Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Nemyslete jako èlovìk Channelované odpovìdi na základní otázky Kryon Kniha 2

2 Translation from the English language edition: Don t Think Like a Human! Channelled answers to basic questions Copyright 1994 Lee Carroll All Rights Reserved Czech language edition published by WIKINA, Prague Logo Kryon je ochranná známka registrovaná u patentového úøadu v USA. Kniha je pøekladem anglického originálu 18. vydání 2010 (1. vydání vyšlo v roce 1994): DON T THINK LIKE A HUMAN! Channelled answers to basic questions Kryon Book 2 ISBN Lee Carroll Nemyslete jako èlovìk Channelované odpovìdi na základní otázky Kniha 2 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk, fotokopie, mikrofilm, data nebo jiný postup), zadána do informaèního systému nebo pøenášena v jiné formì èi jinými prostøedky. Autor a nakladatelství nepøejímají záruku za správnost tištìných materiálù. Pøedkládané informace jsou zveøejnìny bez ohledu na pøípadné patenty tøetích osob. Nároky na odškodnìní na základì zmìn, chyb nebo vynechání jsou zásadnì vylouèeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky použité v této knize jsou majetkem jejich vlastníkù. Uvedením nejsou zpochybnìna z toho vyplývající vlastnická práva. Veškerá práva vyhrazena Lee Carroll, 1994 Platinum Publishing House 2010, P. O. Box 4357, Sedona, AZ 86340, USA Translation Marie Kuchaøová WIKINA, Livornská 445, Praha 10 Lee Carroll: Kryon Nemyslete jako èlovìk WIKINA, Praha èeské vydání ISBN Orig. ISBN Platinum Publishing House, USA

3 Obsah Pøedmluva autora... 9 O lásce (kapitola první) Otázky týkající se nejasností (kapitola druhá) Otázka: Metafyzický výbìr: kdo má pravdu? Otázka: Co je to dualita? Otázka: Proè individuální rùst ovlivòuje planetu? Otázka: Kdo jsem, že bych mìl toto dìlat? Otázka: Proè nìkteøí lidé hledají v channelingu drama? Otázka: Proè se od sebe jednotliví jasnovidci a channeleøi liší? Osobnosti v channelingu (kapitola tøetí) Otázky o channelerech na Zemi (kapitola ètvrtá) Otázka: Kdo je Ramtha? Otázka: Channeluje více lidí stejnou bytost? Otázka: Žena channelující Ramthu byla kritizována. Co na tom je? Otázka: Øíkáš, že si zasloužíme hojnost. A co ti, kteøí nyní umírají? Otázka: Povìz mi o Solaøe Otázka: Povìz mi o Adamisovi Otázka: Povìz mi o Nostradamovi Minulé životy budoucí životy (kapitola pátá) Otázky o minulých životech (kapitola šestá) Otázka: Jak funguje skupinová karma? Otázka: Jak souèasné masové umírání na Zemi zapadá do skupinové karmy? Otázka: Máš pro nás novou informaci ohlednì mechaniky minulých životù? Otázka: Nesou nìkteøí z nás pravidelnì tìžší karmu? Otázka: Výpoèty èasových cyklù Lemurie a Atlantida (kapitola sedmá) Otázky o naší minulosti (kapitola osmá) Otázka: Jaký druh souèasné karmy zpùsobily Lemurie a Atlantida? Otázka: Proè vìdci nevidí všechnu tu novou vesmírnou aktivitu? Otázka: Co ve skuteènosti zpùsobilo naše doby ledové? Otázka: Hovoøíš o Jeskyni Stvoøení. Co to je a kde se nachází? Otázka: Komu se zodpovídáš? Kdo tì sem poslal? Otázka: Kdo je tvá podpùrná skupina a kde je? Otázka: Kdo pøesnì na zaèátku pomohl osít naší biologii? Sebepoznání (kapitola devátá) Otázky ètenáøù o sebepoznání (kapitola desátá) Otázka: Požádal jsem o implantát. Jak poznám, jestli mé žádosti bylo vyhovìno?... 89

4 Otázka: Bojím se projít procesem implantace. Ztratím svého partnera? Otázka: Jsem matka dvou dìtí. Bojím se, že zpùsobím bolest své rodinì Otázka: Nechci neutralizovat své emoce. Budu se znovu smát? Otázka: Jsem matka dvou dìtí. Ztratím své dìti a manžela? Otázka: Jsem zmatený z páté kapitoly o léèení v Knize Jedna Dopis o uzdravení Živé channelingy (kapitola jedenáctá) Autorovy poznámky k živým channelingùm Fantomové karmy (živý channeling z 22. bøezna 1993) Manifestace a spolutvoøení (živý channeling z 19. èervna 1993) Nemyslete jako èlovìk (živý channeling z 19. èervence 1993) Atributy zdraví a léèení (živý channeling z 17. srpna 1993) Bytosti kolem vás (živý channeling z 22. záøí 1993) Pozemské zmìny Váš budíèek (živý channeling z 10. února 1994) Vìda (kapitola dvanáctá) Autorovy poznámky ohlednì vìdy Kryon o vìdeckých metodách Otázky o vìdì (kapitola tøináctá) Otázka: Mùžeme objevit antigravitaci? Otázka: Je zde pro nás nìco nového ohlednì atomové struktury? Otázka: Mùžeme nìkdy skuteènì pochopit tvar vesmíru? Otázka: Jaká je budoucnost pozemských poèítaèù? Otázka: Co bychom mìli udìlat s naším nukleárním odpadem? Otázka: Mùžeš lépe vysvìtlit lineární èas vs. vesmírný èas teï? Otázka: Co øíkáš na náboženskou a vìdeckou kritiku? Otázka: Porazíme nìkdy AIDS? Èlánky o gama paprscích Závìreèné otázky (kapitola ètrnáctá) Otázka: Na co by ses zeptal našeho prezidenta? Otázka: Co dalšího bys nám chtìl nyní odhalit? Otázka: Co opravdu chceš, abychom vìdìli? Autorovy poznámky (kapitola patnáctá) Pøíloha A (otázky z Internetu nahlédnutí do Knihy Devìt) Pøíloha B (autorova analýza Kryonových podobenství) Podobenství o místnosti uèení (strana 80) Podobenství o farmáøích (strana 116) Podobenství o jámì s dehtem (strana 128) Podobenství o Angenonovi a Veréhoovi (strana 181) Pøíloha C (více o magnetismu) Autorovy poznámky k novým informacím o magnetismu

5 Pøedmluva Kryonova první kniha Konec èasu nám pøedstavila koncept uspoøádání Zemì a také Kryonovu minulou i souèasnou roli v nìm. Toto je Kryonùv ètvrtý pøíchod na Zemi. Má zde za úkol poslední pøenastavení møížek pøed planetárním vzestupem. A zde vstupujeme my. Zpùsobili jsme zmìnu v plánu zmìnu, kterou nikdo neèekal. Byl nám dán dar Zdroj s námi komunikuje v podobì Kryona. To je možné jen díky tomu, že to Lee Carroll umožnil, a protože ho k tomu Jan Toberová, jeho tehdejší žena, (jemnì) pøimìla. Duch pracuje velmi pozoruhodným zpùsobem! Kryona jsem pøedstavila v nìkolika vydáních èasopisu Connecting Link a budu v tom pokraèovat. Jeho slova jsou velmi zásadní a dùležitá. Pøeètìte si tuto knihu a dovolte si splynout s Kryonovou energií. Dovolte mu, aby vás ctil za práci, kterou jste zde odvedli bìhem svého procesu uèení. A dovolte Kryonovi, který je ve službì, aby byl v této dobì vaším uèitelem. Prozkoumejte své sny. Pøeètìte si odpovìdi na otázky, které jste položili. Poci te tu lásku. Susanne Konicov Vydavatelka/editorka Èasopis Connecting Link Nemyslete jako èlovìk 5

6 Co øíkají recenze o Kryonovì Knize Jedna Jste už unavení z pøedpovìdí zkázy a temna, které nás mají èekat na konci našeho èasu? Tato novì channelovaná práce je první knihou ze série, která pøináší pøekvapivì pozitivní informace, které jsou jasné a praktické. Je to kniha plná život mìnících potenciálù a odráží nezmìrnou Boží lásku k lidstvu. Arizona Networking News Arizona Mírumilovné a láskyplné poselství, které Konec èasu pøináší, dìlá z této knihy fascinující a potìšující ètení. Leading Edge Review Minnesota Ke Kryonovì knize Konec èasu jsem pøistoupil s tak otevøenou myslí, jak jen bylo možné, a zjistil jsem, že ji nemohu odložit. Kryonova slova jsou milující, mírumilovná a uklidòující. Je zde mnoho skvìlých zpráv. The Light Connection Kalifornie Na Kryonovì knize Konec èasu je pozoruhodný pøedevším fakt, že channeler není souèástí žádné vybudované víry, ani nikdy nestudoval metafyziku. Stejnì zajímavá je i èistota informací a láskyplný zpùsob, kterým jsou nám pøedkládány. The Connecting Link Michigan Tato kniha by mìla být ètena celou naší komunitou, protože se pøímým a milujícím zpùsobem dotýká hned nìkolika skuteènì zásadních otázek. The New Times Washington 6 Nemyslete jako èlovìk

7 Pøedmluva pøekladatelky Zdá se, že Kryonova Kniha Jedna vyvolala celou øadu dotazù zejména o neutrálním implantátu, léèení a spolutvoøení. Pokud tomu tak bylo i u vás, jistì vás potìší, že v Knize Dvì (a následnì i Knize Tøi) se Kryon a Lee k tìmto tématùm opìt vracejí a ještì hloubìji je vysvìtlují. Kromì toho zde však naleznete i další dùležité informace. Zajímavá je napøíklad èást o channelingu, kde Kryon vysvìtluje, proè se nìkterá poselství z rùzných zdrojù tak diametrálnì liší, a pøesto mohou být pøijata správnì. V jednom z channelingù nám Kryon pøedstavil i další (mimozemské) bytosti, které nás obklopují a na rùzných úrovních s námi spolupracují. Hloubìji se vìnuje také mechanismu karmy, na což navazuje téma Lemurie a Atlantidy a jejich vlivu na naše souèasné životy. Hovoøí i o dùležitosti a nevyhnutelnosti pozemských zmìn a otøesù na všech úrovních a o tom, jakou roli v nich hrajeme A zvláštní kapitola je opìt vyhrazena vìdì, ve které Kryon odpovídá napøíklad na otázky o antigravitaci, nukleárním odpadu, poèítaèích aj. A zde je obzvláštì zajímavé sledovat, jak se jeho tehdejší pøedpovìdi èi náznaky vyvinuly bìhem 20 let, které od vydání této knihy uplynuly Nìkterá témata se opìt mohou zdát jako velmi kontroverzní, jak už jsme ostatnì u Kryona pomìrnì zvyklí. Pokud se zde tedy setkáte s nìèím, co se vám zdá až pøíliš divné, pak vás znovu prosím, abyste hned nezavrhovali celou knihu. Nejprve si ji pøeètìte s otevøenou myslí i srdcem a na okamžik pøipus te možnost, že by to mohlo být tak, jak je to zde popsáno. Teprve po pøeètení se rozhodnìte, jestli vám to zní pravdou nebo ne. Také bych ráda upozornila, že zde naleznete i místa, která nejsou zcela vysvìtlena (zejména v channelingu Bytosti kolem vás). Není to vlivem ne- Nemyslete jako èlovìk 7

8 dostateèného pøekladu (od Lee Carrolla do angliètiny ani ode mne do èeštiny). Jsou to zámìrné hádanky, které nám jsou pøedány, abychom je rozluštili sami (pokud chceme), protože pøi onom hledání a luštìní mùžeme dosáhnout mnohých neèekaných výsledkù. Koneckoncù, jaký by mìlo smysl, kdyby nám bylo vše pøedáno polopaticky? Jestliže se vám právì teï nepodaøí nalézt správná øešení nebo se do nich nebudete chtít pouštìt, nevadí dovolte, aby vámi tyto informace pouze propluly tøeba se jednoho dne opìt vynoøí, aby zapadly na své místo, až budou potøeba. Marie Kuchaøová 8 Nemyslete jako èlovìk

9 Pøedmluva autora

10 Kryonùv channeling Nemyslete jako èlovìk! Kniha 2 Od autora Chtìl bych vyzvat každého, kdo toto nyní ète, aby si nejprve pøeèetl Kryonovu Knihu Jedna. Všechny Kryonovy informace jsou zajímavé a pouèné, ale navíc jsou pøedávány ve vhodné posloupnosti, která umožòuje lepší porozumìní. Vìøím, že pøeètení Knihy Jedna vám umožní hlubší vhled do informací, které jsou prezentovány zde i v knihách dalších. Jak jsem již zmínil v Knize Jedna, jsem velmi praktický a pragmatický èlovìk. Coby obchodník jsem strávil vìtšinu svého života pøed obrazovkou poèítaèe a zabýval jsem se èísly, plánováním, korespondencí a podobnou èinností. Nemám sklony k pøelétavosti a jsem velmi, velmi skeptický ke všemu, èeho se nemohu dotknout. To mne drželo dál od ètení jakýchkoli metafyzických knih a nikdy jsem se neúèastnil žádných setkání, kde by lidé meditovali ve skupinách, kde by stoly levitovaly a lžíce se ohýbaly. Když Kryon vstoupil do mého života, byl to vzhledem k tomu, co jsem popsal, velký kosmický žert a teï už chápu proè. Vesmír potøeboval nìkoho s otevøeným srdcem a èistou myslí a našel ho! A souèástí tohoto vesmírného žertu bylo i to, že jsem se k tomu smluvnì zavázal pøed tím, než jsem se zrodil v tomto životì. Ale to jsem pochopitelnì v prùbìhu svého života vùbec netušil. Pøedstavuji postoj nespoèetného množství lidí, které byste nikdy nepotkali na seancích, pokud by nebyli mrtví a neúèastnili by se jich v té formì (pozemský humor). A tak 10 Nemyslete jako èlovìk

11 zùstávám pøísloveèným nevìøícím Tomášem, i když channeluji tuto úžasnou milující entitu zvanou Kryon. Je to tak, jak to má být to, že jsem takový, mi velmi prospívá. Nejen že díky tomu zùstávám upøímný, ale také mi to pomáhá udržovat integritu tohoto procesu, který by jinak byl pøijat jako prùmìrný. Cítím, že tato zkušenost není ani trochu prùmìrná a že ještì musím pokraèovat v hledání správného kurzu. Tady je to, co vím: Od vydání Kryonovy Knihy Jedna se mnì a mým blízkým staly úžasné vìci. Tuto knihu èetli a pøijali pracovníci i ne-pracovníci (svìtla). Obdržel jsem bezpoèet dopisù z celé severní polokoule! Mnozí mne vyhledali a chtìli se blíže seznámit. Setkal jsem se s jednotlivci i skupinami a jen jsme nechali informace a lásku proudit a to zpùsobilo zmìnu v mnoha životech. Nauèil jsem se, jak komunikovat se svými prùvodci, a zjistil jsem, že jsou velmi vnímaví do té míry, že jsem skuteènì cítil, že s jejich pomocí vytváøím svou vlastní realitu. Vysvìtlím jim urèitou záležitost, požádám o pomoc pøi vytváøení akce a nìkdy toho dosáhnu i bìhem jediného dne! To je velmi mocný nástroj. Používám svou novou sílu, pracuji s ní dennì a pøitom jsem si uvìdomil, že je to zároveò velmi logické! Jak jen mohu vysvìtlit pocity v mém srdci? Cítím neopodstatnìný mír jsem pøíliš klidný vzhledem k tomu, co se kolem mne dìje. To je mùj aktuální stav a mùže to znít, jako že potøebuji pomoc psychologa, ale je to doslova tak. Cítím se lépe než bych mìl vzhledem k okolnostem, které by ve mnì døíve vyvolávaly daleko ménì klidu nebo dokonce i zlost. A to není všechno Pøekvapivì se poprvé ve svém životì cítím vyrovnanì. Druhé vidím jinak a mé srdce èasto pøetéká láskou k nim. Zároveò vidím vhod- Kryonùv channeling od autora 11

12 nost ve všem, dokonce i ve smrti. Má tolerance se prudce zvìtšila! Ti, na které jsem si døív s velikým gustem stìžoval, se pro mne stali nádhernými lidmi v procesu uèení, a najednou zjiš uji, že rozumím tomu, èím si procházejí. Vìci, které dìlali, a které mne dohánìly k šílenství, už nespouštìjí mé reakce. Dokonce k nim vysílám svou myšlenkovou energii, abych jim pomohl! Jaká to zmìna v zámìru! A vzrušující je, že to funguje. Nìkdo øíká, že je to proces masivního znecitlivìní, obrat do nitra v takové míøe, že ignorujete vše kolem vás pštrosí syndrom. Pro mne je to pravý opak je to pøemìna v lásku, která obsahuje úplné pochopení vesmírných principù, vytváøí vìtší moudrost pøi reakcích, zatímco jste v procesu uèení, otevírá dveøe k léèení a skuteènì mìní budoucnost naší planety. Zní to trochu moc velkolepì, já vím, ale to je smìr vìcí, které pøicházejí, a vnímám to jako velmi pøirozené. Proè vám to všechno øíkám? Protože nyní je má mysl zvláštnì rozdvojená. I nadále zažívám nevídané vìci, které mi dosud pøipadaly divné a neskuteèné jak se pøesouvám do této nové éry mého života, a je mi v tom všem dobøe, protože se to skuteènì dìje a není to jen má pøedstavivost. Pøesto se neustále ptám: Jak je to možné? Díky Kryonovým vysvìtlením toho, jak vìci fungují, mám nyní mnohem pevnìjší základ, na kterém mohu stavìt. A díky tomu, že jsem mìl možnost prožít pøíèinu a následek, mám i dùkaz, že to vše je velmi pøesné. I pøesto mám mnoho, mnoho otázek k tomu, co vidím kolem sebe. Rozhodl jsem se tedy pokraèovat touto knihou, ve které pokládám svému partnerovi (Kryonovi) tìžké otázky, které mám k mnoha vìcem, které mi pøipadají divné nebo nehmatatelné. Proè to tak je? Co máme dìlat s tím 12 Nemyslete jako èlovìk

13 a s tím? Kdo jsou ty další bytosti kolem nás? Také mnoho ètenáøù poslalo své dotazy k první knize a nìkteré z nich Kryon také zodpoví. Pøipravte se. Zeptám se i na pár podivností, protože jsou pøíliš dùležité, než abych to neudìlal. Stejnì jako v minulé knize, píšu toto pøed channelingem, takže vy i já mùžeme sdílet informace ve stejnou chvíli. Kryonùv channeling od autora 13

14 Snili jste nìkdy o tom, že budete sedìt u nohou andìla nebo velkého mistra, a že se ho budete moci zeptat úplnì na všechno? No, toto je ono. V první knize nám Kryon øekl hodnì o tom, jak vìci fungují a co pro nás znamenají nové energie, ale já mám tolik dalších základních otázek a stejnì tak i ètenáøi Knihy Jedna. Nemohu tedy promarnit tuto pøíležitost, abych se více ptal. A vy si tak mùžete pøeèíst odpovìdi na otázky, které jsem Kryonovi položil já a vybraní ètenáøi. To je pøedmìtem této knihy. 14 Nemyslete jako èlovìk

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

KYLIX v pøíkladech LIBOR FORST A TOMÁŠ HOLAN Praha 2003 Libor Forst a Tomáš Holan KYLIX V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

KONFIGURACE ROZSÁHLÝCH DATOVÝCH SYSTÉMÙ V PROSTØEDÍ OPERAÈNÍHO SYSTÉMU UNIX Zdenìk Maøík Praha 2001 Motto: Moderní servery podnikové úrovnì vykazují velmi vysoké výkony a velmi vysoké teoretické konfiguraèní

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

ELEKTRONICKÉ PRVKY 7 Výkonové a spínací aplikace tranzistorů 7.1 Ztrátový výkon a chlazení součástky... 7-1 7.2 První a druhý průraz bipolárního

ELEKTRONICKÉ PRVKY 7 Výkonové a spínací aplikace tranzistorů 7.1 Ztrátový výkon a chlazení součástky... 7-1 7.2 První a druhý průraz bipolárního Bohumil BRTNÍK, David MATOUŠEK ELEKTRONICKÉ PRVKY Praha 2011 Tato monografie byla vypracována a publikována s podporou Rozvojového projektu VŠPJ na rok 2011. Bohumil Brtník, David Matoušek Elektronické

Více

TOMÁŠ HOLAN DELPHI v pøíkladech Praha 2001 Tomáš Holan DELPHI V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk,

Více

Jan Èihák Lucie Knejpová Lucie Pelikánová VISUAL BASIC sbírka øešených pøíkladù Praha 1998, BEN Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, u kterých se nepøedpokládá znalost nìjakého programovacího jazyk,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Oldøich Kováø ELEKTRONIKA sbírka pøíkladù Oldøich Kováø ELEKTRONIKA - sbírka pøíkladù Recenzent èeského vydání: Ing Jiøí Hozman Recenzenti pùvodního slovenského vydání: Prof Ing Milan Kejzlar, CSc Doc

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Edgar Cayce. Eko konzult

Edgar Cayce. Eko konzult Edgar Cayce JÍDLO A ZDRAVÍ Eko konzult Co jsou to vitaminy? Co jsou to aminokyseliny? Jakýsi hudební vìdec jednou poznamenal, že vitamin je jednotou ignorance nikdo neví, co to je. Pouze se ví k èemu slouží.

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 5 5 PhDr. Michaela Daòková

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

JAK SE ZBAVIT ALERGIE

JAK SE ZBAVIT ALERGIE MUDr. M. O. Bruker JAK SE ZBAVIT ALERGIE Pøíèiny a léèení astmatu, ekzémù, neurodermitidy, senné rýmy a vyrážek Eko-konzult Když se neví, proè pacient, který byl pùvodnì zdravý, jednoho dne na pyl reaguje

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

INTELIGENTNÍ INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY SYSTÉMY PAVEL PØIBYL MIROSLAV SVÍTEK Praha 2001 Pavel Pøibyl, Miroslav Svítek INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Obsah. Vìnování...12 Úvod...14

Obsah. Vìnování...12 Úvod...14 PENÍZE, SPIRITUALITA A REALITA 5 Obsah Vìnování...12 Úvod...14 Èást první CO PØITAHUJE A CO NEPØITAHUJE PENÍZE...17 1. Poulièní koumáci 21. století...18 Posun jako za Gutenberga...18 Kde jsou ty peníze?...19

Více

PØÍRUÈKA PRO MOTORISTY A NEJEN PRO NÌ Mario René Cedrych Praha 2001 Mario René Cedrych Pøíruèka pro motoristy a nejen pro nì Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována

Více

Pavel Pokorný BLENDER nauète se 3D grafiku 2. aktualizované a rozšíøené vydání Praha 2009 PODÌKOVÁNÍ Chtìl bych podìkovat pøedevším Pavlovi Èernohousovi, který mi pomohl se s Blenderem seznámit a poznat,

Více

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování Share Online 2.0 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 4 6 PhDr. František David

Více

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Druh Pravdivost podle 12 odst. 1 zákona z hlediska každého urèujícího pro jednotlivé druhy výsledkù u v e d e n o n í ž e p r o j e d n o t l i v é d

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 2 0 Vydání odborné knihy

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

Téma è. 3: 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky ÚVOD DO AGREGÁTNÍ POPTÁVKY A AGREGÁTNÍ NABÍDKY

Téma è. 3: 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky ÚVOD DO AGREGÁTNÍ POPTÁVKY A AGREGÁTNÍ NABÍDKY 34 Úvod do agegátní poptávky a agregátní nabídky Téma è. 3: ÚVOD DO AGRGÁTNÍ OTÁVK A AGRGÁTNÍ NABÍDK Klíèové pojmy k zapamatování: Agregátní poptávka Faktory pùsobící na agregátní poptávku (spotøeba, investice,

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

David Matoušek C PRO MIKROKONTROLÉRY PIC práce s PIC18F452 a PIC18F1220 v jazyce C Praha 2011 David Matoušek C PRO MIKROKONTROLÉRY PIC práce s PIC18F452 a PIC18F1220 v jazyce C Bez pøedchozího písemného

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS Nokia N76-1 Začínáme 9254321, 2. vydání CS Tlaèítka a èásti pøístroje (na krytu a pøi otevøeném pøístroji) Dále jen Nokia N76. 1 Pravé tlaèítko na krytu 2 Støední tlaèítko 3 Levé tlaèítko na krytu 4 Druhý

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T

Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T V E R L A G Třináctý atribut času: T r a n s f o r m a c e Pro zakotvení nového atributu času je nezbytné přečíst tento Spouštěč od Boha vědomě a úplně. Tímto způsobem

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

Podìkování patøí pøedevším mým žákùm, kteøí mì po nìkolik let svými nápady inspirovali.

Podìkování patøí pøedevším mým žákùm, kteøí mì po nìkolik let svými nápady inspirovali. Podìkování patøí pøedevším mým žákùm, kteøí mì po nìkolik let svými nápady inspirovali. Dále dìkuji redakci nakladatelství Grada, paní redaktorce Mgr. Danì Trojákové za vstøícnou spolupráci a Bc. Marii

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Roman Šubrt TEPELNÉ IZOLACE V OTÁZKÁCH A ODPOVÌDÍCH 2. vydání Publikace Tepelné izolace v otázkách a odpovìdích vychází z autorovy dlouholeté praxe energetického poradce. Její snahou je populární formou

Více

Jiøí Sedláèek E-KOMERCE INTERNETOVÝ A MOBIL MARKETING Praha 2006 Pøíruèka se zabývá komerèním využitím Internetu a mobilních technologií, pøedevším e-komercí, internetovým a mobil marketingem Je urèena

Více

JAK RYCHLE ZAÈÍT HRÁT

JAK RYCHLE ZAÈÍT HRÁT Jsou lidé, kteøí rádi cestují, a lidé, kteøí si o cestování rádi ètou. Bez hranic je internetový projekt, který má za úkol tyto lidi spojit dohromady. Ve høe se stanete cestovateli projektu Bez hranic,

Více

Mediakit spoleènosti Stickfish

Mediakit spoleènosti Stickfish Mediakit spoleènosti Stickfish Spoleènost Stickfish provozuje tøi odborné online magazíny. Portál AbcLinuxu.cz pøináší kvalitní obsah a širokou paletu služeb všem uživatelùm Linuxu a Open Source programù

Více

INTERAKTIVNÍ VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ

INTERAKTIVNÍ VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ INTERAKTIVNÍ VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ Jindøich Škrna Výtah z diplomové práce [15] obhájené na ÚISK FF UK v roce 2001. 1 Úvod Pokrok informaèních technologií a neustávající informatizace spoleènosti vede k

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò. Kari Fasting Nadìžda Knorre

Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò. Kari Fasting Nadìžda Knorre Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò Kari Fasting Nadìžda Knorre Norská sportovní univerzita a Èeský olympijský výbor Oslo a Praha 2005 Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò

Více

TVOØENÍ SLOV Odvozování... 42 Skládání... 44 Zkracování... 44 Pøejímání z cizích jazykù... 44

TVOØENÍ SLOV Odvozování... 42 Skládání... 44 Zkracování... 44 Pøejímání z cizích jazykù... 44 OBSAH SKLADBA Vìta jednoduchá... 4 Základní vìtné èleny... 8 Podmìt... 8 Pøísudek... 10 Rozvíjející vìtné èleny... 12 Pøedmìt a pøísloveèné urèení... 12 Pøívlastek... 14 Doplnìk... 16 Vìty bezpodmìtové

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Vydání podpoøili Doc. Ing. Josef Šavel, CSc. Elektrotechnologie Materiály, technologie a výroba v elektronice a elektrotechnice 3. rozšíøené vydání Schválilo MŠMT èj. 25 734/2003-23 dne 1. 9. 2003 k zaøazení

Více

ŠKODA Superb Combi Pºichází období rëstu

ŠKODA Superb Combi Pºichází období rëstu SIMPLY CLEVER ŠKODA Superb Combi Pºichází období rëstu SuCombi_RUST_Grada_Rizeni lidskych zdroju_163x246.indd 1 www.skoda-auto.cz 12/1/11 10:19 AM Kombinovaná spotºeba a emise CO2 modelu Superb Combi:

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Alexandr Krejèiøík SMS GSM pagery a alarmy Princip použití, návody, pøíklady Støežení a ovládání objektù pomocí mobilu a SMS Praha 2004 Alexandr Krejèiøík SMS Støežení a ovládání objektù pomocí mobilu

Více

REVOLUÈN? PERSPEKTIVA

REVOLUÈN? PERSPEKTIVA REVOLUÈN? PERSPEKTIVA Nejbezpeènìji, proti smìru jízdy, od narození do 18kg (cca do 4 let) Pøevratná novinka v dìtských autosedaèkách ECE R-44/04 kategorie 0+/I, 0-18KG Cestování zády proti smìru jízdy,

Více

zvìtšenina Jitka Èechová

zvìtšenina Jitka Èechová zvìtšenina Jitka Èechová Jitka Èechová Fakulta umìní a architektury - vizuální komunikace - digitální média Bakaláøská práce 2010 téma: ZVÌTŠENINA /01 * Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci

Více

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ Lenka Kalinová Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Podìkování 9 Pøedmluva 11 Úvodem vymezení tématu 14 PRVNÍ ÈÁST: CHARAKTER DOBY PO SRPNU 1968

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Vážení, Co je to ONI systém? 10 dùvodù, proè zvolit ONI systém. Pro koho je ONI systém urèen? ONI systém ve 3 variantách:

Vážení, Co je to ONI systém? 10 dùvodù, proè zvolit ONI systém. Pro koho je ONI systém urèen? ONI systém ve 3 variantách: Vážení, MONITORING VOZIDEL dostává se vám do rukou tøetí èíslo inovin. Tentokráte vám chceme pomoci s provozováním a správou vozového parku. Z vlastních zkušeností víme, že provozovat ve firmì vozový park

Více

GRAFICKÝ MANUÁL K IDENTITÌ PROJEKTU SOCIÁLNÍ FIRMA SLUNEÈNICE

GRAFICKÝ MANUÁL K IDENTITÌ PROJEKTU SOCIÁLNÍ FIRMA SLUNEÈNICE A TTM RZPTM KÉ RPBKY GRAKÝ K DTTÌ PRJKT R R GD ZPRAVAA HRÌ GRAK DA 2007, mail: grafika.slunecnice@karneval.cz DPRVDÝ KMTØ Projekt ociální firma luneènice je složitì strukturovaný a nebylo jednoduché vymyslet

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Jak jsme již avizovali na našich webových stránkách, ve ètvrtek 21. 12. 06 se konalo zasedání zastupitelstva našeho mìsta. Na programu jednání bylo

Jak jsme již avizovali na našich webových stránkách, ve ètvrtek 21. 12. 06 se konalo zasedání zastupitelstva našeho mìsta. Na programu jednání bylo Jak jsme již avizovali na našich webových stránkách, ve ètvrtek 21. 12. 06 se konalo zasedání zastupitelstva našeho mìsta. Na programu jednání bylo schválení zdánlivì nudných položek - zmìny územního plán

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

AKTIVNÍ ZVLÁDÁNÍ NOVÉ SITUACE

AKTIVNÍ ZVLÁDÁNÍ NOVÉ SITUACE AKTIVNÍ ZVLÁDÁNÍ NOVÉ SITUACE Urèeno pacientùm s mnohoèetným myelomem po relapsu Autor: PhDr. Ing. Ludmila Malinová, MBA Praha, záøí 2010 Tato publikace byla vydána s laskavou podporou spoleènosti Celgene

Více

Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo

Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo MONOGRAFIE N 13 Alfred Uhl Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI 1 Jak maskovat etické otázky ve výzkumu závislostí Jestliže

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 3 7 5 Dìkujeme redakci za

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Nìco se stane! Pilotní projekt návrh postupù pro rozvoj neziskového sektoru a podporu sociální integrace v Karlovarském kraji

Nìco se stane! Pilotní projekt návrh postupù pro rozvoj neziskového sektoru a podporu sociální integrace v Karlovarském kraji 3 Nìco se stane! Pilotní projekt návrh postupù pro rozvoj neziskového sektoru a podporu sociální integrace v Karlovarském kraji 2008 Obsah Úvodem Ellen Volavková: Pøekonávání tisíce pøekážek... 5 Jiøí

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Miloš Brom. Eko konzult

Miloš Brom. Eko konzult Miloš Brom Eko konzult Úvodem Lidstvo se nespornì vyvíjí od jednoduchého ke stále složitìjšímu. Duchovnì však lidstvo nepokroèilo vùbec nikam a zùstává na stejném stupni jako pøed tisíci lety. U èlovìka

Více

Pøíbìhy Gladys Davisové Turnerové a Davida Kahna

Pøíbìhy Gladys Davisové Turnerové a Davida Kahna Gladys Davis a David Kahn Pøíbìhy Gladys Davisové Turnerové a Davida Kahna Eko konzult Pøíbìh Gladys Davisové Edgar po chvíli zaèal hovoøit: Ano, máme zde tyto záznamy. Duše vstoupila do tìla veèer (Gladys

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 5 8 PhDr. Jan Èinèera, Ph.D.

Více

Mobilní sbìr dat. Dùležitá data. 22 certifikovaných distributorù v 15 zemích Evropy. Ve svìte více než 150 000 uživatelù Baracoda øešení

Mobilní sbìr dat. Dùležitá data. 22 certifikovaných distributorù v 15 zemích Evropy. Ve svìte více než 150 000 uživatelù Baracoda øešení 1 Mobilní sbìr dat Dùležitá data 22 certifikovaných distributorù v 15 zemích Evropy Ve svìte více než 150 000 uživatelù Baracoda øešení 2 Technologie a inovace produktivita a úspìch Od roku 2001 Baracoda

Více

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat TM Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat nejvìtší skok od doby oboustranného pluhu Oproti tradiènímu obdìlávání pùdy: Menší pracnost Sní ená ta ná síla Sní ené náklady

Více

Dialog s odbory pøináší ovoce

Dialog s odbory pøináší ovoce 28 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 26. srpna 2013 CENA: 6 KÈ 2 MZDY 3 6 Od 1. 8. platí nové minimum MLADÍ KOVÁCi Vzdìlávání i hrátky na vodì PODPORY Náhradní doby u nezamìstanosti V IG Watteeuw

Více

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PhDr. Renata Šikulová, Ph.D. Mgr. Vlasta Rytíøová POHÁDKOVÉ PØÍBÌHY K ZÁBAVÌ I K UÈENÍ Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha

Více

LICENÈNÍ SMLOUVY VE VZTAHU KE KNIHOVNÁM

LICENÈNÍ SMLOUVY VE VZTAHU KE KNIHOVNÁM LICENÈNÍ SMLOUVY VE VZTAHU KE KNIHOVNÁM Doc. JUDr. Martin Boháèek, CSc. 1 Licenèní smlouva pojem 1.1 Pojem licence Licence (od latinského licere svolovat, povolovat) znamená svolení k èinnosti, která je

Více