a báječných přátel přeje celá redakce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "a báječných přátel přeje celá redakce"

Transkript

1 Studentské nezávislé noviny Červen 2007 Číslo 3 Ročník 14 SŠ informatiky a spojů Brno, Čichnova 23 Texty neprochází češtinářskou korekturou. Omlouváme se za případné chyby. Ani jsme se nenadáli a uţ je tu pět ono nepříjemné období plné zkoušení, písemek a testů. Ten, kdo se pilně připravoval celý rok, není zaskočen a rád sklidí ovoce své práce. Moţná je vhodný čas na sumarizování výsledků, spíše školních a ohlédnutí se zpět za tím, co se nám podařilo anebo právě nepodařilo za uplynulý školní rok. Takovému Jamesi Clarku Rossovi se podařilo zrovna před 176 lety objevit severní pól a kmeni Vandalů před mnoha lety vyplenit a téměř srovnat se zemí Řím. Pro jistotu si z nich brát příklad nebudeme, i kdyţ ničit hodnoty se zdá snadnější neţ je tvořit. Jsme přeci lidé svrchovaní a vzdělaní. Tak či onak, kaţdý by se uţ rád viděl někde na pláţi u moře s nohama nahoře a dobrou náladou. Také je nasnadě poděkovat všem pracovníkům, kteří dbali celý rok o to, abychom nezdivočeli či aby nám nepršelo na hlavu. Uţ jenom doklepat posledních pár dnů ve škole a hurá na prázdniny. Proto chci všem popřát krásné prázdniny podle vlastních představ. (Snad se tu v září opět potkáme :) ) Ted Krásné prázdniny plné sluníčka, zážitků i odpočinku a báječných přátel přeje celá redakce - 1 -

2 Vážení čtenáři, na otázku, jaké bylo období pravidelného vyučování školního roku 2006/07 z pohledu ředitele školy, odpovídám, ţe bylo velmi podobné předešlým, ale i jedinečné a zvláštní. Jedinečné bylo tím, ţe naše škola si v tomto roce připomíná 14. výročí svého působení v Komíně a 58 let od zaloţení v Brně. Ohlédneme-li se za těmi 58 roky práce odborného vzdělávání, z počátku jen v oborech telekomunikací a postupně rozšiřovaného o vzdělávání v oborech poštovnictví, bankovnictví, sdělovací a zabezpečovací techniky v dopravě, tak musíme konstatovat, ţe bylo vykonáno hodně dobré a úspěšné práce. Činnost naší školy se opírá o kredit těchto 58 let. Uţíváme si jeho váţnosti a uznání. Dnes jsme komplexní moderní školou s novým venkovním sportovním areálem, která je srovnatelná s podobnými školami v zahraničí. Kaţdý váţený kredit se nelehko nabývá a velmi lehce se ztrácí. Kredit odborné školy netvoří jen vlastní oborová skladba a vybavenost, ale především kvalita absolventů, hodnocená dlouhodobě odbornou a občanskou veřejností. Kvalita vlastních absolventů vyúsťuje do osvojených kompetencí, kterými vedle získané odbornosti definované příslušným stupněm vzdělání, je také slušnost, zdvořilost a aktivita. Úspěch naší školy také závisí na invenci hledání a realizaci všech moţných programových přidaných hodnot, spojených s výchovou a vzděláváním našeho ţáka ve spolupráci s oborovými partnery. Cílem je jeho úspěšnost na trhu práce nebo studium na vysoké škole. Zde bych asi měl připomenout všechny nabízené letošní výchovně vzdělávací programy nad rámec standardní výuky, jako je akademie Cisco networking, podzimní zkoušky v projektu IQ+, oborové olympiády, různé soutěţe v rámci školních i mimoškolních aktivit v rámci Domova mládeţe, tábor Ţeletavka a řadu dalších. Tento rok byl také rokem naplňování partnerské smlouvy o spolupráci s rakouskou střední školou z KREMSU. V návaznosti na tuto smlouvu dojde letos k vzájemné výměně rakouských a našich ţáků s cílem se jazykově zdokonalit a dalších aktivit navazujících na zahraniční spolupráci v rámci vzdělávacích projektů. Naše škola se vedle rámce prvotního odborného vzdělávání mládeţe postupně zapojuje i do celoţivotního vzdělávání dospělých s naplněním funkce Centra odborného vzdělávaní a volného času. Realizace výchovně vzdělávacích programů doprovázená kvalitními sluţbami v čistém a funkčním prostředí je a musí být výzvou pro kaţdého z nás. Jen tak v reálných ekonomických podmínkách a měnících se ekonomických pravidlech, řádech a jiných normativech můţeme najít šanci na budoucí činnost v konkurenci jiných vzdělávacích institucí. Na závěr tohoto krátkého zamyšlení bych rád nám všem popřál pěkné a pohodové prázdniny, hodně poznání u nás i v zahraničí. Těm, kteří si prázdniny pokazili a musí vykonat opravnou zkoušku, přeji její úspěšné zvládnutí. Svým kolegům a zaměstnancům školy přeji pohodové proţití období čerpání řádných dovolených. PaedDr.Vladimír Šimíček ředitel - 2 -

3 Bojová umění Čas od času slyším, jak lidé srovnávají takové karate s kickboxem a z tohoto souboje vyjde lépe právě to druhé. Prostě řeknou, ţe karate je k ničemu, ţe za těch X let, co do něho chodili, se skoro nic nenaučili. Jenomţe bojová umění obecně jsou něčím víc neţ jen uměním se mlátit. Jedna věc je to, v jaké podobě se to umění dostane do Evropy. Jestli ho přiveze nějaký Kryštof Kdosi odtud a odtud, co pobýval v Číně či Japonsku, nebo jestli ho odtamtud někdo doveze sem. Protoţe jednou z nejdůleţitějších věcí je zachování tradice. Západní kultury totiţ mají tendence vzít si ze všeho jen něco, a ten zbytek nechat být. Takţe o co vlastně jde? Pokud můţu rozdělit bojová umění na dvě části, tak jedna část jsou umění s koncovou -do (coţ znamená cesta, tam patří mimochodem i karate, protoţe plný název je karate-do), a druhá má vzadu příponu -jutsu. U první skupiny ve skutečnosti nejde na prvním místě o samotné umění bojovat, protoţe se v prvé řadě snaţí pozdvihnout jak tělo, tak mysl, a má svoji určitou (a velice hlubokou) filosofii. Takovým extrémem je potom takové Tai-chi, které hlásá, ţe meditace v pohybu je stokrát účinnější, neţ meditace vsedě a boj je někde aţ na zadním místě. Druhá skupina jsou styly boje, vedoucí k praktické obraně a vyřazení protivníka, včetně jeho zabití. V těchto uměních se nepořádají turnaje nebo soutěţe, protoţe je to příliš nebezpečné. Přesto jsou tato umění velice zajímavá, protoţe se v nich nejdřív naučíte, jak člověka zabít, a potom, jak ho spolehlivě vyřadit bez trvalých následků. Pokud znáte někoho, kdo dělá třeba taijutsu, můţete mu věřit, ţe tímto úderem vám ţebra nemůţe v ţádném případě zlomit. Rád vám pak pomůţe na nohy i s vyraţeným dechem. Občas si ale říkám, ţe by měli mít sami na sebe zbrojní pas. Will Ted Krev je nejcennější tekutinou na světě, kterou přes veškerý vědecký pokrok nelze jakkoliv nahradit. Darováním krve lze zachránit mnoho ţivotů. Transfúze krve či jejích sloţek je potřeba nejen při úrazech a operacích, ale i při léčbě závaţných onemocnění (leukémie, krvácivé poruchy, onemocnění ledvin a jater ). Hlavní funkce krve je dopravovat ţiviny (kyslík, glukózu) a stopové prvky do tkání a odvádět odpadní produkty (např. oxid uhličitý a kyselinu mléčnou). Krev téţ transportuje buňky (leukocyty, abnormální nádorové buňky) a různé substance (aminokyseliny, lipidy, hormony) mezi tkáně a orgány

4 O darování krve nás přišla informovat dne moc příjemná paní z transfůzního oddělení v Brně. Darování krve je činnost, během které je dárci krve odebrána krev pro medicínské účely nejčastěji pro krevní transfúzi. Odběr krve od dobrovolných dárců je prováděn v transfuzních stanicích a jiných zdravotnických zařízeních. Během jednoho odběru je většinou darováno 450 ml krve. Mohou být také odebrány jen vybrané krevní sloţky (krevní plazma, krevní destičky, bílé krvinky aj.). Z podmínky darování krve: Kromě zdravotní způsobilosti patří mezi základní podmínky pro darování krve věk mezi 18 a 65 lety a tělesná hmotnost větší neţ 50 kg. trvalý pobyt v České republice neuţívání antibiotik nebo jiných léků v posledním měsíci neměl v posledních šesti měsících přisáté klíště nemá tyto nemoci: váţnější alergie, chronické onemocnění ledvin, onemocnění srdce a cév, váţnější koţní onemocnění, revmatické onemocnění, onemocnění nervového systému (epilepsie, roztroušená skleróza), vředová nemoc ţaludku ani onemocnění ţlučníku nebo slinivky, alkoholismus, toxikomanie neprodělal onemocnění: onemocnění jater (např. ţloutenku, apod.), zánět ledvin, toxoplazmoza, tularémie, brucelóza, TBC, malárie ani jiná tropická nemoc, tyfus, paratyfus, pohlavní nemoc (AIDS, kapavka, syfilis) (ani léčba nebo sledování pro pohlavní chorobu) neměl úzký kontakt s nemocným s infekční ţloutenkou, s osobou infikovanou HIV nebo nemocným s AIDS (rodina, zaměstnání, sexuální partner) nepatří do tzv. rizikových skupin (promiskuitní způsob ţivota, nitroţilní narkomani (injekční drogy), homosexuální pohlavní styk) - platí i pro sexuální partnery a partnerky těchto rizikových skupin nebyl v nápravném zařízení (vězení) v posledním roce nepobýval v tropických zemích a exotických oblastech neměl rizikové zákroky (tetování, propichování uší, body piercing, akupunktura) mimo zdravotnické zařízení neměl ţádnou transplantaci orgánů včetně rohovky a neprodělal neurochirurgický výkon s pouţitím štěpu tvrdé mozkové pleny Výhody pro dárce Kaţdému dárci náleţí ze zákona pracovní volno na dobu cesty k odběru, odběru, cesty zpět a zotavení po odběru. Pracovní volno se poskytuje s plnou náhradou mzdy. Bezpříspěvkový dárce má navíc moţnost sníţení základu daně z příjmu při ročním zúčtování o 2000 Kč za kaţdý odběr krve. Další odměnou bývá příspěvek na stravu anebo občerstvení v místě odběru. Zdravotní pojišťovny také odměňují dárce různými dárky a příspěvky (multivitaminy, příspěvek na lázně (ZPMV), bezplatné cestovní pojištění apod.). Ocenění bezpříspěvkových dárců V České republice je bezpříspěvkové darování krve oceňováno Českým červeným kříţem, který uděluje po prvním odběru odznak Krůpěj krve a po dalších odběrech Medaile prof. MUDr. Jana Janského a Zlaté kříţe ČČK

5 Riziko pro dárce krve a) odběr ne zcela zdravému dárci - Odběrem krve by mohl být ve vzácných případech poškozen dárce, který sám trpí nedostatkem odebírané sloţky, proto je před odběrem vyšetřován krevní obraz. Vyšetření moči, dalších ukazatelů krevního obrazu a vyšetření lékařem slouţí k všeobecnému posouzení zdravotního stavu dárce a je tedy formou "preventivní prohlídky". b) nežádoucí reakce na odběr: krevní výron, modřina (špatný vpich, krvácení do podkoţí po vpichu), riziko této komplikace lze sníţit řádným stlačením místa vpichu po odběru celková reakce, mdloby, které jsou způsobeny ne dost rychlým přizpůsobením změny krevního oběhu při odběru nebo nepřiměřená psychická reakce; ke mdlobě dochází nejčastěji u dárců hladovějících, vyčerpaných předchozí větší námahou (např. po nočních) a při příliš rychlém opuštění odběrového křesla. c) všechen materiál používaný k vlastnímu odběru krve i k odběru krve za účelem laboratorního vyšetření je zásadně na jedno použití, nehrozí tedy žádné riziko přenosu jakékoliv infekce na dárce! d) frekvence odběrů krve pro transfuzní účely - počet odběrů krve nemá u muţe přesáhnout 4 a u ţeny 3 za rok, přičemţ interval mezi dvěma následujícími odběry musí být alespoň 2 měsíce Darování krve zajišťuje Fakultní nemocnice Brno, v Bohunicích, bez předchozí domluvy. Pohádka nepohádka Nick Twisp "Hej ty!!!" "Kdoţe, já??" "No jasně, přesně ty." "Kdopak tam??" "Samozřejmě - já! " "Dobrá tedy... a co děláš??" "Koukám na svět." "Co prosím? " "Říkám svět; neznáš?" "Jaksi jsem neměl tu moţnost." "O čem to je?" "Ále, má to uţ dvoutisícísedmou sérii a ne a ne skončit." "Ono je to zajímavé?" "Je a není." Znechucen kroutí hlavou a vyprskne: "Počkat, počkat. Snad kdyţ sleduješ něco často, tak z toho plyne, ţe tě to zajímá. To mi musíš povědět o co jde." "Víš, já je nechápu." - 5 -

6 "Koho je?" "Inu herce, a ţe jich tam běhá spousta!" "Povídej a nepřestávej", křičí zalíbeně. "Prosím, jak si přeješ." Vydechl a spustil: "Ve své podstatě charaktery postav nejsou špatné, avšaks přibývajícími díly a sériemi zjišťuji, ţe bude brzy konec. Oni totiţ ztrácí nad sebou kontrolu..." "Ale..." "Pssst. Nepřerušuj mě nebo přestanu povídat. No a jak nad sebou ztrácí kontrolu, tak jich je najednou několik miliard; samé léto, ba co víc (asi z nudy) mezi sebou válčí." Tu počali se oba smát a kdyţ se rozdýchali, pokračovali v hovoru. "Ehm, přejděme k charakterům postav. Ne ţe by byly záporné - spíš převládají. " "Vrrrrrr!!" "Upokoj se můj milý příteli, existuje zde i pěkná řádka postav kladných, které v kruzích uměleckých, či jak oni říkají - kulturních a citově krásných - zpříjemňují děj." "Heh, jen jsem si vzpomněl na prvních pár sérií, " děl se s úsměvem. "Ono totiţ na tom světě nebylo mnoho toho, co nyní." (Podivné, nýbrţ logické ze strany přírůstků, jeţ musely být pojmuty v onen svět.) "Najednou počala z pár postaviček růst obrovská masa, co málem sama sebe zahubila. A vůbec, víš co to jsou city??" "Prosím, ci... či... cico????" "Špatně ti vysvětlit něco, co neznáš, ale ve zkratce. Je to kolikrát výborně sehraná úloha oněch postav, kdy se k sobě chovají netradičně a myslí podivně. Nevím proč, ale zpestřuje to děj, který občas působí pochybnosti, láká k dalšímu pokračování. Související... asi věcí - nazvěme to - je láska." "Ani za mák nerozumím, co to do pekla je." "Víš, oni se chovají tak směšně, ţe bys nevěřil. Jenţe ne pokaţdé - myslím s dalším pokračováním - nespatříš věci úsměvné a lechtavě vtipné. Přece jenom zlých faktorů se zde nachází řada. Předně: zmíněné války naprosto zbytečně natahují série; přichází se o jinak výtečné postavy, které zahynou v trapném boji. Dalším nesmyslným faktorem je zloba, nenávist a podvod. Ano rozumím ti, ani já tyto slova neznal a ani jim pořádně nerozumím, ale mezi nimi se vyskytují poměrně často. V mnoţství masy, kterou tvoří, vznikají problémové skupiny. Totiţ něco jiného dělá sám a něco jiného ve větším počtu. Takto jsou ovlivňovaní, bohudík, rozdělením na státy, či jak to nazývají. A kdyţ se spolu tetelí na místě, je na snadě kupení problémů, pardon, dalších dílů." Na obou je znát únava, avšak chtíč informací je důleţitější, a tak podle svých nadšených reakcí pokračují v hovoru. "Kdyţ si potom myslíš, ţe to není málo a nic horšího se nestane, zjistíš, ţe uţ vlastně nevíš, kdo hraje na správné, špatné či jaké vlastně straně??????" ted - 6 -

7 Enersol Ve dnech se konal seminář Klasické a obnovitelné zdroje a úspory energie v teorii i praxi, který byl spojen se zájezdem po aplikovaných zdrojích energie a který navazoval na 3. ročník studentské soutěţe Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy ENERSOL Této velmi zajímavé, vzdělávací akce se účastnilo i pět ţáků naší školy ze třídy ME 2B, kteří byli v soutěţi úspěšní. V průběhu tří dnů získali cenné poznatky o největší větrné elektrárně u Protivanova, o solárních elektrárnách, výtopnách na biomasu i o nízkoenergetické budově seminárního centra v Hostětíně v Bílých Karpatech. Zpráva o exkurzi Enersolu po elektrárnách ČR Tato exkurze byla pojata jako odměna za dřívější účast ţáků naší školy n soutěţi Enersol. Celá akce začala srazem na Hlavním nádraţí, kde jsme vyčkali příchodu paní Humplíková a následně se seznámili s našimi spolucestujícími. Zhruba v 6 hodin a 40 minut jsme vyjeli vlakem z Brna do Letovic, do kterých jsme dorazili v 7 hodin, potom následovala cesta z nádraţí do areálu přidruţené Školy v Letovicích. Zde jsme se setkali s ostatními soutěţícími a následoval samotný odjezd. Naší první zastávkou byla fotovoltaická elektrárna, která bohuţel nebyla dostavěná. Takţe z uváděné plochy 500 m 2 a výkonu 900 kw bych to viděl na 3m 2 a nulový výkon. Kaţdopádně po dostavění (na konci roku 2008) bude tato elektrárna největší fotovoltaickou elektrárnou v ČR s výkonem kw. Druhou zastávkou byl větrná elektrárna, která má při větru nad 5 m/s výkon 2x 1 500kW. Naneštěstí v době naší návštěvy se rychlost větru pohybovala okolo 2-3 m/s, takţe vrtule se skoro neotáčela. Třetí zastávkou byla ekologická továrna na výrobu ráfků kol pomocí elektrolýzy. Nejsem si zcela jist ekologičností této továrna, ale budiţ. Poslední zastávkou byla výtopna obce Roštěnín, tato výtopna spalovala slámu, díky které vytvářela výkon 3,7 MW, bohuţel to byl výkon pouze tepelný. Podle mého názoru ani tato zastávka neměla s ekologií nic společného. Následoval příjezd do nízkoenergetického domu, kde jsme byli pohoštěni teplou večeří, která se skládala pouze z biopotravin. Večerní program probíhal formou sledování filmů s ekologickou tématikou

8 Další den jsme sledovali prezentace výrobků ekologických pomůcek či továren, a to v době od devíti do dvanácti hodin, odpolední program vyplnila prohlídka Hoštětína. Poslední den našeho výletu jsme strávili prohlídkou města Boskovice. Pak uţ nás čekalo jen rozloučení a odjezd do Brna. Památník písemnictví v Rajhradě Třísa V úterý se dramatický krouţek + ostatní zájemci pod vedením paní vychovatelky Humplíkové vydal na exkurzi do Rajhradu. Po dlouhé a unavující cestě jsme se nalodili do rozţhaveného vlaku, který nás zavezl do krásného městečka Rajhradu. Údajně dvoukilometrová štace ke kapli a k památníku se obešla bez větších potíţí, pokud se mezi potíţe nezapočítají vysychající hrdla výletníků. Pánové chtěli svým vysušeným orgánům pomoci v některé zdejší hospůdce u půllitru zlatého chleba národa českého, ale paní Humplíková se ukázala jako nemilosrdná velitelka a dovedla nás během krátké chvíle k cíli. V benediktinské kapli byla příjemná nejen překrásná výzdoba a krásné varhany, ale i nízká teplota. Mnohé vedlo tohle duchovní prostředí k rozjímání a motlitbě a jiné zase k úvahám, jak zůstat v takovém chládku co nejdéle... Bohuţel jsme v kapli nemohli zůstat, čekala nás ještě prohlídka památníku písemnictví. Vedro venku nás zfackovalo, ale pak jsme se uchýlili do stinných chodeb starého domu a za - 8 -

9 výkladu příjemné průvodkyně jsme se kochali výtvory malířskými, literárními a z dalších odvětví kultury. Pomyslnou "třešničkou na dortu" (aspoň pro mě) byla knihovna, která má knih. Pak uţ se jen stačilo dopravit zpátky na nádraţí, z nádraţí do Brna a náš výlet za kulturou byl ten tam. Paní Humplíková nás uţ jen (přes naše protesty) dopravila pohromadě na intr, kde jsme konečně nechali odpočinout naše zmoţená těla. Tak snad někdy příště se pojede v příhodnějším počasí... k.a.z. Školní poznávací zájezd Klenoty Anglie Odjíţdělo se o půl jedné po obědě. Není se čemu divit, ţe opravdu ve stanovený čas jsme byli všichni na místě a připraveni, přece jen, čekala nás dlouhá cesta. Pokud by někoho zajímalo, kudy jsme projíţděli, tak samozřejmě přes naši matičku zemi, sousední Německo, dále pak přes Belgii a Francii. Do francouzského přístavu Calais jsme dorazili v šest hodin našeho času, ale na anglický o hodinu dříve, tedy v pět ráno. Většina z nás provedla ranní hygienu a čekalo se na trajekt, který jel v sedm hodin. Kdyţ jsme se naloďovali, akorát začalo svítat. Záţitky z této plavby jsou pro kaţdého různé, někteří si uţívali na horní palubě, jiní se těšili, aţ tato hodinu a půl dlouhá plavba skončí a přivítají nás známé bíle skály White Cliffs a přístav Dover. V Doveru, jiţ v pondělí, jsme si mohli nasbírat pár kamínků z místní pláţe. V tento den naše kroky, spíše kola autobusu, směřovala do Brightonu, kde jsme navštívili místní vodní akvárium Sealife, dále zde byla zařízena prohlídka Royal Pavilionu. Toto půvabné přímořské městečko jsme si prošli a také vstoupili na vyhlášené bílé molo, které sahá 512 m do moře. Na sklonku dne jsme vyjeli do předměstí Londýna, kde na nás čekaly první rodiny. Ráno (úterý) jsme se všichni ve zdraví a plní záţitků z první noci v Anglii dopravili na Meetingpoint bod setkání. Vyuţili jsme místa, kde jsme byli ubytovaní, - 9 -

10 a zajeli si na blízký Hampton Court, coţ je velký palác s nádhernými zahradami u řeky Temţe. Zde jsme strávili celé dopoledne. Opravdu to stálo za vidění a navíc, přálo nám počasí. Na programu pro tento den bylo ještě město studentů Cambridge. Zde jsme si opět prošli jeho nejznámější kouty. Skupinka dobrovolníků (včetně mě) se rozhodla projet se na místní říčce Cam a shlédnout všechny nejznámější památky z lodičky, která připomínala benátskou gondolu. Plavba trvala skoro hodinu a tento záţitek pro mě patří k jedněm z nejsilnějších. Opět jsme jeli jiţ do známé rodiny, kde nás čekala poslední noc. Ve středu jsme se sešli tentokrát se zavazadly a vyrazili na delší cestu. Čekalo nás dopravit se do městečka Winchester, kde jsme měli rozchod na nákupy a také jsme si prohlídli místní katedrálu. Odpoledne nás přivítal Stonehange. Počasí opět vyšlo dokonale, takţe jsme si vše pořádně uţili. Večer jsme se přesunuli do Bristlu, kde jsme další dvě noci přebývali. Celý čtvrtek byl vyčleněn na lázeňské městečko Bath. Prošli jsme si termální lázně, které zde stojí jiţ od doby Římanů, a také se věnovali nákupům. Protoţe jsme měli dostatek času, zajeli jsme do nedalekého Čedaru (moţná znáte sýr) a byli ohromeni zajímavými skalními útvary. Večer nás znovu čekala cesta do rodin. Byla před námi poslední noc v Anglii. V pátek jsme se se zavazadly sešli opět na určeném Meetingpointu a vyrazili do hlavního města Velké Británie Londýna. Protoţe je město obrovské a my chtěli poznat co nejvíce, muselo se velmi spěchat a jedinou prohlídku, kterou jsme si dopřáli, byl proslulý Tower, kde jsme na vlastní oči viděli korunovační klenoty. K Toweru patří téţ známý most Tower Bridge. Celá naše skupina se projela metrem. Vystoupili jsme na Trafalgarském náměstí, z něho jsme se dostali k Backinghamskému paláci a BigBenu. Dále byl v programu výlet po řece Temţi. Počasí uţ se mírně kazilo, ale naštěstí nepršelo, takţe po dobu celé plavby jsme seděli na horní palubě. Viděli jsme všechny památky jako na dlani. Náš autobus se musel na určitou dobu odstavit. Vyuţili jsme tohoto času a navštívili nultý poledník, který dělí Zemi na východní a západní polokouli. Blíţila se devátá hodina večer a my se těšili domů. Páni řidiči nám ještě před cestou uvařili párky a my se připravili na noční cestování. Tlačil nás čas,

11 abychom stihli v jedenáct večer trajekt z Doveru opět do Calais. Celní kontrola nás mírně zaskočila. Vybraná zavazadla musela projít rentgenem a majitelé se museli prokázat. Vše proběhlo bez komplikací a my se nalodili. Tentokrát většina spala, protoţe vlny byly větší neţ při první cestě. Navíc se ani nesmělo na vyhlídku a my byli po náročném dnu utahaní a sedačky byly tak pohodlné... Cesta zpět do republiky proběhla rychleji neţ do Anglie. Dělalo se míň zastávek, neboť kaţdý stejně spal. Do Brna jsme v dobré náladě dorazili kolem páté hodiny odpolední. Většina se přivítala se svými blízkými a vyrazila do vlastních domovů. Bylo by vhodné na závěr celý zájezd shrnout do pár vět. Název Klenoty Anglie je opravdu trefný. Myslím, ţe jsme všeho uţili bohatě, na to, ţe jsme tuto velkou zemi navštívili jen na sedm dní. Parta lidí se sešla skvělá a celý týden se strávil v dobré náladě. Děkujeme vedení a paním učitelkách Kobzíkové, Buzášové a Benkovičové, ţe nám umoţnili se do tak atraktivní země podívat. Samozřejmě nesmím zapomenout na průvodkyni Lenku, která se starala o program. I pánům řidičům patří velký dík, neboť nás všechny v pořádku dovezli zpět. Kladné záţitky převaţují a nádherné fotky podtrhují krásné vzpomínky. Beruška. Finále PFC SFL chlapců a dívek 2006/2007 V Brně ve čtvrtek 19. dubna vyvrcholil finálovým turnajem Provident Financial Cup Středoškolská futsalová liga. V kategorii dívek získala prvenství SŠ informatiky a spojů Brno, mezi chlapci se radovalo Gymnázium TGM ze Zlína. Finálový turnaj se uskutečnil v brněnské dvojhale Vodová podle nového systému nehrálo se kaţdý s kaţdým jako ve finále divizí a konferencí, ale chlapecké i dívčí týmy se utkaly nejdříve v semifinále, poraţení pak svedli boj o 3. místo a vítězné týmy se střetly ve finále. Brněnské hráčky se spoléhaly zejména na dvojici Svobodová Juránková, ve finálovém utkání nakonec udolaly Novou Paku, kterou herně táhla neúnavná Lacinová, nejlepší hráčka turnaje. Finále chlapců se za stavu 4:1 pro Zlín zdálo rozhodnuté, ale Plzeň dokázala srovnat, dostala se do psychické výhody, ale Zlín, podporovaný výbornými fanoušky, nakonec zásluhou Poznala strhnul vítězství na svou stranu. Během celého finálového dne probíhal v hale doprovodný program, uskutečnilo se focení, autogramiáda s brněnskými fotbalisty Lejsalem a Bestou a reprezentačními trenéry Soukupem (ČR U20) a Neumannem (futsal). Vítězná druţstva o nejlepší jednotlivci si odvezli hodnotné věcné ceny, které věnoval Provident Financial, generální partner soutěţe a předávala je manaţerka vnějších vztahů paní Zekie Dennehy

12 VÝSLEDKY semifinále dívky: SŠ informatiky a spojů Brno SOŠ Kladno 8 : 2 (5: 1) Branky: Svobodová 6, Juráková, Urbanová Fojtíková, Kejhová. SOŠ Jablonec Gymnázium Nová Paka 3 : 7 o 3. místo dívky SOŠ Kladno SOŠ Jablonec 8 : 2 finále dívky SŠ informatiky a spojů Brno Gymnázium Nová Paka 9 : 6 Branky: Juráková 5, Svobodová 4 Lacinová 5, Dušková semifinále chlapci Gymnázium Přípotoční Praha Gymnázium TGM Zlín 3 : 6 ISŠT Vysoké Mýto SPŠD Plzeň 3 : 7 o 3. místo chlapci Gymnázium Přípotoční Praha ISŠT Vysoké Mýto 7 : 1 finále chlapci Gymnázium TGM Zlín - SPŠD Plzeň 5 : 4 Konečné pořadí - dívky Konečné pořadí - chlapci 1. SŠ informatiky a spojů Brno 1. Gymnázium TGM Zlín 2. Gymnázium Nová Paka 2. SPŠ Plzeň 3. SOŠ Jablonec 3. Gymnázium Přípotoční Praha 4. SOŠ Kladno 4. ISŠT Vysoké Mýto Nejlepší hráčka: Jan Lacinová (Gymnázium Nová Paka) Nejlepší hráč: Petr Oliva (Gymnázium TGM Zlín) D.N. a M.M

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

POUČENÍ PRO DÁRCE KRVE Průvodce zodpovědného dárce A B AB 0

POUČENÍ PRO DÁRCE KRVE Průvodce zodpovědného dárce A B AB 0 POUČENÍ PRO DÁRCE KRVE Průvodce zodpovědného dárce A B AB 0 POUČENÍ PRO DÁRCE KRVE NEMOCNICE HOŘOVICE Transfuzní oddělení tel. 311 559 555, 311 559 402 Objednávání v pracovní dny 10.00 14.00 darci@nemocnice-horovice.cz

Více

Poučení dárce krve. Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Poučení dárce krve. Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Poučení dárce krve Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady I.Ohrožení příjemce krevní transfuze Léčba krví a krevními složkami přináší příjemci transfuze kromě pozitivního léčebného

Více

Mgr. Dagmar Chvátalová

Mgr. Dagmar Chvátalová Mgr. Dagmar Chvátalová Krev mohu darovat, pokud:» je mi 18-65 let» vážím alespoň 50 kg» netrpím vážnější alergií» neprodělal jsem zánět jater, nebo jiné onemocnění jater» neprodělal jsem zánět ledvin,

Více

ANAMNÉZA DÁRKYNĚ PUPEČNÍKOVÉ KRVE

ANAMNÉZA DÁRKYNĚ PUPEČNÍKOVÉ KRVE ANAMNÉZA DÁRKYNĚ PUPEČNÍKOVÉ KRVE JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÁRKYNÉ DATUM NAROZENÍ RODNÉ ČÍSLO ZAMĚSTNÁNÍ TELEFON ULICE A ČÍSLO POPISNÉ MĚSTO PSČ PORODNÍK MINULÉ TĚHOTENSTVÍ počet předchozích porodů počet spontánních

Více

Vyplňte, prosím, zodpovědně a úplně všechny požadované údaje a odpovězte pravdivě na všechny položené otázky. Správnou odpověď vždy zakroužkujte.

Vyplňte, prosím, zodpovědně a úplně všechny požadované údaje a odpovězte pravdivě na všechny položené otázky. Správnou odpověď vždy zakroužkujte. Dotazník pro dárce krve Příjmení: Jméno: Titul: Rodné číslo: Číslo odběru (vyplňujte) Vyplňte, prosím, zodpovědně a úplně všechny požadované údaje a odpovězte pravdivě na všechny položené otázky. Správnou

Více

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Chrudimská nemocnice Odběrové centrum Václavská 570, Chrudim, 537 27, reg. č. C 2024 POUČENÍ DÁRCE KRVE

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Chrudimská nemocnice Odběrové centrum Václavská 570, Chrudim, 537 27, reg. č. C 2024 POUČENÍ DÁRCE KRVE Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Chrudimská nemocnice Odběrové centrum Václavská 570, Chrudim, 537 27, reg. č. C 2024 POUČENÍ DÁRCE KRVE Doporučení výboru Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP

Více

Stručný popis jazykového kurzu:

Stručný popis jazykového kurzu: Zpráva z jazykově-vzdělávacího pobytu (Šablona č. 4 Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky) Základní informace o projektu Číslo Prioritní osy: 1 Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.1 Příjemce:

Více

POUČENÍ DÁRCE KRVE Transfuzní oddělení, NsP Česká Lípa a.s.

POUČENÍ DÁRCE KRVE Transfuzní oddělení, NsP Česká Lípa a.s. POUČENÍ DÁRCE KRVE Transfuzní oddělení, NsP Česká Lípa a.s. Účinnost od : 1.1.2012 Schválil : Pri Verze : 4.0 Strana : 1 z 5 I. OHROŽENÍ PŘÍJEMCE KREVNÍ TRANSFUZE Léčba krví a krevními složkami přináší

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

Zájezd do Anglie ( 26.5. 2014 30.5. 2014) V ranních hodinách ( cca. v 5 hodin ) jsme vyrazili do vytoužené Anglie. Ještě jsme se zastavili v Praze na

Zájezd do Anglie ( 26.5. 2014 30.5. 2014) V ranních hodinách ( cca. v 5 hodin ) jsme vyrazili do vytoužené Anglie. Ještě jsme se zastavili v Praze na Zájezd do Anglie ( 26.5. 2014 30.5. 2014) V ranních hodinách ( cca. v 5 hodin ) jsme vyrazili do vytoužené Anglie. Ještě jsme se zastavili v Praze na Zličíně pro naši paní průvodkyni. Všichni jsme se moc

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže.

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Cukrovka může mít negativní vliv na Váš sexuální život. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě nemůže nahradit lékařské

Více

zapsáno v obchodním rejstříku KS Ostrava, oddíl B, vložka 3223 IČ: 27797660, DIČ: CZ27797660

zapsáno v obchodním rejstříku KS Ostrava, oddíl B, vložka 3223 IČ: 27797660, DIČ: CZ27797660 Středomoravská nemocniční a.s. odštěpný závod Nemocnice Prostějov tel.: +420 582 315 111 Mathonova 291/1 fax: +420 582 315 611 796 04 Prostějov http://www.nempv.cz Czech Republic e-mail: nempv@nempv.cz

Více

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Krev Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc, Biologie, Vybrané

Více

Proč právě datum 12. 5.?

Proč právě datum 12. 5.? Proč právě datum 12. 5.? Na počest narození britské reformátorky lékařské péče Florence Nightingaleové (1820-1910) osvícené, odvážné a neúnavné ženy, která byla ve druhé polovině svého života upoutána

Více

Bournemouth 2.-8. listopadu 2015

Bournemouth 2.-8. listopadu 2015 Bournemouth 2.-8. listopadu 2015 1. den Skřipov Odjezd ze Skřipova v ranních hodinách. Klimatizovaný zahraniční autobus pravděpodobně externího dopravce bude přistaven ke škole. Autobus bude vybaven DVD,

Více

To nejlepší z Anglie. 1.den: odjezd z Vimperka v podvečerních hodinách a přesun přes SRN do Belgie.

To nejlepší z Anglie. 1.den: odjezd z Vimperka v podvečerních hodinách a přesun přes SRN do Belgie. To nejlepší z Anglie Termín: 23. 4. - 29. 4. 2016 Program: 1.den: odjezd z Vimperka v podvečerních hodinách a přesun přes SRN do Belgie. 2 den:. Celodenní návštěva hlavního města EU Bruselu. Dopoledne

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Zadavatel: Waldorfská škola Příbram - mateřská škola, základní škola a střední škola,hornická 327, 261 01, Příbram II Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.2604 Název projektu: Zlepšení jazykových

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Zadavatel: Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0754 Název projektu: Za jazyky do světa Název veřejné zakázky: Výzva k podání

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu AIDS a virus HIV Anotace Pracovní list obsahuje základní informace o AIDS a o možnostech jeho přenosu,

Více

A Co je HIV? HIV AIDS Co je AIDS? Co znamená být HIV pozitivní? HIV AIDS. HIV HIV AIDS HIV

A Co je HIV? HIV AIDS Co je AIDS? Co znamená být HIV pozitivní? HIV AIDS. HIV HIV AIDS HIV A Co je HIV? HIV (virus lidského imunodeficitu) je virus, který způsobuje ztrátu obranyschopnosti (imunity) člověka před nejrůznějšími infekcemi. Tento virus napadá zejména určitou skupinu bílých krvinek,

Více

Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu

Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu Zadavatel: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno, Lerchova 63, 602 00 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1777 Název projektu: Kniha a jazyk Název veřejné zakázky:

Více

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com Ke konci roku jsme vyrazili na dva projektové dny. Ten první se vztahoval k výuce dějepisu. Učili jsme se totiž o pravěku, tak jsme vyrazili do Prahy do Národního muzea, kde probíhala výstava právě k pravěku.

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

Prezentace Nadace pro transplantace kostní dřeně

Prezentace Nadace pro transplantace kostní dřeně Prezentace Nadace pro transplantace kostní dřeně MĚL JIŽ NĚKDO Z VÁS CHŘIPKU? MYSLÍTE, ŽE ONEMOCNĚT LEUKÉMIÍ JE TĚŽŠÍ? prosinec 2004 Karel Pogštefl dobrovolný spolupracovník Představení Nadace a Registru

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

Září Vítání prvňáčků

Září Vítání prvňáčků Září Vítání prvňáčků Letošní školní rok začal v pondělí 3.září. Již tradičně se všichni budoucí prvňáčci (letos jich je 48) shromáždili se svými rodiči na školním hřišti. Čekaly tam na ně paní učitelky

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Sdělení MŠMT čj.: MSMT-10054/2012-23 Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ 1.1 ZPŮSOB VÝPOČTU A VYJÁDŘENÍ VÝSLEDKU

Více

Londýn 1. Nabídka poznávacího a vzdělávacího zájezdu pro žáky ZŠ Školní 2 LONDÝN

Londýn 1. Nabídka poznávacího a vzdělávacího zájezdu pro žáky ZŠ Školní 2 LONDÝN Nabídka poznávacího a vzdělávacího zájezdu pro žáky ZŠ Školní 2 LONDÝN Vážení rodiče, Nabízíme Vašim dětem cestování za poznáním a zdokonalením jazykových znalostí do Anglie. Jedná se o 6-denní zájezd

Více

Poučení pro dárce krevních destiček

Poučení pro dárce krevních destiček FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ Hematologicko onkologické oddělení Poučení pro dárce krevních destiček Darování krevních destiček je zvláštní forma dárcovství krve, při které se neodebírá plná krev, ale pouze

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

Děti a leukémie. Kódy odpovědí

Děti a leukémie. Kódy odpovědí Děti a leukémie Kódy odpovědí Zadavatel průzkumu: Lucie Malárová Kontakt na zadavatele: L.malarova@seznam.cz Termín sběru dat: 3. 12. 2012-30. 12. 2012 Počet responsí: 114 Průměrná délka vyplňování: 00.03:27

Více

Transplantace ledvin. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Transplantace ledvin. Vítejte na našem dialyzačním středisku Transplantace ledvin Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč se provádí transplantace ledvin? Úspěšná transplantace je jediným řešením, jak se po selhání ledvin zbavit potřeby dialýzy. Po transplantaci

Více

SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny

SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny Kdy? říjen - listopad 2015 O co jde? Projekt Studenti čtou a píší noviny probíhá osmým rokem a každoročně se do něj zapojuje přes 400 škol a více než

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co se děje v projektu. Drazí přátelé, máme tu závěr. Rok a půl utekl neskutečně rychle a

Více

Barevný podzim SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ SLABIKÁŘE

Barevný podzim SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ SLABIKÁŘE Barevný podzim Ve čtvrtek 30. října 2014 se uskutečnila akce s názvem Barevný podzim, které se mohly zúčastnit děti z prvního stupně. Barevný podzim spočívá v tom, že si děti mohly určit skupinky anebo

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Dárcovství krve a typy odběrů MUDr. Simona Hohlová

Dárcovství krve a typy odběrů MUDr. Simona Hohlová Dárcovství krve a typy odběrů MUDr. Simona Hohlová Transfuzní a tkáňové oddělení Osnova Dárcovství krve o obecné principy o propagace dárcovství a oceňování dárců krve o registry dárců krve a jejích složek

Více

Terénní exkurze Západní Sahara 2013

Terénní exkurze Západní Sahara 2013 Terénní exkurze Západní Sahara 2013 Drazí kolegové, drahé kolegyně, srdečně vás zveme na Terénní exkurzi Západní Sahara 2013, vedenou netradičním způsobem a zaměřenou na praktickou znalost terénu. Vítáni

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 Identifikátor materiálu EU: PRIR - 60 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor PRIR = Oblast/Předmět Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace žáka

Více

VŠEZNÁLKOVY NOVINY č. 1 Třídy 5.B MILÉ DĚTI, po krásných prázdninách jsou tady zase vaše noviny. Vítáme všechny prvňáčky a doufáme, že se vám naše noviny budou líbit. Můžete se těšit na básničku, křížovku,

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Jak psát příspěvky do Inspiromatu? 1. Jednoduše 2. Co nejčastěji 3. Ţe se to snadno řekne? 4. Snadno se to i realizuje, kdyţ se ví jak

Jak psát příspěvky do Inspiromatu? 1. Jednoduše 2. Co nejčastěji 3. Ţe se to snadno řekne? 4. Snadno se to i realizuje, kdyţ se ví jak Jak psát příspěvky do Inspiromatu? 1. Jednoduše 2. Co nejčastěji 3. Ţe se to snadno řekne? 4. Snadno se to i realizuje, kdyţ se ví jak Většina novinářů má ráda plný stůl (Znáte tu o dr. Raabovi Jenkinsonovi?)

Více

Letní lezení ve Francii

Letní lezení ve Francii Letní lezení ve Francii Někomu se možná může zdát, že jet lézt do Francie v létě je trochu šílené. Neříkám, že ne,ale určitě se tu dají najít krásné oblasti, kde si můžete pohodově zalézt, vykoupat se,

Více

TÝDEN SE ZVÍŘÁTKY DNÍ. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Příměstské tábory. Jana Jelínková a kolektiv. Místo konání Praha 2012

TÝDEN SE ZVÍŘÁTKY DNÍ. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Příměstské tábory. Jana Jelínková a kolektiv. Místo konání Praha 2012 5 DNÍ 7 11 Let 20 Účastníků TÝDEN SE ZVÍŘÁTKY Tematická oblast (odbornost) Autor Odbornostní setkání Příměstské tábory Jana Jelínková a kolektiv Praha, Středočeský kraj Místo konání Praha 2012 Průřezové

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Cestovní kancelář Stručná anotace učební jednotky Úkolem žáků je připravit výlet na min. 7 dní pro vybranou skupinu

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Smajlík. V tomto díle najdete: Zahájení školního roku... 2. Přespolní běh 2. Sběr papíru... 3. Evropský den jazyků 4. Draví ptáci..

Smajlík. V tomto díle najdete: Zahájení školního roku... 2. Přespolní běh 2. Sběr papíru... 3. Evropský den jazyků 4. Draví ptáci.. 36. vydání Smajlík září říjen 2015 Slovo šéfredaktora: Jsme zpět po dvouměsíčních prázdninách, v novém školním roce 2015/2016, s novými prvňáčky a novou redakcí našeho časopisu Smajlík. V prvních dvou

Více

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO NĚMECKA S VÝUKOU (DRÁŽĎANY, BERLÍN A POSTUPIM) 27.10. 31.10.2015

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO NĚMECKA S VÝUKOU (DRÁŽĎANY, BERLÍN A POSTUPIM) 27.10. 31.10.2015 POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO NĚMECKA S VÝUKOU (DRÁŽĎANY, BERLÍN A POSTUPIM) 27.10. 31.10.2015 1. den (27.10.2015) Během cesty do Berlína jsme navštívili Drážďany. Nejdříve jsme si prohlédli namalované panorama

Více

Drbníček Občasník žákovského parlamentu Ročník: XII. 2015/2016 Číslo: 1

Drbníček Občasník žákovského parlamentu Ročník: XII. 2015/2016 Číslo: 1 Drbníček Občasník žákovského parlamentu Ročník: XII. 2015/2016 Číslo: 1 V tomto čísle najdete: - školní střípky - žákovské práce - informace školního parlamentu Složení žákovského parlamentu Dne 8. října

Více

Comenius návštěva ve Španělsku březen 2015

Comenius návštěva ve Španělsku březen 2015 Comenius návštěva ve Španělsku březen 2015 Druhé letošní setkání v rámci projektu Comenius se konalo ve španělském Molins de Rei, malém městečku nedaleko Barcelony. 2. března, v pondělí ráno jsme se všichni

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Letní mezinárodní seminář karate 2012

Letní mezinárodní seminář karate 2012 Letní mezinárodní seminář karate 2012 Pardubický oddíl na CC 2012: nohoře: mistr Pavel Trunec, Stanislava ubešová, Jan Varmuža, Zdeněk Vyhnálek Martin Goláň, Aleš Mikšík, Jiří Michek, Jan Kučera, Ondřej

Více

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 1 Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 2 Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-073-1 (epub) 978-80-7512-074-8 (mobipocket) 978-80-7512-075-5 (pdf)

Více

FAČR PODPORUJE FOTBAL VE ŠKOLÁCH

FAČR PODPORUJE FOTBAL VE ŠKOLÁCH FAČR PODPORUJE FOTBAL VE ŠKOLÁCH Současný svět nabízí dětem mnoho možností, jak trávit svůj volný čas. Bohužel už je pryč doba, kdy jsme na každém hřišti viděli několik spontánně hrajících si dětí, pro

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

Studijněpoznávací. zájezd do Anglie

Studijněpoznávací. zájezd do Anglie Studijněpoznávací zájezd do Anglie Mgr. Marta Lisová Pelhřimov Družstevní 1233, 393 01 Cestovní kancelář a Cestovní vzdělávací agentura / Travel Educational Agency Kancelář: Strachovská 1902, 393 01 Pelhřimov

Více

MISTROVSTVÍ SVĚTA 125. TRAVEMÜNDE WOCHE. 20.-24.07.2015 Lübeck, Baltské moře

MISTROVSTVÍ SVĚTA 125. TRAVEMÜNDE WOCHE. 20.-24.07.2015 Lübeck, Baltské moře MISTROVSTVÍ SVĚTA 125. TRAVEMÜNDE WOCHE 20.-24.07.2015 Lübeck, Baltské moře BALTSKÁ PREMIÉRA I přes propad obou českých posádek v pátečních rozjížďkách, bylo dosaženo úspěchu v podobě 32. místa posádky

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. petra.cupcova@atlas.cz ČUPCOVÁ 774 958 288. Základní informace o klientovi. Jméno a příjmení. Telefonní kontakt.

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. petra.cupcova@atlas.cz ČUPCOVÁ 774 958 288. Základní informace o klientovi. Jméno a příjmení. Telefonní kontakt. VSTUPNÍ DOTAZNÍK Jméno a příjmení Telefonní kontakt E-mail Povolání, popř. směnnost Základní informace o klientovi Doplňující informace o klientovi Věk Výška Váha BMI Vyplňte prosím dotazník co nejpečlivěji

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1989. Uverejnené: 18.10.1989 Účinnosť od: 01.12.1989

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1989. Uverejnené: 18.10.1989 Účinnosť od: 01.12.1989 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1989 Uverejnené: 18.10.1989 Účinnosť od: 01.12.1989 112 V Y H L Á Š K A ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky ze dne 6.

Více

7. Slovní úlohy na lineární rovnice

7. Slovní úlohy na lineární rovnice @070 7. Slovní úlohy na lineární rovnice Slovní úlohy jsou často postrachem studentů. Jenţe Všechno to, co se učí mimo slovní úlohy, jsou postupy, jak se dopracovat k řešení nějaké sestavené (ne)rovnice.

Více

Informace o 1. sportovně turistickém kurzu DS. Termín - pátek 15. - středa 20. května 2015.

Informace o 1. sportovně turistickém kurzu DS. Termín - pátek 15. - středa 20. května 2015. Informace o 1. sportovně turistickém kurzu DS. Termín - pátek 15. - středa 20. května 2015. Místo konání: Berounka + Višňová u Křivoklátu. Účastníci: Studentky DS oboru vzdělání Předškolní a mimoškolní

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí. Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz

AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí. Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz STUDENT AGENCY Téměř 20 let praxe kulturně-výměné pobyty au pair pobyty pracovní

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr. Helena Škrabová OŠETŘOVATELSKÁ

Více

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí NORSKÝ DENÍK 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí Tímto dnem pro nás začala výprava za dobrodružstvím do Norska. Nad ránem jsme se v letištní hale spojili se zbývajícími účastníky projektu z Břeclavi a po odbavení

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

Někde je přes vodu i můstek, ale to je nuda.

Někde je přes vodu i můstek, ale to je nuda. Ahoj kamarádi, Zvu vás všechny srdečně na tradiční cyklovýlet z Prahy do Příbrami. Máme tentokrát jubileum, je to již 10. ročník a o to více se na vás těším. Letos pojedeme trasou, která bude téměř kopírovat

Více

Seznam šablon - Přírodopis

Seznam šablon - Přírodopis Seznam šablon - Přírodopis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Člověk Ročník: 8 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové kompetence

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Pokuste se na chvíli zapomenout na všední starosti a přeneste se s námi do jiného světa

Pokuste se na chvíli zapomenout na všední starosti a přeneste se s námi do jiného světa Pokuste se na chvíli zapomenout na všední starosti a přeneste se s námi do jiného světa Karolínka Zvonková, naše žačka, se s námi podělila o zážitky z cest CITUJI: Nejlepší dovolená mého života Letos v

Více

SEMINÁŘ ČSLH PRO TRENÉRY SCM ČESKÝ SVAZ LEDNÍHO HOKEJE. téma přednášky: CELOROČNÍ TRÉNINK HOKEJOVÉHO BRUSLENÍ (JIŘÍ RYŢUK)

SEMINÁŘ ČSLH PRO TRENÉRY SCM ČESKÝ SVAZ LEDNÍHO HOKEJE. téma přednášky: CELOROČNÍ TRÉNINK HOKEJOVÉHO BRUSLENÍ (JIŘÍ RYŢUK) ČESKÝ SVAZ LEDNÍHO HOKEJE SEMINÁŘ ČSLH PRO TRENÉRY SCM PRAHA - O2 ARENA - 27.04.2011 téma přednášky: CELOROČNÍ TRÉNINK HOKEJOVÉHO BRUSLENÍ (JIŘÍ RYŢUK) JIŘÍ RYŢUK: POWERSKATING (TRÉNINK EFEKTIVNÍHO BRUSLENÍ)

Více

Zápis z pracovní stáže do Linköpingu ve Švédsku

Zápis z pracovní stáže do Linköpingu ve Švédsku Zápis z pracovní stáže do Linköpingu ve Švédsku Termín konání: 26.4.2010 30.4.2010 Místo konání: Linköping ve Švédsku Přítomni: Pracovní stáţe se zúčastnili zástupci předkladatele projektu a partnerů projektu

Více

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO SRPEN OD 28.08. DO 03.09.2010 1 TV PRIMA hlavní zprávy http://www.iprima.cz/videoarchiv 2 Zdravotnické noviny.cz Odkaz na plný text článku: http://www.zdn.cz/denni-zpravy/z-

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

PRÁZDNINOVÁ DIALÝZA V MORAVSKÉM KRASU

PRÁZDNINOVÁ DIALÝZA V MORAVSKÉM KRASU PRÁZDNINOVÁ DIALÝZA V MORAVSKÉM KRASU Prázdninová dialýza v Moravském krasu je určena pro pacienty s onemocněním ledvin léčených v pravidelném dialyzačním programu, kteří chtějí strávit dovolenou se svými

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ

PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ 1 PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ LINII Být štíhlý je přirozené, být zdravý je normální Martin Hyroš www.pustemkezdravi.cz 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i

Více

PB STŘEDOŠKOLSKÝ POHÁR 12. 10. května 2012

PB STŘEDOŠKOLSKÝ POHÁR 12. 10. května 2012 PB STŘEDOŠKOLSKÝ POHÁR 12 10. května 2012 Obsah Představení projektu Program Propozice Herní struktura Kvalifikace Ceny pro soutěžící Pořadatel Promotér Místo konání PB Středoškolský pohár 2012 Šestý ročník

Více

OCo uvnitř najdete. Oco nového od září. Oprvní zářijové akce. OInformace KZČ eldorádo. Odalší ohlédnutí za letními tábory. Oinformace ze sportu

OCo uvnitř najdete. Oco nového od září. Oprvní zářijové akce. OInformace KZČ eldorádo. Odalší ohlédnutí za letními tábory. Oinformace ze sportu OCo uvnitř najdete Oco nového od září Oprvní zářijové akce OInformace KZČ eldorádo Odalší ohlédnutí za letními tábory Oinformace ze sportu OFoto ohlédnutí za 1. zářím 2008 O Duncan jánské lázně Na naší

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více