Archaia VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Archaia VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009"

Transkript

1 Archaia VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 ARCHAIA Olomouc o.p.s. Olomouc 2010

2 ARCHAIA Olomouc o.p.s. Výroční zpráva za rok 2009 Vydal : ARCHAIA Olomouc o.p.s., v Olomouci v roce 2010 Redakce : Peter Kováčik, Petra Veselá Neprodejné Počet výtisků: 30 ks 2

3 ÚVOD ARCHAIA Olomouc o.p.s. je česká nestátní nezisková organizace s právním statutem obecně prospěšné společnosti v intencích zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. Posláním společnosti je ochrana, záchrana, dokumentace a výzkum archeologických, stavebních a jiných historických památek a výchova a vzdělávání v oblasti archeologie a památkové péče. ARCHAIA Olomouc o.p.s. (dále jen společnost) byla založena společností ARCHAIA Brno o.p.s., se sídlem Česká 6/156, Brno, IČ: , (dále jen zakladatel) a to podpisem zakládací listiny předsedkyní správní rady ARCHAIA Brno o.p.s., PhDr. Irenou Loskotovou. V zakládací listině zakladatel rovněž jmenoval členy správní rady, členy dozorčí rady a členy odborné rady společnosti. ARCHAIA Olomouc vznikla zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Krajským soudem v Brně (oddíl O, vložka 314). Sídlem společnosti je Panská 175/4, Olomouc. IČ společnosti je DIČ společnosti je CZ Činnost společnosti určují dva základní dokumenty: 1. zakládací listina ze dne , k dispozici na archaiaolomouc.cz. 2. statut společnosti, schválený správní radou dne k dispozici na archaiaolomouc.cz. 3

4 ARCHAIA OLOMOUC O.P.S. V ROCE 2009 Rok 2009 byl pro společnost ARCHAIA Olomouc o.p.s. již třetím plnohodnotným rokem existence. V tomto roce společnost provedla 50 záchranných archeologických výzkumů (ZAV) na území Olomouckého, Zlínského a Moravskoslezského kraje. Pracovníci naší společnosti v minulém roce provedli řadu přednášek pro odbornou i laickou veřejnost. Mgr. Peter Kováčik, Ph.D. externě přednáší na brněnské, olomoucké a opavské univerzitě studentům archeologie, především na témata z oblasti problematiky Terénní teorie a metodiky archeologie a podílí se na také vedení bakalářských prací studentů archeologie. Odborný růst pracovníků společnosti představuje také doktorandské studium Mgr. M. Moníka, Mgr. M. Plaštiakové, Mgr. P. Veselé a Mgr. Z. Schenka. Prohlídka depozitáře Památkového ústavu v bývalé letecké hale v Drážďanech. Provádí Dr. Christoph Heiermann a Dr. Robert Reiβ Z dalších aktivit nutno vyzdvihnout účast členů společnosti na mezinárodním setkání archeologů v Bamberku a v Drážďanech (WMC a SC 2009) a pracovní návštěvu u kolegů na památkovém ústavu v Drážďanech (Landesamt für Archäologie). 4

5 ORGÁNY SPOLEČNOSTI Správní rada Statutárním orgánem společnosti je správní rada společnosti, která má tři členy. První správní radu jmenoval zakladatel v zakládací listině společnosti. Další členství vzniká volbou. Členy správní rady společnosti ARCHAIA Olomouc o.p.s. v současnosti jsou: Mgr. Pavlína Kalábková, nar , Javoříčská 649/2, Olomouc předsedkyně správní rady, vznik funkce , 2. volební období (3 roky) Mgr. Petr Hejhal, nar , Žižkova 1145, Havlíčkův Brod člen správní rady, vznik funkce , 2. volební období (3 roky) JUDr. Roman Schneider, nar , Lipová 13, Brno člen správní rady, vznik funkce , 2. volební období (3 roky) Dozorčí rada Kontrolním orgánem společnosti je dozorčí rada. První dozorčí radu jmenoval zakladatel. Členy dozorčí rady ARCHAIA Olomouc o.p.s. v současnosti jsou: PhDr. Pavel Michna, nar , trvalý pobyt Kateřinská 6, Olomouc předseda dozorčí rady, vznik funkce , 2. volební období (3 roky) Ján Kadlec, nar , trvalý pobyt Kischova 328/4, Olomouc člen dozorčí rady, vznik funkce , 2. volební období (3 roky) Karel Kašák, nar , trvalý pobyt Za nádražím 213, Český Krumlov člen dozorčí rady, vznik funkce , 2. volební období (3 roky) Odborná rada Poradním orgánem ředitele společnosti je odborná rada. První odbornou radu jmenoval zakladatel. Členy odborné rady společnosti ARCHAIA Olomouc o.p.s. v roce 2009 byli: Mgr. Martin Moník, nar , trvalý pobyt Rooseveltova 25, Praha 6 Mgr. Miroslava Plaštiaková, nar , trvalý pobyt Záhradná 1160/14, Vráble, Slovenská republika Mgr. Zdeněk Schenk, nar , trvalý pobyt Trávník 9, Přerov Bc. Mikuláš Schön, nar , trvalý pobyt Holešovská 30, Topoľčianky, Slovenská republika Mgr. Petra Veselá, nar , trvalý pobyt Merhautova 214, 613 Brno. 5

6 Ředitel společnosti Ředitelem společnosti ARCHAIA Olomouc o.p.s. byl správní radou jmenován Mgr. Peter Kováčik, nar v Brezne (SR), trvalé bydliště Benešovo náměstí 70, Křižanov. Ředitel vykonává svou funkci na základě plné moci předsedkyně správní rady společnosti ze dne PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ Mgr. Peter Kováčik Mgr. Michal Chrámecký Mgr. Magda Jedličková Mgr. Martin Moník Mgr. Miroslava Plaštiaková Mgr. Petra Veselá Mgr. Zdeněk Schenk archeolog, ředitel společnosti archeolog, asistent archeologického výzkumu archeolog, asistent archeologického výzkumu archeolog, asistent archeologického výzkumu archeolog, asistent archeologického výzkumu archeolog, asistent archeologického výzkumu archeolog, asistent archeologického výzkumu Lucie Burešová terénní specialista (od ) Bronislav Dohnalík terénní specialista (od ) Peter Krajči terénní specialista Externí spolupracovníci: Bc. Jan Mikulík Bc. Mikuláš Schön Ing. Irena Ferencová terénní specialista asistent archeologického výzkumu ekonomka společnosti Dále pro naši společnost v roce 2009 pracovalo celkem asi 215 brigádníků, z toho 120 absolventů a studentů archeologie nebo příbuzných oborů. Bylo to způsobeno především hojnou účastí studentů Slezské univerzity na záchranném archeologickém výzkumu v areálu bývalého pivovaru v Opavě, což svědčí o perspektivní orientaci společnosti na spolupráci s archeologickým dorostem. 6

7 ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY V ROCE 2009 ARO 000/2009 Opava - "Obchodní a společenské centrum Breda&Weinstein" Vedoucí výzkumu: Mgr. Peter Kováčik, Ph.D., výzkum se zpracovává. ZAV probíhal v areálu bývalého pivovaru v Opavě v souvislosti s připravovaným developerským projektem. Lokalita se nachází na severozápadním okraji historického jádra města, v těsném sousedství někdejších hradeb. Situaci na dolním pivovarském dvoře determinovala poloha v inundačním území někdejšího vedlejšího ramene Opavy. V pravěku území tvořilo součást sídliště z mladší a pozdní doby bronzové. Pravěké souvrství, dosahující místy mocnosti až 1 m, obsahovalo kromě četných keramických fragmentů a zvířecích kostí také bronzovou jehlici a především dvě dobře dochovaná dřevěná rádla. Především rádla představují unikátní nález i v celoevropském významu. Později dolní dvůr tvořil předpolí středověkých městských hradeb, ke kterým bylo zmíněné říční rameno jako fortifikační příkop a zároveň jako mlýnský náhon svedeno. Ze středověkých vrstev pochází mimojiné nález hlavičky antropomorfní figurky s rohy či šaškovskou čepicí tzv. opavského čerta. Ve starším novověku již bylo území přímo součástí barokního pásu opevnění, kolem Fortenského mlýnu s náhonem vznikl bastion, a uvnitř bastionu se nacházel mlýn i s hospodářskkým zázemí. Z nálezů nutno zmínit především nález 4 kusů dřevěného vodovodního potrubí o celkové délce cca 14 m. Horní pivovarský dvůr byl v středověku zasažen fortifikačním příkopem, který na konci 16. století zanikl, a na jeho místě vznikl hřbitov. Zásypy cca 1000 zachycených hrobů obsahovaly četné devocionálie, či osobní věci, kromě jiného kovové křížky, škapulíře a zlaté prstýnky. Celý areál pak výrazně poznamenala industriální zástavba nastupující zde kolem poloviny 19. století. Opava nález pravěkých dřevěných rádel. 7

8 ARO 001/2009 Uničov Bytový dům A, B, ul. Nemocniční v Uničově Vedoucí výzkumu: Mgr. Miroslava Plaštiaková, časný středověk. ZAV se uskutečnil na nezastavěné ploše a poskytl z archeologického hlediska zajímavé výsledky. Dokumentace stavebního objektu A nacházející se v JV části stavebního pozemku doložila především recentní úpravy terénu na jižní hranici pozemku a více-méně neměnící se niveletu povrchu terénu lze říci již od středověku, případně od pravěku. V jižní části plochy se nacházel pouze jeden zahloubený objekt. Z důvodu absence jakéhokoli datačního materiálu jej lze z časového hlediska zařadit jen rámcově do období časného středověku a předpokládat jeho souvislost s existencí baterie pecí nalezených na ploše B. Bohatší na archeologické situace byla plocha stavebního objektu B. Při skrývce terénu tu bylo odkryto devět objektů. Z převážné většiny se jednalo o pozůstatky báze jámových pecí. Jejich seskupení na SV-JZ linii lze označit jako baterii jámových dmýchacích pecí. Zaznamenány byly dva typy konstrukce a to s nálevkovitou (hruškovitou) a kotlovitou prohlubní. Pro oba typy bylo charakteristické propálení vnějšího jílového pláště do světlošedé barvy a velká příměs drobných fragmentů uhlíků, mazanice a propálené hlíny v jádru jámy. Další zdokumentované objekty objekt 5, 6 a 7 - zřejmě souvisely s existenci baterií pecí a tvořily součást výrobního prostoru. Z časového hlediska lze objekty zařadit do období mladší doby hradištní ( /1200). Pohled ze SV na pozůstatky baterie pecí 8

9 ARO 002/2009 Jeseník - Rekonstrukce Masarykova náměstí Vedoucí výzkumu: Mgr. Peter Kováčik, Ph.D., středověk, novověk. ZAV se podařilo zachytit pozitivní nálezové situace, a to prakticky všude, kde došlo v rámci stavby k zásahům do terénu. Archeologické podloží je na lokalitě tvořeno štěrkopískovým sedimentem říčky Bělé, jehož báze nebylo dosaženo, ale zřejmě dosahuje mocnosti několika metrů. Na něj v různé mocnosti nasedají souvrství náplavových kalů, zejména písky a hlinité písky. Nejstarší zachycené antropogenní vrstvy a objekty lze datovat do raného novověku, tedy století, nejstarší objekt R3503 je zřejmě ještě pozdně středověký ( stol.). Vrcholně středověkou zástavbu ( Století) se nepodařilo zachytit a lze tudíž předpokládat, že se tehdy koncentrovala mimo plochu náměstí. Vrstvy staršího novověku jsou reprezentovány především jílovitými a písčito-štěrkovými komunikačními úrovněmi a planýrkami. Objeví se ale i základové barokní zdivo R1900 a řada výkopů z rámcově téže doby, z nichž některé jsou dosti pravděpodobně (V1600, R3508), jiné s otazníkem (R3503, R3506, V1605), pozůstatky suterénů domů. Nejkompletněji zachovaný byl zbytek suterénu V1600. Stavba nad ním zanikla při požáru, reprezentovaném výplněmi V1237 & V1205, snad současnými s požárovou vrstvou R3116, zachycenou na řezu R3 o něco dále k JZ. Nelze vyloučit, že se v obou případech jedná o doklad požáru z roku 1625, při kterém zanikla i původní budova radnice a byla nahrazena barokní novostavbou s pozdějšími klasicistními úpravami. Relikty původní stavby jsou snad reprezentovány základovým zdivem jižně od radnice. Relikt raně novověkého suterénu R3508 v řezu R3 Nalezené suterény domů každopádně naznačují, že se na konci středověku a počátku novověku severně od radnice nacházely i další budovy, ať už s obytnou či jinou funkcí. Z období mladšího novověku se na ploše objevuje řada terénních úprav, určených jednak k vyrovnávání plochy náměstí, jednak jako podsypy pod valounové a později asfaltové komunikace. Po celé ploše pak byly na řezech postiženy moderní a recentní výkopy inženýrských sítí, od kanalizačních stok po přípojky elektřiny, které porušují starší situace 9

10 ARO 003/2009 Olomouc - Korunní pevnůstka Vedoucí výzkumu: Mgr. Miroslava Plaštiaková, novověk. ARO 005/2009 Želatovice Přerov - Polní cesty C23 a C127 k.ú. Želatovice Vedoucí výzkumu: Mgr. Zdeněk Schenk, středověk, novověk. Při ZAV bylo po začistění zdokumentováno 5 profilů. Ve výkopové rýze pro zatrubnění svodnice DN 800 určené k odvodu srážkových vod z areálu zemědělské výroby do Tučínského potoka byly profily (P1 P3) zachyceny v povodňových sedimentech fragmenty pravěké, středověké a novověké keramiky, zvířecí kosti a drobné uhlíky. To svědčí o sídlištních aktivitách ve výše situovaných polohách, jejíž stopy byly splaveny původní vodotečí ústící do Tučínského potoka. Tomu odpovídají i výsledky povrchových sběrů provedených v rámci archeologického výzkumu v polohách nad sledovanou stavbou (Díly za dvorem, Ve šraňku), kde byla získána nevelká kolekce pravěké i středověké keramiky. Zajímavým se jeví přítomnost přerušovaných travertinových sintrových vrstev nad úrovní povodňových sedimentů. Existence kvalitní zpevněné cesty z travertinů s odvodňovacím žlábkem, dokumentovaná zachovalým výsekem v profilu P5, navozuje úvahy o významu lokality situované na východním návrší v trati Skleňáky a Díly za dvorem, kam tato cesta směřovala v minulosti z centra obce. ARO 006/2009 Lipník nad Bečvou - Revitalizace prostoru mezi ulicemi Osecká a Bratrská - I. Etapa Vedoucí výzkumu: Mgr. Zdeněk Schenk, středověk, novověk. Předmětná plocha výzkumu se nacházela přímo před lipenským zámkem. Ten byl vystavěn Bruntálskými z Vrbna v letech Během výzkumu se podařilo zachytit několik neporušených archeologických situací. Nejstarší horizont osídlení reprezentovaly sídlištní jámy a kůlové jamky zahloubené do jílového podloží, které dokládají existenci dřevohliněných nadzemních stavebních konstrukcí. Na základě nalezené keramiky ve výplních některých archeologických objektů lze tyto sídlištní aktivity datovat do závěru 13. století, nejpozději k první polovině století následujícího. Tyto nové poznatky rozšiřují a doplňují naše dosavadní představy o době vzniku západního předměstí, s kterým se dříve počítalo až od poloviny 15. století. Patrně nejzávažnějším zjištěním je objev žlabu probíhajícího přibližně ve směru sever jih, který ještě na konci 15. století vymezoval okraj původního západního předměstí Lipníka. Poté byl v průběhu 16. století zasypán. Výplň tohoto žlabu tvořily stovky fragmentů pozdně gotických nádobkových kachlů, vzácněji pak kachlů komorových s reliéfními motivy. Fragment komorového kachle s otiskem Kristovy tváře na Veroničině roušce tzv. Veraikon z 2. po. 15. století Soubor keramiky zachycený po snížení terénu 10

11 Zásyp žlabu dále obsahoval nápadně velké množství úlomků mazanice (přepálené hlíny), kterou byly spáry mezi jednotlivými kachly ve vnitřním prostoru kamen důkladně vymazány. Nalezené kachle pochází z bohatě zdobených pozdně gotických kamen, kterými se původně honosil interiér některého z měšťanských domů v centru města. Ten byl spolu s kamny pravděpodobně zničen velkým požárem, čemuž napovídá deformace části kachlů vzniklá v důsledku dlouhotrvajícího žáru. Na okraj západního lipenského předměstí se tyto kachle dostaly již ve formě odpadu v první třetině 16. století. Z mladšího historického období archeologický výzkum prokázal v prostoru před zámkem množství terénních vyrovnávek. Vzhledem k velkému obsahu zlomků přepálené stavební keramiky a fragmentů barokních zeleně glazovaných kachlů lze tyto planýrky dát do souvislosti s historicky doloženým ničivým požárem města z roku 1613, během kterého byla mimo jiné vážně poškozena i samotná budova lipenského zámku. Nová archeologická zjištění nejen zčásti korespondují s písemnými prameny, ale zároveň doplňují bílá místa v historii osídlení této části Lipníka nad Bečvou. zachycené objekty na ploše A1 ARO 007/2009 Přerov - kanalizace Skopalova Vedoucí výzkumu: Mgr. Zdeněk Schenk, novověk. ARO 008/2009 Staré Město pod Kralickým Sněžníkem - Vodovod Staré město, HTP Vedoucí výzkumu: Mgr. Peter Kováčik, Ph.D., výzkum se zpracovává. ARO 009/2009 Přerov - Stavební úprava zásobního řádu DN 400 VDJ Čekyně - Osmek - Michalov Vedoucí výzkumu: Mgr. Zdeněk Schenk, neolit, eneolit, doba bronzová, středověk, novověk. ZAV probíhající v součinnosti s výkopovými pracemi investiční akce Stavební úprava zásobního řadu DN 400 z vodojemu Čekyně Osmek Michalov lze označit za pozitivní. I přesto, že stavební úprava zásobního řadu byla vedena převážně ve staré trase, nový rozšířený výkop odkryl intaktní souvrství výkopové stěny. Podařilo se získat nejen četné movité archeologické nálezy, ale zároveň zdokumentovat zcela nové archeologické situace. Celá trasa výkopové rýhy stavební úpravy zásobního řadu měřila 3165 m a lze ji z odborného hlediska rozčlenit do tří základních celků zahrnujících vedení trasy vodovodu v úseku od vodojemu na Čekyňském kopci po intravilán obce Popovice, území rozkládající se 11

12 východně od obce Popovice po silnici I/47 a závěrečný úsek vedení trasy podél hranice NPR Žebračka po koncovou jímku v ul. U Žebračky. V oblasti tratí pod Čekyňským kopcem nebyla v kontrolních profilech zachycena pozitivní archeologická situace. Na pozemcích parc.čís. 40/7 a 40/3 v trati Od Popovic, byla povrchovým sběrem ze skrývky a v blízkém okolí trasy vodovodu získána menší kolekce keramiky dokazující lidské aktivity doby bronzové, středověku a novověku v tomto prostoru. Oblast vedení trasy východně pod Popovicemi tratěmi Od Předmostí, Záhumenky, Za Drahou prokázala existenci intenzivního osídlení doby bronzové, střední doby hradištní a vrcholného středověku v této oblasti. V trati Za Drahou byly zdokumentovány doklady existence slatinných poloh, zavodňovaných minerálními prameny od východního úbočí Hradiska. Závěrečný úsek trasy vodovodu je veden bývalou inundační oblastí v těsné blízkosti NPR Žebračka. Profily dokumentující stratigrafii úložných vrstev dokazují poměrně mocné terénní vyrovnávky realizované od 20. stol. za účelem ochrany území před povodněmi. ARO 010/2009 Zlaté Hory - Revitalizace a komplexní řešení centra Zlatých Hor Vedoucí výzkumu: Mgr. Peter Kováčik, Ph.D., výzkum se zpracovává. ARO 011/2009 Přerov - Rekonstrukce autobusového nádraží v Přerově Vedoucí výzkumu: Mgr. Zdeněk Schenk, novověk. Výsledky ZAV, probíhajícího v součinnosti se zemními pracemi na rekonstrukci autobusového nádraží, přinesly důležité poznatky ke stavebnímu vývoji strojírenské továrny a výroby mýdla firmy Eduarda Kokory. Počátky továrny jsou kladeny do roku 1867 a v době svého rozkvětu, na začátku 20. stol., zaměstnávala na 400 lidí. Z archeologického průzkumu vyplývá postupné rozšiřování a výstavba nových zděných objektů továrny. K významným zjištěním patří zdokumentování zděné šachty přivaděče užitkové vody s regulovatelným průtokem. Fungování továrny je doloženo ještě v roku V roce 1968 byl celý areál demolován a pláň znivelována. Od roku 1969 až do současnosti je předmětný prostor využit jako autobusové nádraží ČSAD. Zdokumentována byla také intaktní souvrství sedimentů, této v minulosti záplavové oblasti, obsahující ojediněle datační materiál 19/20. stol. ARO 012/2009 Čeladná - Hotel****Čeladná Vedoucí výzkumu: Mgr. Peter Kováčik, Ph.D., novověk, výzkum realizován v roce ARO 013/2009 Lubno Paseky - Komunikace Lubno-Paseky, k.ú. Lubno, okr. Frýdek-Místek Vedoucí výzkumu: Mgr. Martin Moník, výzkum se zpracovává. ARO 014/2009 Čeladná - Okružní křižovatka na silnici II/483 v Čeladné Vedoucí výzkumu: Mgr. Martin Moník, novověk. ZAV v souvislosti se stavbou Okružní křižovatka na silnici II/483 v Čeladné zachytil relikt valouny zpevněné komunikace, položené na písčité terénní vyrovnávce. Její datace je problematická, pravděpodobně je však barokního stáří. Pod písčitou navážkou již leží archeologicky negativní podložní štěrkopísky. Vrstvy, které by souvisely s možným vrcholně středověkým osídlením obce, nebyly postiženy a je možné, že se tato starší fáze osídlení koncentrovala více k jihu, na místě dnešní Horní Čeladné. 12

13 ARO 015/2009 Zábřeh - Rekonstrukce Masarykova náměstí v Zábřehu I. a II. etapa Vedoucí výzkumu: Mgr. Miroslava Plaštiaková, středověk, novověk. ZAV uskutečněný v souvislosti se stavební akcí Rekonstrukce Masarykova náměstí v Zábřehu, I. a II. Etapa potvrdil přítomnost antropogenních situací v historickém jádru města Zábřeh. Podařilo se zachytit relikty související se dvěma až třemi fázemi vývoje zábřežského hradu/zámku: středověk (hrad, konec stol.), renesanční (zámek, stol), barokní období (zámek, 17. ½ 18. stol.), recent. Dokladem středověkého až renesančního období jsou relikty kamenných staveb zachycené na profilech P1, P2, P10 a P12. Nároží kamenného objektu na severní straně zámku by mohlo souviset s mohutnou kamennou zdí na jižní straně současného zámku a náležet k obrannému systému původního středověkého hradu. Nelze opomenou absenci podložních vrstev i v poměrně hlubokých výkopech pro stokovou síť. Tato by mohla dokládat přítomnost hradního příkopu. Kamenný kanál odkrytý na jižní straně zámku souvisel s renesanční fází zámku. Do období baroka náleží pozůstatky cihlové kanalizace zdokumentované na profilu P3 a také výrazně poškozený kanál na jižní straně zámku. Do tohoto časového úseku pravděpodobně patří také cihlové konstrukce zachycené na profilu P4 a P5. Novověký valounový štět zdokumentovaný na profilu P9 sloužil jako přístupová komunikace zámku. Z části se shodoval s průběhem současné (západní) přístupové cesty. Detail kamenného kanálu odkrytého na jižní straně zámku ARO 016/2009 Lipník nad Bečvou - Rekonstrukce západního křídla v zámku Lipníku nad Bečvou Vedoucí výzkumu: Mgr. Zdeněk Schenk, výzkum se zpracovává. 13

14 ARO 019/2009 Lesnice - Lesnice - E3, směr Leština, VNk, VNv, TS, NNk Vedoucí výzkumu: Mgr. Miroslava Plaštiaková, výzkum se zpracovává. ARO 020/2009 Mohelnice Kostelní náměstí vybudování vodovodní a kanalizační přípojky k novému prameníku a položení dočasného vedení osvětlení Vedoucí výzkumu: Mgr. Miroslava Plaštiaková, výzkum se zpracovává. ARO 022/2009 Přerov - Přerov, oprava vodovodu v ulici Durychova a Lančíkových Vedoucí výzkumu: Mgr. Zdeněk Schenk, výzkum negativní. ARO 024/2009 Přerov oprava kanalizace ulice Hranická Přerov Předmostí Vedoucí výzkumu: Mgr. Zdeněk Schenk, paleolit, novověk. ZAV zdokumentoval stratigrafickým profilem průběh kulturní vrstvy pleistocenního stáří. V hloubce cca 2,70 m od úrovně současného povrchu byl v intaktním sprašovém souvrství zachycen průběh tenké vrstvy pohřbeného půdního horizontu, krytý 0,36 0,40 mocnou vrstvou ulehlé žlutohnědé spraše. Tato situace odpovídá svou stratigrafickou pozicí a výškou kulturním vrstvám mladopaleolitického stáří odkrytých v centru Předmostí okolo odtěženého tělesa Skalky. Svrchní vrstvy, v celé délce sledovaného úseku výměny kanalizace, tvoří navážkové vrstvy nasedající přímo na sprašová souvrství. Absenci holocenních půdních profilů lze spojit s výstavbou obytných a hospodářských objektů v průběhu 19. a 20. stol. v severní části ulice Hranická, spojené se zemními úpravami a odkopem spraší pro cihlářskou výrobu. ARO 025/2009 Přerov modernizace a optimalizace CZT v Přerově OPS okruh 621- Šířava II Vedoucí výzkumu: Mgr. Zdeněk Schenk, pravěk, novověk. Výsledky ZAV, probíhajícího v součinnosti s výkopovými pracemi v místě vedení teplovodu v ulici Alšova prokázaly přítomnost dokladů hmotné kultury především v podobě zlomků keramiky pravěkého, středověkého až novověkého stáří. Část movitého archeologického materiálu byla získána vzorkováním zkulturněného půdního horizontu, část pochází z úrovně orniční vrstvy pohřbené pod terénními vyrovnávkami recentního stáří. Zbytek nálezů pochází z doprovodných sběrů realizovaných na výkopcích zeminy podél trasy výkopu. Soubor zlomků pravěké keramiky lze nejstaršími blíže nedefinovatelnými lidskými aktivitami v této poloze. Jistým náznakem sídlištních aktivit by mohl být do podloží zahloubený objekt s.j zachycený na profilu P4. Nálezy zlomků keramiky středověkého až novověkého stáří souvisí s tradičně zemědělsky obdělávanými plochami východní části extravilánu Přerova, kam se dostaly z centra města spolu s vyváženým hnojem. Na starých mapách jsou v jižním sousedství ulice Želatovská patrné parcely individuálně obdělávané zemědělské půdy. 14

15 ARO 026/2009 Přerov regenerace a revitalizace západní strany náměstí TGM. Parkoviště osobních vozidel. Přerov ulice Blahoslavova Vedoucí výzkumu: Mgr. Zdeněk Schenk, středověk, novověk. ZAV probíhajícím v součinnosti s výkopovými pracemi v souvislosti s realizací investiční akce: Regenerace a revitalizace západní strany náměstí T.G.M. byly zdokumentovány nejen pozitivní archeologické situace, ale zároveň byl získán důležitý datační materiál. Velké množství movitého archeologického materiálu poskytly odpadní jámy zachycené na profilu P1. Z jejich zásypů byl získán zajímavý soubor keramiky a kachlů, které datují objekty do raně novověkého období století. S tímto časovým horizontem, budou nejspíše souviset zděné základy domu zdokumentované na P2. Překvapivé zjištění rozšiřující naše dosavadní představy o rozsahu vrcholně středověkého osídlení v okolí Dolního náměstí (dnes T.G.M) představuje dále především zachycení zahloubených objektů v rámci P5a-P5b a P6a-P6b, které obsahovaly velké množství zlomků kuchyňské keramiky ze 14. století. Tyto nálezy hovoří o intenzitě osídlení v tomto období v místech dnešní parcely č Zajímavým se jeví i žlábek či korýtko, které bylo zachyceno profilem P7 a P8. To původně probíhalo přibližně ve směru V Z středem dnešní ulice. Vzhledem ke své výplni, kterou tvořil čistý šedý naplavený jíl beze stop příměsí se snad jedná o vodoteč. Datace tohoto objektu je vzhledem k absenci nálezů problematická. Bude však starší než renesanční vrstvy vyrovnávek, které jej posléze překryly. Důležitý je rovněž doklad povodňových událostí, ke kterým v období vrcholného středověku v předmětném prostoru docházelo. ARO 027/2009 Přerov parovodní přípojka pro VST Tovární 3 Vedoucí výzkumu: Mgr. Zdeněk Schenk, negativní. ARO 028/2009 Velká Polom terénní úpravy tvrze Vedoucí výzkumu: Mgr. Peter Kováčik, Ph.D., výzkum probíhá. ARO 029/2009 Prosenice Dluhonice rekonstrukce vvn 581/582 Vedoucí výzkumu: Mgr. Zdeněk Schenk, pravěk, středověk, novověk. Výsledky ZAV potvrdily existenci rozsáhlejšího polykulturního sídliště v poloze mezi obcemi Dluhonice a Předmostí, kterému odpovídají výsledky povrchových sběrů a výzkumů provedených na této lokalitě v minulosti. Archeologický dohled předmětné stavby nebyl zajištěn včas při provádění skrývek a většiny výkopů patek sloupů vedení vvn. Datační archeologický materiál byl získán sběrem z mezideponií zeminy. Začištěné a zdokumentované profily výkopu základových patek neprokázaly přítomnost archeologických objetů zahloubených do svrchních sprašových vrstev. V hloubce cca 2,50 2,60 od úrovně terénu byla dokumentována sprašová souvrství mladopaleolitického stáří bez archeologického materiálu. ARO 030/2009 Kelč Silnice II/439, III/43911, III/43917 napojení MK, komunikace pro pěší, část přeložek vodovodu, veřejné světlení a napojení dešťové kanalizace (kruhový objezd) Vedoucí výzkumu: Mgr. Miroslava Plaštiaková, výzkum zrealizován bez uzavření dohody. ARO 031/2009 Kelč - Vak Vedoucí výzkumu: Mgr. Miroslava Plaštiaková, výzkum zrealizován bez uzavření dohody. 15

16 ARO 032/2009 Kelč - RSZK Vedoucí výzkumu: Mgr. Miroslava Plaštiaková, výzkum zrealizován bez uzavření dohody. ARO 033/2009 Přerov rekonstrukce žst. Přerov, 1. stavba Vedoucí výzkumu: Mgr. Zdeněk Schenk, výzkum pokračuje. ARO 034/2009 Přerov Oprava vodovodu Dluhonice Vedoucí výzkumu: Mgr. Zdeněk Schenk, výzkum se zpracovává. ARO 035/2009 Beňov, Prusy Síť elektronických komunikací Vedoucí výzkumu: Mgr. Zdeněk Schenk, pravěk - novověk. ZAV v trati Trávníky pod Zábrodím v k.ú. Beňov byly zachyceny doklady osídlení ze středohradištního období. Lokalita je situována nad pravým břehem říčky Moštěnky v nadmořské výšce 220 m n.m. V tratích Horní a Střední záhony, ve výšce 285,00 290,00 m n.m., byl povrchovou prospekcí zjištěn výskyt patinovaných silicitových artefaktů mladopaleolitického stáří dokazující aktivity lovců mamutů v tomto prostoru. V ul. Široká č.p. 8 v místní části Přerova - Újezdci byl profilem zdokumentován průběh kulturní vrstvy potvrzující lidské aktivity z přelomu 15/16 st. ARO 036/2009 Troubky Výměna výtlačného potrubí Vedoucí výzkumu: Mgr. Zdeněk Schenk, výzkum je negativní. ARO 037/2009 Přerov - CDP Vedoucí výzkumu: Mgr. Zdeněk Schenk, výzkum probíhá. ARO 038/2009 Velehrad ZAV v rámci provádění prací na projektu Bazilika Nanebevzetí Panny Marie s sv. Cyrila a Metoděje, 2.C etapa prostory pod bazilikou Vedoucí výzkumu: Mgr. Peter Kováčik, Ph.D., výzkum probíhá. ARO 039/2009 Metylovice revitalizace centra obce Vedoucí výzkumu: Mgr. Martin Moník, středověk, novověk. Přes relativně malý stavební zásah do prostoru kolem kostela Všech svatých bylo v souvislosti se stavbou Revitalizace centra obce v Metylovicích narušeno 32 kostrových hrobů, spadajících nejspíš do staršího novověku, konkrétně století. Je tedy pravděpodobné, že se zde pohřbívalo ještě před vysvěcením (1653) či dokonce dokončením (někdy po roce 1577) kostela sv. Vavřince (dnes Všech svatých). Nelze zde nevzpomenout zmínky o starší dřevěné církevní stavbě, kolem které se mohlo pohřbívat před konstrukcí kamenného svatostánku. Rovněž nálezy fragmentů pozdně středověké keramiky (15. století) svědčí o starším osídlení této části obce, nacházejí se však vždy v souvislosti s keramickými fragmenty staršího novověku, zřejmě mimo primární kontext. Pozitivní výsledky výzkumu mj. potvrdily nutnost přítomnosti archeologa v okolí při jakékoliv další stavební činnosti spojené se zásahy do terénu. Z celkového počtu 32 hrobů se jeden zcela nachází v profilu (H26) a tři jsou zřejmě sekundárně přemístěné hroby (H1, 21, 27). Zbylých 28 hrobů tvoří 10 nedospělých jedinců (4 infans a 6 juvenis), 1 jedinec juvenis/adultus a 17 dospělých jedinců. Pohlaví bylo odhadnuto pouze u 3 jedinců (H11, 13 a 22 všichni jedinci odhadnuti jako ženy) z 20 možných (u nedospělých jedinců se pohlaví neodhaduje). 16

17 Metylovice, pohled do hrobu H11 ARO 040/2009 Olomouc, pevnost obnova, Výstavba inženýrských sítí Vedoucí výzkumu: Mgr. Miroslava Plaštiaková, pravěk - novověk. Výsledky záchranného archeologického výzkumu uskutečněného v souvislosti se stavební akcí Olomouc, pevnost obnova. Výstavba inženýrských sítí potvrdily přítomnost archeologických památek v daném prostoru. Odkryté situace reprezentují časové období od pravěku až po novověk a lze je zařadit do následných historických období: mladší/pozdní doba hradištní ( stol; 2 ½ ½ 13. stol.), vrcholný středověk ( stol.), pozdní středověk až raný středověk (k stol.). Jednalo se především o souvrství s antropogenními nálezy odpadního charakteru pocházející z výše jmenovaných období. Sídlištní aktivity z těchto období jsou doložené již staršími výzkumy v blízkosti předmětné lokality. Těsně nad skalnatým podložím se v malé míře vyskytovaly také keramické střepy z období pravěku. Kamenná zeď zachycená na profilu P4 zřejmě časově spadá do období staršího nebo mladšího novověku. Pohled od SZ na vstupní korunu hradby a vnitřní hlinitý val 17

18 ARO 041/2009 Olomouc Zábřeh restaurace Stará sladovna Zábřeh Vedoucí výzkumu: Mgr. Miroslava Plaštiaková, výzkum se zpracovává. ARO 042/2009 Olomouc Valašské Meziříčí stavební úpravy na p.č. 22, 23 Vedoucí výzkumu: Mgr. Miroslava Plaštiaková, výzkum se zpracovává. ARO 043/2009 Mohelnice - Přístavba squash centrum Vedoucí výzkumu: Mgr. Miroslava Plaštiaková, výzkum se zpracovává. ARO 044/2009 Mohelnice - Stavební úpravy objektu Lazebnická č.p. 974/2 odvlhčení venkovního zdiva z ulice Hradební v Mohelnici Vedoucí výzkumu: Mgr. Miroslava Plaštiaková, výzkum se zpracovává. ARO 045/2009 Olomouc Škola Na Hradě, sonda Vedoucí výzkumu: Mgr. Miroslava Plaštiaková, novověk. ARO 046/2009 Lipník nad Bečvou - Rekonstrukce dlažby kostela sv. Jakuba Většího v Lipníku n/b. Vedoucí výzkumu: Mgr. Zdeněk Schenk, pozdní středověk, novověk. ZAV realizovaný v součinnosti s výkopovými pracemi probíhajícími v rámci akce Provedení rekonstrukce dlažby kostela sv. Jakuba Většího v Lipníku nad Bečvou odkryl terénní vyrovnávky pod současnou dlažbou. Úroveň staré dlažby pozdně gotického stáří se nacházela v hloubce 0,4 m. Konstrukce této dlažby sestávala z cihelných dlaždic čtvercového či šestibokého formátu. Její neporušený pás se podařilo zachytit sondou S1 při vstupu do hlavní lodi. Další sondy položené na jiných místech lodě zachytily pouze úroveň maltového lůžka, z kterého byly dlaždice v minulosti vytrhány. Původní podlaha byla rovněž porušena výkopy barokních hrobových jam. Ze zděných stavebních konstrukcí se podařilo dále zachytit základy gotické, které byly součástí původního opěrného systému klenby. Zajímavým objevem bylo odkrytí zděné konstrukce hrobky před hlavním oltářem. Ze zpráv ve farní kronice a dále z umístění hrobky vyplývá, že zde byly pohřbíváni především kněží. Z movitých archeologických nálezů lze kromě zlomků keramiky, kachlů a skleněných okenních terčíků zmínit především o soubor stříbrných a měděných mincí. Nejstarší mince, fenik Albrechta Rakouského, náleží do 1. pol. 15. století, nejmladší byla vyražena v roce Dále byly nalezeny bronzové knoflíky, měděný křížek a medailonky barokního stáří. Zvláštní pozornost zasluhuje olověný předmět kruhového tvaru, který nese na svém povrchu stopy po původním zlacení. Na straně jedné je znázorněna okřídlená postava držící v ruce palmetu, kolem které je patrný nápis Gloria in excelsis Deo, na straně druhé je pětilistá růže. Předmět by měl být obchodní olověnou plombou pravděpodobně renesančního stáří. Jedná se o vzácný exemplář, pro který nemáme prozatím v České republice patřičnou analogii. Olověná plomba se zbytky zlacení a opisem: Gloria in excelsis Deo 18

19 ARO 047/2009 Lipník nad Bečvou - Osazení plastiky "Tilia" v Lipníku nad Bečvou Vedoucí výzkumu: Mgr. Zdeněk Schenk, pozdní středověk, novověk. ZAV realizovaný v součinnosti s výkopovými pracemi probíhajícími v rámci akce Osazení plastiky Tilia v Lipníku nad Bečvou přispěl nálezem stratifikovaného souboru keramiky ze střední doby hradištní. Jde o vůbec první přesně lokalizovaný doklad velkomoravského osídlení pocházející z centra města. Přes nevelký rozsah stavebního zásahu byla dále zdokumentována pozitivní archeologická situace zachycující souvrství terénních úprav pozdně středověkého stáří (15/16.stol). Tato situace koresponduje s výsledky starších archeologických výzkumů realizovaných v prostoru náměstí T.G.M. v historickém jádru města. ARO 048/2009 Dluhonice Tovačov - Dluhonice - Tovačov VN 297 VN 22KV Vedoucí výzkumu: Mgr. Zdeněk Schenk, pravěk. Výsledky ZAV potvrdily existenci rozsáhlejšího sídliště mladšího neolitu v poloze Díly, kterému odpovídají výsledky povrchových sběrů a výzkumů provedených na této lokalitě v minulosti. Menší kolekce keramiky z mladší doby bronzové, získaná sběrem z mezideponiií výkopové zeminy patek v jižní části trati Díly a v trati Dolní Újezd, dokazuje polykulturnost výhodné polohy nad říční terasou řeky Bečvy. Bohužel archeologický dohled předmětné stavby nebyl zajištěn včas při provádění skrývek a výkopů patek sloupů vedení VN. ARO 050/2009 Valašské Meziříčí - FO - Ul. Pospíšolova (Poláškova) Vedoucí výzkumu: Mgr. Peter Kováčik, Ph.D.,výzkum se zpracovává. Akce provedené subdodavatelsky pro NPÚ územní pracoviště v Olomouci ARO 021/2009 Uničov - Město v hradbách - revitalizace centrálního náměstí MPZ Uničov Vedoucí výzkumu: Mgr. Peter Kováčik, výzkum se zpracovává. Pohled na sondy na východní straně Masarykova náměstí v Uničově 19

20 Akce provedené subdodavatelsky pro NPÚ územní pracoviště v Kroměříži ARO 023/2009 Vizovice zámek obnova ohradní kamenné zdi Vedoucí výzkumu: Mgr. Peter Kováčik, Ph.D., novověk, výzkum se zpracovává. Akce provedené subdodavatelsky pro Vlastivědné muzeum v Šumperku ARO 049/2009 Šumperk - Silnice I/44 Vlachov - Rájec - zpracování terénní dokumentace ze sondážního výzkumu Vedoucí výzkumu: Mgr. Miroslava Plaštiaková, výzkum se zpracovává. Akce z minulého roku pokračující v roce 2009 ARO 013/2008 Předmostí - Infocentrum v Přerově - Předmostí Vedoucí výzkumu: Mgr. Zdeněk Schenk, výzkum se zpracovává. ARO 020/2008 Valašské Meziříčí - Regenerace zámeckého parku Kinských Vedoucí výzkumu: Mgr. Peter Kováčik, výzkum se zpracovává. 20

Archaia Brno o.p.s. 2012 Výroční zpráva za rok 2011. Archaia Brno, o.p.s. Výroční zpráva 2011

Archaia Brno o.p.s. 2012 Výroční zpráva za rok 2011. Archaia Brno, o.p.s. Výroční zpráva 2011 ARCHAIA BRNO o.p.s. výroční zpráva za rok 2011 Archaia Brno o.p.s. 2012 Výroční zpráva za rok 2011 Vydal: Archaia Brno o.p.s. Redakce: Anna Hoffmanová, David Merta, Mgr. Soňa Mertová Příprava podkladů:

Více

ARCHAIA BRNO o.p.s. výroční zpráva 2012

ARCHAIA BRNO o.p.s. výroční zpráva 2012 ARCHAIA BRNO o.p.s. výroční zpráva 212 Archaia Brno, o.p.s. Výroční zpráva 212 Archaia Brno o.p.s. 213 Výroční zpráva za rok 212 Vydal: Archaia Brno o.p.s. Redakce: Bc. Lucie Černá, David Merta Příprava

Více

ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V PRAZE V LETECH 2009-2010

ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V PRAZE V LETECH 2009-2010 Pražský sborník historický 39, 2011, s. 379-497 ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V PRAZE V LETECH 2009-2010 Zdeněk Dragoun a kolektiv Přehled realizovaných výzkumů na konci prvního desetiletí 21. století celkem spolehlivě

Více

ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V PRAZE V LETECH 1988-1989

ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V PRAZE V LETECH 1988-1989 ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V PRAZE V LETECH 1988-1989 Zdeněk Dragoun a kolektiv V uvedených letech pokračoval archeologický výzkum v Praze zcela v intencích předchozího období. Archeologický ústav ČSAV (ARÚ

Více

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY V BRNĚ PŘEHLED VÝZKUMŮ 54-2

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY V BRNĚ PŘEHLED VÝZKUMŮ 54-2 ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY V BRNĚ PŘEHLED VÝZKUMŮ 54-2 BRNO 2013 1 Přehled výzkumů Recenzovaný časopis Peer-reviewed journal Ročník 54 Volume 54 Číslo 2 Issue 2 Předseda redakční

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 Ústav archeologické památkové péče středních Čech příspěvková organizace Středočeského kraje ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 Ústav archeologické památkové péče středních Čech Nad Olšinami 3/448 100 00 Praha

Více

SBORNÍK. Státní okresní archiv Přerov

SBORNÍK. Státní okresní archiv Přerov SBORNÍK 2008 Státní okresní archiv Přerov SBORNÍK Státního okresního archivu Přerov Přerov 2008 Sborník Státního okresního archivu Přerov. Vydal Zemský archiv v Opavě Státní okresní archiv Přerov. Přerov

Více

ZLATÉ HORY, lanová dráha Zlaté louky sportovně rekreačního

ZLATÉ HORY, lanová dráha Zlaté louky sportovně rekreačního č.j. NZ 08/07 ZLATÉ HORY, lanová dráha Zlaté louky sportovně rekreačního lyžařského areálu Příčná ve Zlatých Horách pro stavební objekty FO 01 lanová dráha a FO 04 obslužné objekty lanové dráhy. Nálezová

Více

Jeseník. Přípojky inženýrských sítí. Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu. Multifunkční centrum pro cestovní ruch a lázeňství

Jeseník. Přípojky inženýrských sítí. Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu. Multifunkční centrum pro cestovní ruch a lázeňství Jeseník Multifunkční centrum pro cestovní ruch a lázeňství Přípojky inženýrských sítí. Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc, o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 Výro ční zpráva SPÚ v Plzni za rok 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 Plzeň 2003 1 Výroční zpráva SPÚ v Plzni za rok 2002 Výroční zpráva SPÚ v Plzni za rok 2002 Vydal: s finanční podporou MK ČR vydal SPÚ

Více

Veřejná prostranství (náměstí) středověkého Hradce Králové a jejich proměny

Veřejná prostranství (náměstí) středověkého Hradce Králové a jejich proměny Veřejná prostranství (náměstí) středověkého Hradce Králové a jejich proměny Veřejná prostranství (náměstí) středověkého Hradce Králové a jejich proměny (přehled dosavadního bádání) Radek Bláha Abstrakt:

Více

Západočeské muzeum v Plzni

Západočeské muzeum v Plzni Západočeské muzeum v Plzni Výroční zpráva 2012 Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace Příspěvková organizace Plzeňského kraje zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni,

Více

Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách 1200 1550

Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách 1200 1550 Ivo Hlobil Milan Dospěl (eds.) Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách 1200 1550 Příspěvky z vědecké konference Hradec Králové 2014 Ivo Hlobil Milan Dospěl (eds.) Gotické a raně renesanční

Více

Doba římská a doba stěhování národů Roman Age and Migration Period Römische Kaiserzeit und Völkerwanderungszeit

Doba římská a doba stěhování národů Roman Age and Migration Period Römische Kaiserzeit und Völkerwanderungszeit Doba římská a doba stěhování národů Roman Age and Migration Period Römische Kaiserzeit und Völkerwanderungszeit BRNO (K. Ú. IVANOVICE, OKR. BRNO-MĚSTO) Na Dílech. Pozdní doba římská. Sídliště. Záchranný

Více

Mladohradištní sídliště v Bořitově v kontextu raně středověkého osídlení Boskovické brázdy

Mladohradištní sídliště v Bořitově v kontextu raně středověkého osídlení Boskovické brázdy Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav archeologie a muzeologie Archeologie Dagmar Straňáková Mladohradištní sídliště v Bořitově v kontextu raně středověkého osídlení Boskovické brázdy Bakalářská

Více

M U Z E U M H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y - P Ř Í S P Ě V K O V Á O R G A N I Z A C E H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y.

M U Z E U M H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y - P Ř Í S P Ě V K O V Á O R G A N I Z A C E H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y. M U Z E U M H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y - P Ř Í S P Ě V K O V Á O R G A N I Z A C E H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y Výroční zpráva 200 Úvod Rok 200 byl pro naše muzeum rokem významných událostí

Více

Západočeské muzeum v Plzni příspěvková organizace

Západočeské muzeum v Plzni příspěvková organizace Západočeské muzeum v Plzni příspěvková organizace Výroční zpráva 2014 Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace Příspěvková organizace Plzeňského kraje zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u

Více

M U Z E U M H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y - P Ř Í S P Ě V K O V Á O R G A N I Z A C E H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y.

M U Z E U M H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y - P Ř Í S P Ě V K O V Á O R G A N I Z A C E H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y. M U Z E U M H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y - P Ř Í S P Ě V K O V Á O R G A N I Z A C E H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y Výroční zpráva 204 Úvod Rok 204 byl rokem, ve kterém jsme jednoznačně uspěli

Více

M U Z E U M H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y - P Ř Í S P Ě V K O V Á O R G A N I Z A C E H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y.

M U Z E U M H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y - P Ř Í S P Ě V K O V Á O R G A N I Z A C E H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y. M U Z E U M H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y - P Ř Í S P Ě V K O V Á O R G A N I Z A C E H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y Výroční zpráva 204 Úvod Rok 204 byl rokem, ve kterém jsme jednoznačně uspěli

Více

M U Z E U M H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y - P Ř Í S P Ě V K O V Á O R G A N I Z A C E H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y.

M U Z E U M H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y - P Ř Í S P Ě V K O V Á O R G A N I Z A C E H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y. M U Z E U M H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y - P Ř Í S P Ě V K O V Á O R G A N I Z A C E H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y Výroční zpráva 20 Úvod V roce 20 si Muzeum hlavního města Prahy připomnělo

Více

2013 _VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

2013 _VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV 2013 _VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV Fotografie na obálce: Státní hrad Grabštejn, pohled od západu na sál s krbem dle návrhu renesančního italského architekta Giulia Romana. Sál, situovaný ve druhém

Více

NETOLICE, okr. Prachatice, Jihočeský kraj

NETOLICE, okr. Prachatice, Jihočeský kraj NETOLICE, okr. Prachatice, Jihočeský kraj Raně středověké hradiště, archeologický park 10. 12. století Význam: Raně středověké přemyslovské správní centrum, na jehož místě je budován archeologický park.

Více

archæologia historica 39/2014/1

archæologia historica 39/2014/1 archæologia historica 39/2014/1 archæologia historica 39/2014/1 EDITOŘI ZDENĚK MĚŘÍNSKÝ et PAVEL KOUŘIL MASARYKOVA UNIVERZITA, FILOZOFICKÁ FAKULTA, ÚSTAV ARCHEOLOGIE A MUZEOLOGIE ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AKADEMIE

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 8 3 Památková péče 9 5 Věda a výzkum 17 6 Publikační a přednášková činnost 19 7 Prezentační a vzdělávací činnost

Více

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory www.fineprint.cz

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory www.fineprint.cz I. část Hodnocení hospodaření v roce 2002 Ing. Zdeňka Škabroudová Státní památkový ústav v Českých Budějovicích byl v roce 2002 státní příspěvkovou organizací. Naším zřizovatelem bylo Ministerstvo kultury

Více

ULICE A NÁMĚSTÍ BRNA VE 13. STOLETÍ

ULICE A NÁMĚSTÍ BRNA VE 13. STOLETÍ ULICE A NÁMĚSTÍ BRNA VE 13. STOLETÍ V tomto příspěvku bude věnována pozornost především proměnám povrchů veřejných prostranství a komunikací, jakož i jejich využívání na území historického vnitřního města,

Více

Západočeské muzeum v Plzni. příspěvková organizace

Západočeské muzeum v Plzni. příspěvková organizace Západočeské muzeum v Plzni příspěvková organizace Výroční zpráva 2013 Obsah Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace Příspěvková organizace Plzeňského kraje zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném

Více

Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem

Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem oddělení garantů území oddělení specialistů oddělení evidence, dokumentace a informací oddělení výzkumů a průzkumu Co je památková péče?

Více

Obsah. ZÁPADOČESKÉ MUZEUM V PLZNI Příspěvková organizace Plzeňského kraje Zřizovatel: Plzeňský kraj

Obsah. ZÁPADOČESKÉ MUZEUM V PLZNI Příspěvková organizace Plzeňského kraje Zřizovatel: Plzeňský kraj Západočeské muzeum v Plzni Obsah ZÁPADOČESKÉ MUZEUM V PLZNI Příspěvková organizace Plzeňského kraje Zřizovatel: Plzeňský kraj Kontaktní adresa: Západočeské muzeum v Plzni Kopeckého sady 2 301 00 Plzeň

Více

Redakce: Mgr. Aleš Knápek Grafická úprava: Mgr. Aleš Knápek ISBN: 978-80-87302-18-7

Redakce: Mgr. Aleš Knápek Grafická úprava: Mgr. Aleš Knápek ISBN: 978-80-87302-18-7 Hrad Ronovec a Dolní Krupá Sborník věnovaný památce Josefa Čapka (1909 1988) 2013 Hrad Ronovec a Dolní Krupá Sborník věnovaný památce Josefa Čapka (1909 1988) Redakce: Mgr. Aleš Knápek Grafická úprava:

Více