Statut zajišťovacího fondu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Statut zajišťovacího fondu"

Transkript

1 Statut zajišťovacího fondu Odborového svazu pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství /úplné znění ke dni / Článek I. Účel zajišťovacího fondu Zajišťovací fond je výrazem odborářské solidarity všech členů OS a slouží k zabezpečení jejich sociálních jistot včetně podpor při stávce schválené Výkonnou radou OS. Článek II. Zdroje fondu Zdrojem Zajišťovacího fondu je: a) měsíční částka člena ve výši 20,- Kč, která byla schválena V. Sjezdem OS DLV a kterou za člena odvádí ZO OS DLV, v níž je člen evidován včetně OSVČ b) měsíční částka člena - bývalého zaměstnance (nepracujícího důchodce) ve výši 8,- Kč, která se stává součástí jednotného příspěvku a kterou za tohoto člena odvádí ZO OS, v níž je člen evidován, c) výše příspěvku ženy, muže na MD, na rodičovské dovolené, v nezaměstnanosti činí 6,- Kč d) zůstatek Zajišťovacího fondu ke dni nabytí účinnosti této novely. O případných dalších zdrojích může rozhodnout Sněm odborového svazu s ohledem na stav tohoto fondu a potřebu jeho čerpání, e) klesne-li částka na účtu fondu na výši 5 mil. Kč, rozhodne Sněm OS o případných změnách v okruhu nároků a pravidlech pro jejich plnění. Článek III. Vznik a podmínky členství ve fondu 1) Členy Zajišťovacího fondu se stávají členové OS, kteří splňují podmínky členství OS dle platných stanov. 2) Nároky na plnění ze Zajišťovacího fondu vznikají při splnění stanovených podmínek přímo jednotlivým členům OS DLV. 3) ZO OS odpovídají za včasný odvod příspěvku na OS DLV, tedy i do Zajišťovacího fondu, ve stanovené výši za své členy. Členové, jejichž ZO OS budou s placením příspěvku na OS DLV v prodlení déle než 3 měsíce, ztrácejí nárok na plnění z tohoto fondu. Doplatek příspěvku může v mimořádných a zvláštního zřetele hodných případech povolit Výkonná rada OS na základě žádosti výboru ZO OS Stránka 1 z 7

2 4) Těmito případy se rozumí i skutečnost, že příspěvky jsou zaměstnavatelem ze mzdy strhávány, ale nejsou převáděny na účet odborové organizace, aby tato mohla splnit své povinnosti z členství v OS, vyplývající z pohledu řádného a včasného odvodu členských příspěvků a tuto skutečnost ZO OS zdokladuje. Článek IV. Správa fondu 1) Fond je majetkem členů OS DLV a spravuje jej Výkonná rada OS. 2) Za hospodaření s fondem zodpovídá Výkonná rada OS, která předkládá Sněmu OS výsledek hospodaření za uplynulý rok v termínu nejpozději do následujícího roku. 3) Sněm OS DLV může rozhodovat o změnách v okruhu nároků a pravidel pro jejich plnění. Článek V. Kontrola a hospodaření s fondem Kontrolu hospodaření se jměním fondu provádí Revizní komise OS podle potřeby, nejméně 1x ročně. Článek VI. Zánik fondu O zániku fondu může rozhodnout pouze Sjezd odborového svazu. Zůstatek finančních prostředků ve fondu bude převeden do rezervního fondu Odborového svazu. Článek VII. Přehled a výše plnění nároků z fondu Plnění z fondu jsou nároková. Poskytují se za podmínky, že člen OS plní své základní povinnosti uložené mu stanovami OS, zejména včas a ve stanovené výši platí příspěvky a na základě úplné a doložené žádosti člena OS. Plnění ze Zajišťovacího fondu náleží členovi dle tabulky Výše plnění ze Zajišťovacího fondu, která je přílohou Statutu. Členovi vzniká v případě splnění podmínek pro jednotlivé dávky nárok na jejich přiznání nejdříve po šestiměsíčním členství ve fondu. V případě přerušení členství člena ve smyslu 7 Stanov, nároky ze Zajišťovacího fondu členovi vznikají po uplynutí čekací doby od obnovení členství. Pokud není dále uvedeno jinak, za nezaopatřené dítě je považováno dítě maximálně do 26 let věku dle 11 zákona o rodině. Článek VIII. Podmínky uplatňování nároků A. Podpora v nezaměstnanosti členovi a příspěvek nezaopatřenému dítěti do 16 let věku. Poskytuje se členovi OS v případě nezaviněné ztráty zaměstnání z důvodů: rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele dle 52 písm. a), b), c) a i v případě rozvázání pracovního poměru dohodou z uvedených důvodů, pokud Stránka 2 z 7

3 bude v této dohodě výslovně citováno, že pracovní poměr byl ukončen dohodou ve smyslu některého z uvedených písmen 52 ZP rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele dle 52 písm.e) ZP, rozvázání pracovního poměru zaměstnancem dle 56 písm. b ) ZP. skončení opakovaného pracovního poměru na dobu určitou, pokud k tomuto došlo u stejného zaměstnavatele a řetězení tohoto pracovního poměru trvalo nepřetržitě po dobu 2 kalendářních roků skončení pracovního poměru na dobu určitou v trvání nejméně 8 měsíců v případě, že je do 5 měsíců uzavřena nová pracovní smlouva na dobu určitou Podpora je vyplácena členovi, který byl rozhodnutím ÚP zařazen do 3 pracovních dnů po skončení zaměstnání do evidence uchazečů o zaměstnání. Tuto skutečnost prokazuje v prvních měsících evidence čestným prohlášením vždy po skončení daného měsíce. Od přiznání nároku na dávku podpory v nezaměstnanosti vyplacenou Úřadem práce, prokazuje žadatel nárok na dávku ze ZF kopií složenky, kterou je mu vyplácena podpora v nezaměstnanosti úřadem práce nebo kopií výpisu z účtu, na který je mu podpora v nezaměstnanosti úřadem práce zasílána. Výše uvedené skutečnosti se týkají i nezaměstnaného, který absolvuje rekvalifikaci na úřadu práce. Výplata podpory je prováděna za příslušný měsíc zpětně po předložení příslušného dokladu čestného prohlášení, nebo dokladu osvědčujícího, že žadatel o dávku je veden po celý příslušný měsíc v evidenci na úřadu práce nebo pobírá podporu v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci. Výše podpory v nezaměstnanosti se u členů Zajišťovacího fondu, kteří byli zaměstnáni před vznikem nároku na podporu na zkrácený pracovní úvazek, krátí úměrně k délce tohoto pracovního úvazku. V případě, že člen je nezaměstnaný pouze po část měsíce, vzniká mu nárok na podporu v nezaměstnanosti v alikvotní výši a to následovně. Pokud je nezaměstnaný v první polovině příslušného měsíce, náleží mu částka krácená na polovinu, pokud tato nezaměstnanost zasahuje i do druhé poloviny měsíce, je mu dávka vyplácena za daný měsíc v plné výši. Výplata příspěvku na nezaopatřené dítě do 16 let věku náleží vždy v plné výši a je poskytována jako měsíčně se opakující dávka po dobu výplaty podpory v nezaměstnanosti rodiče. Podpora, vyplácená při skončení pracovního poměru na dobu určitou v trvání nejméně 8 měsíců, náleží členovi zpětně po uzavření nové pracovní smlouvy na dobu určitou v trvání nejméně 8 měsíců nejpozději do 5 měsíců po vypršení smlouvy předchozí. K této podpoře nenáleží příspěvek na nezaopatřené dítě do 16 let věku. Pokud je výplata podpory v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci, kterou člen pobírá od příslušného úřadu práce přerušena z důvodu nemoci, je člen okamžitě povinen tuto skutečnost sdělit správci fondu prostřednictvím své ZO OS. Nárok na podporu ze Zajišťovacího fondu mají rovněž členové OSVČ, kteří jsou zařazeni v evidenci Úřadu práce a je jim poskytována podpora v nezaměstnanosti Stránka 3 z 7

4 Doba poskytování podpory Podpora náleží od 1. dne evidence na úřadu práce a je poskytována maximálně po dobu 6 měsíců. Pro nárok z pohledu výše podpory je rozhodující věk člena v době vzniku nároku na dávku ze ZF, tj. od 1 měsíce evidence člena na úřadu práce. Od této doby rovněž náleží příspěvek nezaopatřenému dítěti do 16 let věku. Pokud dítě dosáhne v průběhu výplaty podpory v nezaměstnanosti člena věku 16 let, nárok na dávku zaniká. U členů, kterým vznikne nárok na náhradu nevyplacené mzdy, bude podpora náležet od prvního následujícího dne, za který náhrada mzdy náleží. V případě, že dojde k výplatě náhrady mzdy, podpora v nezaměstnanosti se poměrně krátí dle násobku vyplacené náhrady mzdy. Nárok na podporu členovi nevzniká 1. v ostatních případech rozvázání pracovního poměru, které nejsou uvedeny v článku VIII. písm. A 2. je -li mu přiznán nárok na starobní nebo invalidní důchod 3. který je zabezpečen dávkami nemocenského pojištění z titulu ochranné lhůty nebo výplata podpory v nezaměstnanosti je z důvodu nemoci přerušena, 4. nárok na výplatu nové podpory v nezaměstnanosti vznikne nejdříve po 12 kalendářních měsících od vyplácení podpory ze stejného titulu. B. Podpora při dlouhodobé pracovní neschopnosti člena OS Podpora se poskytuje jednorázově za první 4 měsíce nepřetržité pracovní neschopnosti člena. Dále pak po dobu pokračování pracovní neschopnosti člena, maximálně dalších 8 měsíců, formou další jednorázové splátky po skončení pracovní neschopnosti. Celková maximální doba podpory může tedy činit 12 kalendářních měsíců od vzniku pracovní neschopnosti. Není rozhodné, zda nepřetržitá pracovní neschopnost trvala na základě původně stanovené diagnózy. Období pracovní neschopnosti se počítá na kalendářní dny a náleží vždy za celé ukončené měsíce pracovní neschopnosti od jejího vzniku. Z výplaty dávky jsou vyloučeni členové, kterým z titulu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání náleží náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti a ke dni podáni žádosti o uvedenou dávku ze zajišťovacího fondu tuto náhradu pobírají. Dále členové, jejichž neschopnost vznikne po skončení pracovního poměru a jsou v evidenci uchazečů o zaměstnání na příslušném úřadu práce. C. Příspěvek na pobyt v nemocnici, příspěvek na kompletní lázeňskou péči Jde o dávku v daném kalendářním roce, která je vyplácena členům, na základě potvrzení o úhradě za hospitalizaci v nemocnici nebo za pobyt při komplexní lázeňské péči, a v této souvislosti byl v lázních vybírán regulační poplatek ve výši 100,- Kč za osobu a den. Dávka je vyplácena v kalendářním roce maximálně za 5 dnů pobytu v nemocnici v plné výši částky za hospitalizaci v nemocnici za každý den pobytu člena a v případě placení regulačního poplatku v souvislosti s pobytem v lázních při komplexní lázeňské péči. Výše částky za pobyt v nemocnici a za pobyt při komplexní lázeňské péči činí 100,- Kč za každý den pobytu. Jako jeden den pobytu se rozumí den, ve kterém byl pojištěnec přijat k poskytování ústavní péče a den ve kterém bylo poskytování takové péče ukončeno Stránka 4 z 7

5 Nenáleží v případě pracovního úrazu člena a pracovní neschopnosti z titulu nemoci z povolání. D. Příspěvek člena při krátkodobé pracovní neschopnosti Příspěvek je poskytován na základě vyplnění příslušné žádosti o tento příspěvek a předložení fotokopie ukončení PN nebo jejím trvání, delším než 3 pracovní dny. Na příspěvek má člen nárok jedenkrát v kalendářním roce. Příspěvek náleží v roce, ve kterém uplynula lhůta pro nárok na jeho výplatu. Příspěvek je členům vyplácen ZO OS, která má zřízen vlastní účet u peněžního ústavu touto ZO OS a následně ji bude ústředím odborového svazu refundován. Hodnota příspěvku je součástí Výše plnění ze ZF OS DLV Z výplaty jsou vyloučení členové uvedeni ve třetím odstavci předchozího písmene B). E. Podpora pozůstalým po členovi OS v případě smrtelného pracovního úrazu. Podpora je jednorázovou dávkou pro pozůstalé po členovi, který zemřel v důsledku pracovního úrazu. Dávka je vyplácena manželce, manželovi, družce, druhovi, partnerce, partnerovi a nezaopatřeným dětem, které mají nárok na sirotčí důchod po zemřelém. V případě, že dojde k situaci, že zemře rodič a zůstanou po něm zletilé nezaopatřené děti, bude podpora vyplacena těmto dětem ve výši pro nezaopatřené dítě včetně částky, která by náležela pozůstalému rodiči. Dojde li k situaci, že zůstanou nezaopatřené děti, z nich jedno bude zletilé a bude se starat o menšího nezletilého sourozence, bude jim náležet mimo dávky pro nezaopatřené dítě i podpora, kterou by obdržel pozůstalý rodič. V případě, že po zemřelém zůstanou nezaopatřené děti, ale nezletilé, bude vyplacena podpora ve výši náležející nezaopatřeným dětem tomu, komu budou svěřeny do trvalé péče. F. Podpora pozůstalým s nezaopatřeným dítětem (dětmi) při úmrtí živitele rodiny Podpora pozůstalým s nezaopatřeným dítětem (dětmi) je jednorázovou dávkou. Podpora se vyplácí po členovi s nezaopatřeným dítětem (dětmi), které žily se zemřelým (zemřelou) ve společné domácnosti a byly na něho (ni) odkázány výživou. Podpora náleží ve stejné výši všem pozůstalým, kterými se pro účely tohoto fondu rozumí manžel, manželka, druh, družka, partner, partnerka a nezaopatřené děti. V případě pozůstalých - nezaopatřených nezletilých děti bude podpora vyplacena osobě, které toto dítě (děti) bylo (byly) svěřeny do trvalé péče. G. Příspěvek při úmrtí člena Tento jednorázový příspěvek náleží fyzické osobě, která obstarala pohřeb člena OS. H. Příspěvek při narození dítěte Jde o jednorázovou dávku, která se při narození dítěte poskytuje každému členovi, rodiči, po narození dítěte. Nárok na podporu může uplatnit matka nebo otec dítěte, případně oba rodiče, pokud jsou členy Odborového svazu. V případě matek - samoživitelek činí výše dávek ze zajišťovacího fondu dvojnásobek na každé narozené dítě. I. Podpora při živelních pohromách Jedná se o jednorázovou dávku, o kterou člen OS žádá v případě, že mu vznikla značná škoda na domě, bytu či jeho zařízení náhlým působením přírodních živlů (oheň, povodeň, vichřice, zemětřesení) nezávisle na vůli poškozeného Stránka 5 z 7

6 Značnou škodou se rozumí škoda přesahující částku ve výši Kč. Žadatel je povinen doložit příčinu a výši způsobené škody stanoviskem pojišťovny, případně státního orgánu nebo jiným věrohodným dokladem. Zásadně se tato podpora týká jen škod na osobním majetku člena Zajišťovacího fondu. Za škodu je považována rovněž skutečnost, že došlo při tomto poškození i ke škodě na zařízení sloužící k funkčnosti domu (kotel, domácí vodárna apod.) Tato dávka může být poskytnuta maximálně do výše ,- Kč. Podpora při živelní pohromě náleží každému členovi OS, včetně člena důchodce, bez ohledu na to, zda se jedná o společnou domácnost více členů či nikoliv. J. Podpora při stávce Jde o dávku mající vazbu na počet dnů stávky. Člen má od druhého dne stávky nárok na denní příspěvek za každý následující den stávky. Podporu lze poskytnout pouze v případě, že stávka byla vyhlášena v souladu se Stávkovým řádem OS. K. Podpora odborovému funkcionáři v případě ztráty zaměstnání z důvodu obhajoby práv zaměstnanců. Podpora je dávkou, která je vyplacena odborovému funkcionáři VZO OS, u kterého došlo ke ztrátě zaměstnání z výše uvedeného důvodu, tento byl jednoznačně prokázán, výplata dávky byla doporučena výborem základní odborové organizace a potvrzena Výkonnou radou OS DLV. Nárok na podpory uvedené pod body B, D, E, F nevzniká, jestliže jedinou příčinou pracovní neschopnosti, smrti, nebo smrtelného pracovního úrazu člena byla opilost nebo požití omamných nebo návykových látek. Článek IX. Společná a závěrečná ustanovení Odvod členských příspěvků do Zajišťovacího fondu Příspěvky ve smyslu schváleného Statutu jsou odváděny ve prospěch fondu počínaje dnem ) Žádost o podporu nebo příspěvek předkládá člen OS DLV prostřednictvím své ZO OS DLV příslušnému oblastnímu pracovišti OS DLV nejdéle do 3 měsíců od vzniku nároku na podporu na formulářích, které jsou přílohou Statutu včetně dokladů, které jsou pro účely jednotlivých dávek, uvedených na formulářích vyžadovány k potvrzení. Příslušné oblastní pracoviště OS DLV je po kontrole správnosti uvedených údajů předá k finančnímu vypořádání na ústředí OS DLV. V případě žádosti druha, družky, partnera, partnerky bude tato doložena čestným prohlášením o vedení společné domácnosti. Ústředí OS DLV došlé žádosti zpracovává průběžně a bezodkladně 2) Nárok na podporu nevzniká v případě, že v žádosti o podporu dojde vinou člena či ZO OS k uvedení nesprávných údajů, majících vliv na výši přiznání podpory. Dojde- li přesto k neoprávněné výplatě podpory z tohoto fondu, lze ze strany fondu zpětně vymáhat jejich vrácení a to ve lhůtě 1 roku ode dne výplaty příslušné dávky. 3) Změní-li se sociální poměry žadatele, je člen povinen ihned ohlásit správci fondu všechny skutečnosti, které mají vliv na poskytování plnění nebo podmínky, které vedly k určení výše podpory Stránka 6 z 7

7 4) Přiznané částky podpor a příspěvků budou ve všech případech zasílány na osobní účty členů, mimořádně na adresy členů/obstaravatele pohřbu/, s výjimkou podpory při krátkodobé pracovní neschopnosti, kdy bude postupováno ve smyslu článku VIII. písmene D) fondu. V případě nerespektování tohoto ustanovení bude při zasílání částky odečtena v každém jednotlivém případě částka za převod u banky. 5) Odlišně bude postupováno pouze v případě, že ZO OS nemá založen vlastní účet. 6) Výše a doba poskytování plnění z fondu budou zapsány do evidence člena na ústředí OS DLV. 7) Nárok na jednotlivé druhy podpor zaniká členovi OS DLV okamžikem ukončení členství v ZO (MO) OS DLV. Zánikem členství ve fondu nevznikají jeho bývalým členům nároky na finanční vypořádání vůči tomuto fondu ve formě vložených finančních prostředků včetně plnění dávek z fondu Stránka 7 z 7

Statut Zajišťovacího fondu

Statut Zajišťovacího fondu Statut Zajišťovacího fondu OS DLV 20150601 Statut Zajišťovacího fondu Odborového svazu pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice (OS DLV) Článek I. Účel Zajišťovacího

Více

BFPL-COF 1/2003. RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFPL-COF 1/2003

BFPL-COF 1/2003. RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFPL-COF 1/2003 BFPL-COF 1/2003 RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFPL-COF 1/2003 RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFPL-COF 1/2003 Smlouvu uzavírají společnosti: Beneficial Finance a.s. se sídlem: Nádražní 23/344, 150 00 Praha

Více

BFDL-COF 1/2003. RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFDL-COF 1/2003

BFDL-COF 1/2003. RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFDL-COF 1/2003 BFDL-COF 1/2003 RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFDL-COF 1/2003 RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFDL-COF 1/2003 Smlouvu uzavírají společnosti: Beneficial Finance a.s. se sídlem: Nádražní 23/344, 150 00 Praha

Více

Zásady pro čerpání Fondu kulturních a sociálních potřeb ve Fakultní nemocnici Plzeň podle vyhlášky o FKSP č. 114/2002 Sb.

Zásady pro čerpání Fondu kulturních a sociálních potřeb ve Fakultní nemocnici Plzeň podle vyhlášky o FKSP č. 114/2002 Sb. Příloha č. 1 Zásady pro čerpání Fondu kulturních a sociálních potřeb ve Fakultní nemocnici Plzeň podle vyhlášky o FKSP č. 114/2002 Sb. v platném znění Obsah I. Zásady pro poskytování příspěvků na provoz

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. na Slovensku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. na Slovensku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení na Slovensku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR se zaměřením na území Moravskoslezského kraje 1 Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, sociální systém v České republice je rozsáhlý, složitý a pro většinu

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ č. 111/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o pomoci v hmotné nouzi Ve znění k 01.01.2012 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy (1) Tento zákon

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BFDL 1/2005

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BFDL 1/2005 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BFDL 1/2005 Beneficial Finance a.s. se sídlem: Nádražní 23/344, 150 00 Praha 5 IČ: 266 97 068 DIČ: CZ26697068 zapsána v obchodním rejstříku

Více

GEH 1/2008. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GEH 1/2008

GEH 1/2008. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GEH 1/2008 GEH 1/2008 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GEH 1/2008 (ve znění dodatku č. 1) znění platné od 1. 1. 2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GEH 1/2008 (ve znění dodatku č. 1) znění platné od 1. 1. 2014 Smlouvu uzavírají

Více

CŽB 1/2007. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CŽB 1/2007

CŽB 1/2007. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CŽB 1/2007 CŽB 1/2007 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CŽB 1/2007 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA č. CŽB 1/2007 VE ZNĚNÍ DODATKU č. 1 ZE DNE 4. 1. 2010 A DODATKU č. 2 ZE DNE 29. 3. 2012 Smlouvu uzavírají společnosti:

Více

pojištění pro případ smrti pojištěného.

pojištění pro případ smrti pojištěného. POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ REVOLVINGOVÝCH ÚVĚRŮ A KREDITNÍCH KARET ESSOX ze dne 1. 5. 2008 Článek 1 Základní ustanovení 1.1. Toto kolektivní pojištění se řídí právním řádem České republiky, zejména

Více

Statut Podpůrného fondu Odborového sdružení železničářů

Statut Podpůrného fondu Odborového sdružení železničářů Statut Podpůrného fondu Odborového sdružení železničářů Schválený Ústředím OSŽ dne 1.3.2004, ve znění změn a doplňků schválených Ústředím OSŽ dne 15.12.2009, ze dne 19.4.2011 s účinností od 19.4.2011.

Více

Komerční pojišťovna, a. s., se sídlem: ke spotřebitelským úvěrům KB 1 / 5

Komerční pojišťovna, a. s., se sídlem: ke spotřebitelským úvěrům KB 1 / 5 POJISTNÉ PODMÍNKY PRO VOLITELNÉ KOLEKTIVNÍ POJIŠTĚNÍ KE SPOTŘEBITELSKÝM ÚVĚRŮM KB ze dne 1. 7. 2013 Článek 1 Základní ustanovení 1.1. Pro toto soukromé pojištění osob, které sjednává Komerční pojišťovna,

Více

pro činnost Základní odborové organizace České rafinerské a.s.

pro činnost Základní odborové organizace České rafinerské a.s. pro činnost Schváleno na konferenci dne 6. dubna 2011 v Litvínově. O B S A H 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 1 2 NÁZEV A SÍDLO ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE... 1 3 PRÁVNÍ POSTAVENÍ ZOO ČER... 2 4 VZNIK ZÁKLADNÍ

Více

POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET HYPOTEČNÍ ÚVĚR

POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET HYPOTEČNÍ ÚVĚR POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET HYPOTEČNÍ ÚVĚR 1 Čerpáte hypotéku a chcete mít klidné spaní? Chcete si být jisti, že v případě úrazu nebo vážného onemocnění budete schopni hradit splátky hypotéky? Bojíte

Více

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI Průvodce SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI pro občany Prahy 1 2009 Publikace je určena zejména pro: seniory nezaměstnané občany se zdravotním postižením nemocné osoby matky samoživitelky pěstouny Naleznete zde

Více

Systém sociálního zabezpečení v České republice

Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU 2009 Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU www.eu2009.cz www.mpsv.cz Systém sociálního zabezpečení v České republice Ministerstvo práce

Více

Pojištění schopnosti splácet

Pojištění schopnosti splácet Pojištění schopnosti splácet Úvěr autocredit Vám zajistí peníze na úhradu nutných výdajů v případě nepříznivé životní situace 1 Jako doplňkovou službu ke smlouvě o úvěru si můžete pro případ nepříznivé

Více

Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě něj existuje ještě důchod invalidní, sirotčí, vdovský a vdovecký.

Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě něj existuje ještě důchod invalidní, sirotčí, vdovský a vdovecký. PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2014 Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích 2014 STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

CKK 1/2007. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CKK 1/2007

CKK 1/2007. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CKK 1/2007 CKK 1/2007 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CKK 1/2007 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CKK 1/2007 Smlouvu uzavírají společnosti: Credium, a.s. se sídlem Vladislavova 17/1390, Praha 1, 110 06 IČ:

Více

BILLEQ 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BILLEQ 1/2014

BILLEQ 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BILLEQ 1/2014 BILLEQ 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BILLEQ 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BILLEQ 1/2014 Smlouvu uzavírají společnosti: Equa bank a.s. se sídlem: Praha 8 - Karlín, Karolinská

Více

Osoby se zdravotním postižením a osoby zdravotně znevýhodněné

Osoby se zdravotním postižením a osoby zdravotně znevýhodněné PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Osoby se zdravotním postižením (OZP) mají v pracovním procesu stejná práva a

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KOLEKTIVNÍ POJIŠTĚNÍ KE KREDITNÍM KARTÁM T-Mobile Bonus společnosti ESSOX s.r.o. ze dne 1. 3. 2008

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KOLEKTIVNÍ POJIŠTĚNÍ KE KREDITNÍM KARTÁM T-Mobile Bonus společnosti ESSOX s.r.o. ze dne 1. 3. 2008 POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KOLEKTIVNÍ POJIŠTĚNÍ KE KREDITNÍM KARTÁM T-Mobile Bonus společnosti ESSOX s.r.o. ze dne 1. 3. 2008 Článek 1 Základní ustanovení 1.1. Toto kolektivní pojištění se řídí právním řádem

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Broker Consulting, a.s. se sídlem: Plzeň, Jiráskovo náměstí 2, PSČ 326 00 IČ: 252 21 736 zapsána: v obchodním rejstříku vedeném

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v České republice Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích 2014 PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2014 Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

POJISTĚTE SE PROTI NEPŘÍZNIVÝM ŽIVOTNÍM SITUACÍM

POJISTĚTE SE PROTI NEPŘÍZNIVÝM ŽIVOTNÍM SITUACÍM Pojištění schopnosti splácet Expres půjčka / Konsolidace půjček POJISTĚTE SE PROTI NEPŘÍZNIVÝM ŽIVOTNÍM SITUACÍM Čerpáte půjčku a chcete mít klidné spaní? Chcete si být jisti, že v případě úrazu nebo vážného

Více

ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB VE FN PLZEŇ PODLE VYHLÁŠKY O FKSP č. 114/2002 Sb.

ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB VE FN PLZEŇ PODLE VYHLÁŠKY O FKSP č. 114/2002 Sb. 1 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB VE FN PLZEŇ PODLE VYHLÁŠKY O FKSP č. 114/2002 Sb. Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok ( 3 odst. 5 vyhl. 114/2002 Sb.)

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro skupinové pojištění pravidelných výdajů ze spotřebitelských, hotovostních a revolvingových úvěrů č.j.: 02/2009 (ZPP-PV-Ú) Příloha č. 1a ve znění účinném od 1. 4. 2015 Skupinové

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4606 Sbírka zákonů č. 366 / 2011 366 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více