U¾ivatelská pøíruèka Nokia CS vydání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6021. CS 9237290 1. vydání"

Transkript

1 U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6021 CS vydání

2 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM- 94 shoduje s ustanoveními následující smìrnice: 1999/5/EC. Kopii Prohlá¹ení o shodì naleznete na adrese Copyright 2005 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v jakékoli formì je povoleno pouze po pøedchozím písemném svolení spoleèností Nokia. Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on a Pop-Port jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované produkty a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníkù. Nokia tune je zvuková znaèka spoleènosti Nokia Corporation. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. US Patent No and other pending patents. T9 text input software Copyright Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Java je ochranná známka spoleènosti Sun Microsystems, Inc. POU ÍVÁNÍ TOHOTO VÝROBKU JAKÝMKOLIV ZPÙSOBEM, KTERÝ JE V SOULADU S VIZUÁLNÍM STANDARDEM MPEG-4, JE ZAKÁZÁNO, S VÝJIMKOU POU ÍVÁNÍ, KTERÉ SE PØÍMO VZTAHUJE K (A) DATÙM NEBO INFORMACÍM (I) VYTVOØENÝM ZÁKAZNÍKEM A BEZPLATNÌ ZÍSKANÝM OD ZÁKAZNÍKA, KTERÝ TÍMTO NEJEDNÁ V RÁMCI PODNIKATELSKÉ ÈINNOSTI, A (II) POUZE PRO OSOBNÍ POU ITÍ; A (B) JINÉMU POU ITÍ, NA KTERÉ SPECIFICKY A SAMOSTATNÌ POSKYTLA LICENCI SPOLEÈNOST MPEG LA, L.L.C.

3 USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER THAT COMPLIES WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD IS PROHIBITED, EXCEPT FOR USE DIRECTLY RELATED TO (A) DATA OR INFORMATION (i) GENERATED BY AND OBTAINED WITHOUT CHARGE FROM A CONSUMER NOT THEREBY ENGAGED IN A BUSINESS ENTERPRISE, AND (ii) FOR PERSONAL USE ONLY; AND (B) OTHER USES SPECIFICALLY AND SEPARATELY LICENSED BY MPEG LA, L.L.C. Nokia se øídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádìt zmìny a vylep¹ení u v¹ech výrobkù popsaných v tomto dokumentu bez pøedchozího oznámení. Spoleènost Nokia není za ¾ádných okolností zodpovìdná za jakoukoli ztrátu dat nebo pøíjmù ani za zvlá¹tní, náhodné, následné èi nepøímé ¹kody zpùsobené jakýmkoli zpùsobem. Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". Kromì zákonných po¾adavkù se ve vztahu k pøesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují ¾ádné vyjádøené ani pøedpokládané záruky vèetnì, nikoli v¹ak pouze, pøedpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný úèel. Spoleènost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez pøedchozího upozornìní tento dokument revidovat nebo ukonèit jeho platnost. Dostupnost urèitých produktù se mù¾e li¹it podle oblastí. Obra»te se na nejbli¾¹ího prodejce spoleènosti Nokia. Kontrola exportu Tento pøístroj mù¾e obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou pøedmìtem exportních omezení nebo zákonù platných v USA nebo dal¹ích zemích. Poru¹ování zákonù je zakázáno. CS / 1. vydání

4 Obsah PRO VA I BEZPEÈNOST Obecné informace O tomto pøístroji Pøehled funkcí telefonu Sdílená pamì» Software Nokia PC Suite Pøístupové kódy Bezpeènostní kód (5 a¾ 10 èíslic) Kódy PIN a PIN2 (4 a¾ 8 èíslic), PIN modulu a PIN podpisu Kódy PUK a PUK2 (8 èíslic) Heslo pro blokování (4 èíslice) Kód penì¾enky (4 a¾ 10 èíslic) Sí»ové slu¾by Slu¾ba konfigurace nastavení Stahování obsahu a aplikací Podpora Nokia na Webu Zaèínáme Instalace SIM karty a baterie Nabíjení baterie Zapnutí a vypnutí telefonu Normální provozní poloha Pøipevnìní poutka na zápìstí

5 2. Vá¹ telefon Klávesy a konektory Pohotovostní re¾im Tapeta Spoøiè displeje Úspora energie Základní indikátory Zámek klávesnice (Keyguard) Funkce volání Volání Zrychlená volba telefonního èísla Pøijmutí nebo odmítnutí pøíchozího hovoru Hovor na lince Volby v prùbìhu hovoru Psaní textu Zapnutí a vypnutí prediktivního vkládání textu Pou¾ití prediktivního vkládání textu Psaní slo¾ených slov Pou¾ití tradièního zadávání textu Tipy pro psaní textu Pou¾ívání menu Otevøení funkcí menu Seznam funkcí menu Funkce menu Zprávy Textové zprávy (SMS) Psaní a odesílání zpráv

6 Volby pro odesílání zprávy Zobrazení zprávy SMS nebo SMS a odpovìï na zprávu SMS nebo SMS Slo¾ky Pøijaté a Poslané zprávy ablony Slo¾ka Ulo¾ené polo¾ky a Mé slo¾ky Multimediální zprávy (MMS) Psaní a odeslání multimediální zprávy Zobrazení multimediální zprávy a odpovìï na ni Slo¾ky Pøijaté, Odesílané, Poslané zprávy a Ulo¾ené zprávy Zaplnìná pamì» pro multimediální zprávy Bleskové zprávy Psaní bleskové zprávy Pøijmutí bleskové zprávy Chat (okam¾ité zprávy) Otevøení menu Chat Pøipojení ke slu¾bì a odpojení se od slu¾by chat Zahájení chatové konverzace Potvrzení nebo odmítnutí pozvánky Ètení zprávy chatu Úèast v konverzaci Upravení vlastního nastavení Kontakty pro chat Blokování a odblokování zpráv Skupiny Nastavení chatu Aplikace Psaní a odeslání zprávy el. po¹ty

7 Sta¾ení zpráv el. po¹ty z úètu el. po¹ty Zobrazení zprávy el. po¹ty a odpovìï na zprávu el. po¹ty Slo¾ky Pøijaté a Dal¹í slo¾ky (Koncepty, Archiv, Odesílané a Poslané polo¾ky) Odstraòování zpráv el. po¹ty Hlasové zprávy Informaèní zprávy Pøíkazy slu¾by Odstranìní v¹ech zpráv ze slo¾ky Nastavení zpráv Nastavení pro textové zprávy a zprávy SMS Nastavení pro multimediální zprávy Nastavení aplikace Bì¾ná nastavení Èítaè zpráv Výpis volání Seznamy posledních hovorù Mìøièe a èítaèe hovorù, dat a zpráv Informace o poloze Kontakty Volba nastavení pro kontakty Ulo¾ení jmen a tel. èísel (Pøidat kontakt) Ukládání více tel. èísel nebo polo¾ek se jménem Pøidání obrázku ke jménu nebo tel. èíslu v seznamu kontaktù Hledání kontaktu Upravení nebo odstranìní detailù Moje úèast Jména úèastníkù Pøidání kontaktù do seznamu jmen úèastníkù Zobrazení jmen úèastníkù

8 Odhlá¹ení kontaktu Kopírování kontaktù Odeslání a pøijmutí vizitky Zrychlená volba Hlasová volba Pøidání a správa hlasových záznamù Volání pomocí hlasového záznamu Èísla slu¾eb Má èísla Skupiny volajících Nastavení Profily Témata Nastavení tónù Osobní zkratky Pravé tlaèítko pro výbìr Volby Jdi na Hlasové pøíkazy Nastavení displeje Nastavení èasu a data Nastavení volání Nastavení telefonu Pøipojení Bezdrátová technologie Bluetooth Nastavení Bluetooth spojení Bezdrátové pøipojení Bluetooth Nastavení Bluetooth Infraèervený (E)GPRS

9 Spojení (E)GPRS Nastavení modemu (E)GPRS Nastavení pøíslu¹enství Nastavení konfigurace Nastavení zabezpeèení Obnovit standardní nastavení Menu operátora Galerie Média Záznamník Nahrávání Seznam nahrávek Push to talk Menu Push to talk Pøipojení ke slu¾bì a odpojení se od slu¾by Push to talk Po¾adavky na zpìtná volání Volání slu¾bou Push to talk Pøidání individuálních kontaktù Vytvoøení a nastavení skupin Nastavení slu¾by Push to talk Organizér Budík Kdy¾ nastane èas pro buzení Kalendáø Vytvoøení poznámky v kalendáøi Upozoròuje-li telefon na poznámku Úkoly Poznámky Penì¾enka

10 Otevøení menu Penì¾enka Ulo¾ení detailù karty Osobní poznámky Vytvoøení profilu penì¾enky Nastavení penì¾enky Vodítka pro placení online nákupù pomocí penì¾enky Synchronizace Synchronizace zahájená z telefonu Nastavení synchronizace z telefonu: Synchronizace zahájená z kompatibilního PC Aplikace Hry a aplikace Spu¹tìní hry nebo aplikace Sta¾ení hry a aplikace Nastavení her Stav pamìti pro hry a aplikace Kalkulaèka Odpoèítávací mìøiè Stopky Web Základní kroky pro otevøení a pou¾ívání slu¾eb Nastavení telefonu pro pou¾ívání slu¾eb Pøipojení ke slu¾bì Procházení stránkami slu¾by Pou¾ití klávesnice pøi procházení stránkami Volby pøi procházení stránkami Pøímé volání Odpojení od slu¾by Nastavení vzhledu prohlí¾eèe

11 Cookies Zálo¾ky Pøijmutí zálo¾ky Stahování Pøijaté slu¾by Nastavení pøijatých zpráv Vyrovnávací pamì» Zabezpeèení prohlí¾eèe Modul zabezpeèení Certifikáty Digitální podpis Slu¾by SIM Pøipojení k PC PC Suite (E)GPRS, HSCSD a CSD Pou¾ití aplikací pro datovou komunikaci Informace o bateriích Nabíjení a vybíjení Pokyny k ovìøení pravosti baterií Nokia PÉÈE A ÚDR BA DOPLÒKOVÉ BEZPEÈNOSTNÍ INFORMACE

12 PRO VA I BEZPEÈNOST Seznamte se s tìmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodr¾ování mù¾e být nebezpeèné nebo protizákonné. Pro dal¹í informace si pøeètìte úplnou u¾ivatelskou pøíruèku. ZAPNÌTE BEZPEÈNÌ Nezapínejte telefon tam, kde je pou¾ívání bezdrátových telefonù zakázáno nebo kde je mo¾ný vznik ru¹ivých vlivù a jiného nebezpeèí. BEZPEÈNOST SILNIÈNÍHO PROVOZU PØEDEV ÍM Dodr¾ujte v¹echny místní zákony. Pøi øízení vozu si v¾dy nechte volné ruce pro øízení. Pøi øízení musí být va¹e pozornost vìnována pøedev¹ím bezpeènosti silnièního provozu. RU IVÉ VLIVY V¹echny bezdrátové telefony mohou být citlivé na ru¹ivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich funkci. VYPNÌTE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAØÍZENÍCH Dodr¾ujte v¹echna omezení. V blízkosti lékaøských pøístrojù a zaøízení telefon v¾dy vypnìte. VYPNÌTE V LETADLE Dodr¾ujte v¹echna omezení. Bezdrátové pøístroje mohou v letadle zpùsobit ru¹ivé vlivy. VYPNÌTE PØI DOPLÒOVÁNÍ PALIVA Nepou¾ívejte telefon u èerpací stanice. Nepou¾ívejte jej v blízkosti pohonných hmot a jiných hoølavin. 12

13 VYPNÌTE V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JSOU PROVÁDÌNY TRHACÍ PRÁCE Dodr¾ujte v¹echna omezení. Telefon nepou¾ívejte v blízkosti míst, kde jsou provádìny trhací práce. POU ÍVEJTE ROZUMNÌ Pou¾ívejte jej pouze v normální poloze, jak je vysvìtleno v dokumentaci k produktu. Zbyteènì se nedotýkejte antény. KVALIFIKOVANÝ SERVIS Instalovat a opravovat tento produkt mù¾e pouze kvalifikovaný personál. PØÍSLU ENSTVÍ A BATERIE Pou¾ívejte pouze schválené pøíslu¹enství a baterie. Nepøipojujte nekompatibilní produkty. ODOLNOST PROTI VODÌ Tento telefon není odolný vùèi vodì. Udr¾ujte jej v suchu. ZÁLO NÍ KOPIE Nezapomeòte zálohovat nebo zapisovat v¹echny dùle¾ité informace ulo¾ené v telefonu. PØIPOJOVÁNÍ K JINÉMU ZAØÍZENÍ Pøi pøipojování k jinému zaøízení si peèlivì pøeètìte bezpeènostní informace v u¾ivatelské pøíruèce daného zaøízení. Nepøipojujte nekompatibilní produkty. TÍSÒOVÁ VOLÁNÍ Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté slu¾bami sítì. Opakovaným tisknutím vyma¾te displej a vra»te se do úvodního stavu. Zadejte èíslo tísòové linky a stisknìte. Udejte svou polohu. Hovor neukonèujte, dokud k tomu nedostanete svolení. 13

14 Obecné informace O tomto pøístroji Bezdrátový pøístroj popisovaný v této pøíruèce je schválen pro pou¾ití v sítích EGSM 900, GSM 1800 a GSM Podrobnìj¹í informace o sítích získáte od va¹eho provozovatele slu¾eb. Pøi pou¾ívání funkcí tohoto pøístroje dodr¾ujte v¹echny zákony a respektujte soukromí a zákonná práva ostatních. Upozornìní: Abyste mohli pou¾ívat libovolnou funkci tohoto pøístroje, kromì budíku, musí být pøístroj zapnutý. Nezapínejte pøístroj, pokud pou¾ití bezdrátového pøístroje mù¾e zpùsobit ru¹ivé vlivy nebo vznik nebezpeèí. Tento pøístroj a jeho pøíslu¹enství mohou obsahovat malé souèásti. Ukládejte je mimo dosah malých dìtí. Informace o dostupnosti schválených pøíslu¹enství získáte u svého prodejce. Jestli¾e odpojujete napájecí kabel od libovolného pøíslu¹enství, v¾dy uchopte a zatáhnìte za konektor, nikoliv za kabel. Pøehled funkcí telefonu Telefon Nokia 6021 poskytuje mnoho funkcí, které jsou velmi u¾iteèné pøi denním pou¾ívání, jako napøíklad kalendáø, hodiny a budík. Tento telefon podporuje Multimediální zprávy, viz Multimediální zprávy (MMS) na stranì

15 Chat, viz Chat (okam¾ité zprávy) na stranì 54. Technologie Bluetooth, viz Bezdrátová technologie Bluetooth na stranì 89. Polyfonní zvuky (MIDI), které jsou tvoøeny z nìkolika zvukových komponentù zahraných souèasnì. Telefon podporuje formát SP-MIDI (Scalable Polyphonic MIDI). Elektronická po¹ta, viz Aplikace na stranì 60. Zvuková ohlá¹ení pro ovìøení stavu baterie a intenzity sítì akustickými signály, viz Hlasové pøíkazy na stranì 85. Kontakty se zji¹»ováním úèasti, viz Moje úèast na stranì 74. EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution), viz (E)GPRS na stranì 92. Push to talk, viz Push to talk na stranì 101. Java 2 Micro Edition, J2ME TM, viz Aplikace na stranì 119. XHTML prohlí¾eè, viz Web na stranì 123. Sdílená pamì» Následující funkce tohoto pøístroje mohou pou¾ívat sdílenou pamì»: kontakty, textové zprávy, zprávy chatu a zprávy SMS , hlasové záznamy a poznámky. Pou¾ití jedné nebo nìkolika tìchto funkcí mù¾e zmen¹it pamì» dostupnou pro zbývající funkce sdílející pamì». Napøíklad ulo¾ení mnoha zpráv SMS mù¾e vyu¾ít ve¹kerou dostupnou pamì». Pokusíte-li se pou¾ít funkci sdílející pamì», mù¾e se na pøístroji zobrazit zpráva, ¾e je pamì» plná. V takovém pøípadì pøed dal¹ím pokraèováním odstraòte nìkteré ulo¾ené informace nebo záznamy ze sdílené pamìti. Nìkteré funkce, napøíklad kontakty, textové zprávy, zprávy chatu a zprávy 15

16 SMS , mohou mít pøidìlenu urèitou èást pamìti navíc k pamìti sdílené s ostatními funkcemi. Software Nokia PC Suite Se softwarem Nokia PC Suite mù¾ete napøíklad spravovat vyzvánìcí tóny a tapety. Nokia PC Suite je k dispozici na adrese Pøístupové kódy Bezpeènostní kód (5 a¾ 10 èíslic) Bezpeènostní kód pomáhá chránit telefon pøed neoprávnìným pou¾itím. Pøednastavený kód je Zmìòte kód a ulo¾te jej na bezpeèném místì, oddìlenì od telefonu. Informace o zmìnì kódu a nastavení telefonu, aby vy¾adoval bezpeènostní kód, viz Nastavení zabezpeèení na stranì 96. Zadáte-li nesprávný kód pìtkrát za sebou, telefon bude ignorovat dal¹í pokusy o zadání kódu. Poèkejte 5 minut a zadejte kód znovu. Kódy PIN a PIN2 (4 a¾ 8 èíslic), PIN modulu a PIN podpisu PIN kód (zkratka pro osobní identifikaèní èíslo) pomáhá chránit SIM kartu pøed neoprávnìným pou¾itím. Viz Nastavení zabezpeèení na stranì 96. Kód PIN2 mù¾e být dodán s nìkterými SIM kartami a je vy¾adován pøi otevírání nìkterých funkcí, jako napøíklad poèítadla hovorù. 16

17 PIN modulu je vy¾adován pro pøístup k informacím v modulu zabezpeèení v SIM kartì. Viz Modul zabezpeèení na stranì 131. PIN podpisu je vy¾adován pøi pou¾ití digitálního podpisu. Viz Digitální podpis na stranì 133. Kódy PUK a PUK2 (8 èíslic) PUK kód (zkratka pro osobní odblokovací klíè) je vy¾adován pro zmìnu zablokovaného PIN kódu. PUK2 kód je vy¾adován pøi zmìnì zablokovaného PIN2 kódu. Heslo pro blokování (4 èíslice) Toto heslo je vy¾adováno pøi pou¾ívání funkce Slu¾ba blokování hovorù. Viz Nastavení zabezpeèení na stranì 96. Kód penì¾enky (4 a¾ 10 èíslic) Kód penì¾enky je vy¾adován pro pøístup ke slu¾bám penì¾enky. Dal¹í informace naleznete v kapitole Penì¾enka na stranì 114. Poznámka: Nejsou-li kódy nebo hesla dodány se SIM kartou, kontaktujte operátora sítì nebo provozovatele slu¾by. 17

18 Sí»ové slu¾by Abyste mohli pou¾ívat telefon, musíte mít od provozovatele bezdrátových slu¾eb zaji¹tìnu odpovídající slu¾bu. Provoz mnoha funkcí tohoto pøístroje je závislý na funkcích v bezdrátové síti. Tyto Sí»ové slu¾by nemusejí být dostupné ve v¹ech sítích nebo musíte pøed jejich pou¾itím uzavøít specifické dohody s va¹ím provozovatelem slu¾eb. Vá¹ provozovatel slu¾eb vám mù¾e dát dal¹í pokyny pro jejich pou¾ití a vysvìtlit zpùsob jejich placení. Nìkteré sítì mohou mít omezení, která ovlivní zpùsob pou¾ití Sí»ových slu¾eb. Nìkteré sítì napøíklad nemusejí podporovat v¹echny speciální znaky konkrétních jazykù a slu¾eb. Vá¹ provozovatel slu¾eb mù¾e po¾adovat, aby ve va¹em pøístroji byly nìkteré funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Z tohoto dùvodu se nezobrazí v nabídce menu va¹eho pøístroje. Vá¹ pøístroj mohl být rovnì¾ specificky nakonfigurován operátorem sítì. Tato konfigurace mù¾e obsahovat zmìny v názvech menu, poøadí polo¾ek menu a ikon. Podrobnìj¹í informace získáte od va¹eho provozovatele slu¾eb. Tento pøístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), které fungují na protokolu TCP/IP. Nìkteré funkce tohoto pøístroje, napøíklad multimediální zprávy, aplikace , chat, slu¾ba úèast, Java hry a aplikace, internet, po¾adují pro tyto technologie podporu ze strany sítì. Slu¾ba konfigurace nastavení Chcete-li pou¾ít nìkteré ze sí»ových slu¾eb, napøíklad slu¾by mobilního internetu, MMS, chat, aplikaci nebo synchronizace, musí být v telefonu ulo¾eno správné nastavení. Toto nastavení mù¾ete pøijmout v konfiguraèní zprávì a poté 18

19 jej pouze ulo¾it do telefonu. Provozovatel slu¾by mù¾e poskytnout PIN kód, který bude potøeba pro ulo¾ení nastavení. Podrobnìj¹í informace o dostupnosti nastavení získáte od operátora sítì, provozovatele slu¾by, nejbli¾¹ího autorizovaného prodejce Nokia nebo nav¹tivte sekci podpory na webové stránce Nokia na adrese Po doruèení konfiguraèní zprávy se zobrazí text Nastav. konfigurace pøijato. Chcete-li zobrazit pøijatá nastavení, stisknìte Ukázat. Doruèené nastavení ulo¾íte stisknutím Ulo¾it. Vyzve-li telefon Vlo¾te PIN nastavení:, zadejte PIN kód nastavení a stisknìte OK. Zvolte, zda bude toto nastavení pou¾ito jako výchozí, nebo ne. Informace o PIN kódu získáte od provozovatele slu¾by, který vám toto nastavení dodal. Doruèené nastavení odstraníte stisknutím Vyøadit. Informace o zobrazení a upravení nastavení, viz Nastavení konfigurace na stranì 95. Stahování obsahu a aplikací Do telefonu mù¾ete stahovat nový obsah (napøíklad obrázky a videoklipy) a aplikace (sí»ová slu¾ba). 1. Vyberte funkci stahování, napøíklad v menu Sbírka a Galerie. Informace o pøístupu k funkci stahování naleznete v popisu jednotlivých menu. Zobrazí se seznam zálo¾ek. Chcete-li zobrazit zálo¾ky dostupné v menu Web, zvolte Dal¹í zálo¾ky. 19

20 2. Vyberte zálo¾ku stránky, ke které se chcete pøes prohlí¾eè pøipojit. Jestli¾e se spojení nedaøí, zmìòte aktivní soubor nastavení spojení v menu Web a zkuste se znovu pøipojit. Postupujte podle pokynù týkajících se slu¾by. Informace o dostupných slu¾bách, jejich cenách a tarifech získáte u operátora sítì nebo poskytovatele slu¾by. V tomto pøístroji mohou být ulo¾eny nìkteré zálo¾ky ke stránkám, které nespravuje spoleènost Nokia. Nokia se za tyto stránky nezaruèuje ani je nepotvrzuje. Chcete-li je otevøít, musíte dbát stejné obezøetnosti, s ohledem na zabezpeèení a obsah, jako u jiných internetových stránek. Podpora Nokia na Webu Nejnovìj¹í verzi této pøíruèky, doplòkové informace, soubory ke sta¾ení a slu¾by týkající se va¹eho produktu Nokia najdete na adrese nebo na místní webové stránce firmy Nokia. 20

21 1. Zaèínáme Instalace SIM karty a baterie Ukládejte v¹echny SIM karty mimo dosah malých dìtí. Informace o dostupnosti a pou¾ití slu¾eb SIM karty získáte od prodejce SIM karty. Tím mù¾e být provozovatel slu¾eb, operátor sítì nebo jiný prodejce. Poznámka: Pøed sejmutím krytu v¾dy vypnìte napájení a odpojte nabíjeèku nebo jiný pøístroj. Pøi výmìnì krytu se nedotýkejte elektronických komponentù. Pøístroj v¾dy ukládejte a pou¾ívejte pouze s nainstalovanými kryty. 1.Demontujte zadní kryt telefonu: Stisknìte pojistku zadního krytu (1) a vysuòte zadní kryt smìrem ke spodní èásti telefonu (2). Po uvolnìní zadního krytu jej sejmìte z telefonu. 2. Zdvihnutím vyjmìte baterii (viz obrázek). Vlo¾te SIM kartu do dr¾áku SIM karty tak, aby dosedla na místo. Ujistìte se, ¾e je SIM karta správnì 21

22 zasunutá a ¾e pozlacené kontakty smìøují dolù. 3. Chcete-li vyjmout SIM kartu, stisknìte pojistku SIM karty (1) a vysuòte SIM kartu smìrem k vrchu telefonu (2). 4. Vyrovnejte kontakty na baterii s pozlacenými kontakty v telefonu. Vlo¾te baterii do slotu. 5. Vyrovnejte zadní kryt se zadní plochou telefonu (1) tak, aby nad horní èástí zadního krytu byla mezera pøibli¾nì 3 mm. Zatlaète na zadní kryt smìrem nahoru a zajistìte jej na telefonu (2). 22

23 Nabíjení baterie Upozornìní: Pou¾ívejte pouze baterie, nabíjeèky a pøíslu¹enství schválené spoleèností Nokia pro pou¾ití s tímto konkrétním modelem. Pou¾ívání jiných typù mù¾e zpùsobit zru¹ení osvìdèení nebo záruk a mù¾e být i nebezpeèné. Pøed pou¾itím s tímto pøístrojem zkontrolujte èíslo modelu nabíjeèky. Tento pøístroj smí být pøi pou¾ívání napájen pouze nabíjeèkami ACP-7 a ACP Konektor nabíjeèky pøipojte do zásuvky ve spodní èásti telefonu. 2. Pøipojte nabíjeèku do zásuvky el. napìtí. Je-li baterie zcela vybitá, mù¾e trvat nìkolik minut, ne¾ se na displeji zobrazí indikátor nabíjení baterie nebo ne¾ bude mo¾né provádìt volání. Doba nabíjení závisí na typu pou¾ité nabíjeèky a baterie. Napøíklad nabíjení baterie nabíjeèkou ACP-12 trvá v pohotovostním re¾imu pøibli¾nì 1 hodinu a 20 minut. Zapnutí a vypnutí telefonu Upozornìní: Nezapínejte telefon tam, kde je pou¾ívání bezdrátových telefonù zakázáno nebo kde je mo¾ný vznik ru¹ivých vlivù a jiného nebezpeèí. 23

24 Podr¾te stisknutý vypínaè telefonu (viz obrázek). Pokud je na displeji telefonu zobrazeno Vlo¾te SIM kartu nebo SIM karta nepodporována, pøesto¾e je SIM karta správnì nainstalována, kontaktujte operátora sítì nebo provozovatele slu¾by. Tento telefon nepodporuje SIM karty pro napìtí 5 Voltù, tak¾e mù¾e být nutné vymìnit kartu. Vyzve-li telefon k zadání PIN kódu nebo bezpeènostního kódu, zadejte kód dodaný se SIM kartou (zobrazí se jako ****) a stisknìte OK. Viz rovnì¾ Pøístupové kódy na stranì 16. Normální provozní poloha Tento telefon má vestavìnou anténu. Telefon pou¾ívejte pouze v normální pracovní poloze (viz obrázek). Poznámka: Stejnì jako u jiných radiofrekvenèních pøístrojù, nedotýkejte se zbyteènì antény, je-li pøístroj zapnutý. Kontakt s anténou ovlivòuje kvalitu pøíjmu a mù¾e zpùsobit, ¾e pøístroj bude pro provoz potøebovat vìt¹í pøíkon, ne¾ by jinak bylo zapotøebí. Nebudete-li se pøi provozu pøístroje dotýkat prostoru antény, bude zachován její optimální výkon a doba provozu. 24

25 Pøipevnìní poutka na zápìstí V levém horním rohu telefonu je oèko pro poutko. Protáhnìte poutko podle obrázku a dotáhnìte jej. 25

26 2. Vá¹ telefon Klávesy a konektory 1. Vypínaè telefonu 2. Sluchátko 3. Reproduktor 4. Klávesy ovládání hlasitosti 5. Klávesa PTT (Push to talk) Chcete-li aktivovat funkci Push to talk (je-li dostupná) nebo záznamník. Viz Push to talk na stranì 101 a Záznamník na stranì Levá a pravá výbìrová klávesa a, støední výbìrová klávesa Funkce tìchto kláves závisí na doprovodném textu, který je zobrazen nad nimi. Viz Pohotovostní re¾im na stranì Pìtismìrný joystick Umo¾òuje procházení jmény, tel. èísly, polo¾kami menu nebo nastavení. Pìtismìrný joystick je pou¾it pro pohyb kurzorem nahoru, dolù, doprava a doleva pøi psaní textu, v kalendáøi a v nìkterých hrách. Stisknutí joysticku plní funkci støední výbìrové klávesy. Krátké stisknutí vybere funkci zobrazenou na displeji nad joystickem. 26

27 V pohotovostním re¾imu má joystick funkci klávesové zkratky. Pohybem joysticku doprava otevøete funkci Push to talk (je-li dostupná) nebo kalendáø, doleva zahájíte psaní zprávy SMS a dolù otevøete seznam kontaktù. 8. vytáèí èíslo a pøijímá hovor. V pohotovostním re¾imu zobrazí seznam posledních volaných èísel. 9. ukonèí aktivní hovor. Ukonèí libovolnou funkci pro zadávání èísel a znakù.tlaèítka a jsou pou¾ita k rùzným úèelùm v rùzných funkcích. 11.Konektor nabíjeèky 12.Konektor Pop-Port pou¾itý napøíklad pro headsety a datový kabel. 13.Klávesa PTT pro volání Push to talk (pouze je-li dostupné) nebo aktivaci záznamníku. 14.Infraèervený (IÈ) port Pohotovostní re¾im Je-li telefon pøipraven pro pou¾ití a na displeji nejsou u¾ivatelem zadány ¾ádné znaky, nachází se telefon v pohotovostním re¾imu. 27

28 1. Zobrazuje název sítì nebo logo operátora. 2. Pøedstavuje intenzitu signálu celulární sítì v místì, na kterém se nacházíte. 3. Indikuje úroveò nabití baterie. 4. Levá výbìrová klávesa má v pohotovostním re¾imu funkci Jdi na. Stisknutím Jdi na zobrazíte funkce v seznamu osobních zkratek. Vybráním funkce ji aktivujte. Stisknìte Volby a zvolte Volby funkce Jdi na pro zobrazení seznamu dostupných funkcí, které mù¾ete pøidat. Vyhledejte po¾adovanou funkci a stisknutím Oznaèit ji pøidejte do seznamu. Abyste odstranili funkci ze seznamu, stisknìte Zru¹it. Zvolte Organizovat volby Jdi na pro zmìnu uspoøádání funkcí v seznamu osobních zkratek. Vyberte po¾adovanou funkci, stisknìte Posun a zvolte, kam chcete funkci posunout. Viz rovnì¾ Volby Jdi na na stranì Støední výbìrová klávesa má v pohotovostním re¾imu funkci Menu. 6. Pravá výbìrová klávesa má v pohotovostním re¾imu buï funkci Kontakt, která zaji¹»uje pøístup k menu Kontakty, nebo jinou osobní zkratku ke zvolené funkci. Viz Osobní zkratky na stranì 84. Nebo má název stanovený operátorem. Pak máte pøístup na specifickou webovou stránku operátora. Tapeta Na pozadí displeje telefonu mù¾ete v pohotovostním re¾imu zobrazit obrázek. Viz Nastavení displeje na stranì

29 Spoøiè displeje Na pozadí displeje telefonu mù¾ete v pohotovostním re¾imu zobrazit spoøiè displeje. Viz Nastavení displeje na stranì 86. Úspora energie Z dùvodu úspory energie jsou po uplynutí urèité doby neèinnosti (není pou¾ívána ¾ádná funkce telefonu) na displeji zobrazeny digitální hodiny. Jimi se nahradí v¹echny znaky, které na displeji dosud byly zobrazeny. Spoøiè displeje deaktivujete stisknutím libovolného tlaèítka. Pokud není nastaven pøesný èas, je zobrazeno 00:00. Základní indikátory Oznamuje pøijetí jedné nebo nìkolika textových, obrazových nebo multimediálních zpráv. Viz Zobrazení zprávy SMS nebo SMS a odpovìï na zprávu SMS nebo SMS na stranì 47 nebo Zobrazení multimediální zprávy a odpovìï na ni na stranì 52. Telefon zaregistroval nepøijatý hovor. Viz Výpis volání na stranì 68. nebo Telefon je pøipojen ke slu¾bì chat. Stav u¾ivatele je buï online, nebo offline. Viz Pøipojení ke slu¾bì a odpojení se od slu¾by chat na stranì 56. Byla pøijata jedna nebo nìkolik zpráv chatu a jste pøipojeni ke slu¾bì chat. Viz Pøipojení ke slu¾bì a odpojení se od slu¾by chat na stranì

30 Indikuje zamknutí klávesnice telefonu. Viz Zámek klávesnice (Keyguard) na stranì 31. Je-li Ohlá¹ení pøíchozího hovoru nastaveno na Vypnuto a Tón ohlá¹ení zprávy je nastaven na ádný tón, telefon nebude pøi pøíchozím hovoru nebo textové zprávì vyzvánìt. Viz Nastavení tónù na stranì 84. Budík je nastaven na Zapnuto. Viz Budík na stranì 110. Je-li zvolen re¾im (E)GPRS spojení V¾dy online a slu¾ba (E)GPRS je dostupná, je tento indikátor zobrazen v levém horním rohu displeje. Viz Spojení (E)GPRS na stranì 93. Je-li navázáno (E)GPRS spojení, je tento indikátor zobrazen v levém horním rohu displeje. Viz Spojení (E)GPRS na stranì 93 a Procházení stránkami slu¾by na stranì 125. (E)GPRS spojení je doèasnì pøeru¹eno, napøíklad pøi pøíchozím nebo odchozím hovoru v prùbìhu (E)GPRS spojení. Byl aktivován reproduktor, viz Volby v prùbìhu hovoru na stranì 33. Indikuje, ¾e jsou v¹echny hovory omezeny do uzavøené skupiny. Viz Nastavení zabezpeèení na stranì 96.,, nebo K telefonu je pøipojen headset, pøíslu¹enství HF, smyèka nebo hudební pøehrávaè. Spojení Push to talk je aktivní nebo pøeru¹ené. 30

31 Indikátor Bluetooth spojení. Viz Bezdrátová technologie Bluetooth na stranì 89. Zámek klávesnice (Keyguard) Klávesnici je mo¾né zamknout, aby se zabránilo následkùm nechtìného stisknutí kláves. Klávesnici zamknete nebo odemknete stisknutím Menu nebo Uvolnit a poté bìhem 1,5 sekundy. Chcete-li pøijmout hovor pøi zamknuté klávesnici, stisknìte. V prùbìhu hovoru je mo¾né telefon pou¾ívat normálním zpùsobem. Pokud ukonèíte nebo odmítnete hovor, klávesnice se opìt automaticky zamkne. Informace o funkci Automatický zámek kláves, viz Nastavení telefonu na stranì 88. I kdy¾ je aktivní zámek klávesnice, je mo¾né uskuteènit hovory na oficiální èísla tísòových linek naprogramovaná v pøístroji. 31

32 3. Funkce volání Volání 1. Zadejte telefonní èíslo, vèetnì pøedèíslí. Vlo¾íte-li nesprávný znak, vyma¾te jej stisknutím Smazat. Pro mezinárodní hovory zadejte dvojím stisknutím mezinárodní prefix (znak + nahrazuje mezinárodní pøístupový kód) a poté zadejte kód zemì bez úvodní nuly, pøedèíslí a tel. èíslo. 2. Stisknutím telefonní èíslo vytoèíte. 3. Stisknutím ukonèíte hovor nebo zru¹íte pokus o navázání hovoru. Volání s pomocí seznamu kontaktù Informace o hledání jména nebo tel. èísla ulo¾eného do seznamu Kontakty, viz Hledání kontaktu na stranì 72. Stisknutím telefonní èíslo vytoèíte. Opakované vytáèení posledního èísla V pohotovostním re¾imu stisknìte jednou pro otevøení seznamu posledních a¾ 20 tel. èísel, která jste volali nebo se pokou¹eli volat. Vyhledejte po¾adované jméno nebo èíslo a stisknutím vytoète tel. èíslo. Volání hlasové schránky V pohotovostním re¾imu podr¾te stisknuté tlaèítko nebo stisknìte a. Vyzve-li telefon k zadání èísla hlasové schránky, zadejte jej a stisknìte OK. Viz rovnì¾ Hlasové zprávy na stranì

33 Zrychlená volba telefonního èísla Pøiøaïte tel. èíslo nìkteré klávese zrychlené volby ( a¾ ), viz Zrychlená volba na stranì 79. Tel. èíslo poté mù¾ete vytoèit jedním z tìchto zpùsobù: Stisknìte po¾adované tlaèítko zrychlené volby a poté stisknìte. Je-li zapnuta funkce Zrychlená volba, podr¾te stisknuté tlaèítko zrychlené volby, dokud se nezaène vytáèet pøiøazené tel. èíslo. Viz Nastavení volání na stranì 87. Pøijmutí nebo odmítnutí pøíchozího hovoru Abyste pøijali pøíchozí hovor, stisknìte, abyste ukonèili hovor, stisknìte. Abyste odmítli pøíchozí hovor, stisknìte. Pokud stisknete Ticho, bude pouze zti¹en vyzvánìcí tón. Poté buï pøijmìte, nebo odmítnìte hovor. Hovor na lince Abyste pøijali hovor na lince, stisknìte. První hovor je pøepnut do poøadí. Stisknutím ukonèíte aktivní hovor. Informace o aktivaci funkce Slu¾ba hovorù na lince, viz Nastavení volání na stranì 87. Volby v prùbìhu hovoru Mnoho voleb, které mù¾ete pou¾ít v prùbìhu hovoru, jsou sí»ové slu¾by. Podrobnìj¹í informace získáte u operátora sítì nebo poskytovatele slu¾by. V prùbìhu hovoru stisknìte Volby pro pøístup k nìkterým z následujících funkcí: 33

34 Ticho nebo Nahlas, Kontakty, Menu, Nahrávat, Zámek kláves, Zap. aut. hlasitost nebo Vyp. aut. hlasitost, Reproduktor nebo Telefon a sí»ové slu¾by Pøijmout a Odmítnout, Pøidr¾et nebo Pøijmout, Nový hovor, Poslat DTMF (pro odeslání øetìzcù tónù), Odlo¾it (pro pøepnutí mezi aktivním a dr¾eným hovorem), Pøepojit (pro pøipojení dr¾eného hovoru k aktivnímu hovoru a odpojení se od obou hovorù), Konference (pro sestavení konferenèního hovoru), Soukromý hovor (pro aktivaci soukromého hovoru v prùbìhu konferenèního hovoru), Ukonèit hovor a Ukonèit v¹e. Upozornìní: Je-li pou¾íván reproduktor, nedr¾te telefon u ucha, proto¾e hlasitost mù¾e být velmi vysoká. Psaní textu Text mù¾ete psát tradièním nebo prediktivním zpùsobem. Pøi psaní textu je prediktivní metoda indikována ikonou a tradièní zpùsob ikonou v levém horním rohu displeje. Velikost znakù je indikována ikonami, nebo. Velikost psaných znakù mù¾ete zmìnit stisknutím. Èíselný re¾im je indikován ikonou. Mezi re¾imem psaní èísel a písmen mù¾ete pøepínat podr¾ením stisknutého tlaèítka. Zapnutí a vypnutí prediktivního vkládání textu Pøi psaní textu stisknìte Volby a zvolte Slovník. Abyste zapnuli metodu prediktivního vkládání textu, zvolte v seznamu slovníkù po¾adovaný jazyk. Metoda prediktivního vkládání textu je dostupná pouze pro jazyky uvedené v seznamu. 34

35 Abyste pøepnuli zpìt na re¾im tradièního zadávání textu, zvolte Slovník vypnout. Pou¾ití prediktivního vkládání textu Znaky zadáváte v¾dy pouze jedním stisknutím tlaèítka. Tato metoda je zalo¾ena na spolupráci s vestavìným slovníkem, do kterého rovnì¾ mù¾ete pøidávat nová slova. 1. Psaní slova zaènìte tlaèítky a¾. Pro ka¾dé písmeno stisknìte odpovídající tlaèítko pouze jednou. Zobrazené slovo se zmìní po ka¾dém stisknutí tlaèítka. Pøíklad: Chcete-li pøi zvoleném anglickém jazyce napsat slovo Nokia, stisknìte,,, a. Podrobnìj¹í informace o psaní textu, viz Tipy pro psaní textu na stranì Po dokonèení psaní slova potvrïte správnì zobrazené slovo vlo¾ením mezery stisknutím tlaèítka nebo stisknutím joysticku nahoru, dolù, doleva nebo doprava. Stisknutím joysticku rovnì¾ pohybujete kurzorem. Není-li zobrazené slovo správné, tisknìte opakovanì nebo stisknìte Volby a zvolte Shodné. Po zobrazení po¾adovaného slova jej potvrïte. Je-li za slovem zobrazen znak?, není slovo, které chcete napsat, ve slovníku. Abyste pøidali slovo do slovníku, stisknìte Psaní, tradièním zpùsobem zadejte slovo a stisknìte Ulo¾it. Je-li slovník naplnìn, nahradí se novým slovem nejstar¹í pøidané slovo. 3. Zaènìte psát nové slovo. 35

36 Psaní slo¾ených slov Napi¹te první èást slova a stisknìte joystick doprava. Poté napi¹te druhou èást slova. Pou¾ití tradièního zadávání textu Opakovanì tisknìte tlaèítka a¾, dokud se nezobrazí po¾adovaný znak. Na tlaèítku nejsou vyznaèeny v¹echny znaky, které jsou po jeho stisknutí dostupné. Dostupné znaky jsou závislé na jazyce zvoleném v menu Jazyk telefonu, viz Nastavení telefonu na stranì 88. Je-li následující po¾adovaný znak dostupný na stejném tlaèítku jako znak pøedchozí, vyèkejte, dokud se kurzor znovu nezobrazí, nebo stisknìte joystick nahoru, dolù, doleva nebo doprava a zadejte dal¹í znak. Nejbì¾nìj¹í interpunkèní znaménka a speciální znaky jsou k dispozici po stisknutí tlaèítka. Podrobnìj¹í informace o psaní textu, viz Tipy pro psaní textu na stranì 36. Tipy pro psaní textu Pøi psaní textu mohou být k dispozici tyto funkce: Abyste vlo¾ili mezeru, stisknìte. Joystickem pohybujte kurzorem doleva, doprava, dolù èi nahoru. Abyste vlo¾ili èíslici v re¾imu psaní písmen, podr¾te stisknuté tlaèítko s odpovídající èíslicí. 36

37 Abyste smazali znak nalevo od kurzoru, stisknìte Smazat. Chcete-li znaky vymazat rychleji, podr¾te tlaèítko Smazat stisknuté. Abyste smazali v¹echny znaky najednou, stisknìte pøi psaní textu Volby a zvolte Vymazat text. Pro rychlé zapnutí nebo vypnutí metody prediktivního vkládání textu podr¾te stisknuté tlaèítko Volby. Abyste pøi pou¾ívání prediktivní metody psaní textu vlo¾ili slovo do slovníku, stisknìte Volby a zvolte Vlo¾it slovo. Metodou tradièního zadávání textu napi¹te slovo a stisknìte Ulo¾it. Slovo je pøidáno do slovníku. Pro vlo¾ení speciálního znaku stisknìte pøi tradièním zadávání textu nebo pøi pou¾ívání prediktivní metody podr¾te stisknuté. Pøípadnì stisknìte Volby a zvolte Vlo¾it symbol. Vyberte znak a stisknìte Pou¾ít. Abyste vlo¾ili smajlík, stisknìte pøi tradièním zadávání textu dvakrát. Pøi pou¾ívání prediktivního vkládání textu podr¾te stisknuté a stisknìte znovu. Nebo stisknìte Volby a zvolte Vlo¾it smajlík. Vyberte smajlík a stisknìte Pou¾ít. Pøi psaní textových zpráv jsou k dispozici následující volby: Abyste v re¾imu psaní písmen vlo¾ili èíslice, stisknìte Volby a zvolte Vlo¾it èíslo. Zadejte tel. èíslo nebo jej vyvolejte ze seznamu Kontakty a stisknìte OK. Chcete-li vlo¾it jméno ze seznamu Kontakty, stisknìte Volby a zvolte Vlo¾it kontakt. Pokud chcete vlo¾it tel. èíslo nebo textovou poznámku pøipojenou ke jménu v tel. seznamu, stisknìte Volby azvolte Ukázat detaily. 37

38 4. Pou¾ívání menu Telefon nabízí znaèné mno¾ství funkcí, které jsou seskupeny do menu. Otevøení funkcí menu 1. Menu otevøete stisknutím Menu. 2. Pou¾ijte joystick pro procházení polo¾kami menu a vyberte napøíklad Nastavení stisknutím Zvolit. Informace o zmìnì zobrazení menu, viz Vzhled menu v kapitole Nastavení displeje na stranì Obsahuje-li menu dílèí menu, zvolte po¾adované, napøíklad Nastavení volání. 4. Jestli¾e dílèí menu obsahuje dal¹í menu, opakujte krok 3. Zvolte dal¹í dílèí menu, napøíklad Pøíjem v¹emi klávesami. 5. Zvolte po¾adované nastavení. 6. Pro návrat do pøedchozí úrovnì stisknìte Zpìt a pro ukonèení menu stisknìte Odejít. 38

39 Seznam funkcí menu Zprávy 1. Vytvoøit zprávu 1. Textová zpráva 2. Multimediální zpr. 3. Blesková zpráva 2. Pøijaté 3. Odesílané 4. Odeslané polo¾ky 5. Ulo¾ené polo¾ky 1. Textové zprávy 2. Multimed. zprávy 6. Chat 1. Pøihlásit 2. Ulo¾ené konverz. 3. Nastavení spojení Vytvoøit 2. Vyzvednout 3. Odpojit 4. Pøijaté 5. Dal¹í slo¾ky 8. Hlasové zprávy 1. Poslech hlasových zpráv 2. Èíslo hlasové schránky 9. Informaèní zprávy 1. Informaèní slu¾ba 2. Témata 3. Jazyk 4. Informativní témata na SIM 5. Èíst Pøíkazy slu¾by 11. Odstranit zprávy 12. Nastavení zpráv 1. Textové zprávy 2. Multimed. zprávy 3. Zprávy u 4. Jiná nastavení 13. Èítaè zpráv Výpis volání 1. Nepøijaté hovory 2. Pøijaté hovory 1. V nìkterých zemích nemusí být tato funkce dostupná. 2. Toto menu je zobrazeno pouze v pøípadì, ¾e vám byly doruèeny nìjaké informaèní zprávy. 39

40 3. Volaná èísla 4. Odstranit seznamy posled. hovorù 1. V¹e 2. Nepøijaté 3. Pøijaté 4. Volaná 5. Délka hovorù 1. Délka posledního hovoru 2. Délka pøíchozích hovorù 3. Délka odchozích hovorù 4. Délka v¹ech hovorù 5. Vynulovat mìøièe 6. Èítaè dat GPRS 1. Data odeslaná pøi poslední relaci 2. Data pøijatá pøi poslední relaci 3. V¹echna odeslaná data 4. V¹echna pøijatá data 5. Vynulovat èítaèe 7. Mìøiè GPRS spojení 1. Trvání poslední relace 2. Trvání v¹ech relací 3. Vynulovat mìøièe 8. Urèování polohy Kontakty 1. Hledat 2. Pøidat nový kont. 3. Odstranit 4. Moje úèast 5. Jména úèastníkù 6. Kopírovat 7. Nastavení 1. Pou¾ívaná pamì» 2. Ukázat Kontakty 3. Stav pamìti 8. Zrychlené volby 9. Hlasové záznamy 10. Èísla slu¾eb Má èísla Skupiny volajících 2 1. Zobrazeno, pokud je podporováno SIM kartou. Informace o dostupnosti získáte od operátora sítì nebo provozovatele slu¾by. 2. Není-li podporována funkce Èísla informací nebo Èísla slu¾by, zmìní se odpovídajícím zpùsobem èísla tìchto menu. 40

41 Menu operátora 1 Nastavení 1. Profily 1. Normální 2. Tichý 3. Jednání 4. Venku 5. Mùj styl 1 6. Mùj styl 2 2. Témata 1. Zvolit téma 2. Sta¾ení tématu 3. Nastavení tónù 1. Ohlá¹ení pøíchozího hovoru 2. Vyzvánìcí tón 3. Hlasitost vyzvánìní 4. Vibrace 5. Tón ohlá¹ení zprávy 6. Tón ohlá¹ení chatu 7. Tóny kláves 8. Tóny výstrahy 9. Upozornìní na 10. Nastavení slu¾by push to talk 4. Osobní klávesové zkratky 1. Pravé tlaèítko pro výbìr 2. Volby funkce Jdi na 3. Organizovat volby Jdi na 4. Hlasové pøíkazy 5. Nastavení displeje 1. Tapeta 2. Sestavy barev 3. Vzhled menu 4. Logo operátora 5. Spoøiè displeje 6. Nastavení èasu a data 1. Hodiny 2. Datum 3. Aut. aktualizace data a èasu 7. Nastavení volání 1. Automatická regulace hlasitosti 2. Pøesmìrování 3. Pøíjem v¹emi klávesami 4. Automatická volba 5. Zrychlená volba 6. Slu¾ba hovorù na lince 7. Informace o volání 1. Není-li toto menu zobrazeno, zmìní se èíslování následujících menu. Název závisí na operátorovi sítì. 41

42 8. Poslat mou identifikaci volajícího 9. Linka pro odchozí hovory 1 8. Nastavení telefonu 1. Jazyk telefonu 2. Stav pamìti 3. Automatický zámek kláves 4. Informace o buòce 5. Pozdrav 6. Volba operátora 7. Potvrdit funkce slu¾eb SIM 8. Aktivace nápovìdy 9. Tón pøi aktivaci 9. Pøipojení 1. Bluetooth 2. Infraèervený 3. GPRS 10. Nastavení pøíslu¹enství 2 1. Headset 2. Handsfree 3. Smyèka 11. Nastavení konfigurace 1. Standardní nast. konfigurace 2. Aktiv. stand. nast. ve v¹ech aplikac. 3. Preferovaný pøístupový bod 4. Osobní nastavení konfigurace 12. Nastavení zabezpeèení 1. Po¾adavek na PIN kód 2. Slu¾ba blokování hovorù 3. Povolená èísla 4. Uzavøená skupina 5. Úroveò zabezpeèení 6. Pøístupové kódy 7. Pou¾ívaný kód 13. Obnovit standardní nastavení Galerie 1. Nahrávky 2. Tóny 3. Témata 4. Grafika 5. Obrázky 1. Podrobnìj¹í informace získáte u operátora sítì nebo poskytovatele slu¾by. 2. Toto menu je zobrazeno jen v pøípadì, ¾e telefon je nebo byl pøipojen ke kompatibilnímu pøíslu¹enství. 42

43 Média 1. Záznamník Push to talk 1 1. Zapnout PTT 2. Pøijaté zpìtné vol. 3. Seznam skupin 4. Seznam kontaktù 5. Pøidat skupinu 6. Nastavení PTT 7. Nas. konfigurace 8. Web Organizér 1. Budík 1. Èas signalizace 2. Opakovaná signalizace 3. Tón signalizace 2. Kalendáø 3. Úkoly 4. Poznámky 5. Penì¾enka 6. Synchronizace Aplikace 1. Hry 1. Zvolit hru 2. Sta¾ení her 3. Pamì» 4. Nastavení aplik. 2. Sbírka 1. Zvolte aplikaci 2. Sta¾ení aplikací 3. Pamì» 3. Extra 1. Kalkulaèka 2. Odpoèítáv. mìøiè 3. Stopky Web 1. Nokia.com 2. Domù 3. Zálo¾ky 4. Odkazy pro sta¾. 1. Stahování tónù 2. Stahování grafiky 3. Sta¾ení her 4. Stahování videa 5. Sta¾ení tématu 6. Sta¾ení aplikací 43

44 5. Posl. web. adr. 6. Pøijaté slu¾by 7. Nastavení 1. Nastavení konfigurace 2. Nastavení vzhledu 3. Nastavení zabezpeèení 4. Nastavení pro pøijaté slu¾by 8. Jdi na adresu 9. Vymazat pamì» Slu¾by SIM 1 1. Tato funkce je zobrazena pouze v pøípadì, ¾e ji podporuje SIM karta. Název a obsah menu se mù¾e li¹it v závislosti na SIM kartì. 44

45 5. Funkce menu Zprávy Slu¾by zpráv je mo¾né pou¾ít pouze jsou-li podporovány sítí nebo provozovatelem slu¾eb a máte je objednány. Je rovnì¾ nutné mít ulo¾ena po¾adovaná nastavení. Chcete-li nastavit velikost písma pro ètení a psaní zpráv, stisknìte Menu, zvolte Zprávy, Nastavení zpráv, Jiná nastavení a Velikost písma. Poznámka: Pøi odeslání zpráv se na displeji telefonu mohou zobrazit slova Zpráva odeslána. Tím je indikováno, ¾e zpráva byla odeslána pøístrojem na èíslo støediska zpráv naprogramované ve va¹em pøístroji. Neznamená to, ¾e zpráva byla pøijata zamý¹leným pøíjemcem. Podrobnìj¹í informace o slu¾bách zpráv získáte u provozovatele slu¾eb. Pøijímat a zobrazovat zprávy mohou pouze pøístroje, které umo¾òují kompatibilní funkci zpráv. Vzhled zprávy se mù¾e li¹it v závislosti na pøijímacím pøístroji. Dùle¾ité: Pøi otevírání zpráv buïte obezøetní. Zprávy mohou obsahovat ¹kodlivý software nebo mohou být jinak ¹kodlivé pro vá¹ pøístroj nebo PC. Textové zprávy (SMS) Prostøednictvím SMS (Short Message Service) mù¾e tento telefon posílat a pøijímat vícedílné zprávy, které jsou tvoøeny z nìkolika normálních textových zpráv (sí»ová slu¾ba). Úètovaná cena mù¾e záviset na poètu normálních zpráv, které jsou potøeba pro odeslání vícedílné zprávy. 45

46 Ne¾ mù¾ete odeslat zprávu, musíte ulo¾it nìkterá nastavení zpráv. Viz Nastavení pro textové zprávy a zprávy SMS na stranì 64. Mù¾ete rovnì¾ odesílat a pøijímat textové zprávy, které obsahují obrázky. Obrázková zpráva mù¾e být rovnì¾ formou vícedílné zprávy. Funkce textových zpráv pou¾ívá sdílenou pamì», viz Sdílená pamì» na stranì 15. Psaní a odesílání zpráv Tento pøístroj podporuje odesílání textových zpráv, které obsahují vìt¹í poèet znakù ne¾ je limit jedné zprávy. Del¹í zprávy budou odeslány jako série dvou nebo více zpráv. Tato slu¾ba bude zpoplatnìna odpovídajícím zpùsobem. Znaky pou¾ívající akcenty nebo jiné znaèky a znaky nìkterých jazykù (napøíklad èín¹tina) vy¾adují více místa, co¾ sni¾uje limit znakù které je do jedné zprávy mo¾né napsat. 1. Stisknìte Menu, zvolte Zprávy, Vytvoøit zprávu a Textová zpráva. 2. Napi¹te zprávu. Viz Psaní textu na stranì 34. Informace o vlo¾ení textové nebo obrázkové ¹ablony do zprávy, viz ablony na stranì Pro odeslání zprávy stisknìte Poslat nebo. Je-li menu Ulo¾it odeslané zprávy nastaveno na Ano, budou odeslané zprávy ulo¾eny do slo¾ky Odeslané polo¾ky. Viz Nastavení pro textové zprávy a zprávy SMS na stranì 64. Textové zprávy jsou indikovány ikonou. 4. Zadejte tel. èíslo pøíjemce nebo jej vyhledejte v seznamu Kontakty. Stisknutím OK zprávu ode¹lete. Volby pro odesílání zprávy Po napsání zprávy stisknìte Volby a zvolte Volby odeslání. Volbou Více pøíjemcù mù¾ete odeslat zprávu nìkolika pøíjemcùm. Volbou Odesl. jako mù¾ete 46

47 zprávu poslat jako SMS (sí»ová slu¾ba). Volbou Profil posílání mù¾ete pro odeslání zprávy pou¾ít pøedem nadefinovaný profil zprávy. Informace o definování profilu zprávy, viz Nastavení pro textové zprávy a zprávy SMS na stranì 64. Zobrazení zprávy SMS nebo SMS a odpovìï na zprávu SMS nebo SMS Po pøijmutí zprávy se na displeji zobrazí indikátor spolu s textem Pøijaté zprávy: a poètem nových zpráv. Blikající ikona indikuje, ¾e je pamì» pro zprávy zaplnìna. Pøed pøijímáním nové zprávy odstraòte nìkteré star¹í zprávy ze slo¾ky Pøijaté. 1. Stisknutím Ukázat novou zprávu okam¾itì zobrazíte nebo po stisknutí Odejít mù¾ete zprávu zobrazit pozdìji. Je-li pøijato více zpráv, zvolte po¾adovanou zprávu. Neotevøená textová zpráva nebo SMS je indikována ikonou. 2. Pøi ètení zprávy stisknìte Volby. Mù¾ete zvolit jednu z dostupných voleb, napø. vymazat, poslat dál nebo upravit zobrazenou zprávu jako textovou zprávu nebo jako SMS , pøejmenovat èi pøesunout zprávu do jiné slo¾ky. Chcete-li text zaèátku zprávy pøekopírovat do kalendáøe, kde bude nastaven jako upozornìní pro aktuální den, zvolte Kopie do kalen.. Volbou Detaily zprávy zobrazíte, je-li k dispozici, jméno a tel. èíslo odesílatele, pou¾ité støedisko slu¾eb a datum a èas pøíjmu. Chcete-li pou¾ít dal¹í tel. èísla, adresy el. po¹ty nebo internetové adresy ze zprávy, zvolte Pou¾ít detail. Pøi zobrazování obrázkové zprávy mù¾ete zvolením Ulo¾it obrázek ulo¾it obrázek do slo¾ky ablony. 47

48 3. Chcete-li odpovìdìt na zprávu, stisknìte Odpovìdìt a napi¹te odpovìï. Pøi odpovídání na zprávu SMS nejprve potvrïte nebo upravte adresu el. po¹ty a pøedmìt. Poté napi¹te svou odpovìï. 4. Chcete-li odeslat zprávu, stisknìte Poslat. Po stisknutí OK bude zpráva odeslána na zobrazené èíslo. Slo¾ky Pøijaté a Poslané zprávy Telefon ukládá pøijaté textové a multimediální zprávy do slo¾ky Pøijaté. Je-li aktivní ukládání, jsou odeslané textové zprávy ukládány do slo¾ky Poslané zprávy, viz Nastavení pro textové zprávy a zprávy SMS na stranì 64. ablony Telefon obsahuje textové ¹ablony indikované ikonou a obrázkové ¹ablony indikované ikonou. Chcete-li otevøít seznam ¹ablon, stisknìte Menu a zvolte Zprávy, Ulo¾ené polo¾ky, Textové zprávy a ablony. Chcete-li do psané zprávy SMS vlo¾it textovou ¹ablonu, stisknìte Volby. Zvolte Pou¾ít ¹ablonu a zvolte ¹ablonu, kterou chcete pou¾ít. Chcete-li do psané textové zprávy vlo¾it obrázek, stisknìte Volby. Zvolte Vlo¾it obrázek a zvolte obrázek, který chcete zobrazit. Pro vlo¾ení obrázku do zprávy stisknìte Vlo¾it. Indikátor v záhlaví zprávy indikuje, ¾e byl pøipojen obrázek. Poèet znakù, které mù¾ete vlo¾it do zprávy, závisí na velikosti obrázku. Pro zobrazení textu i s obrázkem je¹tì pøed odesláním zprávy stisknìte Volby a zvolte Náhled. 48

49 Slo¾ka Ulo¾ené polo¾ky a Mé slo¾ky Pro lep¹í organizování va¹ich zpráv mù¾ete nìkteré zprávy pøesunout do slo¾ky Ulo¾ené polo¾ky. Pøípadnì mù¾ete pro zprávy vytvoøit vlastní slo¾ky. Pøi ètení zpráv stisknìte Volby. Zvolte Pøesunout, vyhledejte slo¾ku, do které chcete pøesunout zprávy, a stisknìte Zvolit. Pro pøidání nebo vymazání slo¾ky stisknìte Menu a zvolte Zprávy, Ulo¾ené polo¾ky, Textové zprávy a Mé slo¾ky. Chcete-li pøidat slo¾ku, pokud jste dosud ¾ádnou neulo¾ili, stisknìte Pøidat. Jinak stisknìte Volby a zvolte Pøidat slo¾ku. Pro vymazání slo¾ky vyhledejte po¾adovanou slo¾ku, stisknìte Volby a zvolte Odstranit slo¾ku. Multimediální zprávy (MMS) Multimediální zpráva mù¾e obsahovat text, zvuk a obrázek nebo videoklip. Telefon podporuje multimediální zprávy o velikosti a¾ 100 KB. Pokud zpráva obsahuje obrázek, telefon jej upraví pro rozmìry displeje. Bezdrátová sí» mù¾e omezit velikost zpráv MMS. Pokud vlo¾ený obrázek pøekroèí limit, pøístroj jej mù¾e zmen¹it, aby jej bylo mo¾né ve zprávì MMS odeslat. Funkce multimediálních zpráv pou¾ívá sdílenou pamì», viz Sdílená pamì» na stranì 15. Je-li menu Povolit pøíjem multimédií nastaveno na Ano nebo V domácí síti, mù¾e vám být operátorem nebo provozovatelem slu¾by úètována ka¾dá pøijatá zpráva. Výchozí nastavení pøíjmu multimediálních zpráv je zapnuté. Viz Nastavení pro multimediální zprávy na stranì

50 Multimediální zprávy podporují následující formáty: Obrázky: JPEG, GIF, WBMP, BMP a PNG. Zvuky: Scalable Polyphonic MIDI (SP-MIDI), audio AMR a monofonní vyzvánìcí tóny. Videoklipy ve formátu 3GP s rozli¹ením SubQCIF a QCIF a audiem AMR. Telefon nemusí podporovat v¹echny variace zmiòovaných formátù souborù. Pokud je vám doruèena zpráva, které obsahuje nepodporované elementy, mohou být nahrazeny názvem souboru spolu s textem Formát objektu nepodporován. Upozoròujeme, ¾e multimediální zprávy nelze pøijímat, pokud provádíte hovor, je spu¹tìna hra nebo jiná Java aplikace. Proto¾e pøi pøíjmu multimediálních zpráv mù¾e dojít z rùzných dùvodù k chybì, nespoléhejte na nì zejména v naléhavých pøípadech. Psaní a odeslání multimediální zprávy Informace o nastavení multimediálních zpráv, viz Nastavení pro multimediální zprávy na stranì 64. Informace o dostupnosti a objednání slu¾by multimediálních zpráv získáte u operátora sítì nebo provozovatele slu¾by. Ochrana autorských práv mù¾e znemo¾nit kopírování, upravování, pøená¹ení nebo posílání dál nìkterých obrázkù, vyzvánìcích tónù a dal¹ího obsahu. 1. Stisknìte Menu, zvolte Zprávy, Vytvoøit zprávu a Multimediální zpr.. 2. Napi¹te zprávu. Viz Psaní textu na stranì 34. Chcete-li do zprávy vlo¾it soubor, stisknìte Volby, zvolte Vlo¾it a vyberte po¾adovanou volbu z Galerie, nebo zvolte Kalend. pozn. èi Vizitka. 50

51 Abyste pøesunuli text ve zprávì nahoru nebo dolù, stisknìte Volby a zvolte Text nahoøe nebo Text dole. Tento telefon podporuje odesílání a pøijímání multimediálních zpráv, které obsahují nìkolik stránek ("snímky prezentace"). Chcete-li do zprávy vlo¾it nový snímek, stisknìte Volby, zvolte Vlo¾it a Snímek. Ka¾dý snímek mù¾e obsahovat text, jeden obrázek a jeden zvukový klip. Obsahuje-li zpráva nìkolik snímkù, mù¾ete otevøít po¾adovaný stisknutím Volby a zvolením Pøedchozí snímek, Dal¹í snímek nebo Seznam snímkù. Chcete-li nastavit interval mezi snímky, stisknìte Èasování snímku. K dispozici mohou být rovnì¾ následující mo¾nosti: Odstranit pro odstranìní obrázku, snímku nebo zvukového klipu ze zprávy, Náhled nebo Ulo¾it zprávu. Pod polo¾kou Dal¹í volby mohou být k dispozici následující volby: Vlo¾it kontakt, Vlo¾it èíslo, Detaily zprávy a Upravit pøedmìt. 3. Chcete-li odeslat zprávu, stisknìte Poslat a zvolte Telefonní èíslo, ová adresa nebo Mnoho. 4. Zadejte tel. èíslo nebo adresu el. po¹ty pøíjemce, nebo po¾adovaný údaj vyhledejte v seznamu Kontakty. V prùbìhu odesílání multimediální zprávy je zobrazen indikátor. Ostatní funkce telefonu mù¾ete normálnì pou¾ívat. Dojde-li v prùbìhu odesílání zprávy k pøeru¹ení pøenosu, telefon se pokusí o nové odeslání za nìkolik minut. Pokud se pokus o odeslání nezdaøí, zpráva zùstane ve slo¾ce Odesílané, odkud se ji mù¾ete pokusit odeslat pozdìji. 51

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování Share Online 2.0 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS Nokia N76-1 Začínáme 9254321, 2. vydání CS Tlaèítka a èásti pøístroje (na krytu a pøi otevøeném pøístroji) Dále jen Nokia N76. 1 Pravé tlaèítko na krytu 2 Støední tlaèítko 3 Levé tlaèítko na krytu 4 Druhý

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6020. 9236482 3. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6020. 9236482 3. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6020 9236482 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-30 shoduje s ustanoveními následující

Více

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt HS-20 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6230i. 9236595 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6230i. 9236595 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6230i 9236595 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-72 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6021. 9237290 3. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6021. 9237290 3. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6021 9237290 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-94 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 7260. 9231783 3. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 7260. 9231783 3. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 7260 9231783 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-17 shoduje s ustanoveními následující

Více

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation 9242900 Vydání 1 CS Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation Seznam zkratek Seznam zkratek Dále jsou uvedeny nìkteré klávesové zkratky, které jsou

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3220. 9233115 3. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3220. 9233115 3. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3220 9233115 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-37 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka 9353967 Issue 2

U¾ivatelská pøíruèka 9353967 Issue 2 Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9353967 Issue

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6103. 9245725 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6103. 9245725 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6103 9245725 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM- 161 shoduje s ustanoveními následující

Více

Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka. 9354812 3. vydání

Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka. 9354812 3. vydání Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka 9354812 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt LPS-4 shoduje

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9355220 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka. 9355220 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka 9355220 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-9 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9237225 3. vydání CS

U¾ivatelská pøíruèka. 9237225 3. vydání CS U¾ivatelská pøíruèka 9237225 3. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-13 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

Stereofonní headset Nokia WH-700 9206936/1

Stereofonní headset Nokia WH-700 9206936/1 Stereofonní headset Nokia WH-700 7 9206936/1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobkù

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3230. 9234642 1. vydání CS

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3230. 9234642 1. vydání CS U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3230 9234642 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM- 51 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka k telefonu Nokia 5500 Sport

U¾ivatelská pøíruèka k telefonu Nokia 5500 Sport U¾ivatelská pøíruèka k telefonu Nokia 5500 Sport 9248519 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-86 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími

Více

Nokia 500 Navigace do auta Struèná pøíruèka

Nokia 500 Navigace do auta Struèná pøíruèka Nokia 500 Navigace do auta Struèná pøíruèka 9205371 3. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek PD-14 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3250. 9244360 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3250. 9244360 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3250 9244360 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-38 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600. 9239860 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600. 9239860 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600 9239860 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-64 shoduje s ustanoveními následující

Více

U IVATELSKÁ PØÍRUÈKA

U IVATELSKÁ PØÍRUÈKA U IVATELSKÁ PØÍRUÈKA My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e výrobek RH-29 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice R&TTE

Více

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 B 1 D C E A 2.0 vydání A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia

Více

Instalaèní pøíruèka programu PC Suite. CS 9356477 Issue 1

Instalaèní pøíruèka programu PC Suite. CS 9356477 Issue 1 Instalaèní pøíruèka programu PC Suite CS 9356477 Issue 1 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v

Více

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2 Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Vydání 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 slou¾í k souèasnému nabíjení baterií a¾ pìti kompatibilních zaøízení.

Více

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Analogový terminál Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Jak pou½ívat tuto u½ivatelskou pøíruèku? +RZ Klávesnice Èíselná klávesnice. Specifické tlaèítko èíselné klávesnice. Další pou½ívané

Více

Zaèínáme Nokia N82 Model: N82-1 1. vydání CS

Zaèínáme Nokia N82 Model: N82-1 1. vydání CS Zaèínáme Model: N82-1 Nokia N82 1. vydání CS Tlaèítka a èásti (zepøedu) Èíslo modelu: Nokia N82-1. Dále jen Nokia N82. 1 Vypínaè 2 Audiovizuální konektor Nokia (3,5mm) pro kompatibilní headsety, sluchátka

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 8800 Arte

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 8800 Arte U¾ivatelská pøíruèka Nokia 8800 Arte 9205314 1. vydání CS 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e se výrobek RM-233 shoduje se základními po¾adavky a dal¹ími dùle¾itými

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9311998 1. vydání CS

U¾ivatelská pøíruèka. 9311998 1. vydání CS U¾ivatelská pøíruèka 9311998 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e výrobek RH-51 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 6212 CLASSIC http://cs.yourpdfguides.com/dref/822304

Vaše uživatelský manuál NOKIA 6212 CLASSIC http://cs.yourpdfguides.com/dref/822304 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6212 classic (NFC)

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6212 classic (NFC) U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6212 classic (NFC) 9208866 1. vydání CS 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-396 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

Nokia 6120 classic Nokia 6121 classic U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 6120 classic Nokia 6121 classic U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6120 classic Nokia 6121 classic U¾ivatelská pøíruèka 3. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-243 nebo RM-308 je ve shodì se základními po¾adavky a

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA N80 INTERNET EDITION http://cs.yourpdfguides.com/dref/2452047

Vaše uživatelský manuál NOKIA N80 INTERNET EDITION http://cs.yourpdfguides.com/dref/2452047 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NOKIA N80 INTERNET EDITION. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Obsah. Plocha... 31 Správa skupin...32

Obsah. Plocha... 31 Správa skupin...32 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-12 shoduje s ustanoveními následující smìrnice: 1999/5/EC. Kopii Prohlá¹ení o shodì naleznete

Více

Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 9212429/2

Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 9212429/2 Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212429/2 2008-2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Se zálo¾ním zdrojem Nokia DC-11/ DC-11K (dále jen DC-11) mù¾ete souèasnì nabíjet baterie dvou kompatibilních

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA N95-1 http://cs.yourpdfguides.com/dref/827896

Vaše uživatelský manuál NOKIA N95-1 http://cs.yourpdfguides.com/dref/827896 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

U¾ivatelská pøíruèka k bezdrátovému modulu GPS Nokia LD-3W 9246491/1

U¾ivatelská pøíruèka k bezdrátovému modulu GPS Nokia LD-3W 9246491/1 U¾ivatelská pøíruèka k bezdrátovému modulu GPS Nokia LD-3W 9246491/1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt LD-3W shoduje s ustanoveními

Více

Nokia 5320 XpressMusic U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 5320 XpressMusic U¾ivatelská pøíruèka Nokia 5320 XpressMusic U¾ivatelská pøíruèka 9209315 2. vydání, CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-409 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

Uživatelská příručka. Nokia N76-1

Uživatelská příručka. Nokia N76-1 Uživatelská příručka Nokia N76-1 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-135 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES.

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Uživatelská příručka. Nokia N77-1

Uživatelská příručka. Nokia N77-1 Uživatelská příručka Nokia N77-1 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-194 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES.

Více

U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji Nokia 6220 classic

U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji Nokia 6220 classic U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji Nokia 6220 classic 9207938 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌNOKIA NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-328 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

1. vydání CS, 9251974

1. vydání CS, 9251974 Nokia N95-1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-159 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení

Více

Bezdrátová klávesnice Nokia (SU-8W) U¾ivatelská pøíruèka

Bezdrátová klávesnice Nokia (SU-8W) U¾ivatelská pøíruèka Bezdrátová klávesnice Nokia (SU-8W) U¾ivatelská pøíruèka PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt SU-8W shoduje sustanoveními následující

Více

Ve¹keré zmìny nebo modifikace, které nejsou výslovnì schváleny spoleèností Nokia, mohou zpùsobit ztrátu oprávnìní k u¾ívání tohoto zaøízení.

Ve¹keré zmìny nebo modifikace, které nejsou výslovnì schváleny spoleèností Nokia, mohou zpùsobit ztrátu oprávnìní k u¾ívání tohoto zaøízení. Nokia N92-1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-100 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení o

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro Mobilní TV pøijímaè Nokia

U¾ivatelská pøíruèka pro Mobilní TV pøijímaè Nokia U¾ivatelská pøíruèka pro Mobilní TV pøijímaè Nokia 9207220 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek SU-33W je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

U¾ivatelská pøíruèka k zaøízení SU-2 Image Viewer. 9355896 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka k zaøízení SU-2 Image Viewer. 9355896 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka k zaøízení SU-2 Image Viewer 9355896 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt SU-2 shoduje s ustanoveními

Více

Multimediální sada do auta Nokia CK-20W U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Multimediální sada do auta Nokia CK-20W U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Multimediální sada do auta Nokia CK-20W U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9245865 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-20 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

Sada do vozu CK-7W U¾ivatelská pøíruèka Instalaèní pøíruèka

Sada do vozu CK-7W U¾ivatelská pøíruèka Instalaèní pøíruèka Sada do vozu CK-7W U¾ivatelská pøíruèka Instalaèní pøíruèka 9310693 5. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-5 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími

Více

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-133 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení

Více

Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka 4. vydání 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-122 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro kryt Nokia Xpress-on GPS pro telefon Nokia 5140. 9231667 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka pro kryt Nokia Xpress-on GPS pro telefon Nokia 5140. 9231667 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka pro kryt Nokia Xpress-on GPS pro telefon Nokia 5140 9231667 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA N93I-1 http://cs.yourpdfguides.com/dref/827743

Vaše uživatelský manuál NOKIA N93I-1 http://cs.yourpdfguides.com/dref/827743 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9357312 Issue 4

U¾ivatelská pøíruèka. 9357312 Issue 4 9357312 Issue 4 U¾ivatelská pøíruèka Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.)

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA N81 8GB http://cs.yourpdfguides.com/dref/826747

Vaše uživatelský manuál NOKIA N81 8GB http://cs.yourpdfguides.com/dref/826747 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Dal¹í aplikace. Nokia N92-1

Dal¹í aplikace. Nokia N92-1 Dal¹í aplikace Nokia N92-1 DOPLÒKOVÉ APLIKACE K PØÍSTROJI NOKIA N92 V pamìti pøístroje a na disku CD-ROM dodaném s pøístrojem najdete dal¹í aplikace od spoleènosti Nokia i jiných výrobcù. Obsah a dostupnost

Více

Nokia 500 Navigace do auta U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 500 Navigace do auta U¾ivatelská pøíruèka Nokia 500 Navigace do auta U¾ivatelská pøíruèka 9206144 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek PD-14 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

Push to talk. 1. vydání

Push to talk. 1. vydání Push to talk 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je

Více

Nastavení telefonu Nokia C2-01

Nastavení telefonu Nokia C2-01 Nastavení telefonu Nokia C2-01 Telefon Nokia C2-01, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 2.0. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

Ericsson GA628. Mobilní telefon pro provoz v síti GSM

Ericsson GA628. Mobilní telefon pro provoz v síti GSM Ericsson GA628 Mobilní telefon pro provoz v síti GSM U ivatelská pøíruèka CS Druhé vydání (kvìten 1997) Tuto pøíruèku vydává spoleènost Ericsson Mobile Communications AB bez záruky. Zdokonalení a zmìny

Více

Začínáme. 9247675, 2. vydání CS. Nokia N73-1

Začínáme. 9247675, 2. vydání CS. Nokia N73-1 Začínáme 9247675, 2. vydání CS Nokia N73-1 Tlačítka a části (vpředu a na straně) Číslo modelu: Nokia N73-1. 2 Dále jen Nokia N73. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Světelné čidlo Druhý fotoaparát s nižším rozlišením

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Tablet Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Nastavení telefonu Nokia 700

Nastavení telefonu Nokia 700 Nastavení telefonu Nokia 700 Telefon Nokia 700, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Nastavení telefonu Samsung S5610

Nastavení telefonu Samsung S5610 Nastavení telefonu Samsung S5610 Telefon Samsung S5610, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

Nastavení telefonu Samsung S5230 Star

Nastavení telefonu Samsung S5230 Star Nastavení telefonu Samsung S5230 Star Telefon Samsung S5230 Star, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 31 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Telefon Sony Ericsson Xperia Arc S, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

Nastavení telefonu Sony Xperia L

Nastavení telefonu Sony Xperia L Nastavení telefonu Sony Xperia L Telefon Sony Xperia L, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 33 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Seznámení s produktem

Seznámení s produktem Seznámení s produktem Nokia, Nokia Connecting People a Navi Bars jsou registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované produkty a názvy společností mohou být ochrannými známkami

Více

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY OBSAH 4 Instalace a bezpeènost 6 Na první pohled Èelní panel televizoru Zadní strana televizoru Dálkový ovladaè 8 Pøipojení a pøíprava Pøipojení antény

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu - změna

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Doplòkové aplikace pro pøístroj Nokia E50 9250659 1. VYDÁNÍ CS

Doplòkové aplikace pro pøístroj Nokia E50 9250659 1. VYDÁNÍ CS Nokia for Business Doplòkové aplikace pro pøístroj Nokia E50 9250659 1. VYDÁNÍ CS DOPLÒKOVÉ APLIKACE K PØÍSTROJI NOKIA V pamìti pøístroje, na disku CD-ROM nebo pamì»ové kartì dodané s pøístrojem a na internetu

Více