Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Nemyslete jako èlovìk Channelované odpovìdi na základní otázky Kryon Kniha 2

2 Translation from the English language edition: Don t Think Like a Human! Channelled answers to basic questions Copyright 1994 Lee Carroll All Rights Reserved Czech language edition published by WIKINA, Prague Logo Kryon je ochranná známka registrovaná u patentového úøadu v USA. Kniha je pøekladem anglického originálu 18. vydání 2010 (1. vydání vyšlo v roce 1994): DON T THINK LIKE A HUMAN! Channelled answers to basic questions Kryon Book 2 ISBN Lee Carroll Nemyslete jako èlovìk Channelované odpovìdi na základní otázky Kniha 2 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk, fotokopie, mikrofilm, data nebo jiný postup), zadána do informaèního systému nebo pøenášena v jiné formì èi jinými prostøedky. Autor a nakladatelství nepøejímají záruku za správnost tištìných materiálù. Pøedkládané informace jsou zveøejnìny bez ohledu na pøípadné patenty tøetích osob. Nároky na odškodnìní na základì zmìn, chyb nebo vynechání jsou zásadnì vylouèeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky použité v této knize jsou majetkem jejich vlastníkù. Uvedením nejsou zpochybnìna z toho vyplývající vlastnická práva. Veškerá práva vyhrazena Lee Carroll, 1994 Platinum Publishing House 2010, P. O. Box 4357, Sedona, AZ 86340, USA Translation Marie Kuchaøová WIKINA, Livornská 445, Praha 10 Lee Carroll: Kryon Nemyslete jako èlovìk WIKINA, Praha èeské vydání ISBN Orig. ISBN Platinum Publishing House, USA

3 Obsah Pøedmluva autora... 9 O lásce (kapitola první) Otázky týkající se nejasností (kapitola druhá) Otázka: Metafyzický výbìr: kdo má pravdu? Otázka: Co je to dualita? Otázka: Proè individuální rùst ovlivòuje planetu? Otázka: Kdo jsem, že bych mìl toto dìlat? Otázka: Proè nìkteøí lidé hledají v channelingu drama? Otázka: Proè se od sebe jednotliví jasnovidci a channeleøi liší? Osobnosti v channelingu (kapitola tøetí) Otázky o channelerech na Zemi (kapitola ètvrtá) Otázka: Kdo je Ramtha? Otázka: Channeluje více lidí stejnou bytost? Otázka: Žena channelující Ramthu byla kritizována. Co na tom je? Otázka: Øíkáš, že si zasloužíme hojnost. A co ti, kteøí nyní umírají? Otázka: Povìz mi o Solaøe Otázka: Povìz mi o Adamisovi Otázka: Povìz mi o Nostradamovi Minulé životy budoucí životy (kapitola pátá) Otázky o minulých životech (kapitola šestá) Otázka: Jak funguje skupinová karma? Otázka: Jak souèasné masové umírání na Zemi zapadá do skupinové karmy? Otázka: Máš pro nás novou informaci ohlednì mechaniky minulých životù? Otázka: Nesou nìkteøí z nás pravidelnì tìžší karmu? Otázka: Výpoèty èasových cyklù Lemurie a Atlantida (kapitola sedmá) Otázky o naší minulosti (kapitola osmá) Otázka: Jaký druh souèasné karmy zpùsobily Lemurie a Atlantida? Otázka: Proè vìdci nevidí všechnu tu novou vesmírnou aktivitu? Otázka: Co ve skuteènosti zpùsobilo naše doby ledové? Otázka: Hovoøíš o Jeskyni Stvoøení. Co to je a kde se nachází? Otázka: Komu se zodpovídáš? Kdo tì sem poslal? Otázka: Kdo je tvá podpùrná skupina a kde je? Otázka: Kdo pøesnì na zaèátku pomohl osít naší biologii? Sebepoznání (kapitola devátá) Otázky ètenáøù o sebepoznání (kapitola desátá) Otázka: Požádal jsem o implantát. Jak poznám, jestli mé žádosti bylo vyhovìno?... 89

4 Otázka: Bojím se projít procesem implantace. Ztratím svého partnera? Otázka: Jsem matka dvou dìtí. Bojím se, že zpùsobím bolest své rodinì Otázka: Nechci neutralizovat své emoce. Budu se znovu smát? Otázka: Jsem matka dvou dìtí. Ztratím své dìti a manžela? Otázka: Jsem zmatený z páté kapitoly o léèení v Knize Jedna Dopis o uzdravení Živé channelingy (kapitola jedenáctá) Autorovy poznámky k živým channelingùm Fantomové karmy (živý channeling z 22. bøezna 1993) Manifestace a spolutvoøení (živý channeling z 19. èervna 1993) Nemyslete jako èlovìk (živý channeling z 19. èervence 1993) Atributy zdraví a léèení (živý channeling z 17. srpna 1993) Bytosti kolem vás (živý channeling z 22. záøí 1993) Pozemské zmìny Váš budíèek (živý channeling z 10. února 1994) Vìda (kapitola dvanáctá) Autorovy poznámky ohlednì vìdy Kryon o vìdeckých metodách Otázky o vìdì (kapitola tøináctá) Otázka: Mùžeme objevit antigravitaci? Otázka: Je zde pro nás nìco nového ohlednì atomové struktury? Otázka: Mùžeme nìkdy skuteènì pochopit tvar vesmíru? Otázka: Jaká je budoucnost pozemských poèítaèù? Otázka: Co bychom mìli udìlat s naším nukleárním odpadem? Otázka: Mùžeš lépe vysvìtlit lineární èas vs. vesmírný èas teï? Otázka: Co øíkáš na náboženskou a vìdeckou kritiku? Otázka: Porazíme nìkdy AIDS? Èlánky o gama paprscích Závìreèné otázky (kapitola ètrnáctá) Otázka: Na co by ses zeptal našeho prezidenta? Otázka: Co dalšího bys nám chtìl nyní odhalit? Otázka: Co opravdu chceš, abychom vìdìli? Autorovy poznámky (kapitola patnáctá) Pøíloha A (otázky z Internetu nahlédnutí do Knihy Devìt) Pøíloha B (autorova analýza Kryonových podobenství) Podobenství o místnosti uèení (strana 80) Podobenství o farmáøích (strana 116) Podobenství o jámì s dehtem (strana 128) Podobenství o Angenonovi a Veréhoovi (strana 181) Pøíloha C (více o magnetismu) Autorovy poznámky k novým informacím o magnetismu

5 Pøedmluva Kryonova první kniha Konec èasu nám pøedstavila koncept uspoøádání Zemì a také Kryonovu minulou i souèasnou roli v nìm. Toto je Kryonùv ètvrtý pøíchod na Zemi. Má zde za úkol poslední pøenastavení møížek pøed planetárním vzestupem. A zde vstupujeme my. Zpùsobili jsme zmìnu v plánu zmìnu, kterou nikdo neèekal. Byl nám dán dar Zdroj s námi komunikuje v podobì Kryona. To je možné jen díky tomu, že to Lee Carroll umožnil, a protože ho k tomu Jan Toberová, jeho tehdejší žena, (jemnì) pøimìla. Duch pracuje velmi pozoruhodným zpùsobem! Kryona jsem pøedstavila v nìkolika vydáních èasopisu Connecting Link a budu v tom pokraèovat. Jeho slova jsou velmi zásadní a dùležitá. Pøeètìte si tuto knihu a dovolte si splynout s Kryonovou energií. Dovolte mu, aby vás ctil za práci, kterou jste zde odvedli bìhem svého procesu uèení. A dovolte Kryonovi, který je ve službì, aby byl v této dobì vaším uèitelem. Prozkoumejte své sny. Pøeètìte si odpovìdi na otázky, které jste položili. Poci te tu lásku. Susanne Konicov Vydavatelka/editorka Èasopis Connecting Link Nemyslete jako èlovìk 5

6 Co øíkají recenze o Kryonovì Knize Jedna Jste už unavení z pøedpovìdí zkázy a temna, které nás mají èekat na konci našeho èasu? Tato novì channelovaná práce je první knihou ze série, která pøináší pøekvapivì pozitivní informace, které jsou jasné a praktické. Je to kniha plná život mìnících potenciálù a odráží nezmìrnou Boží lásku k lidstvu. Arizona Networking News Arizona Mírumilovné a láskyplné poselství, které Konec èasu pøináší, dìlá z této knihy fascinující a potìšující ètení. Leading Edge Review Minnesota Ke Kryonovì knize Konec èasu jsem pøistoupil s tak otevøenou myslí, jak jen bylo možné, a zjistil jsem, že ji nemohu odložit. Kryonova slova jsou milující, mírumilovná a uklidòující. Je zde mnoho skvìlých zpráv. The Light Connection Kalifornie Na Kryonovì knize Konec èasu je pozoruhodný pøedevším fakt, že channeler není souèástí žádné vybudované víry, ani nikdy nestudoval metafyziku. Stejnì zajímavá je i èistota informací a láskyplný zpùsob, kterým jsou nám pøedkládány. The Connecting Link Michigan Tato kniha by mìla být ètena celou naší komunitou, protože se pøímým a milujícím zpùsobem dotýká hned nìkolika skuteènì zásadních otázek. The New Times Washington 6 Nemyslete jako èlovìk

7 Pøedmluva pøekladatelky Zdá se, že Kryonova Kniha Jedna vyvolala celou øadu dotazù zejména o neutrálním implantátu, léèení a spolutvoøení. Pokud tomu tak bylo i u vás, jistì vás potìší, že v Knize Dvì (a následnì i Knize Tøi) se Kryon a Lee k tìmto tématùm opìt vracejí a ještì hloubìji je vysvìtlují. Kromì toho zde však naleznete i další dùležité informace. Zajímavá je napøíklad èást o channelingu, kde Kryon vysvìtluje, proè se nìkterá poselství z rùzných zdrojù tak diametrálnì liší, a pøesto mohou být pøijata správnì. V jednom z channelingù nám Kryon pøedstavil i další (mimozemské) bytosti, které nás obklopují a na rùzných úrovních s námi spolupracují. Hloubìji se vìnuje také mechanismu karmy, na což navazuje téma Lemurie a Atlantidy a jejich vlivu na naše souèasné životy. Hovoøí i o dùležitosti a nevyhnutelnosti pozemských zmìn a otøesù na všech úrovních a o tom, jakou roli v nich hrajeme A zvláštní kapitola je opìt vyhrazena vìdì, ve které Kryon odpovídá napøíklad na otázky o antigravitaci, nukleárním odpadu, poèítaèích aj. A zde je obzvláštì zajímavé sledovat, jak se jeho tehdejší pøedpovìdi èi náznaky vyvinuly bìhem 20 let, které od vydání této knihy uplynuly Nìkterá témata se opìt mohou zdát jako velmi kontroverzní, jak už jsme ostatnì u Kryona pomìrnì zvyklí. Pokud se zde tedy setkáte s nìèím, co se vám zdá až pøíliš divné, pak vás znovu prosím, abyste hned nezavrhovali celou knihu. Nejprve si ji pøeètìte s otevøenou myslí i srdcem a na okamžik pøipus te možnost, že by to mohlo být tak, jak je to zde popsáno. Teprve po pøeètení se rozhodnìte, jestli vám to zní pravdou nebo ne. Také bych ráda upozornila, že zde naleznete i místa, která nejsou zcela vysvìtlena (zejména v channelingu Bytosti kolem vás). Není to vlivem ne- Nemyslete jako èlovìk 7

8 dostateèného pøekladu (od Lee Carrolla do angliètiny ani ode mne do èeštiny). Jsou to zámìrné hádanky, které nám jsou pøedány, abychom je rozluštili sami (pokud chceme), protože pøi onom hledání a luštìní mùžeme dosáhnout mnohých neèekaných výsledkù. Koneckoncù, jaký by mìlo smysl, kdyby nám bylo vše pøedáno polopaticky? Jestliže se vám právì teï nepodaøí nalézt správná øešení nebo se do nich nebudete chtít pouštìt, nevadí dovolte, aby vámi tyto informace pouze propluly tøeba se jednoho dne opìt vynoøí, aby zapadly na své místo, až budou potøeba. Marie Kuchaøová 8 Nemyslete jako èlovìk

9 Pøedmluva autora

10 Kryonùv channeling Nemyslete jako èlovìk! Kniha 2 Od autora Chtìl bych vyzvat každého, kdo toto nyní ète, aby si nejprve pøeèetl Kryonovu Knihu Jedna. Všechny Kryonovy informace jsou zajímavé a pouèné, ale navíc jsou pøedávány ve vhodné posloupnosti, která umožòuje lepší porozumìní. Vìøím, že pøeètení Knihy Jedna vám umožní hlubší vhled do informací, které jsou prezentovány zde i v knihách dalších. Jak jsem již zmínil v Knize Jedna, jsem velmi praktický a pragmatický èlovìk. Coby obchodník jsem strávil vìtšinu svého života pøed obrazovkou poèítaèe a zabýval jsem se èísly, plánováním, korespondencí a podobnou èinností. Nemám sklony k pøelétavosti a jsem velmi, velmi skeptický ke všemu, èeho se nemohu dotknout. To mne drželo dál od ètení jakýchkoli metafyzických knih a nikdy jsem se neúèastnil žádných setkání, kde by lidé meditovali ve skupinách, kde by stoly levitovaly a lžíce se ohýbaly. Když Kryon vstoupil do mého života, byl to vzhledem k tomu, co jsem popsal, velký kosmický žert a teï už chápu proè. Vesmír potøeboval nìkoho s otevøeným srdcem a èistou myslí a našel ho! A souèástí tohoto vesmírného žertu bylo i to, že jsem se k tomu smluvnì zavázal pøed tím, než jsem se zrodil v tomto životì. Ale to jsem pochopitelnì v prùbìhu svého života vùbec netušil. Pøedstavuji postoj nespoèetného množství lidí, které byste nikdy nepotkali na seancích, pokud by nebyli mrtví a neúèastnili by se jich v té formì (pozemský humor). A tak 10 Nemyslete jako èlovìk

11 zùstávám pøísloveèným nevìøícím Tomášem, i když channeluji tuto úžasnou milující entitu zvanou Kryon. Je to tak, jak to má být to, že jsem takový, mi velmi prospívá. Nejen že díky tomu zùstávám upøímný, ale také mi to pomáhá udržovat integritu tohoto procesu, který by jinak byl pøijat jako prùmìrný. Cítím, že tato zkušenost není ani trochu prùmìrná a že ještì musím pokraèovat v hledání správného kurzu. Tady je to, co vím: Od vydání Kryonovy Knihy Jedna se mnì a mým blízkým staly úžasné vìci. Tuto knihu èetli a pøijali pracovníci i ne-pracovníci (svìtla). Obdržel jsem bezpoèet dopisù z celé severní polokoule! Mnozí mne vyhledali a chtìli se blíže seznámit. Setkal jsem se s jednotlivci i skupinami a jen jsme nechali informace a lásku proudit a to zpùsobilo zmìnu v mnoha životech. Nauèil jsem se, jak komunikovat se svými prùvodci, a zjistil jsem, že jsou velmi vnímaví do té míry, že jsem skuteènì cítil, že s jejich pomocí vytváøím svou vlastní realitu. Vysvìtlím jim urèitou záležitost, požádám o pomoc pøi vytváøení akce a nìkdy toho dosáhnu i bìhem jediného dne! To je velmi mocný nástroj. Používám svou novou sílu, pracuji s ní dennì a pøitom jsem si uvìdomil, že je to zároveò velmi logické! Jak jen mohu vysvìtlit pocity v mém srdci? Cítím neopodstatnìný mír jsem pøíliš klidný vzhledem k tomu, co se kolem mne dìje. To je mùj aktuální stav a mùže to znít, jako že potøebuji pomoc psychologa, ale je to doslova tak. Cítím se lépe než bych mìl vzhledem k okolnostem, které by ve mnì døíve vyvolávaly daleko ménì klidu nebo dokonce i zlost. A to není všechno Pøekvapivì se poprvé ve svém životì cítím vyrovnanì. Druhé vidím jinak a mé srdce èasto pøetéká láskou k nim. Zároveò vidím vhod- Kryonùv channeling od autora 11

12 nost ve všem, dokonce i ve smrti. Má tolerance se prudce zvìtšila! Ti, na které jsem si døív s velikým gustem stìžoval, se pro mne stali nádhernými lidmi v procesu uèení, a najednou zjiš uji, že rozumím tomu, èím si procházejí. Vìci, které dìlali, a které mne dohánìly k šílenství, už nespouštìjí mé reakce. Dokonce k nim vysílám svou myšlenkovou energii, abych jim pomohl! Jaká to zmìna v zámìru! A vzrušující je, že to funguje. Nìkdo øíká, že je to proces masivního znecitlivìní, obrat do nitra v takové míøe, že ignorujete vše kolem vás pštrosí syndrom. Pro mne je to pravý opak je to pøemìna v lásku, která obsahuje úplné pochopení vesmírných principù, vytváøí vìtší moudrost pøi reakcích, zatímco jste v procesu uèení, otevírá dveøe k léèení a skuteènì mìní budoucnost naší planety. Zní to trochu moc velkolepì, já vím, ale to je smìr vìcí, které pøicházejí, a vnímám to jako velmi pøirozené. Proè vám to všechno øíkám? Protože nyní je má mysl zvláštnì rozdvojená. I nadále zažívám nevídané vìci, které mi dosud pøipadaly divné a neskuteèné jak se pøesouvám do této nové éry mého života, a je mi v tom všem dobøe, protože se to skuteènì dìje a není to jen má pøedstavivost. Pøesto se neustále ptám: Jak je to možné? Díky Kryonovým vysvìtlením toho, jak vìci fungují, mám nyní mnohem pevnìjší základ, na kterém mohu stavìt. A díky tomu, že jsem mìl možnost prožít pøíèinu a následek, mám i dùkaz, že to vše je velmi pøesné. I pøesto mám mnoho, mnoho otázek k tomu, co vidím kolem sebe. Rozhodl jsem se tedy pokraèovat touto knihou, ve které pokládám svému partnerovi (Kryonovi) tìžké otázky, které mám k mnoha vìcem, které mi pøipadají divné nebo nehmatatelné. Proè to tak je? Co máme dìlat s tím 12 Nemyslete jako èlovìk

13 a s tím? Kdo jsou ty další bytosti kolem nás? Také mnoho ètenáøù poslalo své dotazy k první knize a nìkteré z nich Kryon také zodpoví. Pøipravte se. Zeptám se i na pár podivností, protože jsou pøíliš dùležité, než abych to neudìlal. Stejnì jako v minulé knize, píšu toto pøed channelingem, takže vy i já mùžeme sdílet informace ve stejnou chvíli. Kryonùv channeling od autora 13

14 Snili jste nìkdy o tom, že budete sedìt u nohou andìla nebo velkého mistra, a že se ho budete moci zeptat úplnì na všechno? No, toto je ono. V první knize nám Kryon øekl hodnì o tom, jak vìci fungují a co pro nás znamenají nové energie, ale já mám tolik dalších základních otázek a stejnì tak i ètenáøi Knihy Jedna. Nemohu tedy promarnit tuto pøíležitost, abych se více ptal. A vy si tak mùžete pøeèíst odpovìdi na otázky, které jsem Kryonovi položil já a vybraní ètenáøi. To je pøedmìtem této knihy. 14 Nemyslete jako èlovìk

Translation from the English language edition: Passing the marker Understanding the New Millennium Energy Copyright 2000 Lee Carroll All Rights Reserv

Translation from the English language edition: Passing the marker Understanding the New Millennium Energy Copyright 2000 Lee Carroll All Rights Reserv Pøekroèení milníku Pochopení energie nového milénia Kryon Kniha 8 Translation from the English language edition: Passing the marker Understanding the New Millennium Energy Copyright 2000 Lee Carroll All

Více

Translation from the English language edition: The end times (New information for personal peace) Copyright Platinum Publishing House 2010 All Rights

Translation from the English language edition: The end times (New information for personal peace) Copyright Platinum Publishing House 2010 All Rights Konec èasu (Nové informace pro osobní mír) Channelovaná uèení pøedaná s láskou Kryon Kniha 1 Translation from the English language edition: The end times (New information for personal peace) Copyright

Více

CESTA DOMÙ ~ Kryonovo podobenství ~ Pøíbìh Michaela Thomase a Sedmi andìlù Kryon Kniha 5 Translation from the English language edition: The Journey Home Copyright 1997 Lee Carroll All Rights Reserved Czech

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

Translation from the English language edition: Partnering with God Practical Information for the New Millenium Copyright 1997 Lee Carroll All Rights R

Translation from the English language edition: Partnering with God Practical Information for the New Millenium Copyright 1997 Lee Carroll All Rights R Partnerství s Bohem Praktické informace pro nové tisíciletí Kryon Kniha 6 Translation from the English language edition: Partnering with God Practical Information for the New Millenium Copyright 1997 Lee

Více

Kryonova podobenství Kryon Kniha 4 Translation from the English language edition: The Parables of Kryon Copyright 1996 Lee Carroll All Rights Reserved Czech language edition published by WIKINA, Prague

Více

Translation from the English language edition: Letters from home Loving Messages from the Family Copyright 1999 Lee Carroll All Rights Reserved Czech

Translation from the English language edition: Letters from home Loving Messages from the Family Copyright 1999 Lee Carroll All Rights Reserved Czech Dopisy z domova Láskyplné zprávy od rodiny Kryon Kniha 7 Translation from the English language edition: Letters from home Loving Messages from the Family Copyright 1999 Lee Carroll All Rights Reserved

Více

INFORMACE A VNITØNÍ STRUKTURA VESMÍRU Prùzkum v informaèní fyzice Tom Stonier Praha 2002 Professor Tom Stonier, BA, MSc, PhD, FRSA University of Bradford West Yorkshire, DB7 1DP, UK Translation from the

Více

D. Kováè, I. Kováèová, J. Kaòuch EMC Z HLEDISKA TEORIE A APLIKACE Praha 2006 Cílem publikace je seznámit ètenáøe se základními pojmy, legislativními a technickými požadavky kladenými na elektrotechnické

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Alchymie lidského ducha Prùvodce pro pøechod èlovìka do nového vìku Kryon Kniha 3 Translation from the English language edition: Alchemy of The Human Spirit A guide to human transition into the New Age

Více

KYLIX v pøíkladech LIBOR FORST A TOMÁŠ HOLAN Praha 2003 Libor Forst a Tomáš Holan KYLIX V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

David Matoušek UDÌLEJTE SI Z PC generátor, èítaè, pøevodník, programátor Praha 2001 PODÌKOVÁNÍ Chtìl bych podìkovat panu Liboru Kubicovi z nakladatelství BEN technická literatura za cenné pøipomínky pøi

Více

Roman Neruda a Tomáš Holan C++ BUILDER V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožo

Roman Neruda a Tomáš Holan C++ BUILDER V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožo C++ BUILDER v pøíkladech ROMAN NERUDA TOMÁŠ HOLAN Praha 2002 Roman Neruda a Tomáš Holan C++ BUILDER V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo

Více

Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci základního výzku

Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci základního výzku PSYCHOTRONIKA ZÁKLADNÍ TEORETICKÁ KONCEPCE Oldøich Válek Praha 2002 Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci

Více

David Matoušek PRÁCE S INTELIGENTNÍMI LCD DISPLEJI Praha 2005 Komerèní využití stavebních návodù je povoleno jen s písemným souhlasem autora a nakladatelství. Soubory na CD-ROM mající pøímo vztah ke knize,

Více

Jan Hájek ELEKTRONICKÉ HLEDAÈE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Jan Hájek ELEKTRONICKÉ HLEDAÈE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou Jan Hájek Elektronické hledaèe Praha 2001, AA Praha a BEN technická literatura Jan Hájek ELEKTRONICKÉ HLEDAÈE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Svetozar Majce, Libor Kubica a kol. HOLICE MEKKA RADIOAMATÉRÙ Vychází jako vzpomínka na 20 let radioamatérských setkání v Holicích srpen 2010 Autoøi dìkují tímto svým spolupracovníkùm: Radku Zouharovi

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Ladislav Szántó MAXWELLOVY ROVNICE Praha 2003 Ladislav Szántó MAXWELLOVY ROVNICE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

Autor by chtìl podìkovat všem svým spolupracovníkùm a kolegùm, kteøí mu pomohli s pøípravou textu. K vydání knihy pøispìla firma Newport Electronics s

Autor by chtìl podìkovat všem svým spolupracovníkùm a kolegùm, kteøí mu pomohli s pøípravou textu. K vydání knihy pøispìla firma Newport Electronics s Pavel Nevøiva ANALÝZA SIGNÁLÙ A SOUSTAV Praha 2000 Autor by chtìl podìkovat všem svým spolupracovníkùm a kolegùm, kteøí mu pomohli s pøípravou textu. K vydání knihy pøispìla firma Newport Electronics spol.

Více

KONFIGURACE ROZSÁHLÝCH DATOVÝCH SYSTÉMÙ V PROSTØEDÍ OPERAÈNÍHO SYSTÉMU UNIX Zdenìk Maøík Praha 2001 Motto: Moderní servery podnikové úrovnì vykazují velmi vysoké výkony a velmi vysoké teoretické konfiguraèní

Více

Alexandr Krejèiøík LINEÁRNÍ NAPÁJECÍ ZDROJE Praha 2001 Alexandr Krejèiøík LINEÁRNÍ NAPÁJECÍ ZDROJE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Monografie poskytuje v pøehledné a praktické formì znalosti a výpoèetní nástroje pro modelování šíøení rádiových vln v zástavbì, tedy vnì i uvnitø bud

Monografie poskytuje v pøehledné a praktické formì znalosti a výpoèetní nástroje pro modelování šíøení rádiových vln v zástavbì, tedy vnì i uvnitø bud Pavel Pechaè MODELY ŠÍØENÍ VLN V ZÁSTAVBÌ Praha 2005 Monografie poskytuje v pøehledné a praktické formì znalosti a výpoèetní nástroje pro modelování šíøení rádiových vln v zástavbì, tedy vnì i uvnitø budov

Více

Jan Hájek BLIKAÈE S ÈASOVAÈEM 555 Praha 2006, AA Praha a BEN technická literatura Jan Hájek BLIKAÈE S ÈASOVAÈEM 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována

Více

PROGRAMOVÁNÍ V JAZYCE C V PŘÍKLADECH 11 Dynamické datové struktury 11.1 Spojové struktury... 11-1 11.2 Příklad PROG_11-01... 11-2 11.

PROGRAMOVÁNÍ V JAZYCE C V PŘÍKLADECH 11 Dynamické datové struktury 11.1 Spojové struktury... 11-1 11.2 Příklad PROG_11-01... 11-2 11. David Matoušek Programování v jazyce C v pøíkladech Praha 2011 David Matoušek Programování v jazyce C v pøíkladech Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo

Více

Pavel Kras Tvorba textù na PC T602 a WORD 6 Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj poèítaèové problematiky Pomocí této pøíruèky se nauèíte nejen ovládat

Více

Jan Hájek 2 ÈASOVAÈ 555 PRAKTICKÁ ZAPOJENÍ SE DVÌMA ÈASOVAÈI Praha 1998, AA Praha a BEN - technická literatura Jan Hájek 2 ÈASOVAÈ 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

OBJEKTOVÉ PROGRAMOVÁNÍ V C++ V PŘÍKLADECH 8 Proudová knihovna 8.1 Hierarchie proudů... 8-1 8.2 Standardně zavedené proudy... 8-1 8.

OBJEKTOVÉ PROGRAMOVÁNÍ V C++ V PŘÍKLADECH 8 Proudová knihovna 8.1 Hierarchie proudů... 8-1 8.2 Standardně zavedené proudy... 8-1 8. David MATOUŠEK OBJEKTOVÉ PROGRAMOVÁNÍ V C++ V PØÍKLADECH Praha 2011 David Matoušek Objektové programování v C++ v pøíkladech Lektoroval Ing. Bohumil Brtník, Ph.D. Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství

Více

Jan Humlhans NÁBOJOVÉ PUMPY funkce, pøehled a použití Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmno

Jan Humlhans NÁBOJOVÉ PUMPY funkce, pøehled a použití Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmno Jan Humlhans NÁBOJOVÉ PUMPY funkce, pøehled a použití Praha 2002 Jan Humlhans NÁBOJOVÉ PUMPY funkce, pøehled a použití Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována

Více

ELEKTRONICKÉ PRVKY 7 Výkonové a spínací aplikace tranzistorů 7.1 Ztrátový výkon a chlazení součástky... 7-1 7.2 První a druhý průraz bipolárního

ELEKTRONICKÉ PRVKY 7 Výkonové a spínací aplikace tranzistorů 7.1 Ztrátový výkon a chlazení součástky... 7-1 7.2 První a druhý průraz bipolárního Bohumil BRTNÍK, David MATOUŠEK ELEKTRONICKÉ PRVKY Praha 2011 Tato monografie byla vypracována a publikována s podporou Rozvojového projektu VŠPJ na rok 2011. Bohumil Brtník, David Matoušek Elektronické

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Alexandr Krejèiøík DC/DC MÌNIÈE Praha 2001 Alexandr Krejèiøík DC/DC MÌNIÈE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk,

Více

Jiøí Peèek Od CB k radioamatérùm provozní pøíruèka radioamatéra (pøepracované vydání) na èásti vìnované VKV spolupracoval František Loos, OK2QI 2000 Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit

Více

Ladislav Šmejkal Marie Martinásková PLC a automatizace 1 díl Základní pojmy, úvod do programování Kniha je prvním dílem trilogie o programovatelných automatech (systémech PLC, SPS), které jsou dnes jedním

Více

Olga Tùmová Metrologie a hodnocení procesù Praha 2009 Publikace pojednává o teoretických problémech mìøení, metrologii a hodnocení procesù mìøicích, technologických nebo výrobních. Úvod je vìnován obecné

Více

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc Pavel Grulich Zeptejte se Boha, která cesta je správná????? Univerzální cesta Božích dìtí Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem

Více

Jan Hájek ZVUKY S ÈASOVAÈEM 555 Praha 2000, AA Praha a BEN technická literatura Jan Hájek ZVUKY S ÈASOVAÈEM 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo

Více

Hana Šlachtová SUCHÉ STVBY konstrukce ze sádrokartonových a sádrovláknitých desek Praha 2005 Kniha Suché stavby je zamìøena na základní systémy konstrukcí ze sádrokartonových a sádrovláknitých materiálù.

Více

Jiøí Hrbáèek Moderní uèebnice programování jednoèipových mikrokontrolérù PIC 1. díl První krùèky pøi tvorbì aplikace Praha 2004 První díl uèebnice se zabývá úplnými základy programování. Výuka probíhá

Více

Tomáš Flajzar GSM ALARM pøenos poplachu na mobilní telefon kompletní stavební návod GSM pageru vèetnì zdrojového programu 2005 www.flajzar.cz www.ben.cz Tomáš Flajzar GSM alarm pøenos poplachu na mobilní

Více

Miroslav Arendáš, Milan Ruèka NABÍJEÈKY a NABÍJENÍ Praha 1999 Na vydání této knihy finanènì pøispìla firma AUTOBATERIE s r o, Èeská Lípa, dceøiná spoleènost spoleèného podniku VARTA BOSCH, vyrábìjící startovací

Více

Podìkování: Výsledkù publikovaných v této knize bylo dosaženo také za podpory projektù GAÈR 101/06/P108 Výzkum simulaèního a experimentálního modelová

Podìkování: Výsledkù publikovaných v této knize bylo dosaženo také za podpory projektù GAÈR 101/06/P108 Výzkum simulaèního a experimentálního modelová Robert Grepl MODELOVÁNÍ MECHATRONICKÝCH SYSTÉMÙ V MATLAB SIMMECHANICS Praha 2007 Podìkování: Výsledkù publikovaných v této knize bylo dosaženo také za podpory projektù GAÈR 101/06/P108 Výzkum simulaèního

Více

Kniha je urèena všem zájemcùm o teorii elektrických obvodù Poslouží jako pøíruèka pro praxi, ale i jako uèebnice pro studenty støedních a vysokých ško

Kniha je urèena všem zájemcùm o teorii elektrických obvodù Poslouží jako pøíruèka pro praxi, ale i jako uèebnice pro studenty støedních a vysokých ško Jiøí Myslík Elektrické obvody (Pøíruèka pro praxi a uèebnice pro støední a vysoké školy) Kniha je urèena všem zájemcùm o teorii elektrických obvodù Poslouží jako pøíruèka pro praxi, ale i jako uèebnice

Více

Michal Dobeš ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ALGORITMY V C# Praha 2008 Michal Dobeš Zpracování obrazu a algoritmy v C# Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Tomáš Fukátko DETEKCE A MÌØENÍ RÙZNÝCH DRUHÙ ZÁØENÍ Praha 2006 Publikace byla napsána na základì poznámek, nahromadìných autorem bìhem jeho celoživotní odborné èinnosti. Znamená to, že kniha není psána

Více

Mikrokontroléry ATMEL AVR programování v jazyce Bascom Vladimír Váòa Praha 2004 Vladimír Váòa Mikrokontroléry ATMEL AVR programování v jazyce Bascom Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí

Více

Petr Skalický Procesory øady 8051 Pøíruèka je urèena pøedevším studentùm a zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj problematiky monolitických mikropoèítaèù øady 8051 Pomocí této pøíruèky

Více

ALGORITMY ČÍSLICOVÉHO ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLŮ

ALGORITMY ČÍSLICOVÉHO ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLŮ Bohumil BRTNÍK, David MATOUŠEK ALGORITMY ÈÍSLICOVÉHO ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLÙ Praha 2011 Tato monografie vznikla pøedevším pro podporu výuky oboru Poèítaèové systémy na Vysoké škole polytechnické v Jihlavì.

Více

APLIKACE MIKROKONTROLÉRŮ PIC32MX

APLIKACE MIKROKONTROLÉRŮ PIC32MX David Matoušek APLIKACE MIKROKONTROLÉRÙ PIC32MX Praha 2014 David Matoušek Aplikace mikrokontrolérù PIC32MX Recenzent Bohumil Brtník Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Jiøí Král ØEŠENÉ PØÍKLADY VE VHDL HRADLOVÁ POLE FPGA PRO ZAÈÁTEÈNÍKY Praha 2010 Upozornìní! Vážení ètenáøi, na naší webové adrese: http://shop.ben.cz/cz/121309 v sekci download, se nachází soubory ke stažení:

Více

Komerèní využití stavebních návodù je povoleno jen s písemným souhlasem autora a nakladatelství. Soubory na CD ROM mající pøímo vztah ke knize, které

Komerèní využití stavebních návodù je povoleno jen s písemným souhlasem autora a nakladatelství. Soubory na CD ROM mající pøímo vztah ke knize, které David Matoušek PRÁCE S MIKROKONTROLÉRY ATMEL AT89LP2052, AT89LP4052 5. díl Praha 2006 Komerèní využití stavebních návodù je povoleno jen s písemným souhlasem autora a nakladatelství. Soubory na CD ROM

Více

ELEKTRONICKÉ KONSTRUKCE pro zaèáteèníky JOSEF LDMN Praha 2001 Ing Josef Ladman ELEKTRONICKÉ KONSTRUKCE PRO ZÈÁTEÈNÍKY Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována

Více

Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ INSPIRACE KONSTRUKTÉRÙM Zapojení s diodami LED, zapojení s optoèleny, rùzná zapojení, rejstøík 4. díl Praha 2005 Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ 4. díl Bez pøedchozího písemného

Více

TOMÁŠ HOLAN DELPHI v pøíkladech Praha 2001 Tomáš Holan DELPHI V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk,

Více

Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ INSPIRACE KONSTRUKTÉRÙM Senzory a mìøení neelektrických velièin, usmìròovaèe a filtry, elektronické potenciometry, aktivní filtry, komparátory 3. díl Praha 2005 Jan Humlhans

Více

Daniel Mayer ELEKTRODYNAMIKA V ENERGETICE Praha 2005 Publikace je urèena vysokoškolským i støedoškolským studentùm elektrotechniky a pracovníkùm v energetice, kteøí se vìnují teoretickým problémùm. Navazuje

Více

Marcel Kreidl MÌØENÍ TEPLOTY SENZORY A MÌØICÍ OBVODY Kniha tvoøí první díl pøipravované edice senzorù neelektrických velièin. V knize jsou pøehlednì zpracovány fyzikální principy senzorù teploty a dle

Více

Tomáš Fukátko Jaroslav Fukátko TEPLO A CHLAZENÍ V ELEKTRONICE II. Praha 2006 Kniha má umožnit ètenáøi získat rychlý pøehled o problematice tepla a chlazení v oblasti elektroniky. Obsahuje øadu øešených

Více

Jan Èihák Lucie Knejpová Lucie Pelikánová VISUAL BASIC sbírka øešených pøíkladù Praha 1998, BEN Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, u kterých se nepøedpokládá znalost nìjakého programovacího jazyk,

Více

Oldøich Kováø ELEKTRONIKA sbírka pøíkladù Oldøich Kováø ELEKTRONIKA - sbírka pøíkladù Recenzent èeského vydání: Ing Jiøí Hozman Recenzenti pùvodního slovenského vydání: Prof Ing Milan Kejzlar, CSc Doc

Více

Jiøí Peèek, OK2QX. Radioamatérský provoz a pøedpisy

Jiøí Peèek, OK2QX. Radioamatérský provoz a pøedpisy Jiøí Peèek, OK2QX Radioamatérský provoz a pøedpisy 2001 Kniha by mìla pomoci odstranit mezery ve vìdomostech, které uchazeèi o radioamatérskou licenci nemìli pøíležitost získat jinde Urèeno rádiovým posluchaèùm

Více

Josef Kameš ALTERNATIVNÍ POHON AUTOMOBILÙ 2004 Josef Kameš ALTERNATIVNÍ POHON AUTOMOBILÙ Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli

Více

David Matoušek ÈÍSLICOVÁ TECHNIKA základy konstruktérské praxe Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována ne

David Matoušek ÈÍSLICOVÁ TECHNIKA základy konstruktérské praxe Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována ne David Matoušek ÈÍSLICOVÁ TECHNIKA ZÁKLADY KONSTRUKTÉRSKÉ PRAXE Praha 2001 David Matoušek ÈÍSLICOVÁ TECHNIKA základy konstruktérské praxe Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Radislav Martinek SENZORY V PRÙMYSLOVÉ PRAXI Praha 2004 Radislav Martinek SENZORY V PRÙMYSLOVÉ PRAXI Ilustrace Viktorie Vlachová Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást

Více

Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ INSPIRACE KONSTRUKTÉRÙM Zdroje a mìnièe, nabíjení a baterie 1. díl Praha 2005 Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ 1. díl Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí

Více

KAREL ZAPLATÍLEK A BOHUSLAV DOÒAR MATLAB TVORBA UŽIVATELSKÝCH APLIKACÍ Praha 2004 Karel Zaplatílek a Bohuslav Doòar MATLAB tvorba uživatelských aplikací Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství

Více

Publikace prezentuje nìkteré poznatky z obsáhlé oblasti analogových soustav, které v poslední dobì prodìlávají rozvoj. Z toho dùvodu ani nemùže podat

Publikace prezentuje nìkteré poznatky z obsáhlé oblasti analogových soustav, které v poslední dobì prodìlávají rozvoj. Z toho dùvodu ani nemùže podat Bohumil BRTNÍK ANALOGOVÉ SOUSTAVY Praha 2013 Publikace prezentuje nìkteré poznatky z obsáhlé oblasti analogových soustav, které v poslední dobì prodìlávají rozvoj. Z toho dùvodu ani nemùže podat úplný

Více

Luboš Èermák STOPY - FAKTA - SVÌDECTVÍ z historie trati CHOCEÒ - BROUMOV v datech a obrazech Luboš Èermák STOPY - FAKTA - SVÌDECTVÍ z historie trati CHOCEÒ - BROUMOV v datech a obrazech Bez pøedchozího

Více

Vážení ètenáøi, dovolujeme si vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího (aby

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Krátké texty pro ètenáøe

Krátké texty pro ètenáøe 2.-5. roè. 3 Krátké texty pro ètenáøe OSV VDO EGS MKV ENV MED Využití: Krátké pøíbìhy usnadòují zlepšení ètení s porozumìním a umožòují dìtem lepší orientaci v textu. Pracovní listy lze využít také pro

Více

Ing Petr Kuba Ing Vladimír Vít TELEVIZNÍ TECHNIKA studiové zpracování televizního signálu Praha 2000 ANOTACE V rámci souboru publikací TELEVIZNÍ TECHNIKA vychází jako kniha D2 další díl popisující televizní

Více

Daniel Meca a kolektiv CB pro mazáky 1 1999 Tato knížka volnì navazuje na mimoøádnì úspìšný titul Nebojte se CB, který jsme vydali v loòském roce Tentokrát je však zamìøena pøevážnì technicky V prvním

Více

ZDENÌK VLEÈKO KOL. BIOELEKTRONIK Praha 2005 Zdenìk Valeèko a kol. BIOELEKTRONIK Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PhDr. Radmila Dytrtová, CSc., PeadDr. Marie Krhutová UÈITEL Pøíprava na profesi Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.:

Více

Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit okruh vìdomostí, rádiovým posluchaèùm a všem, kteøí se pøipravují ke zkouškám pro povolení provoz

Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit okruh vìdomostí, rádiovým posluchaèùm a všem, kteøí se pøipravují ke zkouškám pro povolení provoz Jiøí Peèek Od CB k radioamatérùm v èástech vìnovaných VKV jsou použity materiály od Antonína Køíže, OK1MG a Františka Loose, OK2QI 1998 Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit okruh vìdomostí,

Více

Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ INSPIRACE KONSTRUKTÉRÙM Generátory, pøístrojové zesilovaèe, mìøicí pøípravky a testery 2. díl Praha 2005 Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ 2. díl Bez pøedchozího písemného svolení

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

ELEKTROTECHNICKÁ MÌØENÍ Praha 2002 ELEKTROTECHNICKÁ MÌØENÍ Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk, fotokopie, mikrofilm

Více

Antonín Juránek, Miroslav Hrabovský EAGLE návrhový systém plošných spojù pro zaèáteèníky uživatelská a referenèní pøíruèka 2005 Antonín Juránek, Miroslav Hrabovský EAGLE pro zaèáteèníky uživatelská a referenèní

Více

APLIKACE ALGORITMŮ ČÍSLICOVÉHO ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLŮ 1. DÍL

APLIKACE ALGORITMŮ ČÍSLICOVÉHO ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLŮ 1. DÍL David Matoušek, Bohumil Brtník APLIKACE ALGORITMÙ ÈÍSLICOVÉHO ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLÙ 1 Praha 2014 David Matoušek, Bohumil Brtník Aplikace algoritmù èíslicového zpracování signálù 1. díl Bez pøedchozího písemného

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Grada Publishing Vnitřní moudrost Meditace pro srdce a duši Louise L. Hayová Přeložil Ondřej Skalický Vydala Grada Publishing, a. s. U Průhonu 22,

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Alexandr Krejèiøík Napájecí zdroje III Pasivní souèástky v napájecích zdrojích a preregulátory - aktivní harmonické filtry Praha 1999 Alexandr Krejèiøík NAPÁJECÍ ZDROJE III - - Pasivní souèástky v napájecích

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Cesta pojistné smlouvy

Cesta pojistné smlouvy Cesta pojistné smlouvy 1 Proc je dulezité mít zivotní a úrazové pojištení? Životní a úrazové pojištìní pomáhají Vám a Vašim blízkým zmírnit nepøíjemné finanèní dùsledky nahodilých životních událostí, jako

Více

http://www.knihovny.cz Jindøiška POSPÍŠILOVÁ Karolína KOŠ ÁLOVÁ Knihovny v Èeské republice poskytují širokou paletu veøejných knihovnických a informaèních služeb. Každá vìtší knihovna dnes zpøístupòuje

Více

Ukázka Pro tuto knihu jsme vybrali nìkolik typických stran z rùzných èástí knihy, abyste si mohli udìlat bližší pøedstavu o jejím obsahu. redakce nakl

Ukázka Pro tuto knihu jsme vybrali nìkolik typických stran z rùzných èástí knihy, abyste si mohli udìlat bližší pøedstavu o jejím obsahu. redakce nakl Vážení ètenáøi, dovolujeme si vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího (aby

Více

Vážení ètenáøi, dovolujeme si vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího (aby

Více

Jaroslav Doleèek MODERNÍ UÈEBNICE ELEKTRONIKY Operaèní zesilovaèe a komparátory 5. díl Praha 2007 Jaroslav Doleèek Moderní uèebnice elektroniky 5. díl Operaèní zesilovaèe a komparátory Bez pøedchozího

Více

KOUÈOVÁNÍ KDY, JAK A PROÈ Rady pro všechny manažery. PhDr. Michaela Daòková

KOUÈOVÁNÍ KDY, JAK A PROÈ Rady pro všechny manažery. PhDr. Michaela Daòková PhDr. Michaela Daòková KOUÈOVÁNÍ KDY, JAK A PROÈ Rady pro všechny manažery Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou

Více

Vìštìní z kávy JOHAN RICHTER. Eko-konzult

Vìštìní z kávy JOHAN RICHTER. Eko-konzult JOHAN RICHTER Eko-konzult Prvním pøínosem vìštìní z kávové sedliny je, že pomáhá lepšímu sebepoznání. Nìkteøí možná øeknou: Ale vždy já se pøece znám dobøe. Dalším pøínosem vìštìní je to, že dává lidem

Více

Ukázka Pro tuto knihu jsme vybrali nìkolik typických stran z rùzných èástí knihy, abyste si mohli udìlat bližší pøedstavu o jejím obsahu. redakce nakl

Ukázka Pro tuto knihu jsme vybrali nìkolik typických stran z rùzných èástí knihy, abyste si mohli udìlat bližší pøedstavu o jejím obsahu. redakce nakl Vážení ètenáøi, dovolujeme si vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího (aby

Více

Karel Zaplatílek a Bohuslav Doòar MATLAB zaèínáme se signály Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo

Karel Zaplatílek a Bohuslav Doòar MATLAB zaèínáme se signály Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo KAREL ZAPLATÍLEK A BOHUSLAV DOÒAR MATLAB ZAÈÍNÁME SE SIGNÁLY Praha 2006 Karel Zaplatílek a Bohuslav Doòar MATLAB zaèínáme se signály Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Burkhard Kainka ELEKTRONIKA S PODPOROU PC Visual Basic v praxi 2004 Segment B V, Beek (Lb), The Netherlands, 2004, www segment nl Kniha je pøekladem nìmeckého originálu Elektronik am PC (ISBN 3-89576-113-3)

Více

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová a rádcem při jejich zvládání. Nastal čas, abyste se zbavili starých přesvědčení a návyků. Meditace a cvičení obsažená na stránkách této knížky vám mohou pomoci získat důvěru při uskutečňování nezbytných

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více