Vaše uživatelský manuál NOKIA 3510

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál NOKIA 3510"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NOKIA Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NOKIA 3510 v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití NOKIA 3510 Návod k obsluze NOKIA 3510 Uživatelská příručka NOKIA 3510 Příručka pro uživatele NOKIA 3510 Návod na použití NOKIA 3510 Vaše uživatelský manuál NOKIA 3510

2 Abstrakt manuálu: Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v jakékoli formì je povoleno pouze po pøedchozím písemném svolení spoleèností Nokia. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované produkty a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníkù. Nokia tune je ochranná známka spoleènosti Nokia Corporation. text input software Copyright (C) Tegic Communications, Inc. Nokia není za ¾ádných okolností zodpovìdná za jakoukoli ztrátu dat nebo pøíjmù ani za zvlá¹tní, náhodné, následné èi nepøímé ¹kody zpùsobené jakýmkoli zpùsobem. Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". Kromì zákonných po¾adavkù se ve vztahu k pøesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují ¾ádné vyjádøené ani pøedpokládané záruky vèetnì, nikoli v¹ak pouze, pøedpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný úèel. Spoleènost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez pøedchozího upozornìní tento dokument revidovat nebo ukonèit jeho platnost. Dostupnost urèitých produktù se mù¾e li¹it podle oblastí. Obra»te se na nejbli¾¹ího prodejce spoleènosti Nokia / 2. vydání Snadno a rychle Tato struèná pøíruèka vysvìtluje základní funkce mobilního telefonu Nokia Podrobnìj¹í informace o tìchto funkcích naleznete v kapitolách 3 a¾ 6. s Volání Pøed prvním voláním si pøeètìte kapitolu Instalace SIM karty a baterie, kde najdete informace o vlo¾ení SIM karty, instalování a nabíjení baterie a o zapnutí telefonu. 1. Zadejte pøedèíslí a telefonní èíslo a poté stisknìte 2. Stisknutím ukonèíte hovor.. s Funkce volání Pøijmutí hovoru: Stisknìte. Ukonèení / odmítnutí hovoru: Stisknìte. Mù¾ete rovnì¾ zti¹it vyzvánìní stisknutím Ticho a poté buï pøijmout nebo odmítnout hovor. Nastavení hlasitosti sluchátka: V prùbìhu hovoru stisknìte tlaèítka pro procházení. Volání Va¹í hlasové schránky: Podr¾te stisknuté tlaèítko. Vyzve-li telefon k zadání èísla hlasové schránky, zadejte jej a stisknìte OK. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 4 Zrychlená volba: Nejdøíve pøiøaïte tel. èíslo tlaèítku zrychlené volby (viz stranu 56). Poté stisknìte po¾adované tlaèítko zrychlené volby a. Pøijmutí hovoru na lince: Nejprve aktivujte funkci Slu¾ba hovorù na lince (viz stranu 36). Poté mù¾ete hovor na lince pøijmout stisknutím. První hovor je dr¾en. Stisknutím ukonèíte aktivní hovor. Podrobnìj¹í informace naleznete v kapitole Telefonní seznam na stranì 50. s Poslání textové zprávy 1. Stisknìte Menu, zvolte Zprávy a Psát zprávu. 2. Napi¹te zprávu. Viz Psaní textu na stranì 37. Viz rovnì¾ ablony textových a obrázkových zpráv na stranì Zadejte tel. èíslo pøíjemce nebo vyhledejte tel. èíslo v seznamu a stisknìte OK pro odeslání zprávy. Stisknutím OK zprávu ode¹lete. Podrobnìj¹í informace naleznete v kapitole Zprávy (Menu 2) na stranì 59. s Zamknutí a uvolnìní klávesnice Zamknutí klávesnice: V pohotovostním re¾imu stisknìte pro zamknutí klávesnice Menu a poté do 1,5 sekundy. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 5 Odemknutí klávesnice: V pohotovostním re¾imu stisknìte pro odemknutí klávesnice Uvolnit a poté do 1,5 sekundy. Nastavení automatického zámku klávesnice: Stisknìte Menu, zvolte Nastavení, Nastavení telefonu a Automatický zámek kláves. Pro aktivaci zámku kláves zvolte Zapnuto a poté zvolte prodlevu, po které se klávesnice automaticky zamkne. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 6 Obsah Snadno a rychle Obsah PRO VA I BEZPEÈNOST...

3 . 13 Obecné informace títky v prodejním balení Pøístupové kódy..

4 16 Pøehled funkcí telefonu Slu¾ba multimediálních zpráv. 18 Polyfonické zvuky (MIDI) 18 GPRS (General Packet Radio Service)

5 .. 19 WAP (Wireless Application Protocol) Vá¹ telefon Klávesy a konektory Pohotovostní re¾im

6 22 2. Zaèínáme Instalace SIM karty a baterie.. 24 Vyjmutí SIM karty...

7 . 26 Nabíjení baterie Zapnutí a vypnutí telefonu Zámek klávesnice (Keyguard).. 29 Výmìna krytù...

8 .. 30 Upevnìní poutka Copyright 2002 Nokia. All rights reserved Funkce volání. 33 Volání...

9 . 33 Opakované vytáèení posledního èísla Volání Va¹í hlasové schránky Zrychlená volba telefonního èísla. Vaše uživatelský manuál NOKIA 3510

10 Konferenèní hovor Pøijmutí nebo odmítnutí pøíchozího hovoru Hovor na lince..

11 Volby v prùbìhu hovoru Psaní textu Zapnutí a vypnutí prediktivního vkládání textu Pou¾ití prediktivního vkládání textu...

12 38 Psaní slo¾ených slov 39 Pou¾ití tradi&. 60 Volby pro odesílání zprávy ablony textových a obrázkových zpráv

13 Vlo¾ení textové ¹ablony do zprávy Vlo¾ení obrázkové ¹ablony do zprávy Ètení zprávy a odpovìï na textovou zprávu. 62 Slo¾ky Pøijaté a Odesílan.. 76 Automatická úprava data a èasu...

14 76 Nastavení volání.. 76 Pøesmìrování hovorù Pøíjem v¹emi klávesami Automatická volba..

15 .. 77 Nastavení zrychlené volby Slu¾ba pro hovory na lince Informace o volání...

16 78 Poslat mé èíslo.. 78 Linka pro odchozí hovory Nastavení telefonu.

17 . 79 Jazyk Nastavení zámku kláves Informace o buòce...

18 79 Pozdrav 80 Volba sítì. 80 Potvrdit funkce slu¾eb SIM...

19 80 Aktivace nápovìdy Tón pøi aktivaci. 81 Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 10 Nastavení pøíslu¹enství Nastavení zabezpeèení...

20 .. 82 Obnovení nastavení z výroby Hry (Menu 7) Zahájení hry..

21 Slu¾by her a nastavení her Organizér (Menu 8) Budík...

22 Kalendáø.. 86 Vytvoøení poznámky v kalendáøi Upozoròuje-li telefon na poznámku

23 .. 87 Nástroje (Menu 9) Spoøiè displeje. 88 Prodleva aktivace spoøièe displeje. 89 Pøijmutí spoøièe displeje pøes MMS nebo jako obrázkovou zprávu...

24 Kalkulaèka Pøevod mìn Mìøiè pro odpoèítávání.

25 Stopky Sledování èasu a mìøení mezièasù Mìøení èasu kola Zobrazení nebo vymazání èasù...

26 Mobilní Internetové slu¾by, WAP (Menu 10) Základní kroky pro otevøení a pou¾ívání slu¾eb WAP Nastavení telefonu pro pou¾ívání slu¾eb WAP Ulo¾ení nastavení slu¾by pøijatého v podobì textové zprávy.. 94 Ruèní zadání informací o nastavení slu¾by...

27 . 95 Nastavení, je-li jako nosiè zvoleno Data GSM Nastavení, je-li jako nosiè zvoleno GPRS Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 11 Pøipojení ke slu¾bì WAP Procházení stránkami slu¾by WAP..

28 .. 98 Obecná vodítka pro pou¾ití kláves telefonu Pøímé volání z WAP Ukonèení spojení WAP Nastavení vzhledu WAP prohlí¾eèe.

29 Nastavení naèítání Zálo¾ky Pøijmutí zálo¾ky.

30 . 103 Pøijaté slu¾by Nastavení telefonu pro pøíjem zpráv slu¾by Vyrovnávací pamì» Indikátor zabezpeèení

31 Autorizaèní certifikáty Slu¾by SIM (Menu 11) Pokyny k pou¾ívání baterií Nabíjení a vybíjení..

32 PÉÈE A ÚDR BA DÙLE ITÉ BEZPEÈNOSTNÍ INFORMACE Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 12 PRO VA I BEZPEÈNOST Seznamte se s tìmito jednoduchými pravidly. Jejich poru¹ování mù¾e být nejenom nebezpeèné, ale i protizákonné. Podrobnìj¹í bezpeènostní informace naleznete v této pøíruèce. Nezapínejte telefon tam, kde je pou¾ívání bezdrátových telefonù zakázáno nebo kde je mo¾ný vznik interferencí a jiného nebezpeèí. BEZPEÈNOST SILNIÈNÍHO PROVOZU PØEDEV ÍM Za jízdy nedr¾te telefon v ruce. INTERFERENCE Pøi provozu bezdrátového telefonu mù¾e docházet k interferencím, které nepøíznivì ovlivòují jeho funkci. BÌHEM POBYTU VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAØÍZENÍCH TELEFON VYPNÌTE Dodr¾ujte v¹echna místní pravidla a naøízení. V blízkosti lékaøských pøístrojù a zaøízení telefon v¾dy vypnìte. V LETADLE TELEFON V DY VYPNÌTE Bezdrátové telefony mohou v letadle zpùsobit interference. VYPNÌTE PØI DOPLÒOVÁNÍ PALIVA Nepou¾ívejte telefon na èerpací stanici. Nepou¾ívejte jej v blízkosti pohonných hmot a jiných hoølavin. V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JE PROVÁDÌN ODSTØEL, TELEFON VYPNÌTE Telefon nepou¾ívejte v blízkosti míst, kde je provádìn odstøel. Dodr¾ujte pøíslu¹ná pravidla a naøízení. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 13 TELEFON POU ÍVEJTE ZPÙSOBEM, PRO KTERÝ JE KONSTRUOVÁN Pou¾ívejte jej pouze v normální poloze. Zbyteènì se nedotýkejte jeho antény. KVALIFIKOVANÝ SERVIS Instalovat a opravovat telefon a jeho pøíslu¹enství smí pouze kvalifikovaný servis. PØÍSLU ENSTVÍ A BATERIE Pou¾ívejte pouze schválené pøíslu¹enství a baterie. Vaše uživatelský manuál NOKIA 3510

33 Nepøipojujte nekompatibilní produkty. ODOLNOST PROTI VODÌ Telefon není odolný vùèi vodì. Udr¾ujte pøístroj v suchém prostøedí. PØIPOJENÍ K JINÉMU ZAØÍZENÍ Pøed pøipojením k jinému zaøízení si peèlivì pøeètìte bezpeènostní informace v u¾ivatelské pøíruèce tohoto zaøízení. Nepøipojujte nekompatibilní produkty. VOLÁNÍ Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté slu¾bami sítì. Zadejte telefonní èíslo (vèetnì smìrového pøedèíslí) a stisknìte. Pro ukonèení hovoru stisknìte. Pro pøijmutí hovoru stisknìte. TÍSÒOVÁ VOLÁNÍ Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté slu¾bami sítì. Vyma¾te displej potøebným poètem stisknutí tlaèítka (napøíklad pro ukonèení hovoru, ukonèení funkce menu apod.). Zadejte èíslo tísòového volání s stisknìte. Udejte svou polohu. Hovor neukonèujte, dokud k tomu nejste vyzváni. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 14 s Sí»ové slu¾by Bezdrátový telefon, popisovaný v této pøíruèce, je schválen pro pou¾ití v sítích EGSM 900 a GSM Provoz ve dvou frekvenèních pásmech je funkce závislá na síti. Informace o pou¾itelnosti a o pøedplacení této funkce získáte u místního operátora sítì. Slu¾by obsa¾ené v této pøíruèce se nazývají Sí»ové slu¾by. Jsou to speciální slu¾by, které si uzpùsobujete prostøednictvím operátora sítì. Pøed tím, ne¾ nìkteré z tìchto slu¾eb sítì vyu¾ijete, je musíte pøedplatit u Va¹eho provozovatele sí»ových slu¾eb a získat od nìj informace o jejich pou¾ívání. Poznámka: Nìkteré sítì nemusejí podporovat v¹echny speciální znaky konkrétních jazykù nebo slu¾by. Pøed pou¾itím s tímto pøístrojem zkontrolujte èíslo modelu nabíjeèky. Tento pøístroj smí být pøi pou¾ívání napájen pouze nabíjeèkami ACP-7, ACP-8 a LCH-9. Výstraha: Pou¾ívejte pouze baterie, nabíjeèky a pøíslu¹enství schválené výrobcem telefonu. Pou¾ívání jiných typù mù¾e zpùsobit zru¹ení osvìdèení nebo záruk, vztahujících se na telefon a mù¾e být i nebezpeèné. Informace o dostupnosti schválených zaøízení získáte u Va¹eho prodejce. Jestli¾e odpojujete napájecí kabel od libovolného pøíslu¹enství, v¾dy uchopte a zatáhnìte za konektor, ne za kabel. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 15 Obecné informace s títky v prodejním balení títky obsahují informace dùle¾ité pro servis a pro úèely související s podporou zákazníka. títek títek nalepte do karty Club Nokia Invitation Card dodané v prodejním balení. nalepte na záruèní list. s Pøístupové kódy Bezpeènostní kód (5 èíslic): Bezpeènostní kód chrání telefon pøed neoprávnìným pou¾itím. Tento kód je dodán spolu s telefonem. Pøednastavený kód je Zmìòte kód v menu Nastavení, viz Nastavení zabezpeèení na stranì 82. Nový kód uchovejte v tajnosti a ulo¾te jej oddìlenì od telefonu. Informace o nastavení telefonu tak, aby vy¾adoval tento kód, viz Nastavení zabezpeèení na stranì 82. PIN kód (4 a¾ 8 èíslic): PIN kód (zkratka pro osobní identifikaèní èíslo) chrání SIM kartu pøed neoprávnìným pou¾itím. PIN kód je obyèejnì dodáván se SIM kartou. Informace o nastavení telefonu tak, aby pøi ka¾dém zapnutí vy¾adoval PIN kód, viz Nastavení zabezpeèení na stranì 82. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 16 PIN2 kód (4 a¾ 8 èíslic): PIN2 kód mù¾e být dodaný s nìkterými SIM kartami a je vy¾adován pøi otevírání nìkterých funkcí, jako napøíklad poèítadla cen hovorù. Kódy PUK a PUK2 (8 èíslic): PUK kód (zkratka pro osobní odblokovací klíè) je vy¾adován pro zmìnu zablokovaného PIN kódu. PUK2 kód je vy¾adován pøi zmìnì zablokovaného PIN2 kódu. Nejsou-li kódy dodány se SIM kartou, po¾ádejte o nì Va¹eho operátora sítì. Heslo pro blokování: Toto heslo je vy¾adováno pøi pou¾ívání funkce Slu¾ba blokování hovorù, viz Nastavení zabezpeèení na stranì 82. Heslo získáte u Va¹eho operátora sítì. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. Vaše uživatelský manuál NOKIA 3510

34 17 Pøehled funkcí telefonu Telefon Nokia 3510 poskytuje mnoho funkcí, které jsou velmi u¾iteèné pøi denním pou¾ívání, jako napøíklad Kalendáø, Hodiny, Budík, Mìøiè pro odpoèítávání, Kalkulaèka, Hry a mnoho dal¹ích. Pro telefon je dostupná øada vymìnitelných krytù. Informace o výmìnì krytù, viz Výmìna krytù na stranì 30. s Slu¾ba multimediálních zpráv Slu¾ba multimediálních zpráv umo¾òuje pøijímání multimediálních zpráv do telefonu. Tyto zprávy mohou být tvoøeny textem, grafikami a zvuky. Grafickou èást je mo¾né ulo¾it jako spoøiè displeje a zvukovou èást je mo¾né pou¾ít jako vyzvánìcí tón. Poznámka: Výchozí nastavení slu¾by multimediálních zpráv je aktivní (Povolit pøíjem multimédií je nastaveno na Ano) a Vá¹ operátor nebo provozovatel slu¾by Vám mù¾e úètovat ka¾dou pøijatou zprávu. s Polyfonické zvuky (MIDI) Polyfonický zvuk se skládá z nìkolika zvukových komponentù zahraných z reproduktoru ve stejnou dobu. Polyfonické zvuky vytváøejí v porovnání s tradièními vyzvánìcími tóny mnohem realistiètìj¹í melodie. Je mo¾né je pou¾ít pro vyzvánìcí tóny, tóny upozornìní na zprávy a pøi hrách jako doprovodné zvuky nebo zvukové efekty. Vá¹ telefon Nokia xxxx nabízí zvukové komponenty více ne¾ 40 nástrojù, Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 18 které je mo¾né pou¾ít v polyfonických zvucích. Najednou je mo¾né zahrát a¾ ètyøi nástroje. Podporovaný formát je Scalable Polyphonic MIDI (SP-MIDI). Polyfonické vyzvánìcí tóny mù¾ete pøijmout v multimediální zprávì, viz Pøíjem multimediálních zpráv na stranì 68 a Tóny (Menu 4). Mù¾ete je rovnì¾ naèíst pøes WAP z menu Slu¾by tónù. Viz Tóny (Menu 4) na stranì 73. s GPRS (General Packet Radio Service) Technologie GPRS umo¾òuje pou¾ití mobilních telefonù pro odesílání a pøijímání dat v mobilní síti. GPRS je datový nosiè, který umo¾òuje bezdrátový pøístup k datovým sítím, jako napøíklad k Internetu. Aplikace, které pou¾ívají GPRS, jsou WAP, MMS a SMS. Pøed pou¾itím GPRS technologie Musíte objednat slu¾bu GPRS. Informace o dostupnosti a objednání slu¾by GPRS získáte u operátora sítì nebo provozovatele slu¾by. Musíte ulo¾it nastavení GPRS pro aplikace pou¾ívající GPRS. Viz Nastavení telefonu pro pou¾ívání slu¾eb WAP na stranì 94. Viz Nastavení textových zpráv na stranì 67. Poplatky za aplikace a GPRS Aktivní pøipojení GPRS a aplikace pou¾ité pro GPRS, napøíklad pøi pou¾ití slu¾eb WAP, odesílání a pøijímání dat a zpráv SMS, jsou zpoplatnìné slu¾by. Podrobnìj¹í informace o poplatcích získáte u operátora sítì nebo poskytovatele slu¾by. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 19 s WAP (Wireless Application Protocol) Máte pøístup k rùzným slu¾bám WAP, jako jsou napøíklad novinky, informace o poèasí nebo o odletech letadel, programy kin nebo online hry. Tyto slu¾by jsou speciálnì uzpùsobené pro mobilní telefony a jsou zaji¹»ovány provozovateli slu¾eb WAP. Informace o dostupných slu¾bách WAP, jejich cenách a tarifech, získáte u operátora sítì nebo poskytovatele slu¾by, jeho¾ slu¾by chcete pou¾ít. U poskytovatele slu¾by získáte rovnì¾ pokyny pro pou¾ívání jejich slu¾eb. Viz Mobilní Internetové slu¾by, WAP (Menu 10) na stranì 93. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved Vá¹ telefon s Klávesy a konektory 1. Vypínaè telefonu, Zapíná a vypíná telefon. Krátké stisknutí vypínacího tlaèítka v telefonním seznamu, ve funkcích menu nebo pøi zamknuté klávesnici rozsvítí osvìtlení displeje telefonu na pøibli¾nì 15 sekund. 2. Výbìrové klávesy, a Funkce tìchto kláves odpovídá doprovodnému textu na displeji, napøíklad v pohotovostním re¾imu Menu a Jména. 3. Klávesy pro procházení, a Umo¾òují procházení jmény, tel. èísly, polo¾kami menu nebo nastavení. V prùbìhu hovoru jimi Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 21 mù¾ete rovnì¾ nastavit hlasitost sluchátka ukonèí aktivní hovor. Ukonèí libovolnou funkci. - vytáèí èíslo a pøijímá hovor. V pohotovostním re¾imu zobrazí poslední volané èíslo. - pro zadávání èísel a znakù. Podr¾ení stisknutého tlaèítka volá Va¹i hlasovou schránku. Vaše uživatelský manuál NOKIA 3510

35 a jsou pou¾ita pro rùzné úèely v rùzných funkcích, napøíklad pro zamknutí klávesnice. s Pohotovostní re¾im Je-li telefon pøipraven pro pou¾ití a na displeji nejsou u¾ivatelem zadány ¾ádné znaky, nachází se telefon v pohotovostním re¾imu. V pohotovostním re¾imu jsou k dispozici výbìrové klávesy Menu a Jména. xxxxxx Indikuje celulární sí», ve které se telefon v souèasné chvíli pou¾ívá. Pøedstavuje sílu signálu celulární sítì v místì, na kterém se nacházíte. Èím je signál silnìj¹í, tím je sloupec vy¹¹í. Indikuje úroveò nabití baterie. Èím je baterie více nabitá, tím je sloupec vy¹¹í. Dal¹í základní indikátory v pohotovostním re¾imu: Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 22 Oznamuje pøijetí jedné nebo nìkolika textových èi obrazových zpráv. Viz Ètení zprávy a odpovìï na textovou zprávu na stranì 62. Oznamuje pøijetí jedné nebo nìkolika hlasových zpráv. Viz Hlasové zprávy na stranì 66. Indikuje zamknutí klávesnice telefonu. Viz Zámek klávesnice (Keyguard) na stranì 29. Je-li Ohlá¹ení pøíchozího hovoru nastaveno na Vypnuto a Tón ohlá¹ení zprávy je nastaven na ádný tón, telefon nebude pøi pøíchozím hovoru nebo textové zprávì vyzvánìt. Viz Tóny (Menu 4) na stranì 73. Budík je nastaven na Zapnuto. Viz Budík na stranì 85. Mìøiè pro odpoèítávání je spu¹tìn. Viz Mìøiè pro odpoèítávání na stranì 91. Na pozadí jsou spu¹tìny stopky. Viz Stopky na stranì 91. V¹echny Va¹e hovory jsou pøesmìrovány na jiné èíslo, Pøesmìrovat v¹echny hovory. Pou¾íváte-li dvì telefonní linky, je indikátor pro pøesmìrování na první lince a na druhé lince. Viz Pøesmìrování hovorù na stranì 76. Indikuje, ¾e jsou v¹echny hovory omezeny do uzavøené skupiny (sí»ová slu¾ba). Viz Nastavení zabezpeèení na stranì 82. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved Zaèínáme s Instalace SIM karty a baterie Ukládejte miniaturní SIM karty mimo dosah malých dìtí. SIM karta a její kontakty jsou náchylné na po¹kození po¹krábáním nebo ohnutím. Pøi manipulaci, vkládání a vyjímání s ní proto pracujte opatrnì. Pøed instalací SIM karty se v¾dy ujistìte, ¾e je telefon vypnutý. Teprve poté mù¾ete vyjmout baterii. 1. Umístìte telefon zadní stranou smìrem k sobì a stisknìte pojistku. Odsuòte a zdvihnìte kryt z telefon ve smìru ¹ipky. 2. Zdvihnìte baterii od telefonu, zaènìte zadním koncem. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved Vlo¾te SIM kartu do telefonu. Ujistìte se, ¾e je SIM karta správnì umístìná, a ¾e pozlacené kontakty smìøují dolù. 4. Vlo¾te baterii. 5. Nasuòte zadní kryt. Ujistìte se, ¾e pojistky na stranách krytu dosedly do drá¾ek v telefonu. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 25 Vyjmutí SIM karty Musíte-li vyjmout SIM kartu z telefonu, vyjmìte zadní kryt a baterii, stisknìte pojistku dr¾áku SIM karty a opatrnì vysuòte SIM kartu smìrem k horní èásti telefonu. s Nabíjení baterie 1. Konektor nabíjeèky pøipojte do otvoru ve spodní èásti telefonu. 2. Pøipojte nabíjeèku do zásuvky el. napìtí. Je-li telefon zapnut, na displeji se krátce zobrazí text Nabíjení baterie. Je-li baterie zcela vybitá, mù¾e trvat nìkolik minut, ne¾ se na displeji zobrazí indikátor nabíjení baterie nebo ne¾ bude mo¾né provádìt volání. Telefon je mo¾né pou¾ívat i s pøipojenou nabíjeèkou. Doba nabíjení závisí na typu pou¾ívané nabíjeèky a na pou¾ívané baterii. Napøíklad nabíjení baterie BLC-2 nabíjeèkou ACP-7 trvá pøibli¾nì 3 hodiny a 45 minut. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 26 s Zapnutí a vypnutí telefonu Podr¾te stisknuté vypínací tlaèítko. Pokud je na displeji telefonu zobrazeno Vlo¾it SIM, pøesto¾e je SIM karta správnì nainstalována, kontaktujte operátora sítì nebo provozovatele slu¾by. Tento telefon nepodporuje SIM karty pro napìtí 5 Voltù, mù¾e být tedy nutné kartu vymìnit. Vyzve-li telefon k zadání PIN kódu, zadejte PIN kód (zobrazí se jako ****) a stisknìte OK. Viz dále Po¾adavek na PIN kód v Nastavení zabezpeèení na stranì 82 a Pøístupové kódy na stranì 16. Vyzve-li telefon k zadání bezpeènostního kódu, zadejte bezpeènostní kód (zobrazí se jako *****) a stisknìte OK. Viz rovnì¾ Pøístupové kódy na stranì 16. Výstraha: Nezapínejte telefon tam, kde je pou¾ívání bezdrátových telefonù zakázáno nebo tam, kde je mo¾ný vznik interferencí a jiného nebezpeèí. Vaše uživatelský manuál NOKIA 3510

36 Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 27 TIPY PRO EFEKTIVNÍ FUNKCI: Telefon má vestavìnou anténu. Stejnì jako u jiných pøístrojù pracujících na bázi rádiového pøenosu, nedotýkejte se antén, je-li pøístroj zapnutý. Kontakt s anténou ovlivòuje kvalitu pøíjmu a mù¾e zpùsobit, ¾e telefon bude pro provoz potøebovat vìt¹í pøíkon, ne¾ by jinak bylo zapotøebí. Nebudete-li se pøi hovoru dotýkat prostoru antény, bude zachován optimální výkon antény a doba provozu Va¹eho telefonu. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 28 s Zámek klávesnice (Keyguard) Klávesnici telefonu mù¾ete zamknout, aby se pøede¹lo následkùm nechtìného stisknutí tlaèítek, napøíklad pøi pøená¹ení telefonu ta¹ce. Zamknutí klávesnice V pohotovostním re¾imu stisknìte pro zamknutí klávesnice Menu a poté do 1,5 sekundy. Je-li klávesnice zamknuta, je v horní èásti displeje zobrazen symbol. Uvolnìní klávesnice Pro odemknutí klávesnice stisknìte Uvolnit a poté do 1,5 sekundy. Je-li klávesnice zamknuta Pro pøíjem hovoru stisknìte. V prùbìhu hovoru je mo¾né telefon pou¾ívat normálním zpùsobem. Pokud ukonèíte nebo odmítnete hovor, klávesnice se opìt automaticky zamkne. Automatický zámek klávesnice Zámek klávesnice je mo¾né nastavit tak, aby se automaticky zamknul po uplynutí urèité prodlevy. Viz Nastavení zámku kláves na stranì 79. Poznámka: Je-li zapnuta funkce blokování klávesnice, je mo¾né provádìt volání na èísla tísòových volání, která jsou ulo¾ená v telefonním pøístroji (napø. 112 nebo jiná oficiální èísla tísòových volání). Zadejte èíslo tísòového volání s stisknìte. Èíslo je zobrazeno a¾ po zadání v¹ech èíslic. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 29 s Výmìna krytù Ne¾ zaènete vymìòovat nìkterý z krytù, v¾dy vypnìte telefon a odpojte telefon od nabíjeèky nebo jiného zaøízení. Telefon ukládejte a pou¾ívejte pouze s obìma kryty nainstalovanými. 1. Pøi výmìnì zadního krytu telefonu obra»te telefon zadní stranou k sobì, stisknìte pojistku zadního krytu a odsuòte kryt z telefonu. Viz Instalace SIM karty a baterie na stranì Poèínaje spodní èástí opatrnì odtáhnìte pøední kryt od telefonu. 3. V pøípadì potøeby vlo¾te do nového pøedního krytu desku s tlaèítky. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved Pøi nasazování pøedního krytu vyrovnejte spodní èást telefonu se spodní èástí pøedního krytu a opatrnì zatlaète telefon na kryt. Zkontrolujte, zda pojistky na boku krytu jsou srovnány s otvory v telefonu, a zda správnì dosedly na místo. 5. Pøi nasazování zadního krytu telefonu nastavte zadní kryt tak, aby otvory odpovídaly pojistkám pøedního krytu a zasunujte zadní kryt, dokud nedosedne na místo. Viz Instalace SIM karty a baterie na stranì 24. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 31 s Upevnìní poutka 1. Vyjmìte zadní a pøední kryt, viz Výmìna krytù na stranì Zdvihnìte roh vypínacího tlaèítka, viz obrázek. Vypínací tlaèítko mù¾ete vyjmou i celé, ale dejte pozor, abyste jej neztratili. Prostrète poutko otvorem (viz obrázek) a dotáhnìte. 3. Vra»te vypínací tlaèítko na své místo. Zkontrolujte správnost polohy. 4. Nasaïte zadní a pøední kryt, viz Výmìna krytù na stranì 30. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved Funkce volání s Volání 1. Zadejte telefonní èíslo, vèetnì pøedèíslí. Pøi úpravì èísla na displeji stisknìte nebo pro pohyb kurzorem a Smazat pro vymazání znaku nalevo od kurzoru. Pro mezinárodní hovory zadejte dvojím stisknutím mezinárodní prefix (znak + nahrazuje mezinárodní pøístupový kód) a poté zadejte kód zemì, pøedèíslí a tel. èíslo. 2. Stisknutím 3. Stisknutím hovoru. telefonní èíslo vytoèíte. nebo Konec ukonèíte hovor nebo zru¹íte pokus o navázání Volání s pomocí telefonního seznamu 1. Viz Hledání jmen v telefonním seznamu na stranì Stisknutím vytoèíte telefonní èíslo zobrazené na displeji. Opakované vytáèení posledního èísla V pohotovostním re¾imu stisknìte jednou pro otevøení seznamu posledních 20-i tel. èísel, která jste volali nebo se pokou¹eli volat. Vyhledejte po¾adované jméno nebo èíslo a stisknutím vytoète tel. èíslo. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 33 Volání Va¹í hlasové schránky V pohotovostním re¾imu podr¾te stisknuté tlaèítko. Vaše uživatelský manuál NOKIA 3510

37 nebo stisknìte a Vyzve-li telefon k zadání èísla hlasové schránky, zadejte jej a stisknìte OK. Viz rovnì¾ Hlasové zprávy na stranì 66. Zrychlená volba telefonního èísla Jestli¾e pøiøadíte telefonní èíslo nìkterému tlaèítku zrychlené volby ( ), mù¾ete toto èíslo vytoèit nìkterým z následujících zpùsobù: Stisknìte po¾adované tlaèítko zrychlené volby a poté stisknìte. a¾ Je-li aktivní funkce Zrychlená volba, podr¾te stisknuté tlaèítko zrychlené volby, dokud se nezaène vytáèet pøiøazené tel. èíslo. Viz Nastavení zrychlené volby na stranì 77. Viz rovnì¾ Pøiøazení tel. èísla tlaèítku zrychlené volby na stranì 56. Konferenèní hovor Konferenèní hovor je sí»ová slu¾ba, která umo¾òuje pøipojení a¾ ¹esti osob do spoleèného konferenèního hovoru. 1. Zavolejte prvnímu úèastníkovi. 2. Pro zavolání novému úèastníkovi stisknìte Volby a zvolte Nový hovor. 3. Zadejte nebo vyhledejte v tel. seznamu tel. èíslo nového úèastníka konferenèního hovoru a stisknìte Volat. První hovor je dr¾en. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved Po pøijmutí nového hovoru pøipojte prvního úèastníka do konferenèního hovoru. Stisknìte Volby a zvolte Konference. 5. Pro pøidání dal¹ího úèastníka opakujte kroky 2 a¾ Chcete-li s jedním z úèastníkù hovoøit samostatnì: Stisknìte Volby a zvolte Soukromì. Vyhledejte po¾adovaného úèastníka a stisknìte OK. Po ukonèení soukromého rozhovoru se vrátíte do konferenèního hovoru podle postupu uvedeného v kroku 4 (viz vý¹e). 7. Pro ukonèení konferenèního hovoru stisknìte. s Pøijmutí nebo odmítnutí pøíchozího hovoru Pro pøijmutí pøíchozího hovoru stisknìte Pro odmítnutí pøíchozího hovoru stisknìte a pro ukonèení hovoru stisknìte.. Pokud stisknìte Ticho, bude zti¹en pouze vyzvánìcí tón. Poté buï pøijmìte nebo odmítnìte hovor. Tip: Je-li pro pøesmìrování hovorù aktivována funkce Pøesmìrovat, je-li obsazeno, napøíklad do Va¹í hlasové schránky, bude odmítnutý hovor rovnì¾ pøesmìrován. Viz Pøesmìrování hovorù na stranì 76. Hovor na lince Pokud máte aktivovánu funkci Slu¾ba hovorù na lince, mù¾ete pøijmout pøíchozí hovor i v pøípadì, ¾e ji¾ máte aktivní jiný hovor; viz Slu¾ba pro hovory na lince na stranì 78. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 35 Pro pøijmutí hovoru na lince stisknìte ukonèíte aktivní hovor.. První hovor je dr¾en. Stisknutím s Volby v prùbìhu hovoru Stisknete-li v prùbìhu hovoru Volby, zobrazí se seznam následujících voleb sí»ových slu¾eb (jsou-li pro aktuální hovoru dostupné u provozovatele slu¾by a operátora): Ticho nebo Nahlas, Konec hovoru, Ukonèit v¹e, Tel. seznam, Menu a Pøidr¾et nebo Pøijmout, Nový hovor, Konference, Soukromì, Pøijmout a Odmítnout. Poslat DTMF - pro odeslání øetìzcù kmitoètových tónù, napøíklad hesel nebo èísel bankovních úètù. Zadejte øetìzec kmitoètových tónù nebo jej vyvolejte z telefonního seznamu a stisknìte OK. Opakovaným tisknutím tlaèítka mù¾ete zadat znaky pro èekání "w" a pauzu "p". Vymìnit - pou¾ito pro pøepnutí mezi aktivním a dr¾eným hovorem. Pøepojit - slou¾í pro pøipojení aktivního a dr¾eného hovoru a odpojení se od obou hovorù. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved Psaní textu Text mù¾ete zadávat, napøíklad pøi psaní zpráv, dvìma zpùsoby - tradièním zpùsobem nebo metodou nazvanou prediktivní vkládání textu. Pøi psaní textu je prediktivní vkládání textu indikováno ikonou a tradièní zpùsob ikonou v levém horním rohu displeje. Psaní velkých nebo malých znakù je indikováno ikonou Abc, abc nebo ABC vedle indikátoru re¾imu psaní. Zmìnu psaní malých nebo velkých písmen mù¾ete provést stisknutím. Èíselný re¾im je indikován ikonou 123. Mezi re¾imem psaní èísel a písmen mù¾ete pøepínat podr¾ením stisknutého tlaèítka. s Zapnutí a vypnutí prediktivního vkládání textu Pøi psaní textu stisknìte Volby a zvolte Slovník. Pro zapnutí metody prediktivního vkládání textu zvolte v seznamu slovníkù po¾adovaný jazyk. Metoda prediktivního vkládání textu je dostupná pouze pro jazyky uvedené v seznamu. Pro pøepnutí zpìt na re¾im tradièního zadávání textu zvolte Slovník vyp. Vaše uživatelský manuál NOKIA 3510

38 . Tip: Pro rychlé zapnutí nebo vypnutí metody prediktivního vkládání textu stisknìte pøi psaní textu dvakrát tlaèítko nebo podr¾te stisknuté tlaèítko Volby. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 37 s Pou¾ití prediktivního vkládání textu Znaky A a¾ Z zadáváte v¾dy pouze jedním stisknutím tlaèítka. Tato metoda je zalo¾ena na spolupráci s vestavìným slovníkem, do kterého rovnì¾ mù¾ete pøidávat nová slova. 1. Psaní slova zaènìte tlaèítky a¾. Pro ka¾dé písmeno stisknìte odpovídající tlaèítko pouze jednou. Zobrazené slovo se zmìní po ka¾dém stisknutí tlaèítka. Napøíklad pro napsání slova Nokia (pøi zvoleném anglickém slovníku) stisknìte jednou pro N, jednou pro o, jednou pro k, jednou pro i a jednou pro a: Pro vlo¾ení èíslice v re¾imu psaní písmen podr¾te stisknuté tlaèítko s odpovídající èíslicí. Podrobnìj¹í informace o psaní textu, viz Tipy pro psaní textu na stranì Po dokonèení psaní slova potvrïte správnì zobrazené slovo stisknutím tlaèítka nebo vlo¾ením mezery tlaèítkem. Není-li slovo zobrazeno správnì, máte následující mo¾nosti: Opakovanì tisknìte potvrïte., dokud se nezobrazí po¾adované slovo. Toto slovo Stisknìte Volby a zvolte Shodné. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 38 Je-li za slovem zobrazen znak?, není slovo, které chcete napsat, ve slovníku. Pro pøidání slova do slovníku stisknìte Psaní, tradièním zpùsobem zadejte slovo a stisknìte Ulo¾it. Je-li slovník naplnìn, nahradí se novým slovem nejstar¹í pøidané slovo. 3. Zaènìte psát nové slovo. Psaní slo¾ených slov Zadejte první èást slova a potvrïte slovo stisknutím slo¾eného slova a poté potvrïte slovo stisknutím. Napi¹te druhou èást nebo. s Pou¾ití tradièního zadávání textu Opakovanì tisknìte tlaèítko èíslice ( a¾ ), dokud se nezobrazí po¾adovaný znak. Na tlaèítku nejsou vyznaèeny v¹echny znaky, které jsou po jeho stisknutí dostupné. Dostupné znaky jsou závislé na jazyce zvoleném v menu Jazyk, viz Jazyk na stranì 79. Pro vlo¾ení èíslice v re¾imu psaní písmen podr¾te stisknuté tlaèítko s odpovídající èíslicí. Je-li následující po¾adovaný znak dostupný na stejném tlaèítku jako znak pøedchozí, vyèkejte, dokud se kurzor znovu nezobrazí, nebo stisknìte èi a zadejte dal¹í znak. Nejbì¾nìj¹í interpunkèní znaménka a speciální znaky jsou k dispozici po stisknutí tlaèítka. Podrobnìj¹í informace o psaní textu, viz Tipy pro psaní textu ní¾e. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 39 s Tipy pro psaní textu Pro psaní textu mù¾ete pou¾ít rovnì¾ následující tlaèítka: Pro vlo¾ení mezery stisknìte. nebo. Pro pohyb kurzorem doleva nebo doprava stisknìte Pro vymazání znaku nalevo od kurzoru stisknìte Smazat. Pro rychlej¹í vymazání znakù podr¾te tlaèítko Smazat stisknuté. Pro vlo¾ení speciálního znaku stisknìte pøi tradièním zadávání textu nebo pøi pou¾ívání prediktivního vkládání textu podr¾te stisknuté. Pøípadnì stisknìte Volby a zvolte Vlo¾it symbol. Procházejte seznamem znakù a poté zvolte po¾adovaný znak stisknutím Vlo¾it. Pro rychlej¹í procházení seznamem stisknìte poté zvolte znak stisknutím.,, nebo a Pro vlo¾ení èíslice v re¾imu psaní písmen stisknìte Volby a zvolte Vlo¾it èíslo. Zadejte po¾adované èíslo a stisknìte OK. Pro vlo¾ení jména nebo tel. èísla z telefonního seznamu stisknìte Volby a zvolte Vlo¾it jméno nebo Vlo¾it èíslo. Pro vlo¾ení slova pøi pou¾ívání prediktivního vkládání textu stisknìte Volby a zvolte Vlo¾it slovo. Metodou tradièního zadávání textu napi¹te slovo a stisknìte Ulo¾it. Slovo je pøidáno do slovníku. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved Pou¾ívání menu Telefon nabízí znaèné mno¾ství funkcí, které jsou seskupeny do menu. Vìt¹ina funkcí menu je doprovázena krátkou nápovìdou. Informace o aktivaci nápovìdy, viz Aktivace nápovìdy na stranì 80. Pro zobrazení této nápovìdy vyhledejte po¾adovanou funkci menu a vyèkejte 15 vteøin. Pro ukonèení zobrazování nápovìdy stisknìte Zpìt. s Otevøení funkcí menu Procházením 1. Pro otevøení menu stisknìte Menu. 2. Procházejte jednotlivými menu a poté po¾adované zvolte, napøíklad Nastavení, stisknutím Zvolit. Vaše uživatelský manuál NOKIA 3510

39 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 3. Obsahuje-li menu dílèí menu, zvolte po¾adované, napøíklad Nastavení volání. 4. Jestli¾e dílèí menu obsahuje dal¹í menu, opakujte krok 3. Zvolte dal¹í dílèí menu, napøíklad Pøíjem v¹emi klávesami. 5. Zvolte po¾adované nastavení. 6. Pro návrat na pøedchozí úroveò stisknìte Zpìt a pro ukonèení menu stisknìte Odejít. Pomocí èísla menu Menu, dílèí menu a volby nastavení jsou èíslovány a pomocí tohoto èísla je mù¾ete otevøít. Èíslo je zobrazeno v pravém horním rohu displeje. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 41 Pro otevøení menu stisknìte Menu a poté do dvou sekund zadejte èíslo funkce menu, kterou chcete otevøít. Napøíklad pro nastavení menu Pøíjem v¹emi klávesami na Zapnuto, stisknìte Menu,,, a. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 42 s Seznam funkcí menu 1. Tel. seznam 1. Hledat 2. Pøidat jméno 3. Upravit jméno 4. Vymazat 5. Kopírovat 6. Pøidat èíslo 7. Nastavení 1. Volba pamìti 2. Ukázat tel seznam 3. Stav pamìti 8. Zrychl. volby 9. Hlas. záznamy 10. Èísla informací1 11. Èísla slu¾eb1 12. Má èísla2 2. Zprávy 1. Psát zprávu 2. Chat 3. Pøijaté 1. Je zobrazeno, pouze pokud jej podporuje sí». 2. Je zobrazeno, pouze pokud jej podporuje Vá¹ operátor nebo provozovatel slu¾eb sítì. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved Pøijaté multimediální 5. Odesílané 6. Archív 7. ablony 8. Obrázky 9. Mé slo¾ky 10. Smazat zprávy 1. V¹e pøeètené 2. Pøijaté 3. Odesílané 11. Hlasové zprávy 1. Poslech hlasových zpráv 2. Èíslo hlasové schránky 12. Informativní zprávy 13. Editor pøíkazù slu¾by 14. Nastavení zpráv 1. Text. zprávy 2. Multim. zpráva 3. Výpis volání 1. Nepøijaté hovory 2. Pøijaté hovory 3. Volaná èísla 4. Délka hovorù 1. Délka posledního hovoru 2. Délka v¹ech hovorù Copyright 2002 Nokia. All rights reserved Délka pøíchoz. hovorù 4. Délka odchozích hovorù 5. Vynulovat mìøièe 5. Ceny hovoru 1. Jednotky posled. hovoru 2. Jednotky v¹ech hovorù 3. Nastavení ceny hovoru 6. Èítaè dat GPRS 1. Data odeslaná pøi posl. relaci 2. Data pøijatá pøi poslední relaci 3. V¹echna odeslaná data 4. V¹echna pøijatá data 5. Vynulovat èítaèe 7. Mìøiè GPRS spojení 1. Trvání poslední relace 2. Trvání v¹ech relací 3. Vynulovat mìøièe 8. Smazat seznamy posled. hovorù 1. V¹echno 2. Nepøijaté 3. Volaná 4. Pøijaté 4. Tóny 1. Nastavení tónù 1. Ohlá¹ení pøíchozího hovoru 2. Vyzvánìcí tón 3. Hlasitost vyzvánìní Copyright 2002 Nokia. All rights reserved Vibrace 5. Tón ohlá¹ení zprávy 6. Tóny kláves 7. Tóny výstrahy 2. Slu¾by tónù 5. Profily 1. Normální 1. Aktivovat 2. Pøizpùsobit 3. Doèasný 2. Potichu 3. Diskrétnì 4. Hlasitì 5. Mùj styl 1 6. Mùj styl 2 6. Nastavení 1. Nastavení èasu a data 1. Hodiny 2. Datum 3. Autom. aktual. data a èasu 2. Nastavení hovoru 1. Pøesmìrování 2. Pøíjem v¹emi klávesami 3. Automatická volba 4. Zrychlená volba Copyright 2002 Nokia. All rights reserved Slu¾ba hovorù na lince 6. Informace o volání 7. Poslat mé èíslo 8. Linka pro odchozí hovory 3. Nastavení telefonu 1. Jazyk 2. Automatický zámek kláves 3. Informace o buòce 4. Pozdrav 5. Volba sítì 6. Potvrdit funkce SIM 7. Aktivace nápovìdy 8. Tón pøi aktivaci 4. Nastavení pøíslu¹enství1 1. Headset 2. Handsfree 3. Smyèka 5. Nastavení bezpeènosti 1. Po¾adavek na PIN kód 2. Slu¾ba blokování hovorù 3. Povolená èísla 4. Uzavøená skupina 5. Úroveò zabezpeèení 6. Zmìna pøístupových kódù 6. Obnovit standardní nastavení 1. Je zobrazeno, pokud je pou¾íváno pøíslu¹enství telefonu. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved Hry 1. Zvolit hru 1. Kart Racing 2. Space Impact II 3. Dance2Music 4. Link5 5. Bumper 2. Slu¾by her 3. Nastavení 1. Zvuky 2. Osvìtlení 3. Chvìní 4. ID Club Nokia 5. Ovládání hry 8. Organizér 1. Budík 2. Kalendáø 9. Nástroje 1. Spoøiè displeje 2. Kalkulaèka 3. Mìøiè pro odpoèítávání 4. Stopky 10. Slu¾by 1. Domù Copyright 2002 Nokia. All rights reserved Zálo¾ky Poslat 3. Pøijaté slu¾by 4. Nastavení 1. Nastavení aktivní slu¾by 2. Upravit nastavení aktivní slu¾by 3. Nastavení vzhledu 4. Nastavení cookie 5. Potvrzení autorizace 6. Nastavení pro pøijaté slu¾by 5. Jdi na adresu 6. Smazat pamì» 11. Slu¾by SIM1 1. Tato funkce je zobrazena pouze v pøípadì, ¾e ji podporuje SIM karta. Název a obsah menu se mù¾e li¹it v závislosti na SIM kartì. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved Funkce menu s Telefonní seznam Jména nebo tel. èísla mù¾ete ulo¾it buï do pamìti telefonu (interní telefonní seznam) nebo do pamìti SIM karty (telefonní seznam SIM). Vaše uživatelský manuál NOKIA 3510

U¾ivatelská pøíruèka 9354290 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka 9354290 2. vydání Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9354290 2.

Více

Zaèínáme. Nokia N93i-1

Zaèínáme. Nokia N93i-1 Zaèínáme Nokia N93i-1 Tlaèítka a èásti pøístroje zavøený pøístroj 2. vydání CS, 9253945 Èíslo modelu: Nokia N93i-1. Dále jen Nokia N93i. 1 Hlavní fotoaparát a objektiv. Pøístroj obsahuje 3,2megapixelový

Více

U¾ivatelská pøíruèka 9355393 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka 9355393 1. vydání Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9355393 1.

Více

Externí sluchátko do vozu Nokia Instalaèní pøíruèka U¾ivatelská pøíruèka

Externí sluchátko do vozu Nokia Instalaèní pøíruèka U¾ivatelská pøíruèka Externí sluchátko do vozu Nokia Instalaèní pøíruèka U¾ivatelská pøíruèka HSU-4 CUW-3 9232831 2 vydání 2004-2006 Nokia V¹echna práva vyhrazena Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9354353 4. vydání

U¾ivatelská pøíruèka. 9354353 4. vydání U¾ivatelská pøíruèka 9354353 4. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt NHM-2NX shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

U¾ivatelská pøíruèka 9353157 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka 9353157 1. vydání Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9353157 1.

Více

U¾ivatelská pøíruèka 93538323 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka 93538323 1. vydání Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 93538323 1.

Více

U¾ivatelská pøíruèka vydání

U¾ivatelská pøíruèka vydání Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9355220 1.

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9355220 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka. 9355220 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka 9355220 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-9 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9354859 3. vydání

U¾ivatelská pøíruèka. 9354859 3. vydání U¾ivatelská pøíruèka 9354859 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt NHL-4U shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

U¾ivatelská pøíruèka 9352764 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka 9352764 1. vydání Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9352764 1.

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro Hudební modul Nokia MD-1. 9312021 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka pro Hudební modul Nokia MD-1. 9312021 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka pro Hudební modul Nokia MD-1 9312021 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt MD-1 shoduje s ustanoveními

Více

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS Nokia N76-1 Začínáme 9254321, 2. vydání CS Tlaèítka a èásti pøístroje (na krytu a pøi otevøeném pøístroji) Dále jen Nokia N76. 1 Pravé tlaèítko na krytu 2 Støední tlaèítko 3 Levé tlaèítko na krytu 4 Druhý

Více

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování Share Online 2.0 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

U¾ivatelská pøíruèka k videotelefonnímu. (pro telefony Nokia 6630) 9234167 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka k videotelefonnímu. (pro telefony Nokia 6630) 9234167 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka k videotelefonnímu modulu Nokia PT-8 (pro telefony Nokia 6630) 9234167 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme,

Více

U¾ivatelská pøíruèka Vydání 3

U¾ivatelská pøíruèka Vydání 3 U¾ivatelská pøíruèka 9355038 Vydání 3 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt NPL-2 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

Struèný pøehled NOKIA OBSERVATION CAMERA UVEDENÍ KAMERY DO PROVOZU SEJMUTÍ OBRÁZKU POU ITÍ DETEKCE POHYBU POU ITÍ ÈASOVANÉHO SNÍMÁNÍ ZJI TÌNÍ TEPLOTY

Struèný pøehled NOKIA OBSERVATION CAMERA UVEDENÍ KAMERY DO PROVOZU SEJMUTÍ OBRÁZKU POU ITÍ DETEKCE POHYBU POU ITÍ ÈASOVANÉHO SNÍMÁNÍ ZJI TÌNÍ TEPLOTY Struèný pøehled NOKIA OBSERVATION CAMERA UVEDENÍ KAMERY DO PROVOZU SEJMUTÍ OBRÁZKU POU ITÍ DETEKCE POHYBU POU ITÍ ÈASOVANÉHO SNÍMÁNÍ ZJI TÌNÍ TEPLOTY 1. vydání CS 9311304 Pro va¹i bezpeènost Seznamte se

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro telefon Nokia 7250i. 9356319 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka pro telefon Nokia 7250i. 9356319 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka pro telefon Nokia 7250i 9356319 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt NHL-4jx shoduje s ustanoveními

Více

Podrobná u¾ivatelská pøíruèka. 9235633 1. vydání

Podrobná u¾ivatelská pøíruèka. 9235633 1. vydání Podrobná u¾ivatelská pøíruèka 9235633 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-19 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka vydání

U¾ivatelská pøíruèka vydání Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9354322 1.

Více

Začínáme Nokia N70-1

Začínáme Nokia N70-1 Začínáme Nokia N70-1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Pop-Port jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované

Více

Podrobná u¾ivatelská pøíruèka vydání

Podrobná u¾ivatelská pøíruèka vydání Podrobná u¾ivatelská pøíruèka 9356723 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-19 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka vydání

U¾ivatelská pøíruèka vydání Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9354241 2.

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro telefon Nokia 6610i. 9230895 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka pro telefon Nokia 6610i. 9230895 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka pro telefon Nokia 6610i 9230895 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-37 shoduje s ustanoveními

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6220. 9356354 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6220. 9356354 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6220 9356354 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-20 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9356087 2. vydání CS

U¾ivatelská pøíruèka. 9356087 2. vydání CS U¾ivatelská pøíruèka 9356087 2. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt NEM-1 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

Home Media Server. Instalace aplikace Home Media Server do poèítaèe. Správa mediálních souborù. Home Media Server

Home Media Server. Instalace aplikace Home Media Server do poèítaèe. Správa mediálních souborù. Home Media Server 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

Podrobná u¾ivatelská pøíruèka vydání

Podrobná u¾ivatelská pøíruèka vydání Podrobná u¾ivatelská pøíruèka 9235633 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-19 shoduje s ustanoveními následující

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

U¾ivatelská pøíruèka Vydání 2

U¾ivatelská pøíruèka Vydání 2 Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9353371 Vydání

Více

Nokia Radio Headset HS-2R U¾ivatelská pøíruèka vydání

Nokia Radio Headset HS-2R U¾ivatelská pøíruèka vydání Nokia Radio Headset HS-2R U¾ivatelská pøíruèka 9355496 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt HS- 2R shoduje s ustanoveními

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA HDW-2

Vaše uživatelský manuál NOKIA HDW-2 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NOKIA HDW-2. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NOKIA HDW-2 v uživatelské příručce

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1110. 9240171 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1110. 9240171 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1110 9240171 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-70 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3200 9356897 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-30 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka 9355581 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka 9355581 2. vydání Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9355581 2.

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1100 9310103 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt Rh-18 shoduje s ustanoveními následující

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA LD-1W http://cs.yourpdfguides.com/dref/825063

Vaše uživatelský manuál NOKIA LD-1W http://cs.yourpdfguides.com/dref/825063 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NOKIA LD-1W. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NOKIA LD-1W v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 810 http://cs.yourpdfguides.com/dref/823489

Vaše uživatelský manuál NOKIA 810 http://cs.yourpdfguides.com/dref/823489 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/527430

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/527430 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NOKIA 1110. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NOKIA 1110 v uživatelské příručce

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3220. 9231067 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3220. 9231067 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3220 9231067 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-37 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 2300 9310789 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-4 shoduje s ustanoveními následující

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 6230 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822390

Vaše uživatelský manuál NOKIA 6230 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822390 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NOKIA 6230. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NOKIA 6230 v uživatelské příručce

Více

U¾ivatelská pøíruèka k headsetu s displejem Nokia HS-6. 9232427 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka k headsetu s displejem Nokia HS-6. 9232427 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka k headsetu s displejem Nokia HS-6 9232427 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt HS-6 shoduje s

Více

Zaèínáme Nokia N92-1

Zaèínáme Nokia N92-1 Zaèínáme Nokia N92-1 Re¾imy Zaèínáme Èíslo modelu: Nokia N92-1. Dále jen Nokia N92. Pøístroj mù¾e pracovat ve ètyøech re¾imech: Pøi zavøeném telefonu (1), Zobrazení (2), Pøi otevøeném telefonu (3) a Práce

Více

Push to talk. Nokia N76-1

Push to talk. Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi a N76 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované

Více

U¾ivatelská pøíruèka

U¾ivatelská pøíruèka Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9352227 4.

Více

U¾ivatelská pøíruèka vydání

U¾ivatelská pøíruèka vydání Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9355128 1.

Více

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt HS-20 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

U¾ivatelská pøíruèka 9353967 Issue 2

U¾ivatelská pøíruèka 9353967 Issue 2 Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9353967 Issue

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 2652. 9343417 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 2652. 9343417 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 2652 9343417 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-53 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka k telefonu Nokia vydání

U¾ivatelská pøíruèka k telefonu Nokia vydání U¾ivatelská pøíruèka k telefonu Nokia 1101 9238198 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-75 shoduje s ustanoveními

Více

U¾ivatelská pøíruèka k telefonu Nokia 6030. 9239457 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka k telefonu Nokia 6030. 9239457 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka k telefonu Nokia 6030 9239457 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-74 shoduje s ustanoveními

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Push to talk 1.5 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

U¾ivatelská pøíruèka

U¾ivatelská pøíruèka Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9352607 1.

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9351709 Issue 2

U¾ivatelská pøíruèka. 9351709 Issue 2 Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9351709 Issue

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 8890

Vaše uživatelský manuál NOKIA 8890 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Urèování polohy Nokia N76-1

Urèování polohy Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N76 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

U¾ivatelská pøíruèka vydání

U¾ivatelská pøíruèka vydání Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9353949 1.

Více

U¾ivatelská pøíruèka 9352435 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka 9352435 1. vydání Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9352435 1.

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9355746 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka. 9355746 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka 9355746 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt NMM-3 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

Push to talk. Definice pøístupového bodu Push to talk. Nastavení funkce Push to talk. Push to talk

Push to talk. Definice pøístupového bodu Push to talk. Nastavení funkce Push to talk. Push to talk 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi a N77 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

U¾ivatelská pøíruèka vydání

U¾ivatelská pøíruèka vydání Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9352435 2.

Více

Začínáme. Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1

Začínáme. Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1 Začínáme Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Pop-Port jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation.

Více

Správce spojení U¾ivatelská pøíruèka

Správce spojení U¾ivatelská pøíruèka Správce spojení U¾ivatelská pøíruèka 1.0. vydání CS 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia Original Accessories jsou ochranné známky nebo registrované ochranné

Více

Začínáme. Nokia N77-1 1. vydání CS

Začínáme. Nokia N77-1 1. vydání CS Začínáme Nokia N77-1 1. vydání CS Tlaèítka a èásti (vpøedu a na stranì) Èíslo modelu: Nokia N77-1. Dále jen Nokia N77. 1 Svìtelné èidlo 2 Druhý fotoaparát s ni¾¹ím rozli¹ením 3 Výbìrová tlaèítka ( a )

Více

Podrobná u¾ivatelská pøíruèka vydání

Podrobná u¾ivatelská pøíruèka vydání Podrobná u¾ivatelská pøíruèka 9310221 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-12 shoduje s ustanoveními následující

Více

Autotelefon Nokia 810 U¾ivatelská pøíruèka Instalaèní pøíruèka

Autotelefon Nokia 810 U¾ivatelská pøíruèka Instalaèní pøíruèka Autotelefon Nokia 810 U¾ivatelská pøíruèka Instalaèní pøíruèka 9356668 Vydání 3 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek TFE-4R je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 2600. 9233698 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 2600. 9233698 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 2600 9233698 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-59 shoduje s ustanoveními následující

Více

Podrobná u¾ivatelská pøíruèka vydání

Podrobná u¾ivatelská pøíruèka vydání Podrobná u¾ivatelská pøíruèka 9310221 4. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-12 shoduje s ustanoveními následující

Více

Nokia Lifeblog 2.5. Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5. Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N76 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA CK-7W

Vaše uživatelský manuál NOKIA CK-7W Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

U¾ivatelská pøíruèka

U¾ivatelská pøíruèka Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9352369 4.

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro Bezdrátovou soupravu do vozu (CK-1W) 9355973 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka pro Bezdrátovou soupravu do vozu (CK-1W) 9355973 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka pro Bezdrátovou soupravu do vozu (CK-1W) 9355973 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt CK-1W shoduje

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6170. 9234041 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6170. 9234041 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6170 9234041 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-47 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka vydání

U¾ivatelská pøíruèka vydání Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9352738 2.

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9353252 Issue 1

U¾ivatelská pøíruèka. 9353252 Issue 1 U¾ivatelská pøíruèka 9353252 Issue 1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt NHL-2 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 650 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822696

Vaše uživatelský manuál NOKIA 650 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822696 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia CS vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia CS vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6020 CS 9236482 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-30 shoduje s ustanoveními následující

Více

Stereofonní headset Nokia WH-700 9206936/1

Stereofonní headset Nokia WH-700 9206936/1 Stereofonní headset Nokia WH-700 7 9206936/1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobkù

Více

Hudební reproduktory Nokia MD-3

Hudební reproduktory Nokia MD-3 Hudební reproduktory Nokia MD-3 ÈESKY Stereo reproduktory MD-3 nabízejí vysokou kvalitu poslechu hudby nebo rádia z va¹eho kompatibilního telefonu Nokia nebo audio zaøízení. Reproduktory mají 3,5 mm stereo

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6021. CS 9237290 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6021. CS 9237290 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6021 CS 9237290 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM- 94 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9241720 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka. 9241720 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka 9241720 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-111 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka. 9354812 3. vydání

Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka. 9354812 3. vydání Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka 9354812 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt LPS-4 shoduje

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9235106 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka. 9235106 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka 9235106 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-14 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

U¾ivatelská pøíruèka. Instalaèní pøíruèka

U¾ivatelská pøíruèka. Instalaèní pøíruèka U¾ivatelská pøíruèka Instalaèní pøíruèka PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RV-1 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 6233 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822412

Vaše uživatelský manuál NOKIA 6233 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822412 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6230i. 9236595 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6230i. 9236595 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6230i 9236595 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-72 shoduje s ustanoveními následující

Více

Datový a nabíjecí kabel Nokia CA-126

Datový a nabíjecí kabel Nokia CA-126 Datový a nabíjecí kabel Nokia CA-126 ÈESKY Prostøednictvím tohoto kabelu mù¾ete pøená¹et a synchronizovat data mezi kompatibilním PC a pøístrojem Nokia. Kabel mù¾ete rovnì¾ pou¾ít pro souèasné nabíjení

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA N81 8GB

Vaše uživatelský manuál NOKIA N81 8GB Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Analogový terminál Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Jak pou½ívat tuto u½ivatelskou pøíruèku? +RZ Klávesnice Èíselná klávesnice. Specifické tlaèítko èíselné klávesnice. Další pou½ívané

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600. 9239860 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600. 9239860 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600 9239860 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-64 shoduje s ustanoveními následující

Více

Bezdrátový headset Nokia (HS-36W) U¾ivatelská pøíruèka vydání CS

Bezdrátový headset Nokia (HS-36W) U¾ivatelská pøíruèka vydání CS Bezdrátový headset Nokia (HS-36W) U¾ivatelská pøíruèka 9239253 2. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt HS-36W shoduje

Více

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation 9242900 Vydání 1 CS Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation Seznam zkratek Seznam zkratek Dále jsou uvedeny nìkteré klávesové zkratky, které jsou

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 6150

Vaše uživatelský manuál NOKIA 6150 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6060 9240680 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-73 shoduje s ustanoveními následující

Více

Bezdrátové zvukové rozhraní Nokia AD-42W /1

Bezdrátové zvukové rozhraní Nokia AD-42W /1 Bezdrátové zvukové rozhraní Nokia AD-42W 9247811/1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt AD-42W shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6060 9253707 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento RH-97 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES.

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 3660

Vaše uživatelský manuál NOKIA 3660 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NOKIA 3660. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NOKIA 3660 v uživatelské příručce

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro Nokia 6820. 9310962 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka pro Nokia 6820. 9310962 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka pro Nokia 6820 9310962 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt NHL-9 shoduje s ustanoveními následující

Více