Pouţití moderních technologií pro určení polohy vozidel a jejich vyuţití v logistické firmě.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pouţití moderních technologií pro určení polohy vozidel a jejich vyuţití v logistické firmě."

Transkript

1 Vysoká škola logistiky o.p.s. Pouţití moderních technologií pro určení polohy vozidel a jejich vyuţití v logistické firmě. (Bakalářská práce) Hulín, březen 2011 Vypracoval: Jakub Takáč

2 tady bude zadání BP

3 Čestné prohlášení Prohlašuji, ţe předloţená bakalářská práce je původní a vypracoval jsem ji samostatně. Prohlašuji, ţe citace pouţitých pramenů je úplná a ţe jsem v práci neporušil autorská práva (ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. O právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským). Souhlasím s prezentačním zpřístupněním své práce v knihovně Vysoké školy logistiky o.p.s. a s případným pouţitím této práce Vysokou školou logistiky o.p.s. pro pedagogické, vědecké a prezentační účely. Hulín dne 20. března podpis

4 Poděkování Rád bych poděkoval doc. Mgr. Romanu Jaškovi, Ph.D. za poskytnuté rady při psaní této bakalářské práce.

5 Resumé Cílem práce je analýza současných technologií pro sledování vozového parku a jejich vyhodnocení z pohledu vyuţitelnosti a dostupnosti logistickým firmám. Práce zohlední legislativu ČR a EU. Summary The Graduation Theses purpose is to analyze current technologies that are used for monitoring car fleet and to evaluate their applicability and accessibility for logistics companies. The Theses respect legislation of the Czech Republic and European Union.

6 Obsah Úvod GLOBÁLNÍ DRUŢICOVÝ POLOHOVÝ SYSTÉM Segmenty systému GPS NAVSTAR GPS GLONASS GALILEO EGNOS - podpůrný systém pro druţicový polohový systém SLEDOVÁNÍ PROVOZU VOZIDEL V LOGISTICKÉ FIRMĚ Úvod Metody sledování ELEKTRONICKÝ MÝTNÝ SYSTÉM Úvod Mikrovlnná technologie sledování vozidla Centrální systém Elektronické mýto Zpoplatněné komunikace Způsoby placení mýtného Výše mýtného Kde a jak získat palubní jednotku PREMID Co je potřeba pro evidenci Evidence silničních vozidel osvobozených od mýtné povinnosti Kontrola placení mýtného Zákaznická podpora Distribuční místa Zákaznické centrum Informační místa Pouţití jednotky PREMID... 34

7 Za jízdy Po jízdě Výměna nebo náhrada jednotky Premid Ztráta a odcizení jednotky Premid Nalezení jednotky Premid Propadnutí (zablokování) palubní jednotky Mýtné systémy v zahraničí ANALÝZA SWOT Výběr pro analýzu PŘÍKLAD VOZOVÉHO PARKU LOGISTICKÉ FIRMY ZÁVĚR SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY SEZNAM ZKRATEK SEZNAM OBRÁZKŮ, TABULEK A GRAFŮ Bakalářská práce na CD... 50

8 Úvod V současné době je zjišťování polohy vozidel v dopravě a nejen v ní stále oblíbenější. Jde především o to, ţe technologie jiţ dosáhly takové výše, ţe dnes jiţ toto není prakticky ţádný problém. Cílem mé bakalářské práce je představit způsoby zjišťování polohy vozidla v silniční dopravě. První část je zaměřena na zjištění polohy vozidla z pohledu uţivatele (řidič) vozidla. Druhá část se zajímá o určení polohy konkrétního vozidla majitelem logistické firmy pomocí PC, či podobného zařízení a třetí část je zaměřena na zjištění polohy vozidla z pohledu státní správy (Celní úřad), která zajišťuje dohled nad vozidly nad 3,5t jezdících po dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. Všechny tři výše uvedené systémy mohou být a také některé z nich jsou vyuţívány logistickou firmou pro jejich efektivní logistiku. "Logistika je organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem a nákupem počínaje, výrobou a distribucí podle objednávky finálního zákazníka konče tak, aby byly splněny všechny požadavky trhu při minimálních nákladech a minimálních kapitálových výdajích" 1 Například pro běţného člověka v současnosti jiţ nepředstavuje problém si za "pár korun" pořídit navigační systém, který jej bez problémů dopraví z bodu A do poţadovaného bodu B, aniţ by si předtím dělal nějaké přípravy doma na mapě. Dříve lidé, neţ odjeli na pro ně neznámé místo, trávili dost času nad mapou a přemýšleli, která trasa je pro ně nejideálnější. Dnes jen zapnou navigační přístroj, nastaví si cíl nebo průběţný bod, kterým chtějí projet a mohou si nastavit vlastnosti trasy (nejrychlejší, nejkratší, nejekonomičtější a podobně). Dále uţ jen poslouchají hlas navigace, popřípadě okem zkontrolují pravdivost slov přístroje a bez starostí jednou na místo určení. Tyto přístroje existují samozřejmě také pro nákladní automobily, které mají specifické rozměry a hmotnost vozu, tudíţ nejsou schopny projet stejná místa jako vozidla osobní. Z tohoto důvodu existují speciální verze navigačních přístrojů, které obsahují software počítající s tímto omezením. Pro logistické firmy je pouţívání navigačních přístrojů velký přínosem, jelikoţ jejich řidiči si mohou dopředu rozloţit čas 1 Evropské logistické asociace. Logistika - efektivní řízení materiálových toků [online] [cit ]. Co je logistika?. Dostupné z WWW: <http://www.logistika.cz/>. 8

9 takovým způsobem, který je pro ně nejpřijatelnější a nemusí být ve stresu z důvodu neznalosti okolního prostředí a také např. času do místa vykládky (nakládky). Z druhé strany není problém pro majitele firmy nebo jeho pověřené pracovníky určit polohu vozidla a zobrazit si ji na svém osobním počítači či podobném zařízení. Pro majitele firmy je toto obrovská výhoda, jelikoţ je schopen zjistit, kudy vozidlo jelo, jakou rychlostí, kdy měl řidič přestávku na odpočinek, v jakém technickém stavu je vozidlo apod. Další z moţností jakým způsobem můţe být určována poloha nákladních vozidel nad 3,5t jsou mýtné brány pracující na mikrovlnné technologii. Systém tak pomocí šifrované bezdrátové komunikace automaticky, jakmile vozidlo projede branou, odečte poplatek. To, ţe transakce proběhla, zjistí řidič tím způsobem, ţe mu palubní jednotka nazvaná Premid zapípá. Tyto brány staví firma Kapsch a vymáhání poplatků na dálnicích s rychlostních komunikacích má na starosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, potaţmo Celní správa České republiky, která pomocí pro tyto účely speciálně upravených a vybavených vozidel postihuje řidiče, nebo li firmu, jejíţ zaměstnanec nesplní svou povinnost a palubní jednotku Premid nezakoupí nebo nenabije v případě kdy vyuţívá způsob placení předem (pre-pay), kdy je povinen toto před vjezdem na zpoplatněnou komunikaci provést. Nowadays the determining of location of vehicles in transportation and not only in transportation is more and more popular. Especially at this time modern technologies make this to be possible. My Graduation Theses purpose is to introduce current methods that are used for monitoring the location of vehicles in road transportation. First part focuses on locating a vehicle in view of driver. Second part is interested in locating particular vehicle by logistic company owner using PC or any other equipment. Third part pays attention to the location a vehicle in a view of public service (customs office), which provides monitoring of vehicles above 3,5t on motorways and speedways. All three above described systems might be used by logistic companies for their effective logistics. " Logistics is the organization, plannig, managing of the flow of goods that begins with development and purchase and finishes with production and 9

10 distribution according to final customer s requirement. All requirements must be met with regard to minimum costs and minumim capital investments. For example for ordinary man there is no problem to by for little money navigation device, which allows him without previous preparations with map to travel without difficulties from poit A to point B. People used to spend their time looking in a map for the best route before they started their journey. Nowadays they only switch on their navigation device, select destination or any point they want to go through or they select route (shortest time or shortest distance, the most economical an so on.) Then they only listen to navigation voice, eventually they can control by eye if given instruction was correct and without any troubles they can head a place of destination. These devices are also designed for freight cars with specific dimensions and weigh which are not able to go by the same roads as private cars are. Due to this fact there are special versions of navigation devices with software that take into account these limitations. Using of navigation devices means for many logistics companies big asset. Their drivers can plan their time the way which is the most suitable for them and they don t have to be under pressure because not knowing surroundings and also not knowing what time it takes to get to place of unloading (loading) for example. On the other hand it is no problem for company owners or their agents to determinate location of vehicle and to desplay it on their personal computers, which means huge advantage. They are able to find the way vehicle went, at what speed, when the driver stopped to have a brake, condition of the vehicle an so on. Modern toll gates which work with microwave technology belong to another method used for determining of location of freight cars above 3,5t. This method by using wireless comunication in codes automatically, once the vehicle passes the toll gate, deducts charches. A toll transaction is indicated to a driver by an equipment placed on windshield called Premid by beeping. These gates are built by company Kapsch and exaction of duties is in charge of Road and Motorway Directorate of the Czech Republic or Customs Administration of the Czech Republic which uses specially modified and equipped cars. They penalize drivercv or company if their emloyee doesn t meet obligation to buy Premid unit or to charge it with credit in case he uses prepaid version of payment and he is obliged to do that before driving onto a toll road. 10

11 1 GLOBÁLNÍ DRUŢICOVÝ POLOHOVÝ SYSTÉM (Global Navigation Satellite System, zkratkou GNSS) " Je služba umožňující za pomoci družic autonomní prostorové určování polohy s celosvětovým pokrytím. Uživatelé této služby používají malé elektronické radiové přijímače, které na základě odeslaných signálů z družic umožňují vypočítat jejich polohu s přesností na desítky až jednotky metrů. Přesnost ve speciálních nebo vědeckých aplikacích může být až několik centimetrů až milimetrů." 2 Systém pracuje na principu výpočtu vzdáleností mezi uţivatelem, který je na zemském povrchu a druţicemi, které obíhají planetu zhruba ve výšce km (dálkoměrná metoda). V současné době je aktivních druţic 24. Kdyţ tento počet druţic rozdělíme na dvě poloviny (dvě polokoule), tak nám zůstane na kaţdou polokouli celkem 12 druţic, to znamená, ţe ať jsme na jakémkoliv místě na světě, vţdy máme moţnost přijmout signál z 12ti druţic. Ostatních 12 se nachází v tu chvíli na druhé polokouli. Abychom byly schopni určit svou polohu, je třeba přijímat signál, alespoň ze třech druţic. V případě, ţe chceme určit i svou výškovou polohu, je zapotřebí přijímat příjem ze čtyř druţic. Je důleţité také říci, ţe uţivatel, který vyuţívá své běţné navigační zařízení na zjištění polohy v terénu, na silnici apod. ţádná data nevysílá a tudíţ není moţné jeho polohu sledovat. Jedná se totiţ většinou o pasivní přijímače dat, coţ znamená, ţe přístroj pouze data přijímá a zpracovává. Tato strategie byla zvolena hlavně z vojenských důvodů, kdy by nebylo dobré, aby byla prozrazena přítomnost cizích osob. Přijímače GPS jsou schopny poskytovat téměř přesnou polohu díky geografickým souřadnicím vztaţeným ke světovému geodetickému systému NWGS NWGS 84 (World Geodetic System 1984, Světový geodetický systém 1984) - jedná se o geodetický systém armády Spojených států amerických, ve kterém pracuje globální systém určování polohy GPS a který je zároveň standardizovaným geodetickým systémem armád NATO. 2 Wikipedia [online]. 2002, 2011 [cit ]. GNSS. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org> 11

12 Co se týká České republiky, tak tento systém byl zaveden jiţ v tehdejším Československu v roce Od je WGS-84 zaveden ve vojenském a civilním letectvu a v AČR je běţně pouţíván v rámci kooperace a armádami NATO a standardizace v geodézii a kartografii. Současně je v České republice pouţíván také souřadnicový systém S-42. Jedná se o vojenský systém vyuţívající astronomickogeodetických sítí, který je zde jiţ, jak sám jeho název napovídá od roku V České republice byl hlavním vojenským systémem do roku Rozmístění pozorovacích stanic, definujících WGS-84 Obrázek 1 Pozorovací stanice WGS Segmenty systému GPS Systém GPS se skládá ze tří základních segmentů, a to segmentu uţivatelského, kosmického a řídícího Uţivatelský segment Jedná se o přijímače GPS a anténní systémy, které uţivateli poskytují informace o poloze, rychlosti a čase, kdy toto údaje jsou vypočítány na základě přijatých dat od druţic pohybujících se na oběţné dráze. 12

13 Kosmický segment Jde o soustavu umělých druţic, které obíhají Zemi po známých a přesně definovaných oběţných drahách. Původně byl projektován pro 24 druţic, ale v současné době je na oběţné dráze celkem 32 druţic. Kosmický segment je definován: - typem oběţných drah (nízké, střední vysoké, geostacionární, kruhové nebo eliptické) - výškou, sklonem a počtem oběţných drah - počtem a rozmístěním druţic na oběţných drahách Kaţdá z druţic má přiděleno své jedinečné číslo a také vysílá jiný kód. Z tohoto důvodu je přijímač schopen ji při měření polohy správně identifikovat. Řídící a kontrolní segment "Je mezi uživateli GPS nejméně znám, protože o jeho přítomnosti vůbec nevědí. Je tvořen sadou pozemních stanic, které plní řadu úloh:" - monitorování signálů družic, které jsou v kosmickém segment - vyhodnocování chování družic na oběžných drahách a určování parametrů oběžných drah jednotlivých družic - vyhodnocování chování hodin na družicích a určování korekčních parametrů - sledování a vyhodnocování stavu družic - vysílání aktualizovaných parametrů na družice - manévry družic - údržbu družic - řízení celého systému" 3 3 STANKOVIČ, Jan; HOJGR, Radek. GPS : Praktická uţivatelská příručka Brno : Computer Press, a.s., s. ISBN

14 V současnosti některé zdroje uvádějí dvě generace globálního druţicového polohového systému. I. generace - NAVSTAR GPS a GLONASS II. generace - GALILEO 1.2 NAVSTAR GPS Historie Počátek tohoto systému se datuje jiţ od 50tých let 20. století. Byl vyvinut ve Spojených státech amerických a prioritně byl pouţíván pro vzdušné síly, námořnictvo, armádu, pobřeţní stráţ, námořní pěchotu (US Marina Corps) a obrannou kartografickou agenturu (Defense Mappin Agency) států NATO a Austrálie. Jelikoţ jeho přesnost nebyla Obrázek 2 Druţice Navstar podle potřeb bylo nutné tento systém zdokonalit. V prosinci roku 1973, byly zahájeny práce na dokonalejším programu, které byly rozděleny do třech fází. První fáze proběhla v letech , kdy bylo vypsáno výběrové řízení na různé díly jako byly druţice, testovací polygon, apod. První z druţic vyrobila firma Rockwell a na oběţnou dráhu byla vypuštěna roku Během krátké doby byly vyrobeny ještě 4 druţice a díky tomuto bylo moţné po určitou dobu vyzkoušet určit polohu. Celkem jich bylo vypuštěno 11 a jejich ţivotnost byla určena na 3 roky, i kdyţ některé byly pouţívány aţ 10 let. Ve druhé fázi probíhající od roku 1979 do roku 1985 byla budována monitorovací a řídící střediska. Firma Rockwell jiţ vyrobila celkem 28 druţic. Vývoj armádního zařízení měli na starosti firmy Rockwell-Colins, Texas Instrument, Teledyne a Megavox. Prototypy byly testovány při námořním pouţití a také na Polygonu Yuma. Třetí fáze probíhala od roku 1985 aţ do , kdy byly dále druţice stále vyvíjeny, aţ se dostaly do takového stavu, kdy v roce 1994 bylo v provozu celkem 24 druţic poskytujících sluţbu GPS. 14

15 Pro to, aby byl navigační systém GPS stále funkční a stabilní vynakládají Spojené státy americké ročně asi 600 aţ 900 milionů amerických dolarů. Dnes si mohou běţní lidé pouţitím této technologie výrazně zlepšit svůj komfort cestování. Přesnost systému a přístrojů GPS Systém má dva stupně přesnosti: PPS (přesná polohová sluţba) - jde o poskytování sluţby autorizovaným uţivatelům, kdy tito uţivatelé mají maximální moţnou přesnost určení polohy. Jedná se o armádu USA, armády Severoatlantické aliance (NATO) a další země jejichţ počet je asi 27. SPS (standardní polohová sluţba) - v současnosti je dostupná po celém světě všem lidem a společnostem. Jedná se však dnes jiţ o stupeň přesnosti, který dosahuje úrovně přesné polohové sluţby, jelikoţ "Dne byl správcem systému GPS (Ministerstvem obrany USA) natrvalo vypnut kód SA (Selective Availability výběrová dostupnost), se kterým se dalo hovořit o přesnosti m. Z principu systému vychází přesnost 15 m." 4 Nejdůleţitějším faktorem, který ovlivní přesnost přístroje je jeho "výhled" na oblohu. Pokud budeme mít přístroj například někde v kapse, tašce, či přihrádce vozidla můţe být velmi problematické, či téměř nemoţné tento přístroj spojit s druţicemi. Dobrý výhled je alfou a omegou celého uţívání navigačního přístroje. Toto nejdůleţitější pravidlo platí samozřejmě na všechny navigační systémy vyuţívající druţicového polohového systému. 4 Beruna [online] [cit ]. Přesnost navigačních GPS přístrojů. Dostupné z WWW: <http://www.beruna.cz/rs/index.php> 15

16 1.3 GLONASS (ГЛОбальная НАвигационная Спутниковая Система, tr.: Globalnaja navigacionnaja sputnikovaja sistěma) Jde o speciální druţicový navigační systém sovětské výroby nyní provozovaný ruskou armádou. Jedná se o velice podobný systém americkému GPS. Jeho vývoj byl zahájen z důvodu nutnosti mít spolehlivý a funkční druţicový Obrázek 3 Druţice Glonass navigační systém, pro pouţití přesného vedení nové generace balistických střel. Toto bylo na konci roku Do té doby pouţíval Sovětský svaz systém Tsiklon, který nebyl pro tento účel vhodný, jelikoţ jeho zaměření vyţadovalo několik minut pozorování přijímací stanice. Z tohoto důvodu vyvinuly ve spolupráci výzkumné ústavy Ministerstva obrany, Akademie věd a sovětské námořnictvo navigační systém nazvaný GLONASS, který byl schopen konkurovat americkému systému GPS a jehoţ první druţice byla vypuštěna na oběţnou dráhu v roce Na konci 90tých let 20tého století mělo Rusko velké finanční problémy, díky kterým není jeho navigační systém do současné doby zcela pokryt druţicemi a není tedy v takové míře vyuţíván jako jeho "konkurent" americké GPS. 1.4 GALILEO Počátek První informace týkající se projektu GALIEO se objevily jiţ v roce Nakonec byl projekt oficiálně spuštěn aţ roku 2002 a podílí se na něm celá EU. Jeho rozpočet činí asi 3,5 miliardy EUR (asi 90 miliard Kč). Původně část financí měla zaplatit EU a mezivládní Evropská vesmírná agentura ve výši asi Obrázek 4 Druţice Galileo 16

17 1,5 miliardy EUR. Zbylé náklady měly být získány z pokladny EU a také ze soukromého sektoru. Vzhledem k tomu, ţe velké evropské firmy měly obavy o ziskovost celého projektu, rozhodly se, ţe tento projekt nepodpoří. Vzhledem k pokročilému stádiu celého projektu se členské státu EU dohodly, ţe projekt budou financovat z vlastních prostředků avšak původní soukromý sektor zaplatí následující provoz systému Galileo. Vyuţití Tento systém bude hlavně určen pro veřejné uţití a jen okrajově můţe být vyuţit pro obranné účely, zatímco americký GPS a ruský GLONASS byly prioritně vyuţívaný pro účely vojenské. Co se týká nabídky, tak ta bude v podstatě stejná jakou mají jeho konkurenti uvedení výše. Hlavním úkolem je vyuţití tohoto systému pro navigační přístroje pouţívané pro bezproblémovou dopravu z místa A do místa B, např. v logistických firmách. Těmto firmám můţe takovýto systém ušetřit nemalé peníze, jelikoţ jejich řidiči nebudou bloudit na cestách, ale dojedou přesně podle zadaných poţadavků ke stanovenému cíly. Obrázek 5 Vyuţití systému Galileo Další moţností, jak tento systém vyuţít je pro geodety při zaměřování pozemků. Zde jiţ však z důvodu potřeby co největší přesnosti a většího datového toku bude tato nadstavba zpoplatněna. 17

18 Jak jsem jiţ psal výše GPS po vypnutí kódu SA (Selective Availability výběrová dostupnost) je schopen změřit polohu s přesností 15 m. GLONASS to samé zvládne s přesností 50 m. Galileo díky vysílání pěti druhů signálů (zdarma, dostupný veřejný, kódovaný pro komerční vyuţití, zabezpečený pro přesnou navigace letadel nebo vlaků, signál pro pátrání na moři a šifrovaný pro potřeby evropských států) bude schopen nabídnout přesnost v řádech metrů. Určení výšky a pozice na Zemi je zaloţeno na zjištění, jak daleko se v daném okamţiku nachází přijímač od alespoň čtyř satelitů. Tato vzdálenost se měří podle toho, jak dlouho kaţdý z rádiových signálů putuje od druţice k přijímači. Zatím jsou na oběţné dráze pouze dva satelity, celkem jich má být 30, z toho tři záloţní. Pro plné spuštění systému jich bude stačit 18. Sídlo centrály To co nejvíce můţe zajímat na tomto systému člověka zabývajícího se touto problematikou a zároveň ţijícího na území České republiky, je skutečnost, ţe centrála navigačního systému GALIELO bude ze svého současného sídla, které je v hlavním městě Belgie přesunuta do České republiky. O toto privilegium Česká republika "soupeřila" s 11ti zeměmi. Nakonec po dlouhých jednáních zůstaly jen dvě země. Kromě České republiky to bylo ještě Nizozemsko. Nakonec velvyslanci všech zemí EU, volbou, určily jako vítěze Českou republiku. Poskytované sluţby systémem Galileo Open Service (OS) vyuţití pro většinu obyvatel bez omezení (zdarma) Commercial Service (CS) budou přístupné jen pro platící uţivatele (kódování) větší přesnost neţ u OS Safety of Live Service (SOL) určeno pro vyšší bezpečnost vztahující se k dopravě certifikace sluţby 18

19 Public Regulated Service (PRS) kontrolovaný přístup pomocí dvou šifrovaných signálů určené především pro bezpečnostní sloţky státu a IZS speciální ochrana spolehlivosti signálu Search and Rescue Service (SAR) nouzová lokalizace s moţností oboustranné komunikace 1.5 EGNOS - podpůrný systém pro druţicový polohový systém "EGNOS - (WAAS - Wide Area Argumentation Service) je metoda, která umožňuje zpřesnit výpočet pozice GPS přijímače. Zatímco běžná přesnost GPS přijímače se pohybuje při dobrém výhledu na oblohu okolo 7-10 metru v poloze, přesnost při použití WAAS signále se pohybuje okolo 1-3 metrů. WAAS signál se přenáší bezplatně pomocí geostacionárních družic. WAAS signál je možné přijímat přímo prostřednictvím ručního GPS přijímače. Jedinou podmínkou je, aby byl GPS přijímač s WAAS kompatibilní a aby byl signál pro dané území dostupný." 5 Počátek tohoto systému se datuje k roku 2000, kdy začalo experimentální vysílání. V dubnu roku 2003 ovšem doznal systém jistých změn, které byly velkým přínosem pro funkčnost a prospěšnost celého systému. Největší odlišnost od klasického systému GPS (GALILEO, GLONAS) je v tom, ţe klasické systémy vyuţívají pro svůj provoz druţice na oběţné dráze, které nejsou stále na jednom místě, ale po dráze putují. Zatímco systém EGNOS získává data od geostacionárních satelitů (satelity se nepohybují, jsou stále na jednom místě ve výšce cca km na oběţné dráze. Tyto satelity jsou celkem tři (INMARSAT I, II a III) a spravuje je společnost INMARSAT (International Maritime Satellite Organization). I. INMARSAT III je nad Atlantikem na 15,5 západní délky II. INMARSAT III je nad Indickým oceánem na 64 východní délky III. ESAARTEMIS je umístěn nad Afriku mezi oba INMARSATY na 21,5 východní délky. 5 STEINIER, Ivo; ČERNÝ, Jiří. GPS od A do Z. Praha : ENav, s.r.o., s. ISBN

20 Obrázek 6 Pokrytí systémem Egnos 1.6 Přístroje ke zjišťování polohy Běţný uţivatel se nejčastěji setkává s klasickými navigačními přístroji, které jsou určeny k navigování cest v dopravě. Jedná se většinou o PNA (Personal navigation) nebo tzv. "chytré telefony" PDA (Personal digital assistant) nebo Smartphone. Druhým nejčastěji vyuţívaným důvodem pro vyuţití této technologie je GEOCACHING. Jde o turisticko-navigační hru, která spočívá v tom, ţe někdo ukryje na neznámé místo schránku (cache) a na internetu následně zveřejní souřadnice a další informace. Ostatní potom tuto schránku pomocí navigačních přístrojů hledají. Při nalezení se zapíšou do sešitku ve schránce, případně si vyberou něco z obsahu a výměnou do koše vloţí něco svého. Tento úspěch mohou zveřejnit opět na internetových stránkách. Nejznámější výrobci pro tuto "hru" jsou etrex, Oregon, Garmin, apod. PNA (Personal navigation) - dnes existuje jiţ mnoho výrobců zabývajících se tímto segmentem trhu. Mezi nejvýznamnější představitele trhu patří TOMTOM, MIO, igo, Dynavix, GARMIN, NAVIGON, NAVTEQ, apod. Vedle běţných navigačních přístrojů existují také speciálně určené pro nákladní vozidla. Téměř všechny vlastnosti jsou identické, ale tyto speciálně upravené dokáţou vypočítat trasu přesně podle našich 20

21 poţadavků. Asi nejdůleţitějším kritériem je nastavení hmotnosti vozidla a jeho rozměry. Například tam, kde je ţelezniční podjezd, pod kterým projede osobní automobil bez sebemenšího problému, můţe mít takový nákladní vůz velký problém. Pokud uţ se dostane do takové fáze "zajetí", tak mu nezbývá nic jiného neţ upustit kola a na poloprázdných vyjet dopředu, popř. zpět. PDA (Personal digital assistant) a Smartphone - v tomto případě jde o tzv. chytré telefony, které nejsou prioritně určeny pro navigování, ale spíše pro kancelářskou práci. Jak jdou ale technologie dopředu, ani tyto přístroje nemohly zůstat pozadu a jsou dnes běţně vybaveny čipem GPS (nejčastěji SiRFSTAR III), díky kterému je moţno pouţívat navigační software od různých společností. Většina výrobců, kteří mají ve své nabídce klasické PNA navigace, také nabízejí software pro uţivatele PDA. Nejdůleţitějším prvkem navigačního přístroje jsou jeho mapové podklady, jelikoţ ani se sebedokonalejším přístrojem, který ovšem má staré mapy nemusíte být schopni dojet do určeného cíle bez problémů. V dnešní době se silnice mění tak rychle, ţe i nutnost aktualizace map je čím dál větší. V případě, ţe máme staré mapy, můţe nám to velice zkomplikovat situaci. Zejména pro nákladní vozidla to můţe být situace doslova kritická. Takový nákladní vůz o délce např. 25 m potřebuje rozhodně více prostoru k manévrování neţ vůz osobní. Příklad navigace vhodné pro nákladní vozidla Dynavix Tera TIR "Ultratenká navigace s přehledným 5 displejem, tříletou aktualizací map kompletní Evropy zdarma a speciálními mapovými podklady je určena pro řidiče nákladních automobilů. Navigace vyhledá optimální trasu s ohledem na parametry nákladního automobilu jako je jeho hmotnost a rozměry. Pro profesionální řidiče, kteří na navigaci kladou vyšší nároky. Tera obsahuje navigační software Dynavix 9 s vtipnými pokyny herce Pavla Lišky. Zařízení je vybaveno bluetooth handsfree, FM vysílačem, AV vstupem, RDS-TMC a elegantním ochranným pouzdrem." 6 6 Dynavix [online] [cit ]. Dynavix Tera TIR. Dostupné z WWW: <http://www.dynavix.cz/dynavix-tera-tir.html>. 21

22 Obrázek 7 GPS Dynavix Tera TIR Technické informace Procesor: 467 MHz Vnitřní paměť: 4 GB Handsfree Integrovaná GPS Dotykový displej 5 (480 x 272 px.) USB podpora SD/SDHC karet FM vysílač AV vstup Rozměry: 128,9 x 85,2 x 12,6 mm Operační paměť: 64 Bluetooth Modul RDS - TMC Hmotnost 180 g Obrázek 8 Technické informace Dynavix Tera TIR Klíčové vlastnosti speciální mapové podklady pro nákladní automobily, umoţňující najít optimální trasu pro nákladní vozidlo v závislosti na parametrech daného vozidla. chytrá trasa umoţňuje hledání trasy v závislosti na průjezdnosti silniční sítě v různých denních dobách a dnech v týdnu. Díky této funkci se vyhnete například ranním nebo odpoledním dopravním zácpám. 99% pokrytí adres v ČR - nadstandardně podrobné pokrytí České republiky aţ po čísla domů (databáze obsahuje více neţ 2,3 mil. čísel popisných). 22

23 navigace do jízdních pruhů - tato funkce s předstihem informuje, který jízdní pruh je ten správný pro Vaši trasu asistent rychlosti zobrazuje informace o maximální povolené rychlosti v daném úseku a upozorní na překročení povolené rychlosti kniha jízd - ideální řešení nejen pro sluţební automobily! Evidence jízd a pohonných hmot umoţňuje efektivně sestavit účetně uznatelnou knihu jízd aktuální dopravní informace RDS-TMC - zobrazuje dopravní informací dle aktuálního stavu na komunikacích. V případě kolony nebo dopravní uzavírky Vám automaticky najde náhradní trasu 3R program (nejnovější mapy po dobu 3 let) 23

24 2 SLEDOVÁNÍ PROVOZU VOZIDEL V LOGISTICKÉ FIRMĚ 2.1 Úvod Tato technická "vymoţenost" dnešní doby je velice výhodná a efektivní zejména pro majitele společnosti zabývající se kamionovou dopravou, ale samozřejmě nejen pro něj. Tento majitel nebo jím pověřená osoba(y), která má přístup k potřebnému software (elektronická kniha jízd), má nyní moţnost sledovat pohyb jeho nákladních vozidel po celém světě. Před příchodem této technologie majitel v podstatě vůbec neměl kontrolu nad svým majetkem, který mu dále vydělával peníze. Nebyl například schopen zkontrolovat, kde se právě řidič s automobilem nachází, jak si řidič plní zákonem danou povinnost přestávek, jestli dodrţuje zákonem stanovené rychlostní limity v zemích, kterými právě projíţdí, apod. Toto vše mohlo mít za následek neúměrné zvýšení nákladů (palivo, moţné pokuty, diety, výplata, apod.), které v konečném důsledku stejně zaplatil koncový zákazník. Jiţ nejednou se také stalo, ţe řidič byl nový (neprověřený) a na cestě do zemí na východ od České republiky se s nákladním vozidlem ztratil a toto vozidlo vč. nákladu se jiţ nikdy nenašlo. Zodpovědní majitelé mají sice své automobily a náklad pojištěny, ale i tak vzniká nepříjemná situace se zpoţděnou dodávkou, která má za následek další náklady. 2.2 Metody sledování Pasivní Jednou z metod sledování je pomocí černé skříňky umístěné ve vozidle. Tato černá skříňka funguje na principu ukládání dat na záznamové zařízení po námi nastavenou dobu v určitém časovém intervalu. Jakmile se nákladní vozidlo vrátí zpět do domovské firmy, toto záznamové zařízení se ze skřínky vyjme a vloţí se do čtecího zařízení, kde se následně všechna data přenesou do počítače a pomocí speciálního software (elektronická kniha jízd) vyhodnotí průběh jízdy. Pokud ovšem potřebujeme sledovat pozici a stav vozidla je tento způsob nevhodný. V takovém případě je nutné pouţít draţší, ale výkonnější systém, který je popsán dále. 24

25 Aktivní Další metodou je online sledování vozidla v provozu. K tomuto sledování musí být pouţit satelitní GPS přístroj, který zaměřuje svou polohu, rychlost Obrázek 9 Aktivní ON-Line sledování pohybu, nadmořskou výšku a přesný čas z atomových hodin. Následně jsou pomocí technologie GSM/GPRS (sms - levnější varianta nebo data - draţší varianta) tyto nasbírané údaje v pravidelných intervalech odeslány modemem nebo mobilním telefon do centra, kde jsou obdrţená data následně zpracována, vyhodnocena, kdy mohou být porovnána například s digitálními mapovými podklady. Tento systém můţe také stejně jako pasivní metoda ukládat nasbíraná data na paměťové zařízení. Tato data jsou kompletnější neţ data vysílaná během jízdy a mohou být také následně analyzována. Draţší systémy mohou být přímo napojeny na řídící jednotku vozidla a sledovat tak jeho celkový stav, jako je spotřeba paliva, teplota motoru nebo oleje, a další prvky, která mají svá čidla provozu. Jedním z nejdůleţitějších důvodů vyuţití aktivní metody je jejich vyuţití v logistice (sniţování nákladů spojených s provozem). Aktivní metoda sledování je také velice vhodná k připojení na zabezpečovací zařízení (Online střeţení vozidel). Je ovšem nutné doplnit další zařízení, které mohou být otřesová čidla, čidla otevření zavazadlového prostoru nebo dveří, čidla náklonu v případě naloţení vozidla na podvalník. V případě zjištění stavu ohroţení bezpečnosti vyšle řídící jednotka bezpečnostního zařízení signál do centrály, kde data zpracují a následně vyšlou například SMS zprávou majiteli vozidla, ţe je něco v nepořádku. V tomto případě se jedná o základní zabezpečení. Dnes existuje na trhu mnoho firem, která tato zabezpečovací zařízení do vozidla namontují takovým způsobem, ţe ani po velice podrobném prohledání vozidla nemusíte tuto jednotku najít. Tyto firmy také mohou poskytovat další sluţby, které uţ 25

26 však nejsou zdarma, ale za měsíční (roční) poplatek. Některé "lepší" firmy nabízejí také sluţby sledování a vyhledání vozidla pomocí privátní rádiové sítě, jejíţ vysílače mohou být rozmístěny po celé České republice. Princip fungování vyhledávání nejlépe vystihne níţe uvedený obrázek Obrázek 10 Princip fungování vyhledávání 26

27 3. ELEKTRONICKÝ MÝTNÝ SYSTÉM 3.1 Úvod V současné době je elektronický mýtný systém v České republice provozován mýtnými branami zaloţenými na mikrovlnné technologii. Nevýhodou této technologie, je to, ţe není moţné sledovat vozidla kdekoliv na území České republiky, ale jen na zpoplatněných silnicích, která v současné době jsou: Dálnice (D1, D2, D3, D5, D8 a D11) Silnice pro motorová vozidla (R1, R4, R6, R7, R10, R35+I/35, R46, R48, R52+I/52, R55, R56 a R63) Silnice 1. třídy (I/30, I/11+I/33, I/38, I/11, I/47+I/48, I/55 a I/58) Celkem bylo v České republice ke konci roku 2010 zprovozněno km silnic a dálnic, které jsou zpoplatněny. Podle zákona č. 80/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, je jediným oprávněným orgánem České republiky na vybírání poplatků (mýtné) od uţivatelů za motorová vozidla s největší povolenou hmotností nejméně 3,5 t Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) 3.2 Mikrovlnná technologie Mýtná sledování brána vozidla Tato technologie vyuţívá frekvenci 5,8 GHz a pokrývá celou část vozovky, tzn., ţe ať vozidlo jede v jakémkoliv jízdním pruhu tento systém ho bezpečně zachytí. Zachycením takového zařízení vozidlo předá Obrázek 11 Mýtná brána zašifrovaná data mýtné bráně. Následně jsou získaná data předána do centra, kde je vozidlo jednoznačně identifikováno. Obsahem těchto dat je registrační značka vozidla, 27

28 identifikační číslo jednotky Premid a další údaje obsahující např. počet náprav, emisní třídu vozidla, apod. 3.3 Centrální systém Řídící středisko pro výběr mýtného - Tolling Management Center (tmc) Řídící středisko slouţí pro výběr mýtného a je sloţeno ze subsystému, které jsou zapotřebí pro výběr mýtného. Začíná to sběrem dat pomocí mýtných a kontrolních bran a končí úhradou mýtného poplatku na bankovní účet. Řídící středisko manuálních odpovědí Enforcement Management Centr (emc) Řídící středisko manuálních odpovědí obsahuje subsystémy nutné pro kontrolu správného vybrání mýta a generování podkladů pro jeho vymáhání posádkami vozidel mobilní kontroly. Středisko operačního řízení Operations Management Center (omc) Středisko operačního řízení odpovídá za funkčnost všech částí celkového systému, jeho časovou synchronizaci, uloţení a manipulaci s daty. 3.4 Elektronické mýto Veškerá vozidla, která splňují parametry dle platné legislativy musí být vybavena funkčním elektronickým zařízením, díky kterému je lze rozpoznat v systému mýtných bran. Obrázek 12 Palubní jednotka Premid 28

29 Veškeré komunikace, které odpovídají zpoplatnění jsou rozděleny na mýtné úseky. Na kaţdém mýtném úseku je umístěn mýtný bod (mýtná brána), ve kterém mýtné zařízení identifikuje projíţdějící vozidlo. Systém elektronického mýtného pracuje na základě mikrovlnné technologie. Mýtné zařízení projíţdějící vozidlo zachytí a následně jednotka Premid s ním naváţe spojení a zapíše mýtný poplatek za projetý úsek. Pro kontrolu řidiče vozidla je to uzpůsobeno tím způsobem, ţe jednotka při změně stavu a projetí mýtné brány informuje pípnutím. Mýtný systém pracuje automaticky, aniţ by do toho musel kdokoliv zasahovat. Jízda vozidla můţe být v kterémkoliv jízdním pruhu a nemusí zpomalovat ani dokonce zastavovat Zpoplatněné komunikace Zpoplatněné komunikace stanovuje vyhláška MD ČR č. 323 / 2007 Sb. Rozsah zpoplatnění na dálniční a silniční síti v Česku je uveden v úvodu této kapitoly. 3.6 Způsoby placení mýtného Mýtné se zaznamená prostřednictvím jednotky Premid. Tato můţe být nastavena na dva různé moţnosti placení 1. Placení předem (pre-pay) - finanční hotovost se vloţí na jednotku jiţ před samotnou cestou na zpoplatněnou komunikaci. 2. Následné placení (post-pay) - toto platí na základě smlouvy mezi provozovatelem elektronické mýta a provozovatelem vozidla ad1) Při způsobu placení pre-pay (placení předem) lze předplatné do palubní jednotky Premid vloţit na distribučních nebo kontaktních místech v hotovosti nebo bankovními a některými tankovacími kartami. Jakmile na jednotce klesne vloţená částka pod 600 Kč, je o této skutečnosti řidič informován dvojitým pípnutím a následně při kaţdém průjezdu mýtnou bránou s tím, ţe musí uloţit na jednotku další finanční hotovost ad2) Při způsobu placení post-pay (následném placení) není nutné vkládat předplatné. Podmínkou je však předchozí uzavření smlouvy provozovatele vozidla s provozovatelem elektronického mýta. Smlouvu lze uzavřít na tzv. kontaktních místech nebo prostřednictvím některých vydavatelů tankovacích karet. Provozovateli bude 29

30 zasíláno následné vyúčtování předepsaného mýtného ve sjednaných pravidelných zúčtovacích obdobích. 3.7 Výše mýtného Výše mýtných poplatků pro jednotlivé kategorie vozidel stanovuje Nařízení Vlády ČR č.484/2006 Sb. Sazby mýtného pro dálnice a rychlostní silnice jsou zhruba 1 x vyšší neţ sazby mýtného pro silnice I. třídy. 3.8 Kde a jak získat palubní jednotku PREMID Distribuční místo a Kontaktní místo Vozidlo před vjezdem na komunikaci, na které se vybírají mýtné poplatky musí být v systému řádně evidováno a vybaveno palubní jednotkou Premid. Tato jednotka a další sluţby mýtného elektronického systému jsou poskytovány na distribučních místech, jeţ většinou bývají přímo na zpoplatněných komunikacích nebo v jejich blízkosti, a dále na tzv. kontaktních místech, které jsou většinou v krajských městech České republiky. Palubní jednotky jsou poskytovány proti vratné kauci 1 550,- Kč. Distribuční místo (DP) Uţivatel zde můţe evidovat své vozidlo a oproti vratné kauci si zapůjčit palubní jednotku Premid pro platbu předem (pre-pay). Platba předem se platí hotově nebo platebními či tankovacími kartami. Palubní jednotka Premid bude oprávněnému uţivateli poskytnuta ihned po evidenci vozidla do systému elektronického mýtného a po sloţení předepsané kauce a vloţení předplatného. Na základě evidenčních údajů se uţivatel můţe registrovat na a vyuţívat pak sluţeb samoobsluţné zóny SelfCare. K vozidlům, která jsou evidována prostřednictvím některého vydavatele tankovacích karet k platbě následné, lze na DP vyzvednout jednotku post-pay (je nutno znát číslo účtu, pod kterým je vozidlo v systému evidováno). Kontaktní místo (CP) Uţivatel zde můţe evidovat svá vozidla a získat palubní jednotku Premid jak pro platbu předem, tak pro platbu následnou. Jednotky jsou vydávány aţ poté co jsou ověřeny a vloţeny do systému elektronického mýtného. Uţivatel s platbou následnou je na CP zároveň registrován na aby mohl ihned vyuţívat sluţeb samoobsluţné 30

31 zóny SelfCare. Zákaznická podpora. Evidence (i registrace) pro následné placení se provádí také prostřednictvím některých vydavatelů tankovacích karet. 3.9 Co je potřeba pro evidenci K evidenci musí být předloţeny doklady od vozidla na kterých musí být uveden provozovatel vozidla, státní příslušnost, registrační značka vozidla, hmotnostní třída vozidla, počet náprav a emisní třída. Pokud nebude předloţený doklad obsahovat údaje o emisní třídě, bude takovéto vozidlo zaregistrováno v emisní třídě EURO 0-II. Změnit tuto třídu je moţné i později na základě předloţených údajů u palubních jednotek platící v reţimu pre-pay na distribučním a kontaktním místě. Dříve zaplacený poplatek jiţ, ale není moţné vrátit. Co se týká reţimu post-pay, tak tato změna je moţná jen na kontaktních místech. Jakmile provozovatel vozidla změní své údaje (například státní příslušnost, registrační značku, emisní třídu, apod.) musí být původní jednotka odevzdána a poté je získána zpět, ale jiţ s novými údaji. V případě ţe je vozidlo vybaveno čelním sklem, které je pokoveno, je v takovém případě důleţité vybavit vozidlo speciální palubní jednotku, ke které je moţné připojit externí anténu Evidence silničních vozidel osvobozených od mýtné povinnosti Mezi vozidla, která jsou ze zákona osvobozena od mýtné povinnosti patří záchranná sluţba, Policie ČR, Armáda ČR, hasičské sbory atd. Tyto vozidla musí být vybavena zvláštní palubní jednotkou Premid, kterou je moţné získat jen na kontaktních místech po předloţení podkladů Kontrola placení mýtného Kontrolu zabezpečují elektronické mýtné systémy, které se dělí na pevná, přenosná nebo mobilní. Jakmile je identifikováno vozidlo, které si nesplnilo svou povinnost, informace se elektronicky přenesou do speciálního zařízení mobilní kontroly, která následně vozidlo zastaví a vyřeší s ním toto protiprávní jednání na místě, věc předá příslušnému orgánu do správního řízení nebo můţe být vozidlo odstaveno. Mobilní kontrolu provádí pracovníci Celní správy ČR. Evidenční systém není časově omezen a je moţné zadrţet vozidlo, které porušilo svou povinnost jiţ před dlouhou dobou. 31

32 3.12 Zákaznická podpora Distribuční místa jsou určena zejména pro poskytování sluţeb řidičům na cestách, pro rychlou obsluhu s jednoduššími úkony. Kontaktní místa jsou určena především pro poskytování sluţeb dopravním společnostem, poskytují rozšířené sluţby, které nemohly být zajištěny na distribučním místě. Speciálně zaškolený personál zde poskytne pomoc v českém, nebo slovenském, anglickém, německém a ruském jazyce. Sluţby distribučních míst Na distribučním místě (DP) lze: evidovat se do mýtného systému avšak pouze v reţimu placení předem (pre-pay); předplatit mýtné v reţimu placení předem (pre-pay); zaplatit kauci a vyzvednout si palubní jednotku Premid, vyměnit ji nebo vrátit s ţádostí o vrácení kauce; vybrat nespotřebované předplacené mýtné při současném povinném vrácení palubní jednotky Premid pre-pay; dodatečně zaplatit dluţné mýtné - avšak pouze v případě, ţe řidič ihned po zjištění, ţe jednotka nezaznamenala transakci, zastaví na nejbliţším DP, kde doplatí neuhrazené mýtné, jednotka je zkontrolována a případně vyměněna: DP tedy obsluhují pouze řidiče, kteří se řídí návodem k uţívání jednotky Premid a všeobecnými obchodními podmínkami (VOP) V případě časové prodlevy je kvůli doplatku mýtného třeba navštívit kontaktní místo (CP), nejlépe po předchozím objednání; obdrţet výpis mýtných transakcí za uplynulý kalendářní měsíc ve formě účetního dokladu; získat informace o mýtném systému; nahlásit technickou poruchu, řešit ztrátu nebo odcizení palubní jednotky Premid vyzvednutím nové; podat stíţnost nebo podnět, týkající se mýtného systému; obdrţet informační materiály ve více jazycích. Obsluha komunikuje v českém nebo slovenském jazyce plynně a v anglickém, německém nebo ruském jazyce. Provozní doba distribučních míst je zajištěna nepřetrţitě. 32

33 Sluţby kontaktních míst Na kontaktním místě (CP) lze: zaregistrovat se do mýtného systému; předplatit mýtné v reţimu placení předem (pre-pay); zaplatit kauci a vyzvednout si palubní jednotku Premid, vyměnit ji nebo vrátit s ţádostí o vrácení kauce; vybrat nespotřebované předplacené mýtné při současném povinném vrácení palubní jednotky Premid pre-pay; dodatečně zaplatit dluţné mýtné; sjednat smluvní podmínky v reţimu následného placení (post-pay); obdrţet výpis mýtných transakcí za uplynulý kalendářní měsíc ve formě účetního dokladu; získat podrobné výpisy mýtných transakcí včetně vysvětlení k nim a poţádat o opravy chybného vyúčtování mýtného; získat informace o mýtném systému; nahlásit technickou poruchu, ztrátu nebo odcizení palubní jednotky Premid; podat stíţnost nebo podnět, týkající se mýtného systému; obdrţet informační materiály ve více jazycích. Obsluha komunikuje v českém nebo slovenském, anglickém, německém a ruském jazyce. Zákaznické centrum je v nepřetrţitém provozu a je určeno zejména pro podávání informací a přijímání dotazů, podnětů, reklamací a hlášení o ztrátě jednotky Premid. Se zákaznickým centrem lze komunikovat non-stop v češtině (nebo slovenštině), angličtině, němčině a ruštině - od 06:00 do 22:00 hod. také v polštině, maďarštině a španělštině. Informační místa jsou umístěna na sedmi regionálních pracovištích sdruţení ČESMAD BOHEMIA (Praha, Brno, Ostrava, Hradec Králové, Ústí nad Labem, České Budějovice, Plzeň). 33

34 3.13 Pouţití jednotky PREMID Kde a jak umístit jednotku Způsob a doporučené místo pro umístění palubní jednotky Premid jsou uvedeny v návodu k obsluze, přiloţeném ke kaţdé vydané jednotce. Jak nastavit palubní jednotku Premid Před kaţdou jízdou před kaţdou jízdou prověřte krátkým stiskem tlačítka nastavený počet náprav; základní počet náprav vozidla (bez přívěsu nebo návěsu) je v jednotce zapsán při evidenci podle údajů v technickém průkazu vozidla a nelze jej uţivatelsky měnit (sníţit); nastavení počtu náprav provádí řidič vozidla podle aktuálního počtu náprav vozidla včetně připojených přívěsů a návěsů - je nutno započítat i nápravy ve zdviţené poloze, dvojnápravy a trojnápravy se počítají jako dvě nebo tři samostatné nápravy změna nastavení počtu náprav se provádí stiskem tlačítka na palubní jednotce po dobu delší neţ 2 sekundy. Stisk se opakuje, dokud není nastaven správný počet náprav potvrzený krátkým zablikáním příslušného ukazatele ( ). Za správné nastavení počtu náprav je zodpovědný řidič vozidla Za jízdy Při průjezdu mýtným zařízením jednotka Premid oznámí řidiči následující stavy - jedno pípnutí - zápis úspěšné transakce proveden - dvě pípnutí - správná transakce, ale stav vloţené finanční částky je < 600,- Kč - čtyři pípnutí - výskyt problémů, které je nutné ihned, jakmile to okolnosti dovolí vyřešit. V opačném případě je informována mobilní kontrola a řidič se vystavuje následným problémům. Po jízdě Při střídání řidičů nebo po jízdě je vhodné zkontrolovat funkčnost jednotky Premid krátkým stisknutím tlačítka a ujistit se, ţe veškerý průběh byl bezproblémový. 34

35 3.14 Výměna nebo náhrada jednotky Premid Poškozenou jednotku Premid je uţivatel povinen nechat vyměnit na libovolném obsluţném místě. Pokud je jednotka mechanicky nepoškozená a elektronicky čitelná, uţivateli je jednotka bezplatně vyměněna za novou. Pokud je jednotka mechanicky poškozena nebo elektronicky nečitelná, původní kauce propadá (např. olámána, má znehodnocený čárový kód, počmárána fixem/ barvou, špinavá ). Jednotka je vyměněna za novou jednotku, za niţ je třeba sloţit kauci. U předplacených jednotek (pre-pay) je nová kauce splatná ihned při výměně jednotky, u výměny jednotek s platbou post-pay je kauce vyúčtována v následující faktuře. U předplacených jednotek můţe být zůstatek předplatného převeden na novou jednotku pouze v případě, ţe nejsou poškozeny identifikační údaje na ní uvedené Ztráta a odcizení jednotky Premid Ztrátu nebo odcizení jednotky Premid je ve vlastním zájmu uţivatele doporučeno nahlásit co nejdříve na nejbliţším kontaktním místě nebo na zákaznické lince. Jednotka bude zablokována do 5 minut od prokazatelného nahlášení ztráty. Na distribučním místě lze nahlásit ztrátu nebo odcizení palubní jednotky v případě, pokud si za ni uţivatel chce ihned vyzvednout novou. Jednotka bude nahrazena novou jednotkou, za niţ je třeba sloţit kauci. U předplacených jednotek (pre-pay) je nová kauce splatná ihned při výměně jednotky, u výměny jednotek s platbou post-pay je kauce vyúčtována v následující faktuře Nalezení jednotky Premid Nalezenou jednotku Premid lze vrátit na libovolném kontaktním nebo distribučním místě. Pokud uţivatel nalezne svou jednotku, kterou nahlásil jako ztracenou, je povinen ji vrátit a můţe poţádat o vrácení kauce Propadnutí (zablokování) palubní jednotky Nepouţívaná jednotka Premid bude po naplnění stanovených podmínek zablokována a kauce i zůstatek předplatného propadne provozovateli mýtného systému. Důvody k zablokování jsou: nahlášená ztráta jednotky; je-li neplatný platební prostředek (kreditní nebo tankovací karta), kterým se platí účet za projeté mýtné v reţimu platby post-pay. Důvodem můţe být například 35

36 zablokování karty operátorem kvůli její ztrátě nebo vypršení období platnosti, pozastavení plateb prostřednictvím karty kvůli potíţím s bankovní zárukou, nelze strhnout z účtu peníze za projeté mýtné pokud palubní jednotka není vůbec pouţita po dobu delší neţ 18 měsíců. 36

37 3.18 Mýtné systémy v zahraničí Německo - zavedení od roku 2005 pro vozidla nad 12 tun - systém GPS/GSM (není třeba stavět mýtné brány jako v ČR a pokrytí je na celém území Německa) - výpočet poplatků dle ujetých kilometrů, počtu náprav a emisní třídy Rakousko - zavedení od roku 2004 pro vozidla nad 3,5 tuny - vyuţití mýtných bran s mikrovlnnou technologií - výpočet poplatků jen dle ujetých kilometrů a počtu náprav Slovensko - zavedení od roku 2010 pro vozidla nad 3,5 tuny - vyuţití systému GPS/GSM pro dálnice, silnice pro motorová vozidla a některé silnice I. třídy - výpočet poplatků dle emisní třídy (3 kategorie), hmotnosti (7 kategorií) a počtu náprav Švýcarsko - zavedení od roku 2001 nad 3,5 tuny - vyuţití systému zaloţenému na mikrovlnné technologii - výpočet poplatků závisí na maximální hmotnosti vozidla, emisní třídě a počtu ujetých kilometrů Švýcarsko se snaţí o co největší vyuţití své ţelezniční sítě. 37

38 4 ANALÝZA SWOT "SWOT je typ strategické analýzy stavu firmy, podniku či organizace z hlediska jejich silných stránek (strengths), slabých stránek (weaknesses), příležitostí (opportunities) a ohrožení (threats), který poskytuje podklady pro formulaci rozvojových směrů a aktivit, podnikových strategií a strategických cílů." 7 "Tato analýza byla vyvinuta Albertem Humphreym, který vedl v 60. a 70. letech 20. století výzkumný projekt na Stanfordově univerzitě, při němž byla využita data od 500 nejvýznamnějších amerických společností." 8 Analýza SWOT jak bylo uvedeno analyzuje společnost z hlediska vnitřních a vnějších faktorů ovlivňujících správné fungování. Mezi vnitřní faktory patří - silné a slabé stránky Mezi vnější faktory patří - příleţitosti a hrozby 4.1 Výběr pro analýzu Já jsem si pro tuto analýzu vybral fiktivní firmu zabývající se prodejem zařízení na online sledování vozidel v silniční dopravě vč. nezbytného software. Firma má 40 stálých zaměstnanců, převáţně české státní příslušnosti. Vyuţívá také outsorcingové společnosti na vedení účetnictví, úklid prostor a dalších věci, coţ jí stojí ročně cca ,- Kč. Od realitní kanceláře má pronajaty prostory (10 kanceláří, 10 parkovacích míst, vč. 3 garáţí, cca 500 m2 pozemku pro moţnost příletu helikoptéry, apod.), s ročním pronájmem ve výši ,- Kč uzavřeným vţdy na tříleté období. Nástrojem pro analýzu se vyuţívá tabulka s popisem silných a slabých stránek a také příleţitostí a hrozeb. Silné stránky (STRENGTHS) dobré jméno společnosti dobré vztahy s dodavateli vyuţívání zkušených programátorů 7 Finance & Management [online] [cit ]. SWOT analýza. Dostupné z WWW: <http://www.finance-management.cz/080vypispojmu.php?x=swot+analyza&idpojpass=59>. 8 SWOT. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation,, last modified on [cit ]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/swot>. 38

39 dobře propracované KNOW-HOW velká finanční rezerva Slabé stránky (WEAKNESSES) středně silná konkurence vyšší náklady na provoz (pronájem kanceláří, leasing vozidel, telefonní hovory,...) slabší propracovanost marketingu delší doba potřebná zapracování nových zaměstnanců Příleţitosti (OPPORTUNITIES) expanze na zahraniční trhy vyuţívání vţdy nejmodernějších technologií vytváření stále nových produktů vyuţívání OUTSORCINGU Hrozby (THREATS) budoucí zvyšování konkurenčního prostředí zvýšení poplatků na trzích, tzn. zvýšení nákladů (CLO, daně, apod.) moţné sníţení poptávky po produktu zvýšení provozních nákladů souvisejících např. s pronájmem prostor, apod. Silné stránky Dobré jméno společnosti Dobré vztahy s dodavateli Vyuţívání zkušených programátorů Dobře propracované KNOW-HOW Velká finanční rezerva Příleţitosti Expanze na zahraniční trhy Vyuţívání nejmodernějších technologií Vytváření stále nových produktů Vyuţívání OUTSORCINGU Slabé stránky Středně silná konkurence Vyšší náklady na provoz (pronájem kanceláří, leasing vozidel, telefonní hovory Slabší propracovanost marketingu Delší doba potřebná zapracování nových zaměstnanců Hrozby Budoucí zvyšování konkurenčního prostředí Zvýšení poplatků na trzích, tzn. zvýšení nákladů Moţné sníţení poptávky po produktu Zvýšení provozních nákladů Obrázek 13 Tabulka SWOT 39

40 Ve vytvořené tabulce je nejlépe vidět, v čem naše fiktivní společnost vyniká, v čem má rezervy a jaké moţnosti nebo naopak hrozby jí mohou potkat. Jedná se však pouze o první krok. Druhým je spojení všech výše uvedených faktorů. Tímto způsobem můţe vedení společnosti řídit, rozhodovat a sestavit další plán aktivit a procesů, které povedou k dosaţení cílů, které jsou v co nejvyšší míře poskytovat vysokou kvalitu a mnoţství sluţeb s co nejniţšími náklady. 40

41 5 PŘÍKLAD VOZOVÉHO PARKU LOGISTICKÉ FIRMY Rozhodl jsem se, ţe porovnám některé náklady související s provozem nákladních vozidel v závislosti na počtu najetých kilometrů v roce 2001 a Nebudu brát v potaz pořizovací cenu vozidla, náklady na pneumatiky, opravy, apod., ale soustředím se na ujeté kilometry v souvislosti s pouţíváním nebo nepouţíváním systémů pro určování polohy vozidel logistické firmy v silničním provozu. Samozřejmě, ţe nákladů na provoz vozidel v logistické firmě je daleko více neţ bude zde uváděno, ale toto není mým cílem. Z tohoto důvodu zde nebude ani zahrnuta daňová povinnost dopravce zaplatit poplatek dle Zákona o dani silniční č. 16/1993 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Jde samozřejmě o můj subjektivní názor, kdy tento stav můţe ovlivňovat mnoho různých faktorů. Například řidič, který dříve neměl moţnost pouţívání navigačního systému, který by mu ukázal nejvhodnější dopravní komunikaci po které by se dopravil na poţadované místo bez větších komplikací mohl někde zbytečně bloudit a tím neúmyslně zvyšovat svému zaměstnavateli náklady na provoz. Dnes pouţíváním takovéto technologie je moţné nejen sníţit náklady na provoz tím, ţe člověk opravdu dojede na místo bez zbytečných zajíţděk, ale také si můţe rovnoměrně rozloţit své tempo takovým způsobem, kdy např. nebude zbytečně dohánět ztracený čas s důsledkem zvyšování spotřeby pohonných hmot. Na druhou stranu nečestný řidič můţe svým nekorektním jednáním vůči zaměstnavateli způsobit značné škody. Z tohoto důvodu mohou majitelé takovýchto logistických firem vyuţít nabídky některých společností zabývajících se ON-Line sledováním vozového parku, kdy součásti takovéto technologie je také Kniha Jízd, kterou je poté moţno pouţít jako daňově uznatelný doklad. Co se týká vyuţívání systému mýtných bran, tak pokud logistická firma má zájem vyuţívat tyto komunikace, které jsou uvedené ve vyhlášce ministerstva dopravy České republiky č. 323 / 2007 Sb, musí zaplatit poplatky s tím spojené. Vzhledem k poloze České republiky v rámci Evropy je vyuţívání komunikace D1 velice výnosné, jelikoţ vyuţívání vedlejších cest by bylo hlavně z časového hlediska velice neúsporné. 41

42 Vezmeme si například jedno vozidlo, které najede ročně po České republice km z toho je km po dálnicích a silnicích pro motorová vozidla, dále km po silnicích první třídy a zbytek km jsou silnice prvních a druhých tříd, které nejsou zpoplatněné. V níţe uvedené tabulce jsou uvedena kritéria, která budou předmětem porovnávání stavu minulého se stavem současným. N 1 - Náklady na pořízení GPS v Kč N2 - Náklady aktualizací GPS (první 3 roky zdarma, poté cca 1000,- Kč za rok) N3 - Náklady na pořízení zařízení na ON-Line sledování vozidla (2400 Kč za rok) N4 - Náklady na jeho další provoz v Kč (aktualizace, údrţba,...) N5 - Náklady na pořízení palubní jednotky PREMID v Kč N6 - Náklady na provoz po dálnicích a silnicích pro motorová vozidla vč. některých silnic I. třídy (Kč/rok) N7 - Náklady na palivo (Kč/rok) N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 Celkem Rok Rok Rozdíl Kč ,200,000 Kč 1,000,000 Kč 800,000 Kč 600,000 Kč 400,000 Kč 200,000 Kč 0 Kč Rok 2001 Rok 2011 Obrázek 14 Tabulka a graf nákladů 42

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. GNSS. Globální navigační satelitní systémy

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. GNSS. Globální navigační satelitní systémy Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. GNSS Globální navigační satelitní systémy Kapitola 1: Globální navigační systémy (Geostacionární) satelity strana 2 Kapitola 1: Globální navigační systémy Složky GNSS Kosmická složka

Více

Galileo evropský navigační družicový systém

Galileo evropský navigační družicový systém Galileo evropský navigační družicový systém Internet ve státní správě a samosprávě Hradec Králové, 12. 13. duben 2010 1 Navigační systém Galileo je plánovaný autonomní evropský Globální družicový polohový

Více

Zdroje dat GIS. Digitální formy tištěných map. Vstup dat do GISu:

Zdroje dat GIS. Digitální formy tištěných map. Vstup dat do GISu: Zdroje dat GIS Primární Sekundární Geodetická měření GPS DPZ (RS), fotogrametrie Digitální formy tištěných map Kartografické podklady (vlastní nákresy a měření) Vstup dat do GISu: Data přímo ve potřebném

Více

Elektronické mýto z pohledu uživatele. Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu

Elektronické mýto z pohledu uživatele. Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu Obsah: Kategorie zpoplatněných vozidel Jednotka PREMID Možnosti úhrady mýtných transakcí Ekonomické dopady Provozní

Více

Seznam: Časté výrazy:

Seznam: Časté výrazy: Seznam: 1. Vydání OBU (dobíjecí PRE-PAY) 2. Vrácení OBU (dobíjecí PRE-PAY) 3. Výměna OBU (nefunkční za funkční) 4. Vydání předregistrované OBU (ke sjednané smlouvě POST-PAY) 5. Doplacení mýtného 6. Výpis

Více

Evropský navigační systém. Jan Golasowski GOL091

Evropský navigační systém. Jan Golasowski GOL091 Evropský navigační systém Jan Golasowski GOL091 Co je GALILEO Proč GALILEO Poskytované služby Satelity Použitá technologie GALILEO 2 Autonomní evropský Globální družicový polohový systém. Obdoba amerického

Více

Geoinformační technologie

Geoinformační technologie Geoinformační technologie Globáln lní navigační a polohové družicov icové systémy Výukový materiál pro gymnázia a ostatní střední školy Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952 Vytvořeno v rámci projektu SIPVZ

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006

Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006 Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006 Evropská unie ve svých strategických materiálech doporučuje zavádění systémů zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury na principu uživatel platí. Znamená

Více

Elektronický mýtný systém http://www.mytocz.eu/

Elektronický mýtný systém http://www.mytocz.eu/ Elektronický mýtný systém http://www.mytocz.eu/ ANOTACE 1. Elektronický mýtný systém 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby říjen 2013 4. Obor středního vzdělání odborné dopravní nástavbové studium

Více

Principy GPS mapování

Principy GPS mapování Principy GPS mapování Irena Smolová GPS GPS = globální družicový navigační systém určení polohy kdekoliv na zemském povrchu, bez ohledu na počasí a na dobu, kdy se provádí měření Vývoj systému GPS původně

Více

Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení. Petr David

Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení. Petr David Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení Petr David Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vozových parků. V teoretické části jsou popsány jednotlivé

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut geodézie a důlního měřictví GEODÉZIE II

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut geodézie a důlního měřictví GEODÉZIE II Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut geodézie a důlního měřictví Ing. Hana Staňková, Ph.D. Ing. Filip Závada GEODÉZIE II 8. Technologie GNSS Navigační systémy

Více

Služba systému Galileo pro státem určené uživatele

Služba systému Galileo pro státem určené uživatele Služba systému Galileo pro státem určené uživatele Vladislav Sláma 2.4.2012, ISSS 2012 Hradec Králové Přehled služeb systému Galileo Open Service (OS) Základní služba poskytne výkonné navigační a časoměrné

Více

Global Positioning System

Global Positioning System Písemná příprava na zaměstnání Navigace Global Positioning System Popis systému Charakteristika systému GPS GPS (Global Positioning System) je PNT (Positioning Navigation and Timing) systém vyvinutý primárně

Více

SYSTÉM GALILEO. Jakub Štolfa, sto231 sto231@vsb.cz

SYSTÉM GALILEO. Jakub Štolfa, sto231 sto231@vsb.cz SYSTÉM GALILEO Jakub Štolfa, sto231 sto231@vsb.cz OBSAH 1) Co je to systém Galileo 2) Struktura systému Galileo 3) Služby systému Galileo 4) Přenosový systém systému Galileo 5) Historie systému Galileo

Více

Globální družicový navigační systém

Globální družicový navigační systém Globální družicový navigační systém GALILEO Galileo je globální družicový navigační systém, který vyvíjí Evropa. Postaven je na principu amerického GPS a ruského GLONASS, což jsou vojenské navigační systémy.

Více

Galileo PRS - Služba systému Galileo pro státem pověřené uživatele

Galileo PRS - Služba systému Galileo pro státem pověřené uživatele Galileo PRS - Služba systému Galileo pro státem pověřené uživatele Vladislav Sláma 18.9.2012, Prague Fire and Security Days Profil a specifika služby PRS Přehled služeb GNSS Galileo Open Service (OS) Základní

Více

Globální polohové a navigační systémy

Globální polohové a navigační systémy Globální polohové a navigační systémy KGI/APGPS RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci I NVESTICE DO ROZVOJE V ZDĚLÁVÁNÍ Environmentální vzdělávání

Více

Geografické Informační Systémy

Geografické Informační Systémy Geografické Informační Systémy GIS v dopravě Bednář David 2009-04-09 Vysoká škola Báňská, Technická univerzita Ostrava Agenda: - Použití GIS v dopravě (obecněji) - Zajímavé oblasti využití - plánování

Více

T-Cars Fleet Management

T-Cars Fleet Management Elektronická správa vozového parku Provozovatel: Obsah 1. INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 2 1.1 Základní údaje...2 1.2 Charakteristika...3 2. SPECIFIKACE NABÍZENÝCH SLUŽEB... 3 2.1 Specifikace systému správy

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

Telematika. Řízení dopravy ve městech. Jan Hřídel Regional Public Administration Sales Manager, Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Telematika. Řízení dopravy ve městech. Jan Hřídel Regional Public Administration Sales Manager, Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Telematika Řízení dopravy ve městech Jan Hřídel Regional Public Administration Sales Manager, Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Jaký je dnešní trh? Rozdílné, komplexní potřeby Záchranné a asistenční služby

Více

Mýtné je pod mýtnou stanicí předepisováno naráz za celou délku mýtného úseku. Částka je vypočtena vynásobením sazby za 1 km a délky celého úseku.

Mýtné je pod mýtnou stanicí předepisováno naráz za celou délku mýtného úseku. Částka je vypočtena vynásobením sazby za 1 km a délky celého úseku. 0. STRUČNĚ Vozidla přes 3 500 kg platí mýtné... na dálnicích, rychlostních silnicích a vyznačených úsecích silnic I.třídy pomocí palubní jednotky. (Vozidla do 3 500 kg včetně platí vylepením časového kupónu)

Více

Satelitní vyhledávání a monitorování vozidel

Satelitní vyhledávání a monitorování vozidel Satelitní vyhledávání a monitorování vozidel www.carloc.cz Měnící se potřeby a přání klientů spolu s rozvojem techniky, inovací produktů a vývojem legislativy vytvářejí základ pro strategii naší společnosti.

Více

Komunikace MOS s externími informačními systémy. Lucie Steinocherová

Komunikace MOS s externími informačními systémy. Lucie Steinocherová Komunikace MOS s externími informačními systémy Lucie Steinocherová Vedoucí práce: Ing. Václav Novák, CSc. Školní rok: 2009-10 Abstrakt Hlavním tématem bakalářské práce bude vytvoření aplikace na zpracování

Více

zákaznický ceník platný od 16. 5. 2011

zákaznický ceník platný od 16. 5. 2011 satelitní vyhledávání GPS lokalizace detekce a analýza havárie elektronická kniha jízd zákaznický ceník platný od 16. 5. 2011 Cebia SAT P o l o ž k a 1. Satelitní zapečení s aktivními mi PCO (Cebia SAT

Více

GPS Monitor. Zbyněk Filip

GPS Monitor. Zbyněk Filip GPS Monitor Zbyněk Filip GPS Monitor Systém je určen k zabezpečení motorových vozidel s on-line přenosem přesné polohy vozidla a poplachových a provozních hlášení prostřednictvím mobilních sítí GSM. Systém

Více

EVO 3 Návod k obsluze

EVO 3 Návod k obsluze ALTEA Czech, a.s. Pod Průsekem 1348/12 102 00 Praha 10 Hostivař Tel.: +420 272 650 587 +420 608 965 292 +420 777 915 292 EVO 3 Návod k obsluze Fax: +420 272 650 699 e-mail : altea@altea.cz Web: www.altea.cz

Více

Často kladené otázky k Satelitnímu systému ochrany vozidla AVM

Často kladené otázky k Satelitnímu systému ochrany vozidla AVM Často kladené otázky k Satelitnímu systému ochrany vozidla AVM Provozovatel: : Jaká je identifikace majitele vozidla, případně konkrétního vozidla? : Celý systém AVM je postaven na úplné anonymitě, což

Více

Vážení přátelé, Přeji Vám mnoho ujetých kilometrů bez nehod a v případě jakýchkoliv problémů se na nás můžete s důvěrou obrátit.

Vážení přátelé, Přeji Vám mnoho ujetých kilometrů bez nehod a v případě jakýchkoliv problémů se na nás můžete s důvěrou obrátit. Vážení přátelé, dne 02. 06. 2011 jsme spustili nové webové stránky (novou strukturu a nový design). Cílem této výrazné změny byly ohlasy od obchodních partnerů, členů a dalších subjektů k rychlejší a jednodušší

Více

Elektronická kniha jízd

Elektronická kniha jízd Elektronická kniha jízd ÚVOD Elektronická kniha jízd Vám pomocí systému GPS (Global position system) umožní jednoduše sledovat pohyb všech Vašich vozidel a zároveň zpracovat a vytvořit elektronickou knihu

Více

FOND VYSOČINY Alžběta BRYCHTOVÁ& Jan GELETIČ Katedra geoinformatiky Univerzita Palackého v Olomouci Co násn dnes čeká? Teoretická část Historie navigace Způsoby navigace Systém GPS, Glonnas, Galileo GPS

Více

4. ZPŮSOBY ZÍSKÁVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH INFORMACÍ Z VOZIDEL...

4. ZPŮSOBY ZÍSKÁVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH INFORMACÍ Z VOZIDEL... 4. ZPŮSOBY ZÍSKÁVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH INFORMACÍ Z VOZIDEL... Mnoho renomovaných výrobců se zaměřuje na lepší využití silničních vozidel a zapojení informačních technologií do řízení provozu. Jednou z nich

Více

11/2010 - LISTOPAD VÍTEJTE Obsah Úvodník Optimalizace rozvozových a svozových tras 3 Novinky z Webdispečinku 7 Cestovní příkaz Tankovací karty OMV 9 Představujeme navigaci Dynavix 10 Redakce Adresa redakce:

Více

Jak to funguje. O produktu. Jak to funguje

Jak to funguje. O produktu. Jak to funguje www.auto-gps.eu Jak to funguje O produktu Aplikace elektronické knihy jízd AutoGPS Vám s využitím systému GPS (Global Positioning System) umožní jednoduše a spolehlivě sledovat pohyb všech Vašich vozidel,

Více

Pilotní projekt STO GNSS,DSRC,GPS,GPRS,GSM,OBU, EETS,MISTER,EFC,EG,EOBU,HMI, EFC,GALILEO,LSVA,ETC,FC, GLONASS

Pilotní projekt STO GNSS,DSRC,GPS,GPRS,GSM,OBU, EETS,MISTER,EFC,EG,EOBU,HMI, EFC,GALILEO,LSVA,ETC,FC, GLONASS PILOTNÍ PROJEKT STO GNSS,DSRC,GPS,GPRS,GSM,OBU, EETS,MISTER,EFC,EG,EOBU,HMI, EFC,GALILEO,LSVA,ETC,FC, GLONASS Závory, brány, kamery Švýcarský model / LSVA Rakouský model / DSRC Německý model / Toll-collect

Více

Die Online Zusatzdienste der. UTA MultiBox. Online služby UTA MultiBox

Die Online Zusatzdienste der. UTA MultiBox. Online služby UTA MultiBox Die Online Zusatzdienste der UTA MultiBox Online služby UTA MultiBox Allgemein Při příležitosti představení nového UTA MultiBoxu můžeme našim zákazníkům poprvé nabídnout dodatečný online servis. Na zprovoznění

Více

Elektronická Kniha jízd. www.knihajizd.info

Elektronická Kniha jízd. www.knihajizd.info Elektronická Kniha jízd www.knihajizd.info Jak to funguje O produktu Aplikace elektronické Knihy jízd Patriot Vám s využitím systému GPS (Global Positioning System) umožní jednoduše a spolehlivě sledovat

Více

Základní informace ISEM INTEROPERABILNÍ SYSTÉM ELEKTRONICKÉHO MÝTNÉHO

Základní informace ISEM INTEROPERABILNÍ SYSTÉM ELEKTRONICKÉHO MÝTNÉHO Základní informace ISEM INTEROPERABILNÍ SYSTÉM ELEKTRONICKÉHO MÝTNÉHO 24. 5. 2011 Agenda Cíle Rozsah zpoplatnění Technologie Výnosy a náklady Mýtné sazby Porovnání s okolními státy Cíle Záměr Výkonově

Více

POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SYSTÉMŮ

POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SYSTÉMŮ RUP 01b POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SYSTÉMŮ Časoměrné systémy: Výhody: Vysoká přesnost polohy (metry) (díky vysoké přesnosti měření časového zpoždění signálů), nenáročné antény, nízké výkony vysílačů Nevýhoda:

Více

Systém elektronického mýta v České republice. Praha květen 2008

Systém elektronického mýta v České republice. Praha květen 2008 Systém elektronického mýta v České republice Praha květen 2008 Intenzity dopravy na silniční síti v ČR Výstavba mýtných bran Vjezd vozidel do sil. sítě úsek A 7,9 km úsek B 4,3 km úsek C 8,5 km Přístup

Více

10/2010 - ŘÍJEN VÍTEJTE Obsah Úvodník Komunikace s řidičem Garmin a Webdispečink, nový e-shop! 3 Novinky z Webdispečinku 8 Kontrola soukromých jízd Odsouhlasení/potvrzení knihy jízd Statistika rychlosti

Více

EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) Prezentace do předmětu Geografické informační systémy

EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) Prezentace do předmětu Geografické informační systémy EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) Prezentace do předmětu Geografické informační systémy EGNOS - je aplikace systému SBAS (Satellite Based Augmentation System) - je vyvíjen: Evropskou

Více

CCS FLEET MANAGEMENT. Nabídka pro zákazníky CCS. Věnujte se svému podnikání a starosti s vozovým parkem nechte na nás! CCS FLEET MANAGEMENT

CCS FLEET MANAGEMENT. Nabídka pro zákazníky CCS. Věnujte se svému podnikání a starosti s vozovým parkem nechte na nás! CCS FLEET MANAGEMENT Nabídka pro zákazníky CCS Věnujte se svému podnikání a starosti s vozovým parkem nechte na nás! Není univerzální řešení pro kaţdý vozový park. Pozvěte si odborníky, kteří Vám toto řešení pro právě Váš

Více

Realizace Jednotného systému dopravních informací pro ČR

Realizace Jednotného systému dopravních informací pro ČR Realizace Jednotného systému dopravních informací pro ČR společný projekt Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo informatiky ČR, Ministerstvo vnitra ČR a Ředitelství silnic a dálnic ČR Ing. Jaroslav Zvára,

Více

Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Centrum pro rozvoj dopravních systémů Centrum pro rozvoj dopravních systémů SMART CITY VŠB - TU Ostrava Září 2013 Témata 1. Představení centra RODOS 2. První výstupy centra RODOS pilotně provozované systémy Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Více

Více než monitoring. a zabezpečení. GPS monitoring a zabezpečení vozidel. GPS monitoring pohybu osob. Zabezpečení a dálkové ovládání budov

Více než monitoring. a zabezpečení. GPS monitoring a zabezpečení vozidel. GPS monitoring pohybu osob. Zabezpečení a dálkové ovládání budov Více než monitoring a zabezpečení GPS monitoring a zabezpečení vozidel GPS monitoring pohybu osob Zabezpečení a dálkové ovládání budov Vytváříme produkty pro reálný svět. Díky našim dlouholetým zkušenostem

Více

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník.

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. Případová studie část A nákladní doprava vnitrostátní 1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. 2. Jaká je zákonná lhůta pro provedení technické prohlídky

Více

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 (1) Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona. (2)

Více

Využití GPS pro optimalizaci pohonu elektromobilů

Využití GPS pro optimalizaci pohonu elektromobilů ÚJV Řež, a. s. Využití GPS pro optimalizaci pohonu elektromobilů Michal Morte 19.03.2013, Brno Perspektivy elektromobility II Obsah GPS (Global Positioning System) Historie Princip Čeho lze s GPS dosáhnout

Více

23042012_WORKsmart_ECO_bro_CZ. WORKsmart -Eco. Pečujte o životní prostředí i svůj zisk. Let s drive business. www.tomtom.

23042012_WORKsmart_ECO_bro_CZ. WORKsmart -Eco. Pečujte o životní prostředí i svůj zisk. Let s drive business. www.tomtom. 23042012_WORKsmart_ECO_bro_CZ WORKsmart -Eco Pečujte o životní prostředí i svůj zisk www.tomtom.com/business Let s drive business Obsah 2 Jak ekologické je vaše podnikání? 3 Optimalizace využití vozidel

Více

CAR MONITOR. MONITORING VOZIDEL - SYSTÉMY GPS a GSM

CAR MONITOR. MONITORING VOZIDEL - SYSTÉMY GPS a GSM PREZENTACE CAR MONITOR CAR MONITOR MONITORING VOZIDEL - SYSTÉMY GPS a GSM CAR MONITOR 1.1FUNKCIONALITY SYSTÉMU Monitoring vozidel Generování automatické knihy jízd On-line sledování pohybu vozidel Sledování

Více

Všeobecné podmínky použití elektronických zařízení DARS d.d. odečtu mýtného

Všeobecné podmínky použití elektronických zařízení DARS d.d. odečtu mýtného Na základě sedmého odstavce 75 č Zákona o veřejných komunikacích (č. 33/06 v platném znění, 45/08, 57/08 ZLDUVCP, 69/08 ZCestV, 42/09 a 109/09 Sb.), 34 a 36 Statutu Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji,

Více

Aplikace na čipových kartách

Aplikace na čipových kartách Aplikace na čipových kartách Systémy dodávané pro veřejnou a státní zprávu ISSS 2007 Hradec Králové, 2. dubna 2007 Jiří Hrdina ISCRD Informační systém centrálního registru dopravců (ISCRD) Aplikace na

Více

PŘEHLED PŘEDPISŮ UPRAVUJÍCÍ SILNIČNÍ PROVOZ V ČR (právní stav k 15-01-2009)

PŘEHLED PŘEDPISŮ UPRAVUJÍCÍ SILNIČNÍ PROVOZ V ČR (právní stav k 15-01-2009) PŘEHLED PŘEDPISŮ UPRAVUJÍCÍ SILNIČNÍ PROVOZ V ČR (právní stav k 15-01-2009) I. SILNIČNÍ PROVOZ 1. Zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích zákona č. 168/1999 Sb.

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

GNSS Centre of Excellence

GNSS Centre of Excellence GNSS Centre of Excellence Česká republika Praha, 25.6.2014 GNSS Centre of Excellence, Navigační 787, 252 61 Jeneč, Česká republika; IČO: 01269313 kontakt: info@gnss-centre.cz; www.gnss-centre.cz I. Cíle

Více

FONDY PRO SESTAVY HOSPODAŘENÍ...

FONDY PRO SESTAVY HOSPODAŘENÍ... EVIDENCE FONDŮ Fondy jsou určeny pro sledování stavů tvorby a čerpání částek ( výnosů a nákladů ) za poţadovanou sluţbu. Ve Windomech je však moţnost nastavit fond universálně pro různou moţnost pouţití.

Více

BMW SATELITNÍ VYHLEDÁVÁNÍ VOZIDEL.

BMW SATELITNÍ VYHLEDÁVÁNÍ VOZIDEL. Originální příslušenství BMW BMW Satelitní vyhledávání vozidel Radost z jízdy BMW SATELITNÍ VYHLEDÁVÁNÍ VOZIDEL. BEZPEČÍ PRO VÁS A VÁŠ VŮZ. RADOST VÁM V PŘÍPADĚ POTŘEBY POMŮŽE. POSTARÁME SE O VÁS. BEZPEČÍ

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s. Mýtný systém a jeho ekonomický dopad na uţivatele. (Bakalářská práce)

Vysoká škola logistiky o.p.s. Mýtný systém a jeho ekonomický dopad na uţivatele. (Bakalářská práce) Vysoká škola logistiky o.p.s. Mýtný systém a jeho ekonomický dopad na uţivatele (Bakalářská práce) Přerov 2011 Marek Darebníček Čestné prohlášení Prohlašuji, ţe předloţená bakalářská práce je původní

Více

Průvodce službami. Máte-li zájem o další informace, obraťte se na náš Zákaznický servis na čísle 841 700 700

Průvodce službami. Máte-li zájem o další informace, obraťte se na náš Zákaznický servis na čísle 841 700 700 Průvodce službami Máte-li zájem o další informace, obraťte se na náš Zákaznický servis na čísle 841 700 700 Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. Modletice 135 251 01 Říčany, Praha - východ, info@dpd.cz

Více

GPS Manuál. Tato příručka je vánoční dárkem Orlíků pro oddíl.

GPS Manuál. Tato příručka je vánoční dárkem Orlíků pro oddíl. GPS Manuál Tato příručka je vánoční dárkem Orlíků pro oddíl. Obsah Co je to GPS... 3 Jak to funguje GPS... 4 HOLUX FunTrek 132... 6 Základní ovládání... 6 Jak vyhledat GPS bod... 7 Hledání uložené kešky...

Více

Aditivní služby k datovým schránkám, Poštovní datová zpráva

Aditivní služby k datovým schránkám, Poštovní datová zpráva Aditivní služby k datovým schránkám, Poštovní datová zpráva ISSS 2010, Hradec Králové Česká pošta, s.p. 12. 4. 2010 1 Obsah egovernment na České poště Poštovní datová zpráva Datový trezor SMS notifikace

Více

Česká republika. Praha, 2014

Česká republika. Praha, 2014 GNSS Centre of Excellence Česká republika Praha, 2014 GNSS Centre of Excellence, Navigační 787, 252 61 Jeneč, Česká republika; IČO: 01269313 kontakt: info@gnss-centre.cz; www.gnss-centre.cz Obsah I. Představení

Více

PERSONAL TRACKER EXTREME

PERSONAL TRACKER EXTREME PERSONAL TRACKER EXTREME GC 007 400 X GSM/GPRS/GPS Návod k obsluze a instalaci UPOZORNĚNÍ Tento výrobek není určen pro ochranu zdraví nebo života osob. Použití Personal Trackeru je na uvážení majitele.

Více

ACARS Aircraft communiactions Addressing & Reporting System

ACARS Aircraft communiactions Addressing & Reporting System ACARS ACARS Aircraft communiactions Addressing & Reporting System Komunikační letadlový systém Tři hlavní datové linky: digitální komunikace určená pro řízení letového provozu ATC/ATS digitální přenos

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

Smlouva o spolupráci. I. Smluvní strany

Smlouva o spolupráci. I. Smluvní strany strana 1 / stran 5 Smlouva o spolupráci I. Smluvní strany Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, 140 00 IČO: 65993390 DIČ: CZ65993390 zastoupené

Více

Klíčem je mobilní smartphone

Klíčem je mobilní smartphone Klíčem je mobilní smartphone AirKey Uzamykací systém pro flexibilní použití Tak dynamický jako potřeby zákazníků Systém AirKey je další inovací v nabídce společnosti EVVA. Tento elektronický uzamykací

Více

Symphony. www.symphony.cz. Nová generace e-commerce řešení pro cestovní ruch

Symphony. www.symphony.cz. Nová generace e-commerce řešení pro cestovní ruch Symphony www.symphony.cz Nová generace e-commerce řešení pro cestovní ruch Zcela nová generace rezervačních systémů Symphony není pouze rezervační systém, představuje zcela novou generaci v poskytování

Více

Klíčem je mobilní telefon

Klíčem je mobilní telefon Klíčem je mobilní telefon AirKey Uzamykací systém pro flexibilní použití Tak dynamický jako potřeby zákazníků Systém AirKey je další inovací v nabídce společnosti EVVA. Tento elektronický uzamykací systém,

Více

SYSTÉM PRO SLEDOVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD

SYSTÉM PRO SLEDOVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD SYSTÉM PRO SLEDOVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD PRODUKTOVÝ LIST GSM/GPS komunikační modul Výrobce: F&B COMPANY s.r.o. Čajkovského 18 779 00 Olomouc IČO 25384775 www.fbcom.cz www.knihajizd.info 1)

Více

SeeMe MOBILE. Uživatelská příručka SeeMe Mobile. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace

SeeMe MOBILE. Uživatelská příručka SeeMe Mobile. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace alarmy do vozidel, sledování úbytku paliva a další služby SeeMe MOBILE Uživatelská příručka SeeMe Mobile Identifikace IČO:28550650 Rejstříkový soud: Praha, Oddíl C vložka 149630 SeeMe MOBILE... 3 Obsah

Více

Technologie dopravy a logistika

Technologie dopravy a logistika Technologie dopravy a logistika Silniční nákladní doprava Ing. Zdeněk Michl Ústav logistiky a managementu dopravy ČVUT v Praze, Fakulta dopravní Pro vlastní nebo cizí potřeby? Pro vlastní potřebu doprava

Více

TRANSPORTY výbušnin (TranV)

TRANSPORTY výbušnin (TranV) TRANSPORTY výbušnin (TranV) Ze zákona vyplývá povinnost sledování přeprav výbušnin. Předpokladem zajištění provázanosti polohy vozidel v čase a PČR je poskytování polohy vozidla předepsaným způsobem. Komunikace

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Mezinárodní DPH. Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Mezinárodní DPH. Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí Co je DPH Daň z přidané hodnoty (DPH) je jedním z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu téměř

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY VYDIS - DOPRAVNÍ INTEGROVANÝ SYSTÉM

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY VYDIS - DOPRAVNÍ INTEGROVANÝ SYSTÉM SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY VYDIS - DOPRAVNÍ INTEGROVANÝ SYSTÉM 1. Na základě zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

GPS MOTOTRACKER GC 008 100 P

GPS MOTOTRACKER GC 008 100 P GPS MOTOTRACKER GC 008 100 P Návod k obsluze a instalaci UPOZORNĚNÍ Tento výrobek není určen pro ochranu zdraví nebo života osob. Použití GPS Mototrackeru je na uvážení majitele. GPS Mototracker je zařízení

Více

KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB

KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB _ KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB společnosti inet4 s.r.o. platný od 1. 7. 2015 PŘIPOJENÍ K INTERNETU STR. 2 TELEVIZE inet4.tv STR. 3 PEVNÁ TELEFONNÍ LINKA VOIP STR. 4 CENÍK & OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ STR. 5 AKCE / KONTAKT

Více

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Roman Srp Sdružení pro dopravní telematiku V Praze dne 23.11.2010 Prezentace pozičního dokumentu pro Ministerstvo dopravy ČR Obsah prezentace Stručně

Více

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu T 18 - Efektivnost provozu vojenských vozidel, hlášení provozuschopnosti pozemní vojenské techniky (PVT) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

SVĚT WEBDISPEČINKU 01/2007 ČERVENEC

SVĚT WEBDISPEČINKU 01/2007 ČERVENEC SVĚT WEBDISPEČINKU 01/2007 ČERVENEC VÍTEJTE Obsah Úvodník 2 WEBDISPEČINK: Novinky a přehledy 3 Téma měsíce : Vedení knihy jízd 1. 4 GPS on-line jednoty 5 Redakce Adresa redakce: HI Software Development

Více

CZECH. Přenosné čerpací stroje AVK

CZECH. Přenosné čerpací stroje AVK Přenosné čerpací stroje AVK O firmě Společnost PETROCard Czech, s.r.o. byla založena v roce 1993. Zabýváme se vývojem, výrobou, prodejem, montáži a údržbou přenosných čerpacích strojů řady AVK. Koncepce

Více

Web dispečink PDA. www.webdispecink.cz/pda manuál. Květen 2006. HI Software Development s.r.o.

Web dispečink PDA. www.webdispecink.cz/pda manuál. Květen 2006. HI Software Development s.r.o. Web dispečink PDA manuál 1 Květen 2006 Rychlá orientace strom vozidel SMS komunikace správa zakázek odhlášení jazykové mutace Zobrazení označených vozidel na mapě Informace o aktuální poloze Zobrazení

Více

Neomezená mobilita, jistota a nezávislost po celé Evropě. Karta MercedesServiceCard pro užitková vozidla.

Neomezená mobilita, jistota a nezávislost po celé Evropě. Karta MercedesServiceCard pro užitková vozidla. Neomezená mobilita, jistota a nezávislost po celé Evropě. Karta MercedesServiceCard pro užitková vozidla. ...s kartou MercedesServiceCard se dostanete dále! Lahůdky z Francie, solární panely z Německa,

Více

DOPRAVNĚ PROVOZNÍ ŘÁD

DOPRAVNĚ PROVOZNÍ ŘÁD DOPRAVNĚ PROVOZNÍ ŘÁD GARÁŽOVÉHO OBJEKTU CORSO Účinnost: 1.7.2005 Zpracovatel: MS Provozovatel: MS Datum vydání: 24.6.2005 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Popsané jednopodlažní garáže, jsou částí stavebního areálu

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2013 JAN SVATOŇ Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky Elektronické

Více

Mobilní aplikace Tankefekt účinný nástroj pro snižování nákladů na pohonné hmoty

Mobilní aplikace Tankefekt účinný nástroj pro snižování nákladů na pohonné hmoty Mobilní aplikace Tankefekt účinný nástroj pro snižování nákladů na pohonné hmoty www.tankefekt.cz powered by Mobilní aplikace Tankefekt přináší na trh unikátní informace o aktuálních cenách paliv, kterými

Více

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI DOPRAVCE PŘI PRÁCI S DATY Z DIGITÁLNÍHO TACHOGRAFU

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI DOPRAVCE PŘI PRÁCI S DATY Z DIGITÁLNÍHO TACHOGRAFU ZÁKLADNÍ I DOPRAVCE PŘI PRÁCI S DATY Z DIGITÁLNÍHO TACHOGRAFU Tato informace je určena dopravcům s cílem je informovat o povinnostech uložených předpisy ES a ČR, které se týkají stahování dat, jejich archivace

Více

dále jen Společnost a Uživatelem, jak bylo níže uvedeno ( VSP ke Smlouvě ).

dále jen Společnost a Uživatelem, jak bylo níže uvedeno ( VSP ke Smlouvě ). Všeobecné podmínky užívání účtu v předplaceném režimu v souvislosti s potvrzením podmínek užívání zpoplatněných silnic a v souvislosti s podmínkami a pravidel poskytnutí viabox Tyto všeobecné podmínky

Více

CCS Monitor je vynikající řídící a kontrolní prostředek pro veškerá služební vozidla jak ve státní správě tak i v soukromém sektoru

CCS Monitor je vynikající řídící a kontrolní prostředek pro veškerá služební vozidla jak ve státní správě tak i v soukromém sektoru Obecný popis produktu CCS Monitor CCS Monitor je vynikající řídící a kontrolní prostředek pro veškerá služební vozidla jak ve státní správě tak i v soukromém sektoru systém je založen na využívání celosvětové

Více

Systémy pro sběr a poskytování dopravních informací v evropském kontextu

Systémy pro sběr a poskytování dopravních informací v evropském kontextu Systémy pro sběr a poskytování dopravních informací v evropském kontextu Petr Bureš, Fakulta dopravní, ČVUT v Praze Obsah prezentace historický vývoj a použití dopravních informací současná situace v poskytování

Více

Zobrazení informací o stavu spojení

Zobrazení informací o stavu spojení Zobrazení informací o stavu spojení Můžete si prohlédnout informace o stavu spojení mezi tímto přijímačem a vozidlem. Mezi tato spojení patří informace GPS a signály parkování. Zobrazení informací o stavu

Více

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla...

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla... Seznam autorů........................................................ 3 Tematické okruhy...................................................... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.......................

Více

Bezpečnostní systémy - rychlostní kamery Identifikace SPZ a RZ. www.mestozlin.cz

Bezpečnostní systémy - rychlostní kamery Identifikace SPZ a RZ. www.mestozlin.cz Bezpečnostní systémy - rychlostní kamery Identifikace SPZ a RZ Město Zlín Jednou z možností monitorování a řízení dopravy v obcích je automatické snímání silničního provozu Monitorování dopravy vozidel

Více

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová Ostatní služby bank Bc. Alena Kozubová Ostatní služby Obchody s cizími měnami Přímé bankovnictví Platební karty Operace s cennými papíry Poradenské služby Obchody s cizími měnami Česká národní banka na

Více

Bezpečně Vás provedeme světem GIS. Možnosti a přínosy využití GIS při zpracování dat

Bezpečně Vás provedeme světem GIS. Možnosti a přínosy využití GIS při zpracování dat Bezpečně Vás provedeme světem GIS Možnosti a přínosy využití GIS při zpracování dat Bezpečně Vás provedeme světem GIS Obsah prezentace Představení společnosti Jaké výhody přináší zobrazení firemních dat

Více

Jana Forejtová. Setkání uživatelů 2010 1

Jana Forejtová. Setkání uživatelů 2010 1 Jana Forejtová Setkání uživatelů 2010 1 Podsystém Doprava bude poprvé distribuován ve verzi 9.4 IS Orsoft v polovině letošního roku Setkání uživatelů 2010 2 Jednoduchý integrovaný systém řízení dopravy

Více