POSUDEK. dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha - Ruzyně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POSUDEK. dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha - Ruzyně"

Transkript

1 POSUDEK dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Oznamovatel: Letiště Praha, a.s. Zpracovatel posudku: RNDr. Vladimír Ludvík autorizace EIA č. 2081/ENV/11 EKOTEAM Hradec Králové duben 2011

2 POSUDEK dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění Zhotovitel: RNDr. Vladimír Ludvík Ekoteam, Veverkova 1343, Hradec Králové tel.: Autorizace ke zpracování posudku: RNDr. Vladimír Ludvík - autorizace ke zpracování dokumentace a posudku dle zák. č.100/2001 Sb, dle 19 a 24 č. 2081/ENV/11, osvědčení č. 5278/850/OPV/93 Spolupráce: Ing. Jaroslav Kubina vlivy na zdraví - autorizovaná osoba k hodnocení zdravotních rizik expozice hluku - číslo osvědčení 019/04 - osoba způsobilá pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví osvědčení odborné způsobilosti 1/2008 Ing. arch. Michaela Matoušová, autorizovaný architekt problematika územního plánování a ochranných pásem RNDr. Jiří Veselý vlivy na živočichy a na rostliny, na ekosystémy, vlivy na krajinu - autorizovaná osoba pro hodnocení dle 67 (č. autorizace OEKI/1595/05) zák. č. 114/1992 Sb. Ing. Michal Plodek problematika hlukové zátěže Kateřina Seifertová vlivy na ovzduší, metodologie rozptylových studií 2

3 Obsah: I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název záměru Kapacita (rozsah) záměru Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) Obchodní firma oznamovatele IČ oznamovatele Sídlo (bydliště) oznamovatele...14 II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE Úplnost dokumentace Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých metod hodnocení...17 Posouzení základních údajů...17 Posouzení údajů o vstupech...56 Posouzení údajů o výstupech...72 Posouzení údajů o stavu životního prostředí v dotčeném území...76 Posouzení údajů o vlivech záměru na veřejné zdraví a životní prostředí...77 Posouzení komplexní charakteristiky vlivů záměru na životní prostředí Posouzení charakteristiky environmentálních rizik Posouzení použitých metod hodnocení Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících státní hranice 115 III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ K DOKUMENTACI Vypořádání typických připomínek: Stanovení maximální kapacity Problematika ochranného hlukového pásma (OHP) a stanovení limitů území Problematika Posouzení vlivu hluku na veřejné zdraví Prověření dalších variant umístění plánované přistávací a vzletové dráhy, variant přesunu nákladní dopravy a transferové přepravy cestujících na jiné letiště, přeměny stávajícího letiště Praha/Ruzyně na letiště městského typu ve smyslu Směrnice Evropského parlamentu a rady 2002/30 ES Problematika překročení hlukových limitů Posouzení vlivu na území evropsky významných lokalit a ptačích oblastí a zvláště chráněné části přírody Soulad s ÚPD Plnění ekologických limitů z hlediska vlivů hluku Problematika vzniku nového letiště a doporučení WHO Shoda se všemi dotčenými subjekty Počty dotčených obyvatel Vyhodnocení kumulativních vlivů různých druhů dopravy Hodnota nemovitostí

4 14. Riziko havárie letadla Vlivy imisí z leteckého provozu Věta: Limity hluku nejsou stanoveny jako limity znečištění životního prostředí Záměna dráhy při přistání letadel se silničním okruhem Vypořádání vyjádření veřejnosti k doplněné dokumentaci Ing. Libor Hanus Ing. Petr Bezděk, CSc Ing. Lenka Bošková Ing. Petr Hlávka Ing. Marie Hrdinková Ing. Ondřej Imlauf, Lucie Ballová Ing. Jiří Jaroměřský, Ing. Raid Namura, Hana Namurová Ing. Zdeněk Jermář, Ing. Václav Houžvi, Zdenka Loucká, Ludmila Pánková, Iveta Jašúrková, Pavla Kadeřávková, Lucie Vondráčková, Ing. Zdeněk Štěl Ing. Daniel Kopic Ing. Martin Řeháček Ing. Věra Štěpánková Pavel Verner JUDr. Zdeněk Obšnajdr, MUDr. Miroslava Obšnajdrová,, Ing. Irena Kučerová, Ing. David Kučera, Dr. Jiří Rathouský, Ing. Zora Rathouská, Ing. Jiří Rathouský, Bc. Adéla Rathouská, Mgr. Danuše Rathouská, Bc. David Rathouský Leonard a Eva Koneční Mgr. Hana Bartoníčková Miroslav Hodek Aleš Chamrád Miloš Junek Josef Jůza Jiří Maštera Jiří Navrátil Dobroslav Růžička Ladislav Tržil Jiří Vackář Václav Vik, Andrea Viková Petra Barochová Hana Fremerová Eva Pecková Kateřina Svobodová Jana Vackářová M. A. Marcela Vichrová PhDr. Helene Berlet PhDr. Vojtěch Brettl Veřejnost vzor č Veřejnost vzor č Veřejnost vzor č Jiří Veselka, Stanislava Veselková, Jonáš Veselka, Mojmír Veselka

5 Veřejnost + 8 podpisů HPS ESTATES S.R.O Vypořádání vyjádření občanských sdružení k doplněné dokumentaci Kamýcké sdružení pro klidné bydlení O. s. Lichoceves Noutonice O. s. Dejmalka O. s. Meluzína O. s. Nad Drahaňským údolím Ing. Josef Kůrka, Ing. Eva Kůrková O. s. Občané proti hluku a emisím O. s. Občané proti hluku a emisím O. s. občané proti hluku a emisím a O. s. zdravé Lysolaje O. s. Ochrana životního prostředí v Praze 6 - Sedlci s ohledem na dopravní stavby O. s. Osada Sadová O. s. Padesátník O. s. přátel Hendlova dvora O. s. přátel Hendlova dvora O. s. přátel Hendlova dvora O. s. Pro přijatelné řešení silničního okruhu na severozápadě Prahy O. s. pro Ďáblice O. s. Suchdol sobě O. s. VIA AGNA Občanské sdružení Za kvalitní bydlení v Horoměřicích O. s. Za naši přírodu O.s. Zdravé Lysolaje Společenství pro dům Holubí Společenství vlastníků jednotek objektu Nad Vltavským údolím Vypořádání vyjádření samostatných územně správních jednotek k doplněné dokumentaci Hlavní město Praha Městská část Praha Městská část Praha Městská část Praha Městská část Praha Městská část Praha Městská část Praha Městská část Praha Městská část Praha Městská část Praha-Dolní Chabry Městská část Praha - Lysolaje Městská část Praha - Nebušice Městská část Praha - Přední Kopanina Městská část Praha - Řeporyje Městská část Praha Suchdol Městská část Praha - Zličín

6 Město Buštěhrad Město Hostivice Město Klecany Město Unhošť Obec Braškov Obec Dobrovíz Obec Dolany Obec Drahelčice Obec Horní Bezděkov Obec Hovorčovice Obec Hřebeč Obec Chrášťany Obec Chrustenice Obec Jeneč Obec Kněževes Obec Koleč Obec Loděnice Obec Malé Kyšice Obec Pavlov Obec Svárov Obec Tursko Obec Úholičky Obec Úhonice Obec Únětice Obec Velké Přítočno Obec Vinařice Statutární město Kladno Středočeský kraj Vypořádání vyjádření dotčených orgánů státní správy k doplněné dokumentaci ČIŽP OI Praha Krajský úřad Středočeského kraje Magistrát města Kladna - Odbor životního prostředí Městský úřad Beroun - odbor životního prostředí Městský úřad Brandýs nad Labem Stará Boleslav odbor životního prostředí Městský úřad Černošice Městský úřad Roztoky Městský úřad Slaný Magistrát hlavního města Prahy - odbor ochrany prostředí Ministerstvo dopravy Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo životního prostředí - ředitelka odboru odpadů Ministerstvo životního prostředí - ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí - ředitel odboru ochrany vod Ministerstvo životního prostředí - ředitelka odboru zvláště chráněných částí přírody

7 Povodí Vltavy Zemědělská vodohospodářská správa Vypořádání vyjádření veřejnosti k původní dokumentaci Vypořádání vyjádření občanských sdružení k původní dokumentaci Vypořádání vyjádření institucí k původní dokumentaci Vypořádání vyjádření samostatných územně správních jednotek k původní dokumentaci Vypořádání vyjádření dotčených orgánů státní správy k původní dokumentaci VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VII. NÁVRH STANOVISKA Přílohy: Přílohy na konci posudku EIA: 1. Posudek na Posouzení vlivu hluku na veřejné zdraví z prosince 2009 a jeho doplňku z dubna 2010, které zpracovala Ing. Dana Potužníková - Dvojice paralelních drah RWY 06R/24L letiště Praha Ruzyně, Zpracovatel: Ing. Jaroslav Kubina Stanovisko orgánu ochrany přírody podle 45i odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb. k ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblastí ze dne Vyjádření zpracovatelů rozptylové studie k vyjádření Odboru ochrany prostředí M.hl.m. Prahy zn.: S-MHMP /2010/1/OOP/VI 4. Vyžádané doplňující podklady od oznamovatele k některým nejasnostem ohledně návrhu OHP, limitních izofon a detailních metodických postupů při zpracování rozptylových studií, řešení sekundární prašnosti Přílohy v samostatných svazcích: 5. Vyžádané Doplnění posouzení vlivu hluku na veřejné zdraví, Ing. Dana Potužníková 2010 samostatný svazek 6. Vyžádaná Rozptylová studie frakce PM 10 včetně sekundární prašnosti, RNDr. Tomáš Bajer, CSc., Ing. Martin Šára, Ing. Jana Bajerová 2010 samostatný svazek 7

8 Seznam použitých zkratek a termínů: ACI ACN AČR AGL AIP CR AMSL Areál JIH Areál SEVER ARR ASDA BARO-VNAV ATIS BIS BPEJ BTX CAT CAA ČD ČHMÚ ČOV ČKV Cw ČSA ČSN DGPS DEP DER DME Dš EASA EIA EZS Airport Council International Aircraft Clasification Number Armáda České republiky Výška nad úrovní země Letecká informační příručka ČR Výška nad střední úrovní moře Část letiště jižně od stávající RWY 04/22, tzv. Staré letiště Část letiště severně od RWY 04/22, tzv. Nové letiště Přistání Použitelná délka přerušeného vzletu TORA + dojezdová dráha (pokud je) Barometrical Vertical Navigation druh RNAV tedy prostorové navigace Automatická informační služba TMA Označení paralelní RWY Bonitní půdně - ekologické jednotky Benzen, toluen, xylen Kategorie RWY Civil Aviation Authority = Úřad pro civilní letectví České dráhy Český hydrometeorologický ústav Čistírna odpadních vod Čistírna kontaminovaných vod Zátěžová hodinová kapacita České aerolinie, a.s. Česká státní norma Diferenciální satelitní navigační systém Vzlet Odletový konec RWY Měřič vzdálenosti radionavigační zařízení Denní špička European Aviation Safety Agency Proces posouzení vlivu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění Elektronický zabezpečovací systém 8

9 FAA FAF FIX FL FMS GA GNSS GPS GP Hlukové kategorie LKPR Hš HPJ IAS IATA ICAO IF IFR ILS IMC KBP Letadla k.p.c Letadla k.p.d Letadla k.p.e Letadla k.p.f LDA LKPR LP LPH MD MM Americký federální úřad pro civilní letectví Navigační bod konečného přiblížení Navigační bod Letová hladina Letový navigační počítač Letadla všeobecného letectví Global navigation satellite system / Globální navigační satelitní systém Satelitní navigační systém Sestupový maják Na letišti Praha / Ruzyně jsou letadla rozřazena do pěti hlukových kategorií. Kategorie 1 obsahuje letadla s nejlepšími hlukovými vlastnostmi a kategorie 5 s nejhoršími. Do hlukové kategorie je letadlo zařazeno na základě rozdílu hodnot hlukových hladin uvedených v osvědčení hlukové způsobilosti od limitních hodnot stanovených dle příslušné hlavy časti II ICAO Annexu 16/I. Detailnější informace jsou uvedeny v letecké informační příručce AIP CR GEN 4.1 Hodinová špička Hlavní půdní jednotky Indikovaná vzdušná rychlost Mezinárodní sdružení leteckých dopravců Mezinárodní organizace civilního letectví Fix středního přiblížení Pravidla pro let podle přístrojů Standardní systém přesných přibližovacích majáků Meteorologické podmínky pro let podle přístrojů Koncová bezpečnostní plocha Letadla kódového písmene C s rozpětím křídel do 36 m Letadla kódového písmene D s rozpětím křídel do 52 m Letadla kódového písmene E s rozpětím křídel do 65 m Letadla kódového písmene F s rozpětím křídel do 80 m Délka RWY, která je vyhlášena za použitelnou a vhodnou pro dosednutí a dojezd přistávajícího letadla Letiště Praha Ruzyně Letiště Praha a.s. Letecké pohonné hmoty Ministerstvo dopravy Místo měření hluku 9

10 MSA MÚK MTOW MZd MZ MŽP N NEL NTL O OB objekt CHS OHP OHPL OP PAU - PAH PČR PD PHM PUPFL PRG RNAV SID RNAV RNS RVR RWY Mezinárodní standardní atmosféra Mimoúrovňová křižovatka Maximální vzletová hmotnost Ministerstvo zdravotnictví ČR Motorová zkouška pohonných jednotek letadla Ministerstvo životního prostředí ČR Kategorie odpadů nebezpečné Nepolární extrahovatelné látky Nízkotlaké potrubí Kategorie odpadů ostatní Odbavovací budova Centrální hasičská stanice Ochranné hlukové pásmo Ochranné hlukové pásmo letiště Ochranná pásma letiště Polycyklické aromatické uhlovodíky Policie České republiky Pojezdová dráha Pohonné hmoty Pozemky určené pro plnění funkce lesa Letiště Praha Ruzyně Standardní přístrojový odlet s přístrojovou navigací Area navigation / Prostorová navigace všeobecný pojem pro všechny druhy prostorové navigace Radionavigační systém Runway visibility range / Dráhová dohlednost dohlednost měřená ve směru dráhy Vzletová a přistávací dráha RWY 06R/24L Označení nové paralelní (bis) dráhy 06(24, 31 a pod.) - označení směru dráhy (azimut zaokrouhlený na desítky s odstraněnou pravou nulou), R - pravá, L - levá RWY 06L/24R Nové označení stávající RWY 06/24 po výstavbě paralelní (bis) dráhy ŘLP SBAS SID SLOT SOKP Řízení letového provozu, s.p. Satellite Based Augmentation Systém druh RNAV tedy prostorové navigace Standardní přístrojový odlet Přidělený časový interval odletu letadla Silniční okruh kolem Prahy 10

11 THR TIN TMA Práh RWY Celkový anorganický dusík Koncová řízená oblast TS 4 Trafostanice č.4 TWY AA TWY L TWY M TWY MM TWY N TWY P ÚSES VFR VLD VIS VOR/DME VOC VOR/DME VKP VPD-RWY VPP VRB VTL W32 TORA TODA ÚCL ZPF III.B kategorie I.,II.,III kategorie SLI NO x PM 10 OA Pojezdová dráha AA Pojezdová dráha L Pojezdová dráha M Pojezdová dráha MM Pojezdová dráha N Pojezdová dráha P Územní systém ekologické stability Pravidla pro let za viditelnosti země Vnější linková doprava Visibility / Dohlednost nejnižší hodnota dohlednosti všemi směry Všesměrový radiomaják Těkavé organické látky Všesměrový maják/měřič vzdálenosti Významný krajinný prvek Vzletová a přistávací dráha Vzletový a přistávací pás Variabilní vítr Vysokotlaké potrubí Označení letové tratě vedoucí do prostoru letiště Ruzyně, hlavní letová trať Délka RWY, která je vyhlášena za použitelnou a vhodnou pro rozjezd letadla při vzletu Použitelná délka vzletu TORA + předpolí (pokud je) Úřad pro civilní letectví Zemědělský půdní fond Kategorie přiblížení za podmínek nízkých dohledností Označení typu přístrojové RWY pro přesné přiblížení, čím vyšší číslo, tím možnost přiblížení s nižší výškou rozhodnutí a při nižší dráhové dohlednosti Státní letecká inspekce (právní předchůdce Úřadu pro civilní letectví) Oxidy dusíku Suspendované částice Osobní automobily 11

12 LNA TNA Lehké nákladní automobily Těžké nákladní automobily 12

13 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Název záměru 2. Kapacita (rozsah) záměru Záměr řeší výstavbu nové paralelní vzletové a přistávací dráhy RWY 06R/24L na mezinárodním letišti Praha/Ruzyně včetně potřebných pojezdových drah pro spojení se severním a jižním odbavovacím areálem. Součástí stavby je i potřebné vybavení dráhy, zásobování energií, potřebné přeložky sítí a komunikací a řešení styku nové dráhy s plánovanými stavbami v okolí letiště. Součástí stavby je rovněž i potřebný rozvoj odbavovacích a parkovacích kapacit v areálu SEVER. Základní technické parametry dráhy jsou uvedeny v následujícím přehledu, podrobněji potom v kapitole B.I.6.: délka dráhy: stavební 3550 m, práh dráhy (THR) 24L trvale posunut o 150 m šířka dráhy: 45 m (s nejvyšší únosností) 60 m (základní) 75 m (vč. postranních pásů) pás dráhy: délka přesah 60 m za konec dráhy (resp.dojezdové dráhy) tj m šířka 300 m předpolí: 150 x 240 m pro oba směry (předpolí začíná u THR) u THR 06R je součástí KBP u THR 24L je jeho součástí dojezdová dráha koncová bezpečnostní plocha (KBP): délka u THR 06R: 325 m u THR 24L: 240 m šířka 300 m únosnost dráhy: odpovídající ACN letadel, která mohou využívat dráhu výše uvedených parametrů Kapacita záměru celkový počet přepravených cestujících za rok celkový počet pohybů letadel za rok z toho celkový počet pohybů v noční době (22:00 06:00) za rok 21,2 mil. 274,5 tis 13,7 tis počet pohybů letadel za 6 měsíců v letním období (květen říjen) z toho počet pohybů ve dne za 6 měsíců v letním období

14 - počet pohybů v noci za 6 měsíců v letním období Kapacita pro charakteristický letový den počet pohybů v charakteristickém letovém dni (za 24 hodin) 820 z toho počet pohybů v denní době (06:00 22:00) 780 počet pohybů v noční době (22:00 06:00) 40 Uvažované kapacity se v rámci procesu EIA považují za maximální a vyplývají: z respektování navrženého stavebního řešení paralelní dráhy včetně navrhovaných nájezdů a výjezdů na paralelní dráhu z respektování stávajících platných standardů a doporučení Mezinárodní organizace pro civilní letectví, vydané na základě čl. 37 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví ve znění přijatém Českou republikou a Společných leteckých předpisů (Joint Aviation Regulations - JAR) vydané Sdruženými leteckými úřady podle předpisů Evropských společenství ve znění přijatém Českou republikou z upravené prognózy letiště Praha/Ruzyně do roku Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) Kraj: hl. m. Praha Středočeský kraj Katastrální území: Ruzyně Liboc Přední Kopanina Nebušice Hostivice Litovice 4. Obchodní firma oznamovatele Letiště Praha, a.s. 5. IČ oznamovatele Sídlo (bydliště) oznamovatele Letiště Praha, a.s. 14

15 K Letišti 6/ Praha 6 kontaktní adresy: Oznamovatel: Letiště Praha, a.s. K Letišti 6/ Praha 6 jméno: Ing. Miroslav Dvořák generální ředitel a předseda představenstva telefon: , Projektant: NIKODEM A PARTNER, spol. s r.o. Staropramenná 3117/17, Praha 5 IČO : DIČ : jméno: Ing. Arch. Alois Nikodem telefon: fax: ,

16 II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE 1. Úplnost dokumentace Dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí předmětné stavby (dokumentace EIA) zpracoval RNDr. Tomáš Bajer, CSc., držitel osvědčení odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací a posudků dle zákona č.100/2001 Sb., č. osvědčení 2719/4343/OEP/92/93, autorizace prodloužena rozhodnutím č.j /ENV/06. Původní dokumentace byla na základě požadavku příslušného úřadu doplněna a znovu zveřejněna jako kompletní dílo. K této doplněné dokumentaci se také váže tato část posouzení. Dokumentace vychází z členění dle Přílohy č. 4 zák. č. 100/2001 Sb. Dokumentace je velmi podrobná a obsahuje vlastní textovou část dokumentace, souhrn a přílohy (celkem 29) k jednotlivým speciálním vlivům. Dokumentace je doplněna výkresovou částí. Vlastní dokumentace v části A - Údaje o oznamovateli splňuje požadavky přílohy č. 4. V části B - Údaje o záměru je v souladu s požadavky přílohy č. 4 rozčleněno na základní údaje o záměru, údaje o vstupech a výstupech. Z hlediska naplnění podstaty přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. jsou požadavky na obsah dokumentace splněny. Dokumentace splňuje požadavky přílohy č. 4 v uvedené části B. Část C Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území z hlediska obsahové stránky dokumentace naplňuje všechny pasáže v souladu s požadavky přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. Část D Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí je v souladu s přílohou č. 4 zákona rozděleno do 6 kapitol. Z hlediska požadavků zákona č. 100/2001 Sb. lze konstatovat, že jsou naplněny všechny základní požadavky tohoto zákona. Část E porovnání variant je řešena dostatečně dle zák. č. 100/2001 Sb. Souhrnné části F Závěr a G Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru jsou zpracovány v dostatečné míře pro posouzení dle přílohy č. 4. zákona Rozsáhlá část H Přílohy pak dostatečně ilustruje základní vstupní údaje pro zpracování dokumentace. Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu: 1. Z hlediska úplnosti dokumentace lze konstatovat, že odpovídá požadavkům zákona č. 100/2001 Sb. 2. Vlastní náplň jednotlivých bodů dokumentace je zpracována s dostatečnou vypovídací schopností. 16

17 Jednotlivé body jsou podrobně komentovány v další části této kapitoly. 2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých metod hodnocení Posouzení základních údajů A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI Uvedeny jsou všechny povinné údaje: Obchodní firma, IČ, sídlo, informace o oprávněném zástupci oznamovatele. Vzhledem k délce probíhajícího procesu EIA na uvedený záměr, v průběhu kterého došlo k určitým změnám v názvu společnosti předkládající nejprve oznámení a posléze dokumentaci EIA lze považovat za vhodné pro přehlednost doložit vývoj změn názvů společnosti a odpovídající rozhodnutí související s těmito změnami, které jsou uvedeny v následující tabulce. název organizace datum změny na základě důvod změny Letiště Praha, s.p. IČ: Správa Letiště Praha, s.p. IČ: Letiště Praha, a.s. IČ: Rozhodnutí ministerstva dopravy ze , č.508/ PRIV/1,kterým se vydává dodatek č. 6 Zakládací listiny státního podniku Česká správa letišť Rozhodnutí ministerstva dopravy ze dne o změně obchodní firmy a Zakládací listiny státního podniku Letiště Praha, s.p Notářského zápisu ze dne o rozhodnutí ČR - Ministerstva financí jako jediného zakladatele o založení společnosti Letiště Praha, a.s. 2. Smlouvy o vkladu privatizovaného majetku státního podniku Správa Letiště Praha, s.p., podle které byl privatizovaný majetek státního podniku s účinností k převeden postupem dle zákona č. 92/1991 Sb. na Letiště Praha, a. s., která se stala právním nástupcem státního podniku mimo jiné i ve všech soudních a správních řízeních, které související s privatizovaným majetkem. změna obchodní firmy změna obchodní firmy v souvislosti s připravovanou privatizační transformací na a.s. založení a.s. v souvislosti se zamýšlenou privatizací státního podniku Letiště Praha, a.s. je od provozovatelem mezinárodního civilního letiště Praha/Ruzyně. 17

18 Z výše uvedeného důvodu nastala situace, že některé přílohy, které byly v rámci doplnění dokumentace vypracovány (nebo které zůstávají nezměněny), byly zpracovány pro Letiště Praha, s.p., nebo pro Správu letiště Praha, s.p. Stanovisko zpracovatele posudku: Bez připomínek. Tato kapitola obsahuje požadované údaje. Co se týče změn oznamovatele během procesu EIA, tak se jedná o situaci, která nijak neovlivňuje proces EIA. Jeho závěrem, cílem a smyslem je stanovení podmínek pro další správní řízení ve stanovisku EIA a tyto podmínky dalších správních řízení jsou závazné pro libovolného stavebníka a provozovatele. B. ÚDAJE O ZÁMĚRU B. I. Základní údaje V následujících devíti podkapitolách jsou uvedeny identifikační údaje týkající se záměru jeho název a zařazení, umístění, charakter a rozsah záměru včetně zdůvodnění potřeby záměru, popis technického a technologického řešení záměru a předpokládané termíny zahájení realizace záměru a jeho dokončení, výčet dotčených územně samosprávních celků a výčet navazujících rozhodnutí. Předkládaná dokumentace seznamuje se záměrem, podává základní informace o řešení záměru v rozsahu dostačujícím pro potřeby procesu posuzování. B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1 Název záměru: Zařazení záměru: Dle zpracovatele předkládané dokumentace se jedná o záměr v Kategorii I. (záměry vždy podléhající posouzení), bod 9.2. Letiště se vzletovou nebo přistávací dráhou nad 2100 m. Příslušným orgánem pro zjišťovací řízení je v tomto případě Ministerstvo životního prostředí. Stanovisko zpracovatele posudku: Bez připomínek. 18

19 B.I.2. Kapacita záměru Záměr řeší výstavbu nové paralelní vzletové a přistávací dráhy RWY 06R/24L na mezinárodním letišti Praha/Ruzyně včetně potřebných pojezdových drah pro spojení se severním a jižním odbavovacím areálem. Součástí stavby je i potřebné vybavení dráhy, zásobování energií, potřebné přeložky sítí a komunikací a řešení styku nové dráhy s plánovanými stavbami v okolí letiště. Součástí stavby je rovněž i potřebný rozvoj odbavovacích a parkovacích kapacit v severním odbavovacím areálu. Základní technické parametry dráhy jsou uvedeny v následujícím přehledu, podrobněji potom v kapitole B.I.6.: délka dráhy: šířka dráhy: stavební 3550 m, práh dráhy (THR) 24L trvale posunut o 150 m 45 m (s nejvyšší únosností) 60 m (základní) 75 m (vč. postranních pásů) pás dráhy: délka přesah 60 m za konec dráhy (resp.dojezdové dráhy) tj m šířka 300 m předpolí: 150 x 240 m pro oba směry (předpolí začíná u THR) u THR 06R je součástí KBP u THR 24L je jeho součástí dojezdová dráha koncová bezpečnostní plocha (KBP): délka u THR 06R: 325 m u THR 24L: 240 m šířka 300 m únosnost dráhy: odpovídající ACN letadel, která mohou využívat dráhu výše uvedených parametrů Oznamovatelem byly stanoveny následující cílové kapacity záměru pro předpokládaný rok 2020 Celkové údaje o provozu LKPR v roce dosažení cílové kapacity celkový počet přepravených cestujících za rok celkový počet pohybů letadel za rok z toho celkový počet pohybů v noční době (22:00 06:00) za rok 21,2 mil. 274,5 tis 13,7 tis počet pohybů letadel za 6 měsíců v letním období (květen říjen) z toho počet pohybů ve dne za 6 měsíců v letním období

20 počet pohybů v noci za 6 měsíců v letním období Charakteristický letový den v roce dosažení cílové kapacity počet pohybů v charakteristickém letovém dni (za 24 hodin) 820 z toho počet pohybů v denní době (06:00 22:00) 780 počet pohybů v noční době (22:00 06:00) 40 Směrodatný letecký provoz v charakteristickém letovém dni v roce dosažení cílové kapacity Celkové počty příletů (ARR) a odletů (DEP) letadel na letišti Praha / Ruzyně v roce dosažení cílové kapacity v denní a noční době, v závislosti na směru RWY RWY 24R RWY 24L RWY 06R RWY 06L RWY 31 RWY 13 ARR DEP ARR DEP ARR DEP ARR DEP ARR DEP ARR DEP DENNÍ DOBA NOČNÍ DOBA CELKEM Počty příletů (ARR) a odletů (DEP) letadel uvažovaných kategorií na letišti Praha / Ruzyně v roce dosažení cílové kapacity v denní době, v závislosti na směru RWY RWY 24R RWY 24L RWY 06R RWY 06L RWY 31 RWY 13 ARR DEP ARR DEP ARR DEP ARR DEP ARR DEP ARR DEP PROP JET do 136 t JET nad 136 t Počty příletů (ARR) a odletů (DEP) letadel uvažovaných kategorií na letišti Praha / Ruzyně v roce dosažení cílové kapacity v noční době, v závislosti na směru RWY RWY 24R RWY 24L RWY 06R RWY 06L RWY 31 RWY 13 ARR DEP ARR DEP ARR DEP ARR DEP ARR DEP ARR DEP PROP JET do 136 t JET nad 136 t Uvažované kapacity pro cílový stav lze v rámci procesu EIA považovat za konečné a vyplývají: z respektování navrženého stavebního řešení paralelní dráhy včetně navrhovaných nájezdů a výjezdů na paralelní dráhu 20

21 z respektování stávajících platných standardů a doporučení Mezinárodní organizace pro civilní letectví, vydané na základě čl. 37 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví ve znění přijatém Českou republikou a Společných leteckých předpisů (Joint Aviation Regulations - JAR) vydané Sdruženými leteckými úřady podle předpisů Evropských společenství ve znění přijatém Českou republikou z upravené prognózy letiště Praha-Ruzyně do roku 2020 Stanovisko zpracovatele posudku: V dokumentaci se operuje termínem cílová kapacita záměru a s tím, že stanovení cílové kapacity bylo požadováno v rámci vrácení dokumentace k dopracovaní. Ve skutečnosti bylo v rámci vrácení dokumentace k dopracovaní požadováno jednoznačně stanovit maximální kapacitu a limity záměru a k této kapacitě vztáhnout odborné studie. Proto je v dokumentaci používaný termín cílová kapacita nahrazen v další části procesu EIA termínem maximální kapacita. Tato maximální kapacita je zároveň základním limitem záměru. Pro tuto maximální kapacitu a tento limit má platnost aktuální proces EIA. Nutnost plnění této maximální kapacity je také zdůrazněno samostatnou podmínkou návrhu stanoviska EIA. Jakékoli případné budoucí úvahy o překročení tohoto limitu by musely být doprovázeny novým procesem EIA a to pro libovolného provozovatele. B.I.3. Umístění záměru Kraj: hl. m. Praha Středočeský kraj Katastrální území: Ruzyně Liboc Přední Kopanina Nebušice Hostivice Litovice Stanovisko zpracovatele posudku: Bez připomínek. B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry Záměr je v bezprostředním kontaktu v okolí letiště s následujícími stavbami: silniční okruh okolo Prahy, stavba č. 518, úsek Ruzyně Suchdol přeložka silnice I/6 Praha Pavlov 21

22 modernizace trati Praha Kladno, I. a II. etapa Silniční okruh okolo Prahy, stavba č. 518, úsek Ruzyně Suchdol V prostoru před prahem RWY 24L je v souladu s územním plánem hl.m.prahy navržena trasa Silničního okruhu kolem Prahy (SOKP) konkrétně stavba č.518 Ruzyně - Suchdol. Vzájemně jsou obě stavby koordinovány na základě několika předchozích studií a koordinačních jednání. Potřebné stavební úpravy zajišťující bezpečnost leteckého provozu a činnost RNS jsou popsány v kapitole B.I.6. posuzované dokumentace. Přeložka silnice I/6 Praha Pavlov Přeložka je realizována u západního konce RWY 06R/24L. Trasa kříží dráhu cca 127 m za prahem 06R. Tato stavba již je realizována. Křížení s dráhou bylo zohledněno při vypracování projektu pro stavební povolení. Trasa silnice je vedena v zářezu, niveleta silnice byla navržena s ohledem na nutné zakrytí v prostoru pásu dráhy, ale rovněž na nutnost zajistit bezproblémové samotížné odvodnění tělesa silnice. Z tohoto důvodu není možné další snížení nivelety silnice. Rychlostní silnice je navržena v kategorii R 24,5/120 km/hod. Tato komunikace má šířku středního dělícího pásu 3 m. Tento pás je v úseku navrhovaného zakrytí (tunelu) rozšířen na 5 m, aby bylo možné zde umístit střední podporu konstrukce zakrytí. V úseku zakrytí trasy silnice je nutné provést úpravu trasy dešťové kanalizace pro bezproblémové provedení základů stěn zakrytí. Vzhledem k tomu, že silnice je směrově rozdělená, je možná výstavba zakrytí za provozu na této komunikaci. Koordinace s výše uvedenými stavbami Silniční okruh okolo Prahy, stavba č.518 úsek Ruzyně Suchdol a Přeložka silnice I/6 Praha Pavlov byla prováděna projektantem předkládaného záměru, u něhož jsou rovněž k dispozici záznamy z provedených jednání. Umístění železnice pod úroveň terénu a její zakrytí je vzhledem ke konfiguraci terénu a výškovému vedení trati možné. Modernizace trati Praha Kladno, I. a II. etapa Objekty výstavby nové RWY 06R/24L jsou navrženy tak, aby respektovaly stavbu Modernizace trati Praha Kladno I. etapa. V místě křížení s pásem RWY a KBP bude trasa kolejové dopravy vedena v tunelu. Světelnou přibližovací soustavu pro směr 06R křižuje výhledová trasa tzv. rychlodráhy Praha Kladno, II. etapa. Datum realizace této stavby není v současné době známo. S ohledem na bezpečnost letového provozu je nutné, aby tato železnice byla v místě křížení se světelnou řadou vedena pod úrovní terénu. V současné době probíhá proces posuzování vlivů na životní prostředí na záměr Modernizace trati úseku Praha Ruzyně Kladno, II. etapa. Technické řešení a koordinace této stavby s předkládaným záměrem z hlediska výše uvedeného křížení světelné 22

Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území. Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy 2012 Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy aktualizace č.

Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území. Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy 2012 Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy aktualizace č. Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy 212 Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy aktualizace č. 1 1/213 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název Vyhodnocení vlivu Zásad územního rozvoje

Více

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014 Revitalizace trati České

Více

Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 2023

Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 2023 RNDr. Milan Macháček - EKOEX JIHLAVA Holíkova 3834/71, 586 01 JIHLAVA Tel: + 420 603 891 284 e-mail: ekoex @post.cz ekologické expertizy, poradenství a služby IČO 665 37 819 Pokračování hornické činnosti

Více

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz Územní studie Podmíněná přípustnost prodejních ploch v lokalitě Aupark Brno stupeň: ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLAD TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno číslo zakázky:

Více

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic B. Změny č. 2 Územního plánu MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic Textová část 1.příloha: Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného

Více

Připomínky k návrhu zadání II. vlny celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru Hlavního města Prahy

Připomínky k návrhu zadání II. vlny celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru Hlavního města Prahy Centrum pro podporu občanů / Center for Citizens Support Chlumova 17, CZ 130 00 Praha 3 e-mail: cepo@arnika.org ELEKTRONICKOU POŠTOU Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 29/34

Více

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí zpracované podle přílohy č. 3 REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ Příloha B.1

Více

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území p p projektant: Ing. arch. Karel Novotný pořizovatel: Městský úřad Kostelec nad Orlicí in objednatel: Město

Více

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení )

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb., včetně Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb.) ČÁST C - F květen 2015 Pořizovatel: Obecní úřad Újezd Újezd 34, 267 61 Cerhovice v zastoupení:

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru spol. s r.o. Podkovářská 6, 190 00 Praha 9 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru Část II RAŽENÝ TECHNOLOGICKÝ KANÁL PRO KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ DRASTY lokalita

Více

M:BSTSKA CAST PRAHA 8

M:BSTSKA CAST PRAHA 8 r M:BSTSKA CAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejněni: ~tp. ý( r)2ort Poslední den zveřejnění: Počet listů: t/i ÚZEMNí ENERGETICKÁ KONCEPCE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE 2014 OZNÁMENí KONCEPCE

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Projekt Územní plán Píšť byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický

Více

Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Kozomín

Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Kozomín Stupeň dokumentace: Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Kozomín Pořizovatel: Obec Kozomín, Středočeský kraj Zpracovatel: Ladislav Komrska, Mladenovova 3234, 143 00 Praha 4 Změna č. 3 územního plánu

Více

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Příloha č.1 schváleného Úpn SÚ Odolena Voda Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Územní plán sídelního útvaru Odolena Voda, Čistopis (3) návrhu řešení Textová část Objednatel: Pořizovatel: Město Odolena

Více

změnu č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě

změnu č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Číslo jednací: MUMT 5142/2009 Datum vydání: 12.10.2009 Datum nabytí účinnosti: 29.10.2009 Podpis: otisk

Více

Územní plán Brušperk

Územní plán Brušperk Územní plán Brušperk VYHODNOCENÍ VLIVU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ (ČÁST C-F) Zpracovatelka vyhodnocení: Polní 293, 747 62 Mokré Lazce tekl. 777 807 191 e-mail: zidkova.pavla@seznam.cz osvědčení

Více

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pracovní verze 1 srpen 2014 Nositel: Magistrát hlavního města Prahy Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Úvod... 4 1

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR 2014 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘ EŠŤ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR 2014 OBJEDNATEL: POŘIZOVATEL: SCHVALUJÍCÍ

Více

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020 Tento dokument vznikl v rámci projektu Central MeetBike, který je realizován prostřednictvím programu CentralEurope, který

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ VODA U HOŘIC KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST červenec 2013 Územní plán Dobrá Voda u Hořic Objednatel: Obec Dobrá Voda u Hořic Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY TECHNICKÉ PODMÍNKY

NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY TECHNICKÉ PODMÍNKY TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TECHNICKÉ PODMÍNKY SCHVÁLENO MINISTERSTVEM DOPRAVY POD Č.J. 42/2010-120-STSP/1 S ÚČINNOSTÍ OD 15. 1. 2010. OBSAH OBECNÁ ČÁST 1 Klidňování dopravy... 7 1.1

Více

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ

Více

OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020

OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020 OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DLE PŘÍLOHY Č. 7 CITOVANÉHO ZÁKONA) Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020 ÚSTÍ NAD LABEM Duben 2013 OBSAH Strana ÚVOD... 5

Více

INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ A ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ NA ÚZEMÍ AGLOMERACE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ A ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ NA ÚZEMÍ AGLOMERACE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Příloha k nařízení č../... Sb. hl. m. Prahy INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ A ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ O B S A H Seznam zkratek... 5 Úvod... 7 A. Místo překročení limitních hodnot... 12 A.1.

Více

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber)

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber) 8 Srpen 2004 Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín První místo v soutěži Vesnice roku 2004 získala v kraji Vysočina obec Radostín na Žďársku. Rozhodla o tom sedmičlenná komise složená ze zástupců

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 Ko1: Bydlení v severozápadní části obce Ko2: Bydlení na východním okraji Ko3: Bydlení v lokalitě Dvorce Ko4: Bydlení v západní části

Více

1. ZÁKLADNĺ ÚDAJE. 1.1 Zadání úkolu

1. ZÁKLADNĺ ÚDAJE. 1.1 Zadání úkolu 1. ZÁKLADNĺ ÚDAJE 1.1 Zadání úkolu Průzkumy a rozbory pro územní plán města Kralupy nad Vltavou byly odevzdány v březnu 1999. Následovalo zpracování, projednání a schválení "Zadání územního plánu města"

Více