Základní škola Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace, Bohdalec 80, Bobrová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace, Bohdalec 80, 592 55 Bobrová"

Transkript

1 Základní škola Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace, Bohdalec 80, Bobrová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok Bohdalec

2 Obsah výroční zprávy Část Název Strana Titulní strana fotografie žáků z vánoční besídky v kulturním domě 1 Obsah výroční zprávy 2 Rozdělovník výroční zprávy, údaje o schválení Základní škola Bohdalec 3 A 1. Základní údaje o škole: Charakteristika školy, zřizovatel, sídlo, kontakty, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě Učební plán ZŠ 4 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 5 3. a Aprobovanost učitelů ZŠ 5 3. b Potřeba učitelů podle aprobace 5 3. c Další vzdělávání učitelů ZŠ 5 4. Žáci 6 4. a Počet nově zapsaných žáků 6 4. b Prospěch žáků ZŠ 6 4. c Počet žáků s 2. a 3. stupněm z chování 6 4. d Celkový počet pochval a trestů 6 4. e Celkový průměrný počet zameškaných hodin 6 4. f Celkový počet neomluvených hodin 7 4. g Výsledky testování žáků 5. ročníku 7 5. Inspekce provedené ČŠI a ostatní kontroly 8 6. Mimoškolní aktivity, kulturní a sportovní aktivity, projektoové dny Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z 19 cizích zdrojů 11. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 19 zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Fotografie tříd 19 B Mateřská škola Bohdalec provoz, zápis dětí,vzdělávání, vybavení Akce mateřské školy, fotografie třídy MŠ C Přílohy: Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2013 Přehled čerpání prostředků z projektu EU Peníze školám Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2013 Certifikáty, Diplomy Rozdělovník výroční zprávy: 1. výtisk: Obec Bohdalec 2. výtisk: Archiv ředitelky školy Projednáno v pedagogické radě dne: Schváleno Školskou radou dne:

3 A/ ZÁKLADNÍ ŠKOLA 1. Základní údaje o škole Charakteristika školy Základní škola Bohdalec je příspěvkovou organizací, sdružující tato zařízení: Mateřskou školu Bohdalec, Základní školu Bohdalec a Školní jídelnu. Do právní subjektivity vstoupila Základní škola v letošním školním roce pracovala jako neúplná jednotřídní škola, kterou navštěvovalo 16 žáků ročníku, do jednotřídní mateřské školy docházelo 21 dětí, stravovalo se 21 dětí a 15 žáků. Základní charakteristikou školy je vzdělávání žáků v malém kolektivu s individuální péčí ve třídě se spojenými ročníky. Existence různorodosti věku a schopností je přitom vnímána jako obohacení a přínos. Přirozenou skladbou žákovského kolektivu děti získávají nezaměnitelé sociální dovednosti, učí se toleranci, vzájemné spolupráci, samostatnosti i odpovědnosti za práci vlastní i práci ostatních. Učební dokumenty Vyučovalo se podle vlastního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bohdalec. Školní budova výrazně změnila vzhled, byla během prázdnin 2013 kompletně zateplena, byla vyměněna okna v zadní části budovy, natřena střecha, nově byl postaven plot mezi dvorem, vjezdem a sousední parcelou. Světlá fasáda budovy je nyní v severozápadní části obce Bohdalec při hlavní silnici k Ostrovu nad Oslavou nepřehlédnutelná. Obklopuje ji park se starými lipami a pomníkem padlým v 1. světové válce, školní zahrada, na které je vybudováno dětské hřiště, vybavené hracími prvky a pěstěnou zelení. Ke školnímu dvoru přiléhá travnaté hřiště. Prostory pro výuku Školní budova je dvojpodlažní, vybudována byla již v roce 1914 a přestavěna byla v roce Výuka základní školy probíhala ve dvou učebnách, vybavených běžným žákovským nábytkem i didaktickou technikou. K jedné z učeben přiléhá malá počítačová učebna, ve které byla v tomto školním roce veškerá technika vyměněna za modernější. Nové počítače s příslušenstvím, spolu s novým dataprojektorem, interaktivním dataprojektorem, fotoaparátem, učitelskými notebooky, novými učebními pomůckami a novými knihami do knižního fondu byly pořízeny z programu ESF Peníze do škol. Škola pravidelně prezentuje svoji činnost na webových stránkách: K výuce pěstitelských prací jsou využívány okrasné plochy školní zahrady. K výuce tělesné výchovy slouží školní hřiště a sportovní místnost v kulturním domě. Stravování Stravování žáků základní školy zabezpečuje Školní jídelna Bohdalec, která připravuje dopolední i odpolední svačiny pro děti MŠ, obědy pro žáky MŠ, ZŠ a zaměstnance školy. Škola se zapojila do programu Ovoce do škol žáci ZŠ dostávají zeleninový nebo ovocný doplněk ke svačině a škola zajišťuje rovněž pitný režim žáků i dětí v MŠ. Zřizovatel Školu zřizuje Obec Bohdalec. Adresa zřizovatele: Bohdalec 101, Bobrová Sídlo školy Bohdalec 80, Bobrová Kontakty, adresa pro dálkový přístup Telefon: Základní škola Bohdalec , Mateřská škola Bohdalec

4 Údaje o školské radě Školská rada byla ustanovena v roce 2005 jako šestičlenná.v roce pracovala ve složení: Předsedkyně: Dana Sklenářová (Bohdalec 36), místopředsedkyně: Martina Grimmová, členové: Lucie Jakubcová, Jana Bělíková, Jana Jelínková a Marie Staňková. 2. Učební plán Základní školy Bohdalec Rozdělení do tříd: I. třída Ročníky: 1. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. Předměty Český jazyk Cizí jazyk Matematika Prvouka Přírodověda Informatika Hudební výchova Vlastivěda Výtvarná výchova Pracovní činnosti Tělesná výchova Týdenní dotace povinných předmětů Učební dokumenty: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bohdalec, v nové verzi platné od Ve školním roce se nevyučovalo ve 2. ročníku základní školy. 4

5 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy ve šk. roce Pedagogičtí zaměstnanci a základní náplň jejich práce: Ředitelka ZŠ: PaedDr. Zdeňka Kučerová Řídila vzdělávací, výchovné, personální, finanční i účetní operace v rámci činnosti celého právního subjektu, řídila projekt financovaný z ESF EU Peníze školám, zpracovávala monitorovací zprávy projektu i učební materiály. Vyučovala I. třídu (1., 3., 4. a 5. ročník), pracovala jako správce počítačové učebny, administrátor webových stránek školy, vedla kroužek: Hra na zobcovou flétnu. Učitelka ZŠ: Mgr. Lucie Jakubcová Vyučovala anglický jazyk, pracovní činnosti, tělesnou a výtvarnou výchovu a prvouku. Vedla Klub mladých čtenářů v ZŠ, kroužek: Angličtina a zapojila se do realizace projektu EU Peníze školám. Vedoucí učitelka MŠ: Bc. Jana Bělíková DiS., od 26. května 2014 Tereza Skryjová, DiS. Řídily provoz a výchovně vzdělávací aktivity mateřské školy. Učitelka MŠ: Tereza Skryjová, DiS., od 26. května 2014 Mgr. Lucie Jakubcová a Petra Skácelová. Všechny učitelky v MŠ pracovaly na neúplné úvazky. Katechetka: Mgr. Marie Staňková Vyučovala 1 hodinu náboženství týdně. Nepedagogičtí zaměstnanci: Školnice ZŠ a MŠ: Hana Krejčová Pracovala při neúplném úvazku. Vedoucí školní jídelny: Petra Skácelová Pracovala při neúplném úvazku. Kuchařka: Ludmila Sochorová Pracovala při neúplném úvazku. 3. a. Aprobovanost výuky ZŠ Celkový počet vyučovaných hodin týdně: 34 Počet hodin vyučovaných aprobovaně : 100 % 3. b. Potřeba učitelů dle aprobace Od května 2014 škola zajišťovala výuku v MŠ pomocí nekvalifikovaných učitelek, které byly zaměstnány na zkrácený úvazek. 3. c. Další vzdělávání učitelů ZŠ Učitelky se ve školním roce účastnily těchto vzdělávacích akcí: Z. Kučerová - Seminář Novely zákonů v roce 2013 a Seminář AZ kvíz, POWERPOINT - Seminář Nový občanský zákoník a jeho dopad do praxe škol - Seminář Inspekční činnost ve školách a školských zařízení L. Jakubcová - Seminář AZ kvíz, POWERPOINT Jana Bělíková - Školení vedoucích zaměstnanců v BOZP a PO 5

6 4. Žáci ZŠ Bohdalec Ve školním roce navštěvovalo školu celkem 16 žáků. V průběhu roku se stav žactva nezměnil. 4. a. Počet nově zapsaných žáků Zápisu do 1. ročníku se zúčastnilo 6 dětí, děma z nich byla odložena školní docházka. 4. b. Prospěch žáků Ročník Počet Prospělo Prospělo s Neprospělo žáků vyznamenáním 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí c. Počet žáků s druhým a třetím stupněm z chování V minulém školním roce : 0 V letošním školním roce : 0 4. d. Celkový počet pochval a trestů Pochvaly zapsané na vysvědčení: 0 Pochvaly třídního učitele: 13 Tresty : 0 4. e. Celkový průměrný počet zameškaných hodin Třída a ročník Počet zameškaných hodin Průměrný počet zameškaných hodin na jednoho žáka 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 1. roč ,40 21,60 3. roč ,00 13,33 4. roč ,75 34,75 5. roč ,75 32,75 Celkem za celou třídu ,73 25,61 6

7 4. f. Celkový počet neomluvených hodin V minulém školním roce: 0 V letošním školním roce: 0 4. g. Výsledky testování žáků 5. ročníku v testech KALIBRO Předmět 5. třída ZŠ Bohdalec Úroveň, kterou dosáhla většina škol v ČR Český jazyk 68,4 62,5 Matematika 61,5 63,5 Anglický jazyk 54,4 64,6 Absolventi ZŠ Bohdalec rok 2014: Petr Staněk, David Dostál, Jan Ondráček, Martin Kabrda 7

8 5. Inspekce prováděné ČŠI a ostatní kontroly Ve školním roce proběhly v ZŠ Bohdalec inspekce a kontroly: 1. Veřejnosprávní kontrola hospodaření Termín kontroly: Kontrolované období: účetní období k Předmět kontroly: Účtování dotací, finanční a majetkové fondy, proúčtování výsledku hospodaření 2012, kontrola účtování nákladů a výnosů., kontrola pokladních dokladů. Závěr kontroly podle protokolu Čj.: ZŠ/2013/Kontr1: Provedenou kontrolou nebyly zjištěny vážnější nedostatky, ani porušení účetních předpisů a rozpočtové kázně. 2. Kontrola placení pojistného na sociální pojištění Termín kontroly: Kontrolované období: Předmět kontroly: Doklady, splatnosti plateb. Závěr kontroly dle protokolu č. 232/14/784: a) Plnění povinností v nemocenském pojištění: Nedostatky nebyly zjištěny. b) Plnění povinností v oblasti pojistného: Nedostatky nebyly zjištěny. c) Plnění povinností v důchodovém pojištění: Nedostatky nebyly zjištěny. 3. Kontrola Krajské hygienické stanice Termín kontroly: Kontrolovaná součást: Školní stravování Závěr kontroly dleprotokolu Č.j.:KHSV/02855/2014/ZR/HDM/Pez: Uvedeného dne nebyly zjištěny nedostatky. 4. Inspekce provedená ČŠI Termín kontroly: 28., 29., a Oblast kontroly: zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, a to podle příslušných školních vzdělávacích programů, zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich souladu s právními předpisy a rámcovými vzdělávacími programy. Výsledky kontroly dle inspekční zprávy Čj. ČŠIJ-426/14-J: a) Hodnocení podmínek k realizaci vzdělávacích programů: Rezervy byly shledány v řízení mateřské školy. Další podmínky k realizaci školních vzdělávacích programů jsou na požadované úrovni. b) Hodnocení průběhu vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacím programům: Průběh vzdělávání v základní škole i mateřské škole lze hodnotit jako požadovaný stav. c)hodnocení výsledků vzdělávání ve vztahu k vzdělávacím programům: Hodnocení výsledků vzdělávání dětí je i přes nedostatky ve vedení pedagogické diagnostiky hodnoceno jako požadovaný stav. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků je hodnoceno jako požadovaný stav 8

9 6. Mimoškolní aktivity Kroužky a nepovinné předměty: Žáci měli možnost navštěvovat výuku Náboženství, kterou vedla katechetka Mgr. Marie Staňková. Náboženství navštěvovalo 12 žáků. Taneční kroužek SPV Nové Veselí pod vedením Radky Večeřové navštěvovalo 5 žákyň a jeden žák ZŠ. Kroužek Angličtina pod vedením Mgr. Lucie Jakubcové navštěvovalo 5 žáků. V červnu 2014 děvčata začala trénovat v kroužku mažoretek, který vedla petra Chrástová. Kroužek Hra na zobcovou flétnu pod vedením Zdeňky Kučerové navštěvovalo 6 žáků. Soutěže a) Soutěže celostátního rozsahu Recyklohraní: Celoroční ekologická soutěž, zaměřená na recyklaci vybitých baterií, sběr neupotřebitelných elektrických přístrojů a řadu dalších soutěží a aktivit ekologického charakteru. Škola obeslala výtvarnou soutěž Požární ochrana očima dětí. 9

10 b) Soutěže regionálního rozsahu Dne získala 3. místo v taneční soutěži ve Žďáře nad Sázavou skupina žáků z tanečního kroužku: Pavla Chrástová, Natálie Kočíková, Markéta Jelínková a Dominika Sklenářová. Spolu s prvňáčky Terezou Jelínkovou, Zdeňkem Strakou a Marií Staňkovou potom ve druhé taneční skladbě vybojovali čtvrté místo. c) Soutěže školního rozsahu: V soutěži nejen počítačových dovedností Ajtík, pořádané 1. ZŠ Nové Město na Moravě dne , obsadili naši čtvrťáci a páťáci senzační 1. místo! Čtenářská soutěž - Celoroční soutěž, ve které žáci soutěžili v počtu přečtených knih. O obsahu každé přečtené knihy napsali a přednesli referát.třemi nejúspěšnějšími čtenáři se stali: Markéta Jelínková, Dominika Sklenářová a Jan Ondráček. 10

11 Kulturní, sportovní a vzdělávací akce, projektové dny Dne čekal žáky základní školy projektový den ke Dni české státnosti. Na znalostní soutěže z různých vzdělávacích oblastí navazovala orientace v přírodě a hledání pokladu sv. Václava. Ve středu ke Dni výživy jsme uspořádali projektový den na téma Brambory. Součástí projektu byla sportovní bramboriáda, pokusy s bramborami, vaření z brambor a další bramborové soutěže. Téma brambor se objevilo i v matematice, slohu a přírodovědě. 11

12 V pátek jsme v hodině TV na kopci za školou pouštěli papírové draky na hodiny anglického jazyka a výtvarné výchovy připravila paní učitelka Jakubcová připomenutí Halloweenu - anglosaského lidového svátku, který se slaví den před naším Svátkem všech svatých a Dušičkami jsme uspořádali v MŠ i ZŠ výtvarnou dílnu s paní Matouškovou, ve které opět vznikly originální (před)vánoční dárečky se žáci ZŠ vypravili do Městského divadla ve Žďáře nad Sázavou na činoherní pohádku Myšáci jsou lišáci navštívilo MŠ i ZŠ loutkové divadlo s pohádkou O zlaté rybce. 12

13 Ve středu v 15 hodin se konala Mikulášská besídka, s velice vydařeným "čertovským" programem absolvovali žáci výchovný program prevence sociálně patologického chování. Skvělý úvod do nového roku, mnoho užitečných rad, jak mít rád své spolužáky i sám sebe. Od začal pro všechny žáky i děti MŠ Plavecký kurz, sestávající z deseti lekcí. Ve středu navštívili žáci základní školy výstavu exponátů IQ parku Liberec Hry a klamy ve Žďáře nad Sázavou. Výstava žákům přiblížila základy fyziky formou her s interaktivními exponáty, kvízy, hádankami a hlavolamy. 13

14 Tradiční dětský karneval se uskutečnil v kulturním domě v Bohdalci v neděli zhlédli žáci ZŠ tři naučné pohádky v provedení Divadla Šikulka. V pondělí proběhla exkurze k hasičskému záchrannému sboru ve Žďáře nad Sázavou absolvovali žáci 1. ročníku hodinu preventivního programu péče o chrup - Veselé zoubky. Na tuto hodinu navázal dlouhodobý program Zdravé zuby pro všechny ročníky školy. 14

15 Dne se žáci zúčastnili sběru odpadků kolem místních komunikací v rámci akce Čistá Vysočina jsme podnikli výpravu za exotickými i domácími živočichy do ZOO Jihlava. 15

16 Oslava Dne matek: odměnily děti mateřské školy své maminky kulturním vystoupením v učebně MŠ, kde vystoupili rovněž žáci flétnového kroužku ze základní školy a svoje čtenářské kvality předvedli i prvňáčci proběhla praktická výuka na dopravním hřišti ve Velkém Meziříčí strávili žáci 1. a 3. ročníku v doprovodu paní uč. náboženství M. Staňkové, stejně jako přes tisíc dalších dětí brněnské diecéze, Jeden den na Petrově připravili žáci základní školy šipkovanou s hledáním pokladu pro děti mateřské školy. Společně tak oslavili Den dětí děti i žáci MŠ a ZŠ navštívili mobilní planetárium v kulturním domě v Bohdalci. 16

17 Úterý Polodenní vlastivědná a přírodovědná vycházka do okolí Bohdalce. Čtvrtek se nesl ve znamení Projektového dne, zaměřeného na výcvik ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí. V pátek žáci po celoroční pilné práci obdrželi závěrečné školní vysvědčení. 17

18 7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Prevence sociálně patologických jevů probíhala podle Minimálního programu prevence sociálně patologických jevů, ve kterém je naše činnost rozdělena do několika okruhů: Začlenění témat do běžné výuky V 1. a 3. ročníku byl program realizován ve vyučovacích hodinách prvouky a českého jazyka (sloh, literární výchova) zařazováním témat: výchova ke zdravému životnímu stylu, využívání volného času po vyučování, základní hygienické návyky, základní pravidla při užívání léků, vitamínů (přírodních, umělých), osobní bezpečí (vztah k neznámé osobě, sám doma, sám na ulici, navazování kontaktů), přírodní látky, rostliny jejich prospěšnost a škodlivost (lesní plody, houby, léčivé rostliny) ročník Do hodin přírodovědy, vlastivědy a českého jazyka (5. ročník: krátké úvahy v pracovních sešitech ČJ) jsme průběžně zařazovali témata: výchova k zdravému životnímu stylu, rozvoj citového a právního vědomí, formování občanských postojů, všestranný rozvoj osobnosti dítěte, zvyšování sebevědomí žáků, umění sebehodnocení, výchova k umění komunikovat, vztah ke kamarádům, poučení o škodlivosti kouření, požívání alkoholu, drog, výchova k toleranci, vztahy mezi lidmi, výběr vhodné náplně volného času. Projekty Součástí školního vzdělávacího programu byly projekty, především jednodenní. Každý projekt s sebou nesl výchovné aspekty: spolupráce s mladším (starším), komunikace uvnitř pracovní skupiny, odpovědnost za společnou práci, střídání různých rolí v pracovní skupině, rozhodování, prosazování se, respektování názoru většiny, sebepoznání, sebehodnocení, přijetí výhry i prohry v soutěžních částech projektů. V oblasti zdravého životního stylu, ochrany zdraví, poskytování 1. pomoci, chování za mimořádných okolností, ochrany přírody: Den výživy Bramboriáda Projekt Zdravé zuby, Čistá Vysočina sběr odpadků, Recyklohraní - Sběr vybitých baterií s nefunkčních elektropřístrojů, Štěstí přeje připraveným naučné filmy, Dopravní výchova: Teoretická výuka na PCa pomocí multimediálního programu Dopravní výchova Praktická výuka na Dopravním hřišti ve Velkém Meziříčí. Etická výchova - Výchova multikulturní, prevence šikany, xenofobie, antisemitismu, rasismu: Den české státnosti hledání svatováclavského pokladu, Promluvy v ČJ (5. roč.). Charitativní akce: spolupráce se sdružením CKP CHRPA - Centrum přípravy koní pro hiporehabilitaci na podporu zdravotně postižených a Fondem Sidus na podporu nemocných dětí. Zapojení do sběru plastových víček na získaní vozítka pro tělesně postiženou dívku z obce Strážek. Pravidelné volnočasové aktivity Viz. 6. kapitola této výroční zprávy Další aktivity Podpora aktivit Čtenářského klubu místní knihovny propagace jejich činnosti, např. Noci s Andersenem. Výroba dárků ke Dni matek, k zápisu do 1.třídy, Vánoční besídka pro veřejnost. Sebehodnocení - evaluační tabulky do osobních portfolií. 18

19 8. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Ve školním roce se škola nezapojila do rozvojových programů. 9. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Ve školním roce se škola nezapojila do programu daného rozsahu. 10. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Ve školním roce se škola zapojila do programu EU Ovoce do škol a byl ukončen projekt spolufinancovaný z ESF - EU Peníze školám. 11. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Ve školním roce se škola nezapojila do spolupráce s odborovými organizacemi a organizacemi zaměstnavatelů. I. třída. Třídní učitelka: PaedDr. Zdeňka Kučerová a učitelka Mgr. Lucie Jakubcová Výroční zprávu za Základní školu Bohdalec zpracovala dne PaedDr. Zdeňka Kučerová 19

20 B. MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHDALEC Provoz a zápis dětí K bylo do mateřské školy zapsáno 21 dětí, provozní doba zůstala jako v předešlém roce od 7:00 hod. do 15:00 hod. Tento stav se udržel do konce školního roku 2013/2014. Třída mateřské školy byla smíšená z dětí od 2 do 6ti let, z toho 7 dětí předškolního věku. Kolektiv zahrnoval 12 dětí z Bohdalce, 3 děti z Radešína, 2 děti z Podolí, 1 dívka z Hodíškova, 1 chlapec ze Žďáru nad Sázavou, 1 děvče z Radešínské Svratky a 1 dívka z Borů. Při zápisu do základní školy pro následujícího školní rok 2014/2015 bylo přijato 5 dětí, dvěma byl schválen odklad PŠD. Vzdělávání Školní rok 2013/2014 se řídil třídním vzdělávacím plánem,,jen SI DĚTI VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ, sestaveným vedoucí učitelkou Bc. Janou Bělíkovou, DiS. Plán byl dělen do deseti hlavních témat a následně podtémat, která byla přizpůsobena ročním obdobím a zohledňovala mimořádné situace (svátky, oslavy, nabídka akcí, povětrnostní podmínky ) Závěrem tématu bylo měsíční shrnutí tématu učitelkami. Třídní vzdělávací plán byl sestaven v souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání tak, aby odpovídal individuální potřebám a možnostem dětí mateřské školy. 20

21 Děti na nabídku danou třídním vzdělávacím plánem reagovaly pozitivně s aktivním zájmem o plnění různých činností. Děti byly vedeny k samostatnosti, přátelskému chování k druhým, spolupráci s kolektivem a umění prosadit vlastní názor či nápad v kolektivu s ohledem na druhé. Vybavení Mateřská škola zakoupila rozmanité drobné hry a pomůcky podporující rozvoj dětí i výtvarné potřeby. Na hřiště mateřské školy byla pořízena nová jednomístná houpačka. Dále pak byly zakoupeny garnýže do malé herny a kabinetu mateřské školy. Během hlavních prázdnin proběhla rozsáhlá rekonstrukce umývárny a toalet. Fotografie třídy MŠ Bohdalec v roce

22 Září Říjen AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY BOHDALEC VE školním roce 2013/2014 Návštěva kina v Bystřici nad Pernštejnem (Soubor dětských seriálů) Loutkové dovadlo Výtvarná dílna p. Matouškové Slon Listopad Výtvarná dílna pro rodiče a děti - Barevný podzim Loutkové divadlo v MŠ O zlaté rybce Prosinec Mikulášské nadílka Čertovská besídka Nadílka pod vánočním stromem Leden Únor Plavecký kurz Karneval v KD Březen Divadlo Výtvarná díla Velikonoce Duben Divadlo Čistá Vysočina Den Země 22

23 Květen Besídka ke dni matek Výlet do ZOO Jihlava Dopravní hřiště Velké Meziříčí Červen Mobilní planetárium v KD Pěší výlet do obce Radešín Šipkovaná se školáky Výroční zprávu za mateřskou školu Bohdalec zpracovala dne Skryjová Tereza, DiS. 23

24 24

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, odst. 3, o základním, středním, vyšším

Více

Základní škola a Mateřská škola Krchleby. okres Kutná Hora. příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Krchleby. okres Kutná Hora. příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Krchleby okres Kutná Hora příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok - 4 a) Základní údaje o škole: Podle rozhodnutí o zařazení do sítě škol vydaného

Více

Výroční zpráva 2012/2013. Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí

Výroční zpráva 2012/2013. Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Obsah: I/ Úvod II/ Informace o ZŠ a MŠ Jehnědí III/ Personální údaje IV/ Základní škola a školní družina Jehnědí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva Výroční zpráva o činnosti Základní školy v Jeseníku nad Odrou za školní rok 2008/2009 1 z 16 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání, vzdělávací programy,

Více

školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Myslejovice, okr. Prostějov, příspěvková organizace

školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Myslejovice, okr. Prostějov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Myslejovice, okr. Prostějov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Školská rada schválila dne: Předsedkyně školské rady: Radmila Maráková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011/2012 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - a) Základní údaje a charakteristika školy b) ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Čechy pod Kosířem, příspěvková organizace, Komenského 5, Čechy pod Kosířem 798 58. Výroční zpráva.

Základní škola a Mateřská škola Čechy pod Kosířem, příspěvková organizace, Komenského 5, Čechy pod Kosířem 798 58. Výroční zpráva. % % Základní škola a Mateřská škola Čechy pod Kosířem, příspěvková organizace, Komenského 5, Čechy pod Kosířem 798 58 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok: 2013 / 2014 Zpracováno podle Zákona č.

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Mgr. et Bc. Víchová Eva ředitelka školy 1 Obsah:

Více

Výroční zpráva 2010/2011. Zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011. Zpracovala: Mgr.Jiřina Červenková

Výroční zpráva 2010/2011. Zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011. Zpracovala: Mgr.Jiřina Červenková Výroční zpráva 2010/2011 Zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Zpracovala: Mgr.Jiřina Červenková 31.8.2010. Obsah : OBSAH... 2 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOL... 4 1.1 Základní údaje... 4 1.2 Hlavní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Iveta Sixtová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

za školní rok 2010/2011

za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha východ, Školní 27, 251 66 Senohraby Tel: 323 655 337, e-mail: skola.senohraby@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2010/2011

Více

Výroční zpráva 2011 / 2012 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113

Výroční zpráva 2011 / 2012 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113 Výroční zpráva 2011 / 2012 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113 Identifikátor školy : 600 045 307 Zřizovatel : Obec Krakovany 281 27 Krakovany 15 Výroční zpráva o

Více

Základní škola České Heřmanice

Základní škola České Heřmanice Základní škola České Heřmanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 V Českých Heřmanicích dne 28. 8. 2012 Zpracovala: Mgr. Jaroslava Kafková, ředitelka školy 1 Obsah Základní údaje o škole... 3 Přehled

Více

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420. Výroční zpráva činnosti školy

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420. Výroční zpráva činnosti školy Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 O B S A H I. Základní údaje o škole.................................. 3 II. Přehled oborů vzdělání..................................

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha východ, Školní 27, 251 66 Senohraby Tel: 323 655 337, e-mail: skola.senohraby@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2012/2013 14. 10. 2013 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008 2009

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008 2009 Základní škola Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace PSČ 588 21 Velký Beranov, telefon : 567218146, IČO 75022133 e-mail adresa skola@zsvberanov.cz, www.zsvberanov.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A O L O M O U C, Ř E Z N Í Č K O V A 1 telefon: 585 312 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok 2012-2013 Zpracoval: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2013/2014 19. 9. 2014 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst. 3,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Nemile, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 2.1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY e-mail: zsjivova@iol.cz www.zsjivova.cz Základní škola Jívová, okres Olomouc příspěvková organizace - Jívová 20, 783 16 p. Dolany u Olomouce telefon: 585 038 116, 739 350 989 IČO: 70985278 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Základní škola a Mateřská škola Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště Starý Hrozenkov 233, 687 74 Čj: ZŠ a MŠ 71/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/13. Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/13. Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/13 Mgr. Simona Kovaříková, ředitelka školy 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Adresa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2011/2012 14. 10. 2012 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst.

Více

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 Obsah: a) Základní údaje o škole, jimiţ jsou název, sídlo, charakteristika

Více