Výroční zpráva o činnosti. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace školní rok 2008 /

2 Zřizovatel: Moravskoslezský kraj Zřizovací listina ev. č. ZL/051/2001 ze dne a úplného znění na základě svého usnesení č.23/1997 ze dne Právní forma: Příspěvková organizace Název : Adresa: Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace Bukovanského 25, Ostrava Slezská Ostrava Iidentifikační číslo: Identifikátor zařízení: Číslo organizace / dané zřizovatelem/: 1901 IZO : dětský domov jídelna dětského domova Odloučené pracoviště 3. rodinná skupina zařazeno do sítě škol od adresa: Ostrava-Muglinov,U Kapličky 4 Kontakt: telefon: odloučené pracoviště fax: adresa: www: Kontaktní pracovník: Bc. Dagmar Nosalová, ředitelka Stanovená kapacita : 24 dětí Mgr. Dagmar Šamajová, zástupce ředitele Pavlína Vrátná, DiS., sociální pracovnice Doležalová Drahomíra, ekonomka Lůžková kapacita : 26 lůžek Dispozice: Budova, vilový dům - rok výstavby 1932, tři podlaží 287 m2 Odloučené pracoviště - dvě bytové jednotky, 183 m2 dvě samostatné garáže Zahrada výměra m2 Ostatní plocha výměra m2 2

3 Č.j. DD/01/ 1148 /09 Výroční zpráva o činnosti Dětského domova a Školní jídelny, Ostravy-Slezské Ostravy, Bukovanského 25, příspěvkové organizace Zprávu předkládá : Bc. Dagmar Nosalová, ředitelka zařízení 3

4 Osnova : 1. Základní charakteristika domova Systém umístění dětí Pěstounská péče Kontakty s rodiči, návštěvy Věková skladba dětí Školní docházka, studium Změny dětí během roku Zájmová činnost Spoluspráva Aktivity během roku Prevence sociálně patologických jevů Zaměstnanci Vzdělávání zaměstnanců Zapojení v rámci celoživotního učení Základní údaje o hospodaření zařízení Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů Předložené projekty financované z cizích zdrojů Budova, pozemky Návštěvy, kontroly Sponzorské vztahy Poskytování informací Spolupráce s odbory Zpětná vazba Závěr

5 1. Základní charakteristika dětského domova Každá společnost se stará o svou budoucnost. Vidí ji v mladých lidech a dětech, jež jsou její pokračovatelé. Bohužel nemá každá osobnost to štěstí, že dospěje mezi svými příbuznými. V této situaci může nastoupit ústavní výchova a zázemí dětského domova. Dětský domov je zařízení, vzniklé za účelem péče o děti v prostředí obdobném jako v rodině. Hlavní náplní je zajišťování výchovné, hmotné a sociální péče nezletilým osobám, a to na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo předběžném opatření. Vždy je prioritní především zájem o jejich zdravý vývoj, řádnou výchovu a maximální úroveň vzdělání. Dětský domov tak činí v období, kdy nemůže být dítě ze závažných důvodů vychováváno ve vlastní rodině a nemůže být osvojeno, nebo umístěno v jiné formě náhradní péče. Úmrtí rodičů je také dalším důvodem pro umístění do ústavní výchovy. Dětský domov zastupuje nejbližší příbuzné a přibližuje dětem rodinné zázemí. V Ostravě-Slezské Ostravě vznikl dětský domov v roce Po celou dlouhou dobu poskytuje potřebnou péči dětem. V současné době je stále více krátkodobým zázemím pro děti, kterým se otevírá možnost přejít do pěstounského, nebo adoptivního vztahu. Dětský domov je určen dětem ve věkovém rozpětí 3 18 let, nebo do doby, než se ukončí vzdělávání, potřebné pro uplatnění v životě. Zákon stanovuje lhůtu pobytu až do 26 let. Kapacita dětského domova připouští nejvyšší počet dětí 24. K dispozici je lůžková kapacita 26ti míst. Děti žijí ve třech rodinných skupinách. Uskupení je heterogenní. Sourozenci žijí pospolu. Ústavní výchova se řídí zákonem č. 383/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Všechny děti mají k dispozici velký rodinný dům a kolem rozsáhlou zahradu. Budova poskytuje veškeré zázemí, běžné v rodinách. Součástí je i kuchyň a jídelna, která zajišťuje celodenní stravu. Jednotlivé rodinné skupiny získaly více samostatnosti i odpovědnosti odděleným finančním hospodařením. Stejně tak i činnostmi ve vlastních prostorách, vařením, nakupováním a hlavně vztahem ke svému rodinnému prostoru. 5

6 Dle znění vyhlášky č. 334/2003 Sb. lze zřizovat rodinnou skupinu i v běžné bytové jednotce. Na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje ze dne , bylo zřizovatelem zakoupeno do vlastnictví Moravskoslezského kraje bytové zázemí poblíž dětského domova. Na základě přiznané výjimky MŠMT mělo ve třetí rodinné skupině možnost soužití 10 starších dětí. Tato výjimka platila do listopadu roku Od tohoto data obývá bytové prostory osm dětí, včetně dospělých studentů. Odloučené pracoviště bylo zařazeno do sítě škol k 1. listopadu Třetí skupina takto obývá dvě bytové jednotky splňující všechna hygienická kritéria. Své pokoje tam užívají převážně starší děti. Studenti a učni. Společně s dětmi je přítomen vždy jeden pedagog. Odloučené pracoviště je vzdáleno cca 10 minut pěší chůze od hlavní budovy. 2. Systém umístění dětí Děti mohou být umístěny do dětského domova pouze na základě rozhodnutí soudu, a to Předběžným opatřením, nebo Rozsudkem o ústavní výchově. Všechny děti k nám přicházejí určením z Dětského diagnostického ústavu, základní školy a školní jídelny v Bohumíně- Šunychlu. Dětský domov vytváří zázemí primárně pro děti, které jsou bydlištěm především v Moravskoslezském kraji. Po dosažení zletilosti mohou dospělé děti opustit ústavní zařízení a přejít do samostatného života. S dětmi, které dosáhly plnoletosti, a chtějí z důvodu dokončení profesního zaměření pobývat nadále v dětském domově, je sepsána Dohoda o dalším setrvání. K 31. prosinci 2008 bylo v zařízení celkem 23 dětí. Z toho 20 dětí s nařízenou ústavní výchovou, 1 dítě na základě předběžného opatření. S jedinou plnoletou dívenkou a chlapcem byla sepsána Dohoda o setrvání. Důvodem je probíhající příprava na budoucí povolání. Úroveň sociálních spisů, na úseku dodržování platných zákonů ve vztahu k umístěným dětem, dochází pravidelně čtvrtletně na zařízení kontrolovat státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Ostravě. Ve školním roce 2008/2009, proběhly kontroly bez zjištěných nedostatků. V pravidelných intervalech navštěvují naše zařízení sociální pracovníci OSPODu /oddělení sociálně právní ochrany dětí/ z místa trvalého bydliště dětí. Kontrolují péči o umístěné děti. Konzultují možnosti jejich umístění do pěstounské, či adoptivní péče, zdravotní stav, kontakty s rodinou, školní úspěchy, výběr profesní orientace a další napojené činnosti. Mají zájem na uplatnění dětí v životě i po ukončení ústavní výchovy. 6

7 Dětský domov spolupracuje s pověřeným koordinátorem spádového dětského diagnostického ústavu. Uplatňuje se při konzultacích zaměřených na tvorbu individuálních programů rozvoje osobností dětí, ale případně i na rozboru problémové situace dítěte a návrhů vhodných postupů při řešení některých výchovných problémů u dětských jedinců. 3. Pěstounská péče Děti, o které dlouhodobě neprojevuje vlastní rodina zájem, mají možnost vyrůstat v pěstounské rodině, případně v adoptivní rodině. Do procesu výběru pěstounského vztahu vstupují psychologové, sociální pracovnice a další odborníci, kteří tak odpovědně zajistí náhradní rodiče. Není vždy snadné získat pěstouny, kteří trpělivě tolerují vzdělávací, mentální, smyslové i tělesné handicapy některých dětí. Ve školním roce 2008/2009 se usilovalo o vyhledání vhodné rodiny u čtyř dětí. O výběru nové rodiny nerozhodují pracovníci dětského domova, mají pouze konzultační hlas. Většina ostatních dětí již nemá předpoklad zakotvit v náhradních rodinách. Odborný psycholog posoudil perspektivu nového zařazení negativně. Nezanedbatelnou roli hraje věk dětí, kterým je 15 a více. V omezené míře se vyskytují u nás i děti, které jsou věkem ještě zařaditelné, ale odmítají možnost náhradní rodiny. Další obtížnou překážkou jsou vícečetná sourozenecká uskupení. Přehled dětí, u kterých by byla žádoucí pěstounská vazba, je pravidelně předkládán sociálnímu odboru krajského úřadu. Individuálně je prováděna konzultace se sociální pracovnicí, která vede v terénu spis o dítěti. V období tohoto školního roku byla příznivá situace pro 1 chlapce, který ukončil pobyt u nás / soudní Rozhodnutí/ a přešel do nové rodiny. 7

8 4. Kontakty s rodiči, návštěvy Příchod dítěte do ústavného zřízení je pro něj vždy nesmírný zásah do osobního života. Proto je i po vřazení dětí do dětského domova kontakt rodičů a příbuzných s dětmi stále žádoucí. Snahou dětského domova je pochopitelně pomoci s úpravou poměrů doma tak, aby se dítě mohlo vrátit zpět k rodičům, nebo zákonným zástupcům. Vítány byly návštěvy příbuzných, krátkodobé pobyty dětí doma, ale také souvislejší období pobytu v atmosféře rodiny o prázdninách. Návštěvy byly a jsou motivem pro dospělé zákonné zástupce k urychlenému napravení špatných poměrů. Zákonným zástupcům jsou 2x do roka podávány zprávy o prospěchu, zdraví, zájmové činnosti a chování jejich dětí. V uvedeném období měly téměř všechny děti kontakty s příbuznými. Pouze jeden chlapec, blízký plnoletosti, nemá žádné vztahy s vlastní rodinou. Důvodem je jeho osobní odmítání jakéhokoliv setkání, byť i písemného. Všechny pobyty byly písemně schváleny sociálními pracovnicemi OSPODu z místa bydliště dítěte. Jak již bylo uvedeno, zákon o sociálně právní ochraně dětí ukládá sociálním pracovnicím čtvrtletně navštěvovat děti v dětských domovech. Kontakty se velmi osvědčily a zdárně pokračují. Do zařízení docházejí za dětmi jejich kamarádi, spolužáci, přátelé. Stejně tak mohou naše děti navštěvovat své kamarády u nich doma. Podporované jsou návštěvy vedoucích a přátel, kteří navázali kamarádské kontakty s dětmi, ať již na letních táborech, jazykových kurzech či dalších zájmových aktivitách. Velmi dobré vztahy má náš dětský domov s Ostravskou univerzitou, sociálně právními i pedagogickými školami. Jejich studenti vykonávali praxi v rámci ústavní výchovy a děti byly rády v kontaktu s mladou generací. Ředitelka zařízení přednášela o ústavní problematice v dopoledních návštěvách jednotlivým třídám. Na požádání studijních vedoucích a v rámci dlouhodobých kontaktů, přiblížila tuto širokou oblast ústavní výchovy studentské veřejnosti. Veškeré návštěvy za dětmi, v rámci dalších aktivit, jsou zaznamenávány v návštěvních knihách a zdokumentovány podpisem. 8

9 5. Věková skladba dětí Věkové složení dětí k MŠ ZŠ SOU SŠ VŠ Celkem: Chlapců..10 Děvčat 14 Věkové složení dětí k MŠ ZŠ SOU SŠ VŠ Celkem: Chlapců..9 Děvčat Školní docházka, studium Mateřská škola Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba, Spartakovců Základní škola ZŠ, Ostrava-Slezská Ostrava, Bohumínská 72 ZŠ, Ostrava-Muglinov, Pěší 1 ZŠ, Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz, Nádražní 117 ZŠ, Ostrava -Mariánské Hory, Karasova 6 ZŠ, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28 ZŠ, Ostrava-Moravská Ostrava, Kounicova 1320/2 ZŠ pro sluchově postižené a mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba, Spartakovců Gymnázium, Ostrava-Slezská Ostrava, Hladnovská 35, šestileté gymnázium s rozšířenou výukou španělského jazyka Naplněnost školních tříd, při vřazení nových dětí během školního roku, neumožňovala vždy docházku v místě spádové školy. Docházelo tak k volbě další základní školy. Často rozhodovala malá vzdálenost od dětského domova, dalším měřítkem byla dostupnost městskou hromadnou dopravou. Zákonný zástupce dítěte vždy poskytl souhlas se změnou školy. 9

10 Mezi základními školami jsou zahrnuty i třídy, které se dříve nazývaly zvláštními, nebo speciálními. Tento typ školy navštěvovalo ve školním roce 5 dětí. Šestileté gymnázium bylo příliš náročné pro dívenku, která jej začala studovat se zaměřením na vybrané předměty v cizím jazyce - španělský jazyk Od dalšího školního roku pokračuje na SPŠ chemické akademika Heyrovského a Gymnáziu. Zde bude španělský jazyk jejím druhým volitelným cizím jazykem. Učňovské obory byly vybrány dle zájmů a studijních předpokladů našich dětí: Odborné učiliště a Praktická škola v Hlučíně - obor Malíř a natěrač Odborné učiliště a Praktická škola v Hlučíně - obor Kuchařské práce SOU společného stravování, Krakovská 1095, Ostrava-Hrabůvka obor Číšník servírka SOU společného stravování, Krakovská 1095, Ostrava-Hrabůvka obor Kuchařské práce SOU společného stravování, Krakovská 1095, Ostrava-Hrabůvka obor Kuchařka SŠ elektrotechnická, Na Jízdárně 30, Ostrava-Moravská Ostrava obor Optik 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x Maturitní, středoškolské vzdělání Střední škola v Bohumíně, Revoluční 529, obor- Výchovná a humanitární činnost 1 x Vysokoškolské vzdělání Ostravská univerzita, přírodovědecká fakulta obor Aplikovaná ekologie 1 x Neslyšící děti Velmi náročná je pro nás práce s neslyšícím chlapcem, který u nás pobývá již osmým rokem. Také jeho mladší sestra je u nás umístěna již druhým rokem. Má stejné sluchové postižení. Absolvovali jsme s ní náročné vyšetření v odborném pracovišti v Praze. Bohužel se potvrdil nezvratný verdikt, že diagnózu nelze zvrátit. Chlapec v tomto školním roce úspěšně zakončil šestý ročník Speciální školy pro sluchově postižené. Dívenka od září zahajuje školní výuku. Víceletá docházka vychovatelů do kurzu znakového jazyka se skvěle zúročila. V dalších letech se budeme snažit v maximální míře zapojit do výuky znakového jazyka další naše pedagogy. Přicházejí k nám častěji děti, které mají sluchový handicap. Cílem je, aby se komunikace s neslyšícími dětmi nestávala barierou, ale byla přirozenou součástí běžného života v našem dětském domově. Pro výhodnější komunikaci s dětmi absolvovali Kurz znakového jazyka v tomto školním roce dva vychovatelé. Pokračovat budou i v příštím školním roce. 10

11 Mimořádné doprovody Ústavní výchova je nařizována v posledních letech stále věkově starším dětem. Bohužel důvodem pro tento krok se stává stále častěji nedocházení žáků do povinné školní docházky. Museli jsme přistoupit v několika případech k doprovodu pedagogem do vyučování a následně k vyzvednutí ze škol, právě u nově umístěných dětí. Tento postup se nám osvědčil a docházení školáků do vyučování se napravilo. Spíš úsměvným momentem se dá pohlížet i na učně, u kterých jsme na kratší dobu použili také tento recept. Náročná byla taktéž péče o dvě děti, které docházely do Základní školy Na Vizině, a to do šesté a deváté třídy. Tyto děti bohužel nebyly schopné samostatné docházky do vyučování. Spolupráce s ostatními dětmi pro jiný směr školy se nenabízela. Stále byly doprovázeny ráno i po vyučování pedagogy. Po prázdninách bychom rádi přistoupili k osamostatnění. Školní výsledky Většina školních výsledků je na standardní úrovni. Značným úsilím vychovatelů jsme dosáhli doplnění zanedbaného učiva. Žádné z našich dětí nemusí opakovat stejnou třídu. Velice pěkných hodnocení dosahují naší studenti, docházející do maturitních zaměření i vysokoškolského oboru. Jsme rádi, že děti nyní dovedou ocenit dosažené vzdělání, završené maturitou, případně vysokoškolským diplomem. S povinnou školní docházkou se rozloučilo šest dětí. Tři budou studovat střední školu s maturitou a tři nastoupily do učebního oboru. Úspěchy dětí v samostatném životě Podle ověřených informací máme příjemné zprávy pro kladný ohlas své práce. Dívenka, která odešla z domova před třemi lety, úspěšně ukončila druhý ročník studia na Ostravské univerzitě, obor učitelství pro I. stupeň. Její sestra, která s ní odešla současně, měla završený učební obor pomocné práce kuchařské. Poté nastoupila na tříletý učební obor, a to kuchařka na Střední škole hotelnictví, gastronomie a služeb v Šilheřovicích. Úspěšně jej zakončila řádným výučním listem. Nyní pracuje v oboru. Studium na Ostravské Univerzitě, na oboru vychovatelství, taktéž dokončila další dívka, která prožila u nás patnáct let. Současně pracuje v podobném zařízení, kde vyrůstala. Byla nejmladší ze čtyř sourozenců a ráda se vrací. Ve třech případech se rozhodly děti, které dosáhly plnoletosti, pro samostatný život. I přes nabízenou možnost setrvání v dětském domově se rozhodly za sebe již nést odpovědnost. Jejich učební obor, a tudíž profesní orientace, nebyla ještě ukončena. Pevně doufáme, že studium završí výučním listem, a dokážou pevnost svého slova i činů. Zprávy i osobní setkání s bývalými dětmi našeho dětského domova nám slouží k hodnocení naší práce. Těší nás, že jsou z velké části pozitivní. Velké setkání se uskuteční pravidelně v závěru školního roku při opékání makrel. 11

12 Logopedie Soustavnou logopedickou péči vyžadoval v docházkách u klinického logopeda jeden chlapec. Diagnostický pobyt Na diagnostický pobyt byl umístěn z výchovných důvodů pouze jeden chlapec. Po ukončení pobytu a závěrečné konzultaci odborníků byla hříšníkovi dána šance k nápravě a navrátil se zpět k nám do dětského domova. Pedagogicko-psychologická poradna Vyšetření na pedagogicko-psychologické poradně ve školním roce 2008/2009 se neuskutečnilo žádné. Bylo využito profesní poradenství, při kterém si předpoklady pro studium ověřily tři děti. 7. Změny dětí během roku Příchody: příchod 12-ti letého chlapce z rodiny příchod 16-ti leté dívky z DÚM Ostrava-Kunčičky příchod 19-ti leté dívky z Dětského domova v Horním Benešově Odchody: odchod 18-ti leté dívky k příbuzným odchod 18-ti letého chlapce do podnájmu odchod 8-letého chlapce do pěstounské rodiny odchod 18-ti leté dívky do podnájmu 12

13 8. Zájmová činnost dětí ve školním roce 2008/2009 Dům dětí a mládeže - aerobic 1 dívka Ostrčilova ul. TJ Sokol Ostrava - házená 1 chlapec TJ Rapid Muglinov - kopaná 6 chlapců+1 dívka TJ Heřmanice - kopaná 1 chlapec Základní školy - informatika 1 chlapec - výtvarný kroužek 2 dívky - sportovní kroužek 1 dívka - floorbal 1 chlapec FIT FUN studio - roztleskávačky 1 dívka Děti využívají nejen knihovnu v zařízení, ale navštěvují další knihovny v okolí domova a školy. Často se vyjíždělo v době víkendu, prodlouženého volna na turistické výlety, chodili jsme pravidelně plavat, v zimním období bruslit. Jsme obvyklými návštěvníky divadel a kin. Využíváme často levných, či bezplatných pozvání. 9. Spoluspráva Na našem zařízení spolupracuje s ředitelkou aktivitu na mnoha plánech a je nápomocna svým názorem. dětská samospráva. Vyvíjí Děti již po letech fungování ví, že i na jejich pohledu a vnímání nám hodně záleží a nejsou nám lhostejné jejich postoje. V některých situacích jsou schopny ovlivnit plánované činnosti. Mimo schůzky spolusprávy se konají pravidelně společné pohovory s ředitelkou zařízení, metodikem prevence a vychovateli. Děti jsou informovány o důležitých ekonomických a organizačních aspektech, výchovných a vzdělávacích počinech. 13

14 10. Aktivity během roku Během celého roku jsou s dětmi konány různé aktivity a podnětné činnosti. Zúčastňovali jsme se akcí, které jsou domluveny v rámci kontaktů dětských domovů v kraji, či dále v republice. Především sportovní utkání jsou často obsazována našimi reprezentanty. Poloha našeho domova ve městě je výhodou při účasti na mnoha kulturních, sportovních a společenských prezentacích. Krátkodobější činnosti, účast : - Mezinárodní festival dechových orchestrů, Studénka-Jistebník září - Charitativní koncert Petera Dvorského, hotel Imperiál - Kulturní akce, Ostrava se baví, Bonver Aréna - Setkání s paní Livií Klausovou na zámku v Lánech - Nadační fond Plaváček Deany a Juraje Jakubiskových, Praha - 5. Divadelní pouť bez bariér 2008, Ostrava - Dům dětí a mládeže Vratimov Portas CUP, turnaj v minikopané říjen - Návštěva Národního divadla, Praha - Firma Ahold, S Bertíkem za dětským úsměvem - Turistický pobyt Nové Město na Moravě, hotel Medlov - Koncert splněných přání, Dům kultury města Ostravy - Výtvarná soutěž - Veřejné slyšení, Parlament České republiky Senát, Praha listopad - Výtvarná soutěž, O nejkrásnější vánoční ozdobu - Dětský domov v pohybu, projekt Hejbejte se zpívejte s Hankou, Praha - Kulinářská akce, Vaříme, pečeme, stolujeme jídla cizích států, Ostrava - Divadlo loutek Ostrava - Přednáška PhDr. Jiřiny Prekopové, Ph.D. Aby se láska podařila, Ostrava - Návštěva zámku v Krakově, Osvětim, Polsko - Mikulášská nadílka na Slezskoostravském hradě prosinec - Občanské sdružení Vzájemné soužití, Maškarní ples, Ostrava - Kulturní vystoupení dětí, Nadace OKD a Občanské sdružení svatá Barbora, Ostrava - Účast na basketbalovém utkání I.ligy mužů, Čas Aréna - Výtvarná soutěž, námět na Novoroční zdravici - Pozvání do hotelu Imperiál, oběd pro děti z dětských domovů - Výlet na Pustevny Ledové Království leden - Turnaj dětských domovů o pohár PAKYNOSTRY - Návštěva Cinestaru Ostrava únor - Návštěva aquaparku, Kravaře jarní prázdniny - Návštěva výstavy Sladký život čokolády, Hlučín - Výtvarná soutěž, o nejkrásnější velikonoční kraslici.zasláno do Mariánských Lázní - Účast na Republikovém finále v soutěži MISSIS 2009 v Chomutově. Na pozvání. - Sociálně psychologický tréninkový program - Basketbalové utkání NH Ostrava, Čas Aréna březen 14

15 - Country bál, Vratimov - Odborná soutěž, učebního oboru Kuchařské práce - Nejmilejší koncert 2009, Vítkov - Vědomostní soutěž v poznávání ptáků, vyhlášení soutěže pro naše děti - Jadran Setlím dětem, Galerie Splněný sen duben - Vědomostní soutěž ve znalosti cizích slov, vyhlášení soutěže pro naše děti - Velikonoční pobyt všech dětí v rámci svátečních dnů v Těšínských Beskydech - Plavecké přebory Dětských domovů v Opavě, účast a umístění dětí - Stolní tenis, TJ Nový Jičín, účast a umístění dětí - Projekt Ostravské univerzity, Příprava dětí a mladých lidí na vstup do samostatného života, účast našich dětí - Volba MISSÁK Dětských domovů, Krnov, účast a umístění dětí - Chopinovské nokturno, koncert v O.-Bartovicích, účast všech větších dětí - - Cyklistická soutěž a duatlon v Neladné, účast a umístění dětí květen - EXIT klub, Moravská Ostrava, účast dětí - Regionální sportovní hry na Hadince, účast a umístění dětí - Kuličkiáda, klasická hra Karviná, účast a umístění dětí - Floorballový turnaj Dětských domovů, FLORBAL CUP Havířov Občanské sdružení Modrý motýlek, Den plný radosti pro všechny - Dětský den u Bolka Polívky, Olšany - Občanské sdružení Vzájemné soužití, Den dětí červen - Den s Městskou Policii, BESIP, policisté v akci - Sportovní hry Dětských domovů ČR, Příbram, účast a umístění chlapce - Divadelní představení Kajdeš 2009, Ostrava - Bambiriáda, návštěva ZOO Ostrava - Zakončení školního roku- opékání makrel na zahradě dětského domova - Výšlap na Ondřejník, Beskydy červenec - Výstava Krojované panenky, Hlučín - Návštěva aquaparku, Kravaře prázdniny - Návštěva aquaparku, Bohumín- prázdniny - Ozdravovna Vojtěchov, Metylovice, účast našich dětí - Letní tábor Sloup, Bílá, účast našich dětí - COLOURS OF Ostrava, účast našich dětí - Účast na Shakespearovských slavnostech, Praha, pozvání Nadace Klausových - Letní tábor Kateřinice, účast našich dětí - Hornické muzeum Landek - Turistický pobyt Ramzova, účast našich dětí srpen 15

16 Dlouhodobější pobyty: 1. Letní tábor Sloup účast 13 dětí 2. Letní tábor Bílá účast 1 dítě 3. Ozdravovna Metylovice dětí 4. Ozdravovna Vojtěchov dětí 6. Letní tábor Kateřince dětí 7. Turistický pobyt na Ramzové dětí Období Vánoc je pro nás obdobím radosti a tajemného očekávání. Všichni je společně, i se zaměstnanci, slavíme několik dnů před oficiálním termínem. Děti mohou následně vánoční prázdniny prožít se svými blízkými. Program veselého zaměření, zpívání, tradic a dárků, je pro děti šťastným obdobím. Přesto u nás, v období vánočních svátků, bohužel zůstaly čtyři děti. Všichni jsme se snažili navodit dětem milou a příjemnou sváteční atmosféru. Každoročně v období vánoc vítáme pozvání na různé charitativní akce. Společně s dětmi chodíme do divadla, koncerty a jiné společenské akce, kterých se velmi rádi účastníme. Vždy se setkáme s dobrými lidmi a zajímavými hosty. Velmi si ceníme pozvání Hotelu Imperiál, který pro nás připraví v závěru roku mimořádný oběd v krásném prostředí. 16

17 11. Prevence sociálně patologických jevů Metodik prevence vytváří minimální preventivní program, podílí se na jeho realizaci. Komunikuje s vychovateli v oblasti primární prevence, v případě vzniklého problému dává podněty k možné nápravě. Spolupracuje s institucemi a organizacemi v oblasti primární prevence. Koordinuje předávání informací o problematice sociálně patologických jevů v dětském domově, dokumentuje průběh preventivní práce zařízení. Hodnotí realizaci minimálního preventivního programu. Dětský domov vytváří tento program jako základní nástroj prevence. Jde o komplexní systémový prvek v realizaci preventivních aktivit, program je nejméně jednou ročně vyhodnocován, sleduje se účinnost, průběh, měří se efektivita jednotlivých aktivit. Pro dětský domov je závazný a podléhá kontrole České školní inspekce. Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže zahrnuje především aktivity v oblastech prevence: a) násilí a šikanování, b) záškoláctví, c) kriminality, delikvence, vandalismu aj. forem násilného chování, d) ohrožení mravnosti a ohrožování mravní výchovy mládeže, e) xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu, f) užívání návykových látek (vč. opomíjeného alkoholu a kouření), anabolik, g) medikamentů a dalších látek, h) netolismu (virtuálních drog) a patologického hráčství (gambling), i) diváckého násilí, j) komerčního sexuálního zneužívání dětí, k) syndromu týraných a zneužívaných dětí, Strategie je zaměřena na všechny děti ve věkovém rozmezí 6 18 let, se zvláštním přihlédnutím k dětem ze sociálně slabšího a málo podnětného rodinného prostředí, dětem s nedostatečným prospěchem a s některými typy specifických vývojových poruch chování. Mezi konkrétní aktivity podporující primární prevenci patří: Nabídky různých druhů spolupráce s Policií ČR a Městskou policií, Ostravskou univerzitou projekty zaměřené na prevence drogových závislostí, konzumace alkoholu, vandalismu, rasismu, násilí, komerčního sexuálního zneužívání i nadále zvýšenou pozornost prevenci kouření. Přednášky, besedy a pořady věnované sexuální výchově a prevenci zaměřené na práci s národnostními menšinami směřující k potlačení rasismu a xenofobie. Zvyšování příznivého klimatu v dětských kolektivech formou organizování výletů, sportovní akce, víkendové výjezdy atd.), široká nabídka volnočasových aktivit. Účast v literárních, výtvarných, sportovních a jiných soutěžích 17

18 Samospráva - rozvíjí zodpovědnost dětí za širší společenství a vzájemné soužití, je prostorem pro zapojení dětí do organizace dětského domova, pravidelná setkání umožňují kontinuální práci a prevenci problémů v rodinných skupinách Vyhodnocení celého preventivního programu bylo provedeno v červnu roku O programu vede školní metodik prevence průběžné záznamy, s jejichž výsledky pravidelně seznamuje vedení dětského domova, okresního metodika prevence, ostatní pedagogické pracovníky. Součástí vyhodnocení jsou zodpovězené dotazy z různých oblastí. Spolupráce s organizacemi, které řeší podobná témata jsou mnohá, a to nejen v rámci ústavní výchovy a náhradní rodinné péče. Vyzvedáváme spolupráci s Ostravskou univerzitou, KLIKOU- Sdružení přátel dětského domova, DDM Vratimov, Dětské centrum Slůně v Bohumíně, mnohé sportovní kluby atd. Spolupráce se zákonnými zástupci je důležitá především v této rovině. Osobní jednání s rodiči dětí, které jsou toho času v ústavní péči, doporučení, rady odborníků, doporučení zlepšení situací v rodinách, podporujeme snahy rodičů o návraty dětí do původních rodin. Výskyt sociálně patologických jevů ve škole ve šk.r. 2008/2009 řešené případy: snížená známka z chování:..8..x.2.st./ x.3.st neomluvené hodiny / počet žáků / počet hodin /: / 265 zneužití alkoholu / počet žáků / počet případů /: /...0 zneužití drog / počet žáků / počet případů/: /...1. kouření / počet žáků / počet případů /: /..pravidelné výskytů šikany / počet žáků / počet případů /: /...2. krádeže / počet žáků / počet případů /: /...6 jiné:..ničení školního majetku/:/ počet žáků / počet případů /...1 /... 1 útěky dětí / počet případů / počet dětí /.. 0./

19 12. Zaměstnanci Složení: 10 pedagogů, vychovatelů 1 ředitel VŠ speciální pedagogika pro výchovné pracovníky, 35 let pedagogické praxe 9 vychovatelů 1 žena VŠ vychovatelství s pracovně terapeutickým zaměřením. Centrum dalšího vzdělávání studium speciální pedagogiky, 19 let praxe 1 žena VŠ speciální pedagogika pro výchovné pracovníky, 29 let pedagogické praxe. Současně pokračuje ve studiu VŠ 1 žena SŠ gymnázium. Střední pedagogická škola. Centrum dalšího vzdělávání studium speciální pedagogiky. 30 let praxe 1 žena SŠ střední pedagogická škola, 40 let praxe 1 žena VŠ speciální pedagogika pro výchovné pracovníky, 5 let praxe. 1 žena VŠ vychovatelství s pracovně terapeutickým zaměřením. Současně Centrum dalšího vzdělávání studium speciální pedagogiky. Absolvent bez praxe. 1 žena VŠ učitelství odborných předmětů. Současně Centrum dalšího vzdělávání studium speciální pedagogiky. 2 roky praxe. 1 muž SŠ střední průmyslová škola, Centrum dalšího vzdělávání studium speciální pedagogiky. Současně Centrum dalšího vzdělávání studium vychovatelství. 5 let praxe 1 muž VŠ sociální pedagogika, Centrum dalšího vzdělávání studium speciální pedagogiky, 2 roky praxe. 4,5 pracovnice sociální péče 1 žena ÚSO - maturita, ekonomická škola, praxe v oboru 10let 1 žena ÚSO - maturita, podnikání v oboru, praxe v oboru 1 žena ÚSO - maturita, střední škola oděvní 1 žena ÚSO -maturita, střední škola oděvní. Nyní pokračování ve vysokoškolském studiu 1 žena VŠ - historie, absolvent 1 ekonomka ÚSO střední vzdělání s maturitní zkouškou- ekonomické zaměření, 26 let praxe 0,25 pokladní VOŠ - sociální práce, 6 let praxe, současně studující VŠ 0,75 sociální pracovnice VOŠ sociální práce, 6 let praxe, současně studující VŠ 0,75 vedoucí jídelny ÚSO učební obor kuchař. Doplněno maturitou, 27 let praxe 19

Výroční zpráva o činnosti. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace školní rok 2007 / 2008 1 Základní údaje Zřizovatel: Moravskoslezský kraj Zřizovací

Více

Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek

Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah výroční zprávy: ČÁST I. A. Základní charakteristika

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2013/2014 V Melči, dne 22.10.2014 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka 1 Obsah výroční zprávy

Více

Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek

Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1 Obsah výroční zprávy: Část 1 : - Základní charakteristika

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14 příspěvková organizace, 746 01 Opava

Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14 příspěvková organizace, 746 01 Opava příspěvková organizace, 746 01 Opava V Opavě dne: 5.10. 2012 Vypracoval: Mgr. Milan Škrabal - ředitel Dětský domov postupuje dle Zásad vztahů orgánů kraje a Vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanovují

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2 Výroční zpráva o činnosti Dětského domova Zlín V souladu s ustanovením 10, odst. 3, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 2 Výroční zpráva o činnosti Dětského domova Zlín V souladu s ustanovením 10, odst. 3, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14 příspěvková organizace, 746 01 Opava

Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14 příspěvková organizace, 746 01 Opava příspěvková organizace, 746 01 Opava V Opavě dne: 2.10.2014 Vypracoval: Mgr. Milan Škrabal - ředitel Dětský domov postupuje dle Zásad vztahů orgánů kraje a Vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanovují náležitosti

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, ČSA 718 příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, ČSA 718 příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013//2014 Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, ČSA 718 příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY V BUDIŠOVĚ NAD BUDIŠOVKOU

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Úvod V souladu s ustanovením 10, odst. 3, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), v platném znění,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 č.j.: III -227/2012 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 č.j.: III -143/2014 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012-2013 Základní škola Ostrava Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a příspěvková organizace FAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY ZDRAVÁ ŠKOLA Zprávu předkládá : Schváleno školskou radou 15. 10. 2013 :

Více

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 289 03 Městec Králové, okr. Nymburk, PO, IČO 70837414, tel./fax: 325 643 312, e-mail: zvsmk@mujbox.cz, web: www.zs-mesteckralove.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 V Melči, dne 22.10.2012 Mgr. Jiřina Moudrová ředitelka 1 Obsah výroční zprávy

Více

Dětský domov a Základní škola, Ledce 55

Dětský domov a Základní škola, Ledce 55 Dětský domov a Základní škola, Ledce 55 Výroční zpráva 2012-2013 OBSAH 1. Základní údaje o zařízení... 3 2. Charakteristika zařízení... 4 3. Školy a školská zařízení členění... 9 4. Souhrnné údaje o dětech/žácích...

Více

- 1 - I. Základní údaje o školském zařízení - Dětský domov v Mariánských Lázních

- 1 - I. Základní údaje o školském zařízení - Dětský domov v Mariánských Lázních - 1 - I. Základní údaje o školském zařízení - Dětský domov v Mariánských Lázních 1. Charakteristika dětského domova Název organizace podle zřizovací listiny: Dětský domov, Palackého 191/101, 353 01 Mariánské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výchovný ústav, středisko výchovné péče HELP, základní škola a střední škola, Zámecká 107, Střílky, e-mail:sevcik@ vumstrilky.cz Výroční zpráva o činnosti školy Obsah: 1. Základní charakteristika školského

Více

DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. č.j.: DDSJFM/925/2014 1.9.2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA

DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. č.j.: DDSJFM/925/2014 1.9.2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE č.j.: DDSJFM/925/2014 1.9.2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2013/14

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, BENEŠOV, RACEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Předkládá Mgr. Hana Urbanová Dětský domov a Školní jídelna, Benešov, Racek 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DĚTSKÉM DOMOVĚ

Více

školní rok 2012/2013 č.j.: 504/13 Pracovník pro informace: Jana Horáková

školní rok 2012/2013 č.j.: 504/13 Pracovník pro informace: Jana Horáková 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/2013 č.j.: 504/13 Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice Název zařízení: Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace PSČ 412 01,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA- ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní údaje o škole : Adresa : Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice

Více

- 1 - I. Základní údaje o školském zařízení - Dětský domov v Mariánských Lázních

- 1 - I. Základní údaje o školském zařízení - Dětský domov v Mariánských Lázních - 1 - I. Základní údaje o školském zařízení - Dětský domov v Mariánských Lázních 1. Charakteristika dětského domova Název organizace podle zřizovací listiny: Dětský domov, Palackého 191/101, 353 01 Mariánské

Více

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace OBSAH 1. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Úvodní slovo ředitele a) Základní údaje o škole....... 4 Název zařízení. 4 Sídlo. 4 Identifikátor zařízení. 4 Právní forma... 4 IČO.. 4 Zřizovatel

Více

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace OBSAH ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Úvodní slovo..... 3 A.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 za školní rok 2013/2014 V Šenově 30. září 2014 Mgr. Naděžda Pavlisková ředitelka ZŠ 1 Osnova 1 Charakteristika školy... 4 1.1

Více

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2013/2014 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 17. 9. 2014

Více

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Dětský domov Z á k l a d n í š k o l a a Školní jídelna RADENÍN 1, 391 20 RADENÍN Č.j.: 1240/2014 za školní rok 2013/2014 tel.,fax: 381298041, e-mail:ddradenin@ddradenin.cz, http://ddradenin.cz Tato zpráva

Více

školní rok 2011/2012

školní rok 2011/2012 Zařízení pro děti-cizince, diagnostický ústav, dětský domov se školou, výchovný ústav, středisko výchovné péče, základní škola a praktická škola, Radlická 30, Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2011/2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Základní škola, Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA... - 2 - OBSAH... - 3 - I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 1.1.

Více