Sociálního programu Federace strojvůdců ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sociálního programu Federace strojvůdců ČR"

Transkript

1 Zásady Sociálního programu Federace strojvůdců ČR STEPHENSON I. Každý zaměstnanec, který se stane členem odborové organizace Federace strojvůdců ČR, se stává účastníkem Sociálního programu FSČR sociálního fondu Stephenson. Tento fond je finančně zajišťován z členských příspěvků. Jejich výše se každoročně schvaluje na CRP na základě návrhu P-FSČR. Podkladem pro navržení výše příspěvků na další období je rozbor výsledků hospodaření fondu v předchozím roce. Fond spravuje P-FSČR prostřednictvím své hospodářské správy. Kontrolu nad fondem má ÚRK FSČR v rámci svých pravomocí. Fond se skládá ze tří částí: 1- část základní 2- část doplňková 3- část nadstavbová Žádost o plnění podle jednotlivých kódů se podává na formuláři Žádost o plnění sociálního programu FSČR, V případě trvání dočasné pracovní neschopnosti 30 a více dní, má každý člen FSČR nárok na čerpání návratné bezúročné půjčky ve výši ,- Kč, která mu bude poskytnuta na základě příslušné Žádanky (viz Žádanka o poskytnutí půjčky ve smyslu Zásad sociálního fondu Stephenson, nacházející se v příloze těchto Zásad Sociálního fondu FSČR ). II. Žádanka pro fond Stephenson Žádost o plnění sociálního programu Federace strojvůdců ČR: Žádost musí obsahovat: - číslo a název základní organizace FSČR - jméno a příjmení žadatele - rodné číslo žadatele - zakroužkovaný patřičný kód požadovaného plnění ( na jedné žádance může být požadováno i více druhů plnění ), popř. další údaje uvedené na žádance - podpis žadatele (nebo jeho zástupce) - podpis zpracovatele a razítko ZO FSČR Formuláře všech žádanek vyplňuje zpracovatel Sociálního programu" určený ZO FSČR (pokladník, předseda, člen výboru ZO FSČR apod.) a odesílá je na P-FSČR (je možno použít i elektronickou poštu nebo FAX). Zpracovatel je plně zodpovědný za pravdivost uvedených údajů a za oprávněnost žádosti. U kódů 5.1.,5.2.,5.3. za vyplacení částek oprávněným pozůstalým ze zákona odpovídá předseda ZO FSČR. Upozornění: - údaje vyplňujte čitelně hůlkovým písmem - nečitelné žádosti nemohou být zpracovány a finanční plnění nebude uskutečněno!!! - používejte žádanky platného vzoru 1

2 III. Část základní: Kód 1.1.: Narození (adopce) dítěte - vyplní se datum narození a jméno dítěte - za každé narozené nebo adoptované dítě se vyplácí 1 000,-Kč - v případě narození dvojčat (3 000,-Kč), trojčat (6 000,-Kč), je třeba uvést jména všech dětí Kód 2.1.: Dočasná pracovní neschopnost (DPN) - vyplňuje se začátek a ukončení pracovní neschopnosti (DPN) - pokud je pracovní neschopnost dlouhodobá, tj. více než 5 měsíců, vyplní se v kolonce Konec nemoci výraz " TRVÁ ". Po ukončení dlouhodobé nemoci se v této kolonce uvede datum, kdy DPN skončila.tento postup využívejte pouze v případě, kdy ZO sama nemá k dispozici dostatečné množství finančních prostředků pro zálohové měsíční plnění!! - plnění se poskytuje trvá - li DPN déle jak 15 dnů. Jednorázově 1 000,-Kč a od 16tého dne za každý další den DPN až do její ukončení 20,- Kč. Kód 2.2.: Křížkové lázně - při lázeňské péči, která vyplývá z předchozí nemoci, tzv. "křížkové lázně" se poskytuje jednorázový příspěvek 700,- Kč. Kód 3.1: Životní jubileum 50let - každý člen, který dosáhne v příslušném roce životní jubileum 50 let obdrží na základě žádosti zaslané příslušnou ZO FSČR příspěvek ve výši 1 000,- Kč. Kód 3.2.: Životní jubileum 60 let - každý člen, který dosáhne v příslušném roce životní jubileum 60 let obdrží na základě žádosti zaslané příslušnou ZO FSČR příspěvek ve výši 1 000,- Kč. Kód 4.1.: Odchod do prvního starobního (i předčasného) důchodu - každý člen při odchodu do prvního starobního důchodu obdrží na základě žádosti zaslané příslušnou ZO FS příspěvek ve výši 2 000,- Kč. Na žádance musí být uvedeno datum odchodu do důchodu. Kód 4.2.: Odchod do plného invalidního důchodu - každý člen při odchodu do prvního plně invalidního důchodu obdrží na základě žádosti zaslané příslušnou ZO FSČR příspěvek ve výši 4 000,- Kč. Na žádance musí být uvedeno datum odchodu do plně invalidního důchodu. 2

3 Kód 4.3.: Předčasný odchod - nárok na plnění podle tohoto kódu má člen FS který dosáhl věku 40 let a ukončil pracovní poměr dohodou (nadbytečnost, organizační změny apod.) - výše příspěvku je stanovena na 2 000,- Kč. - pokud má člen nárok na plnění podle kódu 4.1 nebo 4.2, nemá nárok na plnění dle kódu 4.3(!). Kód 5.1.: Úmrtí člena FSČR při výkonu povolání - v případě úmrtí člena FSČR při výkonu povolání, bude oprávněným pozůstalým ze zákona poskytnuta finanční výpomoc ve výši ,- Kč. Žádanka musí být podepsána zástupcem (např. dalším členem výboru ZO FSČR) zpracovatelem a opatřena razítkem ZO FSČR. Kód 5.2.: Úmrtí aktivního člena FSČR - v případě úmrtí aktivního člena FSČR, bude oprávněným pozůstalým ze zákona poskytnuta finanční výpomoc ve výši ,-Kč. Žádanka musí být podepsána zástupcem (např. dalším členem výboru ZO FSČR) zpracovatelem a opatřena razítkem ZO FSČR. Kód 5.3.: Úmrtí člena FSČR důchodce - v případě úmrtí člena FSČR - důchodce, bude oprávněným pozůstalým ze zákona poskytnuta finanční výpomoc ve výši 1 000,- Kč. Žádanka musí být podepsána zástupcem (např. dalším členem výboru ZO FSČR), zpracovatelem a opatřena razítkem ZO FSČR. Kód 7.1.: Postižení člena FSČR živelnou pohromou - při postižení člena živelnou pohromou (povodeň, vítr od síly vichřice, požár objektu po zasažení bleskem, zemětřesení apod.), bude poskytnuta jednorázová finanční výpomoc ve výši ,- Kč, pokud vzniklá škoda této výše dosahuje. - žádanku zašle příslušná ZO FSČR.. Upozornění: Podmínky pro poskytnutí finanční výpomoci jsou uvedeny na žádance. Kód 6.2.: Pohřebné - při úmrtí člena FSČR oprávněným pozůstalým ze zákona, bude vyplacena částka ve výši 5 000,- Kč. K této žádance je nutné doložit potvrzení obecního úřadu nebo kopii úmrtního listu. - žádanku zašle příslušná ZO FSČR.. IV. Část doplňková: Žádost o poskytnutí půjčky. Poskytnutí bezúročné půjčky při předpokládané DPN delší než 30 dní. Bude poskytnuta ve výši ,-Kč na základě žádosti (viz. příloha zásad). V. 3

4 Část nadstavbová Sociální ručení (SR): Podmínka plnění z této části: člen musí mít v době vzniku škodní události uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ škody vzniklé zaměstnavateli při výkonu povolání u komerční pojišťovny. Kód 6.1.: Finanční výpomoc při způsobené škodě zaměstnavateli nad rámec plnění komerční pojišťovnou. K žádosti musí být přiložena kopie Dohoda o náhradě škody. Plnění se poskytuje až po vypořádaní plnění příslušné pojišťovny se zaměstnancem!!! Plnění se hradí ve výši zbývající náhrady zaměstnance, nejvýše však ,-Kč snížené o 3% spoluúčast pojistníka. VI. Závěrečná ustanovení: Nároky na plnění: 1) Člen s hlasem rozhodujícím (viz. Stanovy FSČR) má právo na plnění ze všech částí fondu mimo kód ) Člen s hlasem poradním (viz. Stanovy FSČR) má právo na plnění pouze z kódu 5.3. Každý člen žádající o poskytnutí finanční výpomoci z fondu Sociálního programu FSČR musí být veden v centrální evidenci FSČR, pokud není dále stanoveno jinak. Uzávěrka pro zpracování žádosti je poslední den kalendářního měsíce, pokud žádanka bude doručena hospodářské správě FSČR do 25. dne daného měsíce. Finanční převody na ZO FSČR budou prováděny hospodářem FSČR měsíčně do 15. dne následujícího kalendářního měsíce. Nárok plnění z fondu Stephenson zaniká dnem ukončení členství v odborové organizaci Federace strojvůdců ČR, vyjma případů plnění podle kódů 5.1., 5.2. a 5.3. V případě žádosti o plnění podle kódu 6.1. a 6.2. se posuzuje pro poskytnutí příspěvku jako rozhodné datum potvrzení obecního úřadu(kopie úmrtního listu). Ve sporných případech o oprávněnosti plnění rozhoduje správce tohoto fondu. Nárok plnění SR zaniká dnem ukončení členství v odborové organizaci Federace strojvůdců ČR, vyjma případu, kdy k pojistné události zaregistrované u pojišťovací agentury došlo ještě v době členství v tomto fondu. Tyto Zásady Sociálního programu FSČR nabývají platnost ke dni Nabytím jejích účinnosti pozbývají platnost veškeré dříve schválené Zásady a opatření (viz poslední změna těchto Zásad ze dne ). 1. Změna těchto Zásad nabyla účinnost ke dni , kdy byla provedena oprava (prohození) kódu 6.1 za Změna těchto Zásad nabyla účinnost ke dni , kdy byl do nich zapracován nový bod 4.3. Předčasný odchod. 4

5 Za Prezídium FSČR: Jindřich Hlas,v.r. prezident FSČR Vladislav Pouzar,v.r. člen Prezídia FSČR V Praze dne