Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Nemyslete jako èlovìk Channelované odpovìdi na základní otázky Kryon Kniha 2

2 Translation from the English language edition: Don t Think Like a Human! Channelled answers to basic questions Copyright 1994 Lee Carroll All Rights Reserved Czech language edition published by WIKINA, Prague Logo Kryon je ochranná známka registrovaná u patentového úøadu v USA. Kniha je pøekladem anglického originálu 18. vydání 2010 (1. vydání vyšlo v roce 1994): DON T THINK LIKE A HUMAN! Channelled answers to basic questions Kryon Book 2 ISBN Lee Carroll Nemyslete jako èlovìk Channelované odpovìdi na základní otázky Kniha 2 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk, fotokopie, mikrofilm, data nebo jiný postup), zadána do informaèního systému nebo pøenášena v jiné formì èi jinými prostøedky. Autor a nakladatelství nepøejímají záruku za správnost tištìných materiálù. Pøedkládané informace jsou zveøejnìny bez ohledu na pøípadné patenty tøetích osob. Nároky na odškodnìní na základì zmìn, chyb nebo vynechání jsou zásadnì vylouèeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky použité v této knize jsou majetkem jejich vlastníkù. Uvedením nejsou zpochybnìna z toho vyplývající vlastnická práva. Veškerá práva vyhrazena Lee Carroll, 1994 Platinum Publishing House 2010, P. O. Box 4357, Sedona, AZ 86340, USA Translation Marie Kuchaøová WIKINA, Livornská 445, Praha 10 Lee Carroll: Kryon Nemyslete jako èlovìk WIKINA, Praha èeské vydání ISBN Orig. ISBN Platinum Publishing House, USA

3 Obsah Pøedmluva autora... 9 O lásce (kapitola první) Otázky týkající se nejasností (kapitola druhá) Otázka: Metafyzický výbìr: kdo má pravdu? Otázka: Co je to dualita? Otázka: Proè individuální rùst ovlivòuje planetu? Otázka: Kdo jsem, že bych mìl toto dìlat? Otázka: Proè nìkteøí lidé hledají v channelingu drama? Otázka: Proè se od sebe jednotliví jasnovidci a channeleøi liší? Osobnosti v channelingu (kapitola tøetí) Otázky o channelerech na Zemi (kapitola ètvrtá) Otázka: Kdo je Ramtha? Otázka: Channeluje více lidí stejnou bytost? Otázka: Žena channelující Ramthu byla kritizována. Co na tom je? Otázka: Øíkáš, že si zasloužíme hojnost. A co ti, kteøí nyní umírají? Otázka: Povìz mi o Solaøe Otázka: Povìz mi o Adamisovi Otázka: Povìz mi o Nostradamovi Minulé životy budoucí životy (kapitola pátá) Otázky o minulých životech (kapitola šestá) Otázka: Jak funguje skupinová karma? Otázka: Jak souèasné masové umírání na Zemi zapadá do skupinové karmy? Otázka: Máš pro nás novou informaci ohlednì mechaniky minulých životù? Otázka: Nesou nìkteøí z nás pravidelnì tìžší karmu? Otázka: Výpoèty èasových cyklù Lemurie a Atlantida (kapitola sedmá) Otázky o naší minulosti (kapitola osmá) Otázka: Jaký druh souèasné karmy zpùsobily Lemurie a Atlantida? Otázka: Proè vìdci nevidí všechnu tu novou vesmírnou aktivitu? Otázka: Co ve skuteènosti zpùsobilo naše doby ledové? Otázka: Hovoøíš o Jeskyni Stvoøení. Co to je a kde se nachází? Otázka: Komu se zodpovídáš? Kdo tì sem poslal? Otázka: Kdo je tvá podpùrná skupina a kde je? Otázka: Kdo pøesnì na zaèátku pomohl osít naší biologii? Sebepoznání (kapitola devátá) Otázky ètenáøù o sebepoznání (kapitola desátá) Otázka: Požádal jsem o implantát. Jak poznám, jestli mé žádosti bylo vyhovìno?... 89

4 Otázka: Bojím se projít procesem implantace. Ztratím svého partnera? Otázka: Jsem matka dvou dìtí. Bojím se, že zpùsobím bolest své rodinì Otázka: Nechci neutralizovat své emoce. Budu se znovu smát? Otázka: Jsem matka dvou dìtí. Ztratím své dìti a manžela? Otázka: Jsem zmatený z páté kapitoly o léèení v Knize Jedna Dopis o uzdravení Živé channelingy (kapitola jedenáctá) Autorovy poznámky k živým channelingùm Fantomové karmy (živý channeling z 22. bøezna 1993) Manifestace a spolutvoøení (živý channeling z 19. èervna 1993) Nemyslete jako èlovìk (živý channeling z 19. èervence 1993) Atributy zdraví a léèení (živý channeling z 17. srpna 1993) Bytosti kolem vás (živý channeling z 22. záøí 1993) Pozemské zmìny Váš budíèek (živý channeling z 10. února 1994) Vìda (kapitola dvanáctá) Autorovy poznámky ohlednì vìdy Kryon o vìdeckých metodách Otázky o vìdì (kapitola tøináctá) Otázka: Mùžeme objevit antigravitaci? Otázka: Je zde pro nás nìco nového ohlednì atomové struktury? Otázka: Mùžeme nìkdy skuteènì pochopit tvar vesmíru? Otázka: Jaká je budoucnost pozemských poèítaèù? Otázka: Co bychom mìli udìlat s naším nukleárním odpadem? Otázka: Mùžeš lépe vysvìtlit lineární èas vs. vesmírný èas teï? Otázka: Co øíkáš na náboženskou a vìdeckou kritiku? Otázka: Porazíme nìkdy AIDS? Èlánky o gama paprscích Závìreèné otázky (kapitola ètrnáctá) Otázka: Na co by ses zeptal našeho prezidenta? Otázka: Co dalšího bys nám chtìl nyní odhalit? Otázka: Co opravdu chceš, abychom vìdìli? Autorovy poznámky (kapitola patnáctá) Pøíloha A (otázky z Internetu nahlédnutí do Knihy Devìt) Pøíloha B (autorova analýza Kryonových podobenství) Podobenství o místnosti uèení (strana 80) Podobenství o farmáøích (strana 116) Podobenství o jámì s dehtem (strana 128) Podobenství o Angenonovi a Veréhoovi (strana 181) Pøíloha C (více o magnetismu) Autorovy poznámky k novým informacím o magnetismu

5 Pøedmluva Kryonova první kniha Konec èasu nám pøedstavila koncept uspoøádání Zemì a také Kryonovu minulou i souèasnou roli v nìm. Toto je Kryonùv ètvrtý pøíchod na Zemi. Má zde za úkol poslední pøenastavení møížek pøed planetárním vzestupem. A zde vstupujeme my. Zpùsobili jsme zmìnu v plánu zmìnu, kterou nikdo neèekal. Byl nám dán dar Zdroj s námi komunikuje v podobì Kryona. To je možné jen díky tomu, že to Lee Carroll umožnil, a protože ho k tomu Jan Toberová, jeho tehdejší žena, (jemnì) pøimìla. Duch pracuje velmi pozoruhodným zpùsobem! Kryona jsem pøedstavila v nìkolika vydáních èasopisu Connecting Link a budu v tom pokraèovat. Jeho slova jsou velmi zásadní a dùležitá. Pøeètìte si tuto knihu a dovolte si splynout s Kryonovou energií. Dovolte mu, aby vás ctil za práci, kterou jste zde odvedli bìhem svého procesu uèení. A dovolte Kryonovi, který je ve službì, aby byl v této dobì vaším uèitelem. Prozkoumejte své sny. Pøeètìte si odpovìdi na otázky, které jste položili. Poci te tu lásku. Susanne Konicov Vydavatelka/editorka Èasopis Connecting Link Nemyslete jako èlovìk 5

6 Co øíkají recenze o Kryonovì Knize Jedna Jste už unavení z pøedpovìdí zkázy a temna, které nás mají èekat na konci našeho èasu? Tato novì channelovaná práce je první knihou ze série, která pøináší pøekvapivì pozitivní informace, které jsou jasné a praktické. Je to kniha plná život mìnících potenciálù a odráží nezmìrnou Boží lásku k lidstvu. Arizona Networking News Arizona Mírumilovné a láskyplné poselství, které Konec èasu pøináší, dìlá z této knihy fascinující a potìšující ètení. Leading Edge Review Minnesota Ke Kryonovì knize Konec èasu jsem pøistoupil s tak otevøenou myslí, jak jen bylo možné, a zjistil jsem, že ji nemohu odložit. Kryonova slova jsou milující, mírumilovná a uklidòující. Je zde mnoho skvìlých zpráv. The Light Connection Kalifornie Na Kryonovì knize Konec èasu je pozoruhodný pøedevším fakt, že channeler není souèástí žádné vybudované víry, ani nikdy nestudoval metafyziku. Stejnì zajímavá je i èistota informací a láskyplný zpùsob, kterým jsou nám pøedkládány. The Connecting Link Michigan Tato kniha by mìla být ètena celou naší komunitou, protože se pøímým a milujícím zpùsobem dotýká hned nìkolika skuteènì zásadních otázek. The New Times Washington 6 Nemyslete jako èlovìk

7 Pøedmluva pøekladatelky Zdá se, že Kryonova Kniha Jedna vyvolala celou øadu dotazù zejména o neutrálním implantátu, léèení a spolutvoøení. Pokud tomu tak bylo i u vás, jistì vás potìší, že v Knize Dvì (a následnì i Knize Tøi) se Kryon a Lee k tìmto tématùm opìt vracejí a ještì hloubìji je vysvìtlují. Kromì toho zde však naleznete i další dùležité informace. Zajímavá je napøíklad èást o channelingu, kde Kryon vysvìtluje, proè se nìkterá poselství z rùzných zdrojù tak diametrálnì liší, a pøesto mohou být pøijata správnì. V jednom z channelingù nám Kryon pøedstavil i další (mimozemské) bytosti, které nás obklopují a na rùzných úrovních s námi spolupracují. Hloubìji se vìnuje také mechanismu karmy, na což navazuje téma Lemurie a Atlantidy a jejich vlivu na naše souèasné životy. Hovoøí i o dùležitosti a nevyhnutelnosti pozemských zmìn a otøesù na všech úrovních a o tom, jakou roli v nich hrajeme A zvláštní kapitola je opìt vyhrazena vìdì, ve které Kryon odpovídá napøíklad na otázky o antigravitaci, nukleárním odpadu, poèítaèích aj. A zde je obzvláštì zajímavé sledovat, jak se jeho tehdejší pøedpovìdi èi náznaky vyvinuly bìhem 20 let, které od vydání této knihy uplynuly Nìkterá témata se opìt mohou zdát jako velmi kontroverzní, jak už jsme ostatnì u Kryona pomìrnì zvyklí. Pokud se zde tedy setkáte s nìèím, co se vám zdá až pøíliš divné, pak vás znovu prosím, abyste hned nezavrhovali celou knihu. Nejprve si ji pøeètìte s otevøenou myslí i srdcem a na okamžik pøipus te možnost, že by to mohlo být tak, jak je to zde popsáno. Teprve po pøeètení se rozhodnìte, jestli vám to zní pravdou nebo ne. Také bych ráda upozornila, že zde naleznete i místa, která nejsou zcela vysvìtlena (zejména v channelingu Bytosti kolem vás). Není to vlivem ne- Nemyslete jako èlovìk 7

8 dostateèného pøekladu (od Lee Carrolla do angliètiny ani ode mne do èeštiny). Jsou to zámìrné hádanky, které nám jsou pøedány, abychom je rozluštili sami (pokud chceme), protože pøi onom hledání a luštìní mùžeme dosáhnout mnohých neèekaných výsledkù. Koneckoncù, jaký by mìlo smysl, kdyby nám bylo vše pøedáno polopaticky? Jestliže se vám právì teï nepodaøí nalézt správná øešení nebo se do nich nebudete chtít pouštìt, nevadí dovolte, aby vámi tyto informace pouze propluly tøeba se jednoho dne opìt vynoøí, aby zapadly na své místo, až budou potøeba. Marie Kuchaøová 8 Nemyslete jako èlovìk

9 Pøedmluva autora

10 Kryonùv channeling Nemyslete jako èlovìk! Kniha 2 Od autora Chtìl bych vyzvat každého, kdo toto nyní ète, aby si nejprve pøeèetl Kryonovu Knihu Jedna. Všechny Kryonovy informace jsou zajímavé a pouèné, ale navíc jsou pøedávány ve vhodné posloupnosti, která umožòuje lepší porozumìní. Vìøím, že pøeètení Knihy Jedna vám umožní hlubší vhled do informací, které jsou prezentovány zde i v knihách dalších. Jak jsem již zmínil v Knize Jedna, jsem velmi praktický a pragmatický èlovìk. Coby obchodník jsem strávil vìtšinu svého života pøed obrazovkou poèítaèe a zabýval jsem se èísly, plánováním, korespondencí a podobnou èinností. Nemám sklony k pøelétavosti a jsem velmi, velmi skeptický ke všemu, èeho se nemohu dotknout. To mne drželo dál od ètení jakýchkoli metafyzických knih a nikdy jsem se neúèastnil žádných setkání, kde by lidé meditovali ve skupinách, kde by stoly levitovaly a lžíce se ohýbaly. Když Kryon vstoupil do mého života, byl to vzhledem k tomu, co jsem popsal, velký kosmický žert a teï už chápu proè. Vesmír potøeboval nìkoho s otevøeným srdcem a èistou myslí a našel ho! A souèástí tohoto vesmírného žertu bylo i to, že jsem se k tomu smluvnì zavázal pøed tím, než jsem se zrodil v tomto životì. Ale to jsem pochopitelnì v prùbìhu svého života vùbec netušil. Pøedstavuji postoj nespoèetného množství lidí, které byste nikdy nepotkali na seancích, pokud by nebyli mrtví a neúèastnili by se jich v té formì (pozemský humor). A tak 10 Nemyslete jako èlovìk

11 zùstávám pøísloveèným nevìøícím Tomášem, i když channeluji tuto úžasnou milující entitu zvanou Kryon. Je to tak, jak to má být to, že jsem takový, mi velmi prospívá. Nejen že díky tomu zùstávám upøímný, ale také mi to pomáhá udržovat integritu tohoto procesu, který by jinak byl pøijat jako prùmìrný. Cítím, že tato zkušenost není ani trochu prùmìrná a že ještì musím pokraèovat v hledání správného kurzu. Tady je to, co vím: Od vydání Kryonovy Knihy Jedna se mnì a mým blízkým staly úžasné vìci. Tuto knihu èetli a pøijali pracovníci i ne-pracovníci (svìtla). Obdržel jsem bezpoèet dopisù z celé severní polokoule! Mnozí mne vyhledali a chtìli se blíže seznámit. Setkal jsem se s jednotlivci i skupinami a jen jsme nechali informace a lásku proudit a to zpùsobilo zmìnu v mnoha životech. Nauèil jsem se, jak komunikovat se svými prùvodci, a zjistil jsem, že jsou velmi vnímaví do té míry, že jsem skuteènì cítil, že s jejich pomocí vytváøím svou vlastní realitu. Vysvìtlím jim urèitou záležitost, požádám o pomoc pøi vytváøení akce a nìkdy toho dosáhnu i bìhem jediného dne! To je velmi mocný nástroj. Používám svou novou sílu, pracuji s ní dennì a pøitom jsem si uvìdomil, že je to zároveò velmi logické! Jak jen mohu vysvìtlit pocity v mém srdci? Cítím neopodstatnìný mír jsem pøíliš klidný vzhledem k tomu, co se kolem mne dìje. To je mùj aktuální stav a mùže to znít, jako že potøebuji pomoc psychologa, ale je to doslova tak. Cítím se lépe než bych mìl vzhledem k okolnostem, které by ve mnì døíve vyvolávaly daleko ménì klidu nebo dokonce i zlost. A to není všechno Pøekvapivì se poprvé ve svém životì cítím vyrovnanì. Druhé vidím jinak a mé srdce èasto pøetéká láskou k nim. Zároveò vidím vhod- Kryonùv channeling od autora 11

12 nost ve všem, dokonce i ve smrti. Má tolerance se prudce zvìtšila! Ti, na které jsem si døív s velikým gustem stìžoval, se pro mne stali nádhernými lidmi v procesu uèení, a najednou zjiš uji, že rozumím tomu, èím si procházejí. Vìci, které dìlali, a které mne dohánìly k šílenství, už nespouštìjí mé reakce. Dokonce k nim vysílám svou myšlenkovou energii, abych jim pomohl! Jaká to zmìna v zámìru! A vzrušující je, že to funguje. Nìkdo øíká, že je to proces masivního znecitlivìní, obrat do nitra v takové míøe, že ignorujete vše kolem vás pštrosí syndrom. Pro mne je to pravý opak je to pøemìna v lásku, která obsahuje úplné pochopení vesmírných principù, vytváøí vìtší moudrost pøi reakcích, zatímco jste v procesu uèení, otevírá dveøe k léèení a skuteènì mìní budoucnost naší planety. Zní to trochu moc velkolepì, já vím, ale to je smìr vìcí, které pøicházejí, a vnímám to jako velmi pøirozené. Proè vám to všechno øíkám? Protože nyní je má mysl zvláštnì rozdvojená. I nadále zažívám nevídané vìci, které mi dosud pøipadaly divné a neskuteèné jak se pøesouvám do této nové éry mého života, a je mi v tom všem dobøe, protože se to skuteènì dìje a není to jen má pøedstavivost. Pøesto se neustále ptám: Jak je to možné? Díky Kryonovým vysvìtlením toho, jak vìci fungují, mám nyní mnohem pevnìjší základ, na kterém mohu stavìt. A díky tomu, že jsem mìl možnost prožít pøíèinu a následek, mám i dùkaz, že to vše je velmi pøesné. I pøesto mám mnoho, mnoho otázek k tomu, co vidím kolem sebe. Rozhodl jsem se tedy pokraèovat touto knihou, ve které pokládám svému partnerovi (Kryonovi) tìžké otázky, které mám k mnoha vìcem, které mi pøipadají divné nebo nehmatatelné. Proè to tak je? Co máme dìlat s tím 12 Nemyslete jako èlovìk

13 a s tím? Kdo jsou ty další bytosti kolem nás? Také mnoho ètenáøù poslalo své dotazy k první knize a nìkteré z nich Kryon také zodpoví. Pøipravte se. Zeptám se i na pár podivností, protože jsou pøíliš dùležité, než abych to neudìlal. Stejnì jako v minulé knize, píšu toto pøed channelingem, takže vy i já mùžeme sdílet informace ve stejnou chvíli. Kryonùv channeling od autora 13

14 Snili jste nìkdy o tom, že budete sedìt u nohou andìla nebo velkého mistra, a že se ho budete moci zeptat úplnì na všechno? No, toto je ono. V první knize nám Kryon øekl hodnì o tom, jak vìci fungují a co pro nás znamenají nové energie, ale já mám tolik dalších základních otázek a stejnì tak i ètenáøi Knihy Jedna. Nemohu tedy promarnit tuto pøíležitost, abych se více ptal. A vy si tak mùžete pøeèíst odpovìdi na otázky, které jsem Kryonovi položil já a vybraní ètenáøi. To je pøedmìtem této knihy. 14 Nemyslete jako èlovìk

Kuchaøka kompetentního uèení

Kuchaøka kompetentního uèení Kuchaøka kompetentního uèení Kolektiv autorù - uèitelù ze škol: Základní škola T. G. Masaryka Hrádek nad Nisou Základní škola Lidická Hrádek nad Nisou Základní škola Donín Základní škola praktická a mateøská

Více

(Ne)spokojený zákazník náš cíl?! prof. Ing. Ivan Nový, CSc. Dipl. Kfm. Jörg Petzold, PhD. Jak získat zákazníka špièkovými službami

(Ne)spokojený zákazník náš cíl?! prof. Ing. Ivan Nový, CSc. Dipl. Kfm. Jörg Petzold, PhD. Jak získat zákazníka špièkovými službami Podìkování za spolupráci patøí firmì top vision s.r.o., poøádající odborná fóra, diskusní setkání, otevøené tréninky a semináøe i akce pøipravované pøímo na míru ve všech oborech øízení. www.topvision.cz

Více

Petr Velechovský Jan Havelka MODRÁ ALFA objevování skrytých schopností

Petr Velechovský Jan Havelka MODRÁ ALFA objevování skrytých schopností Petr Velechovský Jan Havelka MODRÁ ALFA objevování skrytých schopností OBSAH Beznadìjným pøípadùm (aneb proè a jak jsem napsal tuto knihu)... 7 Sobota 13. 4. 1996 dopoledne... 9 Režim semináøe... 10 Doporuèená

Více

Maj - miesi¹c Maryi. r., do zatwierdzenia papie owi Grzeznanych mistyków œredniowiecza,

Maj - miesi¹c Maryi. r., do zatwierdzenia papie owi Grzeznanych mistyków œredniowiecza, Èíslo 5/XVI kvìten 2009 Proti dobrovolnému daru Maj - miesi¹c Maryi Maj - dla wielu najpiêkniejszy wizerunkiem Najœwiêtszej Maryi i czcili poleona Bonaparte. Pius VII nabo eñmiesi¹c roku - to w Koœciele

Více

OBSAH MYSTIKA - ALE CO TO VLASTNÌ JE?

OBSAH MYSTIKA - ALE CO TO VLASTNÌ JE? MYSTIKA - ALE CO TO VLASTNÌ JE? Zdenìk Vojtíšek...tímto výrazem rozumíme onen moment, onu rovinu nebo vyjádøení náboženské zkušenosti, pøi níž je daný náboženský svìt prožíván jako zkušenost niternosti

Více

a jak na to Prùvodce pro zadavatele pøekladù

a jak na to Prùvodce pro zadavatele pøekladù Pøeklady a jak na to Prùvodce pro zadavatele pøekladù JTP Jednota tlumoèníkù a pøekladatelù www.jtpunion.org ITI Institute of Translation & Interpreting www.iti.org.uk Pro zákazníky, kteøí neznají jazyk,

Více

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY MALÝ PRINC

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY MALÝ PRINC ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY MALÝ PRINC 1 2 ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY Malý princ 3 4 LÉONU WERTHOVI Odpus te, dìti, že jsem vìnoval tuto knihu dospìlému! Mám závažnou omluvu: ten dospìlý je mùj nejlepší pøítel.

Více

Plz. Roè ník XIII / 2014

Plz. Roè ník XIII / 2014 Plz Plzeòský literární život Knihovn a mìst a Plzn ì / Pro libris / Ason-klub Støedisk o západoèes kých spisovatelù Kr uh pøátel knižní kultury Roè ník XIII / 2014 Èíslo 12 21 OBSAH 1 EDITORIAL POEZIE

Více

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun. 1 2 Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách Èást II. Výstup z projektu podpory jakosti è. 6/31/2006 Kolektiv autorù Národní informaèní støedisko pro podporu jakosti Praha 2006

Více

prof. PhDr. Jarmila Skalková, DrSc. OBECNÁ DIDAKTIKA 2., rozšíøené a aktualizované vydání

prof. PhDr. Jarmila Skalková, DrSc. OBECNÁ DIDAKTIKA 2., rozšíøené a aktualizované vydání prof. PhDr. Jarmila Skalková, DrSc. OBECNÁ DIDAKTIKA 2., rozšíøené a aktualizované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

Mgr. Hana Bartoòková, Ph.D.

Mgr. Hana Bartoòková, Ph.D. Podìkování Ráda bych na tomto místì podìkovala Helenì Varšavské a Milanu Vokálovi, bez jejichž peèlivého, vstøícného a místy obdivuhodného pøístupu by knížka nemohla mít stávající podobu. Dále bych chtìla

Více

Vztah slovo skuteènost v souvislosti se zmìnou osoby

Vztah slovo skuteènost v souvislosti se zmìnou osoby Vztah slovo skuteènost v souvislosti se zmìnou osoby Roman Hytych Publikováno: Konfrontace, èasopis pro psychoterapii, èíslo 2, str. 98 103, 2003. Jak vùbec vznikal název této stati, který se snaží struènì

Více

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR ØÁD PRO VZDÌLÁVÁNÍ ÈINOVNIC A ÈINOVNÍKÙ Junáka - svazu skautù a skautek ÈR Výchova a vzdìlávání èinovnic a èinovníkù Junáka patøí ke stìžejním úkolùm nás všech. Je to nejenom otázka rozhodující pro budoucí

Více

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004 ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví Úvodní pøíruèka Ježek software 2004 Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka 1 OBSAH ÚVOD...3 INSTALACE...4 Spuštìní instalace...

Více

Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví. Postupy a principy

Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví. Postupy a principy Pracovní pøíruèka EMA è. 1 Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví Postupy a principy Univ.doc.Mg.Dr Christine Jasch Institut für ökologische Wirtschaftsforschung,IÖW,Wien 1043

Více

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ PØÍRUÈKA PØÍKLADÙ DOBRÉ PRAXE PROJEKTU ROMA EDEM Fundación Secretariado Gitano (FSG) Španìlsko Ahijones, s/n 28018 Madrid. España Tel.: 34 91 422 09 60 Fax: 34 91 422 09 61 www.gitanos.org Komise pro rovné

Více

Kováci slavili 1. máj 2015

Kováci slavili 1. máj 2015 9 4 TPCA Kolín Stávkovou pohotovost ukonèila dohoda ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. kvìtna 2015 CENA: 6 KÈ 5 Regiony Co je nového v Moravskoslezském kraji 7 Právo Kdy a jak vzniká

Více

Obsah Úvod Pøedmìt sociologie životního zpùsobu Teorie životního zpùsobu

Obsah Úvod Pøedmìt sociologie životního zpùsobu Teorie životního zpùsobu Obsah Úvod...9 1. Pøedmìt sociologie životního zpùsobu...11 1.1 Pojmy, kterými se vyjadøuje zpùsob života...12 1.1.1 Životní zpùsob, životní styl, životní sloh...13 1.1.2 Životní úroveò a kvalita života...20

Více

CLIMBzin Obèasný zpravodaj HO Sokol Uh. Brod záøí 2007, èíslo 9

CLIMBzin Obèasný zpravodaj HO Sokol Uh. Brod záøí 2007, èíslo 9 CLIMBzin Obèasný zpravodaj HO Sokol Uh. Brod METEORA BEZINKOVÝ SIRUP JAK JSEM SE STAL SKALNÍM MUŽEM TA3, ÚDOLÍ DÌR, Co. - MIXXXák ADY, HOT SPORT NEWS, Co na to Nelly?, A co HNÌDÁK? KRÁTKÉ ZPRÁVY, RUBRIKA

Více

1 ODHALENÁ TAJEMSTVÍ

1 ODHALENÁ TAJEMSTVÍ 1 ODHALENÁ TAJEMSTVÍ 2 K dostání u: Eva Melzerová Praha Tel. 257219564 Fax 257223330 Mobil 602328252 e-mail: eva.melzerova@seznam.cz www.reiki-melzerova.cz 3 Věnování Tato knižní řada je věnována v nejhlubší

Více

Byl pozdní veèer - první máj - veèerní máj - byl lásky èas. Hrdlièèin zval ku lásce hlas,

Byl pozdní veèer - první máj - veèerní máj - byl lásky èas. Hrdlièèin zval ku lásce hlas, ÈTVRTLETNÍK OBCE NEZAMYSLICE, ROÈNÍK 6., VYDÁNÍ 17., JARO 2002 Byl pozdní veèer - první máj - veèerní máj - byl lásky èas. Hrdlièèin zval ku lásce hlas, kde borový zavánìl háj. O lásce šeptal tichý mech;

Více

ŽIVOT! ZVOLTE SI VLASTNÍ CESTU ŽIVOT! ZVOLTE SI VLASTNÍ CESTU

ŽIVOT! ZVOLTE SI VLASTNÍ CESTU ŽIVOT! ZVOLTE SI VLASTNÍ CESTU Louise L. Hayová je metafyzická učitelka a přednášející a autorka množství bestsellerů. Od začátků své kariéry v roce 1981, kdy byla zástupce Science of Mind, pomohla milionům lidí objevit a využít plný

Více

LIST HORNÍHO SBORU ÈCE VSETÍN LISTOPAD 2014

LIST HORNÍHO SBORU ÈCE VSETÍN LISTOPAD 2014 LIST HORNÍHO SBORU ÈCE VSETÍN LISTOPAD 2014 Obèas slyším, jak si nìkdo stìžuje, že mu dìlá zle zmìna èasu. Ta podzimní je možná pøíjemnìjší, protože máme noc o jednu hodinu delší. Dùvodem zmìny je délka

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Motto: Pocit ošklivého káèátka mì pronásleduje celý život. Je to mindrák, který získáte, když vám rodièe øíkají, že jste k nièemu. Pak už není problém

Více

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce Jak využívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce 2 3 Podìkování Rádi bychom podìkovali za cenné rady Edvardu Sequensovi, Yvonnì Gailly, Alenì Jiroušové, Vasilu Hutníkovi, Janu

Více

Èím mìøit variabilitu okolo harmonického pmmìruxl. Václav Èermák

Èím mìøit variabilitu okolo harmonického pmmìruxl. Václav Èermák ,./ 'B~l~fAnll Èeské Statistické Spoleènosti t.1. /eden2002, roèník 13 Motto: "Vždy je to tak prosté, paní Watsonová!" (Z rozhlasového detektivního seriálu) Èím mìøit variabilitu okolo harmonického pmmìruxl

Více

JAK SPRÁVNÌ KOMPOSTOVAT

JAK SPRÁVNÌ KOMPOSTOVAT JAK SPRÁVNÌ KOMPOSTOVAT Zde se dozvíte, jak udìlat z odpadù snadno a levnì kvalitní hnojivo. Hnutí DUHA místní skupina Olomouc JAK SPRÁVNÌ KOMPOSTOVAT Autoøi textu: Ivo Kropáèek, Hnutí DUHA Jan Habart,

Více

MUDr. Raymond A. Moody. I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc.

MUDr. Raymond A. Moody. I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc. MUDr. Raymond A. Moody I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1978) Na závěr je přiložena též kritika z listu France Dimanche

Více

Gordon Mac Donald, Uspořádej svůj svět str 5-

Gordon Mac Donald, Uspořádej svůj svět str 5- Gordon Mac Donald, Uspořádej svůj svět str 5- předmluva Občas se na pultech objeví kniha, která se zabývá základními lidskými potřebami s takovým porozuměním, že se nemůžeme dočkat, až budeme její obsah

Více