České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Aplikace přírodních věd Radiologická fyzika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Aplikace přírodních věd Radiologická fyzika"

Transkript

1 Bc Doktorský studijní program (obor) a témata disertačních prací Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru Vstupní požadavky České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Aplikace přírodních věd Radiologická fyzika Absolvování magisterského oboru Radiologická fyzika na FJFI nebo jiného blízkého oboru a složení přijímacích zkoušek. Studijní předměty Detektory ionizujícího záření v radiologické fyzice Fyzika a aplikace scintilačních a luminiscenčních materiálů Fyzika v radiační ochraně Interní dozimetrie a radiační ochrana Klinická dozimetrie 2 Konstrukce a využití antropomorfních fantomů při výpočtech a modelování dávek v medicíně a radiační ochraně Matematicko-fyzikální modely biologického účinku IZ Medicínské využití jaderné magnetické rezonance Metoda Monte Carlo v dozimetrii Moderní brachyterapeutické techniky Principy a metody stereotaktické radiochirurgie a radioterapie Pokročilé partie z radiologické fyziky v nukleární medicíně Problematika zajištění jakosti a dosimetrie malých a nestandardních polí v moderní radioterapii Statistika a epidemiologické studie pro radiační ochranu Základy klinické radiobiologie Anglický jazyk (pro mírně pokročilé) Anglický jazyk (pro pokročilé) Druhý cizí jazyk (pro mírně pokročilé a pokročilé) Čeština pro doktorandy (jen v anglickém studijním programu) Další povinnosti Studenti prezenční formy doktorského studijního programu se podílí na výuce předmětů zabezpečovaných katedrou dozimetrie a ionizujícího záření (KDAIZ), zejména vedením cvičení a praktik. Minimálně jednou ročně je student povinen prezentovat výsledky své výzkumné činnosti na semináři pořádaném KDAIZ. Studenti se aktivně účastní studentské grantové soutěže ČVUT a odborných akcí v ČR, např. Dny radiační ochrany, eventuálně konferencí v zahraničí a publikují své výsledky. Nezanedbatelná je jejich účast při vedení studentů pregraduálního studia.

2 Požadavky na státní doktorskou zkoušku SDZ se skládá z ústní zkoušky a z odborné rozpravy o studii, jejíž vypracování a předložení je podmínkou k připuštění k SDZ. Ústní část zkoušky se skládá ze třech okruhů otázek, z nichž dva jsou pro všechny studenty stejné (Dozimetrie, detekce ionizujícího záření, interakce, Radiologická fyzika). Třetí okruh otázek souvisí s tématem uchazečovy práce. Odborná studie může být nahrazena souborem prací publikovaných v recenzovaných časopisech. Zkušební komisi, která posuzuje obě části SDZ, navrhuje oborová rada oboru a je jmenována děkanem fakulty. Návrh témat prací 1. Automatická detekce cílových objemů nádorových onemocnění 2. Využití metody Monte Carlo v lékařských aplikacích 3. Užití metody Monte Carlo pro verifikaci ozařovacích plánů v radioterapii 4. Inverzní plánování v brachyterapii 5. Ověřování plánování léčby na Leksellově gama noži 6. Zpětné vyhodnocení výsledků radioterapie ve FNB s cílem najít nejlepší léčebná schémata pro dané malignity 7. In-vivo dozimetrie v protonové terapii 8. Monte Carlo simulace odezvy detektorů v úzkých svazcích 9. Testy nových materiálů pro dozimetrické využití v protonové terapii 10. Vývoj obrazových filtrů pro zvýšení kvality radiodiagnostických snímků a obrazů nukleární medicíny.

3 Detektory ionizujícího záření v radiologické fyzice Ing. Petr Průša, Ph.D. Získání znalostí o detektorech ionizujícího využívaných v radioterapii, radiodiagnostice a nukleární medicíně. Seznámit se s požadavky kladenými na detektory v rámci jednotlivých medicínských aplikací. Získání schopnostihodnotit vlastnosti detektorů z hlediska jednotlivých medicínských aplikací. Principy, konstrukce a parametry detektorů záření užívaných v medicínských aplikacích, včetně detektorů uvažovaných pro budoucí použití. 1) Zobrazovací detektory a. Projekční zobrazovací metody (skiagrafie, skiaskopie, mamografie ) b. Gama kamery c. SPECT d. PET e. CT 2) Měření aplikované aktivity v nukleární medicíně 3) Stanovení dozimetrických veličin v medicínských aplikacích 1. Glenn F. Knoll: Radiation Detection and Measurement, 4 th edition, 2010 John Wiley&Sons, Inc. 2. Radiation Detectors for Medical Applications, NATO Security through Science Series B: Physics and Biophysics, edited by S. Tavernier, A. Gektin, B. Grinyov, W.W.Moses, 2006 Springer, Dordrecht 3. Technical Report Series No. 457 Dosimetry in Diagnostic Radiology: An International Code of Practice, 2007 IAEA, Vienna 4. Technical Report Series No. 398 Absorbed Dose Determination in External Beam Radiotherapy: An International Code of Practice for Dosimetry Based on Standards of Absorbed Dose to Water, 2000 IAEA, Vienna 5. Technical Report Series No. 454 Quality Assurance for Radioactivity Measurement in Nuclear Medicine, 2006 IAEA, Vienna 6. Syed N. Ahmed: Physics&Enginnering of Radiation Detection, 2007 Elsevier, Amsterdam

4 Fyzika a aplikace scintilačních a luminiscenčních materiálů Vypracování a prezentace zadaných příkladů během přednášek Ing. Martin Nikl, CSc. Pochopit fyzikální mechanismy luminiscence a scintilace a seznámit se s aplikacemi v oboru. Získat přehled o používaných scintilačních materiálech a jejich charakteristikách. Kategorizace absorpčních a luminiscenčních center, koordinačně-konfigurační diagram. Tři fáze scintilačního mechanismu a vliv defektů a nábojových pastí. Aplikace v oblastech fyziky vysokých energií, lékařského zobrazování, bezpečnostních technik a high-tech přístrojů. 1) Luminiscenční centrum v pevné látce, druhy luminiscence, historie. Valenční, zakázaný a vodivostní pás v dielektrických materiálech. Absorpční, excitační a fotoluminiscenční spektra, experimentální metody. Kinetika luminiscence, doba života excitovaného stavu, experimentální metody. Přenos energie mezi luminiscenčními centry, nezářivé zhášení z excitovaného stavu. 2) Scintilační mechanismus, historie, hlavní charakteristiky scintilátoru, experimentální metody. Záchytné stavy v zakázaném pásu a jejich monitorování (termoluminiscence, elektronová paramagnetická rezonance). Souvislosti mezi výskytem záchytných stavů, použitou technologií, a degradací parametrů scintilátoru, praktické příklady. 3) Scintilační materiály na bázi halogenidů, oxidů a sulfidů. 4) Aplikace fosforových materiálů-prášků či vrstev (osvětlovací elementy, katodová trubice, field-emission monitory). Aplikace objemových scintilátorů v medicíně (PET, CT), v průmyslu (defektoskopie, zobrazování s vysokým 2D rozlišením), ve vědě (kalorimetrické metody), v bezpečnostních a kontrolních systémech a jinde. 1. G. Blasse, BC. Grabmaier, Luminiscent materials, Springer Verlag: Berlin P.A.Rodnyi, Physical processes in in organic scintilators, CRC Press, New York I. Pelant, J. Valenta, Luminiscenční spektroskopie, Academia: Praha Luminiscence, From the theory to applications. Ed. C. Ronda, WILEY-VCH 2008, Weinheim 5. M. Nikl, Scintilation detectors for X-ray, Meas. Sci. Technol. 17, R37-R54, 2006

5 Fyzika v radiační ochraně Doplnění základní znalosti z jaderné fyziky a z detektorů ionizujícího záření na úrovni magisterského studia prof. Ing. Tomáš Čechák, CSc. Získat přehled o zdrojích ionizujícího záření, jejich stínění, o interakci ionizujícího záření s látkou a o základech radiační ochrany Zdroje ionizujícího záření s důrazem na zdroje používané v medicínských aplikacích. Interakce ionizujícího záření s látkou. Základy radiační ochrany a návrhy stínění. 1) Zdroje záření X, brzdné záření, charakteristické záření, tvary spekter záření X, fluorescenční výtěžky, tenké a tlusté terčíky při produkci brzdného záření 2) Synchrotronové záření, Čereňkovovo záření 3) Kruhové urychlovače částic, betatron, cyklotron, mikrotron, synchrotron 4) Lineární urychlovače -lineární urychlovače v radiologické fyzice 5) Radioaktivita, radionuklidové zdroje, radioaktivní přeměny, rozpadová schémata 6) Výroba umělých radioaktivních prvků, 7) Interakce nabitých částic s látkou- elektrony, těžké nabité částice, brzdná schopnost 8) interakce fotonů s látkou, fotoefekt, Comptonův rozptyl, koherentní rozptyl, tvorba páru, fotojaderné reakce, 9) Interakce neutronů s látkou, zeslabení neutronových svazků, absorpce neutronů, 10) Radioterapie s rychlými neutrony, bórová záchytová terapie, neutronová radiografie 11) Fotonové zdroje a zdroje záření X, výpočty stínění, použití vzrůstových faktorů 12) Zdroje nabitých částic návrhy stínění, produkce brzdného záření, stínění urychlovačů 13) Neutronové zdroje návrhy stínění, promptní záření gama 14) Výpočty dozimetrických veličin pro kontaminované povrchy 15) Radiační ochrana v radiologické fyzice 16) Výpočty dozimetrických veličin v polích záření 1. Martin, J, E.: Physics for Radiation Protection, John Wiley and Sons, Podgorsak, E., B.: Radiation Physics for Medical Physicists, Springer Ver. Berlin, Heidelberg Dorschel, B., Schuricht, V: Steuer, J., The Physics of Radiation Protection, Nuclear Technology Publishing, S. Humphries: Principles of Charge Particle Acceleration, John Wiley and Sons H. Wiedemann: Particle Accelerator Physics, Springer Verlag Berlin Sullivan, A., H.: A Guide to radiation and Radioactivity Levels Near High Energy Particle Accelerators, Nuclear Technology Publishing, 1992

6 Interní dozimetrie a radiační ochrana Znalost interakcí IZ, Základy dozimetrie, Radiační ochrana, Základy metody MC Řešení úkolu zadávaných v rámci kurzu. doc. Ing. Tomáš Vrba, Ph.D. Seznámit studenty s problematikou interního ozáření a vyhodnocování příjmu na základě invivo a in-vitro dat jakož i výpočtů dávek z interního ozáření pro potřeby radiační ochrany. Hlavní důraz je kladen na praktické aplikace. Výpočty příjmu. Stanovování dávek. Řešení neúplných a komplexních případů. 1) Interní ozáření v Radiační ochraně 2) Vstupné data a jejich nejistoty, řešení odlehlých hodnot 3) Biokinetické modely I. (Model dýchacího a trávicího traktu) 4) Biokinetické modely II. (systemické modely) 5) Odhad velikosti přijmu z opakovaných nebo chronických expozic 6) Dozimetrické modely a výpočet dávkových veličin 7) Problematika povrchové kontaminace 8) Optimalizovaný postup stanovení dávek 9) Interní ozáření v medicíně (farmaka) 1. General guidelines for the estimation of committed effective dose from incorporation monitoring data ( IDEAS report ) ICRP: Individual Monitoring for Intakes of Radionuclides by Workers: Design and Interpretation, Ann. ICRP 19 (1-3), ICRP: Individual Monitoring for Internal Exposure of Workers, Ann. ICRP 27 (3-4). 3. Alla Ramalinga et al.: Dosimetry of Internal Emitters in Nuclear Medicine and Radiation Protection Xie George Xu,Keith F. Eckerman: Handbook of Anatomical Models for Radiation Dosimetry

7 Klinická dozimetrie 2 Vypracování a odevzdání zadaných příkladů během semestru. Ing. Ivana Horáková, CSc., Ing. Leoš Novák, Ing. Irena Koniarová, Ph.D., Ing. Dana Prchalová Rozšířit a prohloubit znalosti v oblasti klinické dozimetrie, získat schopnost stanovit dávku v klinických svazcích a dávku pacienta. Podrobný popis celého procesu vedoucího ke stanovení a hodnocení dozimetrických veličin (kalibrace, měření, nejistoty, interpretace) v radiodiagnostice, radioterapii a nukleární medicíně. Dozimetrie v radiodiagnostice: Podrobný popis dozimetrických veličin používaných pro jednotlivé zobrazovací modality - jejich výhody a nevýhody, metody stanovení těchto veličin pro dospělé a dětské pacienty, různé způsoby kalibrace dozimetrů - jejich výhody a nevýhody a vliv na hodnotu kalibračního koeficientu a jeho nejistotu, praktické problémy při klinické dozimetrii a jejich vliv na hodnotu stanovované veličiny výsledky porovnávacích měření, stanovení diagnostických referenčních úrovní metodika a praktické problémy, různé způsoby stanovení orgánových dávek výhody a nevýhody, vliv na výsledek. Dozimetrie v radioterapii: formalismus, absorbovaná dávka ve vodě za referenčních a nereferenčních podmínek pro kobaltové, vysokoenergetické fotonové, elektronové, rentgenové, protonové svazky, svazky těžkých nabitých částic a speciální případy,protokoly pro výpočet dávky, nejistoty, srovnání formalismů,uzavřené radionuklidové zářiče v brachyterapii, kalibrace URZ, distribuce dávky v okolí URZ, oční aplikátory,verifikace dat v plánovacím systému, systém zkoušek ozařovačů a nástroje pro zhodnocení naměřených dat,dozimetrie pacienta: předléčebná verifikace plánů, in-vivo dozimetrie. Dozimetrie v nukleární medicíně: historie dozimetrie v NM, Marinelli-Quimby-Hine metodika, moderní metody - ICRP a MIRD, stanovení dávky při diagnostických aplikacích, dozimetrie při terapeutickkých aplikacích, získávání dat pro dozimetrické výpočty, fantomy, software, Monte Carlo, dozimetrie v klinické praxi. 1. IAEA, Dosimetry in Diagnostic Radiology An International Code of Practice. IAEA Technical Reports Series No. 457, IAEA, Dosimetry in Diagnostic Radiology for Paediatric Patients. IAEA Human Health Series No. 24, IAEA, Status of Computed Tomography Dosimetry for Wide Cone Beam Scanners. IAEA Human Health Reports No. 5, AAPM, Size-Specific Dose Estimates (SSDE) in Pediatric and Adult Body CT Examinations. AAPM Report No. 204, IAEA, Dosimetry in Diagnostic Radiology An International Code of Practice. IAEA Technical Reports Series No. 457, IAEA, Dosimetry in Diagnostic Radiology for PaediatricPatients. IAEA Human Health Series No. 24, IAEA, Status of Computed Tomography Dosimetry for Wide Cone Beam Scanners. IAEA Human Health Reports No. 5, AAPM, Size-Specific Dose Estimates (SSDE) in Pediatric and Adult Body CT Examinations. AAPM Report No. 204, NCRP, Reference Levels and Achievable Doses in Medical and Dental Imaging: Recommendations for the United States, NCRP Report No. 172, DOSE DATAMED 2, Diagnostic Reference Levels (DRLs) in Europe, Project Report Part 2, HEALTH PROTECTION AGENCY, Doses to Patients from Radiographic and Fluoroscopic X-ray Imaging Procedures in the UK 2010 Review, HPA-CRCE No. 034, PUBLIC HEALTH ENGLAND, Doses from Computed Tomography (CT) Examinations in the UK 2011 Review, PHA-CRCE No. 013, 2014

8 C Charakteristika studijního předmětu nebo tematického bloku Konstrukce a využití antropomorfních fantomů při výpočtech a modelování dávek v medicíně a radiační ochraně Předpokladem jsou základní znalosti radiační fyziky, interakce záření a modelování transportu záření. Výhodou jsou znalosti programování a práce v OS Unix. doc. Ing. J. Klusoň, CSc. Teoretické a praktické zvládnutí základních metod konstrukce a využití matematických modelů antropomorfních fantomů pro modelování a výpočty orgánových nebo terapeutických dávek v lékařských aplikacích a radiační ochraně. Konstrukce geometrických a voxelových antropomorfních fantomů pro modelové výpočty s využitím vybraných kódů pro simulaci transportu záření (MCNP, Fluka, Geant). 1) Principy a metody simulace dávek v lékařských aplikacích a radiační ochraně (RO) 2) Vývoj fantomů v RO, vývoj antropomorfních fantomů 3) Geometrické fantomy, typy a metody popisu, výhody/nevýhody, oblasti využití 4) Voxelové fantomy, metody konstrukce z 3D diagnostických dat, BREP a 4D fantomy 5) Implementace matematických fantomů do modelových výpočtů 6) Programové nástroje pro konstrukci antropomorfních fantomů 7) Ukázky a praktická cvičení (průběžně, výuka probíhá v počítačové laboratoři) 1. Dupree, S.A., Fraley, S.K.: A Monte Carlo Primer: A Practical Approach to radiation Transport, Springer, Dupree, S.A., Fraley, S.K.: A Monte Carlo Primer: Volume 2, Springer, Udupa, K., K., Herman, G., T.: 3D Imaging in Medicine, CRC Press LLC, Xu, Xie G., Eckerman, K.F.: Handbook of Anatomical Models for radiation Dosimetry, Taylor& Francis; 1st edition, LEE, CH.; LEE, J.-K.Computational anthropomorphic phantoms for radiation protection dosimetry: Evolution and prospects [online]. Nuclear Engineering and Technology, Vol. 38, No. 3, April ZAIDI, H.; XU, X. G. Computational Anthropomorphic Models of the Human Anatomy: ThePath to Realistic Monte Carlo Modeling in Radiological Sciences [online]. Annual Review of Biomedical Engineering, Vol. 9, p , August MCNPX User'sManual, Version 2.5.0, Documentation for CCC-715/MCNPX CodePackage, LA-CP , RSICC, OakRidge, April 2005 (nebo vyšší verze) 8. K.F.Eckerman, M. Cristy, and J.C.Ryman: The ORNL Mathematical Phantom Series 9. VAN RIPER, K.A. Body Builder User s Guide, Sabrina User s Guide, Scan2MCNP User s Guide, (položky č. 8 a 9 k dispozici v elektronické podobě)

9 Matematicko-fyzikální modely biologického účinku ionizujícího záření RNDr. Libor Judas, Ph.D. Seznámit posluchače s postupy při vytváření matematicko-fyzikálních modelů radiobiologických procesů a ukázat možnosti praktického využití těchto modelů. Biologické účinky ionizujícího záření. Využití matematicko-fyzikálních modelů v radiobiologii, silné a slabé stránky modelového přístupu. 1) Jednotlivé fáze radiobiologického mechanismu. 2) Hierarchické a flexibilní buněčné systémy, možnosti jejich matematického modelování. 3) Numerická řešení, optimalizace parametrů modelů, intervaly spolehlivosti. 4) Modely fyzikální fáze: přehled modelů, dostupná teoretická a experimentální data. 5) Modely chemické fáze: přehled modelů, dostupná teoretická a experimentální data. 6) Modely biologické fáze: přehled modelů, dostupná teoretická, experimentální a klinická data. 7) Praktická úloha: kvantitativní dynamický model časového vývoje radiačního poškození zdravé tkáně. 1. A. Van der Kogel, M. Joiner: Basic Clinical radiobiology. Hodder Arnold Publication, 4thedition, ISBN-10: , ISBN-13: A. Mozumder: Fundamentals of Radiation Chemistry. Academic Press, 1st edition, ISBN-10: X, ISBN-13: T. E. Wheldon: Mathematical Models in Cancer Research. Adam Hilger, ISBN- 10: , ISBN-13: E. J. Hall, A. J. Giaccia: Radiobiology for the Radiologist. Lippincott Williams& Wilkins; 1st edition, ISBN-10: , ISBN-13: L. Judas: The role ofcellular and tissuecharacteristics in the development of radiation injury in normal tissues a modelling approach. Ph.D. thesis, University of Aarhus, Denmark, 1997.

10 doc. ing. Jaroslav Tintěra, CSc. Medicínské využití jaderné magnetické rezonance Principy magnetické rezonance (MR) a základy zobrazení MR (MRI), hardwarové vybavení tomografu MR, přehled měřících sekvencí a metod MRI, vztahy mezi parametry měření, efektivitou a kvalitou, speciální typy MRI, základy funkčního MRI (fmri), základy MR spektroskopie. 1) Principy NMR 2) Principy MR zobrazování 3) Sekvence pro MR zobrazování 4) Speciální typy MR zobrazování 5) Principy a aplikace funkčního MR zobrazování 6) Základy MR spektroskopie 7) Tomograf MR 8) Bezpečnostní aspekty práce na MR 1. P. Reimer, P. M. Parizel, F.-A. Stichnoth: Clinical MR paging, Springer, S. A. Huettel, A. W. Song, G. McCarthy: Functional Magnetic Resonance Imaging, Third Edition, Sinauer, M. Mechl, J. Tintěra, J. Žižka, et al.: Protokoly MR zobrazování, Galén X. Li: Functional Magnetic Resonance Imaging Processing, 2012.

11 Metoda Monte Carlo v dozimetrii Předpokladem studia jsou znalosti radiační fyziky a interakce záření, dozimetrie a základní znalosti modelování transportu záření. Praktická část preferuje vlastní práci/projekt v oblasti modelování transportu záření metodou Monte Carlo. doc. Ing. J. Klusoň, CSc. Teoretické a praktické zvládnutí pokročilejších oblastí využití matematických a stochastických metod (metoda Monte Carlo) a moderního SW vybavení se zaměřením na oblast simulací transportu záření látkou a zpracování a analýzy dat se zaměřením na dozimetrii, aplikace ionizujícího záření a radiologickou fyziku/techniku, detekci ionizujícího záření, spektrometrii, problematiku stínění a radiační ochranu. Aplikace pokročilých metod a nástrojů pro modelování transportu záření ve výpočtech odezev detekčních systémů, distribucí dozimetrických veličina a stínění pro různé druhy záření. Metody redukce variance, skórování, problematika interpretace a statistického vyhodnocení dat. 1. pokročilé nástroje a metody modelování transportu záření 2. opakované struktury, metody skórování, práce s rentgenografickými a meshtally 3. využití metod redukce variance 4. specifika simulace transportu různých typů částic 5. otázky přesnosti, spolehlivosti a interpretace výsledků 6. ukázky a praktická cvičení (průběžně, výuka probíhá v počítačové laboratoři) 1. Malvin H. Kalos, Paula A. Whitlock: Monte Carlo Methods, Wiley-VCH (2 edition), Kling, A., Barao, F., J., C., Nakagawa, M., Tavora, L., Vaz, P.: Advanced Monte Carlo for Radiation Physics, Particle Transport Simulation and Applications, Springer, Troy L. Becker: Hybrid Monte Carlo/deterministic methods for radiation shielding problems, Pro Quest, Dupree, S.A., Fraley, S.K.: A Monte Carlo Primer: A Practical Approach to radiation Transport, Springer, Lux, I. - Koblinger, L.: Monte Carlo Particle transport Methods: Neutron and Photon Calculations, ISBN , CRC Press, MCNPX User's Manual, Version 2.5.0, Documentationfor CCC-715/MCNPX Code Package, LA-CP , RSICC, Oak Ridge, April 2005 (nebo vyšší verze) 7. Burn, K.W.: Variance Reduction Techniques and Tallying Procedures in MCNP (položky č. 6 a 7 k dispozici v elektronické podobě)

12 Vypracování zadaných příkladů. Moderní brachyterapeutické techniky Zkouška MUDr. Hana Stankušová, CSc. Seznámení se s principy brachyterapie a jejím uplatnění v léčbě nádorů. Využití různých UZR a aplikačních technik v klinice. Výpočty dávek kolem UZR. Zabezpečení jakosti a radiační ochrany při brachyterapii. 1. Uzavřené radionuklidové zářiče (URZ) používané pro brachyterapii a jejich charakteristiky 2. Rozdělení brachyterapie podle dávkového příkonu 3. Metody aplikace brachyterapie ( intrakavitární, intersticiální, povrchové, intravaskulární, oční aplikátory) 4. Dočasné a permanentní aplikační techniky brachyterapie 5. Technické vybavení pro brachyterapii 6. Distribuce dávky kolem URZ 7. Specifikace dávky a její vykazování. Rozdíly proti zevní radioterapii. 8. Radiační ochrana při brachyterapii. 9. Fyzikální a klinické aspekty kontroly kvality celého procesu brachyterapie 1. The GEC ESTRO Handbook of Brachytherapy Gerbaulet A. et al; ESTRO Doporučení: Zavedení systému jakosti při využívání významných zdrojů ionizujícího záření v radioterapii. Uzavřené radionuklidové zářiče v brachyterapii. SÚJB: Zbraslav; ÚJI, Radiation Oncology Physics :A Handbook for Teachers and Students, Podgorsak E.B (editor), IAEA, A Practical Guide to Quality Control of Brachytherapy Venselaar J., Pérez-Calatayud J.; A ESTRO, Calibration of Brachytherapy Sources. Recommendation on Standardized Procedures for the Calibration of Brachytherapy Sources at SSDLs and Hospitals, IAEA, l The Physics of Modern Brachytherapy for Oncology, Baltas D.,Zamboglou N.,Sakelliou.; CRC Press, Tailor& Francis Group, 2006, 672pp. ISBN:

13 Principy a metody stereotaktické radiochirurgie a radioterapie Ing. Josef Novotný, Ph.D. Student bude seznámen se základními principy stereotaktické radiochirurgie, v současnosti využívanou technologií a některých aspektů dozimetrie pro tuto technologii. Student bude seznámen se základními principy stereotaktické lokalizace pomocí stereotaktického rámu a zobrazovacích metod. Dále budou prezentovány základní technické a fyzikální principy jednotlivých metod stereotaktické radiochirurgie zahrnujících Leksellův gama nůž, stereotaktický lineární urychlovač, systém CyberKnife, tomoterapie aj. Budou diskutovány výhody a nevýhody jednotlivých systému s ohledem na jejich klinické použití. Předmět bude probíhat formou přednášek, samostudia z doporučené literatury a předpokladem je i návštěva jednotlivých oddělení, kde je instalován Leksellův gama nůž, stereotaktický lineární urychlovač a systém CyberKnife. 1) Stereotaktická lokalizace a zobrazení 2) Leksellův gama nůž 3) Stereotaktický lineární urychlovač 4) CyberKnife 5) Standardizace a hodnocení ozařovacích plánů pro stereotaktickou radiochirurgii 6) Některé aspekty dozimetrie a zajištění jakosti při stereotaktické radiochirurgii 1. L.S.Chin, W.F. Regine, editors. Principles and Practice of Stereotactic Radiosurgery. Springer Science+Business Media, New York, J. Van Dyk, editor. The Modern Technology of Radiation Oncology. Medical Physics Publishing, Madison Wisconsin, M. H. Phillips, editor. Physical Aspects of Stereotactic Radiosurgery. Plenum Publishing Corporation, R. Liščák a kol. Radiochirurgie gama nožem. Grada Publishing, 2009 Aktuální odborné články související s problematikou

14 Pokročilé partie z radiologické fyziky v nukleární medicíně Ing. Jiří Trnka, Ph.D. Získat teoretický přehled ve vybrané oblasti aktuální problematiky nukleární medicíny a molekulárního zobrazování. PET/CT, PET/MRI, Rekonstrukce obrazu, Monte Carlo 1) Time-Of-Flight v rekonstrukci PET obrazů 2) Resolution Recovery v rekonstrukci PET a SPECT obrazů 3) Korekce na zeslabení při PET/MRI 4) Monte Carlo simulace zobrazovacích soustav 5) Monte Carlo simulace pacientských dávek 1. Cherry, Sorenson, Phelps: Physics in Nuclear Medicine, Sauderns Elsevier, Bushberg et. al.: Essential Physics in Medical Imaging, Lippincott W&W, Články z Journal of Nuclear Medicine, European Journal of NuclearMedicine and Molecular Imaging, Applied Radiation and Isotopes.

15 Problematika zajištění jakosti a dosimetrie malých a nestandardních polí v moderní radioterapii Ing. Josef Novotný, Ph.D. Podat přehled o ozařovací technice využívající malá a nestandardní pole. Charakterizovat úskalí a specifikovat problémy spojené s dozimetrií malých a nestandardních polí. Seznámit studenty s novým formalismem a vhodnými detektory. Student bude nejprve velmi stručně seznámen s přehledem moderní ozařovací techniky v současné radioterapii. Tyto ozařovací systémy budou zahrnovat lineární urychlovač s IMRT a CBCT, stereotaktickou radiochirurgii pomocí Leksellova gama nože, stereotaktický lineární urychlovač, systém CyberKnife, tomoterapie aj. Ke každému ozařovacímu systému budou diskutovány specifické požadavky na zajištění jakosti. Budou probírány jednotlivé testy a testovací pomůcky zahrnující speciální fantomy a detektory. Bude rovněž adresována problematika dosimetrie malých a nestandardních polí pro tyto ozařovací systémy. 1) Přehled technologie využívající malá a nestandardní pole 2) Specifika zajištění jakosti pro tuto technologii 3) Přehled některých nejdůležitějších testů 4) Charakteristika a dozimetrická problematika malých a nestandardních polí 5) Nový formalismus pro dosimetrii malých a nestandardních polí 6) Detektory pro dosimetrii malých a nestandardních polí 1. L.S. Chin, W.F. Regine, editors. Principles and Practice of Stereotactic Radiosurgery. Springer Science+Business Media, New York, J. Van Dyk, editor. The Modern Technology of Radiation Oncology. Medical Physics Publishing, Madison Wisconsin, Alfonso R, Andreo P, Capote R, et al. A new formalism for reference dosimetry of small and nonstandard fields. Med Phys 35(11), 2008, p Aktuální odborné články související s problematikou

16 Statistika a epidemiologické studie proradiační ochranu RNDr. Ladislav Tomášek, CSc. Osvojit si statistické metody a způsob statistického uvažování a základní principy epidemiologických studií. Aplikace statistických a epidemiologických metod v radiační ochraně a při hodnocení rizika. 1) Základní statistické pojmy 2) Statistické postupy pro spojité veličiny 3) Statistické postupy pro kategoriální veličiny 4) Regresní a korelační metody 5) Neparametrické metody 6) Statistické postupy v epidemiologii 7) Ukazatele a modely rizika 8) Hodnocení chronických expozic 9) Radioepidemiologie 10) Nejistoty měření a expozic 11) Epidemiologie radonu 12) Epidemiologie po Černobylu 1. ARMITAGE, P., BERRY, G. Statistical Methods in Medical Research. Blackwell Scientific Publications, Oxford, DALY, L.E., BOURKE, G.J., McGILVRAY, J. Interpretation and Uses of Medical Statistics. Blackwell Scientific Publications, Oxford, JEWELL, N.P. Statistics for Epidemiology. Chapman&Hall/CRC, Boca Raton, KAHN, H.A., SEMPOS, CH. T. Statistical Methods in Epidemiology. Oxford University Press, Oxford KIRKWOOD, B.R. Essentials of Medical Statistics. Blackwell Scientific Publications, Oxford, WASSERTHEIL-SMOLLER, S. Biostatistics and Epidemiology; a Primer for Health Professionals. Springer Verlag, New York, (dostupné na webu) 7. COGGON, D., ROSE, G., BARKER, D.J.P. Epidemiology fortheuninitiated. BMJ Publishing Group, McDONALD, J.H. Handbook of biological statistics, 9. NIST/SEMATECH e-handbook of Statistical Methods, 10. dos SANTOS SILVA, I. Cancer Epidemiology: Principles and Methods. International Agency for Research on Cancer, Lyon, SWINSCOW, T.D.V. Statisticsat Square One. BMJ Publishing Group,

17 Základy klinické radiobiologie Ing. Marie Davídková, CSc. Seznámení s oblastmi radiační biologie relevantními pro klinickou praxi v radioterapii. Semináře týkající se nejdůležitějších biologických a biochemických procesů odezvy tkání a orgánů při radiační terapii nádorů. 1) Buněčná proliferace, růst nádorů a normálních tkání, 2) Radiační odezva a tolerance normálních tkání, klinické projevy poškození normální tkáně, 3) Vztah poškození DNA a přežití buněk, genetická kontrola buněčné odezvy na ozáření, 4) Vztah dávky a účinku v radioterapii, 5) Modely buněčného přežití, Lineárně-kvadratický model v klinické praxi, 6) Frakcionace ozáření, 7) Radiobiologie nádorů, 8) Kyslíkový efekt a okolí nádorů, radioresistence nádorů způsobená hypoxií, 9) Kombinace chemoterapie a radioterapie, 10) Individualizace terapie. 1. Steel, G.G.: Basic Clinical Radiobiology, Arnold, London, Hall E.: Radiobiology for the radiologist, NY, Lippicott W&W, Mozumder, A., Hatano, Y. Charged particle and photon interactions with matter: Chemical, Physicochemical, and Biological Consequences with Applications, Marcel Dekker Inc, Alpen, E.L.: Radiation Biophysics, Academic Press, San Diego, Nias, A.H.W.: An introduction to radiobiology, Wiley, Chichester, Lehnert, S.: Biomolecular action of ionizing radiation, Taylor&Francis, 2008

18 Anglický jazyk pro doktorandy (mírně pokročilí) Domácí četba z oboru studenta v rozsahu 150 stran a excerpce subtechnické slovní zásoby. Prezentace vlastního článku. Kurz je určen pro studenty, kteří absolvovali magisterské studium, včetně kurzu angličtiny na úrovni B1 dle SERR. Požadovaná výstupní úroveň - C1. Mgr. Hana Čápová, Irena Dvořáková, prom. fil. Cílem dvousemestrálního kurzu je připravit intenzivně slovem i písmem na zvládání profesních situací formou kontaktních hodin v prezenčním studiu, nebo řízeným samostatným studiem v distančním studiu, v obou případech s využitím nabídnutých e-materiálů. Kurz se soustřeďuje výhradně na profesní problematiku a rozvíjí technickou a subtechnickou slovní zásobu a opakuje i gramatické pasáže typické pro odborný jazyk. 1. Problematika textu, tj. práce s odbornou literaturou, poslech, zápis vyslechnuté přednášky, souvislý psaný projev (CV, motivační dopis, plán práce, žádosti, zpráva o studiu, apod.). 2. Vlastní článek a jeho prezentace plus diskuze, ústní interakce a plynulý ústní projev na profesní témata se zaujetím stanoviska v diskusi. 1. E. Valentová, I. Dvořáková, J. King: Academic English I. VI. + Supplement, R. R. Jordan: English for Academic Purposes, CUP, M. McCarthy, F. O Dell: Academic Vocabulary in Use, CUP, T. N. Huckin, L. A. Olsen: Technical Writing and Professional Communication, McGraw- Hill, Elektronické materiály dle témat a potřeby.

19 Anglický jazyk pro doktorandy (pokročilí) Doplňkové prezentace a diskuze. Prezentace vlastního článku. Kurz je určen pro studenty, kteří absolvovali magisterské studium, včetně kurzu angličtiny na úrovni alespoň B2 dle SERR. Požadovaná výstupní úroveň - alespoň C1. Mgr. Hana Čápová, Irena Dvořáková, prom. fil. Cílem dvousemestrálního kurzu je upevnit dříve získané jazykové návyky a dovednosti slovem i písmem, výrazně je prohloubit formou kontaktních hodin v prezenčním studiu, nebo řízeným samostatným studiem v distančním studiu, v obou případech s využitím nabídnutých e-materiálů, příp. e-výukou. Výhradně profesní náplň kurzu, tj. problematika textu v praxi. 1. Práce s literaturou, souvislý psaný projev. 2. CV, zprávy, plán práce, žádosti, dopisy, motivační dopis, článek, zpráva o studiu, interpunkce. 3. Prezentace - ústní interakce s přesnými formulacemi myšlenek. 4. Diskuze, zaujímaní postojů a vyjadřování názorů; bezchybný samostatný ústní projev s profesní tématikou. 5. Poslech s porozuměním a zápis vyslechnutého textu. 1. E. Valentová, I. Dvořáková, J. King: Academic English I. VI. + Supplement, R. R. Jordan: English for Academic Purposes, CUP, M. McCarthy, F. O Dell: Academic Vocabulary in Use, CUP, T. N. Huckin, L. A. Olsen: Technical Writing and Professional Communication, McGraw- Hill, Elektronické materiály dle témat a potřeby.

20 Francouzština pro doktorandy Vstupním požadavkem je jazyková úroveň alespoň A2 podle SERR (odpovídá např. dokončenému kurzu francouzštiny pro začátečníky v základním studiu na naší fakultě). PhDr. Zuzana Panáčková Cílem kurzu je připravit studenty na ústní a písemnou odbornou komunikaci v akademickém a profesním prostředí. V návaznosti na předchozí studium budou studenti také schopni přiměřeně a jazykově správně reagovat v každodenních a společenských situacích. Upevní a rozšíří své jazykové znalosti i s ohledem na jevy typické pro odborný jazyk. Obsahové zaměření a základní témata: 1. Studium, specializace, téma výzkumu a disertační práce (ústní projev). Jazykové prostředky: slovní zásoba specializace, používání členů, předložek. Situace - představování. 2. Odborný text blízký studovanému oboru: čtení, analýza textu, prvky odborného vyjadřování. Jazyk: odborná terminologie, obecně technické výrazy, nominalizace, tvoření slov. Zájmena osobní předmětová. Obecná témata - slovníky, jazyky, frankofonie. Funkce: zdvořilá žádost, souhlas, omluva. 3. Čísla, matematické formule, popis grafu. Jazyk: minulé časy včetně passé simple. Zájmena tázací. Funkce: zdvořilý dotaz a vyjádření názoru. 4. Text: Jak psát doktorskou práci, zprávu z výzkumu, výzkumný projekt. Druhy odborných textů, jejich kompozice. Jazyk: osobní a neosobní vyjadřování, trpný rod. Funkce: vyjádření jistoty, nejistoty, cizího mínění. 5. Sciences, techniques, technologies. Článek L aventure de l innovation technologique. Jazyk: mluvnické jevy typické pro odborné vyjadřování. Jak psát úvod odborné práce. 6. Vědecká vysvětlení (explications scientifiques) - článek, diskuse. Jazyk: druhy vedlejších vět. Situace: komunikace v každodenních situacích. 7. Čtení z fyziky / chemie (ze skript odborné francouzštiny). Rozšíření slovní zásoby z fyziky / chemie. Zkracování vedlejších vět, participiální věty, gérondif. Situace: komunikace v každodenních situacích (pokračování). 8. Text: Jak psát doktorskou práci, zprávu z výzkumu, stať a závěr, odstavce. Jazyk: jazykové prostředky využitelné pro písemnou komunikaci a ústní prezentaci: slova, vazby. 9. Soukromý a transakční dopis, oficiální dopis (žádost o stáž, motivační dopis). Situace: písemná komunikace formální a neformální. 10. Popis stavu, situace, zdůvodnění projektu (na základě textů v učebnici). Cíl, příčina, důsledek, podmínka, přípustka. Jazyk: koherence, koheze, způsoby organizace textu na základě konkrétních ukázek. 1. Kleeman Rochas et al.: Comment rédiger un rapport, un mémoire, un projet de recherche (Manuel de rédaction, projet Redigera IUE 2004). 2. Panáčková, Z: Odborná francouzština pro studenty FJFI, vyd. ČVUT (skripta), Girardet-Frérot: učebnice Panorama 3, Clé international, časopis la Recherche, slovníky, mluvnické příručky, texty z oboru.

SPECIALIZAČNÍ NÁPLŇ TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE V OBORECH NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY, RADIODIAGNOSTIKY A RADIOTERAPIE

SPECIALIZAČNÍ NÁPLŇ TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE V OBORECH NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY, RADIODIAGNOSTIKY A RADIOTERAPIE SPECIALIZAČNÍ NÁPLŇ v oboru TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE V OBORECH NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY, RADIODIAGNOSTIKY A RADIOTERAPIE KLINICKÁ RADIOFYZIKA A PŘÍSTROJOVÁ TECHNIKA V RADIOTERAPII 1. Cíl specializační přípravy Obor

Více

3.ZÁKLADNÍ POJMY 11 3.1. ROZDĚLENÍ NÁDORŮ 11 3.2.TNM SYSTÉM 11 3.3. INDIKACE RADIOTERAPIE PODLE ZÁMĚRU LÉČBY 14 3.4.

3.ZÁKLADNÍ POJMY 11 3.1. ROZDĚLENÍ NÁDORŮ 11 3.2.TNM SYSTÉM 11 3.3. INDIKACE RADIOTERAPIE PODLE ZÁMĚRU LÉČBY 14 3.4. 2. POSTAVENÍ RADIOTERAPIE V KOMPLEXNÍ LÉČBĚ NÁDORŮ 10 3.ZÁKLADNÍ POJMY 11 3.1. ROZDĚLENÍ NÁDORŮ 11 3.2.TNM SYSTÉM 11 3.3. INDIKACE RADIOTERAPIE PODLE ZÁMĚRU LÉČBY 14 3.4. FRAKCIONACE 15 4. FYZIKÁLNÍ ASPEKTY

Více

pro vybrané pracovníky radioterapeutických pracovišť č. dokumentu: VF A-9132-M0801T3 Jméno Funkce Podpis Datum

pro vybrané pracovníky radioterapeutických pracovišť č. dokumentu: VF A-9132-M0801T3 Jméno Funkce Podpis Datum Výukový program č. dokumentu: Jméno Funkce Podpis Datum Zpracoval Ing. Jiří Filip srpen 2008 Kontroloval Ing. Jan Binka SPDRO 13.2.2009 Schválil strana 1/7 Program je určen pro vybrané pracovníky připravované

Více

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz Pravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy pro nukleární medicínu 1. Úvod Požadavky na klinické audity jsou stanoveny v hlavě V díl

Více

Radiologická fyzika na FJFI ČVUT v Praze

Radiologická fyzika na FJFI ČVUT v Praze Radiologická fyzika na FJFI ČVUT v Praze Martin Steiner, Tomáš Čechák, Kateřina Vávrů, Tomáš Urban Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření FJFI ČVUT Praha XXXIII. DRO, Štiavnické vrchy - Vyhne,

Více

Výukový plán. Tematický okruh č. 1 - odborné jazykové vzdělávání pracovníků chemického průmyslu - odborná terminologie - chemie

Výukový plán. Tematický okruh č. 1 - odborné jazykové vzdělávání pracovníků chemického průmyslu - odborná terminologie - chemie Výukový plán Tematický okruh č. 1 - odborné jazykové vzdělávání pracovníků chemického průmyslu - odborná terminologie - chemie Intenzita kurzu: 6x45 minut denně Počet hodin kurzu (45min): 50 hodin Použité

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů NĚMČINA Gymnázium PORG Libeň Němčinu vyučujeme na PORGu Libeň od primy 1 do oktávy jako druhý cizí jazyk. Kromě němčiny vyučujeme jako druhý cizí jazyk také francouzštinu. V průběhu studia jsou studenti

Více

Radiologická fyzika (technika) v radioterapii Seznam přednášek a klinických praxí Letní semestr 2015 (RFRT1 a RTRT)

Radiologická fyzika (technika) v radioterapii Seznam přednášek a klinických praxí Letní semestr 2015 (RFRT1 a RTRT) Radiologická fyzika (technika) v radioterapii Seznam přednášek a klinických praxí Letní semestr 2015 (RFRT1 a RTRT) 1 přednáška = 100 minut 1 praxe = 240 minut (pokud není uvedeno jinak) Klinické praxe

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více

SPECIALIZAČNÍ NÁPLŇ TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE V OBORECH NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY, RADIODIAGNOSTIKY A RADIOTERAPIE ZOBRAZOVACÍ METODY V RADIOLOGII

SPECIALIZAČNÍ NÁPLŇ TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE V OBORECH NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY, RADIODIAGNOSTIKY A RADIOTERAPIE ZOBRAZOVACÍ METODY V RADIOLOGII SPECIALIZAČNÍ NÁPLŇ v oboru TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE V OBORECH NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY, RADIODIAGNOSTIKY A RADIOTERAPIE ZOBRAZOVACÍ METODY V RADIOLOGII 1. Cíl specializační přípravy Cílem specializační přípravy

Více

Úloha a možnosti SÚRO při vzdělávání odborníků a informování veřejnosti. při lékařském ozáření. H.Žáčková, I.Horáková, SÚRO Praha

Úloha a možnosti SÚRO při vzdělávání odborníků a informování veřejnosti. při lékařském ozáření. H.Žáčková, I.Horáková, SÚRO Praha Úloha a možnosti SÚRO při vzdělávání odborníků a informování veřejnosti voblastiradiační ochrany při lékařském ozáření H.Žáčková, I.Horáková, SÚRO Praha I. Vzdělávání a školení odborníků Výchozí předpoklad

Více

PROBLÉMY A CHYBY ODHALENÉ NEZÁVISLÝMI PROVĚRKAMI RADIOTERAPEUTICKÝCH OZAŘOVAČŮ LESSONS LEARNED

PROBLÉMY A CHYBY ODHALENÉ NEZÁVISLÝMI PROVĚRKAMI RADIOTERAPEUTICKÝCH OZAŘOVAČŮ LESSONS LEARNED PROBLÉMY A CHYBY ODHALENÉ NEZÁVISLÝMI PROVĚRKAMI RADIOTERAPEUTICKÝCH OZAŘOVAČŮ LESSONS LEARNED Irena Koniarová, Ivana Horáková, Vladimír Dufek, Helena Žáčková NEZÁVISLÉ PROVĚRKY V RADIOTERAPII 1996 2016:

Více

Zásady bezpečného používání moderních radioterapeutických metod

Zásady bezpečného používání moderních radioterapeutických metod Zásady bezpečného používání moderních radioterapeutických metod Ivana Horáková Irena Koniarová Vladimír Dufek Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. Tato práce vznikla za podpory projektu TAČR č. TB01SUJB071.

Více

Výukový program. pro vybrané pracovníky radiodiagnostických RTG pracovišť č. dokumentu: VF A-9132-M0801T1

Výukový program. pro vybrané pracovníky radiodiagnostických RTG pracovišť č. dokumentu: VF A-9132-M0801T1 Výukový program č. dokumentu: Jméno Funkce Podpis Datum Zpracoval Ing. Jiří Filip srpen 2008 Kontroloval Ing. Jan Binka SPDRO 13.2.2009 Schválil strana 1/7 Program je určen pro vybrané pracovníky připravované

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru ZOBRAZOVACÍ A OZAŘOVACÍ TECHNOLOGIE V RADIOTERAPII

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru ZOBRAZOVACÍ A OZAŘOVACÍ TECHNOLOGIE V RADIOTERAPII Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru ZOBRAZOVACÍ A OZAŘOVACÍ TECHNOLOGIE V RADIOTERAPII 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 3 Program

Více

Metrologické požadavky na měřidla používaná při lékařském ozáření Konference ČSFM a Fyzikální sekce ČSNM Rožnov pod Radhoštěm duben 2014

Metrologické požadavky na měřidla používaná při lékařském ozáření Konference ČSFM a Fyzikální sekce ČSNM Rožnov pod Radhoštěm duben 2014 Metrologické požadavky na měřidla používaná při lékařském ozáření Konference ČSFM a Fyzikální sekce ČSNM Rožnov pod Radhoštěm duben 2014 Zuzana Pašková zuzana.paskova@sujb.cz 1 Obsah sdělení Kompetence

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Příprava polarizačního stavu světla

Příprava polarizačního stavu světla Příprava polarizačního stavu světla Konzultant: RNDr. Jakub Zázvorka (zazvorka.jakub@gmail.com) Projekt bude zaměřen na přípravu a charakterizaci polarizačního stavu světla pro spinově závislou luminiscenci

Více

STUDIJNÍ PLÁNY. České vysoké učení technické v Praze. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÉ STUDIUM. Radiologická technika

STUDIJNÍ PLÁNY. České vysoké učení technické v Praze. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÉ STUDIUM. Radiologická technika České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Příloha formuláře C STUDIJNÍ PLÁNY BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Obor: Studijní program: Radiologická technika Aplikace přírodních věd 1.

Více

Iterativní rekonstrukce obrazu ve výpočetní tomografii

Iterativní rekonstrukce obrazu ve výpočetní tomografii Iterativní rekonstrukce obrazu ve výpočetní tomografii Jakub Grepl, Jan Žižka, Tomáš Kvasnička, Jiří Jandura, Jana Štěpanovská, Zuzana Poulová, Jaroslav Strom Fakultní nemocnice Hradec Králové Radiační

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

Charakteristika studijního předmětu

Charakteristika studijního předmětu Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Typ předmětu Cizí jazyk 2 povinný Ročník 1.; 2. Semestr 1.; 2.; 3.; 4. Rozsah studijního předmětu: Počet kreditů: Způsob zakončení: Forma výuky:

Více

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE Kolektiv autorů Editoři: prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc. doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. AUTORSKÝ KOLEKTIV Fenclová

Více

Test z fyzikálních fyzikálních základ ů nukleární medicíny

Test z fyzikálních fyzikálních základ ů nukleární medicíny Test z fyzikálních základů nukleární medicíny 1. Nukleární medicína se zabývá a) diagnostikou pomocí otevřených zářičů a terapií pomocí uzavřených zářičů aplikovaných in vivo a in vitro b) diagnostikou

Více

Princip metody Transport částic Monte Carlo v praxi. Metoda Monte Carlo. pro transport částic. Václav Hanus. Koncepce informatické fyziky, FJFI ČVUT

Princip metody Transport částic Monte Carlo v praxi. Metoda Monte Carlo. pro transport částic. Václav Hanus. Koncepce informatické fyziky, FJFI ČVUT pro transport částic Koncepce informatické fyziky, FJFI ČVUT Obsah Princip metody 1 Princip metody Náhodná procházka 2 3 Kódy pro MC Příklady použití Princip metody Náhodná procházka Příroda má náhodný

Více

4.9.2. Příprava na Cambridge English

4.9.2. Příprava na Cambridge English 4.9.2. Příprava na Cambridge English Seminář je určen pro pokročilé žáky anglického jazyka, kteří se chtějí systematicky připravovat ke zkoušce k získání nejrozšířenějšího mezinárodně uznávaného certifikátu

Více

RADIOLOGICKÁ FYZIKA PŘÍKLADY A OTÁZKY. 2. redukované vydání FRANTIŠEK PODZIMEK. Online publikace ve formátu pdf

RADIOLOGICKÁ FYZIKA PŘÍKLADY A OTÁZKY. 2. redukované vydání FRANTIŠEK PODZIMEK. Online publikace ve formátu pdf RADIOLOGICKÁ FYZIKA PŘÍKLADY A OTÁZKY 2. redukované vydání Online publikace ve formátu pdf FRANTIŠEK PODZIMEK RADIOLOGICKÁ FYZIKA PŘÍKLADY A OTÁZKY 2. REDUKOVANÉ VYDÁNÍ DOC. ING. FRANTIŠEK PODZIMEK,CSC.

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Aplikace jaderné fyziky

Aplikace jaderné fyziky Aplikace jaderné fyziky Ing. Carlos Granja, Ph.D. Ustav technické a experimentální fyziky ČVUT v Praze XI 2004 1 Aplikace jaderné fyziky lékařské aplikace (zobrazování, radioterapie) výroba radioisotopů

Více

Informace o problematice radiační ochrany při lékařském ozáření dostupné v SÚRO v.v.i.

Informace o problematice radiační ochrany při lékařském ozáření dostupné v SÚRO v.v.i. Informace o problematice radiační ochrany při lékařském ozáření dostupné v SÚRO v.v.i. Helena Žáčková Ivana Horáková 1 Předmět činnosti podle Zřizovací listiny z 20.10.2010 SÚRO v.v.i. - veřejně výzkumná

Více

Jazyk anglický PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/ 10, 11, 13 1B/ 5, 7 1C/ 1, 3, 4 1D/ 2, 8 1E/ 8

Jazyk anglický PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/ 10, 11, 13 1B/ 5, 7 1C/ 1, 3, 4 1D/ 2, 8 1E/ 8 Jazyk anglický ročník TÉMA G5 rozumí hlavním myšlenkám poslechu týkajícího se jemu známých témat, pokud je jazyk dostatečně pomalý a srozumitelný dokáže zachytit zásadní informace v jednodušším autentickém

Více

PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17.

PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17. PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17.0058 Zpráva z odborné stáže na pracovišti Protonového centra v Praze na

Více

Beta, X and gamma radiation dose equivalent and dose equivalent rate meters for use in radiation protection

Beta, X and gamma radiation dose equivalent and dose equivalent rate meters for use in radiation protection ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 621.317.794:614.898 Říjen 1992 MĚŘIČE DÁVKOVÉHO EKVIVALENTU A PŘÍKONU DÁVKOVÉHO EKVIVALENTU ZÁŘENÍ BETA, X A GAMA ČSN IEC 846 35 6569 Beta, X and gamma radiation dose equivalent

Více

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru RADIOLOGICKÁ FYZIKA V RADIOTERAPII

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru RADIOLOGICKÁ FYZIKA V RADIOTERAPII RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI v oboru RADIOLOGICKÁ FYZIKA V RADIOTERAPII 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem vzdělávacího programu pro specializační vzdělávání

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU Jiří Doškař Ústav experimentální biologie, Oddělení genetiky a molekulární biologie 1 V akademickém roce 1964/1965

Více

Interakce záření s hmotou

Interakce záření s hmotou Interakce záření s hmotou nabité částice: ionizují atomy neutrální částice: fotony: fotoelektrický jev Comptonův jev tvorba párů e +, e neutrony: pružný a nepružný rozptyl jaderné reakce (radiační záchyt

Více

CENÍK SLUŽEB STÁTNÍ ÚSTAV RADIAČNÍ OCHRANY. veřejná výzkumná instituce. (za služby poskytované za úplatu) Bartoškova 28, 140 00 PRAHA 4

CENÍK SLUŽEB STÁTNÍ ÚSTAV RADIAČNÍ OCHRANY. veřejná výzkumná instituce. (za služby poskytované za úplatu) Bartoškova 28, 140 00 PRAHA 4 STÁTNÍ ÚSTAV RADIAČNÍ OCHRANY veřejná výzkumná instituce CENÍK SLUŽEB (za služby poskytované za úplatu) Bartoškova 28, 140 00 PRAHA 4 Telefon: 241 410 214 http://www.suro.cz Fax: 241 410 215 e-mail: suro@suro.cz

Více

Základy radioterapie

Základy radioterapie Základy radioterapie E-learningový výukový materiál pro studium biofyziky v 1.ročníku 1.L F UK MUDr. Jaroslava Kymplová, Ph.D. Ústav biofyziky a informatiky 1.LF UK Radioterapie Radioterapie využívá k

Více

STANOVENÍ DÁVKY V PRAXI RTG DIAGNOSTIKY - ALTERNATIVNÍ PŘÍSTUPY

STANOVENÍ DÁVKY V PRAXI RTG DIAGNOSTIKY - ALTERNATIVNÍ PŘÍSTUPY STANOVENÍ DÁVKY V PRAXI RTG DIAGNOSTIKY - ALTERNATIVNÍ PŘÍSTUPY Dny radiační ochrany 2007 6.11.2007 Zdeněk Kopecký, Pavel Kratochvíl, Kateřina Bradáčová (Fakultní nemocnice Brno) Radiologiký fyzik v radiodiagnostice

Více

Obsah. Úvodní poznámka 11 Německý jazyk, spisovná řeč a nářečí 13 Pomůcky ke studiu němčiny 15

Obsah. Úvodní poznámka 11 Německý jazyk, spisovná řeč a nářečí 13 Pomůcky ke studiu němčiny 15 Obsah Úvodní poznámka 11 Německý jazyk, spisovná řeč a nářečí 13 Pomůcky ke studiu němčiny 15 VÝSLOVNOST A PRAVOPIS Německá výslovnost 18 Hlavni rozdíly mezi českou a německou výslovnosti 19 Přízvuk 20

Více

Kateřina Čubová Jan Rataj Lenka Thinová Ostrava

Kateřina Čubová Jan Rataj Lenka Thinová Ostrava Kateřina Čubová Jan Rataj Lenka Thinová Ostrava 26.5.2016 Břehová V Holešovičkách Trojanova Děčín Katedry: Dozimetrie a aplikace ionizujícícho záření Jaderné chemie Jaderných reaktorů Materiálů Matematiky

Více

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk vyšší úroveň obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací) čtení (s výběrem

Více

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Na Českém vysokém učení technickém v Praze studuje na osmi fakultách více než 24 000 studentů v bakalářských, magisterských a doktorských

Více

Nový bakalářský studijní obor Biomedicínská informatika na Fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně

Nový bakalářský studijní obor Biomedicínská informatika na Fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně Fakulta biomedicínského inženýrství České vysoké učení technické v Praze Nový bakalářský studijní obor Biomedicínská informatika na Fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně Zoltán Szabó Katedra biomedicínské

Více

OR Biomedicínská informatika

OR Biomedicínská informatika OR Biomedicínská informatika Předsedkyně oborové rady Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. Ústav informatiky Akademie věd ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 2 182 07 Praha 8 tel.: 266 053 640 fax: 286 581 453

Více

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s.

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. Pravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy pro radiační onkologii 1. Úvod Požadavky na klinické audity jsou stanoveny v hlavě V díl

Více

Strana 40 Částka 8. akreditovaného kvalifikačního kurzu Radiologická technika

Strana 40 Částka 8. akreditovaného kvalifikačního kurzu Radiologická technika Strana 40 Částka 8 Lilley, J.S.: Nuclear Physics Principles and Applications. Chichester, Wiley, 2001 Sabol, J.: Základy dozimetrie. Skripta ČVUT, 1992 Sabol, J.: Příručka dozimetrie a ochrany před zářením.

Více

CZ 1.07/1.1.32/02.0006

CZ 1.07/1.1.32/02.0006 CZ 1.07/1.1.32/02.0006 KA01 - Prohlubující semináře nad rámec výuky Domluvíme se ve světě NEJ Prohlubující semináře Zertifikat Deutsch Období konání: 10. 10. 2013 10. 6. 2014 Učitel: Radana Litmanová Typ

Více

Klinický radiologický fyzik

Klinický radiologický fyzik Okruhy otázek k atestační zkoušce specializačního vzdělávání v oboru Radiologická fyzika Klinický radiologický fyzik Zaměření Nukleární medicína Část I. 1) Radionuklidy a radiofarmaka fyzikální charakteristiky

Více

Nebezpečí ionizujícího záření

Nebezpečí ionizujícího záření Nebezpečí ionizujícího záření Radioaktivita versus Ionizující záření Radioaktivita je schopnost jader prvků samovolně se rozpadnout na jádra menší stabilnější. Rozeznáváme pak radioaktivitu přírodní (viz.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU NA AKADEMICKÝ ROK 2009/2010 V souladu s 49 zákona č. 111/1998 Sb. odstavec 5 zveřejňuji informaci o přijímacím řízení na akademický

Více

Zhodnocení dozimetrických vlastností MicroDiamond PTW detektoru a jeho využití ve stereotaktických ozařovacích polích

Zhodnocení dozimetrických vlastností MicroDiamond PTW detektoru a jeho využití ve stereotaktických ozařovacích polích Zhodnocení dozimetrických vlastností MicroDiamond PTW 60019 detektoru a jeho využití ve stereotaktických ozařovacích polích T. Veselský 1,2,4, J. Novotný Jr. 1,2,4, V. Paštyková 1,3,4, B. Otáhal 5, L.

Více

Radiologická klinika FN Brno Lékařská fakulta MU Brno 2010/2011

Radiologická klinika FN Brno Lékařská fakulta MU Brno 2010/2011 Radiologická klinika FN Brno Lékařská fakulta MU Brno 2010/2011 OCHRANA PŘED ZÁŘENÍM Přednáška pro stáže studentů MU, podzimní semestr 2010-09-08 Ing. Oldřich Ott Osnova přednášky Druhy ionizačního záření,

Více

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací)

Více

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz. Celoživotní vzdělávání radiologická fyzika

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz. Celoživotní vzdělávání radiologická fyzika 1. Úvod Celoživotní vzdělávání radiologická fyzika Z informací, které jsou k dispozici lze usuzovat, že ministerstvo zdravotnictví při vytváření zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. o nelékařských

Více

Nemocnice Na Bulovce

Nemocnice Na Bulovce Strana 1 z 18 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU RADIOLOGICKÁ FYZIKA V RADIOTERAPII určeno pro radiologického fyzika Strana z 18 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AKREDITOVANÉHO PRACOVIŠTĚ: Název: Radiofyzikální

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru ZOBRAZOVACÍ A OZA OVACÍ TECHNOLOGIE V RADIOTERAPII

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru ZOBRAZOVACÍ A OZA OVACÍ TECHNOLOGIE V RADIOTERAPII Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru ZOBRAZOVACÍ A OZAOVACÍ TECHNOLOGIE V RADIOTERAPII 1 Cíl specializaního vzdlávání... 1822 2 Minimální požadavky na specializaní vzdlávání... 182 2 3 Program

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

E-LEARNIGOVÉ KURZY LÉKAŘSKÉ INFORMATIKY MEDICAL INFORMATICS E-LEARNIG COURSES

E-LEARNIGOVÉ KURZY LÉKAŘSKÉ INFORMATIKY MEDICAL INFORMATICS E-LEARNIG COURSES E-LEARNIGOVÉ KURZY LÉKAŘSKÉ INFORMATIKY MEDICAL INFORMATICS E-LEARNIG COURSES Jitka Feberová, Jan Polášek, Pavel Kasal jitka.feberova@lfmotol.cuni.cz, jan.polasek@cuni.cz, pavel.kasal@lfmotol.cuni.cz ANOTACE

Více

PO ŠKOLE DO ŠKOLY CZ 1.07/1.1.32/02.0006

PO ŠKOLE DO ŠKOLY CZ 1.07/1.1.32/02.0006 PO ŠKOLE DO ŠKOLY CZ 1.07/1.1.32/02.0006 Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.32/02.0006 Název projektu: Po škole do školy Příjemce grantu: Gymnázium, Kladno Název výstupu: Prohlubující semináře Domluvíme se ve

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Německý jazyk Obory nástavbového

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

SPECIALIZAČ NÍ NÁPLŇ TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE V OBORECH NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY, RADIODIAGNOSTIKY A RADIOTERAPIE

SPECIALIZAČ NÍ NÁPLŇ TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE V OBORECH NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY, RADIODIAGNOSTIKY A RADIOTERAPIE SPECIALIZAČ NÍ NÁPLŇ v oboru TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE V OBORECH NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY, RADIODIAGNOSTIKY A RADIOTERAPIE FYZIKA A PŘÍSTROJOVÁ TECHNIKA V NUKLEÁRNÍ MEDICÍNĚ 1. Cíl specializační přípravy Cílem specializační

Více

Zkušenosti s aplikací protonové terapie. MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D. PTC Praha

Zkušenosti s aplikací protonové terapie. MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D. PTC Praha Zkušenosti s aplikací protonové terapie MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D. PTC Praha Protonová terapie - východiska Protonová radioterapie je formou léčby ionizujícím zářením Ionizující záření lze použít k destrukci

Více

Modul NE2-1. Osnova: Arbeitsbuch. Ismaning: Max Hueber, 2002. 504 s. ISBN 3-19-011601-6

Modul NE2-1. Osnova: Arbeitsbuch. Ismaning: Max Hueber, 2002. 504 s. ISBN 3-19-011601-6 Německý jazyk začátečnický V rámci Inovace studijního programu PIS byly u studijního oboru německý jazyk začátečnický (NE2) vymezeny základní aspekty ve výuce tak, aby po ukončení studia byli studenti

Více

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin Návrhy tematických plánů Střední odborná škola 1. Návrh tematického plánu mluvnice 1. ročník Počet hodin Racionální studium textu 1 Základy informatiky získávání a zpracování informací 1 Jazykověda a její

Více

Závěrečná zpráva. Zobrazovací metody a aplikace ionizujícího záření (Radiologický asistent)

Závěrečná zpráva. Zobrazovací metody a aplikace ionizujícího záření (Radiologický asistent) Závěrečná zpráva o plnění rozvojového projektu (Boloňská deklarace) Zobrazovací metody a aplikace ionizujícího záření (Radiologický asistent) Řešitel: MUDr. Jana Chmelová, Ph.D. Ostravská univerzita v

Více

Spektrometrie záření gama

Spektrometrie záření gama Spektrometrie záření gama M. Kroupa, Gymnázium Děčín, trellac@centrum.cz B. Dvorský, Gymnázium Šternberk, bohuslav.dvorsky@seznam.cz Abstrakt Tento článek pojednává o spektroskopii záření gama. Bylo měřeno

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Kalibrace měřiče KAP v klinické praxi. Martin Homola Jaroslav Ptáček

Kalibrace měřiče KAP v klinické praxi. Martin Homola Jaroslav Ptáček Kalibrace měřiče KAP v klinické praxi Martin Homola Jaroslav Ptáček KAP kerma - area product kerma - area produkt, je používán v dozimetrii pacienta jednotky (Gy * m 2 ) kerma - area produkt = plošný integrál

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 2015 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 6 Vydáno: 29. KVĚTNA 2015 Cena: 147 Kč OBSAH: 1. Národní radiologické standardy radiologická fyzika.... 2 Postupy pro stanovení a hodnocení

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Tvarosloví *) Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Sekunda 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Určuje slovní druhy, své tvrzení vždy

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru dětská radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ STUDIJNÍ OBORY. přehled.

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ STUDIJNÍ OBORY. přehled. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ STUDIJNÍ OBORY přehled www.fbmi.cvut.cz OBORY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA PROGRAM: BIOMEDICÍNSKÁ A KLINICKÁ TECHNIKA Biomedicínský technik

Více

Aspekty radiační ochrany

Aspekty radiační ochrany Aspekty radiační ochrany výzkumného reaktoru malého výkonu při experimentální výuce a vzdělávání Antonín Kolros Školní reaktor VR-1 VRABEC Katedra jaderných reaktorů Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Více

Radiační ochrana pojetí a interpretace veličin a jednotek v souladu s posledními mezinárodními doporučeními

Radiační ochrana pojetí a interpretace veličin a jednotek v souladu s posledními mezinárodními doporučeními Radiační ochrana pojetí a interpretace veličin a jednotek v souladu s posledními mezinárodními doporučeními doc.ing. Jozef Sabol, DrSc. Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT vpraze Nám. Sítná 3105

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

Srovnání různých typů osobních dozimetrů. Daníčková K. 1, Chmelová D. 1, Solný P. 2, Nguyen T.T KM FN Motol 2- KNME FN Motol 3- FBMI ČVUT

Srovnání různých typů osobních dozimetrů. Daníčková K. 1, Chmelová D. 1, Solný P. 2, Nguyen T.T KM FN Motol 2- KNME FN Motol 3- FBMI ČVUT Srovnání různých typů osobních dozimetrů Daníčková K. 1, Chmelová D. 1, Solný P. 2, Nguyen T.T. 3 1- KM FN Motol 2- KNME FN Motol 3- FBMI ČVUT Obsah sdělení Motivace Metodika - radiodiagnostika Výsledky

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů FRANCOUZŠTINA Gymnázium PORG Libeň Francouzštinu vyučujeme na PORGu Libeň od primy * do oktávy jako druhý cizí jazyk. Kromě francouzštiny vyučujeme jako druhý cizí jazyk také němčinu. Studenti jsou připravováni

Více

Identifikace typu záření

Identifikace typu záření Identifikace typu záření U radioaktivního záření rozeznáváme několik druhů, jejichž vlastnosti se diametrálně liší. Jednotlivé druhy rozeznáváme podle druhu emitovaného záření. Tyto druhy radioaktivity

Více

Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD.

Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD. Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD. KAP FP TU Liberec pavel.pesat@tul.cz tel. 3293 Radioaktivita. Přímo a nepřímo ionizující záření. Interakce záření s látkou. Detekce záření, Dávka

Více

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 5 Němčina pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetencež

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 5 Němčina pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetencež 5 Němčina pro pedagogy 5.1 Podrobný přehled témat výuky (obsah), hodinová dotace Kurz je určen pro pedagogy, kteří potřebují komunikovat v německém jazyce se zahraničními kolegy, pracovat s informacemi

Více

ČLENĚNÍ STUDIJNÍHO PROGRAMU NA STUDIJNÍ OBORY CHARAKTERISTIKA A PROFILY ABSOLVENTA BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM APLIKACE PŘÍRODNÍCH VĚD B 3913

ČLENĚNÍ STUDIJNÍHO PROGRAMU NA STUDIJNÍ OBORY CHARAKTERISTIKA A PROFILY ABSOLVENTA BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM APLIKACE PŘÍRODNÍCH VĚD B 3913 ČLENĚNÍ STUDIJNÍHO PROGRAMU NA STUDIJNÍ OBORY CHARAKTERISTIKA A PROFILY ABSOLVENTA BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM APLIKACE PŘÍRODNÍCH VĚD B 3913 OBORY STUDIA obor kód zkratka standardní doba studia Matematické

Více

INTEGRACE ZOBRAZOVACÍCH A OZAŘOVACÍCH RADIOLOGICKÝCH

INTEGRACE ZOBRAZOVACÍCH A OZAŘOVACÍCH RADIOLOGICKÝCH INTEGRACE ZOBRAZOVACÍCH A OZAŘOVACÍCH RADIOLOGICKÝCH METOD : off-line on-line NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA a RADIOTERAPIE - možnosti spolupráce Vojtěch U l l m a n n fyzik Klinika nukleární mediciny FN Ostrava Ústav

Více

Studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie. prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně

Studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie. prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Studijní obory Studijní obory doktorského studijního programu Elektrotechnika

Více

Konverzace ve francouzském jazyce

Konverzace ve francouzském jazyce školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Centrum rozvoje technologií pro jadernou a radiační bezpečnost: RANUS - TD

Centrum rozvoje technologií pro jadernou a radiační bezpečnost: RANUS - TD Centrum rozvoje technologií pro jadernou a radiační bezpečnost: RANUS - TD http://www.ranus-td.cz/ PID:TE01020445 Anglický název: Radiation and nuclear safety technologies development center: RANUS - TD

Více

Zajímavosti z konference. Ing. Petr Paluska, Klinika onkologie a radioterapie, FN Hradec Králové

Zajímavosti z konference. Ing. Petr Paluska, Klinika onkologie a radioterapie, FN Hradec Králové Zajímavosti z konference Ing. Petr Paluska, Klinika onkologie a radioterapie, FN Hradec Králové Novel technologies in radiation therapy Hadron therapy Prospects in detectors and medical imaging Imaging

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

akreditovaného kvalifikačního kurzu RADIOLOGICKÁ FYZIKA

akreditovaného kvalifikačního kurzu RADIOLOGICKÁ FYZIKA Strana 34 Částka 8 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM akreditovaného kvalifikačního kurzu RADIOLOGICKÁ FYZIKA 1. Název kurzu: Radiologická fyzika 2. Cílová skupina Kurz je určen pro absolventy jiného než akreditovaného

Více

Druhá část semináře je věnována rozšiřování znalostí o reáliích Ruska, zlepšování úrovně dovedností v ústním projevu a literárním čtení.

Druhá část semináře je věnována rozšiřování znalostí o reáliích Ruska, zlepšování úrovně dovedností v ústním projevu a literárním čtení. Název předmětu: Seminář z ruského jazyka Ročník: 3 (dvouletý seminář) Předmětová komise: Cizí jazyky Cíl předmětu: Příprava na certifikační zkoušky úrovně A2 nebo B1 s mezinárodní platností podle systému

Více

Studium všeobecného lékařství s rozšířenou vědeckou průpravou. (P-PooL LF MU Brno)

Studium všeobecného lékařství s rozšířenou vědeckou průpravou. (P-PooL LF MU Brno) Studium všeobecného lékařství s rozšířenou vědeckou průpravou Pregraduální Program pro motivované studenty Lékařství s rozšířenou vědeckou přípravou (P-PooL LF MU Brno) Cíle programu P- PooL připravit

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více