Vaše uživatelský manuál NOKIA 810

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál NOKIA 810 http://cs.yourpdfguides.com/dref/823489"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: Nokia Connecting People a toèítko NaviTM jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované produkty a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníkù. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. Nokia se øídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádìt zmìny a vylep¹ení u v¹ech výrobkù popsaných v tomto dokumentu bez pøedchozího oznámení. urèitých produktù se mù¾e li¹it podle oblastí. Obra»te se na nejbli¾¹ího prodejce spoleènosti Nokia. Kontrola exportu Tento pøístroj mù¾e obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou pøedmìtem exportních omezení nebo zákonù platných v USA nebo dal¹ích zemích. Poru¹ování zákonù je zakázáno / 3. vydání 2 Obsah Obsah Pro va¹i bezpeènost 5 Sí»ové slu¾by.. 6 O pøíslu¹enství Obecné informace..7 Pøehled autotelefonu a jeho komponentù Pøed uvedením autotelefonu do provozu títky v prodejním balení. 11 Pøístupové kódy vy¾adované SIM kartou Vá¹ telefon.12 Displej Indikátory na displeji Základní komponenty sluchátka Zaèínáme...17 Instalace SIM karty Pøepínání re¾imù zapnuto/vypnuto Funkce volání Hlasová volba Volání pomocí telefonního seznamu (hledání jmen)..

3 Opakované volání Volání s pomocí klávesnice Pou¾ití toèítka NaviTM pro volání Seznam oblíbených Slu¾ba hovorù na lince Volby v prùbìhu hovoru Pøijmutí nebo odmítnutí pøíchozího hovoru.. 22 Pou¾ívání menu Otevøení funkcí menu Seznam funkcí menu Funkce menu Zprávy Výpis volání Kontakty Nastavení tónù Nastavení Rekordér 42 Bezdrátová technologie Bluetooth U¾ivatelská data Datová komunikace..

4 .. 48 Bezdrátová technologie Bluetooth Odeslání a pøijmutí vizitky GPRS (General Packet Radio Service) HSCSD (High Speed Circuit Switched Data). 49 Doplòkové informace 49 Montá¾ Autotelefon Nokia Bezpeènost pøedev¹ím Montá¾ Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. Obsah Nastavení audia Test funkce Prodejní balení Péèe a údr¾ba Dùle¾ité bezpeènostní informace 57 Bezpeènost silnièního provozu.. 57 Provozní prostøedí Elektronická zaøízení Kardiostimulátor Výbu¹ná prostøedí Vozidla.

5 57 Tísòová volání. 58 Provádìní tísòového volání Technické údaje Slovník Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. Pro va¹i bezpeènost Pro va¹i bezpeènost Seznamte se s tìmito jednoduchými pravidly. Jejich poru¹ování mù¾e být nejenom nebezpeèné, ale i protizákonné. Podrobnìj¹í informace naleznete dále v této u¾ivatelské pøíruèce. RE IM VYPNUTO Je-li pou¾ívání bezdrátového telefonu zakázáno nebo mù¾e-li jeho provozem dojít ke vzniku ru¹ení nebo nebezpeèí, pøepnìte autotelefon do re¾imu vypnuto. To provedete pøi zapnutém zapalování podr¾ením stisknutého tlaèítka. BEZPEÈNOST SILNIÈNÍHO PROVOZU PØEDEV ÍM Nezapomeòte, ¾e bezpeèné øízení motorového vozidla v dopravním provozu vy¾aduje od v¹ech motoristù naprosté soustøedìní. Pou¾ívejte autotelefon pouze v pøípadì, ¾e je dopravní provoz bezpeèný. Zjistìte si, zda místní zákony nebo naøízení neomezují pou¾ití mobilních telefonù pøi øízení. INTERFERENCE Pøi provozu bezdrátového telefonu mù¾e docházet k interferencím, které nepøíznivì ovlivòují jeho funkci.

6 RE IM VYPNUTO PØI DOPLÒOVÁNÍ PALIVA Na èerpací stanici pøepnìte autotelefon do re¾imu vypnuto. Nepou¾ívejte jej v blízkosti pohonných hmot a jiných hoølavin. RE IM VYPNUTO V MÍSTECH, KDE JE PROVÁDÌN ODSTØEL Pøepnìte autotelefon do re¾imu vypnuto tam, kde je provádìn odstøel. Dodr¾ujte pøíslu¹ná pravidla a naøízení. KVALIFIKOVANÁ MONTÁ A SERVIS Instalovat a opravovat autotelefon a jeho pøíslu¹enství smí pouze kvalifikovaný servis. PØIPOJENÍ K JINÉMU ZAØÍZENÍ Pøi pøipojování autotelefonu k jinému pøístroji kabelem nebo prostøednictvím bezdrátové technologie Bluetooth si nejdøíve pøeètìte podrobné bezpeènostní pokyny v odpovídající u¾ivatelské pøíruèce. Nepøipojujte nekompatibilní produkty. TÍSÒOVÁ VOLÁNÍ Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté slu¾bami sítì. tísòové volání stisknutím. Bezpeènostní dotaz Ano potvrïte stisknutím nebo zru¹te zvolením Ne pomocí tlaèítka a stisknutím. Udejte svou polohu. Hovor neukonèujte, dokud k tomu nejste vyzváni. Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. 5 Sí»ové slu¾by VOLÁNÍ Ovìøte, zda je zapnuté zapalování. Vyberte po¾adované telefonní èíslo nebo jej zadejte (vèetnì pøedèíslí) a stisknìte. Hovor ukonèíte stisknutím tlaèítka. Pro pøíjem hovoru stisknìte. ANTÉNA Aby se vyhovìlo po¾adavkùm na zatí¾ení rádiovými frekvencemi u mobibude autotelefon do va¹eho vozu instalovat. Mù¾e se stát, ¾e autotelefon nebude s audio systémem va¹eho vozu kompatibilní. 5. Mikrofon MP-2 Handsfree mikrofon dodaný v prodejním balení byl vyroben speciálnì pro prostøedí vozidel. pièková technologie zaji¹»ující potlaèení ozvìny a okolního hluku v tomto systému poskytuje kvalitní výsledky i ve ¹patných podmínkách. Volba vhodného místa pro nainstalování mù¾e rovnì¾ zlep¹it výkon zaøízení. Viz Montá¾ na stranì 51. Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. 7 Pøehled autotelefonu a jeho komponentù 6. Systémový kabel PCU-4 Pro pøipojení napájení, systému zapalování a funkce zti¹ení autorádia je dodána sada kabelùtibilního telefonu, mù¾ete buï pou¾ít vlastní hlasový pøíkaz (napøíklad: "Zkopírovat telefonní seznam") nebo volbu Naèíst kontakty? v menu Údaje u¾iv.. Dal¹í informace naleznete v kapitole U¾ivatelská data na stranì 46.! Abyste mohli pou¾ít tuto funkci, musíte nejdøíve spárovat mobilní telefon a autotelefon prostøednictvím bezdrátové technologie Bluetooth. Dal¹í informace naleznete v kapitole Bezdrátová technologie Bluetooth na stranì 43. Pou¾ívání více u¾ivateli Tato funkce vám umo¾ní ulo¾it osobní záznamy a nastavení telefonu pod dva rùzné u¾ivatelské profily. Nyní je mo¾né napøíklad polo¾ky telefonního seznamu, hlasové záznamy pro hlasovou volbu a hlasové pøíkazy nebo vyzvánìcí tóny ulo¾it pro dva samostatné u¾ivatele a poté je otevøít z autotelefonu pou¾ívajícího stejnou SIM kartu. Staèí pouze aktivovat vá¹ u¾ivatelský profil a máte pøístup ke svým datùm. Pøepnutí na bezdrátový headset Tato funkce podporuje pou¾ití kompatibilních headsetù s technologií Bluetooth. Hovory mù¾ete pøepínat z handsfree re¾imu, pøi kterém je pou¾it mikrofon a reproduktor autotelefonu, na bezdrátový headset, který je komfortní a snadno pou¾itelný. Stisknutím tlaèítka na sluchátku autotelefonu pøepnete pøíchozí nebo odchozí hovory na bezdrátový headset. 9 Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. Pøehled autotelefonu a jeho komponentù! Abyste mohli pou¾ítatuto funkci, musíte nejdøíve spárovat bezdrátový headset autotelefon prostøednictvím bezdrátové technologie Bluetooth. Dal¹í informace naleznete v kapitole Bezdrátová technologie Bluetooth na stranì 43. Rychlý pøístup k telefonnímu seznamu Pro snadnìj¹í nalezení a vytoèení po¾adovaného tel. èísla byla vytvoøena zkratka do telefonního seznamu. Pro nalezení konkrétního záznamu v telefonním seznamu vyhledejte v pohotovostním re¾imu pomocí první písmeno po¾adovaného jména a stisknìte. Toèítkem vyhledejte po¾adované jméno a stisknutím vytoète èíslo. tuto funkci, musíte telefonním! Ne¾ mù¾ete pou¾ítodpovídající polo¾ky. mít v informace seznamu ulo¾eny Dal¹í naleznete v kapitole Naèíst kontakty na stranì 46. v telefonním seznamu! Ke ka¾dému jménu5ulo¾enémudal¹í informace naleznete mù¾ete pøiøadit a¾ tel.

7 èísel. v kapitole Kontakty na stranì 30. Mobilní datová komunikace prostøednictvím bezdrátové technologie Bluetooth nebo kabelem RS232 Autotelefon je vybaven funkcí, která umo¾òuje pøipojení kompatibilních externích zaøízení, napøíklad pøenosného poèítaèe nebo kompatibilního integrovaného systému vozidla, k autotelefonu prostøednictvím bezdrátové technologie Bluetooth nebo kabelu RS232. To znamená, ¾e mù¾ete pou¾ívat datové slu¾by sítì GSM, napøíklad GPRS nebo HSCSD, pro mobilní faxové pøenosy, pøístup k internetu nebo slu¾by vozového parku. SIM karta Abyste mohli pou¾ívat autotelefon, musíte do jednotky mobilního telefonu zasunout SIM kartu. Dal¹í informace naleznete v kapitole Instalace SIM karty na stranì 17. Pohodlná regulace hlasitosti toèítkem NaviTM Otáèením toèítka snadno nastavíte hlasitost vyzvánìcího tónu upozoròujícího na pøíchozí hovor. Pomocí mù¾ete rovnì¾ nastavit hlasitost reproduktoru pøi probíhajícím hovoru. 10 Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. Pøed uvedením autotelefonu do provozu Pøed uvedením autotelefonu do provozu Pøed uvedením autotelefonu do provozu si pøeètìte následující informace: zapnut pøi zapnutí! Telefon je automatickynebude autotelefon zapalování. Po vypnutí zapalování vypnut automaticky: zùstává v èinnosti po dobu nastavenou pomocí funkce Automatické vypnutí. Dal¹í informace naleznete v kapitole Automatické vypnutí na stranì 36. Pøístupové kódy vy¾adované SIM kartou PIN kód (4-8 èíslic): PIN kód (zkratka pro osobní identifikaèní èíslo) chrání SIM kartu pøed neoprávnìným pou¾itím. PIN kód je obyèejnì dodáván se SIM kartou. Nìkteøí provozovatelé slu¾by neumo¾òují vypnutí výzvy k zadání PIN kódu po zapnutí telefonu. PIN2 kód (4-8 èíslic): Kód PIN2 mù¾e být dodaný s nìkterými SIM kartami a je vy¾adován pøi otevírání nìkterých funkcí. Kódy PUK a PUK2 (8 èíslic): PUK kód (zkratka pro osobní odblokovací klíè) je vy¾adován pro zmìnu zablokovaného PIN kódu. PUK2 kód je vy¾adován pøi zmìnì zablokovaného PIN2 kódu. s va¹í! Pokud tyto kód nejsou slu¾by.sim kartou dodány, kontaktujte va¹eho provozovatele! Pravidelnì kontrolujte komponenty autotelefonu, zda je správnì nainstalováno a zda správnì pracuje. Pro provoz autotelefonu je vy¾adována SIM karta. Dal¹í informace naleznete v kapitole Instalace SIM karty na stranì 17. títky v prodejním balení títky dodané s autotelefonem jsou dùle¾ité z hlediska servisu a obdobných úèelù. títek nalepte na záruèní kartu. Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. 11 Vá¹ telefon 2. Vá¹ telefon Displej Je-li autotelefon pøipraven k pou¾ití a na displeji nejsou zadány ¾ádné znaky, je zobrazen stav (viz obrázek), který nazýváme pohotovostní re¾im. Kromì toho je zobrazeno logo operátora. Chcete-li aktivovat funkci pou¾ívající hlasový pøíkaz, musíte nejdøíve vyvolat hlasový re¾im. To z pohotovostního re¾imu provedete stisknutím. Pro optimalizaci vzhledu mù¾ete nastavit osvìtlení displeje pro denní nebo noèní provoz. Dal¹í informace naleznete v kapitole Nastavení osvìtlení displeje na stranì 35. Indikátory na displeji Následující indikátory mohou být zobrazeny na displeji. Pøedstavuje sílu signálu celulární sítì v místì, na kterém se nacházíte. Èím je signál silnìj¹í, tím je sloupec vy¹¹í. Indikuje probíhající hovor. Oznamuje pøijetí jedné nebo nìkolika textových zpráv. Indikuje nepøeètené textové zprávy. Je zapnuta funkce pøesmìrování hovorù (sí»ová slu¾ba). Viz rovnì¾ Pøesmìrování hovorù na stranì 33. Je aktivní slu¾ba domovské zóny (sí»ová slu¾ba). Mù¾ete zadávat èíslice. Otoète toèítko NaviTM doleva. Nyní mù¾ete hovoøit. Otoète toèítko NaviTM doprava. Mù¾ete zadávat písmena. Indikuje aktivní roaming. 12 Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. Indikátory na displeji Sí» deaktivovala funkci ¹ifrování. Vyzvánìní je vypnuto. Je aktivována bezdrátová technologie Bluetooth, viz Bezdrátová technologie Bluetooth na stranì 43. Je pou¾íván u¾ivatelský profil 1. Viz rovnì¾ Pøepnutí u¾ivatele na stranì 47. Je pou¾íván u¾ivatelský profil 2. Viz rovnì¾ Pøepnutí u¾ivatele na stranì 47. Obecné indikátory Indikuje manuální volbu sítì. Indikuje nepøeètené textové zprávy.

8 Pokud indikátor bliká, je pamì» plná. Indikuje posílanou vizitku. Toto nastavení je aktivní. Hlasitost headsetu je mo¾né nastavit. Hlasitost vyzvánìcího tónu je mo¾né nastavit. Indikátory pøi volání Indikuje aktivní hlasový hovor. Indikuje, ¾e byl odpojen hlasový hovor. Hlasové hovory byly pøepojeny do headsetu. Je aktivní datová komunikace. Je aktivní faxová komunikace. Je navázáno GPRS spojení. Hovor je dr¾en. Hlasitost reproduktoru je mo¾né nastavit. Je aktivní denní osvìtlení displeje. Je aktivní noèní osvìtlení displeje. Indikátory pro funkce rekordéru Funkce rekordér je zapnutá. Probíhá pøehrávání nahrávky. Indikátory pro funkce Bluetooth Pøístroj s technologií Bluetooth byl spárován s autotelefonem. Bezdrátová technologie Bluetooth je aktivní. Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. 13 Základní komponenty sluchátka Upozoròovací identifikátory Indikuje, ¾e byla odstranìna polo¾ka. Indikuje, ¾e vámi zadaný údaj není správný nebo není povolen. V poøádku (potvrzuje provedenou volbu nebo nastavení). Indikuje doplòkové informace. Indikuje výstrahu nebo upozornìní. Va¹e zpráva byla odeslána (neindikuje, ¾e zpráva byla doruèena). Základní komponenty sluchátka Sluchátko obsahuje funkèní klávesy, alfanumerickou klávesnici, mikrofon a sluchátko. Funkèní klávesy Mezi funkèní klávesy patøí ètyøi klávesy a toèítko NaviTM. V závislosti na vybraném nastavení mù¾ete volit z následujících mo¾ností: Podr¾te stisknuté funkce tísòového volání je aktivní. Stisknìte pro pøijmutí pøíchozího hovoru. pro zobrazení seznamu posledních 10 tel. èísel, která jste volali nebo se pokou¹eli volat. pro zahájení vytáèení èísla. Podr¾te stisknuté pro vymazání textu, èísel a dal¹ích polo¾ek. pro návrat do pohotovostního re¾imu. 14 Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. Základní komponenty sluchátka Stisknìte pro ukonèení hovoru. pro vymazání zadaných znakù nebo èísel. pro návrat na pøedchozí úroveò nebo zobrazení menu. Stisknutím toèítka NaviTM otevøete funkci v konkrétním kontextu: pro otevøení menu a volbu polo¾ky. pro zvolení polo¾ky v seznamu. pro otevøení volby a výbìr polo¾ky. Toto tlaèítko aktivuje v pohotovostním re¾imu následující funkce: Stisknutí vypíná reproduktor. Pøíchozí hovor je indikován blikáním displeje. Podr¾ení stisknutého pøepíná telefon do re¾imu vypnuto. Stisknìte pro návrat do pohotovostního re¾imu. Stisknutí pøepíná pøíchozí nebo probíhající hovory z autotelefonu do kompatibilního, spárovaného headsetu nebo zpìt na autotelefon. Toto tlaèítko aktivuje v pohotovostním re¾imu následující hlasové funkce: Stisknutí aktivuje hlasovou volbu a hlasové pøíkazy. Podr¾ení stisknutého aktivuje nahrávání (rovnì¾ v prùbìhu hovoru). Toèítko NaviTM Otáèením toèítka NaviTM nastavujete hlasitost vyzvánìní pøi pøíchozím hovoru nebo hlasitost reproduktoru v prùbìhu hovoru. Toèítko NaviTM mù¾ete pou¾ít pro pohyb v menu. V pohotovostním re¾imu otoète toèítko NaviTM doleva pro zadání tel. èísla. Jste-li v re¾imu hlasové volby, procházíte otáèením toèítka NaviTM doleva seznamem hlasových pøíkazù. Mù¾ete zvolit pøíkaz, který chcete napøíklad pøehrát. V pohotovostním re¾imu otoète toèítko NaviTM doprava pro vyhledání záznamù v telefonním seznamu zaèínající písmeny A, B, C.... Jste-li v re¾imu hlasové volby, procházíte otáèením toèítka NaviTM doprava seznamem hlasových záznamù, které máte ulo¾eny pro hlasovou volbu. Mù¾ete zvolit záznam, který chcete napøíklad pøehrát. Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. 15 Základní komponenty sluchátka Alfanumerická klávesnice Tyto klávesy pou¾ijte pro zadávání èísel 0-9 a dal¹ích znakù. Ke ka¾dé klávese je pøiøazeno nìkolik znakù. Pro zadání znaku tisknìte opakovanì klávesu, dokud se nezobrazí po¾adovaný znak. Zadávání èísel a znakù: Chcete-li zadat èíslo, podr¾te pøibli¾nì po dobu jedné sekundy stisknuté tlaèítko èíslice. Pro vyvolání znakù tisknìte opakovanì. Pro vlo¾ení mezery stisknìte. Pro pøepínání mezi psaním velkých a malých písmen stisknìte tlaèítko. Pro pohyb kurzorem v napsaném textu pou¾ijte toèítko NaviTM.

9 Chcete-li napøíklad vlo¾it písmeno "C", stisknìte tøikrát klávesu. Zobrazí-li se napravo od zadaného písmene kurzor, mù¾ete zadat dal¹í znak. Tyto kroky opakujte, dokud zadaný text neodpovídá va¹im po¾adavkùm.! Vý¹e uvedený postup je pou¾itelný pouze pro zadávání textu. Pozor! Pøestanete-li pou¾ívat sluchátko, ovìøte, zda je správnì zaji¹tìno v dr¾áku. Uvolnìné sluchátko mù¾e v pøípadì prudkého zabrzdìní nebo nehody zpùsobit poranìní osob. 16 Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. Zaèínáme 3. Zaèínáme Instalace SIM karty Pozor! Ukládejte miniaturní SIM karty mimo dosah malých dìtí. SIM karta a její kontakty jsou náchylné na po¹kození po¹krábáním nebo ohnutím. Pøi manipulaci, vkládání a vyjímání s ní proto pracujte opatrnì. Pøed vlo¾ením SIM karty vypnìte zapalování vozu. Opatrnì stisknìte pojistku na tìlese jednotky mobilního telefonu (1) a otevøete kryt (2). Zdvihnutím otevøete dr¾ák SIM karty, viz obrázek (4).! Opatrnì zasuòte SIM kartu do dr¾áku SIM karty (5). Ujistìte se, ¾e je SIM karta správnì zasunutá a ¾e pozlacené kontakty smìøují k vám. Vysuòte dr¾ák SIM karty (3), viz obrázek. Zatlaète dr¾ák SIM karty dolù, do pùvodní polohy, a zajistìte jej na místì zasunutím ve smìru indikovaném ¹ipkou. Zavøete kryt jednotky mobilního telefonu a zkontrolujte, ¾e správnì dosedl. Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. 17 Pøepínání re¾imù zapnuto/vypnuto Pøepínání re¾imù zapnuto/vypnuto Pozor! Je-li pou¾ívání bezdrátového telefonu zakázáno nebo mù¾e-li jeho provozem dojít ke vzniku ru¹ení nebo nebezpeèí, pøepnìte autotelefon do re¾imu vypnuto. Autotelefon je v takovém pøípadì deaktivován, i kdy¾ je zapalování zapnuté. Vypnutí telefonu Po vypnutí zapalování nebude autotelefon vypnut automaticky: zùstává v èinnosti po dobu nastavenou pomocí funkce Automatické vypnutí. Poté se autotelefon automaticky vypne.! Prodleva funkce Automatické vypnutí je z výroby nastavena na 5 minut. Re¾im Vypnuto Pøepnutí autotelefonu do re¾imu Vypnuto pøi zapnutém zapalování: Podr¾te stisknuté tlaèítko. Poté podr¾te stisknuté tlaèítko. Je-li autotelefon v re¾imu Vypnuto, jeho displej odpovídá vý¹e uvedenému obrázku. Chcete-li autotelefon pøepnout zpìt do provozu, stisknìte. Postupujte podle pokynù zobrazených na displeji. Zapnutí telefonu Chcete-li zapnout autotelefon, zapnìte zapalování vozu. Autotelefon je pøipojen k systému zapalování, tak¾e zapnutí zapalování automaticky zapne i vá¹ autotelefon. Pokud se na displeji zobrazí text SIM odmítnuta, pøesto¾e kontrolou zjistíte, ¾e je SIM karta zasunuta správnì, kontaktujte va¹eho operátora sítì nebo provozovatele slu¾by a po¾ádejte jej o pomoc. Jste-li vyzváni k zadání PIN kódu, zadejte PIN kód (zobrazí se jako ****). Stisknutím potvrïte PIN kód. Po zadání správného PIN kódu autotelefon automaticky aktivuje u¾ivatelský profil, který byl pou¾it pøi posledním zapnutí telefonu. Nejsou-li v telefonním seznamu v pou¾itém u¾ivatelském profilu ¾ádné záznamy, autotelefon se zeptá, zda chcete zkopírovat záznamy z pamìti SIM karty do pamìti telefonu v tomto u¾ivatelském profilu.! Záznamy v autotelefonu reprezentují záznamy v interním telefonním seznamu a ne kontakty ze SIM karty. 18 Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. Funkce volání 4. Funkce volání Hlasová volba Tel. èíslo mù¾ete vytoèit pouhým vyslovením hlasového záznamu, který byl pøiøazen k tel. èíslu v telefonním seznamu. Hlasové záznamy je mo¾né pøidat a¾ k 15 tel. èíslùm ulo¾eným v telefonním seznamu. Jako hlasový záznam mù¾e být pou¾ito jakékoli vyslovené slovo (nebo slova), napøíklad jméno osoby. Pøed pou¾íváním této funkce si pøeètìte následující upozornìní: Hlasové záznamy nejsou závislé na jazyce. Jsou závislé pouze na hlase, kterým jsou namluveny. Hlasové záznamy jsou citlivé na okolní ruch. Zaznamenejte je a volejte s jejich pomocí pouze v tichém prostøedí. Pøi nahrávání hlasového záznamu nebo pøi volání pomocí hlasového záznamu dr¾te telefon v normální poloze u ucha. Velmi krátké záznamy nejsou dovoleny. Pou¾ijte del¹í záznamy a vyhnìte se pou¾ití podobných jmen pro rùzná èísla. musí být vysloveno naprosto stejnì,! Poznámka: Jméno jeho nahrávání. To mù¾e být obtí¾néjako bylo vysloveno pøi napøíklad v hluèném prostøedí nebo v tísni.

10 Nespoléhejte se tedy ve v¹ech pøípadech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu. pou¾ít tuto funkci, musíte nahrát hlasové! Ne¾ mù¾eteèíslùm ulo¾eným v telefonním seznamu záznamy k autotelefonu. Z tohoto dùvodu musíte namluvit hlasový záznam a pøidat jej k odpovídajícímu tel. èíslu v telefonním seznamu. Dal¹í informace naleznete v kapitole Hlasové záznamy na stranì 39. Chcete-li pou¾ít hlasovou volbu, pøepnìte se stisknutím do re¾imu hlasové volby. Zazní tón a na displeji se zobrazí text Mluvte. Nahlas a zøetelnì vyslovte hlasový záznam nále¾ící po¾adovanému tel. èíslu. Jako potvrzení, ¾e autotelefon rozpoznal vá¹ hlasový záznam, autotelefon pøehraje nahraný hlasový záznam a poté po 1,5 sekundì automaticky vytoèí pøiøazené tel. èíslo. Volání pomocí telefonního seznamu (hledání jmen) Tel. èíslo mù¾ete volat snadným zvolením jména v telefonním seznamu: V pohotovostním re¾imu vyhledejte pomocí toèítka po¾adované písmeno abecedy v telefonním seznamu a stisknutím otevøete seznam jmen, která tímto písmenem zaèínají. Toèítkem vyhledejte po¾adované jméno a stisknutím vytoète èíslo ulo¾ené se jménem. Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. 19 Opakované volání a¾ 5! K záznamùm v telefonním seznamu mù¾ete pøidat První tel. èísel. Ta mù¾ete rozli¹it pøidáním rùzných symbolù. tel. èíslo ulo¾ené se jménem je automaticky nastaveno jako výchozí èíslo a je indikováno ikonou (Standardní). Dal¹í typy èísel jsou (Mobil), (Domù), (Kanceláø) a (Fax). Pøi volání nìkterého dal¹ího tel. èísla ulo¾eného se jménem: Stisknìte a procházením vyhledejte po¾adovaný symbol nebo tel. èíslo. Stisknutím telefonní èíslo vytoèíte. Pou¾ití toèítka NaviTM pro volání Toèítko NaviTM mù¾ete pou¾ít pro otevøení tel. èísla a volání. V pohotovostním re¾imu vyhledejte toèítkem první èíslo telefonního èísla a stisknutím jej vyberte. Opakováním tohoto kroku zadejte ostatní èíslice tvoøící po¾adované tel. èíslo, dokud na displeji není zobrazeno celé tel. èíslo. Stisknutím telefonní èíslo vytoèíte. Seznam oblíbených Do tohoto seznamu mù¾ete ulo¾it a¾ 15 jmen pøiøazených k tel. èíslùm ve va¹em telefonním seznamu. Seznam oblíbených slou¾í pro pohodlný a rychlý pøístup k èasto volaným èíslùm. Chcete-li zobrazit seznam v pohotovostním re¾imu, Stisknìte. Toèítkem vyberte po¾adovaný záznam a zvolte jej stisknutím. Postupujte podle pokynù zobrazených na displeji. Stisknutím telefonní èíslo vytoèíte. Opakované volání Chcete-li opakovat volání tel. èísla, mù¾ete zobrazit a¾ 10 tel. èísel, která jste naposled volali nebo se je pokou¹eli volat. V pohotovostním re¾imu stisknìte, Toèítkem vyhledejte po¾adované èíslo nebo jméno. Stisknutím telefonní èíslo vytoèíte. Volání s pomocí klávesnice Tel. èíslo mù¾ete rovnì¾ zadat pomocí klávesnice. V pohotovostním re¾imu zadejte po¾adované tel. èíslo tisknutím tlaèítek èíslic a¾. V pøípadì chybného zadání vyma¾te nesprávné èíslo stisknutím. Chcete-li vytoèit tel. èíslo zobrazené na displeji, stisknìte. 20 Slu¾ba hovorù na lince Je-li funkce Èekání hovoru aktivní, budete informováni o ka¾dém pøíchozím hovoru i v pøípadì, ¾e provádíte jiný hovor. Tato funkce rovnì¾ umo¾òuje pøijmout tento hovor (sí»ová slu¾ba). Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. Volby v prùbìhu hovoru Pro tuto funkci jsou k dispozici následující nastavení: Aktivovat Tato volba aktivuje slu¾bu èekání hovoru na lince. Zru¹it Tato volba deaktivuje slu¾bu èekání hovoru na lince. Ovìøit stav Tuto volbu pou¾ijte, pokud chcete zjistit, je-li tato funkce pro vá¹ autotelefon aktuálnì aktivní nebo neaktivní (dotaz do sítì). Stisknutím pøijmete pøíchozí hovor v prùbìhu jiného aktivního hovoru. První hovor je pøepnut do poøadí. Stisknutí pøepíná mezi aktivním hovorem a hovorem v poøadí. Stisknutí ukonèí aktuálnì aktivní hovor a pøepne na hovor v poøadí. Dal¹í informace naleznete v kapitole Slu¾ba hovorù na lince na stranì 35. Odeslat DTMF Øetìzce DTMF tónù je mo¾né pou¾ít napøíklad pro odeslání hesel nebo pro pøístup k hlasovým záznamníkùm.

11 Pro zadání po¾adovaného èísla pou¾ijte sluchátko. Okam¾itì po stisknutí tlaèítka bude odpovídající èíslice odeslána jako DTMF tón. Stisknutím ukonèíte tuto volbu a vrátíte se na pøedchozí obrazovku. vás vrátí do re¾imu hovoru.! Stisknutí hovory zùstávají aktivní. Probíhající Zti¹ení hovoru V pøípadì potøeby mù¾ete zti¹it probíhající hovor pomocí volby Ticho, která vypne mikrofon. Na displeji se zobrazí text Tichý. Zti¹ení mikrofonu zru¹íte stisknutím. Volby v prùbìhu hovoru Následující volby jsou dostupné v prùbìhu aktivního hovoru: Odeslat DTMF Ticho Kontakty Stisknutím v prùbìhu hovoru zobrazíte seznam voleb. Otevøení telefonního seznamu V prùbìhu hovoru mù¾ete otevøít telefonní seznam a v nìm napøíklad vyhledat urèité tel. èíslo. V prùbìhu hovoru vyhledejte toèítkem èíslo v telefonním seznamu. Stisknutím opustíte telefonní seznam a vrátíte se na pøedchozí obrazovku. Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. 21 Pøijmutí nebo odmítnutí pøíchozího hovoru Pøijmutí nebo odmítnutí pøíchozího hovoru Pøíchozí hovor mù¾ete buï pøijmout nebo odmítnout: Stisknutím pøijmete pøíchozí hovor a po jeho skonèení jej ukonèete stisknutím. Pro odmítnutí pøíchozího hovoru stisknìte. Je-li aktivní funkce Pøesmìrovat je-li obsazeno (sí»ová slu¾ba) a v¹echny pøíchozí hovory jsou pøesmìrovány na jiné tel. èíslo, napøíklad do hlasové schránky, budou v¹echny odmítnuté hovory také pøesmìrovány na toto èíslo. Podrobnìj¹í informace naleznete v kapitole Pøesmìrování hovorù na stranì Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. Pou¾ívání menu 5. Pou¾ívání menu Autotelefon Nokia 810 nabízí znaèné mno¾ství funkcí, které jsou seskupeny do menu. Seznam funkcí menu Zprávy Vytvoøit zprávu Odeslat Smazat text Pou¾ít ¹ablonu Ulo¾it jako ¹ablonu Pøijaté zprávy Volat Odpovìdìt Pøedat dál Ulo¾it jako ¹ablonu Odstranit Odeslané zprávy Otevøít Detaily Odstranit Nastavení zpráv Èíslo støediska zpráv Odpovìdìt pøes stejné stø. Zobrazit ¹ablony Odeslat Odstranit Otevøení funkcí menu Pro pøístup k menu z pohotovostního re¾imu stisknìte toèítko NaviTM. Poté mù¾ete v menu pracovat takto: Otoèením toèítka NaviTM doleva procházejte seznamem funkcí nahoru. Otoèením toèítka NaviTM doprava procházejte seznamem funkcí dolù. Stisknutím toèítka NaviTM vyberete po¾adovanou volbu. Stisknutím tohoto tlaèítka odstraníte provedené vlo¾ení. Nebo se stisknutím tohoto tlaèítka vrátíte na pøedchozí úroveò menu (viz seznam funkcí menu). Podr¾ením stisknutého tlaèítka sma¾ete displej. Výpis volání Nepøijaté hovory Pøijaté hovory Volaná èísla Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. 23 Seznam funkcí menu Kontakty Hledat Pøidat kontakt Upravit kontakt Odstranit Pøidat èíslo Stav pamìti Zrychlená volba Tóny Hlasitost vyzvánìní Vyzvánìcí tón Tóny výstrahy Nastavení Nastavení èasu Nastavení hovoru Odesílání mého èísla Nastaveno sítí Zapnuto Vypnuto Pøesmìrování hovorù Pøesmìrovat v¹echny Pøesmìrovat je-li obsazeno Pøesm.pokud nepøijímá Pøesmìr, je-li mimo dosah Pøesm., není-li dostupný Zru¹it v¹echna pøesmìrování Automatický pøíjem Aut. pøíjem vypnut Aut. pøíjem zapnut Èekání hovoru Èekání hov. aktivováno Èekání hov. deaktivováno Ovìøit stav Zrychlená volba Zrychl. volba zapnuta Zrychl. volba vypnuta Nastavení telefonu Jazyk Osvìtlení displeje Informace o buòce Inf. o buòce zapnuty Inf. o buòce vypnuty Volba sítì Automatická Manuálnì Automatické vypnutí Hlasová schránka Poslechnout si hlasové zprávy Èíslo hlasové schránky GPRS modem Nastavení zabezpeèení Po¾adování PIN kódu Zmìnit PIN kód Uzavøená skupina Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. 24 Seznam funkcí menu Standardní Zapnuto Off Povolená èísla Vypnuto Seznam èísel Zapnuto Nastavení ekvalizéru Hlasitý Rádio hlasitì Obnovit výr. nastavení Rekordér Nahrávat Pøehrát Odstranit Bluetooth Hledat pøístroje Bluetooth Zobrazit aktivní pøístroje Zobrazit auten. pøístroje Vytvoøit spojení Odstranit autentifikaci Po¾adovat autorizaci Upravit název Bluetooth Název Bluetooth Hlas Hlas.

12 záznamy Nový hlasový záznam Seznam hlas. záznamù Pøehrát Zmìna Odstranit Hlasové pøíkazy Nový hlasový pøíkaz Seznam hlasových pøíkazù Pøehrát Zmìna Odstranit Údaje u¾iv. Naèíst kontakty Zmìnit u¾ivatele U¾ivatel 1 U¾ivatel 2 Pamì» telefonu SIM a pamì» telefonu Pamì» SIM Pamì» telefonu Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. 25 Funkce menu 6. Funkce menu Zprávy Autotelefonem mù¾ete pøijímat krátké textové zprávy a rovnì¾ psát, posílat a ukládat textové zprávy. Ne¾ v¹ak mù¾ete zaèít odesílat vlastní textové zprávy, musíte nadefinovat NASTAVENÍ ZPRÁV. ¾e bezpeènost silnièního provozu je! Nezapomeòte,Pøi øízení nepou¾ívejte pøístroj dr¾enýv¾dy na prvním místì. v ruce. Funkce nabízené autotelefonem pou¾ívejte pouze tedy, kdy¾ to podmínky silnièního provozu umo¾òují. na! Pøi odeslání zpráv pøes støedisko zpráv SMS setím displeji telefonu mù¾e zobrazit text Zpráva odeslána. je indikováno, ¾e zpráva byla odeslána autotelefonem na èíslo støediska zpráv naprogramované v telefonu. Neznamená to, ¾e zpráva byla pøijata zamý¹leným pøíjemcem. Po dokonèení psaní zprávy stisknìte. U této funkce mù¾ete vybírat ¾e ètyø mo¾ností: Odeslat Tímto pøíkazem ode¹lete textové zprávy. Vyberte polo¾ku Odeslat a potvrïte ji stisknutím. V kontaktech vyberte telefonní èíslo pøíjemce, nebo zadejte po¾adované èíslo. Pro odeslání zprávy stisknìte. Smazat text Touto volbou odstraníte zadaný text. Vyberte polo¾ku Odstranit a potvrïte ji stisknutím. Vytvoøení zprávy Pomocí sluchátka mù¾ete psát a odesílat textové zprávy. V pohotovostním re¾imu otevøete menu stisknutím. Vyhledejte menu Zprávy a otevøete jej stisknutím. Vyhledejte polo¾ku Vytvoøit zprávu a potvrïte ji stisknutím. Pro napsání textové zprávy pou¾ijte alfanumerickou klávesnici na sluchátku. Dal¹í informace naleznete v kapitole Alfanumerická klávesnice na stranì Pou¾ít ¹ablonu Na textovou zprávu mù¾ete odpovìdìt pomocí ¹ablony, kterou si mù¾ete sami pøipravit. Vyberte Odpovìdìt s ¹ablonou. Zobrazí se seznam ¹ablon ulo¾ených v autotelefonu. Zobrazení seznamu ¹ablon textových zpráv: V pohotovostním re¾imu otevøete toto menu stisknutím. Vyhledejte menu Zprávy a stisknutím otevøete dostupné volby. Vyhledejte Zobrazit ¹ablony a stisknutím otevøete seznam. Procházejte seznamem ¹ablon a stisknutím vyberte po¾adovanou ¹ablonu. Stisknutím potvrïte volbu. Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. Zprávy Ulo¾it jako ¹ablonu Tato pohodlná volba umo¾òuje ulo¾it pøijatou textovou zprávu jako ¹ablonu. Chcete-li pou¾ít ¹ablonu, vyberte volbu Odpovìdìt s ¹ablonou a zobrazte seznam ¹ablon. Procházením vyhledejte Ulo¾it jako ¹ablonu a zvolte ji stisknutím. Vá¹ autotelefon je vybaven nìkolika funkcemi pro práci se zvolenou zprávou: Stisknìte. Pomocí této volby mù¾ete vytoèit tel. èíslo odesílatele. Odpovìdìt Vyberte tuto mo¾nost, chcete-li napsat odpovìï na pøijatou textovou zprávu. Pøedat dál Touto volbou po¹lete textovou zprávu na dal¹í telefonní èíslo. Ulo¾it jako ¹ablonu Tato pohodlná volba vám umo¾òuje ulo¾it pøijatou zprávu SMS jako ¹ablonu. Chcete-li pou¾ít ¹ablonu pøi psaní va¹í vlastní zprávy, vyberte volbu Odpovìdìt s ¹ablonou a zobrazte seznam ¹ablon. Odstranit Tuto volbu pou¾ijte pro vymazání textové zprávy. Pøijaté Po pøijmutí zprávy SMS se na displeji zobrazí indikátor spolu s poètem nových zpráv a upozornìním Do¹lé nové zprávy: N. V¹echny doruèené textové zprávy jsou v autotelefonu zobrazeny v poøadí, v jakém byly doruèeny. Nepøeètené textové zprávy jsou indikovány ikonou a pøeètené textové zprávy ikonou. Pokud indikátor SMS bliká, znamená to, ¾e je pamì» pro zprávy zaplnìná. Abyste mohli posílat nebo pøijímat nové zprávy, musíte nejdøíve nìkteré star¹í zprávy smazat. Pokud vám byla doruèena více ne¾ jedna textová zpráva: Zvolte menu Zprávy a otevøete ji stisknutím. Zvolte polo¾ku Pøijaté zprávy a stisknutím otevøete seznam zpráv. Toèítkem vyberte po¾adovanou zprávu a stisknutím ji otevøete. Toèítkem procházejte zprávou nebo zobrazte vlastní zprávu, odesílatele nebo jeho tel. èíslo a datum a èas pøijmutí zprávy. Odeslání zpráv Autotelefon ukládá odeslané textové zprávy.

13 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Zprávu mù¾ete otevøít, zobrazit detaily nebo odstranit text zprávy. Vyhledejte menu Zprávy a stisknutím otevøete dostupné volby. 27 Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. Zprávy Vyhledejte menu Odeslané zprávy a stisknutím otevøete seznam zpráv. Otevøít Tato volba otevøe zvolenou textovou zprávu. Detaily Vyberte tuto volbu pro zobrazení jména a telefonního èísla pøíjemce a èasu a data odeslání textové zprávy. Odstranit Tato volba odstraní krátkou textovou zprávu. Ulo¾ení tìchto nastavení: V pohotovostním re¾imu otevøete toto menu stisknutím. Vyhledejte Nastavení zpráv a potvrïte tuto polo¾ku menu stisknutím. Vyberte po¾adovanou volbu a zvolte ji stisknutím. Postupujte podle pokynù zobrazených na displeji. Zobrazit ¹ablony Do autotelefonu je mo¾né ulo¾it a¾ 10 ¹ablon, které je mo¾né pou¾ít do textových zpráv. Pìt standardních ¹ablon je dodáno v autotelefonu; dal¹ích 5 ¹ablon mù¾ete ulo¾it z doruèených krátkých textových zpráv. Dostupné jsou následující volby: Stisknìte. Toèítkem vyhledejte menu Zprávy a stisknutím zobrazte volby. Toèítkem vyhledejte menu Zobrazit ¹ablony a stisknutím zobrazte seznam. Toèítkem procházejte seznamem ¹ablon a stisknutím vyberte po¾adovanou ¹ablonu. Dal¹ím stisknutím potvrïte volbu ¹ablony. podle pokynù zobrazených na displeji. Odeslat Zvolená ¹ablona bude odeslána. Nastavení zpráv Abyste mohli posílat textové zprávy, musíte do autotelefonu nadefinovat po¾adovaná nastavení. Èíslo støediska zpráv Toto èíslo získáte od svého poskytovatele slu¾eb. ulo¾íte tel.! V této volbìpro posíláníèíslo støediska zpráv, které potøebujete textových zpráv. Odpovìdìt pøes stejné støedisko zpráv (sí»ová slu¾ba) Odpovìdi na textové zprávy jsou vìt¹inou spravovány støediskem SMS, které má odesílatel pøedplacené. Odpovìdìt pøes stejné stø. umo¾ní pøíjemci va¹í zprávy, aby vám poslal odpovìï pøes stejné støedisko zpráv. 28 Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. Výpis volání Odstranit Tato funkce vám umo¾òuje odstranit vámi ulo¾ené ¹ablony. Vyberte polo¾ku Odstranit a stisknutím vyberte po¾adovanou ¹ablonu. Stisknutím se vrátíte do pøedchozího menu nebo se podr¾ením stisknutého tlaèítka vrátíte do pohotovostního re¾imu. Nepøijaté hovory Postup zobrazení seznamu posledních 10 registrovaných hovorù (sí»ová slu¾ba) v pohotovostním re¾imu: Stisknìte. Toèítkem vyhledejte menu Výpis volání a otevøete jej stisknutím. Toèítkem vyhledejte menu Nepøijaté hovory a stisknutím zobrazte seznam. Seznamem procházejte toèítkem. Stisknìte pro návrat do pohotovostního re¾imu.! Mù¾ete odstranit ¹ablony, které jste ulo¾ili z doruèených textových zpráv, ale nemù¾ete odstranit 5 standardních ¹ablon ulo¾ených v pamìti telefonu. Výpis volání Telefon registruje tel. èísla nepøijatých, pøijatých a volaných èísel a datum a èas va¹ich hovorù. nepøijaté pøijaté v pøípadì,! Telefon registrujetuto funkci,atelefon hovory pouzenachází se ¾e sí» podporuje je zapnutý a v oblasti pokryté slu¾bami sítì. Pøijaté hovory Postup zobrazení seznamu posledních 10 registrovaných pøijatých hovorù (sí»ová slu¾ba) v pohotovostním re¾imu: Stisknìte. Toèítkem vyhledejte menu Výpis volání a otevøete jej stisknutím. Toèítkem vyhledejte menu Pøijaté hovory a stisknutím zobrazte seznam. Seznamem procházejte toèítkem.! V tìchto seznamech mù¾ete zobrazit a¾ 10 posledních tel. èísel, ze kterých vám bylo voláno, nebo 10 tel. èísel, která jste naposled volali. Ty jsou poskytnuty jako reference. Nejnovìj¹í polo¾ka je uvedena v seznamu zcela nahoøe. Pro jednotlivé polo¾ky ve výpisu volání jsou k dispozici tøi mo¾nosti: Volat, Èas volání nebo Odstranit. Vyberte polo¾ku v po¾adovaném seznamu a stisknìte. podle pokynù zobrazených na displeji. Volaná èísla Pro zobrazení seznamu posledních 10 volaných èísel z pohotovostního 29 Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. Kontakty re¾imu mù¾ete pou¾ít zkrácenou volbu: stisknìte. Chcete-li zobrazit seznam posledních volaných èísel v pohotovostním re¾imu: Stisknìte. Toèítkem vyhledejte menu Výpis volání a otevøete jej stisknutím. Toèítkem vyhledejte polo¾ku Volaná èísla a stisknutím zobrazte seznam. Seznamem procházejte toèítkem. Hledání jmen a tel. èísel V pohotovostním re¾imu máte rychlý pøístup k seznamu jmen a tel.

Autotelefon Nokia 810 U¾ivatelská pøíruèka Instalaèní pøíruèka

Autotelefon Nokia 810 U¾ivatelská pøíruèka Instalaèní pøíruèka Autotelefon Nokia 810 U¾ivatelská pøíruèka Instalaèní pøíruèka 9356668 Vydání 3 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek TFE-4R je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími

Více

U¾ivatelská pøíruèka. Instalaèní pøíruèka

U¾ivatelská pøíruèka. Instalaèní pøíruèka U¾ivatelská pøíruèka Instalaèní pøíruèka PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RV-1 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

U¾ivatelská pøíruèka 9352764 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka 9352764 1. vydání Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9352764 1.

Více

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS Nokia N76-1 Začínáme 9254321, 2. vydání CS Tlaèítka a èásti pøístroje (na krytu a pøi otevøeném pøístroji) Dále jen Nokia N76. 1 Pravé tlaèítko na krytu 2 Støední tlaèítko 3 Levé tlaèítko na krytu 4 Druhý

Více

Zaèínáme. Nokia N93i-1

Zaèínáme. Nokia N93i-1 Zaèínáme Nokia N93i-1 Tlaèítka a èásti pøístroje zavøený pøístroj 2. vydání CS, 9253945 Èíslo modelu: Nokia N93i-1. Dále jen Nokia N93i. 1 Hlavní fotoaparát a objektiv. Pøístroj obsahuje 3,2megapixelový

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro Hudební modul Nokia MD-1. 9312021 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka pro Hudební modul Nokia MD-1. 9312021 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka pro Hudební modul Nokia MD-1 9312021 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt MD-1 shoduje s ustanoveními

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro Bezdrátovou soupravu do vozu (CK-1W) 9355973 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka pro Bezdrátovou soupravu do vozu (CK-1W) 9355973 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka pro Bezdrátovou soupravu do vozu (CK-1W) 9355973 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt CK-1W shoduje

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA LD-1W http://cs.yourpdfguides.com/dref/825063

Vaše uživatelský manuál NOKIA LD-1W http://cs.yourpdfguides.com/dref/825063 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NOKIA LD-1W. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NOKIA LD-1W v uživatelské příručce

Více

U¾ivatelská pøíruèka

U¾ivatelská pøíruèka Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9352607 1.

Více

U¾ivatelská pøíruèka 9353967 Issue 2

U¾ivatelská pøíruèka 9353967 Issue 2 Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9353967 Issue

Více

U¾ivatelská pøíruèka k headsetu s displejem Nokia HS-6. 9232427 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka k headsetu s displejem Nokia HS-6. 9232427 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka k headsetu s displejem Nokia HS-6 9232427 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt HS-6 shoduje s

Více

Zaèínáme Nokia N92-1

Zaèínáme Nokia N92-1 Zaèínáme Nokia N92-1 Re¾imy Zaèínáme Èíslo modelu: Nokia N92-1. Dále jen Nokia N92. Pøístroj mù¾e pracovat ve ètyøech re¾imech: Pøi zavøeném telefonu (1), Zobrazení (2), Pøi otevøeném telefonu (3) a Práce

Více

Home Media Server. Instalace aplikace Home Media Server do poèítaèe. Správa mediálních souborù. Home Media Server

Home Media Server. Instalace aplikace Home Media Server do poèítaèe. Správa mediálních souborù. Home Media Server 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/527430

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/527430 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NOKIA 1110. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NOKIA 1110 v uživatelské příručce

Více

Začínáme Nokia N70-1

Začínáme Nokia N70-1 Začínáme Nokia N70-1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Pop-Port jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované

Více

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování Share Online 2.0 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9354859 3. vydání

U¾ivatelská pøíruèka. 9354859 3. vydání U¾ivatelská pøíruèka 9354859 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt NHL-4U shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 2652. 9343417 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 2652. 9343417 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 2652 9343417 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-53 shoduje s ustanoveními následující

Více

Struèný pøehled NOKIA OBSERVATION CAMERA UVEDENÍ KAMERY DO PROVOZU SEJMUTÍ OBRÁZKU POU ITÍ DETEKCE POHYBU POU ITÍ ÈASOVANÉHO SNÍMÁNÍ ZJI TÌNÍ TEPLOTY

Struèný pøehled NOKIA OBSERVATION CAMERA UVEDENÍ KAMERY DO PROVOZU SEJMUTÍ OBRÁZKU POU ITÍ DETEKCE POHYBU POU ITÍ ÈASOVANÉHO SNÍMÁNÍ ZJI TÌNÍ TEPLOTY Struèný pøehled NOKIA OBSERVATION CAMERA UVEDENÍ KAMERY DO PROVOZU SEJMUTÍ OBRÁZKU POU ITÍ DETEKCE POHYBU POU ITÍ ÈASOVANÉHO SNÍMÁNÍ ZJI TÌNÍ TEPLOTY 1. vydání CS 9311304 Pro va¹i bezpeènost Seznamte se

Více

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt HS-20 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Analogový terminál Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Jak pou½ívat tuto u½ivatelskou pøíruèku? +RZ Klávesnice Èíselná klávesnice. Specifické tlaèítko èíselné klávesnice. Další pou½ívané

Více

Krok 1. Vlo¾ení SIM karty a baterie

Krok 1. Vlo¾ení SIM karty a baterie Krok 1 Vlo¾ení SIM karty a baterie Pou¾ívejte pouze pamì»ové karty microsdhc a microsd schválené spoleèností Nokia pro pou¾ití s tímto pøístrojem. Spoleènost Nokia pou¾ívá schválené odvìtvové standardy

Více

U¾ivatelská pøíruèka 93538323 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka 93538323 1. vydání Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 93538323 1.

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9351709 Issue 2

U¾ivatelská pøíruèka. 9351709 Issue 2 Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9351709 Issue

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9356087 2. vydání CS

U¾ivatelská pøíruèka. 9356087 2. vydání CS U¾ivatelská pøíruèka 9356087 2. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt NEM-1 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro telefon Nokia 7250i. 9356319 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka pro telefon Nokia 7250i. 9356319 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka pro telefon Nokia 7250i 9356319 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt NHL-4jx shoduje s ustanoveními

Více

Začínáme. Nokia N77-1 1. vydání CS

Začínáme. Nokia N77-1 1. vydání CS Začínáme Nokia N77-1 1. vydání CS Tlaèítka a èásti (vpøedu a na stranì) Èíslo modelu: Nokia N77-1. Dále jen Nokia N77. 1 Svìtelné èidlo 2 Druhý fotoaparát s ni¾¹ím rozli¹ením 3 Výbìrová tlaèítka ( a )

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9355220 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka. 9355220 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka 9355220 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-9 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

U¾ivatelská pøíruèka k telefonu Nokia 6030. 9239457 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka k telefonu Nokia 6030. 9239457 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka k telefonu Nokia 6030 9239457 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-74 shoduje s ustanoveními

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9354353 4. vydání

U¾ivatelská pøíruèka. 9354353 4. vydání U¾ivatelská pøíruèka 9354353 4. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt NHM-2NX shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

Podrobná u¾ivatelská pøíruèka. 9235633 1. vydání

Podrobná u¾ivatelská pøíruèka. 9235633 1. vydání Podrobná u¾ivatelská pøíruèka 9235633 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-19 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro telefon Nokia 6610i. 9230895 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka pro telefon Nokia 6610i. 9230895 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka pro telefon Nokia 6610i 9230895 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-37 shoduje s ustanoveními

Více

U¾ivatelská pøíruèka 9352435 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka 9352435 1. vydání Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9352435 1.

Více

Urèování polohy Nokia N76-1

Urèování polohy Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N76 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation 9242900 Vydání 1 CS Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation Seznam zkratek Seznam zkratek Dále jsou uvedeny nìkteré klávesové zkratky, které jsou

Více

U¾ivatelská pøíruèka 9355581 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka 9355581 2. vydání Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9355581 2.

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 650 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822696

Vaše uživatelský manuál NOKIA 650 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822696 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9353252 Issue 1

U¾ivatelská pøíruèka. 9353252 Issue 1 U¾ivatelská pøíruèka 9353252 Issue 1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt NHL-2 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 2600. 9233698 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 2600. 9233698 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 2600 9233698 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-59 shoduje s ustanoveními následující

Více

Push to talk. Nokia N76-1

Push to talk. Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi a N76 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované

Více

Push to talk. Definice pøístupového bodu Push to talk. Nastavení funkce Push to talk. Push to talk

Push to talk. Definice pøístupového bodu Push to talk. Nastavení funkce Push to talk. Push to talk 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi a N77 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6822 9236677 1. VYDÁNÍ

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6822 9236677 1. VYDÁNÍ U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6822 9236677 1. VYDÁNÍ PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-69 shoduje s ustanoveními následující

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Push to talk 1.5 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

U¾ivatelská pøíruèka 9355393 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka 9355393 1. vydání Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9355393 1.

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 6233 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822412

Vaše uživatelský manuál NOKIA 6233 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822412 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

U¾ivatelská pøíruèka k videotelefonnímu. (pro telefony Nokia 6630) 9234167 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka k videotelefonnímu. (pro telefony Nokia 6630) 9234167 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka k videotelefonnímu modulu Nokia PT-8 (pro telefony Nokia 6630) 9234167 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme,

Více

Stereofonní headset Nokia WH-700 9206936/1

Stereofonní headset Nokia WH-700 9206936/1 Stereofonní headset Nokia WH-700 7 9206936/1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobkù

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1110. 9240171 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1110. 9240171 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1110 9240171 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-70 shoduje s ustanoveními následující

Více

Nokia Lifeblog 2.5. Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5. Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N76 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní

Více

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9211132 2. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-23 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9235106 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka. 9235106 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka 9235106 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-14 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

Nokia 500 Navigace do auta Struèná pøíruèka

Nokia 500 Navigace do auta Struèná pøíruèka Nokia 500 Navigace do auta Struèná pøíruèka 9205371 3. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek PD-14 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9355746 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka. 9355746 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka 9355746 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt NMM-3 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 B 1 D C E A 2.0 vydání A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia

Více

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9220821 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 6230 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822390

Vaše uživatelský manuál NOKIA 6230 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822390 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NOKIA 6230. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NOKIA 6230 v uživatelské příručce

Více

U IVATELSKÁ PØÍRUÈKA

U IVATELSKÁ PØÍRUÈKA U IVATELSKÁ PØÍRUÈKA My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e výrobek RH-29 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice R&TTE

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6230i. 9236595 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6230i. 9236595 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6230i 9236595 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-72 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka 9353157 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka 9353157 1. vydání Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9353157 1.

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6060. 9240680 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6060. 9240680 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6060 9240680 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-73 shoduje s ustanoveními následující

Více

Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka. 9354812 3. vydání

Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka. 9354812 3. vydání Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka 9354812 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt LPS-4 shoduje

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3250

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3250 U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3250 9244360 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-38 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9241720 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka. 9241720 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka 9241720 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-111 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9362101 4. vydání CS

U¾ivatelská pøíruèka. 9362101 4. vydání CS U¾ivatelská pøíruèka 9362101 4. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt NHL-10 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

Hudební reproduktory Nokia MD-3

Hudební reproduktory Nokia MD-3 Hudební reproduktory Nokia MD-3 ÈESKY Stereo reproduktory MD-3 nabízejí vysokou kvalitu poslechu hudby nebo rádia z va¹eho kompatibilního telefonu Nokia nebo audio zaøízení. Reproduktory mají 3,5 mm stereo

Více

Copyright 2003 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2003 Nokia. All rights reserved. PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt NEM-4 shoduje s ustanoveními následující smìrnice: 1999/5/EC. Kopii Prohlá¹ení o shodì naleznete

Více

Copyright 2005 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2005 Nokia. All rights reserved. PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-57 shoduje s ustanoveními následující smìrnice: 1999/5/EC. Kopii Prohlá¹ení o shodì naleznete

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600. 9239860 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600. 9239860 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600 9239860 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-64 shoduje s ustanoveními následující

Více

Podrobná u¾ivatelská pøíruèka

Podrobná u¾ivatelská pøíruèka Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Podrobná u¾ivatelská pøíruèka Copyright

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3230. 9234642 1. vydání CS

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3230. 9234642 1. vydání CS U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3230 9234642 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM- 51 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka 9354290 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka 9354290 2. vydání Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9354290 2.

Více

Minireproduktory Nokia MD-6 9205725/1

Minireproduktory Nokia MD-6 9205725/1 Minireproduktory Nokia MD-6 3 5 4 2 9205725/1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Úvod Blahopøejeme k va¹í

Více

Datový a nabíjecí kabel Nokia CA-126

Datový a nabíjecí kabel Nokia CA-126 Datový a nabíjecí kabel Nokia CA-126 ÈESKY Prostøednictvím tohoto kabelu mù¾ete pøená¹et a synchronizovat data mezi kompatibilním PC a pøístrojem Nokia. Kabel mù¾ete rovnì¾ pou¾ít pro souèasné nabíjení

Více

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2 Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Vydání 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 slou¾í k souèasnému nabíjení baterií a¾ pìti kompatibilních zaøízení.

Více

Sada do vozu CK-7W U¾ivatelská pøíruèka Instalaèní pøíruèka

Sada do vozu CK-7W U¾ivatelská pøíruèka Instalaèní pøíruèka Sada do vozu CK-7W U¾ivatelská pøíruèka Instalaèní pøíruèka 9310693 5. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-5 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 6212 CLASSIC http://cs.yourpdfguides.com/dref/822304

Vaše uživatelský manuál NOKIA 6212 CLASSIC http://cs.yourpdfguides.com/dref/822304 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt NEM-4 shoduje s ustanoveními následující smìrnice: 1999/5/EC. Kopii Prohlá¹ení o shodì naleznete

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1112. 9247860 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1112. 9247860 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1112 9247860 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento RH-93 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES.

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6021. CS 9237290 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6021. CS 9237290 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6021 CS 9237290 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM- 94 shoduje s ustanoveními následující

Více

Bluetooth sada do auta s displejem Nokia CK-15W U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Bluetooth sada do auta s displejem Nokia CK-15W U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Bluetooth sada do auta s displejem Nokia CK-15W U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9200328 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-15 je ve shodì se základními

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3250. 9244360 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3250. 9244360 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3250 9244360 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-38 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6131. 9246238 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6131. 9246238 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6131 9246238 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-115 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka k telefonu Nokia 5500 Sport

U¾ivatelská pøíruèka k telefonu Nokia 5500 Sport U¾ivatelská pøíruèka k telefonu Nokia 5500 Sport 9248519 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-86 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 8800 Arte

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 8800 Arte U¾ivatelská pøíruèka Nokia 8800 Arte 9205314 1. vydání CS 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e se výrobek RM-233 shoduje se základními po¾adavky a dal¹ími dùle¾itými

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6600 fold

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6600 fold U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6600 fold 9207358 2. vydání CS 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e se výrobek RM-325 shoduje se základními po¾adavky a dal¹ími dùle¾itými

Více

Nokia 6120 classic Nokia 6121 classic U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 6120 classic Nokia 6121 classic U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6120 classic Nokia 6121 classic U¾ivatelská pøíruèka 3. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-243 nebo RM-308 je ve shodì se základními po¾adavky a

Více

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace Sada do auta s displejem Nokia CK-600 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace 9211377 2. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-23 je ve shodì se základními

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N77 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N77 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N77 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 2626 http://cs.yourpdfguides.com/dref/821040

Vaše uživatelský manuál NOKIA 2626 http://cs.yourpdfguides.com/dref/821040 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6103. 9245725 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6103. 9245725 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6103 9245725 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM- 161 shoduje s ustanoveními následující

Více

Nokia Music Pack 9245925/2

Nokia Music Pack 9245925/2 Nokia Music Pack 9245925/2 Symbol pøe¹krtnutého kontejneru znamená, ¾e na území Evropské unie musí být produkt po ukonèení jeho ¾ivotnosti ulo¾en do oddìleného sbìru. Neodhazujte tyto produkty do netøídìného

Více

Nokia 5500 Sport U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 5500 Sport U¾ivatelská pøíruèka Nokia 5500 Sport U¾ivatelská pøíruèka 3. vydání, CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-86 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními

Více

Kamera Nokia s dálkovým ovládáním. U¾ivatelská pøíruèka

Kamera Nokia s dálkovým ovládáním. U¾ivatelská pøíruèka Kamera Nokia s dálkovým ovládáním U¾ivatelská pøíruèka PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt PT-6 shoduje s ustanoveními následující

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

U¾ivatelská pøíruèka k zaøízení Nokia Image Frame SU-4. 9311076 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka k zaøízení Nokia Image Frame SU-4. 9311076 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka k zaøízení Nokia Image Frame SU-4 9311076 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt SU-4 shoduje s

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9238071/3. vydání

U¾ivatelská pøíruèka. 9238071/3. vydání U¾ivatelská pøíruèka 9238071/3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-104 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro zábavný kryt Nokia Xpress-on TM (pro telefon Nokia 3220) 9233898 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka pro zábavný kryt Nokia Xpress-on TM (pro telefon Nokia 3220) 9233898 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka pro zábavný kryt Nokia Xpress-on TM (pro telefon Nokia 3220) 9233898 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e

Více