RODINA A RODIČE V PEDAGOGICKÉ PRAXI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RODINA A RODIČE V PEDAGOGICKÉ PRAXI"

Transkript

1 RODINA A RODIČE V PEDAGOGICKÉ PRAXI Zpracovatel: Moravskoslezský kraj (odbor školství, mládeže a sportu) Název projektu: Vytváření pozitivního sociálního prostředí ve školách Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/ _u.indd :13

2 OBSAH 1 RODINA RODIČE Vymezení pojmu rodina, funkce rodiny, dysfunkce rodinného soužití, charakteristické znaky současné rodiny Funkce rodiny: Porucha funkcí (dysfunkce rodiny): Charakteristické znaky současné rodiny: Typologie rodin, styly rodinné výchovy Typologie rodin: Rodinná výchova a její styly: Vybrané problémy výchovy v současné rodině Komunikace rodiny se školou Možnosti spolupráce rodičů se školu v pedagogickém procesu: Komunikace s rodinou jako základní prvek spolupráce (fáze vedení rozhovoru): Fáze rozhovoru Typologie vhodných otázek při jednání Techniky užívané v jednání Obtíže v komunikaci PhDr. Květa Hurníková, psycholog FOD Ostrava, 25 let v oboru, pedagog 2 8_u.indd :13

3 1 RODINA RODIČE 1.1 Vymezení pojmu rodina, funkce rodiny, dysfunkce rodinného soužití, charakteristické znaky současné rodiny Definice rodiny není přesně jednoznačné vymezení pojmu rodina: Rodina je definována z hlediska různých vědních disciplín (sociologie, demografie, právo, psychologie) Rodina je definována z hlediska různých oblastí téže vědy (klinická psychologie, sociální psychologie, pedagogická psychologie apod. Rodina je vymezována z hlediska různých systémových přístupů (psychoanalýza, behaviorismus apod.) Rodina je definována na základě různých aspektů (funkčnost rodiny, vztahů v rodině, komunikace, procesu socializace apod.) Rodina (definice) je institucionalizovaná bio-sociální skupina, vytvořena přinejmenším ze dvou členů odlišného pohlaví, mezi nimiž neexistují pokrevní pouta, a z jejich dětí (Langmaier, Kňourková, 1984). Rodina (definice) je jakýmsi nejuniverzálnějším socializačním činitelem, který poskytuje jedinci identifikační vzory, seznamuje ho s předpokládaným chování pro mužskou a ženskou roli. Učí jedince reagovat žádoucím způsobem v procesu interakce a umožňuje mu i praktické ověření získaných dovedností v rámci rodiny, pod vlivem rodinného působení se vytváří postoje k personálnímu okolí, sobě samému i společnosti obecně (Janoušek, 1984). Rodina může mít mnoho podob: podle počtu společně žijících generací může být rodina základní a širší podle kritérií podílu rodičů na výchově dětí úplná a neúplná rodina podle společenské adekvátnosti výchovného působení může být rodina funkční a dysfunkční podle vyváženosti, provázanosti a komplexnosti naplňování funkcí může být integrovaná a dezintegrovaná podle trvalosti příznaků fungování rodiny může být rodina stabilní a nestabilní podle toho, zda se do ní člověk narodil, nebo ji založil může být rodina orientační nebo prokreační Malach, 2007) 1.2 Funkce rodiny: Mezi základní patří: funkce reprodukční má svůj význam pro partnery jako rodiče (tj. uvědomělé rodičovství, estetické cítění) i společnost jako celek ekonomická funkce zabezpečení rodiny (financování rodiny, bydlení, vlastnictví nemovitosti, každodenní péče o rodinu a její členy) výchovná funkce proces usměrňování, vedení dětí, dobré vztahy v rodině, regulace vhodných výchovných metod apod. ochranná funkce ochrana všech členů rodiny, od malého dítěte po seniora v rodině, dnes výrazné oslabení funkce náhrada institucemi (MŠ,DD) duševně hygienická důležité je fungování vhodných zásad duševní hygieny, působí na zlepšování vztahů v rodině, dobré klima v rodině funkce citová rozvoj a uspokojování základních citových potřev svých členů v rodině, potřeby partnerů, potřeby dětí funkce kulturní, společenská rodina je zdrojem morálních hodnot, člověk je vřazován do kulturních prostředí, je usměrňován jeho společenská hodnota chování k druhým, zájem o druhé lidi, chování k nim, znalost společenského chování apod. 3 8_u.indd :13

4 V rodině je důležité, aby byly uspokojovány základní potřeby dítěte, dle Matějčka (1996) k základním potřebám patří: Dostatečný přísun smyslových podnětů zvenku od nejútlejšího věku jedince až po stáří Každodenní tělesný, zrakový a řečový kontakt rodiče s dítětem podněty musí být pravidelné, pro dítě srozumitelné Potřeba porozumět světu dítětem, rodič pomáhá dítěti v procesu socializace, dítě vede, usměrňuje, provází, aby se vhodně včlenilo do života Potřeba bezpečí, jistoty, zázemí, osobního vztahu s rodiči budování vzájemné důvěry mezi členy rodiny Potřeba vztahu založeného na lásce v rodině, dítě ví, že ho mají rodiče rádi, lásku rodičům umí opětovat, v rodině má své místo, ví, že zde patří je tady doma. Potřeba otevřené budoucnosti v rodině členové rodiny se připravují na odchod dětí v rodině, změny v rodině. 1.3 Porucha funkcí (dysfunkce rodiny): Poruchy rodiny - lze chápat jako situace, kdy rodina z nějakého důvodu a v různé míře neplní základní požadavky a úkoly dané společenskou normou na rodinu, objevuje se selhání některého nebo některých členů rodiny, může být porucha jedné i více funkcí dohromady. Významný představitel dětské psychologie dr. Dunovský ( 1986) dělí dysfunkce rodiny: biologicko-reprodukční porucha o poruše mluvíme tehdy, pokud se v rodině z nejrůznějších důvodů děti nerodí nebo se rodí děti nějak poškození, je to oblast různých speciálních věd (speciální pedagogika, psychopatologie, genetika apod.) ekonomicko-zabezpečovací porucha rodiče nemohou nebo nechtějí se zapojit do výrobního procesu společnosti a tak zabezpečit sebe a svoji rodinu, v rodině jsou patologické rysy osobnosti mentální retardace rodičů, alkoholismus, asociální chování, agrese, nízký příjem v rodině, dále nemoc v rodině, invalidita rodičů, stáří apod. emocionální dysfunkce je velmi významná, její porucha zasahuje všechny ostatní sféry života uvnitř rodiny i její vztah ke společnosti, patří zde rozvrat v rodině, rozchody rodičů, nedostatečný zájem rodičů o dítě, ztráta citového zázemí v rodině, DN v rodině, CAN apod. Socializačně-výchovná dysfunkce je stejně tak významná, zasahuje do celé struktury rodinného soužití, rodiče se nemohou o dítě starat důvody mohou být v přírodních podmínkách, situacích (války, povodně, nezaměstnanost, nemoci členů rodiny, apod., rodiče se nedovedou starat o děti chyba je v rodinných systémech i v nich samotných (nezralost rodičů, dítě mimo manželské, handicapované, rozvod v rodině a probíhající hádky, přijetí dítěte do systému NRP apod. rodiče se nechtějí o dítě starat lze uvést poruchy osobnosti samotných rodičů, které jim zabraňují plnou právní odpovědnost vůči dětem, nezájem rodiče o dítě (dítě žije jen s matkou, s prarodiči apod.) 1.4 Charakteristické znaky současné rodiny: v současných rodinách se projevuje větší zaměřenost na zájmy jednotlivce v rodině pocit štěstí, hledání smysluplnosti života, upřednostňování vlastních potřeb před zájmy druhých apod. chybí očekávání trvalosti vztahu současný jedinec si nechává větší prostor pro změnu na základě svého svobodného rozhodnutí, různé alternativy partnerského soužití, partnerství bez dětí apod. odsouvání rodičovství na pozdější dobu odsouvání hodnoty rodičovství z důvodů studia, kariéry, zdravotní komplikace, neochota měnit přijatý životní styl bez dětí apod. 4 8_u.indd :13

5 partnerství bez vazby na jeho přirozené, možné důsledky graviditu, soužití více volné, bez očekávání příchodu dítěte předmanželská zkušenost v oblasti sexu bývá chápána jako významná zkušenost pro další kvalitu partnerského soužití specifičnost mužské a ženské role postupně více klesá výrazná zastupitelnost rolí, dopad na dítě omezování bezprostředních kontaktů mezi partnery, rodiči dětmi, následkem životního stylu, pracovního tempa, hodnot rodiny apod. přímé výchovné působení rodiči je více nahrazování institucemi (MŠ) a dalšími socializačními vlivy přibývá dvoukariérových partnerských vztahů dítě je sice zplozeno, péčí o ně zajišťuje prarodič, profesionální pěstounky, posléze výchovné instituce, internáty, dítě tak ztrácí prostor a čas strávený s rodiči (vidí pracovně úspěšné rodiče, méně tráví čas s rodičem) činnosti, které dříve zajišťovala výhradně rodina, zajišťují instituce stravování, družiny, donášení jídla pro starší členy rodiny apod. kontinuálně se více udržují mezigenerační vztahy většinou jen mezi dvěma generacemi (dětmi a rodiči), prarodiče často žijí odděleně, kontakty s dalšími členy rodin se vytrácejí, žijí mimo město apod. dochází k proměnám v organizaci rodinného cyklu rodiči se stávají osoby ve vyšším věku a děti se začínají rodit teprve po určité době trvání manželství, prarodiči se stávají starší osoby, které jsou většinou ještě zapojeny do pracovního procesu dochází k odklonu dříve typické rodinné koalice (dominantní, hostilnější otec - laskavá, submisivní matka), pestřejší škála možností. četnější rozvodovost páry četněji neshody řeší akutním rozchodem, méně pracují na zlepšení vztahů v rodině v zájmů dětí posun průměrného věku k uzavírání manželství vzhůru potřeba vlastního zabezpečení, kariéra apod. význam růstu antikoncepce pro plánování rodiny partneři mají širší možnosti jak regulovat rodičovství, jsou více k tématu informování, ubývá nechtěných těhotenství, snižuje se četnost interrupcí patologie současných rodin (DN, CAN) zvyšují se nároky na čas rodičů strávený v pracovním procesu v důsledku toho klesá čas strávený s dětmi a ostatními členy rodiny změny volnočasu v rodině existují rodiny, které věnují prostor pro společné aktivity členů rodiny, přibývá četnost odlišností v trávení VČ v rodinách, nedostatek času rodičů pro chvíle dětmi, zde souvisí i otázky kvality VČ dětí vliv médií, PC apod. 1.5 Typologie rodin, styly rodinné výchovy Typologie rodin: Existuje celá řada typologií rodin dle dodržování funkcí v rodině a výchovných postavení rodičů směrem k dětem, pomáhá nám v lepší orientaci v rodině a v jejich vztazích, k základním patří: Funkční rodina všichni členové rodiny se vzájemně tolerují, podporují, respektují, rodina je chápána jako uzavřený celek, ve které členové rodiny najdou vždy pomoc, útěchu, bezpečí před vnějšími nepříznivými vlivy okolí, v rodině jsou stanovená určitá pravidla, ta se dodržují všemi členy rodiny, řád a kooperace všech členů. Dysfunkční rodina rodina funkčně narušena, narušení se týká jak ve vztazích mezi členy rodiny, tak v zabezpečování rodiny, uspokojování potřeb apod. Neintegrovaná rodina vyznačuje se nízkou soudržností mezi členy rodiny a vysokou hostilitou mezi jejími členy, rodina je značně chaotická, mnohoproblémová, rozpadlá, nemá pevně určená pravidla soužití. Rodina rozštěpená pro tuto rodinu jsou typické různé varianty koalic jejich členů, které se navíc mění dle situace v rodině (koalice rodič-rodič, rodič-dítě, četné příčiny při rozchodech partnerů, násilí v rodině apod.) 5 8_u.indd :13

6 Nepřiměřené rodiny (rodiny nezralé, neadekvátní roli rodiče), jeden nebo oba dospělí v rodině spoléhají při řešení problému v rodině na pomoc z vnější strany ( širší rodina, OSPOD, komunita finanční potíže, hospodaření v rodině, výchova dětí apod.). Asociální rodiny rodiny s nedostatkem hodnotového a sociálního napojení se na běžnou společnost, uspokojování svých potřeb se v rodině řeší bez ohledu na platné právní normy, vztahy v rodině jsou mělké, neodpovědné, v rodinách se objevuje zanedbávání, nepéče, sociálně patologické jevy. Rodiny menšinové (etnické rodiny) rodina nemá pevnou strukturu, má volný vztah k času i povinnostem členů rodiny, poskytuje jednotlivci zázemí, ochranu, bezpečí, v úctě jsou staří v rodině, děti nejsou vedeny k systematickému vzdělávání, úspěch romského jedince spočívá v tom, co přináší skupině, jak uspokojuje její potřeby. Rodiny s CAN pro tuto rodinu je typické, že v rodině se objevuje v různé míře násilí na dítěti ( tělesné, psychické, sexuální, zanedbávání dítěte) uvedené formy působí negativně na vývoj dítěte, projevuje se často deprivace. Rodina s jedním rodičem (rodina svobodné matky, samoživitelky, rodina jen s otcem) v takovéto rodině chybí druhý partner ve své roli, děti často jeho roli suplují, rodina se někdy potýká s nižší finanční úrovní, děti si vzájemně musejí více pomáhat, pečovat o sebe. Rodina v rozvodu přibývá v současnu uvedených rodin, stav v rodině se brzy zviditelní i na chování dítěte ve škole, ve vzdělávacím procesu, pronikne do jeho klasifikačních výsledků (dítě ztrácí zájem o vyučování, horší se v prospěchu, je nepozorné, zapomíná, netěší se domů apod.). Rodina s problémovým dítětem ( dítě s poruchami chování, ADHD, dítě s výukovými obtížemi, dítě v partě apod.) rodina obvykle neví jak komunikovat s dítětem, kde hledat pomoc, za chování se stydí, neradi k tématu hovoří. Rekonstruovaná rodina je rodina, kde jeden z rodičů si do rodiny přivádí nového partnera, děti na jeho příchod reagují různě, někdy opět změny v jednání a chování dítěte (často je-li dítě v pubescentním věku). Domácí násilí v rodině poměrně časté téma v dnešních rodinách, jedná se o projevy násilí vůči jiné osobě, nejčastěji na ženě v rodině, dítě se projevů mnohdy nepřímo účastní, ví, že je matce ubližováno, své chování dává najevo i okolí (vhodné sledovat projevy dětí) Rodinná výchova a její styly: Rodiče jsou přirozenými vychovateli svých dětí, své děti vychovávají nejčastěji tak, jak byli sami vedeni, usměrňováni, jaké výchovné metody volili jejich rodiče. Rodičem se člověk nestane zplozením a porozením dítěte, ale všestrannou péči o ně a jeho výchovu (Prchal, 1986). Rodinná výchova znamená rozvíjení všech složek výchovy, užívání vhodných výchovných prostředků a vhodných metod k usměrnění osobnostního vývoje dítěte. Pro fungování rodinné výchovy jsou dle Matějčka (1996) důležité principy rodinné výchovy, patří k nim: vzájemné uspokojování potřeb dětí a jejich vychovatelů v rodině (jistota, bezpečí, porozumění, zázemí) trvalost a hloubka citových vztahů mezi rodičem dítětem v rodině společná současnost i budoucnost společenství prostoru, času a prožitých okamžiků Vzájemná výchovná interakce (rodiče děti) Vzájemné soužití a sdílení všech členů rodiny (žijeme spolu v dobrém i zlém) 6 8_u.indd :13

7 Ke stylům rodinné výchovy řadíme: Výchova zavrhující rodiče zaujímají ke svému dítěti nevraživé postoje, dítě dle rodiče svoji existenci mu připomíná vlastní životní nezdar, otřes, zklamání (někdy se jedná i o nechtěné dítě, dítě neprovdané matky), postoj k dítěti je chladný, odmítavý, s nedostatkem lásky, porozumění. Výchova rozmazlující rodiči dítě nepřiměřeně sytí v jeho potřebách, často hmotných, dítě zbožňují, obdivují, často ve strachu, aby je neopustilo, mu brání v seberozvoji, osamostatňování, podřizují se jeho přáním, chování, náladám, dítě ztrácí autoritu k rodičům, je vychováváno na principu veličenstvo dítě. Výchova úzkostná ze strany rodičů je velký strach o jeho rozvoj, zdraví, bojí se, aby si neublížilo, někdo mu neublížil, stálá péče ho ochraňovat, hlídat, pečovat o něho, dítě bývá následně málo soběstačné, jindy agresivní k druhým. Výchova protektivní rodiče v jednání své dítě ochraňují, omlouvání, ospravedlňují, že je malé, situaci nerozumí, nechtělo se tak chovat, ublížit ap. zamezují ho tak v přirozeném sociálním vývoji a zodpovědnosti za své chování, činy a skutky ( příklady děti starších rodičů, děti velmi chtěné apod.) Výchova perfekcionistická dítě je rodiči vedeno k tomu, že musí být dokonalé, vše vykonat nejlépe, ve škole, v životě (četný transfer ze strany rodičů), někdy je dítě jen nástrojem rodičovské kompenzace co sám nezvládl, přenáší do dítěte, dítě je přetěžováno, samo nezvládá uvedenou roli, utváří si obranné mechanismy (výmluvy, ospravedlňování, unik do nemoci apod.) Výchova zanedbávající - jedná se většinou o rodiny s nízkou socioekonomickou úrovní, dítě není uspokojováno v základních potřebách svého rozvoje (citová potřeba, potřeba kognitivního rozvoje, sociálního rozvoje apod.) Výchova protekční (protekcionistická) dítě dle rodičů se má řídit a dosáhnout těch hodnot, co oni sami, dítě je chováním rodičů vedeno k dominanci, někdy i amorálnímu chování (někdo zajistí, rodič domluví ), vidí nečistotu v jednání, často napodobuje v chování, směřuje k hrubosti dítěte v jednání, odvolávání se na rodiče a jeho moc apod. Výchova ambiciózní nadměrná snaha rodičů o výchovu dítěte dle vlastních sil a aktivit, musí být takový jako já, v dítěti je zabrzděn proces vlastní seberealizace, často selhává v představách rodičů, své negace dává najevo opozičním chováním, negací apod. Výchova autoritativní (tvrdá, dominantní) - ve výchovném vedení dítěte je přísný řád, pravidla, silný respekt rodiče, výchovu realizuje buď jeden nebo i oba rodiče, v rodině chybí porozumění, citlivost v jednání, četné i tělesné tresty. Výchova demokratická rodinný model, kde všichni členové mají svá práva i povinnosti, dítě má k rodičům přirozený respekt, dobré vztahy s rodiči, porozumění,pochopení a citové zázemí. Výchova liberální často podkladem je neuspořádané soužití rodičů (tč. rozchod rodičů), v rodině nejsou vymezená pravidla, přemíra volnosti, nedostatek zájmu o dítě, sám si určuje řád a pravidla chování (vede k nedodržování pravidel ve škole, k učitelům, záškoláctví apod.). Výchova odkládající snaha rodičů pod vlivem svého pracovního tlaku,zátěže, nedostatku času na děti, směřovat děti prarodičům, příbuzným, známým, vede ke ztrátě blízkosti mezi rodičem a dítětem, narušení psychosociálního vývoje dítěte (respektuje, výchovně se obrací spíše na druhé vychovatele, nikoliv na rodiče). Výchova nejednotná na dítě není ze strany rodičů kladen jednotný systém v jednání s druhými lidmi, požadavků a pravidel (jeden přikazuje druhý, mění, povoluje), dítě si v systému utváří svůj řád, často ho přenáší chybně i do svého života, systému mezi lidmi. Výchova přetížená charakteristické pro tuto rodinu mohou být současné konflikty v rodině, mezi rodiči, v zaměstnání, narození dalšího dítěte, úmrtí v rodině, náhlé ekonomické a sociální potíže, rodina je v akutní fázi nedokáže zvládnout, nadměrná zátěž může mít negativní dopad na všechny složky soužití v rodině. Výchova pedocentrická rodinný model, který je výrazně zaměřen na rozvoj a uspokojování potřeb dítěte v každé situaci, sycení potřeb bez ohledu na vhodnost a ohled na dítě, dítě se může následně projevovat jako panovačné, neústupné, sebeprosazující v každé situaci. 7 8_u.indd :13

8 Rodina výchovně nezralá rodiče dostatečně nezralí do rodičovských funkcí (mladí rodiče, nezralé matky, partnerství vynucené těhotenstvím apod.), zde bývá navíc i nedostatečná péče o zdravý vývoj dětí, nízká ekonomická úroveň matek (žijí v azylových domech apod.). Výchova disociovaná - rodina s narušenými vnitřnímu vztahy v rodině, vztahy mezi rodiči jsou v dlouhodobé krizi, asociálním rodiče alkoholismus, gamblérství apod Vybrané problémy výchovy v současné rodině Rodiče mají dle Zákona o rodině přímou povinnost zabezpečit kvalitní zázemí svému dítěti. Správně, výchovně usměrnit jeho osobnostní vývoj, usilovat o rozvoj jeho osobnosti, k četným chybám v rodinách patří: Nadměrná výchovně stimulace dítěte ze strany rodičů dítě nedokáže vyhovět požadavkům a přáním rodičů, je rodiči frustrování, není schopno dostat požadavkům a očekávání rodičů ve výsledcích ve škole, na chování, vzhledem apod. Nedostatečná výchovná stimulace dítěte ze strany rodičů - rodiče nekladou na dítě žádné nebo téměř žádné nároky, ani nepodporují jeho zájmy, koníčky. Rodiče často na svoji roli rezignují, zanedbanost se projevuje v citové prázdnotě, v sociální deprivaci, mravních kvalitách při výchově Vadná stimulace dítě je rodiči vadně směnováno ve vývoji, jsou to děti zhýčkané, primadonizované, protekční, hypochondrické, naopak děti vystavené tvrdé výchově, drezírované, tvrdě trestané, projevující se agresivitou, zatrpklostí, mstivostí, lstivostí ap. Nejednotnost rodičovského působení nesoulad výchovných požadavků mezi rodiči, rodiči a prarodiči, nesoulad mezi požadavky na jednotlivé děti v rodině. Nesoulad rodinné a veřejné výchovy - značně odlišné požadavky na děti ze strany rodiny, školy, společnosti (skleníková výchova) Výchovná jednotvárnost malá škála používaných metod a forem výchovy v rodině, včetně odměn - vede k nudě, nezájmu o kontakt s rodiči, ignoraci jejich názorů, k vyhýbání se společným aktivitám, k odcizení. Násilí na dětech v rodinách nárůst dalšího patologického jevu v současných rodinách (četné neúměrné tělesné tresty, psychické ponižování dítěte, sexuální obtěžování apod.) 1.6 Komunikace rodiny se školou K tomu, aby rodina rozvíjela osobnosti svého dítěte je pro ni nezbytné, aby rodiče v každé periodě věku svého dítěte, kooperovali se školou, učiteli a spolupracovali tak na kognitivním, sociálním i citovém vývoji svého dítěte. Komunikace - je zde základním prvkem dobrých vztahů obou institucí. Je důležité, aby hlavně rodiče v učitelích viděli činitelé, kteří formují vědomostní základ jejich dětí, podporují jejich poznávání i celkový společenský rozhled o životě, o světe. Je nutné, aby rodiče ve vědomostním základu pokračovali, dále vštěpovali svým dětem morální vlastnosti, charakterové jednání a byli dětem příkladem pozitivního jednání v činech a skutcích Možnosti spolupráce rodičů se školu v pedagogickém procesu: spolupráce s třídním učitelem svého dítěte - individuální konzultace, účast na třídních schůzkách spoluúčast rodiče na mimoškolních aktivitách třídy svého dítěte spolupráce s VP, MSPJ 8 8_u.indd :13

9 spolupráce s vedením školy SRPŠ, rady školy, plesy školy apod. účast rodičů (jednotlivců) na lyžařských výcvicích tříd (nejčastěji jako zdravotnický pracovník) dobrovolnická činnost rodičů v prospěch školy - vedení zájmových aktivit žáků mimovyučování - kroužky, sportovní činnosti, Skaut apod. Podmínky pro efektivní komunikaci obou stran: Sebepřijetí (tj.rozumět sobě), aby nám ostatní rozuměli, naše sdělení, výroky, pocity, je nutné, abychom rozuměli, sladili svůj názor, postoj, pocit prezentovali se jako celek (sladit tělo hlas-obsah sdělovaného). Schopnost vnímat, přijímat, pojmenovat vlastní emoce je základem pro vyjádření harmonických sdělení, harmonie sdělení je známkou naší integrity a ta je zásadní složkou naší celkové důvěryhodnosti. Opravdovost (tj. schopnost mluvit pravdu) říkat to, co si myslíme, i cítíme, co vnitřně prožíváme jako pravdivé a správně, pak nevznikají rozpory mezi složkami sdělení pro druhé. Porozumění (schopnost rozumět ostatním) schopnost umět něco vyjádřit je stejně důležité jako schopnost umět přijmout sdělení druhé strany, chceme-li mít schopnost efektivního sdělování musíme mít i schopnost efektivního naslouchání, klíčovým požadavkem je - empatie, tj. schopnost vnímat sdělení druhých jako celek, včetně pocitů a stavů člověka, který jej přináší, vysílá na nás. Respekt chceme-li úspěšně komunikovat s druhými, měli bychom mít dále i schopnost emfaticky jim naslouchat a spojit naslouchání s ochotou a schopností respektovat komunikačního partnera,tj. jeho pohled na situaci, jeho právo na vlastní myšlenky, názory, respektovat existenci a uznat legitimitu případných odlišností v pohledech na problém Nadhled je vhodné naučit se odstoupit z dané situace a vnímat situaci jako nezávislý pozorovatel, který se dívá na problém z pozice letce,tj. není ovlivněn dílčím faktem, pomáhá nám to získat vnější vhled do situace. Nestrannost je velmi křehká záležitost, nestačí být objektivně neutrální, je nezbytné, aby účastník v komunikaci (rodič) nás za neutrálního subjektivně považoval. Nestrannost se týká jak věci, tak lidi. Zdvořilost v jednání v komunikace dbáme na dodržování pravidel slušného chování, úctu k osobnosti druhých, toleranci emocí apod. Citlivost sdělení v komunikaci respektujeme osobnostní zvláštností jednajících stran, také dbáme pozornost kvalitě obsahu sdělených informací, sdělování tak, aby byly přijatelné racionálnímu pohledu i emocím druhé strany. S kým vede škola rozhovor: učitel vede rozhovor s jedním, popř. s oběma rodiči učitel, VP, MSPJ - jednají s rodiči jednání vedení školy s rodiči Kvalita dobré komunikace závisí: na osobnosti rodiče jeho schopnost racionálního myšlení, ovládání svých emocí, úroveň rozumových schopností, projevy chování, tempo řeči, schopnost úsudku apod. na osobnosti učitele: jeho erudice v jednání s rodiči, schopnost umět naslouchat i klást otázky, respekt rodiče apod. na věcnosti tématu :náročnost tématu mezi rodičem a učitelem (jednání ve věci chování dítěte, přestupek proti školnímu řádu, krádež, šikan apod. 9 8_u.indd :13

10 Důležité předem pro učitele: volba vhodného prostředí ke komunikaci ( jednání probíhá na chodbě školy, v kabinetě učitele před učiteli, popř. osamoceně, v kabinetě VP, na úrovni vedení školy) úprava prostředí k jednání s rodiči ( kdo přítomen, jak se usadíme, rodiče se mnohdy ve školním prostředí necítí dobře souvisí to s osobními pocity z minulosti, jsou napjatí, nejistí apod.) studium informací (promyslet si, co chceme projednat, sběr informací k problému, kdo rozhovor zahájí apod.) promyslet strukturu vhodných otázek i strategie jednání promyslet čas, délku jednání Komunikace s rodinou jako základní prvek spolupráce (fáze vedení rozhovoru): Rozhovor patří mezi základní nástroje v činnosti učitele,vp,mspj, vedení školy v jednání s rodinou, je nutné rozlišit s kým učitel hovoří (žák-zš,sš, jeho úroveň, rodiče různého vzdělání, kolegové, veřejnost, orgány státní správy). Rozhovor slouží k: diagnostickým účelům intervence usměrnění chování, sjednání pravidel Časové limity rozhovor vyžaduje dostatek času, klid, porozumění v jednání. Faktické informace lze zjistit rychle, chceme-li porozumět problému proniknout do podstaty problému, pochopit souvislosti, dospět k závěru -potřebujeme čas pro obě strany. (rozhovor s dítětem na prvním stupni je vhodné do 30min, starší žák do 60min, dospělý maximálně 90min). Cíl rozhovoru: Rozhovor má zpravidla jasně daný cíl, určuje ho škola, učitel, ŠMP, VP nebo vychází z objednávky klienta (rodiče). Měl by být vysloven při pozvání, nebo sdělen nejpozději na začátku rozhovoru, hrozí jinak nebezpečí, že se obě strany v jednání mohou míjet, následně budou neuspokojeny a rozhovor nesplní jejich očekávání a nijak nepřispěje k řešení problémů. Někdy rodiče přicházejí s jasně deklarovaným problémem, v průběhu rozhovoru se ukáže, že ve skutečnosti jejich problém tkví v něčem úplně jiném. Je nutné věnovat pozornost jak deklarované, tak nevyřčené skryté části hovoru. Je také možné, že rodiče o některé části, některém problému rodiče nebudou chtít mluvit je vhodné respektovat jejich vůli. Je nutné je upozornit, že podle našeho přesvědčení deklarovaný problém souvisí s okolnostmi, o kterých rodiče nechtějí mluvit, tímto naše doporučení mohou mít jen obecnou rovinu Fáze rozhovoru Úvod jednání oslovení, usazení, představení zúčastněných, úvod probíhá nejčastěji ve společenské rovině, dochází ke zklidnění stran v jednání, nastínění cíle jednání, Vlastní jednání význam spočívá ve vtažení jednajících stran do procesu jednání, sběr informací od rodičů učitele, školy, strukturace jednání: pokládání vhodných otázek k tématu, dle situace, dle chování rodičů v jednání je důležité dát dostatek prostoru k vyjádření se pro obě strany, někdy rodič potřebuje více času problém přijmou, pochopit, vyjádřit se k němu. je vhodné zabývat se obsahem jednání, nehodnotit výroky, odpovědi na problém 10 8_u.indd :13

11 vhodné je přizpůsobit slovník komunikaci (pozor na odborné výrazy, složitost hovoru, právní obraty, v jednání pozor na neverbální projevy (gesta, chování se, poslech telefonu, procházení se po místnosti apod.) v jednání je nutné si uvědomit, že rodiče nám neříkají pravdu (často záměr absence žáka nebo zlehčují situaci, zjednodušují pohled na věc, přehánějí v pozitivním smyslu slova apod.) vhodné upozornit na skutky, informace objektivní, prokázané. s rodičem v jednání nesoutěžíme, nedokazujeme mu odbornou převahu, lidskou převahu s rodičem se musíme v jednání vyladit. směřujeme k odkrytí problému, k závěru, promýšlíme, co dál Závěr jednání sjednocujeme obsah jednání, pohledy stran na problém, směřujeme hovor k ukončení: vhodné zde je zrekapitulovat rámcově podstatné body rozhovoru ( k čemu jsme se dobrali, body shrnout) vhodné je vynesení závěru z jednání, písemný zápis z jednání dle situace (jeho vyhotovení, podpis) doporučení z jednání: doporučení správných opatření v situaci (návštěva SVP,PPP, odborného lékaře apod. pozor je nutné dávat na odlišnou interpretaci závěrů z jednání není vhodné jen akceptovat sliby rodičů, žáka, většinou nemají dlouhé trvání, obtíž brzy pokračuje. Jak sdělovat (tzv. pravdu špatnou zprávu pro rodiče): není vhodné lhát, prodlužovat délku hovoru, než informaci sdělíme obsah je vhodné sdělovat pozvolna, dát rodiči čas, aby informaci přijal (není vhodné říci vše najednou sýrovým způsobem) být citlivý, nutné je reagovat na chování rodičů volit i slova útěchy, vyjádřit pochopení, dát prostor ke smíření se se sděleným textem, ponechat i prostor k vyjádření emocí Typologie vhodných otázek při jednání Otevřené otázky umožňují rozvoj rozhovoru, prostor pro sebevyjádření názorů, pocitů, informací. Uzavřené otázky spíše jednoslovné konstatování, sdělení, rozhovor nerozvádějí, spíše omezují. Škálové otázky otázky které pokládáme tak, abychom se dozvěděli něco více k pohledu rodiče na problém, situaci. Kontrolní otázky pomáhají nám k pochopení tématu, realizujeme tak, že se ptáme na to samé jinak položenou otázkou. Projekční otázky zjišťujeme názor, pohled rodiče na situaci, na člověka obecně. Testovací otázky testujeme sílu vztahu, pocitu, emocí apod. Zdvořilostní otázky zařazujeme na úvod jednání, patří zde oslovení rodiče, požádání o sdělení, vyjádření se k termínu apod. Filtrující otázky pokládáme v průběhu rozhovoru, pomáhají nám se více zaměřit k tématu, k problému nejasností. Závěrečné otázky vedou ke shrnutí tématu, k pochopení, ujasnění si co bylo předmětem jednání, co je závěrem apod. Konstatování užívá se na vyplnění hluchých míst v komunikaci (ano, rozumím, máte to těžké často při emocích rodičů). 11 8_u.indd :13

Kapitoly ze sociální patologie

Kapitoly ze sociální patologie Kapitoly ze sociální patologie PhDr. Lenka Průšová Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální práce na Vyšší odborné škole sociálně právní v Praze

Více

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. Studijní opora Katedry pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Obsah 1 Sociální pedagogika jako vědní obor... 3 1.1 Vymezení

Více

RODINA A JEJÍ VLIV NA VOLNÝ ČAS ADOLESCENTŮ

RODINA A JEJÍ VLIV NA VOLNÝ ČAS ADOLESCENTŮ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií Bc. Helena Zapletalová Obor: Řízení volnočasových aktivit II. ročník kombinovaná forma studia RODINA A JEJÍ VLIV

Více

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy 1 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy Diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Jana Veselá, PhD.

Více

Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením na odměny a tresty Diplomová práce

Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením na odměny a tresty Diplomová práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Dagmar Polášková Kučerová 6. ročník Obor: pedagogika sociální práce Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

PSYCHOLOGIE V PRAXI - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY, CZ.1.07/3.2.13/01.0037 RODINA. Ing. Mgr.

PSYCHOLOGIE V PRAXI - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY, CZ.1.07/3.2.13/01.0037 RODINA. Ing. Mgr. PSYCHOLOGIE V PRAXI - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY, CZ.1.07/3.2.13/01.0037 RODINA Ing. Mgr. Hana Janiková RODINA Ing. Mgr. Hana Janiková PSYCHOLOGIE V PRAXI - DALŠÍ

Více

Disociální vývoj osobnosti

Disociální vývoj osobnosti UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PSYCHOLOGIE A PATOPSYCHOLOGIE Bakalářská práce Petr Vylíčil Disociální vývoj osobnosti Olomouc 2012 vedoucí práce: PhDr. Pavel Škobrtal, Ph.D.

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU 1 2 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Miloslav Hrubý AUTOR TEXTU: PhDr. Miloslav Hrubý Učební text č. 5 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

Sociálně-právní ochrana dětí

Sociálně-právní ochrana dětí MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Sociálně-právní ochrana dětí Diplomová práce Brno 2006 Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jana Otoupalíková Vypracoval: Bc. Vlastimil Jandera

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Řešení konfliktu pomocí sociálních her PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra sociální pedagogiky

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Řešení konfliktu pomocí sociálních her PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra sociální pedagogiky MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Řešení konfliktu pomocí sociálních her Diplomová práce Brno 2007 Autor práce: Magdaléna Kamencová Vedoucí práce: PhDr. Mgr.

Více

Základní metody sociální práce

Základní metody sociální práce Tento učební materiál vznikl v rámci projektu Inovace studijního programu Pastorační a sociální práce ETF UK (CZ.2.17/3.1.00/33279) spolufinancovaného z prostředků Evropského sociálního fondu, státního

Více

Názory a postoje studentů středních škol k rozvodu manželství. Lucie Poláchová

Názory a postoje studentů středních škol k rozvodu manželství. Lucie Poláchová Názory a postoje studentů středních škol k rozvodu manželství Lucie Poláchová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Ve své bakalářské práci se zabývám názory a postoji studentů středních škol k rozvodu manželství.

Více

Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2008 Vedoucí práce Mgr. Miroslav Janda Vypracovala Naděžda Kučerová

Více

MODUL 5 - Komunikace. Cíl kapitoly. Úvod modulu. Význam komunikace

MODUL 5 - Komunikace. Cíl kapitoly. Úvod modulu. Význam komunikace MODUL 5 - Komunikace Úvod modulu Tento modul vstupního vzdělávání následného je věnován problematice komunikace. Jde o problematiku, která má mimořádný význam pro každého, kdo jedná a pracuje s lidmi.

Více

RODINA A RODINNÁ POLITIKA. Opora pro studium JANA ŽÁČKOVÁ

RODINA A RODINNÁ POLITIKA. Opora pro studium JANA ŽÁČKOVÁ ÚSTAV VEŘEJNÉ SPRÁVY A REGIONÁLNÍ POLITIKY FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Česká republika, Opava, Olbrichova 625/25, PSČ: 746 01 Kontakt: tel.: +420 553 684 544, fax.: +420

Více

Současná rodina a výchova dětí předškolního věku. Zita Sojková

Současná rodina a výchova dětí předškolního věku. Zita Sojková Současná rodina a výchova dětí předškolního věku Zita Sojková Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřená na současnou rodinu a výchovu dětí předškolního věku. V teoretické části vysvětluje

Více

Mentoring a využití jeho metod pro práci s dětmi a žáky ve volnočasových aktivitách

Mentoring a využití jeho metod pro práci s dětmi a žáky ve volnočasových aktivitách Mentoring ve volnočasových aktivitách 1 Projekt Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0011 Mentoring a využití jeho metod pro práci s dětmi a žáky ve volnočasových

Více

ROZHOVOR S KLIENTEM V PRAXI VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

ROZHOVOR S KLIENTEM V PRAXI VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ STUDIJNÍ OPORA PORADENSKÝ ROZHOVOR - ROZHOVOR S KLIENTEM V PRAXI VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ Mgr. Lenka Nemcová Obsah 1) Úvod 2) Poradenský rozhovor, jeho funkce a typy 2.1 Obecné principy vedení poradenského

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Specifika vzdělávání žáků s poruchami chování

MASARYKOVA UNIVERZITA. Specifika vzdělávání žáků s poruchami chování MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Specifika vzdělávání žáků s poruchami chování Bakalářská práce Brno 2009 Vedoucí práce: PhDr. Věra Vojtová PhD. Autorka práce: Kateřina

Více

Vliv faktorů rodinného prostředí na rozvoj osobnosti adolescentů

Vliv faktorů rodinného prostředí na rozvoj osobnosti adolescentů INSTITUT MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ BRNO Vliv faktorů rodinného prostředí na rozvoj osobnosti adolescentů Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: prof. Ing. František Mazánek, CSc. Vypracovala: Bc. Petra Kopecká,

Více

Pedagogika a psychologie

Pedagogika a psychologie Pedagogika a psychologie příručka pro účastníky kurzu pracovní text ke studiu Pojďme spolu CZ.1.07/1.2.17/01.0011 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně

Více

Etická dilemata předškolních pedagogických pracovníků v případě podezření na ohrožení dítěte

Etická dilemata předškolních pedagogických pracovníků v případě podezření na ohrožení dítěte Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Etická dilemata předškolních pedagogických pracovníků v případě podezření na ohrožení dítěte Magisterská diplomová

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav pedagogických věd

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav pedagogických věd Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Bakalářská diplomová práce 2009 Lucie Viková Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Sociální pedagogika a poradenství

Více

O DĚTECH TROCHU JINÝCH, ANEB PRÁCE S DĚTMI, KTERÉ VYŽADUJÍ INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

O DĚTECH TROCHU JINÝCH, ANEB PRÁCE S DĚTMI, KTERÉ VYŽADUJÍ INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP 1 O DĚTECH TROCHU JINÝCH, ANEB PRÁCE S DĚTMI, KTERÉ VYŽADUJÍ INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP OSNOVA: 1. Úvod 2. Legislativa a systém sociálně-právní ochrany dětí 3. Vymezení základních pojmů 4. Inkluzivní výchova

Více

Mentoring a využití jeho metod na střední škole

Mentoring a využití jeho metod na střední škole Projekt Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0011 Mentoring a využití jeho metod na střední škole Obr.1 - Titulka Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

SOCIÁLNÍ PRÁCE S RODINOU

SOCIÁLNÍ PRÁCE S RODINOU Tento učební materiál vznikl v rámci projektu Inovace studijního programu Pastorační a sociální práce ETF UK (CZ.2.17/3.1.00/33279) spolufinancovaného z prostředků Evropského sociálního fondu, státního

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje 1.1. Název ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Nečín (ŠVP ZV Nečín) 1.2. Údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Nečín Nečín 70, 262 13 ředitel: Ing. Josef

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice. Domácí násilí. Sociální práce

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice. Domácí násilí. Sociální práce Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Domácí násilí Sociální práce Vedoucí práce: Petra Kešnerová, DiS Vypracovala: Lucie Hrušková Čelákovice 2013 Čestné

Více