Základní škola Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace, Bohdalec 80, Bobrová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace, Bohdalec 80, 592 55 Bobrová"

Transkript

1 Základní škola Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace, Bohdalec 80, Bobrová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok Bohdalec

2 Obsah výroční zprávy Část Název Strana Titulní strana fotografie žáků z vánoční besídky v kulturním domě 1 Obsah výroční zprávy 2 Rozdělovník výroční zprávy, údaje o schválení Základní škola Bohdalec 3 A 1. Základní údaje o škole: Charakteristika školy, zřizovatel, sídlo, kontakty, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě Učební plán ZŠ 4 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 5 3. a Aprobovanost učitelů ZŠ 5 3. b Potřeba učitelů podle aprobace 5 3. c Další vzdělávání učitelů ZŠ 5 4. Žáci 6 4. a Počet nově zapsaných žáků 6 4. b Prospěch žáků ZŠ 6 4. c Počet žáků s 2. a 3. stupněm z chování 6 4. d Celkový počet pochval a trestů 6 4. e Celkový průměrný počet zameškaných hodin 6 4. f Celkový počet neomluvených hodin 7 4. g Výsledky testování žáků 5. ročníku 7 5. Inspekce provedené ČŠI a ostatní kontroly 8 6. Mimoškolní aktivity, kulturní a sportovní aktivity, projektoové dny Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z 19 cizích zdrojů 11. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 19 zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Fotografie tříd 19 B Mateřská škola Bohdalec provoz, zápis dětí,vzdělávání, vybavení Akce mateřské školy, fotografie třídy MŠ C Přílohy: Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2013 Přehled čerpání prostředků z projektu EU Peníze školám Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2013 Certifikáty, Diplomy Rozdělovník výroční zprávy: 1. výtisk: Obec Bohdalec 2. výtisk: Archiv ředitelky školy Projednáno v pedagogické radě dne: Schváleno Školskou radou dne:

3 A/ ZÁKLADNÍ ŠKOLA 1. Základní údaje o škole Charakteristika školy Základní škola Bohdalec je příspěvkovou organizací, sdružující tato zařízení: Mateřskou školu Bohdalec, Základní školu Bohdalec a Školní jídelnu. Do právní subjektivity vstoupila Základní škola v letošním školním roce pracovala jako neúplná jednotřídní škola, kterou navštěvovalo 16 žáků ročníku, do jednotřídní mateřské školy docházelo 21 dětí, stravovalo se 21 dětí a 15 žáků. Základní charakteristikou školy je vzdělávání žáků v malém kolektivu s individuální péčí ve třídě se spojenými ročníky. Existence různorodosti věku a schopností je přitom vnímána jako obohacení a přínos. Přirozenou skladbou žákovského kolektivu děti získávají nezaměnitelé sociální dovednosti, učí se toleranci, vzájemné spolupráci, samostatnosti i odpovědnosti za práci vlastní i práci ostatních. Učební dokumenty Vyučovalo se podle vlastního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bohdalec. Školní budova výrazně změnila vzhled, byla během prázdnin 2013 kompletně zateplena, byla vyměněna okna v zadní části budovy, natřena střecha, nově byl postaven plot mezi dvorem, vjezdem a sousední parcelou. Světlá fasáda budovy je nyní v severozápadní části obce Bohdalec při hlavní silnici k Ostrovu nad Oslavou nepřehlédnutelná. Obklopuje ji park se starými lipami a pomníkem padlým v 1. světové válce, školní zahrada, na které je vybudováno dětské hřiště, vybavené hracími prvky a pěstěnou zelení. Ke školnímu dvoru přiléhá travnaté hřiště. Prostory pro výuku Školní budova je dvojpodlažní, vybudována byla již v roce 1914 a přestavěna byla v roce Výuka základní školy probíhala ve dvou učebnách, vybavených běžným žákovským nábytkem i didaktickou technikou. K jedné z učeben přiléhá malá počítačová učebna, ve které byla v tomto školním roce veškerá technika vyměněna za modernější. Nové počítače s příslušenstvím, spolu s novým dataprojektorem, interaktivním dataprojektorem, fotoaparátem, učitelskými notebooky, novými učebními pomůckami a novými knihami do knižního fondu byly pořízeny z programu ESF Peníze do škol. Škola pravidelně prezentuje svoji činnost na webových stránkách: K výuce pěstitelských prací jsou využívány okrasné plochy školní zahrady. K výuce tělesné výchovy slouží školní hřiště a sportovní místnost v kulturním domě. Stravování Stravování žáků základní školy zabezpečuje Školní jídelna Bohdalec, která připravuje dopolední i odpolední svačiny pro děti MŠ, obědy pro žáky MŠ, ZŠ a zaměstnance školy. Škola se zapojila do programu Ovoce do škol žáci ZŠ dostávají zeleninový nebo ovocný doplněk ke svačině a škola zajišťuje rovněž pitný režim žáků i dětí v MŠ. Zřizovatel Školu zřizuje Obec Bohdalec. Adresa zřizovatele: Bohdalec 101, Bobrová Sídlo školy Bohdalec 80, Bobrová Kontakty, adresa pro dálkový přístup Telefon: Základní škola Bohdalec , Mateřská škola Bohdalec

4 Údaje o školské radě Školská rada byla ustanovena v roce 2005 jako šestičlenná.v roce pracovala ve složení: Předsedkyně: Dana Sklenářová (Bohdalec 36), místopředsedkyně: Martina Grimmová, členové: Lucie Jakubcová, Jana Bělíková, Jana Jelínková a Marie Staňková. 2. Učební plán Základní školy Bohdalec Rozdělení do tříd: I. třída Ročníky: 1. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. Předměty Český jazyk Cizí jazyk Matematika Prvouka Přírodověda Informatika Hudební výchova Vlastivěda Výtvarná výchova Pracovní činnosti Tělesná výchova Týdenní dotace povinných předmětů Učební dokumenty: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bohdalec, v nové verzi platné od Ve školním roce se nevyučovalo ve 2. ročníku základní školy. 4

5 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy ve šk. roce Pedagogičtí zaměstnanci a základní náplň jejich práce: Ředitelka ZŠ: PaedDr. Zdeňka Kučerová Řídila vzdělávací, výchovné, personální, finanční i účetní operace v rámci činnosti celého právního subjektu, řídila projekt financovaný z ESF EU Peníze školám, zpracovávala monitorovací zprávy projektu i učební materiály. Vyučovala I. třídu (1., 3., 4. a 5. ročník), pracovala jako správce počítačové učebny, administrátor webových stránek školy, vedla kroužek: Hra na zobcovou flétnu. Učitelka ZŠ: Mgr. Lucie Jakubcová Vyučovala anglický jazyk, pracovní činnosti, tělesnou a výtvarnou výchovu a prvouku. Vedla Klub mladých čtenářů v ZŠ, kroužek: Angličtina a zapojila se do realizace projektu EU Peníze školám. Vedoucí učitelka MŠ: Bc. Jana Bělíková DiS., od 26. května 2014 Tereza Skryjová, DiS. Řídily provoz a výchovně vzdělávací aktivity mateřské školy. Učitelka MŠ: Tereza Skryjová, DiS., od 26. května 2014 Mgr. Lucie Jakubcová a Petra Skácelová. Všechny učitelky v MŠ pracovaly na neúplné úvazky. Katechetka: Mgr. Marie Staňková Vyučovala 1 hodinu náboženství týdně. Nepedagogičtí zaměstnanci: Školnice ZŠ a MŠ: Hana Krejčová Pracovala při neúplném úvazku. Vedoucí školní jídelny: Petra Skácelová Pracovala při neúplném úvazku. Kuchařka: Ludmila Sochorová Pracovala při neúplném úvazku. 3. a. Aprobovanost výuky ZŠ Celkový počet vyučovaných hodin týdně: 34 Počet hodin vyučovaných aprobovaně : 100 % 3. b. Potřeba učitelů dle aprobace Od května 2014 škola zajišťovala výuku v MŠ pomocí nekvalifikovaných učitelek, které byly zaměstnány na zkrácený úvazek. 3. c. Další vzdělávání učitelů ZŠ Učitelky se ve školním roce účastnily těchto vzdělávacích akcí: Z. Kučerová - Seminář Novely zákonů v roce 2013 a Seminář AZ kvíz, POWERPOINT - Seminář Nový občanský zákoník a jeho dopad do praxe škol - Seminář Inspekční činnost ve školách a školských zařízení L. Jakubcová - Seminář AZ kvíz, POWERPOINT Jana Bělíková - Školení vedoucích zaměstnanců v BOZP a PO 5

6 4. Žáci ZŠ Bohdalec Ve školním roce navštěvovalo školu celkem 16 žáků. V průběhu roku se stav žactva nezměnil. 4. a. Počet nově zapsaných žáků Zápisu do 1. ročníku se zúčastnilo 6 dětí, děma z nich byla odložena školní docházka. 4. b. Prospěch žáků Ročník Počet Prospělo Prospělo s Neprospělo žáků vyznamenáním 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí c. Počet žáků s druhým a třetím stupněm z chování V minulém školním roce : 0 V letošním školním roce : 0 4. d. Celkový počet pochval a trestů Pochvaly zapsané na vysvědčení: 0 Pochvaly třídního učitele: 13 Tresty : 0 4. e. Celkový průměrný počet zameškaných hodin Třída a ročník Počet zameškaných hodin Průměrný počet zameškaných hodin na jednoho žáka 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 1. roč ,40 21,60 3. roč ,00 13,33 4. roč ,75 34,75 5. roč ,75 32,75 Celkem za celou třídu ,73 25,61 6

7 4. f. Celkový počet neomluvených hodin V minulém školním roce: 0 V letošním školním roce: 0 4. g. Výsledky testování žáků 5. ročníku v testech KALIBRO Předmět 5. třída ZŠ Bohdalec Úroveň, kterou dosáhla většina škol v ČR Český jazyk 68,4 62,5 Matematika 61,5 63,5 Anglický jazyk 54,4 64,6 Absolventi ZŠ Bohdalec rok 2014: Petr Staněk, David Dostál, Jan Ondráček, Martin Kabrda 7

8 5. Inspekce prováděné ČŠI a ostatní kontroly Ve školním roce proběhly v ZŠ Bohdalec inspekce a kontroly: 1. Veřejnosprávní kontrola hospodaření Termín kontroly: Kontrolované období: účetní období k Předmět kontroly: Účtování dotací, finanční a majetkové fondy, proúčtování výsledku hospodaření 2012, kontrola účtování nákladů a výnosů., kontrola pokladních dokladů. Závěr kontroly podle protokolu Čj.: ZŠ/2013/Kontr1: Provedenou kontrolou nebyly zjištěny vážnější nedostatky, ani porušení účetních předpisů a rozpočtové kázně. 2. Kontrola placení pojistného na sociální pojištění Termín kontroly: Kontrolované období: Předmět kontroly: Doklady, splatnosti plateb. Závěr kontroly dle protokolu č. 232/14/784: a) Plnění povinností v nemocenském pojištění: Nedostatky nebyly zjištěny. b) Plnění povinností v oblasti pojistného: Nedostatky nebyly zjištěny. c) Plnění povinností v důchodovém pojištění: Nedostatky nebyly zjištěny. 3. Kontrola Krajské hygienické stanice Termín kontroly: Kontrolovaná součást: Školní stravování Závěr kontroly dleprotokolu Č.j.:KHSV/02855/2014/ZR/HDM/Pez: Uvedeného dne nebyly zjištěny nedostatky. 4. Inspekce provedená ČŠI Termín kontroly: 28., 29., a Oblast kontroly: zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, a to podle příslušných školních vzdělávacích programů, zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich souladu s právními předpisy a rámcovými vzdělávacími programy. Výsledky kontroly dle inspekční zprávy Čj. ČŠIJ-426/14-J: a) Hodnocení podmínek k realizaci vzdělávacích programů: Rezervy byly shledány v řízení mateřské školy. Další podmínky k realizaci školních vzdělávacích programů jsou na požadované úrovni. b) Hodnocení průběhu vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacím programům: Průběh vzdělávání v základní škole i mateřské škole lze hodnotit jako požadovaný stav. c)hodnocení výsledků vzdělávání ve vztahu k vzdělávacím programům: Hodnocení výsledků vzdělávání dětí je i přes nedostatky ve vedení pedagogické diagnostiky hodnoceno jako požadovaný stav. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků je hodnoceno jako požadovaný stav 8

9 6. Mimoškolní aktivity Kroužky a nepovinné předměty: Žáci měli možnost navštěvovat výuku Náboženství, kterou vedla katechetka Mgr. Marie Staňková. Náboženství navštěvovalo 12 žáků. Taneční kroužek SPV Nové Veselí pod vedením Radky Večeřové navštěvovalo 5 žákyň a jeden žák ZŠ. Kroužek Angličtina pod vedením Mgr. Lucie Jakubcové navštěvovalo 5 žáků. V červnu 2014 děvčata začala trénovat v kroužku mažoretek, který vedla petra Chrástová. Kroužek Hra na zobcovou flétnu pod vedením Zdeňky Kučerové navštěvovalo 6 žáků. Soutěže a) Soutěže celostátního rozsahu Recyklohraní: Celoroční ekologická soutěž, zaměřená na recyklaci vybitých baterií, sběr neupotřebitelných elektrických přístrojů a řadu dalších soutěží a aktivit ekologického charakteru. Škola obeslala výtvarnou soutěž Požární ochrana očima dětí. 9

10 b) Soutěže regionálního rozsahu Dne získala 3. místo v taneční soutěži ve Žďáře nad Sázavou skupina žáků z tanečního kroužku: Pavla Chrástová, Natálie Kočíková, Markéta Jelínková a Dominika Sklenářová. Spolu s prvňáčky Terezou Jelínkovou, Zdeňkem Strakou a Marií Staňkovou potom ve druhé taneční skladbě vybojovali čtvrté místo. c) Soutěže školního rozsahu: V soutěži nejen počítačových dovedností Ajtík, pořádané 1. ZŠ Nové Město na Moravě dne , obsadili naši čtvrťáci a páťáci senzační 1. místo! Čtenářská soutěž - Celoroční soutěž, ve které žáci soutěžili v počtu přečtených knih. O obsahu každé přečtené knihy napsali a přednesli referát.třemi nejúspěšnějšími čtenáři se stali: Markéta Jelínková, Dominika Sklenářová a Jan Ondráček. 10

11 Kulturní, sportovní a vzdělávací akce, projektové dny Dne čekal žáky základní školy projektový den ke Dni české státnosti. Na znalostní soutěže z různých vzdělávacích oblastí navazovala orientace v přírodě a hledání pokladu sv. Václava. Ve středu ke Dni výživy jsme uspořádali projektový den na téma Brambory. Součástí projektu byla sportovní bramboriáda, pokusy s bramborami, vaření z brambor a další bramborové soutěže. Téma brambor se objevilo i v matematice, slohu a přírodovědě. 11

12 V pátek jsme v hodině TV na kopci za školou pouštěli papírové draky na hodiny anglického jazyka a výtvarné výchovy připravila paní učitelka Jakubcová připomenutí Halloweenu - anglosaského lidového svátku, který se slaví den před naším Svátkem všech svatých a Dušičkami jsme uspořádali v MŠ i ZŠ výtvarnou dílnu s paní Matouškovou, ve které opět vznikly originální (před)vánoční dárečky se žáci ZŠ vypravili do Městského divadla ve Žďáře nad Sázavou na činoherní pohádku Myšáci jsou lišáci navštívilo MŠ i ZŠ loutkové divadlo s pohádkou O zlaté rybce. 12

13 Ve středu v 15 hodin se konala Mikulášská besídka, s velice vydařeným "čertovským" programem absolvovali žáci výchovný program prevence sociálně patologického chování. Skvělý úvod do nového roku, mnoho užitečných rad, jak mít rád své spolužáky i sám sebe. Od začal pro všechny žáky i děti MŠ Plavecký kurz, sestávající z deseti lekcí. Ve středu navštívili žáci základní školy výstavu exponátů IQ parku Liberec Hry a klamy ve Žďáře nad Sázavou. Výstava žákům přiblížila základy fyziky formou her s interaktivními exponáty, kvízy, hádankami a hlavolamy. 13

14 Tradiční dětský karneval se uskutečnil v kulturním domě v Bohdalci v neděli zhlédli žáci ZŠ tři naučné pohádky v provedení Divadla Šikulka. V pondělí proběhla exkurze k hasičskému záchrannému sboru ve Žďáře nad Sázavou absolvovali žáci 1. ročníku hodinu preventivního programu péče o chrup - Veselé zoubky. Na tuto hodinu navázal dlouhodobý program Zdravé zuby pro všechny ročníky školy. 14

15 Dne se žáci zúčastnili sběru odpadků kolem místních komunikací v rámci akce Čistá Vysočina jsme podnikli výpravu za exotickými i domácími živočichy do ZOO Jihlava. 15

16 Oslava Dne matek: odměnily děti mateřské školy své maminky kulturním vystoupením v učebně MŠ, kde vystoupili rovněž žáci flétnového kroužku ze základní školy a svoje čtenářské kvality předvedli i prvňáčci proběhla praktická výuka na dopravním hřišti ve Velkém Meziříčí strávili žáci 1. a 3. ročníku v doprovodu paní uč. náboženství M. Staňkové, stejně jako přes tisíc dalších dětí brněnské diecéze, Jeden den na Petrově připravili žáci základní školy šipkovanou s hledáním pokladu pro děti mateřské školy. Společně tak oslavili Den dětí děti i žáci MŠ a ZŠ navštívili mobilní planetárium v kulturním domě v Bohdalci. 16

17 Úterý Polodenní vlastivědná a přírodovědná vycházka do okolí Bohdalce. Čtvrtek se nesl ve znamení Projektového dne, zaměřeného na výcvik ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí. V pátek žáci po celoroční pilné práci obdrželi závěrečné školní vysvědčení. 17

18 7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Prevence sociálně patologických jevů probíhala podle Minimálního programu prevence sociálně patologických jevů, ve kterém je naše činnost rozdělena do několika okruhů: Začlenění témat do běžné výuky V 1. a 3. ročníku byl program realizován ve vyučovacích hodinách prvouky a českého jazyka (sloh, literární výchova) zařazováním témat: výchova ke zdravému životnímu stylu, využívání volného času po vyučování, základní hygienické návyky, základní pravidla při užívání léků, vitamínů (přírodních, umělých), osobní bezpečí (vztah k neznámé osobě, sám doma, sám na ulici, navazování kontaktů), přírodní látky, rostliny jejich prospěšnost a škodlivost (lesní plody, houby, léčivé rostliny) ročník Do hodin přírodovědy, vlastivědy a českého jazyka (5. ročník: krátké úvahy v pracovních sešitech ČJ) jsme průběžně zařazovali témata: výchova k zdravému životnímu stylu, rozvoj citového a právního vědomí, formování občanských postojů, všestranný rozvoj osobnosti dítěte, zvyšování sebevědomí žáků, umění sebehodnocení, výchova k umění komunikovat, vztah ke kamarádům, poučení o škodlivosti kouření, požívání alkoholu, drog, výchova k toleranci, vztahy mezi lidmi, výběr vhodné náplně volného času. Projekty Součástí školního vzdělávacího programu byly projekty, především jednodenní. Každý projekt s sebou nesl výchovné aspekty: spolupráce s mladším (starším), komunikace uvnitř pracovní skupiny, odpovědnost za společnou práci, střídání různých rolí v pracovní skupině, rozhodování, prosazování se, respektování názoru většiny, sebepoznání, sebehodnocení, přijetí výhry i prohry v soutěžních částech projektů. V oblasti zdravého životního stylu, ochrany zdraví, poskytování 1. pomoci, chování za mimořádných okolností, ochrany přírody: Den výživy Bramboriáda Projekt Zdravé zuby, Čistá Vysočina sběr odpadků, Recyklohraní - Sběr vybitých baterií s nefunkčních elektropřístrojů, Štěstí přeje připraveným naučné filmy, Dopravní výchova: Teoretická výuka na PCa pomocí multimediálního programu Dopravní výchova Praktická výuka na Dopravním hřišti ve Velkém Meziříčí. Etická výchova - Výchova multikulturní, prevence šikany, xenofobie, antisemitismu, rasismu: Den české státnosti hledání svatováclavského pokladu, Promluvy v ČJ (5. roč.). Charitativní akce: spolupráce se sdružením CKP CHRPA - Centrum přípravy koní pro hiporehabilitaci na podporu zdravotně postižených a Fondem Sidus na podporu nemocných dětí. Zapojení do sběru plastových víček na získaní vozítka pro tělesně postiženou dívku z obce Strážek. Pravidelné volnočasové aktivity Viz. 6. kapitola této výroční zprávy Další aktivity Podpora aktivit Čtenářského klubu místní knihovny propagace jejich činnosti, např. Noci s Andersenem. Výroba dárků ke Dni matek, k zápisu do 1.třídy, Vánoční besídka pro veřejnost. Sebehodnocení - evaluační tabulky do osobních portfolií. 18

19 8. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Ve školním roce se škola nezapojila do rozvojových programů. 9. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Ve školním roce se škola nezapojila do programu daného rozsahu. 10. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Ve školním roce se škola zapojila do programu EU Ovoce do škol a byl ukončen projekt spolufinancovaný z ESF - EU Peníze školám. 11. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Ve školním roce se škola nezapojila do spolupráce s odborovými organizacemi a organizacemi zaměstnavatelů. I. třída. Třídní učitelka: PaedDr. Zdeňka Kučerová a učitelka Mgr. Lucie Jakubcová Výroční zprávu za Základní školu Bohdalec zpracovala dne PaedDr. Zdeňka Kučerová 19

20 B. MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHDALEC Provoz a zápis dětí K bylo do mateřské školy zapsáno 21 dětí, provozní doba zůstala jako v předešlém roce od 7:00 hod. do 15:00 hod. Tento stav se udržel do konce školního roku 2013/2014. Třída mateřské školy byla smíšená z dětí od 2 do 6ti let, z toho 7 dětí předškolního věku. Kolektiv zahrnoval 12 dětí z Bohdalce, 3 děti z Radešína, 2 děti z Podolí, 1 dívka z Hodíškova, 1 chlapec ze Žďáru nad Sázavou, 1 děvče z Radešínské Svratky a 1 dívka z Borů. Při zápisu do základní školy pro následujícího školní rok 2014/2015 bylo přijato 5 dětí, dvěma byl schválen odklad PŠD. Vzdělávání Školní rok 2013/2014 se řídil třídním vzdělávacím plánem,,jen SI DĚTI VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ, sestaveným vedoucí učitelkou Bc. Janou Bělíkovou, DiS. Plán byl dělen do deseti hlavních témat a následně podtémat, která byla přizpůsobena ročním obdobím a zohledňovala mimořádné situace (svátky, oslavy, nabídka akcí, povětrnostní podmínky ) Závěrem tématu bylo měsíční shrnutí tématu učitelkami. Třídní vzdělávací plán byl sestaven v souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání tak, aby odpovídal individuální potřebám a možnostem dětí mateřské školy. 20

21 Děti na nabídku danou třídním vzdělávacím plánem reagovaly pozitivně s aktivním zájmem o plnění různých činností. Děti byly vedeny k samostatnosti, přátelskému chování k druhým, spolupráci s kolektivem a umění prosadit vlastní názor či nápad v kolektivu s ohledem na druhé. Vybavení Mateřská škola zakoupila rozmanité drobné hry a pomůcky podporující rozvoj dětí i výtvarné potřeby. Na hřiště mateřské školy byla pořízena nová jednomístná houpačka. Dále pak byly zakoupeny garnýže do malé herny a kabinetu mateřské školy. Během hlavních prázdnin proběhla rozsáhlá rekonstrukce umývárny a toalet. Fotografie třídy MŠ Bohdalec v roce

22 Září Říjen AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY BOHDALEC VE školním roce 2013/2014 Návštěva kina v Bystřici nad Pernštejnem (Soubor dětských seriálů) Loutkové dovadlo Výtvarná dílna p. Matouškové Slon Listopad Výtvarná dílna pro rodiče a děti - Barevný podzim Loutkové divadlo v MŠ O zlaté rybce Prosinec Mikulášské nadílka Čertovská besídka Nadílka pod vánočním stromem Leden Únor Plavecký kurz Karneval v KD Březen Divadlo Výtvarná díla Velikonoce Duben Divadlo Čistá Vysočina Den Země 22

23 Květen Besídka ke dni matek Výlet do ZOO Jihlava Dopravní hřiště Velké Meziříčí Červen Mobilní planetárium v KD Pěší výlet do obce Radešín Šipkovaná se školáky Výroční zprávu za mateřskou školu Bohdalec zpracovala dne Skryjová Tereza, DiS. 23

24 24

Základní škola Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace, Bohdalec 80, 592 55 Bobrová

Základní škola Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace, Bohdalec 80, 592 55 Bobrová Základní škola Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace, Bohdalec 80, 592 55 Bobrová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012-2013 Bohdalec 10. 7. 2013. 1 Obsah výroční zprávy

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, 580 01 Havlíčkův Brod odloučené pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012 2013 V Havlíčkově

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany.

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany. Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 75023482, tel. 544 229 533 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 a) Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

a) základní údaje o škole

a) základní údaje o škole VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 a) základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice 46, 533 64 Lipoltice Adresa pro dálkový

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2012/2013 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 I. Základní údaje o škole a/ Název školy: Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva 2011 / 2012 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113

Výroční zpráva 2011 / 2012 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113 Výroční zpráva 2011 / 2012 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113 Identifikátor školy : 600 045 307 Zřizovatel : Obec Krakovany 281 27 Krakovany 15 Výroční zpráva o

Více

Základní škola Sušice, Komenského 59

Základní škola Sušice, Komenského 59 Základní škola Sušice, Komenského 59 Komenského 59, 342 13, tel.: 376 523 339, www.komenskeho.cz, e-mail: zs.susice.59@tiscali.cz č.j.: 208/05 Výroční zpráva 2004-2005 Základní údaje o škole název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Zpracovala: Mgr. Pavlína Héniková, ředitelka školy. Podpis V Laškově 3.7.2003-1

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace. O činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace. O činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace O činnosti školy za školní rok 2012/2013 Charakteristika školy Základní škola v Kojeticích sídlí v přízemní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14 Základní škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace, Vilémov 41 783 22 Cholina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Mgr. Dagmar Zapletalová ředitelka Č. j. 63/2014 Obsah: 1.

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice, IČ: 75000849 Čj. ZS-109/2010-Koc Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 Adresa: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 1) Základní údaje o organizaci: Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace.

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice Základní údaje o škole: jednatel: manažer školy: ředitel školy: školská

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Nová Ves

Výroční zpráva. Mateřská škola Nová Ves Výroční zpráva Mateřská škola Nová Ves 204-205 Mateřská škola Nová Ves Údaje o mateřské škole za školní rok 204/205 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Základní škola a Mateřská škola Nová

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2010/2011 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Lhotky 42, příspěvková organizace Lhotky 42, 594 01 Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Hlavním úkolem školy

Více

Základní škola a mateřská škola Horní Třešňovec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Horní Třešňovec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Horní Třešňovec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní informace o škole 1.2 Vzdělávací programy 1.3 Rozdělení

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Bukovany Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název: Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín, příspěvková organizace Adresa školy: 696 31 Bukovany 132 IČO 70984042 Vedení

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková - 1 - Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-103/09-11 Základní škola a Mateřská škola Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Adresa: Bohdalec

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů školní rok 2015-2016 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Zpracovatel: Ivana

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 1.1 Učební plán 1.stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět min.čas. 1. 2. 3. 4. 5. dotace z toho DČD Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 7+2 9+1 7+2 6+1 6+1 35 +7 Anglický jazyk - -

Více

Výroční zpráva 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113

Výroční zpráva 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113 Výroční zpráva / 2014 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113 Identifikátor školy : 600 045 307 Zřizovatel : Obec Krakovany 281 27 Krakovany 15 Výroční zpráva o činnosti

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Panenské Břežany za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Panenské Břežany za školní rok 2006/2007 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Panenské Břežany za školní rok 2006/2007 Zpracovala: Jana Zábojniková Projednala: Pedagogická rada školy Základní údaje: Adresa, telefon e-mail: Základní škola a Mateřská škola Panenské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice, IČ: 75000849 Čj. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012 Adresa: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOUDLEBY Doudleby

Více

Výroční zpráva o činnosti školy / šk.rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy / šk.rok 2013-2014 razítko školy Výroční zpráva o činnosti školy / šk.rok 2013-2014 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy : Základní škola a Mateřská škola Dražice, okres Tábor Sídlo : 391 31 Dražice 57 Právní

Více