a báječných přátel přeje celá redakce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "a báječných přátel přeje celá redakce"

Transkript

1 Studentské nezávislé noviny Červen 2007 Číslo 3 Ročník 14 SŠ informatiky a spojů Brno, Čichnova 23 Texty neprochází češtinářskou korekturou. Omlouváme se za případné chyby. Ani jsme se nenadáli a uţ je tu pět ono nepříjemné období plné zkoušení, písemek a testů. Ten, kdo se pilně připravoval celý rok, není zaskočen a rád sklidí ovoce své práce. Moţná je vhodný čas na sumarizování výsledků, spíše školních a ohlédnutí se zpět za tím, co se nám podařilo anebo právě nepodařilo za uplynulý školní rok. Takovému Jamesi Clarku Rossovi se podařilo zrovna před 176 lety objevit severní pól a kmeni Vandalů před mnoha lety vyplenit a téměř srovnat se zemí Řím. Pro jistotu si z nich brát příklad nebudeme, i kdyţ ničit hodnoty se zdá snadnější neţ je tvořit. Jsme přeci lidé svrchovaní a vzdělaní. Tak či onak, kaţdý by se uţ rád viděl někde na pláţi u moře s nohama nahoře a dobrou náladou. Také je nasnadě poděkovat všem pracovníkům, kteří dbali celý rok o to, abychom nezdivočeli či aby nám nepršelo na hlavu. Uţ jenom doklepat posledních pár dnů ve škole a hurá na prázdniny. Proto chci všem popřát krásné prázdniny podle vlastních představ. (Snad se tu v září opět potkáme :) ) Ted Krásné prázdniny plné sluníčka, zážitků i odpočinku a báječných přátel přeje celá redakce - 1 -

2 Vážení čtenáři, na otázku, jaké bylo období pravidelného vyučování školního roku 2006/07 z pohledu ředitele školy, odpovídám, ţe bylo velmi podobné předešlým, ale i jedinečné a zvláštní. Jedinečné bylo tím, ţe naše škola si v tomto roce připomíná 14. výročí svého působení v Komíně a 58 let od zaloţení v Brně. Ohlédneme-li se za těmi 58 roky práce odborného vzdělávání, z počátku jen v oborech telekomunikací a postupně rozšiřovaného o vzdělávání v oborech poštovnictví, bankovnictví, sdělovací a zabezpečovací techniky v dopravě, tak musíme konstatovat, ţe bylo vykonáno hodně dobré a úspěšné práce. Činnost naší školy se opírá o kredit těchto 58 let. Uţíváme si jeho váţnosti a uznání. Dnes jsme komplexní moderní školou s novým venkovním sportovním areálem, která je srovnatelná s podobnými školami v zahraničí. Kaţdý váţený kredit se nelehko nabývá a velmi lehce se ztrácí. Kredit odborné školy netvoří jen vlastní oborová skladba a vybavenost, ale především kvalita absolventů, hodnocená dlouhodobě odbornou a občanskou veřejností. Kvalita vlastních absolventů vyúsťuje do osvojených kompetencí, kterými vedle získané odbornosti definované příslušným stupněm vzdělání, je také slušnost, zdvořilost a aktivita. Úspěch naší školy také závisí na invenci hledání a realizaci všech moţných programových přidaných hodnot, spojených s výchovou a vzděláváním našeho ţáka ve spolupráci s oborovými partnery. Cílem je jeho úspěšnost na trhu práce nebo studium na vysoké škole. Zde bych asi měl připomenout všechny nabízené letošní výchovně vzdělávací programy nad rámec standardní výuky, jako je akademie Cisco networking, podzimní zkoušky v projektu IQ+, oborové olympiády, různé soutěţe v rámci školních i mimoškolních aktivit v rámci Domova mládeţe, tábor Ţeletavka a řadu dalších. Tento rok byl také rokem naplňování partnerské smlouvy o spolupráci s rakouskou střední školou z KREMSU. V návaznosti na tuto smlouvu dojde letos k vzájemné výměně rakouských a našich ţáků s cílem se jazykově zdokonalit a dalších aktivit navazujících na zahraniční spolupráci v rámci vzdělávacích projektů. Naše škola se vedle rámce prvotního odborného vzdělávání mládeţe postupně zapojuje i do celoţivotního vzdělávání dospělých s naplněním funkce Centra odborného vzdělávaní a volného času. Realizace výchovně vzdělávacích programů doprovázená kvalitními sluţbami v čistém a funkčním prostředí je a musí být výzvou pro kaţdého z nás. Jen tak v reálných ekonomických podmínkách a měnících se ekonomických pravidlech, řádech a jiných normativech můţeme najít šanci na budoucí činnost v konkurenci jiných vzdělávacích institucí. Na závěr tohoto krátkého zamyšlení bych rád nám všem popřál pěkné a pohodové prázdniny, hodně poznání u nás i v zahraničí. Těm, kteří si prázdniny pokazili a musí vykonat opravnou zkoušku, přeji její úspěšné zvládnutí. Svým kolegům a zaměstnancům školy přeji pohodové proţití období čerpání řádných dovolených. PaedDr.Vladimír Šimíček ředitel - 2 -

3 Bojová umění Čas od času slyším, jak lidé srovnávají takové karate s kickboxem a z tohoto souboje vyjde lépe právě to druhé. Prostě řeknou, ţe karate je k ničemu, ţe za těch X let, co do něho chodili, se skoro nic nenaučili. Jenomţe bojová umění obecně jsou něčím víc neţ jen uměním se mlátit. Jedna věc je to, v jaké podobě se to umění dostane do Evropy. Jestli ho přiveze nějaký Kryštof Kdosi odtud a odtud, co pobýval v Číně či Japonsku, nebo jestli ho odtamtud někdo doveze sem. Protoţe jednou z nejdůleţitějších věcí je zachování tradice. Západní kultury totiţ mají tendence vzít si ze všeho jen něco, a ten zbytek nechat být. Takţe o co vlastně jde? Pokud můţu rozdělit bojová umění na dvě části, tak jedna část jsou umění s koncovou -do (coţ znamená cesta, tam patří mimochodem i karate, protoţe plný název je karate-do), a druhá má vzadu příponu -jutsu. U první skupiny ve skutečnosti nejde na prvním místě o samotné umění bojovat, protoţe se v prvé řadě snaţí pozdvihnout jak tělo, tak mysl, a má svoji určitou (a velice hlubokou) filosofii. Takovým extrémem je potom takové Tai-chi, které hlásá, ţe meditace v pohybu je stokrát účinnější, neţ meditace vsedě a boj je někde aţ na zadním místě. Druhá skupina jsou styly boje, vedoucí k praktické obraně a vyřazení protivníka, včetně jeho zabití. V těchto uměních se nepořádají turnaje nebo soutěţe, protoţe je to příliš nebezpečné. Přesto jsou tato umění velice zajímavá, protoţe se v nich nejdřív naučíte, jak člověka zabít, a potom, jak ho spolehlivě vyřadit bez trvalých následků. Pokud znáte někoho, kdo dělá třeba taijutsu, můţete mu věřit, ţe tímto úderem vám ţebra nemůţe v ţádném případě zlomit. Rád vám pak pomůţe na nohy i s vyraţeným dechem. Občas si ale říkám, ţe by měli mít sami na sebe zbrojní pas. Will Ted Krev je nejcennější tekutinou na světě, kterou přes veškerý vědecký pokrok nelze jakkoliv nahradit. Darováním krve lze zachránit mnoho ţivotů. Transfúze krve či jejích sloţek je potřeba nejen při úrazech a operacích, ale i při léčbě závaţných onemocnění (leukémie, krvácivé poruchy, onemocnění ledvin a jater ). Hlavní funkce krve je dopravovat ţiviny (kyslík, glukózu) a stopové prvky do tkání a odvádět odpadní produkty (např. oxid uhličitý a kyselinu mléčnou). Krev téţ transportuje buňky (leukocyty, abnormální nádorové buňky) a různé substance (aminokyseliny, lipidy, hormony) mezi tkáně a orgány

4 O darování krve nás přišla informovat dne moc příjemná paní z transfůzního oddělení v Brně. Darování krve je činnost, během které je dárci krve odebrána krev pro medicínské účely nejčastěji pro krevní transfúzi. Odběr krve od dobrovolných dárců je prováděn v transfuzních stanicích a jiných zdravotnických zařízeních. Během jednoho odběru je většinou darováno 450 ml krve. Mohou být také odebrány jen vybrané krevní sloţky (krevní plazma, krevní destičky, bílé krvinky aj.). Z podmínky darování krve: Kromě zdravotní způsobilosti patří mezi základní podmínky pro darování krve věk mezi 18 a 65 lety a tělesná hmotnost větší neţ 50 kg. trvalý pobyt v České republice neuţívání antibiotik nebo jiných léků v posledním měsíci neměl v posledních šesti měsících přisáté klíště nemá tyto nemoci: váţnější alergie, chronické onemocnění ledvin, onemocnění srdce a cév, váţnější koţní onemocnění, revmatické onemocnění, onemocnění nervového systému (epilepsie, roztroušená skleróza), vředová nemoc ţaludku ani onemocnění ţlučníku nebo slinivky, alkoholismus, toxikomanie neprodělal onemocnění: onemocnění jater (např. ţloutenku, apod.), zánět ledvin, toxoplazmoza, tularémie, brucelóza, TBC, malárie ani jiná tropická nemoc, tyfus, paratyfus, pohlavní nemoc (AIDS, kapavka, syfilis) (ani léčba nebo sledování pro pohlavní chorobu) neměl úzký kontakt s nemocným s infekční ţloutenkou, s osobou infikovanou HIV nebo nemocným s AIDS (rodina, zaměstnání, sexuální partner) nepatří do tzv. rizikových skupin (promiskuitní způsob ţivota, nitroţilní narkomani (injekční drogy), homosexuální pohlavní styk) - platí i pro sexuální partnery a partnerky těchto rizikových skupin nebyl v nápravném zařízení (vězení) v posledním roce nepobýval v tropických zemích a exotických oblastech neměl rizikové zákroky (tetování, propichování uší, body piercing, akupunktura) mimo zdravotnické zařízení neměl ţádnou transplantaci orgánů včetně rohovky a neprodělal neurochirurgický výkon s pouţitím štěpu tvrdé mozkové pleny Výhody pro dárce Kaţdému dárci náleţí ze zákona pracovní volno na dobu cesty k odběru, odběru, cesty zpět a zotavení po odběru. Pracovní volno se poskytuje s plnou náhradou mzdy. Bezpříspěvkový dárce má navíc moţnost sníţení základu daně z příjmu při ročním zúčtování o 2000 Kč za kaţdý odběr krve. Další odměnou bývá příspěvek na stravu anebo občerstvení v místě odběru. Zdravotní pojišťovny také odměňují dárce různými dárky a příspěvky (multivitaminy, příspěvek na lázně (ZPMV), bezplatné cestovní pojištění apod.). Ocenění bezpříspěvkových dárců V České republice je bezpříspěvkové darování krve oceňováno Českým červeným kříţem, který uděluje po prvním odběru odznak Krůpěj krve a po dalších odběrech Medaile prof. MUDr. Jana Janského a Zlaté kříţe ČČK

5 Riziko pro dárce krve a) odběr ne zcela zdravému dárci - Odběrem krve by mohl být ve vzácných případech poškozen dárce, který sám trpí nedostatkem odebírané sloţky, proto je před odběrem vyšetřován krevní obraz. Vyšetření moči, dalších ukazatelů krevního obrazu a vyšetření lékařem slouţí k všeobecnému posouzení zdravotního stavu dárce a je tedy formou "preventivní prohlídky". b) nežádoucí reakce na odběr: krevní výron, modřina (špatný vpich, krvácení do podkoţí po vpichu), riziko této komplikace lze sníţit řádným stlačením místa vpichu po odběru celková reakce, mdloby, které jsou způsobeny ne dost rychlým přizpůsobením změny krevního oběhu při odběru nebo nepřiměřená psychická reakce; ke mdlobě dochází nejčastěji u dárců hladovějících, vyčerpaných předchozí větší námahou (např. po nočních) a při příliš rychlém opuštění odběrového křesla. c) všechen materiál používaný k vlastnímu odběru krve i k odběru krve za účelem laboratorního vyšetření je zásadně na jedno použití, nehrozí tedy žádné riziko přenosu jakékoliv infekce na dárce! d) frekvence odběrů krve pro transfuzní účely - počet odběrů krve nemá u muţe přesáhnout 4 a u ţeny 3 za rok, přičemţ interval mezi dvěma následujícími odběry musí být alespoň 2 měsíce Darování krve zajišťuje Fakultní nemocnice Brno, v Bohunicích, bez předchozí domluvy. Pohádka nepohádka Nick Twisp "Hej ty!!!" "Kdoţe, já??" "No jasně, přesně ty." "Kdopak tam??" "Samozřejmě - já! " "Dobrá tedy... a co děláš??" "Koukám na svět." "Co prosím? " "Říkám svět; neznáš?" "Jaksi jsem neměl tu moţnost." "O čem to je?" "Ále, má to uţ dvoutisícísedmou sérii a ne a ne skončit." "Ono je to zajímavé?" "Je a není." Znechucen kroutí hlavou a vyprskne: "Počkat, počkat. Snad kdyţ sleduješ něco často, tak z toho plyne, ţe tě to zajímá. To mi musíš povědět o co jde." "Víš, já je nechápu." - 5 -

6 "Koho je?" "Inu herce, a ţe jich tam běhá spousta!" "Povídej a nepřestávej", křičí zalíbeně. "Prosím, jak si přeješ." Vydechl a spustil: "Ve své podstatě charaktery postav nejsou špatné, avšaks přibývajícími díly a sériemi zjišťuji, ţe bude brzy konec. Oni totiţ ztrácí nad sebou kontrolu..." "Ale..." "Pssst. Nepřerušuj mě nebo přestanu povídat. No a jak nad sebou ztrácí kontrolu, tak jich je najednou několik miliard; samé léto, ba co víc (asi z nudy) mezi sebou válčí." Tu počali se oba smát a kdyţ se rozdýchali, pokračovali v hovoru. "Ehm, přejděme k charakterům postav. Ne ţe by byly záporné - spíš převládají. " "Vrrrrrr!!" "Upokoj se můj milý příteli, existuje zde i pěkná řádka postav kladných, které v kruzích uměleckých, či jak oni říkají - kulturních a citově krásných - zpříjemňují děj." "Heh, jen jsem si vzpomněl na prvních pár sérií, " děl se s úsměvem. "Ono totiţ na tom světě nebylo mnoho toho, co nyní." (Podivné, nýbrţ logické ze strany přírůstků, jeţ musely být pojmuty v onen svět.) "Najednou počala z pár postaviček růst obrovská masa, co málem sama sebe zahubila. A vůbec, víš co to jsou city??" "Prosím, ci... či... cico????" "Špatně ti vysvětlit něco, co neznáš, ale ve zkratce. Je to kolikrát výborně sehraná úloha oněch postav, kdy se k sobě chovají netradičně a myslí podivně. Nevím proč, ale zpestřuje to děj, který občas působí pochybnosti, láká k dalšímu pokračování. Související... asi věcí - nazvěme to - je láska." "Ani za mák nerozumím, co to do pekla je." "Víš, oni se chovají tak směšně, ţe bys nevěřil. Jenţe ne pokaţdé - myslím s dalším pokračováním - nespatříš věci úsměvné a lechtavě vtipné. Přece jenom zlých faktorů se zde nachází řada. Předně: zmíněné války naprosto zbytečně natahují série; přichází se o jinak výtečné postavy, které zahynou v trapném boji. Dalším nesmyslným faktorem je zloba, nenávist a podvod. Ano rozumím ti, ani já tyto slova neznal a ani jim pořádně nerozumím, ale mezi nimi se vyskytují poměrně často. V mnoţství masy, kterou tvoří, vznikají problémové skupiny. Totiţ něco jiného dělá sám a něco jiného ve větším počtu. Takto jsou ovlivňovaní, bohudík, rozdělením na státy, či jak to nazývají. A kdyţ se spolu tetelí na místě, je na snadě kupení problémů, pardon, dalších dílů." Na obou je znát únava, avšak chtíč informací je důleţitější, a tak podle svých nadšených reakcí pokračují v hovoru. "Kdyţ si potom myslíš, ţe to není málo a nic horšího se nestane, zjistíš, ţe uţ vlastně nevíš, kdo hraje na správné, špatné či jaké vlastně straně??????" ted - 6 -

7 Enersol Ve dnech se konal seminář Klasické a obnovitelné zdroje a úspory energie v teorii i praxi, který byl spojen se zájezdem po aplikovaných zdrojích energie a který navazoval na 3. ročník studentské soutěţe Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy ENERSOL Této velmi zajímavé, vzdělávací akce se účastnilo i pět ţáků naší školy ze třídy ME 2B, kteří byli v soutěţi úspěšní. V průběhu tří dnů získali cenné poznatky o největší větrné elektrárně u Protivanova, o solárních elektrárnách, výtopnách na biomasu i o nízkoenergetické budově seminárního centra v Hostětíně v Bílých Karpatech. Zpráva o exkurzi Enersolu po elektrárnách ČR Tato exkurze byla pojata jako odměna za dřívější účast ţáků naší školy n soutěţi Enersol. Celá akce začala srazem na Hlavním nádraţí, kde jsme vyčkali příchodu paní Humplíková a následně se seznámili s našimi spolucestujícími. Zhruba v 6 hodin a 40 minut jsme vyjeli vlakem z Brna do Letovic, do kterých jsme dorazili v 7 hodin, potom následovala cesta z nádraţí do areálu přidruţené Školy v Letovicích. Zde jsme se setkali s ostatními soutěţícími a následoval samotný odjezd. Naší první zastávkou byla fotovoltaická elektrárna, která bohuţel nebyla dostavěná. Takţe z uváděné plochy 500 m 2 a výkonu 900 kw bych to viděl na 3m 2 a nulový výkon. Kaţdopádně po dostavění (na konci roku 2008) bude tato elektrárna největší fotovoltaickou elektrárnou v ČR s výkonem kw. Druhou zastávkou byl větrná elektrárna, která má při větru nad 5 m/s výkon 2x 1 500kW. Naneštěstí v době naší návštěvy se rychlost větru pohybovala okolo 2-3 m/s, takţe vrtule se skoro neotáčela. Třetí zastávkou byla ekologická továrna na výrobu ráfků kol pomocí elektrolýzy. Nejsem si zcela jist ekologičností této továrna, ale budiţ. Poslední zastávkou byla výtopna obce Roštěnín, tato výtopna spalovala slámu, díky které vytvářela výkon 3,7 MW, bohuţel to byl výkon pouze tepelný. Podle mého názoru ani tato zastávka neměla s ekologií nic společného. Následoval příjezd do nízkoenergetického domu, kde jsme byli pohoštěni teplou večeří, která se skládala pouze z biopotravin. Večerní program probíhal formou sledování filmů s ekologickou tématikou

8 Další den jsme sledovali prezentace výrobků ekologických pomůcek či továren, a to v době od devíti do dvanácti hodin, odpolední program vyplnila prohlídka Hoštětína. Poslední den našeho výletu jsme strávili prohlídkou města Boskovice. Pak uţ nás čekalo jen rozloučení a odjezd do Brna. Památník písemnictví v Rajhradě Třísa V úterý se dramatický krouţek + ostatní zájemci pod vedením paní vychovatelky Humplíkové vydal na exkurzi do Rajhradu. Po dlouhé a unavující cestě jsme se nalodili do rozţhaveného vlaku, který nás zavezl do krásného městečka Rajhradu. Údajně dvoukilometrová štace ke kapli a k památníku se obešla bez větších potíţí, pokud se mezi potíţe nezapočítají vysychající hrdla výletníků. Pánové chtěli svým vysušeným orgánům pomoci v některé zdejší hospůdce u půllitru zlatého chleba národa českého, ale paní Humplíková se ukázala jako nemilosrdná velitelka a dovedla nás během krátké chvíle k cíli. V benediktinské kapli byla příjemná nejen překrásná výzdoba a krásné varhany, ale i nízká teplota. Mnohé vedlo tohle duchovní prostředí k rozjímání a motlitbě a jiné zase k úvahám, jak zůstat v takovém chládku co nejdéle... Bohuţel jsme v kapli nemohli zůstat, čekala nás ještě prohlídka památníku písemnictví. Vedro venku nás zfackovalo, ale pak jsme se uchýlili do stinných chodeb starého domu a za - 8 -

9 výkladu příjemné průvodkyně jsme se kochali výtvory malířskými, literárními a z dalších odvětví kultury. Pomyslnou "třešničkou na dortu" (aspoň pro mě) byla knihovna, která má knih. Pak uţ se jen stačilo dopravit zpátky na nádraţí, z nádraţí do Brna a náš výlet za kulturou byl ten tam. Paní Humplíková nás uţ jen (přes naše protesty) dopravila pohromadě na intr, kde jsme konečně nechali odpočinout naše zmoţená těla. Tak snad někdy příště se pojede v příhodnějším počasí... k.a.z. Školní poznávací zájezd Klenoty Anglie Odjíţdělo se o půl jedné po obědě. Není se čemu divit, ţe opravdu ve stanovený čas jsme byli všichni na místě a připraveni, přece jen, čekala nás dlouhá cesta. Pokud by někoho zajímalo, kudy jsme projíţděli, tak samozřejmě přes naši matičku zemi, sousední Německo, dále pak přes Belgii a Francii. Do francouzského přístavu Calais jsme dorazili v šest hodin našeho času, ale na anglický o hodinu dříve, tedy v pět ráno. Většina z nás provedla ranní hygienu a čekalo se na trajekt, který jel v sedm hodin. Kdyţ jsme se naloďovali, akorát začalo svítat. Záţitky z této plavby jsou pro kaţdého různé, někteří si uţívali na horní palubě, jiní se těšili, aţ tato hodinu a půl dlouhá plavba skončí a přivítají nás známé bíle skály White Cliffs a přístav Dover. V Doveru, jiţ v pondělí, jsme si mohli nasbírat pár kamínků z místní pláţe. V tento den naše kroky, spíše kola autobusu, směřovala do Brightonu, kde jsme navštívili místní vodní akvárium Sealife, dále zde byla zařízena prohlídka Royal Pavilionu. Toto půvabné přímořské městečko jsme si prošli a také vstoupili na vyhlášené bílé molo, které sahá 512 m do moře. Na sklonku dne jsme vyjeli do předměstí Londýna, kde na nás čekaly první rodiny. Ráno (úterý) jsme se všichni ve zdraví a plní záţitků z první noci v Anglii dopravili na Meetingpoint bod setkání. Vyuţili jsme místa, kde jsme byli ubytovaní, - 9 -

10 a zajeli si na blízký Hampton Court, coţ je velký palác s nádhernými zahradami u řeky Temţe. Zde jsme strávili celé dopoledne. Opravdu to stálo za vidění a navíc, přálo nám počasí. Na programu pro tento den bylo ještě město studentů Cambridge. Zde jsme si opět prošli jeho nejznámější kouty. Skupinka dobrovolníků (včetně mě) se rozhodla projet se na místní říčce Cam a shlédnout všechny nejznámější památky z lodičky, která připomínala benátskou gondolu. Plavba trvala skoro hodinu a tento záţitek pro mě patří k jedněm z nejsilnějších. Opět jsme jeli jiţ do známé rodiny, kde nás čekala poslední noc. Ve středu jsme se sešli tentokrát se zavazadly a vyrazili na delší cestu. Čekalo nás dopravit se do městečka Winchester, kde jsme měli rozchod na nákupy a také jsme si prohlídli místní katedrálu. Odpoledne nás přivítal Stonehange. Počasí opět vyšlo dokonale, takţe jsme si vše pořádně uţili. Večer jsme se přesunuli do Bristlu, kde jsme další dvě noci přebývali. Celý čtvrtek byl vyčleněn na lázeňské městečko Bath. Prošli jsme si termální lázně, které zde stojí jiţ od doby Římanů, a také se věnovali nákupům. Protoţe jsme měli dostatek času, zajeli jsme do nedalekého Čedaru (moţná znáte sýr) a byli ohromeni zajímavými skalními útvary. Večer nás znovu čekala cesta do rodin. Byla před námi poslední noc v Anglii. V pátek jsme se se zavazadly sešli opět na určeném Meetingpointu a vyrazili do hlavního města Velké Británie Londýna. Protoţe je město obrovské a my chtěli poznat co nejvíce, muselo se velmi spěchat a jedinou prohlídku, kterou jsme si dopřáli, byl proslulý Tower, kde jsme na vlastní oči viděli korunovační klenoty. K Toweru patří téţ známý most Tower Bridge. Celá naše skupina se projela metrem. Vystoupili jsme na Trafalgarském náměstí, z něho jsme se dostali k Backinghamskému paláci a BigBenu. Dále byl v programu výlet po řece Temţi. Počasí uţ se mírně kazilo, ale naštěstí nepršelo, takţe po dobu celé plavby jsme seděli na horní palubě. Viděli jsme všechny památky jako na dlani. Náš autobus se musel na určitou dobu odstavit. Vyuţili jsme tohoto času a navštívili nultý poledník, který dělí Zemi na východní a západní polokouli. Blíţila se devátá hodina večer a my se těšili domů. Páni řidiči nám ještě před cestou uvařili párky a my se připravili na noční cestování. Tlačil nás čas,

11 abychom stihli v jedenáct večer trajekt z Doveru opět do Calais. Celní kontrola nás mírně zaskočila. Vybraná zavazadla musela projít rentgenem a majitelé se museli prokázat. Vše proběhlo bez komplikací a my se nalodili. Tentokrát většina spala, protoţe vlny byly větší neţ při první cestě. Navíc se ani nesmělo na vyhlídku a my byli po náročném dnu utahaní a sedačky byly tak pohodlné... Cesta zpět do republiky proběhla rychleji neţ do Anglie. Dělalo se míň zastávek, neboť kaţdý stejně spal. Do Brna jsme v dobré náladě dorazili kolem páté hodiny odpolední. Většina se přivítala se svými blízkými a vyrazila do vlastních domovů. Bylo by vhodné na závěr celý zájezd shrnout do pár vět. Název Klenoty Anglie je opravdu trefný. Myslím, ţe jsme všeho uţili bohatě, na to, ţe jsme tuto velkou zemi navštívili jen na sedm dní. Parta lidí se sešla skvělá a celý týden se strávil v dobré náladě. Děkujeme vedení a paním učitelkách Kobzíkové, Buzášové a Benkovičové, ţe nám umoţnili se do tak atraktivní země podívat. Samozřejmě nesmím zapomenout na průvodkyni Lenku, která se starala o program. I pánům řidičům patří velký dík, neboť nás všechny v pořádku dovezli zpět. Kladné záţitky převaţují a nádherné fotky podtrhují krásné vzpomínky. Beruška. Finále PFC SFL chlapců a dívek 2006/2007 V Brně ve čtvrtek 19. dubna vyvrcholil finálovým turnajem Provident Financial Cup Středoškolská futsalová liga. V kategorii dívek získala prvenství SŠ informatiky a spojů Brno, mezi chlapci se radovalo Gymnázium TGM ze Zlína. Finálový turnaj se uskutečnil v brněnské dvojhale Vodová podle nového systému nehrálo se kaţdý s kaţdým jako ve finále divizí a konferencí, ale chlapecké i dívčí týmy se utkaly nejdříve v semifinále, poraţení pak svedli boj o 3. místo a vítězné týmy se střetly ve finále. Brněnské hráčky se spoléhaly zejména na dvojici Svobodová Juránková, ve finálovém utkání nakonec udolaly Novou Paku, kterou herně táhla neúnavná Lacinová, nejlepší hráčka turnaje. Finále chlapců se za stavu 4:1 pro Zlín zdálo rozhodnuté, ale Plzeň dokázala srovnat, dostala se do psychické výhody, ale Zlín, podporovaný výbornými fanoušky, nakonec zásluhou Poznala strhnul vítězství na svou stranu. Během celého finálového dne probíhal v hale doprovodný program, uskutečnilo se focení, autogramiáda s brněnskými fotbalisty Lejsalem a Bestou a reprezentačními trenéry Soukupem (ČR U20) a Neumannem (futsal). Vítězná druţstva o nejlepší jednotlivci si odvezli hodnotné věcné ceny, které věnoval Provident Financial, generální partner soutěţe a předávala je manaţerka vnějších vztahů paní Zekie Dennehy

12 VÝSLEDKY semifinále dívky: SŠ informatiky a spojů Brno SOŠ Kladno 8 : 2 (5: 1) Branky: Svobodová 6, Juráková, Urbanová Fojtíková, Kejhová. SOŠ Jablonec Gymnázium Nová Paka 3 : 7 o 3. místo dívky SOŠ Kladno SOŠ Jablonec 8 : 2 finále dívky SŠ informatiky a spojů Brno Gymnázium Nová Paka 9 : 6 Branky: Juráková 5, Svobodová 4 Lacinová 5, Dušková semifinále chlapci Gymnázium Přípotoční Praha Gymnázium TGM Zlín 3 : 6 ISŠT Vysoké Mýto SPŠD Plzeň 3 : 7 o 3. místo chlapci Gymnázium Přípotoční Praha ISŠT Vysoké Mýto 7 : 1 finále chlapci Gymnázium TGM Zlín - SPŠD Plzeň 5 : 4 Konečné pořadí - dívky Konečné pořadí - chlapci 1. SŠ informatiky a spojů Brno 1. Gymnázium TGM Zlín 2. Gymnázium Nová Paka 2. SPŠ Plzeň 3. SOŠ Jablonec 3. Gymnázium Přípotoční Praha 4. SOŠ Kladno 4. ISŠT Vysoké Mýto Nejlepší hráčka: Jan Lacinová (Gymnázium Nová Paka) Nejlepší hráč: Petr Oliva (Gymnázium TGM Zlín) D.N. a M.M

V ý r o č n í. z p r á v a. Gymnázium, Bílina, Břežánská 9, příspěvková organizace. O činnosti školy ve školním roce 2007/2008

V ý r o č n í. z p r á v a. Gymnázium, Bílina, Břežánská 9, příspěvková organizace. O činnosti školy ve školním roce 2007/2008 Gymnázium, Bílina, Břežánská 9, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a O činnosti školy ve školním roce 2007/2008 podle 7 vyhlášky 15 / 2005 Sb. Ing. Jaroslava Mrázová ředitelka školy 1 Charakteristika

Více

Rozhovor se starostou Milanem Smékalem

Rozhovor se starostou Milanem Smékalem 3/2011 Úvodník Váţení spoluobčané, jak jsme všichni zaţili, letošní prázdniny plně odráţely slova klasika tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným Mnoho z nás si tak vybralo dovolenou ve dnech, kdy

Více

Uvítali bychom, kdybyste posílali náměty pro obě tyto rubriky. Pokračujeme v rubrice Mezi námi. Tentokrát vás seznámíme s úspěšnou vzpěračkou.

Uvítali bychom, kdybyste posílali náměty pro obě tyto rubriky. Pokračujeme v rubrice Mezi námi. Tentokrát vás seznámíme s úspěšnou vzpěračkou. Vážení čtenáři, s příchodem zimy otevíráte již čtvrté číslo Občasníku. Ve škole se rychle rozkoukali žáci prvních ročníků (mnozí si už připadají jako staří mazáci), čtvrťáci (někteří) začínají podléhat

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH TOHOTO ČÍSLA: Co se dělo? Co se bude dít? Ankety + rozhovory Sportovní rubrika Literární rubrika Kulturní

Více

Obsah Úvodník 3 Ze života školy a parlamentu Exkurze, výlety, školní akce Soutěže Zeptali jsme se Sport Zdravý životní styl Móda

Obsah Úvodník 3 Ze života školy a parlamentu Exkurze, výlety, školní akce Soutěže Zeptali jsme se Sport Zdravý životní styl Móda Obsah Úvodník 3 Ze života školy a parlamentu 5 Exkurze, výlety, školní akce 7 Soutěže 14 Zeptali jsme se 16 Sport 18 Zdravý životní styl 20 Móda 22 Příspevky nejen studentů 25 2 X/01 Úvodník Léto je definitivně

Více

Obsah. III. Exkurze, výlety, školní akce Toulky Terezínem Za botami a zvířary Exkurze Pálava Babiččino údolí Romeo Julie a tma

Obsah. III. Exkurze, výlety, školní akce Toulky Terezínem Za botami a zvířary Exkurze Pálava Babiččino údolí Romeo Julie a tma Obsah Obsah I. Uvodník 01 II. Ze života školy a parlamentu 02 Krajský parlament dětí a mládeže Strasburk Den země 2013 Multipolis Pět hodin o penězích Maturita očima maturantky III. Exkurze, výlety, školní

Více

NAŠI NA ČERVENÉM KOBERCI SLÁVY

NAŠI NA ČERVENÉM KOBERCI SLÁVY Čtvrtletník Čtyřlístku centra pro osoby se zdravotním postiţením Ostrava, příspěvkové organizace, ročník III., číslo 2, červen 2010 NAŠI NA ČERVENÉM KOBERCI SLÁVY Čtyřlístek na Mental Power Prague Film

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice září 2008 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Vážení čtenáři, dostáváte do rukou letošní třetí číslo obecního zpravodaje. Zahrnuje období dovolených a prázdnin. Na události

Více

Úvodní slovo. Zdeněk Janda, předseda AMD v ČR

Úvodní slovo. Zdeněk Janda, předseda AMD v ČR Úvodní slovo Také uţ cítíte tu vůni blíţících se Vánoc a říkáte si jako já kaţdý rok, ţe ty letošní si konečně vychutnáte a nebudete se za ničím honit a v klidu si uděláte čas na své záliby? Ne vţdy se

Více

... Úvodem. Obsah: Reportáže z výletů. Sport. Za redakci přeje hezké prázdniny. Zajímavosti, rozhovory, tvorba, Jana Kubátová

... Úvodem. Obsah: Reportáže z výletů. Sport. Za redakci přeje hezké prázdniny. Zajímavosti, rozhovory, tvorba, Jana Kubátová Základní škola Čimelice Číslo 35 Červen 2011 1 Úvodem Červnové číslo Školního zpravodaje je posledním číslem v letošním školním roce a pevně doufám, ţe není posledním číslem v roce kalendářním. Pochopitelně

Více

Obsah ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ŠKOLY... 5 PRVNÍ ČÁST OHLÉDNUTÍ... 6 STUDENTI ŠKOLY... 6 Počet studentů v minulých letech... 6 Anketa Student roku...

Obsah ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ŠKOLY... 5 PRVNÍ ČÁST OHLÉDNUTÍ... 6 STUDENTI ŠKOLY... 6 Počet studentů v minulých letech... 6 Anketa Student roku... Září 2009 Obsah ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ŠKOLY... 5 PRVNÍ ČÁST OHLÉDNUTÍ... 6 STUDENTI ŠKOLY... 6 Počet studentů v minulých letech... 6 Anketa Student roku... 7 Studentská rada... 7 PEDAGOGICKÝ SBOR... 7

Více

GENERÁLNÍ PARTNER SOČ

GENERÁLNÍ PARTNER SOČ časopis pro soutěžící, konzultanty a organizátory SOČ 2/2010 Postoupili jste do Chrudimi? 2 Kde se bude obhajovat 3 Jak proběhla krajská kola 4 Reprezentace v USA 5 Letní škola mladých vědců 6 Konference

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni Výroční zpráva 2010-2011 Redakční rada : Jazyková korektura: Grafická sazba: Mgr. Jana Hošková, Ing. Karel Hajţman Mgr. Jana Müllerová

Více

CHARITNÍ NOVINY TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 ZDARMA. Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015. Vážení přátelé,

CHARITNÍ NOVINY TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 ZDARMA. Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015. Vážení přátelé, CHARITNÍ NOVINY Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015 Vážení přátelé, těší mě, že pokračujeme v tradici a vydáváme třetí číslo našich Charitních novin. Na prvním místě chci jménem všech

Více

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Prosinec 2010. Leonardo PRESLOVÁCI V INDONÉSII MEZI NÁMI

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Prosinec 2010. Leonardo PRESLOVÁCI V INDONÉSII MEZI NÁMI Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Prosinec 2010 PRESLOVÁCI V INDONÉSII Leonardo 8 22 23 MENŠINY MEZI NÁMI Florbal 37 2 Obsah: Dobrý den v adventním čase!... 3 FINANCOVÁNÍ MATURITNÍCH PROJEKTŮ...

Více

Novinky: Akce: Seznam článků:

Novinky: Akce: Seznam článků: Seznam článků: 1. Novinky 2. Akce 3. A jako astronomie 4. Aktivity ve Fokusu 5. Alternativní medicína 6. Bukudlo 7. Bystrohlavy 8. Coţ takhle dát si 9. Co jste chtěli vědět 10. Fotogalerie 11. Free time

Více

SLAVNÍ PACIENTI A JEJICH NEDUHY (ČASOPIS ÚL) (SP. ODPOVĚĎ: B) LEUKEMIE) nikdo SBĚRAČ PAPÍRU: SBĚRAČ BYLIN: SPORTOVEC 1. 4. TŘÍDA:

SLAVNÍ PACIENTI A JEJICH NEDUHY (ČASOPIS ÚL) (SP. ODPOVĚĎ: B) LEUKEMIE) nikdo SBĚRAČ PAPÍRU: SBĚRAČ BYLIN: SPORTOVEC 1. 4. TŘÍDA: 22. 06. 2010 LÁNSKÝ VÍCEBOJ (4.-8. ROČNÍK, SOUTĚŢ DRUŢSTEV), 0. ROČNÍK, 8 30 22. 06. 2010 PEDAGOGICKÁ RADA 22. 06. 2010 DEN REKORDŮ, 8 00 23. 06. 2010 POSLEDNÍ DEN VYUČOVÁNÍ PODLE ROZVRHU 24.-25. 06. 2010

Více

ČASOPIS o.s. LORM PODZIM

ČASOPIS o.s. LORM PODZIM 76 2013 ČASOPIS o.s. LORM PODZIM VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU NAD DOPISY ČTENÁŘŮ ROZHOVOR SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ PORADNA ZDRAVÍ HAF INFORMACE OSOBNOSTI ZE SVĚTA HLUCHOSLEPÝCH ZE SVĚTA SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS. Základní škola a Mateřská škola Vlčnov červen 2014 CELOŠKOLNÍ PROJEKT - VLČNOV OČIMA DĚTÍ

ŠKOLNÍ ČASOPIS. Základní škola a Mateřská škola Vlčnov červen 2014 CELOŠKOLNÍ PROJEKT - VLČNOV OČIMA DĚTÍ ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov červen 2014 CELOŠKOLNÍ PROJEKT - VLČNOV OČIMA DĚTÍ Z Mateřské školy Vlčnov Velikonoční dílničky v MŠ Jaro uţ se nám ukázalo v celé své kráse, sluníčko

Více

Březen 2011. 5. číslo. Autor názvu časopisu: Martin Pekár Autorka fotografie: Taurus

Březen 2011. 5. číslo. Autor názvu časopisu: Martin Pekár Autorka fotografie: Taurus Březen 2011 5. číslo Autor názvu časopisu: Martin Pekár Autorka fotografie: Taurus Slovo úvodem Milé čtenářky a čtenáři, jiţ páté číslo školního časopisu bude tentokrát zaměřeno obecně na lidskou společnost.

Více

Ze života školy a parlamentu

Ze života školy a parlamentu Obsah Úvodník 2 Ze života školy 4 Exkurze, výlety, školní akce 8 Projekty 12 Soutěže 14 Studenti a věda 15 Sport 19 Filmy, seriály, fandom 22 Příspěvky (nejen) studentů 24 Fotogalerie 26 2 IX/03 Uvodník

Více

ROČNÍK XXXVI ČÍSLO 134 ŘÍJEN 2011 CENA 5,- Kč

ROČNÍK XXXVI ČÍSLO 134 ŘÍJEN 2011 CENA 5,- Kč ROČNÍK XXXVI ČÍSLO 134 ŘÍJEN 2011 CENA 5,- Kč 1 Slovo starosty 2 Babí léto s teplými slunečnými dny je nenávratně pryč a do naší obce přišel podzim. Uplynul jiţ téměř rok od posledních komunálních voleb,

Více

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 2 ROČNÍK 5 ČERVEN 2011

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 2 ROČNÍK 5 ČERVEN 2011 VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 2 ROČNÍK 5 ČERVEN 2011 Vážení spoluobčané, tento úvodník se rodí ve dnech, kdy vrcholí mistrovství světa v hokeji na Slovensku, které jsme jistě mnozí z nás s nadšením sledovali.

Více

Obsah IX/01. Úvodník 3

Obsah IX/01. Úvodník 3 Obsah Úvodník 3 Ze života školy a parlamentu 4 Exkurze, výlety, školní akce 8 Projekty 17 Soutěže 21 Studenti a věda 22 Sport 24 Filmy, seriály, fandom 27 Příspěvky studentů 29 2 IX/01 Úvodník Abych se

Více

Problematika dárcovství kostní dřeně z pohledu dárců

Problematika dárcovství kostní dřeně z pohledu dárců FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B5341 Lucie Husárková Studijní obor: Všeobecná sestra 5341R009 Problematika dárcovství kostní dřeně z pohledu dárců Bakalářská práce Vedoucí

Více

VŠECHNY BARVY DUHY POČTVRTÉ!!!

VŠECHNY BARVY DUHY POČTVRTÉ!!! Čtvrtletník Čtyřlístku centra pro osoby se zdravotním postiţením Ostrava, příspěvkové organizace, ročník III., číslo 3, říjen 2010 VŠECHNY BARVY DUHY POČTVRTÉ!!! Do posledního místečka vyprodané Divadlo

Více

Stop novým automatům ve městě

Stop novým automatům ve městě Informační měsíčník města Lovosice náklad 3 800 ks do všech domácností ZDARMA ročník 2 číslo 5 květen 2012 Aktuality Město Organizace Sport Mateřinky ve městě Jak bude vypadat park? Hospic sv. Štěpána

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace. ZPRAVODAJ ZŠ č. 20 ŠKOLNÍ ROK 2009 / 2010. Název: Kapacita: telefon e-mail

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace. ZPRAVODAJ ZŠ č. 20 ŠKOLNÍ ROK 2009 / 2010. Název: Kapacita: telefon e-mail ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace ZPRAVODAJ ZŠ č. 20 ŠKOLNÍ ROK 2009 / 2010 Název: Kapacita: telefon e-mail Základní škola 750 ţáků ZŠ Komenského 4 516 446 381 zsadamov@adamov.cz:

Více

DRBNA 18 6/2013 10 Kč

DRBNA 18 6/2013 10 Kč DRBNA 18 6/2013 10 Kč Milé čtenářky, milí čtenáři! V rukou držíte další číslo našeho časopisu Drbna. Tentokrát ale poslední v tomto školním roce. Toto číslo je nabité příspěvky žáků devátých ročníků, kteří

Více

Obsah Čísla 69 zima 2011

Obsah Čísla 69 zima 2011 69 2011 bulletin lormu zima VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU Nad dopisy čtenářů Rozhovor PRÁVNÍ PORADNA ZDRAVÍ haf INFORMACE OSOBNOSTI ZE SVĚTA HLUCHOSLEPÝCH ZE SVĚTA SPOLEČENSKÁ KRONIKA ZÁLIBY

Více