EVANGELICKÁ CÍRKEV V BRN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EVANGELICKÁ CÍRKEV V BRN"

Transkript

1

2 EVANGELICKÁ CÍRKEV V BRN Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Brn I Betlémský kostel, kostel J. A. Komenského (Červený kostel) kazatelé: Jií Gruber,Olga Tydlitátová, faráka seniorátní farái: Jií Šimsa a Marta Ţidková kurátor: Václav Matoulek Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Brn II Blahoslavv dm, Lidická 79, Brno, tel: kazatelé: Jaroslav Vítek a Ondej Kolá, farái kurátor: Jaroslav Kučera Farní sbor ČCE vbrn Husovicích Netušilova 26, Brno, tel: 545 kazatel: Štpán Hájek, fará kurátor: Vladimír Zikmund, seniorátní kurátor Farní sbor ČCE vbrn Židenicích Kostel Jílkova, fara Konečného 8, tel: 530 kazatelé: Pavel Kašpar, námstek synodního seniora Romana Špačková, faráka kurátor: Miroslav Maák, námstek seniorátního kurátora Diakonie ČCE stedisko v Brn Hrnčíská 27, Brno, tel: 549 editel: Jan Sobslavský Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociáln právní Stední zdravotní škola Evangelické akademie Šimáčkova 1, editelka: Hana Svobodová konfirmandé Setkávání brnnský evangelický msíčník. Ročník 201I). Vydávají sbory Českobratrské církve evangelické Brno I a Brno II. Odpovdní redaktoi: Jií Gruber, Jaroslav Vítek. Obálka Iva Tmová. Registrováno pod číslem MK ČR E Doporučená cena jednotlivého čísla 12 Kč. Roční pedplatné Kč, sponzorské 150 Kč. Vychází 10x ročn sfinanční podporou tatutárního msta Brna.

3 ÚVODNÍK Co je jarní na tom pepodivném jevu, kterému se íká jarní prázdniny? Uţ jsou to desítky rok, co kaţdoročn nastávají, a zatím se mi v té vci nedostalo vysvtlení. Jaro ješt zdaleka nezačíná. Ale školní dti se na ty prázdniny tší určit bez výjimky. A myslím, ţe tém bez výjimky jsou nejspokojenjší, kdyţ je tráví nkde na horách. Tam zatím rozhodn jaro nenajdete, je tam sníh a zima a pinejmenším celou noc pokaţdé mrzne, aţ to praští. Já bych si naopak pál, aby uţ byly všecky projevy zimy natrvalo pryč, ale není mi to nic platné. Naopak. Nejh se závr zimy vleče práv na sklonku února a na začátku bezna. Odcházející zima se schváln loudá, provokuje, a na mou netrplivost odpovídá toliko ohavnými pošklebky. Ten dtský pístup mi nedopává klidu. Zejména, kdyţ si vzpomenu, ţe jsem to v dtství vnímal málem pesn stejn jako dti dnes (s tou toliko výjimkou, ţe my tehdy ješt nemli jarní prázdniny). A zlobilo m, kdyţ dosplí reptali na to, ţe poád ješt mrzne a občas ješt zase snţí a v té zatáčce pod lomem jsou uţ zas závje. Moţná to všecko není jenom tím, ţe dti jsou podstatn odolnjší vči mrazu i vči následkm pádu na klouzačce, neţ je tomu u dosplák. Nkde v tom asi hraje roli i skutečnost, ţe pro dti je snadné, ba samozejmé, pedstavit si blízkou i vzdálenou budoucnost v dobré podob. Nevadí, ţe teplo bude aţ za dlouho. Jednou to pijde a bude to tady a bude ho dost a dost, tak si zatím uţijme zimy a a prý je poádná, snhová a mrazivá, aţ do konce. Moţnost čekat dobrou budoucnost jaksi pomáhá, aby si človk vdl rady s pítomností. Stýskání a netrplivost a stíţnosti doprovázené tvrzením, ţe dív to bývalo mnohem lepší to naopak a prokazateln píliš nepomáhá. Rozdíl dtského a dosplého pístupu je ve schopnosti čekat, ţe budoucnost bude obsahovat nco zásadn lepšího ve srovnání s tím, co uţ známe. Pro dti je to samozejmé. Pro takové, kteí uţ jejich vku ponkud odrostli, bývá častji po ruce jakási druhá moţnost. Víme o mnoha nebezpečích pítomného času. Víme cosi o sloţitosti svta, nepedvídatelnosti událostí, které mají základní význam, nepedvídatelnosti toho, co sami mţeme čekat pro nejbliţší dny. Evangelijní zvst nadje vyzdvihuje hodnotu dtsky samozejmého pístupu, jenţ dobe ví, ţe skutečná budoucnost spolehliv má správnou podobu. Nadje pedstavuje jistotu hlubší neţ pohled na to, co nás zrovna obklopuje. Neusiluje zlehčovat závaţnost ohroţení pítomného času. Pokouší se pesvdčit, ţe má cenu odváţit se pravých rozhodnutí v pítomnosti, nebo mají význam pro budoucnost. Nadji se mţe stát, ţe je netrplivá a nedočkavá, ale nespokojenost Ilustrace na obálce: Iva Tmová - Ţidenický kostel - z exteriéru 49

4 s dneškem není její základ. Základ poloţil náš Mistr, který se vydal do Jeruzaléma, vstíc nebezpečí, nepátelství, úkladm, zatčení, nespravedlivému soudu a dsivému rozsudku. Od začátku oznamoval, ţe se to vše stane, a tak povede k otevení nové skutečnosti: ke vzkíšení tetího dne. Uţ se to stalo. Dny a týdny, které máme ped sebou, konec zimy a počátek jara, postní doba a Velikonoce, nám to mají znovu pipomenout. Neţ ten čas, na který se tším, pijde, ješt to chvíli potrvá. Den po dni si proto zkouším íkat, ţe to vadí jenom tak trochu. A vyuţívám zatím trvající prodlevy: peju všem školákm i rodičm krásné jarní prázdniny! Jaroslav Vítek BYLO Izrael a my byl název pednáškového a diskusního setkání, které se konalo v nedli 30. ledna v sále Betislava Bakaly. Akce byla poádaná pi píleţitosti Dne obtí holocaustu pod záštitou pedsedkyn Poslanecké snmovny M. Nmcové a primátora msta Brna Romana Onderky. Jejím poadatelem byla brnnská pobočka instituce nesoucí název Mezinárodní kesanské velvyslanectví Jeruzalém, zastoupená Ing. Sedláčkem. Za ţidovskou obec v Brn promluvil její pedseda Pavel Fried. Tito dva muţi spolu s moderátorem, novináem Petrem Brodem, a hlavní pednášející paní Dr. Kokkonen a jejím tlumočníkem sedli na podiu vpedu, čelem k publiku. To tvoilo asi 150 pítomných, člen rzných brnnských církví i odjinud. Moderátor programu hned v úvodu omluvil nepítomného velvyslance Státu Izrael v ČR, pana J. E. Levyho. Ing. Sedláček tlumočil jeho pozdrav a podporu celé akci. Zmínil téţ zahájení celonárodní sbírky na zakoupení domu v Haif pro péči ve stáí o dosud ţijící obti holocaustu (sbírka probhla v prbhu programu). K navození atmosféry byl program zahájen ústední melodií z filmu Schindlerv seznam a tato i jiné melodie, hrané ţiv na housle a klavír, zaznly v prbhu programu vícekrát. Po krátké informaci o ţidovské obci v Brn bylo pedáno slovo hlavní mluvčí programu, která je editelkou kesanského oddlení muzea holocaustu Jad Vašem v Jeruzalém. Z jejího klidného, ale o to pesvdčivjšího projevu bylo zejmé, ţe je otesena nárstem popírání holocaustu, který lze povaţovat za novodobý projev antisemitismu. Tento svj názor potvrdila nkolika citacemi západních autor, kteí zpochybují pravdivost a uvádná čísla počtu obtí. Jako dsivý píklad uvedla vystoupení současného iránského presidenta Mahmúda Ahmadineţáda na pd OSN. Ten bez ostychu nazval vyhlazení Ţid v období 2. svtové války pohádkou s tím, ţe pravá genocida teprve pijde. K tomu Dr. Kokkonen dodala: Vzhledem k tomu, ţe stále narstá počet stoupenc militantního islámu i hnutí neonacist, je na mn i na vás, abychom nezstali zticha a bojovali proti tm, kteí skutečnost holocaustu popírají. 50

5 V diskusi, která následovala, uvedla Dr. Kokkonen téţ zdroje informací a dokument, jeţ jsou v muzeu Jad Vašem ke shlédnutí, a to i pesto, ţe Hitler dbal na to, aby nikde nebyla zveejnna fakta. Uţívaly se výrazy, jako nap. speciální zacházení nebo konečné ešení. Je známo, ţe nap. Himmler ve svém projevu v roce 1ř43 ekl: i kdyţ likvidace Ţid pedstavuje slavnou část nmecké historie, nebude nikdy publikována, protoţe by to svt nepochopil. Mezi diskutujícími z publika se vyskytlo i svdectví o ztrát pátel a píbuzných, kteí se nevrátili z koncentračních tábor. Lidé jsou zneklidnni akcemi neonacist (pitom zmínil Ing. Sedláček, ţe v Praze 17. dubna projde pochod odprc neonacist). Je zapotebí posílit protirasistickou výchovu na školách i v rodinách, nebo, jak kdosi v závru ekl: Lidé se chovají podle toho, jakým trendem jsou smováni. Jana Slámová VÍRA A TRADICE Masopust a postní doba V roce 2011 je po Tech králích šest nedlí po Zjevení. Není jich vţdy stejn, vţdy pecházíme z pevných dat na promnlivá, která se odvíjejí od Velikonoc, kdy Hod Boţí velikonoční je po prvním jarním úplku, který je tentokrát v pondlí 1Ř. dubna a Nedle velikonoční aţ 24. dubna. Ve stejném počítání jsou s církví zajedno i svtské kalendáe. Velikonočním svátkm pedchází postní doba, a toto období bylo v dávné minulosti rzn dlouhé a pvodn spíš znamenalo chystání se katechumen ke ktu. Do pípravy postu patily i ti pedcházející nedle, a to Septuagesima (česky sedmdesát), letos je 20. února a má také název Devítník, a to má znamenat devátou nedli ped Velikonocemi. Další je Sexagesima (šedesát), také nedle po Devítníku, a 6. bezna Quinquasima (padesát) nebo Estomihi (Esto!) dle Ţ 31,3b: Bu mi pevnou skalou! Lidov je tato nedle nejznámjší i v církvích jako masopustní. Má dokonce i ti pojmenování. Ty latinské názvy 70, 60, 50 jsou tţko pochopitelné, nemohu se jich dopočítat. Masopustní nedlí (u nás je známá uţ od 13. století) začínalo masopustní veselí a trvalo aţ do úterka do plnoci. Hlavní zábava byla v nedli a vyvrcholením masopustu bylo úterý, kdy se poádaly prvody maškar a hrály se divadelní hry. V nkterých oblastech se konaly v pondlí zábavy jen pro ţenaté a vdané. O masopustních dnech se často slavily i svatby, lidé mli v tomto období mnohem víc času na zábavu, ješt nezačaly jarní polní práce. Bujarým 51

6 veselím nebyla nadšena ani katolická církev. V archivu aspo v části reformovaného Horácka jsem se o slavení masopustu nic nedočetl. V úterý ped plnocí probhlo symbolické pochovávání basy a Popeleční stedou začínala postní doba. Všechny nevázané zvyky se njak prolamují do sekulární oblasti. Zmíním napíklad masopustní karnevaly v Benátkách, v ím a hlavn v Brazílii v Rio de Janeiru, nebo v USA v New Orleansu, kde se karneval zúčastují statisíce host. Zajímavá je snad ješt jedna zmínka o ostatkovém právu, hlavn na Morav, kdy mládeţ (jakoby) pevzala na dobu masopustního veselí vládu nad obcí. Mn a moţná i nkterým starším to pipomíná akci nkdejšího vedoucího tajemníka KSČ v Brn Otto Šlinga s názvem Mládeţ vede Brno. Čtyicetidenní postní období začíná, jak bylo jiţ zmínno, Popeleční stedou, ne škaredou, jak nkteí novinái a spisovatelé uvádjí. Na Popeleční stedu dlá katolický knz lidem na čele kíţek popelem ze spálených loských kočiček a íká: Pomni, ţe jsi prach Gn 3,1ř). Snad dle Starého zákona, kdy si kajícníci sypali na hlavu prach a sedávali v popelu (Ez 27,30). Tch čtyiceti dn se dopočítáme bez nedlí, kdy pst není. Sleduji roky evangelické kalendáe, vtšinou jsou tam latinské názvy postních a jiných nedlí, autoi pedpokládají jejich znalost, to se ale hluboce mýlí. Jejich význam vyhledáme spíš v lidové literatue. 1. postní nedle se jmenuje Invocavit, podle prvního slova introitu (vstupu) do první postní nedle (Ţ ř1, 15-16): Vzývati mne bude Abychom to pochopili, musíme vyjít z Kralického pekladu, ČEP (Český ekumenický peklad) jde jinou cestou. Lidov se tato nedle na našem území nazývala podle postního odvu černá, nebo dle pokrmu z hrachu pučálka. Evangelíci obvykle slaví v tuto nedli Večei Pán. 2. postní nedle je Reminiscere, introit je z Ţ 25,6: Rozpome se na svá slitování 3. postní nedle je Oculi dle Ţ 25,15-16: Oči mé vždycky patí 4. postní nedle je Laetare dle Ţ 122,1: Veselím se V tom je ČEP podobný: Zaradoval jsem se Tato nedle má radostný název, byla to úleva v postu, podobn jako ve 3. nedli adventní. Ukazuje to také zmna liturgické barvy z fialové na rţovou. Lidový název nedle je druţebná. Mládeţ se mohla bavit, druţbové domlouvali svatby, které teba spchaly, a ešilo se také, jaký majetek kdo pinese. Ješt nedávno jsme si mysleli, ţe majetek není prvoadý, ale dnes se opt stává u mnohých prioritou. Svatba te nespchá, nebo se uţ vbec nekoná. 5. postní nedle Judica má název dle Ţ 43,1-2: Su mne, ó Bože Lidový název je smrtná, v ten den se totiţ zahalovaly v ímskokatolických kostelích kíţe s korpusem, v prvních stoletích kesanství byly kíţe bez figuríny (ty jsou nám bliţší) a dle dostupných informací i takové kíţe byly zahalovány. V obcích byl zvyk, ţe dti nosily po ddinách figuríny smrtky a nakonec je vhazovaly do potoka. Tu je jist uţ pedkesanský symbol konce zimy a začátku jara. 52

7 6. nedle postní (letos 17. dubna), Kvtná, jako jediná nevychází z introitu, latinsky Palmarum (J 12,12.13, Mt 21,1-ř), kdy zástupy vítaly Jeţíše pi vjezdu do Jeruzaléma palmovými ratolestmi. U nás symbolicky pevzala funkci palmových ratolestí kvetoucí jíva (kočičky), ty se prodávají ped katolickými kostely a svtí. Nám je tento, aţ povrčivý zvyk pece jen cizí. Období postu nás nutí zastavit se na cest. V tom zastavení nejde ani tak o zvyky a o pokrmy, ale o pokání, o naše pokání, co jsem napáchal a kde jsem selhal, a nevidl, co jsem vidt ml. Vtšina toho, co jsem napsal, jsou vci vnjší, ale ani taková pipomínka snad není na škodu. Jií Novák BIBLICKÉ ZAMYŠLENÍ O nepoctivém správci (Lk 16, 1-9) Pátelé, tohle podobenství není snadné, je to takíkajíc vykladačský oíšek. Kdyţ jsem na nj chtl onehdy kázat, tak jsem si poctiv lámal hlavu, div jsem si ji neulomil. Nakonec jsem se rozhodl zdraznit kontext, tedy to, ţe u Lukáše jsou ti výrazná podobenství za sebou O ztracené ovci, O marnotratném synovi a O nepoctivém správci. Jeţíš často mluvil v podobenstvích. My dnes nad jeho podobenstvími sloţit bádáme. Takové podobenství ale mlo vci objasovat, ne komplikovat. Jeţíšovi šlo o to, aby si rybá z Kafarnaum nebo prostitutka z Betánie ekli: Aha, tak takhle to rabbi s tím Otcem nebeským myslel... Kdo to je ten tvj Bh! ekni mi, jak si ho mám pedstavit! M se nedávno takhle zeptal kamarád, pi jídle. Skoro mi zaskočilo. Snaţil jsem se mu odpovdt. Nooo on ho vlastn nikdo nevidl, on nijak nevypadá. A ani jméno nemá, spíš je to takový duch, je všude, ale vlastn nikde, chápeš? Kamarád nerozuml, protoţe takto se tomu asi fakt rozumt nedá! Hele, kamaráde mj Dleţitej je vztah! Nakonec, je peci lepší nco ţít neţ si to jenom pedstavovat! Jsi tady ty, Karel Vopička, a je tady On, Hospodin. A mezi vámi nco je. I kdyţ Ho neznáš, tak mezi vámi nco je! Moţná s o tom uţ nkde slyšel, ale v tu chvíli to pro tebe byly kecy! Te prost nechceš! Uţ tohle je na Pánubohu sympatický, ţe ho zajímá, co nechceš a co chceš! Nechává to vlastn na tob! Je dobrej, ne? Karle, o Jeţíšovi jsi určit slyšel. Jeţíš o Bohu mluvil, kudy chodil. A aby Boha lidem piblíţil, vyprávl jim píbhy o ovci, o klukovi, co odešel z domu, o správci, kterej okrádal svýho pána. Zajímavý je, ţe všichni ti se s Bohem opravdu setkali, aţ kdyţ byli v pršvihu! Nejdív ta ovce. Ztratila se od stáda. Pro ovci je to skoro jistá smrt! 53

8 Ten kluk, ten odešel dobrovoln, rozhodl se tak. Ale pepísknul to, ve svt je tvrdej chleba. Pršvih, šílenej pršvih, vlastn smrt, která by nikoho moc nebrala, protoţe by o ní vlastn nikdo nevdl! Dost podobný tý ovci! A nakonec správce! Ten si to taky zavinil sám, ale pitom dobe vdl, co dlá. Kdyţ kradeš, tak víš, ţe škodíš! Jenţe mu na to pišli a byl taky v pršvihu! Vyhazov z práce a dlaţba! Takovýho darebáka si do firmy po tomhle tunelu nikdo neveme! Ml dobrej dvod bát se smrti! A te pozor, je tu jedna dleţitá okolnost! Oni nebyli vbec dobí! Nebyli spravedliví, jak se píše v Bibli. Ovce byla nezodpovdná nebo líná, kluk propil otcovy peníze, správce kradl jako straka. A pesto se potkali s Bohem! Nebo práv proto? K tomu ti musím ješt nco íct! Vydrţ ješt chvíli. Te se, Karle, dostávám k tomu hlavnímu. Ptal ses m na Boha! Kdo to je! On šel tu ovci hledat. Ta jedna mu stála za to! Dal do toho všechno, hledal tak dlouho, neţ ji našel! A ml z toho dsnou radost. Tak tohle je On! Tohle by ti mohlo pomoct, kdyţ si potebuješ Boha pedstavovat. Pastý, celej zkrvavenej od trn, jak zachrauje nkoho, kdo si to podle nás vbec nezaslouţí! Ten táta dvou kluk se taky raduje, kdyţ se mu ten mladší vrátí. Bh jako Táta. Ustaranej, ale v klidu, protoţe je moudrej. Ví nco o tom, jak to ve svt chodí. Vţdy ho nakonec vymyslel! Do poslední chvíle vil, ţe to s klukem dobe dopadne. A odpustil mu, protoţe má milující srdce! V tom tetím podobenství je to s Bohem trochu sloţitjší. Ten bohatej človk moţná taky čekal, ţe správce aspo trochu zalituje. Nebo ţe se omluví, kdyţ nic jinýho! Pak by se Pán teba taky radoval! Ale nestalo se! Asi proto ten píbh v Bibli je, protoţe jinak by stačila ovce a ztracenej syn! Správce v tom totiţ jede dál! Nechce se vrátit! Správce si myslel, ţe kdyţ si to u pána rozlil, tak s ním pán skončil. Proto spchal, aby si to vyţehlil s lidmi. Vem si to na procenta! Takhle to dlá řř procent lidí! Chceme si to vyţehlit s lidmi! Devadesát devt ovcí ve stádu. Chápeš, tohle poslední podobenství vystihuje vtšinu z nás! Ztracené ovce a marnotratní synové jsou vzácní, správcové hojní! Ale na začátku ses ptal na Boha, nezapomnl jsem. Bh ze správce radost nemá, to by to tam Jeţíš ek! Ale ani ho neodepíše. Dokonce ho pochválí! Udlal s to rozumn, chlape! V Bibli se píše prozírav. Klidn by se dalo íct i opatrn, nebo dokonce lstiv, jako had! Toho správce Bh asi nepochválil za to, jak na svj pršvih reagoval. Ţe podvádl a vlastn i kradl dál, vţdy si kupoval píze dluţník z pánova! Bh tou pochvalou moţná íkal: Tak podívej se, správče, tohle, co tu pedvádíš, patí do tvýho svta, do svta kamarádíčk a podvodníčk. A ten já neberu! Doufám, ţe sám brzy poznáš, ţe jsi úpln vedle! A kdyţ ne, tak s tím asi nic nenadlám. Ale dobe, zatím ti to nedošlo, a tak ti chci dát čas. U m máš dvee otevený! Bh mu, Karle, íká: Pro tuhle nadji jsem tady! JÁ JSEM tvj bývalý i současný zamstnavatel! JÁ JSEM! 54

9 MODLITBA Milosrdný Bože, dkujeme ti, že nás hledáš, když se ztrácíme. Dkujeme ti, že nás pijímáš, když se chceme vrátit. Dkujeme ti, že nám dáváš čas, když jsme natvrdlí. Autorem biblického zamyšlení je Vojtch Hrouda (46 let), t.č. nemocniční kaplan v nemocnici v Novém Mst na Morav a zastupující evangelický fará na 0,2 úvazku v témţe mst. ČTYIKRÁT Z BRNA Umní ve sboru Brno I: Červený kostel jiţ mnohokrát poslouţil jako koncertní sí. Nkteré akce poádá pímo sbor (nap. hudební nešpory), jindy kostel pronajímáme rzným nadacím, agenturám nebo mstu. Vţdy však dbáme, aby obsah a forma koncertu nebyla v rozporu se skutečností, ţe jde o kesanský kostel. Krom toho byl kostel jiţ mnohokrát vyuţit jako výstavní sí, nejčastji šlo o duchovní námty. V posledních letech to byly pedevším kvtnové výstavy vázané na Noc muzeí a Noc kostel. Poslední výstava o tolerančním umní vznikla z iniciativy a za finančního pispní našeho sboru a putuje nyní po našich sborech a muzeích. Po dokončení pestavby sborového domu na Opletalov ulici vyuţíváme k píleţitostným výstavám sál Václava Pokorného. Snaţíme se o pestrý výbr autor i ţánr (obrazy, fotografie, grafika). Autoi se nám vtšinou pedstaví pi nedlní vernisáţi po bohosluţbách. V sále se však mohou konat i komorní koncerty. Nkolikrát jsme pozvali bratra Radka Kvapila a pravideln si zve ţáky konzervatoe na svj druhý program Kavárnička. Samostatnou kapitolu tvoí bigbeatové bohosluţby, pi nichţ nás nkolikrát do roka doprovází skupina mládeţe. Sál s kapacitou asi 150 osob se pi nich vtšinou zcela zaplní. Jií Gruber Brno II: Blahoslavv dm se osvdčil jako vhodný prostor pro hudební pedstavení všeho druhu, včetn hudby reprodukované. Nkolikrát do roka (vţdy v nedli večer) se tu koná nešpor, tedy poboţnost, jejímţ tţištm je hudební vystoupení. Krom toho ovšem u nás probíhá ada koncert sólist i soubor, a to i z necírkevního prostedí. Krom slušné akustiky je nespornou výhodou Blahoslavova domu, ţe je v nm i v zim celkem teplo a poskytuje dobré zázemí pro hosty. Pozoruhodné jsou jist i místní varhany. Výstavy 55

10 v Blahoslavov dom nemají píliš velkou tradici. Pi loské Noci kostel jsme vystavovali fotografie Jana Vondry, dokumentující činnost občanského sdruţení Ester. Divadelní pedstavení jsou neodmyslitelnou součástí nkterých bohosluţebných shromáţdní (Vánoce, Kvtná nedle, první a poslední nedle ve školním roce); jsou-li rozsáhlejší, konají se občas i samostatn v podvečerním čase. Pi setkávání stední generace v úterý večer probíhá pibliţn jednou za msíc poslech rozhlasové nahrávky či promítání videa. Mohli jsme si tak vyposlechnout mnoţství rozhlasových her (vtšinou od českých autor) a zhlédnout filmy a dokumenty s kesanskou tematikou. Po promítání často následují ţivé diskuse. Pro úplnost snad ješt zmíním skutečnost, ţe si Blahoslavv dm pomrn často vybírají pracovníci České televize a Českého rozhlasu pro pímé penosy nedlních bohosluţeb. Ondej Kolá Brno Husovice: Husovický sbor poádá se sborem Brno I hudební nešpory v Červeném kostele, a to šestkrát do roka. Zde hrají hudebníci tzv. váţnou hudbu. Dále poádá Bohosluţby Desert, kde kaţdý msíc vystupuje hudební skupina - rocková, jazzová či folková. Zárove zde máme hosta, který čte literární dílo či pedvádí herecký výstup. Umní je tu pímo součástí bohosluţeb. V beznu a v dubnu probíhá u nás festival Husovický dvorek, kde po bohosluţbách vystupují známá (nejen) brnnská divadla a vystavují nejrznjší výtvarníci. Letos chystáme uţ dvanáctý ročník. Zajímavý byl také tíletý cyklus poslechových poad, kde nás hudební vdec Jan Špaček seznamoval s díly slavných hudebních skladatel, anebo cyklus dokumentárních film Petra Barana. Ostatn filmy si mládeţ pouští tém neustále. Štpán Hájek Brno Židenice: Kdyţ se zdrţíte v nedli po bohosluţbách v našem sboru na kávu, mţete shlédnout výstavu obraz, které pocházejí z dílny teologa a spisovatele Petra Pazdery Payna. Obrazy mají biblickou tématiku. Ješt donedávna jsme se mohli tšit v prostorách modlitebny barevnými, snovými fotografiemi člena sboru Luka Svítila. Stalo se hezkou tradicí, ţe pi sborovém dni v červnu míváme divadelní pedstavení. První rok za námi pijelo brnnské divadlo Polárka s hrou Lipany. Druhý rok se nkteí z nás odváţn vrhli do hry Janka Jirk O marnotratném synu Blahoslavovi. A vloni jsme s vtšími zkušenostmi pedvedli divadelní hru Jiího Bureše Balada ze starého Londu. V našem kostele občas probíhají i hudební akce. V dubnu loského roku u nás vystoupila Schola ecumenica kostellowa s velikonočním koncertem a v prosinci nám adventní náladu zpíjemnili Boni discipuli z Oban. Oba koncerty byly nejen pro evangelickou veejnost. Romana Špačková 56

11 NAŠE SBORY Jihlava Jihlavský sbor sídlí jednak ve mst, které stídav je a není krajskou metropolí (te zrovna je), jednak také v obci jménem Stíţov. Tu najdete asi 13 km od Jihlavy smrem na Tebíč. Tam vlastn kdysi začala historie dnešního jihlavského sboru: do Stíţova po Tolerančním patentu jezdil fará z Horních Vilémovic nebo chodili stíţovští njakých dvacet kilometr do Vilémovic pšky na bohosluţby. Pana faráe vozívali vilémovičtí tu a tam do Stíţova kočárem; malér byl, kdyţ jim Stíţováci jednou za dopravu zstali dluţni. To se toleranční evangelíci zle rozkmotili a do Stíţova se okamţit vypravil fará z Velké Lhoty, jestli by nechtli pustit vilímovské k vod a chodit radji do Lhoty (spor pijel ešit nosislavský superintendent a vypadá to, ţe si nebral servítky). Ve Stíţov dnes stojí kostel postavený ve 20. letech minulého století. V posledních dvaceti letech prošel pár opravami a sluší se podotknout, ţe podvakrát se mezi dárce na opravu evangelického kostelíku pidala i místní ímskokatolická farnost. Úpravu interiéru navrhl bratr fará Zejfart, šedobílou fasádu akademický malí Pavel Procházka (ten navrhl i podobu vţičky, kterou naši pedkové sice plánovali, ale nevybyly jim na ni peníze, a tak se dostavovala aţ ped necelými deseti lety). Samostatný sbor v Jihlav (a ve Stíţov) existuje od konce dvacátých let minulého století. Nejprve do Jihlavy jezdili farái z Tebíče, pozdji sbor získal faru (dnes uţ zbouranou) a také vlastního faráe. Zprvu na krátkou dobu (Timoteus Pokorný, Vladimír Čapek), zato Jaroslav Nedbal v Jihlav faráoval skoro pl století a Lubomír Kabíček dalších jednadvacet let. Do druhé svtové války mívali jihlavští evangelíci bohosluţby v nmeckém luterském kostele (postaveném 1Ř7Ř). Pamtníci vyprávli, ţe česko-nmecké evangelické vztahy bývaly v Jihlav do plky ticátých let poklidné a pátelské. Pak se samozejm zkomplikovaly a po válce a po odsunu pipadl kostel naší církvi. Spolu s ním i nmecká fara s velikou zahradou. Fara slouţí coby sborový dm svému účelu dodnes, na bývalé zahrad postavilo za komunist msto paneláky. Ostatn panelákm mla ustoupit i samotná fara: Jaroslav Nedbal musel pouţít veškerý diplomatický um, aby se to nestalo. (Mezi farou ve 57

12 Vrchlického č. 1 a sousedním panelákem s číslem 5 njak schází dm s číslem 3: tuhle stavbu spojenou s demolicí fary tehdejší papaláši na rozdíl od ohavného Prioru na námstí uţ nestihli.) Kostel po Nmcích nesl jméno kazatele Pavla Sperata; ten psobil v Jihlav zhruba rok ( ) a velkou část msta získal za tu krátkou dobu pro luterské vyznání. (Mimochodem: je autorem písn č. 246 v EZ.) Pozdji se kostelu íkalo kostel apoštola Pavla (tak je zapsán do seznamu památek) a na map ho najdete jako chrám svatého Pavla. Tak si vyberte. Dnes má jihlavský sbor necelých pt set člen (v nedli nás bývá v Jihlav a ve Stíţov dohromady zhruba stovka). Co všechno se ve sboru dje, zjistíte z adresy sboru na evangnetu. Anebo se pijete podívat. Jan Kekovský ZE SBORU BRNO - ŽIDENICE Obrazoborecká sakrální architektura v Brn Na pátek 21. ledna jsme pozvali editele brnnského Domu umní Mgr. Rostislava Koryčánka. Jeho téma podle nadpisu znlo tak trochu záhadn. Tady mn dovolte malou vsuvku. Obrazoborectví ikonoklasmus známe hlavn z historie, a to z Byzance z Ř. a ř. století jako hnutí proti uctívání obraz, a pak u Matje z Janova (asi ř4), Jakoubka ze Stíbra ( ř), u husit a čas od času i v současnosti. Ovšem obrazoborecká sakrální architektura, i kdyţ má stejný název, nemá s historickým obrazoborectvím mnoho společného. Tehdy šlo o ničení toho, co bylo uctíváno a bylo to vyrobeno lidskýma rukama. U zmiované sakrální architektury šlo hlavn o výtvarnou stízlivost odpovídající slohu doby, kterou nám piblíţil náš host. Všechny stavby, o kterých br. Koryčánek hovoil a pro názornost promítl jejich obrázky, vznikly v podstat v jednom období, od r.1ř25 do roku 1ř36 včetn. Naprostá vtšina z nich odpovídá spíš více mén funkcionalistickému slohu uţívanému v mnoha zemích od 20. aţ do 50. let 20. století. Forma staveb byla určována provozní funkcí, pedpokládala se víceúčelovost a u sakrálních staveb to byly bohosluţebné prostory, kulturní sály (dnes u CČSH mnohde pronajaté), sociální zaízení, kanceláe, včetn byt faráe a kostelníka. Často šlo o do sebe zapadající krychle a kvádry s plochými stechami. Stavební materiál byl vtšinou tradiční, jako zdivo, ţelezový beton, sklo (pro prosvtlení prostor velkými okny) a devo na konstrukce a pro obklady a pepáţky. Tato vnjší forma ani nedovolovala u sakrálních objekt pehnanou výzdobu a to jist více vyhovovalo protestantským církvím. Moţná se nám podaí se aspo zmínit o stavbách, se kterými nás pednášející blíţe seznámil. 58

13 Husv sbor CČSH v Králov Poli byl posvcen 25. íjna 1ř25, autorem návrhu je architekt Josef Novák, je to zejm první církevní funkcionalistická stavba v Brn. Další stavbu téhoţ tehdy rostoucího společenství realizovali v letech 1ř2Ř- 2ř na Botanické ulici. Navrhl ji architekt Jan Víšek, jeho první ešení odpovídalo soustav do sebe zapadajících geometrických obrazc, ale nakonec mla vysokou štíhlou vţ, kterou všichni dobe známe. Po vstupu do objektu na sebe upozorní jediný obraz od Jana Ddiny, Kázání na hoe. Funkcionalistický sloh je uţit i u katolického kostela sv. Augustina na námstí Míru; trojlodní chrám projektoval profesor Vysoké školy technické v Brn Vladimír Fischer a posvcení se uskutečnilo 5.7.1ř35. Stízlivá výzdoba je od Josefa Axmana, F. Süssera a F. Fabiánka. Neţ pešel pednášející do Ţidenic, o které jsme mli zájem, dotkl se funkcionalistické synagogy Agudas Achim na Skoepce z roku 1ř36 od architekta Otto Eislera a moderního pravoslavného kostela od ruského architekta Petra Lavického z let 1ř30-31 pod Špilberkem. V Ţidenicích vyrostly ve stejné dob ti sakrální objekty. Jako první byl posvcen 2.6.1ř35 kostel ČCE na Jílkov ulici č.74 dle návrhu Ing. arch. Miloslava Tejce, pozdjšího profesora a dkana VUT-FAST. Škoda, ţe nemohl být realizován jeho pedcházející ojedinlý projekt funkcionalistické stavby i s klubovnami, jeslemi, školkou, domovem diakonek; autor ml teprve 24 let. Pednášející ho vysoce hodnotil, pikládáme aspo perspektivní pohled. Nedaleko evangelického kostela vyrstala moderní stavba v duchu kesanské baziliky, a to ímskokatolický chrám Cyrila a Metodje se samostatnou vysokou vţí. Po návrzích nkolika architekt nakonec pijali projekt architekta Klaudia Madlmayera. K posvcení kostela došlo ř35. Výtvarn se na nm postupn podíleli brati Kotrbové, Petr Pištlka a Ludvík Kolek. Poslední sakrální funkcionalistickou stavbou v Ţidenicích je chrám Spasitele CČSH na Karáskov námstí dle projektu architekta Kučery, posvcený 5. července 1ř36. Procházka moderní sakrální architekturou v Brn skončila. Ješt dlouho jsme s pednášejícím debatovali a nemohli se rozejít. O zájmu o dané téma svdčila i účast mladých lidí. Jií Novák 59

14 HISTORIE Záchrana život šesti Hanák V Brn po vydání Tolerančního patentu v r. 17Ř1 vznikl luterský sbor a prvním jeho pastorem byl Dr. Viktor Heinrich Riecke (nar ve Stuttgartu, zemel v Lustnau ob místa byla v tehdejším Württembersku). V Brn psobil pes dvacet let od prosince r. 17Ř2 do r. 1Ř03, kdy se vrátil do svého rodišt. Ml šest dtí, čtyi synové dosáhli vynikajícího postavení. Starší dcera Ţofie se provdala za Josefa. Karafiáta, píbuzného spisovatele Broučk faráe Jana Karafiáta. Informace o následujících událostech uvádí prasynovec pastora Rieckeho Karel Riecke v knize Moji pedkové ("Meine Voreltern", Stuttgart 1Řř6). Dr. Karel Riecke byl státní ministr financí. Tolik úvodem. Dti pastora Rieckeho se sešly ve Stuttgartu pi stém výročí otcova narození 17. kvtna 1Ř5ř. Tehdy pronesl nejstarší syn Leopold Sokrates Riecke (*17ř0 v Brn, léka, profesor chirurgie a vrchní zdravotní rada) vzpomínkovou eč a v ní popsal událost, jak jeho otec zachránil osm Hanák odsouzených k trestu smrti (v pozdjším textu se mluví o šesti muţích). Bylo to koncem dubna 17ř6, kdy večer navštívil pastora Rieckeho na brnnské fae jeho starý pítel hejtman Knittelmayer. Ohlásil špatné zprávy z italského bojišt, kde u Millesima porazil rakouské vojsko dosud neznámý generál, jakýsi Korsičan Napoleon Bonaparte. O ti roky pozdji (v r. 17řř) pitáhl do Brna ruský polní maršál Suvorov s armádou čítající 45 tisíc muţ. Pesouvali se pomalu do Itálie. V Brn doposud ţádné Rusy nevidli. Psobili jako barbai z Asie, zvláš jejich podivný maršál. Celý císasko-královský dvr se dostavil z Vídn do Brna, aby uvidl pehlídku ruského vojska. Byl jasný lednový den, bohatý na sníh. Ped branami msta zaujala ruská armáda na polích bitevní pozici. Pastor Riecke vzal svého osmiletého syna Leopolda s sebou, aby se společn podívali na tuto mimoádnou událost. Nastoupilo tam 45 tisíc muţ v sevených pehledných formacích. Do r. 1Ř00 pak spadá událost týkající se záchrany onch osmi Moravan. Napoleon vítzil a rakouská armáda mla nesmírné ztráty. Proto byli rekrutováni do armády mladí muţi s velkou tvrdostí. Tehdy také došlo ke zízení tzv. Moravských legií. Kaţdý z osmi kraj na Morav ml postavit 1200 muţ, a to bývalých voják, z armády uţ propuštných, ţenatých a otc rodin, ve stáí od 30 do 45 let. Aby se zabránilo očekávanému odporu, byl tmto muţm oznámen slavnostní císav slib, ţe budou slouţit jen do 60

15 uzavení míru a jen na Morav. Pesto nechyblo mezi nimi mnoho nespokojených. V hradišském kraji sestávala legie z Hanák a malý Leopold Riecke si dobe pamatoval statné veterány ve zvláštních hndých a červených uniformách, kteí kaţdý den cvičili ve zbrani na úpatí Špilberku zrovna ped okny fary. Náhle však pišel rozkaz, ţe se legie musí pipojit k armád a s ní táhnout do Itálie. Sedláci z legie ješt ani nesloţili vojenskou písahu. Bylo to jako úder hromu! Zdálo se jim nemoţné, ţe by císa nedodrţel slovo. Domnívali se, ţe je to podvod od niţších dstojník. Došlo ke vzpoue. Pes muţ postavilo zbran do pyramid a uteklo dom do svých vesnic ke svým rodinám. Zpráva o tom vyvolala v Brn zdšení. Vojáci, kteí utekli, byli brzy pochytáni a uvznni na Špilberku. Vojenský soud vyšetoval pípad s nejvtší písností. Bylo snadné nalézt vdce povstání a oddlit je od pouze svedených. Císa František II. sice ml povst laskavého panovníka, ale kde se jednalo o vzpouru, politickou konspiraci, ukázal, ţe dovede být tvrdý. Lidé se obávali nejhoršího a brzy se proslechlo, ţe šest vdc vzpoury je odsouzeno k smrti sttím mečem. Mnoho lidí cítilo soucit s nešastníky, ale jen jeden muţ jednal a to byl luterský pastor Viktor Heinrich Riecke. Riecke si uvdomoval, ţe musí jednat opatrn, aby odsouzeným neublíţil. Ml vysoko postavené, mocné, bohaté, jemu duchovn blízké pátele. Z nich rychle a tiše vytvoil koalici. Byli to svobodní zednái. Jejich lóţe byla sice r. 17ř4 rozpuštna, ale spojení mezi "bratími" trvalo dále. Pastor Riecke se stýkal hlavn s hrabtem Leopoldem Berchtoldem. Nyní bţelo o čas, o kaţdou hodinu. Pítel Rieckeho, apelační rada von Traubenburg, v noci donesl pastorovi všechny protokoly a akta ze soudu, pastor je v noci prostudoval a sepsal pamtní spis, z kterého bylo jasné, ţe císa porušil svj slib, ţe obţalovaní nesloţili ješt vojenskou písahu na prapor a jednali z "nechápající naivity". Mimoto se snaţili pastor a jeho šlechtičtí pátelé dopisy ovlivnit císaovo okolí. Ale na všechny prosby odpovdl císa: "Pevedl jsem veškeré vojenské soudní jednání na svého bratra Karla jako nejvyššího velitele a nesmím do toho zasahovat." Zatím byl rozsudek poslán k potvrzení do hlavního stanu arcivévody Karla, který jednoduše rozsudky potvrdil, protoţe byl docela zavalen válečnými událostmi. Kdyţ k nmu po nkolika dnech dorazily prosby o milost, byl arcivévoda uţ tţce nemocen a jeho jmenovaný zástupce se neodvaţoval jednat o své vli. Zatímco pastor ješt doufal, ţe jeho kroky u arcivévody Karla budou úspšné, pišlo do Brna schválení k poprav, ke které mlo dojít v následujících dnech. Vtom se ale objevila nečekaná pekáţka, která poskytla čas, a tím nové nadje. Císa Josef II. pi svém nástupu na trn r. 17Ř0 zrušil trest smrti, a ačkoliv jeho nástupci trest smrti obnovili, pece jen v uplynulých letech nebyl na 61

16 Morav nikdo popraven mečem. Nyní se ukázalo, ţe na Morav není kat, který by uml setnout mečem hlavy. Bylo nutno vyhledat dva takové katy v Čechách. Pastor dosud nic nevdl o arcivévodov onemocnní, kaţdou hodinu očekával od nho zprávu o omilostnní odsouzených, a proto bylo kaţdé zdrţení popravy nanejvýš dleţité. Kati se dostavili do Brna. Jeden člen brnnského evangelického sboru, velkoobchodník Herzogenrath, se zabýval, jak tenkrát bylo v mód, pokusy s elektrickým proudem. Byl ochoten vyhovt ţádosti pastora, ţe kata k sob pozve, aby mu ukázal pokusy. Ml ho navést k uvení, ţe se takové pokusy budou dlat na satých, jak se prý tehdy častji dálo. Ale protoţe jeho pístroj prý nebyl v poádku, tak aby se pod touto záminkou poprava o nkolik dní odsunula. Tucet dukát tuto prosbu podpoilo a kat souhlasil. Ale druhý kat prohlásil, ţe je ochoten všech šest hlav setnout sám. Tak zstaly snad jen ješt dva dny, neţ dojde definitivn k poprav. V této nejvyšší nouzi poţádal pastor Riecke ušlechtilého hrabte Berchtolda, aby podnikl odváţný krok. Díky četným poštovním koním k pepahání a velikým spropitným postilionm se podailo hrabti za 16 hodin dorazit do Vídn. Ve dv hodiny v noci jel bez odkladu k císai. Poručil do kočáru zapáhnout čerstvé kon pro zpáteční cestu. Jako významný magnát a císasko-královský komoí se mohl odváţit nechat císae probudit, aby udlil audienci v tak mimoádnou dobu. Císa ho povolal ke svému lţku. Srdce dojímajícími slovy hrabte byl císa pesvdčen, ţe se dje do nebe volající bezpráví, a nadiktoval hrabti, ţe udluje odsouzeným milost a podepsal se na pípisu pro generála, který velel vojsku v Čechách a na Morav. Te jel hrab Berchtold nejvtší moţnou rychlostí zpt a dv hodiny ped popravou dorazil do Brna skoro smrteln vyčerpán fyzickým a duševním naptím. Pastor Riecke ml nesmírnou radost, ţe jeho námaha tak šastn skončila a dkoval Bohu, ţe ho pouţil jako nástroj záchrany. Ale radovat se on i jeho pátelé smli jen v tichosti, skryt. Veejný vnec vítze penechal nezištn hrabti Berchtoldovi. Ostatní obvinní ovšem neušli svému osudu. Dvanáct jich muselo bţet ulicí (tzv. "pračata"), pičemţ byli obnaţeni do pasu a biti po zádech holemi, mezi ostatní bylo rozdleno asi 20 tisíc ran holí. Tyto tresty trvaly dva dny u paty Špilberku ped kasárnami a skoro ped evangelickou modlitebnou a pastorovým bytem. Leopold Riecke se na to dobe pamatoval, byl tehdy uţ desítiletý. Také slyšel pozdji otce o tom nkolikrát vypravovat pátelm v Nmecku. Své vyprávní ukončil slovy: "Teprve te, na konci svého ţivota, chci vyprávt o tchto vzpomínkách z dtství tak vrn a podrobn, jak jen mohu, a postavit je jako památník nejvyšší cti (hochehrendes Denkmal) svému osvícenému otci a zárove jako píspvek k djinám minulých dn." Vra Doleţelová 62

17 CESTUJEME Čína - Peking Na podzim roku 200Ř jsme navštívili čínské msto Peking. Odpoledne po píletu jsme si prohlédli staré msto s jeho neopakovatelnou atmosférou. Podle dávného zvyku si Číané zdobili vchody svých píbytk. Čím nazdobenjší vchod, tím bohatší nevsta se za ním nacházela. Ješt tentýţ den večer jsme zašli do osvtlené hlavní obchodní tídy Wang Fu Jing. Oslnila nás spousta červených lampion pro štstí. Ve vedlejší ulici nabízeli obchodníci jídlo pipravované pímo ped očima zákazník. Na pohled vypadaly roztodivné dary moe zajímav, ale odvahu k jejich konzumaci jsme nenašli. Dali jsme pednost čínské restauraci. Sedli jsme kolem velkého kulatého stolu pro dvanáct lidí, uprosted byl umístn velký otočný talí, na který nosila obsluha menší talíe s jídlem. Kaţdý strávník dostal úpln malý prázdný talíek a postupn si nabíral, na co ml chu. Druhý den ráno jsme jeli autobusem na Velkou čínskou ze. Pekvapily m davy lidí proudících obma smry, takţe bylo obtíţné se vyhnout, místy se tvoily fronty, ale nikdo se neodváţil protestovat, všichni trpliv čekali, na kaţdého psobila majestátní atmosféra tohoto místa. Cizinci byli v menšin, domorodci tvoili asi 80 % návštvník. Kaţdý Čían, i z té nejodlehlejší části zem, touţí alespo jedenkrát v ţivot navštívit Velkou ze. Vidli jsme početné rodiny s úpln malými dtmi a starými lidmi, které jejich dosplé dti nesly na rukou. Kaţdou chvíli odpočívali a rozprostírali si jídlo pímo na zemi. Odpoledne jsme navštívili hrobky dynastie Ming a Císaskou cestu duch. Šli jsme po rovné vydláţdné cest asi jeden kilometr a po obou stranách stály pískovcové sochy zvíat, mystických píšer a ozbrojených stráţc. Všichni mli za úkol hlídat duše zemelých z císaských rodin. Všimli jsme si, ţe jedna socha stála v pozoru a druhá socha sedla nebo dokonce leţela a klidn spala. Vysocí úedníci to dobe vymysleli. Kaţdý se jednou unaví a pestane být bdlý a musí si odpočinout. Tímto opatením byla zajištna ochrana zemelým navky. 63

18 Další den jsme si prohlédli Námstí nebeského klidu a Zakázané msto, které bylo po staletí nepístupné obyčejným smrtelníkm. Proplétali jsme se mezi spoustou historických budov a dekorativn upravených zahrad. Ped kaţdým významným palácem sedli dva kamenní lvi. Vpravo sedl lev, který drţel ve své tlap zemkouli a pedstavoval muţský princip. Vlevo sedla lvice s malým lvíčetem jako ţenský princip. Bronzové sochy znázorující ţelvy a volavky pedstavovaly symboly dlouhovkosti. Stoupali jsme po cest stále vzhru, aţ jsme došli na vrchol, kde stál chrám Nebes místo konání nejvýznamnjších slavností a rituál. Po náročném dni jsme se všichni tšili na místní specialitu, pekingskou kachnu. Netušili jsme však, ţe v zemi, kde má vše svj utajený symbol, bude symbolická i pečená kachna. Po dvacetiminutovém obadném porcování dostal kaţdý plcentimetrový prouţek masa zabalený do chlebové placky se spoustou zeleniny. V ranních hodinách jsme odjíţdli vlakem 400 kilometr na sever do letního císaského sídla v Čcheng-te. Sem utíkala císaská rodina a vládní úedníci ped horkým letním sluncem. Ke svému odpočinku mohli vyuţívat zahradu o rozloze 5ř0 ha se spoustou umle vytvoených jezírek a altánk s romantickými jmény: Altánek mlţného dešt, Altánek odkvétajícího lotosového kvtu. Velkým záţitkem byla prohlídka buddhistického kláštera Nebeského klidu. Klášter byl obydlený, sledovali jsme mnichy v ádovém oblečení pi modlitbách a poslouchali jsme jejich podmanivou hudbu. Nakonec jsme se museli z buddhistických výšin vrátit zpt. Pozd večer jsme dojeli do Pekingu, druhý den ráno letadlem do Vídn a autobusem do Brna. Tím naše zajímavá cesta skončila, ale vzpomínky zstaly. Marie Melicharová ŽILI MEZI NÁMI ThDr. Adrian Mikolášek 5. bezna si pipomínáme uţ ř0. výročí narození ThDr. Adriana Mikoláška. Pro mnohé dnes neznámý fará byl svého času známý po celém Československu a jeho širokém okolí. Jeho ţenu moţná dnes potkáváte na shromáţdních, v "Kavárničce", jeho potomstvo se rozbhlo po svt. Část z nj ţije s vámi v Brn, nejdéle já, David (viz foto). Rád bych brnnským pamtníkm, a nejen jim, pipomnl jejich prvodce na cestách za ţeleznou oponu k Husovu kameni do Kostnice, za evangelíky v Nmecku, Francii a Švýcarsku, propagátora misijní práce evangelické církve v Kamerunu a organizátora cest a setkání mládeţe z obou částí Nmecka a jejich cesty po stopách reformace v Čechách, na Morav, na Slovensku a v Polsku s českou mládeţí. Samozejm také jako organizátora setkávání lidí z celé Evropy. Díky jemu poznali, ţe jsou bratry a sestrami ve víe bez ohledu na hranice vojenských a politických pakt v jednom svobodném a krásném 64

19 Boţím svt. Také se sluší pipomenout Adriana Mikoláška jako básníka a pekladatele nkolika písní v našem zpvníku a jako teologa, který nacházel hlubší souvislosti víry a ţivota Samaritán, ţid a kesan. Pikládám článek, který do našeho tisku dal prof. Jan Heller ped deseti lety. V nm je vše ečeno lépe. Ve slokách, které se nedostaly do zpvníku, je jeho úzkost i nadje, jeho prosba o posilu a ochranu ped svody a trápeními ţivota, které na nho doléhaly od jeho mládí. Dá Bh, ţe v pamti lidí zstane jako ten, který hledal pokoj a porozumní mezi lidmi, který jako kazatel nesl všem tu radostnou zprávu o nadji, zprávu o tom, který je a láskou zstává na vky. David Mikolášek ThDr. Adrian Mikolášek ( řř2) byl výrazný evangelický fará a náš nejpednjší badatel v oblasti studií samaských (Samaritán). Pipomeme si stručn jeho ţivotní bh. Narodil se v Sutivanu v Jugoslávii, kde psobil jeho otec, český léka. Rodina se však jiţ v r. 1ř25 vrátila do Čech, takţe mládí proţil ve Sloupnici a do gymnázia chodil v Litomyšli. Poslední ti léta gymnázia pak studoval ve Francii na Carnotov lyceu v Dijonu, kde i roku 1ř3ř maturoval. Pak studoval evangelické bohosloví doma a psobil v nkolika sborech. Po válce si doplnil absolutorium Husovy fakulty a studoval i na filozofické fakult egyptštinu a hebrejštinu. Jako fará psobil v nkolika sborech evangelické církve, zvláš v Pusté Rybné a naposled ve Dvakačovicích u Chrudimi. Na jeho širokém obzoru byly i zájmy historické a umlecké, byl nadaný básník a spolupracoval i na Evangelickém zpvníku. Jeho pátelé dodnes litují, ţe jeho básnický pevod písn 232 Stj pi mn, stj nebyl otištn ve zpvníku celý. Snad stojí za to pipomenout zde ti neotištné strofy: 6. Ty pi mn stj, když k činm nutí čas, svou láskou chra, když zazní svdce hlas. Kdo jiný nežli Ty je vdce mj? Žhne slunce, boue hmí? Ty pi mn stj. 7. Já nemám strach, když po boku T mám, i nemoc tžkou do Tvých rukou dám. Co zmže hrob? Kde osten, smrti, tvj? Zvítzím jist, jen Ty pi mn stj. 8. Když slábne zrak, mým očím nastav kíž, jím prosv tmu a smr dej k Tob výš! Už svítá den. Ó slyš mne, Pane mj, a žiji, umírám, Ty pi mn stj. Po celý ţivot, od roku 1ř4ř, se odborn sousteoval na samaritologii. Samaritáni byli totiţ bţn pokládání za potomky pohanských pisthovalc podle 2 Kr 17. Mikolášek ukázal, ţe historická skutečnost byla jiná: Jejich základem byli ti, kdo po 65

20 pádu judského království zstali v zemi, nepijali prorocké poselství o poteb pokání a ustavili se v samostatnou náboţenskou obec. Tak je teba lišit Izraele (jen) Zákona Samaritány, kteí pijímali jako své svaté Písmo jen pt knih Mojţíšových, dále Izraele prorok ţidy, a konečn Izraele evangelia obec novozákonní. To bylo jádrem jeho disertace, za niţ získal na Komenského fakult doktorát teologie. Je velká škoda, ţe se u nás nenašel nikdo, kdo by v jeho samaritologických studiích pokračoval. Jan Heller (psáno v roce 2011 pro Kostnické jiskry) KNIHA Dva malé národy O Češích a o Izraelitech, o jejich vzájemných vztazích píše Ruth Bondyová ve své nové knize Potulné koeny, kterou v loském roce vydalo nakladatelství Franze Kafky. Sama spisovatelka není českému čtenái neznámá. Skoro kaţdý rok je v Česku vydávána aspo jedna její kniha. V Setkávání jsem ped dvma lety upozornila na její knihu Drobné útchy. V tom článku jsem se taky zmínila o její trilogii o Ţidech v Čechách a na Morav: Mezi námi ečeno je o tom, jak zde Ţidé mluvili, Rodinné ddictví o jménech a jejich pvodu a tetí kniha se nazývá Boţí hody a zabývá se stravováním, ale není to kuchaka. Všechny knihy doprovodil svými ilustracemi Jií Slíva a určit nepostrádají humor. Také Potulné koeny jsou vyzdobeny jeho kresbami. Po dokončení trilogie si autorka uvdomila, ţe doposud nepopsala spoluţití Čech a Ţid a jejich vzájemné vlivy, a tak jim vnuje čtvrtou knihu a tou jsou práv Potulné koeny. Pipomeme si jenom, ţe Ruth Bondyová je izraelská spisovatelka, která se narodila ped ŘŘ lety v praţské ţidovské rodin, za války prošla Terezínem, Osvtimí a dalšími koncentračními tábory. Po návratu se v roce 1ř4Ř vysthovala do Izraele, kde více neţ ticet let psobila jako novináka, dokonce vyučovala ţurnalistiku také na telavivské univerzit. Pro nás je dleţité, ţe peloţila do hebrejštiny na ti desítky českých autor, jako Haška, Hrabala, Havla, Kunderu, Jiího Weila, Otu Pavla, Viewegha a jiné. Tak se vlastn ani nedivíme, ţe první kapitola v Potulných koenech se nazývá Mj román s českou literaturou. V ní se dovídáme o lásce Ruth Bondyové ke knihám, která začala uţ v rodičovské knihovn, k českým autorm, o radosti ze čtení, ale i o trampotách a svízelích pekladu. Starost autorky, ţe její čeština dlouhým pobytem v Izraeli ponkud zrezivla, není na míst, protoţe češtinu tíbila svými peklady. Dává nám taky nahlédnout do své pekladatelské dílny. Potvrzuje skutečnost, ţe nelze odhadnout, jaký bude mít 66

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2010 Mgr. Jitka Riedlová EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA 21.

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

$$% *+, $$$%5/* $% */0!!" $%70 $$%)* %1%234 6%-%780 6%1%/( 6%6%9 6%:%*

$$% *+, $$$%5/* $% */0!! $%70 $$%)* %1%234 6%-%780 6%1%/( 6%6%9 6%:%* !!" # $% &'() $$% *+, %-%* % %./00 %1%234 $$$%5/* $% */0!!" 6%-%780 6% %',0 6%1%/( 6%6%9 6%:%* %,0;*< $%70 $$%)* $% &'() Vážené lenky spolku, náš milý spolek již existuje více jak jeden rok a pede mnou

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví 2. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Mnozí z Vás jste nedávno dle svých pedstav oslavili nástup nového tisíciletí a páli jste si navzájem vše nejlepší do nového roku i let píštích. To samé Vám peji i já

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!" "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!

!  # $ %& # ' (%! & ! ( # ) !! !!!! # %! % +,. % ! % + %! +!! %! -!!% !/ +  % 0-1# -!! 0-1 &! %!2% & 3 #3 % %3 & %+ # )! %!! ! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!"!(%!# *!%+,- "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!!/ ZPRÁVY Z CELOSVTOVÉHO SETKÁNÍ MLÁDEŽE 2011 V MADRIDU

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Prof. Dr. Jindich Mánek: Pístup k Písmu. Praha 1961.

Prof. Dr. Jindich Mánek: Pístup k Písmu. Praha 1961. Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy, Pacovská 350, Praha 4 Obor: Sociální pedagogika Pedmt: Prof. Dr. Jindich Mánek: Pístup k Písmu. Praha 1961. 22. ervence 2008 Michaela Molková Jak si jist

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015. Krajské finále ve florbale Kategorie III. chlapci

Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015. Krajské finále ve florbale Kategorie III. chlapci Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015 AŠSK R, ZŠ Benešov, Jiráskova 888, St edo eský kraj, Sport hobby Benešov, ZŠ Benešov, Dukelská 1818 SK Florbal Benešov, OR AŠSK Benešov po ádají Krajské finále ve

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Polská základní škola, Dr. Oszaka 156 Určeno pro 6. 9. r. Sekce Předmět

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Opt uplynul rok a my se zde scházíme na Valné hromad, abychom zhodnotili innost našeho sboru za rok 2001. Díve mi však dovolte, abych Vám do nového roku popál vše nejlepší,

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

Zápis a usnesení 19. zasedání ZO Pernink, které se konalo 28.4.2008 od 17.30 hod. Ovovatelé: pan Panak a pan Höhnl Pítomni viz prezenní listina V

Zápis a usnesení 19. zasedání ZO Pernink, které se konalo 28.4.2008 od 17.30 hod. Ovovatelé: pan Panak a pan Höhnl Pítomni viz prezenní listina V Zápis a usnesení 19. zasedání ZO Pernink, které se konalo 28.4.2008 od 17.30 hod. Ovovatelé: pan Panak a pan Höhnl Pítomni viz prezenní listina V úvodu požádala starostka o schválení programu jednání a

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Chytlo se nám do sítí: Rohlíky online a potraviny pímo dom?...

Chytlo se nám do sítí: Rohlíky online a potraviny pímo dom?... Pondlí 29. záí 2014 dnes pes den: 19 až 23 C AKTUÁLN KOMENTÁE DATA TIŠTNÉ VYDÁNÍ ARCHIV PEDPLATNÉ INZERCE TIRÁŽ 23. 9. 2014 poslední aktualizace: 24. 9. 2014 09:24 S S S S S M velikost písm Chytlo se nám

Více

Ad 1) Uvdomujeme si, že není možné ovlivovat pouze jednu a to ohroženou skupinu. Aktivity se zamují na

Ad 1) Uvdomujeme si, že není možné ovlivovat pouze jednu a to ohroženou skupinu. Aktivity se zamují na Rok rovných píležitostí pro všechny koní seznamujeme Vás s výstupy programu EU EQUAL v oblasti rovných píležitostí žen a muž. A zveme na konferenci k tomuto tématu "Od teorie k praxi úspšné píbhy, která

Více

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA (Vánoce) Zjisti jak a kdy se slaví Vánoce nebo konec roku u vás, v Brazílii. Vyrob pozvánku k vám pro děti z Česka. Napiš na ni, co je pro vaši zemi zajímavé a typické. Vánoce ve Francii Vánoce v Austrálii

Více

NIŽŠÍ POŠTOVNÍ JEDNOTKY - POŠT. STEDISKA, POŠTOVNY apod.

NIŽŠÍ POŠTOVNÍ JEDNOTKY - POŠT. STEDISKA, POŠTOVNY apod. Jaroslav Punochá - Brnnské poštovní úady v bhu asu 2009 83 A NIŽŠÍ POŠTOVNÍ JEDNOTKY - POŠT. STEDISKA, POŠTOVNY apod. Poštovna Sobšice podízena p.ú. B12-Královo Pole A1 1901/10/1-22/6/10??? Veejná telefonní

Více

Vitruvius : Deset knih o architektue

Vitruvius : Deset knih o architektue Vitruvius : Deset knih o architektue Marcus Vitruvius Pollio, ímský architekt a inženýr, žil v 1. století ped n.l. Narodil se asi mezi roky 80 a 70 ve mst Formiae v Kampanii, zemel kolem roku 20 ped n.l.

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN ZPRAVODAJ (p.. 50) Redakce: J.Punochá Náklad: 100 ks íslo 1/2007 bezen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Zastupitelstvo msta Vizovice pijalo na svém zasedání dne 23. 6. 2008 následující

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Popište svými slovy, co je hospic a jaké služby nabízí. Je to v podstat LDN,Domov dchodc, dohromady. Nkdo tvrdí, že se tam chodí umírat a v podstat

Popište svými slovy, co je hospic a jaké služby nabízí. Je to v podstat LDN,Domov dchodc, dohromady. Nkdo tvrdí, že se tam chodí umírat a v podstat Popište svými slovy, co je hospic a jaké služby nabízí. Je to v podstat LDN,Domov dchodc, dohromady. Nkdo tvrdí, že se tam chodí umírat a v podstat je to pravda. V dnešní dob mezi LDN- Domovem dchodc a

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj.

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj. Magistrát hl. m. Prahy Ing. Václav Saifrt odbor ochrany prostedí odd. mstských organizací Jungmannova P r a h a 1 Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4 Les je mj

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Vážení pedstavitelé neziskových organizací. Dotazník, který se vám dostává do rukou, se mže na první pohled zdát ponkud obsáhlý, avšak není teba se obávat. Pevážná ást

Více

PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA

PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA AQUAWELL (CZ) s.r.o. POSTUP DEMONSTRACE VE FIRM 1 I. Než vstoupíme do firmy. Obchodník musí být pipraven na práci u zákazníka.vyžaduje to osobní pípravu. 1. Kontrola materiál k prezentaci

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Kvalitativní analýza této cílové skupiny prostednictvím terénního výzkumu protidrogových koordinátor a pediatr Mgr. Jana Majzlíková Katedra psychologie

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

Plán akcí na rok 2013

Plán akcí na rok 2013 Plán akcí na rok 2013 P.č. Datum Den Program na rok 2013 odvědná oba odvědný oddíl 1 7.1.2013 2 11.1.2013 pá Svátek narození Jeţíše Krista; Vernisáţ Ikon "Sláva na výstech Bohu", RSVK, Praha Novoroční

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Jan Syrový TEL +420 737 641 206 SYROVY.JAN@GMAIL.COM

Jan Syrový TEL +420 737 641 206 SYROVY.JAN@GMAIL.COM P!íklad struktury/obsahu pracovního postupu: - Kde a p!ípad" kdy se daná #innost odehrává - Jaké pom$cky a podmínky jsou pro provád"ní #innosti pot!eba, kdo a jak je zaji%&uje - Kdo danou #innost provádí

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9.

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název práce: Historický román Jméno: Jana Opatrná Třída: 9. C Datum odevzdání: (Vyplníte po dokončení práce, termín odevzdání je do

Více

U apka je dopis dtem souástí textu pohádky, ilustrace s motivem

U apka je dopis dtem souástí textu pohádky, ilustrace s motivem UPRAVENÝ APEK U zaínajících neslyšících tená je nutno brát ohled na uritá specifika, jako jsou napíklad rznorodost jazykových kompetencí v eském i eském znakovém jazyce i dosavadních zkušeností s reálným

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Rexter asopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu Vydání: 02/2011 Více na www.rexter.cz

Rexter asopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu Vydání: 02/2011 Více na www.rexter.cz Simi, Pete Futrell, Robert (2010): American Swastika. Inside the white power movement`s hidden spaces of hate. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers. 167 s. ISBN 978-1-4422-0210-5. Autor: Petra Vejvodová

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Střešovický. evangelík. na září 2013

Střešovický. evangelík. na září 2013 Střešovický evangelík na září 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha 725

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Můj projekt na téma holocaustu nastartovala uskutečněná výstava Zmizelí sousedé, kterou jsem zorganizovala na přelomu měsíce února a března roku 2011 na naší

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Tak jsme se opt po roce sešli na Výroní valné hromad, pežili jsme svátky vánoní i oslavy Silvestra bez vtší úhony na zdraví a tak mi dovolte, abych vám popál do tohoto

Více

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010 Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2009-2010 Msíc: Záí Uivo: Shrnutí a opakování uiva z 5.roníku Pirozená ísla íselná osa, porovnávání, zaokrouhlování, operace s nimi, pevody,

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ E)Literatura v době okupace E) Literatura v době okupace 15.3.1939 obsadila německá vojska o Sudety okleštěné české země a vznikl Protektorát Čechy a Morava hlavním

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 JAN HUS Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_20 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více