Archaia VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Archaia VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009"

Transkript

1 Archaia VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 ARCHAIA Olomouc o.p.s. Olomouc 2010

2 ARCHAIA Olomouc o.p.s. Výroční zpráva za rok 2009 Vydal : ARCHAIA Olomouc o.p.s., v Olomouci v roce 2010 Redakce : Peter Kováčik, Petra Veselá Neprodejné Počet výtisků: 30 ks 2

3 ÚVOD ARCHAIA Olomouc o.p.s. je česká nestátní nezisková organizace s právním statutem obecně prospěšné společnosti v intencích zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. Posláním společnosti je ochrana, záchrana, dokumentace a výzkum archeologických, stavebních a jiných historických památek a výchova a vzdělávání v oblasti archeologie a památkové péče. ARCHAIA Olomouc o.p.s. (dále jen společnost) byla založena společností ARCHAIA Brno o.p.s., se sídlem Česká 6/156, Brno, IČ: , (dále jen zakladatel) a to podpisem zakládací listiny předsedkyní správní rady ARCHAIA Brno o.p.s., PhDr. Irenou Loskotovou. V zakládací listině zakladatel rovněž jmenoval členy správní rady, členy dozorčí rady a členy odborné rady společnosti. ARCHAIA Olomouc vznikla zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Krajským soudem v Brně (oddíl O, vložka 314). Sídlem společnosti je Panská 175/4, Olomouc. IČ společnosti je DIČ společnosti je CZ Činnost společnosti určují dva základní dokumenty: 1. zakládací listina ze dne , k dispozici na archaiaolomouc.cz. 2. statut společnosti, schválený správní radou dne k dispozici na archaiaolomouc.cz. 3

4 ARCHAIA OLOMOUC O.P.S. V ROCE 2009 Rok 2009 byl pro společnost ARCHAIA Olomouc o.p.s. již třetím plnohodnotným rokem existence. V tomto roce společnost provedla 50 záchranných archeologických výzkumů (ZAV) na území Olomouckého, Zlínského a Moravskoslezského kraje. Pracovníci naší společnosti v minulém roce provedli řadu přednášek pro odbornou i laickou veřejnost. Mgr. Peter Kováčik, Ph.D. externě přednáší na brněnské, olomoucké a opavské univerzitě studentům archeologie, především na témata z oblasti problematiky Terénní teorie a metodiky archeologie a podílí se na také vedení bakalářských prací studentů archeologie. Odborný růst pracovníků společnosti představuje také doktorandské studium Mgr. M. Moníka, Mgr. M. Plaštiakové, Mgr. P. Veselé a Mgr. Z. Schenka. Prohlídka depozitáře Památkového ústavu v bývalé letecké hale v Drážďanech. Provádí Dr. Christoph Heiermann a Dr. Robert Reiβ Z dalších aktivit nutno vyzdvihnout účast členů společnosti na mezinárodním setkání archeologů v Bamberku a v Drážďanech (WMC a SC 2009) a pracovní návštěvu u kolegů na památkovém ústavu v Drážďanech (Landesamt für Archäologie). 4

5 ORGÁNY SPOLEČNOSTI Správní rada Statutárním orgánem společnosti je správní rada společnosti, která má tři členy. První správní radu jmenoval zakladatel v zakládací listině společnosti. Další členství vzniká volbou. Členy správní rady společnosti ARCHAIA Olomouc o.p.s. v současnosti jsou: Mgr. Pavlína Kalábková, nar , Javoříčská 649/2, Olomouc předsedkyně správní rady, vznik funkce , 2. volební období (3 roky) Mgr. Petr Hejhal, nar , Žižkova 1145, Havlíčkův Brod člen správní rady, vznik funkce , 2. volební období (3 roky) JUDr. Roman Schneider, nar , Lipová 13, Brno člen správní rady, vznik funkce , 2. volební období (3 roky) Dozorčí rada Kontrolním orgánem společnosti je dozorčí rada. První dozorčí radu jmenoval zakladatel. Členy dozorčí rady ARCHAIA Olomouc o.p.s. v současnosti jsou: PhDr. Pavel Michna, nar , trvalý pobyt Kateřinská 6, Olomouc předseda dozorčí rady, vznik funkce , 2. volební období (3 roky) Ján Kadlec, nar , trvalý pobyt Kischova 328/4, Olomouc člen dozorčí rady, vznik funkce , 2. volební období (3 roky) Karel Kašák, nar , trvalý pobyt Za nádražím 213, Český Krumlov člen dozorčí rady, vznik funkce , 2. volební období (3 roky) Odborná rada Poradním orgánem ředitele společnosti je odborná rada. První odbornou radu jmenoval zakladatel. Členy odborné rady společnosti ARCHAIA Olomouc o.p.s. v roce 2009 byli: Mgr. Martin Moník, nar , trvalý pobyt Rooseveltova 25, Praha 6 Mgr. Miroslava Plaštiaková, nar , trvalý pobyt Záhradná 1160/14, Vráble, Slovenská republika Mgr. Zdeněk Schenk, nar , trvalý pobyt Trávník 9, Přerov Bc. Mikuláš Schön, nar , trvalý pobyt Holešovská 30, Topoľčianky, Slovenská republika Mgr. Petra Veselá, nar , trvalý pobyt Merhautova 214, 613 Brno. 5

6 Ředitel společnosti Ředitelem společnosti ARCHAIA Olomouc o.p.s. byl správní radou jmenován Mgr. Peter Kováčik, nar v Brezne (SR), trvalé bydliště Benešovo náměstí 70, Křižanov. Ředitel vykonává svou funkci na základě plné moci předsedkyně správní rady společnosti ze dne PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ Mgr. Peter Kováčik Mgr. Michal Chrámecký Mgr. Magda Jedličková Mgr. Martin Moník Mgr. Miroslava Plaštiaková Mgr. Petra Veselá Mgr. Zdeněk Schenk archeolog, ředitel společnosti archeolog, asistent archeologického výzkumu archeolog, asistent archeologického výzkumu archeolog, asistent archeologického výzkumu archeolog, asistent archeologického výzkumu archeolog, asistent archeologického výzkumu archeolog, asistent archeologického výzkumu Lucie Burešová terénní specialista (od ) Bronislav Dohnalík terénní specialista (od ) Peter Krajči terénní specialista Externí spolupracovníci: Bc. Jan Mikulík Bc. Mikuláš Schön Ing. Irena Ferencová terénní specialista asistent archeologického výzkumu ekonomka společnosti Dále pro naši společnost v roce 2009 pracovalo celkem asi 215 brigádníků, z toho 120 absolventů a studentů archeologie nebo příbuzných oborů. Bylo to způsobeno především hojnou účastí studentů Slezské univerzity na záchranném archeologickém výzkumu v areálu bývalého pivovaru v Opavě, což svědčí o perspektivní orientaci společnosti na spolupráci s archeologickým dorostem. 6

7 ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY V ROCE 2009 ARO 000/2009 Opava - "Obchodní a společenské centrum Breda&Weinstein" Vedoucí výzkumu: Mgr. Peter Kováčik, Ph.D., výzkum se zpracovává. ZAV probíhal v areálu bývalého pivovaru v Opavě v souvislosti s připravovaným developerským projektem. Lokalita se nachází na severozápadním okraji historického jádra města, v těsném sousedství někdejších hradeb. Situaci na dolním pivovarském dvoře determinovala poloha v inundačním území někdejšího vedlejšího ramene Opavy. V pravěku území tvořilo součást sídliště z mladší a pozdní doby bronzové. Pravěké souvrství, dosahující místy mocnosti až 1 m, obsahovalo kromě četných keramických fragmentů a zvířecích kostí také bronzovou jehlici a především dvě dobře dochovaná dřevěná rádla. Především rádla představují unikátní nález i v celoevropském významu. Později dolní dvůr tvořil předpolí středověkých městských hradeb, ke kterým bylo zmíněné říční rameno jako fortifikační příkop a zároveň jako mlýnský náhon svedeno. Ze středověkých vrstev pochází mimojiné nález hlavičky antropomorfní figurky s rohy či šaškovskou čepicí tzv. opavského čerta. Ve starším novověku již bylo území přímo součástí barokního pásu opevnění, kolem Fortenského mlýnu s náhonem vznikl bastion, a uvnitř bastionu se nacházel mlýn i s hospodářskkým zázemí. Z nálezů nutno zmínit především nález 4 kusů dřevěného vodovodního potrubí o celkové délce cca 14 m. Horní pivovarský dvůr byl v středověku zasažen fortifikačním příkopem, který na konci 16. století zanikl, a na jeho místě vznikl hřbitov. Zásypy cca 1000 zachycených hrobů obsahovaly četné devocionálie, či osobní věci, kromě jiného kovové křížky, škapulíře a zlaté prstýnky. Celý areál pak výrazně poznamenala industriální zástavba nastupující zde kolem poloviny 19. století. Opava nález pravěkých dřevěných rádel. 7

8 ARO 001/2009 Uničov Bytový dům A, B, ul. Nemocniční v Uničově Vedoucí výzkumu: Mgr. Miroslava Plaštiaková, časný středověk. ZAV se uskutečnil na nezastavěné ploše a poskytl z archeologického hlediska zajímavé výsledky. Dokumentace stavebního objektu A nacházející se v JV části stavebního pozemku doložila především recentní úpravy terénu na jižní hranici pozemku a více-méně neměnící se niveletu povrchu terénu lze říci již od středověku, případně od pravěku. V jižní části plochy se nacházel pouze jeden zahloubený objekt. Z důvodu absence jakéhokoli datačního materiálu jej lze z časového hlediska zařadit jen rámcově do období časného středověku a předpokládat jeho souvislost s existencí baterie pecí nalezených na ploše B. Bohatší na archeologické situace byla plocha stavebního objektu B. Při skrývce terénu tu bylo odkryto devět objektů. Z převážné většiny se jednalo o pozůstatky báze jámových pecí. Jejich seskupení na SV-JZ linii lze označit jako baterii jámových dmýchacích pecí. Zaznamenány byly dva typy konstrukce a to s nálevkovitou (hruškovitou) a kotlovitou prohlubní. Pro oba typy bylo charakteristické propálení vnějšího jílového pláště do světlošedé barvy a velká příměs drobných fragmentů uhlíků, mazanice a propálené hlíny v jádru jámy. Další zdokumentované objekty objekt 5, 6 a 7 - zřejmě souvisely s existenci baterií pecí a tvořily součást výrobního prostoru. Z časového hlediska lze objekty zařadit do období mladší doby hradištní ( /1200). Pohled ze SV na pozůstatky baterie pecí 8

9 ARO 002/2009 Jeseník - Rekonstrukce Masarykova náměstí Vedoucí výzkumu: Mgr. Peter Kováčik, Ph.D., středověk, novověk. ZAV se podařilo zachytit pozitivní nálezové situace, a to prakticky všude, kde došlo v rámci stavby k zásahům do terénu. Archeologické podloží je na lokalitě tvořeno štěrkopískovým sedimentem říčky Bělé, jehož báze nebylo dosaženo, ale zřejmě dosahuje mocnosti několika metrů. Na něj v různé mocnosti nasedají souvrství náplavových kalů, zejména písky a hlinité písky. Nejstarší zachycené antropogenní vrstvy a objekty lze datovat do raného novověku, tedy století, nejstarší objekt R3503 je zřejmě ještě pozdně středověký ( stol.). Vrcholně středověkou zástavbu ( Století) se nepodařilo zachytit a lze tudíž předpokládat, že se tehdy koncentrovala mimo plochu náměstí. Vrstvy staršího novověku jsou reprezentovány především jílovitými a písčito-štěrkovými komunikačními úrovněmi a planýrkami. Objeví se ale i základové barokní zdivo R1900 a řada výkopů z rámcově téže doby, z nichž některé jsou dosti pravděpodobně (V1600, R3508), jiné s otazníkem (R3503, R3506, V1605), pozůstatky suterénů domů. Nejkompletněji zachovaný byl zbytek suterénu V1600. Stavba nad ním zanikla při požáru, reprezentovaném výplněmi V1237 & V1205, snad současnými s požárovou vrstvou R3116, zachycenou na řezu R3 o něco dále k JZ. Nelze vyloučit, že se v obou případech jedná o doklad požáru z roku 1625, při kterém zanikla i původní budova radnice a byla nahrazena barokní novostavbou s pozdějšími klasicistními úpravami. Relikty původní stavby jsou snad reprezentovány základovým zdivem jižně od radnice. Relikt raně novověkého suterénu R3508 v řezu R3 Nalezené suterény domů každopádně naznačují, že se na konci středověku a počátku novověku severně od radnice nacházely i další budovy, ať už s obytnou či jinou funkcí. Z období mladšího novověku se na ploše objevuje řada terénních úprav, určených jednak k vyrovnávání plochy náměstí, jednak jako podsypy pod valounové a později asfaltové komunikace. Po celé ploše pak byly na řezech postiženy moderní a recentní výkopy inženýrských sítí, od kanalizačních stok po přípojky elektřiny, které porušují starší situace 9

10 ARO 003/2009 Olomouc - Korunní pevnůstka Vedoucí výzkumu: Mgr. Miroslava Plaštiaková, novověk. ARO 005/2009 Želatovice Přerov - Polní cesty C23 a C127 k.ú. Želatovice Vedoucí výzkumu: Mgr. Zdeněk Schenk, středověk, novověk. Při ZAV bylo po začistění zdokumentováno 5 profilů. Ve výkopové rýze pro zatrubnění svodnice DN 800 určené k odvodu srážkových vod z areálu zemědělské výroby do Tučínského potoka byly profily (P1 P3) zachyceny v povodňových sedimentech fragmenty pravěké, středověké a novověké keramiky, zvířecí kosti a drobné uhlíky. To svědčí o sídlištních aktivitách ve výše situovaných polohách, jejíž stopy byly splaveny původní vodotečí ústící do Tučínského potoka. Tomu odpovídají i výsledky povrchových sběrů provedených v rámci archeologického výzkumu v polohách nad sledovanou stavbou (Díly za dvorem, Ve šraňku), kde byla získána nevelká kolekce pravěké i středověké keramiky. Zajímavým se jeví přítomnost přerušovaných travertinových sintrových vrstev nad úrovní povodňových sedimentů. Existence kvalitní zpevněné cesty z travertinů s odvodňovacím žlábkem, dokumentovaná zachovalým výsekem v profilu P5, navozuje úvahy o významu lokality situované na východním návrší v trati Skleňáky a Díly za dvorem, kam tato cesta směřovala v minulosti z centra obce. ARO 006/2009 Lipník nad Bečvou - Revitalizace prostoru mezi ulicemi Osecká a Bratrská - I. Etapa Vedoucí výzkumu: Mgr. Zdeněk Schenk, středověk, novověk. Předmětná plocha výzkumu se nacházela přímo před lipenským zámkem. Ten byl vystavěn Bruntálskými z Vrbna v letech Během výzkumu se podařilo zachytit několik neporušených archeologických situací. Nejstarší horizont osídlení reprezentovaly sídlištní jámy a kůlové jamky zahloubené do jílového podloží, které dokládají existenci dřevohliněných nadzemních stavebních konstrukcí. Na základě nalezené keramiky ve výplních některých archeologických objektů lze tyto sídlištní aktivity datovat do závěru 13. století, nejpozději k první polovině století následujícího. Tyto nové poznatky rozšiřují a doplňují naše dosavadní představy o době vzniku západního předměstí, s kterým se dříve počítalo až od poloviny 15. století. Patrně nejzávažnějším zjištěním je objev žlabu probíhajícího přibližně ve směru sever jih, který ještě na konci 15. století vymezoval okraj původního západního předměstí Lipníka. Poté byl v průběhu 16. století zasypán. Výplň tohoto žlabu tvořily stovky fragmentů pozdně gotických nádobkových kachlů, vzácněji pak kachlů komorových s reliéfními motivy. Fragment komorového kachle s otiskem Kristovy tváře na Veroničině roušce tzv. Veraikon z 2. po. 15. století Soubor keramiky zachycený po snížení terénu 10

11 Zásyp žlabu dále obsahoval nápadně velké množství úlomků mazanice (přepálené hlíny), kterou byly spáry mezi jednotlivými kachly ve vnitřním prostoru kamen důkladně vymazány. Nalezené kachle pochází z bohatě zdobených pozdně gotických kamen, kterými se původně honosil interiér některého z měšťanských domů v centru města. Ten byl spolu s kamny pravděpodobně zničen velkým požárem, čemuž napovídá deformace části kachlů vzniklá v důsledku dlouhotrvajícího žáru. Na okraj západního lipenského předměstí se tyto kachle dostaly již ve formě odpadu v první třetině 16. století. Z mladšího historického období archeologický výzkum prokázal v prostoru před zámkem množství terénních vyrovnávek. Vzhledem k velkému obsahu zlomků přepálené stavební keramiky a fragmentů barokních zeleně glazovaných kachlů lze tyto planýrky dát do souvislosti s historicky doloženým ničivým požárem města z roku 1613, během kterého byla mimo jiné vážně poškozena i samotná budova lipenského zámku. Nová archeologická zjištění nejen zčásti korespondují s písemnými prameny, ale zároveň doplňují bílá místa v historii osídlení této části Lipníka nad Bečvou. zachycené objekty na ploše A1 ARO 007/2009 Přerov - kanalizace Skopalova Vedoucí výzkumu: Mgr. Zdeněk Schenk, novověk. ARO 008/2009 Staré Město pod Kralickým Sněžníkem - Vodovod Staré město, HTP Vedoucí výzkumu: Mgr. Peter Kováčik, Ph.D., výzkum se zpracovává. ARO 009/2009 Přerov - Stavební úprava zásobního řádu DN 400 VDJ Čekyně - Osmek - Michalov Vedoucí výzkumu: Mgr. Zdeněk Schenk, neolit, eneolit, doba bronzová, středověk, novověk. ZAV probíhající v součinnosti s výkopovými pracemi investiční akce Stavební úprava zásobního řadu DN 400 z vodojemu Čekyně Osmek Michalov lze označit za pozitivní. I přesto, že stavební úprava zásobního řadu byla vedena převážně ve staré trase, nový rozšířený výkop odkryl intaktní souvrství výkopové stěny. Podařilo se získat nejen četné movité archeologické nálezy, ale zároveň zdokumentovat zcela nové archeologické situace. Celá trasa výkopové rýhy stavební úpravy zásobního řadu měřila 3165 m a lze ji z odborného hlediska rozčlenit do tří základních celků zahrnujících vedení trasy vodovodu v úseku od vodojemu na Čekyňském kopci po intravilán obce Popovice, území rozkládající se 11

12 východně od obce Popovice po silnici I/47 a závěrečný úsek vedení trasy podél hranice NPR Žebračka po koncovou jímku v ul. U Žebračky. V oblasti tratí pod Čekyňským kopcem nebyla v kontrolních profilech zachycena pozitivní archeologická situace. Na pozemcích parc.čís. 40/7 a 40/3 v trati Od Popovic, byla povrchovým sběrem ze skrývky a v blízkém okolí trasy vodovodu získána menší kolekce keramiky dokazující lidské aktivity doby bronzové, středověku a novověku v tomto prostoru. Oblast vedení trasy východně pod Popovicemi tratěmi Od Předmostí, Záhumenky, Za Drahou prokázala existenci intenzivního osídlení doby bronzové, střední doby hradištní a vrcholného středověku v této oblasti. V trati Za Drahou byly zdokumentovány doklady existence slatinných poloh, zavodňovaných minerálními prameny od východního úbočí Hradiska. Závěrečný úsek trasy vodovodu je veden bývalou inundační oblastí v těsné blízkosti NPR Žebračka. Profily dokumentující stratigrafii úložných vrstev dokazují poměrně mocné terénní vyrovnávky realizované od 20. stol. za účelem ochrany území před povodněmi. ARO 010/2009 Zlaté Hory - Revitalizace a komplexní řešení centra Zlatých Hor Vedoucí výzkumu: Mgr. Peter Kováčik, Ph.D., výzkum se zpracovává. ARO 011/2009 Přerov - Rekonstrukce autobusového nádraží v Přerově Vedoucí výzkumu: Mgr. Zdeněk Schenk, novověk. Výsledky ZAV, probíhajícího v součinnosti se zemními pracemi na rekonstrukci autobusového nádraží, přinesly důležité poznatky ke stavebnímu vývoji strojírenské továrny a výroby mýdla firmy Eduarda Kokory. Počátky továrny jsou kladeny do roku 1867 a v době svého rozkvětu, na začátku 20. stol., zaměstnávala na 400 lidí. Z archeologického průzkumu vyplývá postupné rozšiřování a výstavba nových zděných objektů továrny. K významným zjištěním patří zdokumentování zděné šachty přivaděče užitkové vody s regulovatelným průtokem. Fungování továrny je doloženo ještě v roku V roce 1968 byl celý areál demolován a pláň znivelována. Od roku 1969 až do současnosti je předmětný prostor využit jako autobusové nádraží ČSAD. Zdokumentována byla také intaktní souvrství sedimentů, této v minulosti záplavové oblasti, obsahující ojediněle datační materiál 19/20. stol. ARO 012/2009 Čeladná - Hotel****Čeladná Vedoucí výzkumu: Mgr. Peter Kováčik, Ph.D., novověk, výzkum realizován v roce ARO 013/2009 Lubno Paseky - Komunikace Lubno-Paseky, k.ú. Lubno, okr. Frýdek-Místek Vedoucí výzkumu: Mgr. Martin Moník, výzkum se zpracovává. ARO 014/2009 Čeladná - Okružní křižovatka na silnici II/483 v Čeladné Vedoucí výzkumu: Mgr. Martin Moník, novověk. ZAV v souvislosti se stavbou Okružní křižovatka na silnici II/483 v Čeladné zachytil relikt valouny zpevněné komunikace, položené na písčité terénní vyrovnávce. Její datace je problematická, pravděpodobně je však barokního stáří. Pod písčitou navážkou již leží archeologicky negativní podložní štěrkopísky. Vrstvy, které by souvisely s možným vrcholně středověkým osídlením obce, nebyly postiženy a je možné, že se tato starší fáze osídlení koncentrovala více k jihu, na místě dnešní Horní Čeladné. 12

13 ARO 015/2009 Zábřeh - Rekonstrukce Masarykova náměstí v Zábřehu I. a II. etapa Vedoucí výzkumu: Mgr. Miroslava Plaštiaková, středověk, novověk. ZAV uskutečněný v souvislosti se stavební akcí Rekonstrukce Masarykova náměstí v Zábřehu, I. a II. Etapa potvrdil přítomnost antropogenních situací v historickém jádru města Zábřeh. Podařilo se zachytit relikty související se dvěma až třemi fázemi vývoje zábřežského hradu/zámku: středověk (hrad, konec stol.), renesanční (zámek, stol), barokní období (zámek, 17. ½ 18. stol.), recent. Dokladem středověkého až renesančního období jsou relikty kamenných staveb zachycené na profilech P1, P2, P10 a P12. Nároží kamenného objektu na severní straně zámku by mohlo souviset s mohutnou kamennou zdí na jižní straně současného zámku a náležet k obrannému systému původního středověkého hradu. Nelze opomenou absenci podložních vrstev i v poměrně hlubokých výkopech pro stokovou síť. Tato by mohla dokládat přítomnost hradního příkopu. Kamenný kanál odkrytý na jižní straně zámku souvisel s renesanční fází zámku. Do období baroka náleží pozůstatky cihlové kanalizace zdokumentované na profilu P3 a také výrazně poškozený kanál na jižní straně zámku. Do tohoto časového úseku pravděpodobně patří také cihlové konstrukce zachycené na profilu P4 a P5. Novověký valounový štět zdokumentovaný na profilu P9 sloužil jako přístupová komunikace zámku. Z části se shodoval s průběhem současné (západní) přístupové cesty. Detail kamenného kanálu odkrytého na jižní straně zámku ARO 016/2009 Lipník nad Bečvou - Rekonstrukce západního křídla v zámku Lipníku nad Bečvou Vedoucí výzkumu: Mgr. Zdeněk Schenk, výzkum se zpracovává. 13

14 ARO 019/2009 Lesnice - Lesnice - E3, směr Leština, VNk, VNv, TS, NNk Vedoucí výzkumu: Mgr. Miroslava Plaštiaková, výzkum se zpracovává. ARO 020/2009 Mohelnice Kostelní náměstí vybudování vodovodní a kanalizační přípojky k novému prameníku a položení dočasného vedení osvětlení Vedoucí výzkumu: Mgr. Miroslava Plaštiaková, výzkum se zpracovává. ARO 022/2009 Přerov - Přerov, oprava vodovodu v ulici Durychova a Lančíkových Vedoucí výzkumu: Mgr. Zdeněk Schenk, výzkum negativní. ARO 024/2009 Přerov oprava kanalizace ulice Hranická Přerov Předmostí Vedoucí výzkumu: Mgr. Zdeněk Schenk, paleolit, novověk. ZAV zdokumentoval stratigrafickým profilem průběh kulturní vrstvy pleistocenního stáří. V hloubce cca 2,70 m od úrovně současného povrchu byl v intaktním sprašovém souvrství zachycen průběh tenké vrstvy pohřbeného půdního horizontu, krytý 0,36 0,40 mocnou vrstvou ulehlé žlutohnědé spraše. Tato situace odpovídá svou stratigrafickou pozicí a výškou kulturním vrstvám mladopaleolitického stáří odkrytých v centru Předmostí okolo odtěženého tělesa Skalky. Svrchní vrstvy, v celé délce sledovaného úseku výměny kanalizace, tvoří navážkové vrstvy nasedající přímo na sprašová souvrství. Absenci holocenních půdních profilů lze spojit s výstavbou obytných a hospodářských objektů v průběhu 19. a 20. stol. v severní části ulice Hranická, spojené se zemními úpravami a odkopem spraší pro cihlářskou výrobu. ARO 025/2009 Přerov modernizace a optimalizace CZT v Přerově OPS okruh 621- Šířava II Vedoucí výzkumu: Mgr. Zdeněk Schenk, pravěk, novověk. Výsledky ZAV, probíhajícího v součinnosti s výkopovými pracemi v místě vedení teplovodu v ulici Alšova prokázaly přítomnost dokladů hmotné kultury především v podobě zlomků keramiky pravěkého, středověkého až novověkého stáří. Část movitého archeologického materiálu byla získána vzorkováním zkulturněného půdního horizontu, část pochází z úrovně orniční vrstvy pohřbené pod terénními vyrovnávkami recentního stáří. Zbytek nálezů pochází z doprovodných sběrů realizovaných na výkopcích zeminy podél trasy výkopu. Soubor zlomků pravěké keramiky lze nejstaršími blíže nedefinovatelnými lidskými aktivitami v této poloze. Jistým náznakem sídlištních aktivit by mohl být do podloží zahloubený objekt s.j zachycený na profilu P4. Nálezy zlomků keramiky středověkého až novověkého stáří souvisí s tradičně zemědělsky obdělávanými plochami východní části extravilánu Přerova, kam se dostaly z centra města spolu s vyváženým hnojem. Na starých mapách jsou v jižním sousedství ulice Želatovská patrné parcely individuálně obdělávané zemědělské půdy. 14

15 ARO 026/2009 Přerov regenerace a revitalizace západní strany náměstí TGM. Parkoviště osobních vozidel. Přerov ulice Blahoslavova Vedoucí výzkumu: Mgr. Zdeněk Schenk, středověk, novověk. ZAV probíhajícím v součinnosti s výkopovými pracemi v souvislosti s realizací investiční akce: Regenerace a revitalizace západní strany náměstí T.G.M. byly zdokumentovány nejen pozitivní archeologické situace, ale zároveň byl získán důležitý datační materiál. Velké množství movitého archeologického materiálu poskytly odpadní jámy zachycené na profilu P1. Z jejich zásypů byl získán zajímavý soubor keramiky a kachlů, které datují objekty do raně novověkého období století. S tímto časovým horizontem, budou nejspíše souviset zděné základy domu zdokumentované na P2. Překvapivé zjištění rozšiřující naše dosavadní představy o rozsahu vrcholně středověkého osídlení v okolí Dolního náměstí (dnes T.G.M) představuje dále především zachycení zahloubených objektů v rámci P5a-P5b a P6a-P6b, které obsahovaly velké množství zlomků kuchyňské keramiky ze 14. století. Tyto nálezy hovoří o intenzitě osídlení v tomto období v místech dnešní parcely č Zajímavým se jeví i žlábek či korýtko, které bylo zachyceno profilem P7 a P8. To původně probíhalo přibližně ve směru V Z středem dnešní ulice. Vzhledem ke své výplni, kterou tvořil čistý šedý naplavený jíl beze stop příměsí se snad jedná o vodoteč. Datace tohoto objektu je vzhledem k absenci nálezů problematická. Bude však starší než renesanční vrstvy vyrovnávek, které jej posléze překryly. Důležitý je rovněž doklad povodňových událostí, ke kterým v období vrcholného středověku v předmětném prostoru docházelo. ARO 027/2009 Přerov parovodní přípojka pro VST Tovární 3 Vedoucí výzkumu: Mgr. Zdeněk Schenk, negativní. ARO 028/2009 Velká Polom terénní úpravy tvrze Vedoucí výzkumu: Mgr. Peter Kováčik, Ph.D., výzkum probíhá. ARO 029/2009 Prosenice Dluhonice rekonstrukce vvn 581/582 Vedoucí výzkumu: Mgr. Zdeněk Schenk, pravěk, středověk, novověk. Výsledky ZAV potvrdily existenci rozsáhlejšího polykulturního sídliště v poloze mezi obcemi Dluhonice a Předmostí, kterému odpovídají výsledky povrchových sběrů a výzkumů provedených na této lokalitě v minulosti. Archeologický dohled předmětné stavby nebyl zajištěn včas při provádění skrývek a většiny výkopů patek sloupů vedení vvn. Datační archeologický materiál byl získán sběrem z mezideponií zeminy. Začištěné a zdokumentované profily výkopu základových patek neprokázaly přítomnost archeologických objetů zahloubených do svrchních sprašových vrstev. V hloubce cca 2,50 2,60 od úrovně terénu byla dokumentována sprašová souvrství mladopaleolitického stáří bez archeologického materiálu. ARO 030/2009 Kelč Silnice II/439, III/43911, III/43917 napojení MK, komunikace pro pěší, část přeložek vodovodu, veřejné světlení a napojení dešťové kanalizace (kruhový objezd) Vedoucí výzkumu: Mgr. Miroslava Plaštiaková, výzkum zrealizován bez uzavření dohody. ARO 031/2009 Kelč - Vak Vedoucí výzkumu: Mgr. Miroslava Plaštiaková, výzkum zrealizován bez uzavření dohody. 15

16 ARO 032/2009 Kelč - RSZK Vedoucí výzkumu: Mgr. Miroslava Plaštiaková, výzkum zrealizován bez uzavření dohody. ARO 033/2009 Přerov rekonstrukce žst. Přerov, 1. stavba Vedoucí výzkumu: Mgr. Zdeněk Schenk, výzkum pokračuje. ARO 034/2009 Přerov Oprava vodovodu Dluhonice Vedoucí výzkumu: Mgr. Zdeněk Schenk, výzkum se zpracovává. ARO 035/2009 Beňov, Prusy Síť elektronických komunikací Vedoucí výzkumu: Mgr. Zdeněk Schenk, pravěk - novověk. ZAV v trati Trávníky pod Zábrodím v k.ú. Beňov byly zachyceny doklady osídlení ze středohradištního období. Lokalita je situována nad pravým břehem říčky Moštěnky v nadmořské výšce 220 m n.m. V tratích Horní a Střední záhony, ve výšce 285,00 290,00 m n.m., byl povrchovou prospekcí zjištěn výskyt patinovaných silicitových artefaktů mladopaleolitického stáří dokazující aktivity lovců mamutů v tomto prostoru. V ul. Široká č.p. 8 v místní části Přerova - Újezdci byl profilem zdokumentován průběh kulturní vrstvy potvrzující lidské aktivity z přelomu 15/16 st. ARO 036/2009 Troubky Výměna výtlačného potrubí Vedoucí výzkumu: Mgr. Zdeněk Schenk, výzkum je negativní. ARO 037/2009 Přerov - CDP Vedoucí výzkumu: Mgr. Zdeněk Schenk, výzkum probíhá. ARO 038/2009 Velehrad ZAV v rámci provádění prací na projektu Bazilika Nanebevzetí Panny Marie s sv. Cyrila a Metoděje, 2.C etapa prostory pod bazilikou Vedoucí výzkumu: Mgr. Peter Kováčik, Ph.D., výzkum probíhá. ARO 039/2009 Metylovice revitalizace centra obce Vedoucí výzkumu: Mgr. Martin Moník, středověk, novověk. Přes relativně malý stavební zásah do prostoru kolem kostela Všech svatých bylo v souvislosti se stavbou Revitalizace centra obce v Metylovicích narušeno 32 kostrových hrobů, spadajících nejspíš do staršího novověku, konkrétně století. Je tedy pravděpodobné, že se zde pohřbívalo ještě před vysvěcením (1653) či dokonce dokončením (někdy po roce 1577) kostela sv. Vavřince (dnes Všech svatých). Nelze zde nevzpomenout zmínky o starší dřevěné církevní stavbě, kolem které se mohlo pohřbívat před konstrukcí kamenného svatostánku. Rovněž nálezy fragmentů pozdně středověké keramiky (15. století) svědčí o starším osídlení této části obce, nacházejí se však vždy v souvislosti s keramickými fragmenty staršího novověku, zřejmě mimo primární kontext. Pozitivní výsledky výzkumu mj. potvrdily nutnost přítomnosti archeologa v okolí při jakékoliv další stavební činnosti spojené se zásahy do terénu. Z celkového počtu 32 hrobů se jeden zcela nachází v profilu (H26) a tři jsou zřejmě sekundárně přemístěné hroby (H1, 21, 27). Zbylých 28 hrobů tvoří 10 nedospělých jedinců (4 infans a 6 juvenis), 1 jedinec juvenis/adultus a 17 dospělých jedinců. Pohlaví bylo odhadnuto pouze u 3 jedinců (H11, 13 a 22 všichni jedinci odhadnuti jako ženy) z 20 možných (u nedospělých jedinců se pohlaví neodhaduje). 16

17 Metylovice, pohled do hrobu H11 ARO 040/2009 Olomouc, pevnost obnova, Výstavba inženýrských sítí Vedoucí výzkumu: Mgr. Miroslava Plaštiaková, pravěk - novověk. Výsledky záchranného archeologického výzkumu uskutečněného v souvislosti se stavební akcí Olomouc, pevnost obnova. Výstavba inženýrských sítí potvrdily přítomnost archeologických památek v daném prostoru. Odkryté situace reprezentují časové období od pravěku až po novověk a lze je zařadit do následných historických období: mladší/pozdní doba hradištní ( stol; 2 ½ ½ 13. stol.), vrcholný středověk ( stol.), pozdní středověk až raný středověk (k stol.). Jednalo se především o souvrství s antropogenními nálezy odpadního charakteru pocházející z výše jmenovaných období. Sídlištní aktivity z těchto období jsou doložené již staršími výzkumy v blízkosti předmětné lokality. Těsně nad skalnatým podložím se v malé míře vyskytovaly také keramické střepy z období pravěku. Kamenná zeď zachycená na profilu P4 zřejmě časově spadá do období staršího nebo mladšího novověku. Pohled od SZ na vstupní korunu hradby a vnitřní hlinitý val 17

18 ARO 041/2009 Olomouc Zábřeh restaurace Stará sladovna Zábřeh Vedoucí výzkumu: Mgr. Miroslava Plaštiaková, výzkum se zpracovává. ARO 042/2009 Olomouc Valašské Meziříčí stavební úpravy na p.č. 22, 23 Vedoucí výzkumu: Mgr. Miroslava Plaštiaková, výzkum se zpracovává. ARO 043/2009 Mohelnice - Přístavba squash centrum Vedoucí výzkumu: Mgr. Miroslava Plaštiaková, výzkum se zpracovává. ARO 044/2009 Mohelnice - Stavební úpravy objektu Lazebnická č.p. 974/2 odvlhčení venkovního zdiva z ulice Hradební v Mohelnici Vedoucí výzkumu: Mgr. Miroslava Plaštiaková, výzkum se zpracovává. ARO 045/2009 Olomouc Škola Na Hradě, sonda Vedoucí výzkumu: Mgr. Miroslava Plaštiaková, novověk. ARO 046/2009 Lipník nad Bečvou - Rekonstrukce dlažby kostela sv. Jakuba Většího v Lipníku n/b. Vedoucí výzkumu: Mgr. Zdeněk Schenk, pozdní středověk, novověk. ZAV realizovaný v součinnosti s výkopovými pracemi probíhajícími v rámci akce Provedení rekonstrukce dlažby kostela sv. Jakuba Většího v Lipníku nad Bečvou odkryl terénní vyrovnávky pod současnou dlažbou. Úroveň staré dlažby pozdně gotického stáří se nacházela v hloubce 0,4 m. Konstrukce této dlažby sestávala z cihelných dlaždic čtvercového či šestibokého formátu. Její neporušený pás se podařilo zachytit sondou S1 při vstupu do hlavní lodi. Další sondy položené na jiných místech lodě zachytily pouze úroveň maltového lůžka, z kterého byly dlaždice v minulosti vytrhány. Původní podlaha byla rovněž porušena výkopy barokních hrobových jam. Ze zděných stavebních konstrukcí se podařilo dále zachytit základy gotické, které byly součástí původního opěrného systému klenby. Zajímavým objevem bylo odkrytí zděné konstrukce hrobky před hlavním oltářem. Ze zpráv ve farní kronice a dále z umístění hrobky vyplývá, že zde byly pohřbíváni především kněží. Z movitých archeologických nálezů lze kromě zlomků keramiky, kachlů a skleněných okenních terčíků zmínit především o soubor stříbrných a měděných mincí. Nejstarší mince, fenik Albrechta Rakouského, náleží do 1. pol. 15. století, nejmladší byla vyražena v roce Dále byly nalezeny bronzové knoflíky, měděný křížek a medailonky barokního stáří. Zvláštní pozornost zasluhuje olověný předmět kruhového tvaru, který nese na svém povrchu stopy po původním zlacení. Na straně jedné je znázorněna okřídlená postava držící v ruce palmetu, kolem které je patrný nápis Gloria in excelsis Deo, na straně druhé je pětilistá růže. Předmět by měl být obchodní olověnou plombou pravděpodobně renesančního stáří. Jedná se o vzácný exemplář, pro který nemáme prozatím v České republice patřičnou analogii. Olověná plomba se zbytky zlacení a opisem: Gloria in excelsis Deo 18

19 ARO 047/2009 Lipník nad Bečvou - Osazení plastiky "Tilia" v Lipníku nad Bečvou Vedoucí výzkumu: Mgr. Zdeněk Schenk, pozdní středověk, novověk. ZAV realizovaný v součinnosti s výkopovými pracemi probíhajícími v rámci akce Osazení plastiky Tilia v Lipníku nad Bečvou přispěl nálezem stratifikovaného souboru keramiky ze střední doby hradištní. Jde o vůbec první přesně lokalizovaný doklad velkomoravského osídlení pocházející z centra města. Přes nevelký rozsah stavebního zásahu byla dále zdokumentována pozitivní archeologická situace zachycující souvrství terénních úprav pozdně středověkého stáří (15/16.stol). Tato situace koresponduje s výsledky starších archeologických výzkumů realizovaných v prostoru náměstí T.G.M. v historickém jádru města. ARO 048/2009 Dluhonice Tovačov - Dluhonice - Tovačov VN 297 VN 22KV Vedoucí výzkumu: Mgr. Zdeněk Schenk, pravěk. Výsledky ZAV potvrdily existenci rozsáhlejšího sídliště mladšího neolitu v poloze Díly, kterému odpovídají výsledky povrchových sběrů a výzkumů provedených na této lokalitě v minulosti. Menší kolekce keramiky z mladší doby bronzové, získaná sběrem z mezideponiií výkopové zeminy patek v jižní části trati Díly a v trati Dolní Újezd, dokazuje polykulturnost výhodné polohy nad říční terasou řeky Bečvy. Bohužel archeologický dohled předmětné stavby nebyl zajištěn včas při provádění skrývek a výkopů patek sloupů vedení VN. ARO 050/2009 Valašské Meziříčí - FO - Ul. Pospíšolova (Poláškova) Vedoucí výzkumu: Mgr. Peter Kováčik, Ph.D.,výzkum se zpracovává. Akce provedené subdodavatelsky pro NPÚ územní pracoviště v Olomouci ARO 021/2009 Uničov - Město v hradbách - revitalizace centrálního náměstí MPZ Uničov Vedoucí výzkumu: Mgr. Peter Kováčik, výzkum se zpracovává. Pohled na sondy na východní straně Masarykova náměstí v Uničově 19

20 Akce provedené subdodavatelsky pro NPÚ územní pracoviště v Kroměříži ARO 023/2009 Vizovice zámek obnova ohradní kamenné zdi Vedoucí výzkumu: Mgr. Peter Kováčik, Ph.D., novověk, výzkum se zpracovává. Akce provedené subdodavatelsky pro Vlastivědné muzeum v Šumperku ARO 049/2009 Šumperk - Silnice I/44 Vlachov - Rájec - zpracování terénní dokumentace ze sondážního výzkumu Vedoucí výzkumu: Mgr. Miroslava Plaštiaková, výzkum se zpracovává. Akce z minulého roku pokračující v roce 2009 ARO 013/2008 Předmostí - Infocentrum v Přerově - Předmostí Vedoucí výzkumu: Mgr. Zdeněk Schenk, výzkum se zpracovává. ARO 020/2008 Valašské Meziříčí - Regenerace zámeckého parku Kinských Vedoucí výzkumu: Mgr. Peter Kováčik, výzkum se zpracovává. 20

Novostavba bytového domu vč. přípojek inženýrských sítí, zpevněné plochy ve dvorní části na parc. č. 413/1, 430, 431, 2962 v k. ú.

Novostavba bytového domu vč. přípojek inženýrských sítí, zpevněné plochy ve dvorní části na parc. č. 413/1, 430, 431, 2962 v k. ú. Ar chaia č.j. NZ 01/07 Novostavba bytového domu vč. přípojek inženýrských sítí, zpevněné plochy ve dvorní části na parc. č. 413/1, 430, 431, 2962 v k. ú. Opava-Předměstí Předběžná zpráva o výsledcích archeologického

Více

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová č.j. NZ 50/07 Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc, o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla

Více

Archeologické oddělení NPÚ Praha Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze

Archeologické oddělení NPÚ Praha Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze rok: 1978-1979, číslo výzkumu: XCI PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO OPATOVICKÁ ULICE - (Pražský sborník historický XIII, 1981, s. 160-190 ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V PRAZE V ROCE 1978) V říjnu 1978 provedli pracovníci

Více

Archeologické oddělení NPÚ Praha Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze

Archeologické oddělení NPÚ Praha Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze rok: 2003-2004, číslo výzkumu: 1/03 a 1/04 PRAHA 1 NOVÉ MĚSTO NÁMĚSTÍ REPUBLIKY - čp. 1078/II a 1079/II - areál bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad Archeologické oddělení NPÚ se na výzkumu podílelo částí

Více

VRCHOLNĚ STŘEDOVĚKÁ VÁPENKA Z PANENSKÉ ULICE V BRNĚ

VRCHOLNĚ STŘEDOVĚKÁ VÁPENKA Z PANENSKÉ ULICE V BRNĚ VRCHOLNĚ STŘEDOVĚKÁ VÁPENKA Z PANENSKÉ ULICE V BRNĚ PETR HOLUB V měsících květnu až prosinci 2009 probíhala první etapa archeologického výzkumu na stavbě parkovacího domu v ulici Panenská v Brně. Lokalita

Více

Archaia VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

Archaia VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Archaia VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 ARCHAIA Olomouc o.p.s. Olomouc 2011 ARCHAIA Olomouc o.p.s. Výroční zpráva za rok 2010 Vydal : ARCHAIA Olomouc o.p.s., v Olomouci v roce 2011 Redakce : Peter Kováčik,

Více

Archaia VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007

Archaia VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 Archaia VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 ARCHAIA Olomouc o.p.s. Olomouc 2008 ARCHAIA Olomouc o.p.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vydal : ARCHAIA Olomouc o.p.s., v Olomouci v roce 2008 Redakce : Peter Kováčik,

Více

Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu. Jarmila Čiháková Jan Havrda

Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu. Jarmila Čiháková Jan Havrda Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu Jarmila Čiháková Jan Havrda HRADČANY Pražský hrad MALÁ STRANA 1257 STARÉ MĚSTO 1360 barokní opevnění NOVÉ MĚSTO Mapa Prahy s vyznačením jednotlivých historických

Více

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního Příloha č. 1: Nálezy budou předány podle 23 zákona č. 20/1987 Sb. příslušnému krajskému Jihočeskému muzeu v Českých Budějovicích (dohoda s kurátorkou sbírek Mgr. Zuzanou Thomovou) Příloha č. 2 Základní

Více

Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011

Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011 Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011 20. 12. 2011 Mgr. Jan Havrda PhDr. Jaroslav Podliska, Pd.D. 1 1) Základní situace Celý areál Klementina

Více

Zámek Přerov - nádvoří. Sonda S2

Zámek Přerov - nádvoří. Sonda S2 č.j. NZ 18/07 Zámek Přerov - nádvoří. Sonda S2 Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc, o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla tvůrčím zpracováním

Více

PRAHA 1 NOVÉ MĚSTO NÁRODNÍ TŘÍDA pč. 841, 842 MIKULANDSKÁ čp. 135/II

PRAHA 1 NOVÉ MĚSTO NÁRODNÍ TŘÍDA pč. 841, 842 MIKULANDSKÁ čp. 135/II NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE Zpráva o archeologickém výzkumu PRAHA 1 NOVÉ MĚSTO NÁRODNÍ TŘÍDA pč. 841, 842 MIKULANDSKÁ čp. 135/II (I. etapa zjišťovací sondáž)

Více

Archeologické poklady Morašic

Archeologické poklady Morašic Archeologické poklady Morašic Mgr. Alena Hrbáčková, Jihomoravské muzeum ve Znojmě Z katastru obce Morašic pochází řada významných archeologických nálezů. Z neolitu publikoval V. Podborský náhodný nález

Více

PŘEROV DOMOV DŮCHODCŮ UL. OPTIKY

PŘEROV DOMOV DŮCHODCŮ UL. OPTIKY č.j. NZ 33/07 PŘEROV DOMOV DŮCHODCŮ UL. OPTIKY Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla tvůrčím zpracováním

Více

PŘEROV VI ÚJEZDEC. TKR Újezdec v katastrálním území Újezdec u Přerova. Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu

PŘEROV VI ÚJEZDEC. TKR Újezdec v katastrálním území Újezdec u Přerova. Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu č.j. NZ 42/07 PŘEROV VI ÚJEZDEC TKR Újezdec v katastrálním území Újezdec u Přerova Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce,

Více

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ)

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) Evidenční list NÁLEZOVÁ ZPRÁVA OPD č. : Litvínov 567256 k.ú. Horní Litvínov 686042 Objekt: severní pavilón zámku č.p.

Více

Napojení objektu č.p. 9 a č.p.10. na ulici Radniční na CZT, Frýdek Místek. Nálezová zpráva. o provedení archeologického výzkumu

Napojení objektu č.p. 9 a č.p.10. na ulici Radniční na CZT, Frýdek Místek. Nálezová zpráva. o provedení archeologického výzkumu Napojení objektu č.p. 9 a č.p.10 na ulici Radniční na CZT, Frýdek Místek Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Brno o.p.s. Feat. ARCHAIA Olomouc, o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek Piaristická

Více

K zásobování města Brna vodou z Kartouz

K zásobování města Brna vodou z Kartouz K zásobování města Brna vodou z Kartouz David Merta, Marek Peška, Antonín Zůbek K zásobování Brna vodou v období středověku a raného novověku se naposledy před více než desítkou let souhrnně vyjádřily

Více

ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V PRAZE V LETECH 2001 2002

ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V PRAZE V LETECH 2001 2002 ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V PRAZE V LETECH 2001 2002 Zdeněk Dragoun a kolektiv Začátek úvodní části pravidelného příspěvku o archeologických výzkumech, věnovaných problematice středověkého vývoje Prahy, by

Více

Kostel sv. Jakuba u Bochova

Kostel sv. Jakuba u Bochova Kostel sv. Jakuba u Bochova Nálezová zpráva z archeologického výzkumu Karlovy Vary KMKK, Muzeum Karlovy Vary 15. března 2008 Mgr. Jiří Klsák, Bc. Jan Tajer Lokalizace a historie kostela Kostel sv. Jakuba

Více

Výrobní (hrnčířský?) areál z časného novověku v Berouně České ulici čp. 56

Výrobní (hrnčířský?) areál z časného novověku v Berouně České ulici čp. 56 Výrobní (hrnčířský?) areál z časného novověku v Berouně České ulici čp. 56 Pavel Vařeka 1. Úvod Na podzim roku 1997 a počátkem roku 1998 byl realizován Ústavem archeologické památkové péče středních Čech

Více

ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V PRAZE V LETECH 1992 1994

ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V PRAZE V LETECH 1992 1994 ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V PRAZE V LETECH 1992 1994 Zdeněk Dragoun a kolektiv Radikální zkrácení výrobních lhůt PSH odsunulo termíny odevzdání příspěvků a umožnilo tak zkrátit interval mezi provedením archeologických

Více

Tyršův most Přerov - Jižní předpolí Tyršova mostu

Tyršův most Přerov - Jižní předpolí Tyršova mostu Tyršův most Přerov - Jižní předpolí Tyršova mostu Předběžná investorská zpráva o provedení archeologického výzkumu, zaměřená na možnost prezentace nalezených archeologických památek. ARCHAIA Olomouc o.p.s.

Více

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Strana seznamu Název Číslo popisné Rejstříkové číslo ÚSKP Datum prohlášení za KP 2 Radnice 111 19615/7-1033 3. 5. 1958 3 Hotel Květnice 120 36161/7-8091

Více

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION Název: Náš region Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda /4.-5. ročník Datum vytvoření

Více

Foto č. 1. Pohled na lokalitu Stachovice 1. Obora od severu.

Foto č. 1. Pohled na lokalitu Stachovice 1. Obora od severu. Významné objevy pravěkých archeologických lokalit v okolí povodí Husího potoka na Fulnecku. Daniel Fryč V průběhu let 1996 2007 autor článku a předseda Archeologického klubu v Příboře Jan Diviš při povrchovém

Více

Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008)

Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008) Příloha k diplomové práci Tomáš Jurčí, UP Olomouc 2008 Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008) Benátky Foto 1 Stará cesta vedoucí z Benátek do

Více

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921.

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. 2 STUDIE STAVBY VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ CENTRUM společnosti WRT.cz Plzeň Letkov WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. zdroj:

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

Granty Soupis grantů a projektů

Granty Soupis grantů a projektů Granty Soupis grantů a projektů 1994 1996 Počátky Prahy. Vývoj pražské aglomerace do 1. poloviny 12. století. grant GA ČR č. 404/94/1007 nositel L. Hrdlička (ARÚ AV ČR) spoluřešitel za NPÚ Praha J. Čiháková

Více

ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V PRAZE V LETECH 1997-1998

ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V PRAZE V LETECH 1997-1998 ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V PRAZE V LETECH 1997-1998 Zdeněk Dragoun a kolektiv Stavební boom v Praze neustává a tato skutečnost má samozřejmý dopad na množství probíhajících záchranných archeologických výzkumů.

Více

Budova magistrátu města Frýdku Místku, Radniční 10 rekonstrukce budovy. Nálezová zpráva. o provedení archeologického výzkumu

Budova magistrátu města Frýdku Místku, Radniční 10 rekonstrukce budovy. Nálezová zpráva. o provedení archeologického výzkumu Budova magistrátu města Frýdku Místku, Radniční 10 rekonstrukce budovy Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Brno o.p.s. Feat. ARCHAIA Olomouc, o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla

Více

Báňská díla pod Krudumem

Báňská díla pod Krudumem Báňská díla pod Krudumem Nálezová zpráva z archeologického a terénního výzkumu Karlovy Vary Krajské muzeum Karlovy Vary 14. listopadu 2004 Mgr. Jiří Klsák Sdružení dětí a mládeže Horní Slavkov Vladislav

Více

Územní studie Sezemice lokalita Z1

Územní studie Sezemice lokalita Z1 Územní studie Sezemice lokalita Z1 Obsah: Průvodní zpráva Výkres širších vztahů M 1:10 000 Zákres do katastrální mapy M 1:1000 Situace urbanistického a architektonického řešení M 1:1000 Situace inženýrských

Více

Cyklistická infrastruktura v Přerově a okolí

Cyklistická infrastruktura v Přerově a okolí Cyklistická infrastruktura v Přerově a okolí Celková situace: Cyklistická doprava je součástí ÚPnSÚ Přerov schváleného Městským zastupitelstvem dne 13.12.1995, kde jsou navrhované i některé realizované

Více

Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz

Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické

Více

SBORNÍK. Státní okresní archiv Přerov

SBORNÍK. Státní okresní archiv Přerov SBORNÍK 2008 Státní okresní archiv Přerov SBORNÍK Státního okresního archivu Přerov Přerov 2008 Sborník Státního okresního archivu Přerov. Vydal Zemský archiv v Opavě Státní okresní archiv Přerov. Přerov

Více

SOUPIS ARCHEOLOGICKÝCH LOKALIT V CHLUMCI NAD CIDLINOU. Katastr: Chlumec nad Cidlinou Kód katastru: 651541

SOUPIS ARCHEOLOGICKÝCH LOKALIT V CHLUMCI NAD CIDLINOU. Katastr: Chlumec nad Cidlinou Kód katastru: 651541 PŘÍLOHA Č. 3 SOUPIS ARCHEOLOGICKÝCH LOKALIT V CHLUMCI NAD CIDLINOU Katastr: Chlumec nad Cidlinou Kód katastru: 651541 1. prostor mezi hřbitovním kostelem Nejsvětější Trojice a východní část náměstí, areál

Více

SUŠICE. Památek celkem - 68 v MPZ - 60 mimo MPZ - 08

SUŠICE. Památek celkem - 68 v MPZ - 60 mimo MPZ - 08 SUŠICE Památek celkem - 68 v MPZ - 60 mimo MPZ - 08 Sušice I 34658/4-3315 městský dům čp. 4/I, Klostermannova ul., nám. Svobody 1) rohový dům 2) pavlačový dům 3) dvorní dům 4) kočárovna 24945/4-3316 -

Více

23. Moravská cyklistická cesata, aneb Moravská stezka. v Olomouckém kraji

23. Moravská cyklistická cesata, aneb Moravská stezka. v Olomouckém kraji 23. Moravská cyklistická cesata, aneb Moravská stezka v Olomouckém kraji 1. Základní informace: Moravská stezka je cyklotrasa II. třídy a má nadregionální význam. Vede v trase Mikulovice Jeseník Hanušovice

Více

Jeseník. Přípojky inženýrských sítí. Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu. Multifunkční centrum pro cestovní ruch a lázeňství

Jeseník. Přípojky inženýrských sítí. Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu. Multifunkční centrum pro cestovní ruch a lázeňství Jeseník Multifunkční centrum pro cestovní ruch a lázeňství Přípojky inženýrských sítí. Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc, o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato

Více

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 Město Fryštát, t.j. historické jádro Karviné, bylo založeno v 1. polovině 14. století na mírném návrší nad potokem Mlýnkou. V jižní části jeho oválné půdorysné dispozice je

Více

6.1. Lokalizace a přírodní poměry

6.1. Lokalizace a přírodní poměry 6. KRUHOVÁ VÁPENNÁ PEC V K. Ú. SVINNÁ NA ŠUMAVĚ Marcela Waldmannová 52 6. KRUHOVÁ VÁPENNÁ PEC V K. Ú. SVINNÁ NA ŠUMAVĚ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM A POKUS O ZÁCHRANU TORZA TECHNICKÉ PAMÁTKY Marcela Waldmannová

Více

CZ051.3505.5105.0096 Dlouhý Most.0096.01 Dlouhý Most

CZ051.3505.5105.0096 Dlouhý Most.0096.01 Dlouhý Most CZ051.3505.5105.0096 Dlouhý Most.0096.01 Dlouhý Most Změna 2010 identifikační číslo obce 02666 kód obce 02666 PODKLADY 1. Údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2001 ze Statistického úřadu 2.

Více

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče Portfolio fa čvut Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011 rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče průvodní technická zpráva Identifikační údaje Název stavby : Rehabilitace

Více

REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA SLANÝ

REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA SLANÝ REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA SLANÝ 8 NÁVRH ÚPRAV ULIC LÁZEŇSKÉ, PALACKÉHO,NA HRADBÁCH, VELVARSKÉ, HAVÍŘSKÉ, U BRODU (ARCHITEKTONICKÁ STUDIE) Sýkora a kolektiv únor 2008 REVITALIZACE HISTORICKÉHO

Více

Zjištění ceny obvyklé. Pozemek vedený ve zjednodušené evidenci parc.č. 149

Zjištění ceny obvyklé. Pozemek vedený ve zjednodušené evidenci parc.č. 149 Zjištění ceny obvyklé Předmět ocenění: Rodinný dům č.p. 128 na pozemku parc.č. st. 158 a pozemky parc.č. st. 158 a 572/1 včetně součástí a příslušenství nemovitého charakteru k.ú. Černčín, obec Bučovice,

Více

Investiční akce 2012. Město Varnsdorf

Investiční akce 2012. Město Varnsdorf Investiční akce 2012 Město Varnsdorf Výstavba dešťové kanalizace Varnsdorf Stavba nové dešťové kanalizace v ulicích Dvorská a Čelákovická. Cena díla: 4.535.538 Kč Zhotovitel: Horák - stavební a obchodní

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2006

Obecně závazná vyhláška č. 2/2006 MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM ZASTUPITELSTVO MĚSTA Obecně závazná vyhláška č. 2/2006 O ZÁVAZNÉ ČÁSTI ZMĚNY Č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA ve znění obecně závazných vyhlášek č.3/2002, č.4/2002, č.3/2004, č.4/2004,

Více

Abúsírské pyramidové pole. Zpráva o archeologické expedici 2005-2006* Miroslav Bárta

Abúsírské pyramidové pole. Zpráva o archeologické expedici 2005-2006* Miroslav Bárta Abúsírské pyramidové pole. Zpráva o archeologické expedici 2005-2006* Miroslav Bárta Mastaba z doby 3. dynastie Hlavním úkolem pro tuto sezónu bylo ověření několika teorií o vývoji nekrálovských hrobek

Více

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY' ' REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP

Více

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 Rozvojové území D1 D3 plocha 3932 m² D1 D2 D3 garáž celkem obchody a služby (prodejní plocha + plocha zázemí)* m2 81 373 167 621 s travování (plocha pro hosty + plocha zázemí)

Více

Žatec. Sídelní a výrobní areály na předhradí a v podhradí raně středověké aglomerace

Žatec. Sídelní a výrobní areály na předhradí a v podhradí raně středověké aglomerace Žatec Sídelní a výrobní areály na předhradí a v podhradí raně středověké aglomerace V roce 1967 byla publikována práce historika J. Tomase Počátky města Žatce, která uvedla Žatec do literatury jako rozsáhlou

Více

Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva

Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva Vypracoval: Ing. arch. Pavel Železný, Ke Trojici 209, 284 01 Kutná Hora Investor: Jaroslav Haering, Na Podskalí 72/3,

Více

PŘEROV VIII HENČLOV. TKR Henčlov v katastrálním území Henčlov u Přerova. Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu

PŘEROV VIII HENČLOV. TKR Henčlov v katastrálním území Henčlov u Přerova. Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu č.j. NZ 38/07 PŘEROV VIII HENČLOV TKR Henčlov v katastrálním území Henčlov u Přerova Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce,

Více

Rešerše geotechnických poměrů v trase přeložky silnice II/154 v Třeboni

Rešerše geotechnických poměrů v trase přeložky silnice II/154 v Třeboni Název akce: Studie proveditelnosti přeložky silnice II/154 a železniční tratě v Třeboni včetně napojení na silnici I/34, 2.etapa Rešerše geotechnických poměrů v trase přeložky silnice II/154 v Třeboni

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 86/6618-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 86/6618-2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 86/6618-2014 o ceně nemovitosti - stavební parcely č. 289/1, 289/3, 289/4, 389 s budovami bývalého výrobního areálu a pozemkové parcely ve funkčním celku 2575, 1047/2, 1047/1, 3270,

Více

Seznam dokumentace. příloha název měřítko. Průvodní zpráva. B Půdorys přízemí 1 : 50. C Základy domu 1 : 50. D Řez A A 1 : 50. E Pohled Jih 1 : 50

Seznam dokumentace. příloha název měřítko. Průvodní zpráva. B Půdorys přízemí 1 : 50. C Základy domu 1 : 50. D Řez A A 1 : 50. E Pohled Jih 1 : 50 Seznam dokumentace příloha název měřítko A Průvodní zpráva B Půdorys přízemí 1 : 50 C Základy domu 1 : 50 D Řez A A 1 : 50 E Pohled Jih 1 : 50 F Pohled Západ 1 : 50 Průvodní zpráva Příloha A duben 11 Obsah

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY HŘBITOVNÍ ZDI KOLUMBÁRIUM - DOLNÍ JIRČANY A.1 PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry

STAVEBNÍ ÚPRAVY HŘBITOVNÍ ZDI KOLUMBÁRIUM - DOLNÍ JIRČANY A.1 PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Kraj: Okres: K.Ú.: Středočeský Praha

Více

Seznam akcí v záruční lhůtě a uplatňování záručních oprav

Seznam akcí v záruční lhůtě a uplatňování záručních oprav Seznam akcí v záruční lhůtě a uplatňování záručních oprav Na základě dotazu občanů před jednáním Zastupitelstva města Vimperk dne 04.03.2013 Vás informujeme o procesu uplatňování záručních oprav. Odbor

Více

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Obecně závazná vyhláška č. 3/2005 o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Změna č. 3 ÚPN města Napajedla schválená podle ustanovení 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním

Více

SANACE OPĚRNÝCH ZDÍ V HISTORICKÉM CENTRU MĚSTA FULNEK

SANACE OPĚRNÝCH ZDÍ V HISTORICKÉM CENTRU MĚSTA FULNEK Ing. Karel Polach, Ing. Zdeněk Cigler Carbotech-Bohemia s.r.o., Lihovarská 10, 716 04 Ostrava Radvanice, Tel.: 596 232 803 Fax: 596 232 994, E-mail: grouting@carbotech.cz SANACE OPĚRNÝCH ZDÍ V HISTORICKÉM

Více

Učíme se v muzeu Legenda: Výlet za archeologickými zajímavostmi Karlových Varů Trasa: Úvod: Lokalita:

Učíme se v muzeu Legenda: Výlet za archeologickými zajímavostmi Karlových Varů Trasa: Úvod: Lokalita: Učíme se v muzeu Legenda: zastávka otázka doporučení www.ucimesevmuzeu.cz www.kvmuz.cz + zajímavost Pracovní list pro žáky Výlet za archeologickými zajímavostmi Karlových Varů Trasa: naleziště v Tašovicích

Více

IČ DIČ Telefon Fax e-mail 12492256 0105505651 233372843 220571466 hyco.r@seznam.cz

IČ DIČ Telefon Fax e-mail 12492256 0105505651 233372843 220571466 hyco.r@seznam.cz 2-2/04/2009 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI TRŽNÍ ODHAD HODNOTY NEMOVITOSTI: Adresa nemovitostí: Katastrální údaje: pozemky v katastrálním území Dolní Břežany Dolní Břežany centrální část k.ú. Dolní Břežany VLASTNÍK:

Více

B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA

B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA 1. Charakteristika území a stavebního pozemku 1.1 Poloha v obci zastavěná část nezastavěná část obce 1.2 Údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci 1.3 Údaje o souladu

Více

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 ÚZEMNÍ STUDIE DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 01. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Objednatel: Zhotovitel: MATULA, projekce dopravních staveb Ing. Jiří Matula Datum: říjen 2011 2 Obsah 1. Úvod 2. Vztah lokality

Více

ARCHEOLOGIE NA DOTEK A RC H E O LO G I C K É N Á L E Z Y P R E Z E N TOVA N É NA MÍSTĚ

ARCHEOLOGIE NA DOTEK A RC H E O LO G I C K É N Á L E Z Y P R E Z E N TOVA N É NA MÍSTĚ ARCHEOLOGIE NA DOTEK A RC H E O LO G I C K É N Á L E Z Y P R E Z E N TOVA N É NA MÍSTĚ O P O M Í J E N Á S O U Č Á S T V Z D Ě L Á VA C Í C H P R O G R A M Ů P R O Š KO LY NEMOVITÉ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY

Více

ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO AKCI: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU NA ULICI DUBKOVÁ Č.P. 1541 A Č.P. 1542, 756 61, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO AKCI: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU NA ULICI DUBKOVÁ Č.P. 1541 A Č.P. 1542, 756 61, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO AKCI: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU NA ULICI DUBKOVÁ Č.P. 1541 A Č.P. 1542, 756 61, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM Stavba : Stavební úpravy bytového domu na ulici Dubková č.p. 1541

Více

Zámek Přerov - nádvoří. Sonda S1

Zámek Přerov - nádvoří. Sonda S1 č.j. NZ 17/07 Zámek Přerov - nádvoří. Sonda S1 Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc, o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla tvůrčím zpracováním

Více

PASPORTIZACE STATIKY

PASPORTIZACE STATIKY STATIKON Solutions sro Hostinského 1076/8 155 00 Praha 5 Stodůlky PASPORTIZACE STATIKY RODINNÝ DŮM Název referenční dokument Adresa ZKRÁCENÁ VERZE Počet stran: 35 x A4 Vypracovali: Ing, V Praze, červenec

Více

Jihomoravský krajský národní výbor v Brno VYHLÁŠKA. o prohlášení území historických jader měst za památkové zóny.

Jihomoravský krajský národní výbor v Brno VYHLÁŠKA. o prohlášení území historických jader měst za památkové zóny. Jihomoravský krajský národní výbor v Brno VYHLÁŠKA o prohlášení území historických jader měst za památkové zóny. Plenární zasedání Jihomoravského krajského národního výboru v Brně se usneslo dne 20.listopadu

Více

ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V PRAZE V LETECH 2005 2006

ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V PRAZE V LETECH 2005 2006 ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V PRAZE V LETECH 2005 2006 Zdeněk Dragoun a kolektiv Archeologický výzkum v Praze v uvedených letech probíhal jednak ve znamení dokončování velkých výzkumů uplynulého období (Náměstí

Více

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

L I B Č A N Y ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

L I B Č A N Y ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE S-2 S-5 PŘÍLOHA: C / I / 1 ŠIRŠÍ VZTAHY 1 : 250 (A3) TISK: 11. 10. 2011 S-3 S-1 S-4 PŘÍLOHA: C / II / 1 PŮDORYS V ÚROVNI PŘÍZEMÍ PŘÍLOHA: C / II / 2 PŮDORYS V ÚROVNI EMPORY PŘÍLOHA: C / II / 3 PŮDORYS

Více

Case study : Tržní ocenění rodinný dům

Case study : Tržní ocenění rodinný dům Case study : Tržní ocenění rodinný dům Pro vypracování ocenění byly použity následující podklady : informace o pozemcích č.parc.st. x a č.parc. y z katastru nemovitostí, k.ú. Horoměřice, www.cuzk.cz, Vyhláška

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Trávník. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Trávník. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Trávník Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 3602.5205.060.03 Název obce: Osice Kód obce (IČOB): 11305 (570532) Číslo ORP3 (ČSÚ): 5205 (5205) Název

Více

ARCHEOPARK MIKULČICE ČÁST AKROPOLE

ARCHEOPARK MIKULČICE ČÁST AKROPOLE A) IDENTIFIKACE A ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY IDENTIFIKACE STAVBY: Název stavby: Základní charakteristika stavby: IDENTIFIKACE STAVEBNÍKA: Základem úprav v Národní kulturní památce Mikulčice část Akropole

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA Nabídka PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA ČESKÁ REPUBLIKA Duben 2010 Investorsko In enýrská a.s., Gorkého 658/15, 460 01 Liberec Tel. +420 485 253 333, fax +420 485 253 344, www.iias.cz, e-mail ii@iias.cz Vážení,

Více

ZÁCHRANNÉ ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY V PRAZE V LETECH 1976 A 1977

ZÁCHRANNÉ ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY V PRAZE V LETECH 1976 A 1977 ZÁCHRANNÉ ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY V PRAZE V LETECH 1976 A 1977 Zdeněk Dragoun a kolektiv Záchrana a dokumentace archeologických památek na území Prahy získala v letech 1976 a 1977 nové rozměry. Vzrůst nároků

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

9.1. Koněspřežná dráha v jižních Čechách

9.1. Koněspřežná dráha v jižních Čechách 9. ARCHEOLOGICKÝ A HISTORICKÝ VÝZKUM KONĚSPŘEŽNÉ DRÁHY V JIŽNÍCH ČECHÁCH Ondřej Chvojka Petr Menšík 9.1. Koněspřežná dráha v jižních Čechách Stavba koněspřežné železnice z Českých Budějovic do Lince byla

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 4 AKCE číslo památky RN v mil.kč 2011 2012 2013 2014 2015

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 4 AKCE číslo památky RN v mil.kč 2011 2012 2013 2014 2015 PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 4 AKCE číslo památky RN v mil.kč roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY Piaristická

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

s.r.o. NOVÁKOVÝCH 6, PRAHA 8, 180 00 266310101, 266316273 fax. 284823774 e-mail: schreiber@pruzkum.cz OVĚŘENÍ SLOŽENÍ VALU V MALKOVSKÉHO ULICI

s.r.o. NOVÁKOVÝCH 6, PRAHA 8, 180 00 266310101, 266316273 fax. 284823774 e-mail: schreiber@pruzkum.cz OVĚŘENÍ SLOŽENÍ VALU V MALKOVSKÉHO ULICI s.r.o. NOVÁKOVÝCH 6, PRAHA 8, 180 00 266310101, 266316273 fax. 284823774 e-mail: schreiber@pruzkum.cz PRAHA 9 - LETŇANY OVĚŘENÍ SLOŽENÍ VALU V MALKOVSKÉHO ULICI Mgr. Martin Schreiber Objednatel: Městská

Více

statutární město Frýdek-Místek (z větší části) vlastníkem části pozemků je Slezan Frýdek - Místek a. s.

statutární město Frýdek-Místek (z větší části) vlastníkem části pozemků je Slezan Frýdek - Místek a. s. 11. Park U nádraží Mezi ulicí Těšínskou a nádraţím vznikl textilní podnik Filipa Landsbergera, kterému patřily i pozemky aţ k silnici vedoucí před nádraţní budovu. Na fotografiích hotelu Škrábal (později

Více

21. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva VSETÍNSKÁ A ROŽNOVSKÁ BEČVA

21. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva VSETÍNSKÁ A ROŽNOVSKÁ BEČVA 1. Základní údaje k celému toku 21. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva VSETÍNSKÁ A ROŽNOVSKÁ BEČVA Délka toku: Bečva 62 km, Rožnovská Bečva 31,5 km, Vsetínská Bečva 49 km) Prameny: Čarták 870 m n. m.

Více

Veřejná zeleň ve městě Liberci

Veřejná zeleň ve městě Liberci Veřejná zeleň ve městě Liberci Město Liberec má, na rozdíl od jiných měst podobné velikosti, atypickou strukturu systému zeleně. Tato skutečnost je dána zejména urbanistickým členěním zástavby, kdy v jiných

Více

ČESKÝ KRUMLOV, LATRÁN č.p.20

ČESKÝ KRUMLOV, LATRÁN č.p.20 Akce : Část: ČESKÝ KRUMLOV, LATRÁN č.p.20 OBNOVA PRŮČELÍ ORIENTOVANÝCH DO ULICE NA FORTNĚ Zak. č. : 1221 Stupeň dokumentace : projekt stavby DPS SEZNAM PŘÍLOH (členěno dle metodiky platné Vyhlášky č.499/2006

Více

silnice I/35 Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa

silnice I/35 Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa silnice I/ Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa informační leták, stav k 11/2009 DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Předmětem staveb I/ Valašské Meziříčí Lešná, 2. a 3. etapa, je přeložka silnice I/ do nové trasy.

Více

MR&S. PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A

MR&S. PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A A/ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE B/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE C/ PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH DLE PLATNÉ ÚPP D/ PODMÍNKY PRO VYMEZENÍ A VYUŽITÍ POZEMKŮ

Více

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015 Ulice Chodník stav + návrh (Stupnice poškození 1 až 5, 1-výborný... 5 - nedostatečný) PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015 Vozovka (povrch)stav + návrh (Stupnice poškození 1

Více

Akce v roce 2007 nebyla realizována v důvodu odvolání proti stavebnímu povolení.

Akce v roce 2007 nebyla realizována v důvodu odvolání proti stavebnímu povolení. 1. Investiční akce Rekonstrukce ul. Moravní nábřeží křižovatka Akce zahrnuje instalaci světelného signalizačního zařízení na křižovatce Velehradská třída Moravní nábřeží, doplnění indukčních smyček pro

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Kraj Okres Obec Katastrální území

Kraj Okres Obec Katastrální území Název akce Morava, Olomouc Černovír, ochranná hráz LB Investor Povodí Moravy, s. p.; Dřevařská 11; 60175 Brno Povodí Vodní tok Číslo hydrologického pořadí Morava od Třebůvky po Bečvu Morava, Trusovický

Více

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PP projekt Hodonín s.r.o. Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín, IČ: 27757307, DIČ: CZ27757307 tel./fax: 518 321 807, mobilní tel.: 777 591 124, e-mail: pp.projekt@seznam.cz C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci

Více