním cílem ekologické výchovy? Řečeno prostými slovy, smyslem našeho snažení je, abychom měli rádi obyčejnou přírodu, vážili si jejích darů, bez kterých bychom nepřežili, a nepotřebovali tolik nakupovat ani spotřebovávat zbytečné množství energie. Abychom rádi žili skromněji a přitom radostněji a plněji. Pokud se to bude aspoň trochu dařit v nezanedbatelném procentu populace, pak je naděje na zachování života v podobě, jaká se nám lidem líbí. Povíme-li to jinak, cílem EVVO je přijetí vyšší míry odpovědnosti za současný i budoucí stav životního prostředí, než je dosud obvyklé, což bychom však neměli činit jako asketičtí trpitelé, nýbrž jako nelhostejní lidé, kteří se umějí radovat třeba z dlaska na krmítku nebo z tekoucí studánky v parném létě. Kromě činnosti na Středisku ekologické výchovy Lipka také vyučuješ na Univerzitě Palackého v Olomouci studenty oboru Ochrana a tvorba životního prostředí a učitelské kombinace. Je něco, co podle tvých zkušeností ve výuce chybí? V čem podle tebe studenti mají mezery? Přál bych si, aby studenti dostávali více informací z environmentalistiky a také větší prostor k dotváření a vyjadřování vlastních názorů na řešení nejrůznějších environmentálních problémů a konfliktů, k nácvikům jejich zvládání, zejména v regionálním měřítku. Velkou nadějí je společný evropský projekt, se kterým právě nyní uspěly Přírodovědecká fakulta a Pedagogická fakulta Univerzity Palackého ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody, Sluňákovem a Lipkou. Naplňování tohoto projektu otevírá velké možnosti, jak výuku v tomto směru obohatit a prohloubit. Děkujeme za rozhovor. Pavla Široká, Simona Horká Ekoporadna Chtěl bych doma nalakovat nábytek. Jakými kritérii se řídit, aby nátěr byl co nejekologičtější? Správná volba vhodné nátěrové hmoty nám může často usnadnit práci při další údržbě zařízení domácnosti i předmětů běžného užívání. K povrchové úpravě dřevěných výrobků můžeme použít prostředky na bázi přírodních surovin. Jedná se o speciální rostlinné oleje a vosky, sloužící k napouštění, konzervaci a dekoraci. Dřevo s touto úpravou povrchu je odolné proti oděru, nečistotám (víno, mléko, čaj, káva atd.) a odpuzuje vodu. Tyto nátěry jsou nezávadné pro člověka i zvířata. Je to např. značka Kreidezeit, OsmoColor nebo Carl s. I při natírání platí zásada, čím méně, tím pro životní prostředí lépe. Jak natírat ekologicky šetrněji? Dávejte přednost vodou ředitelným barvám, které obsahují méně škodlivin, zejména těkavých organických látek. Dodržujte technologii natírání doporučenou výrobcem. V pobytových prostorách používejte jen barvy pro vnitřní prostory. Upřednostňujte napouštění dřeva před lakováním tam, kde je to možné. Dřevěné předměty napouštět přírodními látkami (vosky, oleji). Atesty a (eko)značky Z hlediska domácího prostředí jsou nejméně závadné výrobky mající atest pro použití na hračky a pro styk s potravinami. Dobrým a spolehlivým vodítkem je ekoznačka EŠV (ekologicky šetrný výrobek). Nutno však poznamenat, že se jedná o ekoznačku, o jejíž propůjčení musí výrobci sami zažádat. Vzhledem k nedostatečné propagaci je o značku malý zájem jak ze strany výrobců, tak i spotřebitelů. V současné době je vypracována pouze směrnice pro nátěrové hmoty ředitelné vodou (Směrnice č ). Řada výrobců používá k označení svých převážně vodou ředitelných nátěrových hmot větu Ekologicky šetrná barva. Toto označení má oprávnění pouze v souvislosti certifikací výrobce podle normy ISO Více informací na Při používání nátěrových hmot je zásadou číslo jedna důkladně číst návod pro použití výrobku, seznámit se se všemi značkami na obalu upozorňující na hlavní vlastnosti výrobku a možná rizika. Často zde také najdeme doporučení, jak jim předcházet. Povinnými značkami jsou zde zejména značky upozorňující na nebezpečné vlastnosti výrobku. Jsou to takzvané R- a S-věty. R-věty označují rizikovost výrobku (žíravina, hořlavina, zdraví škodlivý, dráždivý, apod.), S-věty jsou věty bezpečnostní, specifikující doporučené zacházení s výrobkem. Dále na obalu najdeme často značku tvořenou písmeny CCZ. Jedná se o českou značku shody deklarující respektování příslušných technických norem. Čím nátěrové hmoty škodí Většina nátěrových hmot obsahuje značné množství škodlivých látek. Tyto látky jsou škodlivé pro životní prostředí i zdraví lidí, a to jak při vlastní výrobě i použití, tak i při jejich likvidaci (odstraňování a zneškodňování starých nátěrů). Hlavním zdrojem rizika jsou zejména těkavé organické látky (někdy označované jako VOC - volatile organic compounds), zbytky monomerů z polymeračních systémů nátěrových hmot a některé sloučeniny těžkých kovů. Největší podíl na znečišťování životního prostředí mají těkavé organické látky používané jako rozpouštědla a ředidla tvořící často % hmotnosti výrobku. A malá tečka na závěr. Při roční spotřebě t nátěrových hmot v České republice unikne do ovzduší až t organických rozpouštědel. Zdroje: Hana Kovaříková 3

4 Zelená domácnost Zdravotní a ekologická rizika antikoncepčních metod Jsou na našem trhu nabízené antikoncepční přípravky a metody šetrné k životnímu prostředí a tedy k nám samým? Hormonální antikoncepce Zhruba 40 % českých žen pravidelně užívá hormonální antikoncepci. Tato metoda ochrany proti nechtěnému početí je z biologického hlediska obrovským zásahem do přirozeného hormonálního cyklu ženy; některá zdravotní rizika a kontraindikace užívání pilulek (např. nadváha, embolie, ztráta libida, depresivní stavy) jsou veřejnosti notoricky známá, jiná nebyla v dlouhodobém měřítku dostatečně klinicky prokázána (např. zvýšení rizika vzniku rakoviny prsu či dělohy). Hlavní nebezpečí užívání hormonální antikoncepce se však skrývá až v přírodním koloběhu hormonů : bakterie, podílející se na rozkladu látek v odpadních vodách, totiž původní hormony (které se do čističek odpadních vod dostanou spolu s močí) zpracují na látky, které jsou pro vodní živočichy velmi nebezpečné. Rybí samci se po kontaktu s těmito tzv. endokrinními disruptory (hormonálními rozvraceči) stávají sterilními, v důsledku probuzení samičích hormonů začínají tvořit jikry, následnou neschopností oplození poté rybí populace vymírají. Podobné účinky hormonů z hormonální antikoncepce byly pozorovány například i u žab. Hormonální koloběh se pak v rámci potravního řetězce uzavírá u lidských strávníků. Vliv endokrinních disruptorů na ostatní živočichy i lidský organismus v současnosti podléhá zkoumání. Užívání dalších hormonálních preparátů (gestagenní injekce, podkožní implantát, antikoncepční náplast, postkoitální antikoncepce, hormonální nitroděložní tělísko) může také pravděpodobně skýtat jistá rizika. Kondom je druhá nejužívanější forma antikoncepe. Vyrábí se vulkanizací z přírodního latexu bílá tekutina kaučukovníku brazilského, do které se přidává mléčná bílkovina kasein (nevhodné pro vegany). Na českém trhu jsou však již k dostání také bezlatexové kondomy na bázi syntetické pryskyřice. Kondomy i s obaly jednoznačně přispívají k větší produkci odpadu (podle ČTK Češi ročně nakoupí kolem 21 milionů kondomů), je také otázka, za kolik let se na skládce odpadu rozloží. Dámský kondom je obdoba klasického kondomu, na obou koncích zakončena pružnými kroužky, vyrobena z polyuretanu či nitrilu (syntetický latex). Polyuretan se vyrábí z ropy, výroba je energeticky velmi náročná. Pesar (diafragma) je latexový, popř. silikonový klobouček, naplněný spermicidní látkou. Výhodou je jeho opakované použití (vydrží cca 1 rok). O pesar není v ČR zájem, nejblíže jej proto lze sehnat v Maďarsku. Spermicidní krémy, globule, tampóny, tablety, čípky Výhodou jsou dezinfekční a antiseptické účinky. Benzalkonium chlorid, účinná látka obsažená v globulích, krémech, tampónech a tabletách dostupných na našem trhu, může však způsobovat kontaktní alergické reakce (polyvinylformaldehyd, materiál tampónů, pak také podráždění sliznic). Stejně tak vedlejší účinky Nonoxynolu-9, účinné látky obsažené v čípcích, mohou zahrnovat podráždění, svědění, pálení, u žen pak infekce močového měchýře, kvasinkové infekce a bakteriální vaginózy. Před použitím spermicidů je tedy dobré ubezpečit se, zda nejste na účinnou látku alergičtí. Ovulační testery jsou přístroje, určující den ovulace a plodné a neplodné dny existují 3 druhy, podle způsobu určení ovulace: 1) ze struktury slin pomocí kapesního mikroskopu (v plodném období sliny schnou do kapradinových vzorů, v neplodném se objevují nespojené tečky). Mikroskop je napájen alkalickými knoflíkovými bateriemi (stejné se používají např. do hodinek), které je potřeba pravidelně měnit. 2) z moči pomocí proužku, kazety, midstreamu. Test ve vzorku moči zjistí lidský luteinizační hormon (LH), který je vyplavován do krevního oběhu a posléze do moči v období ovulace. Tyto testy jsou jednorázové. 3) z tělesné teploty a údajů o menstruaci pomocí počítače. Výsledkem je zobrazení plodnosti pro nejbližších 24 hodin a předpověď plodnosti pro následujících 6 dnů. Počítač je napájen samonabíjecí lithiovou baterií se síťovým konektorem. U verze na cesty je lithiovou baterii potřeba za cca 2-3 roky vyměnit. Životnost počítače je výrobcem garantována na více než 10 let. Než se rozhodnete pro jakýkoliv antikoncepční přípravek či metodu, zkonzultujte své rozhodnutí s vaším gynekologem/žkou - mnohdy svými znalostmi dokonce rozšíříte jejich environmentální obzory. Pro zjištění efektivity jednotlivých metod (včetně těch přirozených a tedy nejekologičtějších: přerušovaný pohlavní styk, kalendářová metoda, symptotermální metoda) je dále vhodné prostudovat tzv. Pearlův index. Jaké jsou vaše zkušenosti s jednotlivými antikoncepčními metodami? Uvažujete při výběru té nejvhodnější o jejím vlivu na vaše zdraví, popř. životní prostředí? Napište nám váš názor na Zdroje: Antikoncepce a mechanismus účinku, Jaroslav Petr: Antikoncepce může vyhubit ryby, Jaroslav Petr: Má hormonální antikoncepce vliv na přírodu, www. naturcomp.cz Doporučujeme: Hormonální akvárium krátký film o užívání HA, Barbora Božková, redakičně upraveno. 4

5 Březen 2009 Téma Proč potřebujeme stromy ve městě Stromy i lidé jsou součástí ekosystému navzdory tomu, co si o tom myslí. Stromy čerpají energii a kyslík z městského prostředí a tam ji také navracejí za současného výdeje vody v podobě vodní páry z rostlin, výměny tepla s okolím a nezbytného zásobení vodou, slunečním zářením a minerály. Stromy ve městech nevynikají druhovou pestrostí, kterou by měly jinde, protože ji určuje člověk. Funkční ekosystém města zahrnuje směs druhů stromů o různých velikostech a stáří zároveň s půdou, zajišťující jejich růst a produktivitu. Pokud jsou stromy ve městech zdravé, zajišťují komunitě hodnotitelné ekosystémové služby. Vědecké studie prokazují, že stromy mají environmentální a sociální přínos přímo související s vratností a udržením přírodních cyklů. Stromy pomáhají redukovat znečištění ovzduší, zpomalují průtrže mračen a prudké deště, uchovávají energii a opatřují volně žijícím živočichům útočiště. Ve městě nám poskytují podmínky pro bezpečný, zdravý a příjemný život a zároveň řeší globální problémy životního prostředí. 1. Vliv na klima ve městě Vegetace je ve městech často nahrazována asfaltem a betonem, zejména na ulicích a budovách a další infrastruktuře. Tyto povrchy pohlcují spíše, než odrážejí, sluneční teplo zvyšující povrchovou teplotu, a tak celková venkovní teplota roste. Stromy naproti tomu přinášejí do prostředí vlhkost (pro člověka je optimální 50 % vlhkosti), koruny vzrostlých stromů vytvářejí přívětivou klenbu nad utrápenými lidskými hlavami, poskytují stín a zamezují přímému působení ultrafialových paprsků i tepelnému záření, pomáhají udržovat teplotu v okolí a chrání stavby před tepelnými paprsky (zejména ty, které mají tenký obvodový plášť), pohlcují sluneční energii, zamezují nepříjemnému proudění vzduchu, zpomalují poryvy větru se srážkami, zadržují déšť. 2. Zlepšení kvality ovzduší P. Beckett, P. Freer-Smith a G. Taylor ve své studii porovnávali efektivitu zachycování částic listy stromů. Závěry jimi provedené studie jsou následující: stromy mohou účinně zachytit částice, které škodí lidskému zdraví z atmosféry a mohou zlepšit kvalitu ovzduší. Dále existují významné rozdíly mezi druhy stromů v účinností záchytu částic, nejlepší volbou pro omezování znečištění ovzduší vegetací jsou jehličnany. Mezi širokolistými druhy, které byly sledovány, jsou nejlepší k záchytu částic druhy stromů, které mají hrubý povrch listů (chloupky, nerovnosti). Dále Thomas Cahill zjistil, že za větrných podmínek stromy podél dálnice se zdají být schopné zadržet částice a lze jimi ochránit obytné domy a školy před vlivem dopravy. Ultrajemné částice se mohou dokonce přilepovat k listům stromů a neletí dál a setrvávají na místě, dokud listy neomyje déšť. Nowak a kolegové vytvořili model na základě meteorologických dat a údajů o znečištění ovzduší, který demonstruje, jaké množství znečišťujících látek stromy ve městech USA zachytí a jak mohou zlepšit kvalitu městského ovzduší. Záchyt znečištění (O 3, PM 2,5 a 10, NO 2, SO 2, CO) se lišil město od města a celkový efekt záchytu městskými stromy v USA činil za jeden rok tun (v ceně 3,8 miliard dolarů). NASA nedávno provedla experiment, ve kterém zjišťovala, na kolik jsou rostliny schopné odčerpávat i jiné látky než oxid uhličitý. Vyvodila, že rostliny s nízkou potřebou světla aktivně filtrující uhlík mají možnost zlepšit kvalitu vnitřního ovzduší. Kořenová zóna rostlin je účinnou oblastí pro odstraňování některých organických látek. Použití uhlíkového filtru s aktivním uhlíkem by mohlo být součástí programu čištění ovzduší rostlinami (aktivní uhlík v půdě rostlin). 3. Vliv na zdraví Velmi jednoduché známé negativní vztahy existují mezi pyly některých stromů a alergií a astmatem. Olše, líska, topol, vrba, bříza, buk, jasan, dub a lípa v určitých měsících roku přinášejí pyl a u astmatiků a alergiků spouštějí onemocnění. Na druhé straně existují studie, které uvádějí přítomnost zeleně jako preventivní faktor při vzniku astmatu. Podle A. Lovasiho městské čtvrti naplněné množstvím stromů nejsou jenom příjemné pro oči, mají také uzdravující vliv na dětské plíce. Tam, kde byl vyloučen vliv chudoby v souvislosti s působením znečištění ovzduší na incidenci astmatu, vědci předpokládají, že existence alejí stromů v ulicích může být základem pro zdravé životní prostředí a nesouhlasí s tím, že by stromy byly samy o sobě faktorem způsobujícím astma. Stromy by se tedy měly udržovat tam, kde existují, mělo by se o ně pečovat a včas vyměňovat v případě nemoci stromu. Zeleň ve městech je potřeba rozšiřovat jak solitérně, tak zakládat stromořadí, lesíky, parky, vertikální zeleň, střechy a využívat zeleň k ochraně ovzduší v místech, kde je to potřebné. Nemělo by se zapomínat na celkové řešení městského klimatu včetně začlenění do územního plánování. Prospěje vydávat městské vyhlášky k ochraně a rozšíření zeleně ve městech a zainteresovat veřejné osoby na péči. MUDr. Eva Rychlíková, Stromy ve městech (pohled hygienika), převzato z redakčně upraveno a zkráceno 5

6 Životní prostředí v kraji Stromy pro budoucnost o.s. Ráda bych vám představila naše občanské sdružení Stromy pro budoucnost o.s. Náš vznik spadá do doby, kdy jsme chtěli ochránit stromy před vykácením kvůli stavbě kanalizace v Kojetíně. Oficiálně fungujeme bezmála dva roky a nyní máme členů. Kromě účasti v řízeních, doporučení a projektování nových výsadeb v Kojetíně se podílíme na podpoře výchovy a vzdělávání v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí. Přípravou vzdělávací části se účastníme ekovýchovného projektu MěDDM Kojetín pod názvem Oslava dnů významných z hlediska životního prostředí. Zorganizovali jsme a finančně podpořili výběrovou ekologickou exkurzi - projekt Krajina člověkem dotýkaná pro studenty Gymnázia Kojetín. Na tuto odbornou exkurzi jsme dostali grant od Nadace Veronica. Další naší konkrétní činností je záchrana vzácných druhů rostlin, např. odebrání části semen a pěstování divizny švábovité, záchranného přenosu vzácného druhu ostřice (Carex distans) ohrožené stavbou dálnice D1 na území obce Křenovice (ve spolupráci s AOPK a občanským sdružením Sagittaria) a ochrana česneku hranatého před zavezením zeminou na stejném místě, také ve spolupráci s AOPK. Na jaře 2007 začal další projekt Adoptuj strom. Naší snahou je sbíráním náletů z vhodných lokalit ve městě postupně vytvářet malou banku dřevin, které by se po dopěstování využily k výsadbě ve městě Kojetín a vznikla by taková rozptýlená školka. Členové pěstují malé sazenice a postupně je přesazují. První dva nejzdatnější javory jsou již vysazeny v sokolské zahradě v Kojetíně na místo dvou stromů poničených vichřicí. Sázeli studenti Gymnázia v Kojetíně u příležitosti Dne stromů v říjnu Věra Trávníčková, Gymnázium Kojetín, Stromy pro budoucnost o.s., Zapojte se Hledáme dobrovolníky na prodej výrobků Fair Trade Jedná se o prodej kávy, čaje a jiných výrobků vždy půl hodiny před začátkem promítání v kině Metropol tedy vždy v 15.30, a ve dnech března. Pokud máte zájem o tuto pozici, napište nám na nebo se můžete hlásit osobně přímo v sídle organizace. Prodávat můžete jednotlivě, ale i ve dvojicích. Všichni dobrovolníci budou následně v otázkách FairTrade proškoleni. Těšíme se na spolupráci! Martina Hájková Hledáme lektory Ekologických výukových programů Zajímáte se o problematiku ochrany životního prostředí? Chcete sobě i ostatním rozšiřovat obzory v oblasti ŽP? Je vám blízké některé z následujících témat? Ekologické zemědělství, Ekologické nakupování, Obnovitelné zdroje energie, Odpady, Živý versus umělý les, Přírodní zahrada, Ochrana zvířat, Alternativní medicína, Domácí ekologie. Pracujete rádi s mládeží a jste komunikativní? Máte čas alespoň jednou týdně? Chcete si přivydělat a získat nové zkušenosti? Pokud ano, ozvěte se na Spolupráce není nijak zavazující, vše záleží na vašem čase a zájmu. Programy jsou realizovány na středních školách a na 2. stupni základních škol. Jeden program vždy lektoruje dvojice. Těšíme se na spolupráci! Pavla Široká a Michaela Kocyanová, Hnutí DUHA Olomouc Aktuálně z Olomouce Obnova Rudolfovy aleje Město Olomouc zadalo projekt na zpracování obnovy Rudolfovy aleje. Odbor investic jej vyčíslil na 300 tisíc korun a bude postupovat podle doporučení studie, kterou loni ve spolupráci s odborníky vypracovalo Hnutí DUHA. Podle náměstka Svatopluka Ščudlíka se bude město ve shodě se zpracovateli studie držet dvou etap, ve kterých bude během pěti let alej obnovena. Jak jsme vás informovali v lednovém čísle, akce proběhne ve dvou fázích. První etapa se týká oblasti od ulice Havlíčkovy k Wolkerově po fontánku, zmizelo by 108 stromů a přibylo 115, ve druhé se oproti 58 vykáceným stromům vysadí 74 od fontánky po ulici Polskou. Nahrazenými stromy budou opět jírovce maďaly. První část výsadby by se tak mohla uskutečnit na jaře 2010, ale konečné termíny, včetně toho, jestli se s kácením začne už letos na podzim, oznámí město 6

7 zhruba v půlce roku, kdy by měl být projekt hotový. Náklad na dřeviny bez mobiliáře je asi 10 miliónů korun a město bude žádat také o peníze z Evropské unie. Nejsou však primární peníze, ale podstata věci, celá akce se tedy určitě uskuteční, řekl primátor Olomouce Martin Novotný. V první etapě kácení se město vyhne jednomu stromu, kde odborníci zjistili výskyt vzácného brouka tesaříka drsnorohého. Jeho další osud přinese kácení v druhé etapě a posoudí se, na kolik je strom využívaný. Po zpracování projektu musí odbor životního prostředí požádat orgány státní správy ochrany přírody (Správa CHKO Litovelské Pomoraví a Krajský úřad) o výjimky z ochranných podmínek u zvláště chráněných druhů - netopýr rezavý, netopýr hvízdavý, netopýr vodní, zdobenec rodu Gnorimus, lejsek šedý a již zmíněný RainDROP 2050 Olomouc se přihlásila k projektu RainDROP 2050 v rámci programu Central Europe. Jde o softwarový produkt a model dešťových vod, který by měl lépe zajišťovat odvádění srážek a jejich absorpci ve městě. Celkově je smyslem tohoto projektu změnit v Evropě pohled na dešťovou vodu a hledat optimální metodiku pro aplikace nového přístupu k dešťové vodě v urbanizovaných územích. Dešťová voda by se totiž neměla nechat odtéct z území se stejnou intenzitou, se kterou spadla na povrch a je nutné ji zadržet na pozemku nemovitosti, nikoli v centrálních retenčních nádržích ve stokové síti. Decentralizovaný systém odvodnění řeší jednak problém lokálních záplav, znečišťování řek zředěnými splašky, jednak také na některých místech snižuje intenzitu eroze půdy a zásobuje klesající hladiny kriticky ohrožený tesařík drsnorohý, pro které je park z biologického hlediska cenným biotopem. Co se týče výskytu netopýrů, je důležité směřovat kácení do podzimního období, kdy jsou netopýři přesunem nejméně ohroženi. Pokud biologický dozor před kácením zjistí, že jsou v dutině stromu netopýři, ke kácení nedojde a za pár dnů se prověří, zda už neobývají jiný strom. Na podzim totiž netopýři mění často úkryty. Pokud by se nějaký zraněný netopýr nacházel v již skáceném stromě, postarají se o něj pracovníci AOPK nebo Stanice pro handicapovaná zvířata. Pro hmyz je vhodné zachovat ve zbývající části Smetanových sadů 75% tzv. významných stromů, většinou tedy stárnoucí stromy s dutinami nebo lysinami po odlomených větvích, kde se mohou larvy vzácných brouků vyvíjet, řekl Miroslav Kutal z Hnutí DUHA Olomouc. Simona Horká podzemních vod. Zrovnoměrnění odtoku vod z přívalových srážek do stok má velký význam pro vodní hospodářství měst. Nejčastějšími objekty k zadržení dešťových vod v území jsou poldry, průlehy, nádrže, mokřady a další. K často používaným objektům na soukromých i obecních pozemcích patří tzv. prvek průleh-příkop, který napřed vodu zadrží na povrchu a potom v podzemí. Projektu RainDROP 2050 se zúčastní pět měst z Německa, Polska, Slovenska a České republiky. Olomouc přijde na 12 miliónů korun a 85 % pokryjí dotace z EU. Během tří let by měl být k dispozici. Čerpáno z Urbanismus a územní rozvoj, číslo 4/2008, ročník XI, Tisková konference města Olomouce Simona Horká Mozaika Elektroodpad ve školách na Olomoucku Desítka škol v Olomouckém kraji vybrala loňský rok v projektu Ukliďme si svět 1,7 tuny elektroodpadu. Tento projekt se konal v celé republice a celkově bylo vybráno 33 tun elektoodpadu, z čehož je vidět, že i dětem a mladým lidem záleží na životním prostředí a snaží se udělat něco pro jeho ochranu. Školy se tak staly novým, netradičním místem pro sběr použitého elektroodpadu, které využívali nejen studenti a učitelé, ale také místní obyvatelé, a to převážně v obcích, kde chybí sběrný dvůr. Barbora Číhalová Ceny jízdného stoupnou Zdražení jízdného čeká od 1. dubna všechny, kteří využívají městskou hromadnou dopravu v Olomouci. Přestupní lístek pro zónu 71 se zvedne z 10 na 12 korun. Podraží i občanské a zlevněné jízdné. Cena čtvrtletní legitky vzroste z 600 korun na 780, denního lístku z 30 na 40 korun. I po zdražení patří Olomouc mezi města s levnějším jízdným v hromadné dopravě, např. v obdobně velkých městech jako je Hradec Králové platí cestující za jízdenku 14 korun, v menších městech jako je např. Ústí nad Labem nebo Teplice 15 korun. Simona Horká Dotace na ekologické vytápění a energetické úspory Kdo má zájem vytápět ekologicky svůj dům, může do konce března žádat o dotaci ze Státního fondu životního prostředí na krajských pracovištích fondu. Program podporuje náhradu kotlů na uhlí za nízkoemisní zdroje na biomasu, nebo tepelná čerpadla. Dotace lze získat i na instalace solárně-termických kolektorů na přitápění a celoroční ohřev teplé vody. Lze žádat maximálně 18 měsíců po uvedení do provozu. Podrobnosti na Na duben pak ministerstvo chystá dotační program jak na obnovitelné zdroje, tak na energetické úspory při rekonstrukcích budov a v novostavbách. Více informací přinese ministerstvo v březnu. Simona Horká Zdroj: 7

8 Kalendárium 23. března 1. dubna, Kino Metropol Jeden svět v Olomouci Největší lidsko-právní festival v Evropě. Promítání 30 filmů. Začátky vždy v 16, 18 a 20 hodin. 30. března 1. dubna: Besedy v Divadle hudby Olomouc: Petra Procházková, Jaromír Štětina, Erik Tabery a další. úterý 24. března, 17 h, Divadlo hudby Olomouc Václav Hořejší: Věda a náboženství antagonismus, lhostejnost nebo snad plodné partnerství? Myslím, že pro většinu moderních evropských lidí se křesťanství stalo těžko srozumitelným a tím pádem i dost těžko přijatelným. Řekl bych, že existuje velmi rozšířený pocit, že (křesťanské) náboženství je v nějakém zásadním rozporu s obrazem světa, ke kterému dospívá moderní věda, že je to jakási pošetilá beznadějně zastaralá a překonaná záležitost. Co z biblických textů musí chápat opravdový věřící doslovně, i když to zcela odporuje nejzákladnějším přírodovědeckým poznatkům? Existuje tedy nějaký neřešitelný rozpor, nebo se věda a náboženství přece jen dají nějak smířit? Myslím, že ano... Pořádá Sluňákov centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. Každý čtvrtek od 10h, areál MŠ, Náves Svobody 38 Zelený Heřmánek Vyrábění z přírodních materiálů, besedy o ekodomácnosti. Čt 2.4. Výlet do Sluňákova, dubna, PermaLot, Podolí u Bouzova Sázení stromů a oplocování - Akce Příroda (Brontosaurus) Nejvýše 15 účastníků. 100,- Kč. Přihlášení a více info: permalot.org nebo ; 17. dubna 1. května: Ekologické dny Olomouc 2009 Program na Solární systémy od firmy UNEGO krok do budoucnosti a zpět k člověku a přírodě Firma UNEGO provádí: montáž špičkové solární techniky TUV, ÚV, bazény, penziony, panelové domy, AQUAPARKY prodej a montáž solárních fotovoltaických panelů, systémů montáž podlahového a stěnového vytápění Universa v kombinaci se solárním zařízením prodej a montáž dřevoplynových kotlů ATMOS kondenzační plynové kotle GEMINOX montáž tepelných čerpadel PZP Komplet, Semechnice prodej a montáž výrobků v oblasti ekologie a úspor energie nástěnná větrací jednotka s rekuperací tepla a Lossnay pasivní klimatizace - novinka nízkoenergetické a pasivní domy - koordinace realizace Obchodní služby a poradenský servis Konzultační, poradenská, přednášková a projektová činnost, energetické studie, energetické audity budov, alternativní energie Utíkal Jaroslav UNEGO, Na Nivách 16, Samotíšky tel./fax: , mobil: , Pracovní doba: středa a hodin, sobota 8 12 hodin (po objednání) Všem čtenářum se omlouváme za dvě nepřesnosti článku o Ptačí oblasti Libavá (Ekologické listy č. 2/2009; str. 6). Obec na severní hranici Ptačí oblasti se nejmenuje Černá, ale Čermná. Mylná je i informace o recentním výskytu čolka karpatského v Oderských vrších. Poslední pozorování z této oblasti pocházejí ze začátku 20. století. Chybné údaje byly převzaty z webového serveru České inspekce životního prostředí (www.cizp.cz) Libor Praus Projekt byl podpořen v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. Škola, kam se děti těší Máme ještě volná místa! Waldorfské třídy při ZŠ Dr. Milady Horákové na Rožňavské ulici v Olomouci oznamují rodičům, že mají volná místa pro děti, zejména do budoucí první a šesté třídy. Více informací na: a na telefonech , Tato publikace byla realizována za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem. Více informací na Akce 1.2 Mládež pro Evropu-Iniciativy mládeže. Podpořte prosím vydávání Ekologických listů. Doporučený příspěvek na jeden výtisk činí 10 Kč. Vychází 11 čísel ročně. Prosíme pravidelné čtenáře o zaslání ročního příspěvku 110 Kč na účet číslo /5500 anebo na adresu redakce. Před zasláním daru nás informujte, nepřijímáme anonymní dary. Naši práci můžete podpořit také materiálním darem či aktivní pomocí. Ekologické listy můžete dostávat poštou za cenu poštovného a nebo em ve formátu PDF. Navštivte internetovou verzi na a přidejte sem svůj komentář či reakci na článek, který vás v tomto čísle zaujal. V návštěvní knize uvítáme vaše kritické příspěvky a podněty.

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Integrovaný regionální operační program 2014-2020 (IROP) Územní plány Obce s rozšířenou působností Pořízení územních plánů a změn územních plánů Max. 90 % ze

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Zelená úsporám je název nového Programu, který vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí ČR. Cílem programu je podpořit vybraná opatření úspor energie

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

MAS OPŽP 2014-2020 19.3.2015

MAS OPŽP 2014-2020 19.3.2015 OPŽP 2014-2020 19.3.2015 Základní údaje o OPŽP 2014-2020 Řídící orgán: Ministerstvo Životního prostředí Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí RENARDS dotační, s.r.o.. www.renards.cz.

Více

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Elektronická publikace Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Zpracovaly: Bc. Jaroslava Rozprýmová a Mgr. Milica Sedláčková Témata: 1. Zemědělství a životní prostředí 2. Ekologické

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1327/2015/SPS Školní program environmentálního

Více

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Úvod 1. Dotační programy Plzeňského kraje v roce 2015 pro oblast ŽP 2. Národní dotační

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápění a větrání nízkoenergetických a pasivních budov Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského

Více

Aktuální dotační možnosti Operačního programu Životní Prostředí pro malé obce

Aktuální dotační možnosti Operačního programu Životní Prostředí pro malé obce Aktuální dotační možnosti Operačního programu Životní Prostředí pro malé obce Richard Lev Ředitel odboru Projektového poradenství e-mail: lev@grantikacs.com Mob: +420 731 192 877 Kapitola/Slide GRANTIKA

Více

Bobr evropský (Castor fiber) silně ohrožený druh dle vyhlášky 395/1992, evropsky chráněný druh (přílohy II a IV Směrnice Rady 92/43/EHS.

Bobr evropský (Castor fiber) silně ohrožený druh dle vyhlášky 395/1992, evropsky chráněný druh (přílohy II a IV Směrnice Rady 92/43/EHS. A Dolní náměstí 38, 779 00 Olomouc T 585 228 584 F 585 228 584 E olomouc@hnutiduha.cz W www.hnutiduha.cz/olomouc IČO 44936354 ČÚ 2200096544/2010 Oblastní inspektorát ČIŽP Olomouc Tovární 41 772 00 Olomouc

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1949/2013/SPS Školní program environmentálního

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

Slunce # Energie budoucnosti

Slunce # Energie budoucnosti Možnosti využití sluneční energie Slunce # Energie budoucnosti www.nelumbo.cz 1 Globální klimatická změna hrozí Země se ohřívá a to nejrychleji od doby ledové.# Prognózy: další růst teploty o 1,4 až 5,8

Více

Prioritní cíle programu LIFE+

Prioritní cíle programu LIFE+ Prioritní cíle programu LIFE+ 1 Prioritní oblasti LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost Základní cíl: chránit, zachovat, obnovit, sledovat a zjednodušit fungování přírodních systémů, přírodních stanovišť,

Více

Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30

Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30 Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30 Ve školním roce 2009/2010 se konaly tyto akce související s problematikou EVVO. Září: - Příprava plánu EVVO

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 Obsah: OSN vyhlásila rok 2015 1.Mezinárodním rokem půdy. Ekologicky obhospodařovaná půda je cenným pokladem. Půda a zemědělství, to je tisíce let

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RUKU V RUCE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO ZŠ

PŘÍLOHA Č. 2 RUKU V RUCE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO ZŠ REÁLNÉ GYMNÁIUM A ÁKLADNÍ ŠKOLA MĚSTA PROSTĚJOVA, STUDENTSKÁ UL. 2 PŘÍLOHA Č. 2 ŠKOLNÍHO VDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ÁKLADNÍ VDĚLÁVÁNÍ RUKU V RUCE ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO Š PLATNOST OD 1. 2. 2011 PROJEDNÁNO

Více

Program Zelená úsporám

Program Zelená úsporám Program Zelená úsporám 1) ZÁKLADNÍ INFORMACE Zaměření programu Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu nízkoemisních zdrojů pro vytápění (kotle na biomasu, tepelná čerpadla, solární kolektory), ale

Více

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova VY_32_INOVACE_10_17_PŘ Téma Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Člověk jako ochránce i kazisvět Seznámení s vymíráním živočichů, ničení lesů, těžbou nerostných surovin, Mgr. Martina Mašterová čeština

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova Environmentální výchova Environmental education Environmentální výchova Ekologická výchova Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta EVVO x ekologie, ochrana přírody, ochrana životního prostředí Ekologickou

Více

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Současná etapa je charakterizována: populační explozí a nebývalým rozvojem hospodářské činnosti společnosti řadou antropogenních činností s nadměrnou produkcí škodlivin

Více

Uživatelsky příjemnější program Zelená úsporám (aktuality, novinky, kontakty)

Uživatelsky příjemnější program Zelená úsporám (aktuality, novinky, kontakty) Uživatelsky příjemnější program Zelená úsporám (aktuality, novinky, kontakty) Oblast A: Úspora energie na vytápění V oblasti A podporuje program Zelená úsporám opatření vedoucí k úsporám energií na vytápění

Více

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Dotační program Zelená úsporám Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Rámec mezinárodních dohod a české legislativy - Kjótský protokol umožňuje zemím, které dosáhnou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 192 3. ročník: 33 týdnů

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 225 3. ročník: 33 týdnů

Více

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. Systém posuzování a řízení kvality ovzduší Koncepční úroveň

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1.1 Výstavba kanalizace, výstavba, modernizace a intenzifikace

Více

Plán činnosti rozvoje EVVO rok 2015. Strana 1

Plán činnosti rozvoje EVVO rok 2015. Strana 1 Plán činnosti rozvoje EVVO rok 2015 1 Strana 1 2 1. Výsadba stromové aleje z jeřábů - bude vysazena stromová alej z jeřábů jako původního druhu na Vysočině *mají běžné znalosti o životním prostředí našeho

Více

ČASOVÝ HARMONOGRAM VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ENERSOL 2009

ČASOVÝ HARMONOGRAM VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ENERSOL 2009 OSOBNÍ GESCI NA PODPORU PROJEKTU ENERSOL 2009 PŘEVZALI MINISTŘI PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A PRO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A TĚLOVÝCHOVU ENERSOL 2009 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ÚSPORY ENERGIÍ, OBNOVITELNÉ

Více

Dotační program Zelená úsporám

Dotační program Zelená úsporám Dotační program Zelená úsporám Oblasti podpory: A. Úspory energie na vytápění A.1 Komplexní zateplení obálky budovy vedoucí k dosažení nízkoenergetického standardu A.2 Kvalitní zateplení vybraných částí

Více

Dlouhodobý plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Dlouhodobý plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ákladní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace Dlouhodobý plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy na naší škole

Více

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Národní programy ČSOP Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Ochrana biodiverzity Ochrana biodiverzity Program zahrnuje řadu především lokálních projektů mapování, praktické

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.08 Vzdělávací oblast: Přírodověda zdroje energie Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané

Více

Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva

Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva Mgr. Libuše Vlasáková národní zástupkyně pro Ramsarskou úmluvu Ministerstvo životního prostředí Co je to Ramsarská

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Mgr. Martin Kubica náměstek úseku řízení OPŽP Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 25.08.2010 Číslo jednací: 112622/2010/KUSK/OŽP/ŠE Vyřizuje: Ing. Eva Švagrová ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých

Více

Zásady trvale udržitelného rozvoje

Zásady trvale udržitelného rozvoje Zásady trvale udržitelného rozvoje Co je to trvale udržitelný rozvoj (TUR) trend, který zajistí hospodářský a společenský vývoj, který bude v souladu s kapacitami ekosystémů zachování tzv. enviromentálních

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu CHEMIE 8. 9. ročník Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět chemie má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 8. a 9. ročníku. Vzdělávací obsah tohoto předmětu

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova

Více

V rámci gymnaziálního vzdělávání v předmětu Environmentální výchova vede učitel žáka k osvojení klíčových kompetencí těmito metodami:

V rámci gymnaziálního vzdělávání v předmětu Environmentální výchova vede učitel žáka k osvojení klíčových kompetencí těmito metodami: 5.13 Environmentální výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Environmentální výchova integruje všechny tematické okruhy

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

DENNERLE Algenschutz Phosphat EX

DENNERLE Algenschutz Phosphat EX DENNERLE Algenschutz Phosphat EX Fosfát je nejvýživnější složka pro řasy. Pokud voda obsahuje voda velké množství fosfátu, množí se řasy. Tento prostředek váže fosfát v jezírku a tím se zamezuje růstu

Více

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Ekologie, krajina a životní prostředí, ochrana životního prostředí, geologie a pedologie, praxe (Ing. Lenka Zámečníková) I) pracovní listy, poznávačky,

Více

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list)

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Exkurze Biofarma JURÉ (Pracovní list) Označení: EU-Inovace-Ex-Př-07 Předmět: Přírodopis Cílová skupina: 6. - 9. třída

Více

Dotazník s ekologickou tématikou

Dotazník s ekologickou tématikou Dotazník s ekologickou tématikou Autor: Naďa Kuhnová 7.O Ve dch 5.- 9. 3. 2007 proběhl na gymnáziu Dr. J. Pekaře výzkum formou dotazníků s ekologickou tématikou. Tázáno bylo celkem 156 lidí, z toho 149

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 a zapojení MAS. Martin Kubica náměstek SFŽP ČR

Operační program Životní prostředí 2014-2020 a zapojení MAS. Martin Kubica náměstek SFŽP ČR Operační program Životní prostředí 2014-2020 a zapojení MAS Martin Kubica náměstek SFŽP ČR Konec financování v roce 2014 Finančně platební kalendáře nepovolování převodu finančních prostředků do roku 2015

Více

Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020. Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech

Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020. Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech 2 Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020 Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech Koncepční dokumenty jako základ P.O.2 Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR V současné době připravena

Více

Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou

Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou Sluneční energie Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou 1 % energie větrů 1% mořské proudy 0,5 % koloběh vody

Více

PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP

PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP Priority MŽP M P pro období 2014+ VODA FÓRUM F 2012 PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP Obsah prezentace Evropský a mezinárodní kontext Národní kontext Priority MŽP pro období 2014+

Více

Zelená úsporám. Administrativní požadavky na zařazení kotlů do programu. Ing. Tomáš Poledník Odbor GIS - SFŽP ČR

Zelená úsporám. Administrativní požadavky na zařazení kotlů do programu. Ing. Tomáš Poledník Odbor GIS - SFŽP ČR Zelená úsporám Administrativní požadavky na zařazení kotlů do programu Ing. Tomáš Poledník Odbor GIS - SFŽP ČR Téma Definice zdroje na biomasu Oblast podpory C.1.1 náhrada stávajícího zdroje Oblast podpory

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Mokřady aneb zadržování vody v krajině Mokřady aneb zadržování vody v krajině Jan Dvořák Říjen 2012 Obsah: 1. Úloha vody v krajině 2. Mokřady základní fakta 3. Obnova a péče o mokřady 4. Mokřady - ochrana a management o. s. Proč zadržovat vodu

Více

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 8. 9. ročník Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět chemie má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 8. a 9. ročníku. Vzdělávací obsah tohoto předmětu je totožný

Více

významný potenciál v urbanismu a architektuře

významný potenciál v urbanismu a architektuře významný potenciál v urbanismu a architektuře Ing. Jitka Dostalová 23.10.2013 Funkce zeleně biotop pro život rostlin, hmyzu a živočichů přirozená vsakovací plocha návrat srážkové vody do přírodního koloběhu

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

Jak pracujeme se ŠUŽ ve výuce. Bioinformační centrum jde občanům naproti

Jak pracujeme se ŠUŽ ve výuce. Bioinformační centrum jde občanům naproti Jak pracujeme se ŠUŽ ve výuce Bioinformační centrum jde občanům naproti 17.května 2012 Andrea Tláskalová ZŠ Zbiroh Projekt Škola pro udržitelný život vzdělávání pro udržitelný rozvoj a tvorba sítě škol

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Dílčí cíle: Žák preferuje šetrné druhy lidské činnosti ve vztahu k životnímu prostředí. Žák volí environmentálně šetrné alternativy výrobních postupů

Dílčí cíle: Žák preferuje šetrné druhy lidské činnosti ve vztahu k životnímu prostředí. Žák volí environmentálně šetrné alternativy výrobních postupů Hlavní cíle výchovy a vzdělávání žáků v EVVO A. Žák preferuje šetrné druhy lidské činnosti ve vztahu k životnímu B. Žák komunikuje o problémech životního, obhajuje a zdůvodňuje své názory a stanoviska

Více

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace - environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Organizace provozuje pobytové středisko

Více

SSOS_ZE_3.20 Ochrana přírody v ČR

SSOS_ZE_3.20 Ochrana přírody v ČR Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.20

Více

Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012

Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012 Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012 1) Organizace výuky pro všechny žáky Sběrové akce - kaštany (akce je ukončena besedou s odborníkem v oblasti lesnictví) - kůra citrusových plodů využity

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - půda V této kapitole se dozvíte: Jak vznikla půda. Nejvýznamnější škodliviny znečištění půd. Co je to

Více

Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009

Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009 Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009 Ascend s.r.o. Korunní 859/18, 120 00 Praha 2 RNDr. Lubomír Paroha, paroha@ascend.cz,

Více

Pokřivená ekologie biopaliva

Pokřivená ekologie biopaliva Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Pokřivená ekologie biopaliva Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.32 Vzdělávací oblast: Autor: Mgr. Aleš

Více

NABÍDKA SEMINÁŘŮ PRO PEDAGOGY S AKREDITACÍ DVPP pro školní rok 2012 2013, I. pololetí, pobočka Kutná Hora

NABÍDKA SEMINÁŘŮ PRO PEDAGOGY S AKREDITACÍ DVPP pro školní rok 2012 2013, I. pololetí, pobočka Kutná Hora o. s. EKODOMOV, V Podbabě 29 b, 160 00 Praha 6, tel. 234 697 402, fax. 910 256 154 www. ekodomov.cz, e: infokh@ekodomov.cz NABÍDKA SEMINÁŘŮ PRO PEDAGOGY S AKREDITACÍ DVPP pro školní rok 2012 2013, I. pololetí,

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Identifikační údaje : Název záměru: Změna užívání skladové haly na lakování drobných dílů Lakovna SAN

Identifikační údaje : Název záměru: Změna užívání skladové haly na lakování drobných dílů Lakovna SAN Praha: 24.03.2011 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 028478/2011/KUSK Spisová značka: SZ_028478/2011/KUSK Vyřizuje: Ing. Ondřej Černý l. 691 Značka: OŽP/Če ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

Jméno: Martin Dočkal Datum: 26. 9. 2010 Referát na téma: GMO Geneticky modifikované organismy Geneticky modifikované organismy Člověk je od přírody pohodlný a má velkou dávku fantazie. Aby nemusel měnit

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB

FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Současný přístup měst kadaptaci příklad Statutárního města Hradce Králové. PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D. náměstek primátora pro rozvoj města

Současný přístup měst kadaptaci příklad Statutárního města Hradce Králové. PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D. náměstek primátora pro rozvoj města Současný přístup měst kadaptaci příklad Statutárního města Hradce Králové PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D. náměstek primátora pro rozvoj města Rizika v HK Bezpečnostní rizika se vyskytují v sociální, ekonomické,

Více

VÝVOJ LEGISLATIVY A NAVRHOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH BUDOV

VÝVOJ LEGISLATIVY A NAVRHOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH BUDOV Ing. Jiří Cihlář VÝVOJ LEGISLATIVY A NAVRHOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH BUDOV Konference Energie pro budoucnost XV 23. dubna 2015, IBF Brno 1 OSNOVA O čem budeme mluvit? - LEGISLATIVA A JEJÍ NÁVAZNOST NA

Více

SSOS_ZE_3.13 Skládky odpadu

SSOS_ZE_3.13 Skládky odpadu Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.13

Více

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

Ing. Miroslav Král, CSc.

Ing. Miroslav Král, CSc. VODNÍ HOSPODÁŘSTV STVÍ Aktuáln lní informace MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTV LSTVÍ Ing. Miroslav Král, CSc. ředitel odboru vodohospodářské politiky Obsah Organizace vodního hospodářství Vodohospodářská politika

Více

VÝZNAM VĚTRÁNÍ V BUDOVÁCH. Ing.Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory

VÝZNAM VĚTRÁNÍ V BUDOVÁCH. Ing.Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory VÝZNAM VĚTRÁNÍ V BUDOVÁCH Ing.Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory Vnitřní prostředí staveb Je definováno hodnotami fyzikálních, chemických a biologických

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2015-2016

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2015-2016 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2015-2016 Počet žáků: 53 Ředitelka školy : Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová 1.Charakteristika EVVO. 2.Cíle EVVO. 3.Metody a formy realizace

Více

Předmět: CHEMIE Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Předmět: CHEMIE Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Předmět: CHEMIE Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Učivo předmětu Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Přesahy, poznámky

Více

Operační program životní prostředí 2014-2020

Operační program životní prostředí 2014-2020 Operační program životní prostředí 2014-2020 Ing. Světlana Svitáková samostatné oddělení přípravy nového programovacího období Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz

Více

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření v lesích Dle zákona o lesích č. 289/1995 Sb. takové hospodaření, při němž je les trvale schopen plnit

Více

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Základní zpráva

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Základní zpráva Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Základní zpráva Ondřej Skoba Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení hodnocení ekologických rizik Praha, 11.09.2014 Struktura prezentace

Více

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení.

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení. Doporučené odpovědi naleznete níže v tomto dokumentu Je samozřejmě zcela na vás, abyste upravili odpovědi podle vašich zkušeností a názorů, ale uvědomte si prosím, že vaše odpovědi budou interpretovány

Více

» Se zkušenostmi s prací s dětmi a mládeží (většina včelařů je zároveň pedagogy)» S příjemným a přátelským vystupováním

» Se zkušenostmi s prací s dětmi a mládeží (většina včelařů je zároveň pedagogy)» S příjemným a přátelským vystupováním Včelařství je starodávná lidská činnost přímo spojená s přírodou. Učí nás přírodu pozorovat, chápat, respektovat a chovat v úctě. Med je jen zlomkem užitku, který nám včely dávají. Mnohem důležitější je

Více

OPŽP šance pro finance obcím

OPŽP šance pro finance obcím OPŽP šance pro finance obcím Operační program Životní prostředí 2007 2013 Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie Ondřej Vrbický

Více

Školní plán EVVO 2015/2016

Školní plán EVVO 2015/2016 Školní plán EVVO 2015/2016 Základní škola praktická a Základní škola speciální, Mělník, příspěvková organizace Zpracovatel: Jméno a příjmení: Václava Přibilová, koordinátorka EVVO Identifikační údaje školy:

Více

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015 Základní škola Vsetín, Sychrov 97 Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015 zpracovala koordinátorka EVVO schválil ředitel ZŠ Vsetín, Sychrov 97 PhDr. Jaroslava Ševčíková Mgr. Michal Molek

Více