Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk"

Transkript

1 Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem pro komunitní práci jižní echy, vyhodnotila vyplnné ankety týkající se sociálních služeb na Vimpersku. Výsledky ankety ukázaly na vysokou míru spokojenosti s kvalitou poskytovaných sociálních služeb v regionu. Tém 85 % respondent, kteí uvedli svj názor, je s kvalitou sociálních služeb zcela nebo pevážn spokojeno. Nespokojených nebo spíše nespokojených dotázaných bylo jen 7 %. Anketa Sociální služby na Vimpersku, sloužící ke zjištní dostupnosti a kvality poskytovaných sociálních služeb a poteb, probíhala od Do ankety se mohl zapojit každý, kdo ml zájem vyjádit svj názor na kvalitu sociální služeb a pípadn projevit své poteby a pání týkajících se tchto služeb. Anketní lístky byly mimo jiné šíeny obyvatelm Vimperska do schránek, dále vyšly jako souást Vimperských novin nebo byly distribuovány pímo uživatelm do zaízení sociálních služeb. Výsledky ankety budou podkladem pro proces komunitního plánování sociálních služeb, jehož cílem je naplánovat kvalitní a na poteby oban odpovídající sí sociálních služeb. Proces komunitního plánování sociálních služeb na Vimpersku je realizován v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území obce s rozšíenou psobností Vimperk, který je financován z prostedk Evropského sociálního fondu prostednictvím Operaního programu Lidské zdroje a zamstnanost a státního rozpotu R. Kompletní vyhodnocení ankety pro veejnost týkající se sociálních služeb na Vimpersku naleznete na stránkách msta Vimperk (http://www.vimperk.cz) v sekci Aktuality Mstského úadu. Kontakty: Jihoeská rozvojová o.p.s. Ing. Irena Polívková, tel Odbor sociálních vcí a zdravotnictví, msto Vimperk - Alena Havelková, tel Projekt Komunitní plánování sociálních služeb na území obce s rozšíenou psobností Vimperk, reg..: CZ.1.04/3.1.03/ , je financován z prostedk ESF prostednictvím Operaního programu Lidské zdroje a zamstnanost a státního rozpotu R.

2 Sociální služby na Vimpersku Výsledky ankety pro veejnost Anketa Sociální služby na Vimpersku slouží ke zjištní dostupnosti a kvality poskytovaných sociálních služeb a poteb na Vimpersku. Anketa je podkladem pro proces komunitního plánování sociálních služeb, jehož cílem je vymezit a úeln naplánovat oblasti pomoci pro obany, kteí se nacházejí v tžké životní situaci. Anketa zárove posloužila jako prostedek pro informování a zapojení veejnosti do procesu komunitního plánování sociálních služeb. Distribuce ankety Pro co nejvtší návratnost ankety byla zvolena kombinace nkolika zpsob distribuce anketních lístk. Distribuní kanály zahrnovaly následující: Neadresná distribuce do schránek domácností na území ORP Vimperk (krom msta Vimperk) prostednictvím eské pošty (dotazník obdrželo domácností, odevzdání dotazníku bylo umožnno do sbrných schránek umístných na všech obecních a mstských úadech na území ORP Vimperk). Distribuce v lokálním tisku jako souást Vimperských novin všem obyvatel msta Vimperk (cca ks). Distribuce pímo k uživatelm v rámci zaízení sociálních služeb (celkem 300 ks dotazník do zaízení: Domov pro seniory Stachy Ksov, Mesada o.s., Oblastní charita Vimperk, Sociální pohoda, o.p.s. - Domov pro osoby se zdravotním postižením, Javorník). Distribuce na všech obecních úadech v ORP Vimperk. Webové stránky a elektronický dotazník (elektronický dotazník a dotazník ve formátu MS Word byl umístn na webových stránkách Jihoeské rozvojové o.p.s. - a na webové nástnce projektu Publicita ankety byla dále zajištna uveejnním tiskové zprávy ( ) a elektronické verze ankety (od ) na webových stránkách msta Vimperk. Anketní šetení probíhalo až do , kdy byl sbr lístk ukonen. Bylo vytištno a distribuováno 8,5 tisíce anketních lístk. Obyvatelé vyplnili a odevzdali 282 lístk. Souhrnnou návratnost ankety není vzhledem k mnoha formám distribuce, které se navzájem Projekt Komunitní plánování sociálních služeb na území obce s rozšíenou psobností Vimperk, reg..: CZ.1.04/3.1.03/ , je financován z prostedk ESF prostednictvím Operaního programu Lidské zdroje a zamstnanost a státního rozpotu R.

3 doplovaly, vhodné stanovovat. Jako nejúspšnjší forma distribuce lístk se nicmén jeví pímá distribuce uživatelm sociálních služeb v rámci píslušných zaízení. Sociální zaízení vybrala tém 45 % všech získaných anketních lístk. Efektem ankety, který zde není možné pesn kvantifikovat, je vliv na nárst informovanosti obyvatelstva o projektu i sociálních službách v regionu jako takových. Charakteristika respondent ankety Zastoupení obyvatel jednotlivých obcí ORP Vimperk v anket zachycuje následující graf. Více než tetina lístk byla získána od obyvatel msta Vimperk, který následují další obce regionu. Do zastoupení respondent se promítá vtší zájmem o anketu ze strany uživatel sociálních služeb. Zejména se jedná o obyvatele Vimperka, Ksova a Javorníku, kde jsou sociální služby koncentrovány. Do ankety se nezapojili obyvatelé všech obcí regionu. Nezúastnné obce jsou pevážn obce s malým potem obyvatel. Graf 1: Struktura respondent ankety podle bydlišt (n = 282) Do ankety se zapojilo výrazn více žen než muž (65 % žen vs. 34 % muž). Nižší zájem o anketu se projevil u obyvatel nejmladší vkové kategorie (do 30 let), ostatní vkové kategorie byly zastoupeny zhruba rovnomrm. Obyvatelé dchodového vku (starší 65 let vetn) tvoí 29 % respondent. Obyvatelé v pokroilém dchodovém vku (85 a více let) tvoí samostatn jen 5 % respondent. Naproti tomu velký zájem se ukázal u lidí stedního vku (30-64 let) 61 % respondent. Prmrný vk respondenta iní 50 let. Projekt Komunitní plánování sociálních služeb na území obce s rozšíenou psobností Vimperk, reg..: CZ.1.04/3.1.03/ , je financován z prostedk ESF prostednictvím Operaního programu Lidské zdroje a zamstnanost a státního rozpotu R.

4 Graf 2: Struktura respondent ankety podle vku [poet let],(n = 282) Zastoupení obyvatel v anket vzhledem k využívání sociálních služeb je píznivé. Vyrovnan jsou zastoupeni jak lidé, kteí nemají žádnou zkušenost s užíváním sociálních služeb (55 %), tak ti, kteí služby využívají osobn nebo je využívá nkterý z len jejich rodiny (43 % respondent). Osobn služby využívá 32 % obyvatel zúastnivších se ankety. Graf 3: Využití sociálních služeb respondenty (n = 282) V pípad specifikace, jaké služby lidé využívají, nebyli obané vždy dostaten konkrétní. Rozložení mezi poskytovatele tedy nemžeme uvést. Z hlediska typu sociální služby jednoznan Projekt Komunitní plánování sociálních služeb na území obce s rozšíenou psobností Vimperk, reg..: CZ.1.04/3.1.03/ , je financován z prostedk ESF prostednictvím Operaního programu Lidské zdroje a zamstnanost a státního rozpotu R.

5 pevládaly peovatelské služby a domovy senior. Sedm respondent využilo sociální rehabilitace, šest respondent využívá služby domova pro osoby se zdravotním postižením a tyi služby pro rodiny s dtmi. Spokojenost s rozvojem sociálních služeb Anketa ukázala na vysokou míru spokojenosti s kvalitou poskytovaných sociálních služeb v regionu. Tém 85 % tchto respondent, kteí uvedli svj názor, je s kvalitou služeb zcela nebo pevážn spokojeno. Nespokojených nebo spíše nespokojených bylo deset respondent. Graf 4: Spokojenost s kvalitou využívaných sociálních služeb (n = 143) Pestože je naprostá vtšina respondent s kvalitou služeb spokojena, nkteí z nich uvedli své pipomínky k tomu, co by se mlo na fungování sociálních služeb zmnit. Z obecných pipomínek byly nejastjší požadavky na vtší dostupnost služeb, a to hlavn pro obyvatele menších obcí (7 respondenti), stížnost na rušení služeb (5 respondent), požadavek na vtší informovanost veejnosti o sociálních službách (2 resp.), vtší asovou pizpsobivost a lepší financování (též po 2 respondentech). Obyvatelé pobytových zaízení se sociálními službami vyjádili vesms spokojenost a nic by nemnili. Respondenti ankety znali nejastji pouze jednoho poskytovatele sociálních služeb (22 %). Více jak polovina (57 %) respondent znala 3 a více poskytovatel. Je zajímavé, že respondenti, kteí nevyužívají sociální služby, mli ješt lepší znalost poskytovatel, dokonce 68 % z nich znalo 3 a více poskytovatel. Projekt Komunitní plánování sociálních služeb na území obce s rozšíenou psobností Vimperk, reg..: CZ.1.04/3.1.03/ , je financován z prostedk ESF prostednictvím Operaního programu Lidské zdroje a zamstnanost a státního rozpotu R.

6 Graf 5: Znalost poskytovatel sociálních služeb v regionu poet registrovaných poskytovatel, které respondenti znají (n = 282) Znalost tí hlavních poskytovatel sociálních služeb byla vyrovnaná (viz následující graf). Nejznámjším poskytovatelem je Oblastní charita Vimperk následovaná BH Nemocnice Vimperk a.s. Tento fakt je dán vysokým zastoupením uživatel služeb tchto poskytovatel v anket. Graf 6: Znalost poskytovatel sociálních služeb v regionu (kladn alespo v jednom pípad odpovdlo 277 respondent, bylo možné oznait více odpovdí) Projekt Komunitní plánování sociálních služeb na území obce s rozšíenou psobností Vimperk, reg..: CZ.1.04/3.1.03/ , je financován z prostedk ESF prostednictvím Operaního programu Lidské zdroje a zamstnanost a státního rozpotu R.

7 Pouze 15 % respondent uvedlo, že na Vimpersku postrádá njakou sociální službu. Otázkou je, do jaké míry jsou respondenti informováni, co všechno je obsaženo v pojmu sociální služby. Vzhledem k tomu, že velký podíl respondent (9 %) na otázku neodpovdl, mohlo porozumní pojmu init potíže. Graf 7: Odpov na otázku: Chybí Vám nebo nkomu z Vaší rodiny na Vimpersku nkterá sociální služba? (n = 282) Respondenti mli možnost specifikovat, která sociální služba jim na Vimpersku schází. Tém všichni, kteí njakou službu postrádají, svj názor odvodnili. Ne všichni však postrádali pímo sociální službu, ale jednalo se o jinou formu služby, nap. zdravotnickou. Vzhledem k malému potu získaných odpovdí není možné vyvozovat obecn platné závry. Pro pedstavu nicmén uvádíme názory, které se opakovaly na více anketních lístcích. Nejvíce požadavk bylo na zlepšení nabídky služeb peovatelské služby nebo její dostupnost v menších obcích (11 resp.). Mezi obyvateli Vimperska byl nkolikrát zmínn chybjící stacioná / odlehovací služba pro cílovou skupinu senior a zdravotn postižených oban (uvedli 4 resp.). Pt respondent by uvítalo zlepšení zájmové innosti pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Pomoc pro osoby v krizi (oddlužení, nízkoprahové zaízení) zmínili 3 respondenti a stejný poet požadoval lepší zdravotnické služby v nemocnici. tyi respondenti by uvítali služby nebo zájmovou innost pro tlesn postižené. Mezi dalšími námty bylo chránné bydlení, asistenní služba, dm s peovatelskou službou ve Vimperku, pomoc nezamstnaným Rómm a zájmová innost pro dti. Projekt Komunitní plánování sociálních služeb na území obce s rozšíenou psobností Vimperk, reg..: CZ.1.04/3.1.03/ , je financován z prostedk ESF prostednictvím Operaního programu Lidské zdroje a zamstnanost a státního rozpotu R.

8 Obyvatelé se prostednictvím ankety mohli vyjádit k otázce, co vnímají jako nejvtší problém v sociální oblasti v míst svého bydlišt. Nejastji uvádli praktické problémy. Velkým problémem se ukazují být doprava z malých obcí a dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk (zmínilo 16 resp.). Velká ást odpovídajících uvedla problém s neinformovaností o nabízených službách (9 resp.) a pt respondent si stžovalo na malou nebo žádnou podporu OÚ resp. MÚ nebo jejich nekoncepní pístup k sociální problematice (2x Horní Vltavice a 3x Vimperk). Zmínné problémy se netýkají pímo sociálních služeb, ale vzhledem k jejich etnosti je zde zmiujeme. Vícekrát uvádná je poteba nového domu s peovatelskou službou ve Vimperku (7 resp.) a také ve Zdíkov (2 resp.). Finanní problémy uvedlo šest respondent a 2 uvedli zneužívání dávek sociální pomoci. Pt z osmi respondent ze kyní, vidí problém s bezbariérovým pístupem k lékai, do obchodu a do kulturního domu. Dále pt respondent by uvítalo vtší ohleduplnost k sociáln hendikepovaným osobám (pedevším k seniorm). Zmínné problémy se opt netýkají pímo sociálních služeb, ale z hlediska každodenního života oban jsou dležité. Jako problémem je uvádna otázka romské menšiny (v souvislosti s nezamstnaností, problémy pi soužití a užíván drog) 5 resp., z toho 4 z Vimperku. Vícekrát se objevily následující problémy: neexistence azylového domu, neexistující podpora samostatného bydlení a osobní asistence a nedostatek volnoasových aktivit pro rzné skupiny obyvatel. Informovanost o sociálních službách Pozitivním zjištním je, že 61 % dotázaných se považuje za dostaten informované v oblasti sociálních služeb a zárove 66 % z nich ví, kde informace získávat. Tch, kteí nemají dostatek informací a zárove nevdí, kde je hledat, je mezi respondenty 28 %. Nejžádanjší formou distribuce jsou, dle výsledk ankety, letáky s informací o dostupných sociálních službách (40 % respondent, kteí uvedli uritou formu informování). Velká skupina respondent (26 %) má zájem o osobní sdlení informací formou besed a diskusí nebo informování peovatelkami. Další preferovanou formou informování je internet píp. rozesílání informací em (17 %), následované uveejnním informací v místním tisku (Vimperské noviny a další zpravodaje). Projekt Komunitní plánování sociálních služeb na území obce s rozšíenou psobností Vimperk, reg..: CZ.1.04/3.1.03/ , je financován z prostedk ESF prostednictvím Operaního programu Lidské zdroje a zamstnanost a státního rozpotu R.

9 Graf 8: Odpov na otázku: Máte dostatek informací o sociálních službách na Vimpersku? (n = 282) Graf 9: Odpov na otázku: Víte, kde mžete získat informace o sociálních službách? (n = 282) Projekt Komunitní plánování sociálních služeb na území obce s rozšíenou psobností Vimperk, reg..: CZ.1.04/3.1.03/ , je financován z prostedk ESF prostednictvím Operaního programu Lidské zdroje a zamstnanost a státního rozpotu R.