Základní škola Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace, Bohdalec 80, Bobrová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace, Bohdalec 80, 592 55 Bobrová"

Transkript

1 Základní škola Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace, Bohdalec 80, Bobrová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok Bohdalec

2 Obsah výroční zprávy Část Název Strana Titulní strana fotografie žáků z vánoční besídky v kulturním domě 1 Obsah výroční zprávy 2 Rozdělovník výroční zprávy, údaje o schválení Základní škola Bohdalec 3 A 1. Základní údaje o škole: Charakteristika školy, zřizovatel, sídlo, kontakty, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě Učební plán ZŠ 4 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 5 3. a Aprobovanost učitelů ZŠ 5 3. b Potřeba učitelů podle aprobace 5 3. c Další vzdělávání učitelů ZŠ 5 4. Žáci 6 4. a Počet nově zapsaných žáků 6 4. b Prospěch žáků ZŠ 6 4. c Počet žáků s 2. a 3. stupněm z chování 6 4. d Celkový počet pochval a trestů 6 4. e Celkový průměrný počet zameškaných hodin 6 4. f Celkový počet neomluvených hodin 7 4. g Výsledky testování žáků 5. ročníku 7 5. Inspekce provedené ČŠI a ostatní kontroly 8 6. Mimoškolní aktivity, kulturní a sportovní aktivity, projektoové dny Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z 19 cizích zdrojů 11. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 19 zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Fotografie tříd 19 B Mateřská škola Bohdalec provoz, zápis dětí,vzdělávání, vybavení Akce mateřské školy, fotografie třídy MŠ C Přílohy: Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2013 Přehled čerpání prostředků z projektu EU Peníze školám Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2013 Certifikáty, Diplomy Rozdělovník výroční zprávy: 1. výtisk: Obec Bohdalec 2. výtisk: Archiv ředitelky školy Projednáno v pedagogické radě dne: Schváleno Školskou radou dne:

3 A/ ZÁKLADNÍ ŠKOLA 1. Základní údaje o škole Charakteristika školy Základní škola Bohdalec je příspěvkovou organizací, sdružující tato zařízení: Mateřskou školu Bohdalec, Základní školu Bohdalec a Školní jídelnu. Do právní subjektivity vstoupila Základní škola v letošním školním roce pracovala jako neúplná jednotřídní škola, kterou navštěvovalo 16 žáků ročníku, do jednotřídní mateřské školy docházelo 21 dětí, stravovalo se 21 dětí a 15 žáků. Základní charakteristikou školy je vzdělávání žáků v malém kolektivu s individuální péčí ve třídě se spojenými ročníky. Existence různorodosti věku a schopností je přitom vnímána jako obohacení a přínos. Přirozenou skladbou žákovského kolektivu děti získávají nezaměnitelé sociální dovednosti, učí se toleranci, vzájemné spolupráci, samostatnosti i odpovědnosti za práci vlastní i práci ostatních. Učební dokumenty Vyučovalo se podle vlastního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bohdalec. Školní budova výrazně změnila vzhled, byla během prázdnin 2013 kompletně zateplena, byla vyměněna okna v zadní části budovy, natřena střecha, nově byl postaven plot mezi dvorem, vjezdem a sousední parcelou. Světlá fasáda budovy je nyní v severozápadní části obce Bohdalec při hlavní silnici k Ostrovu nad Oslavou nepřehlédnutelná. Obklopuje ji park se starými lipami a pomníkem padlým v 1. světové válce, školní zahrada, na které je vybudováno dětské hřiště, vybavené hracími prvky a pěstěnou zelení. Ke školnímu dvoru přiléhá travnaté hřiště. Prostory pro výuku Školní budova je dvojpodlažní, vybudována byla již v roce 1914 a přestavěna byla v roce Výuka základní školy probíhala ve dvou učebnách, vybavených běžným žákovským nábytkem i didaktickou technikou. K jedné z učeben přiléhá malá počítačová učebna, ve které byla v tomto školním roce veškerá technika vyměněna za modernější. Nové počítače s příslušenstvím, spolu s novým dataprojektorem, interaktivním dataprojektorem, fotoaparátem, učitelskými notebooky, novými učebními pomůckami a novými knihami do knižního fondu byly pořízeny z programu ESF Peníze do škol. Škola pravidelně prezentuje svoji činnost na webových stránkách: K výuce pěstitelských prací jsou využívány okrasné plochy školní zahrady. K výuce tělesné výchovy slouží školní hřiště a sportovní místnost v kulturním domě. Stravování Stravování žáků základní školy zabezpečuje Školní jídelna Bohdalec, která připravuje dopolední i odpolední svačiny pro děti MŠ, obědy pro žáky MŠ, ZŠ a zaměstnance školy. Škola se zapojila do programu Ovoce do škol žáci ZŠ dostávají zeleninový nebo ovocný doplněk ke svačině a škola zajišťuje rovněž pitný režim žáků i dětí v MŠ. Zřizovatel Školu zřizuje Obec Bohdalec. Adresa zřizovatele: Bohdalec 101, Bobrová Sídlo školy Bohdalec 80, Bobrová Kontakty, adresa pro dálkový přístup Telefon: Základní škola Bohdalec , Mateřská škola Bohdalec

4 Údaje o školské radě Školská rada byla ustanovena v roce 2005 jako šestičlenná.v roce pracovala ve složení: Předsedkyně: Dana Sklenářová (Bohdalec 36), místopředsedkyně: Martina Grimmová, členové: Lucie Jakubcová, Jana Bělíková, Jana Jelínková a Marie Staňková. 2. Učební plán Základní školy Bohdalec Rozdělení do tříd: I. třída Ročníky: 1. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. Předměty Český jazyk Cizí jazyk Matematika Prvouka Přírodověda Informatika Hudební výchova Vlastivěda Výtvarná výchova Pracovní činnosti Tělesná výchova Týdenní dotace povinných předmětů Učební dokumenty: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bohdalec, v nové verzi platné od Ve školním roce se nevyučovalo ve 2. ročníku základní školy. 4

5 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy ve šk. roce Pedagogičtí zaměstnanci a základní náplň jejich práce: Ředitelka ZŠ: PaedDr. Zdeňka Kučerová Řídila vzdělávací, výchovné, personální, finanční i účetní operace v rámci činnosti celého právního subjektu, řídila projekt financovaný z ESF EU Peníze školám, zpracovávala monitorovací zprávy projektu i učební materiály. Vyučovala I. třídu (1., 3., 4. a 5. ročník), pracovala jako správce počítačové učebny, administrátor webových stránek školy, vedla kroužek: Hra na zobcovou flétnu. Učitelka ZŠ: Mgr. Lucie Jakubcová Vyučovala anglický jazyk, pracovní činnosti, tělesnou a výtvarnou výchovu a prvouku. Vedla Klub mladých čtenářů v ZŠ, kroužek: Angličtina a zapojila se do realizace projektu EU Peníze školám. Vedoucí učitelka MŠ: Bc. Jana Bělíková DiS., od 26. května 2014 Tereza Skryjová, DiS. Řídily provoz a výchovně vzdělávací aktivity mateřské školy. Učitelka MŠ: Tereza Skryjová, DiS., od 26. května 2014 Mgr. Lucie Jakubcová a Petra Skácelová. Všechny učitelky v MŠ pracovaly na neúplné úvazky. Katechetka: Mgr. Marie Staňková Vyučovala 1 hodinu náboženství týdně. Nepedagogičtí zaměstnanci: Školnice ZŠ a MŠ: Hana Krejčová Pracovala při neúplném úvazku. Vedoucí školní jídelny: Petra Skácelová Pracovala při neúplném úvazku. Kuchařka: Ludmila Sochorová Pracovala při neúplném úvazku. 3. a. Aprobovanost výuky ZŠ Celkový počet vyučovaných hodin týdně: 34 Počet hodin vyučovaných aprobovaně : 100 % 3. b. Potřeba učitelů dle aprobace Od května 2014 škola zajišťovala výuku v MŠ pomocí nekvalifikovaných učitelek, které byly zaměstnány na zkrácený úvazek. 3. c. Další vzdělávání učitelů ZŠ Učitelky se ve školním roce účastnily těchto vzdělávacích akcí: Z. Kučerová - Seminář Novely zákonů v roce 2013 a Seminář AZ kvíz, POWERPOINT - Seminář Nový občanský zákoník a jeho dopad do praxe škol - Seminář Inspekční činnost ve školách a školských zařízení L. Jakubcová - Seminář AZ kvíz, POWERPOINT Jana Bělíková - Školení vedoucích zaměstnanců v BOZP a PO 5

6 4. Žáci ZŠ Bohdalec Ve školním roce navštěvovalo školu celkem 16 žáků. V průběhu roku se stav žactva nezměnil. 4. a. Počet nově zapsaných žáků Zápisu do 1. ročníku se zúčastnilo 6 dětí, děma z nich byla odložena školní docházka. 4. b. Prospěch žáků Ročník Počet Prospělo Prospělo s Neprospělo žáků vyznamenáním 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí c. Počet žáků s druhým a třetím stupněm z chování V minulém školním roce : 0 V letošním školním roce : 0 4. d. Celkový počet pochval a trestů Pochvaly zapsané na vysvědčení: 0 Pochvaly třídního učitele: 13 Tresty : 0 4. e. Celkový průměrný počet zameškaných hodin Třída a ročník Počet zameškaných hodin Průměrný počet zameškaných hodin na jednoho žáka 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 1. roč ,40 21,60 3. roč ,00 13,33 4. roč ,75 34,75 5. roč ,75 32,75 Celkem za celou třídu ,73 25,61 6

7 4. f. Celkový počet neomluvených hodin V minulém školním roce: 0 V letošním školním roce: 0 4. g. Výsledky testování žáků 5. ročníku v testech KALIBRO Předmět 5. třída ZŠ Bohdalec Úroveň, kterou dosáhla většina škol v ČR Český jazyk 68,4 62,5 Matematika 61,5 63,5 Anglický jazyk 54,4 64,6 Absolventi ZŠ Bohdalec rok 2014: Petr Staněk, David Dostál, Jan Ondráček, Martin Kabrda 7

8 5. Inspekce prováděné ČŠI a ostatní kontroly Ve školním roce proběhly v ZŠ Bohdalec inspekce a kontroly: 1. Veřejnosprávní kontrola hospodaření Termín kontroly: Kontrolované období: účetní období k Předmět kontroly: Účtování dotací, finanční a majetkové fondy, proúčtování výsledku hospodaření 2012, kontrola účtování nákladů a výnosů., kontrola pokladních dokladů. Závěr kontroly podle protokolu Čj.: ZŠ/2013/Kontr1: Provedenou kontrolou nebyly zjištěny vážnější nedostatky, ani porušení účetních předpisů a rozpočtové kázně. 2. Kontrola placení pojistného na sociální pojištění Termín kontroly: Kontrolované období: Předmět kontroly: Doklady, splatnosti plateb. Závěr kontroly dle protokolu č. 232/14/784: a) Plnění povinností v nemocenském pojištění: Nedostatky nebyly zjištěny. b) Plnění povinností v oblasti pojistného: Nedostatky nebyly zjištěny. c) Plnění povinností v důchodovém pojištění: Nedostatky nebyly zjištěny. 3. Kontrola Krajské hygienické stanice Termín kontroly: Kontrolovaná součást: Školní stravování Závěr kontroly dleprotokolu Č.j.:KHSV/02855/2014/ZR/HDM/Pez: Uvedeného dne nebyly zjištěny nedostatky. 4. Inspekce provedená ČŠI Termín kontroly: 28., 29., a Oblast kontroly: zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, a to podle příslušných školních vzdělávacích programů, zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich souladu s právními předpisy a rámcovými vzdělávacími programy. Výsledky kontroly dle inspekční zprávy Čj. ČŠIJ-426/14-J: a) Hodnocení podmínek k realizaci vzdělávacích programů: Rezervy byly shledány v řízení mateřské školy. Další podmínky k realizaci školních vzdělávacích programů jsou na požadované úrovni. b) Hodnocení průběhu vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacím programům: Průběh vzdělávání v základní škole i mateřské škole lze hodnotit jako požadovaný stav. c)hodnocení výsledků vzdělávání ve vztahu k vzdělávacím programům: Hodnocení výsledků vzdělávání dětí je i přes nedostatky ve vedení pedagogické diagnostiky hodnoceno jako požadovaný stav. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků je hodnoceno jako požadovaný stav 8

9 6. Mimoškolní aktivity Kroužky a nepovinné předměty: Žáci měli možnost navštěvovat výuku Náboženství, kterou vedla katechetka Mgr. Marie Staňková. Náboženství navštěvovalo 12 žáků. Taneční kroužek SPV Nové Veselí pod vedením Radky Večeřové navštěvovalo 5 žákyň a jeden žák ZŠ. Kroužek Angličtina pod vedením Mgr. Lucie Jakubcové navštěvovalo 5 žáků. V červnu 2014 děvčata začala trénovat v kroužku mažoretek, který vedla petra Chrástová. Kroužek Hra na zobcovou flétnu pod vedením Zdeňky Kučerové navštěvovalo 6 žáků. Soutěže a) Soutěže celostátního rozsahu Recyklohraní: Celoroční ekologická soutěž, zaměřená na recyklaci vybitých baterií, sběr neupotřebitelných elektrických přístrojů a řadu dalších soutěží a aktivit ekologického charakteru. Škola obeslala výtvarnou soutěž Požární ochrana očima dětí. 9

10 b) Soutěže regionálního rozsahu Dne získala 3. místo v taneční soutěži ve Žďáře nad Sázavou skupina žáků z tanečního kroužku: Pavla Chrástová, Natálie Kočíková, Markéta Jelínková a Dominika Sklenářová. Spolu s prvňáčky Terezou Jelínkovou, Zdeňkem Strakou a Marií Staňkovou potom ve druhé taneční skladbě vybojovali čtvrté místo. c) Soutěže školního rozsahu: V soutěži nejen počítačových dovedností Ajtík, pořádané 1. ZŠ Nové Město na Moravě dne , obsadili naši čtvrťáci a páťáci senzační 1. místo! Čtenářská soutěž - Celoroční soutěž, ve které žáci soutěžili v počtu přečtených knih. O obsahu každé přečtené knihy napsali a přednesli referát.třemi nejúspěšnějšími čtenáři se stali: Markéta Jelínková, Dominika Sklenářová a Jan Ondráček. 10

11 Kulturní, sportovní a vzdělávací akce, projektové dny Dne čekal žáky základní školy projektový den ke Dni české státnosti. Na znalostní soutěže z různých vzdělávacích oblastí navazovala orientace v přírodě a hledání pokladu sv. Václava. Ve středu ke Dni výživy jsme uspořádali projektový den na téma Brambory. Součástí projektu byla sportovní bramboriáda, pokusy s bramborami, vaření z brambor a další bramborové soutěže. Téma brambor se objevilo i v matematice, slohu a přírodovědě. 11

12 V pátek jsme v hodině TV na kopci za školou pouštěli papírové draky na hodiny anglického jazyka a výtvarné výchovy připravila paní učitelka Jakubcová připomenutí Halloweenu - anglosaského lidového svátku, který se slaví den před naším Svátkem všech svatých a Dušičkami jsme uspořádali v MŠ i ZŠ výtvarnou dílnu s paní Matouškovou, ve které opět vznikly originální (před)vánoční dárečky se žáci ZŠ vypravili do Městského divadla ve Žďáře nad Sázavou na činoherní pohádku Myšáci jsou lišáci navštívilo MŠ i ZŠ loutkové divadlo s pohádkou O zlaté rybce. 12

13 Ve středu v 15 hodin se konala Mikulášská besídka, s velice vydařeným "čertovským" programem absolvovali žáci výchovný program prevence sociálně patologického chování. Skvělý úvod do nového roku, mnoho užitečných rad, jak mít rád své spolužáky i sám sebe. Od začal pro všechny žáky i děti MŠ Plavecký kurz, sestávající z deseti lekcí. Ve středu navštívili žáci základní školy výstavu exponátů IQ parku Liberec Hry a klamy ve Žďáře nad Sázavou. Výstava žákům přiblížila základy fyziky formou her s interaktivními exponáty, kvízy, hádankami a hlavolamy. 13

14 Tradiční dětský karneval se uskutečnil v kulturním domě v Bohdalci v neděli zhlédli žáci ZŠ tři naučné pohádky v provedení Divadla Šikulka. V pondělí proběhla exkurze k hasičskému záchrannému sboru ve Žďáře nad Sázavou absolvovali žáci 1. ročníku hodinu preventivního programu péče o chrup - Veselé zoubky. Na tuto hodinu navázal dlouhodobý program Zdravé zuby pro všechny ročníky školy. 14

15 Dne se žáci zúčastnili sběru odpadků kolem místních komunikací v rámci akce Čistá Vysočina jsme podnikli výpravu za exotickými i domácími živočichy do ZOO Jihlava. 15

16 Oslava Dne matek: odměnily děti mateřské školy své maminky kulturním vystoupením v učebně MŠ, kde vystoupili rovněž žáci flétnového kroužku ze základní školy a svoje čtenářské kvality předvedli i prvňáčci proběhla praktická výuka na dopravním hřišti ve Velkém Meziříčí strávili žáci 1. a 3. ročníku v doprovodu paní uč. náboženství M. Staňkové, stejně jako přes tisíc dalších dětí brněnské diecéze, Jeden den na Petrově připravili žáci základní školy šipkovanou s hledáním pokladu pro děti mateřské školy. Společně tak oslavili Den dětí děti i žáci MŠ a ZŠ navštívili mobilní planetárium v kulturním domě v Bohdalci. 16

17 Úterý Polodenní vlastivědná a přírodovědná vycházka do okolí Bohdalce. Čtvrtek se nesl ve znamení Projektového dne, zaměřeného na výcvik ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí. V pátek žáci po celoroční pilné práci obdrželi závěrečné školní vysvědčení. 17

18 7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Prevence sociálně patologických jevů probíhala podle Minimálního programu prevence sociálně patologických jevů, ve kterém je naše činnost rozdělena do několika okruhů: Začlenění témat do běžné výuky V 1. a 3. ročníku byl program realizován ve vyučovacích hodinách prvouky a českého jazyka (sloh, literární výchova) zařazováním témat: výchova ke zdravému životnímu stylu, využívání volného času po vyučování, základní hygienické návyky, základní pravidla při užívání léků, vitamínů (přírodních, umělých), osobní bezpečí (vztah k neznámé osobě, sám doma, sám na ulici, navazování kontaktů), přírodní látky, rostliny jejich prospěšnost a škodlivost (lesní plody, houby, léčivé rostliny) ročník Do hodin přírodovědy, vlastivědy a českého jazyka (5. ročník: krátké úvahy v pracovních sešitech ČJ) jsme průběžně zařazovali témata: výchova k zdravému životnímu stylu, rozvoj citového a právního vědomí, formování občanských postojů, všestranný rozvoj osobnosti dítěte, zvyšování sebevědomí žáků, umění sebehodnocení, výchova k umění komunikovat, vztah ke kamarádům, poučení o škodlivosti kouření, požívání alkoholu, drog, výchova k toleranci, vztahy mezi lidmi, výběr vhodné náplně volného času. Projekty Součástí školního vzdělávacího programu byly projekty, především jednodenní. Každý projekt s sebou nesl výchovné aspekty: spolupráce s mladším (starším), komunikace uvnitř pracovní skupiny, odpovědnost za společnou práci, střídání různých rolí v pracovní skupině, rozhodování, prosazování se, respektování názoru většiny, sebepoznání, sebehodnocení, přijetí výhry i prohry v soutěžních částech projektů. V oblasti zdravého životního stylu, ochrany zdraví, poskytování 1. pomoci, chování za mimořádných okolností, ochrany přírody: Den výživy Bramboriáda Projekt Zdravé zuby, Čistá Vysočina sběr odpadků, Recyklohraní - Sběr vybitých baterií s nefunkčních elektropřístrojů, Štěstí přeje připraveným naučné filmy, Dopravní výchova: Teoretická výuka na PCa pomocí multimediálního programu Dopravní výchova Praktická výuka na Dopravním hřišti ve Velkém Meziříčí. Etická výchova - Výchova multikulturní, prevence šikany, xenofobie, antisemitismu, rasismu: Den české státnosti hledání svatováclavského pokladu, Promluvy v ČJ (5. roč.). Charitativní akce: spolupráce se sdružením CKP CHRPA - Centrum přípravy koní pro hiporehabilitaci na podporu zdravotně postižených a Fondem Sidus na podporu nemocných dětí. Zapojení do sběru plastových víček na získaní vozítka pro tělesně postiženou dívku z obce Strážek. Pravidelné volnočasové aktivity Viz. 6. kapitola této výroční zprávy Další aktivity Podpora aktivit Čtenářského klubu místní knihovny propagace jejich činnosti, např. Noci s Andersenem. Výroba dárků ke Dni matek, k zápisu do 1.třídy, Vánoční besídka pro veřejnost. Sebehodnocení - evaluační tabulky do osobních portfolií. 18

19 8. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Ve školním roce se škola nezapojila do rozvojových programů. 9. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Ve školním roce se škola nezapojila do programu daného rozsahu. 10. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Ve školním roce se škola zapojila do programu EU Ovoce do škol a byl ukončen projekt spolufinancovaný z ESF - EU Peníze školám. 11. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Ve školním roce se škola nezapojila do spolupráce s odborovými organizacemi a organizacemi zaměstnavatelů. I. třída. Třídní učitelka: PaedDr. Zdeňka Kučerová a učitelka Mgr. Lucie Jakubcová Výroční zprávu za Základní školu Bohdalec zpracovala dne PaedDr. Zdeňka Kučerová 19

20 B. MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHDALEC Provoz a zápis dětí K bylo do mateřské školy zapsáno 21 dětí, provozní doba zůstala jako v předešlém roce od 7:00 hod. do 15:00 hod. Tento stav se udržel do konce školního roku 2013/2014. Třída mateřské školy byla smíšená z dětí od 2 do 6ti let, z toho 7 dětí předškolního věku. Kolektiv zahrnoval 12 dětí z Bohdalce, 3 děti z Radešína, 2 děti z Podolí, 1 dívka z Hodíškova, 1 chlapec ze Žďáru nad Sázavou, 1 děvče z Radešínské Svratky a 1 dívka z Borů. Při zápisu do základní školy pro následujícího školní rok 2014/2015 bylo přijato 5 dětí, dvěma byl schválen odklad PŠD. Vzdělávání Školní rok 2013/2014 se řídil třídním vzdělávacím plánem,,jen SI DĚTI VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ, sestaveným vedoucí učitelkou Bc. Janou Bělíkovou, DiS. Plán byl dělen do deseti hlavních témat a následně podtémat, která byla přizpůsobena ročním obdobím a zohledňovala mimořádné situace (svátky, oslavy, nabídka akcí, povětrnostní podmínky ) Závěrem tématu bylo měsíční shrnutí tématu učitelkami. Třídní vzdělávací plán byl sestaven v souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání tak, aby odpovídal individuální potřebám a možnostem dětí mateřské školy. 20

21 Děti na nabídku danou třídním vzdělávacím plánem reagovaly pozitivně s aktivním zájmem o plnění různých činností. Děti byly vedeny k samostatnosti, přátelskému chování k druhým, spolupráci s kolektivem a umění prosadit vlastní názor či nápad v kolektivu s ohledem na druhé. Vybavení Mateřská škola zakoupila rozmanité drobné hry a pomůcky podporující rozvoj dětí i výtvarné potřeby. Na hřiště mateřské školy byla pořízena nová jednomístná houpačka. Dále pak byly zakoupeny garnýže do malé herny a kabinetu mateřské školy. Během hlavních prázdnin proběhla rozsáhlá rekonstrukce umývárny a toalet. Fotografie třídy MŠ Bohdalec v roce

22 Září Říjen AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY BOHDALEC VE školním roce 2013/2014 Návštěva kina v Bystřici nad Pernštejnem (Soubor dětských seriálů) Loutkové dovadlo Výtvarná dílna p. Matouškové Slon Listopad Výtvarná dílna pro rodiče a děti - Barevný podzim Loutkové divadlo v MŠ O zlaté rybce Prosinec Mikulášské nadílka Čertovská besídka Nadílka pod vánočním stromem Leden Únor Plavecký kurz Karneval v KD Březen Divadlo Výtvarná díla Velikonoce Duben Divadlo Čistá Vysočina Den Země 22

23 Květen Besídka ke dni matek Výlet do ZOO Jihlava Dopravní hřiště Velké Meziříčí Červen Mobilní planetárium v KD Pěší výlet do obce Radešín Šipkovaná se školáky Výroční zprávu za mateřskou školu Bohdalec zpracovala dne Skryjová Tereza, DiS. 23

24 24

Základní škola Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace, Bohdalec 80, 592 55 Bobrová

Základní škola Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace, Bohdalec 80, 592 55 Bobrová Základní škola Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace, Bohdalec 80, 592 55 Bobrová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012-2013 Bohdalec 10. 7. 2013. 1 Obsah výroční zprávy

Více

Základní škola Bohdalec,

Základní škola Bohdalec, Základní škola Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace, VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2014-2015 Bohdalec 28. 8. 2015 1 Obsah výroční zprávy Část Název Strana Titulní strana

Více

Základní škola Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace, Bohdalec 80, Bobrová

Základní škola Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace, Bohdalec 80, Bobrová Základní škola Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace, Bohdalec 80, 592 55 Bobrová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2015-2016 Bohdalec 30. 8. 2016. 1 Obsah výroční zprávy

Více

Základní škola Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace, Bohdalec 80, Bobrová

Základní škola Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace, Bohdalec 80, Bobrová Základní škola Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace, Bohdalec 80, 592 55 Bobrová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011-2012 Bohdalec 9. 7. 2012. 1 Obsah výroční zprávy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Lhotky 42, příspěvková organizace Lhotky 42, 594 01 Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Hlavním úkolem školy

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Lhotky 42, příspěvková organizace Lhotky 42, 594 01 Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 2 Hlavním úkolem školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Hartvíkovice, příspěvková organizace Hartvíkovice 90,

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Hartvíkovice, příspěvková organizace Hartvíkovice 90, Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Hartvíkovice, příspěvková organizace Hartvíkovice 90, 675 76 Motto: V každém člověku je skryta rolnička, která zazní třeba nesměle,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Základní škola a Mateřská škola Bohdalec, okres Ţďár nad Sázavou, příspěvková organizace, Bohdalec 80, Bobrová

Základní škola a Mateřská škola Bohdalec, okres Ţďár nad Sázavou, příspěvková organizace, Bohdalec 80, Bobrová Základní škola a Mateřská škola Bohdalec, okres Ţďár nad Sázavou, příspěvková organizace, Bohdalec 80, 592 55 Bobrová Vánoční besídka 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009-2010 Bohdalec

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Dlouhá Brtnice, příspěvková organizace 588 34 Dlouhá Brtnice 84 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy školní rok 2015 / 2016 2 Výroční zpráva školy za školní rok 2015/2016 podle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2011/2012 2. Úkoly ve školním roce 2012/2013 3. Minimální preventivní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015-2016 Základní údaje o škole Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného rozhodnutí: Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Stříbrné Hory Přibyslav, Stříbrné Hory 65. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Stříbrné Hory Přibyslav, Stříbrné Hory 65. Identifikátor: Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Stříbrné Hory 582 22 Přibyslav, Stříbrné Hory 65 Identifikátor: 600 086 062 Termín konání inspekce: 14. a 16. březen 2007

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice Základní údaje o škole: jednatel: manažer školy: ředitel školy: školská

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 29. 9. 2015

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název: Sídlo: Zřizovatel: Základní škola Oslavice, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Oslavice 67, 594 01 Velké Meziříčí Obec Oslavice Statutární orgán: Kontakt: ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Mateřská ŠKOLA a ZÁKLADNÍ ŠKOLA HERŠPICE, OKRES VYŠKOV, příspěvková organizace Heršpice 17, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 750 242 50 tel: 544222195, e-mail: zsherspice@seznam.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2011/2012

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jedlová, okres Svitavy 569 91 Jedlová 2 Identifikátor školy: 600 100 341 Termín konání inspekce: 18. - 20. duben 2006 Čj.: ČŠI

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Čachrov 10, 339 01 Klatovy; IČO: 699 83 615 tel.: 378609 /311 ředitelna, /310 sborovna a kuchyně, /313 MŠ e-mail: reditel@skolacachrov.cz,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, 580 01 Havlíčkův Brod odloučené pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012 2013 V Havlíčkově

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-667/10-J Název kontrolované osoby: Sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA KVÍTEK Rantířovská 4375/9, 586 05 Jihlava IČO: 71 341 196 Identifikátor:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 16/99-11073 Signatura: bk5as108 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Poděšín Poděšín/45,

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Organizace vyučování ve školním roce 2016/2017 Ve školním roce 2016/2017 dochází z důvodu nízkého počtu žáků ve třídách

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1091/07-09. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1091/07-09. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1091/07-09 Základní škola a mateřská škola, Voděrady, okres Rychnov nad Kněžnou Adresa: 517 34 Voděrady 2 Identifikátor:

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Lenora 86, 384 42, tel.: 388 438 822 e-mail: reditel@zsamslenora.cz web: www.zsamslenora.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha - Lipence, Černošická 168. Černošická 168, 155 31 Praha - Lipence. Identifikátor: 600 038 335

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha - Lipence, Černošická 168. Černošická 168, 155 31 Praha - Lipence. Identifikátor: 600 038 335 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha - Lipence, Černošická 168 Černošická 168, 155 31 Praha - Lipence Identifikátor: 600 038 335 Termín konání inspekce: 9. a

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy v Dobrém Poli ve školním roce 2015/2016 Zprávu předkládá vedoucí učitelka MŠ: Mgr. Radislava Fantová V Dobrém Poli 16.9.2015 OBSAH: I. Základní údaje o mateřské

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více