Transkript

1 ZÁKLADY XML JMENNÉ PROSTORY při spjení XML dat z různých zdrjů může djít ke knfliktu v názvech elementů a atributů elementy mhu přidělit k různým jmenným prstrům, a tak je rzliším jmenný prstr musíme deklarvat v subru XML deklarujeme h v pčáteční značce elementu pmcí předpny xmlns kniha a cd jsu pak předpnami jmennéh prstru jmenné prstry <clanek xmlns:kniha= xmlns:cd= deklarace jm.p. jmenný prstr je identifikván pmcí URI prt, že je tak zaručena glbální jedinečnst jm.p. pak bude vnřený element elementu <clanek> jednznačně určen jménem (předpnu a lkální částí), např. <kniha:autr> a <cd:autr> předpnu lze pužít už v elementu, kde je jm.p. deklarván <knihy:clanek xmlns:kniha= mhu také deklarvat defaultní jmenný prstr: <clanek xmlns= všechny vnřené elementy bez předpny pak patří tmut jmennému prstru defaultní jmenný prstr mhu přepsat předpnu jinéh jmennéh prstru předpna se autmaticky nevztahuje na atributy, těm musím předpnu explicitně přidat předpna xml: je definvána specifikací XML d dkumentu XML můžeme vkládat elementy HTML, ty pak začínají předpnu html: defaultní jm.p. <html:img xmlns:html= SRC="Raven.bmp"> html: pkud chceme takt nazvané elementy stylvat pmcí CSS, musíme uvést celý název elementu ve tvaru: kniha\:autr { fnt-size: 10pt; } css a jm.p. 1

2 ZOBRAZENÍ XML POMOCÍ STYLU XSLT XSLT XSLT = Extensible Stylesheet Language Transfrmatins je spjen se styly, říká, jak data zbrazvat transfrmuje XML na HTML umžňuje data vybírat, upravvat, řadit, mít pdmínky i cykly styly pmcí CSS subrů je aplikací XML d XML subru přidáme hned za deklaraci dkaz na XSLT subr, pmcí něhž chceme xml subr zpracvávat: <?xml versin="1.0" encding="windws-1250"?> <?xml-stylesheet type="text/xsl" href=""?>... instrukce pr zpracvání xml dkumenti subr XSLT () musí začínat (pdbně jak XML dkument): <?xml versin="1.0" encding="windws-1250"?> <xsl:stylesheet versin="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.rg/1999/xsl/transfrm"> // bsah </xsl:stylesheet> křenvým elementem musí být stylesheet, xsl: deklaruje jmenný prstr dkaz v XML subr XSLT <stylesheet> XPath XML subr má strmvu strukturu s hranami a uzly XPath... jazyk pr phyb ve strmvé struktuře, vrací uzly dpvídající danému kritériu je 7 typů uzlů, uzlem je křenvý uzel, elementy, atributy, kmentáře, jmenné prstry, instrukce pr zpracvání, text / křenvý uzel (celý dkument XML = instrukce zpracvání, kmentář, křenvý element) * uzel typu element. aktuální uzel jak textvý uzel jsu brána i "bílá místa": mezery, knec řádku, psun řádku, tabulátr přímí ptmci elementu <xsl:stylesheet> <xsl:attribute-set> <xsl:decimal-frmat> <xsl:imprt> <xsl:include> <xsl:key> <xsl:namespace-alias> <xsl:utput> <xsl:param> <xsl:preserve-space> <xsl:strip-space> <xsl:template>... nejpužívanějším elementem <xsl:variable> <xsl:script> XPath ptmci <stylesheet> 2

3 ŠABLONY <xsl:template> <xsl:template> určují výsledek celé transfrmace dpvídají určitému uzlu neb skupině uzlů zdrjvéh dkumentu šablna říká prhlížeči, jak zbrazit XML pmcí instrukcí pr transfrmaci kmpnent XML atributy šablny: match... jmén elementu, na nějž se aplikují příkazy uvnitř šablny name... uchvává jmén šablny pr další pužití pririty... určuje přadí, když lze pužít více šabln mde... pr skupinu uzlů a instrukci <xsl:apply-templates> budu pužity jen šablny se stejnu hdntu mde atributy šablny <xsl:template match="lkace"> // těl šablny pužití šablny v těle šabln mhu být: data typu PCDATA rzšiřvací elementy - definvány uživatelem neb prcesrem XCLT dslvné elementy - není ani instrukcí XSL ani rzšiřvacím elementem, kpírují se bez jakékliv změny instrukce XSLT <xsl:apply-imprts> <xsl:apply-templates> <xsl:attribute> <xsl:call-templates> <xsl:chse> <xsl:cmment> <xsl:cpy> <xsl:cpy-f> <xsl:element> <xsl:fallback> <xsl:fr-each> <xsl:if> <xsl:message> <xsl:number> <xsl:prcessing-instructin> <xsl:text> <xsl:value-f> <xsl:variable> těl šablny instrukce XSLT 3

4 INSTRUKCE <xsl:apply-templates/> umžňuje rekurzivní aplikvání šablny, hledá rekurzivně další vnřené šablny a vypíše jejich bsah nepvinný atribut select... značuje jmén uzlu, který má být zpracván, jinak jsu zpracvány všechny následující uzly <xsl:apply-templates select="prvek"/> <apply-templates> knihy.xml <?xml versin="1.0" encding="windws-1250"?> <?xml-stylesheet type="text/xsl" href=""?> <seznam> <kniha> <nazev>pvídky z jedné kapsy</nazev> <autr>karel Čapek</autr> <nakladatelstvi>melantrich</nakladatelstvi> <naklad jedntka="tis.">100</naklad> <rk zeme="(cz)">1968</rk> </kniha> <kniha> <nazev>světvá revluce</nazev> <autr>tmáš G. Masaryk</autr> <nakladatelstvi>orbis</nakladatelstvi> <naklad jedntka="tis.">50</naklad> <rk zeme="(cz)">1925</rk> </kniha> <kniha> <nazev>the Feynman lectures n physics</nazev> <autr>richard Feynman</autr> <nakladatelstvi>addisn-wesley publishing Cmpany</nakladatelstvi> <naklad jedntka="tis.">20</naklad> <rk zeme="(usa)">1966</rk> </kniha> <kniha> <nazev>java pr zelenáče</nazev> <autr>mirslav Virius</autr> <nakladatelstvi>necrtex</nakladatelstvi> <naklad jedntka="tis.">10</naklad> <rk zeme="(cz)">2005</rk> </kniha> </seznam> 1. příklad: knihy.xml <?xml versin="1.0" encding="windws-1250"?> <xsl:stylesheet versin="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.rg/1999/xsl/transfrm"> <xsl:template match="/"> <html> <head></head> <bdy> <xsl:apply-templates/> </bdy> </html> </xsl:stylesheet> 4

5 Prhlížeč začíná aplikvat šablnu (rekurzivně) na křenvý uzel XML (neb nějaký další uzel): 1. hledá šablnu definující styl, který dpvídá uzlu 2. pkud najde dpvídající šablnu, vykná instrukce bsažené v šablně (spustí transfrmaci uzlu šablny) 3. pkud nenajde, pužije vhdnu vestavěnu šablnu = šablna definvaná specifikací XSLT vestavěná šablna pr křenvý uzel XSLT aplikuje šablnu pr všechny ptmky křenvéh uzlu (pr každý uzel ptmka prvede krky ) pr uzel element aplikuje šablnu pr všechny ptmky uzlu (pr každý uzel ptmka prvede krky ) pr uzel text zbrazí text, pr uzel atribut zbrazí hdntu atributu, atribut není ptmkem uzlu element pr uzel kmentáře neudělá nic aplikace šablny vestavěné šablny Pr náš případ se začne aplikvat šablna pr křenvá uzel, hledá šablny pr ptmky uzlů a pak zase pr jejich ptmky, nic nenajde, až djde k textu, ten vypíše: Pvídky z jedné kapsykarel ČapekMelantrich Světvá revlucetmáš G. MasarykOrbis501925The Feynman lectures n physicsrichard FeynmanAddisn-Wesley publishing Cmpany201966Java pr zelenáčemirslav ViriusNecrtex zbrazení 1.příkladu INSTRUKCE <xsl:value-f select="prvek"/> text bsažený v daném uzlu vlží na výstup HTML, ten text zbrazí zbrazí i znakvá data ptmků <value-f> <?xml versin="1.0" encding="windws-1250"?> <xsl:stylesheet versin="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.rg/1999/xsl/transfrm"> 2. příklad: <xsl:template match="/seznam"> <html> <xsl:apply-templates/> </html> <p> <xsl:value-f select="autr"/> <xsl:value-f select="nazev"/> </p> </xsl:stylesheet> 5

6 1. pr uzel <seznam> začne aplikvat šablnu, hledá šablny pr uzly ptmků 2. najde šablnu pr uzel-element <kniha> 3. šablna říká, že se má d dstavce vypsat text elementů <autr> a <název > zbrazení v prhlížeči: Karel ČapekPvídky z jedné kapsy Tmáš G. MasarykSvětvá revluce Richard FeynmanThe Feynman lectures n physics Mirslav ViriusJava pr zelenáče Mhu se také pkusit zbrazení dat v tabulce: <xsl:template match="/seznam"> <html> <head> <title>seznam knih</title> </head> <bdy> zpracvání šablny zbrazení 2.příkladu 3. příklad: <h1>seznam knih</h1> <table brder="1"> <tr> <th>název</th> <th>autr</th> <th>nakladatelství</th> <th>náklad</th> <th>rk</th> </tr> <xsl:apply-templates/> </table> </bdy> </html> <tr> <td><xsl:value-f select="nazev"/></td> <td><xsl:value-f select="autr"/></td> <td><xsl:value-f select="nakladatelstvi"/></td> <td><xsl:value-f select="naklad"/></td> <td><xsl:value-f select="rk"/></td> </tr> Seznam knih zbrazení 3.příkladu Název Autr Nakladatelství Náklad Rk Pvídky z jedné kapsy Karel Čapek Melantrich Světvá revluce Tmáš G. Masaryk Orbis The Feynman lectures n physics Richard Feynman Addisn-Wesley publishing Cmpany Java pr zelenáče Mirslav Virius Necrtex

7 Pkud budeme chtít vypsat i hdnty atributů, můžeme pužít instrukci: <xsl:apply-templates select="element"/> zbrazení atributů Vytvříme pak pr dané elementy vlastní šablny: <xsl:template match="element"> <xsl:value-f select="."/> <xsl:text> </xsl:text> <xsl:value-f // šablna pr element // data aktuálníh uzlu // zbrazení mezery // výpis hdnty atributu se jménem jedntka šablna pr atribut clanek.xsl- dplnění: <tr> <td><xsl:value-f select="nazev"/></td> <td><xsl:value-f select="autr"/></td> <td><xsl:value-f select="nakladatelstvi"/></td> <td><xsl:apply-templates select="naklad"/></td> <td><xsl:apply-templates select="rk"/></td> </tr> 4. příklad: <xsl:template match="naklad"> <xsl:value-f select="."/> <xsl:text> </xsl:text> <xsl:value-f <xsl:template match="rk"> <xsl:value-f select="."/> <xsl:text> </xsl:text> <xsl:value-f u elementů nazev, autr a nakladatelstvi budeme uz jenm vypisvat bsah, prt pužijeme instrukci <xsl:value-f select="nazev"/> u elementů naklad a rk chceme vypsat i hdntu atributu, prt užijeme instrukci <xsl:apply-templates select="rk"/> a napíšeme pr ně vlastní šablnu Název Autr Nakladatelství Náklad Rk Pvídky z jedné kapsy Karel Čapek Melantrich 100 tis (CZ) Světvá revluce Tmáš G. Masaryk Orbis 50 tis (CZ) The Feynman lectures n physics Richard Feynman Addisn-Wesley publishing Cmpany 20 tis (USA) Java pr zelenáče Mirslav Virius Necrtex 10 tis (CZ) zbrazení 4. příkladu 7

8 INSTRUKCE <xsl:text> s její pmcí můžeme vlžit text INSTRUKCE <xsl:fr-each> s její pmcí můžeme cyklicky prcházet těl šablny: <xsl:fr-each select="kniha"> <p> <xsl:value-f select="nazev"/> </p> </xsl:fr-each> INSTRUKCE <xsl:cpy-f> kpírvání ze zdrjvéh uzlu d výstupníh strmu kpie bsahuje i atributy a ptmky vhdné pr kpii z jednh XML d druhéh <xsl:template match="/"> <xsl:cpy> <xsl:cpy-f select="*"/> </xsl:cpy> INSTRUKCE <xsl:if> pdbně jak v prgramvacích jazycích <xsl:if test="naklad>10"> <p><xsl:value-f select="nazev"/></p> </xsl:if> <text> <fr-each> <cpy> <cpy-f> <if> PREDIKÁTY = výsledek psuzení můžeme zjistit hdntu elementu, atributu, zjistit ptmky elementu,... pr manipulaci s uzly služí funkce: last()... vrací přadvé čísl psledníh uzlu psitin()... vrací pzici kntextvéh uzlu cunt(sada-uzlů)... vrací pčet uzlů id(řetězec ID)... vrací sadu uzlů name(sada-uzlů)... vrací sadu uzlů predikáty Pmcí psitin() můžeme vytvřit výčet elementů kniha číslvaný seznam: <p> <xsl:value-f select="psitin()"/> <xsl:text>. </xsl:text> <xsl:value-f select="nazev"/> </p> 8

9 Jedna xml data tak mhu zbrazit vícekrát: <xsl:template match="/seznam"> <html> <head> <title>seznam knih</title> </head> <bdy> <h3>číslvaný seznam knih</h3> <xsl:fr-each select="kniha"> <p> <xsl:value-f select="psitin()"/> <xsl:text>. </xsl:text> <xsl:value-f select="nazev"/> </p> </xsl:fr-each> cyklus fr-each <h3>knihy s větším pčtem výtisků</h3> <ul><xsl:apply-templates/></ul> </bdy> </html> <xsl:if test="naklad>10"> <li><xsl:value-f select="nazev"/></li> </xsl:if> <xsl:template match="kniha[autr!='karel Čapek']"> <li><xsl:value-f select="nazev"/></li> </xsl:stylesheet> větvení if šablna jen pr některé hdnty elementů Seznam jak dkaz na zálžku vytvření atributu: 1. Vlžení dkazu na zálžku - v kódu t vypadá takt: <a href="#jmen_zalzky">text dkazu</a> <xsl:fr-each select="kapitla"> <a> <xsl:attribute name="href"># <xsl:value-f select="psitin()"/> </xsl:attribute> <xsl:value-f select="psitin()"/><xsl:text>. </xsl:text> <xsl:value-f select="nadpis2"/> </a> </xsl:fr-each> 2. Zálžka pak může vypadat třeba takt: <a name="jmen_zalzky"></a> <h2 id="jmen_zalzky">nadpis</h2> <span id=" jmen_zalzky ">nějaká ukázka</span> <h2> <xsl:attribute name="id"><xsl:value-f select="psitin()"/> </xsl:attribute> <xsl:value-f select="psitin()"/><xsl:text>. </xsl:text> <xsl:value-f select="nadpis"/> </h2> vytvření atributu - dkazu na zálžku vytvření atributu zálžky 9

10 SHRNUTÍ PŘEHLED ŠABLON A INSTRUKCÍ křenvý element subru XSLT <xsl:stylesheet>... </xsl:stylesheet> id... (nepvinný) versin... (pvinný)... bvykle "1.0" xmlns... xmlns:xsl="http://www.w3.rg/1999/xsl/transfrm"... určení jmennéh prstru šablna XSL pr určitý uzel neb skupinu uzlů <xsl:template>... match... (nepvinný)..."lkace" uzlu name... (nepvinný)... uchvává název šablny pr další její vlání pririty... (nepvinný)... čísl určující přadí šablny mde... (nepvinný Pkud není element v těle šablny instrukcí neb rzšiřvacím elementem, bude dslvně zkpírván d výsledku těla šabln instrukce XSLT <xsl:apply-templates /> vyhledá patřičný uzel a nahradí h bsahem šablny select... (nepvinný)... značuje jmén uzlu, který má být zpracván, jinak jsu zpracvány všechny následující uzly hledá rekurzivně další vnřené šablny, když je nenajde, vypíše puze bsah elem. <xsl:value-f /> text bsažený v daném uzlu vlží na výstup HTML, ten text zbrazí select... (nepvinný)... značuje jmén uzlu, který má být zpracván <xsl:text>... </xsl:text> vkládání dslvnéh textu <xsl:attribute>... </xsl:attribute> vytvření atributu name... (pvinný)... jmén atributu <xsl:fr-each>... </xsl:fr-each> select... (nepvinný)... značuje jmén uzlu, který má být zpracván 10

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive.

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive. Verze 6.1, 8/2008 Uživatelský manuál WebActive s.r..,hviezdslavva 16, 400 03 Ústí nad Labem www.webactive.cz - inf@webactive.cz Úvd Cntent Management Server WebJet (dále jen CMS WebJet) je systém pr ucelenu

Více

NET Genium. Příručka administrátora

NET Genium. Příručka administrátora NET Genium Příručka administrátra Verze: 1.0 Datum: 2.9.2013 Autr: Bc. Michael Kupka, +420 242 441 548, michael.kupka@netgenium.cm Splečnst: NetGenium s.r.., www.netgenium.cm 1/91 Histrie změn Autr Datum

Více

SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Tabulkový kalkulátor MS Excel TABULKOVÉ KALKULÁTORY PROGRAM MS EXCEL

SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Tabulkový kalkulátor MS Excel TABULKOVÉ KALKULÁTORY PROGRAM MS EXCEL SOŠS a SOU Kadaň Šklení SIPVZ Tabulkvý kalkulátr MS Excel TABULKOVÉ KALKULÁTORY PROGRAM MS EXCEL 2005 SOŠS a SOU Kadaň Šklení SIPVZ Tabulkvý kalkulátr MS EXCEL OBSAH TABULKOVÉ KALKULÁTORY...4 PROGRAM MS

Více

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka DOCHÁZKA Autmatizvaný dcházkvý a přístupvý systém Verze 3.xx Uživatelská příručka RON Sftware spl. s r.. Nám. Budvatelů 1405 735 06 Karviná - Nvé Měst tel.: +420 596 312 827, +420 596 317 877, fax : +420

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST EXPERIMENTÁLNÍ PROCESOROVÁ ARCHITEKTURA ATTOWPU 0.9 Tmáš Mariančík Kpřivnice 2011 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obr SOČ: 18 infrmatika Experimentální prcesrvá archiketura

Více

Software602 Print2PDF X

Software602 Print2PDF X Instalační příručka Vytvřen dne: 7.11.2012 Aktualizván: 5.6.2013 2012 Sftware602, a.s. Obsah Ptřebný sftware... 3 Instalace Webvéh serveru IIS... 3 Instalace webvé aplikace Web service... 4 Instalace certifikátů...

Více

Vykazování dat prostřednictvím SDNS Web Services

Vykazování dat prostřednictvím SDNS Web Services Sekce infrmatiky Odbr infrmačních systémů Vykazvání dat prstřednictvím SDNS Web Services Příručka uživatele (prgramátra) verze 1.8 Autr: Zdeněk Teska (NESS Czech s.r..) Jiří Smlík (ČNB) prsinec 2012 Vykazvání

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY

Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Osnva prezentace 1. Data a jejich struktura 2. Databáze 3. Systém řízení báze dat 4. Databázvý systém (DBS) 5. Představitelé mdelů dat 6. Nrmalizace dat 7. Dtazvací jazyk

Více

1. Definice os, typy os, služby a vrstvy, systémová volání, virtuální počítač Typy OS: Vrstvy: Služby: Systémová volání:

1. Definice os, typy os, služby a vrstvy, systémová volání, virtuální počítač Typy OS: Vrstvy: Služby: Systémová volání: 1. Definice s, typy s, služby a vrstvy, systémvá vlání, virtuální pčítač Definice: -sftwarvá nadstavba HW -splečně s hw představuje virtuální pčítač -je rzhraním mezi živitelem a systémem (laik, efektivní

Více

Příklad buňka tabulky

Příklad buňka tabulky Realizováno za finanční podpory ESF a státního rozpočtu ČR v rámci v projektu Zkvalitnění a rozšíření možností studia na TUL pro studenty se SVP reg. č. CZ.1.07/2.2.00/29.0011 Pojmenované šablony Pojmenované

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-5 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz Vážení uživatelé, 18. ledna 2013 dstáváte nvu verzi

Více

Příloha č. 1. Internetová prezentace nejkacka.eu a navazující systém on-line marketingové podpory

Příloha č. 1. Internetová prezentace nejkacka.eu a navazující systém on-line marketingové podpory Přílha č. 1 Klientský brief Internetvá prezentace nejkacka.eu a navazující systém n-line marketingvé pdpry Obsah 1. Úvd... 3 2. Marketingvá specifikace internetvé prezentace nejkacka.eu... 3 2.1. Cílvé

Více

SMART Notebook 11. Operační systémy Windows

SMART Notebook 11. Operační systémy Windows SMART Ntebk 11 Operační systémy Windws Uživatelská příručka Pr zbrazení nápvě dy k sftwaru SMART Ntebk na svém mbilním telefnu neb jiném mbilním zařízení naskenujte následující QR kód. Upzrnění chranných

Více

Microsoft Offi ce 365 a Windows Intune. Prodejní příručka Vydání září 2011

Microsoft Offi ce 365 a Windows Intune. Prodejní příručka Vydání září 2011 Micrsft Offi ce 365 a Windws Intune Prdejní příručka Vydání září 2011 Office 365 jsu sftwarvé prdukty pr kancelářsku prduktivitu nabízené frmu předplacených služeb pskytvaných v tzv. cludu. Zahrnují služby

Více

Microsoft Online Services. Office 365 Windows Intune CRM Online. Prodejní příručka Vydání srpen 2012

Microsoft Online Services. Office 365 Windows Intune CRM Online. Prodejní příručka Vydání srpen 2012 Micrsft Online Services Office 365 Windws Intune CRM Online Prdejní příručka Vydání srpen 2012 Micrsft Office 365 jsu sftwarvé prdukty pr kancelářsku prduktivitu nabízené frmu předplacených služeb pskytvaných

Více

SA_416 Závěrečný CASE Implementace IS/ICT do podniku České slévárny s.r.o.

SA_416 Závěrečný CASE Implementace IS/ICT do podniku České slévárny s.r.o. Závěrečný CASE Implementace IS/ICT d pdniku návrh řešení IS/ICT pstavenéh na pen surce ERP/CRM balíku COMPIERE Tým S11: Hrník Jiří (xhrj37@vse.cz) Měska Matěj (xmesm05@vse.cz) Mihulka Martin (xmihm01@vse.cz)

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 Otázky kurzu 4IT417 Řízení pdnikvé infrmatiky verze z 1/2/2009 1.Pdnikvá infrmatika pjmy a kmpnenty (1) Objasněte pjmy: IS, ICT, ICT služba, ICT prces, ICT zdrj. Jaku dkumentaci k ICT službám, prcesům

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

2 XENOMORPHS: an. and

2 XENOMORPHS: an. and 2 XENOMORPHS: an Abslutalien and AnAlienHlakres3 JOINED TO CREATE MONSTER WORK -2009- Abslutalien and AnAlienHlakres3. All rights reserved. 1 / 38 1. Psychlgie práce, manažerská psychlgie, základní směry,

Více

Podpůrný textový materiál pro učitele a školitele. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147

Podpůrný textový materiál pro učitele a školitele. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Training fr Trainers n e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Pdpůrný textvý materiál pr učitele a šklitele Tent prjekt byl financván za pmci Evrpské kmise. Tat publikace draží názry autra a prt není Evrpská kmise

Více

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň Základy e-learningu Sestavil Karel Květň 1. Začínáme s e-learningem 1.1 Předchůdci e-learningu a jeh vznik Vyučvací strje byly půvdně speciální mechanické a elektrnkvé strjky, pzději zalžené na vyšších

Více