Calcijex. Příbalová informace. Informace pro použití, čtěte pozorně! Calcijex 1 μg/ml Calcijex 2 μg /ml (Calcitriolum) Injekce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Calcijex. Příbalová informace. Informace pro použití, čtěte pozorně! Calcijex 1 μg/ml Calcijex 2 μg /ml (Calcitriolum) Injekce"

Transkript

1 Calcijex Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! Calcijex 1 μg/ml Calcijex 2 μg /ml (Calcitriolum) Injekce Držitel rozhodnutí o registraci Abbott Laboratories s. r. o., Praha, Česká republika Výrobce Abbott Logistics B.V., Zwolle, Nizozemí Složení Léčivá látka : Calcitriolum 1 μg a 2 μg v 1ml roztoku Pomocné látky: Polysorbát 20, chlorid sodný, natriumaskorbát, hydrogenfosforečnan sodný bezvodý, monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát edetanu disodného a voda na injekci. Indikační skupina Metabolit vitaminu D 3 Charakteristika CALCIJEX je uměle připravený kalcitriol ve formě čirého sterilního izotonického roztoku pro intravenózní použití. Klinicko-farmakologické údaje Kalcitriol je aktivní formou vitaminu D 3 (cholekalciferolu). Přirozená (endogenní) tvorba vitaminu D u člověka značně závisí na konverzi 7-dehydrocholesterolu na vitamin D 3 v kůži účinkem ultrafialového záření. Pro plný tkáňový účinek musí být vitamin D 3 metabolicky aktivován v játrech a ledvinách. Počáteční transformace je katalyzována vitamin D hydroxylázou přítomnou v játrech, výsledkem této reakce je 25-(OH)D 3 (kalcifediol). Následuje hydroxylace v mitochondriích buněk tubulů ledvin účinkem renální 25-hydroxyvitamin D 3-1-αhydroxylázy. Vzniká 1,25-(OH) 2 D 3 (kalcitriol), aktivní forma vitaminu D 3. Známými místy účinku kalcitriolu je střevo, ledviny a příštítná tělíska. Kalcitriol je nejúčinnější dostupná forma vitaminu D 3 pokud jde o stimulaci transportu kalcia střevním epitelem. U akutně uremických krys bylo prokázáno, že kalcitriol stimuluje absorpci vápníku ve střevě. V kostech spolu s parathormonem podporuje kostní resorpci s následným uvolněním kalcia, v ledvinách zvyšuje jeho tubulární reabsorpci. V in vitro a in vivo studiích byl dokumentován přímý supresívní účinek kalcitriolu na syntézu a sekreci PTH. Stav rezistence na vitamin D 3 může nastat u uremických pacientů vzhledem k nedostatečné konverzi prekurzorů vitaminu D 3 v insuficientních ledvinách na jeho aktivní formu. Kalcitriol je po jednorázovém intravenózním podání rychle distribuován krví, jeho metabolity jsou transportovány ve vazbě na plazmatické bílkoviny. Po aplikaci dávky kalcitriolu trvá jeho

2 farmakologický účinek okolo 3 až 5 dní. Je známo několik způsobů metabolizace kalcitriolu a z nich odvozená řada jeho přirozených metabolitů. Indikace CALCIJEX je indikován v léčbě hypokalcémie pacientů v dlouhodobém dialyzačním léčení. Bylo prokázáno, že signifikantně snižuje vysoké hladiny parathormonu, což se příznivě projevuje na stavu renální osteodystrofie. Kontraindikace CALCIJEX je kontraindikován u osob přecitlivělých na kalcitriol nebo pomocné látky přípravku. CALCIJEX nesmí být podán pacientům trpících hyperkalcémií nebo projevy intoxikace vitaminem D. Těhotenství a období kojení CALCIJEX může být v těhotenství podávan jen ze zvlášť závažných důvodů, kdy jeho přínos převýší potenciální riziko. V případě kojící matky by mělo být kojení přerušeno. CALCIJEX by neměl být podáván dětem, u dospívajících dětí jen za přísné klinické a laboratorní kontroly patrně v redukované dávce a to u definovaných případů pokročilé sekundární hyperparatyreózy. Nežádoucí účinky Nežádoucí účinky přípravku CALCIJEX jsou obecně velmi podobné těm, se kterými se setkáváme při předávkování vitaminem D. Časné a pozdní známky a symptomy intoxikace vitaminem D spojené s hyperkalcémií jsou tyto: Časné: slabost, bolesti hlavy, spavost, nauzea, zvracení, suchost v ústech, zácpa, svalové bolesti, bolesti v kostech a kovová pachuť. Pozdní: polyurie, polydipsie, anorexie, ubývání na váze, nycturie, kalcifikující konjunktivitida a další nálezy ektopických kalcifikací, světloplachost, pruritus, pankreatitida, snížené libido, zvýšený kreatinin a urea v séru, proteinurie, hypercholesterolemie, zvýšené transaminázy, hypertenze, srdeční arytmie a vzácněji rozvoj hyperkalcemické encefalopatie. Příležitostně byla pozorována mírná bolestivost v místě injekce. Zřídka se vyskytly alergické reakce jako anafylaxe a lokální zarudnutí v místě aplikace injekce. Interakce CALCIJEX nesmí být podáván současně s antacidy obsahujícími hořčík pro možnost vzniku hypermagnezémie. Dávkování a způsob podání Optimální dávka přípravku CALCIJEX musí být individuálně stanovena pro každého pacienta. Účinnost léčby kalcitriolem předpokládá přiměřený a pravidelný denní příjem kalcia. Doporučená denní dávka kalcia pro dospělé činí mg, která se zvyšuje u dospívajících osob, žen v graviditě a za laktace a rovněž u nemocných s renální osteodystrofií na dvojnásobek. Pro zajištění odpovídajícího příjmu kalcia by lékař měl předepsat pacientovi suplementaci nebo poučit pacienta o správné dietě. Stránka 2

3 Obvykle doporučená úvodní dávka CALCIJEXU je závislá na závažnosti hypokalcémie a sekundárním hyperparatyroidismu a činí od 1 μg (resp. 0,02 μg /kg tělesné hmotnosti) do 2 μg podávaných intravenózně 3 x týdně, přibližně obden. Léčbu lze zahájit i dávkami od 0,5 μg do 4 μg podávanými 3 x týdně. CALCIJEX může být aplikován intravenózně jako bolus. Pokud nedojde k dostatečné odpovědi, může být dávka zvýšena o 0,5 až 1 μg během 2-4 týdenních intervalů. Zvyšování dávek bylo vyzkoušeno v rozsahu od 0,25 μg do 2 μg, maximálně byly použity i dávky až 8 μg 3 x týdně. Během titračního období musí být sledovány sérové hladiny kalcia a fosforu nejméně 2 krát týdně. Jestliže je zjištěna hyperkalcémie nebo hodnoty součinu sérového kalcia a fosfátu nad 5,5 mmol/l, musí být podávání léku okamžitě přerušeno dokud nedojde k normalizaci sledovaných parametrů. Pak lze terapii znovu zahájit podáváním nízkých dávek přípravku CALCIJEX. Pokud pacient odpovídá na léčbu poklesem PTH, měly by být dávky sníženy. Zvyšování dávky musí být individuální a odpovídající hladině PTH a sérovým hladinám kalcia a fosforu. V následující tabulce je uveden návrh na titraci dávky: Hladina PTH Dávka přípravku CALCIJEX beze změny nebo zvýšení zvýšení snížení < 30 % zvýšení snížení > 30 %, < 60 % beze změny snížení > 60 % snížení zvýšení 1,5-3 x nad horní hranici normálních hodnot beze změny Přípravky pro parenterální použití musí být před aplikací kontrolovány zrakem pro nepřítomnost zákalu či změnu barvy, pokud to roztok a obal dovolí. Nepoužitý zbytek léku musí být znehodnocen. Upozornění Vzhledem k tomu, že kalcitriol je nejúčinnější dostupný metabolit vitaminu D, během jeho podávání by měla být zastavena léčba jinými formami vitaminu D a jeho deriváty. Na ovlivnění hladiny fosforu v séru dialyzovaných pacientů jsou doporučené fosfor vázající látky neobsahující hliník. Předávkování jakoukoliv formou vitaminu D je nebezpečné (viz také Předávkování). Progresivní hyperkalcémie vyvolaná předávkováním vitaminem D a jeho metabolity může dosáhnout takového stupně, že bude vyžadovat intenzívní péči o pacienta. Chronická hyperkalcémie může vést ke generalizované vaskulární kalcifikaci, nefrokalcinóze a ke kalcifikacím jiných měkkých tkání. Součin sérových koncentrací kalcia a fosfátu (Ca x P) by neměl přesáhnout 5,5 mmol/l. Pro časný záchyt takovéhoto stavu je výhodné provést rtg oblasti předpokládaného výskytu ektopických kalcifikací. Příliš vysoké dávky přípravku CALCIJEX indukují hyperkalcémii, hyperfosfatémii a v některých případech hyperkalciurii; z tohoto důvodu musí být při počátečním hledání optimální dávky sledována hladina kalcia a fosforu v séru alespoň dvakrát týdně a ztráty kalcia močí / 24 hod. U dialyzovaných nemocných má stanovení kalciurie nejistý význam. Jestliže se i přesto objeví hyperkalcémie, je nezbytné lék ihned vysadit. Stránka 3

4 Pacientům užívajícím digitális musí být CALCIJEX mohl vyvolat kardiální arytmie. podáván velmi opatrně, neboť by u nich Informovanost pacienta Pacientům a ev. jejich rodičům by měl být zdůrazněn význam dodržování diety, příjmu vápníku a vyvarování se antacid obsahujících hořčík. Pacienti by také měli být pečlivě informováni o symptomech hyperkalcémie (viz Nežádoucí účinky). Základní laboratorní vyšetření Periodicky by měly být vyšetřovány hladiny vápníku, fosfátů, hořčíku a alkalické fosfatázy, resp. jejího kostního izoenzymu v séru a odpad kalcia močí / 24 hod. V počáteční fázi podávání je třeba zjišťovat hladinu vápníku a fosfátů častěji, alespoň 2 krát týdně. Pokles hladiny PTH pod normální hodnotu může vyvolat adynamickou kostní nemoc. Jestliže není důvod ke kostní biopsii z jiných indikací, může být ukazatelem aktivity kostního metabolizmu hladina PTH. Pokud u pacientů léčených přípravkem CALCIJEX klesne hladina PTH pod doporučené rozmezí (1,5-3 krát vyšší než horní limit normálních hodnot) je třeba redukovat dávku přípravku CALCIJEX nebo terapii přerušit. Jelikož přerušení léčby může vyvolat zpětnovazebný fenomén ( rebound ), je doporučeno postupně klesat na udržovací dávku. Předávkování Podávání dávek injekčního kalcitriolu přesahující potřeby pacienta může způsobit hyperkalcémii, hyperkalciurii a hyperfosfatémii. Vysoký příjem kalcia a fosfátu během léčby kalcitriolem může vést k podobným obtížím. Léčba hyperkalcémie a předávkování u dialyzovaných pacientů Základní léčba hyperkalcémie (větší než 2,6 mmol/l nad horní hranicí normálního rozmezí) zahrnuje: okamžité vysazení přípravku CALCIJEX a suplementace kalciem a zavedení diety s nízkým obsahem Ca. Denně musí být sledována hladina vápníku v séru, než je dosaženo normokalcémie. To se obvykle podaří za 2 až 7 dní. Po návratu hodnot kalcia do normálního rozmezí lze opět zahájit podávání kalcitriolu v dávce o 0,5μg nižší než byla ta předchozí. Při jakékoliv změně dávkování je nutné alespoň 2krát týdně zjistit hladinu vápníku v séru. Perzistující nebo vysoká hyperkalcémie může být korigována dialýzou proti kalcium prostému dialyzátu. Léčba náhodného předávkování přípravkem CALCIJEX Při akutním předávkování lékem je nutné provést rovněž všechna náležitá vyšetření a léčebná opatření. Ta zahrnují stanovení sérových elektrolytů - nejen Ca, P, ale i Na, K a Cl, kalciurii a EKG se zřetelem na případné abnormality vyvolané hyperkalcémií, tj. posouzení intervalu QT po konec vlny T ve vztahu k srdeční frekvenci - tzv. QTc nacházející se za běžného stavu v rozmezí 0,34-0,42 sekundy, za hyperkalcémie se interval zkracuje. Vyšetření má zásadní význam při léčení digitalisem. Dále jsou indikována opatření uvedená výše. V případě výskytu závažné formy hyperkalcémie (S-Ca nad 2,85 mmol/l) přicházejí v úvahu následující zákroky: podání glukokortikoidů ke snížení absorpce Ca v zažívacím traktu, parenterální aplikace kalcitoninu a biofosfátů k potlačení kostní resorpce a hemodialýza (ev. peritoneální dialýza) s dialyzačním roztokem o snížené koncentraci kalcia (pod 1,0 mmol/l). Při zachovalé diuréze se pokusit o forsírovanou natriovou diurézu nejlépe pomocí intravenózně podaného furosemidu ke zvýšení exkrece kalcia. Nepodávat thiazidová diuretika a infúze pro potencování zpětné tubulární resorpce kalcia a pro riziko vzniku ektopických kalcifikací a hyperfosfatémie. Pravidelná kontrola sérových elektrolytů je nezbytná. Stránka 4

5 Uchovávání Při teplotě do 25 C, chránit před světlem a mrazem. Varování Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Balení 25 1 ml ampule obsahující 1μg nebo 2 μg kalcitriolu. Datum poslední revize Stránka 5

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU. Zemplar 5 µg/ml, injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU. Zemplar 5 µg/ml, injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Zemplar 5 µg/ml, injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Ampule s 1 ml injekčního roztoku obsahuje 5 mikrogramů paricalcitolum. Ampule s 2 ml injekčního roztoku obsahují

Více

Souhrn údajů o přípravku MIMPARA

Souhrn údajů o přípravku MIMPARA 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Mimpara 30 mg potahované tablety. Mimpara 60 mg potahované tablety. Mimpara 90 mg potahované tablety. Souhrn údajů o přípravku MIMPARA 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Cinacalceti

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Abseamed 1 000 IU/0,5 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml roztoku obsahuje 2 000

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Fosinopril +pharma 20 mg tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje fosinoprilum natricum 20 mg. Pomocné látky se známým

Více

Starší pacienti (viz bod 4.4) Léčba by měla být zahájena dávkou 2 mg/0,625 mg denně s ohledem na odpověď krevního tlaku a renálních funkcí.

Starší pacienti (viz bod 4.4) Léčba by měla být zahájena dávkou 2 mg/0,625 mg denně s ohledem na odpověď krevního tlaku a renálních funkcí. sp. zn. sukls210798/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Gleperil Combi 4 mg/1.25 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje perindoprilum erbuminum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje fosinoprilum natricum 20 mg a hydrochlorothiazidum 12,5 mg.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje fosinoprilum natricum 20 mg a hydrochlorothiazidum 12,5 mg. Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls221107/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MONACE COMBI 20 mg/12,5 mg Tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MONACE 10 mg MONACE 20 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 10 mg fosinoprilum natricum Jedna tableta obsahuje 20 mg fosinoprilum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Danurit 4 mg/1,25 mg tablety Danurit 2 mg/0,625 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Danurit 4 mg/1,25 mg tablety obsahuje perindoprilum erbuminum

Více

1. CO JE PŘÍPRAVEK PARICALCITOL FRESENIUS A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

1. CO JE PŘÍPRAVEK PARICALCITOL FRESENIUS A K ČEMU SE POUŽÍVÁ PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE 5 µg/ml, injekční roztok 2 µg/ml, injekční roztok Paricalcitolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. -

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MONOPRIL 20 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: Fosinoprilum natricum, 20 mg v 1 tabletě Pomocné látky: laktosa 126,00 mg v 1 tabletě.

Více

Glemid 3 mg: půlící rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky.

Glemid 3 mg: půlící rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky. Sp.zn. sukls133137/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Glemid 2 mg, tablety Glemid 3 mg, tablety Glemid 4 mg, tablety Glemid 6 mg, tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Glimepiridum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU. GENOTROPIN 16 m.j. (5,3 mg) GENOTROPIN 36 m.j. (12 mg) 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU. GENOTROPIN 16 m.j. (5,3 mg) GENOTROPIN 36 m.j. (12 mg) 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU GENOTROPIN 16 m.j. (5,3 mg) GENOTROPIN 36 m.j. (12 mg) 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1) Prášek pro přípravu injekčního roztoku 16 m.j. (5,3 mg) s konzervační

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.: sukls232350/2009, sukls232352/2009, sukls232353/2009, sukls232354/2009 a příloha k sp.zn.: sukls14030/2006, sukls14031/2006, sukls14032/2006, sukls14033/2006,

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. epirubicini hydrochloridum 10 mg, což odpovídá 9,35 mg epirubicinu.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. epirubicini hydrochloridum 10 mg, což odpovídá 9,35 mg epirubicinu. Sp.zn. sukls46916/2015 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Epirubicin Actavis 2 mg/ml injekční roztok SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml injekčního roztoku obsahuje epirubicini hydrochloridum

Více

Sp.zn. sukls185394/2010 Sp.zn. sukls10956/2009, sukls72557/2011, sukls177374/2011, sukls115757/2011

Sp.zn. sukls185394/2010 Sp.zn. sukls10956/2009, sukls72557/2011, sukls177374/2011, sukls115757/2011 Sp.zn. sukls185394/2010 Sp.zn. sukls10956/2009, sukls72557/2011, sukls177374/2011, sukls115757/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU BRAMITOB 300 mg/ 4 ml, roztok k rozprašování 2. KVALITATIVNÍ

Více

Metronidazol-Serag Infuzní roztok. Metronidazolum

Metronidazol-Serag Infuzní roztok. Metronidazolum sp.zn.sukls940/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Metronidazol-Serag Infuzní roztok. Metronidazolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ZYPADHERA 210 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi s prodlouženým účinkem 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna lahvička obsahuje

Více

Jeden ml perorálního roztoku obsahuje atomoxetini hydrochloridum, což odpovídá atomoxetinum 4 mg.

Jeden ml perorálního roztoku obsahuje atomoxetini hydrochloridum, což odpovídá atomoxetinum 4 mg. sp.zn. sukls32089/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU STRATTERA 4 mg/ml perorální roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml perorálního roztoku obsahuje atomoxetini hydrochloridum,

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls162468/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Melocox 15 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje: meloxicamum 15 mg Pomocné látky: laktóza 126,00

Více

Pomocná látka: Jedna potahovaná tableta obsahuje 89 mg monohydrátu laktózy.

Pomocná látka: Jedna potahovaná tableta obsahuje 89 mg monohydrátu laktózy. Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls109220/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ATYZYO 5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Methotrexate Hospira 25 mg/ml, injekční roztok obsahuje methotrexatum 25 mg v 1 ml.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Methotrexate Hospira 25 mg/ml, injekční roztok obsahuje methotrexatum 25 mg v 1 ml. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Methotrexate Hospira 25 mg/ml injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Methotrexate Hospira 25 mg/ml, injekční roztok obsahuje methotrexatum 25

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna žvýkací tableta obsahuje lanthani carbonas hydricus, což odpovídá lanthanum 1000 mg.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna žvýkací tableta obsahuje lanthani carbonas hydricus, což odpovídá lanthanum 1000 mg. Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls116567/2008 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Fosrenol 1000 mg žvýkací tablety. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna žvýkací

Více

Jedna dávka obsahuje 10 mikrogramů (μg) exenatidu ve 40 mikrolitrech (μl), (0,25 mg exenatidum v 1 ml).

Jedna dávka obsahuje 10 mikrogramů (μg) exenatidu ve 40 mikrolitrech (μl), (0,25 mg exenatidum v 1 ml). SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU BYETTA 10 mikrogramů injekční roztok, předplněné pero 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna dávka obsahuje 10 mikrogramů (μg) exenatidu ve 40 mikrolitrech

Více

Sp. zn. sukls77529/2011

Sp. zn. sukls77529/2011 Sp. zn. sukls77529/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Glyclada 30 mg tablety s řízeným uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta s řízeným uvolňováním obsahuje gliclazidum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU EDNYT 2,5 mg EDNYT 5 mg EDNYT 10 mg EDNYT 20 mg tablety

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU EDNYT 2,5 mg EDNYT 5 mg EDNYT 10 mg EDNYT 20 mg tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU EDNYT 2,5 mg EDNYT 5 mg EDNYT 10 mg EDNYT 20 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Enalaprili maleas 2,5 mg, 5 mg, 10 mg nebo 20 mg v 1 tabletě.

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU FARMORUBICIN CS Injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: epirubicini hydrochloridum 2 mg v 1 ml Pomocné látky se známým účinkem:

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Natrixam 1,5 mg / 5 mg, tablety s řízeným uvolňováním Natrixam 1,5 mg / 10 mg, tablety s řízeným uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Letrox 75 75 µg, tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: levothyroxinum natricum x H 2 0 1 tableta obsahuje 79,8-85,2,mikrogramů levothyroxinum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp. zn. sukls42565/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Gentamicin B. Braun 1 mg/ml infuzní roztok Gentamicin B. Braun 3 mg/ml infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 mg/ml

Více

Jedna tableta obsahuje telmisartanum 80 mg a hydrochlorothiazidum 25 mg.

Jedna tableta obsahuje telmisartanum 80 mg a hydrochlorothiazidum 25 mg. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Actelsar HCT 80 mg/25 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje telmisartanum 80 mg a hydrochlorothiazidum 25 mg. Úplný seznam pomocných látek viz bod

Více