RODINA A RODIČE V PEDAGOGICKÉ PRAXI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RODINA A RODIČE V PEDAGOGICKÉ PRAXI"

Transkript

1 RODINA A RODIČE V PEDAGOGICKÉ PRAXI Zpracovatel: Moravskoslezský kraj (odbor školství, mládeže a sportu) Název projektu: Vytváření pozitivního sociálního prostředí ve školách Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/ _u.indd :13

2 OBSAH 1 RODINA RODIČE Vymezení pojmu rodina, funkce rodiny, dysfunkce rodinného soužití, charakteristické znaky současné rodiny Funkce rodiny: Porucha funkcí (dysfunkce rodiny): Charakteristické znaky současné rodiny: Typologie rodin, styly rodinné výchovy Typologie rodin: Rodinná výchova a její styly: Vybrané problémy výchovy v současné rodině Komunikace rodiny se školou Možnosti spolupráce rodičů se školu v pedagogickém procesu: Komunikace s rodinou jako základní prvek spolupráce (fáze vedení rozhovoru): Fáze rozhovoru Typologie vhodných otázek při jednání Techniky užívané v jednání Obtíže v komunikaci PhDr. Květa Hurníková, psycholog FOD Ostrava, 25 let v oboru, pedagog 2 8_u.indd :13

3 1 RODINA RODIČE 1.1 Vymezení pojmu rodina, funkce rodiny, dysfunkce rodinného soužití, charakteristické znaky současné rodiny Definice rodiny není přesně jednoznačné vymezení pojmu rodina: Rodina je definována z hlediska různých vědních disciplín (sociologie, demografie, právo, psychologie) Rodina je definována z hlediska různých oblastí téže vědy (klinická psychologie, sociální psychologie, pedagogická psychologie apod. Rodina je vymezována z hlediska různých systémových přístupů (psychoanalýza, behaviorismus apod.) Rodina je definována na základě různých aspektů (funkčnost rodiny, vztahů v rodině, komunikace, procesu socializace apod.) Rodina (definice) je institucionalizovaná bio-sociální skupina, vytvořena přinejmenším ze dvou členů odlišného pohlaví, mezi nimiž neexistují pokrevní pouta, a z jejich dětí (Langmaier, Kňourková, 1984). Rodina (definice) je jakýmsi nejuniverzálnějším socializačním činitelem, který poskytuje jedinci identifikační vzory, seznamuje ho s předpokládaným chování pro mužskou a ženskou roli. Učí jedince reagovat žádoucím způsobem v procesu interakce a umožňuje mu i praktické ověření získaných dovedností v rámci rodiny, pod vlivem rodinného působení se vytváří postoje k personálnímu okolí, sobě samému i společnosti obecně (Janoušek, 1984). Rodina může mít mnoho podob: podle počtu společně žijících generací může být rodina základní a širší podle kritérií podílu rodičů na výchově dětí úplná a neúplná rodina podle společenské adekvátnosti výchovného působení může být rodina funkční a dysfunkční podle vyváženosti, provázanosti a komplexnosti naplňování funkcí může být integrovaná a dezintegrovaná podle trvalosti příznaků fungování rodiny může být rodina stabilní a nestabilní podle toho, zda se do ní člověk narodil, nebo ji založil může být rodina orientační nebo prokreační Malach, 2007) 1.2 Funkce rodiny: Mezi základní patří: funkce reprodukční má svůj význam pro partnery jako rodiče (tj. uvědomělé rodičovství, estetické cítění) i společnost jako celek ekonomická funkce zabezpečení rodiny (financování rodiny, bydlení, vlastnictví nemovitosti, každodenní péče o rodinu a její členy) výchovná funkce proces usměrňování, vedení dětí, dobré vztahy v rodině, regulace vhodných výchovných metod apod. ochranná funkce ochrana všech členů rodiny, od malého dítěte po seniora v rodině, dnes výrazné oslabení funkce náhrada institucemi (MŠ,DD) duševně hygienická důležité je fungování vhodných zásad duševní hygieny, působí na zlepšování vztahů v rodině, dobré klima v rodině funkce citová rozvoj a uspokojování základních citových potřev svých členů v rodině, potřeby partnerů, potřeby dětí funkce kulturní, společenská rodina je zdrojem morálních hodnot, člověk je vřazován do kulturních prostředí, je usměrňován jeho společenská hodnota chování k druhým, zájem o druhé lidi, chování k nim, znalost společenského chování apod. 3 8_u.indd :13

4 V rodině je důležité, aby byly uspokojovány základní potřeby dítěte, dle Matějčka (1996) k základním potřebám patří: Dostatečný přísun smyslových podnětů zvenku od nejútlejšího věku jedince až po stáří Každodenní tělesný, zrakový a řečový kontakt rodiče s dítětem podněty musí být pravidelné, pro dítě srozumitelné Potřeba porozumět světu dítětem, rodič pomáhá dítěti v procesu socializace, dítě vede, usměrňuje, provází, aby se vhodně včlenilo do života Potřeba bezpečí, jistoty, zázemí, osobního vztahu s rodiči budování vzájemné důvěry mezi členy rodiny Potřeba vztahu založeného na lásce v rodině, dítě ví, že ho mají rodiče rádi, lásku rodičům umí opětovat, v rodině má své místo, ví, že zde patří je tady doma. Potřeba otevřené budoucnosti v rodině členové rodiny se připravují na odchod dětí v rodině, změny v rodině. 1.3 Porucha funkcí (dysfunkce rodiny): Poruchy rodiny - lze chápat jako situace, kdy rodina z nějakého důvodu a v různé míře neplní základní požadavky a úkoly dané společenskou normou na rodinu, objevuje se selhání některého nebo některých členů rodiny, může být porucha jedné i více funkcí dohromady. Významný představitel dětské psychologie dr. Dunovský ( 1986) dělí dysfunkce rodiny: biologicko-reprodukční porucha o poruše mluvíme tehdy, pokud se v rodině z nejrůznějších důvodů děti nerodí nebo se rodí děti nějak poškození, je to oblast různých speciálních věd (speciální pedagogika, psychopatologie, genetika apod.) ekonomicko-zabezpečovací porucha rodiče nemohou nebo nechtějí se zapojit do výrobního procesu společnosti a tak zabezpečit sebe a svoji rodinu, v rodině jsou patologické rysy osobnosti mentální retardace rodičů, alkoholismus, asociální chování, agrese, nízký příjem v rodině, dále nemoc v rodině, invalidita rodičů, stáří apod. emocionální dysfunkce je velmi významná, její porucha zasahuje všechny ostatní sféry života uvnitř rodiny i její vztah ke společnosti, patří zde rozvrat v rodině, rozchody rodičů, nedostatečný zájem rodičů o dítě, ztráta citového zázemí v rodině, DN v rodině, CAN apod. Socializačně-výchovná dysfunkce je stejně tak významná, zasahuje do celé struktury rodinného soužití, rodiče se nemohou o dítě starat důvody mohou být v přírodních podmínkách, situacích (války, povodně, nezaměstnanost, nemoci členů rodiny, apod., rodiče se nedovedou starat o děti chyba je v rodinných systémech i v nich samotných (nezralost rodičů, dítě mimo manželské, handicapované, rozvod v rodině a probíhající hádky, přijetí dítěte do systému NRP apod. rodiče se nechtějí o dítě starat lze uvést poruchy osobnosti samotných rodičů, které jim zabraňují plnou právní odpovědnost vůči dětem, nezájem rodiče o dítě (dítě žije jen s matkou, s prarodiči apod.) 1.4 Charakteristické znaky současné rodiny: v současných rodinách se projevuje větší zaměřenost na zájmy jednotlivce v rodině pocit štěstí, hledání smysluplnosti života, upřednostňování vlastních potřeb před zájmy druhých apod. chybí očekávání trvalosti vztahu současný jedinec si nechává větší prostor pro změnu na základě svého svobodného rozhodnutí, různé alternativy partnerského soužití, partnerství bez dětí apod. odsouvání rodičovství na pozdější dobu odsouvání hodnoty rodičovství z důvodů studia, kariéry, zdravotní komplikace, neochota měnit přijatý životní styl bez dětí apod. 4 8_u.indd :13

5 partnerství bez vazby na jeho přirozené, možné důsledky graviditu, soužití více volné, bez očekávání příchodu dítěte předmanželská zkušenost v oblasti sexu bývá chápána jako významná zkušenost pro další kvalitu partnerského soužití specifičnost mužské a ženské role postupně více klesá výrazná zastupitelnost rolí, dopad na dítě omezování bezprostředních kontaktů mezi partnery, rodiči dětmi, následkem životního stylu, pracovního tempa, hodnot rodiny apod. přímé výchovné působení rodiči je více nahrazování institucemi (MŠ) a dalšími socializačními vlivy přibývá dvoukariérových partnerských vztahů dítě je sice zplozeno, péčí o ně zajišťuje prarodič, profesionální pěstounky, posléze výchovné instituce, internáty, dítě tak ztrácí prostor a čas strávený s rodiči (vidí pracovně úspěšné rodiče, méně tráví čas s rodičem) činnosti, které dříve zajišťovala výhradně rodina, zajišťují instituce stravování, družiny, donášení jídla pro starší členy rodiny apod. kontinuálně se více udržují mezigenerační vztahy většinou jen mezi dvěma generacemi (dětmi a rodiči), prarodiče často žijí odděleně, kontakty s dalšími členy rodin se vytrácejí, žijí mimo město apod. dochází k proměnám v organizaci rodinného cyklu rodiči se stávají osoby ve vyšším věku a děti se začínají rodit teprve po určité době trvání manželství, prarodiči se stávají starší osoby, které jsou většinou ještě zapojeny do pracovního procesu dochází k odklonu dříve typické rodinné koalice (dominantní, hostilnější otec - laskavá, submisivní matka), pestřejší škála možností. četnější rozvodovost páry četněji neshody řeší akutním rozchodem, méně pracují na zlepšení vztahů v rodině v zájmů dětí posun průměrného věku k uzavírání manželství vzhůru potřeba vlastního zabezpečení, kariéra apod. význam růstu antikoncepce pro plánování rodiny partneři mají širší možnosti jak regulovat rodičovství, jsou více k tématu informování, ubývá nechtěných těhotenství, snižuje se četnost interrupcí patologie současných rodin (DN, CAN) zvyšují se nároky na čas rodičů strávený v pracovním procesu v důsledku toho klesá čas strávený s dětmi a ostatními členy rodiny změny volnočasu v rodině existují rodiny, které věnují prostor pro společné aktivity členů rodiny, přibývá četnost odlišností v trávení VČ v rodinách, nedostatek času rodičů pro chvíle dětmi, zde souvisí i otázky kvality VČ dětí vliv médií, PC apod. 1.5 Typologie rodin, styly rodinné výchovy Typologie rodin: Existuje celá řada typologií rodin dle dodržování funkcí v rodině a výchovných postavení rodičů směrem k dětem, pomáhá nám v lepší orientaci v rodině a v jejich vztazích, k základním patří: Funkční rodina všichni členové rodiny se vzájemně tolerují, podporují, respektují, rodina je chápána jako uzavřený celek, ve které členové rodiny najdou vždy pomoc, útěchu, bezpečí před vnějšími nepříznivými vlivy okolí, v rodině jsou stanovená určitá pravidla, ta se dodržují všemi členy rodiny, řád a kooperace všech členů. Dysfunkční rodina rodina funkčně narušena, narušení se týká jak ve vztazích mezi členy rodiny, tak v zabezpečování rodiny, uspokojování potřeb apod. Neintegrovaná rodina vyznačuje se nízkou soudržností mezi členy rodiny a vysokou hostilitou mezi jejími členy, rodina je značně chaotická, mnohoproblémová, rozpadlá, nemá pevně určená pravidla soužití. Rodina rozštěpená pro tuto rodinu jsou typické různé varianty koalic jejich členů, které se navíc mění dle situace v rodině (koalice rodič-rodič, rodič-dítě, četné příčiny při rozchodech partnerů, násilí v rodině apod.) 5 8_u.indd :13

6 Nepřiměřené rodiny (rodiny nezralé, neadekvátní roli rodiče), jeden nebo oba dospělí v rodině spoléhají při řešení problému v rodině na pomoc z vnější strany ( širší rodina, OSPOD, komunita finanční potíže, hospodaření v rodině, výchova dětí apod.). Asociální rodiny rodiny s nedostatkem hodnotového a sociálního napojení se na běžnou společnost, uspokojování svých potřeb se v rodině řeší bez ohledu na platné právní normy, vztahy v rodině jsou mělké, neodpovědné, v rodinách se objevuje zanedbávání, nepéče, sociálně patologické jevy. Rodiny menšinové (etnické rodiny) rodina nemá pevnou strukturu, má volný vztah k času i povinnostem členů rodiny, poskytuje jednotlivci zázemí, ochranu, bezpečí, v úctě jsou staří v rodině, děti nejsou vedeny k systematickému vzdělávání, úspěch romského jedince spočívá v tom, co přináší skupině, jak uspokojuje její potřeby. Rodiny s CAN pro tuto rodinu je typické, že v rodině se objevuje v různé míře násilí na dítěti ( tělesné, psychické, sexuální, zanedbávání dítěte) uvedené formy působí negativně na vývoj dítěte, projevuje se často deprivace. Rodina s jedním rodičem (rodina svobodné matky, samoživitelky, rodina jen s otcem) v takovéto rodině chybí druhý partner ve své roli, děti často jeho roli suplují, rodina se někdy potýká s nižší finanční úrovní, děti si vzájemně musejí více pomáhat, pečovat o sebe. Rodina v rozvodu přibývá v současnu uvedených rodin, stav v rodině se brzy zviditelní i na chování dítěte ve škole, ve vzdělávacím procesu, pronikne do jeho klasifikačních výsledků (dítě ztrácí zájem o vyučování, horší se v prospěchu, je nepozorné, zapomíná, netěší se domů apod.). Rodina s problémovým dítětem ( dítě s poruchami chování, ADHD, dítě s výukovými obtížemi, dítě v partě apod.) rodina obvykle neví jak komunikovat s dítětem, kde hledat pomoc, za chování se stydí, neradi k tématu hovoří. Rekonstruovaná rodina je rodina, kde jeden z rodičů si do rodiny přivádí nového partnera, děti na jeho příchod reagují různě, někdy opět změny v jednání a chování dítěte (často je-li dítě v pubescentním věku). Domácí násilí v rodině poměrně časté téma v dnešních rodinách, jedná se o projevy násilí vůči jiné osobě, nejčastěji na ženě v rodině, dítě se projevů mnohdy nepřímo účastní, ví, že je matce ubližováno, své chování dává najevo i okolí (vhodné sledovat projevy dětí) Rodinná výchova a její styly: Rodiče jsou přirozenými vychovateli svých dětí, své děti vychovávají nejčastěji tak, jak byli sami vedeni, usměrňováni, jaké výchovné metody volili jejich rodiče. Rodičem se člověk nestane zplozením a porozením dítěte, ale všestrannou péči o ně a jeho výchovu (Prchal, 1986). Rodinná výchova znamená rozvíjení všech složek výchovy, užívání vhodných výchovných prostředků a vhodných metod k usměrnění osobnostního vývoje dítěte. Pro fungování rodinné výchovy jsou dle Matějčka (1996) důležité principy rodinné výchovy, patří k nim: vzájemné uspokojování potřeb dětí a jejich vychovatelů v rodině (jistota, bezpečí, porozumění, zázemí) trvalost a hloubka citových vztahů mezi rodičem dítětem v rodině společná současnost i budoucnost společenství prostoru, času a prožitých okamžiků Vzájemná výchovná interakce (rodiče děti) Vzájemné soužití a sdílení všech členů rodiny (žijeme spolu v dobrém i zlém) 6 8_u.indd :13

7 Ke stylům rodinné výchovy řadíme: Výchova zavrhující rodiče zaujímají ke svému dítěti nevraživé postoje, dítě dle rodiče svoji existenci mu připomíná vlastní životní nezdar, otřes, zklamání (někdy se jedná i o nechtěné dítě, dítě neprovdané matky), postoj k dítěti je chladný, odmítavý, s nedostatkem lásky, porozumění. Výchova rozmazlující rodiči dítě nepřiměřeně sytí v jeho potřebách, často hmotných, dítě zbožňují, obdivují, často ve strachu, aby je neopustilo, mu brání v seberozvoji, osamostatňování, podřizují se jeho přáním, chování, náladám, dítě ztrácí autoritu k rodičům, je vychováváno na principu veličenstvo dítě. Výchova úzkostná ze strany rodičů je velký strach o jeho rozvoj, zdraví, bojí se, aby si neublížilo, někdo mu neublížil, stálá péče ho ochraňovat, hlídat, pečovat o něho, dítě bývá následně málo soběstačné, jindy agresivní k druhým. Výchova protektivní rodiče v jednání své dítě ochraňují, omlouvání, ospravedlňují, že je malé, situaci nerozumí, nechtělo se tak chovat, ublížit ap. zamezují ho tak v přirozeném sociálním vývoji a zodpovědnosti za své chování, činy a skutky ( příklady děti starších rodičů, děti velmi chtěné apod.) Výchova perfekcionistická dítě je rodiči vedeno k tomu, že musí být dokonalé, vše vykonat nejlépe, ve škole, v životě (četný transfer ze strany rodičů), někdy je dítě jen nástrojem rodičovské kompenzace co sám nezvládl, přenáší do dítěte, dítě je přetěžováno, samo nezvládá uvedenou roli, utváří si obranné mechanismy (výmluvy, ospravedlňování, unik do nemoci apod.) Výchova zanedbávající - jedná se většinou o rodiny s nízkou socioekonomickou úrovní, dítě není uspokojováno v základních potřebách svého rozvoje (citová potřeba, potřeba kognitivního rozvoje, sociálního rozvoje apod.) Výchova protekční (protekcionistická) dítě dle rodičů se má řídit a dosáhnout těch hodnot, co oni sami, dítě je chováním rodičů vedeno k dominanci, někdy i amorálnímu chování (někdo zajistí, rodič domluví ), vidí nečistotu v jednání, často napodobuje v chování, směřuje k hrubosti dítěte v jednání, odvolávání se na rodiče a jeho moc apod. Výchova ambiciózní nadměrná snaha rodičů o výchovu dítěte dle vlastních sil a aktivit, musí být takový jako já, v dítěti je zabrzděn proces vlastní seberealizace, často selhává v představách rodičů, své negace dává najevo opozičním chováním, negací apod. Výchova autoritativní (tvrdá, dominantní) - ve výchovném vedení dítěte je přísný řád, pravidla, silný respekt rodiče, výchovu realizuje buď jeden nebo i oba rodiče, v rodině chybí porozumění, citlivost v jednání, četné i tělesné tresty. Výchova demokratická rodinný model, kde všichni členové mají svá práva i povinnosti, dítě má k rodičům přirozený respekt, dobré vztahy s rodiči, porozumění,pochopení a citové zázemí. Výchova liberální často podkladem je neuspořádané soužití rodičů (tč. rozchod rodičů), v rodině nejsou vymezená pravidla, přemíra volnosti, nedostatek zájmu o dítě, sám si určuje řád a pravidla chování (vede k nedodržování pravidel ve škole, k učitelům, záškoláctví apod.). Výchova odkládající snaha rodičů pod vlivem svého pracovního tlaku,zátěže, nedostatku času na děti, směřovat děti prarodičům, příbuzným, známým, vede ke ztrátě blízkosti mezi rodičem a dítětem, narušení psychosociálního vývoje dítěte (respektuje, výchovně se obrací spíše na druhé vychovatele, nikoliv na rodiče). Výchova nejednotná na dítě není ze strany rodičů kladen jednotný systém v jednání s druhými lidmi, požadavků a pravidel (jeden přikazuje druhý, mění, povoluje), dítě si v systému utváří svůj řád, často ho přenáší chybně i do svého života, systému mezi lidmi. Výchova přetížená charakteristické pro tuto rodinu mohou být současné konflikty v rodině, mezi rodiči, v zaměstnání, narození dalšího dítěte, úmrtí v rodině, náhlé ekonomické a sociální potíže, rodina je v akutní fázi nedokáže zvládnout, nadměrná zátěž může mít negativní dopad na všechny složky soužití v rodině. Výchova pedocentrická rodinný model, který je výrazně zaměřen na rozvoj a uspokojování potřeb dítěte v každé situaci, sycení potřeb bez ohledu na vhodnost a ohled na dítě, dítě se může následně projevovat jako panovačné, neústupné, sebeprosazující v každé situaci. 7 8_u.indd :13

8 Rodina výchovně nezralá rodiče dostatečně nezralí do rodičovských funkcí (mladí rodiče, nezralé matky, partnerství vynucené těhotenstvím apod.), zde bývá navíc i nedostatečná péče o zdravý vývoj dětí, nízká ekonomická úroveň matek (žijí v azylových domech apod.). Výchova disociovaná - rodina s narušenými vnitřnímu vztahy v rodině, vztahy mezi rodiči jsou v dlouhodobé krizi, asociálním rodiče alkoholismus, gamblérství apod Vybrané problémy výchovy v současné rodině Rodiče mají dle Zákona o rodině přímou povinnost zabezpečit kvalitní zázemí svému dítěti. Správně, výchovně usměrnit jeho osobnostní vývoj, usilovat o rozvoj jeho osobnosti, k četným chybám v rodinách patří: Nadměrná výchovně stimulace dítěte ze strany rodičů dítě nedokáže vyhovět požadavkům a přáním rodičů, je rodiči frustrování, není schopno dostat požadavkům a očekávání rodičů ve výsledcích ve škole, na chování, vzhledem apod. Nedostatečná výchovná stimulace dítěte ze strany rodičů - rodiče nekladou na dítě žádné nebo téměř žádné nároky, ani nepodporují jeho zájmy, koníčky. Rodiče často na svoji roli rezignují, zanedbanost se projevuje v citové prázdnotě, v sociální deprivaci, mravních kvalitách při výchově Vadná stimulace dítě je rodiči vadně směnováno ve vývoji, jsou to děti zhýčkané, primadonizované, protekční, hypochondrické, naopak děti vystavené tvrdé výchově, drezírované, tvrdě trestané, projevující se agresivitou, zatrpklostí, mstivostí, lstivostí ap. Nejednotnost rodičovského působení nesoulad výchovných požadavků mezi rodiči, rodiči a prarodiči, nesoulad mezi požadavky na jednotlivé děti v rodině. Nesoulad rodinné a veřejné výchovy - značně odlišné požadavky na děti ze strany rodiny, školy, společnosti (skleníková výchova) Výchovná jednotvárnost malá škála používaných metod a forem výchovy v rodině, včetně odměn - vede k nudě, nezájmu o kontakt s rodiči, ignoraci jejich názorů, k vyhýbání se společným aktivitám, k odcizení. Násilí na dětech v rodinách nárůst dalšího patologického jevu v současných rodinách (četné neúměrné tělesné tresty, psychické ponižování dítěte, sexuální obtěžování apod.) 1.6 Komunikace rodiny se školou K tomu, aby rodina rozvíjela osobnosti svého dítěte je pro ni nezbytné, aby rodiče v každé periodě věku svého dítěte, kooperovali se školou, učiteli a spolupracovali tak na kognitivním, sociálním i citovém vývoji svého dítěte. Komunikace - je zde základním prvkem dobrých vztahů obou institucí. Je důležité, aby hlavně rodiče v učitelích viděli činitelé, kteří formují vědomostní základ jejich dětí, podporují jejich poznávání i celkový společenský rozhled o životě, o světe. Je nutné, aby rodiče ve vědomostním základu pokračovali, dále vštěpovali svým dětem morální vlastnosti, charakterové jednání a byli dětem příkladem pozitivního jednání v činech a skutcích Možnosti spolupráce rodičů se školu v pedagogickém procesu: spolupráce s třídním učitelem svého dítěte - individuální konzultace, účast na třídních schůzkách spoluúčast rodiče na mimoškolních aktivitách třídy svého dítěte spolupráce s VP, MSPJ 8 8_u.indd :13

9 spolupráce s vedením školy SRPŠ, rady školy, plesy školy apod. účast rodičů (jednotlivců) na lyžařských výcvicích tříd (nejčastěji jako zdravotnický pracovník) dobrovolnická činnost rodičů v prospěch školy - vedení zájmových aktivit žáků mimovyučování - kroužky, sportovní činnosti, Skaut apod. Podmínky pro efektivní komunikaci obou stran: Sebepřijetí (tj.rozumět sobě), aby nám ostatní rozuměli, naše sdělení, výroky, pocity, je nutné, abychom rozuměli, sladili svůj názor, postoj, pocit prezentovali se jako celek (sladit tělo hlas-obsah sdělovaného). Schopnost vnímat, přijímat, pojmenovat vlastní emoce je základem pro vyjádření harmonických sdělení, harmonie sdělení je známkou naší integrity a ta je zásadní složkou naší celkové důvěryhodnosti. Opravdovost (tj. schopnost mluvit pravdu) říkat to, co si myslíme, i cítíme, co vnitřně prožíváme jako pravdivé a správně, pak nevznikají rozpory mezi složkami sdělení pro druhé. Porozumění (schopnost rozumět ostatním) schopnost umět něco vyjádřit je stejně důležité jako schopnost umět přijmout sdělení druhé strany, chceme-li mít schopnost efektivního sdělování musíme mít i schopnost efektivního naslouchání, klíčovým požadavkem je - empatie, tj. schopnost vnímat sdělení druhých jako celek, včetně pocitů a stavů člověka, který jej přináší, vysílá na nás. Respekt chceme-li úspěšně komunikovat s druhými, měli bychom mít dále i schopnost emfaticky jim naslouchat a spojit naslouchání s ochotou a schopností respektovat komunikačního partnera,tj. jeho pohled na situaci, jeho právo na vlastní myšlenky, názory, respektovat existenci a uznat legitimitu případných odlišností v pohledech na problém Nadhled je vhodné naučit se odstoupit z dané situace a vnímat situaci jako nezávislý pozorovatel, který se dívá na problém z pozice letce,tj. není ovlivněn dílčím faktem, pomáhá nám to získat vnější vhled do situace. Nestrannost je velmi křehká záležitost, nestačí být objektivně neutrální, je nezbytné, aby účastník v komunikaci (rodič) nás za neutrálního subjektivně považoval. Nestrannost se týká jak věci, tak lidi. Zdvořilost v jednání v komunikace dbáme na dodržování pravidel slušného chování, úctu k osobnosti druhých, toleranci emocí apod. Citlivost sdělení v komunikaci respektujeme osobnostní zvláštností jednajících stran, také dbáme pozornost kvalitě obsahu sdělených informací, sdělování tak, aby byly přijatelné racionálnímu pohledu i emocím druhé strany. S kým vede škola rozhovor: učitel vede rozhovor s jedním, popř. s oběma rodiči učitel, VP, MSPJ - jednají s rodiči jednání vedení školy s rodiči Kvalita dobré komunikace závisí: na osobnosti rodiče jeho schopnost racionálního myšlení, ovládání svých emocí, úroveň rozumových schopností, projevy chování, tempo řeči, schopnost úsudku apod. na osobnosti učitele: jeho erudice v jednání s rodiči, schopnost umět naslouchat i klást otázky, respekt rodiče apod. na věcnosti tématu :náročnost tématu mezi rodičem a učitelem (jednání ve věci chování dítěte, přestupek proti školnímu řádu, krádež, šikan apod. 9 8_u.indd :13

10 Důležité předem pro učitele: volba vhodného prostředí ke komunikaci ( jednání probíhá na chodbě školy, v kabinetě učitele před učiteli, popř. osamoceně, v kabinetě VP, na úrovni vedení školy) úprava prostředí k jednání s rodiči ( kdo přítomen, jak se usadíme, rodiče se mnohdy ve školním prostředí necítí dobře souvisí to s osobními pocity z minulosti, jsou napjatí, nejistí apod.) studium informací (promyslet si, co chceme projednat, sběr informací k problému, kdo rozhovor zahájí apod.) promyslet strukturu vhodných otázek i strategie jednání promyslet čas, délku jednání Komunikace s rodinou jako základní prvek spolupráce (fáze vedení rozhovoru): Rozhovor patří mezi základní nástroje v činnosti učitele,vp,mspj, vedení školy v jednání s rodinou, je nutné rozlišit s kým učitel hovoří (žák-zš,sš, jeho úroveň, rodiče různého vzdělání, kolegové, veřejnost, orgány státní správy). Rozhovor slouží k: diagnostickým účelům intervence usměrnění chování, sjednání pravidel Časové limity rozhovor vyžaduje dostatek času, klid, porozumění v jednání. Faktické informace lze zjistit rychle, chceme-li porozumět problému proniknout do podstaty problému, pochopit souvislosti, dospět k závěru -potřebujeme čas pro obě strany. (rozhovor s dítětem na prvním stupni je vhodné do 30min, starší žák do 60min, dospělý maximálně 90min). Cíl rozhovoru: Rozhovor má zpravidla jasně daný cíl, určuje ho škola, učitel, ŠMP, VP nebo vychází z objednávky klienta (rodiče). Měl by být vysloven při pozvání, nebo sdělen nejpozději na začátku rozhovoru, hrozí jinak nebezpečí, že se obě strany v jednání mohou míjet, následně budou neuspokojeny a rozhovor nesplní jejich očekávání a nijak nepřispěje k řešení problémů. Někdy rodiče přicházejí s jasně deklarovaným problémem, v průběhu rozhovoru se ukáže, že ve skutečnosti jejich problém tkví v něčem úplně jiném. Je nutné věnovat pozornost jak deklarované, tak nevyřčené skryté části hovoru. Je také možné, že rodiče o některé části, některém problému rodiče nebudou chtít mluvit je vhodné respektovat jejich vůli. Je nutné je upozornit, že podle našeho přesvědčení deklarovaný problém souvisí s okolnostmi, o kterých rodiče nechtějí mluvit, tímto naše doporučení mohou mít jen obecnou rovinu Fáze rozhovoru Úvod jednání oslovení, usazení, představení zúčastněných, úvod probíhá nejčastěji ve společenské rovině, dochází ke zklidnění stran v jednání, nastínění cíle jednání, Vlastní jednání význam spočívá ve vtažení jednajících stran do procesu jednání, sběr informací od rodičů učitele, školy, strukturace jednání: pokládání vhodných otázek k tématu, dle situace, dle chování rodičů v jednání je důležité dát dostatek prostoru k vyjádření se pro obě strany, někdy rodič potřebuje více času problém přijmou, pochopit, vyjádřit se k němu. je vhodné zabývat se obsahem jednání, nehodnotit výroky, odpovědi na problém 10 8_u.indd :13

11 vhodné je přizpůsobit slovník komunikaci (pozor na odborné výrazy, složitost hovoru, právní obraty, v jednání pozor na neverbální projevy (gesta, chování se, poslech telefonu, procházení se po místnosti apod.) v jednání je nutné si uvědomit, že rodiče nám neříkají pravdu (často záměr absence žáka nebo zlehčují situaci, zjednodušují pohled na věc, přehánějí v pozitivním smyslu slova apod.) vhodné upozornit na skutky, informace objektivní, prokázané. s rodičem v jednání nesoutěžíme, nedokazujeme mu odbornou převahu, lidskou převahu s rodičem se musíme v jednání vyladit. směřujeme k odkrytí problému, k závěru, promýšlíme, co dál Závěr jednání sjednocujeme obsah jednání, pohledy stran na problém, směřujeme hovor k ukončení: vhodné zde je zrekapitulovat rámcově podstatné body rozhovoru ( k čemu jsme se dobrali, body shrnout) vhodné je vynesení závěru z jednání, písemný zápis z jednání dle situace (jeho vyhotovení, podpis) doporučení z jednání: doporučení správných opatření v situaci (návštěva SVP,PPP, odborného lékaře apod. pozor je nutné dávat na odlišnou interpretaci závěrů z jednání není vhodné jen akceptovat sliby rodičů, žáka, většinou nemají dlouhé trvání, obtíž brzy pokračuje. Jak sdělovat (tzv. pravdu špatnou zprávu pro rodiče): není vhodné lhát, prodlužovat délku hovoru, než informaci sdělíme obsah je vhodné sdělovat pozvolna, dát rodiči čas, aby informaci přijal (není vhodné říci vše najednou sýrovým způsobem) být citlivý, nutné je reagovat na chování rodičů volit i slova útěchy, vyjádřit pochopení, dát prostor ke smíření se se sděleným textem, ponechat i prostor k vyjádření emocí Typologie vhodných otázek při jednání Otevřené otázky umožňují rozvoj rozhovoru, prostor pro sebevyjádření názorů, pocitů, informací. Uzavřené otázky spíše jednoslovné konstatování, sdělení, rozhovor nerozvádějí, spíše omezují. Škálové otázky otázky které pokládáme tak, abychom se dozvěděli něco více k pohledu rodiče na problém, situaci. Kontrolní otázky pomáhají nám k pochopení tématu, realizujeme tak, že se ptáme na to samé jinak položenou otázkou. Projekční otázky zjišťujeme názor, pohled rodiče na situaci, na člověka obecně. Testovací otázky testujeme sílu vztahu, pocitu, emocí apod. Zdvořilostní otázky zařazujeme na úvod jednání, patří zde oslovení rodiče, požádání o sdělení, vyjádření se k termínu apod. Filtrující otázky pokládáme v průběhu rozhovoru, pomáhají nám se více zaměřit k tématu, k problému nejasností. Závěrečné otázky vedou ke shrnutí tématu, k pochopení, ujasnění si co bylo předmětem jednání, co je závěrem apod. Konstatování užívá se na vyplnění hluchých míst v komunikaci (ano, rozumím, máte to těžké často při emocích rodičů). 11 8_u.indd :13

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová 1) Produktivní chování a neproduktivní chování jedinec může reagovat na

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH VY_32_INOVACE_PSY_7 ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

Význam komunikace učitele s rodiči/průvodce studiem. Mgr. et Mgr. Iveta Tichá. Katedra psychologie a patopsychologie PdF UP v Olomouci

Význam komunikace učitele s rodiči/průvodce studiem. Mgr. et Mgr. Iveta Tichá. Katedra psychologie a patopsychologie PdF UP v Olomouci Význam komunikace učitele s rodiči/průvodce studiem Mgr. et Mgr. Iveta Tichá Katedra psychologie a patopsychologie PdF UP v Olomouci Úvod Téma významu komunikace učitele s rodiči je aktuální a výzkumně

Více

péče o děti není jen záležitostí rodičů, ale i významným prvkem rozvoje společnosti

péče o děti není jen záležitostí rodičů, ale i významným prvkem rozvoje společnosti Otázka: Rodinná politika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Abyss (rodina a její funkce, charakteristika rodiny, typologie rodiny, základní problémy rodiny a rodinné politiky, krize rodiny,

Více

Člověk v konfliktních situacích

Člověk v konfliktních situacích VY_32_INOVACE_PSY_8 Člověk v konfliktních situacích Pracovní list Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: třetí SŠ Tematická oblast: Psychologie člověka Předmět: Psychologie Výstižný

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Vzdělávací obsah 1. stupeň

Vzdělávací obsah 1. stupeň Příloha č. 2 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j. 12586/2009-22 ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR Obsah

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí.

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. - (1/1) má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích

Více

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE Název dokumentu: Změna situace Druh dokumentu: Základní dokument revidovaný Identifikační znak: PPR/SQ12 Datum vypracování: Vypracoval: 31. 12. 2014, revize:

Více

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová Komunikace v konfliktních situacích II Ing. Petra Palasová I. Prevence Konfliktní situace II. Zvládání, řešení, zklidnění konfliktu Komunikujeme Na straně vysílače Na straně příjemce Komunikujeme Verbálně

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Manažerská psychologie

Manažerská psychologie Manažerská psychologie (X16MP1, X16MPS, A0M16MPS, A0B16MPS) 4. přednáška Komunikace I verbální a neverbální komunikace, asertivita Mgr. Petra Halířová 2009/2010 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Komunikace v organizaci Asertivita Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1. Člověk a zdraví 1.1 Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Výchova ke zdraví bezprostředně navazuje na vzdělávací

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 1. st. Charakteristika vzdělávacího oboru V rámci prvního stupně se žáci seznamují s etickou výchovou v rámci integrovaného vzdělávání, tzn. prolínání do různých vzdělávacích oblastí. Týká se to převážně

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

SP s rodinou 2 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D

SP s rodinou 2 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D SP s rodinou 2 M E T O D Y H O D N O C E N Í, P R O T E K T I V N Í A R I Z I K O V É F A K T O R Y P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D Systémy hodnocení rodiny Založené na hodnocení znaků dysfunkce

Více

VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM. individuálního plánování poskytovaných

VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM. individuálního plánování poskytovaných VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM (Individuální plánování poskytovaných služeb) Jiří Miler Anotace: I lidé s mentální retardací mají vědomí sebe sama.

Více

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 mentální postižení vrozené nebo do 2 let získané postižení psychických schopností člověka nemožnost dosáhnout

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Sociální pracovník přináší do vztahu pracovníka a klienta také svoji individualitu.

Sociální pracovník přináší do vztahu pracovníka a klienta také svoji individualitu. Otázka: Metoda individuální sociální práce Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nikola Petráčková Práce s jednotlivcem. Je charakterizována přímým, záměrným a připraveným kontaktem sociálního

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 0 týdně, povinný Vztahy v kolektivu Žák: udržuje kamarádské vztahy se spolužáky - spolužáci, kamarádi Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace MULTIKULTURNÍ Lidské vztahy Etnický

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. ociální pedagog. Osobnost pedagoga volného času

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. ociální pedagog. Osobnost pedagoga volného času Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická ociální pedagog Osobnost pedagoga volného času O čem to bude Kuchařka jak na to je v nás Každý jsme jiný, proto každý bude upřednostňovat jiné

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1.

Více

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu.

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu. Otázka: Telefonická krizová intervence Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nikola Petráčková TELEFONICKÁ KRIZOVÁ INTERVENCE Nejprve je třeba říci, co je vlastně krize. Krizí se rozumí situace,

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže.

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova Prosociální výchova je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova se pod názvem etická výchova vyučuje jako volitelný, ale povinný

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY. v Klubu Nezbeda

PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY. v Klubu Nezbeda PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY v Klubu Nezbeda Vytvořily: Mgr. Alena Kopidolová vedoucí Klubu Nezbeda sociální pracovnice Jana Boščíková pracovnice v sociálních službách kontaktní osoba pro dobrovolníky Mgr.

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina Výchova ke zdraví 6. ročník rodina Výchova k občanství - postavení jedince v rodině (využití učebnice) - role členů rodiny - vztahy v rodině OSV osobnostní rozvoj při - náhradní rodinná péče působení rodiny

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY. v Domě pokojného stáří

PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY. v Domě pokojného stáří PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY v Domě pokojného stáří Vytvořili: Kateřina Göttlicherová, Dis. sociální pracovnice Domu pokojného stáří Nikola Hrtúsová vedoucí oddělení kontaktní osoba pro dobrovolníky Iva Holubářová

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

2016/2017. Nabídkový katalog preventivních programů

2016/2017. Nabídkový katalog preventivních programů 2016/2017 Nabídkový katalog preventivních programů NABÍDKA PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE POSKYTOVANÝCH CHARITNÍM STŘEDISKEM MAJÁK Cílem programů primární prevence je účinné a systematické předcházení rizikovým

Více

Zdravá škola. škola podporující zdraví

Zdravá škola. škola podporující zdraví Zdravá škola škola podporující zdraví Koncepce, která vstoupila do povědomí české pedagogické veřejnosti v rozmezí let 1991 1993 jako jedna z alternativních edukačních možností prošla do současnosti určitým

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Institucionální péče vs. náhradní rodinná péče

Institucionální péče vs. náhradní rodinná péče Institucionální péče vs. náhradní rodinná péče Rodiče a rodina v životě dítěte MUDr. Petra Uhlíková Centrum dorostové a vývojové psychiatrie Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN 26. 6. 2012 Rodina a její

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE Název dokumentu: Změna situace Druh dokumentu: Základní dokument revidovaný Identifikační znak: PPR/SQ12 Datum vypracování: Vypracoval: 31. 12. 2014, revize:

Více

Návrhy možných témat závěrečných prací

Návrhy možných témat závěrečných prací Návrhy možných témat závěrečných prací PEDAGOGICKÉ STUDIUM UČITELŮ PV a OV, OV, VV, HV, ZDRAV, VYCH, PVČ Student je povinen si zvolit v rámci svého studia téma své závěrečné práce. K tomu má možnost využít

Více

KOMPETENČNÍ MODEL NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ PRO KLIENTA

KOMPETENČNÍ MODEL NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ PRO KLIENTA Kontaktní osoba: Ing. Petr Sára, Ph.D. Mobil: +420 605 941 994 E-mail: sara@mc-triton.cz NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 7. ROČNÍK Člověk a morálka zná rozdíly mezi morální a právní normou, umí co je mravnost na příkladech

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová ŠIKANA Charakteristika šikany Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem

Více

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze 21. 11. 2013, Bratislava Inovatívne technológie včasnej prevencie v poradenských systémoch a preventívnych programoch Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

Informace k vyhodnocení situace dítěte

Informace k vyhodnocení situace dítěte Informace k vyhodnocení situace dítěte Datum zahájení, přijetí do péče Om/Nom Poznámka: Pokud vyplňujete formulář elektronicky, textová pole se rozšíří tak, aby korespondovala s vaším textem. Tam, kde

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu Jaroslav Ukázkový jaroslav.ukazkovy@tcconline.cz 17. června 2015 Dostává se Vám do rukou Dotazník komunikačního stylu asertivity, který mapuje

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová TÝM ZÁSADY TÝMOVÉ PRÁCE PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ TÝM malá skupina lidí, kteří

Více

Program proti šikanování ve škole

Program proti šikanování ve škole Program proti šikanování ve škole Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 4. Prevence proti šikanování a) program b) vzdělávání c) informování d) spolupráce

Více

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu)

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Charakteristika šikanování: Šikanování je jakékoliv chování, jehož

Více

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA 1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky Cílem je poznání člověka s postižením. Cílem není léčba, ale výchova a vzdělávání. Diagnostika zkoumá průběh vývoje člověka.

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Obecné směřování školy vize

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Obecné směřování školy vize 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Obecné směřování školy vize Výchovně vzdělávací péči zaměřujeme především na děti s těžkým zdravotním postižením, a to zejména sluchovým, autismem

Více

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky.

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Lektor : Ing. Mgr. Marie Nováková Účinný výchovný styl pedagoga integrace žáků do kolektivu třídy Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Květen, 2011 Mgr. Monika Řezáčová zdravotnické povolání patří z hlediska odborné přípravy i konkrétního

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Výchova od A do Z motto:

Výchova od A do Z motto: Výchova od A do Z motto: Dítě, když se narodí, umí všechno, ale musí to zapomenout, aby s námi mohlo žít. (Václav Havel) Výchova edukace = táhnout vzhůru = náležitě ohýbat = vytáhnout odněkud někam Je

Více

Obtíže žáků s učením a chováním III.

Obtíže žáků s učením a chováním III. Obtíže žáků s učením a chováním III. Obtíže žáků s učením a chováním III. (1) Vybrané skupiny žáků s obtížemi v učení a chování Příčiny školního neprospěchu - snížená úroveň rozumových schopností - nerovnoměrné

Více

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze Komunikace pracovníků školy s rodiči sociálně znevýhodněných žáků základní informace a studijní materiály ke kurzu Kurz byl vytvořen v v rámci projektu Školní asistent, nástroj upevňující příležitosti

Více

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání 1 Platnost dokumentu od 1. 9. 2016 Schváleno na pedagogické radě dne 1. 9. 2016 2 Tento dodatek je zpracován v souladu s vyhláškou

Více

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy 5 viz charakteristika ví, jaké faktory ovlivňují stabilitu

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více