Otázky pro písemnou část přijímací zkoušky z biologie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Otázky pro písemnou část přijímací zkoušky z biologie"

Transkript

1 Otázky pro písemnou část přijímací zkoušky z biologie Varianta 2014 Označení skupiny: Číslo uchazeče: Poznámky k řešení testu: Doba řešení: 90 min Správná je jen 1 odpověď, která je hodnocena 1 bodem; za nesprávnou odpověď je 0 bodů (nepřidělují se mínus-body). Odpověď zakřížkujte podle vzoru propiskou nebo perem (nepoužívejte tužku). U doplňovacích otázek správný údaj doplníte čitelně do vytečkované oblasti. Nejednoznačný nebo nečitelný zápis odpovědi bude považován za chybné řešení. 1. Zakladatelem biologického binomického názvosloví je : a) Ch. Darwin b) J.G.Mendel c) C. von Linné d) M. Calvin e) K. Lorenz 2. Za první živé soustavy v procesu evoluční abiogeneze se považují : a) koacerváty b) eubakterie c) eobionti d) archebakterie e) eukaryota 3. Prokaryotní buňky se zásadně odlišují od buněk eukaryotních tím, že : a) mají dobře vyvinutu karyomembránu, jsou velké a mají rozmanité vnitřní struktury vytvářející organely b) jim schází karyomembrána, jsou relativně malé a vykazují jednoduchou vnitřní stavbu (mají málo typů organel) c) se množí výhradně mitózami a meiózami d) nacházejí se ve většině známých organizmů 4. Mezi obecné vlastnosti organismů nepatří : a) buněčná stavba b) rozmnožování c) dědičnost a proměnlivost d) pohyb z místa na místo e) metabolismus f) chemické složení z biogenních prvků 5. Jestliže se buňka dostane do prostředí hypotonického, nastává : a) plazmolýza b) deplazmolýza c) fotolýza d) hydrolýza e) glykolýza 6. Pletivo kolenchym se vyznačuje : a) silně a pravidelně ztlustlými stěnami buněčnými b) výrazně protaženými buňkami s tenkými stěnami buněčnými c) nepravidelně zesílenými stěnami buněčnými d) tenkostěnnými buňkami a velikými mezibuněčnými prostory (intercelulárami) 7. Metafáze mitózy je charakteristická tím, že : a) zaniká karyomembrána a jaderná hmota se seskupuje v chromozómy b) chromozómy se tahem vláken dělícího vřeténka přemisťují k pólům buňky c) chromozómy se seřazují do ekvatoriální roviny v buňce d) z dceřinných chromozómů vznikají 2 nová diploidní jádra a nastává cytokineze

2 8. Do mitochondrií vstupuje : a) kyslík, glukóza, P a ADP, vystupuje oxid uhličitý, voda a ATP b) oxid uhličitý, voda a ATP, vystupuje kyslík a glukóza c) glukóza, P a ATP, vystupuje kyslík, oxid uhličitý a metan 9. Oční sítnice patří mezi tkáně : a) nervové b) pojivové c) svalové d) trofické e) atrofované f) vazivové 10. Splynutím hyf primárních mycélií stopkovýtrusých hub vzniká sekundární mycelium, jehož buňky obsahují : a) 1 diploidní jádro b) 2 haploidní jádra c) 3-5 diploidních jader d) 1 jádro haploidní 11. Konjugace je typický proces související s rozmnožováním : a) všech prvoků b) kořenonožců c) nálevníků a bičíkovců d) nálevníků e) kroužkovců 12. Vylučovacím orgánem štírů, pavouků, roztočů a vzdušnicovců jsou : a) vzdušnice b) Malphigické žlázy (trubice) c) protonefridie d) plaménkové buňky 13. V životním cyklu mechorostů převládá: a) gametofyt nad sporofytem b) kaluoid nad rhizoidem c) sporofyt nad gametofytem 14. Oplození u krytosemenných rostlin nastává : a) splynutím jádra oosféry s jádrem spermatické buňky a zároveň jádra zárodečného vaku s druhou spermatickou buňkou (oplození je dvojité) b) splynutím oosféry s 2 spermatickými buňkami (proto je oplození dvojité) c) splynutím jader 2 spermatických buněk se všemi jádry zralého zárodečného vaku (je proto mnohonásobné) d) splynutím obou spermatických jader s centrálním jádrem zralého zárodečného vaku (je proto dvojité až trojité) 15. Po oplození vajíčka nastává u živočichů jeho rýhování probíhající v těchto stadiích: a) gastrula gemula blastula... b) ektoblast endoblast mezoblast... c) blastula gastrula morula... d) morula blastula gastrula Které z uvedených tvrzení je správné? a) střevíčník pantoflíček patří do č. Orchidaceae a není u nás zákonem chráněným druhem b) koniklec velkokvětý patří do č. Orchidaceae a je zákonem chráněným druhem c) vstavač kukačka patří do č. Orchidaceae a je u nás zákonem chráněným druhem 17. Tepny v krevním oběhu savců (včetně člověka) jsou cévy, které vedou: a) výhradně okysličenou krev po celém těle b) krev ze srdce do krevního oběhu c) pouze odkysličenou krev d) krev směrem do srdce 18. Které z uvedených tvrzení není správné : a) do řádu sov patří kalous ušatý; jedná se o zákonem chráněný druh b) do řádu sovy patří zákonem chráněná káně lesní c) ještěrka zelená patří do tř. plazů; je u nás zákonem chráněná d) čolek karpatský patří do tř. obojživelníků; je u nás zákonem chráněným druhem

3 19. Podle Darwinovy evoluční teorie je základní jednotkou evoluce skupina organismů tvořící : a) třídu b) řád c) čeleď d) druh e) rasu 20. Označte druh houby jejíž plodnice obsahuje životu nebezpečné toxiny: a) muchomůrka růžovka b) muchomůrka zelená c) klouzek sličný d) křemenáč osikový e) křemílek nejedlý 21. Brachyblasty jsou metamorfované (modifikované) : a) kořeny tulipánu b) listy sukulentů c) stonky některých dřevin d) jehlice modřínu 22. Druhý úsek tenkého střeva za žaludkem tvoří u člověka: a) esovitá smyčka b) dvanáctník c) lačník d) kyčelník e) červovitý přívěsek 23. Kopinatec plžovitý a člověk mají nervovou soustavu, která představuje typ: a) trubicovitý b) difusní c) gangliový d) žebříčkovitý e) necentralizovaný 24. Buňky, které chrání a vyživují neurony, jsou : a) neuroganglie b) axony c) dendrity d) myofibrily e) neuroglie 25. V těle cévnatých rostlin se podílejí na rozvádění roztoků výraznou měrou cévní svazky. Radiální (paprsčité) svazky cévní se vyskytují výhradně v : a) listech b) kořenech c) stoncích d) lístcích květních obalů e) plodech 26. Vrána obecná patří do řádu : a) pěvci b) dravci c) měkkozobí d) trubkonosí e) veslonozí f) sovy 27. Mrkev obecná setá náleží do čeledi : a) pryskyřníkovité b) miříkovité c) krtičníkovité d) lilkovité e) hvězdicovité 28. Trávení bílkovin v žaludku člověka probíhá : a) účinkem pepsinu v prostředí silně zásaditém, které vytváří HCl b) působením pepsinu v silně kyselém prostředí tvořeném NaOH c) činností trypsinu v neutrálním prostředí, které tvoří NaCl d) účinkem pepsinu v silně kyselém prostředí tvořeném HCl 29. Některé taxonomicky vzdálené organismy - většina ryb, paryby (žraloci) a kytovci (savci) mají podobný aerodynamický tvar těla. Během jejich vývoje došlo: a) k rozbíhání (divergenci) znaků vlivem společného vodního prostředí b) ke sbíhání (konvergenci) znaků vlivem stejných nebo podobných životních podmínek c) ke konvergenci znaků následkem různých podmínek jejich životního prostředí d) k divergenci znaků následkem stejných podmínek životního prostředí

4 30. Vyberte správné tvrzení : a) glykogen je zásobní bílkovina, která se ukládá v játrech b) glykogen je zásobní polysacharid, který se nejvíce ukládá v neuronech c) glykogen je heteroglykosid produkovaný jaterními buňkami d) glykogen není zásobní látkou ukládanou v játrech e) glykogen je zásobní polysacharid ukládaný v játrech 31. Aktin a myozin jsou : a) lipidy tvořící biomembránové struktury svalových buněk b) polysacharidy umožňující smrštitelnost svalových buněk c) zásobní bílkoviny svalových buněk d) polypeptidy svalových buněk umožňující jejich smrštitelnost 32. Antihemokoagulační (protisrážlivá) látka v krvi člověka je : a) heparin b) globin c) inzulín d) sacharin e) xantin f) hematit 33. Lidé s krevní skupinou A mají v membráně erytrocytů : a) aglutinogeny A a B a v krevní plazmě nemají aglutininy b) aglutinogen B a v krevní plazmě aglutininy anti-a c) aglutinogen A a v krevní plazmě aglutininy anti-a d) aglutinogen B a v krevní plazmě aglutininy anti-b e) aglutinogen A a v krevní plazmě aglutininy anti-b 34. Je-li genotyp tvořen alelami AA, je organismus v daném znaku: a) dominantní heterozygot b) dominantní homozygot c) recesivní homozygot d) recesivní heterozygot 35. Křížíme-li dominantního homozygota s recesivním homozygotem, pak budou příslušníci F 1 - generace : a) všichni navzájem genotypově stejní b) všichni dominantně homozygotní c) všichni recesivně homozygotní d) homozygoti k heterozygotům v poměru 1:3:1 e) všichni homozygotní 36. V rodině je dcera homozygotně zdravá a její bratr je hemofilik. Genotypy jejich rodičů jsou tyto : a) X h X h x XY b) X h X x X h Y c) XX x X h Y d) X h X x XY e) XX x XY h 37. Vakuolu rostlinné eukaryotní buňky ohraničuje : a) plazmalema b) tonoplast c) karyomembrána d) pelikula e) ektoblast 38. Základní organickou látkou, která je obsažena ve stěně rostlinných buněk cévnatých rostlin, je : a) fruktóza b) galaktóza c) škrob d) lignin e) celulóza f) suberin 39. Vznik druhotného dřeva při sekundárním tloustnutí rostlinných stonků zajišťuje: a) pericykl b) endodermis c) sklerenchym d) felogen e) kambium f) gutace

5 40. Přítomnost radiálních (paprsčitých) svazků cévních v primární stavbě je typická u cévnatých rostlin pro: a) kořeny b) stonky c) listy d) hlízy e) květní obaly f) plody 41. Sítkové buňky (sítkovice) jsou součástí : a) lýkových částí svazků cévních, ve kterých rozvádějí vodu a anorganické látky b) dřevních částí svazků cévních, v nichž rozvádějí organické látky a vodu c) lýkových částí svazků cévních, ve kterých vedou vodu s organickými látkami d) lýkových i dřevních částí svazků cévních, které mechanicky zpevňují 42. Přítomnost škrobu dokazujeme histochemicky: a) jódjódkaliem, které obsahuje jodid draselný, vodu a kyselinu bromovodíkovou b) Lugolovým roztokem nebo-li jódjódkaliem obsahujícím H 2 O, KI a I 2 c) chlórzinkjódem, který se škrobem poskytuje fialové zbarvení d) xanthoproteinovou reakcí 43. Okamžité zvětšení monokulárního mikroskopu je dáno : a) součtem zvětšení okuláru a objektivu b) součinem zvětšení okuláru a objektivu c) podílem zvětšení okuláru a objektivu d) druhou mocninou zvětšení okuláru nebo objektivu 44. Soubor organismů stejného druhu žijících ve stejném čase a prostoru je: a) biom b) ekosystém c) nika d) společenstvo e) populace f) klimax 45. Organismy osídlující stanoviště s trvale nízkými teplotami patří mezi : a) xerofyty b) nitrofyty c) hydrofyty d) termofyty e) aerofyty f) psychrofyty 46. Který z uvedených ekosystémů považujeme za umělý? a) deštný prales b) prales Boubín c) tundra d) smrková monokultura 47. Na eutrofizaci vod se nejvíce podílejí sloučeniny : a) Pb + Hg b) P + N c) Fe + S d) C + N + Fe e) K, Ca, Cu 48. Rozhodněte, co platí : a) jmelí bílé je rostlinný poloparazit b) jmelí bílé je úplný rostlinný parazit c) jmelí bílé vytváří parazitické podhoubí d) jmelí bílé není žádným parazitem 49. Způsob výživy závislý na mykorrhize je : a) heterotrofie b) autotrofie c) mykotrofie d) fototrofie e) geotropismus 50. Karbonylhemoglobin vzniká při: a) vdechování oxidu uhličitého a podporuje přenos kyslíku z plic do tkání b) reakci oxidu uhelnatého s hemoglobinem a blokuje přenos kyslíku c) reakci kyslíku s hemoglobinem a přenáší kyslík do tkání d) rozkladu hemoglobinu v játrech

6 Řešení testu A 1c, 2c, 3b, 4d, 5b, 6c, 7c, 8a, 9a, 10b, 11d, 12b, 13a, 14a, 15d, 16c, 17b, 18b, 19d, 20b, 21c, 22c, 23a, 24e, 25b, 26a, 27b, 28d, 29b, 30e, 31d, 32a, 33e, 34b, 35a, 36d, 37b, 38e, 39e, 40a, 41c, 42b, 43b, 44e, 45f, 46d, 47b, 48a, 49c, 50b Řešení testu A 1c, 2c, 3b, 4d, 5b, 6c, 7c, 8a, 9a, 10b, 11d, 12b, 13a, 14a, 15d, 16c, 17b, 18b, 19d, 20b, 21c, 22c, 23a, 24e, 25b, 26a, 27b, 28d, 29b, 30e, 31d, 32a, 33e, 34b, 35a, 36d, 37b, 38e, 39e, 40a, 41c, 42b, 43b, 44e, 45f, 46d, 47b, 48a, 49c, 50b Řešení testu A 1c, 2c, 3b, 4d, 5b, 6c, 7c, 8a, 9a, 10b, 11d, 12b, 13a, 14a, 15d, 16c, 17b, 18b, 19d, 20b, 21c, 22c, 23a, 24e, 25b, 26a, 27b, 28d, 29b, 30e,

7 31d, 32a, 33e, 34b, 35a, 36d, 37b, 38e, 39e, 40a, 41c, 42b, 43b, 44e, 45f, 46d, 47b, 48a, 49c, 50b

1. Základní biochemické procesy v organismech probíhají: A A) stejně B) odchylně C) výjimečně D) často

1. Základní biochemické procesy v organismech probíhají: A A) stejně B) odchylně C) výjimečně D) často 1. Základní biochemické procesy v organismech probíhají: A A) stejně B) odchylně C) výjimečně D) často 2. Jako metabolismus označujeme: A A) přeměnu látek a energií B) syntézu organických látek C) schopnost

Více

POŽADAVKY K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z BIOLOGIE

POŽADAVKY K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z BIOLOGIE POŽADAVKY K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z BIOLOGIE 1. OBECNÁ BIOLOGIE 1.1. Biologie, biologické vědy : - předmět studia biologie přehled biologických věd metody vědecké práce v biologii významní biologové ( Antony

Více

2.1 2.2. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn!

2.1 2.2. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn! BIOLOGIE DIDAKTICKÝ TEST BIM0D11C0T01 Maximální bodové hodnocení: 100 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 46 úloh. Časový limit pro řešení didaktického

Více

Test z biologie a základů chemie 31. května 2010

Test z biologie a základů chemie 31. května 2010 Test z biologie a základů chemie 31. května 2010 Označení skupiny: Číslo uchazeče: Poznámky k řešení testu: Doba řešení: 90 min Správná je jen 1 odpověď, která je hodnocena 1 bodem; za nesprávnou odpověď

Více

MODERNÍ BIOLOGIE REG. Č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048. Biologie. Přehled učiva a školních výstupů. Předškolní a mimoškolní pedagogika Pedagogické lyceum

MODERNÍ BIOLOGIE REG. Č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048. Biologie. Přehled učiva a školních výstupů. Předškolní a mimoškolní pedagogika Pedagogické lyceum MODERNÍ BIOLOGIE REG. Č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 Biologie Přehled učiva a školních výstupů Předškolní a mimoškolní pedagogika Pedagogické lyceum Autoři: Mgr. Tomáš Hasík, Mgr. Lenka Kořínková, Mgr. Kateřina

Více

BIOLOGIE BII0D11C0T01

BIOLOGIE BII0D11C0T01 BIOLOGIE DIDAKTICKÝ TEST BII0D11C0T01 ILUSTRAČNÍ TEST Maximální bodové hodnocení: 100 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 46 úloh. Časový limit

Více

Maturitní otázky z biologie

Maturitní otázky z biologie Maturitní otázky z biologie 1. subcelulární částice - viry, viroidy, priony ekologie ekosystém 2. archea, prokaryota ekologie populace, společenstva 3. prvoci ekologie organismy a prostředí 4. diblastica

Více

1. VZNIK A VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ, RÝHOVÁNÍ ZYGOTY KOPINATCE, TKÁNĚ

1. VZNIK A VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ, RÝHOVÁNÍ ZYGOTY KOPINATCE, TKÁNĚ 1. VZNIK A VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ, RÝHOVÁNÍ ZYGOTY KOPINATCE, TKÁNĚ 1.1. Živočišná buňka Obecné znaky buňky Definice buňky Buňka ( cellula, cyton) je základní stavební a funkční jednotka všech

Více

Živá příroda. Aby život platil, musí všechny tyto podmínky fungovat současně!!! Organizace živé přírody

Živá příroda. Aby život platil, musí všechny tyto podmínky fungovat současně!!! Organizace živé přírody Živá příroda Charakteristika živé přírody - živá příroda se vyznačuje biologickými vlastnostmi (zákonitostmi) o specifické chemické složení bílkoviny, nukleové kyseliny o schopnost metabolismu přijímají

Více

FYZIOLOGIE ROSTLIN pro lesníky

FYZIOLOGIE ROSTLIN pro lesníky LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA MEDLOVY UNIVERZITY V BRNĚ ÚSTAV EKOLOGIE LESA A CENTRUM VÝZKUMU GLOBÁLNIÍ ZMĚNY AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY V.V.I. FYZIOLOGIE ROSTLIN pro lesníky Michal V. Marek 1. ÚVODEM

Více

Obecná biologie. 10. obec.charakter.org. dráždivost, pohyb, autoregulace, vývoj... strana 12. 12. viry. strana 14-15

Obecná biologie. 10. obec.charakter.org. dráždivost, pohyb, autoregulace, vývoj... strana 12. 12. viry. strana 14-15 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc, Božetěchova 3 Vyučující: Předmět: Obor: Mgr.Ludvík Kašpar Biologie Technické lyceum Ročník: 1. Obecná biologie Obsah: 1. biologie

Více

Studijní program pro 9.ročník ISB

Studijní program pro 9.ročník ISB Výukové cíle obsažené v tomto dokumentu byly vytvořeny na základě osnov IGSCE, které jsou dostupné na www.cie.org.uk. Studijní program pro 9.ročník ISB Verze 1.1 1 Angličtina Čtení Základní dovednosti

Více

kapitoly z biologie člověka

kapitoly z biologie člověka kapitoly z biologie člověka PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf Uk p raha (Cz.1.07/1.3.00/19.0002)

Více

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů Učební materiál vznikl pro výuku žáků Střední školy logistiky a chemie, Olomouc v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů. Autorem

Více

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů Učební materiál vznikl pro výuku žáků Gymnázia Šternberk v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů. Autorem materiálu a všech jeho

Více

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 2008 2009

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 2008 2009 Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ÚSTŘEDNÍ KOMISE BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 2008 2009 43. ročník ŠKOLNÍ KOLO kategorie A, B INFORMACE A POKYNY

Více

MODERNÍ BIOLOGIE REG. Č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048. Přírodopis. Přehled učiva a školních výstupů Gymnázium osmileté nižší stupeň Základní škola

MODERNÍ BIOLOGIE REG. Č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048. Přírodopis. Přehled učiva a školních výstupů Gymnázium osmileté nižší stupeň Základní škola MODERNÍ BIOLOGIE REG. Č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 Přírodopis Přehled učiva a školních výstupů Gymnázium osmileté nižší stupeň Základní škola Autoři: Mgr. Tomáš Hasík, Mgr. Lenka Kořínková, Mgr. Kateřina

Více

A Z PSANÍ LÉKAŘSKÝCH VĚD PRO PŘÍBUZNÉ OBORY VE ZDRAVOTNICTVÍ ISBN 978-80-904541-0-1 978-80-904541-3-2

A Z PSANÍ LÉKAŘSKÝCH VĚD PRO PŘÍBUZNÉ OBORY VE ZDRAVOTNICTVÍ ISBN 978-80-904541-0-1 978-80-904541-3-2 ISBN 978-80-904541-0-1 978-80-904541-3-2 PhDr. MUDr. Richard Olga DOSTÁLOVÁ, Dostálová, Machan, Th.D. CSc. CSc. VYBRANÉ ODBORNÉ KAPITOLY ČTENÍ A PSANÍ Z Z LÉKAŘSKÝCH VĚD VĚD PRO PRO PŘÍBUZNÉ OBORY OBORY

Více

Základy obecné ekologie

Základy obecné ekologie SCHOLA HUMANITAS LITVÍNOV Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí v Litvínově Základy obecné ekologie II Biotické faktory životního prostředí (pro vnitřní potřebu školy) Mgr. Jaromír

Více

Člověk a příroda Přírodopis

Člověk a příroda Přírodopis Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Přírodopis Charakteristika předmětu V předmětu přírodopis je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda - předmětu přírodopis. Vzdělávací

Více

Test k přijímacím zkouškám do navazujícího studia Systematické biologie a ekologie 29.5.2008 8:00

Test k přijímacím zkouškám do navazujícího studia Systematické biologie a ekologie 29.5.2008 8:00 Test k přijímacím zkouškám do navazujícího studia Systematické biologie a ekologie 29.5.2008 8:00 skupina A 1. Vypočítejte hodnotu Morganova čísla a podle této hodnoty stanovte štěpný poměr pro potomstvo

Více

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základy biologie. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základy biologie. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Základy biologie Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Mgr. Viktor Brebera

Více

Biologické a ekologické vzdělávání

Biologické a ekologické vzdělávání Biologické a ekologické vzdělávání 1. ročník Učební obor: kuchař číšník, Kadeřník Vznik a vývoj života na Zemi Vznik života a vývoj organismů je součástí celkového vývoje Země. Země vznikla přibližně před

Více

Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd. 16.6.2011 2. Genetika Mgr. Hana Černá. 5.5.2011 3. Kostra Mgr. Hana Černá

Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd. 16.6.2011 2. Genetika Mgr. Hana Černá. 5.5.2011 3. Kostra Mgr. Hana Černá Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 88 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi Číslo a název šablony klíčové aktivity Třída Šk. rok: 2010/2011 8.A 2012/ 2013 6.B Předmět3

Více

Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k chemii, ale i fyzice a zeměpisu.

Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k chemii, ale i fyzice a zeměpisu. Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie. Integruje část vzdělávacího obsahu předmětu Výchova ke zdraví.

Více

5.12 Biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.12 Biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.12 Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Biologie vychází ze vzdělávacího oboru Přírodopis z RVP ZV a vzdělávacího

Více

Obecná a potravinářská biochemie pro bakalářské studium. doc. Ing. Alexander Čegan, CSc.

Obecná a potravinářská biochemie pro bakalářské studium. doc. Ing. Alexander Čegan, CSc. Obecná a potravinářská biochemie pro bakalářské studium doc. Ing. Alexander Čegan, CSc. RNDr. Lucie Korecká, Ph.D. Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická 2010 Obsah 1. Biochemie historie

Více

Biologické a ekologické vzdělávání

Biologické a ekologické vzdělávání Biologické a ekologické vzdělávání 1. ročník Kuchař číšník, Kadeřník Ing. Šárka Heralová 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG

Více

4. Informační a řídicí systém

4. Informační a řídicí systém 4. Informační a řídicí systém 4.1. Genetický systém 4.1.1. Základy genetiky Základní pojmy Genetický informační systém živého organismu obsahuje stálou informaci předávanou dědičně z rodičů na potomky.

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a příroda Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a příroda Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky zkoumat přírodní fakta a jejich

Více