Pravidla dokumentace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravidla dokumentace"

Transkript

1 Pravidla dokumentace Příklad na převod XML do HTML pomocí šablon XSLT Na příkladě si ukážeme základy práce s šablonami XSLT. 1. Vhodně otagujeme textový soubor, aby z něj vznikl soubor XML <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <clanek cislo_clanku="2" verze="1" misto_zverejneni="samozka"> <titulek>struktura dokumentu</titulek> <datum>leden 2007</datum> <autor>josefína Bakerová</autor> <nadpis1>dokumentace k projektu</nadpis1> <poznamka>dokumentace k projektu se skládá (nejméně) z osmi částí:</poznamka> <nadpis2>titulní stránka</nadpis2> <odstavec>vzhledově stejná pro všechny dokumenty (doporučuji vytvořit si pro ni šablonu), obsahuje identifikační údaje. Název fakulty (je možné použít logo FIT), do kterého předmětu dokumentace patří (IZP,IUS), název projektu podle zadání, jméno autora dokumentu, login, datum. <nadpis2>obsah</nadpis2> <odstavec>úroveň detailu (zda budou uvedeny sekce N, nebo i N.N, nebo dokonce N.N.N) zvolte vhodně podle délky a složitosti dokumentu. Pokud dokument obsahuje množství obrázků a/nebo tabulek, je vhodné vytvořit a za obsah připojit také seznam těchto elementů. <nadpis2>úvod</nadpis2> <odstavec>stručný a jasný přehled, čeho se dokument týká a jaké má části.. Úvod je nutnou součástí každého dokumentu. Stačí dva, maximálně tři odstavce. Mají být napsány tak, aby čtenář dokumentu nemusel už dál číst a přesto měl přehled o celém dokumentu. Pokud se jedná o dokument hemžící se zkratkami a akronymy, je nutné uvést pododdíl s vysvětlující tabulkou (zkratka, plný text) XSLT - příklad 1/5

2 <nadpis2>analýza problému a princip jeho řešení</nadpis2> <odstavec>obsahuje stručnou charakteristiku řešeného problému. Princip řešení, popis funkcí, vymezení vstupních dat a požadovaných výsledků, možná omezení, možný rozsah hodnot dat. Je možné použít slovní formu doplněnou obrázky, schématy, tabulkami apod. (např. tabulka by mohla obsahovat sloupce: Funkce:..., Popis:..., Vstupy:..., Výstupy:..., Podmínky:...), nebo: Diagramy datových toků - grafická technika, modelující toky dat a jejich transformace (různé názvy: bubble chart, bubble diagram, process model, function model, work flow diagram). Je vhodné zde také uvést odkazy na zdroje, odkud bylo čerpáno obeznámení se s danou problematikou, odkazy na literaturu o používaných metodách apod. <nadpis2>návrh řešení problému</nadpis2> <odstavec>výběr, či vytvoření metody řešení, resp. vytvoření matematického modelu, volba a sestavení algoritmu. Dekompozice problému. Stanovení vhodných datových typů, názvů funkcí, specifikace parametrů funkcí. Formát zobrazení výsledků. Možná forma: slovní popis, vývojové diagramy, Nassi Schneidermanovy diagramy, symbolika vyššího programovacího jazyka, či kombinace těchto forem. <odstavec>!!! Nebude zde okopírovaný celý program v jazyku C!!!! <nadpis2>specifikace testů</nadpis2> <odstavec>obsahuje popis zhruba 10 testovacích případů, kterými se bude ověřovat funkčnost a/nebo výkonové vlastnosti programu nebo jeho podprogramů (funkcí). Je nutno zdůvodnit výběr testovacích případů, testovacích dat a metodiky testování. Návrh testů bude zaměřen např. na možné: chyby zvolené metody, chyby vstupních dat, chyby zobrazení. Může být i ve formě tabulky. <odstavec>můžete použít například tuto šablonu pro specifikaci testů (pro každý test): <seznam> <bod>testovací údaje č.: XX</bod> <bod>testovací kritérium: popis vybraného testovacího kritéria</bod> <bod>testovací vstupy/očekávané výstupy: konkrétní dvojice</bod> <bod>další vstup/výstup; může jich být na základě příslušného kritéria více</bod> <bod>výsledek testování: zda se odhalila nějaká chyba testováním a jaká - její popis</bod> <bod>poznámky: jakékoliv další významné poznámky k tomuto testovacímu kritériu.</bod> </seznam> <nadpis2>popis vlastního řešení</nadpis2> <odstavec>obsahuje popis vlastního řešení (implementace) a problémů, se kterými jste se při řešení setkali. Budou zde rovněž uvedeny případné odchylky od návrhu, XSLT - příklad 2/5

3 v případě, že během implementace se ukázalo vhodnější řešení dekompozice problému, které ve fázi návrhu nebylo zřejmé. Při popisu principu řešení nepoužívejte "algoritmické" formy (když A je rovno 5 pak...). Tvořte souvislé české věty. Snažte se o ABSTRAKTNÍ a CO NEJSTRUČNĚJŠÍ popis, který je ale co do obsahu vyčerpávající a věcně správný. Nezabývejte se detaily, pokud to nepovažujete za zajímavé z hlediska řešení. Neopisujte doslova jednotlivé funkce. Vyjádřete se vlastními slovy. Nepopisujte každou funkci zvlášť, účelem není velký objem textu, ale vystižení podstaty. V dokumentačním souboru předpokládejte pouze znalost zadání. Neodkazujte se na komentáře ve zdrojovém textu. <nadpis2>závěr</nadpis2> <odstavec>v závěru dokumentace uveďte seznam zdrojů odkud jste čerpali informace k projektu - eventuálně zdroj vzorových algoritmů, vlastní zajímavé postřehy z celkového řešení problému a metriky vytvořeného produktu: <seznam> <bod>počet funkcí</bod> <bod>počet řádků zdrojového kódu</bod> <bod>velikost kódu programu</bod> <bod>velikost statických dat (proměnné a konstanty)</bod> </seznam> <odstavec>poznámka: Zjišťování metrik není samoúčelné. Slouží k tomu, abyste si uvědomili, v jakém vztahu je vámi zvolené řešení vzhledem k výslednému binárnímu kódu. <nadpis2>další doporučení</nadpis2> <odstavec>dokumentace tvoří samostatný celek. Dokumentace k projektům vás má naučit psát česky (slovensky, anglicky). Proto bude mít podobu slohového cvičení a ne strohého, heslovitého popisu. Nepodceňujte ji. Dosavadní zkušenosti ukazují, že je to pro mnohé velmi těžký úkol. Uvědomte si, že svá díla budete v budoucnu prodávat lidem, kteří neumějí programovat. Zato český (slovenský, anglický) jazyk ovládají mnozí velmi dobře. Dodržujte pravidla českého pravopisu. Stále ještě existují nějaké vzory a vyjmenovaná slova. Vaše skvělé dílo si nikdo nekoupí, pokud ve vašich textech nalezne hrubky typu i/y, s/z, mně/mě a podobné. Nebude prostě důvěřovat tomu, že umíte programovat, když neumíte ani svůj vlastní jazyk. <odstavec>odstavce zpřehledňují text. Při čtení textových souborů v elektronické podobě (neproporcionální písmo, holý ASCII text) je vhodné oddělovat odstavce prázdným řádkem. Nepoužívejte příliš mnoho zvýrazňujících prvků (nadměrné podtrhávání, řádky hvězdiček a podobné grafické prvky). Někdy méně znamená více. Nepoužívejte osobních a citově zabarvených obratů ("Zdá se mi, že by se mohlo..."). Vyjadřujte se decentně, jako kdyby na vašem textu mělo záviset, zda vás přijmou do zaměstnání, či ne. Z popisu může vyplývat, že máte smysl pro humor, ale vyvarujte se laciných "srandiček". Zvlášť nepříznivě to působí v případech, kdy chybí fakta a věcná správnost. Dokumentace se píše pro někoho jiného, než pro vás. Nepoužívejte tvrzení typu: "Vzhledem k tomu, že funkce, které jsem v této části řešil, jsou krátké a velmi průzračné, obsáhlejší komentář nemá smysl". Také hodnocení typu "tato funkce je jednoduchá" (následuje-li popis) si nechejte pro sebe. Co je jednoduché pro vás, nemusí být jednoduché pro někoho jiného. Pokud píšete texty neproporcionálním písmem (ascii text v elektronické podobě), nepoužívejte zarovnávání textu na pravý okraj. Mezi slovy vznikají velké mezery, které zhoršují čitelnost textu. Jediné, co je na uvedeném způsobu hezčí, je XSLT - příklad 3/5

4 vzhled z větší vzdálenosti. Pokud budete někomu posílat úřední dopisy, u kterých předpokládáte, že je nikdo nebude číst, pak je vizuální dojem účinný (vypadá to hezky). </clanek> 2. Na druhý řádek XML souboru vložíme odkaz na XSL soubor <?xml-stylesheet href="pravidla-dokumentace.xsl" type="text/xsl"?> 3. Napíšeme si kostru souboru XSL a zkusíme oba soubory provázat, je dobré si nakreslit strom XML dokumentu <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/xsl/transform"> <xsl:template match="/clanek"> <html> <head> <title><xsl:value-of select="titulek"/></title> </head> <body> <h1><xsl:value-of select="nadpis1"/></h1> <h3><i><xsl:value-of select="autor"/></i></h3> <p><i><xsl:value-of select="datum"/></i></p> <h2><xsl:value-of select="poznamka"/></h2> <xsl:apply-templates select="kapitola"/> </body> </html> </xsl:stylesheet> 4. Zdokonalíme soubor XSL tak, aby se zobrazovaly správně všechny kapitoly, odstavce, seznamy, navíc na začátek dokumentu přidáme pomocí cyklu seznam kapitol <?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?> <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/xsl/transform"> <xsl:template match="/clanek"> <html> <head> <title><xsl:value-of select="titulek"/></title> </head> <body> <h1><xsl:value-of select="nadpis1"/></h1> <h3><i><xsl:value-of select="autor"/></i></h3> <p><i><xsl:value-of select="datum"/></i></p> <h2>obsah</h2> <ul> <xsl:for-each select="kapitola"> <li> <xsl:value-of select="nadpis2"/> </li> <br/> </xsl:for-each> </ul> <hr/> XSLT - příklad 4/5

5 <h2><xsl:value-of select="poznamka"/></h2> <xsl:apply-templates select="kapitola"/> </body> </html> <xsl:template match="kapitola"> <h2><xsl:value-of select="nadpis2"/></h2> <xsl:apply-templates select="odstavec"/> <xsl:template match="odstavec"> <p><xsl:apply-templates/></p> <xsl:template match="seznam"> <ul> <xsl:apply-templates/> </ul> <xsl:template match="bod"> <li> <xsl:value-of select="."/> </li> </xsl:stylesheet> 5. Ze statického seznamu kapitol uděláme relativní odkazy na začátky kapitol <h2>obsah</h2> <xsl:for-each select="kapitola"> <a> <xsl:attribute name="href">#o<xsl:value-of select="position()"/></xsl:attribute> <xsl:value-of select="position()"/>. <xsl:value-of select="nadpis2"/> </a> <br/> </xsl:for-each> <hr/>... <xsl:template match="kapitola"> <h2> <xsl:attribute name="id">o<xsl:value-of select="position()"/></xsl:attribute> <xsl:value-of select="position()"/>. <xsl:value-of select="nadpis2"/> </h2> <xsl:apply-templates select="odstavec"/> XSLT - příklad 5/5

TRANSFORMACE XML DOKUMENTŮ POMOCÍ JAZYKA XSLT

TRANSFORMACE XML DOKUMENTŮ POMOCÍ JAZYKA XSLT J I H O Č E S K Á U N I V E R Z I T A PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMATIKY TRANSFORMACE XML DOKUMENTŮ POMOCÍ JAZYKA XSLT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ONDŘEJ SVOBODA vedoucí diplomové práce PaedDr. Petr Pexa ČESKÉ

Více

JAZYK XSLT A SÉMANTICKÝ WEB XSLT Language and Semantic Web

JAZYK XSLT A SÉMANTICKÝ WEB XSLT Language and Semantic Web Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a JAZYK XSLT A SÉMANTICKÝ WEB XSLT Language and Semantic Web Josef Kokeš Abstrakt: Basic semantic oriented languages and ontological

Více

NÁVRH MPN METODIKA PRO TVORBU EXTRAKTŮ Z TECHNICKÝCH NOREM

NÁVRH MPN METODIKA PRO TVORBU EXTRAKTŮ Z TECHNICKÝCH NOREM METODICKÉ POKYNY PRO NORMALIZACI NÁVRH MPN METODIKA PRO TVORBU EXTRAKTŮ Z TECHNICKÝCH NOREM 2008 1 Obsah Strana Předmluva... 4 1 Předmět... 4 2 Termíny a definice... 5 2.1 Termíny normativní analýzy...

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky DIPLOMOVÁ PRÁCE

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky DIPLOMOVÁ PRÁCE Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky DIPLOMOVÁ PRÁCE Plzeň, 2006 Jan Kupka Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky

Více

Vývojové diagramy 1/7

Vývojové diagramy 1/7 Vývojové diagramy 1/7 2 Vývojové diagramy Vývojový diagram je symbolický algoritmický jazyk, který se používá pro názorné zobrazení algoritmu zpracování informací a případnou stručnou publikaci programů.

Více

Obecné pokyny a praktické rady pro psaní BP/DP na KMO FMV VŠE v Praze

Obecné pokyny a praktické rady pro psaní BP/DP na KMO FMV VŠE v Praze Obecné pokyny a praktické rady pro psaní BP/DP na KMO FMV VŠE v Praze Ing. Iveta Černá, Ph.D., Ing. Jiří Sedláček, Ph.D. Katedra mezinárodního obchodu Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Generování webových stránek z XML dokumentů pomocí jazyka XSL Vypracoval: Martin Burda Vedoucí

Více

Formální úprava absolventské práce

Formální úprava absolventské práce Formální úprava absolventské práce Student by měl odevzdat i po formální stránce kvalitní práci nejen proto, že se to vyžaduje a je to součást hodnocení práce, ale též proto, že při dodržení základních

Více

Všeobecný rozbor webu www.janske-lazne.cz

Všeobecný rozbor webu www.janske-lazne.cz Všeobecný rozbor webu www.janske-lazne.cz ZPRACOVÁNO DNE: 19. 4. 2007 Tento dokument byl vytvořen na základě předchozího jednání obou stran a je určen pouze pro interní potřebu zákazníka. Autorská práva

Více

Manuál k redakčnímu systému WebRedakce. NETservis s.r.o.

Manuál k redakčnímu systému WebRedakce. NETservis s.r.o. Manuál k redakčnímu systému WebRedakce NETservis s.r.o. Obsah 1 Základní informace...- 4-2 Položky menu...- 5-2.1 Vytvoření menu...- 5-2.2 Popis nastavení položky menu...- 5-2.3 Modely položky menu (stránky)...-

Více

Metodický manuál pro vypracování bakalářské a diplomové práce

Metodický manuál pro vypracování bakalářské a diplomové práce Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice Metodický manuál pro vypracování bakalářské a diplomové práce Aktualizace: listopad 2013 Metodický manuál vychází ze Směrnice č. 9/2012 Univerzity Pardubice

Více

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Rudolf Rosa. OprDU Software pro opravu domácích úkolů

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Rudolf Rosa. OprDU Software pro opravu domácích úkolů Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rudolf Rosa OprDU Software pro opravu domácích úkolů Katedra softwarového inženýrství Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Tomáš Knap

Více

Pokyny pro tvorbu Botičské odborné práce (Botičská odborná činnost = BOČ)

Pokyny pro tvorbu Botičské odborné práce (Botičská odborná činnost = BOČ) Pokyny pro tvorbu Botičské odborné práce (Botičská odborná činnost = BOČ) Gymnázium Botičská Obsah Cíl práce... 3 Forma odevzdání práce... 3 Termín odevzdání práce... 3 Hodnocení práce... 3 Formální úprava

Více

Informační systém pro řízení projektu vývoje software

Informační systém pro řízení projektu vývoje software ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA KYBERNETIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Informační systém pro řízení projektu vývoje software Praha, 2002 Jan Breznay Prohlášení Prohlašuji, že

Více

Optimalizace vývojového procesu webových aplikací

Optimalizace vývojového procesu webových aplikací Optimalizace vývojového procesu webových aplikací Vratislav Čermák, Zdeněk Havlíček Katedra informačních technologií, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha 6 - Suchdol

Více

Informatika a výpočetní technika pro střední školy

Informatika a výpočetní technika pro střední školy Pavel Roubal Informatika a výpočetní technika pro střední školy Praktická učebnice Computer Press Brno 2012 Informatika a výpočetní technika pro střední školy Praktická učebnice Pavel Roubal, www.eduit.cz

Více

Analýza významu textových zpráv. Aleš Janda

Analýza významu textových zpráv. Aleš Janda České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická ČVUT FEL katedra počítačů Bakalářská práce Analýza významu textových zpráv Aleš Janda Vedoucí práce: Ing. Jan Koutník Studijní program: Elektrotechnika

Více

Manuál pro interní potřebu Základní školy Uhlířské Janovice

Manuál pro interní potřebu Základní školy Uhlířské Janovice ZÁKLADNÍ ŠKOLA UHLÍŘSKÉ JANOVICE Manuál pro interní potřebu Základní školy Uhlířské Janovice Hana Blažková Uhlířské Janovice 2007 Úvod Začátkem roku 2007 zprovoznila naše škola nové webové stránky. Základem

Více

SEMINÁRNÍ A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (SP/BP/DP)...

SEMINÁRNÍ A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (SP/BP/DP)... OBSAH 1 SEMINÁRNÍ A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (SP/BP/DP)... 2 1.1 SEMINÁRNÍ PRÁCE... 2 1.2 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE... 2 1.3 ROZSAH PRÁCE... 3 1.4 TÉMA, NÁZEV A ZADÁNÍ PRÁCE... 3 2 OBSAH A STRUKTURA... 4 2.1 SEMINÁRNÍ PRÁCE...

Více

6. INFORMAČNÍ SYSTÉMY

6. INFORMAČNÍ SYSTÉMY 6. Informační systémy 6. INFORMAČNÍ SYSTÉMY Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny teorie + 2 hodiny řešení úloh Cíl Po prostudování této kapitoly budete vědět, co je systém obecně a v této souvislosti co je

Více

Jak psát diplomové a jiné písemné práce

Jak psát diplomové a jiné písemné práce VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta podnikohospodářská Jak psát diplomové a jiné písemné práce Miloslav Synek Helena Sedláčková Hana Vávrová 2002 OBSAH: Úvodem...5 1. Postup při zpracování diplomové

Více

Lehký úvod do XML. Vysoká škola ekonomická v Praze. E-mail: Web: http://www.kosek.cz

Lehký úvod do XML. Vysoká škola ekonomická v Praze. E-mail: <jirka@kosek.cz> Web: http://www.kosek.cz Lehký úvod do XML Jiří Kosek Vysoká škola ekonomická v Praze E-mail: Web: http://www.kosek.cz Příspěvek posluchače seznámí s jazykem XML, který přináší mnoho revolučních změn do oblasti

Více

ANALÝZA A ŘEŠENÍ SYSTÉMU PRO MONITORING ISIR A VYBRANÝCH REGISTRŮ ARES

ANALÝZA A ŘEŠENÍ SYSTÉMU PRO MONITORING ISIR A VYBRANÝCH REGISTRŮ ARES Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program : Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie ANALÝZA A ŘEŠENÍ SYSTÉMU

Více

1 Základní přehled aplikačního softwaru

1 Základní přehled aplikačního softwaru 1 Základní přehled aplikačního softwaru Součástí kancelářského softwarového balíku MS Office jsou tyto základní aplikační programy: MS Word textový editor MS Excel tabulkový kalkulátor MS Powepoint aplikace

Více

Analýza struktury webu a její optimalizace. Jan Koldinský

Analýza struktury webu a její optimalizace. Jan Koldinský České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Analýza struktury webu a její optimalizace Jan Koldinský Vedoucí práce: Ing. David Toth Studijní program:

Více

POKYNY K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

POKYNY K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE POKYNY K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Bakalářská práce obecně Povaha bakalářské práce musí respektovat tři úrovně vysokoškolského vzdělávání studium bakalářské, magisterské a doktorské. Bakalářské studium

Více

MODELOVÁNÍ PODNIKOVÝCH PROCESŮ

MODELOVÁNÍ PODNIKOVÝCH PROCESŮ MODELOVÁNÍ PODNIKOVÝCH PROCESŮ URČENO PRO VZDĚLÁVÁNÍ V AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH CYRIL KLIMEŠ ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Formální úprava bakalářské práce

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Formální úprava bakalářské práce VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Formální úprava bakalářské práce Typografická pravidla pro studenty VŠPJ RNDr. Jana Borůvková, Ph.D. Jihlava 2009 Obsah 1 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 3 1.1 ODSTAVEC... 3 1.2

Více

Sem vložte zadání Vaší práce.

Sem vložte zadání Vaší práce. Sem vložte zadání Vaší práce. České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra softwarového inženýrství Bakalářská práce Výuková aplikace Dráček Vývoj vybraných modulů Michael

Více

DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ 1 URČENO PRO VZDĚLÁVÁNÍ V AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH RADIM FARANA

DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ 1 URČENO PRO VZDĚLÁVÁNÍ V AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH RADIM FARANA DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ 1 URČENO PRO VZDĚLÁVÁNÍ V AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH RADIM FARANA ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OPATŘENÍ:

Více